POROČILO. SL Združena v raznolikosti SL. Evropski parlament A9-0112/ o odgovornosti podjetij za okoljsko škodo (2020/2027(INI))

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "POROČILO. SL Združena v raznolikosti SL. Evropski parlament A9-0112/ o odgovornosti podjetij za okoljsko škodo (2020/2027(INI))"

Transkripcija

1 Evropski parlament Dokument zasedanja A9-0112/ POROČILO o odgovornosti podjetij za okoljsko škodo (2020/2027(INI)) Odbor za pravne zadeve Poročevalec: Antonius Manders RR\ docx PE v03-00 Združena v raznolikosti

2 PR_INI VSEBINA Stran PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA...3 OBRAZLOŽITEV...16 MNENJE ODBORA ZA RAZVOJ...18 MNENJE ODBORA ZA OKOLJE, JAVNO ZDRAVJE IN VARNOST HRANE...27 MNENJE ODBORA ZA DRŽAVLJANSKE SVOBOŠČINE, PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE...36 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU...42 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU...43 PE v /43 RR\ docx

3 PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA o odgovornosti podjetij za okoljsko škodo (2020/2027(INI)) Evropski parlament, ob upoštevanju Direktive 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode 1 (direktiva o okoljski odgovornosti), ob upoštevanju Direktive 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o kazenskopravnem varstvu okolja 2 (v nadaljnjem besedilu: direktiva o kazenskopravnem varstvu okolja), ob upoštevanju poročila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 14. aprila 2016 na podlagi člena 18(2) Direktive 2004/35/ES o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (COM(2016)0204), ob upoštevanju členov 4 in 191 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ob upoštevanju člena 37 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ob upoštevanju sprememb Direktive 2004/35/ES z Direktivo 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti 3, Direktivo 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida 4 in Direktivo 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o varnosti naftnih in plinskih dejavnosti na morju 5, ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 14. aprila 2016 z naslovom REFIT Evaluation of the Environmental Liability Directive (Ocena direktive o okoljski odgovornosti v okviru programa ustreznosti in uspešnosti predpisov), ki je priložen Poročilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu na podlagi člena 18(2) Direktive 2004/35/ES o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode, ob upoštevanju briefinga Službe Evropskega parlamenta za raziskave z dne 15. junija 2016 z naslovom The implementation of the Environmental Liability Directive: a survey of the assessment process carried out by the Commission (Izvajanje direktive o okoljski odgovornosti: pregled postopka ocenjevanja, ki ga je opravila Komisija), ob upoštevanju študije tematskega sektorja za pravice državljanov in ustavne zadeve iz 15. maja 2020 z naslovom Environmental liability of companies (Okoljska odgovornost 1 UL L 143, , str UL L 328, , str UL L 102, , str UL L 140, , str UL L 178, , str. 66. RR\ docx 3/43 PE v03-00

4 podjetij), ob upoštevanju študije Komisije iz maja 2020 z naslovom Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive (Izboljševanje finančnih jamstev v okviru direktive o okoljski odgovornosti), ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. decembra 2019 o direktivi o kazenskopravnem varstvu okolja, ob upoštevanju briefinga Službe Evropskega parlamenta za raziskave z naslovom Environmental liability of companies: selected possible amendments of the ELD(Okoljska odgovornost podjetij: izbrani možni predlogi sprememb direktive o okoljski odgovornosti), ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 28. oktobra 2020 o oceni direktive o kazenskopravnem varstvu okolja (SWD(2018)0259), ob upoštevanju sklepov in priporočil Evropske unije za boj proti okoljskemu kriminalu (EFFACE) iz marca 2016, ob upoštevanju člena 54 Poslovnika, ob upoštevanju mnenj Odbora za razvoj, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A9-0112/2021), A. ker okoljska politika Unije v skladu s členom 191(1) PDEU prispeva k uresničevanju ciljev, kot so varovanje človeškega zdravja, varovanje in izboljšanje kakovosti okolja, spodbujanje preudarne in racionalne uporabe naravnih virov ter spodbujanje ukrepov na mednarodni ravni za obravnavanje globalnih ali regionalnih okoljskih težav; B. ker Listina EU o temeljnih pravicah v členu 37 določa, da je treba v politike Unije vključiti visoko raven varstva okolja in izboljšanje njegove kakovosti in ju zagotavljati skladno z načeli trajnostnega razvoja; C. ker usklajena okoljska strategija EU spodbuja sodelovanje in zagotavlja skladnost politik EU; ker evropski zeleni dogovor določa cilj ničelnega onesnaževanja, ki naj se uresniči z medsektorsko strategijo za zaščito zdravja državljanov pred degradacijo in onesnaženjem okolja, poziva pa tudi k pravičnemu prehodu, pri katerem nihče ne bo zapostavljen; D. ker odgovorno poslovno ravnanje pomeni, da podjetja ustrezno upoštevajo okoljska vprašanja; meni, da bo zagotavljanje odgovornosti za okoljsko škodo skupaj z ustrezno zakonodajo dolgoročno prispevalo k večji trajnosti podjetij EU; ker je ta dosežek tesno povezan z razvojem povezane zakonodaje o potrebni skrbnosti podjetij, družbeni odgovornosti podjetij in trajnostnem upravljanju podjetij; ker mora biti odgovornost v skladu z nacionalnim pravom; E. ker lahko okoljska škoda, nevarne in škodljive kemikalije ter podnebne spremembe povzročijo znatno tveganje za zdravje ljudi zaradi onesnaženja zraka, tal in vode; PE v /43 RR\ docx

5 F. ker direktiva o okoljski odgovornosti soobstaja z drugimi instrumenti in določbami v zvezi z odgovornostjo, tako na ravni EU kot na ravni držav članic; ker lahko dogodki, zaradi katerih nastane odgovornost iz direktive o okoljski odgovornosti, vodijo v hkratne kazenske, civilne ali upravne postopke, kar povzroči pravno negotovost tako za udeležena podjetja kot morebitne žrtve; G. ker je poročilo Komisije o okoljski odgovornosti iz leta 2016 pokazalo, da se EU kljub koristim direktive o okoljski odgovornosti pri prizadevanjih za izboljšanje pravne skladnosti na ravni EU še vedno sooča z regulativno razdrobljenostjo na tem področju ter pomanjkanjem pravne in praktične poenotenosti; H. ker sta bili sedanji opredelitvi okoljske škode in izvajalca iz direktive o okoljski odgovornosti predmet različnih analiz, ki so pokazale težave pri njuni razlagi; ker se pomen praga pomembnosti za okoljsko škodo razlaga in uporablja različno in ga je zato treba dodatno pojasniti; I. ker žrtve onesnaževanja, ki so ga povzročile hčerinske družbe evropskih podjetij, v vse več primerih poskušajo na sodiščih EU vložiti tožbe proti matičnim družbam na podlagi okoljske odgovornosti; J. ker je ureditev odgovornosti v zvezi z razpršenim onesnaževanjem v pravu EU razdrobljena; K. ker je z direktivo vzpostavljen okvir okoljske odgovornosti, ki temelji na načelu, da plača povzročitelj obremenitve, za preprečevanje in sanacijo okoljske škode; ker direktiva o okoljski odgovornosti dopolnjuje glavne dele okoljske zakonodaje EU, s katerimi je neposredno ali posredno povezana, zlasti direktivo o habitatih 6, direktivo o pticah 7, okvirno direktivo o vodah 8, okvirno direktivo o morski strategiji 9 in direktivo o varnosti dejavnosti na morju 10 ; L. ker je Komisija v poročilu o okoljski odgovornosti iz leta 2016 vsem državam članicam priporočala, naj se zavežejo, da bodo evidentirale podatke o izrednih dogodkih, povezanih z direktivo o okoljski odgovornosti, in objavile evidence v zvezi z direktivo o okoljski odgovornosti, če tega še ne počnejo 11 ; ker ima kljub temu le sedem držav članic javno dostopno evidenco za primere, povezane z direktivo o okoljski odgovornosti, štiri druge države članice pa imajo evidenco, ki ni javna; ker več držav članic zbira informacije, ki so zajete v druge dele zakonodaje EU, ne pa izrecno v direktivo o okoljski odgovornosti, ali ima evidence s širšim ali drugačnim področjem uporabe, pri čemer več držav članic zbira podatke na regionalni ravni; ker 14 držav članic nima zbirke podatkov za okoljske nesreče ali primere, povezane z direktivo o 6 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, UL L 206, , str Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, UL L 20, , str. 7; 8 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike, UL L 327, , str Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja, UL L 164, , str. 19). 10 Direktiva 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o varnosti naftnih in plinskih dejavnosti na morju, UL L 178, , str. 66). 11 COM(2016)0204, str. 10. RR\ docx 5/43 PE v03-00

