30. Vsebina. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "30. Vsebina. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj"

Transkripcija

1 LETO XX 28. MAREC 2014 ŠTEVILKA 3 Vsebina 30. ODLOK - str. 1 o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj 31. ODLOK - str. 2 o spremembi Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Mestni občini Ptuj 3 SOGLASJE - str. 2 k spremembi cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ravnanja s komunalnimi odpadki - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov obdelava določenih vrst odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov v Mestni občini Ptuj 33. SKLEP - str. 3 o potrditvi Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Ptuj v letu SKLEP - str. 3 o potrditvi Novelacije 2 Občinskega programa varnosti Mestne občine Ptuj 35. SKLEP - str. 3 o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra - območja zelenic 36. SKLEP - str. 4 o spremembah Sklepa o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto JAVNI RAZPIS - str. 4 za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja za leto JAVNI RAZPIS - str. 6 za sofinanciranje programov dejavnosti projektov in prireditev ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto SEZNAM - str. 8 praznih poslovnih prostorov 30. Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS št. 109/10 in 48/12) in 1 člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 37. seji dne sprejel ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj 1. člen V Odloku o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 10/00 in 12/02) se besedilo drugega odstavka 9. člena spremeni tako da glasi:»nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste: -- če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih pet let -- če je uporaba poti v javnem interesu ali v interesu razvoja kraja -- če so ob predlagani cesti vsaj tri stalno naseljena stanovanja ali stavbe -- če se njen prenos opravi brezplačno in če je vpisana v zemljiško knjigo.«. Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek ki glasi:»nekategorizirana cesta se lahko izjemoma prenese med občinske ceste čeprav niso izpolnjeni vsi kumulativni pogoji iz prvega odstavka tega člena kadar tak prenos doprinese k hitrejšemu razvoju naselja ali kraja in k zagotavljanu širšega javnega interesa.«. Dosedanji četrti odstavek postane peti. člen Besedilo 25. člena se spremeni tako da glasi:»občinske ceste se gradijo na podlagi sprejetega proračuna občine. Postopek graditve ceste in objektov na njej mora potekati po predpisih ki urejajo graditev objektov in posege v prostor. Gradnja se izvajalcu odda v skladu s predpisi o javnem naročanju. Uvrstitev novozgrajene ceste v občinsko cesto in kategorizacija se opravi po določbah 5. člena tega odloka.«.

2 STRAN 28. MAREC člen (1) V drugi alineji petega odstavka 31. člena se besedilo»8 m«nadomesti z besedilom»5 m«. (2) V tretji alineji petega odstavka 31. člena se besedilo»3 m«nadomesti z besedilom»2 m«. 4. člen Besedilo prvega odstavka 49. člena se spremeni tako da glasi:»prometno signalizacijo na občinskih cestah določa pristojna služba občinske uprave razen v primerih iz 30. člena tega odloka in v primerih ko je njena postavitev zamenjava dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni resorni ministri. Postavitev prometne signalizacije s katero se bistveno spremeni prometni režim določi pristojna služba občinske uprave po predhodni obravnavi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu «. 5. člen (1) V prvem odstavku 55. člena se znesek» tolarjev«nadomesti z zneskom»20000 EUR«. (2) V drugem odstavku 55. člena se znesek» tolarjev«nadomesti z zneskom»10000 EUR«. 6. člen V 56. členu se znesek» tolarjev«nadomesti z zneskom»10000 EUR«. 7. člen (1) V prvem odstavku 57. člena se znesek» tolarjev«nadomesti z zneskom»80000 EUR«. (2) V drugem odstavku 57. člena se znesek» tolarjev«nadomesti z zneskom»10000 EUR«. 8. člen (1) V prvem odstavku 58. člena se znesek» tolarjev«nadomesti z zneskom»80000 EUR«. (2) V drugem odstavku 58. člena se znesek» tolarjev«nadomesti z zneskom»15000 EUR«. 9. člen V in 58. členu se besedna zveza»denarna kazen«nadomesti z besedo»globa«v ustreznem sklonu. 65.a člen se črta. 10. člen 11. člen Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Številka: /2013 Datum: LETO XX ŠTEVILKA Na podlagi 3 člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 32/93 30/98 127/06-ZJZP 38/10-ZUKN in 57/11) petega odstavka 30. člena Energetskega zakona (Uradni list RS št. 27/07-uradno prečiščeno besedilo 70/08 22/10 37/11- odl.us 10/12 in 94/12-ZDoh-2L) Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 7/05 5/06 in 6/08) ter 1 člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na svoji 37. seji dne sprejel ODLOK o spremembi Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Mestni občini Ptuj 1. člen V Odloku o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 12/12) se 28. člen spremeni tako da glasi:»28. člen (izbira izvajalcev za izgradnjo plinovodnega omrežja) (1) Koncesionar je dolžan v komisijo ki v imenu in za račun koncesionarja vodi izvedbo postopka izbire izvajalca za izgradnjo plinovodnega omrežja na območju Mestne občine Ptuj vključiti predstavnika koncedenta. (2) Predstavnika koncedenta predlaga v roku 30 dni od prejema poziva koncesionarja k podaji predloga in sicer za izvedbo posameznega postopka izbire izvajalca.«. člen Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Številka: /2012 Datum: Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/12 in 109/12) 1 člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št 9/07) in predloga izvajalca javne službe Javne službe Ptuj d.o.o. Ulica heroja Lacka 3 Ptuj Mestni svet Mestne občine Ptuj na 38. seji dne daje naslednje SOGLASJE k spremembi cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ravnanja s komunalnimi odpadki - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov obdelava določenih vrst odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov v Mestni občini Ptuj 1. Mestni svet Mestne občine Ptuj daje izvajalcu javne službe var-

