Načrt ukrepov v času po preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19, koronavirus) na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Načrt ukrepov v času po preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19, koronavirus) na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani"

Transkripcija

1 Načrt ukrepov v času po preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19, koronavirus) na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani Ljubljana,

2 KAZALO 1 UVOD NAMEN VODENJE IN KOORDINACIJA IZVAJANJA NAČRTA FAKULTETE ZA UPRAVO OSNOVNI ELEMENTI NAČRTA FAKULTETE ZA UPRAVO Splošna pravila za vse zaposlene Zagotavljanje fizične distance Zagotavljanje higiene Zaščitna oprema Obvezno razkuževanje prostorov in opreme Prezračevanje prostorov Delovni proces izvajanje študijske dejavnosti Delovni proces mednarodna dejavnost Delovni proces informatika Delovni proces podpisovanje dokumentov Komunikacija Kontakt za sporočanje zaposlenih, študentov in strank Informiranje Zaposleni Študenti Ostali...10 Priloga 1: ravnanje s strojno opremo, z izposojeno strojno opremo in delo na... programski opremi...11 Priloga 2: protokol izvedbe izpitov na lokaciji fakultete...12 Priloga 3: protokol obiska knjižnice in izposoje gradiv...14 Priloga 4: seznam ključnih inštitucij z njihovimi kontakti

3 1 UVOD Vlada Republike Slovenije je na 40. dopisni seji sprejela Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in preklicala epidemijo te nalezljive bolezni, ki je bila razglašena 12. marca Skladno s tem Odlokom, z usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, s sklepom rektorja z dne in z drugimi veljavnimi ukrepi na tem področju, bo Fakulteta za upravo s nadaljevala z delom na lokaciji Fakultete za upravo, tj. na Gosarjevi 5, Ljubljana, razen izjem, ki so opredeljene z veljavnimi predpisi in s tem načrtom ukrepov (točka 4.1.1). Ohranjamo pa dežurstva, kot so bila določena s protokolom fakultete z dne O vsaki spremembi, ki bo izhajala iz veljavnih aktov države in Univerze v Ljubljani, bomo sproti obvestili zaposlene in študente ter ustrezno spremenili/dopolnili ta Načrt ukrepov. Načrt ukrepov v času po preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19, koronavirus) na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju Načrt) opredeljuje delo na fakulteti po sprostitvi ukrepov Vlade Republike Slovenije. 2

4 2 NAMEN Namen Načrta je, da se na fakulteti zagotovijo pogoji, skladno z usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), kot so Napotki za pripravo načrta zagotavljanja kontinuiranega dela v vzgojno izobraževalnih, visokošolskih in raziskovalnih zavodih v času koronavirusa ter ob upoštevanju usmeritev Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Priprava načrta ukrepov, njenega spremljanja in posodabljanja je ključna za obvladovanje situacije in zmanjšanje vpliva pojava koronavirusa na Fakulteti za upravo za zaposlene, študente in ostale obiskovalce fakultete. Namen načrta: vzpostavitev protokola, s katerim bomo zagotovili nemoteno delo na fakulteti, zmanjšanje negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči koronavirus na delovanje fakultete, opredelitev aktivnosti in kadrovskih virov za aktivnosti delovanja fakultete, vzpostavitev notranje in zunanje komunikacije (zaposleni, študenti, institucije, poslovni partnerji, javnost), zaščita ljudi in omejevanje širjenja infekcije ter obolevnosti v kolektivu. 3

5 3 VODENJE IN KOORDINACIJA IZVAJANJA NAČRTA FAKULTETE ZA UPRAVO Ožji kolegij dekana Fakultete za upravo je na sestanku dne imenoval koordinacijsko skupino, ki ob stalnem dopolnjevanju Načrta skrbi tudi za koordinacijo aktivnosti in informiranje v času pojavljanja koronavirusa ter preventivne ukrepe in priporočila. Člani koordinacijske skupine so: prof. dr. Janez Stare, dekan mag. Barbara Leskovšek, tajnik Polona Stare, sam. str. sodelavka (SOJ) Aljoša Zorč, pomočnik tajnika (SZI) Mateja Deželan Murgelj, sam. str. sodelavka (KS) Janja Juršič, sam. str. sodelavka (Referat) Poleg imenovanih članov se imenujejo tudi nadomestni člani: prof. dr. Maja Klun, prodekanja in pooblaščena za zastopanje doc. dr. Mitja Dečman, prodekan doc. dr. Jernej Buzeti, prodekan Andrej Dejan Akoth Owaga, tehnični delavec - receptor Mirjana Erdelji, vodja glavne pisarne. Člani koordinacijske skupine se sestajajo po potrebi in sodelujejo v vseh fazah priprave, izvajanja in spreminjanja načrta. Odgovorna oseba za sprejemanje odločitev je dekan, prof. dr. Janez Stare, v primeru njegove odsotnosti pa nadomestna članica prof. dr. Maja Klun, prodekanja. Seznam članov koordinacijske skupine in njihovi kontaktni podatki Ime in priimek Tel. št. Funkcija/naloge Prof. dr. Janez Stare Mag. Barbara Leskovšek janez.stare@fu.uni-lj.si Dekan fakultete barbara.leskovsek@fu.uni-lj.si / Tajnik fakultete Polona Stare polona.stare@fu.uni-lj.si Samostojna strokovna delavka v Službi za odnose z javnostmi Aljoša Zorč aljosa.zorc@fu.uni-lj.si Pomočnik tajnika v Službi za informatiko Mateja Deželan Murgelj mateja.murgelj@fu.uni-lj.si Samostojna strokovna delavka v Kadrovski službi Janja Juršič janja.jursic@fu.uni-lj.si Samostojna strokovna delavka v Referatu za študijske zadeve 4

