ŠPORTNA DVORANA ŠTORE GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA, OSTALO POPIS DEL. Investitor: Občina Štore Cesta XIV: divizije 15, 3220 Štore REKAPITULACIJA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ŠPORTNA DVORANA ŠTORE GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA, OSTALO POPIS DEL. Investitor: Občina Štore Cesta XIV: divizije 15, 3220 Štore REKAPITULACIJA"

Transkripcija

1 Studio 73 d.o.o., Cesta na Pečovje Štore T +386 (0) F +386 (0) E: info@studio73.si ŠPORTNA DVORANA ŠTORE GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA, OSTALO POPIS DEL Investitor: Občina Štore Cesta XIV: divizije 15, 3220 Štore REKAPITULACIJA A. GRADBENA DELA I. RUŠITVENA DELA IN PREDDELA II. ZEMELJSKA DELA III. BETONSKA DELA IV. TESARSKA DELA V. LESENE MONTAŽNE KONSTRUKCIJE VI. ZIDARSKA DELA VII. NOTRANJA KANALIZACIJA A. GRADBENA DELA SKUPAJ: B. OBRTNIŠKA DELA I. FASADERSKA DELA I/1 KONTAKTNA FASADA I/2 PREZRAČEVANA OBEŠENA FASADA I/3 VHODNI PORTAL II. KROVSKO-KLEPARSKA DELA III. STAVBNO POHIŠTVO III/1 LESENO STAVBNO POHIŠTVO III/2 ALUMINIJASTO STAVBNO POHIŠTVO III/3 KOVINSKO STAVBNO POHIŠTVO III/3 ZASTEKLNEI FASADNI ELEMENTI: IV. KLJUČAVNIČARSKA DELA V. KERAMIČARSKA DELA VI. SLIKOPLESKARSKA DELA VII. TALNE OBLOGE VIII. PREDELNE STENE IN SEKUNDARNI STROP IX. DVIGALO B. OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: C. NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ 5% od A in B: A+B+C GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ (brez DDV): D. OSTALO ŠPORTNA DVORANA Štore, številka projekta. PZI 07/18 1

2 Studio 73 d.o.o., Cesta na Pečovje Štore T +386 (0) F +386 (0) E: info@studio73.si A+B+C +D A+B+C +D GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA, OSTALO SKUPAJ (brez DDV): DDV 22%: GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA, OSTALO SKUPAJ (z DDV): ŠPORTNA DVORANA Štore, številka projekta. PZI 07/18 2

3 I. RUŠITVENA DELA IN PREDDELA 1 Odstranitev obstoječega objekta K (delno) + P neto, tlorisne velikosti 100,54 m2 (klet) in 1109,29 m2 (pritličje). Povprečna etažna višina obstoječih vadbenih prostorov je cca 6,00 m, ostalih prostorov pa do 3,50 m. Dimenzije objekta, predvidenega za rušenje, so razvidne iz načrta obstoječega stanja. Dela izvajati skladno z Načrtom odstranitve objekta št. 07/18, oktober 2020, in Načrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki št. 07/18, oktober 2020, ki obsega: odklop in demontažo vseh strojnih in električnih inštalacij in opreme v objektu, demontažo vseh kleparskih izdelkov, demontažo stavbnega pohištva, razkrivanje strehe (črna oz. pločevinasta kritina) z vsemi predpisanimi ukrepi za delo, zlaganje in pakiranje kritine in odvoz na stalno deponijo, demontažo kovinskih nosilcev dela ostrešja ter kompletno rušenje betonskih konstrukcij in zidanih delov objekta (obodne in notranje nosilne in predelne stene), demontažo talnih oblog in rušenje talne konstrukcije vključno s temelji. Ves demontirani in rušitveni material je potrebno sortirati in ga odpeljati na deponijo oz. oddati pooblaščenemu zbiratelju, oddajo pa dokazati z evidenčnimi listi. Rušitveni material kamenitega, betonskega ali opečnega izvora je dovoljeno predpisno zdrobiti na frakcije debeline do 40 mm, ga deponirati na začasni deponiji v neposredni bližini gradbišča skladno z organizacijsko shemo gradbišča za namen ponovne uporabe za zasipe in saniranje temeljnih tal. - vse skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list št. 34/08), načrtom odstranitvenih del in varnostnim načrtom, ki bo izdelan na osnovi organizacijske sheme izbranega izvajalca. kpl 1,00 2 Izvedba uradne zakoličbe objekta s strani pooblaščene geodetske ustanove kpl 1,00 3 Zakoličba obstoječih komunalnih vodov pred pričetkom gradnje s strani pooblaščene geodetske ustanove in v sodelovanju z upravljalci komunalne in energetske infrastrukture ter uporabniki interne infrastrukture (Osnovna šola Štore, Vrtec Štore). kpl 1,00 4 Geodetski posnetek izvedenega stanja objekta, vseh komunalnih in energetskih vodov ter kompletne prometne in zunanje ureditve s strani pooblaščene geodetske ustanove ter pripravadokumentavije za vpis objekta v kataster kpl 1,00 5 Zakoličba osi in postavitev profilov kpl 1,00

4 6 Izvedba zavarovanja temeljev objekta šole v obsegu priključevanja kleti novega objekta zaradi izkopa za temeljenje novega objekta (kleti) na koto - 4,00 m v naslednji izvedbi: Ob izrecnem soglasju geomehanika ob obveznem izvajanju geomehanskega nadzora se izvede podbetoniranje plitvih temeljev obstoječega objekta šole ( če so vkopani v raščene poltrdne gline) na stiku navezave na nov objekt v širini obstoječih plitvih temeljev in v globini do temeljne konstrukcije novega objekta. Globino poglobitve bo na terenu določil geomehanski nadzor. Podbetoniranje se izvaja z betonom C25/30 v pasovih širine max 1,00 m. m3 4,00 7 Demontaža mizarskih izdelkov v obstoječem fasadnem zidu šole (v območju priključevanja novega na obstoječi objekt) vključno z notranjimi in zunanjimi okenskimi policami ter odvoz na deponijo vrata vel. 1,20 m x 2,00 m (klet, pritl.) kos 3,00 okno vel. 2,40 m x 2,40 m (1. in 2. nd) kos 4,00 okno vel. 4,00 m x 2,40 m (1. in 2. nd) kos 2,00 dvokrilna vrata z obsvetlobami vel. 4,00 m x 2,40 m 8pritl.) kos 1,00 nadsvetloba (kopilit steklo v kovinskem okvirju) vel. 2,40 m x 1,50 m (pritl.) kos 1,00 8 Demontaža stenske keramične obloge na obstoječih stenah in stebrih na mejah priključevanja novega objekta z odvozom ruševin na deponijo m2 20,00 9 Izvedbe preboja za vrata velikosti107 x 212 cm v AB steni deb. 40 cm - obstoječi kletni zid šolskega objekta (za povezavo kleti obstoječega in novega dela) z odvozom ruševin na deponijo m3 1,00 10 Rušenje parapeta vel. 4,00 m x 1,00 m v opečnem zidu deb. 38 cm (po odstranitvi okna) za povezavo s hodniko šolskega objekta v 1. nd in prilagoditev obstoječe vratne odprtine projektiranemu stanju v pritličju,z odvozom ruševin na deponijo m3 2,00 11 Kompletno rušenje obstoječega dimnika z obzidavami vel. 2,50 x 1,30 x 22,00 m in odvoz ruševin na deponijo m3 71,50 I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA SKUPAJ:

5 II. ZEMELJSKA DELA SPLOŠNO: Obračun vseh izkopov se izvede po raščenem stanju po m3, merjeno na osnovi profilov, posnetih pred izkopom in po njem. Cena po enoti zajema tudi morebitno podpiranje, opiranje in razpiranje brežin izkopa. Izkopani humus se skladišči na začasni deponiji v neposredni bližini objekta in porabi pri urejanju okolice. Nakladanje in prevoz preostalega izkopanega materiala z gradbiščne deponije na stalno odlagališče se obračuna z upoštevanjem koeficienta povečanja prostornine po GN v odvisnosti od kategorije izkopanega materiala. 1 Izkop humusa v debelini do 30 cm z odrivom oz. direktnim odlaganjem izkopane zemlje na začasno deponijo v neposredni bližini objekta. Zemlja se po izgradnji porabi za finalno urejanje zelenih površin v okviru zunanje ureditve okoli objekta 2 Strojni izkop zemlje v širokem odkopu (bager z žlico) v debelini do 1,00-1,74 m v zemljišču III.-IV. ktg z direktnim nakladanjem na kamion in prevozom na deponijo. Pri količinah upoštevati samo površine in globine izven območja rušenja obstoječe kleti m3 60,00 m ,00 3 Strojni izkop zemlje v širokem odkopu (bager z žlico) v debelini do 2,50 v zemljišču III.-IV. ktg z direktnim nakladanjem na kamion in prevozom na deponijo (klet) m3 360,00 4 Izravnava in uvaljanje dna izkopa (gradbene jame v celotni površini objekta ) do modula stisljivosti Ms večji od 50,0 Mpa in s točnostjo +/- 3 cm m ,00 5 Strojno ročni izkop globine do 1,00m za pasovne temelje zunanje vhodne rampe in stopnišča v pritličje v zemljišču III. - IV. ktg z direktnim nakladanjem na kamion in prevozom na stalno deponijo. 6 Pregled gradbene jame s strani pooblaščenega geomehanika in izdelava končnega poročila o temeljenju: pregled izkopa gradbene jame, meritve nosilnosti uvaljanega spodnjega planuma in planuma uvaljanega nasipa - gramozne grede pod temeljno ploščo ter potrditev ustreznosti meritev m3 75,00 kpl 1,00

6 7 Dobava in položitev geofilca na dnu gradbene jame skladno z navodili geomehanskega nadzora m ,00 8 Dobava in vgrajevanje peščenega proda ali drobljenca pod temeljno ploščo v debelini povprečno 140 cm z utrditvijo (uvaljanjem) v plasteh po max 25 cm do modula stisljivosti Evd2 večji od 60,0 Mpa in točnostjo +/- 3 cm m ,00 9 Zakljinjanje utrjene površine pod temeljno ploščo s peskom v deb. do 3 cm m ,00 10 Izdelava horizontalne drenaže okrog celotnega objekta in dodatno okrog podkletenega dela in sicer: izkop v tamponu, izdelava betonske mulde z betonom M 15, dobava in polaganje drenažnih cevi Midren fi 100 mm, izdelava drenažnega filtra z gramozom 8-40 mm vključno s filcem. Drenaža pritličja se poveže v meteorno kanalizacijo, drenaža okrog kleti pa v črpalni jašek m1 230,00 11 Zasip za obodnimi zidovi kleti s propustnim materialom (gramoz) z utrjevanjem v plasteh po 25 cm (v širini 100 m ob steni do kote terena m3 108,00 12 Zasip za temeljno ploščo in vkopanimi zidovi (na zunanji strani) s propustnim materialomz materialom (gramoz), z utrjevanjem v plasteh po 25 cm). m3 200,00 13 Izvedba začasnega črpalnega jaška za talne in meteorne vode v času gradnje (ocena) kpl 1,00 II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:

7 III. BETONSKA DELA SPLOŠNO: Vgrajeni betoni morajo ustrezati vsem veljavnim standardom in predpisom, betonska dela na objektu pa morajo biti v celoti izvedena skladno s PZI projektno dokumentacijo. Projekt betona pred pričetkom del izdela izbrani izvajalec skladno s predvideno tehnologijo dela in uporabljenimi surovinami, potrdi pa ga projektant gradbenih konstrukcij. Pri obračunu vgrajene armature - armaturnih mrež se upošteva neto vgrajena teža po specifikaciji armaturnega načrta PZI. 1 Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 v deb. 8 cm pod temeljno ploščo m3 175,00 2 Dobava in vgrajevanje betona C25/30 za temeljno ploščo objekta v debelini 35 cm. Armatura temeljne plošče se polaga in temeljna plošča betonira na izvedeno horizontalno hidroizolacijo, položeno preko podložnega betona deb. 8 cm, zaščiteno z drain gumbasto folijo (zaščita zajeta v ceni horizontalne hidroizolacije). nepodkleteni del m3 751,00 podkleteni del m3 30,00 3 Dobava in vgrajevanje betona C25/30 za robni nosilec temeljne plošče dimenzij... m3 15,00 4 Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v armiranobetonske stene debeline 20,25,,30 in 35 cm v vseh etažah (prerez 0,20-0,35 m3/m2). Cena zajema kompletni material in izvedbo delovnih stikov in navezavo betonskih sten na temeljno ploščo. Pri opaževanju, betoniranju sten in izvedbi delovnih stikov upoštevati, da so vse notranje površine sten vidni beton, ki mora zagotavljati izvedbo finalne obdelave sten s slikarskimi deli brez ravnanja in brušenja površine betonskih sten. stene deb. 20 cm m3 69,00 stene deb. 25 cm m3 198,00 stene deb. 30 cm m3 129,00 stene deb. 35 cm m3 29,00