3 ŠTEVILKA MAREC 2014 LETO XX STRAN 3 stva okolja ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Ptuj soglasje k spremembi cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ravnanja s komunalnimi odpadki - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov obdelava določenih vrst odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov v Mestni občini Ptuj in sicer za: 1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 1.1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov ki vključuje: Cena javne infrastrukture: EUR/kg zbranih odpadkov 1.1. Cena storitve: EUR/kg zbranih odpadkov Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 1. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov ki vključuje: 1.1. Cena javne infrastrukture: EUR/kg obdelanih odpadkov 1. Cena storitve: EUR/kg obdelanih odpadkov 3. Odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 3.1. Odlaganje komunalnih odpadkov ki vključuje: Cena javne infrastrukture: EUR/kg odloženih odpadkov 3.1. Cena storitve: EUR/kg odloženih odpadkov Cene so brez davka na dodano vrednost. 3. To soglasje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj uporabljati pa se začne Številka: 007-8/ Na podlagi 1 člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 9/07) in tretjega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS št. 139/06) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 38. seji dne sprejel naslednji SKLEP o potrditvi Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Ptuj v letu Mestni svet Mestne občine Ptuj ocenjuje da so bili doseženi zastavljeni cilji Občinskega programa varnosti Mestne občine Ptuj za leto Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Številka: 223-4/ Na podlagi 1 člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 9/07) in prvega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS št. 139/06) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 38. seji dne sprejel naslednji SKLEP o potrditvi Novelacije 2 Občinskega programa varnosti Mestne občine Ptuj 1. Mestna občina Ptuj potrjuje Novelacijo 2 Občinskega programa varnosti Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Številka: 223-4/ Na podlagi 213. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS št. 102/04 UPB1 92/05 - ZJC-B 111/05 - Odl. US 93/05 - ZVMS 120/06 - Odl. US 126/07 108/09 61/10 - ZRud-1 76/10 - ZRud- 1A 20/11 - Odl. US 57/12 110/13 in 101/13 ZdavNepr) in 1 člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 38. seji dne na predlog župana sprejel SKLEP o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra - območja zelenic 1. (1) Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine: -- parc. št. 553/5 561/1 564/1 564/5 566/6 574/1 583/2 623/1 vse k.o. 392 Krčevina pri Ptuju -- parc. št /3 in 202/1 vse k.o. 400 Ptuj ter parc. št. 652/2 k.o. 392 Krčevina pri Ptuju -- parc. št. 512/6 513/3 513/5 514/4 514/5 in 514/7 vse k.o. 400 Ptuj -- parc. št. 589/1 589/2 589/3 589/4 589/5 594/5 in 594/7 vse k.o. 400 Ptuj