6 okoljski odgovornosti; ker je za izvajanje direktive o okoljski odgovornosti značilna precejšnja stopnja prožnosti za države članice, ki temelji na regulativni razdrobljenosti in pomanjkanju homogenosti s pravnega in praktičnega vidika; M. ker se zdi, da večina držav članic v svoji zakonodaji ni določila obveznih instrumentov finančnega jamstva, da pa jih številne zahtevajo 12 ; ker kot kaže, so se ti instrumenti tam, kjer se izvajajo, izkazali za koristne in pokazali, da je treba oceniti uvedbo obveznega sistema finančnega jamstva; N. ker je zaradi neporočanja o izrednih dogodkih, neoptimalnega izvrševanja in počasnejšega razvoja na novih trgih povpraševanje na splošno nizko, čeprav je na večini trgov na voljo zadostno zavarovalno kritje, tudi za dopolnilno in kompenzacijsko sanacijo 13 ; ker samo po sebi to ni ovira za uvedbo obveznih finančnih jamstev; O. ker je insolventnost izvajalca zaradi večjih nesreč v EU še vedno težava; ker bi morala Komisija analizirati veljavne nacionalne in regulativne okvire ter sprejeti usklajen pristop EU, da bi davkoplačevalce zaščitila pred posledicami insolventnosti podjetja; P. ker se je od sprejetja direktive o okoljski odgovornosti znatno povečala razpoložljivost instrumentov finančnega jamstva; Q. ker je bila sprejeta Direktiva (EU) 2020/1828 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov 14 in razveljavitvi Direktive 2009/22/ES, države članice pa jo bodo uporabljale od 25. junija 2023; R. ker so v nekaterih primerih člani upravnih odborov sicer seznanjeni z dejavnostmi, v zvezi s katerimi obstaja visoko tveganje okoljske škode, vendar jim je pri določitvah dobiček pomembnejši od odgovornega ravnanja in okolja; S. ker bi si bilo treba pri pregledu direktive o okoljski odgovornosti nujno prizadevati za vzpostavitev ravnovesja med pomisleki podjetij in varstvom okolja; T. ker si je Evropski parlament v zadnjih letih začel dejavno prizadevati za vzpostavitev sistema okoljske odgovornosti za škodo, povzročeno na področju okolja in človekovih pravic v tretjih državah, zlasti s sprejetjem resolucije z dne 25. oktobra 2016 o odgovornosti gospodarskih družb za hude kršitve človekovih pravic v tretjih državah 15 ; U. ker bi morala imeti Komisija pooblastilo, da poskrbi za izvrševanje določb o vzpostavitvi ali ohranjanju enakih konkurenčnih pogojev glede okoljskih vprašanj v trgovinskih sporazumih EU, kadar so te določbe vključene tak sporazum; V. ker Evropska agencija za okolje preučuje, kako so okoljska tveganja in koristi porazdeljeni v družbi; ker je v Pariškem sporazumu o podnebnih spremembah iz 12 Generalni direktorat za okolje, Outcome of the Specific Contract 'Support for the REFIT actions for the ELD phase 2 (Rezultati posameznega naročila Podpora za ukrepe v okviru programa ustreznosti in uspešnosti predpisov za direktivo o okoljski odgovornosti faza 2 ), Evropska komisija, Bruselj, 2019, str REFIT Evaluation of the Environmental Liability Directive (Ocena direktive o okoljski odgovornosti v okviru programa ustreznosti in uspešnosti predpisov), str UL L 409, , str UL C 215, , str PE v /43 RR\ docx

7 leta 2015 poudarjeno, da je treba upoštevati pravice ranljivih ljudi; ker je Urad visokega komisarja OZN za človekove pravice nedavno objavil okvirna načela o človekovih pravicah in okolju, ki pojasnjujejo obveznosti držav glede človekovih pravic v zvezi s čistim, zdravim in trajnostnim okoljem; ker v OZN poleg tega potekajo pogajanja o sistemu odgovornosti gospodarskih družb za kršitve človekovih pravic; W. ker okoljska škoda in kriminaliteta negativno vplivata ne le na biotsko raznovrstnost in podnebni sistem, temveč tudi na človekove pravice, zlasti pravico do zdravja; ker je treba pri pregledu upoštevati tveganja čezmejne narave okoljske škode, težjih oblik organiziranega kriminala in korupcije ter tveganja za človekove pravice in okolje; X. ker je v 21. načelu Stockholmske deklaracije in 2. načelu Deklaracije iz Ria priznana suverena pravica držav do izkoriščanja lastnih naravnih virov v skladu z lastno okoljevarstveno politiko, obenem pa tudi odgovornost, oziroma obveznost, da zagotovijo, da dejavnosti v njihovi nacionalni pristojnosti ne povzročajo škode okolju v drugih državah ali na območjih zunaj meja nacionalne jurisdikcije; Splošne ugotovitve 1. pozdravlja prizadevanja Komisije, da bi ocenila in premostila razlike v izvajanju direktive o okoljski odgovornosti in direktive o kazenskopravnem varstvu okolja v posameznih državah članicah; 2. obžaluje dejstvo, da so diskrecijske pravice iz direktive o okoljski odgovornosti, pomanjkanje seznanjenosti z direktivo o okoljski odgovornosti in informacij o njej, nezadostna sredstva in izkušnje, slabi mehanizmi za zagotavljanje skladnosti in učinkovitega upravljanja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni privedli do pomanjkljivosti pri izvajanju, precejšnjih razlik med državami članicami pri izvrševanju direktive o okoljski odgovornosti in stopnje skladnosti ter zlasti številčnosti primerov in neenakih konkurenčnih pogojev za izvajalce; obžaluje, da te pomanjkljivosti vplivajo tudi na izvajanje direktive o kazenskopravnem varstvu okolja; zato meni, da so potrebna dodatna prizadevanja za zagotovitev regulativne standardizacije v EU in večje zaupanje javnosti v učinkovitost prava EU, da bi učinkoviteje preprečevali in odpravljali okoljsko škodo ter vzpostavili pravo ravnovesje med pomisleki podjetij in varstvom okolja; 3. pozdravlja vzpostavitev foruma za okoljsko skladnost in upravljanje, ki združuje strokovnjake z odgovornostjo na področju zagotavljanja okoljske skladnosti, na podlagi akcijskega načrta Komisije iz leta in delovnega programa za obdobje za izboljšanje okoljske skladnosti in upravljanja, ki ga je forum odobril februarja ; 4. obžaluje, da proračuni okoljskih inšpektoratov v mnogih državah članicah zaradi finančne krize stagnirajo ali so se zmanjšali in da imajo lahko celo veliki organi z zadostnimi sredstvi težave z neodvisnim razvojem znanja o najboljših načinih zagotavljanja skladnosti; zato meni, da je potrebna večja podpora na ravni EU, na 16 Sporočilo Komisije z dne 18. januarja 2018 z naslovom Ukrepi EU za izboljšanje okoljske skladnosti in upravljanja (COM(2018)0010). 17 Forum za okoljsko skladnost in upravljanje, Endorsed work programme to improve environmental compliance and governance (Odobreni delovni program za obdobje za izboljšanje okoljske skladnosti in upravljanja), Evropska komisija, Bruselj, RR\ docx 7/43 PE v03-00

