Katoliški nauk in znanost o demografskih vprašanjih Catholic Doctrine and Science on Demographic Issues

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Katoliški nauk in znanost o demografskih vprašanjih Catholic Doctrine and Science on Demographic Issues"

Transkripcija

1 RAZPRAVE / ARTICLES Izvirni znanstveni članek/article (1.01) Bogoslovni vestnik/theological Quarterly 81 (2021) 3, Besedilo prejeto/received:07/2021; sprejeto/accepted:09/2021 UDK/UDC: (497.4):378.4 DOI: /BV2021/03/Gams 2021 Gams et al., CC BY Matjaž Gams in Mari Jože Osredkar Katoliški nauk in znanost o demografskih vprašanjih Catholic Doctrine and Science on Demographic Issues Povzetek: V prispevku so predstavljeni temeljni demografski trendi v Sloveniji in po svetu s poudarkom na izumiranju malih evropskih narodov, kakor so Slovenci. Na temelju analize upadanja števila rojstev v svetovnem merilu in v Sloveniji predstavljamo predloge katoliškega nauka in znanstvena dognanja demografske stroke za povečanje števila rojstev. Članek prinaša spoznanje, da je precejšnja skladnost med pogledoma katoliškega religijskega nauka o demografskih vprašanjih, ki ga uči Teološka fakulteta v Ljubljani, in spoznanji slovenske demografske stroke, kako rešiti demografsko krizo. Ključne besede: demografija, nataliteta, Slovenija, Teološka fakulteta, Inštitut Jožef Stefan Abstract: The article presents basic demographic trends in Slovenia and globally with an emphasis on the extinction of small European nations like Slovenia. Based on an analysis of the decrease in the number of births worldwide and in Slovenia, we introduce proposals of Catholic doctrine and Slovenian scientific findings to increase the number of births. The article shows that there is definite coherence between the views of the Catholic religious doctrine on demographic issues taught by the Faculty of Theology in Ljubljana and findings of the Slovenian demographic profession on how to solve the demographic crisis. Keywords: Demography, Birth Rate, Slovenia, Faculty of Theology, Jožef Stefan Institute 1. Uvod Inštitut Jožef Stefan in Teološka fakulteta, predvsem po zaslugi avtorjev tega prispevka, že 15 let sodelujeta pri organizaciji demografske konference v okviru Informacijske družbe. Leta 2018 sta avtorja prispevka sodelovala pri posvetu v Državnem svetu (Državni svet 2020) na temo demografije; predstavila sta vsak svoj

2 556 Bogoslovni vestnik 81 (2021) Slika 1: Eksponentna rast prebivalstva zadnje stoletje se sklada z uničevanjem živalstva in okolja. Pod grafom imamo napisane letnice od 1800 do Številke na desni označujejo število zemeljskega prebivalstva, izražene so v milijonih (vijolična zgornja linija), številke na levi pa označujejo izgubo vrst v smislu zmanjšanja biotske raznovrstnosti (zelena linija spodaj). Vir: Scott, J.M Threats to Biological Diversity: Global, Continental, Local. U.S. Geological Survey, Idajo Cooperative Fish and Wildlife, Research Unit, University of Idaho. referat. Dr. Matjaž Gams, ki je tudi državni svetnik, je v svojem predavanju nakazal, kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda (Gams 2018). Pri tem dogodku sta sodelovala tudi dr. Drago Čepar in prof. dr. Janez Malačič, strokovnjaka z najdaljšim,demografskim stažem v Sloveniji. Razprave so zbrane v Beli knjigi slovenske demografije, ki je postavila temelje za strokovno obravnavo demografske tematike (Gams in Malačič 2019). Nivo znanstvenih razprav ni ostal neopažen v slovenski politiki, saj je predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor povabil oba avtorja tega članka na posvet o demografskih vprašanjih v predsedniško palačo in njun prispevek na diskusiji je bil odmeven (Šokić 2019). V članku bomo predstavili demografsko stanje v Sloveniji, ki ga bomo postavili v kontekst globalnih demografskih problemov. Glavni namen in hkrati izvirno sporočilo prispevka pa je, pokazati na podlagi predstavitve katoliškega nauka in znanstvenega pogleda na demografska vprašanja precejšnjo sorodnost med katoliškim naukom in spoznanji slovenske demografske stroke v analizi demografskega stanja in v spodbudah za rešitev demografske krize. 2. Demografsko stanje po svetu Graf na sliki 1 nam pokaže, da sorazmerno z eksponentnim naraščanjem števila ljudi na zemlji izumirajo tudi živalske vrste. V zadnjih 40 letih je upadlo število živali

3 Matjaž Gams idr. - Katoliški nauk in znanost o demografskih vprašanjih % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Slika 2: Zmanjševanje deleža Evropejcev v svetovni populaciji. Pod grafom so letnice od 1700 do 2150; na levi strani so odstotki deleža Evropejcev v svetovni populaciji. Vir (ali število njihovih kilogramov) za polovico in trendi šestega velikega svetovnega izumiranja živali in rastlin so očitni (Kolbert 2014). Verjetno ni treba posebej razlagati, kako v zadnjih desetletjih industrija segreva zemeljsko ozračje in kot posledica tega uničuje možnosti za življenje na zemlji. Demografska rast, ki jo predvidevajo projekcije, če bi se nadaljeval trend zadnjih desetletij in predvsem današnji način življenja človeštva, bi bila očitno nevzdržna na daljše obdobje. To pa ni edini in tudi ne največji demografski problem. Problematično je upadanje rojstev! Omenimo položaj v zahodnem svetu. V Evropi resda ni zunanje fizične ali pravne prisile glede rojevanja otrok, toda liberalistično-hedonistične težnje ustvarjajo javno mnenje, ki ni naklonjeno povečanju natalitete. To mnenje prek klasičnih in spletnih medijev vpliva na pare, da se odločajo za minimalno število otrok ali se celo ne odločajo za otroke. Zato v Evropi beležimo negativni naravni prirastek.»na začetku stoletja se je v Evropi začela skupna stopnja rodnosti zniževati. V letih 2001 in 2002 je stopnja znašala 1,46 živorojenega otroka na žensko. Do leta 2010 se je sicer povišala na 1,62, nato se je do leta 2013 znižala na 1,54, leta 2014 pa znova povišala na 1,58. V razvitih delih sveta se za stopnjo naravnega obnavljanja prebivalstva, tj. za raven, na kateri bi bilo število prebivalstva brez priseljevanja ali izseljevanja dolgoročno stabilno, šteje skupna stopnja rodnosti 2,10 živorojenega otroka na žensko.«(eurostat 2020) Posledici zmanjšane natalitete sta staranje prebivalstva in izumiranje narodov. To zadnjo trditev potrjuje graf na sliki št. 2, na kateri krivulja prikazuje zmanjševanje