8 5 Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v armiranobetonske stene debeline 20 cm za dvigalni jašek (prerez 0,20- m3/m2). Cena zajema kompletni material in izvedbo delovnih stikov in navezavo betonskih sten na temeljno ploščo dvigalnega jaška. Pri opaževanju, betoniranju sten in izvedbi delovnih stikov upoštevati, da so vse notranje površine sten vidni beton, ki mora zagotavljati izvedbo finalne obdelave sten s slikarskimi deli brez ravnanja in brušenja površine betonskih sten. 6 Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB plošče nad kletjo v debelini 20 cm s fino izravnavo površine - klasična izvedba (prerez 0,20m3/m2). Pri opaževanju in betoniranju je potrebno upoštevati, da je spodnja površina (strop) vidni beton, ki mora zagotavljati izvedbo finalne obdelave stropov s slikarskimi deli brez ravnanja in brušenja betonskih površin stropov. m3 9,00 m3 12,00 7 Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v ravne AB plošče nad pritličjem s fino izravnavo površine - klasična izvedba (prerez 0,20-0,30 m3/m2). Pri opaževanju in betoniranju je potrebno upoštevati, da je spodnja površina (strop) vidni beton, ki mora zagotavljati izvedbo finalne obdelave stropov s slikarskimi deli brez ravnanja in brušenja betonskih površin stropov. V količinah so zajete vse previsne plošče (nadstrešek pri vhodu ) debelina 20 cm m3 128,00 debelina 25 cm m3 42,00 8 Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v ravne AB plošče nad 1. nadstropjem v debelini 20 in 25 cm s fino izravnavo površine - klasična izvedba (prerez do 0,25m3/m2). Pri opaževanju in betoniranju je potrebno upoštevati, da je spodnja površina (strop) vidni beton, ki mora zagotavljati izvedbo finalne obdelave stropov s slikarskimi deli brez ravnanja in brušenja betonskih površin stropov. debelina 20 cm m3 3,50 debelina 25 cm m3 54,00

9 9 Dobava in vgrajevanje betona C25/30v poševne AB plošče nad pritličjem in 1. nadstropjem v debelini 25 cm s fino izravnavo površine - klasična izvedba (prerez do 0,25m3/m2). Pri opaževanju in betoniranju je potrebno upoštevati, da je spodnja površina (strop) vidni beton, ki mora zagotavljati izvedbo finalne obdelave stropov s slikarskimi deli brez ravnanja in brušenja betonskih površin stropov. m3 81,00 10 Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v poševne, stopničaste AB plošče tribun, vključno s pripadajočim stopniščem na tribunah v debelini in obliki po detajlih v PZI načrtih. Cena zajema fino izravnavo in glajenje površine. Razopažena površina čelnih in stranskih stranic stopničaste tribune in zaglajena površina nastopne površine in površine za namestitev sedežev mora zagotavljati podlago, primerno za nanos epoksidnega premaza vidnih betonskih površin na tribunah brez dodatne priprave podlage s kitanjem ali brušenjem neravnin. Vsi robovi morajo biti ravni, gladki in brez poškodb zaradi slabega zalitja z betonom ustrezne frakcije. Pri opaževanju in betoniranju je potrebno dosledno upoštevati, da je spodnja površina (strop) vidni beton, ki mora zagotavljati izvedbo finalne obdelave stropov s slikarskimi deli brez ravnanja in brušenja betonskih površin. 11 Dobava in vgrajevanje betona C25/30 za horizontalne in vertikalne vezi ter nosilce v opečnih nosilnih zidovih (presek 0,04 m3/m1) m3 112,00 horizontalne vezi m3 3,00 vertikalne vezi m3 3,00 12 Dobava in vgrajevanje betona C25/30 za AB stebre dvorane dimenzij 0,60 x 0,60 cm x 8,39 m (4 kos) oz. 11,14 m (4 kos) m3 29,00 13 Dobava in vgrajevanje betona C25/30 za izvedbo stopniščnih ram s podesti (prerez 0,20-0,30 m3/m2m1). Spodnja površina ram in podestov je vidni beton. stopnišče 1 (vhodna avla) m3 6,50 stopnišče 2 (klet -1. nadstropje) m3 7,00

10 Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB stopniščno ograjo (stopnišče 1) debeline 15 cm in višine 1,00 m m3 5,00 14 Dobava in vgrajevanje betona C25/30 - za rampo za invalida in zunanje stopnišče (glavni vhod), komplet z opaži. V ceni upoštevati finalno obdelavo nastopnih in čelnih ploskev ter površine rampe s štokanjem betonske površine. m3 36,00 15 Doplačilo za dodatek za vodotesnost betona (vkopane AB stene kleti na stiku z obstoječim objektom) m3 5,00 16 Dobava, razrez, krivljenje in polaganje armature (jeklo za armiranje kvalitete S 500) skladno s statičnim izračunom in armaturnimi načrti (ocena 150kg/m3 betona armiranih konstrukcij), obračun po dejansko vgrajenih količinah in vrstah armature skladno z armaturnimi načrti (rebrasta armatura in armaturne mreže) rebrasta armatura kg ,00 armaturne mreže (neto vgrajena kg ,00 nepredvidena dela 3% od poz. 12 kpl 1,00 18 Dobava in montaža nadvratnih montažnih preklad v zidu debeline 20 cm m1 30,00 III. BETONSKA DELA SKUPAJ:

11 IV. TESARSKA DELA SPLOŠNO: Ves potrebni material za izdelavo opažev mora biti pripravljen pravočasno in v ustrezni količini ter kvaliteti na gradbišču. Cena po enoti zajema snemanje mer na objektu, ves spojni, pritrdilni in vezni material za montažo opažev in odrov, material za podpiranje in opiranje, potrebne delovne in nosilne odre, vse prevoze in prenose do objekta in na objektu, demontažo, čiščenje in sortiranje opažnega in ostalega materiala ter vsa ostala pomožna dela za izvedbo tesarskih del. Opaži morajo biti izdelani točno po merah v načrtu, z vsemi potrebnimi podporami, horizontalnimi in vertikalnimi povezavami, ki zagotavljajo stabilnost in sposobnost prevzema obtežbe z betonom. Opažne načrte in načrte nosilnih odrov po potrebi in lastni strokovni presoji izdela izvajalec tesarskih del. Pri opaževanju sten in plošč upoštevati tudi opaže prehodov inštalacij in odprtine za vgradnjo inštalacijskih omaric vel. nad 10/10 cm skladno s PZI načrti inštalacij in notranje kanalizacije. Izvedeni opaži morajo zagotavljati kvaliteto vidnih betonov v notranjih prostorih skladno z veljavnimi normativi in standardi. 1 Enostranski opaž roba podložnega betona višine 8 cm pod temeljno ploščo in pasovnimi temelji m1 225,00 2 Enostranski opaž roba temeljne plošče debeline 35 cm m1 225,00 3 Dvostranski opaž ravnih obodnih in notranjih AB sten višine do 4,00 m (stene pritličja - razen dvoranskega dela). Izvedeni opaži morajo zagotavljati kvaliteto vidnih betonov vseh notranjih površin AB sten skladno z normativi za vidne betone notranjih prostorov, brez vidnih robov in neravnin na površini. Cena opaža/m2 zajema tudi opaževanje špalet v debelini sten za okenske in vratne odprtine ter prehode inštalacijskih kanalov (zidarske mere, ki morajo biti potrjene s strani odgovornega projektanta in izbranega dobavitelja stavbnega pohištva in izvajalcev inštalacij). 5 Izdelava ravnega opaža AB plošče nad kletjo z višino podpiranja do 3,00 m. Izvedeni opaži morajo zagotavljati kvaliteto vidnih betonov vseh površin AB stropov in konzolne plošče nad vhodom skladno z normativi za vidne betone notranjih prostorov, brez vidnih robov in neravnin na površini m ,00 m2 50,00

12 Izdelava ravnega opaža ravnih AB plošč nad pritličjem, vključno s previsnimi ploščami, z višino podpiranja do 4,00 m. Izvedeni opaži morajo zagotavljati kvaliteto vidnih betonov vseh površin AB stropov in konzolne plošče nad vhodom skladno z normativi za vidne betone notranjih prostorov, brez vidnih robov in neravnin na površini Izdelava ravnega opaža poševnih AB plošč nad pritličjem in nadstropjem z višino podpiranja 4,00-6,00 m, deloma do 8,00 m. Izvedeni opaži morajo zagotavljati kvaliteto vidnih betonov vseh površin AB stropov in konzolne plošče nad vhodom skladno z normativi za vidne betone notranjih prostorov, brez vidnih robov in neravnin na površini m2 759,00 m2 328,00 Izdelava ravnega opaža ravnih AB plošč nad 1. nadstropjem z višino podpiranja do 4,00 m. Izvedeni opaži morajo zagotavljati kvaliteto vidnih betonov vseh površin AB stropov in konzolne plošče nad vhodom skladno z normativi za vidne betone notranjih prostorov, brez vidnih robov in neravnin na površini m2 215,00 6 Izdelava opažev za AB stopnišče: opaž stopniščnih ram in podastov (vidni beton), opaž čelnih ploskev stopniščnih ram (vidni beton) z vstavljanjem skoblanih trikotnih letev v opaž, opaž čelnih ploskev stopnic - obračun po tlorisni površini stopnišča stopnišče 1 m2 22,00 stopnišče 2 m2 22,00 7 Enostranski opaž roba betonskih plošče (zunanji rob, ob stopnišču, previsna plošča, zunanji podesti...) višine 20 cm višina 20 cm m1 150,00 višina 25 cm m1 33,00 Izdelava opažev za AB konstrukcije tribun - poševne plošče: ravni opaž spodnja stran, opaž čelnih ploskev površine za sedeže, opaž čelnih ploskev stopnic za dostop do vrst sedežev na tribuni, opaž stranskih čelnih robov posamezne tribune z vstavljanjem skoblanih trikotnih letev na vogalih (vse vidni beton v kvaliteti, ki zagotavlja finalno obdelavo vseh vidnih površin s slikarskimi deli - obračun po tlorisni površini (vertikalna projekcija) tribune m2 233,00 Štiristranski opaž za AB stebre višine cca 10,00 - cca 13,00 m dim. 60 x 60 cm z vstavljanjem skoblanih trikotnih letev v opaž - vidni beton v kvaliteti, ki zagotavlja finalno obdelavo vseh vidnih površin s slikarskimi deli m2 226,00 Dvostranski ali večstranski opaž ab konstrukcij (horizontalne in vertikalne vezi, nosilci, preklade) s potrebnim podpiranjem m2 45,00

13 Dvostranski opaž atike na strehi v območju ravnih in poševnih streh m2 54,00 8 Montaža lahkih premičnih odrov na kovinskih stolicah za izvajanje vseh vrst obrtniških in inštalacijskih del m ,00 9 Montaža in demontaža cevnega fasadnega odra višine do 10 m za vse vrste del na fasadi, izdelanega skladno z zahtevami varstva pri delu z vsemi potrebnimi dostopi, lestvami... (čas trajanja skladno s terminskim planom izvajanja del na fasadi); obračun po m3 prostornine odra, računano do gornje površine poda odra m ,00 IV. TESARSKA DELA SKUPAJ:

14 V. LESENE MONTAŽNE KONSTRUKCIJE V/1. LESENA MONTAŽNA STREŠNA KONSTRUKCIJA 1.1 Izvedba strešno/stropne konstrukcije (ravna enokapnica v naklonu 5 stopinj) nad dvoranskim delom objekta : Nosilno strešno konstrukcijo predstavljajo primarni leseni lepljeni nosilci dimenzij 44/250 cm, kvalitete GL 28, ki so v celoti finalno obdelani in barvani v tonih po izboru projektanta ter tvorijo nosilni raster strešne konstrukcije v osnem razmaku cca 14,00 m v smeri V - Z. Montažno strešno sistemsko ploščo skupne debeline cca 57 cm sestavljajo sekundarni nosilci dimenzij 8/52 cm, ki so integrirani v sestav strešnih sistemskih plošč v medsebojnem osnem razmaku 96 cm, ki poteka prečno na primarne nosilce in naslednji sestav od spodaj navzgor (konstrukcijski sestav 12): - OSB/3 plošča 18 mm natur z perforacijo in položena z 2mm fugo, perforacija kot npr. R16D32 - parna zapora s preklopi ali polepljena - sekundarna nosilna konstrukcija 52 cm, integrirana v sloj toplotne izolacije obvezno naravnega izvora, negorljiva (A1) - steklena volna WLG 038npr. Ursa SF 38 - OSB/3 plošča debeline 22 mm kot podloga za zaključni hidroizolacijski sloj (kritino) - izravnalni sloj - filc - strešna hidroizolacijska folija deb. min. 1,8 mm s pšreklopi - visoko polimerna strešna tesnilna folija, v skladu s SIST EN 13956: 2012 (npr.: strešna kritina PVC, kot npr. Rhenofol CV), mehansko pritrjena. Preklopi širine 10 cm in medsebojno zvarjeno z vročim zrakom, zvezno robno fiksiranje tesnilne folije z robnimi profili. Streha (konstrukcijski sestav 12) mora zagotavljati U=max 0,084 W/m2K in požarno odpornost REI 30 (dokazano s certifikatom). Zagotavljati mora 100% preprečevanje toplotnih mostov in izpolnjevanje akustičnih zahtev Alfa=0,75 in 40dB zvočne zaščite. Polaganje PVC strešne folije n.pr. Rhenofol CV 18 mm ali podobno mora biti izvedeno s predpisanim prekrivanjem min 10 cm in medsebojnim varjenjem stikov z vročim zrakom, sidranjem kritine na podlago s tipskim sidrnim materialom, izvedbo vseh vetrnih, kapnih in ostalih zaključkov, zidnih obrob oz. zidnih letev, vključno z vso pripadajočo plastificirano oz. barvano pločevina ustreznih razvitih širin in oblik, sidrnim in tesnilnim materialom za kritje z izbrano kritino, vse po navodilih proizvajalca kritine. Cena zajema tudi izvedbo vseh kotnih in vogalnih zaključkov ter bočnih površin (atika, kupole, zračniki, morebitni inštalacijski prehodi skozi kritino...), izvedbo odtokov za meteorno vodo, vse vertikalne in horizontalne transporte in prenose, morebitno odranje in varnostne ograje. Obračun po m2 tlorisne površine strehe (kritine).