8 primer prek dostopnih informacijskih portalov, mrež v splošni uporabi (evropskih mrež strokovnih delavcev), informacij in smernic o dobrih praksah, dodatnih programov usposabljanja o posebnostih okoljskega prava in kriminalitete na ravni EU in nacionalni ravni za sodnike in strokovne sodelavce, gradiva za usposabljanje in smernic o znanjih in spretnostih, v usklajenosti z nacionalnimi organi, saj bi to lahko povečalo pritisk na črne ovce med podjetji in koristilo podjetjem, ki spoštujejo zakone, in omogočilo deležnikom, izvajalcem in javnosti, da se bodo bolje zavedali obstoja ureditve iz direktive o okoljski odgovornosti in njenega izvrševanja ter tako prispevalo k boljšemu preprečevanju in odpravljanju okoljske škode; 5. obžaluje, da je okoljska kriminaliteta ena od najdonosnejših oblik mednarodne kriminalne dejavnosti; poziva Komisijo in države članice, naj zato dodelijo ustrezne finančne in človeške vire za preprečevanje, preiskovanje in pregon kaznivih dejanj zoper okolje ter povečajo strokovno znanje sodelujočih organov, vključno s tožilci in sodniki, da bi bila pregon in sankcioniranje kaznivih dejanj zoper okolje učinkovitejša; poziva države članice, naj ustanovijo ali okrepijo specialne enote v nacionalnih policijskih službah, da bodo ustrezne za preiskovanje okoljske kriminalitete; poleg tega poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bodo imele vse države članice vzpostavljene ustrezne postopke za obvladovanje okoljskih kriz na nacionalni in nadnacionalni ravni, ter spodbuja države članice, naj uporabljajo skupne preiskovalne skupine in izmenjavo informacij v mednarodnih primerih okoljske kriminalitete, kar bo olajšalo usklajevanje preiskav in pregonov, ki vzporedno potekajo v več državah članicah; 6. meni, da je eden od številnih vzrokov za nezadostno uskladitev direktive o okoljski odgovornosti, da ne določa uporabe standardnega upravnega postopka, po katerem bi se pristojnim organom prijavile neposredne nevarnosti za okoljsko škodo ali dejanska okoljska škoda; zato obžaluje, da ni obveznosti objave tovrstnih prijav ali informacij o tem, kako so bili primeri obravnavani; ugotavlja, da so nekatere države članice prepoznale to omejitev v svojih nacionalnih zakonodajah, zato so oblikovale zbirke podatkov za prijave, nesreče in primere; kljub temu poudarja, da se ta praksa med državami članicami zelo razlikuje in da je razmeroma omejena; 7. poudarja, da bi bilo treba zbirati zanesljive podatke o okoljskih nesrečah, zaradi katerih se uporabi direktiva o okoljski odgovornosti ali drugi upravni, civilni ali kazenski instrumenti pod nadzorom projektne skupine EU za direktivo o okoljski odgovornosti, ustrezne podatke pa objaviti; poziva Komisijo, naj oceni razmere, da bi se ugotovilo, ali se je s kombinacijo različnih pravnih instrumentov mogoče ustrezno odzvati na okoljsko škodo ali še vedno obstajajo velike vrzeli, ki bi jih bilo treba odpraviti; vztraja, da je potrebno pravilno izvajanje direktive o okoljski odgovornosti s spodbujanjem držav članic, da beležijo podatke o izrednih dogodkih, povezanih z direktivo, objavljajo registre, ki izhajajo iz nje, in zbirajo podatke, potrebne za dokumentiranje njene uspešne in učinkovite uporabe v državi, da bi povečali zaupanje v sistem iz te direktive in za boljše izvajanje; 8. poudarja, da skoraj v vseh primerih, povezanih z direktivo o okoljski odgovornosti, izvajalci sodelujejo z upravnimi organi za namene sanacije; vendar ugotavlja, da povprečen strošek sanacijskega ukrepa znaša EUR 18, pri čemer so bili ti stroški v 18 Tematski sektor za pravice državljanov in ustavne zadeve, Environmental liability of companies (Okoljska odgovornost podjetij), Evropski parlament, Bruselj, 2020, str PE v /43 RR\ docx

9 nekaterih pomembnih primerih precej višji; zato obžaluje, da v teh primerih zaradi insolventnosti izvajalca ni bilo mogoče povrniti stroškov in da jih je morala zato kriti država, torej posredno davkoplačevalci, kar je treba v prihodnje preprečiti; 9. opozarja, da je v vseh državah članicah le majhno število podjetij, kaznovanih v okoljskih zadevah, čeprav se dokazano dogajajo kazniva dejanja v smislu direktive o kazenskopravnem varstvu okolja; v zvezi s tem poudarja, da Komisija ali države članice vzrokov še niso izčrpno analizirale ali pojasnile; Priporočila 10. poziva, naj se direktiva o okoljski odgovornosti čim prej revidira in preoblikuje v povsem usklajeno uredbo; hkrati poudarja, da je treba direktivo o okoljski odgovornosti posodobiti in uskladiti z drugimi zakonodajnimi akti EU za varstvo okolja, vključno z direktivo o kazenskopravnem varstvu okolja; v zvezi s tem poudarja, da izvajanje in uporaba pravil EU o odgovornosti podjetij za okoljsko škodo trenutno ne zagotavljata enakih konkurenčnih pogojev za industrijo EU in zato izkrivljata dobro delovanje notranjega trga EU; poziva k večjim prizadevanjem za uskladitev izvajanja direktive o okoljski odgovornosti v državah članicah; 11. poziva, naj se direktiva o kazenskopravnem varstvu okolja posodobi na podlagi temeljite ocene učinka, v kateri bi bilo treba med drugim oceniti področje uporabe direktive, pri tem pa upoštevati nove vrste in vzorce okoljske kriminalitete; poudarja tudi, da je treba zagotoviti učinkovito izvrševanje veljavne zakonodaje; 12. je seznanjen z vse večjo zavezanostjo držav članic, da si bodo prizadevale za priznanje ekocida na nacionalni in mednarodni ravni; poziva Komisijo, naj preuči njegov pomen za pravo in diplomacijo EU; 13. poziva Komisijo, naj zagotovi dodatna pojasnila in smernice za pristojne nacionalne organe in tožilce o ključnih pravnih izrazih iz direktivo o kazenskopravnem varstvu okolja ter razvije usklajeno klasifikacijo kaznivih dejanj zoper okolje; 14. poudarja, da so instrumenti mehkega prava, kot so smernice o razlagi pravnih pojmov, uporabljenih v direktivi o okoljski odgovornosti in direktivi o kazenskopravnem varstvu okolja, ocenjevanje škode ali informacij ter primerjava praks v zvezi s sankcijami v državah članicah, pomembni za večjo učinkovitost pri izvajanju direktiv; poudarja, da je treba v državah članicah uvesti dosti bolj pravočasne in stroge regulativne ukrepe; 15. meni, da bi bilo treba uskladiti izvrševanje in oblikovati projektno skupino EU za direktivo o okoljski odgovornosti, sestavljeno iz visoko kvalificiranih strokovnjakov in uradnikov Komisije, da bi po eni strani podprli države članice na njihovo zahtevo pri izvajanju in izvrševanju direktive, po drugi strani pa podprli žrtve okoljske škode in jim svetovali glede možnosti, ki so na voljo za pravno ukrepanje na ravni EU (primerljivo z mrežo SOLVIT); 16. meni, da bi moral revidirani okvir zagotoviti boljše zbiranje podatkov po vsej EU, izmenjavo informacij, preglednost in izmenjavo dobrih praks med državami članicami ob podpori projektne skupine EU za direktivo o okoljski odgovornosti; 17. priporoča, naj prihodnja projektna skupina EU za direktivo o okoljski odgovornosti RR\ docx 9/43 PE v03-00