4 4. STRAN 28. MAREC parc. št. 219/17 in 219/21 obe k.o. 400 Ptuj -- parc. št. 545/4 545/6 545/7 in 545/9 vse k.o. 400 Ptuj -- parc. št. 545/ in 1454/1 vse k.o. 400 Ptuj. (2) Navedene nepremičnine so v lasti Mestne občine Ptuj Mestni trg Ptuj matična številka: do celote (1/1). Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se na podlagi pravnomočne odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v zemljiški knjigi predlaga zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Številka: 007-1/ Na podlagi 1 člena v povezavi z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10 75/12 in 47/13 - ZDU-1G) in 1 člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 38. seji dne sprejel SKLEP o spremembah Sklepa o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto člen V Sklepu o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2014 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 2/14) se v 1. členu številka»10«nadomesti s številko»20«. člen V členu se v prvi alineji znesek» EUR«nadomesti z zneskom» EUR«v drugi alineji pa se znesek» EUR«nadomesti z zneskom» EUR«. 3. člen Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Številka: /2013 LETO XX ŠTEVILKA Na podlagi 5. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 5/06) in Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2014 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 15/13) Mestna občina Ptuj Mestni trg 1 Ptuj objavlja JAVNI RAZPIS za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja za leto Naziv in sedež podeljevalca sredstev: Mestna občina Ptuj Mestni trg Ptuj. Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh ki so v lasti ali solasti fizičnih oseb v starem mestnem jedru Ptuja. 3. Upravičene osebe: Upravičene osebe po tem razpisu so fizične osebe ki so lastniki ali solastniki stanovanj ali stanovanjskih stavb v starem mestnem jedru Ptuja. Med upravičence po tem razpisu ne sodijo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki. 4. Višina razpoložljivih sredstev in višina subvencioniranja: Višina razpoložljivih sredstev v letu 2014 znaša EUR. Sredstva so na proračunski postavki 636 Subvencioniranje ureditve fasad v starem mestnem jedru. Sredstva se dodelijo na podlagi meril navedenih pod točko 6 tega razpisa. Najvišji odobreni znesek po posameznem upravičencu je lahko do največ 40 % višine pogodbenih del. Višina pogodbenih del je razvidna iz računa izvedenih del ki ga upravičenec priloži zahtevku za izplačilo sredstev. 5. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu: -- lastniki ali solastniki stanovanj ali stanovanjskih stavb v starem mestnem jedru Ptuja imajo do Mestne občine Ptuj poravnane vse finančne obveznosti -- stavba je razglašena za kulturno dediščino -- stavba se nahaja v starem mestnem jedru kar je določeno po Odloku o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območje P11-C1 Staro mestno jedro Ptuja (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj št. 38/88) -- dela morajo biti opravljena po navodilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije -- prejemnik sredstev bo obnovil fasado in/ali streho stavbe v celoti. V primeru etažnega lastništva na stavbi mora z obnovo soglašati toliko etažnih lastnikov v stavbi da ti skupaj predstavljajo najmanj 75 % solastniške strukture v stavbi. Etažne lastnike kot prosilce mora zastopati upravnik ali druga fizična oz. pravna oseba z ustreznim pooblastilom. 6. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev: Posamezne vloge bodo točkovane na podlagi meril podanih preko točkovnika. a. Kategorija spomenika iz vidika kulturne dediščine ¾spomeniki evidentirani za spomenike državnega pomena...15 ¾spomeniki lokalnega pomena...10 ¾objekti kulturne dediščine...5 Opomba: Točke se med seboj ne seštevajo.