6 Prof. dr. Maja Klun Doc. dr. Mitja Dečman Doc. dr. Jernej Buzeti Andrej Dejan Akoth Owaga Prodekanja za znanstveno raziskovalno delo Prodekan za študijske zadeve Prodekan za prenos znanja Tehnični sodelavec Mirjana Erdelji Vodja glavne pisarne 5

7 4 OSNOVNI ELEMENTI NAČRTA FAKULTETE ZA UPRAVO 4.1 Splošna pravila za vse zaposlene Pri vseh delovnih procesih se upoštevajo predpisi in roki, ki so potrebni za nemoteno delovanje Fakultete za upravo. Vsi zaposleni so dolžni upoštevati ukrepe, ki so povezani z varovanjem zdravja, med njimi še posebej: zagotavljanje fizične distance (najmanj 1,5 m), zagotavljanje umivanja in razkuževanja rok, zagotavljanje uporabe zaščitne obrazne maske, razkužil in po potrebi tudi rokavic, zagotavljanje razkuževanja predmetov in površin, zagotavljanje rednega prezračevanja prostorov (pogostost je odvisna od zadrževanja oseb v prostoru). V primeru prehladov, kašljanja in slabega počutja so zaposleni dolžni, da ostanejo doma in ravnajo skladno z navodili NIJZ. Delo strokovnih služb se organizira na način, da se v primeru odsotnosti večjega števila delavcev izvajajo le najnujnejše naloge, strokovnim službam pa se omogoči dostop za delo na domu (po presoji tajnika in pomočnika tajnika v SZI). Prisotnost pedagoških delavcev in sodelavcev je obvezna v dnevih, ko imajo obveznost, določeno z urnikom, s koledarjem ali z odredbo nadrejenega. Evidentiranje prihoda na delo se izvede ob uporabi pisala, ključa ali rokavice (ki jo je treba po uporabi zavreči v brezkontaktni koš za smeti) Zagotavljanje fizične distance Delo v pisarnah poteka na način, da je v pisarni le ena oseba. V primeru večjih pisarn, kjer je možno zagotoviti najmanj 1,5 m fizične distance, je lahko več oseb. Vodje strokovnih služb pripravijo urnik, s katerim načrtujejo prisotnost v delovnih prostorih fakultete oz. delo na domu za svoje sodelavce. V primeru, ko v pisarni ni mogoče zagotoviti 1,5 m predpisane fizične distance, se določi drugačen način dela, lahko tudi kot izmenjava dela na domu in na sedežu fakultete. Tisti, ki se zaradi nedelovanja javnega prevoza ali zaradi neizvajanja varstva v vrtcih ali zaradi neizvajanja pouka v osnovnih šolah (velja za starše otrok do vključno 5. razreda osnovne šole) zaradi zagotavljanja varstva ne morejo vrniti na delo na fakulteto, obenem pa delo lahko opravljajo od doma, se jim lahko omogoči nadaljevanje dela na doma. Delo na domu poteka pod pogoji, določenimi v protokolu z dne , do preklica s strani predstojnika (dekana fakultete). Zaposleni, ki se zaradi nedelovanja javnega prevoza, vrtcev ali šol ne morejo vrniti na delo na lokacijo fakultete, delovnih nalog pa ne morejo opravljati od doma, se odredi koriščenje izrednega dopusta. Če je ta možnost že izkoriščena in se delavec ne odloči za koriščenje letnega dopusta, se zaposlenega napoti na čakanje oz. se odredi odsotnost iz naslova varstva otroka. Posebna pozornost velja za delavce, starejše od 55 let, zaposlene, ki živijo v istem gospodinjstvu s kroničnimi bolniki, zaposlene, ki so sami kronični bolniki (npr. srčno žilna obolenja, astmatiki) in nosečnice. V tem primeru predstojnik (dekan/tajnik/vodja/predstojnik katedre) v razgovoru z zaposlenim preveri možnost dela na domu, koriščenja letnega dopusta oz. se ga napoti na čakanje. Sestanki na fakulteti praviloma potekajo preko konferenčnih sistemov, z osebnim stikom pa le v primeru, če je to nujno. Pri izvedbi sestankov v enem prostoru z večjim številom oseb 6