10 podpira izvajanje celovitega sistema spremljanja, da bi pristojnim organom zagotovili učinkovit nabor orodij za spremljanje in uveljavljanje skladnosti z okoljsko zakonodajo; 18. poziva Komisijo in države članice, naj s podporo projektne skupine EU za direktivo o okoljski odgovornosti vzpostavijo sisteme zaščite in podpore za žrtve okoljske škode ter jim zagotovijo popoln dostop do pravnega varstva, informacij in odškodnine; poudarja ključno vlogo, ki jo imajo okoljske nevladne organizacije pri ozaveščanju in opredelitvi potencialnih kršitev okoljskega prava EU in nacionalnega okoljskega prava; 19. poziva Komisijo, naj oceni učinkovitost hitrih mehanizmov za odškodninske zahtevke, da bi zagotovila hitro plačilo odškodnine žrtvam v primerih insolventnosti, ki bi lahko privedla do dodatne škode; 20. pozdravlja sprejetje Direktive (EU) 2020/1828 Evropskega parlamenta in Sveta o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi Direktive 2009/22/ES, ki jo bodo države članice uporabljale od 25. junija 2023; 21. ugotavlja, da trenutno poteka pregled Aarhuške konvencije 19 ; poudarja, da Aarhuška uredba omogoča dostop do informacij, sodelovanje javnosti pri odločanju in dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah ter s tem javni nadzor nad akti EU, ki vplivajo na okolje; poudarja, da je direktiva o okoljski odgovornosti zajeta v Aarhuški konvenciji; 22. poudarja, zlasti, da imajo zagovorniki okoljskih človekovih pravic, ki si prizadevajo za pravice in temeljne svoboščine, povezane z uživanjem varnega, zdravega in trajnostnega okolja, ključno vlogo, in odločno obsoja vse oblike nasilja, nadlegovanja in ustrahovanja, ki se izvajajo nad njimi, tudi kadar je njihov namen, da postopkovno ogrozijo prizadevanja, da bi bili tisti, ki povzročijo okoljsko škodo, zanjo pravno odgovorni; poziva države članice, naj zagotovijo ustrezno in učinkovito preiskovanje in pregon teh dejanj; 23. pozdravlja obstoječe zahteve po poročanju tudi o nefinančnih zadevah; vendar pa ugotavlja, da je bilo tako poročanje doslej pravna dolžnost le za velika podjetja; poziva Komisijo, naj v prihodnji reviziji direktive o nefinančnem poročanju poudari izvrševanje teh zahtev po poročanju v primeru okoljske neučinkovitosti 20 ; 24. meni, da bi bilo treba dodatno pojasniti in po potrebi razširiti večino opredelitev pojmov v direktivi o okoljski odgovornosti, predvsem okoljske škode in izvajalca, da bi bila direktiva pravična in razumljiva za vse deležnike ter da bi ostala v koraku z izjemno hitrim razvojem na področju onesnaževal; zato pozdravlja sedanja prizadevanja, da bi se pripravil dokument za enotno razumevanje ključnih opredelitev in konceptov iz direktive o okoljski odgovornosti; vendar obžaluje, da se Komisija in vladne skupine strokovnjakov za direktivo o okoljski odgovornosti niso dogovorile o obliki tega dokumenta, kar pomeni, da ga bo pripravilo svetovalno podjetje, ki ga je najela Komisija, da bi podprla izvajanje večletnega delovnega programa za direktivo o 19 Predlog Komisije uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (COM(2020)0642). 20 Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o spremembi Direktive 2013/34/EU glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin (UL L 330, , str. 1). PE v /43 RR\ docx

11 okoljski odgovornosti za obdobje ; 25. meni, da bi bilo treba revizijo direktive o okoljski odgovornosti uskladiti s Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah, da bi zaščitili interese državljanov EU in okolje; priznava, da imajo okolje in ekosistemi lastno vrednost in pravico do učinkovitega varstva; 26. ugotavlja, da je ureditev odgovornosti v zvezi z razpršenim onesnaževanjem v pravu EU razdrobljena; poziva Komisijo, naj izvede študijo o tem, kako različne ureditve odgovornosti EU obravnavajo razpršeno onesnaževanje; 27. poudarja, da so eden od razlogov za nedosledno uporabo direktive različne razlage in uporaba meril iz Priloge I k direktivi o okoljski odgovornosti, kjer se natančneje opredeljuje okoljska škoda, kot določa člen 2(1)(a) te direktive; zato poziva k doslednejši uporabi ter boljši pojasnitvi teh meril in smernic, s tem pa tudi večje škode v okviru direktive o okoljski odgovornosti; 28. poziva Komisijo, naj oceni, ali bi lahko z razširitvijo področja uporabe direktive o okoljski odgovornosti ter dejavnosti iz Priloge III omejili kratko- in dolgoročno škodo za okolje, zdravje ljudi in kakovost zraka; ravno tako jo poziva, naj oceni, ali se s pristopom po previdnostnem načelu ustrezno in uspešno predvidijo morebitna nevarna tveganja ali vplivi; 29. poziva Komisijo in Svet, naj prednostno obravnavata kazniva dejanja zoper okolje; poziva Komisijo, naj v celoti uporabi člen 83(2) PDEU in preuči sprejetje splošne okvirne direktive o kaznivih dejanjih zoper okolje ter učinkovitih in sorazmernih sankcijah, kjer bi določili, katero ravnanje je treba kaznovati, pa tudi naravo kršitev, vrste kaznivih dejanj, ureditve povračila škode, sanacijske ukrepe in minimalne sankcije, vključno s splošno odgovornostjo pravnih oseb in posameznikov; poziva jo tudi, naj oceni možnost vključitve kaznivih dejanj zoper okolje v kategorije kaznivih dejanj iz člena 83(1) PDEU; 30. meni, da je mogoče okoljsko škodo preprečevati s celovitimi in učinkovitimi preventivnimi ukrepi ter odvračilnimi in sorazmernimi kazenskimi sankcijami; obžaluje nizko stopnjo odkrivanja, preiskovanja, pregona in obsodb za kazniva dejanja zoper okolje; meni, da bi morala podjetja v skladu z načelom, da plača onesnaževalec, kriti celotne stroške okoljske škode, ki jo neposredno povzročijo, s čimer bi jih spodbudili k internalizaciji okoljskih stroškov in preprečevanju njihove eksternalizacije; 31. poudarja, da bi morala okoljska škoda vključevati upravno, civilno in kazensko odgovornost za odgovorna podjetja v skladu z načelom ne bis in idem; ugotavlja, da te oblike odgovornosti obstajajo hkrati z drugimi režimi odgovornosti v poslovnem pravu, kot sta pravo varstva potrošnikov ali konkurenčno pravo; 32. izraža zaskrbljenost zaradi visoke stopnje pojavnosti kaznivih dejanj zoper okolje, saj skupne ocene Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Urada Združenih narodov za droge in kriminal, Programa Združenih narodov za okolje in Interpola o denarni vrednosti vseh kaznivih dejanj zoper okolje kažejo, da gre za četrto najobsežnejšo vrsto mednarodne kriminalitete; ugotavlja, da so kazniva dejanja zoper okolje posredno ali neposredno povezana z mednarodnim organiziranim kriminalom in RR\ docx 11/43 PE v03-00