15 V sestav sistemske plošče je vključena predpripravljena menjalna konstrukcija za vgradnjo svetlobnih kupol (3 kos ) in kupol za odvod dima in toplote (6 kos) dimenzij 250 x 120 cm (K- gradbena mera) Stiki naleganja na primarne nosilce in obodne zidove se izvedejo nevidno (s strani dobavitelja predlagani detajl potrdi projektant) Stiki med sistemskimi ploščami morajo biti znivelirani in polepljeni za zagotavljanje zrakotesnosti. Vsi stiki montiranega strešnega sistema z osnovno konstrukcijo in finalno obdelavo izolacijskega ovoja stavbe morajo biti izvedeni zrakotesno, ta pa mora biti dokazana z ustreznimi meritvami s strani pooblaščene inštitucije. Strešni sistem mora biti izdelan skladno z aktualnimi tehnološkimi smernicami pri izdelavi neprezračevane lesene strehe (za n.pr. Sistem Rubner»HolzForschung Austria«) Izvajalec izdela delavniški načrt kompletne nosilne konstrukcije strehe na podlagi PZI načrta arhitekture in gradbenih konstrukcij ter natančnih izmer na objektu. Pred izvedbo je potrebna potrditev izvedbenih in montažnih detajlov s strani projektanta in nadzora. Izvajalec izdela statični izračun na podlagi Načrta arhitekture PZI in načrta gradbenih konstrukcij PZI ter sistemske rešitve proizvajalca. m2 1632, Dobava in montaža pravokotnih svetlobnih kupol za odvod dima in toplote: Kupola velikosti (gradbena mera )120 x 250 cm - VISS troslojna kupola z zgornjo/spodnjo lusko iz litega akrila (prozoren, opalni ali IRR-heatstop) ali polnega polikarbonata ter s srednjo polikarbonatno prekatno lusko oz. slojem 16 mm prozorne barve, VISS, Ut = 1,10 W/m2K. Kupola ima poliestrski nastavek venca višine 50 cm, debelina stene WS, prirobnica izolirana FS, opremljena je z NODT sistemom krmilne centrale 24/48V (odpiranje za odvod dima in toplote. NODT sistem mora biti certificiran v skladu z zakonodajo EU (standard EN 12101:2. kos 6, Dobava in montaža pravokotnih svetlobnih kupol, fiksne brez mehanizma za odpiranja: Kupola velikosti (gradbena mera )120 x 250 cm - VISS troslojna kupola z zgornjo/spodnjo lusko iz litega akrila (prozoren, opalni ali IRR-heatstop) ali polnega polikarbonata ter s srednjo polikarbonatno prekatno lusko oz. slojem 16 mm prozorne barve, VISS, Ut = 1,10 W/m2K. Kupola ima poliestrski nastavek venca višine 50 cm, debelina stene WS, prirobnica izolirana FS kos 3,00

16 V/1. LESENA MONTAŽNA STREŠNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ: V/2. LESENA MONTAŽNA FASADNA KONSTRUKCIJA 2.1 Izvajalec izdela statični izračun montažne lesene stene na podlagi načrta arhitekture PZI, načrta gradbenih konstrukcij PZI in sistemske rešitve proizvajalca. Izvajalec izdela delavniški načrt nosilne konstrukcije montažne fasadne stene in nosilnega okvirja zasteklitve na podlagi načrta arhitekture PZI in načrta gradbenih konstrukcij PZI ter natančnih izmer na objektu. Pred izvedbo je potrebna potrditev detajlov s strani projektanta in nadzora. Sestav montažne lesene stene (od zunaj navznoter): - zaključni fasadni omet - zaključni sloj s predpremazom (zajet v fasaderskih delih) - 10 mm - leseno vlaknene plošče kot npr. Schneider Multitherm mm - nosilna konstrukcija iz lepljenega lesa v rastru po statičnem izračunu izvajalca deb. 280 mm z vstavljeno negorljivo toplotno izolacija iz mineralne volne srednje trdote in toplotne prevodnosti 0,038W/mK - parna zapora 0,2 mm - OSB/3 plošča 180mm - morali 5/8 cm za vzpostavitev 50 mm inštalacijske ravnine z hkratno zapolnitvijo vmesnega prostora s toplotno izolacijo iz steklene ali mineralne volne - negorljiva razred A1, toplotna prevodnost 0,038W/mK - lesna plošča, finalno obdelana vidna površina notranjosti objekta skladno z izborom projektanta (na osnovi predstavitve možnih obdelav) 18 mm Skupna debelina stenskih sistemskih plošč je cca. 44cm, dimenzije posameznih sestavnih delov stenskih sistemskih plošč ter sistem montaže definira delavniški načrt. Toplotna prehodnost montažne lesene stene Umax = 0,14 W/m2K Stiki naleganja na AB strebre in lesene primarne nosilce lesene montažne strešne konstrukcije ter stiki naleganja na obodne zidove se izvedejo nevidno (rešitev obvezno potrdi projektant). Stiki med stenskimi sistemskimi ploščami morajo biti znivelirani. Stike med sistemskimi ploščami polepiti za zagotavljenje zrakotesnosti stene.

17 Vsi stiki montiranega montažnega sistema in sistema z osnovno konstrukcijo in finalno obdelavo izolacijskega ovoja stavbe morajo biti izvedeni zrakotesno, ta pa mora biti dokazana z ustreznimi meritvami s strani pooblaščene inštitucije. m2 911, Finalna obdelava lesene montažne fasade s predpremazom pripravljene podlage in nanosom zaključnega fasadnega sloja (kot pri kontaktni fadadi v strukturi in barvi po izboru projektanta m2 520, Izdelava in montaža dekorativne, finalno obdelane lesene fasadne obloge iz sibirskega macesna I.vrste (n pr. SYNTEZA Rhomb, sibirski macesen). Obloga zajema: podkonstrukcijo, ki se vijači na leseno montažmo steno, nanjo pa se horizontalno montira lesena obloga iz rombastih desk dimenzij 2,4 x 6,8 x 400 cm, 3 strani gladke, kvaliteta obdelave BC, 3-slojno finalno opleskane z barvo na vodni osnovi in dodatno UV zaščito lesa (n pr. sistem SYNTEZA, barva Forest 02), vse po navodilih in potrditvi materiala in detajla izvedbe s strani projektanta. Deske so na podkonstrukcijo montirane s tipskimi sponkami za nevidno pritjevanje letev (n.pr SYNTEZA Rhombo Clip). Cena zajema tudi izvedbo vseh horizontalnih in vertikalnih zaključkov na stiku s preostalo fadado in stavbnim pohištvom. Obračun po m2 vertikalne projekcije fasade. m2 391,00 V/2. LESENA MONTAŽNA FASADNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ: V. LESENE MONTAŽNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:

18 VI. ZIDARSKA DELA SPLOŠNO: Zidarska dela se morajo izvajati skladno z veljavnimi predpisi in standardi ter navodili proizvajalcev materialov, ki se vgrajujejo. Cene po enoti zajemajo vse prevoze in prenose ter vsa pomožna dela, potrebna za izvedbo del 1 Izdelava horizontalne hidroizolacije pod temeljno ploščo iz varjenih bitumenskih trakov, položene na pripravljeno betonsko podlago (podložni beton) v naslednji izvedbi: 1x hladni bitumenski premaz n.pr. Ibitol HS, 1x varjeni bitumenski trakovi n.pr. Izotekt T4 plus, ali Izoelast P4 plus 3,6 mm. Horizontalna hidroizolacija je po celotni površini zaščitena z drain gumbasto foliljo (v izogib poškodb pri polaganju armature). 2 Dobava in izvedba vertikalne hidroizolacije s polimercementno hidroizolacijo (n.pr. HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP PENETRAT, HIDROSTOP 94) v dveh slojih križno s čopičem ali gladilko (obst. temelj in podbetoniranje. (poraba 3-4 kg/m2). m ,00 m2 15,00 3 Izdelava vertikalne hidroizolacije kletnih in zunanjih vkopanih betonskih zidov iz bitumenskih trakov v naslednji izvedbi: 1x hladni bitumenski premaz n.pr. Ibitol HS, 1x varjeni bitumenski trakovi n.pr. Izoelast P4 plus deb. 3,6 mm. Vertikalno hidroizolacijo povezati s horizontalno hidroizolacijo, položeno pod temeljno ploščo na podložni beton, prehode iz horizonale na vertikalo izvesti s trikotnimi prehodi pod kotom 45 stopinj s pomočjo trikotnih XPS vložkov min vel. 5x5cm. Zaščito HI predstavlja obloga iz XPS 300 deb. 24 cm (2 x 12 cm) - n pr. X-FOAM HBT), ki se dvoslojno lepi s poliuretanskim lepilom na bitumensko hidroizolacijo in medsebojno n.pr. lepilo Termifix ter pred zasipom zaščiti z gumbasto folijo n.pr. Gefitas 3/300 (konstrukcijski sklop 2) m2 295,00 4 Izdelava diletacije stene proti obstoječemu objektu v območju kleti - obstoječi temelj in podbetonirani temelji: diletacija med obstoječim objektom in AB steno deb. 20 cm s toplotno izolacijo iz kamene mineralne volne 036 deb. 5 cm - n pr. FKD-S THERMAL), AB stena deb. 20 cm zajeta v betonskih delih (konstrukcijski sklop 2a) m2 23,00

19 5 Izdelava diletacije stene proti obstoječemu objektu v območju pritličja in v obsegu stikovanja nadaljnjih etaž + 1,00 m - zunanji zid obstoječega objekta šole: diletacija med obstoječim objektom in AB steno deb. 20 cm novega objekta nad ploščo nad kletjo iz kamene mineralne volne 036 deb. 5 cm - n pr. FKD-S THERMAL, AB stena deb. 20 cm zajeta v betonskih delih (konstrukcijski sklop 3) m2 198,00 6 Delna zazidava okenskih odprtin v obodni steni obstoječega objekta deb. 40 cm z opečnimi zidaki v PAM 1:3:9 - odmik na horizontalni razdalji REI 90 min 1,00 m po zahtevi načrta požarne varnosti (3x zmanjšanje oken v objektu šole) m3 3,00 7 Zidanje sten deb. 20 cm z modularnimi opečnimi zidaki v podaljšani apneni malti 1.3:9 z vsemi pomožnimi deli, prevozi in prenosi m3 50,00 8 Grobi in fini ometi zidanih opečnih sten s podaljšano apneno malto 1:3:9 s predhodnim obrizgom z redko cementno malto oz. izvedba strojnih ometov v višini 3,20 m od kote gotovega poda m2 392,00 9 Izdelava plavajočega cementnega estriha s toplotno izolacijo v kleti (konstrukcijski sestav 1) v naslednji sestavi: armirani cementni estrih deb. 6 cm (jekl. mikro armatura cca 20 kg/m3), PE folija, toplotna izolacija EPS , diletacijski trak stiropor deb. 1 cm ob steni). 10 Izdelava plavajočega cementnega estriha v pritličju (nepodkleteni del - razen dvoranskega dela) - konstrukcijski sestav 5 v naslednji sestavi: armirani cementni estrih deb. 8 cm (jekl. mikro armatura cca 20 kg/m3), PVC folija, EPS 034 sistemska plošča za talno ogrevanje n.pr. Fragmat Stirotermal Duo 2,1 cm, EPS n.pr. Fragmat EPS 150, diletacijski trak stiropor deb. 1 cm ob steni. 11 Izdelava plavajočega cementnega estriha v pritličju (podkleteni del pritličja in 1. nadstropje - konstrukcijski sestav 6 v naslednji sestavi: armirani cementni estrih deb. 6 cm (jekl. mikro armatura cca 20 kg/m3), PVC folija, EPS 034 sistemska plošča za talno ogrevanje n.pr. Fragmat Stirotermal Duo 2,1 cm, diletacijski trak stiropor deb. 1 cm ob steni. 12 Vzidava raznih sider za montažo ograj, opreme, rešetk, okvirjev in ostalih drobnih ključavničarskih izdelkov (ocena) m2 65,00 m2 811,00 m2 619,00 kos 100,00