8 je potrebno zagotoviti fizično razdaljo med osebami najmanj 1,5 m, obvezna je uporaba maske s strani vseh udeleženih na sestanku, po zaključku sestanka koordinator prezrači prostor in zagotovi, da se površine in stoli razkužijo. Dekan lahko napoti zaposlenega na službeno pot le v nujnih primerih, skladno z navodili, ki so objavljena na spletni strani NIJZ ( Zagotavljanje higiene Zaposleni so dolžni zagotavljati najvišjo raven higiene. Razkužila so zagotovljena v vsaki pisarni, pri vsakem vhodu v stavbo, pred vstopom v Referat za študijske zadeve, v knjižnici, v predavalnicah in na vseh mestih, kjer se lahko zadržuje več oseb. V čajnih kuhinjah se lahko zadržuje največ ena oseba, zagotavlja pa se redno dnevno čiščenje uporabljenega drobnega inventarja in površin. Oseba, ki skrbi za podporo ali strežbo vodstvu fakultete ali sodelujočim na sestankih, uporablja ustrezna zaščitna sredstva (zaščitna maska in rokavice). Pri kavnih avtomatih odgovorni za polnjenje avtomata zagotovi razkuževanje avtomata pred in po polnjenju. Pred in po uporabi avtomata si vsak uporabnik razkuži roke z razkužilom, ki je na voljo ob avtomatu. Ob avtomatu se zagotovi razkužilo in obvezno koš za smeti. V vseh toaletnih prostorih so na voljo razkužila in obvestila za pravilno umivanje in razkuževanje rok. Dvigalo uporablja le ena oseba in pri tem uporablja masko. Upošteva se higiena rok. Po hodnikih hodimo vedno z nameščeno obrazno masko, zagotavljamo priporočeno razdaljo. Čistilke zagotavljajo posebno pozornost pri čiščenju ročajev in oprijemal na stopnišču Zaščitna oprema Na voljo je zadostno število zaščitnih mask, rokavic in razkužil za roke. Zaščita je obvezna pri delu s pošto, podpisovanju in rokovanju z dokumenti, pri stikih z drugimi zaposlenimi, pri izmenjavi opreme in gibanju v skupnih prostorih. Vsi zaposleni so že prejeli zaščitne maske (3/osebo) in razkužila (1/pisarno). Dodatna zaščitna sredstva se nahajajo v Glavni pisarni fakultete. Za zunanje obiskovalce fakultete (kot so npr. poslovni partnerji) so na voljo maske za enkratno uporabo, ki jo strokovni sodelavec posamezne organizacijske enote, ki sprejme gosta, pravočasno priskrbi za gosta in mu jo izroči že pri vstopu na fakulteto. Na vseh vidnih prostorih (ob vstopu na fakulteto, v dvigalu, pred toaletami, kavnimi avtomati, avtomati za vodo) so nameščeni letaki za pravilno nameščanje in snemanje mask, higieno kašlja in rok. Zagotovljena sta»brezkontaktna«zabojnika za odpadne maske in rokavice, ki se nahajata ob glavnem vhodu in pred vhodom v knjižnico.»šaltersko«delo s strankami poteka za nameščenimi pleksi stekli (referat, mednarodna pisarna, knjižnica, glavna pisarna) Obvezno razkuževanje prostorov in opreme Za razkuževanje prostorov skrbijo pooblaščene osebe čistilnega servisa. Razkuževanje prostorov je obvezno po vsaki uporabi prostora (npr. po izvedbi izpitov), razkužijo pa se vse površine, stoli in izpostavljena mesta. Uporaba prostora je možna ob predhodni najavi 7

9 (rezervaciji prostora). Ob zaključku aktivnosti v prostoru koordinator prezrači prostor in poskrbi za razkuževanje prostora. Ob vračilu opreme na delovno mesto oziroma fakulteto je treba zagotoviti razkuževanje opreme, ki so jo zaposleni imeli doma. Postopek razkuževanja je podrobneje določen v prilogi 1. Čistilni servis poskrbi za razkuževanje skupnih prostorov (hodniki, čajne kuhinje, preddverja pred kabineti) Prezračevanje prostorov Obvezno je redno prezračevanje vseh prostorov na fakulteti, kjer se zadržujejo ljudje (predavalnice, pisarne). Sejne prostore prezrači podporna služba (nepedagoški delavec, ki je kot podpora sodeloval na sestanku) po vsakem sestanku, pisarne prezračijo zaposleni (vsak svojo, skladno z usmeritvami NIJZ), predavalnice koordinator dogodka (podporna služba pri sestankih, predavatelj, predsednik komisije za zagovor dela, tisti, ki čuva izpit), hodnike pa čistilka. Uporabi klimatskega prezračevalnega sistema se v največji možni meri izogibamo, saj je vpliv njegovega delovanja na širjenje aerosolov najmanjših velikosti neraziskan, omejene pa so tudi možnosti njegovega učinkovitega razkuževanja oziroma varnega delovanja. 4.2 Delovni proces izvajanje študijske dejavnosti Predavanja, vaje in seminarji v študijskem letu 2019/2020 potekajo v celoti na daljavo z uporabo ustreznih tehnologij. Vsi nujni pedagoški, raziskovalni in strokovno-tehnični procesi, ki jih ni mogoče nadomestiti z delom na daljavo, njihovo izvedbo pa zahtevajo zakonski in interni roki, se lahko izvedejo v prostorih fakultete, vendar je zanje potrebna vnaprejšnja odobritev vodstva, ob tem pa se upoštevajo ukrepi za zagotavljanje zdravja zaposlenih, ki so opredeljeni v točki 4.1. Pri načrtovanju izjem oz. nujnih aktivnosti, ki jih ni mogoče izvajati na daljavo, se zagotavlja zaporedje izvajanja na način, ki omogoča nadzorovan dostop (skupine se razporedijo tako, da njihovi prihodi in odhodi ne sovpadajo). V stavbo fakultete se omogoči dostop zgolj prijavljenim k izpitu ali povabljenim k drugi organizirani (pedagoški) dejavnosti. Vstopajoče se s sporočilom ob vhodu vnaprej opozori, da v stavbo lahko vstopajo le zdravi (brez znakov okužbe: povišana telesna temperatura, kašljanje, kihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja, okusa), največ 15 minut pred pričetkom posamezne aktivnosti in na lastno odgovornost. Dostopanje v stavbo se ureja s pomočjo receptorske službe, ki skrbi za to, da študentje vstopajo v stavbo zgolj posamezno, opremljeni z zaščitno obrazno masko (na to se študente opozori v študentskem informacijskem sistemu Studis) in ob upoštevanju fizične distance 1,5 m. Obiskovalci (študentje in drugi) pot v stavbi nadaljujejo brez ustavljanja, neposredno v prostor, rezerviran za izvajanje dejavnosti. Pri tem upoštevajo minimalno fizično distanco 1,5 m. Obiskovalci so ob vstopu v prostor dolžni razkužiti roke. Aktivnosti za študente/ke se načrtujejo tako, da ne trajajo več kot dve zaporedni uri skupaj, in sicer zaradi zračenja in razkuževanja prostorov, kakor tudi učinkovitosti obrazne maske. Ko posamezno aktivnost obiskovalci izvedejo, zapustijo prostore fakultete brez zadrževanja (razen v primeru potrebe po uporabi toaletnih prostorov). Varovalne pripomočke odvržejo v brezkontaktni koš, ki se nahaja ob glavnem vhodu in pred knjižnico fakultete. Več o pravilih izvajanja izpitov, obveznostih študentov in izvajalcev pa v prilogi 2. 8