12 korupcijo 21 ; poziva Europol, naj posodobi študijo iz leta in redno zagotavlja posodobljene podatke; poudarja, da sta zamrznitev in zaplemba premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, tudi zoper okolje, pomembno sredstvo za boj proti organiziranemu kriminalu, in tudi, da je treba te koristi uporabiti tudi za socialne namene, da bi popravili povzročeno škodo in izboljšali okolje; 33. poziva Komisijo, naj preuči možnost, da bi mandat Evropskega javnega tožilstva, ko bo dokončno vzpostavljeno in polno delovalo, razširili na kazniva dejanja zoper okolje; 34. poziva Europol in Eurojust, naj v večjem obsegu dokumentirata, preiskujeta in preganjata kazniva dejanja zoper okolje; poziva Komisijo, Europol in Eurojust, naj zagotovijo dodatno podporo in bolj učinkovito ter institucionalizirano strukturo za obstoječe mreže strokovnih delavcev, čezmejno izvrševanje, okoljske agencije in specializirane tožilce, kot sta Evropska mreža tožilcev za okolje (ENPE) in Forum sodnikov Evropske unije za okolje (EUFJE); 35. poudarja pomen (e-)usposabljanja za akterje preprečevanja, odkrivanja in pregona kaznivih dejanj na področju okoljske kriminalitete in poziva agencijo CEPOL, naj okrepi usposabljanje na tem področju; 36. poudarja, da je pomembno okrepiti mrežo Europola za boj proti okoljskemu kriminalu EnviCrimeNet na nacionalni ravni in ravni EU, da bi omogočili izvajanje neodvisnih in učinkovitih preiskav za boj proti okoljski kriminaliteti; 37. poudarja, da mora sistem EU o okoljski odgovornosti spoštovati skladnost politik za razvoj in načelo nepovzročanja škode ; 38. poziva Komisijo, naj preuči uvedbo sekundarnega sistema odgovornosti za škodo, povzročeno zdravju ljudi in okolju 23, in sicer odgovornosti matičnih družb in verižne odgovornosti, ter naj pripravi oceno o sedanjem stanju glede odgovornosti hčerinskih družb, ki delujejo izven EU, ter o možnih izboljšavah v primerih okoljske škode; 39. pozdravlja napoved Komisije, da bo njen predlog o primerni skrbnosti in odgovornosti podjetij vključeval sistem odgovornosti, in meni, da bi morala biti podjetja v skladu z nacionalno zakonodajo odgovorna za škodo, ki so jo podjetja pod njihovim nadzorom povzročila ali prispevala k njej z dejanji ali opustitvami, če so kršila človekove pravice ali povzročila okoljsko škodo, razen če lahko podjetje dokaže, da je ravnalo s primerno skrbnostjo v skladu z obveznostmi primerne skrbnosti in sprejelo vse razumne ukrepe za preprečitev te škode, na ta način pa bi žrtve dobile imele ustrezna pravna sredstva; 40. meni, da se lahko podjetje sklicuje na možnost ugovora na podlagi dovoljenja in ugovora na podlagi stanja v skladu z direktivo o okoljski odgovornosti le, kadar lahko dokaže, da ni moglo vedeti za nevarnost, povezano z njegovo dejavnostjo (obrnjeno dokazno breme); zato poziva, naj se v spremenjenem sistemu okoljske odgovornosti v 21 Gl. poročilo za EFFACE Organised Crime and Environmental Crime: Analysis of International Legal Instruments (Organizirani kriminal in kazniva dejanja zoper okolje: analiza mednarodnih pravnih instrumentov) (2015) ali študijo Transnational environmental crime undermines sustainable development (Čezmejna kazniva dejanja zoper okolje ogrožajo trajnostni razvoj) (2019). 22 Europol, Report on Environmental Crime in Europe (Poročilo o okoljski kriminaliteti v Evropi), 5. junij Gl. na primer sodbo Sodišča z dne 10. septembra 2009, Akzo Nobel NV in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti, C-97/08 B, ECLI:EU:C:2009:536. PE v /43 RR\ docx

13 skladu z načelom, da plača onesnaževalec, omeji področje uporabe za ugovor na podlagi dovoljenja in na podlagi stanja, da bi bil sistem bolj učinkovit; 41. poziva Komisijo, naj preuči možnost, da bi direktivo o okoljski odgovornosti uskladili z zakonodajo o civilni odgovornosti za upravne odbore podjetij v primerih, ko obstaja vzročna povezava med ukrepi ali opustitvijo ukrepanja upravnega odbora in okoljsko škodo, opredeljeno v direktivi o okoljski odgovornosti, tudi kadar je škoda posledica dejavnosti onesnaževanja, ki se izvajajo za povečanje dobička podjetja in bonusa članov upravnega odbora 24 ; 42. opozarja, da bi lahko stroške okoljske škode za davkoplačevalce in odgovorne subjekte močno zmanjšali s pomočjo instrumentov finančnega jamstva; vendar ugotavlja, da direktiva o okoljski odgovornosti ne določa obveznega sistema finančnega jamstva; 43. poziva Komisijo, naj preuči uvedbo sistema obveznih finančnih jamstev (ki bi zajel zavarovanja, bančne garancije, skupine podjetij, vrednostne papirje ter obveznice ali sklade) z najvišjim pragom za posamezni primer, da stroškov stroške sanacije okoljske škode ne bi nosili davkoplačevalci; Komisijo tudi poziva, naj razvije usklajeno metodologijo EU za izračun največjega praga za odgovornost, pri čemer naj upošteva dejavnost in vpliv na okolje; poudarja, da je treba poskrbeti za možnost finančnega nadomestila tudi v primeru insolventnosti odgovornega izvajalca; 44. poziva Komisijo, naj pripravi študijo o uvedbi sheme finančnega nadomestila na ravni EU ali na nacionalni ravni v okviru direktive o okoljski odgovornosti, če razpoložljiva sredstva na zadoščajo glede na obseg škode; poudarja, da bi bilo treba v razpravah o tej temi med drugim obravnavati tudi možne načine za količinsko opredelitev okoljske škode; 45. glede na to, da je namen direktive o okoljski odgovornosti preprečevati in sanirati okoljsko škodo, meni, da bi se morala prihodnja uredba (uredba o okoljski odgovornosti) uporabljati za vsa podjetja, ki delujejo v EU, ne glede na to, kje so registrirana ali kje je njihov sedež, in da sta za zadostitev potreb podjetij v svetovnem gospodarstvu potrebna celostni pristop in vzajemnost; poleg tega meni, da bi bilo treba uporabo prihodnje uredbe razširiti na vsa subjekte, ki prejemajo sredstva EU, nacionalna ali regionalna sredstva ter s svojimi dejavnostmi povzročajo okoljsko škodo ali bi jo lahko povzročila; 46. pozdravlja, da si vse več evropskih podjetij prizadeva ustvariti trajnostno vrednost, ter vsa podjetja poziva k doseganju trojnega izida; 47. se zaveda, da lahko prehod na trajnostnejše in okolju prijaznejše načine proizvodnje zahteva veliko časa in stroškov, ter poudarja, da sta za zadevna podjetja pomembni pravna varnost in predvidljivost poslovanja; 48. opozarja, da mora Unija spodbujati visoko raven varstva okolja na svojem ozemlju in si po najboljših močeh prizadevati za preprečevanje okoljske škode, ki jo podjetja s sedežem v državah članicah EU povzročijo v tretjih državah; prav tako opozarja, da ni pravnega instrumenta EU, ki bi omogočal pregon evropskih gospodarskih družb v tujini zaradi kaznivih dejanj zoper okolje ali dejavnosti, ki povzročajo okoljsko škodo; poziva 24 Npr. škandal Dieselgate in primer izvršnega direktorja podjetja Volkswagen. RR\ docx 13/43 PE v03-00

