ODLOK PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Ptuj (str.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ODLOK PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Ptuj (str."

Transkripcija

1 LETO XXVI 2. DECEMBER 2020 Mestne občine Ptuj ISSN ŠTEVILKA ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja enote urejanja prostora BT15 med Zadružnim trgom in cestnim mostom (str. 1) 111. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Ptuj (str. 9) 112. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Ptuj (str. 10) 113. PRAVILNIK o spremembi Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Ptuj (str. 12) 110. Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 - ZUreP-2) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 20. seji, dne , sprejel ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja enote urejanja prostora BT15 med Zadružnim trgom in cestnim mostom I. UVODNE DOLOČBE 1. člen (predmet odloka) (1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/15, 8/16, 8/16 obvezna razlaga, 1/17, 2/17 obvezna razlaga, 4/17 obvezna razlaga, 13/17 obvezna razlaga, 14/17, 19/17 obvezna razlaga (pod zaporedno številko uradne objave 106), 19/17 obvezna razlaga (pod zaporedno številko uradne objave 107) - v nadaljevanju: OPN), sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za del območja med Zadružnim trgom in ce- stnim mostom (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje UMARH d. o. o., Ul. 5. prekomorske 7, 2250 Ptuj, s številko projekta 19-OPPN-03, datum november (2) OPPN ima v državnem prostorskem informacijskem sistemu (PIS) identifikacijsko številko člen (sestavni del podrobnega načrta) (1) S tem odlokom se določa ureditveno območje OPPN, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnove projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, odstopanja od načrtovanih rešitev ter obveznosti investitorja. (2) Sestavljen je iz naslednjih delov: A) BESEDILO 1. Obrazložitev odloka 2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 3. Konkretne smernice, mnenja k dopolnjenemu osnutku in mnenja predlogu občinskega podrobnega prostorskega načrta B) KARTOGRAFSKI DEL 1.Izsek iz kartografskega dela OPN M 1: Pregledna karta M 1: Parcelno stanje M 1: Zasnova širšega območja M 1: Rušitvena situacija M 1: Ureditveno količbena situacija M 1: Situacija komunalne in energetske infrastrukture M 1: Situacija prometne ureditve M 1: Načrt parcelacije M 1:1000 C) PRILOGE Priloge OPPN so: Sklep o pričetku priprave OPPN Izhodišča za pripravo OPPN Strokovne podlage Konkretne smernice Mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana in CPVO odločba Mnenja k dopolnjenemu osnutku OPPN Mnenja k predlogu OPPN Povzetek za javnost 1

2 ŠTEVILKA 15 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ II. OPIS MEJE OBMOČJA 3. člen (območje podrobnega načrta) (1) S klenjeno območje OPPN je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo. Koordinate tehničnih elementov so priložene v prikazu območja OPPN z načrtom parcelacije. (2) V sklenjenem območju OPPN iz prejšnjega odstavka se skladno z geodetskim načrtom nahajajo zemljišča s parcelnimi številkami 1793, 1794/1, 1794/2, 1799/1-del, 1799/2, 1800, del, 1802, vse k.o. Ptuj. (3) Oznaka enote urejanja prostora: EUP z oznako BT15 med Zadružnim trgom in cestnim mostom. Območje OPPN je del te enote urejanja prostora. (4) Po podatkih GURS je velikost sklenjenega območja OPPN 0,43 ha. (5) Ureditve, navedene v 3. členu tega odloka, obsegajo tudi okoliška zemljišča in dele zemljišč, na katerih se izvede potrebna cestna, komunalna in energetska infrastruktura. 4. člen (namenska raba območja) Osnovna in podrobna namenska raba območja EUP z oznako BT15 (Ptuj med cestnim mostom in železniško progo) so druga območja centralnih dejavnosti (CD). III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALI- TETO GRADNJE TER URBANISTIČNE OMEJITVE 5. člen (prostorske ureditve, ki se načrtujejo s podrobnim načrtom) V območju OPPN so predvideni naslednje nove ureditve: Gostinski objekt: Predvidena je gradnja novega gostinskega objekta, kot nadomestna gradnja stavbe s št. 1423, k.o. Ptuj, s pripadajočimi shrambami, ki bodo nadomestile obstoječe shrambe prebivalcev sosednjega objekta v predvideno odstranjeni stavbi št. 1423, k.o. Ptuj. Ob objektu se načrtujejo ustrezne zunanje in parkirne površine. Prometna ureditev lokalne ceste LZ in peš poti Predvidena je nova prometna ureditev lokalne ceste in pešpoti proti glavnemu mostu. Natančna lega in oznaka objektov je razvidna iz grafičnih prilog OPPN. 6. člen (rušitve) Predvidena je rušitev obstoječe stavbe s št. 1423, na parc. št. 1799/2 in 1799/1, obe k.o. Ptuj. Rušitev, ki je potrebna za izvedbo OPPN, je razvidna iz grafične priloge list št. 5 - Rušitvena situacija. 7. člen (pogoji za izrabo območja) V območju OPPN je opredeljena naslednja raba zemljišč: zemljišča na območju prostorskih ureditev povezanih z gradnjo stavb s pripadajočimi objekti in funkcionalnim zemljiščem, namenska raba se opredeli za potrebe gostinstva in turizma, poslovnih dejavnosti, kulturne in razvedrilne dejavnosti. 8. člen (urbanistične omejitve) V območju obdelave veljajo naslednje urbanistične omejitve, ki so prikazane v grafičnem delu: gradbena linija je črta, na katero morajo biti z enim robom postavljeni novozgrajeni objekti, dovoljeni so le manjši odmiki delov fasad (balkoni, nadstreški in podobno); gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost; maksimalna etažnost je oznaka, ki podaja največje število etaž novogradenj in se izraža kot oznaka kleti, pritličja in števila nadstropij nad njimi, upošteva se bruto višina etaže za gostinski objekt. Višinska kota predvidenega objekta ne sme presegati višine slemena sosednjega objekta na parceli s št. 1799/1; namembnost objekta je oznaka objekta z barvno šrafuro. IV. MERILA IN POGOJI ZA NAČRTOVANJE PROSTORSKE UREDITVE 9. člen (vrste posegov in dopustnih dejavnosti) (1) Do začetka izvajanja prostorskih ureditev oziroma posameznih etap, določenih v 31. členu tega odloka, je na območju OPPN iz 4. člena tega odloka dovoljena obstoječa raba zemljišč in izvajanje dopustnih posegov v skladu s 126. členom OPN. (2) Dejavnosti se v območju OPPN locirajo skladno s podrobnejšo namensko rabo druga območja centralnih dejavnosti (CD). (3) Namembnost objektov mora biti skladna s 7. členom tega odloka. V. FUNKCIONALNA IN OBLIKOVNA MERILA TER POGOJI 10. člen (pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje) Gostinski objekt: Predviden je objekt s pretežno gostinsko namembnostjo. V objektu se bodo uredile shrambe, ki bodo nadomestile obstoječe shrambe prebivalcev sosednjega objekta v predvideno odstranjeni stavbi št. 1423, k.o. Ptuj. Maksimalni horizontalni gabariti so podani v ureditveno količbeni situaciji: okvirne največje dimenzije predvidenega objekta so 30,5 m x 13,0 m; maksimalna etažnost objekta je P+1+pohodna streha (terasa), višinska kota predvidenega objekta ne sme presegati višine slemena sosednjega objekta na parceli s št. 1799/1; oblikovanje objekta je sodobno, z ravno pohodno streho in s kvalitetnimi obložnimi fasadnimi materiali. Objekt je lociran v skladu z grafično prilogo list 6 Ureditveno količbena situacija. 11. člen (nezahtevni in enostavni objekti ter vzdrževalna dela v javno korist) (1) Na območju OPPN je po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov glede na zahtevnost, dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z namensko rabo območja ter je mogoče opravljanje del, ki se štejejo za redna vzdrževalna dela in investicijska vzdrževalna dela. (2) Dovoljena je postavitev naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov: ograj do višine 1,5 m, vendar ograjevanje celotnega območja ni zaželeno, opornih zidov kot enostavnih objektov, postavitev urbane opreme. (3) Nezahtevni in enostavni objekti naj bodo od meje s sosednjo zemljiško parcelo odmaknjeni minimalno 1,5 m. Na parcelno 2