10 Izpiti se v čim večji možni meri izvedejo na daljavo. Kadar to zaradi opravičljivih razlogov ni možno ali racionalno, se izvedejo skladno s protokolom izvedbe izpitov. O načinu izvedbe bodo študentje pravočasno obveščeni. Protokol izvedbe izpitov na fakulteti bo potekal ob upoštevanju splošnih pravil v točki 3.1 in je podrobneje opredeljen v prilogi Delovni proces mednarodna dejavnost Za morebitne prihode iz tujine, po zaključku ukrepov Vlade o omejitvi gibanja, mora strokovna služba Mednarodne pisarne o načrtovanih obiskih iz tujine najmanj en teden pred prihodom gosta ali študenta o tem obvestiti vodstvo. Koordinacijska skupina bo zaposlenega obvestila, ali obisk odsvetuje oz. podala ustrezna navodila oz. priporočila v angleškem jeziku, kako ravnati ob prihodu na fakulteto. 4.4 Delovni proces informatika Služba za informatiko zagotavlja nemoteno delovanje ključnih informacijskih sistemov. Ti sistemi morajo zagotavljati varne storitve omrežne povezljivosti, telefonije VOIP, identitet za uporabnike (zaposlene in študente), baznih gruč MS SQL in Oracle, elektronske pošte, sistema Sharepoint SP, dokumentnega sistema GC, finančnega sistema MINOA, kadrovskega sistema QT, študijske informacije Studis, E-knjigarne, ešp. 4.5 Delovni proces podpisovanje dokumentov V vseh procesih, kjer je to mogoče, se do nadaljnjega zagotovi digitalno ali elektronsko podpisovanje dokumentov, tudi v času fizične prisotnosti. V kolikor je nujno lastnoročno podpisovanje, potem z dokumenti rokuje ena oseba, dekan / tajnik pa podpisujeta enkrat dnevno, v terminu in dnevih, ki jih sama vnaprej določita. O urniku podpisovanja obvestita strokovne službe. Po zaključku podpisovanja čistilka razkuži delovno površino. 4.6 Komunikacija Vse uradne izjave in obvestila javnostim potekajo preko Službe za odnose z javnostmi (SOJ) Fakultete za upravo. 4.7 Kontakt za sporočanje zaposlenih, študentov in strank Zaposleni (naslovnik) vse prejete informacije (od študentov, sodelavcev, baz ) pregleda in v kolikor je elektronska pošta povezana s koronavirusom ali posledičnim obolenjem, njeno vsebino posreduje na elektronski naslov tajnika fakultete. Prejete informacije, povezane s koronavirusom, se shranjujejo v dokumentnem sistemu Govenment Connect, shranjuje pa jih sodelavka v SOJ. Za strokovno pripravo sporočil zaposlenim skrbita: prof. dr. Janez Stare, dekan in mag. Barbara Leskovšek, tajnik, v sodelovanju s člani ožjega kolegija. Objavo obvestila odobri dekan fakultete prof. dr. Janez Stare. 4.8 Informiranje Zaposleni Dekan in tajnik fakultete bosta v sodelovanju s koordinacijsko skupino skrbela za ustrezno obveščanje zaposlenih o situaciji, povezani s koronavirusom. Sporočila se po odobritvi dekana pošiljajo po e-pošti z naslova soj@fu.uni-lj.si. 9

11 Na spletni strani fakultete, na informacijskem portalu za zaposlene in v novičniku za zaposlene se objavijo osnovne informacije z dodanimi relevantnimi komunikacijskimi viri v državi za spremljanje aktualnih informacij o širjenju koronavirusa, kot npr: NIJZ MIZŠ Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport - Preliminarne usmeritve glede koronavirusa Ministrstvo za zdravje Študenti Študenti so o vseh aktualnih informacijah, povezanih z izvedbo študijskih obveznosti, obveščeni preko uradnega študentskega naslova e-pošte. Za obveščanje je zadolžena strokovna delavka referata. Za obveščanje tujih študentov skrbi strokovna delavka Mednarodne pisarne Ostali Za obveščanje obiskovalcev je zadolžena Služba za odnose z javnostmi v dogovoru z dekanom in tajnikom fakultete. Prof. dr. Janez Stare dekan Priloge: Priloga 1: ravnanje s strojno opremo, z izposojeno strojno opremo in delo na programski opremi Priloga 2: protokol izvedbe izpitov na lokaciji fakultete Priloga 3: protokol obiska knjižnice in izposoje gradiv Priloga 4: seznam ključnih inštitucij z njihovimi kontakti 10

