KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI SPOROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU. Izboljšanje posvetovanja o upravljanju ribištva v Skupnosti

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI SPOROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU. Izboljšanje posvetovanja o upravljanju ribištva v Skupnosti"

Transkripcija

1 KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, COM(2006) 246 konč. SPOROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU Izboljšanje posvetovanja o upravljanju ribištva v Skupnosti SL SL

2 KAZALO 1. Uvod Napovedovanje in upravljanje ribolovnih možnosti Svetovalne metode in potreba po podatkih Obstoječi postopek Stališča zainteresiranih strani priporočila za izboljšanje sistema Spreminjanje ribolovnega leta Spreminjanje znanstvenega časovnega okvira ocen staleža Vidiki tretjih držav Zgodnejše posvetovanje z zainteresiranimi stranmi EU o odločitvah glede upravljanja ribištva Spreminjanje časovne razporeditve zakonodajnih predlogov in odločitev Ločevanje predpisov glede kvot od drugih predpisov glede upravljanja Sklep: nov koledar za razpravo o upravljanju ribištva SL 2 SL

3 1. UVOD Za zagotovitev široke vključenosti udeležencev v vseh fazah politike od zasnove do izvajanja (člen 2(2) Uredbe Sveta 2371/2002) morajo biti spremenjeni trenutni postopki za sprejemanje letnih odločitev o upravljanju ribištva v Skupnosti. Ribolovne možnosti, ki so na voljo ribičem Evropske skupnosti, so navadno določene na letni seji Sveta za kmetijstvo in ribištvo konec decembra. Sprejeta uredba začne veljati 1. januarja naslednje leto in vključuje odločitve, ki določajo celotni dovoljeni ulov in kvote, ki so na voljo državam članicam, dovoljene stopnje ribolovnega napora po tipu orodja in po območju ter nekatere tehnične ukrepe, ki zadevajo dovoljeno ribolovno orodje, ki se ga bo uporabljajo v tem letu. Odločitev Sveta je osnovana na predlogu Komisije, kot to zahtevajo pogodbe. Do sedaj je Komisija izdala svoj predlog zelo pozno v letu, da je lahko upoštevala najnovejše strokovne in tehnične informacije. Ta časovna razporeditev pomeni, da je na voljo zelo malo časa za posvetovanje z zainteresiranimi stranmi. Izčrpanost številnih staležev rib je pred kratkim zahtevala bolj obširne ohranitvene ukrepe. Samo zmanjšanje celotnega dovoljenega ulova se je izkazalo za nezadostno, zato je nujno potreben paket ukrepov, ki vključuje upravljanje napora, tehnične ukrepe ter določbe o nadzoru in pregledovanju. Opredelitev takšnih ukrepov znotraj kratkega časovnega obdobja, ki velja za letni postopek sprejemanja odločitev, kot je opisan zgoraj, se je izkazala za težavno. Komisija je v letu 2005 sprožila neformalen postopek posvetovanja z zainteresiranimi stranmi in državami članicami o nadomestnih delovnih metodah za pripravo odločitev o upravljanju ribištva v Skupnosti. Številne države članice so bile dovzetne za preučitev sprememb, čeprav večina ni naklonjena spremembi obdobja, za katero veljajo celotni dovoljeni ulovi. V začetku leta je bila Komisija pozvana, da preuči možnosti pridobitve znanstvenega nasveta za upravljanje ribištva. Številne države članice so spodbujale Komisijo, da sodeluje v začetnih dogovarjanjih z regionalnimi svetovalnimi sveti v zvezi z ribolovnimi možnostmi. Vendar so nekatere države članice menile, da je časovni pritisk, ki je del trenutnega sistema, pomagal pri učinkovitem doseganju odločitev. Komisija je že sprejela ukrepe za zmanjševanje kopičenja odločitev o upravljanju ribištva ob koncu leta. Leta 2005 je Komisija predstavila ločen in predhodni predlog v zvezi s celotnimi dovoljenimi ulovi za staleže v Baltskem morju. Tehnične razprave so potekale z državami članicami skozi vse leto za pripravo odločitev o upravljanju napora, določitvi celotnih dovoljenih ulovov in s tem povezanimi zadevami. Celotni dovoljeni ulovi za globokomorske vrste so že določeni v ločeni uredbi za dvoletna obdobja. Potrebnih je več izboljšav, zlasti za omogočanje smiselnega posvetovanja z zainteresiranimi stranmi. Ta dokument predlaga novo delovno metodo za pripravo odločitev Sveta o letnih ribolovnih možnostih in s tem povezanimi pogoji v Skupnosti. Cilj je izboljšati postopek posvetovanja z zainteresiranimi stranmi in doseči boljše usklajevanje med Komisijo, državami članicami in strokovnimi svetovalci glede dolgoročnih ciljev upravljanja ribištva in glede sredstev za dosego teh ciljev pred predstavitvijo predlogov Komisije za letno upravljanje ribištva. Vsaj deloma bi se spremenil tudi čas predstavitve predlogov Komisije. SL 3 SL

