(ES) št. ( 4 ) in (ES) št. 1072/2009 ( 5 ) Evropskega parlamenta in Sveta so

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "(ES) št. ( 4 ) in (ES) št. 1072/2009 ( 5 ) Evropskega parlamenta in Sveta so"

Transkripcija

1 Uradni UREDBA (EU) 2020/1055 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. julija 2020 o spremembi uredb (ES) št. 1071/2009, (ES) št. 1072/2009 in (EU) št. 1024/2012 za njihovo prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti lena 91(1) Pogodbe, ob upoštevanju predloga Evropske komisije, po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom, ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora ( 1 ), ob upoštevanju mnenja Odbora regij ( 2 ), v skladu z rednim zakonodajnim postopkom ( 3 ), ob upoštevanju naslednjega: (1) Izkušnje izvajanjem z uredb 1071/2009 (ES) št. ( 4 ) in (ES) št. 1072/2009 ( 5 ) Evropskega parlamenta in Sveta so pokazale, da je mogo e pravila iz navedenih uredb v marsi em še izboljšati. (2) Zdaj razen se, e ni druga e dolo eno z nacionalnim pravom, pravila za dostop do opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika ne uporabljajo za podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika blaga izklju no z motornimi vozili, katerih najve ja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ali s kombinacijami vozil, katerih najve ja dovoljena masa naloženih vozil ne presega navedene omejitve. Število takih podjetij, ki so dejavna v doma em in mednarodnem prometu, se pove uje. Posledi no se je ve držav lanic odlo ilo, da bodo pravila o dostopu do opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika iz Uredbe (ES) št. 1071/2009 uporabljala za navedena podjetja. Da bi se prepre ile morebitne vrzeli in s skupnimi pravili zagotovila minimalna raven profesionalizacije sektorja, ki uporablja motorna vozila, ki so namenjena izklju no prevozu blaga in katerih najve ja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, ter da bi se tako zbližali konkuren ni pogoji vseh prevoznikov, bi bilo treba navedeno uredbo spremeniti. Zahteve za za etek opravljanja dejavnosti bi morale postati obvezne za prevoznike, ki delujejo v mednarodnem prometu in uporabljajo motorna vozila ali kombinacije vozil, ki so namenjena izklju no prevozu blaga in katerih najve ja dovoljena masa naloženega vozila presega 2,5 tone, vendar ne presega 3,5 tone. (3) podlagi Na Uredbe 1072/2009 (ES) št. nekatere so dejavnosti mednarodnega prevoza blaga izvzete zahteve po licenci Skupnosti, da bi lahko vstopile na evropski trg cestnega prevoza blaga. V okviru organizacije tega trga bi morala biti podjetja, ki opravljajo cestni prevoz blaga in blago prevažajo v motornih vozilih ali kombinacijah vozil, katerih najve ja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 2,5 tone, izvzeta iz zahteve po licenci Skupnosti ali drugem prevoznem dovoljenju. (4) eprav so vozila, katerih najve ja dovoljena masa naloženega vozila ne presega dolo enega praga, izvzeta iz podro ja uporabe Uredbe (ES) št. 1071/2009, navedena uredba državam lanicam omogo a, da dolo be uredbe za takšna vozila uporabljajo delno ali v celoti. (5) Trenutno lahko države lanice za dostop do opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika dolo ijo še druge zahteve razen tistih, ki so navedene v Uredbi (ES) št. 1071/2009. Ta možnost se ni izkazala za nujno potrebno in je povzro ila razlike v zvezi z za etkom opravljanja takih dejavnosti. Zato bi jo bilo treba odpraviti. ( 1 ) UL C 197, , str. 38. ( 2 ) UL C 176, , str. 57. ( 3 ) Stališ e Evropskega parlamenta z dne 4. aprila 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in stališ e Sveta v prvi obravnavi z dne 7. aprila 2020 (UL C 153, , str. 1). Stališ e Evropskega parlamenta z dne 9. julija 2020 (še ni objavljeno v Uradnem listu). ( 4 ) Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljan je dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L 300, , str. 51). ( 5 ) Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (UL L 300, , str. 72).

2 L 249/18 Uradni list Evropske unije (6) prepre Za evanje pojava tako imenovanih slamnatih družb ter zagotavljanje poštene konkurence in enakih konku ren nih pogojev na notranjem trgu je treba zagotoviti, da so cestni prevozniki s sedežem v dolo eni državi lanici tam dejansko in stalno prisotni ter od tam tudi opravljajo prevozne dejavnosti. Zato je treba tudi glede na izkušnje pojasniti in poostriti dolo be v zvezi z obstojem dejanskega in stalnega sedeža, hkrati pa prepre iti nalaganje nesorazmernega upravnega bremena. (7) štelo, se podjetje Da bi da dejansko stalno in prisotno državi v lanici, v kateri ima sedež, bi moralo zlasti opravljati prevozne dejavnosti z ustrezno tehni no opremo, ki se nahaja v tej državi lanici. (8) Uredba (ES) št. 1071/2009 od podjetij zahteva, da dejansko in neprekinjeno opravljajo svoje dejavnosti v opera tivnem centru, ki ima ustrezno tehni no opremo in naprave ter se nahaja v državi lanici sedeža, in dopuš a dodatne zahteve na nacionalni ravni, pri emer je najpogostejša zahteva, da so v državi lanici sedeža na voljo parkirna mesta. Vendar te zahteve, ki se ne uporabljajo enakomerno, ne zadoš ajo, da bi zagotovile pristno povezavo s to državo lanico, da bi se u inkovito borili proti slamnatim družbam, ter da bi zmanjšali tveganje sistemati ne kabotaže in nomadskih voznikov, ki jih organizira podjetje, h kateremu se vozila ne vrnejo. Glede na to, da so za zagotavljanje pravilnega delovanja notranjega trga na podro ju prevoza morda potrebna posebna pravila glede pravice do ustanavljanja in opravljanja storitev, je primerno nadalje harmonizirati zahteve glede sedeža in poostriti zahteve, povezane s prisotnostjo vozil, ki jih uporablja prevoznik, v državi lanici sedeža. Jasna dolo itev najkrajšega intervala, v katerem se mora vozilo vrniti, prispeva tudi k zagotavljanju ustreznega vzdrževanja teh vozil s tehni no opremo, ki se nahaja v državi lanici sedeža, in omogo a lažji nadzor. Cikel takih vrnitev bi moral biti usklajen z obveznostjo prevoznega podjetja iz Uredbe (ES) št. 561/2006 Evrop skega parlamenta in Sveta ( 6 ), da svoje dejavnosti organizira na na in, ki vozniku omogo a, da se vrne domov vsaj vsake štiri tedne, tako da je mogo e obe obveznosti izpolniti z vrnitvijo voznika skupaj z vozilom vsaj vsak drugi štiritedenski cikel. Ta uskladitev krepi pravico voznika do vrnitve in zmanjšuje tveganje, da se mora vozilo vrniti zgolj zaradi izpolnitve te nove zahteve glede sedeža. Vendar pa zahteva glede vrnitve v državo lanico sedeža ne bi smela pomeniti tudi zahteve, da se dolo eno število dejavnosti opravi v državi lanici sedeža, ali druga e omejiti možnosti prevoznikov, da opravljajo storitve na celotnem notranjem trgu. (9) Kolikor dostop je opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika odvisen dobrega ugleda zadevnega podjetja, so potrebna pojasnila glede oseb, katerih ravnanje je treba upoštevati, upravnih postopkov, ki jih je treba uporabiti, in akalnih dob v zvezi z rehabilitacijo, ko upravljavec prevoza izgubi ugled. (10) Ker lahko hude kršitve nacionalnih dav nih pravil bistveno vplivajo na pogoje za pošteno konkurenco na trgu cestnega prevoza blaga, bi jih bilo treba dodati med dejavnike, pomembne za oceno dobrega ugleda. (11) Ker lahko hude kršitve pravil Unije o napotitvi delavcev v cestnem prevozu in kabotaži ter prava, ki se uporablja za pogodbene obveznosti, bistveno vplivajo na trg cestnega prevoza blaga in socialno zaš ito delavcev, bi jih bilo treba dodati med dejavnike, pomembne za oceno dobrega ugleda. (12) Glede na pomen poštene konkurence na notranjem trgu bi bilo treba kršitve pravil Unije, ki zadevajo to vprašanje, vklju no s pravili o dostopu do trga, kot so pravila o kabotaži, upoštevati pri oceni dobrega ugleda upravljavcev prevoza in prevoznih podjetij. Zato bi bilo treba ustrezno pojasniti pogoje pooblastila, na podlagi katerih mora Komisija opredeliti težo zadevnih kršitev. (13) Nacionalni pristojni organi imajo težave pri dolo itvi dokumentov, ki jih lahko podjetja predložijo, da dokažejo svoj finan ni položaj, zlasti e nimajo potrjenih letnih ra unovodskih izkazov. Pojasniti bi bilo treba pravila v zvezi z dokazi, ki se zahtevajo za izkaz finan nega položaja. ( 6 ) Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju dolo ene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L 102, , str. 1).