12 Priloga 1: ravnanje s strojno opremo, z izposojeno strojno opremo in delo na programski opremi Ravnanje s strojno opremo Ob vrnitvi zaposlenih na fakulteto se zaradi potencialnih težav s strojno opremo in njihovega reševanja pričakuje povečanje stika z zaposlenimi v Službi za informatiko (SZI) z ostalimi zaposlenimi. V izogib neposrednemu stiku sodelavcev v SZI se pri delu s strojno opremo upošteva naslednje ukrepe: pri reševanju strojnih težav v drugih pisarnah in predavalnicah, če je le mogoče, se težave rešujejo brez prisotnosti ostalih sodelavcev in študentov v prostoru. Pri reševanju strojnih težav v drugih prostorih se predhodno poskrbi za zračenje prostorov. pri reševanju težav na strojni opremi drugih zaposlenih sodelavci SZI uporabljajo zaščitno masko in rokavice. Ravnanje z izposojeno strojno opremo Pri vračanju izposojene opreme je zaradi potencialnega prenosa koronavirusa treba upoštevati naslednje ukrepe: pri sprejemu izposojene opreme sodelavci SZI poskrbijo, da zaposleni, ki si je opremo izposodil, preda opremo pred pisarno in ne vstopa v prostor (pred pisarno SZI bo nameščena posebna dekontaminacijska škatla za ta namen). pri sprejemu izposojene opreme drugih zaposlenih sodelavci SZI vedno uporabljajo zaščitno masko in si pred in po delu z izposojeno opremo razkužijo roke oz. v času sprejemanja opreme uporabljajo zaščitne rokavice. vrnjena strojna oprema se odda v dekontaminacijsko škatlo, na katero sodelavec SZI zapiše tekoči datum in jo ob koncu dneva prenese v prostor, namenjen karanteni opreme za obdobje 3 dni. dekontaminacijsko škatlo po preteku obdobja sodelavec SZI vzame iz karantene in pri ravnanju s strojno opremo, namenjeno izposoji, upošteva zaščitne ukrepe (uporaba obrazne maske in rokavic ter razkuževanje rok). Delo na programski opremi Pri reševanju težav delovanja programske opreme neposredno na fizični strojni opremi zaposlenih se poveča možnost prenosa virusa, zato je treba upoštevati naslednje ukrepe: - programske težave, če je mogoče, sodelavci SZI rešujejo preko oddaljenega dostopa - sodelavci SZI strojno opremo sodelavcev in študentov sprejemajo le v nujnih primerih oz. ko oddaljen dostop do opreme ni mogoč - pri reševanju programskih težav na strojni opremi sodelavcev in študentov, ki jih ni mogoče rešiti z oddaljenim dostopom, se ravna kot v primerih reševanja strojnih težav. 11

13 Priloga 2: protokol izvedbe izpitov na lokaciji fakultete Splošna navodila za izvajalce izpitov in študente Izvedba izpitov poteka na daljavo ali v predavalnici na Fakulteti za upravo. Odločitev o tem, ali bo posamezni izpit potekal v predavalnici ali na daljavo, je v presoji izvajalca predmeta, ki svojo odločitev sporoči Referatu za študijske zadeve najkasneje 7 dni pred predvidenim datumom izpita. Študentje, ki obiščejo fakulteto, morajo nositi zaščitno masko, biti zdravi, brez znakov okužbe dihal (npr. nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, motnje okušanja, vonja...). Bolniki s kronično nenalezljivimi boleznimi z večjim tveganjem za težji potek bolezni in nosečnice morajo še posebej upoštevati preventivne ukrepe in se dodatno zaščititi. Ob vstopu na fakulteto in ob vstopu v predavalnico si morajo izvajalci izpita in študentje razkužiti roke ter upoštevati higieno kihanja in kašljanja. Razdalja med posamezniki (fizična distanca) je določena na 1,5 m. Zaposleni in študentje nosijo maske in so dobro seznanjeni s pravilnim načinom nošenja in snemanja mask (o tem tudi letaki po fakulteti). Maska mora segati od korena nosu do pod brade, med nošenjem se maske ne dotikajo. Masko je treba zamenjati na dve do tri ure oziroma prej, če se zmoči. Pred in po uporabi maske si je treba temeljito umiti ali razkužiti roke. Gibanje po stranskih stopnicah ni dovoljeno (prepreči se s trakom). Na fakulteti tudi ni dostopnih stolov in miz za posedanje. Ob vstopu v predavalnico študentje osebne stvari (jakne, torbe, ipd) odložijo na bližnji prostor (npr. na stol) in ne na druge površine, ki temu niso namenjene. Največje število študentov, ki lahko naenkrat opravljajo izpit v posamezni predavalnici, je sledeče: predavalnica P1: 35 študentov predavalnica P2: 13 študentov predavalnica P3: 13 študentov predavalnica P4: 13 študentov predavalnica P5: 13 študentov predavalnica P6: 14 študentov predavalnica P7: 14 študentov predavalnica P8: 14 študentov predavalnica P9: 14 študentov predavalnica P10 (računalniška učilnica): 13 študentov predavalnica P11 (računalniška učilnica): 13 študentov predavalnica P12 (računalniška učilnica): 13 študentov predavalnica P14: 31 študentov predavalnica P15 (računalniška učilnica): 11 študentov Navodila za izvajalca izpitov: Pristopi do študentov z nameščeno masko na obrazu. Nadzira, da si tudi študentje pred vhodom v predavalnico razkužijo roke in nosijo zaščitne maske. V kolikor študent maske nima oz. Je ne želi nositi, se mu vstop v predavalnico in opravljanje izpita ne dovoli. 12