5 ŠTEVILKA MAREC 2014 LETO XX STRAN 5 b. Objekti nevarni za okolico ¾močno odpadanje ometa oz. zamakanje strehe; ogrožena je varnost stavbe...25 ¾delno odpadanje ometa ali luščenje zaključnega sloja na posameznih mestih...15 ¾vidne poškodbe zaključnega sloja na stavbi oz. močna onesnaženost stavbe...5 Opomba: Točke se med seboj ne seštevajo. c. Objekti z neustreznimi arhitekturnimi rešitvami ali motečo infrastrukturno napeljavo ¾neustrezne arhitekturne rešitve...10 ¾moteča infrastrukturna napeljava...5 Opomba: Točke se med seboj ne seštevajo d. Objekti ki so že delno obnovljeni ¾objekt je delno obnovljen...15 e. Objekti s starejšo izvedbo fasade ali strehe ¾nad 50 let...15 ¾od 25 do 50 let...10 Opomba: Točke se med seboj ne seštevajo. f. Lega objekta ¾objekt leži v predelu ki je že delno obnovljen...15 ¾(obnovljena je sosednja stavba oz. preko ulice ali trga) ¾objekt leži v bližini obnovljenih stavb...10 (obnovljene stavbe so oddaljene manj kot 30 m) ¾objekt leži v bližini obnovljenih stavb...5 (obnovljene stavbe so oddaljene manj kot 60 m) Opomba: Točke se med seboj ne seštevajo. Mestna občina Ptuj bo prosilce uvrstila tako da bo prejemnikom sredstev na podlagi zbranih točk sofinancirala do največ 40% vrednosti pogodbenih del. Večje število zbranih točk pomeni višji % sofinanciranja vrednosti pogodbenih del. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014 oziroma v plačilnih rokih kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS št. 104/2012). 8. Vsebina vloge: Vloga mora vsebovati: a) izpolnjen obrazec vloge za dodelitev subvencije za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja (OBR-A) b) parafiran vzorec pogodbe (OBR-B) c) overjeno (notar upravna enota) izjavo ustreznega števila solastnikov/etažnih lastnikov stavbe da soglašajo z obnovitvenimi deli d) fotografije stavbe ali pomnilniški medij z digitalnimi fotografskimi posnetki e) kulturno-varstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije f) predračun z opisom predvidenih del s strani izvajalca del. 9. Razpisni rok: Razpisni rok začne teči naslednji dan po objavi javnega razpisa in se zaključi Rok in način predložitve vlog: Vloge morajo biti dostavljene do vključno : -- po pošti priporočeno na naslov: Mestna občina Ptuj Oddelek za gospodarske javne službe investicije kakovost in gospodarstvo Mestni trg Ptuj (upošteva se datum poštnega žiga do vključno ) -- osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Ptuj Mestni trg Ptuj najkasneje do do 1 ure. Vloge morajo biti v zapečateni ovojnici pod oznako:»ne odpiraj-vloga«z navedbo»javni razpis za sofinanciranje obnove streh in fasad«na prednji strani ter s polnim naslovom vlagatelja na zadnji strani. 11. Obravnava vlog: Vloge bo obravnavala tričlanska strokovna komisija ki jo imenuje župan. Vse pravočasne popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril navedenih pod točko 6 tega razpisa. Vlagatelji ki bodo podali nepopolne vloge bodo pozvani k dopolnitvi. Za nepopolno se šteje vloga ki ne vsebuje vseh sestavin ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Nepopolna vloga ki jo vlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil se zavrže. Nepravilno označene ali prepozne oziroma prepozne dopolnitve vlog bodo neodprte vrnjene vlagatelju. Prepozne vloge se zavržejo neutemeljene pa zavrnejo. 1 Javno odpiranje prejetih vlog: Odpiranje prejetih vlog bo izvedeno dne ob 11. uri v mali sejni sobi Mestne občine Ptuj št. 1/I Mestni trg Ptuj. 13. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni o izidu javnega razpisa Na podlagi predloga strokovne komisije odloča o dodelitvi sredstev direktor Občinske uprave Mestne občine Ptuj s sklepom. O pritožbi zoper sklep odloča župan S prejemniki sredstev bo Mestna občina Ptuj sklenila pogodbe o subvencioniranju obnove fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja za leto 2014 v katerih se bodo določile medsebojne pravice in obveznosti. 14. Nakazilo dodeljenih sredstev prejemnikom Prejemnik sredstev je dolžan najkasneje do Mestni občini Ptuj predložiti zahtevek za izplačilo sredstev. Zahtevku je potrebno priložiti fotokopijo računa izvedenih del potrdilo o plačilu računa in poročilo o izvedbi del. Pogodbeni znesek bo Mestna občina Ptuj nakazala na transakcijski račun prejemnika sredstev trideseti (30) dan. Plačilni rok prične teči naslednji dan po potrditvi zahtevka za izplačilo sredstev. Pogoj za potrditev zahtevka je izjava Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije da so bila dela izvedena v skladu z izdanimi kulturno-varstvenimi pogoji in soglasjem. 15. Razpisna dokumentacija in informacije Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega razpisa do izteka razpisnega roka v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske javne službe investicije kakovost in gospodarstvo Mestne občine Ptuj Mestni trg Ptuj. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani Mestne občine Ptuj: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na sedežu Mestne občine Ptuj pri Asji Stropnik Paternost ali na naslednji telefonski številki: 02/ e-pošta: asja.stropnik@ptuj.si. Številka: /2014 Datum:

6 6. STRAN 28. MAREC Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS št. 50/07 114/07 61/08 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) in Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2014 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 15/2013) Mestna občina Ptuj objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov dejavnosti projektov in prireditev ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto PREDMET RAZPISA Predmet razpisa je sofinanciranje programov dejavnosti projektov in prireditev za namene ki niso zajeti v programih drugih javnih razpisov Mestne občine Ptuj za leto Razpis vključuje preventivne programe varovanja in krepitve zdravja mednarodne nastope in promocijo večje tradicionalne prireditve ter druge splošne in posebne prireditve in projekte ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov: društev neprofitnih organizacij in gibanj zavodov (za programe ki niso del njihove redne dejavnosti) posameznikov in drugih. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU: Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji s programi iz prejšnje točke tega razpisa ki izpolnjujejo naslednje pogoje: a) pravne in fizične osebe ki imajo sedež oziroma stalno prebivališče na območju Mestne občine Ptuj in izvajajo programe in projekte ki se odvijajo na območju Mestne občine Ptuj ali izven območja Mestne občine Ptuj ko gre za predstavitev in promocijo občine doma in v tujini ali b) pravne in fizične osebe ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča na območju Mestne občine Ptuj izvajajo pa programe in projekte ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Mestne občine Ptuj c) neposredno prispevajo k zadovoljevanju interesov lokalnega prebivalstva d) so odprtega tipa dostopni širšemu krogu obiskovalcev e) imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj f) omogočajo članstvo občanom z območja Mestne občine Ptuj ki izpolnjujejo predpisane pogoje g) prispevajo k obogatitvi celovite kulturne turistične in druge ponudbe občine h) pri predstavitvah in promociji so uporabljene oblike in obseg promocijskih aktivnosti ki pomenijo tudi splošno promocijo občine i) so vlogi priložili program dejavnosti načrt projekta oziroma program prireditve j) so vlogi priložili vsa potrebna dokazila na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril ki so določena v razpisni dokumentaciji. 3. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV Skupna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov dejavnosti projektov in prireditev ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj in jih za predmet tega razpisa s proračunom zagotavlja Mestna občina Ptuj znaša EUR razdeljeno po naslednjih sklopih: SKLOP A1 Programi varovanja in krepitve zdravja projekti društev 712 Preventivni programi javni razpis EUR Pod sklop A1 se lahko prijavijo samo pravne osebe z odločbo o statusu invalidske organizacije ki jo izda Ministrstvo za delo družino socialne zadeve in enake možnosti RS in pravne osebe z odločbo o statusu LETO XX ŠTEVILKA 3 humanitarne organizacije ki jo izda Ministrstvo za zdravje RS. Hkrati morajo izpolnjevati tudi ostale pogoje iz točke tega razpisa. Izvajalci programov lahko prijavijo največ 2 programa ali projekta. SKLOP A2 Programi varovanja in krepitve zdravja za starostnike 712 Preventivni programi javni razpis EUR Izvajalci programov v tem sklopu lahko prijavijo največ 2 programa ali projekta. Prijavi na program A1 in A2 se izključujeta. SKLOP B/ Splošne in posebne prireditve ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Mestne občine Ptuj ter drugo EUR od tega: 1110 Promocijska dejavnost prireditve: EUR 413 Programi širšega pomena: EUR 426 Promocija Ptuja: EUR Pod sklop B lahko izvajalci programov prijavijo največ 2 projekta. SKLOP C/ Večje tradicionalne prireditve širšega javnega interesa (Festival domače zabavne glasbe prireditev TD Ptuj Spoznavajmo države EU Rimske igre ) : 428 Prireditve in akcije: EUR Pod sklop C lahko izvajalci programov prijavijo največ 1 večjo prireditev širšega javnega pomena. Prijavi programa pod točko B in C se izključujeta. 4. NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA Višina sofinanciranja določenega programa dejavnosti projekta oziroma prireditve bo odvisna od izpolnjevanja meril. Najvišji možni odstotek sofinanciranja znaša (ne glede na število doseženih točk) do največ 50 % upravičenih stroškov celotne vrednosti izvedenega programa dejavnosti projekta oziroma prireditve. 5. MERILA Strokovna komisija bo pravočasne in formalno popolne vloge ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne s predmetom in namenom tega javnega razpisa ter intenzivnostjo in upravičenostjo stroškov in ne bodo v nasprotju z omejitvami sodelovanja ki so navedene v javnem razpisu ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po posameznih sklopih. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav po posameznih sklopih so ovrednotena s točkami. Vrednost točke se izračuna na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev na posamezni postavki in skupnega števila točk ovrednotenih programov. Višina deleža sofinanciranja po posamezni vlogi bo določena glede na vrednost točke in število prejetih točk MERILA ZA SKLOP A1 in A2: 1. sedež izvajalec ima sedež oz. stalno prebivališče v občini: - sedež v občini 5 točk - izven občine 0 točk promocija program spodbuja k zdravemu načinu življenja in varuje zdravje (največ možnih 7 točk): - v celoti 7 točk - delno 3 točke - ni program varovanja zdravja 0 točk 3. kvaliteta realnost preglednost - ocenjuje se vsebina programa izvedljivost glede na metode dela in človeške vire ter opredeljenost ciljev in namenov programa (največ možnih 7 točk): - v celoti 7 točk - delno 3 točke