20 15 Izrezovanje prebojev nad fi 10 cm ali nad 10/10 cm za vse vrste inštalacij skozi AB stene in AB plošče debeline cm. Preboji dimenzij do fi 10 cm ali do 10/10 cm so v celoti zajeti v cenah/enoto za montažo strojnih in električnih inštalacij in opreme v inštalacijskih delih. Količina je ocenjena! kos 50,00 16 Finalno čiščenje prostorov po končanih delih m ,00 17 Dobava in montaža tipskega svetlobnega jaška v PVC izvedbi vključno s pokrovno rešetko pohodne izvedbe (služi kot prezračevalni jašek). Velikost jaška 125 x130 x 60 cm. Jašek se konzolno pritrjuje na AB zid z distančnimi vijaki za debelino toplotne izolacije na kletnem zidu - n.pr. svetlobni jašek ACO 125 x 130 x 60 cm. Jašek montirati pred izvedbo zasipa kletnega zidu. Talni sifon svetlobnega jaška povezati v drenažo. kos 1,00 18 Pomoč inštalaterjem, zazidava in obbetoniranje po položitvi inštalacij ter obdelava utorov in prebojev v opečnih stenah po izvedbi grobih inštalacij (ocena) - KV ur (ocena) ur 150,00 - PK ur (ocena) ur 250,00 - material (ocena 10%) kpl 1,00 VI. ZIDARSKA DELA SKUPAJ:

21 VII. NOTRANJA KANALIZACIJA SPLOŠNO: Pred pričetkom del je potrebno lokacije jaškov v objektu in potek tras notranje kanalizacije uskladiti z izvajalcem strojnih inštalacij na objektu in le-to višinsko uskladiti na objektu na mestih priključevanja na zunanjo kanalizacijo. 1 Ročni izkop v gramoznem nasipu globine do 40 cm za kanalizacijo v objektu z odmetom na rob izkopam (cca 70 m1). m3 17,00 2 Ročni zasip kanalov po položitvi cevi z materialom od izkopa z utrjevanjem po slojih po 20 cm m3 10,00 3 Obetoniranje cevi kanalizacije z betonom C12/15. m3 7,00 4 Kompletna Izdelava smradotesnega jaška za kanalizacijo vključno z obdelavo vtokov in iztokov ter smradotesnim pokrovom v INOX izvedbi; velikost jašav 60 x 60 x 60 cm, vključno z izkopom in zasipom po postavitvi jaška, izvedbo priključkov kanalov in obdelavo fino obdelavo notranjosti kos 6,00 VII. NOTRANJA KANALIZACIJA SKUPAJ:

22 I. FASADERSKA DELA SPLOŠNO: Vse površine fasade morajo biti izdelane popolnoma ravno, vertikalno, kjer je potrebno pa horizontalno. Uporabljen mora biti s strani dobavitelja obložnega materiala predpisan sidrni in vezni material. Ves material in način izvedbe mora ustrezati veljavnim standardom in normativom za doseganje načrtovane energetske učinkovitosti ovoja stavbe in zvočne zaščite. Cene po enoti zajemajo vse prevoze in prenose materialov do mesta vgradnje. Pri izvajanju fasaderskih del je potrebno obvezno upoštevati, da je na celotni fasadi (ovoju stavbe obvezno izvedena RAL vgradnja stavbnega pohištva. Obračun izvedenih del po razviti površini obdelanih površin fasade (okenske in vratne odprtine se odštevajo). I./1 KONTAKTNA FASADA 1.1 "Dobava materiala in kompletna izdelava kontaktne izolacijske fasade nad fasadnim podstavkom (konstrukcijski sestav 8,9) - toplotno izolacijski sistem na osnovi mineralne kamene volne v naslednji sestavi: - toplotno izolacijske plošče iz kamene volne s toplotno prevodnostjo ʎ =0,034 W/mK deb.24 cm (kot n.pr. KI FKD-N Thermal), plošče dimenzij 1200 x 400 mm pasovno lepljene in mehansko pritrjene na betonski zid z ustreznimi vijačnimi fasadnimi pritrdili (3 pritrdila/ploščo oz. 6 pritrdil/m2 fasade), izvedba sidranja s poglobitvijo in prekritjem z izolacijskim čepom, npr. tip pritrdila KI PPV 300 mm - lepilna malta (1. sloj) z vtisnjeno armirano stekleno mrežico, lepilna malta (2. sloj), zaključni fasadni sloj - silikonski zaključni omet s predpremazom v pastelnih in intenzivnih barvah ter strukturi 1,5 K oz. 2 K - vse skladno z načrtom in navodili projektanta oz. barvno študijo fasade. Pred izborom barve upoštevati izdelavo vsaj treh vzorčnih barvnih kombinacij tudi v intenzivnih/temnih barvnih odtenkih. Vsi vogali ter robovi okrog oken in vrat so ojačani s posebnimi vogalniki, koti oken in vrat pa še dodatno z ojačitvenimi trakovi iz steklene mrežice. Pri izvedbi izolacijske fasade je potrebno dosledno upoštevati navodila proizvajalca in pooblaščenega izvajalca. Cena zajema vsa pomožna dela, prevoze in prenose. Pri izvedbi dosledno upoštevati navodila glede preprečevanja toplotnih mostov." Cena zajema tudi pripravo toplotno izolirane osnove deb. 20 mm (XPS) s 1. in 2. slojem lepilno-armirane malte ) za montažo ALU maske dimenzij 120 x180 mm oz. 120 x 230 mm nad okenskimi odprtinami na fasadi, integrirane v debelino toplotne izolacije fasade na naslednji način:

23 nad okni, katerih podboj je montiran 20 mm navzven od zunanjega roba nosilnega obodnega zidu, se za ALU masko vgradi toplotna izolacija deb. 20 mm (n.pr. XPS) s 1. in 2. slojem lepilno-armirane malte ). Pred montažo ALU maske se za masko vloži Superfoli SFUF folija debeline 6mm, ki suži povečanju toplotne izolacije območja za ALU masko. ALU maska se vijači v okenski okvir. Na zunanji strani ima ALU maska zaključni kotnik 20 mm, nad katerim se na masko vgradi toplotna izolacija s 1. in 2. slojem lepilno-armirane malte, ki je poravnana s preostalim delom fasade in tvori osnovo za nanos zaključnega fasadnega sloja. Izvedena je RAL vgradnja stavbnega pohištva na fasadi. Zunanji paropropustni lepilni izolacijski trak RAL vgradnje stavbnega pohištva mora biti skrbno povezan s toplotno izolacijo okenskih in vratnih špalet (preprečitev toplotnega mosta) in izveden precizen detajl zaključnega fasadnega sloja na stiku s stavbnim pohištvom ob zunanjih okenskih in vratnih špaletah brez dodatnih pokrivnih letev ter precizen detajl na stiku med 2. slojem armirane lepilne malte ter paropropustnim lepilnim trakom RAL vgradnje stavbnega pohištva pod zunanjo okensko polico. 1.2 Isto kot post. 1, le izolacijska fasada na fasadnem podstavku višine 60 cm - toplotno izolacijski sistem na osnovi XPS (konstrukcijski sestav 8a, 9a): toplotno izolacijske plošče iz XPS 300 deb. 24 cm (kot n.pr. XPS 300 X-FOAM HBT), lepljene in mehansko pritrjene na betonski zid z ustreznimi fasadnimi pritrdili, lepilna malta (1. sloj) z vtisnjeno armirano stekleno mrežico, lepilna malta (2. sloj), predpremaz, zaključni fasadni sloj - dekorativni omet (n.pr. kulirplast) po izboru projektanta. Pri izvedbi dosledno upoštevati navodila glede preprečevanja toplotnih mostov. 1.3 Obdelava spodnje strani nadstreška pri vhodu: - toplotno izolacijske plošče iz XPS deb. 5 cm (XPS 300 X- FOAM HBT), lepljene in mehansko pritrjene na betonsko ploščo z ustreznimi pritrdili - lepilna malta (1. sloj) z vtisnjeno armirano stekleno mrežico, - lepilna malta (2. sloj), - zaključni fasadni sloj - zaključni omet kot fasada v barvi in strukturi po izboru projektanta. Pri izvedbi dosledno upoštevati navodila glede preprečevanja toplotnih mostov. m2 706,00 m2 23,00 m2 67, Dobava materiala in kompletna izdelava toplotne izolacije notranjega roba atike na ravni strehi 1. nadstropja z izolacijo XPS deb. 3 cm (preprečitev toplotnih mostov) m2 45,00 I./1 KONTAKTNA FASADA SKUPAJ: I./2 PREZRAČEVANA OBEŠENA FASADA (n.pr.trespa)

24 2.1 Dobava materiala in kompletna izdelava toplotne izolacije prezračevane fasade (konstrukcijski sklop 10) - vgradnja plošč mineralne kamene volne skupne debeline 24 cm s toplotno prevodnostjo ʎ = 0,035 W/mK, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN in upornost zračnemu toku AF 10 kpa.s/m2, klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala: MW- EN T5-WS-WL(P)-AF10-MU1, kot npr. Knauf Insulation Natur Board VENTI, vgradnja izolacije dvoslojno v debelini npr. 2 x 12 cm, vse glede na preračun gradbene fizike. Pred pričetkom del je potrebno preveriti kvaliteto in ravnost podlage ter izvesti vsa pripravljalna dela. Dodatna pojasnila: preko toplotno izolacijskih plošč NB VENTI se zunanja stran toplotne izolacije zaščiti z uporabo ustrezne paropropustne, vodoodbojne folije in črne UV odporne folije (npr. Homeseal LDS 0,02 UV). Folijo se na preklopnih spojih in prebojih skozi točkovno kovinsko podkonstrukcijo tesni s črnim UV odpornim trakom, kot npr. Homeseal LDS VF tape Izolacijske plošče se na nosilni zid mehansko pritrjujejo brez lepljenja z ustreznimi vijačnimi sidrnimi vijaki, prvi sloj plošč se mehansko pritrdi z 2 pritrdiloma na ploščo, tip pritrdila PSV 160 mm, drugi sloj izolacije se pritrjuje s 4 sidrnimi vijaki na ploščo oz. 6 pritrdil na m2 fasade, priporočajo se vijačna sidrna pritrdila s kovinskim pocinkanim vijakom, ki naj sega vsaj 40 mm v nosilno podlago, primeren tip sidrnega vijaka npr. PSV 280 mm. V ceni je potrebno upoštevati dobavo in vgradnjo toplotno izolacijskega materiala vključno s folijami in sidrnimi vijaki. Pri vgradnji je potrebno upoštevati tehnična navodila dobavitelja posameznega materiala. Pri obračunu se površina oken odbije v celoti. m2 296, Dobava materiala in kompletna izdelava finalne obloge obešene fasade, sestavljene iz: - tipske ALU podkonstrukcije (nosilna vez med zunanjim nosilnim zidom in fasadno oblogo), vijačene v AB zid, na katero se po postopku, ki ga predpisuje proizvajalec, lepi finalna fasadna obloga: - finalne obloge iz veliko-formatnih in visokotlačnih kompaktnih plošč debeline 4 mm (n.pr. Trespa), sestavljene iz plošč s tremi tipi površinske obdelave: Trespa Meteon LUMEN L9000 Metropolis Black Diffuse, L Metropolis Black Specular in L Metropolis Black Oblique - kombinirane in krojene po detajlih v PZI načrtu in montirane po delavniškem načrtu izvajalca, ki ga pred montažo potrdi projektant). Tip in barvo finalne obloge določi projektant. Ponudbena cena zajema izvedbo vseh ravnih površin in izvedbo vseh zaključnih detajlov (špalete, priključevanje na okenske elemente, vsi horizontalni in vertikalni ter vogalni zaključki in robovi).