3 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ ŠTEVILKA 15 mejo so lahko postavljeni le s soglasjem lastnika zemljiške parcele, na katero mejijo. (4) Postavitev ograj in drugih objektov v križiščih ali ob cestah ne sme segati v območje preglednega trikotnika ali segati v območje javnih prometnih in zelenih površin. (5) Poleg rednih vzdrževalnih del in investicijskih vzdrževalnih del so dovoljene tudi: rekonstrukcije objektov in naprav, sprememba namembnosti. (6) Na območju OPPN se lahko izvajajo vsa vzdrževalna dela v javno korist skladno s predpisi, ki urejajo cestno infrastrukturo. VI. OBLIKOVANJE ODPRTEGA PROSTORA 12. člen (pogoji za zunanjo ureditev) (1) V zaledju objekta se uredi otroško igrišče. (2) Urbana oprema se uredi in izbere enotno za celotno območje. Klopi, koši, stojala za kolesa, informacijske table, drogovi za zastave, javna razsvetljava in ostalo, morajo biti celotno območje oblikovalsko usklajena in okolju primerna. (3) Območje se v čim večji možni meri ozeleni, med cestno in pešpotjo se izvede zasaditev dreves. Natančne drevesne in grmovne vrste, njihove dimenzije in izvedbe, kot tudi urbana oprema bo prikazano v izvedbenem načrtu krajinske arhitekture, ki je pogoj za vse zasaditve in umestitve v odprti prostor. VII. MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO PROMETNEGA OMREŽJA 13. člen (prometno urejanje) (1) Prometna ureditev lokalne ceste LZ in pešpoti: Predvidena je nova prometna ureditev in po potrebi rekonstrukcija lokalne ceste LZ in pešpoti proti glavnemu mostu. Predvidi se naslednji cestni profil: 1 m kolesarski pas, 3,5 m vozni pas z zožitvijo pod cestnim mostom, 1 m kolesarski pas, 1,6-3,0 m pločnik delno ločen od ceste, zožitev pločnika na 0,9 m v območju pod cestnim mostom (zaradi nezadostne širine prehoda). Pešpot mora biti delno urejena kot intervencijski dostop in dostopna cesta do posameznih zemljišč. V fazi projektiranja se lahko predvidi možnost navezave kolesarskega prometa z lokalne ceste do povezave na cestni most. (2) Območje ob Dravi naj se ambientalno poveže z obrežjem reke Drave (nasipom) z namestitvijo urbane opreme in ustrezne zasaditve. Ureditve na nasipu Ptujskega jezera se podrobno načrtuje v sklopu celostne ureditve Ptujskega jezera. Predvidena ureditev se mora smiselno urejati celostno v navezavi z ureditvami, predvidenimi v EUP z oznako BT16 (Ptuj med cestnim mostom in železniško progo). (3) Predvidi se peš navezava med območjem postavitve gostinskega objekta in parkiriščem na Zadružnem trgu. (4) Prometna ureditev se bo izvajala etapno, končni prometni režim se bo uvajal postopoma. 14. člen (parkiranje) (1) V sklopu objekta A, načrtovana so parkirišča za obiskovalce. (2) Potrebno število parkirnih mest za posamezno parcelo se določi v skladu s tabelo: Namembnost objektov Število PM za motorni promet Število PM za kolesarski promet 1220 Poslovne in upravne stavbe Trgovske stavbe (lokalna trgovina do 200,00 m² BTP) Stavbe za storitvene dejavnosti (obrtno- -servisne dejavnosti frizer, urar, čistilnica, fizioterapija, avtopralnice, lekarne ) do 200,00 m² BTP Stavbe za šport (pretežno namenjene razvedrilu, wellness, fizioterapija, fitnes, kopališče ipd.) Gostilne, restavracije, točilnice, bari 1 PM/60,00 m² BTP objekta, od tega najmanj 30 % PM za obiskovalce PM ni treba zagotavljati PM ni treba zagotavljati 1 PM/25,00 m² BTP objekta, od tega najmanj 80 % PM za obiskovalce 1 PM/4 sedeže in 1 PM/tekoči meter točilnega pulta, od tega najmanj 75 % PM za goste 1 PM/100,00 m² BTP objekta 2 PM/100 m² BTP objekta PM ni treba zagotavljati 1 PM/25,00 m² BTP objekta 1 PM/4 sedeže in 1 PM/tekoči meter točilnega pulta 3