4 558 Bogoslovni vestnik 81 (2021) 3 deleža prebivalcev evropskega izvora (v Evropi ali kjerkoli po svetu) v svetovni populaciji. Z drugo besedo, kaže na izumiranje evropskih narodov (Volset idr. 2020). Ko govorimo o demografski sliki človeštva, ne moremo ne opaziti, da kljub naraščanju prebivalstva radikalno pada rodnost. Razlog ni znan, lahko je zaradi okolja (Levine in Swan 2016; Swan in Colino 2021), iz kulturno-socioloških razlogov ali zaradi obojega. Ta trend lahko močno opazimo predvsem v razvitih državah, v nekoliko manjši meri pa v deželah tretjega sveta. Vsekakor lahko zapišemo, da se število novorojenih otrok v zadnjih 10 letih v svetu praktično ne povečuje več (Pearce 2008). Nobena država, ki je padla pod mejo reprodukcije 2,1 otroka na žensko, se ni vrnila nazaj čez to mejo, vsaj do sedaj ne. Niti Kitajska, ki je začela z močnimi spodbujevalnimi ukrepi, ko se rodnost po ukinitvi prepovedi rojevanja več kakor enega otroka ni dvignila. Tabela 1 prikazuje, da se je v svetovnem merilu rodnost od leta 1955, ko beleži 4,97 otroka na žensko, do leta 2020 zmanjšala na 2,47. Hkrati pa se je povprečna starost med omenjenima letnicama zvišala od 23 do 30,9 leta. Pričakovana življenjska doba se je zvišala po celem svetu (po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije na svetovni ravni znaša povprečno 70 let). V 45 letih smo tako pridobili 12,2 leta življenja oziroma se pričakovana življenjska doba v zadnjih 150 letih povečuje za šest ur na dan. Prihajajoči demografski problem na svetu torej ni več veliko število prebivalcev, temveč vse manjša rodnost, posledica tega pa sta staranje prebivalstva in izumiranje manjših narodov. Leto (julij 1) Prebivalci Letna rast Povprečna starost Rodnost Urbana pop. % ,794,798,739 1,05 % 30,9 2,47 56,2 % ,713,468,100 1,08 % 29,8 2,51 55,7 % ,631,091,040 1,10 % 29,8 2,51 55,3 % ,547,858,925 1,12 % 29,8 2,51 54,9 % ,464,022,049 1,14 % 29,8 2,51 54,4 % ,379,797,139 1,19 % 30 2,52 54,0 % ,956,823,603 1,24 % 28 2,58 51,7 % ,541,907,027 1,26 % 27 2,65 49,2 % ,143,493,823 1,35 % 26 2,78 46,7 % ,744,212,979 1,52 % 25 3,01 44,8 % ,327,231,061 1,81 % 24 3,44 43,0 % ,870,921,740 1,79 % 23 3,59 41,2 % ,458,003,514 1,79 % 23 3,86 39,3 % ,079,480,606 1,97 % 22 4,47 37,7 % ,700,437,046 2,07 % 22 4,93 36,6 % ,339,583,597 1,93 % 22 5,02 N.A ,034,949,748 1,82 % 23 4,90 33,7 % ,773,019,936 1,80 % 23 4,97 N.A. Tabela 1: Svetovna populacija temeljni demografski podatki. Vir:

5 Matjaž Gams idr. - Katoliški nauk in znanost o demografskih vprašanjih Slovenci Prebivalci Slovenije Samo Slovenci imigrantje, samo tujci emigrantje Samo Slovenci emigrantje, samo tujci imigrantje Slika 3: Projekcija prebivalcev Slovenije in Slovencev po narodnosti znotraj Slovenije. Vir: Gams Demografsko stanje v Evropi in v Sloveniji Demografski fenomeni so, razen v vojnah, katastrofah ali epidemijah, navadno dolgotrajni in zato manj pomembni za javnost in tudi za politike, ki najpogosteje razmišljajo pretežno o časovnem razponu nekaj let. Posledica tega je, da so dolgoročne demografske napovedi v javnosti pogosto sprejete z nezainteresiranostjo in tudi s skepso, čeprav so v resnici dolgoročno najpomembnejše. Slovenski demografski dogodki (Gams in Malačič 2019) prinašajo ključno spoznanje, da je človeštvu pred desetletji grozila prevelika demografska rast, ki pa se bo po modernih projekcijah ustavila (Volset idr. 2020), hkrati pa, zaradi upadanja števila rojstev, predvsem malim evropskim narodom grozi izumrtje (Bricker in Ibbitson 2019). Kaj pomaga malo večja ali manjša gospodarska rast, če je vsako leto v Sloveniji slovenskih državljanov premalo (Čepar 2021) in so dolgoročne demografske projekcije izredno problematične? Pred izumrtjem pa bosta nastopili slabljenje pomena držav s premajhno rodnostjo in nazadovanje gospodarstva (Lee idr. 2014). Vrnimo se še nekoliko k sliki 2, ki nam prikazuje delež Evropejcev v svetovni populaciji in pričakovane spremembe v deležu svetovne populacije. Leta 1950, to je, po drugi svetovni vojni, je bilo Evropejcev skoraj 22 % svetovne populacije. Leta 2015 jih je bilo 10 %, leta 2100 jih bo le še 6%. To kaže na katastrofalne posledice evropske demografske politike. A medtem ko bo za velike evropske narode govor le o

6 560 Bogoslovni vestnik 81 (2021) 3 nekem določenem zmanjšanju, bodo manjši evropski narodi, kakor sta slovenski in hrvaški, izumrli, če ne bo bistvenih sprememb. Demografske projekcije so enake za Slovence po narodnosti in domicilnih prebivalcih ni bistvene razlike glede obeh pogledov. Delež Slovencev v svetu se zmanjšuje: z 0,6 promila leta 1950 na 0,2 promila leta 2015 in po projekcijah na 0,09 promila leta Od druge svetovne vojne do leta 2100 se bo torej delež Slovencev v svetu zmanjšal za 6-krat. Slovenska demografska gibanja smo analizirali z vrsto svojih lastnih programov in smo jih primerjali s programi EU in Eurostat (Eurostat 2020). Izkazalo se je, da so predikcije zelo podobne, to pa pomeni, da je ob sedanjih predpostavkah prihodnost izrazito predvidljiva. Seveda se lahko razmere spremenijo, to vpliva na projekcije, a neodvisne analize projekcij prof. Malačiča so pokazale, da so bile zgodovinske napovedi nekaj desetletij nazaj zelo točne in natančne (Malačič, Ogrin in Gams 2020). Glavne slovenske analize smo predstavili na sliki 3. Število Slovencev po narodnosti smo zasnovali glede na obstoječe podatke, od zadnjega popisa po narodnosti. Treba je zapisati, da so najnovejši popisi brez opisovanja narodnosti (saj tudi števila splavov ne vodimo), to pa je močno vprašljivo tako s stališča stroke kakor glede vprašanj o hiperglobalni miselnosti, ki namenoma degradira lokalno prebivalstvo (Gams 2017). Projekcije kažejo, da bo okoli leta 2100 v Slovenji le še pol prebivalcev Slovencev po narodnosti. Podrobnejše analize so dokaj decidivno odgovorile, kaj so ključni vzroki za upadanje rojstev in s kakšnimi ukrepi bi lahko povečali število slovenskih rojstev oziroma preprečili izumrtje Slovencev. Nacionalna marginalizacija Slovencev, podobno kakor večine evropskih manjših narodov, je nakazana do leta 2100 (Slika 3). Manjši narodi bodo, podobno kakor vsi manjši jeziki, ki izumirajo zaradi globalistične angleščine, v nekaj sto letih preprosto izumrli. Celo za Japonsko so projekcije, da bodo Japonci izumrli do leta 2100 (NDTV 2012; Wikipedia 2021). Seveda bodo prej sledila desetletja fizičnega, kulturnega in civilizacijskega nazadovanja, a konec je predvidljiv z osnovnošolsko matematiko: leta 2100 bo v Sloveniji samo še 50 % Slovencev, leta 2500 manj kakor Takrat bo tudi vseh avtohtonih državljanov Slovenije (Hrvatov, Italijanov, Madžarov itd.) skupaj manj kakor Celemu svetu grozi nazadovanje (Bricker in Ibbitson 2019), vendar se to pri velikih narodih ne pozna tako radikalno kakor pri manjših, kamor sodi tudi Slovenija z dvema milijonoma prebivalcev. Slovenskih državljanov je za 0,03 % svetovnega prebivalstva. Ob ohranitvi stopnje rodnosti na obstoječi nizki ravni bo povprečna starost prebivalcev v Sloveniji do leta 2050 narasla na 48,6 leta, medtem ko je leta 2017 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije znašala 43,2 leta. Obenem se bo zmanjšala populacija v najbolj aktivni dobi od 20 do 64 let (do leta 2030 predvideno zmanjšanje za oseb). Vse to bo med drugim pomembno vplivalo tudi na trg dela. Napovedi torej kažejo, da lahko v naslednjih tridesetih letih v Sloveniji pričakujemo močno absolutno povečanje števila starejših prebivalcev in še hitrejšo rast njihovega deleža v celotnem prebivalstvu, to pa bo ključno vplivalo na gospodarske razmere, na pokojnine in na kvaliteto življenja (Lee idr. 2014). Spoznanja po začetnih odporih in napadih na nosilce demografskih objav v Sloveniji počasi iščejo v večinskih vsaj poljudnoznanstvenih in strokovnih medijih (Sever 2021, 15 20).