3 Uradni (14) Podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika blaga, ki deluje v mednarodnem prometu in uporablja motorna vozila ali kombinacije vozil, ki so namenjena izklju no prevozu blaga in katerih najve ja dovoljena masa naloženega vozila presega 2,5 tone, vendar ne presega 3,5 tone, bi morala izkazovati minimalni finan ni položaj, da se zagotovi, da imajo podjetja sredstva za stalno in dolgotrajno izvajanje dejavnosti. Ker pa imajo dejavnosti, ki se opravljajo s temi vozili, obi ajno omejen obseg, bi morale biti s tem povezane zahteve glede finan nega položaja manj stroge od tistih, ki se uporabljajo za prevoznike, ki uporabljajo vozila nad navedeno omejitvijo. Pri dolo anju potrebnega finan nega položaja bi bilo treba upoštevati kombinacije vozil. Pristojni organ bi moral uporabiti višjo raven finan ne zahteve, e najve ja dovoljena masa naloženih vozil v okviru kombinacije vozil presega 3,5 tone. (15) Da bi ohranili in ustvarili visoke standarde za podjetja, ne da bi ustvarili negativni vpliv na notranji trg cestnega prevoza, bi bilo treba državam lanicam omogo iti, da finan ne zahteve, ki se nanašajo na uporabo težkih vozil, uporabljajo tudi za podjetja s sedežem na njihovem ozemlju, kar zadeva vozila, katerih najve ja dovoljena masa ne presega 3,5 tone. (16) Da bi zagotovili zanesljiv sektor cestnega prevoza in izboljšali izterjavo dolga do oseb javnega prava, bi bilo treba državam lanicam omogo iti, da zahtevajo izpolnjevanje pla ilnih obveznosti do javnih organov, kot so dolgovi na podro ju davka na dodano vrednost in prispevki za socialno varnost, ter zahtevajo, da podjetja niso v postopkih, ki bi bili uvedeni za zavarovanje njihovega premoženja. (17) Informacije prevoznikih o nacionalnih v elektronskih registrih bi morale biti im popolnejše in im bolj posod obljene, da imajo nacionalni organi, pristojni za izvrševanje zadevnih pravil, zadosten pregled nad preiskovanimi prevozniki. Zlasti informacije glede registrske številke vozil, ki jih imajo prevozniki na voljo, in stopnja tveganja prevoznikov bi morale omogo iti boljše nacionalno in ezmejno izvrševanje dolo b uredb (ES) št. 1071/2009 in (ES) št. 1072/2009. Zato bi bilo treba pravila o nacionalnem elektronskem registru ustrezno spremeniti. (18) Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejetje, med drugim, tehni nih postopkov za elektronsko iskanje po nacionalnih elektronskih registrih ostalih držav lanic. To bi lahko vklju evalo postopke, potrebne za zagotovitev, da lahko pristojni organi v skladu s lenom 9 Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 7 ) med cestnimi preverjanji dostopajo do harmo nizirane stopnje tveganja podjetja. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta ( 8 ). (19) Opredelitev najhujše kršitve zvezi v prekora s itvijo dnevnega asa vožnje, kot je dolo ena v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1071/2009, ne ustreza veljavni zadevni dolo bi iz Uredbe (ES) št. 561/2006. Ta neskladnost vodi v negotovost in razli ne prakse nacionalnih organov, katerih posledica so težave pri izvrševanju zadevnih pravil. To opredelitev bi bilo zato treba pojasniti za zagotovitev skladnosti med uredbama. (20) Pravila doma o em prevozu, ki ga cestni prevozniki nerezidenti za asno opravljajo v državi lanici gostiteljici (v nadaljnjem besedilu: kabotaža), bi morala biti jasna, enostavna in preprosta za izvrševanje, hkrati pa ohranjati že doseženo stopnjo liberalizacije. (21) Kabotaža bi morala prispevati pove k anju faktorja obremenitve težkih vozil in zmanjšanju števila voženj brez tovora ter bi morala biti dovoljena, e se ne opravlja tako, da pomeni stalno ali neprekinjeno dejavnost v zadevni državi lanici. Za zagotovitev, da se kabotaža ne opravlja tako, da pomeni stalno ali neprekinjeno dejavnost, se cestnim prevoznikom nekaj asa po izteku obdobja kabotaže ne bi smelo dovoliti, da opravljajo kabotažo v isti državi lanici. ( 7 ) Direktiva 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb (ES) št. 561/2006 in (EU) št. 165/2014 ter Direktive 2002/15/ES glede socialne zakonodaje v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu ter razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS (UL L 102, , str. 35). ( 8 ) Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o dolo itvi splošnih pravil in na el, na podlagi katerih države lanice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, , str. 13).