4 ŠTEVILKA 15 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ VIII. MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO KOMUNALNE IN- FRASTRUKTURE 15. člen (skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi in grajeno javno dobro) (1) Gospodarska javna infrastruktura in grajeno javno dobro se izvedeta skladno s smernicami in strokovnimi podlagami, ki so sestavni del OPPN, ter skladno z geološko-hidrološkimi razmerami območja. (2) Trase vodov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra se medsebojno uskladijo z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od drugih naravnih in grajenih struktur ter se med gradnjo ustrezno zaščitijo. (3) Pred gradnjo se obstoječa gospodarska javna infrastruktura zakoliči na kraju samem. (4) Gradnja gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra poteka usklajeno. (5) Pri umeščanju lokacij in dimenzioniranju zbiralnih mest za komunalne odpadke je potrebno upoštevati določila Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/17, 16/17 in 6/19). (6) Ureditev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra je razvidna iz grafičnega dela OPPN - list št. 7 - Situacija komunalne in energetske infrastrukture. 16. člen (vodovod) (1) Preko območja OPPN poteka obstoječi distribucijski vodovod. (2) Potrebno je upoštevati minimalne odmike od obstoječih vodovodnih cevovodov. (3) Na vseh prečkanjih načrtovanih ureditev z vodovodom se zagotovi ustrezna zaščita vodovodne cevi tako, da ne pride do poškodbe cevovoda v času gradnje in obratovanja načrtovanih ureditev. (4) Oskrba novih objektov z vodo znotraj prostorskega načrta bo možna preko javnega vodovodnega omrežja. Priključitev na javno vodovodno omrežje se izvede v skladu s pogoji upravljalca vodovoda. (5) V sklopu predvidene gradnje je na vodovodnem cevovodu možna izgradnja dodatnih hidrantov na obstoječem vodovodnem omrežju. Izgradnja novega hidrantnega omrežja ni predvidena. (6) V primeru močno povečane porabe vode na podlagi projektantskega izračuna, bo potrebno presek cevi za vodovodni priključek predvidenega območja obdelave ustrezno dimenzionirati. (7) Vsak objekt mora imeti nameščen zunanji termo vodomerni jašek, vodomer, vodni filter in reducirni ventil. (8) Pri izdelavi tehnične dokumentacije je obvezno sodelovanje s komunalnim podjetjem z upoštevanjem katastra obstoječih vodovodnih objektov. 17. člen (fekalna kanalizacija) (1) Na vseh prečkanjih načrtovanih ureditev z obstoječo kanalizacijo se zagotovi ustrezna zaščita kanalizacijske cevi tako, da ne pride do poškodbe cevovoda v času gradnje in obratovanja načrtovanih ureditev. (2) Znotraj meje OPPN je dopustna izvedba javnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalnih odpadnih ali padavinskih vod, če se bo v prihodnosti pokazala za to potreba. (3) Za potrebe izvedbe objektov, predvidenih v OPPN, se izvede se ločen sistem kanalizacije za odvajanje onesnaženih fekalnih vod, ki mora biti vodotesen ob upoštevanju vseh potrebnih področnih predpisov. (4) Predvidena ustrezno dimenzionirana interna fekalna kanalizacija se naveže na javno fekalno kanalizacijsko omrežje. (5) Hišni priključki se izvedejo izključno preko revizijskega jaška na zemljišču lastnika objekta na fekalni kanal. Revizijski jaški morajo biti vedno dostopni. (6) Gravitacijsko odvajanje komunalnih odpadnih vod iz predvidenega objekta je dopustno le iz delov, ki ležijo nad koto terena oziroma nad koto pokrova revizijskega jaška, v katerega se bo priključek izvedel. (7) Za priključitev objektov na javno kanalizacijsko omrežje je potrebno na osnovi višinskih izmer določiti traso, ki se bo gravitacijsko navezala na predvideno omrežje. 18. člen (meteorna kanalizacija in odvodnjavanje) (1) Padavinske vode z obravnavanega območja je treba (ker ne obstaja možnost priključitve na javno meteorno kanalizacijo) prioritetno ponikati. Ponikovalnice morajo biti locirane izven vpliva podzemnih in manipulativnih površin, dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podtalnice. Zmožnost ponikanja mora biti v projektni dokumentaciji računsko dokazana. Ureditev odvodnje mora biti načrtovana in izvedena tako, da se stanje ne poslabša in da ne bodo ogrožena sosednja zemljišča in objekti. Informativna višina podtalnice je po podatkih Geološkega zavoda Slovenije okoli 2,6 m pod obstoječim površjem, to je na koti cca. 217,50 m n. v. pri Dravi in cca. 218,8 m n. v. pri Zagrebški cesti. (2) Odvajanje padavinskih vod s parkirišč in manipulativnih površin naj se uredi preko lovilcev olj s koalescenčnimi filtri, ki naj bodo dimenzionirani ob upoštevanju upoštevanju velikosti prispevnih površin, intenzitete padavin in možne pričakovane količine naftnih derivatov. Predvidena mora biti vgradnja standardiziranih lovilcev olj (SIST 858-2). Da bodo padavinske vode lahko odvedene v smeri proti usedalniku in lovilcu olj, morajo biti utrjene, tlakovane ali z drugim materialom prekrite površine vodo nepropustne, zato je treba pod povoznim materialom predvideti folijo ali kak drug vodo nepropustni material. (3) Projektna rešitev odvodnjavanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z veljavno Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in veljavno Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. (4) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z veljavno Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. (5) Odvajanje padavinskih voda z večjih ureditvenih območij je treba predvideti na način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je treba predvideti zadrževanje padavinske vode pred iztokom (zatravitev, travne plošče, bazeni, suhi zadrževalniki ). Zbrana voda se nato lahko uporablja za zalivanje ter kot sanitarna voda. (6) V primeru, da se izkaže, da je ponikanje možno, je treba padavinske vode iz obravnavanega območja prioritetno ponikati, bodisi direktno preko strešnih peskolovov ali ustrezne ponikovalnice. V kolikor geološko poročilo pokaže, da ponikanje ni možno, je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok ozi- 4

5 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ ŠTEVILKA 15 roma površinski odvodnik, če tega ni, pa razpršeno po terenu, preko ustrezno velikega zadrževalnika deževnice. 19. člen (elektroenergetski vodi) (1) Za napajanje obravnavanega dela območja EUP BT15 z električno energijo bo treba: zgraditi nov NN kabelski priključek iz obstoječe transformatorske postaje 20/0,4 kv ZADRUŽNI TRG-PTUJ (t-434) do nove priključne omarice objekta, traso novega NN razvoda določiti v sodelovanju z nadzornim monterjem OE Ptuj, Elektro Maribor d.d., zamenjati obstoječi distribucijski transformator moči 400 kva v obstoječi transformatorski postaji TP 20/0,4 kv ZA- DRUŽNI TRG-PTUJ (T-434), z novim ustrezne moči. (2) Med projektiranjem predvidenih objektov se mora investitor oziroma projektant seznaniti s točno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav, katere je potrebno vrisati v situacijo komunalnih vodov. Podatke si mora pridobiti na Elektro Maribor. (3) Pred pričetkom gradbenih del se morajo izvajalci seznaniti z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov ter naročiti zakoličbo kablov. (4) Električne inštalacije v novih objektih morajo izpolnjevati pogoje TN sistema. Objekti morajo imeti izvedeno temeljno ozemljilo ter glavno izenačenje potencialov. Priključno merilne omarice morajo biti nameščene tako, da bo omogočeno nemoteno odčitavanje števcev in morajo biti pod ključem sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. (5) Dokončno lokacijo trase elektroenergetskih vodov in kabelske kanalizacije je potrebno določiti na licu mesta v sodelovanju skupaj z Elektro Maribor. (6) Vso elektroenergetsko infrastrukturo (novogradnja energetskih vodov in objektov) je potrebno projektno obdelati v skladu s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti gradbeno dovoljenje. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi. (7) Za ureditev področja je predvidena izvedba javne razsvetljave. Lokacija razsvetljave je predvidena obojestransko, na straneh cest in poti v zelenicah vsaj 80 cm od roba asfaltiranega vozišča. Svetilke se bodo napajale iz tokokrogov v priključni merilno varovalni omarici. Iz priključne merilno varovalne omarice se preko ustrezne zaščite izvede izvod z kablom NAYY-J 4x16 mm 2, ki bo uvlečen v PVC zaščitno cev, ki bo povezovala kandelabre javne razsvetljave na področju obdelave. 20. člen (plinovodno omrežje) (1) Na območju OPPN, ob cesti Ob Dravi, po parcelah št. 1794/1, 1794/2 in 1792 (vse k.o. Ptuj) poteka distribucijsko plinovodno omrežje odsek MB3-PE225 z delovnim tlakom 100 mbar, dimenzije PE225, ki je priključeno na merilno regulacijsko postajo MRP Ptuj V. Od MRP Ptuj V, ki se nahaja na parceli št. 1792, poteka preko parcele št distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 4 bar, odsek MB1B-DN150, ter distribucijsko omrežje z delovnim tlakom 100 mbar, odsek MB5-DN250. (2) Za načrtovani gostinski objekt se predvidi možnost neposredne priključitve objekta na že zgrajeno plinovodno območje, odsek MB3-P225, predvidi se možnost ogrevanja z zemeljskim plinom v kombinaciji z obnovljivimi viri energije. (3) Minimalni svetli odmik novo načrtovanega objekta od obstoječega plinovoda naj znaša 2 m. (4) V 2,5 m pasu na obeh straneh plinovoda ni dovoljeno sajenje dreves ali grmičevja s koreninami globlje od 0,5 m. (5) Pri obstoječem intervencijskem dostopu do merilno regulacijske postaje MRP Ptuj V ni dovoljeno zniževanje kote terena. Omogočen mora biti intervencijski dostop do MRP za gasilska in vzdrževalna vozila operaterja distribucijskega omrežja. (6) Pod mostom čez Dravo poteka 4 bar plinovod - odsek MB1B- DN150 in več elektroenergetskih kablov. Oddaljenost od ceste in globina plinovoda ni bila preverjena na terenu (npr. s sondiranjem) in lahko odstopa od poteka, ki je prikazan v grafičnih podlogah. Nad plinovodom je potrebno zagotoviti najmanj 1 m nadkritja nad temenom plinovoda. (7) Pogoje in način priključevanja na omrežje zemeljskega plina določa Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/07 in 12/12). 21. člen (elektronske komunikacije) (1) Na območju OPPN je dovoljeno graditi skladno s tehnično smernico TSG-V-006:2018 objekte lokalnega dostopovnega komunikacijskega omrežja. Za predvideno gradnjo se predvidi izvedba TK priključka. (2) Obstoječe TK omrežje je glede na pozidavo potrebno ustrezno zaščititi, prestaviti in razširiti na osnovi projektne rešitve. Stroške ogleda, izdelave projekta zaščite, prestavitve in izvedbe TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve omrežja ter nadzora, krije investitor gradnje na območju OPPN. (3) Ob rekonstrukciji lokalne ceste LZ in pešpoti proti glavnemu mostu se zgradi kabelska kanalizacija iz PEHD cevi 2xfi50mm za potrebe telekomunikacij in se naveže na obstoječo kabelsko kanalizacijo pri glavnem mostu. (4) Izvedba TK kabelske kanalizacije mora omogočiti TK operaterju možnost priključka vseh objektov v zazidavi. 22. člen (ogrevanje in prezračevanje) (1) Ogrevanje bo urejeno individualno in z upoštevanjem energetsko varčne gradnje. Vrste energentov, ki so dopustne, so obnovljivi viri energije in zemeljski plin v kombinaciji z obnovljivimi viri energije. Prezračevanje bo naravno in delno lahko tudi prisilno. (2) V primeru ogrevanja objekta s toplotno črpalko sistema voda voda, kjer je kot toplotni vir podtalna voda ali z geosondo, kjer je toplotni vir zemlja preko vertikalne zemeljske sonde, kar je treba izvesti vrtino, si bo moral investitor pridobiti vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote skladno z veljavnim Zakonom o vodah ter vodno soglasje. IX. MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V VAROVALNE PASO- VE DRŽAVNE IN DRUGE INFRASTRUKTURE 23. člen (območje priobalnega pasu Ptujskega jezera) (1) Na območju krajevne ceste LZ , se nahaja drenažni sistem fi 100 cm za odvod vode iz Ptujskega jezera, v katerega se ne sme posegati oz. ne sme biti prekinjen. Vsa dela je potrebno izvajati pod nadzorom Dravskih elektrarn Maribor. 5