14 Študente pospremi v predavalnico na način, da se posamično, v razdalji najmanj 1,5 m, pomikajo do sedeža samo po eni strani od leve proti desni oz. Obratno in ne hkrati iz obeh strani. Ob koncu pisanja izpita sedež zapustijo prav tako pomikajoče se samo po eni strani. Smer pomikanja študentov do sedeža in umikanja določi izvajalec izpita. Študentom poda informacijo, da lahko zasedejo le tiste stole v predavalnici, ki so posebej označeni z zelenim trakom. Na neoznačenih mestih se ne sedi. Pred izvedbo izpita izvajalec preveri upoštevanje navodila. Pred delitvijo izpitnih pol si dodatno razkuži roke in namesti zaščitne rokavice. Ves čas ima nameščeno zaščitno masko. Poskrbi, da študenti zapustijo prostore v obratnem vrstnem redu kot so zasedli stole. Upoštevajo razdaljo najmanj 1,5 m, ob izhodu si vsi razkužijo roke in fakulteto zapustijo na izhodu, kjer so vstopili v prostore. Po zaključku pisnega dela vloži izpitne pole v kuverto. Kuverto z izpiti preda ocenjevalcu izpita (osebno ali v kabinet) takoj po izvedbi izpita. Odpiranje kabineta zagotovi receptor. Na kuverti je zapisana šifra in naziv predmeta, datum opravljanja predmeta, št. Predavalnice, ime čuvaja. Kuverta z izpolnjenimi izpiti odleži v karanteni pri ocenjevalcu najmanj 3 ure. V posamezni kuverti so lahko izpiti samo ene skupine posameznega predmeta. Navodila za študente: Pred vstopom v predavalnico si dodatno razkužijo roke. Ves čas imajo nameščeno zaščitno masko. Izpita se lahko udeležijo le, če so zdravi in ni vidnih znakov okužb (npr. Nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, motnje okušanja, vonja...). V predavalnice v suterenu (p1, p2, p3, p4, p5) se vstopa izključno ob stranskem vhodu (iz smeri bistroja Šumi) ob upoštevanju razdalje najmanj 1,5 m med študenti. V predavalnice v pritličju in v 1. Nadstropju se vstopa preko glavnega vhoda ob upoštevanju razdalje najmanj 1,5 m. V predavalnico se vstopa do sedežev na način, da se posamično, v razdalji najmanj 1,5 m, do sedeža pomikajo samo po eni strani od leve proti desni oz. Obratno in ne hkrati iz obeh strani. Smer pomikanja študentov do sedeža določi izvajalec izpita. Zasedejo lahko le tiste stole v predavalnici, ki so posebej označeni z zelenim trakom. Na neoznačenih stolih se ne sedi. Pred prejemom izpitne pole pripravijo tudi osebno / študentsko izkaznico, in sicer na način, da jo izvajalcu izpita ni potrebno obračati, da bi preveril istovetnost. Izpitna pola se odloži na kateder ob kuverto, na kateri je zapisana šifra in naziv predmeta. Študent ob oddaji izpitne pole pokaže tudi osebni dokument. Izhod iz predavalnice se izvede v obratnem vrstnem redu kot pri vstopu v predavalnico. Upošteva se razdalja najmanj 1,5 m. Ob izhodu je obvezno razkuževanje rok. Prostore fakultete zapustijo na mestu, kjer so vstopili v prostore. Zadrževanje na fakulteti, ki ni vezano na opravljanje študijskih obveznosti, ni dovoljeno. 13

15 Priloga 3: protokol obiska knjižnice in izposoje gradiv Pri rokovanju z gradivom uslužbenci uporabljajo rokavice. Splošna pravila obiskovanja knjižnice: V knjižnico vstopajo samo zdrave osebe, brez znakov okužbe dihal (npr. Nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, motnje okušanja, vonja ). Pred vstopom v knjižnico je obvezno umivanje in/ali razkuževanje rok. Obvezna je uporaba zaščitne maske. Sprehajanje po knjižnici ter med policami ni dovoljeno. Uporaba računalnikov ni dovoljena. V knjižnici so naenkrat lahko največ 3 uporabniki, z ustrezno razdaljo vsaj 1,5m. Nakup učbenikov je zaželen preko spleta. Ob izhodu si je potrebno ponovno razkužiti roke. Postopek izposoje gradiva: Gradivo si je možno izposoditi le po predhodnem naročilu. Za rezervacijo in izposojo knjig priporočamo uporabo mobilne aplikacije mcobiss. Študenti, ki mobilne aplikacije ne uporabljajo, lahko seznam želenega gradiva pošljejo tudi na e-naslov knjižnice. Možna je izposoja največ 5 izvodov gradiva. Po potrditvi naročenega gradiva je prevzem gradiva možen v 2 delovnih dneh od potrditve naročila. Postopek vračila gradiva: Gradivo je možno vrniti v škatlo, ki je postavljena v bližini recepcije fakultete, ki je za ta namen primerno označena. Po odprtju knjižnice je 3 tedne možnost vračila knjig brez zamudnine. Vrnjeno gradivo dobi status zadržano in mora odležati v karanteni vsaj 7 dni, preden gre lahko ponovno v izposojo. 14