4 Okrepljeno posvetovanje z zainteresiranimi stranmi ne bo vplivalo na pravico Komisije do pobude. Cilj takšnega posvetovanja je izboljšati temelje znanj za predlog Komisije in pridobiti nasvet zainteresiranih strani. 2. NAPOVEDOVANJE IN UPRAVLJANJE RIBOLOVNIH MOŽNOSTI 2.1. Svetovalne metode in potreba po podatkih Sistem svetovanja in upravljanja za ribištvo, ki se običajno uporablja v Skupnosti, je bil razvit na začetku skupne ribiške politike v zgodnjih osemdesetih letih. Takrat staleži rib niso bili ogroženi in glavna skrb ni bila v tolikšni meri upravljanje trajnostnega razvoja ribištva kot napovedovanje kratkoročnega ulova iz posameznega staleža rib z namenom vzpostavitve državnih kvot in deležev relativne stabilnosti. Kratkoročna možnost ulova kot vrsta predloga znanstvenih teles, kot je ICES, je odražala to zaznavanje in je bila oblikovana ob upoštevanju predvidenega ulova ob nespremenjenih ribolovnih stopnjah, dokler velikost staleža ni padla pod najnižjo biološko raven. Z razvojem previdnostnega pristopa v upravljanju ribištva po sprejetju sporazuma ZN o čezconskih staležih leta 1995 se je nasvet iskalo ob upoštevanju največjega ulova, ki je bil lahko izveden brez vpliva na biomaso za drstenje staležev na kratki rok ali brez razvoja ribolovnih stopenj umrljivosti, ki bi povzročile preveliko tveganje za drstenje staležev na daljši rok. Leta 2002 je Skupnost vključila previdnostni pristop in izvedbo ekosistemskega pristopa za upravljanje ribištva v svojo okvirno uredbo za skupno ribiško politiko. Poleg tega so se Skupnost in države članice leta 2002 zavezale, da bodo ohranjale in obnavljale staleže do stopenj, ki omogočajo visok donos, kakor je opredeljeno v načrtu uresničevanja svetovnega vrha o trajnostnem razvoju, sprejetem v Johannesburgu leta Obstoječi postopek Tradicija Skupnosti glede upravljanja ribištva, ki je osnovana na kratkoročni metodologiji napovedovanja, je nenamerno otežkočila odločanje. Prvič, ker so odločitve osredotočene bolj na kratki kot na dolgi rok, je ovirala ustrezno razpravo o dolgoročnem upravljanju. To je bilo ugotovljeno v postopku reforme skupne ribiške politike, katere rezultat je bil nastanek pravne podlage za dolgoročno upravljanje 1. Drugič, povzročila je potrebo po čim bolj točnih kratkoročnih napovedih. To je pomenilo, da so morale biti znanstvene ocene podane kasneje v letu, da so bili v postopku napovedovanja lahko uporabljeni najnovejši podatki. 1 Člena 5 in 6 Uredbe (ES) 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v skladu s skupno ribiško politiko, UL L 388, , str. 59. SL 4 SL