14 EU, naj matične družbe spodbuja k trajnostnemu in odgovornemu pristopu pri sodelovanju s tretjimi državami v skladu z mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic in okolja, ter jih odvrača od naložbenih strategij, ki bodo povzročile neposredno nevarnost; spodbuja Komisijo, naj pripravi spodbude za podjetja, katerih ukrepi za trajnostnost prostovoljno presegajo predpise o varstvu okolja in biotske raznovrstnosti, ter te ukrepe oceni, da bi širila dobre prakse in ta podjetja postavila za zgled drugim podjetjem; 49. poziva Komisijo, naj zagotovi polno izvajanje in izvrševanje določb o biotski raznovrstnosti v vseh trgovinskih sporazumih, tudi prek glavnega uradnika za trgovinsko skladnost; meni, da bi morala Komisija bolje ocenjevati učinek trgovinskih sporazumov na biotsko raznovrstnost ter po potrebi naknadno ukrepati in okrepiti določbe o biotski raznovrstnosti v obstoječih in prihodnjih sporazumih; 50. poziva Komisijo, naj poskrbi za izvrševanje določb o vzpostavitvi ali ohranjanju enakih konkurenčnih pogojev glede okoljskih vprašanj v trgovinskih sporazumih EU, kadar so te določbe vključene tak sporazum; 51. meni, da bi bilo treba v vnaprej opredeljenih primerih zelo razširjenega onesnaženja za reševanje problema uporabiti ne samo instrumente za okoljsko odgovornost, ampak več instrumentov, tudi upravne ukrepe, denarne kazni in v nekaterih primerih kazenski pregon; 52. poziva Komisijo, naj zagotovi izvrševanje sankcij iz direktive o kazenskopravnem varstvu okolja; 53. pri tem poziva Komisijo, naj zagotovi, da se pri pogodbah o javnih naročilih in dodeljevanju javnih sredstev upošteva družbena odgovornost podjetij pri preprečevanju okoljske škode in njenem odpravljanju; 54. poziva Komisijo, naj nemudoma pripravi predlog za okoljske inšpekcijske preglede na ravni EU, kot je predlagal forum za okoljsko skladnost in upravljanje v devetem ukrepu svojega delovnega programa, vendar meni, da priporočilo o določitvi minimalnih meril za okoljske inšpekcijske preglede ni dovolj; 55. poziva Komisijo, naj spodbuja ukrepanje EU, njenih držav članic in mednarodne skupnosti za dejavnejši boj proti okoljski kriminaliteti; poziva Komisijo in države članice, naj na mednarodnih forumih krepijo ozaveščenost in spodbujajo iskanje rešitev; 56. predlaga, naj se po potrebi posodobi priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila , kjer je podobno razloženo izvajanje okoljskih inšpekcijskih pregledov, in naj se preoblikuje v zavezujoč dokument ali uredbo; 57. poziva varuhinjo človekovih pravic EU, naj se bolj osredotoči na vprašanja, povezana s pravnim redom Unije na področju okolja; 58. meni, da podjetja, obsojena zaradi okoljske kriminalitete, ustrezno, a omejeno časovno obdobje ne bi smela imeti koristi od ukrepov, predvidenih za podjetja, vpisana v register 25 Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o minimalnih merilih za okoljsko inšpekcijo v državah članicah (UL L 118, , str. 41). PE v /43 RR\ docx

15 za preglednost; v ta namen predlaga, naj se revidira področje uporabe registra za preglednost in kodeks ravnanja v zvezi z njim, da bi vključili določbe o začasnem izbrisu podjetij, obsojenih zaradi okoljske kriminalitete; 59. poudarja, da se lahko zaradi zaupne obravnave informacij o učinkih industrijske dejavnosti ter težav pri nadziranju in odkrivanju praks, kot so nezakoniti izpusti snovi ali odpadkov v morje, razplinjevanje in izlitje olja z ladij, poveča število kršitev zakonodaje o onesnaževanju vode; zato poudarja, da bi morale države članice objaviti ustrezne informacije in na ta način olajšati iskanje morebitne vzročne povezave med industrijskimi dejavnostmi in škodo za okolje; 60. podpira poziv OZN, da se na svetovni ravni prizna pravica do varnega, čistega, zdravega in trajnostnega okolja na ravni OZN; 61. opozarja, da svetovni porast okoljske kriminalitete vse bolj ogroža uresničevanje Agende OZN za trajnostni razvoj do leta 2030, prebivalstvo v državah v razvoju pa je pri hrani, zdravju in ekonomski varnosti neposredno odvisno od okolja; obžaluje, da se zaradi degradacije biotske raznovrstnosti, ki jo povzroča okoljska kriminaliteta, in posledične izgube virov povečuje njihova ranljivost; 62. poziva k večji podpori za lokalne organe in vlade v državah v razvoju, da bi notranjo zakonodajo in politiko uskladili z mednarodnimi okoljskimi standardi; poudarja, da je treba podpreti civilno družbo in lokalne akterje v tretjih državah in državah v razvoju pri prizadevanjih, da bi vladni organi prevzeli odgovornost za okoljsko škodo, ki jo povzročajo zasebna ali državna podjetja, dopušča ali podpira pa jo država; 63. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. RR\ docx 15/43 PE v03-00

16 OBRAZLOŽITEV Direktiva o okoljski odgovornosti je bila sprejeta leta 2004, zato želi Evropski parlament s tem samoiniciativnim poročilom opredeliti področja za morebitne izboljšave in oblikovati posebna priporočila, ki naj bi jih Evropska komisija vključila v prihodnje zakonodajne predloge. Ti predlogi bi morali biti med drugim usmerjeni v preprečevanje okoljske škode tako, da se zmanjšajo tveganja, krepi previdnostno načelo in načelo onesnaževalec plača, ustvarijo enaki konkurenčni pogoji za podjetja, stroškov za okoljsko škodo pa ne nosijo davkoplačevalci. Na splošno bi cilj moralo biti ravnotežje med okoljskimi in poslovnimi interesi. Stališče poročevalca Med državami članicami obstajajo precejšnje razlike pri izvajanju in izvrševanju direktive o okoljski odgovornosti. To onemogoča enake konkurenčne pogoje na notranjem trgu, poslovanje podjetij je po nepotrebnem oteženo in drago, učinkovito preprečevanje in odpravljanje okoljske škode pa je omejeno. Poročevalec torej meni, da bi bilo treba direktivo o okoljski odgovornosti preoblikovati v povsem harmonizirano uredbo. Med delavnico o direktivi o okoljski odgovornosti v Odboru za pravne zadeve 27. oktobra 2020 je več strokovnjakov na tem področju to potrdilo kot izvedljivo možnost 1. Če bi države članice želele podporo pri izvajanju in izvrševanju direktive o okoljski odgovornosti, bi morala Komisija razmisliti o ustanovitvi projektne skupine EU o tej direktivi, ki bi jo sestavljali visoko kvalificirani strokovnjaki. Projektna skupina EU za direktivo o okoljski odgovornosti bi lahko tudi podprla oškodovane posameznike (tako kot mreža SOLVIT) in jim svetovala glede možnosti za pravno ukrepanje na ravni EU v primeru okoljske škode. Komisija bi morala tudi oceniti, ali je treba uvesti sistem obveznih finančnih jamstev, da stroškov sanacije okoljske škode v primeru insolventnosti podjetja ne bi nosili davkoplačevalci. Iz istega razloga bi morala Komisija oceniti, ali je primerno uvesti odgovornost matičnih družb in odgovornost v dobavni verigi, da bi zmanjšali tveganja. Direktiva o okoljski odgovornosti bi se morala uporabljati tudi za vsa podjetja, ki delujejo na notranjem trgu, ne glede na to, kje so bila registrirana in kje dejansko je njihov sedež. Vzajemnost je potrebna, da se prepreči nelojalna konkurenca in zadosti potrebam podjetij v svetovnem gospodarstvu. Poleg ustvarjanja enakih pogojev na notranjem trgu so to bile najpogostejše zahteve predstavnikov industrije, s katerimi je govoril poročevalec. Komisija bi morala preučiti, ali je treba in mogoče razširiti področje uporabe direktive o okoljski odgovornosti, da se jo uskladi z drugo zakonodajo EU, zavzame celosten pristop do preprečevanja kratko- in dolgoročne škode za okolje, zdravje ljudi in kakovost zraka ter se oceni, ali se s pristopom previdnostnega načela ustrezno predvidijo morebitna nevarna tveganja ali vplivi. 1 PE v /43 RR\ docx