4 L 249/20 Uradni list Evropske unije (22) Ob tem, da je nadaljnja liberalizacija, vzpostavljena s lenom 4 Direktive Sveta 92/106/EGS ( 9 ), v primerjavi s kabotažo iz Uredbe (ES) št. 1072/2009 sicer koristna pri spodbujanju kombiniranih prevozov in bi jo bilo na eloma treba obdržati, je vendarle treba zagotoviti, da zaradi tega ne bi prišlo do zlorab. Izkušnje kažejo, da se ta dolo ba v nekaterih delih Unije sistemati no uporablja za izogibanje za asni naravi kabotaže in kot podlaga za stalno prisotnost vozil v državi lanici, ki ni država lanica sedeža podjetja. Zaradi takih nepoštenih praks obstaja nevarnost socialnega dampinga in je ogroženo spoštovanje pravnega okvira v zvezi s kabotažo. Zato bi morale imeti države lanice pri odpravljanju takih težav možnost odstopanja od lena 4 Direktive 92/106/EGS in uporabe dolo b v zvezi s kabotažo iz Uredbe (ES) št. 1072/2009, tako da uvedejo sorazmerno omejitev stalne prisotnosti vozil na svojem ozemlju. (23) U inkovito in uspešno izvrševanje pravil je predpogoj za pošteno konkurenco na notranjem trgu. Nadaljnja digitalizacija orodij za izvrševanje je bistvena za sprostitev zmogljivosti izvrševanja, zmanjšanje nepotrebnih upravnih bremen za mednarodne prevoznike, zlasti za mala in srednja podjetja, za zagotovitev bolj ciljne usmer jenosti na zelo tvegane prevoznike in zaznavanje goljufivih praks. Pojasniti bi bilo treba sredstva, s katerimi lahko cestni prevozniki dokažejo skladnost s pravili o kabotaži. Cestne kontrole bi morale temeljiti na prometnih dokumentih in tahografskih zapisih, e so ti na voljo. Da se poenostavi predložitev ustreznih dokazov in njihova obravnava s strani pristojnih organov, bi bilo treba uporabo in pošiljanje elektronskih prometnih informacij priznati kot na in dokazovanja skladnosti. Oblika, uporabljena v ta namen, bi morala zagotavljati zanesljivost in verodostojnost. Glede na vse pogostejšo uporabo u inkovite elektronske izmenjave informacij v prometu in logistiki je treba zagotoviti usklajenost v regulativnih okvirih in uvesti dolo be, namenjene poenostavitvi upravnih postopkov. (24) Pravila mednarodnem o prevozu so namenjena prevoznim podjetjem, ki se kot taka kaznujejo za morebitne kršitve, ki jih storijo. Vendar bi morale države lanice, da pa bi se prepre ile zlorabe s strani podjetij, ki prevozne storitve prevzemajo od cestnih prevoznikov blaga, dolo iti tudi jasna in predvidljiva pravila o sankcijah za pošiljatelje, špediterje, izvajalce in podizvajalce, v primerih, ko so vedeli oziroma bi glede na vse relevantne okoliš ine morali vedeti, da prevozne storitve, ki jih naro ajo, vklju ujejo kršitve Uredbe (ES) št. 1072/2009. (25) Evropski organ za delo, katerega obseg dejavnosti, kot dolo je en v lenu 1(4) Uredbe (EU) 2019/1149 Evropskega parlamenta in Sveta ( 10 ), zajema Uredbo (ES) št. 1071/2009, bo imel pomembno vlogo pri pomo i državam lanicam, ko gre za ustrezno izvrševanje pravil te uredbe. Ta vloga bo zlasti zadevala usklajena preverjanja, olajševanje sodelovanja in izmenjave informacij med državami lanicami, promocijo in izmenjavo najboljših praks, podpiranje krepitve zmogljivosti, usposabljanje ter kampanje ozaveš anja. (26) Da bi se upoštevala razvoj trga in tehni ni napredek, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s lenom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s spremembo prilog I, II in III k Uredbi (ES) št. 1071/2009 ter v zvezi s spremembo prilog I, II in III k Uredbi (ES) št. 1072/2009. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vklju no na ravni strokovnjakov, in da se ta posve tovanja izvedejo v skladu z na eli, dolo enimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ( 11 ). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parla ment in Svet zlasti prejmeta vse dokumente so asno s strokovnjaki iz držav lanic, njuni strokovnjaki pa se sistemati no lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov. (27) Ker ciljev uredbe, te in sicer uvesti dolo ene uskladitve na nekaterih podro jih, ki doslej s pravom Unije še niso bila usklajena, zlasti v zvezi s prevozom z lahkimi gospodarskimi vozili in praksami izvrševanja, ter zbližati pogoje konkurence in izboljšati izvrševanje, države lanice ne morejo zadovoljivo dose i, temve se zaradi svoje narave v ( 9 ) Direktiva Sveta 92/106/EGS z dne 7. decembra 1992 o dolo itvi skupnih pravil za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami lanicami (UL L 368, , str. 38). ( 10 ) Uredba (EU) 2019/1149 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o ustanovitvi Evropskega organa za delo, spremembi uredb (ES) št. 883/2004, (EU) št. 492/2011 in (EU) 2016/589 ter razveljavitvi Odlo be (EU) 2016/344 (UL L 186, , str. 21). ( 11 ) UL L 123, , str. 1.

5 Uradni povezavi s ezmejno naravo cestnega prevoza lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z na elom subsidiarnosti iz lena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z na elom sorazmernosti iz navedenega lena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev. (28) Uredbi (ES) št. 1071/2009, (ES) št. 1072/2009 in Uredbo (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ( 12 ) bi bilo zato treba ustrezno spremeniti SPREJELA NAEDNJO UREDBO: Uredba (ES) št. 1071/2009 se spremeni: len 1 Spremembe Uredbe (ES) št. 1071/2009 (1) v lenu 1 se odstavek 4 spremeni: (a) to ka (a) se nadomesti z naslednjim: (a) podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izklju no z motornimi vozili ali s kombinacijami vozil, katerih najve ja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, in ki opravljajo dejavnost izklju no v doma em prometu v državi lanici, v kateri imajo sedež; ; (b) vstavi se naslednja to ka: (aa) podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izklju no z motornimi vozili ali s kombinacijami vozil, katerih najve ja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 2,5 tone; ; (c) to ka (b) se nadomesti z naslednjim: (b) podjetja, ki opravljajo storitve cestnega prevoza v potniškem prometu izklju oziroma katerih glavna dejavnost ni prevoz potnikov v cestnem prometu; ; no za nekomercialne namene (d) doda se naslednji pododstavek: Za namene to ke (b) prvega pododstavka se vsak prevoz po cesti, ki ni prevoz za najem, za pla ilo ali za svoj ra un, za katerega se ne prejme neposredno ali posredno pla ilo in s katerim se niti neposredno niti posredno ne ustvarja prihodek za voznika vozila ali za tretje strani ter ki ni povezan s poklicno dejavnostjo, šteje kot prevoz za izklju no nekomercialne namene. ; (2) v lenu 3 se rta odstavek 2; (3) len 5 se nadomesti z naslednjim: len 5 Pogoji v zvezi z zahtevo glede sedeža 1. Za izpolnitev zahteve to iz ke (a) lena 3(1) mora podjetje v državi lanici sedeža: (a) imeti prostore, v katerih lahko dostopa do izvirnikov svoje temeljne poslovne dokumentacije, bodisi v elek tronski bodisi v kakršni koli drugi obliki, zlasti prevoznih pogodb, dokumentov o vozilih, ki jih ima na voljo, ra unovodskih dokumentov, kadrovske dokumentacije, pogodb o zaposlitvi, socialnovarstvene dokumentacije, dokumentacije s podatki o pošiljanju in napotitvah voznikov, dokumentacije s podatki o kabotaži, asu vožnje in po itka ter katerega koli drugega dokumenta, do katerega mora imeti dostop pristojni organ za preverjanje, da podjetje izpolnjuje pogoje iz te uredbe; (b) delovanje svojega voznega parka organizirati tako, da zagotovi, da se vozila, ki jih ima na voljo in se uporabljajo za mednarodni prevoz, vrnejo v enega od operativnih centrov v tej državi lanici najpozneje v osmih tednih po tem, ko so ga zapustila; ( 12 ) Uredba (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odlo be Komisije 2008/49/ES (uredba IMI) (UL L 316, , str. 1).