5 Tretjič, na splošno visoke stopnje ribolova so zlasti pri ribolovu pridnenih vrst pripeljale do stanja, kjer je velik delež ulova v katerem koli letu sestavljen iz mladih rib, ki niso bile na voljo za ribolov v prejšnjem letu. To je utrdilo potrebo po uporabi raziskav v zadnji minuti za namene napovedovanja ulova. Četrtič, pri številnih pomembnih staležih (npr. staleži trske v Severnem morju, v Kattegatu, v Irskem morju, v Baltskem morju, morske plošče v Skagerraku in Kattegatu, vahnje Severnega morja, sardoni Biskajskega zaliva) iz leta v leto preživi le majhen delež rib. To lahko povzroči nestabilnost ribolovnih možnosti, ker se lahko stopnje obnavljanja staleža med leti znatno spreminjajo. Na primer, celotni dovoljeni ulov vahnje Severnega morja se je v obdobju vsako leto v povprečju spremenil za 32 %. Velika nihanja ribolovnih možnosti je težko obvladovati, tako glede trga za ribe kot glede zaposlovanja ribičev. Ta sklop težav je vodil do natrpanega časovnega razporeda za znanstveno analizo in za odločitve glede upravljanja za večino pridnenih staležev: septembra so dokončane zadnje raziskave in podatke se analizira na krovu raziskovalnih plovil; v začetku oktobra se zaključijo znanstvene ocene in rezultati so predstavljeni Svetovalnemu odboru za upravljanje ribištva Mednarodnega sveta za raziskovanje morja ( ICES); konec oktobra ICES predstavi nasvet svojim strankam, Evropski skupnosti, Norveški, Islandiji, NEAFC in drugim; novembra znanstveni nasvet analizira Komisija, ki se posvetuje z Znanstvenim, tehničnim in gospodarskim odborom za ribištvo, in pride do pogajanj z Norveško in drugimi obalnimi državami glede skupnega upravljanja staležev; v začetku decembra Komisija sprejme svoj predlog za uredbo o ribolovnih možnostih in države članice, regionalni svetovalni odbori in zainteresirane strani razpravljajo o njem; sredi decembra uredbo sprejme Svet. V letih 2004 in 2005 je Komisija začela predhodno razpravo (od začetka leta) z državami članicami in zainteresiranimi stranmi glede številnih tehničnih zadev v uredbi o ribolovnih možnostih. Na teh sestankih za izboljšanje kakovosti odločitev so bili podrobno obravnavani tehnični ukrepi, ureditve upravljanja napora in zaprta območja. Ta postopek je olajšal odločanje o tehničnih zadevah v letu 2005, zlasti glede uresničevanju upravljanja ribolovnega napora Stališča zainteresiranih strani Z Regionalnim svetovalnim odborom Severnega morja je bil opravljen posvet o spremembi letnega koledarja za sprejemanje odločitev. Zavzemali so se predvsem za to, da bi moralo biti več časa namenjenega preučitvi pogojev za sprejem celotnih dovoljenih ulovov, še zlasti prehodnih tehničnih ukrepov in sistemov upravljanja napora. SL 5 SL

6 Svetovalni odbor za ribištvo in ribogojstvo je izjavil, da je odprt za preučitev spremembe v časovni razporeditvi pravil ribolovnih možnosti, pod pogojem, da je vsaka sprememba postopna. ACFA je odobraval izvajanje srednjeročnih strategij (zlasti ob vključitvi 15 % omejitve na spremembe celotnega dovoljenega ulova) z večjo vpletenostjo zainteresiranih strani in za nekatere staleže bi se znanstveni nasvet lahko iskalo manj pogosto, celotni dovoljeni ulovi pa bi bili določeni za daljše obdobje (to že velja za norveškega jastoga in globokomorske vrste). Tako kot RSO Severnega morja, se je tudi ACFA zavzemal za to, da bi bilo več časa namenjenega razpravam o dodatnih pogojih za celotne dovoljene ulove, kot so tehnični ukrepi in podrobnosti izvajanja upravljanja napora. ACFA ni podprl ločitve celotnega dovoljenega ulova in kvotnega paketa na ločena elementa in je menil, da bo rešitev, ki vključuje paket ob koncu leta, ostala neizogibna. ACFA je bil pripravljen preučiti možnost, osnovano na spremembi časovne razporeditve ribolovnega leta od (npr.) 1. aprila namesto 1. januarja, vendar se je strinjal s Komisijo, da bi bilo to možno le, če bi se druge obalne države strinjale s spremenjeno časovno razporeditvijo. 3. PRIPOROČILA ZA IZBOLJŠANJE SISTEMA 3.1. Spreminjanje ribolovnega leta Celotni dovoljeni ulovi so trenutno določeni za koledarsko leto od 1. januarja, tako v EU kot v sosednjih tretjih državah. Možno bi bilo spremeniti to obdobje upravljanja, da bi trajalo dvanajst mesecev, začenši z drugim datumom. To bi lahko imelo nekatere prednosti za določene staleže, kjer se ribolovna sezona ne konča po naravni poti ob koncu koledarskega leta. Vendar so sezonskosti različnih ribjih populacij tako različne, da bi lahko to pri nekaterih ribjih populacijah lajšalo nekatere težave s časovno razporeditvijo, pri drugih pa povzročalo nove težave. Morda bi bilo treba ugotoviti, ali je za realne skupne dobičke treba sprejeti različno ribolovno leto za različne staleže. To bi povzročilo visoke administrativne stroške. Gledano v celoti, Komisija meni, da če bi alternativne rešitve dajale enak rezultat, bi se bilo kratkoročno treba izogniti prizadevanjem za to možnost Spreminjanje znanstvenega časovnega okvira ocen staleža Znanstveni nasvet Komisiji trenutno priskrbi Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo na podlagi ocen in nasveta Mednarodnega sveta za raziskovanje morja. Nasvet je priskrbljen dvakrat: junija za globokomorske vrste, staleže v Baltskem morju in različne staleže sleda in papaline; oktobra za skušo, škampe in najbolj pridneno bokopluto in somerne ribe. SL 6 SL