25 Pri obračunu se upošteva razvita površina obloženih delov fasade, okenske odprtine se v celoti odbijajo! (458 m2 - okna 142 m2) m2 315,00 I./2 PREZRAČEVANA OBEŠENA FASADA SKUPAJ: I./3 FASADA VHODNEGA PORTALA 3.1 Tankoslojna izolacijska kontaktna fasada na AB zidu vhodnega portala deb. 25 cm (obojestransko) s toplotno izolacijskimi ploščami iz XPS 300 deb. 5 cm (kot n.pr. XPS 300 X-FOAM HBT), lepljene in mehansko pritrjene na betonski zid z ustreznimi fasadnimi pritrdili, lepilna malta (1. sloj) z vtisnjeno armirano stekleno mrežico, lepilna malta (2. sloj) - brez m2 90, Dvoslojna 3D dekorativna obloga kontaktne fasade, izdelana iz praškasto barvane (visoki sijaj) ALU ravne pločevine deb. do 1,00 mm (spodnji sloj) in lasersko ali po načrtu motiva krojene finalne obloge obešene fasade (n.pr. Trespa Meteon L Metropolis Black Oblique). Obloga se izdela v dimenzijah, primernih za montažo po sistemu obešene fasade in montira na objektu na tipsko podkonstrukcijo iz alu barvanih prifilov, ki se vijači v AB zid pred izvedbo tankoslojne kontaktne izolacijske fasade. Cena zajema izvedbo vseh robnih in vogalnih zaključkov. Obračun po razviti površini obloženih m2 105 I./3 FASADA VHODNEGA PORTALA SKUPAJ: I. FASADERSKA DELA SKUPAJ

26

27 II. KROVSKO-KLEPARSKA DELA SPLOŠNO: Pri izdelavi krovskih in kleparskih del je potrebno upoštevati vsa navodila proizvajalcev izbrane kritine za pokrivanje strehe in izvedbo vseh detajlov na strehi. Uporabiti je obvezno s strani proizvajalca predpisani vezni in sidrni material. Cena zajema vse stroške nabave, transportov, prenosov na gradbišču, stroške potrebnih varnostnih in zaščitnih ukrepov z vidika varstva pri delu ter stroške čiščenja gradbišča ter odvoza odpadnega materiala. Barvo vseh kleparskih izdelkov določi in potrdi projektant. Ves material in način izvedbe mora ustrezati veljavnim standardom in normativom za doseganje načrtovane energetske učinkovitosti ovoja stavbe in mora ustrezati zahtevam požarnega načrta za ta objekt. Izvajalec pred izvedbo del predloži projektantu v pregled in potrditev posamezne detajle izvedbe krovsko kleparskih del. Obračun izvedenih del po tlorisni projekciji izvedene kritine s pripadajočimi detajli na strehi. 1 Kompletna dobava materiala, izdelava toplotne izolacije in pokrivanje strehe nad AB ploščami nad pritlijem in nadstropjem (ravne in poševne strehe) vključno z nadstreškom nad vhodom s PVC folijo v naslednji izvedbi (sestav 11,13): - polietilenska parna zapora n.pr. Sikavap 0,3 (prosta položitev pod topl. izolacijo), - polaganje toplotne izolacije iz plošč mineralne volne 036 n.pr, Smart Roof Thermal 20 cm + plošč mineralne volne 040 n.pr. Smart Roof Top CFT1 10 cm - polaganje ločilnega sloja geofilc na toplotno izolacijo po celotni površini, - polaganje PVC strešne folije n.pr. Sikaplan 18 G ali Sarnafil TS 77deb. 1, 8 mm ali podobno. s predpisanim prekrivanjem in varjenjem stikov, sidranje kritine na podlago s tipskim sidrnim materialom in izvedbo vseh pripadajočih detajlov po načrtih projektanta in izvedbenih detajlih proizvajalca izbrane kritine, vključno z vso pripadajočo toplotno izolacijo, pločevino - plastificirana pločevina ustreznih razvitih širin in oblik, sidrnim in tesnilnim materialom za kritje z izbrano kritino, vse po navodilih proizvajalca kritine.

28 Cena/m2 izvedene kritine torej zajema tudi izvedbo toplotne izolacije pri strešnih detajlih zaradi preprečevanja toplotnih mostov in vseh zaključkov strehe (na prezračevano obešeno fasado, na kontaktno fasado preko atike, priklopov kritine na svetlobne kupole (2 kos), zračnike in obdelavo vseh ostalih prehodov skozi streho, priključke na stene (zidne obrobe) ustreznih višin, izvedbo ustreznih naklonov in vseh detajlov za odvodnjavanje streh, izvedbo žlot, izvedbo in detajlno obdelavo vseh vtočnikov ustreznih dimenzij do priklopa na vertikalne odtočne cevi ter vse ostale detajle, ki jih zahteva Pri izvedbi projekt toplotne in navodila izolacije proizvajalca streh in kritine kritine. je potrebno dosledno upoštevati zahteva Načrta požarne varnosti. streha nad pritličjem (razen dvoranskega dela, ki je zajet v strešni montažni konstrukciji): streha nad 1. nadstropjem m2 681,00 m2 202,00 2 Kompletna dobava materiala, izvedba obrobe in tesnenje dimnika pri prehodu skozi streho, dimenzija: 45 x 45 cm 3 Dobava in montaža kvadratnih strešnih žlebov dimenzij 15 x 20 cm iz ALU barvane pločevine deb. 0,70 mm, montiranih v naklonu proti odtoku iz PVC cevi 125 mm. Žleb je montiran na podlogo iz OSB plošč deb 15 mm, pritrjeno na kovinsko podkonstrukcijo obešene fasade. 4 Dobava in montaža odkapne pločevine PVC kritina/žleb iz barvane ALU pločevine deb. 0,7 mm, r.š. cca 30 cm kpl 1,00 m1 42,00 m1 42,00 5 Dobava in montaža PVC odtočnih cevi fi 125 mm, ki se priključujejo na podžlebni kotliček oz. strešni vtočnik, pritrjene so v AB zid z objemkami in so integrirane v debelino prezračevane obešene fasade. m1 14,00 6 Dobava in montaža odtočnih cevi fi 160 cm iz alu barvane pločevine deb. 0,70 mm komplet z enojnimi oz. dvojnimi koleni ter objemkami iz nerjavečega materiala za montažo v betonski zid z izvedeno izolacijsko fasado deb. 24 cm. Odtočne cevi so priključene na strešni vtočnik, izveden z ravne strehe do priključka na odtočno cev. m1 16,00 7 Tesnenje kovinskih nogic podkonstrukcije za zunanje enote strojnih inštalacij na strehi (varjeni prehodi skozi kritino). kos 12,00

29 8 Kompletna dobava materiala, obdelava in tesnenje zračnikov in drugih inštalacij iz PVC ali kovinskih cevi pri prebojih kritine na strehi po navodilih proizvajalca kritine. OCENA! kpl 1,00 9 Dobava in montaža tipskih zunanjih okenskih polic iz alu prašno barvane pločevine v barvi RAL 9006, deb. min 1,5 mm in r.š. 20 cm na izvedeno toplotno izolirano podlago (horizontalno špaleto). Polica ima tipski drsni ALU zaključek in je na konceh oblikovana za prikjučitev fasade (n.pr. Delutech - RBB-aluminium). m1 125,00 10 Dobava in montaža linijskih snegolovov na strehi nad dvoranoiz trapezne pločevine (dvoransko del 3 vrste/strešino = 126 m, dvoetažni del 2 vrsti /strešino = 52 m) m1 180,00 11 Izdelava žlote med fasado obstoječega objekta in streho novega objekta na stiku prizidani/obstoječi objekt: izdelava lesene podkonstrukcije žlote v naklonu proti odtoku, deskanje površine žlote z OSB ploščami deb. 18 mm v širini povpr.62.5 cm), polaganje geofilca in PVC strešne folije deb. 18 mm ( n.pr.sarnafil TS ali Sikaplan 18G). Strešna folija žlote je varjena na kovinsko zidno obrobo fasadnega zidu na iz s strani proizvajalca kritine definiranega materiala in sega pod obstoječo kritino novega objekta do varne višine pred prelivanjem. Cena izvedbe zajema tudi pripravo priključka za odtočno cev z zaščitno mrežo in vgradnjo ogrevalnih kablov (preprečevanje zaledenitve). Izvedba po detajlu v načrtu, mere pred izvedbo uskladiti z dejanskim stanjem na objektu. 12 Dobava in montaža lečečih dvojnih žlebov 30 x 30 cm, integriranih v debelino strešnega panela skladno z delavniškim načrtom proizvajalca montažne strešne konstrukcije. Žlebovi so položeni v naklonu proti odtoku in imajo stranski varnostni izliv. Žlebovi so ogrevani. 13 Dobava in montaža svetlobne kupole na ročno odpiranje - visokoizolativna kupola za izhod na streho: velikost zidarske odprtine v stropni in strešni konstrukciji 100/100 cm, vgradna velikost kupole 96/96 cm, svetla odprtina kupole 80/80 cm, U = 1,1 W/m2K, višina izoliranega nastavnega venca iz poliestra je 50 cm (n.pr. kupola za izhod na streho Akripol). m1 20,00 m1 25,00 kos 1,00

30 14 Dobava in montaža kvadratnih svetlobnih kupol za odvod dima in toplote: Kupola velikosti (gradbena mera )150 x 150 cm - VISS troslojna kupola z zgornjo/spodnjo lusko iz litega akrila (prozoren, opalni ali IRR-heatstop) ali polnega polikarbonata ter s srednjo polikarbonatno prekatno lusko oz. slojem 16 mm prozorne barve, VISS, Ut = 1,10 W/m2K. Kupola ima poliestrski nastavek venca višine 50 cm, debelina stene WS, prirobnica izolirana FS, opremljena je z NODT sistemom krmilne centrale 24/48V (odpiranje za odvod dima in toplote. NODT sistem mora biti certificiran v skladu z zakonodajo EU (standard EN 12101:2. kos 2,00 II. KROVSKO-KLEPARSKA DELA SKUPAJ

Microsoft Word - ES VRTEC BAKOVCI - PZI.doc

Microsoft Word - ES VRTEC BAKOVCI - PZI.doc 1 NAČRT ARHITEKTURE INVESTITOR: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota OBJEKT: ENERGETSKA SANACIJA VRTEC MURSKA SOBOTA ENOTA»KRTEK«BAKOVCI VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PROJEKT ZA

Prikaži več

Ventilated facades CZ & SK market

Ventilated facades CZ & SK market Petek, 31.3.2017 Konzorcij pasivna hiša, Fakulteta za Arhitekturo, UL Strokovno izpopolnjevanje za arhitekte, projektante in energetske svetovalce TOPLOTNE, ZVOČNE in POŽARNE IZOLACIJE pri prenovi večstanovanjskih

Prikaži več

CENIK

CENIK SLIKOPLESKARSKE STORITVE 1. Slikanje in brizganje fino ometanih površin sten in stropov z apnenimi barvami na že zidarsko beljeno podlago 2. Glajenje sten in stropov z disperzijskim kitom na ometane površine

Prikaži več

(PZI_predra\350un.xls)

(PZI_predra\350un.xls) POPIS DEL PZI LASC V MIRNU DOLŽINE 750 IN 175 m 1. PREDDELA 2. ZEMELJSKA DELA 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 4. ODVODNJAVANJE 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 6. OPREMA CEST 7. TUJE STORITVE SKUPAJ : Stran 2 1.