6 L 249/22 Uradni list Evropske unije (c) biti registrirano v registru gospodarskih družb te države nacionalno pravo; lanice ali v podobnem registru, kadar to predpisuje (d) biti podvrženo davku na prihodke in, kadar je predpisano v nacionalnem pravu, imeti veljavno identifikacijsko številko za davek na dodano vrednost; (e) po izdaji dovoljenja, imeti na razpolago eno ali ve vozil, ki so registrirana ali dana v obtok in imajo dovoljenje, da se uporabljajo v skladu z zakonodajo te države lanice, ne glede na to, ali je edini lastnik teh vozil ali pa jih ima v lasti na primer na podlagi pogodbe o nakupu na obroke, najemne ali zakupne pogodbe (leasing) ali na podlagi kupoprodajne pogodbe; (f) svoje administrativne in komercialne dejavnosti dejansko in neprekinjeno opravljati z ustrezno opremo in napravami v prostorih iz to ke (a), ki se nahajajo v tej državi lanici, svoje prevozne dejavnosti pa dejansko in neprekinjeno opravljati z vozili iz to ke (g) z ustrezno tehni no opremo, ki se nahaja v tej državi lanici; (g) imeti stalno in redno na voljo ve vozil, ki izpolnjujejo pogoje iz to ke (e), in voznikov, ki so obi ajno bazirani v operativnem centru v tej državi lanici, v obeh primerih sorazmerno z obsegom prevoznih dejavnosti, ki jih podjetje opravlja. 2. Države lanice lahko poleg zahtev iz odstavka 1 dolo ijo, da mora imeti podjetje v državi lanici sedeža: (a) ustrezno usposobljeno administrativno osebje na samem sedežu ali pa upravljavca prevoza, ki je dosegljiv v obi ajnem delovnem asu, sorazmerno z obsegom dejavnosti podjetja; (b) poleg tehni ne opreme iz to ke (f) odstavka 1 tudi operativno infrastrukturo na ozemlju te države lanice, vklju no s pisarno, ki je odprta v obi ajnem delovnem asu, sorazmerno z obsegom dejavnosti podjetja. ; (4) len 6 se spremeni: (a) odstavek 1 se spremeni: (i) drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim: Države lanice pri ugotavljanju, ali podjetje izpolnjuje ta pogoj dobrega ugleda, preu ijo ravnanje tega podjetja, njegovih upravljavcev prevoza, izvršnih direktorjev in katere koli druge ustrezne osebe, ki jo lahko dolo i država lanica. Vse navedbe obsodb, kazni ali kršitev v tem lenu pomenijo obsodbe, kazni ali kršitve podjetja samega, njegovih upravljavcev prevoza, izvršnih direktorjev in katere koli druge ustrezne osebe, ki jo lahko dolo i država lanica. ; (ii) v to ki (vi) to ke (a) tretjega pododstavka se beseda in rta; (iii) v to ki (a) tretjega pododstavka se doda naslednja to ka: (vii) dav nega prava, in ; (iv) v to ki (b) tretjega pododstavka se dodajo naslednje to ke: (xi) napotitve delavcev cestnem prevozu; (xii) prava, ki se uporablja za pogodbene obveznosti; (xiii) kabotaže. ; (b) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim: 2. Za namene to ke (b) tretjega pododstavka odstavka 1 pristojni organ države lanice sedeža, kadar so bile upravljavcu prevoza ali prevoznemu podjetju v eni ali ve državah lanicah izre ene obsodba za hudo kaznivo dejanje ali kazni za najhujše kršitve pravil Unije, kot so dolo ene v Prilogi IV, primerno in pravo asno izvede ter zaklju i upravni postopek, ki po potrebi vklju uje pregled na kraju samem v prostorih zadevnega podjetja. V upravnem postopku se upravljavcu prevoza ali, glede na okoliš zagotovi pravica, da predstavijo svoje argumente in pojasnila. ine, drugim pravnim zastopnikom podjetja

7 Uradni V upravnem postopku pristojni organ oceni, ali bi bila v posami nem primeru zaradi posebnih okoliš in izguba dobrega ugleda nesorazmeren odziv. Pristojni organ pri tej oceni upošteva število hudih kršitev nacionalnih pravil in pravil Unije iz tretjega pododstavka odstavka 1 in število najhujših kršitev pravil Unije iz Priloge IV, za katere sta bila upravljavec prevoza ali prevozno podjetje obsojena ali so jima bile naložene kazni. Vsaka tovrstna ugotovitev se ustrezno obrazloži in utemelji. Kadar pristojni organ ugotovi, da bi bila izguba dobrega ugleda nesorazmerna, odlo i, da ima zadevno podjetje še vedno dober ugled. Razlogi za to odlo itev se vnesejo v nacionalni register. Število takih odlo itev se navede v poro ilu iz lena 26(1). Kadar pristojni organ ugotovi, da izguba dobrega ugleda ne bi bila nesorazmerna, je posledica obsodbe ali kazni izguba dobrega ugleda. ; (c) vstavi se naslednji odstavek: 2a. Komisija sprejme izvedbene akte, katerih v dolo i seznam kategorij, vrst in stopenj teže hudih kršitev pravil Unije iz to ke (b) tretjega pododstavka odstavka 1, ki lahko poleg tistih iz Priloge IV povzro ijo izgubo dobrega ugleda. Države lanice pri dolo anju prednostnih nalog za preglede na podlagi lena 12(1) upoštevajo informacije o teh kršitvah, vklju no z informacijami, ki so jih poslale druge države lanice. V ta namen Komisija: (a) dolo i kategorije in vrste kršitev, do katerih prihaja najpogosteje; (b) opredeli stopnjo teže kršitev glede na možnost, da te povzro ijo resno nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb in izkrivljajo konkurenco na trgu cestnega prevoza, vklju no s slabšanjem delovnih pogojev delavcev v prometu; (c) dolo i, koliko ponavljajo ih se kršitev je potrebnih, da se štejejo za hude kršitve, ob upoštevanju števila vozil v okviru prevoznih dejavnosti, ki jih vodi upravljavec prevoza. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz lena 25(3). ; (5) len 7 se spremeni: (a) v odstavku 1 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim: 1. Da zagotovi se izpolnjevanje pogoja to iz ke (c) lena 3(1), mora biti podjetje med poslovnim letom stalno sposobno izpolniti svoje finan ne obveznosti. Podjetje mora na podlagi letnih ra unovodskih izkazov, ki jih je potrdil revizor ali ustrezno pooblaš ena oseba, dokazati, da ima vsako leto na voljo kapital in rezerve, ki skupaj znašajo vsaj: (a) 9000 EUR za prvo uporabljeno motorno vozilo; (b) 5000 EUR za vsako dodatno uporabljeno motorno vozilo ali kombinacijo vozil, katerih najve masa naloženega vozila presega 3,5 tone, in (c) 900 EUR za vsako dodatno uporabljeno motorno vozilo ali kombinacijo vozil, katerih najve masa naloženega vozila presega 2,5 tone, vendar ne presega 3,5 tone. ja dovoljena ja dovoljena Podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izklju no z motornimi vozili ali s kombinacijami vozil, katerih najve ja dovoljena masa naloženega vozila presega 2,5 tone, vendar ne presega 3,5 tone, morajo na podlagi letnih ra unovodskih izkazov, ki jih je potrdil revizor ali ustrezno pooblaš ena oseba, dokazati, da imajo vsako leto na voljo kapital in rezerve, ki skupaj znašajo vsaj: (a) EUR za prvo uporabljeno vozilo in (b) 900 EUR za vsako dodatno uporabljeno vozilo.