7 Komisija je z ICES in STECF začela razpravljati o tem, zakaj se junija priskrbi nasvet za več staležev kot oktobra. Treba bi bilo zagotoviti, da je nasvet za staleže, ki so ujeti skupaj v mešani ribji populaciji, priskrbljen istočasno, da se zagotovi usklajenost. Poleg tega je ugotovljeno, da zgodnejši nasvet v nekaterih primerih vodi do manj natančne napovedi, vendar je to lahko sprejemljiva posledica. Komisijo tudi zanima, ali je nasvet lahko priskrbljen nekoliko prej v letu, začenši z letom ICES se je lotil podrobne ocene možnosti za spremembo časovne razporeditve ocen in nasveta, da bi ugodil potrebam Skupnosti. Ta ocena bo vključevala zadeve, kot so: posledice katere koli spremembe glede izgube natančnosti za različne staleže, kadar je nasvet priskrbljen bolj zgodaj za večletne ocene in upravljanje; več strateških svetovalnih rezultatov; protokole za nenačrtne dopolnitve ocen in/ali nasveta, kadar nove informacije kažejo, da je to potrebno; in razpoložljivost znanstvenih delavcev za obravnavanje ocen in opravljanje svetovalnih postopkov v krajšem časovnem obdobju. Na podlagi te ocene bo Komisija poskrbela, da bodo sporazumi z ICES od leta 2007 podvrženi revidiranemu svetovalnemu postopku. Glede nasveta, podanega leta 2006, bo ICES upošteval možnosti za začasni postopek, da se priskrbi nasvet, osnovan na najnovejših ocenah in svetovanju ACFM, ter omogočil spremembe, če se nove informacije štejejo kot dovolj pomembne za bistveno spremembo nasveta. V letu 2006 je pomembna omejitev, da so tisti, ki so prispevali podatke in strokovno znanje ter izkušnje k delu ICES, državni raziskovalni inštituti za ribištvo, načrtovali svojo porabo virov precej vnaprej in da je zgodnejše zagotavljanje podatkov ali novo načrtovanje sestankov potemtakem težko izvedljivo Vidiki tretjih držav Trenutno so načini upravljanja za staleže, ki se upravljajo skupaj z Norveško (trska Severnega morja, morska plošča, saj, sled in mol) in običajno z drugimi obalnimi državami (sinji mol, atlantski sled, skuša) ter ukrepi, sprejetimi v NEAFC (globokomorske vrste, skuša, rdeči okun), sprejeti v novembru. Običajno se pripravi sklop ukrepov, ki pokrivajo načine upravljanja, kot so celotni dovoljeni ulovi, tehnični ukrepi, nadzorni ukrepi in transferji, da se zagotovi biološka usklajenost in politično ravnotežje. Komisija bo z drugimi obalnimi državami začela razpravljati o premiku nekaterih izmed teh odločitev na zgodnejši čas v letu. Čeprav se nekatere izmed teh skupnih odločitev opirajo na zagotovitev najnovejših znanstvenih informacij, druge niso tako odvisne in zato obstaja možnost spremembe Zgodnejše posvetovanje z zainteresiranimi stranmi EU o odločitvah glede upravljanja ribištva Odločitve glede upravljanja so lahko bolje pripravljene in posvetovanja so lahko obširnejša kot trenutno. Čeprav bo ocena številčnosti obnovljenih staležev rib na voljo pozno v letu, bodo nekatere splošne lastnosti ribištva znane vnaprej, kot npr. umrljivost rib in ribolovni napor glede na preventivne omejitve, zahteve sektorja na trgu in odnosi z drugimi vrstami v ribištvu. Priprava odločitev glede upravljanja se lahko izboljša s predlogom Komisije o pravilih ulova, ki bodo določila sprejemanje odločitev glede celotnega dovoljenega ulova. Takšna pravila ulova, ki jih je že sprejel Svet pri načrtih obnove in načrtih upravljanja za posamezne staleže, bi lahko, na primer, vključevala: SL 7 SL