Prikaži več

4. SISTEM ZA ODVODNJAVANJE Obrobe po vasi meri Izbira nakita za vašo hišo! OBROBE Valovitke, betonske in opečne kritine VETRNA OBROBA UNI T1 VETRNA OB

4. SISTEM ZA ODVODNJAVANJE Obrobe po vasi meri Izbira nakita za vašo hišo! OBROBE Valovitke, betonske in opečne kritine VETRNA OBROBA UNI T1 VETRNA OB Valovitke, betonske in opečne kritine VETRNA OBROBA UNI T1 VETRNA OBROBA Z OKRASNIM TRIKOTNIKOM UNI T5 OBROBA ZA ČOP COP T1 OBROBA ZA ČOP COP T2 r. š.* 25, 28 ali 33 (odvisno od debeline strešne kritine

Prikaži več

JR za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku:»izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del ter odprava posledic škode po neurjih in poplav

JR za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku:»izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del ter odprava posledic škode po neurjih in poplav PONUDBENI PREDRAČUN PO POSAMEZNIH DELIH IN STORITVAH PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe): SKLOP 1: VZDRŽEVALNA IN OBNOVITVENA DELA TER ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE PO NEURJIH IN POPLAVAH NA CESTAH

Prikaži več

5_1_Wand_Details

5_1_Wand_Details Načrtovanje in gradnja s sistemi Rigips. 5.10.01 do 5.10.02 Montažne stene Rigips Tesen in nepropusten priključek ima pomembno vlogo pri zvočni zaščiti. Zato je nameščanje priključnega tesnila enako pomembno

Prikaži več

(Popis del - plo\350nik Nor\232inci-\212alinci.xls)

(Popis del - plo\350nik Nor\232inci-\212alinci.xls) INVESTITOR: OBČINA LJUTOMER Vrazova ulica 1 9240 Ljutomer OBJEKT: IZGRADNJA HODNIKA IN KOL. STEZE NORŠINCI - ŠALINCI OB REGIONALNI CESTI R1-230 SKUPNA REKAPITULACIJA - HODNIK, KOL. STEZA 1. PREDDELA -

Prikaži več

MUZEJSKO DEPOJSKI KOMPLEKS PIVKA

MUZEJSKO DEPOJSKI KOMPLEKS PIVKA 1. NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: 1 NAČRT ARHITEKTURE Investitor: OBČINA PIVKA, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka Objekt: ZDRAVSTVENA POSTAJA PIVKA (poimenovanje

Prikaži več

Cenik 2019 Cenik velja od Termoizolacije IZOLIRAMO OD TEMELJEV DO STREHE

Cenik 2019 Cenik velja od Termoizolacije IZOLIRAMO OD TEMELJEV DO STREHE Cenik 2019 Cenik velja od 15. 2. 2019. Termoizolacije IZOLIRAMO OD TELJEV DO STREHE A1 - EPS fasadne plošče FRAGMAT EPS F λ D = 0,039 W/(m.K) razplastna trdnost TR100 A1 *601890 1 100 50 m 2 25 500 0,84

Prikaži več

Microsoft Word - OBRAZCI PZI _PTUJSKA GORA_ ES_ARHITEKTURA .docx

Microsoft Word - OBRAZCI PZI _PTUJSKA GORA_ ES_ARHITEKTURA .docx NAČRTI S PODROČJA ARHITEKTURE 01 INVESTITOR: OBČINA MAJŠPERK, Majšperk 39,2322 Majšperk in PGD PTUJSKA GORA, Ptujska gora 82b,2323 Ptujska Gora NAZIV GRADNJE: ENERGETSKA SANACIJA DOMA KRAJANOV IN GASILCEV

Prikaži več

Presentation‘s Main Title

Presentation‘s Main Title JUBIZOL Izvedba detajlov fasade načrtovanje in pregled izvedbe v praksi 1 Aleš Kovač d.i.g. JUB d.o.o. ; ales.kovac@jub.eu Obdelava COKLA Slaba praksa Direktno stikovanje z asfaltom? VROČINA!! 2 Obdelava

Prikaži več

Cesta "D" Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta "B"

Cesta D Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta B Cesta "D" 2.35 15 955 5 Cesta "B" 341 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 519 1 2 3 4 5 6 7 197,19m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 192,35m 2 851 83 83 83 83 83 839 Cesta "E" Cesta

Prikaži več

PGD-Trboje _ -1. Story

PGD-Trboje _ -1. Story 11,85 50 1,35 40 2,70 40 3,10 40 2,50 50 10 30 10 1,35 10 20 10 2,70 10 20 10 3,10 10 20 10 2,50 10 30 10 6,80 30 1,20 30 2,20 30 2,20 30 5,30 30 2,20 30 2,20 30 ET, Ø150, l=1,00m, 2% 7,50 50 3,95 50 2,05

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za zdravje Štefanova 5, 1000 Ljubljana ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO Dolenjske Toplice, 5.4.2012 Božidar Podobnik, univ.dipl.inž. Vodja projekta

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Pripravil: Miha Miha Šetina Šetina >> Zrakotesno, energetsko varčno in tajnostno vgrajevanje, zunanjega stavbnega pohištva po evropskih smernicah EnEV oz RAL z inovativnimi sistemi Pinta abdichtung >>

Prikaži več

Cesta "D" Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta "B"

Cesta D Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta B Cesta "D" 2.35 15 955 5 Cesta "B" 341 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 519 1 2 3 4 5 6 7 197,19m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 192,35m 2 51 3 3 3 3 3 39 Cesta "E" Cesta "A" 9 1

Prikaži več

STATIKON PROJEKTIRANJE GRADBENIH KONSTRUKCIJ, ARHITEKTURA IN INŽENIRING d.o.o. Slovenska ulica 25, 9000 MURSKA SOBOTA, SI Tel.: , fax.: 02

STATIKON PROJEKTIRANJE GRADBENIH KONSTRUKCIJ, ARHITEKTURA IN INŽENIRING d.o.o. Slovenska ulica 25, 9000 MURSKA SOBOTA, SI Tel.: , fax.: 02 Str.: 1 1. TEHNIČNO POROČILO 1.1. ZASNOVA MOSTU Most se nahaja v razpotju vasi Markišavci in Polana in premošča Puconski potok. Zasnovan je kot ploščni most 3x svetle razpetine 4.44+5.28+4.41m in neregularne

Prikaži več

PREDSTAVITEV PREDSTAVITEV Dimniški sistem 200 Dvojni Ø mm Dvojni dimniški sistem (z zračnikom ali brez) je namenjen predvsem individualni grad

PREDSTAVITEV PREDSTAVITEV Dimniški sistem 200 Dvojni Ø mm Dvojni dimniški sistem (z zračnikom ali brez) je namenjen predvsem individualni grad PREDSTAVITEV PREDSTAVITEV Dimniški sistem 200 Dvojni Ø 120 200 mm Dvojni dimniški sistem (z zračnikom ali brez) je namenjen predvsem individualni gradnji. Primeren je za priklop dveh kurilnih naprav, npr.

Prikaži več

Projektant: PS PROSTOR d.o.o. Koper Investitor: MESTNA OBČINA KOPER KS Gradin Objekt: LC R SIRČI - BELVEDUR - HRVOJI III. PODODSEK km 0,

Projektant: PS PROSTOR d.o.o. Koper Investitor: MESTNA OBČINA KOPER KS Gradin Objekt: LC R SIRČI - BELVEDUR - HRVOJI III. PODODSEK km 0, Projektant: PS PROSTOR d.o.o. Koper Investitor: MESTNA OBČINA KOPER KS Gradin Objekt: LC 177250 R3-626 - SIRČI - BELVEDUR - HRVOJI III. PODODSEK km 0,100-0,400 ( 300 m ) Obnova ceste Vrsta projekta: PZI

Prikaži več

POPIS DEL Ureditev lokalne ceste LC Rogačnik - Lenart - Mačkin kot - Amer Sanacija I. FAZE lokalne ceste je v dolžini 688 m in II. FAZE v dolži

POPIS DEL Ureditev lokalne ceste LC Rogačnik - Lenart - Mačkin kot - Amer Sanacija I. FAZE lokalne ceste je v dolžini 688 m in II. FAZE v dolži POPIS DEL Ureditev lokalne ceste LC 107020 Rogačnik - Lenart - Mačkin kot - Amer Sanacija I. FAZE lokalne ceste je v dolžini 688 m in II. FAZE v dolžini 1120 m, skupaj 1808 m REKAPITULACIJA FAZA I.: Kosov

Prikaži več

Tehnični list - IZD. 12/02/2019 stran 1/5 webertherm Plus Ultra Ultra izolativen fasadni sistem na bakelitni izolaciji, ki ponuja 50 % višjo toplotno

Tehnični list - IZD. 12/02/2019 stran 1/5 webertherm Plus Ultra Ultra izolativen fasadni sistem na bakelitni izolaciji, ki ponuja 50 % višjo toplotno stran 1/5 webertherm Plus Ultra Ultra izolativen fasadni sistem na bakelitni izolaciji, ki ponuja 50 % višjo toplotno izolativnost kot običajni EPS-F. λ = 0.020 W/m2K požarni razred = B-s2-d0 O tem izdelku

Prikaži več

Trubarjeva Popis del s predizmerami.xlsx

Trubarjeva Popis del s predizmerami.xlsx PONUDBA Številka in naziv sklopa: Sklop 7: Zamenjava stavbnega pohištva na fasadnem obodu (okna in vrata) v praznih in zasedenih stanovanjih ter hišah z novim PVC stavbnim pohištvom Evidenčna oznaka tega

Prikaži več

Cerc-net

Cerc-net ponikovalnica fi800 dno -3,60 drenažna cev H=80cm, dno -3,38 H=80cm, dno -3,38 drenažna cev peskolov fi300 dno -0,60 PVC, fi50, l=1,50m, 2% H=40cm, dno -2,98 H=40cm, dno -2,98 BET, fi100, l=7,50m, 2% odtočni

Prikaži več

Podne konstrukcije (SLO) PDF.pm6

Podne konstrukcije (SLO) PDF.pm6 0 Vsebina II VSEBINA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nekaj o zvoku Zvočna izolacija masivnih podnih konstrukcij Raven udarnega zvoka pri masivnih konstrukcijah s plavajočim podom 4-5 Izolacija

Prikaži več

1

1 NASLOVNA STRAN NAČRTA VODOVOD MAPA 5.1 NAČRT VODOVODA INVESTITOR OBJEKT LOKACIJA OBČINA CIRKULANE CIRKULANE 58 2282 CIRKULANE GRADNJA LOKALNE CESTE V EKONOMSKO POSLOVNI CONI DOLANE OBČINA CIRKULANE DOLANE

Prikaži več

Schöck Isokorb tip W Schöck Isokorb tip W W Schöck Isokorb tip W Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne

Schöck Isokorb tip W Schöck Isokorb tip W W Schöck Isokorb tip W Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne sile. Poleg tega prenaša tudi izmenične vodoravne sile. 111 Razvrstitev elementov Prerez pri vgrajevanju zunaj znotraj

Prikaži več

OKNA VRSTE LESENIH OKEN EKO LES Soft večslojno lepljen les vgradna globina 68 mm visoka stabilnost vogalnih spojev standardno vgrajena dva silikonska

OKNA VRSTE LESENIH OKEN EKO LES Soft večslojno lepljen les vgradna globina 68 mm visoka stabilnost vogalnih spojev standardno vgrajena dva silikonska OKNA VRSTE LESENIH OKEN EKO LES Soft večslojno lepljen les vgradna globina 68 mm visoka stabilnost vogalnih spojev zagotavljajo tesnenje tudi pri zelo nizkih temperaturah in močnih nalivih vgrajeno Roto

Prikaži več

CENIK 2019 POPRAVLJEN.cdr

CENIK 2019 POPRAVLJEN.cdr CENIK 2019 Vse cene so v evrih. Cenik velja od 1.3.2019 do preklica, oziroma objave novega cenika! Telefon: 07/30 48 350, 07/34 89 706, fax: 07/30 48 610, gsm: 040 666 627 www.gorec.info j.gorec@siol.net

Prikaži več

PH in NEH - dobra praksa

PH in NEH - dobra praksa Strokovno izpopolnjevanje, UL-FA, 5.4.2019 SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE JAVNE STAVBE V SLOVENIJI Pravočasno in celovito načrtovanje ter zagotavljanje kakovosti pri gradnji sodobnih opečnih javnih skoraj nič-energijskih

Prikaži več

dossier__.indd

dossier__.indd P PLUS ARHITEKTI VIŽMARJE, LJUBLJANA 0/ KAZALO 1/ SITUACIJA 2/ ENODRUŽINSKA HIŠA tloris pritličja tloris nadstropja tloris izkoriščenega podstrešja tloris strehe prerez A01-A01, A02-A02 fasada S, J, V,

Prikaži več

CENIK VZDRŽEVANJA JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI LITIJA Datum: junij 2019

CENIK VZDRŽEVANJA JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI LITIJA Datum: junij 2019 CENIK VZDRŽEVANJA JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI LITIJA Datum: junij 2019 Kazalo 1. ZAMENJAVA SIJALKE (BREZ DOBAVE IN MONTAŽE)... 3 2. ZAMENJAVA DUŠILK IN VŽIGALNIH NAPRAV (BREZ DOBAVE IN MONTAŽE)... 4 3.

Prikaži več

O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2

O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2 O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2 Tloris tipične etaže od 2. do 5. nadstr. list 3 Tloris

Prikaži več

Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje - Slovenija PE RITS - Kidričeva 25 Tel.: Fax: NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: Načrt el

Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje - Slovenija PE RITS - Kidričeva 25 Tel.: Fax: NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: Načrt el - Slovenija PE RITS - Kidričeva 25 Tel.: 03 492 93 10 - Fax: 03 492 93 11 NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: Načrt električnih instalacij in električne opreme, št. 691-2/14, mapa 4 NAROČNIK: OBČINA ŽALEC

Prikaži več

NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU

NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU 1.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU Načrt in številčna oznaka načrta 1 Načrt arhitekture Investitor / naročnik: Splošna bolnišnica Izola Polje 40 6310 Izola Objekt: Preureditev prostorov v

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351005-5 1 PRODAMO Sodobni pisarniški prostori v Kopru oddani v najem Republiki Sloveniji Naložbena nepremičnina na Ferrarski ulici v bližini mestnega središča odlična prometna navezava Predmet

Prikaži več

Navodila za vgradnjo in montažo Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine II Firma in sedež prodajalca in pooblaščenega serviserja: PROSIGMA PLUS d.o.o.