8 L 249/24 Uradni list Evropske unije Države lanice lahko zahtevajo, da podjetja s sedežem na njihovem ozemlju dokažejo, da imajo za ta vozila na voljo iste zneske kapitala in rezerv kot za vozila iz prvega pododstavka. V teh primerih pristojni organ zadevne države lanice o tem ustrezno obvesti Komisijo, ki te informacije da na voljo javnosti. ; (b) vstavi se naslednji odstavek: 1a. Poleg zahtev odstavka iz lahko 1 države lanice zahtevajo, da podjetje, upravljavec prevoza ali druga ustrezna oseba, ki jo lahko dolo ijo države lanice, nima neporavnanih neosebnih dolgov do oseb javnega prava ter ni v ste aju ali v postopku zaradi insolventnosti ali postopku likvidacije. ; (c) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim: 2. odstopanjem Z odstavka lahko 1 pristojni organ dovoli ali zahteva, da podjetje izkaže svoj finan ni položaj s potrdilom, ki ga dolo i pristojni organ, kot je ban na garancija ali zavarovanje, vklju no z zavarova njem poklicne odgovornosti, ki ga izdajo ena ali ve bank ali druge finan ne institucije, tudi zavarovalnice, ali z drugim zavezujo im dokumentom, ki se nanaša na solidarnostno poroštvo podjetja, in sicer za zneske, navedene v odstavku 1. ; (d) vstavi se naslednji odstavek: 2a. Z odstopanjem od odstavka 1, e ni potrjenih letnih ra unovodskih izkazov za leto, ko je bilo podjetje registrirano, pristojni organ dovoli, da podjetje izkaže svoj finan ni položaj s potrdilom, kot je ban na garancija, dokumentom, ki ga finan na institucija v zvezi z dostopom do posojila izda na ime podjetja, ali drugim zavezujo im dokumentom, ki ga dolo i pristojni organ in ki dokazuje, da ima podjetje na voljo zneske, navedene v odstavku 1. ; (6) len 8 se spremeni: (a) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim: 5. Države lanice lahko spodbujajo redno usposabljanje na strokovnih podro jih iz Priloge I vsaka tri leta, da zagotovijo, da so oseba ali osebe iz odstavka 1 ustrezno seznanjene z razvojem v sektorju. ; (b) odstavek 9 se nadomesti z naslednjim: 9. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s lenom 24a za spre membo prilog I, II in III, da se prilagodijo razvoju trga in tehni nemu napredku. ; (7) v lenu 9 se doda naslednji odstavek: Države lanice se lahko za namene izdaje dovoljenj podjetju za cestni prevoz blaga, ki uporablja le motorna vozila ali kombinacije vozil, katerih najve ja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, odlo ijo, da iz preverjanj iz lena 8(1) izvzamejo osebe, ki predložijo dokazilo, da so v obdobju 10 let pred 20. avgustom 2020 neprekinjeno upravljale podjetje iste vrste. ; (8) v lenu 11(4) se rta tretji pododstavek; (9) len 12 se spremeni: (a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim: 1. Pristojni organi redno nadzorujejo, ali podjetja, so ki jim izdali dovoljenje za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika, trajno izpolnjujejo zahteve iz lena 3 te uredbe. V ta namen države lanice izvajajo preglede, po potrebi tudi na kraju samem v prostorih zadevnega podjetja, ki so usmerjeni na podjetja, za katera je bilo ocenjeno pove ano tveganje. Zato države lanice sistem ocenjevanja tveganj, ki so ga vzpostavile na podlagi lena 9 Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*), razširijo na vse kršitve, dolo ene v lenu 6 te uredbe. (*) Direktiva 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb (ES) št. 561/2006 in (EU) št. 165/2014 ter Direktive 2002/15/ES glede socialne zakonodaje v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu ter razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS (UL L 102, , str. 35). ;

9 Uradni (b) v odstavku 2 se drugi pododstavek rta; (10) v lenu 13(1) se to ka (c) nadomesti z naslednjim: (c) najve šestmese ni rok, kadar ni bila izpolnjena zahteva glede finan zahteva znova trajno izpolnjena. ; nega položaja, da se dokaže, da je ta (11) len 14 se spremeni: (a) v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek: Pristojni organ upravljavca prevoza ne rehabilitira prej kot eno leto po dnevu izgube dobrega ugleda in v vsakem primeru ne preden upravljavec prevoza ne dokaže, da je opravil ustrezno, najmanj trimese no usposa bljanje ali izpit iz strokovnih podro ij s seznama v delu I Priloge I k tej uredbi. ; (b) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim: 2. e in dokler se ne sprejme popravljalni ukrep v skladu z ustreznim dolo bami nacionalnega prava in odstavkom 1 tega lena, potrdilo o strokovni usposobljenosti iz lena 8(8) upravljavca prevoza, ki je bil razglašen za neprimernega, ni ve veljavno v nobeni državi lanici. ; (12) len 16 se spremeni: (a) odstavek 2 se spremeni: (i) to ka (c) se nadomesti z naslednjim: (c) imena upravljavcev prevoza, imenovanih, ker izpolnjujejo v lenu 3 dolo ene zahteve glede dobrega ugleda in strokovne usposobljenosti, ter po potrebi ime pravnega zastopnika; ; (ii) dodajo se naslednje to ke: (g) registrske številke vozil, ki jih ima podjetje na voljo na podlagi to ke (g) lena 5(1); (h) število zaposlenih v podjetju 31. decembra preteklega leta, ki se do 31. marca vsako leto vnese v nacionalni register; (i) stopnjo tveganja podjetja na podlagi lena 9(1) Direktive 2006/22/ES. ; (iii) drugi, tretji in etrti pododstavek se nadomestijo z naslednjim: Podatki iz to k (a) do (d) prvega pododstavka so javno dostopni v skladu z ustreznimi dolo osebnih podatkov. bami o varstvu Države lanice se lahko odlo ijo, da se podatki iz to k (e) do (i) prvega pododstavka hranijo v lo enih registrih. V teh primerih so podatki iz to k (e) in (f) na voljo na zahtevo ali so neposredno dostopni vsem pristojnim organom zadevne države lanice. Zahtevane informacije se zagotovijo v petih delovnih dneh po prejemu zahteve. Podatki iz to k (g), (h) in (i) prvega pododstavka so pristojnim organom med cestnimi preverjanji na voljo najpozneje 12 mesecev od za etka veljavnosti izvedbenega akta, sprejetega na podlagi odstavka 6, v katerem so dolo ene funkcije, ki omogo ajo, da so podatki na voljo pristojnim organom med cestnimi preverjanji. Podatki iz to k (e) do (i) prvega pododstavka so organom, ki niso pristojni organi, dostopni le, kadar so ti organi ustrezno pooblaš eni za izvajanje nadzora in nalaganje kazni v sektorju cestnega prevoza in kadar so njihove uradne osebe zaprisežene mol e nosti ali kako druga e formalno zavezane mol e nosti. ; (b) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim: 4. Države lanice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da so vsi podatki, zajeti v nacionalnem elektronskem registru, vedno posodobljeni in to ni. ;