8 določanje pravil o spreminjanju celotnega dovoljenega ulova med letom; določanje pravil o zmanjšanju stopnje ribolovne smrtnosti na sprejemljivo raven; prilagajanje ribolovnega napora (dni na morju) v skladu s stopnjami ribolovne smrtnosti (delež rib v morju, ulovljenih med letom). Pristop k upravljanju, ki temelji na pravilih ulova, bi se načeloma lahko razširil na vse staleže, ki so predmet upravljanja ribištva v Skupnosti. To bi predstavljalo prednost, saj bi bilo na voljo več časa za razpravo o ciljih in sredstvih za njihovo doseganje. Ker se znanstvene ocene natančnih količin zadevnih rib še vedno obravnavajo skupaj z ICES in STECF, bi bila lahko organizirana razprava o načelih upravljanja z zadevnimi strankami. V idealnem primeru bi bila takšna pravila ulova sprejeta kot del uredb Sveta, ki zadevajo osnovno ribištvo in ribje staleže, in bi se le redko posodabljala. Vendar je kratkoročno nujno, da Skupnost razpravlja o primernih postopkih določanja celotnega dovoljenega ulova za staleže, pri katerih ni dogovorjenega dolgoročnega načrta. To bi bilo lahko storjeno na naslednji način: Kot prvi korak bi Komisija aprila lahko predstavila politično izjavo glede svojih namenov pri določanju celotnih dovoljenih ulovov v naslednjem letu. S tem bi bila predstavljena strategija Komisije in delovne predpostavke, ki temeljijo na osnovnih trendih najnovejšega znanstvenega nasveta (tj. predstavljenega prejšnje leto). Predstavila bi elemente splošnega pristopa, kot so na primer: (a) (b) obveznost, da se staleži postopoma razvijejo do najbolj primernih ravni, da se zagotovi njihovo trajnostno izkoriščanje, medtem ko so priskrbljeni visoki donosi; celotni dovoljeni ulovi in stopnje naporov za naslednje leto naj bodo določeni v skladu s pravili v načrtih obnove ali dolgoročnih načrtih upravljanja, če obstajajo, ali z načelom, da se umrljivost rib ne bi smela povečati za kateri koli stalež, kjer umrljivost presega stopnjo, ki bi vodila k visokemu dolgoročnemu donosu; (c) staleži, ki so na podobnih stopnjah izkoriščanja ali izčrpavanja, naj se obravnavajo podobno; (d) pravila o spreminjanju celotnega dovoljenega ulova med letom naj bodo podvržena posebnim okoliščinam, ki bi lahko zahtevale večjo spremembo za posamezne staleže. Komisija bi predstavila svoj pristop s praktičnimi primeri za najbolj pomembne gospodarske staleže rib in pokazala, kako bi ga prenesla v celoten dovoljeni ulov ali stopnje napora, ob predpostavki, da je znanstveni nasvet za naslednje leto enak kot za tekoče leto. (Besedilo bi moralo vsebovati opozorilo, da lahko predstavitve v nekaterih primerih močno prizadenejo prihodnji znanstveni nasvet o, na primer, najnovejši obnovi staleža). SL 8 SL