7 Matjaž Gams idr. - Katoliški nauk in znanost o demografskih vprašanjih Analiza položaja Kdo in kako forsira ukrepe za zmanjševanje rodnosti oziroma kdo vpliva na življenje modernih Evropejcev in Slovencev? Po nekaj letih študij informacijske družbe ugotavljamo (Pivec, Krisper in Gams 2019), da so zlasti mladi pod velikim ideološkim pritiskom oziroma medijsko propagando, ki spreminja način razmišljanja, podobno kakor so ga sistemi komunističnih držav (Jugoslavija, Rusija, Severna Koreja). Ta medijska propaganda ima dokaj vidne nosilne teme: neoliberalizem, globalizem, potrošništvo, egoizem, raztrganje vseh socialnih vezi od države do družine. V Sloveniji 17 % žensk nima otrok, mladi moški pa imajo 50 % semenčic glede na stanje pred 40 leti. Če se ustavimo pri zadnjem podatku nekaj deset let so se večinski mediji posmehovali raziskavam, ki so trdile, da pada število semenčic pri mladih Evropejcih. Hkrati so jih strokovno klasificirali kot statistično nezanesljive. Šele nedavno (Swan idr. 2021) se je spoznanje razširilo v strokovni javnosti. Te motnje so bistveno hujše, kakor bi kdo naivno pomislil. Iz 2,5 milijona semenčic jih normalno ob polni rodnosti moškega in ženske le 20 pride do kraja oploditve. Če je semenčic pol manj, strmo pade možnost zanositve. Iz analiz in objav ni jasno, zakaj se dogajajo omenjene motnje, najbolj verjetna teorija pa je povezana s hormonskimi motilci. Sistem vrednot potrošništva in protirodnosti širijo svetovne elite, pogosto prek dobrodelnih organizacij. Med njimi je zagotovo tudi fundacija Billa in Melinde Gates, ki deluje prioritetno v dobro človeštva in na tem nivoju je ključno zmanjšanje rojstev. Del tega ideološkega pritiska v svetu pa ni znan, morda nastaja sam od sebe, emergentno, kot del moderne informacijske družbe. Ve se tudi, s katerimi ukrepi ustaviti preveliko število rojstev: razbiti družino, omogočiti lahke ločitve, razbiti poroko in druge ustanove družine, propagirati svobodno izbiro partnerjev, otežiti starševstvo, povečati strošek in ceno otrok, trgati tradicionalne oblike socialnih vezi 5. Predlogi Teološke fakultete za povečanju natalitete V javnih občilih ali pa v osebni komunikaciji je zelo pogosto izraženo mnenje, da je katoliška Cerkev,zaostala. Mnogi so prepričani, da je konservativna v smislu, da uči nauk, ki ni več aktualen v današnji družbi, ki ni skladen z znanostjo in živi v srednjem veku. Zakaj? Razlog so vrednote, ki se dotikajo družinskega življenja, rodnosti, abortusa, evtanazije in spolne morale. Ne le v Sloveniji, tudi drugje v zahodnem svetu katoliškim vrednotam nasprotujejo predvsem levo usmerjeni liberalni mediji. Ne le da nasprotujejo katoliškemu nauku, ki ga uči Teološka fakulteta v Ljubljani, v zadnjih časih smo v Sloveniji priče njihovi ekstremistični drži, ki se izraža z agresivnimi dejanji. 1 Ali je Cerkev zares zaostala, ker zagovarja življenje kot vrednoto? Kaj je vrednota? To je cilj, ki omogoča življenje in preživetje; ne le 1 Nasprotovanje državnega financiranja društev, ki so proti splavu, in risanje svastike na fasade njihovih prostorov.

8 562 Bogoslovni vestnik 81 (2021) 3 posamezniku, temveč vsem posameznikom in družbi kot celoti. V bistvu je vrednota samo to, kar omogoča preživetje. Jeseni 2010 je evropska škofovska konferenca povabila vse evropske katoliške škofe na posvet z naslovom Katoliška Cerkev je vznemirjena zaradi,demografske zime v Evropi. 2 Zavedajoč se, da koeficient 1,5 otroka na žensko še zdaleč ne zadošča za ohranjanje evropske populacije, ki se stara, so škofje sklenili, da je edina rešitev za Evropo trdna in za življenje odprta družina. Rezultat posveta je knjiga I vescovi europei su demografia e famiglia in Europa, v kateri je izražena spodbuda evropskim državam, da bi stimulirale nataliteto s pomočjo družinam in da bi z zakonodajo omogočile spremembo načina mišljenja in življenja. V bistvu so samo povzeli nauk, ki ga katoliška Cerkev oznanja že 2000 let in ga bomo v nadaljevanju predstavili. Krščanstvo kot religija je skozi stoletja pogosto doživljalo pritiske vladajočih elit, a se je s stališča demografije razširilo predvsem zato, ker je dalo družini ključni pomen in ker je vztrajalo pri nauku, da je življenje sveto in neodtujljivo (Kranjc Jakša 2020). Katoliški nauk o družini izhaja iz opredelitve zakonske zveze, ki je temelj družine:»nobena ideologija ne more zbrisati iz človeškega spoznanja gotovosti, da obstaja zakonska zveza samo med dvema osebama različnega spola.«(gs, tč. 48) Cerkev razume in spoštuje osebe s homoseksualno spolno usmerjenostjo, toda dve osebi istega spola ne moreta spočeti otrok.»zakonska zveza, s katero mož in žena ustanovita celovito življenjsko skupnost in je po svoji naravi naravnana v blagor zakoncev in roditev ter vzgojo otrok, je med krščenimi od Kristusa Gospoda povzdignjena v dostojanstvo zakramenta.«(zcp ) Katoliška Cerkev je prepričana, da trdnost vezi v družini, ki so bistvene za rodnjo in vzgojo otrok, v največji meri zagotavlja nerazveznost zakona. V Apostolskem pismu o družini je Janez Pavel II. poudaril, da je»med najpomembnejšimi in najnujnejšimi nalogami zakonskih parov v našem času pričevanje za neprecenljivo vrednoto nerazvezljivosti zakonske zveze in zvestobe«(janez Pavel II., tč. 24). Sodobna družba na vsakem koraku poudarja človekove pravice. Pri tem pa pozablja priznati pravice najšibkejšim. Katoliški nauk prepoznava človeško osebo od združenja moške in ženske spolne celice pri spočetju zarodka pa do človekove biološke smrti:»želja po materinstvu in očetovstvu ne upravičuje nobene pravice do otroka, pač pa so očitne pravice tistega, ki prihaja na svet. Temu je treba zagotoviti najustreznejše bivanjske razmere s trdno na zakonu in komplementarnosti dveh podob, očetovske in materinske utemeljeno družino.«(kompendij družbenega nauka Cerkve, tč. 235).»Otrokove pravice morajo biti zavarovane s pravnim redom / / Prva otrokova pravica pa je, da se rodi v družini z materjo in očetom, pravica, katere spoštovanje je bilo vedno težavno in ki pozna danes zaradi razvoja genetske tehnologije nove oblike kršitev.«(tč. 244) Cerkev je prepričana, da ima država dolžnost, da varuje družino in otroke:»politična skupnost ima dolžnost, da družino spoštuje, jo podpira in ji zagotavlja predvsem: svobodo, da si osnuje svoje ognjišče, da ima otroke in jih vzgaja v 2 Zagreb, 30. september 3. oktober 2012.