6 ŠTEVILKA 15 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ (2) Posegi v priobalni pas Ptujskega jezera ne smejo biti v nasprotju z njegovimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja in intervencijskih poti na njem ter ne smejo vplivati na obratovalni režim verige dravskih elektrarn. Na brežine bazena ni dovoljeni odlaganje materiala. (3) Gradnja v priobalnem pasu je v skladu s 201. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 ZZdrI-A, 41/04 ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) dopustna, v kolikor gre za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljišču, če gre za rekonstrukcijo, spremembo namembnosti ali nadomestno gradnjo, če: 1. se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost, 2. se s tem ne poslabšuje stanja voda, 3. je omogočeno izvajanje javnih služb, 4. se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda, 5. to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in 6. se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost do meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje. X. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO 24. člen (parcelacija) (1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom območja OPPN z načrtom parcel in tehničnimi elementi za prenos mej parcel v naravo, v grafičnem delu OPPN na listu št. 9 Načrt parcelacije. Predlagane površine parcel so evidenčne. Natančna oblika in površina novih zemljiških parcel se določi v upravnem postopku geodetske odmere. (2) Med izvajanjem načrtovanih ureditev se meje parcel prilagodijo obstoječim lastniških mejam in podatkom zemljiškega katastra v naravi, dejanskemu stanju katastrskih mej, če s tem bistveno ne spremenijo načrtovane ureditve. Pri prenosu parcel na teren se upošteva dejansko stanje. XI. VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE IN VAROVANJE NARAVE 25. člen (ohranjanje kulturne dediščine) (1) Na obravnavanem območju OPPN se ne nahaja nobena registrirana enota kulturne dediščine. (2) Splošna določila glede varstva arheoloških ostalin: Potreben je strokovni nadzor nad posegi. V kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča / investitor / odgovorni vodja naj o dinamiki gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Maribor vsaj 10 dni pred pričetkom del. Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja / lastnika zemljišča / investitorja / odgovornega vodjo del ob odkritju zavezuje, da najdb zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oz. se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline. 26. člen (ohranjanje narave) (1) Območje se nahaja znotraj ekološko pomembnega območja (EPO) Drava spodnja. (2) Posegi, predvideni z OPPN, se izvedejo na že pozidanem območju, ki je skladno z OPN opredeljeno kot C-območja centralnih dejavnosti. Okolico EUP BT15 opredeljujejo cestne in javne parkirne površine, stanovanjski objekti ter posamezna drevesa. Glede na navedeno na območju ni prisotnih habitatov ali struktur habitatov katere od zavarovanih vrst, zato izdelava naravovarstvenih smernic ter naravovarstvenega mnenja ni potrebna. (3) Negativni vpliv gradnje v priobalnem pasu na populacije rib in njihove habitate je treba v čim večji možni meri omiliti z : izvedbo gradnje po principih sonaravnega urejanja voda. Dela naj bodo načrtovana in izvedena na način, da se ohranja povezanost oz. celovitost vodnega prostora; prepovedano je vznemirjati ribe na drstiščih rib med drstenjem in v varstvenih revirjih. Dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se mora načrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor; v času gradnje in urejanja infrastrukture je treba preprečiti padanje gradbenega materiala (okruškov in malte) in ostalih elementov v vodotok. V primeru, da gradbeni material nenačrtovano pade v strugo, se ga nemudoma odstrani. XII. VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 27. člen (splošne zahteve) (1) Območje OPPN se nahaja izven naravnih omejitev poplavnost, erozivnost ter plazovitost terena. Na območju je relativno visoka podtalnica, ki se nahaja cca 2.6 m pod obstoječim površjem, zato gradnja kleti ni dovoljena. (2) Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,125 g, ki ga je potrebno upoštevati pri projektiranju. (3) Za zaščito prebivalcev pred vojnimi in drugimi nevarnostmi je v mestih obvezna ojačitev prve plošče v objektih, tako, da le-ta zdrži rušenje nanjo. (4) Možnost razlitja nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na minimalno vrednost ob upoštevanju nadzora nad: tehnično usposobljenostjo vozil in gradbene mehanizacije, uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in strojnih olj, ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi z obstoječih utrjenih površin in objektov, ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki gradbenih in drugih materialov. 28. člen (požarno varstvo) (1) Območje OPPN se nahaja na področju, kjer je požarna ogroženost naravnega okolja zelo majhna. Pri načrtovanju in izvajanju opravil v naravnem okolju se morajo upoštevati ukrepi varstva pred požarom, s katerimi se zmanjšuje možnost za nastanek požara, zlasti pri uporabi odprtega ognja in drugih požarno nevarnih opravilih v naravnem okolju. (2) Pri ravnanju s požarno nevarnimi snovmi, pri požarno nevar- 6