9 Za staleže, ki jih že pokrivajo obstoječi obnovitveni ali organizacijski načrti, se njihov celotni dovoljeni ulov oceni s samodejno uporabo določb takšnih dolgoročnih načrtov. Politična izjava ne bo vključevala stališča Skupnosti pri pogajanju glede udeležbe Skupnosti v regionalnih ribiških organizacijah. Krog posvetovanj z RSO-ji in državami članicami bi lahko potekal poleti na osnovi politične izjave Skupnosti. To bi okrepilo postopek izboljšanja kakovosti odločitev in bi predstavljajo priložnost, da zainteresirane strani prisostvujejo v bolj strateški razpravi glede ribiških dejavnosti. Razprava o politiki bi lahko potekala tudi oktobra v Svetu, na kateri bi bil Svet povabljen, da predloži svoje pripombe glede predlagane strategije Komisije, ob upoštevanju odziva RSO-jev Spreminjanje časovne razporeditve zakonodajnih predlogov in odločitev Ni nujno, da so predlogi Komisije glede letnega upravljanja ribištva v enem sklopu in da pokrivajo vse vire. Staleži, za katere so napovedi močno odvisne od najnovejših znanstvenih ocen (in drugi staleži, s katerimi se jih lovi), bodo morali biti še naprej obravnavani ob koncu leta. Za druge staleže, ki živijo dlje, bi bil postopek odločitve lahko pospešen. Kjer staleži niso bili preveč izkoriščani in je velikost staleža dovolj velika, da se velik del staleža prenese iz leta v leto, najnovejša raziskava doda relativno malo informacij o možnostih ulova za naslednje leto. Predlogi so lahko oblikovani prej in odločitve glede staležev, pri katerih je ribolovna smrtnost nižja, so lahko prej sprejete. Zato Komisija predlaga naslednji dvostopenjski pristop k letnim odločitvam o upravljanju ribištva: Korak 1 (junij oktober) (i) Za ribje staleže, ki jih upravlja Skupnost sama in za katere je znanstveni nasvet ICES na voljo junija, bo Komisija pridobila nasvet ustreznih regionalnih svetovalnih svetov glede ustreznih celotnih dovoljenih ulovov v juniju in juliju. Nato bo Komisija do začetka septembra pripravila predlog za uredbo, Svet bi lahko potem oktobra sprejel te celotne dovoljene ulove. Trenutno je predlagan ločen zakonodajni predlog za staleže v Baltskem morju in za globokomorske vrste. Ta pristop bi se v prihodnosti lahko razširil na pelagične staleže, s katerimi upravlja Komisija sama in (odvisno od doseganja zgodnejšega sporazuma z drugimi obalnimi državami) na sinji mol, skušo in skupne staleže sleda. SL 9 SL

10 Korak 2 (oktober december) (ii) Za ribje populacije, odvisne od obnavljanja, kjer je stalež rib, ki je na voljo za ulov v enem letu, v glavnem sestavljen iz mladih rib, ki na novo okrepijo stalež, bo še naprej neizogibno, da se določitev celotnega dovoljenega ulova izvede, ko se lahko oceni moč razreda prihajajočega leta. To bo pomenilo preložitev predstavitve predloga Komisije do dokončnega izoblikovanja jesenskega nasveta ICES (trenutno oktobra, z možnostjo nekoliko zgodnejšega datuma v prihodnosti). To predstavlja zelo majhno spremembo časovne razporeditve za predlog Komisije (konec novembra). Kljub temu predhodno posvetovanje z zainteresiranimi stranmi in Svetom na podlagi izjave o politiki Skupnosti pomeni, da bo olajšano posvetovanje z zainteresiranimi stranmi glede novega nasveta. Končni predlog Komisije ne bi vseboval nobenih presenečenj za zadevne stranke. Drugi korak bo prav tako vključeval celotne dovoljene ulove in tudi začasno izvajanje tehničnih ukrepov, ki izhajajo iz letnih srečanj regionalnih ribiških organizacij, kot so NAFO, ICCAT, CCAMLR ali NEAFC Ločevanje predpisov glede kvot od drugih predpisov glede upravljanja Zainteresirane strani in države članice so predlagale, da vključitev pravil o omejitvi ribolovnega napora kot del letnega sklopa o upravljanju ribištva otežuje postopek pogajanj in da bi morala biti takšna pravila obravnavana v ločeni uredbi. Komisija se strinja, da bi podrobna pravila za merjenje, prenos in spremljanje ribolovnega napora lahko bila predmet samostojne uredbe. Določitev omejitev ribolovnega napora bi vendarle morala ostati del letnega postopka odločanja. Ker bodo veljavna pravila Skupnosti o omejitvi ribolovnega napora ponovno preučena kot del načrtovanega pregleda načrta o okrevanju trske, ki se bo začel kasneje v tem letu, Komisija meni, da bi bilo primerno počakati do leta 2007 preden se predlaga nova in ločena uredba o pravilih Skupnosti za upravljanje ribolovnega napora. SL 10 SL