Navodila za vgradnjo in montažo Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine II Firma in sedež prodajalca in pooblaščenega serviserja: PROSIGMA PLUS d.o.o. Navodila za vgradnjo in montažo Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine II Firma in sedež prodajalca in pooblaščenega serviserja: PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: 02-421-32-00 Fax: 02-421-32-09

Prikaži več

Datum objave: :54 VPRAŠANJE Spoštovani, prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tud

Datum objave: :54 VPRAŠANJE Spoštovani, prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tud Datum objave: 25.09.2017 10:54 prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tudi poddigestorijske omarice in kakšne, za kakšen namen shranjevanja? Hvala,

Prikaži več

1 načrt s področja ARHITEKTURE Investitor: OBČINA TOLMIN Ulica padlih borcev 2, 5220 TOLMIN Objekt: UREDITEV OSNOVNE ŠOLE DUŠAN MUNIIH Most na Soči Vr

1 načrt s področja ARHITEKTURE Investitor: OBČINA TOLMIN Ulica padlih borcev 2, 5220 TOLMIN Objekt: UREDITEV OSNOVNE ŠOLE DUŠAN MUNIIH Most na Soči Vr 1 načrt s področja ARHITEKTURE Investitor: OBČINA TOLMIN Ulica padlih borcev 2, 5220 TOLMIN Objekt: UREDITEV OSNOVNE ŠOLE DUŠAN MUNIIH Most na Soči Vrsta proj. dokumetacije: PZI projektna dokumentacija

Prikaži več

PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: Fax: DŠ: SI Tehnična do

PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: Fax: DŠ: SI Tehnična do PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: 02-421-32-00 Fax: 02-421-32-09 info@prosigmaplus.si, www.prosigmaplus.si DŠ: SI19873662 Tehnična dokumentacija Podzemni univerzalni zbiralnik Aqua King

Prikaži več

Tehnični list - IZD. 1/03/2019 stran 1/5 webertherm demit original Fasadni sistem na EPS izolacijskih ploščah s preklopom in z razbremenilnimi zarezam

Tehnični list - IZD. 1/03/2019 stran 1/5 webertherm demit original Fasadni sistem na EPS izolacijskih ploščah s preklopom in z razbremenilnimi zarezam stran 1/5 webertherm demit original Fasadni sistem na EPS izolacijskih ploščah s preklopom in z razbremenilnimi zarezami za dimenzijsko stabilnost. λ = od 0.01 W/m K požarni razred = B-s-d0 Značilnosti

Prikaži več

Tehnična dokumentacija

Tehnična dokumentacija PROSIGMA PLUS d.o.o. Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: 02-421-32-00 Fax: 02-421-32-09 info@prosigmaplus.si, www.prosigmaplus.si DŠ: SI19873662 Tehnična dokumentacija Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine

Prikaži več

Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 8067/14/PGD Številka projekta: 8067/14/PGD Investitor:

Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 8067/14/PGD Številka projekta: 8067/14/PGD Investitor: Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 806714PGD Številka projekta: 806714PGD Investitor: OBČINA PODČETRTEK Ulica in hišna številka: Trška cesta

Prikaži več

(PVZ KNJI\216NICA_Cerknica_1.pdf)

(PVZ KNJI\216NICA_Cerknica_1.pdf) IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE št.: 08516-ZPV Podatki o stavbi Naziv objekta: Klasifikacija objekta: Lokacija objekta: Investitor: Projektant: ŠIRITEV PROSTORISKIH KAPACITET KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA

Prikaži več

d.o.o. SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, CESTA V GORICE 36, 1000 LJUBLJANA TEL.: , FAX: NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI POD

d.o.o. SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, CESTA V GORICE 36, 1000 LJUBLJANA TEL.: , FAX: NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI POD d.o.o. SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, CESTA V GORICE 36, 1000 LJUBLJANA TEL.: 256 09 05, FAX: 256 09 06 3.2.1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU 3.2 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ INVESTITOR:

Prikaži več

OŠ TRNOVO SANACIJA STAVBNEGA OVOJA junij TEHNIČNO POROČILO 1. SPLOŠNI OPIS Obravnavana stavba je osnovana šola. Zgrajena je bila leta med

OŠ TRNOVO SANACIJA STAVBNEGA OVOJA junij TEHNIČNO POROČILO 1. SPLOŠNI OPIS Obravnavana stavba je osnovana šola. Zgrajena je bila leta med 3.3.1. TEHNIČNO POROČILO 1. SPLOŠNI OPIS Obravnavana stavba je osnovana šola. Zgrajena je bila leta med vojnama, med leti 1920 in 1941. Stavba ima pritličje in nadstropje. V pritličju se nahaja vrtec in

Prikaži več

Microsoft Word - MEADRAIN TRAFFIC DM 1500

Microsoft Word - MEADRAIN TRAFFIC DM 1500 SEPARAT MEADR RAIN TRAFF FIC DM 15000 Monolitna kanaleta iz polimern nega betona za linijsko odvodnjavanje Skladen s SIST EN 1433 Prednosti monolitne konstrukcije: Nazivna širina 150 Razred obremenitve

Prikaži več

Betonarna Sava, d.o.o. BREZPLAČNI TELEFON Blejska Dobrava 123 B obrat Hrušica, 4276 Hrušica CENIK BETONOV ozn. vrste

Betonarna Sava, d.o.o. BREZPLAČNI TELEFON Blejska Dobrava 123 B obrat Hrušica, 4276 Hrušica CENIK BETONOV ozn. vrste CENIK BETONOV ozn. vrste betonov namen EM cena v brez DDV cena v z 22% DDV ČRPNI BETON granulacije Dmax 16 in 32 mm R1 C25/30 XC2 Cl 0,2 Dmax16 S3 temelji, plošče, stebri, vezi, industrijski tlaki m3 61,00

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 3_MACS+_Pozarni_testi_slo.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 3_MACS+_Pozarni_testi_slo.ppt [Compatibility Mode] Obnašanje jeklenih in sovprežnih stropnih konstrukcij v požaru Vsebina novih požarnih testov Izvedeni so bili požarni preizkusi v okviru projektov FRACOF (ISO požar) COSSFIRE (ISO požar) FICEB (Naravni

Prikaži več

BETONSKI IZDELKI

BETONSKI IZDELKI CENIK BETONSKIH IZDELKOV 5.8.2019 Naziv (mere v cm) cena EUR ZIDAKI Betonski zidak za stebre 20 19x19x19 0,85 Betonski zidak za stebre 30 29x29x19 1,25 Betonski zidak za stebre 40 39x39x19 2,20 Betonski

Prikaži več

Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T

Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T pred požarnim preskokom Q FO za požarni preskok polnorazviti

Prikaži več

A3: 297x420 A: m² VIDEM_Poz-ZAHOD.dwg Os Z2 stena v nadstropju Os Z2 stena v nadstropju Stena v nadstropju - zahod Foto 7 Fot

A3: 297x420 A: m² VIDEM_Poz-ZAHOD.dwg Os Z2 stena v nadstropju Os Z2 stena v nadstropju Stena v nadstropju - zahod Foto 7 Fot Os Z stena v nadstropju Os Z stena v nadstropju Stena v nadstropju - zahod Foto 7 Foto Zahodna fasada stena na osi Z - nadstropje in del zahodne fasade v nadstropju od osi Z proti Z Okna v nadstropju v

Prikaži več

Maloprodajni cenik LES - Zeleni zajec v delu.xls

Maloprodajni cenik LES - Zeleni zajec v delu.xls Zeleni zajec, naravni materiali, d.o.o. Janševa ulica 16 1000 Ljubljana www.zelenizajec.com zz@zelenizajec.com t: 0590 39 610 f: 0590 39 611 Sibirski macesen, smreka, bor Velja od 1.4.2011 Maloprodajni

Prikaži več

OPIS LOKACIJSKIH PODATKOV

OPIS LOKACIJSKIH PODATKOV TEHNIČNO POROČILO PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA KOSTREVNICA 1 SPLOŠNO Investitor, Občina Šmartno pri Litiji, namerava obnoviti zgradbo podružnične osnovne šole v Veliki Kostrevnici. Obstoječa stavba je bila

Prikaži več

FOJKARFIRE d.o.o. Golnik 6a, 4204 Golnik IZKAZ POŽARNE VARNOSTI 72/2018 PODATKI O OBJEKTU Projektni naziv objekta: Klasifikacija (CC-SI) objekta: OBNO

FOJKARFIRE d.o.o. Golnik 6a, 4204 Golnik IZKAZ POŽARNE VARNOSTI 72/2018 PODATKI O OBJEKTU Projektni naziv objekta: Klasifikacija (CC-SI) objekta: OBNO PODATKI O OBJEKTU Projektni naziv objekta: Klasifikacija (CC-SI) objekta: OBNOVA KOPALIŠČA DOMŽALE 1250 Stavbe za šport Lokacija objekta: parc. št. 4421, 4424, 4435, 443, 4437, 4438, 4439, 44401, 44402,

Prikaži več

Model

Model PRVA STRAN IZVEDBENEGA NAČRTA Mizendol - Podčelo, LC 226112, km 0,8+25 do 2,4+50 (L = 1.625,00 m) polni naziv objekta s številko ceste/cestnega odseka, kilometerski položaj začetka, konca ali sredine objekta

Prikaži več

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx PRAVILA ALI JE KAJ TRDEN MOST 2016 3. maj 5. maj 2016 10. 4. 2016 Maribor, Slovenija 1 Osnove o tekmovanju 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki so se po predhodnem postopku prijavili na tekmovanje

Prikaži več

Microsoft Word Pzi SREDNJA TRGOVSKA ŀOLA-KLET

Microsoft Word Pzi SREDNJA TRGOVSKA Å€OLA-KLET SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI INVESTITOR ime in priimek ali naziv družbe naslov ali sedež družbe elektronski naslov telefonska številka davčna številka SREDNJA

Prikaži več

OKNA UDOBJE QS Možne izdelave oken glede na obliko: min. 900 min. 900 Tehnični podatki: Okno iz lesa z aluminijasto oblogo zunaj Odpiranje po vertikal

OKNA UDOBJE QS Možne izdelave oken glede na obliko: min. 900 min. 900 Tehnični podatki: Okno iz lesa z aluminijasto oblogo zunaj Odpiranje po vertikal OKNA UDOBJE QS Možne izdelave oken glede na obliko: min. 900 min. 900 Tehnični podatki: Okno iz lesa z aluminijasto oblogo zunaj Odpiranje po vertikalni in horizontalni osi Odpornost proti obremenitvam

Prikaži več

1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekm

1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekm 1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekmovanje. Končni izdelek mora biti produkt lastnega dela

Prikaži več

KATALOG IZDELKOV

KATALOG IZDELKOV KATALOG IZDELKOV 2019 www.mix.si STREŠNA OKNA AVX AVX STREŠNO OKNO V javnih in stanovanjskih objektih V ogrevanih bivalnih prostorih Vgradnja v strehe z naklonom med 15 in 90 Primerna za vse tipe strešnih

Prikaži več

Zunanje žaluzije

Zunanje žaluzije Zunanje žaluzije Zunanje žaluzije LASTNOSTI - Moderna oblika z širokimi lamelami v obliki C, T, S ali Z ; - Lamele so izdelane iz visoko kakovostne aluminijaste zlitine in so zaradi trdnosti obojestransko

Prikaži več

Microsoft Word - TEKST PZI STOPORKO.doc

Microsoft Word - TEKST PZI  STOPORKO.doc ProBiro Božo GAJŠEK s.p. Maribor stran 1/3 tel. 02/2521-025, E-mail: bozo.gajsek@triera.net 4.1.) NASLOVNA STRAN NAČRTA NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME MAPA 4 INVESTITOR : OBJEKT: OBČINA

Prikaži več

Microsoft Word - 04_SI_Montaža ogrevanja stropa.docx

Microsoft Word - 04_SI_Montaža ogrevanja stropa.docx Montaža ogrevanja stropa Osnovna pravila za načrtovanje in montažo ECOFILM C ogrevalne folije Ogrevalna folija se montira vzporedno s prečnimi nosilci konstrukcije spuščenega stropa. Folija se pritrdi

Prikaži več

KEMAMIX G

KEMAMIX G KEMAMIX G Grobi apnenocementni omet in malta za zidanje Dober oprijem na podlago Pravilna in kontrolirana sestava Ustreza skupini ometov GP CS IV po SIST EN 988-1:2017 Malta za zidanje po SIST EN 988-2:2017

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9_Xella.pptx

Microsoft PowerPoint - 9_Xella.pptx SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE STAVBE V SLOVENIJI Porobeton in BIM na javnih objektih Miloš Kmetič, univ.dipl.inž.grad. Konzorcij pasivna hiša Strokovno izpopolnjevanje za arhitekte, projektante in energetske svetovalce

Prikaži več

UPORABA BBTM IN UTLAC V PRAKSI

UPORABA BBTM IN UTLAC V PRAKSI V ŠIŠKI NAJMODERNEJŠE IN INOVATIVNO NAKUPOVALNO SREDIŠČE SPAR dr. Dejan HRIBAR (STRABAG, TPA) DAN ZBS 2019 INOVACIJE RAZVOJ Ali gremo naprej? VSEBINA 1. SPLOŠNO O PROJEKTU 2. VAROVANJE GRADBENE JAME (1.