16 Priloga 4: seznam ključnih inštitucij z njihovimi kontakti NIJZ, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Telefon: , Faks: , E-pošta: info@nijz.si, spletni naslov: posvet z epidemiologom NIJZ na telefonski številki vsak dan med 9.00 in uro kontakt za dodatna pojasnila na MIZŠ, T: , E: gp.mizs@gov.si, vprasanja.mizs@gov.si UKC Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja: , Ministrstvo za zdravje RS aktualne informacije o Koronavirusu center za obveščanje Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani, Aškerčeva cesta 4, 1000 Ljubljana, Telefon: 01/ , Faks: 01/ , E-pošta: tajnistvo@zdstudenti.si 15

Microsoft Word - Publikacija SM 001

Microsoft Word - Publikacija SM 001 IV HIŠNI RED V skladu z Zakonom o osnovni šoli je ravnateljica šole sprejela naslednji HIŠNI RED za Osnovno šolo Slave Klavore Maribor Osnovna šola Slave Klavore Maribor določa s hišnim redom vprašanja,

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

MERKUR nepremicnine Poslovna stavba Merkur Naklo Ponudba za najem pisarn, konferenčnih dvoran in organizacijo delavnic

MERKUR nepremicnine Poslovna stavba Merkur Naklo Ponudba za najem pisarn, konferenčnih dvoran in organizacijo delavnic MERKUR nepremicnine Poslovna stavba Merkur Naklo Ponudba za najem pisarn, konferenčnih dvoran in organizacijo delavnic Poslovna stavba Merkur Naklo MERKUR nepremičnine, d.d. telefon: 04 258 7000, Cesta

Prikaži več

POROČILO

POROČILO UVOD Delovanje knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani (UL FKKT), ki je sedaj že 17 let funkcionalno združena s Centralno tehniško knjižnico (CTK), lahko ocenimo kot uspešno kar

Prikaži več

(Microsoft Word - Gripa_na\350rt.doc)

(Microsoft Word - Gripa_na\350rt.doc) OŠ Brinje Grosuplje Ljubljanska c. 40 a 1290 Grosuplje Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v OŠ Brinje Grosuplje v času pandemske gripe Vsebina načrta: 1. Namen 2. Vodenje in koordinacija 3. Osnovni

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014 KOZMETIKA - 1. LETNIK (K1) URNIK PREDAVANJ, VAJ IN DRUGIH AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN VODENJE (PKV) Ustni izpit: 05. 01. 2017 (ČET) ob 15:30 11.10.2016 (TOR-5)

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

PREPREČUJMO ŠIRJENJE NALEZLJIVIH BOLEZNI V VRTCU Navodila za zdravje (2018/19)

PREPREČUJMO ŠIRJENJE NALEZLJIVIH BOLEZNI V VRTCU Navodila za zdravje (2018/19) PREPREČUJMO ŠIRJENJE NALEZLJIVIH BOLEZNI V VRTCU Navodila za zdravje (2018/19) Želja nas vseh, tako staršev kot tistih, ki delamo z otroki v vrtcu je, da bi bili otroci zdravi in bi se v vrtcu dobro počutili.

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 P R A V I L A OBNAŠANJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN DISCIPLINE NA VAROVANEM OBMOČJU TOVARNE TKI HRASTNIK, d.d. na naslovu C. 1. maja 33, Hrastnik. S temi pravili morajo biti seznanjeni in jih upoštevati

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

univerzitetni klinični center ljubljana University Medical Centre Ljubljana PEDIATRIČNA KLINIKA Klinični oddelek za neonatologijo Bohoričeva L

univerzitetni klinični center ljubljana University Medical Centre Ljubljana PEDIATRIČNA KLINIKA Klinični oddelek za neonatologijo Bohoričeva L univerzitetni klinični center ljubljana University Medical Centre Ljubljana PEDIATRIČNA KLINIKA Klinični oddelek za neonatologijo Bohoričeva 20 1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: (01) 522 34 01 Fax.: (01)

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in Datum: 5.8.2015 (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 Mentor letnika: prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18

1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 Mentor letnika: prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18 1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18. februar do 5. april 2019 Izpitno obdobje: 8. april do 12. april 2019

Prikaži več

Promotion of Health at the Workplace

Promotion of Health at the Workplace SIMPOZIJ VARNO IN ZDRAVO DELO PRIMER DOBRE PRAKSE ZDRAVA DELOVNA MESTA ZA VSE GENERACIJE PROMOCIJA DUŠEVNEGA IN TELESNEGA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V POLICIJI VEDENIK LEON Ministrstvo za notranje zadeve

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Obrazec RZOP

Obrazec RZOP Antona Globočnika C.na Kremenco 2 Tel.: 05 7000 300 Fax.: 05 726 18 10 Matična številka: 5496829000 Davčna številka: SI 44439407 Datum : 2.3.2006 Štev. : 64/3/2006 Štev. zbirke 1. Evidenca o poškodbah

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2018/2019 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 26 DRŽAV EU + LIBANON http://www.ectsma.eu/ectsma.html MEDICINSKA FAKULTETA je od leta 2008 polnopravna članica