17 Poročevalec tudi meni, da bi bilo treba pojasniti večino opredelitev pojmov v direktivi o okoljski odgovornosti, da bi bila direktiva pravična in razumljiva za vse deležnike ter v skladu z izjemno hitrim razvojem onesnaževal. Kar zadeva možnost ugovora na podlagi dovoljenja in ugovora na podlagi stanja, poročevalec meni, da se je mogoče v primerih, ko bi bilo nevarnost mogoče predvideti ali bi morali biti znanstveniki podjetja z njo seznanjeni, sklicevati na te ugovore le, če lahko podjetje dokaže, da ni moglo vedeti za nevarnost svoje dejavnosti (obrnjeno dokazno breme). Direktiva o okoljski odgovornosti bi morala biti usklajena z zakonodajo o civilni odgovornosti članov upravnih odborov podjetij, ki z neodgovornimi odločitvami povzročijo okoljsko škodo, kot v primeru podjetja Volkswagen (tj. škandala Dieselgate). V primerih zelo velikega onesnaženja pa bi bilo treba omogočiti, da se za reševanje problema uporabijo ne samo instrumenti za okoljsko odgovornost, ampak več instrumentov, vključno z upravnimi ukrepi, denarnimi kaznimi in v nekaterih primerih kazenski pregon. RR\ docx 17/43 PE v03-00

18 MNENJE ODBORA ZA RAZVOJ za Odbor za pravne zadeve o odgovornosti podjetij za okoljsko škodo (2020/2027(INI)) Pripravljavka mnenja: Caroline Roose POBUDE Odbor za razvoj poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 1. ker si je Parlament v zadnjih letih začel dejavno prizadevati za vzpostavitev sistema okoljske odgovornosti za škodo, povzročeno na področju okolja in človekovih pravic v tretjih državah, zlasti s sprejetjem resolucije z dne 25. oktobra 2016 o odgovornosti gospodarskih družb za hude kršitve človekovih pravic v tretjih državah; 2. ker je v 21. načelu Stockholmske deklaracije in 2. načelu Deklaracije iz Ria priznana suverena pravica držav do izkoriščanja lastnih naravnih virov, obenem pa tudi odgovornost, oziroma obveznost, da ne povzročajo škode okolju v drugih državah ali na območjih zunaj meja nacionalne jurisdikcije; 3. ker so bili v številnih državah v razvoju zaznani primeri zlorabe človekovih pravic in okoljske škode, med drugim prilaščanje zemljišč domorodnih ljudstev in lokalnih skupnosti, sodobno suženjstvo, uničevanje ekosistemov, onesnaževanje vode in prekomerno izkoriščanje naravnih virov; 4. ker je vse več primerov, v katerih žrtve onesnaževanja, ki so ga povzročile hčerinske družbe evropskih podjetij, poskušajo na sodiščih EU vložiti tožbe proti matičnim družbam na podlagi okoljske odgovornosti; 5. ker so kršitve človekovih pravic in okoljska škoda pogosto tesno prepletene in jih je treba zato obravnavati s celostnim pristopom; 6. opozarja, da svetovni porast okoljskega kriminala vse bolj ogroža uresničevanje Agende OZN za trajnostni razvoj do leta 2030, Pariškega sporazuma in Konvencije o biološki raznovrstnosti, zlasti v državah v razvoju; izraža zaskrbljenost, ker so kazniva dejanja zoper okolje zaradi neodločnosti in neučinkovitosti kazenskega pregona, zlasti v državah v razvoju, pogosto spregledana; PE v /43 RR\ docx

19 7. podpira poziv OZN in drugih mednarodnih organizacij k splošnemu priznanju pravice do varnega, čistega, zdravega in trajnostnega okolja na ravni OZN, ki mora vključevati dolžnost pregona tistih, ki to pravico kršijo; poziva Unijo, naj v ta namen ustrezno prilagodi Listino EU o temeljnih pravicah; poziva EU in države članice, naj okrepijo prizadevanja za uresničitev ciljev trajnostnega razvoja v okviru desetletja ukrepanja do leta 2030, zelenega dogovora in strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030; 8. opozarja, da mora EU spodbujati visoko raven varstva okolja na svojem ozemlju in si po najboljših močeh prizadevati za preprečevanje okoljske škode, ki jo podjetja s sedežem v državah članicah EU povzročijo v tretjih državah; priznava, da je potreben obvezen in usklajen okvir potrebne skrbnosti na ravni Unije, in poziva države članice, naj ga vzpostavijo in s tem zagotovijo, da ukrepi na področju potrebne skrbnosti ne bodo omejeni izključno na nacionalna prizadevanja na ravni držav članic; opozarja, da je potrebna skrbnost predvsem preventivni mehanizem in da bi od podjetij morali predvsem zahtevati, naj opredelijo možne ali dejanske škodljive učinke ter sprejmejo politike in ukrepe za njihovo preprečevanje; poudarja, da bi moralo podjetje v primerih, ko povzroči škodljivi učinek ali prispeva k njemu, zagotoviti pravno sredstvo in za ta učinek odgovarjati; poudarja, da je odgovornost gospodarskih družb, vključno za škodo, povezano z njihovimi dejavnostmi, potrebna, za zagotovitev, da se podjetja spodbudijo k izvajanju potrebne skrbnosti in da bi bila ta učinkovita; 9. opozarja, da po podatkih programa OZN za okolje (UNEP) in Interpola denarna vrednost okoljske kriminalitete znaša med 70 in 213 milijardami USD letno; poudarja, da nezakonita trgovina z živalmi in gozdnimi proizvodi prizadene predvsem države v razvoju; poziva EU, naj okrepi podporo tem državam v boju proti nezakoniti trgovini, ki škoduje okolju, jim jemlje dodatne vire dohodka ter ovira njihov družbeni in gospodarski razvoj; 10. poudarja, da je prehranska, zdravstvena in gospodarska varnost ljudi v državah v razvoju neposredno odvisna od biotske raznovrstnosti; obžaluje, da se zaradi degradacije biotske raznovrstnosti, ki jo povzroča okoljska kriminaliteta, in posledične izgube virov povečuje njihova ranljivost; 11. poudarja, da se je mednarodno okoljsko pravo razvijalo s sprejemanjem pogodb in konvencij, medtem ko kazensko pravo še vedno ni dovolj napredovalo, da bi preprečilo večjo ekološko škodo; poziva EU, naj zagotovi odgovornost, tudi zakonsko, v boju proti okoljski kriminaliteti in naj to opredeli kot strateško politično prednostno nalogo tako v mednarodnem pravosodnem sodelovanju kot za institucije EU in konferenco pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, zlasti z izboljšanjem dobrega okoljskega upravljanja, spodbujanjem spoštovanja večstranskih okoljskih sporazumov, vključno s sprejetjem kazenskih sankcij, spodbujanjem izmenjave dobre prakse na področju varstva okolja prek dialoga z zasebnim in javnim sektorjem, lokalnimi organi v tretjih državah in civilno družbo ter s spodbujanjem razširitve področja delovanja Mednarodnega kazenskega sodišča, da bi pokrivalo kazniva dejanja, ki so v Rimskem statutu opredeljena kot ekocid; 12. poziva Komisijo, naj preuči predlog za reformo Direktive 2008/99/ES z dne 19. novembra 2008 o kazenskopravnem varstvu okolja, da bi se razširil seznam ravnanj, ki so opredeljena kot kazniva dejanja zoper okolje, in določil minimalni okvir kazni, s čimer bi se zagotovil odvračilni učinek po vsej EU; RR\ docx 19/43 PE v03-00

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8946/16, 9455/16 FREMP

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Politični cikel

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

DIREKTIVA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. julija o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim in

DIREKTIVA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. julija o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim in 28.7.2017 L 198/29 DIREKTIVE DIREKTIVA (EU) 2017/1371 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava EVROPSKI

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: generalni sekretariat Sveta delegacije COHAFA 59 DEVGEN 176

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 472 final ANNEXES 1 to 8 PRILOGE k Predlog uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 472 final ANNEXES 1 to 8 PRILOGE k Predlog uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2018 COM(2018) 472 final ANNEXES 1 to 8 PRILOGE k Predlog uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost {SWD(2018) 347 final} - {SWD(2018)

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

ENV _factsheet_bio_SL.indd

ENV _factsheet_bio_SL.indd NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST Kaj to pomeni za vas? Biotska raznovrstnost pomeni raznolikost življenja na našem planetu. Je temelj naše blaginje in gospodarstva. Pri preskrbi s hrano in vodo, pa tudi