7 ŠTEVILKA MAREC 2014 LETO XX STRAN 7 Največje možno število točk: 19. Sofinancirani bodo programi dejavnosti ki bodo pri točkovanju dosegli 10 in več točk. Kontaktna oseba za SKLOP A: Maja Erjavec tel. št e-naslov: maja.erjavec@ptuj.si. 5. MERILA ZA SKLOP B: 1. sedež izvajalec ima sedež oz. stalno prebivališče v občini: - sedež v občini 10 točk - izven občine 0 točk interes izvajalec s svojim projektom ali prireditvijo prispeva in koristi interesom lokalne skupnosti (največ možnih 15 točk): - velik 15 točk - srednji 10 točk - lokalni 5 točk - ožji 2 točki 3. sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih katerih organizator je Mestna občina Ptuj (največ možnih 10 točk): dva ali večkrat enkrat ne sodelujejo 10 točk 5 točk 0 točk 4. promocija projekti in prireditve prispevajo k širši prepoznavnosti občine (največ možnih 5 točk): - mednarodni 5 točk - državni 4 točke - regijski 3 točke - občinski 2 točki - krajevni 1 točka 5. kvaliteta ocenjuje se vsebina programa način predstavitve poudarjanje kulturne identitete kraja izvedljivost glede na metode dela in človeške vire projekt je okolju prijazen (največ možnih 7 točk): - v celoti 7 točk - delno 3 točke 6. preglednost cilji ter nameni projektov in prireditev so jasno opredeljeni (največ možnih 7 točk): - v celoti 7 točk - delno 3 točke 7. realnost ocenjuje se izvedljivost projekta glede na ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije (največ možnih 10 točk): - 50 % in več lastnih sredstev 10 točk - 40 % - 49 % lastnih sredstev 5 točk - 30 % - 39 % lastnih sredstev 4 točke - 20 % - 29 % lastnih sredstev 3 točke - 10 % - 19 % lastnih sredstev 2 točki - 0 % - 9 % lastnih sredstev 1 točka Največje možno število točk: 64. Sofinancirani bodo projekti in prireditve ki bodo pri točkovanju dosegli 33 in več točk. Kontaktna oseba za SKLOP B je Klavdija Petek tel. št e-naslov: klavdija.petek@ptuj.si 5.3. MERILA ZA SKLOP C: S sofinanciranjem programov in projektov znotraj sklopa C Mestna občina Ptuj zasleduje predvsem naslednje cilje: ponujajo zanimive in turistično privlačne programe prireditev; pomenijo obogatitev celovite turistične ponudbe Mestne občine Ptuj; imajo mednarodni značaj oz. so mednarodno zanimivi; poudarjajo kulturno identiteto in tradicijo mesta Ptuja; ohranjajo in promovirajo kulturno dediščino in ljudske običaje; pomenijo oživitev mestnega jedra; so razvojno naravnani in gradijo na partnerskem povezovanju javnega gospodarskega in storitvenega sektorja; v programskem in izvajalskem pogledu znatno presegajo splošno kakovostno raven svojega okolja in kažejo aktualne inovativne pristope ki jih ocenjujemo preko naslednjih meril: 1. sedež izvajalec ima sedež oz. stalno prebivališče v občini (največ možnih 10 točk): - sedež v občini 10 točk - izven občine 0 točk tradicionalnost prireditve uvrstitev prireditve (največ možnih 10 točk): - prireditev spada med večje tradicionalne prireditve - prireditev spada med druge splošne prireditve 10 točk 0 točk 3. interes izvajalec s svojo prireditvijo prispeva in koristi interesom lokalne skupnosti (največ možnih 15 točk): - velik 15 točk - srednji 10 točk - lokalni 5 točk - ožji 0 točk 4. sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih katerih organizator je Mestna občina Ptuj (največ možnih 5 točk): dva ali večkrat 5 točk enkrat 3 točke ne sodelujejo 0 točk 5. promocija prireditev prispeva k prepoznavnosti občine (največ možnih 10 točk): - mednarodni značaj 10 točk - državni 8 točk - regijski 6 točk - občinski 4 točke 6. kvaliteta ocenjuje se vsebina programa način predstavitve poudarjanje kulturne identitete območja izvedljivost glede na metode dela in človeške vire inovativnost projekt je okolju prijazen (največ možnih 20 točk): - v celoti 20 točk - delno 10 točk 7. preglednost cilji ter nameni projektov in prireditev so jasno opredeljeni (največ možnih 10 točk): - v celoti 10 točk - delno 5 točk 8. obiskanost prireditve ocena števila obiskovalcev glede na pretekla leta (največ možnih 10 točk): - več kot 1000 obiskovalcev 10 točk - med 500 in 1000 obiskovalcev 7 točk - do 500 obiskovalcev 3 točk