Prikaži več

KGZ Slovenije

KGZ Slovenije Šmihelska c. 14, 8000 Novo mesto tel: 07/373 05 70, fax. 07/373 05 90 e-mail: kgzs.zavod-nm@gov.si splet: www.kmetijskizavod-nm.si RAZPORED USPOSABLJANJ ZA RAVNANJE S FFS V POMLADNIH MESECIH 2019 Datum:

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PREDSTAVITEV FORMALNIH OPRAVIL PRI USPOSBLJANJU PROSTOVOLJNIH GASILCEV EVIDENCE: - Razpis izobraževanj OGZ Ptuj 2016/2017 - Formalna prijava preko Vulkana ( prijavijo PGD preko testa za usposabljanje)

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INTRANET - DETEKTIV Detektivska zbornica Republike Slovenije Pozdravljeni, v kratki predstaviti in navodilih za delo z intranet sistemom Detektiv. Intranet članom Detektivske zbornice RS omogoča, da: -

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta 1.0 22.11.2013 Prva verzija dokumenta 1.1 15.04.2015 Dodana možnost

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejeto na 11. redni seji senata UL FGG dne 24. 10. 2018)

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani Celje,

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani   Celje, Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani www.fkpv.si. Celje, marec 2014 Kazalo vsebine 1 UVOD... 1 1.1 Odzivnost

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc Na osnovi 162. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 45. člena Pravil Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Ekonomske fakultete na svoji seji 10. decembra 2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

II-RIS-Primer Seminarske Naloge Redni-LJ

II-RIS-Primer Seminarske Naloge Redni-LJ UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA UPRAVO Študijski program: Visokošolski strokovni program Uprava Prva stopnja (bolonjski) Način študija: redni ČIŠČENJE VOZIL V AVTOPRALNICI Seminarska naloga Predmet:

Prikaži več

DRUŽINSKO BRANJE

DRUŽINSKO BRANJE DRUŽINSKO BRANJE: BRALNI PROJEKT MESTNE KNJIŽNICE KRANJ Jure Bohinec Ponedeljek, 10. 9. 2018 Bralno društvo Slovenije Nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ, Cankarjev dom v Ljubljani Dejavnosti za

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE Šolsko leto 2019/2020

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE Šolsko leto 2019/2020 ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE Šolsko leto 2019/2020 ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA OTROKE IN MLADINO Srednješolsko obdobje je obdobje velikih sprememb, tako na telesnem kot duševnem področju. Istočasno pa

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, marec 2008 POROČILO O KAKOVOSTI za leto 2008 1. Delovanje

Prikaži več

Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o

Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

Prikaži več

K A Z A L O

K A Z A L O Objekti Zveze delovnih invalidov Slovenije za izvajanje programa ''Ohranjevanje zdravja'' Ljubljana, 2018 K A Z A L O IZOLA APARTMAJI V SIMONOVEM ZALIVU... 4 ČATEŽ HIŠICE V TERMAH ČATEŽ... 14 ROGAŠKA

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA, Plintovec 10/c, 2201 ZG. KUNGOTA Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. I. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je Svet zavoda Osnovne šole Kungota na seji, dne obravnaval in sprejel

Prikaži več

COBISS3/Medknjižnična izposoja

COBISS3/Medknjižnična izposoja 3/Medknjižnična izposoja 2.2 KATALOG Katalog nam omogoča: iskanje gradiva prikaz izbranih bibliografskih zapisov ali pripadajočih podatkov o zalogi iz lokalne baze podatkov v formatu COMARC vpogled v stanje

Prikaži več

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne 24. 6. 2013 obravnaval in sprejel P R A V I L A ŠOLSKE PREHRANE Osnovne

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce

VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce OBISK KNJIŽNICE IN IZPOSOJA GRADIVA Za tak obisk knjižnice se skupini iz vrtca ni potrebno

Prikaži več

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc Na osnovi Zakona o šolski prehrani in njegovih spremembah (Uradni list RS št. 43/2010, 62/2010, 27/2012, 40/2012, 3/2013) je Svet zavoda OŠ Dramlje na seji dne, 3. 10. 2013 sprejel 1. SPLOŠNE DOLOČBE PRAVILA

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - M. Horvat [Samo za branje]

Microsoft PowerPoint - M. Horvat [Samo za branje] VLOGA PATRONAŽNE SLUŽBE V KONTINUIRANI ZDRAVSTVENI NEGI PACIENTA USTREZNA IN PRAVOČASNA INFORMACIJA PODLAGA ZA VARNO IN KAKOVOSTNO OBRAVNAVO Murska Sobota, 15. Marec 2007 Martina Horvat, dipl. med. sestra

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Naslov na naslovnici = 16 pik

Naslov na naslovnici = 16 pik Številka: 020-2/2019/2 Datum: 29. 3. 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa Računsko sodišče Republike Slovenije Ljubljana, Slovenska c. 50 tel: 01/478-58-00

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO /14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi poročila tutorjev študentov. Tutorji učitelji so naslednji

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga upora

SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga upora SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga uporabljate tudi za portal Lo.Polis (www.lopolis.si), kjer

Prikaži več

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica NOVO MESTO Tel.: 07 / / PRAVILA BIVANJA V

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica NOVO MESTO Tel.: 07 / / PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica 115 8000 NOVO MESTO Tel.: 07 / 393 55 07 / 393 55 99 e-mail: dsd-nm@guest.arnes.si PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKEM IN ŠTUDENTSKEM DOMU NOVO MESTO Vsebina: I.

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več