11 4. SKLEP: NOV KOLEDAR ZA RAZPRAVO O UPRAVLJANJU RIBIŠTVA Za povečanje možnosti za dialog in razpravo o upravljanju ribištva bi se lahko sledilo naslednji časovni razporeditvi: Datum april začetek junija junij julij začetek septembra oktober Dejanje Komisija objavi svojo politično izjavo glede določitve ribolovnih možnosti za naslednje leto. Odprt je dialog s sektorjem o političnih zadevah, ki se nadaljuje skozi vse leto. Vključuje razpravo o pravilih ulova za celotni dovoljeni ulov in stopnje napora ter druge tehnične zadeve, kot je upravljanje napora. ICES in STECF priskrbita znanstveni nasvet za nekatere staleže (predvsem za baltske, pelagične in (vsako drugo leto) globokomorske vrste). Komisija se posvetuje z RSO-ji o uporabi ribolovne politike Skupnosti za staleže iz junijskega nasveta. Začnejo se pogajanja s tretjimi državami o skupnem upravljanju pelagičnih staležev, če se s tem strinjajo. Komisija izda svoj predlog za uredbo o ribolovnih možnostih za staleže iz junijskega nasveta. Svet sprejme uredbo o celotnih dovoljenih ulovih za staleže iz junijskega nasveta. ICES in STECF priskrbita nasvet za ostale staleže. Z zainteresiranimi stranmi se nadaljujejo razprave o možnostih ribolovne politike in najnovejšem znanstvenem nasvetu za staleže iz oktobrskega nasveta. november Pogajanja z Norveško in drugimi obalnimi državami glede staležev iz oktobrskega nasveta. Komisija pri pripravi svojega drugega predloga za ribolovne možnosti, ki bo izdan konec novembra, upošteva razprave z RSO-ji. december januar Svet sprejme uredbo o ribolovnih možnostih za staleže iz oktobrskega nasveta. Uredbe o ribolovnih možnostih začnejo veljati za naslednje koledarsko leto. SL 11 SL

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

TA

TA 9.3.2017 A8-0150/ 001-117 PREDLOGI SPREMEMB 001-117 vlagatelj: Odbor za ribištvo Poročilo Marco Affronte Okvir Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju A8-0150/2016 (COM(2015)0294

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 368 final 2018/0193 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) š

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 368 final 2018/0193 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) š EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.5.2018 COM(2018) 368 final 2018/0193 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009, uredb Sveta (ES) št. 768/2005, (ES) št.

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

EASA NPA Template

EASA NPA Template Evropska agencija za varnost v letalstvu Mnje št. 06/2013 Kritič naloge vzdrževanja POVEZANI NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10.6.2013 Povzetek V mnju je obravnavano vprašanje varnosti, povezano s tveganjem

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

SANTE/10865/2017-EN

SANTE/10865/2017-EN EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.11.2017 C(2017) 7431 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 10.11.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru L 25/60 SKLEPI SKLEP SVETA (EU) 2016/134 z dne 16. novembra 2015 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Stabilizacijsko-pridružitvenim

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: generalni sekretariat Sveta delegacije COHAFA 59 DEVGEN 176

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8946/16, 9455/16 FREMP

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo mag. Robert Cugelj Generalni

Prikaži več

DOLGOROČNI UČINKI EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE

DOLGOROČNI UČINKI EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE GENERALNI DIREKTORAT ZA NOTRANJO POLITIKO TEMATSKI SEKTOR B: STRUKTURNA IN KOHEZIJSKA POLITIKA KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE DOLGOROČNI UČINKI EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE POVZETEK IP/B/CULT/IC/2012-082 Novembra

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

A4x2Ex_SL.doc

A4x2Ex_SL.doc PETLETNE OCENE OKVIRNIH RAZISKOVALNIH PROGRAMOV EVROPSKE UNIJE V OBDOBJU 1999-2003 Povzetek Original EN POVZETEK Veljavna Pogodba o Evropski uniji opredeljuje dva temeljna strateška cilja evropskih okvirnih

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} -

Prikaži več

ENV _factsheet_bio_SL.indd

ENV _factsheet_bio_SL.indd NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST Kaj to pomeni za vas? Biotska raznovrstnost pomeni raznolikost življenja na našem planetu. Je temelj naše blaginje in gospodarstva. Pri preskrbi s hrano in vodo, pa tudi

Prikaži več

PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030

PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030 PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030 Naročnik: Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj Tel.: 04 23 73 000 Fax: 04 23 73 106 E-pošta: mok@kranj.si, www.kranj.si Naziv dokumenta: Trajnostna

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

NP

NP Evropski parlament 2014-2019 Odbor za pravne zadeve 30.1.2017 OBRAZLOŽENO MNENJE NACIONALNEGA PARLAMENTA O NAČELU SUBSIDIARNOSTI Zadeva: Obrazloženo mnenje nizozemske poslanske zbornice o predlogu direktive

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o dolo

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o dolo EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 22.10.2018 C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 22.10.2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL PE-CONS št./yy 2011/0263 (COD) UREDBA (EU) št. /2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o uskl

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o uskl EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 18.10.2018 COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in L 58/14 SL UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/378 z dne 3. marca 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi (Besedilo velja za