9 Matjaž Gams idr. - Katoliški nauk in znanost o demografskih vprašanjih 563 skladu s svojimi nravnimi in religioznimi prepričanji; zaščito trdnosti zakonske zveze in družinske ustanove; svobodo, da izpoveduje svojo vero, jo predaja naprej, vzgaja v njej svoje otroke s potrebnimi sredstvi in ustanovami; pravico do zasebne lastnine, svobodo, da osnuje podjetje, dobi delo, stanovanje, pravico, da se izseli; na podlagi institucij dežele pravico do zdravstvenega varstva, do pomoči za ostarele in do družinskih doklad; zaščito varnosti in zdravstva, zlasti z ozirom na nevarnosti, kakor so mamila, pornografija, alkoholizem itd., svobodo, da skupaj z drugimi družinami osnuje združenja in da so tako zastopane tudi pri civilnih oblasteh.«(katekizem Katoliške Cerkve, tč. 2211) Papež Frančišek je pred časom poudaril, da spoštuje vse tiste, ki živijo drugače, kakor uči Cerkev. Imajo osebno svobodo in pravico, izbrati način življenja, ki jim ustreza. Cerkev in znanost pa ugotavljata, da današnja družba z zametavanjem vrednote življenja (abortus, evtanazija, hedonizem, egoizem) drvi v izumrtje. Še več, Cerkev je prepričana, da življenje po katoliškem nauku zagotovo omogoča preživetje. Življenje po verskem nauku je namreč pravica katoličanov (Strehovec ). V Beli knjigi demografije je dr. Tadej Strehovec predstavil podatke, ki potrjujejo, da verska prepričanja zelo vplivajo na rodnost (95 98). Projekcije stopnje rodnosti v okviru posameznih verskih skupnosti 3 kažejo, da se bo do leta 2050 stopnja rodnosti v okviru posameznih verskih skupnosti višala, v največji meri med verskimi skupnostmi, ki se uvrščajo v monoteistična verstva (islamska verska skupnost predvideva porast vernikov za 73 %, v okviru krščanskih skupnosti pa 35 % porast), medtem ko naj bi leta 2050 delež tistih, ki ne izkazujejo verskega prepričanja, v primerjavi s celotno svetovno populacijo znašal 9 %. 6. Predlogi demografske stroke za povečanje natalitete Po nekaterih pesimističnih ocenah smo tako v Sloveniji kakor v Evropski uniji najbolj ugoden čas za odziv na demografske spremembe že zamudili, tako da ni mogoče z dokaj preprostimi ukrepi preprečiti izumrtja, a vendarle bi bilo treba demografsko krizo, tako kakor tudi vse druge, s katerimi smo se ali se še soočamo (ekonomska, okoljska, energetska), dojemati predvsem kot vzgonski element, ki nas lahko vodi k spremembam, in ne kot nepremagljivo težavo. Po mnenju nekaterih strokovnjakov je možno z relativno malo dodatnimi sredstvi doseči korenite spremembe na bolje, predvsem pa obrniti negativni trend v pozitivnega. Treba se je zavedati, da premajhna rodnost ni samo ekonomski problem, zaradi nje pomembno pade tudi kakovost življenja in medčloveških odnosov. Matjaž Gams je kot poročevalec 1. oktobra 2018 državnemu svetu predložil rešitve, ki jih predlaga stroka za preprečitev izumiranja slovenskega naroda. Najprej je poudaril, da priseljevanje v Slovenijo ne bo rešilo naših demografskih težav. Nasprotno pa izseljevanje mladih iz Slovenije poglablja demografsko krizo. Slovenija mora mladim ponuditi kakovostnejše življenjske možnosti, da ne bodo odha- 3 Študije Pew Research Centre iz leta 2015.

10 564 Bogoslovni vestnik 81 (2021) 3 jali v tujino. Predstavil je nekaj konkretnih predlogov, kako je možno reševati problematiko demografskih sprememb. V Sloveniji bi bilo treba dvigniti delež financiranja dolgotrajne oskrbe s sedanjih 0,9 % BDP na vsaj 1,3 % BDP, z ohranjanjem gospodarskega razvoja pa je treba, ob staranju delovne sile, v čim večji meri vključiti starejše in upokojene in vzgajati od vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje za novo solidarnost med generacijami. Uvesti je treba način sodelovanja in komuniciranja v okviru družine, službe in družbe; za to že obstajajo ustrezna orodja in metodologije. 4 Nato pa se je osredotočil na pomen družine, to pa tudi podrobneje predstavljamo. 5 Nekateri strateški dokumenti na ravni EU (v obliki zelenih knjig na temo rodnosti, pokojninskih sistemov in migracij) in v Sloveniji (npr. Strategija dolgožive družbe, 6 v povezavi z Resolucijo o družinski politiki Vsem družinam prijazna družba (ReDP18 28) in Strategija ekonomskih migracij za obdobje od 2010 do 2020 ) so že sprejeti. Pomemben element reševanja problematike nizke rodnosti v Sloveniji namreč lahko pomeni ustrezna družinska politika, ki jo je treba razumeti v najširšem možnem smislu in ob upoštevanju vseh področij, ki lahko vplivajo na položaj družin v družbi (materialni in vrednostni ukrepi itd.). Družinska politika mora delovati na vseh področjih družinskega življenja in v celotnem obdobju vzgoje in skrbi za otroke. Ukrepi družinske politike morajo biti naravnani pozitivno in zagotavljati neko določeno stopnjo varnosti staršem, ki se odločajo za prvega otroka ali širitev družine. Zaradi številčno čedalje manjših generacij bi bilo treba vložiti več sredstev in truda v to, da se bodo ljudje prej odločili za kakega otroka več in nasploh za družino. Kot možni ukrepi so med drugim prepoznani: a) spodbujanje mladih k porokam in k ustvarjanju družin na podlagi finančnih spodbud ob poroki in ob višjih otroških dodatkih, ki naj bodo neodvisni od premoženja družine; b) omogočanje dostopa do stanovanj za mlade družine pod ugodnejšimi pogoji (imamo praznih stanovanj); c) spremembe pokojninske zakonodaje z uvedbo nekaterih bonitet v povezavi s številom otrok v družini. Stroka se zaveda, da so močni pritiski v smeri zmanjšanja rodnosti, ki bodo kot stranski produkt povzročili izumrtje Slovencev po narodnosti in avtohtonih prebivalcev Slovenije. Zakaj se tega ne zave tudi politika in ne sprejme primernih ukrepov? Konec koncev je nekaj tega dejansko že uspelo, ko smo prek prvih demografskih konferenc dvignili rodnost z 1,2 na 1,5 1,6. Žal pa je do 2,1 še daleč. In zakaj sprejemamo nove in nove ukrepe v negativni smeri, ki še povečujejo pritisk na izumiranje? Zgled je starševski očetovski dopust veliko sredstev gre za to, učinek pa je negativen, ker zmanjšuje možnosti za uspešno kariero staršev in povečuje celoviti strošek za otroka. Analize kažejo, da je ključna postavka to, kako s povečano,ceno (finančno, človeško ) zmanjšati pozitivne učinke otrok oziroma jih 4 Razvijajo jih na Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. 5 Predloge stroke za rešitev demografske krize povzemamo iz Bele knjige demografije (Gams in Malačič 2018). 6 Osredotoča se na vprašanje dolgoživosti družbe v povezavi z demografskimi spremembami in s tehnološkim razvojem, ki zahteva spremembe v gospodarstvu in v celotni družbi, nenehno prilagajanje, pridobivanje novega znanja, fleksibilizacijo trga dela, spremembe v življenjskem ciklu ipd.