10 L 249/26 Uradni list Evropske unije (c) v odstavku 6 se dodata naslednja pododstavka: Komisija najpozneje 14 mesecev po sprejetju izvedbenega akta o skupni formuli za izra un stopnje tveganja iz lena 9(1) Direktive 2006/22/ES sprejme izvedbene akte, v katerih dolo i funkcije, ki omogo ajo, da so podatki iz to k (g), (h) in (i) prvega pododstavka odstavka 2 na voljo pristojnim organom med cestnimi preverjanji. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz lena 25(2). ; (d) odstavek 7 se rta; (13) len 18 se nadomesti z naslednjim: len 18 Upravno sodelovanje med državami lanicami 1. Države lanice dolo ijo nacionalno kontaktno to ko, odgovorno za izmenjavo informacij z drugimi državami lanicami glede uporabe te uredbe. Države lanice pošljejo Komisiji imena in naslove svojih nacionalnih kontaktnih to k do 4. decembra Komisija sestavi seznam vseh kontaktnih to k in ga pošlje državam lanicam. 2. Pristojni organi držav lanic zaradi lažjega izvajanja in izvrševanja te uredbe tesno sodelujejo, si hitro medsebojno pomagajo in drug drugemu zagotavljajo vse druge pomembne informacije. 3. Pristojni organi držav lanic izmenjajo informacije o obsodbah in kaznih za vse hude kršitve iz lena 6(2). Država lanica, ki prejme obvestilo o hudi kršitvi iz lena 6(2), zaradi katere je bila v preteklih dveh letih izre ena obsodba ali kazen v drugi državi lanici, to kršitev vpiše v svoj nacionalni elektronski register. 4. Države lanice odgovorijo na zahteve po informacijah vseh pristojnih organov drugih držav lanic ter opravijo preverjanja, nadzor in preiskave v zvezi z izpolnjevanjem zahteve, dolo ene v to ki (a) lena 3(1), s strani cestnih prevoznikov s sedežem na njihovem ozemlju. Take zahteve po informacijah lahko vklju ujejo dostop do dokumen tov, ki so potrebni, da se dokaže izpolnjevanje pogojev, dolo enih v lenu 5. Zahteve po informacijah pristojnih organov držav lanic morajo biti ustrezno utemeljene in obrazložene. V ta namen morajo zahteve vsebovati verodostojne namige o morebitnih kršitvah to ke (a) lena 3(1), hkrati pa mora biti v njih naveden namen zahteve in dovolj podrobno dolo ati, kakšne informacije in dokumenti se zahtevajo. 5. Države lanice informacije, ki jih zahtevajo druge države lanice na podlagi odstavka 4, predložijo v 30 delovnih dneh od prejema zahteve. Lahko se dogovorijo tudi o krajšem roku. 6. Kadar zaprošena država lanica meni, da zahteva ni dovolj obrazložena, o tem v 10 delovnih dneh od prejema zahteve obvesti državo lanico, ki je zahtevo poslala. Slednja zahtevo nadalje utemelji. Kadar država lanica, ki je zahtevo poslala, ne more nadalje utemeljiti zahteve, lahko zaprošena država lanica zahtevo zavrne. 7. Kadar je težko izpolniti zahtevo po informacijah ali opraviti preverjanja, nadzor ali preiskave, zaprošena država lanica o tem v 10 delovnih dneh od prejema zahteve obvesti državo lanico, ki je zahtevo poslala, in navede razloge. Zadevni državi lanici se posvetujeta, da bi našli rešitev za morebitne nastale težave. V primeru vztrajnih zamud pri zagotavljanju informacij državi lanici, ki je zahtevo poslala, se obvesti Komisija, ki sprejme ustrezne ukrepe. 8. Izmenjava informacij odstavka iz poteka 3 prek sistema izmenjavo za sporo il, in sicer Evropskega registra podjetij cestnega prevoza (ERRU), vzpostavljenega z Uredbo Komisije (EU) št. 1213/2010 (*). Upravno sodelovanje in medsebojna pomo med pristojnimi organi držav lanic iz odstavkov 4 do 7 se izvajata prek informacijskega sistema za notranji trg (IMI), vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (**). V ta namen lahko vsaka država lanica imenuje kontaktno to ko iz odstavka 1 kot pristojni organ ter o tem prek sistema IMI obvesti Komisijo.

11 Uradni 9. Države lanice zagotovijo, da se informacije, ki so jim bile poslane na podlagi tega lena, uporabijo le v zadevi ali zadevah, za katere so bile informacije zahtevane. Kakršna koli obdelava osebnih podatkov se izvaja izklju no za namene zagotavljanja skladnosti s to uredbo in mora biti v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (***). 10. Medsebojno upravno sodelovanje pomo in se izvajata brezpla no. 11. Zahteva po informacijah pristojnim organom prepre ne uje, da v skladu z zadevnim nacionalnim pravom in pravom Unije sprejmejo ukrepe za preiskavo in prepre evanje domnevnih kršitev te uredbe. (*) Uredba Komisije (EU) št. 1213/2010 z dne 16. decembra 2010 o vzpostavitvi skupnih pravil o medsebojnem povezovanju nacionalnih elektronskih registrov podjetij cestnega prevoza Besedilo velja za EGP (UL L 335, , str. 21). (**) Uredba (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odlo be Komisije 2008/49/ES (uredba IMI) (UL L 316, , str. 1). (***) Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, , str. 1). ; (14) v lenu 23 se dodata naslednja odstavka: Z odstopanjem od lena 1(2) so podjetja, ki opravljajo cestni prevoz blaga v mednarodnem prometu izklju no z motornimi vozili ali s kombinacijami vozil, katerih najve ja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, do 21. maja 2022 izvzeta iz dolo b te uredbe, razen e je v pravu države lanice sedeža dolo eno druga e. Z odstopanjem od lena 16(2) se zahteva glede vklju itve stopnje tveganja podjetij v nacionalne elektronske registre za ne uporabljati 14 mesecev po za etku veljavnosti izvedbenega akta o skupni formuli za izra un ocene tveganja iz lena 9(1) Direktive 2006/22/ES. ; (15) len 24 se rta; (16) vstavi se naslednji len: len 24a Izvajanje prenosa pooblastila 1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, dolo enimi v tem lenu. 2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz lena 8(9) se prenese na Komisijo za nedolo en as od 20. avgusta Prenos pooblastila iz lena 8(9) lahko kadar koli prekli e Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep za ne u inkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je dolo en v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. 4. Komisija pred se sprejetjem delegiranega akta posvetuje strokovnjaki, s imenujejo jih ki države lanice, v skladu z na eli, dolo enimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (*). 5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta njem o so asno uradno obvesti Evropski parlament in Svet. 6. Delegirani akt, sprejet na podlagi lena 8(9), za ne veljati le, e mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali e pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca. (*) UL L 123, , str. 1. ;