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 3.9.2015 A8-0230/15 15 Uvodna izjava F F. ker je za to, da se bolje zavarujejo demokracija, pravna država in temeljne pravice, potrebna revizija Pogodb EU; F. ker je za to, da se bolje zavarujeta nacionalna

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2018) 213 final 2018/0105 (COD) Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pravil za laž

EVROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2018) 213 final 2018/0105 (COD) Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pravil za laž EVROPSKA KOMISIJA Strasbourg, 17.4.2018 COM(2018) 213 final 2018/0105 (COD) Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 24.4.2017 A8-0153/50 50 Odstavek 35 a (novo) 35a. je seznanjen z odgovorom generalnega sekretarja o preiskavi akreditiranega pomočnika nekdanjega predsednika Parlamenta, ki je osumljen, da ni izpolnil

Prikaži več

RE_QO

RE_QO Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja B8-0514/2018 5.11.2018 PREDLOG RESOLUCIJE k vprašanju za ustni odgovor B8-0417/2018 v skladu s členom 128(5) Poslovnika o lymski boreliozi (2018/2774(RSP))

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretaria

Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretaria Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8938/17 SPORT 33

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin (59

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin (59 C 229/12 Uradni list Evropske unije 23.9.2009 Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin (5903/2/09

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Povzetek mnenja ENVP z dne 7. marca 2012 o svežnju za reformo predpisov o varstvu podatkov

Povzetek mnenja ENVP z dne 7. marca 2012 o svežnju za reformo predpisov o varstvu podatkov 30.6.2012 Uradni list Evropske unije C 192/7 EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Povzetek mnenja ENVP z dne 7. marca 2012 o svežnju za reformo predpisov o varstvu podatkov (Celotno besedilo tega mnenja

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

NP

NP Evropski parlament 2014-2019 Odbor za pravne zadeve 30.1.2017 OBRAZLOŽENO MNENJE NACIONALNEGA PARLAMENTA O NAČELU SUBSIDIARNOSTI Zadeva: Obrazloženo mnenje nizozemske poslanske zbornice o predlogu direktive

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov Delavnica: Kako ravnati z odpadki iz polimernih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2013) 641 final 2013/0314 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o indeksih, ki se uporabljajo k

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2013) 641 final 2013/0314 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o indeksih, ki se uporabljajo k EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 18.9.2013 COM(2013) 641 final 2013/0314 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in

Prikaži več

LISTINA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« MESTNI OBČINA NOVA GORICA

LISTINA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« MESTNI OBČINA NOVA GORICA OBRAZLOŽITEV ZA PODELITEV LISTINE "OBČINA PO MERI INVALIDOV" ZA LETO 2012 MESTNI OBČINI NOVA GORICA Spoštovani svečani zbor! Prisrčen pozdrav v imenu Projektnega sveta»občina po meri invalidov«zveze delovnih

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} -

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

RE_Statements

RE_Statements Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja B8-0054/2016 14.1.2016 PREDLOG RESOLUCIJE ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 3.7.2017 A8-0249/9 9 Odstavek 9 9. pozdravlja dejstvo, da predlog proračuna za leto 2018 v odgovor na pozive Parlamenta za nadaljevanje pobude za zaposlovanje mladih vsebuje dodatna sredstva za ta program;

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov 2.5.2018 L 112/19 UREDBA (EU) 2018/644 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 30. junij 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2013/0255 (APP) 9941/17 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva:

Svet Evropske unije Bruselj, 30. junij 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2013/0255 (APP) 9941/17 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: Svet Evropske unije Bruselj, 30. junij 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2013/0255 (APP) 9941/17 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: EPPO 21 EUROJUST 86 CATS 62 FIN 349 COPEN 189 GAF 25

Prikaži več

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0483/2018 20.12.2018 ***I POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 glede referenčnih vrednosti za nizke

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij

Prikaži več

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 10.4.2019 A8-0398/155 Predlog spremembe 155 Pavel Svoboda v imenu Odbora za pravne zadeve Poročilo Virginie Rozière Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (COM(2018)0218 C8-0159/2018 2018/0106(COD))

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

Direktiva (EU) 2018/ Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema

Direktiva (EU) 2018/ Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema 19.6.2018 Uradni list Evropske unije L 156/43 DIREKTIVE DIREKTIVA (EU) 2018/843 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega

Prikaži več

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil Revizijsko poročilo Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil 19. junij 2013 Računsko sodišče Republike Slovenije http://www.rs-rs.si 1 Predstavitev revizije Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Prikaži več

Regulation common drafting file

Regulation common drafting file Svet Evropske unije Bruselj, 12. januar 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0002 (COD) 5034/17 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 12. januar 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: DATAPROTECT

Prikaži več

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 10.4.2019 A8-0094/55 Predlog spremembe 55 Janusz Lewandowski v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko Poročilo Janusz Lewandowski Uredba o evropski statistiki podjetij (COM(2017)0114 C8-0099/2017

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

NASLOV PRISPEVKA

NASLOV PRISPEVKA 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana MJU NEVLADNE ORGANIZACIJE ReNPIO Erika Lenčič Stojanovič, Ministrstvo za javno upravo Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013 Prednostna usmeritev

Prikaži več

Microsoft Word - Prečiščen dnevni red 88.doc

Microsoft Word - Prečiščen dnevni red 88.doc Sektor za pripravo in izvedbo sej vlade Gregorčičeva 20, SI-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.gsv.gov.si/ Ljubljana, 18. 5. 2016 PREČIŠČEN PREDLOG DNEVNEGA

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

PR_INI

PR_INI EVROPSKI PARLAMENT 2009-2014 Odbor za razvoj 27.2.2013 2012/2289(INI) OSNUTEK POROČILA o razvojnih ciljih tisočletja opredelitev okvira za obdobje po letu 2015 (2012/2289(INI)) Odbor za razvoj Poročevalec

Prikaži več

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Uvod Poslovna skupina ALDI SÜD, katere del je (skupina) Hofer, posluje po načelih odgovornega upravljanja podjetja. V tem dokumentu predstavljamo, kaj to pomeni

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Svet

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Svet EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.7.2013 SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Sveta o skupnem podjetju ECSEL {COM(2013) 501 final} {SWD(2013)

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-20/05 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:Up.20.05 Akt: 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. P 449/2002 z dne 6. 5. 2004 Izrek: 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem

Prikaži več

PR_INI_AnnPETI

PR_INI_AnnPETI Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0366/2016 2.12.2016 POROČILO o dejavnostih Odbora za peticije za leto 2015 (2016/2146(INI)) Odbor za peticije Poročevalka: Ángela Vallina RR\1111644.docx

Prikaži več

View Survey

View Survey Varstvo potrošnikov pri distribuciji zavarovalnih produktov 1. Dobrodošli! Pred vami je vprašalnik, za katerega vas pozivamo, da nam skladno z 293. členom Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Evropski svet Bruselj, 18. december 2015 (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Prejemnik: deleg

Evropski svet Bruselj, 18. december 2015 (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Prejemnik: deleg Evropski svet Bruselj, 18. december 2015 (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Prejemnik: delegacije Zadeva: Zasedanje Evropskega sveta (17. in 18.

Prikaži več

Uradni list Evropske unije

Uradni list Evropske unije Uradni list Evropske unije L 295 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik 61 21. november 2018 Vsebina I Zakonodajni akti UREDBE Uredba (EU) 2018/1724 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. oktobra 2018 o vzpostavitvi

Prikaži več

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru

SKLEP SVETA (EU) 2016/ z dne novembra o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridru L 25/60 SKLEPI SKLEP SVETA (EU) 2016/134 z dne 16. novembra 2015 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Stabilizacijsko-pridružitvenim

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. marec 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2018/0048 (COD) 7049/18 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 8. marec 20

Svet Evropske unije Bruselj, 9. marec 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2018/0048 (COD) 7049/18 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 8. marec 20 Svet Evropske unije Bruselj, 9. marec 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2018/0048 (COD) 7049/18 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 8. marec 2018 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: EF 73 ECOFIN 231

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več