7 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ ŠTEVILKA 15 nih delih in opravilih ter pri požarno nevarnih napravah, se morajo upoštevati ukrepi varstva pred požarom za: zmanjšanje možnosti nastanka požara, zagotovitev učinkovitega in varnega reševanje ljudi, živali in premoženja ob požaru, zmanjšanje škode ob požaru. (3) Voda potrebna za gašenje požara v stavbah bo zagotovljena z javnim hidrantnim omrežjem. (4) Za omejitev širjenja požara so zagotovljeni minimalni odmiki 3,8 m med stavbami. Eventualni dodatni ukrepi (protipožarne ločitve) bodo opredeljeni v drugih načrtih, ki izkazujejo zanesljivost posameznega objekta. Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da je ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogočajo hiter in varen umik. (5) Z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte morajo biti zagotovljeni potrebni odmiki od meje parcel in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve. (6) Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko javnega cestnega omrežja in površin za odstavo vozil. Elementi cestnega priključka in dimenzioniranje nosilne konstrukcije ceste morajo zagotavljati prevoznost intervencijskim vozilom, komunalnemu 3 osnemu vozilu, gasilskemu vozilu ipd. XIII. VAROVANJE OKOLJA 29. člen (varstvo tal) (1) Posegi v tla se načrtujejo in izvajajo tako, da je prizadeta čim manjša površina tal. Pri gradnji se zagotovi gospodarno ravnanje s tlemi. Površine, ki so bile v času gradnje razgaljene, se ponovno zatravijo oziroma zasadijo. (2) V projektni dokumentaciji se določi način uporabe rodovitnega dela prsti. Prst se odstrani in odloži tako, da se ohranita njena rodovitnost in količina. (3) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, in takšne vrste materialov, za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. Na prometnih in gradbenih površinah ter odlagališčih gradbenega materiala se omejijo in preprečijo emisije prahu. S teh površin se prepreči odtekanje vode v vodne površine in na kmetijske obdelovalne površine. 30. člen (varstvo pred hrupom) Območje OPPN se nahaja v območju III. stopnje varstva pred hrupom. Vse dejavnosti na območju, vključno z gostinskimi dejavnostmi, se bodo načrtovale v skladu z mejnimi vrednostmi hrupa glede na stopnji varstva pred hrupom. Zagotovi se vse ukrepe, da zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presežene. Pri posameznih virih prekomernega hrupa se nivo hrupa meri in izvede ustrezna protihrupna zaščita in sanacija. 31. člen (varstvo zraka) (1) Območje OPPN se nahaja v območju II. stopnje onesnaženosti. (2) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči dodatno onesnaževanje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. Poskrbi se za: vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu, preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala, čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne ceste, protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz. 32. člen (varovanje voda) (1) Območje je v skladu z določbami Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 24/13 in 79/15 - v nadaljevanju: Uredba o vodovarstvenem območju) del vodovarstvenega območja za vodno telo vodonosnikov Dravsko-Ptujskega polja. Območje spada v skladu s prilogo 1 Uredbe o vodovarstvenem območju v širše vodovarstveno območje (VVO III). Objekti, načrtovani na območju OPPN, so skladni s 7. členom Uredbe o vodovarstvenem območju (priloga 3, Tabela 1.1). (2) Za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in meteornih voda je potrebno upoštevati vse predpise, ki urejajo to področje. Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan vodotesno ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih in prečiščenih padavinskih vod. Komunalne odpadne vode bodo priključene na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi na komunalni čistilni napravi. Odvajanje padavinskih voda z večjih območij se izvede na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki ). Viški padavinskih vod se odvajajo v javno meteorno kanalizacijo. Izkopi gradbenih jam predvidenih novih objektov morajo biti izvedeni nad srednjo gladino podzemne vode. Pri izvedbi posega ni dovoljeno poseči v podzemno vodo. (3) Odvajanje in čiščenje odpadnih voda s povoznih, intervencijskih in manipulativnih površin ter parkirišč bo urejeno preko ustrezno dimenzioniranih usedalnikov in lovilcev olj, ki morajo ustrezati standardu (SIST EN 858-2). Vse te površine morajo biti utrjene, obrobljene z robniki, stiki morajo biti nepropustni. (4) Prostori in mesta med gradnjo in obratovanjem, kjer se bodo pretakale, skladiščile in uporabljale nevarne snov, njihova embalaža in ostanki, vključno z začasnim skladiščenjem nevarnih odpadkov, morajo biti urejeni kot lovina skleda, brez odtokov, nepropustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se v njen nahajajo ter dovolj velika, da zajame vso morebiti razlito ali razsuto količino snovi. V kolikor obstaja verjetnost onesnaženja požarnih voda z nevarnimi snovmi, mora biti zajem le-teh urejen na enak način. 33. člen (ravnanje z odpadki) (1) Med gradnjo se uvede sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne uporabe posameznih frakcij. Oddani odpadki se spremljajo na evidenčnih listih in vodijo v predpisanih evidencah. Nevarni odpadki se skladiščijo v zaprti posodi in izročijo pooblaščenemu odjemalcu nevarnih odpadkov. (2) Ravnanje s komunalnimi odpadki se izvaja v skladu z določili občinskega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki. XIV. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 7

8 ŠTEVILKA 15 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ 34. člen (etapnost izvedbe podrobnega načrta) (1) Gospodarska javna infrastruktura in grajeno javno dobro se izvaja etapno, in sicer v logično funkcionalno zaključenih celotah. (2) Predvidena je etapna izvedba prometne ureditve. (3) Izvedba prometne ureditve ni pogoj za izvedbo gostinskega objekta. XV. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN 35. člen (organizacija gradbišč) (1) Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe komunikacije. V kolikor je potrebno med gradnjo izvesti dodatne začasne dostopne poti do gradbišča, se upošteva trenutna raba območja obdelave in sosednjih zemljišč. (2) Gradbišča se ne osvetljuje. V primeru, da je to nujno potrebno, je izjemoma dovoljena postavitev izključno posameznega svetila za varovanje. (3) Med gradnjo se zagotovi: ukrepe za preprečevanje onesnaženja in uničenja naravnih površin ter zmanjšanja potencialnih emisij (brezhibna gradbena mehanizacija); odlaganje gradbenih odpadkov in gradbenega materiala ali parkiranje gradbene mehanizacije se ne načrtuje na območjih naravovarstveno pomembnejših habitatnih tipov; po končanju del se prizadeto območje čim prej zasadi z lokalno avtohtono vegetacijo. (4) Investitor in izvajalci morajo v času gradnje in po izgradnji upoštevati tudi naslednje pogoje: zemeljski material deponirati izven območja vodotokov; v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih; odpadkov, gradbenega materiala, s kakršno koli snovjo onesnažene vode se v vodotoke ter na vodna in priobalna zemljišča, ne odlaga; začasne deponije (v času izvajanja posegov) morajo biti urejene na način, da je preprečeno onesnaževanje voda; načrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in kakršnih koli odpadkov na primerno deponijo; med gradnjo se za izvajanje gradbenih del ne sme zajemati vode iz vodotokov; med gradnjo mora biti preprečeno izcejanje goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih in/ali strupenih snovi v vodotoke ali na območje vodnega zemljišča. 36. člen (razmejitev, izročitev in prevzem) (1) Investitor načrtovanih ureditev pripravi ustrezne razmejitve ter preda potrebno dokumentacijo vsem upravljavcem ter poskrbi za primopredajo vseh objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra. (2) Po končani gradnji in uspešno opravljenem tehničnem pregledu so upravljavci javne gospodarske infrastrukture dolžni le-to brezplačno prevzeti v upravljanje in vzdrževanje. XVI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV 37. člen (obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju podrobnega načrta) (1) Investitor je dolžan: pred začetkom gradnje pravočasno obvestiti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo vsi posegi v območje objektov in naprav ter v njihove varovalne pasove; zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč; promet med gradnjo organizirati tako, da ne prihaja do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter obveščati lokalno prebivalstvo o zaporah cest zaradi gradnje; zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi graditve ne poslabša ter zagotoviti dostope do objektov in zemljišč, ki so bili zaradi gradnje prekinjeni; zagotoviti nemoteno oskrbo preko vseh obstoječih vodov in naprav gospodarske javne infrastrukture (infrastrukturne vode je potrebno takoj obnoviti v primeru poškodb); sprotno rekultivirati območja posegov; v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka, v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljenih služb; preprečiti onesnaženje cest med gradnjo in ceste sproti čistiti; sanirati oziroma povrniti v prejšnje stanje vse poti in ceste, ki so zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinjene in poškodovane; začasno pridobljena zemljišča po izgradnji posegov in spremljajočih ureditev vrniti v prejšnje stanje. (2) Vsi navedeni ukrepi iz prejšnjega odstavka se morajo izvajati skladno s predpisi s področja, v katerega sodijo njihove pristojnosti. (3) Investitor oziroma izvajalec je dolžan kriti stroške spremembe dokumentacije, zakoličbe, zaščite in prestavitve obstoječe infrastrukture, eventualnih poškodb in nadzora. (4) Investitor je dolžan izvesti komunalno opremo zemljišč za gradnjo. Za predvideno opremo si mora pridobiti ustrezno dokumentacijo in dovoljenja za poseg v prostor v skladu z veljavno zakonodajo. (5) Izvajalci so dolžni upoštevati določila občinskega podrobnega prostorskega načrta, projektne dokumentacije za posege ter določila veljavnih predpisov in standardov. XVII. TOLERANCE PRI LEGI, VELIKOSTI IN FUNKCIJI OBJEKTOV IN NAPRAV 38. člen (dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) (1) Odstopanja pri načrtovanju objektov: V območju obdelave veljajo naslednje urbanistične omejitve, ki so prikazane v grafičnem delu: gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost. Dovoljena je izgradnja objektov manjših tlorisnih gabaritov, tolerance do -2 m. (2) Dopustno odstopanje od višinskih gabaritov je možno le za postavitev strojne opreme (klimatske naprave, prezračevalni sistemi, dimniki, sončni kolektorji, fotovoltaične celice, ). (3) Dopustno je preoblikovanje zarisanih zemljiških parcel v večje ali manjše skladno s potrebami investitorjev. 8