8 8. STRAN 28. MAREC realnost ocenjuje se izvedljivost glede na finančno konstrukcijo (največ možnih 10 točk): - 50 % in več lastnih sredstev 10 točk - 40 % - 49 % lastnih sredstev 5 točk - 30 % - 39 % lastnih sredstev 4 točke - 20 % - 29 % lastnih sredstev 3 točke - 10 % - 19 % lastnih sredstev 2 točki - 0 % - 9 % lastnih sredstev 1 točka Največje možno število točk: 100. Sofinancirani bodo projekti in prireditve ki bodo pri točkovanju dosegli 55 in več točk. Kontaktna oseba za SKLOP C je Klavdija Petek tel. št e-naslov: klavdija.petek@ptuj.si. 6. ROK IZVEDBE IN PORABA DODELJENIH SREDSTEV Rok za izvedbo prijavljenih projektov mora biti do konca leta Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014 v skladu s predpisi ki določajo izvrševanje proračuna. Mestna občina Ptuj bo z izbranimi vlagatelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programa v letu VSEBINA PRIJAVE Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor vlagatelj prijavlja več programov mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pisno pozvani k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v postavljenem roku se bodo zavrgle. 8. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE Rok za oddajo vlog v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj je torek 6. maj 2014 do 15. ure oziroma najkasneje ta dan oddana vloga na pošti kot priporočena pošiljka. Vlogo izpolnjeno na obrazcu ki je del razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ptuj Mestni trg Ptuj z oznako:»ne ODPIRAJ PRIJAVA NA RAZPIS SKLOP A«ali»NE ODPIRAJ PRIJAVA NA RAZPIS SKLOP B«ali»NE ODPIRAJ PRIJAVA NA RAZPIS SKLOP C«Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju. 9. DATUM ODPIRANJA Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo strokovna komisija opravila v roku 8 dni od roka za dostavo vlog. Zaradi večjega števila razpisanih programov ter zainteresiranih vlagateljev odpiranje ponudb na podlagi tretjega odstavka 22 člena Pravilnika o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene pravilno izpolnjene in označene kuverte ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu v katerem so bile predložene. 10. IZID RAZPISA Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev meril in kriterijev bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sredstev in ga predložila v odločitev direktorju občinske uprave. Na podlagi sprejete odločitve bo direktor občinske uprave LETO XX ŠTEVILKA 3 izdal sklep z utemeljitvijo in izbranim kandidatom določil rok v katerem lahko podpišejo pogodbo o sofinanciranju v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v 60-tih dneh od datuma odpiranja vlog. Vlagatelji lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa pri organu ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan. Mestna občina Ptuj lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali dodeli le določen del razpoložljivih sredstev. 11. KRAJ IN ČAS KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO Dokumentacija razpisa (besedilo razpisa razpisna dokumentacija obrazci) je od dneva objave do izteka prijavnega roka dostopna na spletni Mestne občine Ptuj in dosegljiva v času uradnih ur (ponedeljek torek četrtek med sreda med in v petek med uro) tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj Mestni trg 1 Ptuj. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom daje predsednica strokovne komisije Klavdija Petek na Mestni občini Ptuj e-naslov: klavdija.petek@ptuj.si telefon Številka: /2014 Datum: SEZNAM praznih poslovnih prostorov Mestna občina Ptuj Mestni trg Ptuj objavlja seznam praznih poslovnih prostorov ki se oddajajo v najem. Poslovni prostori so: poslovni prostor Potrčeva 49 v izmeri 9697 m 2 poslovni prostor Potrčeva 49 v izmeri m 2 poslovni prostor Prešernova 1 v izmeri 7709 m 2 poslovni prostor Prešernova 4 v izmeri 14 m 2 poslovni prostor Prešernova 11 v izmeri 7877 m 2 poslovni prostor Prešernova 18 v izmeri 9117 m 2 poslovni prostor Prešernova 18 v izmeri 7320 m 2 kletni poslovni prostor Ulica 5. prekomorske 14 v izmeri 3120 m 2 poslovni prostor Vošnjakova 10 v izmeri 5450 m Vse informacije glede ogledov najemnin in postopka oddaje v najem je mogoče dobiti osebno na sedežu Mestne občine Ptuj pri Asji Stropnik Paternost ali na naslednji telefonski številki: 02/ Številka: /2014 Datum: Izdajatelj: Mestna občina Ptuj. Naslov uredništva: Mestni trg 1 Ptuj. Odgovorna urednica: Milena Turk. Oblikovanje in tisk: Grafis d.o.o. Rače Požeg 4 tel.: 02/ e-pošta: info@grafis.si Dostava: Pošta Slovenije. Uredništvo: Vasja Strelec - LDS Metka Jurešič - SDS Branko Brumen - SLS Silva Razlag - DeSUS Franc Kolarič - Zeleni Ptuja Mirjana Nenad - SD Sabina Vilčnik - SMS - Zeleni Evrope Janez Rožmarin - N.Si Nova Slovenija Mitja Petek - Zares - socialno liberalni Ptuj. Naklada: izvodov. Na podlagi zakona o DDV sodi PTUJČAN s prilogo Uradni vestnik Mestne občine Ptuj med proizvode za katere se obračunava DDV po stopnji 95 %.

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZTB-B, 127/2006-ZJP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN), Proračuna Republike

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje 2015-2020 (MUV, št. 20/2015) v nadaljevanju Pravilnik in Odloka

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de min

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de min V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12. 2013) - dodeljevanje

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

_1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: / Datum: Na podlagi Zakona o javnem interesu v

_1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: / Datum: Na podlagi Zakona o javnem interesu v _1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: 41001-154/2019-11 Datum: 18.06.2019 Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 42/10, 21/18- ZNOrg),

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev 3 koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava, (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št.