12 L 249/28 Uradni list Evropske unije (17) len 25 se spremeni: (a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim: 2. Pri sklicevanju odstavek na uporablja se Sveta (*). len 4 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in (*) Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o dolo itvi splošnih pravil in na el, na podlagi katerih države lanice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, , str. 13). ; (b) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim: 3. Pri sklicevanju odstavek na uporablja se len 5 Uredbe (EU) št. 182/2011. ; (18) len 26 se spremeni: (a) naslov se nadomesti z naslednjim: Poro anje in pregled ; (b) v odstavku 1 se to ka (b) nadomesti z naslednjim: (b) število dovoljenj, izdanih v skladu s to uredbo, po letu in vrsti, število za asno in trajno odvzetih dovoljenj, število primerov razglasitve neprimernosti ter razloge, na katerih temeljijo te odlo itve. V poro ilih, ki se nanašajo na obdobje po 21. maju 2022, so zadevne informacije obenem raz lenjene po: (i) cestnih prevoznikih v potniškem prometu in (ii) cestnih prevoznikih v tovornem prometu, ki uporabljajo izklju no motorna vozila ali kombinacije vozil, katerih najve ja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone, in (iii) vseh drugih cestnih prevoznikih v tovornem prometu; ; (c) dodajo se naslednji odstavki: 3. Države lanice vsaki dve leti poro ajo Komisiji o svojih zahtevah iz lena 18(4) do (9), o odgovorih, prejetih od drugih držav lanic, in o ukrepih, ki so jih sprejele na podlagi predloženih informacij. 4. Komisija na podlagi informacij, ki jih zbere na podlagi odstavka 3, in na podlagi drugih dokazov do 21. avgusta 2023 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži podrobno poro ilo o obsegu upravnega sodelovanja med državami lanicami, o morebitnih tozadevnih pomanjkljivostih in o možnih na inih za izboljšanje sode lovanja. Na podlagi tega poro ila ponovno preu i, ali je treba predlagati dodatne ukrepe. 5. Komisija oceni izvajanje uredbe te do 21. avgusta 2023 ter Evropskemu parlamentu Svetu in poro njeni uporabi. a o 6. Komisija poro parlamentu in Svetu. ilu iz odstavka 5 redno ocenjuje to uredbo ter rezultate ocene predloži Evropskemu 7. Kjer primerno, poro se ilom iz odstavkov 5 in 6 priložijo ustrezni zakonodajni predlogi. ; (19) Priloga IV se spremeni: (a) naslov se nadomesti z naslednjim: Najhujše kršitve iz lena 6(2) ; (b) v to ki 1 se to ka (b) nadomesti z naslednjim: (b) prekora itev, med dnevnim delovnim asom, omejitve najdaljšega dnevnega asa vožnje za 50 % ali ve. ;

13 Uradni (c) to ka 2 se nadomesti z naslednjim: 2. Tahograf in/ali omejilnik hitrosti ni nameš en ali pa je v vozilu nameš ena in/ali se uporablja naprava, s katero se lahko z goljufijo spremenijo podatki nadzorne naprave in/ali omejilnika hitrosti ali ponaredijo tahografski vložki oziroma podatki, preneseni s tahografa in/ali voznikove kartice. Uredba (ES) št. 1072/2009 se spremeni: len 2 Spremembe Uredbe (ES) št. 1072/2009 (1) v lenu 1 se spremeni odstavek 5: (a) to ka (c) se nadomesti z naslednjim: (c) do 20. maja 2022: prevoz blaga z vozili, katerih najve 3,5 tone; ; ja dovoljena masa naloženega vozila ne presega (b) vstavi se naslednja to ka: (ca) od 21. maja 2022: prevoz blaga z vozili, katerih najve 2,5 tone; ; ja dovoljena masa naloženega vozila ne presega (2) len 4 se spremeni: (a) v odstavku 2 se tretji pododstavek rta; (b) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim: 4. Licenca Skupnosti overjene in verodostojne kopije ustrezajo vzorcu Priloge iz kateri v II, dolo so eni tudi pogoji, ki urejajo njegovo uporabo. Vsebovati morajo vsaj dva izmed zaš itnih elementov s seznama v Prilogi I. V primeru vozil, uporabljenih za prevoz blaga, katerih najve ja dovoljena masa naloženega vozila ne presega 3,5 tone in za katera veljajo nižje finan ne zahteve, ki so dolo ene v drugem pododstavku lena 7(1) Uredbe (ES) št. 1071/2009, organ izdaje v licenco Skupnosti oziroma overjeno verodostojno kopijo licence v oddelek Posebne opombe vpiše: 3,5 t. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s I in II, da se prilagodita tehni nemu napredku. ; lenom 14b za spremembo prilog (3) v lenu 5 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim: 4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s lenom 14b za spremembo Priloge III, da se prilagodi tehni nemu napredku. ; (4) len 8 se spremeni: (a) vstavi se naslednji odstavek: 2a. Cestni prevozniki kabotaže z istim vozilom ali, v primeru spojenih vozil, z motornim vozilom tega istega vozila v isti državi lanici ne smejo opravljati še štiri dni po koncu kabotaže, opravljene v zadevni državi lanici. ; (b) v odstavku 3 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim: 3. Opravljanje cestnih prevozov blaga državi v lanici gostiteljici s strani cestnega prevoznika nerezidenta velja za skladno s to uredbo le, e lahko cestni prevoznik predloži jasne dokaze o predhodnem mednarodnem prevozu ter o vsaki zaporedni izvedeni kabotaži. e se je vozilo v obdobju štirih dni pred mednarodno kabotažo nahajalo na ozemlju države lanice gostiteljice, cestni prevoznik predloži tudi jasne dokaze o vseh kabotažah, ki so bile opravljene v tem obdobju. ;

14 L 249/30 Uradni list Evropske unije (c) vstavi se naslednji odstavek: 4a. Dokazi odstavka iz zahtevo na se 3 v in asu cestnega pregleda predložijo ali pošljejo pooblaš eni osebi, pristojni za nadzor, države lanice gostiteljice. Predložijo ali pošljejo se lahko elektronsko z uporabo prilag odljivega strukturiranega formata, ki se lahko uporabi neposredno za ra unalniško shranjevanje in obdelavo, kot je elektronski tovorni list (ecmr) iz dodatnega Ženevskega protokola h Konvenciji o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR), ki zadeva elektronski tovorni list, z dne 20. februarja Voznik lahko med cestnim pregledom stopi v stik s sedežem podjetja, upravljavcem prevoza ali katero koli drugo osebo ali subjektom, da bi pred koncem cestnega pregleda zagotovil dokaze iz odstavka 3. ; (d) odstavek 5 se spremeni: 5. Vsakemu cestnemu prevozniku, ima ki pravico, državi v da lanici sedeža v skladu z zakonodajo te države lanice opravlja cestne prevoze za najem ali pla ilo, navedene v to kah (a) do (ca) lena 1(5), je dovoljeno, da pod pogoji iz tega poglavja opravlja bodisi kabotažo iste vrste bodisi kabotažo z vozili iz iste kategorije. ; (5) len 10 se spremeni: (a) v odstavku 3 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim: 3. Komisija preu i primer, zlasti na podlagi ustreznih podatkov, in se po posvetovanju z odborom, ustano vljenim na podlagi lena 42(1) Uredbe (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (*), v enem mesecu po prejemu zahteve države lanice odlo i, ali so zaš itni ukrepi potrebni, in jih v slednjem primeru sprejme. (*) Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju dolo ene socialne zako nodaje v zvezi s cestnim prometom Besedilo velja za EGP (UL L 60, , str. 1). ; (b) doda se naslednji odstavek: 7. Države lanice lahko poleg odstavkov 1 do 6 tega lena in z odstopanjem od lena 4 Direktive 92/106/EGS, kadar je to potrebno za prepre itev zlorabe slednje dolo be z zagotavljanjem neomejenih in stalnih storitev, ki zajemajo prvi ali zadnji cestni odsek v državi lanici gostiteljici, ki je del kombiniranega prevoza med državami lanicami, dolo ijo, da se len 8 te uredbe uporablja za prevoznike, kadar opravljajo cestni prevoz na prvem in/ali zadnjem odseku v tej državi lanici. Kar zadeva take odseke cestnega prevoza, lahko dolo ijo obdobje daljše od sedemdnevnega obdobja, dolo enega v lenu 8(2) te uredbe, in obdobje krajše od štiridnevnega obdobja, dolo enega v lenu 8(2a) te uredbe. Uporaba lena 8(4) te uredbe za take prevoze ne posega v zahteve, ki izhajajo iz Direktive 92/106/EGS. Države lanice, ki izkoristijo odstopanje iz tega odstavka o tem uradno obvestijo Komisijo, preden uporabijo svoje ustrezne nacionalne ukrepe. Te ukrepe pregledajo najmanj vsakih pet let in o rezultatih tega pregleda uradno obvestijo Komisijo. Pravila, vklju no z dolžino zadevnih obdobij, na pregleden na in dajo na voljo javnosti. ; (6) vstavi se naslednji len: len 10a Preverjanja 1. Za nadaljnje izvrševanje obveznosti, dolo enih v tem poglavju, države lanice zagotovijo, da se na njihovem ozemlju uporablja usklajena nacionalna strategija izvrševanja. Ta strategija se osredoto a na podjetja z visoko stopnjo tveganja iz lena 9 Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*). 2. Vsaka država lanica zagotovi, da preverjanja, dolo ena v lenu 2 Direktive 2006/22/ES, po potrebi vklju ujejo preverjanje kabotaže.