9 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ ŠTEVILKA 15 (4) Dopustno je preoblikovanje površin za dostavo parkiranje, dostopov in vhodov skladno s potrebami investitorjev. Natančnejše rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji. (5) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi druga križanja gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, ki niso določena s tem odlokom. (6) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja se vse lokacije objektov in naprav natančno določi. Dopustna so odstopanja od podatkov, prikazanih v grafičnem delu OPPN, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna skladno z določbami tega člena. (7) Dopustne so delne ali začasne ureditve, ki morajo biti skladne s programi upravljavcev posameznih vodov gospodarske javne infrastrukture, izdelajo pa se tako, da jih je mogoče vključiti v končno fazo načrtovane ureditve. XVIII. KONČNE DOLOČBE 39. člen (dostopnost podrobnega načrta) Občinski podrobni prostorski načrt je v času uradnih ur na vpogled na Mestni občini Ptuj ter na spletnem naslovu Mestne občine Ptuj. 40. člen (nadzor) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja. 41. člen (pričetek veljavnosti) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj. Številka: /2019 Identifikacijska številka v PIS: 1473 Datum: Nuška Gajšek županja 111. Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 76/16 odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 ZIUZEOP- -A in 80/20 ZIUOOPE), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 28/06 - skl. US, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 - GZ, 68/17, 21/18 ZNOrg, 84/18 ZIUR- KOE, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOO- PE)), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN in 57/11 OR- ZGJS40), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 15/17 odl. US, 27/17 Zpro in 73/19 odl. US), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 49/20 ZIUZEOP in 129/20) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 20. seji, dne , sprejel ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Ptuj 1. člen V Odloku o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/17, 16/17 in 6/19; v nadaljevanju: odlok) se v prvem odstavku 6. člena odloka doda nova 28. točka, ki se glasi:»28. Gajbica je oblika odprtega zabojnika za zbiranje samo odpadnega stekla, ki se nastavi na odjemno mesto.«. 2. člen Četrta alineja prvega odstavka 18. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:» redno prevzemanje ločenih frakcij (drobne odpadne embalaže iz stekla) po sistemu»od vrat do vrat«,«. 3. člen Tretji odstavek 24. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:»(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov, biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, ločenih frakcij (papir in drobne lepenke, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja in lepenke; drobna odpadna embalaža iz plastike ali sestavljenih materialov; drobna odpadna embalaža iz kovine; drobno odpadno embalažo iz stekla) iz gospodinjstev skladno z razporedom in urnikom iz tehničnega pravilnika. Urnik prevzemanja mešanih komunalnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti izvajalec javne službe zagotovi na podlagi dogovora oziroma pogodbe, skladno s tehničnim pravilnikom. Podrobnejše opredelitve prevzema mešanih komunalnih odpadkov, biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, ločenih frakcij (papir in drobne lepenke, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja in lepenke; drobna odpadna embalaža iz plastike ali sestavljenih materialov; drobna odpadna embalaža iz kovine; drobno odpadno embalažo iz stekla) iz gospodinjstev v ožjem središču starega mestnega jedra občine in v drugih naseljih so določene v tehničnem pravilniku.«. 4. člen Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj. Številka: 007-8/2017 Datum: Nuška Gajšek županja 9

10 ŠTEVILKA 15 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ 112. Na podlagi prvega odstavka 11. člena Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/17, 16/17 in 6/19) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na svoji 20. seji, dne , sprejel PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Ptuj 1. člen V Tehničnem pravilniku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 15/17; v nadaljevanju: pravilnik) se v prvem odstavku 2. člena pravilnika doda nova trideseta alineja, ki se glasi:»- Gajbica je oblika odprtega zabojnika za zbiranje samo odpadnega stekla, ki se nastavi na odjemno mesto.«. 2. člen (1) Tretja alineja drugega odstavka 5. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:»- zbiranje/prevzemanje ločenih frakcij (odpadni papir in karton; odpadna embalaža iz papirja in kartona; odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadna mešana embalaža s številko odpadka in odpadne embalaže iz stekla s številko odpadka ) pri povzročiteljih odpadkov po sistemu»od vrat do vrat«, na območju individualnih gospodinjstev, večstanovanjskih objektov, starega mestnega jedra in drugih uporabnikov.«. (2) Četrta alineja drugega odstavka 5. člena pravilnika se črta. 3. člen V 7. členu pravilnika se za peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se glasi:»- Ne glede na zgornjo alinejo izvajalec javne službe v starem mestnem jedru zbira odpadno embalažo iz stekla»od vrat do vrat«med 6. in 9. uro v terminih, ki jih določi izvajalec javne službe.«. 4. člen (1) Druga točka 9. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:» 2. Zbiranje ločeno zbranih frakcij Zbiranje ločeno zbranih frakcij (odpadni papir in karton; odpadna embalaža iz papirja in kartona; odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadna mešana embalaža s številko odpadka ; odpadne embalaže iz stekla s številko odpadka ) na območju individualnih gospodinjstev, večstanovanjskih objektov, starega mestnega jedra in drugih uporabnikov, po sistemu»od vrat do vrat«, po letnem razporedu odvoza na prevzemnem mestu povzročitelja, je osnovna tehnologija zbiranja odpadkov v občini. Zbiranje odpadne embalaže iz stekla s številko odpadka »od vrat do vrat«se pri individualnih gospodinjstvih, počitniških hiš ali vikendih zbira v gajbicah, ki ga povzročitelji odpadkov sami nastavijo na dan odvoza. Izjema zbiranja je na območju večstanovanjskih objektov in starega mestnega jedra, kjer ima določen vhod ali skupina vhodov zabojnik z belim pokrovom. Ne glede na prejšnji odstavek lahko imajo v individualnih gospodinjstvih zabojnik za zbiranje odpadnega stekla s kl. št , v kolikor se gospodinjstvo ali skupina gospodinjstev tako odloči. Dostava in nabava zabojnika je v skladu s cenikom izvajalca javne službe in v skladu s Pravilnikom o tarifnem sistemu na območju Mestne občine Ptuj. V zabojniku ali gajbici za drobno odpadno embalažo iz stekla se zbirajo vse vrste praznih in čistih steklenic in kozarcev brez pokrovčkov. V zabojnike ali gajbice je prepovedano odlagati stekleno embalažo z vsebino, okensko ravno steklo, ogledala, svinčevo steklo, armirano steklo, kristal, žarnice, porcelan, keramiko, glinene izdelke, pločevinaste in plastične pokrovčke.«. (2) Četrta točka 9. člena pravilnika se črta. (3) Dosedanja peta, šesta, sedma, osma, deveta in deseta točka se ustrezno preštevilčijo. 5. člen (1) Prva točka prvega odstavka 10. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:»1. Gospodinjstva (individualna gospodinjstva, večstanovanjski objekti, staro mestno jedro, vikendi, počitniške hiše) in drugi uporabniki VRSTA KOMUNALNEGA ODPADKA MKO individualna gospodinjstva, vikendi in počitniške hiše MKO večstanovanjske zgradbe in staro mestno jedro BIO individualna gospodinjstva BIO večstanovanjske zgradbe in staro mestno jedro Ločene frakcije (odpadni papir in karton; odpadna embalaža iz papirja in kartona; odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadna mešana embalaža s številko odpadka , odpadna embalaža iz stekla) individualna gospodinjstva, vikendi in počitniške hiše Ločene frakcije (odpadni papir in karton; odpadna embalaža iz papirja in kartona; odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadna mešana embalaža s številko odpadka ) večstanovanjske zgradbe in staro mestno jedro ŠTEVILO (FREKVENCA) ODVOZOV 13-krat letno 26-krat letno 43-krat letno (4 mesece se izvaja odvoz na 14 dni, preostalih 8 mesecev pa na teden) 52-krat letno 13-krat letno 52-krat letno 10