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava, (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava, (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 5/15, z dne 16.12.2015., v nadaljevanju pravilnik)

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa Zakona o varstvu UPB, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZFO-1A

Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa Zakona o varstvu UPB, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZFO-1A Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa Zakona o varstvu UPB, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZFO1A, 70/08, 108/09, 108/09 A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15

Prikaži več

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljeni kot je opredeljeno v prilogi 7 poglavja 6. Razpisna

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4 OBČiNSKA UPRAVA t: 01 759 06 OO, f: 01 7590620 Številka: 478-92/2014 JAVNO NAZNANILO na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Urad. list RS, št. 8011999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005,

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

OBČINA GORNJA RADGONA,

OBČINA GORNJA RADGONA, R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma Šmarješke Toplice, oktober 2017 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE: - besedilo javnega razpisa

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU» RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»VELEBLAGOVNICA TIMA«Operacija je sofinancirana v okviru»operativnega

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Dunajska 22, 1000 Ljubljana Avgust 2017 Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok i

Dunajska 22, 1000 Ljubljana Avgust 2017 Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok i Dunajska 22, 00 Ljubljana Avgust 2017 Številka: 170016-2 RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine»hura, prosti čas«v letu 2017 št. 170016 1.

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje DELAVNICA ZA PRIJAVITELJE 1. Javni poziv sklad ESRR LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 4. 1. 2018 1. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

5 javni poziv PVSP HRT-2.pages

5 javni poziv PVSP HRT-2.pages PETI JAVNI POZIV za vključitev v PVSP HRT v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018, sprejetega na redni

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora (Ur

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora (Ur Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kranjska Gora za programsko obdobje 2015-2020 (Ur. l. RS, št. 45/2015) in Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora

Prikaži več

Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur

Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil  Zakona o javnih financah (Ur Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO,

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje Delavnica za prijavitelje 2. Javni poziv sklad ESKRP LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 6. 9. 2017 2. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina v enotah: 1. TRIS Kanižarica,

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Jav

JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Jav JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Javnega razpisa. Razpis je javnega značaja in je objavljen

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/2010 in 20/2011), prvega o

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/2010 in 20/2011), prvega o Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/2010 in 20/2011), prvega odstavka 11. člena Zakona o slovenskem filmskem centru,

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

- GLASILO OBČINE LOGATEC - LETNIK L - MAREC ŠT. 2 URADNE OBJAVE ŠT. 2 URADNE OBJAVE JANUAR/FEBRUAR 2019 ŠT. 2 uo 1

- GLASILO OBČINE LOGATEC - LETNIK L - MAREC ŠT. 2 URADNE OBJAVE ŠT. 2 URADNE OBJAVE JANUAR/FEBRUAR 2019 ŠT. 2 uo 1 WWW.LOGATEC.SI - GLASILO OBČINE LOGATEC - LETNIK L - MAREC 2019 - ŠT. 2 ŠT. 2 1 Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) in 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

PROJEKT OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV za leto 2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA HELIOS Domžale, d.d. in OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ raz

PROJEKT OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV za leto 2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA HELIOS Domžale, d.d. in OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ raz PROJEKT OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV za leto 2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA HELIOS Domžale, d.d. in OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ razpisujeta PROJEKT OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV V SLOVENIJI»Uredite

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMETACIJA 2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za leto 2015 SOFINAN

RAZPISNA DOKUMETACIJA 2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za leto 2015 SOFINAN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za leto 2015 SOFINANCIRANJE SAMOZAPOSLITEV (UKREP 3 14. člen) - Navodila vlagateljem - Besedilo razpisa

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih RAZPISNA DOKUMENTACIJA NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS Razpisna

Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih RAZPISNA DOKUMENTACIJA NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS Razpisna Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih RAZPISNA DOKUMENTACIJA NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS Razpisna dokumentacija je sestavni del Javnega razpisa za sofinanciranje

Prikaži več

Microsoft Word - 01_BESEDILO RAZPISA, subv. obresti MG, Tolmin 2017

Microsoft Word - 01_BESEDILO RAZPISA, subv. obresti  MG, Tolmin 2017 Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 55/2015 - v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu

Prikaži več

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO PRAVNA PODLAGA: 18. člen Statuta

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA Občina Radovljica (Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in spremembe), Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2019 (DN UO, 254/2019),

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

UKREP 3 OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2018 UKREP 3 - SOFIN

UKREP 3 OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2018 UKREP 3 - SOFIN OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2018 - SOFINANCIRANJE SAMOZAPOSLITEV Navodila vlagateljem OBRAZCI: - Prijava na

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Uradni list RS - 025/2017, Razglasni del

Uradni list RS - 025/2017, Razglasni del Digitally signed by Maruska Levec Smon DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1237057214019, cn=maruska Levec Smon Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Luče za programs

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Luče za programs Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Luče za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 35/15, v nadaljevanju pravilnik) in Odloka o proračunu

Prikaži več