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/607 607 Člen 1 odstavek 1 točka 7 točka c Direktiva 2006/22/ES Člen 9 odstavek 4 4. Za lažje izvajanje ciljnih cestnih preverjanj so podatki v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in L 180/10 17.7.2018 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1002 z dne 16. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153 za razjasnitev in poenostavitev postopka korelacije ter njegovo prilagoditev

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov 2.5.2018 L 112/19 UREDBA (EU) 2018/644 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/ z dne 14. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko, vsebino

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/ z dne 14. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko, vsebino L 166/26 Uradni list Evropske unije 21.6.2019 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/980 z dne 14. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko, vsebino,

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

l_ sl pdf

l_ sl pdf 4.5.2005 L 117/13 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.2.2019 C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 19.2.2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o uskl

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o uskl EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 18.10.2018 COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim

Prikaži več

st11263.sl08.doc

st11263.sl08.doc SVET EVROPSKE UNIJE Bruselj, 10. oktober 2008 (OR. en) 11263/08 Medinstitucionalna zadeva: 2007/0163 (COD) EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: UREDBA

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 10.4.2019 A8-0094/55 Predlog spremembe 55 Janusz Lewandowski v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko Poročilo Janusz Lewandowski Uredba o evropski statistiki podjetij (COM(2017)0114 C8-0099/2017

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

DIREKTIVA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. julija o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim in

DIREKTIVA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. julija o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim in 28.7.2017 L 198/29 DIREKTIVE DIREKTIVA (EU) 2017/1371 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava EVROPSKI

Prikaži več

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravičenost prispevkov na enoto Kadar so nepovratna sredstva

Prikaži več

AM_Com_LegOpinion

AM_Com_LegOpinion EVROPSKI PARLAMENT 2014-2019 Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 12.5.2015 2014/0012(COD) PREDLOGI SPREMEMB 14 75 Osnutek mnenja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PE552.114v01-00) Zmanjšanje

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

Uradni list RS - 71/2003, Uredbeni del

Uradni list RS - 71/2003, Uredbeni del OBRAZEC REG-MED/PRIP-I Izpolni Urad RS za zdravila Referen na številka: Datum: PRIGLASITEV MEDICINSKEGA PRIPOMO KA RAZREDA I ZA VPIS V REGISTER (izpolnite s tiskanimi rkami) Polno ime firme PODATKI O PREDLAGATELJU

Prikaži več

31999L0037_001sl

31999L0037_001sl 07/Zv. 4 351 31999L0037 1.6.1999 URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI L 138/57 DIREKTIVA SVETA 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 o dokumentih za registracijo vozil SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE ob upoštevanju

Prikaži več

TA

TA 9.3.2017 A8-0150/ 001-117 PREDLOGI SPREMEMB 001-117 vlagatelj: Odbor za ribištvo Poročilo Marco Affronte Okvir Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju A8-0150/2016 (COM(2015)0294

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

TA

TA 10.12.2018 A8-0274/ 001-063 PREDLOGI SPREMEMB 001-063 vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Poročilo Czesław Hoc Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) A8-0274/2017 (COM(2016)0528

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št /„ z dne septembra o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št /„ z dne septembra o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/ 30.9.2014 L 286/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

DIREKTIVA 2014/•51/•EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi direktiv 2003/•71/•ES in 2009/•138/•ES

DIREKTIVA 2014/•51/•EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi direktiv 2003/•71/•ES in 2009/•138/•ES 22.5.2014 L 153/1 I (Zakonodajni akti) DIREKTIVE DIREKTIVA 2014/51/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. aprila 2014 o spremembi direktiv 2003/71/ES in 2009/138/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009, (EU)

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

SANTE/10865/2017-EN

SANTE/10865/2017-EN EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.11.2017 C(2017) 7431 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 10.11.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2014 COM(2014) 337 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o uporabi odstopanja iz člena 8(6a) Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (pravilo

Prikaži več

Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I

Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I L N I K o pogojih in merilih za podelitev javnega

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne decembra o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/ o

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne decembra o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/ o 24.12.2015 L 341/21 UREDBA (EU) 2015/2424 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95

Prikaži več

CL2007R0653SL bi_cp 1..1

CL2007R0653SL bi_cp 1..1 2007R0653 SL 31.05.2011 001.001 1 Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B UREDBA KOMISIJE (ES) št. 653/2007 z dne 13.

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Uredba Komisije (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o

Uredba Komisije (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o SL L 125/6 Uradni list Evropske unije 21.5.2009 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 414/2009 z dne 30. aprila 2009 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Uradni list Evropske unije L 152 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik junij 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije

Uradni list Evropske unije L 152 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik junij 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije Uradni list Evropske unije L 152 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik 62 11. junij 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/945 z dne 12. marca 2019 o sistemih brezpilotnega

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 12.3.2019 C(2019) 1841 final ANNEXES 1 to 13 PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede delovanja registra Unije

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

EN

EN SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, XXX Osnutek UREDBE KOMISIJE (ES) št. /2009 z dne [ ] o spremembi Uredbe (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne novembra o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnim

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne novembra o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnim L 356/520 PRIPOROČILA PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 18. novembra 2014 o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnimi parametri tehničnih specifikacij za interoperabilnost

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimisBesedil

Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimisBesedil 24.12.2013 Uradni list Evropske unije L 352/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru L 25/60 SKLEPI SKLEP SVETA (EU) 2016/134 z dne 16. novembra 2015 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Stabilizacijsko-pridružitvenim

Prikaži več

Uradni list Evropske unije

Uradni list Evropske unije Uradni list Evropske unije L 295 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik 61 21. november 2018 Vsebina I Zakonodajni akti UREDBE Uredba (EU) 2018/1724 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. oktobra 2018 o vzpostavitvi

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET 107 SAN 68 AUDIO 16 CULT 17 DIGIT 29 CODEC 237 UREDBA

Prikaži več