11 Matjaž Gams idr. - Katoliški nauk in znanost o demografskih vprašanjih 565 narediti,predrage. Če mora mati delati ves dan v službi, preprosto nima časa za otroke. Če očetje ostanejo doma, škodijo svoji karieri in gospodarstvu/družbi precej bolj, kakor je pozitivnih učinkov zaradi tega ukrepa. Bistvo je to, da otroci niso predragi in da prinesejo več koristi kakor negativnih posledic. Ko predlagamo takšne ukrepe, se zganejo domači in tuji ideološki lobisti in zgroženo očitajo, da to pa že ne. Recimo en sam preprost ukrep, ki nič ne stane in je pravzaprav ekonomsko najbolj pošten: število zaposlenih otrok naj se upošteva pri višini pokojnine. Pokojnino dobivajo upokojenci po medgeneracijskem dogovoru tako, da sočasno zaposleni plačujejo pokojnino za svoje starše. Če nekdo nima otrok, je svoje dodatke resda predal svojim staršem, zato pa ni nikogar, ki bi prispeval zanj. Tisti pa, ki imajo otroke, so zagotovili pokojnino sebi in tistim brez otrok. Kje je tu pregovor»čisti računi, dobri prijatelji«in zakaj ne sprejmemo takšnega ukrepa v smislu spodbujanja števila rojstev? Takšnih ukrepov je cela vrsta, so pa vsi v konfliktu s propagandno ideologijo zmanjševanja rojstev, ki je resda nujna za dobro planeta in človeštva globalno, lokalno v Sloveniji pa njeno uveljavljanje pomeni izumiranje. 7. Sklep Eksponentno večanje števila prebivalcev na našem planetu je demografski problem, vendar ne največji, še zdaleč pa ni usoden za človeštvo. Veliko resnejši je problem upadanja rojstev, ki ga zaznavamo po vsem svetu. Inštitut Jožef Stefan je k temu problemu pristopil znanstveno in povezal spoznanja slovenske demografe: prof. Malačič (Malačič 2006), dr. Milivoja Vida Šircelj (Šircelj 2020) in drugi. Objavljena spoznanja v zbornikih 14 demografskih konferenc in Bele knjige slovenske demografije (Gams in Malačič 2019) so relevantne strokovne podlage za odločanje v naši državi. Po drugi strani pa v slovenski javnosti obstaja veliko zavajanja glede demografskih sprememb, ki so ob konfliktu s stroko privedle do kritik in ideoloških napadov prek socialnih omrežij in v večinskih medijih. Neoliberalni pogledi in gibanja kot tako imenovani,cancel culture (moderna spletna oblika ostrakizma, ko se iz družbe izločajo,drugačni ) so se tako razširili v slovenski in v evropski družbi, da so demografske raziskave pogosto pod pritiski. Hkrati pa ugotavljamo, da se profesorji s Teološke fakultete v Ljubljani in raziskovalci Inštituta Jožef Stefan ujemajo v analizi demografskega stanja in da se njihovi predlogi za rešitev demografske krize v bistvenih točkah ujemajo. Obojni se zavedajo usodnosti liberalistične in hedonistične miselnosti za slovenski narod in za človeštvo. Rešitev demografske zime vidijo v trdni družini, v kateri bosta oče in mati imela izpolnjene možnosti za sprejetje in vzgojo otrok, otroci pa bodo deležni podpore obeh staršev. Strokovne predstavitve in besedila predstavnikov obeh ustanov zdržijo v primerjavi z moderno znanstveno literaturo (Volset idr. 2020). Lahko zapišemo, da je to zgled, ko gresta religijski nauk in znanost skupaj z roko v roki za preživetje slovenskega naroda in človeštva.

12 566 Bogoslovni vestnik 81 (2021) 3 Kratici CS Koncilski odloki 1980 [Pastoralna konstitucija o Cerkvi v sedanjem svetu / Gaudium et spes (1965)]. ZCP Zakonik cerkvenega prava Reference Blangiardo, Giancarlo, in Simona Maria Mirabelli, ur I Vescovi europei su demografia e famiglia in Europa. Siena: Edizione Cantagalli. Bricker, Darrell, in Ibbitson John Empty Planet: The Shock of Global Population Decline. New York: Robintson. Čepar, Drago Demografsko vprašanje kot ključ za prihodnost. Slovenec, Državni svet Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda. Državni svet. ds-rs.si/?q=novice/kako-prepreciti-izumiranje- -slovenskega-naroda. Eurostat Statistics explained. European Union. -explained/pdfscache/19886.pdf. Gams, Matjaž Globalizem in prednosti superinteligence za Republiko Slovenijo. V: Tine Hribar, ur. Prenova Evrope: Posvetovanje Prispevki za slovenski nacionalni program. Zv. 2, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti Demografski trendi v svetu in Sloveniji. Youtube video, 11: youtube.com/watch?v=a4rai9zong0. Gams, Matjaž, in Janez Malačič, ur Bela knjiga slovenske demografije. Ljubljana: Inštitut Jožef Stefan. Janez Pavel II Apostolsko pismo o družini. Ljubljana: Družina. Katekizem Katoliške Cerkve Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca. Kolbert, Elizabeth The Sixth Extinction: An Unnatural History. New York: Bloomsbury. Kompendij družbenega nauka Cerkve Ljubljana: Družina. Koncilski odloki Ljubljana: Nadškofijski ordinariat. Kranjc Jakša, Urška Bioetična vprašanja v neonatologiji. Bogoslovni vestnik 80, št. 1: kranjc Lee, Ronald, Andrew Mason in J. Sambt Is low fertility really a problem? Population Aging, Dependency, and Consumption. Science 346: Levine, Hagai, in Shanna H. Swan Is dietary pesticide exposure related to semen quality? Positive evidence from men attending a fertility clinic. Human Reproduction 30, št. 6: Malačič, Janez Demografija: teorija, analiza, metode in modeli. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. Malačič, Janez, Tomaž Ogrin in Matjaž Gams, ur Informacijska družba: Ljudje in okolje. Zv. F. Ljubljana: Inštitut Jožef Stefan. Meadows, Donella H., Jorgen Randers, in Dennis L. Meadows. Synopsis: Limits to Growth: The 30-Year Update. Vermont: Chelsea Green Publishing. NDTV Japan population clock shows extinction in 1000 years. NDTV, Pearce, Fred Peoplequake, Mass Migration, Ageing Nations and the Coming Population Crash. London: Transworld Publishers. Pivec, Franci, Marjan Krisper in Matjaž Gams, ur Informacijska družba: Etika in stroka. Zv. D. Ljubljana: Inštitut Jožef Stefan. Sever, V Naš planet brez nas? Življenje in tehnika, št. 6 (junij). Scott, Michael J Threats to Biological Diversity: Global, Continental, Local. Predstavitev na konferenci Shifting Baselines and New Meridians: Water, Resources, Landscapes, and the Transformation of the American West (Summer Conference, June 4-6). William A. Wise Law Library. cgi/viewcontent. cgi?article=1014&context=water-resources- -and-transformation-of-american-west. Strehovec, Tadej Institucionalna religijska reziljentnost v času pandemije koronavirusa v Sloveniji. Bogoslovni vestnik 80, št. 2:

13 Matjaž Gams idr. - Katoliški nauk in znanost o demografskih vprašanjih 567 Swan, Shanna H., in Stacey Colino Count Down: How Our Modern World Is Threatening Sperm Counts, Altering Male and Female Reproductive Development, and Imperiling the Future of the Human Race. New York: Scribner. Šircelj, Milivoja Osnove demografije in demografski razvoj Slovenije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. Šokić, Ivan Posvet pri predsedniku Pahorju o rodnosti in demografiji: Evropejci, Slovenci, belci, ki imamo rodnost pod 1,6 odstotka to vodi edino v izumrtje. Nova24TV, nova24tv.si/slovenija/video-posvet-pri-predsedniku-pahorju-o-rodnosti-in-demografiji-evropejci-slovenci-belci-ki-imamo-rodnost-pod-16- -odstotka-to-vodi-edino-v-izumrtje/ Vollset, S. E., E. Goren, Jackie Cao Chun-Wei Yuan, Amanda E. Smith, Thomas Hsiao, Catherine Bisignano, Gulrez S. Azhar, Emma Castro, Julian Chalek, Andrew J. Dolgert, Tahvi Frank, Kai Fukutaki, Simon I. Hay, Rafael Lozano, Ali H. Mokdad, Vishnu Nandakumar, Maxwell Pierce, Martin Pletcher, Toshana Robalik, Krista M. Steuben, Han Yong Wunrow, Bianca S. Zlavog, in Christopher J. L. Murray World population likely to shrink after mid-century, forecasting major shifts in global population and economic power. The Lancet 396, št : Wikipedia Aging of Japan en.wikipedia.org/wiki/aging_of_japan. Zakonik cerkvenega prava Ljubljana: Nadškofijski ordinariat.

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 3.9.2015 A8-0230/15 15 Uvodna izjava F F. ker je za to, da se bolje zavarujejo demokracija, pravna država in temeljne pravice, potrebna revizija Pogodb EU; F. ker je za to, da se bolje zavarujeta nacionalna

Prikaži več

Microsoft Word - Objave citati RIF in patentne prijave za MP.doc

Microsoft Word - Objave citati RIF in patentne prijave za MP.doc Primerjalna analiza gibanja števila objav, citatov, relativnega faktorja vpliva in patentnih prijav pri Evropskem patentnem uradu I. Uvod Število objav in citatov ter relativni faktor vpliva so najbolj

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Univerza v Ljubljani TEOLOŠKA FAKULTETA SEZNAM IZPITNIH ROKOV Obdobje od: do: Št. Datum Ura Predmet Popravljalec Predavalnica 1

Univerza v Ljubljani TEOLOŠKA FAKULTETA SEZNAM IZPITNIH ROKOV Obdobje od: do: Št. Datum Ura Predmet Popravljalec Predavalnica 1 Univerza v Ljubljani TEOLOŠKA FAKULTETA SEZNAM IZPITNIH ROKOV Obdobje od: 11. 6. 2018 do: 6. 7. 2018 Št. Datum Ura Predmet Popravljalec Predavalnica 1 11. 6. 2018 08:00:00 Religije in pravo (04678) - 3

Prikaži več

I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in

I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Univerza v Ljubljani Valentina Prevolnik

Prikaži več

Na podlagi sklepa o izbiri kandidata/kandidatke Petre Zega z dne 1

Na podlagi sklepa o izbiri kandidata/kandidatke Petre Zega  z dne 1 Posvet Otrok v družinskih sporih Rdeča dvorana Pravne fakulteta Univerze v Ljubljani Četrtek, 14. 5. 2015 ANALIZA ODLOČANJA SODIŠČ O VZGOJI IN VARSTVU OTROK Lan Vošnjak Svetovalec pri Varuhu človekovih

Prikaži več

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v

Prikaži več

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Ali je zemlja ploščata? Vir: http://www.publishwall.si/stoychi./post/149158/planet-zemlja-ni-to-kar-so-nas-ucili-v-soli.

Prikaži več

Microsoft Word - POPOVIC4021.doc

Microsoft Word - POPOVIC4021.doc UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO VARIANTE DEMOGRAFSKIH PROJEKCIJ ZA SLOVENIJO IN PRITISK NA POKOJNINSKI SISTEM Ljubljana, september 2009 JASNA POPOVIČ IZJAVA Študentka Jasna Popovič

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik 1 Statistika 60 6 6 Uvod v metode družboslovnega raziskovanja 60 6 2 Uvod v družboslovno informatiko

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

Microsoft Word - Novo leto 2018 statistika.docx

Microsoft Word - Novo leto 2018 statistika.docx Statistika leta 217 in napovednik leta 218 Za nami je leto 217, ki je bilo v veliko stvareh prelomno in je zaznamovalo našo župnijo. Večino dogodkov ste lahko ovrednotili in se jih spomnili z zapisom v

Prikaži več

ENV _factsheet_bio_SL.indd

ENV _factsheet_bio_SL.indd NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST Kaj to pomeni za vas? Biotska raznovrstnost pomeni raznolikost življenja na našem planetu. Je temelj naše blaginje in gospodarstva. Pri preskrbi s hrano in vodo, pa tudi

Prikaži več

Microsoft Word - Delovni list.doc

Microsoft Word - Delovni list.doc SVETOVNE RELIGIJE Spoznal boš: krščanstvo - nastanek, širjenje, duhovna in socialna sporočila, vpliv na kulturo islam: nastanek, širjenje, duhovna in socialna sporočila, vpliv na kulturo stik med religijama

Prikaži več

M

M Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M18153112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK FILOZOFIJA Izpitna pola 2 Esej Sreda, 30. maj 2018 / 120 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZAPOSLENIH, KOMPETENČNI CENTRI N KAKO DO NOVIH DELOVNIH MEST DAMJANA KOŠIR Generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

Prikaži več

Številka:

Številka: Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana T: 01 369 77 00 F: 01 369 78 32 E: gp.mddsz@gov.si www.mddsz.gov.si Datum: 13. 3. 2019 PREDLAGANE SPREMEMBE NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA, TRGA DELA IN POKOJNINSKEGA

Prikaži več

Izvajalec

Izvajalec Priloga 1 PREDLOG SOFINANCIRANJA PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA V LETU 2013 1. PROGRAMI NA PODROČJU HUMANITARNE DEJAVNOSTI: - programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami

Prikaži več

1 DEMOGRAFSKI PODATKI

1 DEMOGRAFSKI PODATKI UVOD Število prebivalcev Slovenije je od leta 1955 naraslo za 34,7 % in je v letu 2017 znašalo 2.066.161 prebivalcev, število živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev pa se je v tem obdobju zmanjšalo za

Prikaži več

Strategic Planning Survival Kit

Strategic Planning Survival Kit GLEDAM BEGUNCA -VIDIM ČLOVEKA BEGUNCI V SVETU IN SLOVENIJI VSI IMAMO PRAVICO DO AZILA GettyImages Države so se po strahotah druge svetovne vojne, ki je ustvarila 60 milijonov beguncev, same dogovorile,

Prikaži več

Microsoft Word - Strokovno srečanje ob svetovnem dnevu zdravja_mediji.docx

Microsoft Word - Strokovno srečanje ob svetovnem dnevu zdravja_mediji.docx SPOROČILO ZA JAVNOST Novo mesto, 16. aprila 2018 Strokovno srečanje ob Svetovnem dnevu zdravja NEENAKOST V ZDRAVJU V LUČI DOLGOŽIVE DRUŽBE Novo mesto, 16. aprila 2018 - Na Fakulteti za zdravstvene vede

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

Microsoft Word - brosura docx

Microsoft Word - brosura docx SLOVENIA LC Ljubljana IAESTE Ljubljana Vojkova cesta 63 1000 Ljubljana I nternational A ssociation for the E xchange of S tudents for T echnical E xperience Target your future! kazalo Kdo smo? Naša vizija