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniš

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniš Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniško naselje Oltra Ankaran Mestna občina Koper Št. K3501-181/00

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Številka: /2018 TOČKA 9 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE HOČE-SLIVNICA ZADEVA: NASLOV: PREDLOG ZA SPREJEM SKLEPA NA 24. REDNI SEJI OBČIN-

Številka: /2018 TOČKA 9 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE HOČE-SLIVNICA ZADEVA: NASLOV: PREDLOG ZA SPREJEM SKLEPA NA 24. REDNI SEJI OBČIN- Številka: 03201-4/2018 TOČKA 9 Datum: 29.03.2018 OBČINSKI SVET OBČINE HOČE-SLIVNICA ZADEVA: NASLOV: PREDLOG ZA SPREJEM SKLEPA NA 24. REDNI SEJI OBČIN- SKEGA SVETA, 11.04.2018 Obravnava in potrditev Odloka

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

LN za

LN za OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA TRGOVSKI CENTER»JAGER MOZIRJE«- DEL (EUP) MO 51, 13 (OBMOČJE LAVE) - osnutek OPPN - NAROČNIK in INVESTITOR: PRIPRAVLJAVEC: IZDELOVALEC: JAGROS d.o.o., Laše 1b 3241

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Datum:

Datum: Datum: 02.02.2009 Številka: 011-01/2009 G:\A USERS\1 organi občine\1 občinski svet\1 seje\2006-10\2008\14. Redna seja\oppn Gradiška III. Beranič - 2. branje.doc OBČINSKEMU SVETU 14. REDNA SEJA Točka Predlog

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: /20

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: /20 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 007-30/2015-4 Datum: 9. 12. 2015 Zadeva: Predlog Odloka o občinskem

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

Microsoft Word - MOL-MOS.ms-5-2-pup

Microsoft Word - MOL-MOS.ms-5-2-pup Prostorski akti za območje Mestne občine Ljubljana NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO Uradni list RS, št. 49/95-2324 Uradni list RS, št. 24/99-1138 O D L O K o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja

Prikaži več

O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2

O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2 O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2 Tloris tipične etaže od 2. do 5. nadstr. list 3 Tloris

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdovi CDo CDi T VC VI Celinske vode Vodna infrastruktura

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo 1 obsega: Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota - Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28.

Neuradno prečiščeno besedilo 1 obsega: Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota - Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. Neuradno prečiščeno besedilo 1 obsega: Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota - Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka

Prikaži več

Občina BREZOVICA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN za Trgovski center za enoto urejanja prostora BR-27 - vzhodni del 1

Občina BREZOVICA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN za Trgovski center za enoto urejanja prostora BR-27 - vzhodni del 1 Občina BREZOVICA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN za Trgovski center za enoto urejanja prostora BR-27 - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A,

Prikaži več

Številka: / Datum: Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sve

Številka: / Datum: Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sve Številka: 3505-38/2010-58 Datum: 19. 2. 2013 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Mestna uprava Mestne občine

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Spremembe geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi novega načina izračunavanja odškodnin za spremembo namebnosti kmetijskih zemljišč I. del Predavatelj:

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Številka: /2017 (617) Datum: Zadeva: Namen: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STAN

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Številka: /2017 (617) Datum: Zadeva: Namen: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STAN OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Številka: 350-11/2017 (617) Datum: 30. 3. 2018 Zadeva: Namen: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STANOVANJSKI OBJEKT NA JAKČEVI V NOVEM MESTU 1. obravnava

Prikaži več

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv družbe naslov ali sedež družbe Investicije d.o.o.,

Prikaži več

DOPOLNJEN OSNUTEK - SD OPN TRBOVLJE ŠT. 2 Na podlagi 47.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1 B, 108/2009

DOPOLNJEN OSNUTEK - SD OPN TRBOVLJE ŠT. 2 Na podlagi 47.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1 B, 108/2009 DOPOLNJEN OSNUTEK - SD OPN TRBOVLJE ŠT. 2 Na podlagi 47.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1 B, 108/2009, 80/2010 ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C,

Prikaži več

LOKACIJSKI NAČRT

LOKACIJSKI NAČRT T M D INVEST d.o.o. Podjetje za investicijsko dejavnost, trgovino in storitve Prešernova 30, 2250 PTUJ tel.: 787-91-00 fax: 787-91-11 E-mail: tmd@amis.net OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ENOTO UREJANJA

Prikaži več

Objavljeno v»našem časopisu«št.: 443/16 z dne Na podlagi 61. in 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 Z

Objavljeno v»našem časopisu«št.: 443/16 z dne Na podlagi 61. in 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 Z Objavljeno v»našem časopisu«št.: 443/16 z dne 28. 11. 2016 Na podlagi 61. in 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP, 106/10 popr. ZUPUDPP,

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d itn 11 k2s2 IJbtA šakale r o m B w t e > GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, 4. 1. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 1. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM

PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM NORMATIVNA UREDITEV VARSTVA PRED POŽAROM Kakšne pogoje mora izpolnjevati pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v večstanovanjskih hišah? Kako

Prikaži več

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Na podlagi 61

Na podlagi 61 Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 ZKZ-C in 57/12, 57/12-ZUPUDPP- A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8)

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU

OBČINSKEMU SVETU OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Predlog sprememb»spremembe tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Križevci«PRAVNA PODLAGA: - Zakon

Prikaži več

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl 1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10,

Prikaži več

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, 23. 04. 2014 Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008 - UPB2) Odrejam Objavo spodaj navedenih

Prikaži več

OBČINA ______

OBČINA ______ Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09 ZPNačrt-A, 80/10 ZUPUDPP, 43/11 ZKZ-C, 57/12 - ZPNačrt-B, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12 - ZPNačrt-C,

Prikaži več

Microsoft Word - osnutek-OLN-BS25-za-mestni-svet-NOV.doc

Microsoft Word - osnutek-OLN-BS25-za-mestni-svet-NOV.doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA Ž U P A N Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 Številka: 3521-32/2004-4 Datum: 28. 11. 2006 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET ZADEVA: NASLOV: GRADIVO PRIPRAVILA:

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA,

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, 06. 06. 2019 Naročnik: OBČINA ŽALEC Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec Odgovorni predstavnik

Prikaži več

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št. 1307 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE JEZERSKO besedilni del IZVAJALEC

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

- GLASILO OBČINE LOGATEC - LETNIK L - JUNIJ ŠT. 5 URADNE OBJAVE ŠT. 5 URADNE OBJAVE JUNIJ 2019 ŠT. 5 uo 1

- GLASILO OBČINE LOGATEC - LETNIK L - JUNIJ ŠT. 5 URADNE OBJAVE ŠT. 5 URADNE OBJAVE JUNIJ 2019 ŠT. 5 uo 1 WWW.LOGATEC.SI - GLASILO OBČINE LOGATEC - LETNIK L - JUNIJ 2019 - ŠT. 5 ŠT. 5 1 Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo,14/13-popr.,

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351005-5 1 PRODAMO Sodobni pisarniški prostori v Kopru oddani v najem Republiki Sloveniji Naložbena nepremičnina na Ferrarski ulici v bližini mestnega središča odlična prometna navezava Predmet

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-36/2014-10 Datum: 5.5.2018 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

D o p o l n j e n o s n u t e k

D o p o l n j e n     o s n u t e k - 1 -W:\Seje občinskega sveta\16. seja - 11. 4. 2012\4- DOPOLNJEN Na podlagi prvega in tretjega odstavka 39. člena novele Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ- C, Uradni list RS, št. 43/2011), Odločbe št.

Prikaži več

(Microsoft Word - 6.to\350ka_ODLOK OPPN Lesnina)

(Microsoft Word - 6.to\350ka_ODLOK OPPN Lesnina) PREDLOG OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE EUP PI 02/1-J del Prostorski akt: Občinski podroben prostorski načrt Naziv prostorskega akta: Faza: Pobudnik, naročnik: OBČINSKI PODROBEN PROSTORSKI

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 17. 11. 2011 / Stran 12147 št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 11. seji dne 27. 10. 2011 sprejel O D L O K o spremembah Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Microsoft Word - 05

Microsoft Word - 05 URADNO GLASILO O B Č I N E P R E D D V O R Številka 5 Preddvor, 11. junij 2010 LETO XVI 10. *** Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZLS-UPB2, 27/08 odl.

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

A P P, ATELJE ZA PROSTORSKO PROJEKTIRANJE JESENICE d.o.o. Pod gozdom 2, Jesenice A 0.1 NASLOVNA STRAN O VODILNA MAPA INVESTITOR: Občina Kran

A P P, ATELJE ZA PROSTORSKO PROJEKTIRANJE JESENICE d.o.o. Pod gozdom 2, Jesenice A 0.1 NASLOVNA STRAN O VODILNA MAPA INVESTITOR: Občina Kran 1 2 3 4 5 A 0.1 NASLOVNA STRAN O VODILNA MAPA INVESTITOR: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: Večstanovanjski

Prikaži več

(PVZ KNJI\216NICA_Cerknica_1.pdf)

(PVZ KNJI\216NICA_Cerknica_1.pdf) IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE št.: 08516-ZPV Podatki o stavbi Naziv objekta: Klasifikacija objekta: Lokacija objekta: Investitor: Projektant: ŠIRITEV PROSTORISKIH KAPACITET KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA

Prikaži več

NAMEN PROJEKTA

NAMEN PROJEKTA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV TRETJIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN OBČINE TREBNJE OBVEZNA PRILOGA SD03 OPN FAZA: DOPOLNJEN OSNUTEK DATUM: MAJ 2018 1. RAZLOGI ZA PRIPRAVO SD03 OPN Občinski prostorski načrt

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 86 / 28. 10. 2011 / Stran 11203 strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb, strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 622-32/2016-15 Datum: 14. 11. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,

Prikaži več

KM_C

KM_C TE BIRO d.o.o. NAČRT TELEKOMUNIKACIJ TK PRIKLJUČEK PGD Vrtec Kamnitnik 6.4 TEHNIČNO POROČILO UVOD Investitor načrtuje izgradnjo objekta VVZ (vzgojno-varstveni zavod, vrtec). Skladno s zunanjo, prometno

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje - Slovenija PE RITS - Kidričeva 25 Tel.: Fax: NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: Načrt el

Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje - Slovenija PE RITS - Kidričeva 25 Tel.: Fax: NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: Načrt el - Slovenija PE RITS - Kidričeva 25 Tel.: 03 492 93 10 - Fax: 03 492 93 11 NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: Načrt električnih instalacij in električne opreme, št. 691-2/14, mapa 4 NAROČNIK: OBČINA ŽALEC

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za zdravje Štefanova 5, 1000 Ljubljana ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO Dolenjske Toplice, 5.4.2012 Božidar Podobnik, univ.dipl.inž. Vodja projekta

Prikaži več

Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 61b. člena v povezavi s 53a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B

Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 61b. člena v povezavi s 53a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 61b. člena v povezavi s 53a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10- ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C,

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Številka: /2015 (617) Datum: Zadeva: Namen: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT GRABEN/1

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Številka: /2015 (617) Datum: Zadeva: Namen: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT GRABEN/1 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Številka: 350-31/2015 (617) Datum: 1. 3. 2018 Zadeva: Namen: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT GRABEN/1 (OPPN GRABEN/1) 1. obravnava prostorskega akta (dopolnjen

Prikaži več

AQUAoil LOVILCI OLJ IN MAŠČOB SI

AQUAoil LOVILCI OLJ IN MAŠČOB SI OVICI OJ IN MAŠČOB SI Zaščitimo podtalnico ulovimo onesnaževalce ovilce olj uporabljamo pri ločevanju padavinskih voda od lahkih tekočin v obliki goriv in olj (< od 0,95 kg/l), ki predstavljajo nevarnost

Prikaži več

Microsoft Word - TEKST PZI STOPORKO.doc

Microsoft Word - TEKST PZI  STOPORKO.doc ProBiro Božo GAJŠEK s.p. Maribor stran 1/3 tel. 02/2521-025, E-mail: bozo.gajsek@triera.net 4.1.) NASLOVNA STRAN NAČRTA NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME MAPA 4 INVESTITOR : OBJEKT: OBČINA

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV

OBRAZLOŽITEV PRIPRAVLJALEC PROSTORSKEGA AKTA Občina Bovec Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec ŽUPAN Valter Mlekuž PREDSTAVNICA NAROČNIKA Katarina Barbara Ostan PROSTORSKI AKT, DELI AKTA Druge spremembe in dopolnitve

Prikaži več

Microsoft Word - Osnutek_ OPPN_229_Žito_

Microsoft Word - Osnutek_ OPPN_229_Žito_ Izdelovalec: Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. Verovškova ulica 64, Ljubljana Št. projekta: 8374 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 229: ŠMARTINKA ŽITO (del) Ljubljana,

Prikaži več

OS7-21R

OS7-21R Številka: 3505-25/2015 Datum: 11.9.2017 OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA OBČINSKI SVET CONSIGLIO COMUNALE Župan Il sindaco Sončno nabrežje 8 Riva del Sole 8 6310 Izola Isola Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00

Prikaži več

Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb

Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb Občina Velike Lašče Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, september 2016 2 Projekt: Izdelava programa opremljanja stavbnih

Prikaži več

Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in

Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93,

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

UO_Radovljica_119.qxd

UO_Radovljica_119.qxd deželne novice Uradne objave, številka 119, 9. oktobra 2009 www.radovljica.si Časopis Občine Radovljica 2. Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Ur. l. RS, št. 33/07) in 16.

Prikaži več

Občina Hrastnik

Občina Hrastnik Številka: 354-56/2018 Hrastnik, 18. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE HRASTNIK ZADEVA: Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranje cen storitev nekaterih obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več