Prikaži več

Review of the Framework on State Aid to Shipbuilding

Review of the Framework on State Aid to Shipbuilding Pregled Sporočila o kratkoročnem zavarovanju izvoznih kreditov 1. Uvod Posvetovalni dokument V nekaterih državah članicah uradne izvoznokreditne agencije zavarujejo kratkoročna izvozna tveganja za račun

Prikaži več

CL2010D0372SL bi_cp 1..1

CL2010D0372SL bi_cp 1..1 2010D0372 SL 11.01.2014 001.001 1 Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B SKLEP KOMISIJE z dne 18. junija 2010 o uporabi

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana  Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.5.2014 COM(2014) 254 final/2 CORRIGENDUM This document corrects Communication COM(2014) 254 final of 8 May 2014 Concerns all language versions Modification of last sentence

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

RIBIŠTVO Generalni direktorat za notranjo politiko TEMATSKI SEKTOR Strukturna in Kohezijska Politika B PRAKTIČNI PRIROČNIK SL

RIBIŠTVO Generalni direktorat za notranjo politiko TEMATSKI SEKTOR Strukturna in Kohezijska Politika B PRAKTIČNI PRIROČNIK SL RIBIŠTVO Generalni direktorat za notranjo politiko TEMATSKI SEKTOR Strukturna in Kohezijska Politika B PRAKTIČNI PRIROČNIK SL Evropski parlament Praktični priročnik Ribištvo Luxembourg: Urad za uradne

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM Delovanje Evropske agencije za varnost hrane in krme v Sloveniji Ada Hočevar Grom, Urška Blaznik Svetovni dan hrane, Nacionalni posvet o varnosti živil, Ljubljana 7. april 2015 SVETOVALNI FORUM EFSA (Po)svetovalni

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - prezentacija Bo\236a [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - prezentacija Bo\236a [Zdru\236ljivostni na\350in]) POSLOVNA KONFERENCA: DAN JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA: PRAKSE IN POSLOVNE PRILOŽNOSTI PROJEKTOV IZGRADNJE PREDSTAVITEV PROJEKTA IN ZAKLJUČKOV FOKUSNIH SKUPIN MAG. Boža Loverčič Špacapan Ljubljana, 11. junij

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

Sistemi za podporo odločanju

Sistemi za podporo odločanju Potresna varnost v Sloveniji s poudarkom na preventivi in pripravljenosti na potres in obnovi po potresu in potrebi po razvoju primerljivega orodja za obvladovanje poplavnih tveganj dr. R. Žarnič, E.Vivoda

Prikaži več

CL2013R1303SL _cp 1..1

CL2013R1303SL _cp 1..1 02013R1303 SL 16.10.2015 001.002 1 To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

Akcije za izboljšave Peer review

Akcije za izboljšave Peer review PRIPOROČILA PREGLEDNIKOV IN NAČRTOVANE AKCIJE STATISTIČNEGA URADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA IZBOLJŠAVE KOT ODGOVOR NA PRIPOROČILA MAJ 2015 Priporočila preglednikov in načrtovane akcije za izboljšave kot odgovor

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.2.2019 C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 19.2.2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij

Prikaži več

PRILOGA 1

PRILOGA 1 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO KABIT MINISTRA Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 23 73 F: 01 471 29 78 E: gp.mo@gov.si E: glavna.pisarna@mors.si www.mo.gov.si PRILOGA 1 Številka: 510-21/2018-75

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Politični cikel

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

TA

TA 10.12.2018 A8-0274/ 001-063 PREDLOGI SPREMEMB 001-063 vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Poročilo Czesław Hoc Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) A8-0274/2017 (COM(2016)0528

Prikaži več

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke,

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, d. d., Dunajska cesta 65, Ljubljana vodja projekta:

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. junij 2019 (OR. en) 9550/19 PV CONS 27 EDUC 249 JEUN 77 CULT 87 AUDIO 81 SPORT 60 OSNUTEK ZAPISNIKA SVET EVROPSKE UNI

Svet Evropske unije Bruselj, 12. junij 2019 (OR. en) 9550/19 PV CONS 27 EDUC 249 JEUN 77 CULT 87 AUDIO 81 SPORT 60 OSNUTEK ZAPISNIKA SVET EVROPSKE UNI Svet Evropske unije Bruselj, 12. junij 2019 (OR. en) 9550/19 PV CONS 27 EDUC 249 JEUN 77 CULT 87 AUDIO 81 SPORT 60 OSNUTEK ZAPISNIKA SVET EVROPSKE UNIJE (Izobraževanje, mladina, kultura in šport) 22. in

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.12.2018 C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.12.2018 o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in XII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več