Prikaži več

EVRO.dvi

EVRO.dvi Management tehnologije dr. Cene Bavec Management tehnologije postaja v gospodarsko in tehnološko razvitih državah eno temeljnih managerskih znanj. V Sloveniji nimamo visokošolskih in univerzitetnih programov

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation V pomurski regiji bliže k izboljšanju razumevanja motenj razpoloženja Novinarska konferenca, 14. maj 2019 Partnerja programa: Sofinancer programa: Novinarsko konferenco so organizirali: Znanstvenoraziskovalni

Prikaži več

RASTAFARIJANSTVO

RASTAFARIJANSTVO RASTAFARIJANSTVO UVOD Ko večina ljudi sliši besedo rastafarijanstvo pomisli na drede na glavi, reagge in uživanje marihuane. Vendar je rastafarijanstvo vse več kot to. To je način življenja in filozofija,

Prikaži več

REKE (SE) POVEZUJEJO, KAJ PA MI? Mednarodna konferenca za aktivno vključevanje prebivalstva v celovito upravljanje z vodami (IKEW) v Ljubljani glasilo

REKE (SE) POVEZUJEJO, KAJ PA MI? Mednarodna konferenca za aktivno vključevanje prebivalstva v celovito upravljanje z vodami (IKEW) v Ljubljani glasilo REKE (SE) POVEZUJEJO, KAJ PA MI? Mednarodna konferenca za aktivno vključevanje prebivalstva v celovito upravljanje z vodami (IKEW) v Ljubljani glasilo projekta SPARE APRIL 2018 saso.santl@izvrs.si http://www.alpine-space.eu/projects/spare/en/home

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: generalni sekretariat Sveta delegacije COHAFA 59 DEVGEN 176

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

Naslov

Naslov Kriminaliteta v mestnih občinah v Republiki Sloveniji KATJA EMAN ROK HACIN 1 Uvod Meško (2016) kriminaliteto zločinstvenost ali hudodelstvo opredeli kot skupek ravnanj, ki napadajo ali ogrožajo tako temeljne

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

FOTOVOLTAIKA

FOTOVOLTAIKA PRIMERJALNA ANALIZA TEHNOLOGIJ KONČNO POROČILO 1 Vsebina 1. Uvod... 3 1.1. Prva leta fotovoltaike v Italiji, Evropi in svetu... 4 1.1.1. Italija... 4 1.1.2. Svet... 8 1.1.3. Evropa... 10 2 1. Uvod Fotovoltaična

Prikaži več

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij v letu 2005

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij v letu 2005 Priloga I.: PERIODIČNE PUBLIKACIJE 2005 NARAVOSLOVNE MATEMATIČNE VEDE 2005 14.07.2005 45 akademije znanosti in umetnosti Hacquetia 2 20 366 980.000 41 Slovensko farmacevtsko društvo Farmacevtski vestnik

Prikaži več

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 2015 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

POZIV

POZIV Kaj je projekt 2 (2 stopinji)? Projekt 2 naslavlja ključne okoljske izzive sodobnih mest, med katerimi so pregrevanje mestnih središč, onesnažen zrak, velike količine padavinskih voda in vse manjša biotska

Prikaži več

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM Jože Prah, prah.joze@volja.net 041 657 560 Glavne smeri razvoja generirajo Turizem Gozd, les in voda Hrana Nacionalni gozdni program je osnovni strateški dokument

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Revizijsko poročilo Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija Revizijsko poročilo Pravilnost

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B.

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. ZASEBNI NEPROFITNI RADIJSKI PROGRAM Pokritost Poglavitne značilnosti Javni servis nacionalna S svojimi programi zagotavlja

Prikaži več

Microsoft Word - zelo-milo-vreme_dec-jan2014.doc

Microsoft Word - zelo-milo-vreme_dec-jan2014.doc ARSO Državna meteorološka služba Ljubljana,. 1. 1 Zelo milo vreme od. decembra 13 do 3. januarja 1 Splošna vremenska slika Od konca decembra do sredine januarja je nad našimi kraji prevladoval južni do

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev »ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA PRIDELAVE IN PREDELAVE SLADKORNE PESE«Državni svet. 14.11. 2013 Prof. dr. Črtomir Rozman Svetovna proizvodnja sladkorja 123 držav: 80% sladk. Trs, 20 % sladk. Pesa 43

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx)

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx) ŠIFRE PODLAG ZA ZAVAROVANJE Z OPISOM Pojasnilo oznak PIZ - pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZZ - zdravstveno zavarovanje ZPB - zavarovanje za primer brezposelnosti ZSTV - zavarovanje za starševsko

Prikaži več

PowerPoint Template

PowerPoint Template IV. Strateško planiranje v splošnem Strateško planiranje ni izolirano področje od managementa Dve vrsti managementa: Strateški management Operativni management Strateški managemenet šele v zadnjem obdobju

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Slovenian Group Reading Cards

Slovenian Group Reading Cards Kaj je program Narcotics Anonymous? NA (Narcotics Anonymous) smo nepridobitna skupnost moških in žensk, katerih glavni problem so droge. Smo odvisniki, ki okrevamo. Redno se srečujemo, da drug drugemu

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IV. Mednarodna znanstvena konferenca: ZA ČLOVEKA GRE: DRUŽBA IN ZNANOST V CELOSTNI SKRBI ZA ČLOVEKA Alma Mater Europaea - ECM Maribor, 11-12. marec 2016 ODZIVANJE ZDRAVSTVENEGA OSEBJA V PRIMERIH NASILJA

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

TEMA 33. ČETRTA BOŽJA ZAPOVED: SPOŠTUJ OČETA IN MATER 1. RAZLIKA MED PRVIMI TREMI IN PREOSTALIMI SEDMIMI ZAPOVEDMI DEKALOGA Prve tri zapovedi govorijo

TEMA 33. ČETRTA BOŽJA ZAPOVED: SPOŠTUJ OČETA IN MATER 1. RAZLIKA MED PRVIMI TREMI IN PREOSTALIMI SEDMIMI ZAPOVEDMI DEKALOGA Prve tri zapovedi govorijo TEMA 33. ČETRTA BOŽJA ZAPOVED: SPOŠTUJ OČETA IN MATER 1. RAZLIKA MED PRVIMI TREMI IN PREOSTALIMI SEDMIMI ZAPOVEDMI DEKALOGA Prve tri zapovedi govorijo o ljubezni do Boga, ki je najvišje Dobro in poslednji

Prikaži več

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Uvod Poslovna skupina ALDI SÜD, katere del je (skupina) Hofer, posluje po načelih odgovornega upravljanja podjetja. V tem dokumentu predstavljamo, kaj to pomeni

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

POSLOVNO OKOLJE PODJETJA

POSLOVNO OKOLJE PODJETJA POSLOVNO OKOLJE PODJETJA VSI SMO NA ISTEM ČOLNU. ACTIVE LEARNING CREDO (adapted from Confucius) When I hear it, I forget. When I hear and see it, I remember a little. When I hear, see and ask questions

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 NAGOVOR POSLOVODSTVA S sprejetjem KODEKSA RAVNANJA skupine DOMEL smo sklenili zavezo, da se bomo po njegovih načelih ravnali povsod, kjer smo,

Prikaži več

Bodi moder zgled

Bodi moder zgled www.modra-energija.si Bodi moder zgled Moč je v vaših rokah Naredite kaj za bolj zdravo okolje.naredite nekaj koristnega. Prevzemite del skrbi in odgovornosti za naravo. Kar storimo dobrega za naravo,

Prikaži več

20. andragoški kolokvij

20. andragoški kolokvij 21. andragoški kolokvij in sklepni dogodek projekta EPUO Neformalno izobraževanje odraslih kot strategija odzivanja na spremembe 3. in 4. oktober 2017 Stavba Vertikala (Pipistrel Vertical Solutions), Vipavska

Prikaži več

Microsoft Word - Visoko_citirane_3.doc

Microsoft Word - Visoko_citirane_3.doc Visoko citirane objave (1%) v obdobju 23-213 glede na predhodno obdobje Visoko citirane objave so znanstvene objave, ki se po številu citatov uvrščajo v zgornji odstotek najbolj citiranih objav. Gibanje

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local

Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš () OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local Stakeholder Meeting NIJZ, 31. maj 2019 ZARADI KATERIH BOLEZNI UMIRAMO

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 3.7.2017 A8-0249/9 9 Odstavek 9 9. pozdravlja dejstvo, da predlog proračuna za leto 2018 v odgovor na pozive Parlamenta za nadaljevanje pobude za zaposlovanje mladih vsebuje dodatna sredstva za ta program;

Prikaži več

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko)

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko) Splošno o projektu ANALIZA ANKET Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 201 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Pravilnost financiranja referendumske

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4.

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4. ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 219 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4.313 (2.59) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 14 IntrerspecifiOna razmerja .ppt

Microsoft PowerPoint - 14 IntrerspecifiOna razmerja .ppt IV. POPULACIJSKA EKOLOGIJA 14. Interspecifična razmerja Št.l.: 2006/2007 1 1. INTERSPECIFIČNA RAZMERJA Osebki ene vrste so v odnosih z osebki drugih vrst, pri čemer so lahko ti odnosi: nevtralni (0), pozitivni

Prikaži več

DEDOVANJE BARVNE SLEPOTE

DEDOVANJE BARVNE SLEPOTE DEDOVANJE BARVNE SLEPOTE 1. UVOD: Vsak človek ima 23 parov kromosomov, od tega 22 parov avtosomih kromosomov in en par spolnih kromosomov. Ta ne določata samo spola, temveč vsebujeta tudi gene za nekatere

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

Verzija 4, veljavno od Na podlagi 87. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) in 8. člena statuta Zbornice laborat

Verzija 4, veljavno od Na podlagi 87. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) in 8. člena statuta Zbornice laborat Verzija 4, veljavno od 04.10.2018 Na podlagi 87. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) in 8. člena statuta Zbornice laboratorijske medicine Slovenije je le-ta sprejela na ustanovni

Prikaži več

Sezana_porocilo okt2013

Sezana_porocilo okt2013 Občani Sežane o aktualnih vprašanjih telefonska raziskava Izvajalec: Ninamedia d.o.o. Ljubljana, oktober 2013 1. POVZETEK Zaposlitvene možnosti so trenutno največji problem, ki ga zaznavajo anketiranci.

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Verjetnost in vzorčenje: teoretske porazdelitve standardne napake ocenjevanje parametrov as. dr. Nino RODE prof. dr. Blaž MESEC

Verjetnost in vzorčenje: teoretske porazdelitve standardne napake ocenjevanje parametrov as. dr. Nino RODE prof. dr. Blaž MESEC Verjetnost in vzorčenje: teoretske porazdelitve standardne napake ocenjevanje parametrov as. dr. Nino RODE prof. dr. Blaž MESEC VERJETNOST osnovni pojmi Poskus: dejanje pri katerem je izid negotov met

Prikaži več

1

1 1 KAZALO Kazalo 2 Ogled Toplarne Moste 3 Zgodovina 3 Splošno 4 O tovarni 5 Okolje 6 2 Ogled Toplarne Moste V ponedeljek ob 9.20 uri smo se dijaki in profesorji zbrali pred šolo ter se nato odpeljali do

Prikaži več

LISTINA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« MESTNI OBČINA NOVA GORICA

LISTINA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« MESTNI OBČINA NOVA GORICA OBRAZLOŽITEV ZA PODELITEV LISTINE "OBČINA PO MERI INVALIDOV" ZA LETO 2012 MESTNI OBČINI NOVA GORICA Spoštovani svečani zbor! Prisrčen pozdrav v imenu Projektnega sveta»občina po meri invalidov«zveze delovnih

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 KAKO JE NAPOLEON USTVARIL EVROPSKI IMPERIJ učb.75-76 Učenec: > opiše, kako je Napoleon prišel na oblast, > opiše spremembe, ki jih je uvedel Napoleon in jih vrednoti, > pozna glavne vzroke in posledice

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Osnove statistike v fizični geografiji 2

Osnove statistike v fizični geografiji 2 Osnove statistike v geografiji - Metodologija geografskega raziskovanja - dr. Gregor Kovačič, doc. Bivariantna analiza Lastnosti so med sabo odvisne (vzročnoposledično povezane), kadar ena lastnost (spremenljivka

Prikaži več

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih 34. seja Senata UL, z dne 24.1.2017 (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne 21.12.2016) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih je HK UL zbirala in se odločila, da jih sedaj v paketu

Prikaži več

IZZIVI MEDIJSKE PISMENOSTI IN NOVINARSKE ETIKE Ilinka Todorovski XXI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev 6. marec 2019

IZZIVI MEDIJSKE PISMENOSTI IN NOVINARSKE ETIKE Ilinka Todorovski XXI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev 6. marec 2019 IZZIVI MEDIJSKE PISMENOSTI IN NOVINARSKE ETIKE Ilinka Todorovski XXI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev 6. marec 2019 Ilinka Todorovski RTV Slovenija od 1985: dežurna v desku informativnih oddaj

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 3. aprila 219 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 3.43 (1.35) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Umanotera ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Umanotera ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Blaženje podnebnih sprememb: strošek ali razvojna priložnost? mag. Mojca Vendramin Okoljska Kuznetsova krivulja Pritiski na okolje na prebiv. Dohodek na prebivalca Neposredni vpliv različnih cen CO 2

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2014 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2014 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 214 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

Iztok KOSEM in Špela ARHAR HOLDT Trojina, zavod za uporabno slovenistiko ANALIZA BESEDIŠČA IN SKLADNJE V BESEDILIH TESTA BRALNE PISMENO

Iztok KOSEM in Špela ARHAR HOLDT Trojina, zavod za uporabno slovenistiko   ANALIZA BESEDIŠČA IN SKLADNJE V BESEDILIH TESTA BRALNE PISMENO Iztok KOSEM in Špela ARHAR HOLDT Trojina, zavod za uporabno slovenistiko www.trojina.si ANALIZA BESEDIŠČA IN SKLADNJE V BESEDILIH TESTA BRALNE PISMENOSTI PISA 2009 TEMA POROČILA PISA (The Programme for

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 S&TLabs Innovations mag. Damjan Kosec, S&T Slovenija d.d. marec 2013 S&TLabs Laboratorij za inovacije in razvoj spletnih in mobilnih informacijskih rešitev Kako boste spremenili svoj poslovni model na

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Vodilni spletni računovodski program Enaka bruto plača, različno izplačilo? Na enostaven način razlagamo, zakaj pride do razlik pri izplačilu, čeprav je pogodbena plača enaka. Računovodski servis Valerija

Prikaži več

Nebo je zgoraj, zemlja je spodaj, kar biva zgoraj, biva tudi spodaj, kakor je znotraj, je tudi zunaj. To je skrivnost nad skrivnostmi, Vrh nad vrhi. T

Nebo je zgoraj, zemlja je spodaj, kar biva zgoraj, biva tudi spodaj, kakor je znotraj, je tudi zunaj. To je skrivnost nad skrivnostmi, Vrh nad vrhi. T Nebo je zgoraj, zemlja je spodaj, kar biva zgoraj, biva tudi spodaj, kakor je znotraj, je tudi zunaj. To je skrivnost nad skrivnostmi, Vrh nad vrhi. Tako pravi Trismigistus, Mag nad magi. (Hermes Trismigistus

Prikaži več