Prikaži več

OBČINA VRHNIKA OBČINSKI SVET Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA tel.: 01/ , fax: 01/ Dodatno gradivo za 12. redno sejo Občinskega sveta Občin

OBČINA VRHNIKA OBČINSKI SVET Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA tel.: 01/ , fax: 01/ Dodatno gradivo za 12. redno sejo Občinskega sveta Občin OBČINA VRHNIKA OBČINSKI SVET Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA tel.: 01/7555-410, fax: 01/7505-158 Dodatno gradivo za 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki bo v ČETRTEK, 21. junija 2012, ob 18.00

Prikaži več

KMDA 7774 FL in CSDA 7000 FL Napotki za načrtovanje in montažo Marec 2018 Miele. Immer Besser.

KMDA 7774 FL in CSDA 7000 FL Napotki za načrtovanje in montažo Marec 2018 Miele. Immer Besser. KMDA 7774 FL in CSDA 7000 FL Napotki za načrtovanje in montažo Marec 2018 Miele. Immer Besser. Napotki za načrtovanje kuhalne plošče s pultno napo TwoInOne KMDA 7774 FL Splošne informacije Fleksibilne

Prikaži več

Ø x 260 HL Veliki odtoki 15. Strešne terase, proste površine, stropi parkirišč itd SERIJA PERFEKT DN110

Ø x 260 HL Veliki odtoki 15. Strešne terase, proste površine, stropi parkirišč itd SERIJA PERFEKT DN110 Ø 315 260 x 260 HL Veliki odtoki 15. Strešne terase, proste površine, stropi parkirišč itd. 62 260 55-130 15 SERIJA PERFEKT DN110 HL Veliki odtoki SERIJE PERFEKT Osnovne informacije za načrtovanje in izvedbo

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah OBJEKT: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: OPREMA VINSKE KLETI OBJEKT CELJSKA CESTA 6

NAROČNIK: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah OBJEKT: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: OPREMA VINSKE KLETI OBJEKT CELJSKA CESTA 6 NAROČNIK: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah OBJEKT: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: OPREMA VINSKE KLETI OBJEKT CELJSKA CESTA 6, ŠMARJE PRI JELŠAH ARHITEKTURA - PZI ŠT. NAČRTA: 100/18

Prikaži več

ATT

ATT PODATKI O HIŠI V LESCAH NA GORENJSKEM 1. Lokacija: Lesce na Gorenjskem, nadmorska višina 500 m 2. ogrevana površina: 200 m2 3. neogrevana klet, pritličje, nadstropje in del mansarde 4. okna: dvoslojna

Prikaži več

Zbirni center

Zbirni center OGREVANJE IN HLAJENJE Z ZEMELJSKIMI SONDAMI IN TOPLOTNO ČRPALKO Željko HORVAT GEOTERMALNA ENERGIJA Geotermalna energija je toplota notranjosti Zemlje. V globini je temperatura stalna in z globino narašča.

Prikaži več

Lahk ki ra LiaSTAR 50 in Fundatherm 100 % mineralna masivna gradnja LiaSTAR 50

Lahk ki ra LiaSTAR 50 in Fundatherm 100 % mineralna masivna gradnja LiaSTAR 50 Lahk ki ra in Fundatherm 100 % mineralna masivna gradnja in Fundatherm 100 % mineralna masivna gradnja. Kdor načrtuje gradnjo hiše, misli na prihodnost. Odločitev o izbiri gradbenega materiala igra pri

Prikaži več

Inteligentno ogrevanje Celovite rešitve električnega talnega ogrevanja

Inteligentno ogrevanje Celovite rešitve električnega talnega ogrevanja Inteligentno ogrevanje Celovite rešitve električnega talnega ogrevanja www.devi.si Preko 40 let DEVI je vodilni Evropski proizvajalec sistemov električnega ogrevanja in preferenčen partner s tržno izkušenj

Prikaži več

NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU NAČRT OPREME IN TEHNIKE GRC POSTOJNA Investitor: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna Objek

NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU NAČRT OPREME IN TEHNIKE GRC POSTOJNA Investitor: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna Objek NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU NAČRT OPREME IN TEHNIKE GRC POSTOJNA Investitor: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna Objekt: GASILSKO REŠEVALNI CENTER POSTOJNA GRC POSTOJNA

Prikaži več

R2KL---7E9002xdy-Projektantski_popis

R2KL---7E9002xdy-Projektantski_popis 11 )*& &,,*& & %&,*, -,+ & ++& 0 8-+ -* 6.89%+-+*.+:/ 3!; 8-+ * %06 -+. *.,+

Prikaži več

VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št

VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št. in cene na zahtevo VITOMAX 200-HW Tip M72A Visokotlačni

Prikaži več

šifra H15A21 slovenska hiša za 21. stoletje natečajni projekt

šifra H15A21 slovenska hiša za 21. stoletje natečajni projekt slovenska hiša za 21. stoletje natečajni projekt vsebina projekta analiza stanja textualni del koncept situacija I zunanja ureditev tloris kleti tloris pritličja tloris mansarde tloris strehe prerez aa

Prikaži več

Microsoft Word - Toplotni_Mostovi_November_2014

Microsoft Word - Toplotni_Mostovi_November_2014 Toplotni mostovi NEP Slovenija, november 2014 Toplotni mostovi so stalnica vseh stavb, kot tudi praktično vseh mojih člankov ter objav na portalu NEP Slovenija http://nep.vitra.si in FB strani https://www.facebook.com/nep.slovenija.

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke VGRADNJA KOMPAKTNEGA KOLEKTORJA ZA OGREVANJE NIZKENERGIJSKE HIŠE S TOPLOTNO ČRPALKO ZEMLJA/VODA Vgradnja kompaktnega zemeljskega kolektorja v obliki košare prihrani 75 % površino zemlje v primerjavi z

Prikaži več

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena nestanovanjska Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe de

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena nestanovanjska Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe de Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe 198 1220201 del stavbe 2 1970 Lokev 159 a, 6219 Lokev 4197/1 LOKEV : 51 Dovedena energija 283 kwh/m 2 a POVPREČNA RABA ENERGIJE PRIMERLJIVE STAVBE (283

Prikaži več

(Ir\232i\350eva 6 65 Popis del s predizmerami.xlsx)

(Ir\232i\350eva 6 65 Popis del s predizmerami.xlsx) PONUDBA Številka in naziv sklopa: Sklop 3: Zahtevnejše prenove praznih stanovanj Evidenčna oznaka tega naročila: JN005654/2016-B01 - sklop 03/02 PODATKI O PONUDNIKU Naziv: Naslov: PODATKI O PONUDBI Št.

Prikaži več

INO WinterAktion Flyer EXCLUSIV SI-1 bc.cdr

INO WinterAktion Flyer EXCLUSIV SI-1 bc.cdr EXCLUSIV VHODNA VRATA PROGRAM 2019 / 2020 Vhodna vrata iz aluminija z obojestransko prekrivnim polnilom in faktorjem toplotne izolativnosti 2 W/m K. Ustvarjena z občutkom za varnost, estetiko in ugodje.

Prikaži več

UREDITEV IGRIŠČ ZA OSNOVNOŠOLO ELVIRE VATOVEC V PRADAH Investitor: OSNOVNA ŠOLA ELVIRE VATOVEC PRADE - KOPER Pobeška cesta Koper * * * * Opomb

UREDITEV IGRIŠČ ZA OSNOVNOŠOLO ELVIRE VATOVEC V PRADAH Investitor: OSNOVNA ŠOLA ELVIRE VATOVEC PRADE - KOPER Pobeška cesta Koper * * * * Opomb UREDITEV IGRIŠČ ZA OSNOVNOŠOLO ELVIRE VATOVEC V PRADAH Investitor: OSNOVNA ŠOLA ELVIRE VATOVEC PRADE - KOPER Pobeška cesta 52 6000 Koper * * * * Opomba: ter ostala dela povezana z geodestkimi storitvami

Prikaži več

NASLOV PRISPEVKA

NASLOV PRISPEVKA 10. in 11. november 2016 2. BALcanOSH MEDNARODNA KONFERENCA ZA REGIONALNO SODELOVANJE, BLED, SLOVENIJA VARNO ODSTRANJEVANJE GRADBENIH MATERIALOV, KI VSEBUJEJO AZBEST SAFE DISPOSAL OF BUILDING MATERIALS

Prikaži več

Einsatzgrenzendiagramm

Einsatzgrenzendiagramm Tehnični podatki LA 6ASR Informacije o napravi LA 6ASR Izvedba - Izvor toplote Zunanji zrak - Različica - Reguliranje - Mesto postavitve Zunanje - Stopnje moči Meje uporabe - Min. temperatura vode / Maks.

Prikaži več

CENIK NELSKAMP 2011 Velja od Zastopa in prodaja v Sloveniji: Aretta d.o.o. Ulica talcev 1a, 3310 Žalec tel.: fax: E

CENIK NELSKAMP 2011 Velja od Zastopa in prodaja v Sloveniji: Aretta d.o.o. Ulica talcev 1a, 3310 Žalec tel.: fax: E CENIK NELSKAMP 2011 Velja od 1.7.2011 Zastopa in prodaja v Sloveniji: Aretta d.o.o. Ulica talcev 1a, 3310 Žalec tel.: 03 710-18-50 fax: 03 710-18-51 E-pošta: aretta@siol.net E-pošta: info@aretta.si splet.:

Prikaži več

Vsaka vrata Hörmann govorijo svojo zgodbo. Kakšno zgodbo bodo govorila vaša? Vhodna vrata brez obsvetlobe Avtomatska garažna vrata od * od 915 *

Vsaka vrata Hörmann govorijo svojo zgodbo. Kakšno zgodbo bodo govorila vaša? Vhodna vrata brez obsvetlobe Avtomatska garažna vrata od * od 915 * Vsaka vrata Hörmann govorijo svojo zgodbo. Kakšno zgodbo bodo govorila vaša? Vhodna vrata brez obsvetlobe Avtomatska garažna vrata od 1.264 * od 915 * Garažna sekcijska vrata RenoMatic vklj. s pogonom

Prikaži več

SI Powertekk Nordic strešnik Jeklena kritina Isola Powertekk lahka jeklena kritina, atraktivna v izgledu in ekonomična ter primerna za vse v

SI Powertekk Nordic strešnik Jeklena kritina Isola Powertekk lahka jeklena kritina, atraktivna v izgledu in ekonomična ter primerna za vse v SI 5.10.2016 Powertekk Nordic strešnik Jeklena kritina lahka jeklena kritina, atraktivna v izgledu in ekonomična ter primerna za vse vrste streh z nakloni že od majmanj 8. Nordic strešniki so izdelani

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Prevod SIOEN prezentacije

Microsoft PowerPoint - Prevod SIOEN prezentacije ZAŠČITA NA PODLAGI INOVACIJ Kratek pregled fasadnih oblog iz tekstilnih materialov Obrazložitev razlike med fasadnimi materiali in različnimi fasadnimi sistemi: Razlikujemo med sistemi oblog in prezračevanimi

Prikaži več

Tehnični pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvajanju objektov stanovanjske gradnje TPSG OBRTNIŠKA DELA FASADERSKA DELA modul I - 8

Tehnični pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvajanju objektov stanovanjske gradnje TPSG OBRTNIŠKA DELA FASADERSKA DELA modul I - 8 Tehnični pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvajanju objektov stanovanjske gradnje TPSG OBRTNIŠKA DELA FASADERSKA DELA modul I - 8 Razvojni raziskovalni projekt TEHNIČNI POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Prikaži več

SH O3 (2)

SH O3 (2) A4x3: 297x630 A: 0.187 m² vrata notranja enokrilna lesena s skritimi i poravnanimi z zidom pogled iz N7 2.45 2.40 vrata spodrezana 1,5 cm (prezračevanje) vrata notranja enokrilna steklo pogled iz N11.2

Prikaži več

Kovinska protipoplavna KD vrata Življenje je kot reka, včasih mirna, drugič deroča a vedno polna presenečenj. Če vas v življenju p

Kovinska protipoplavna KD vrata Življenje je kot reka, včasih mirna, drugič deroča a vedno polna presenečenj. Če vas v življenju p Kovinska protipoplavna KD vrata Življenje je kot reka, včasih mirna, drugič deroča a vedno polna presenečenj. Če vas v življenju ponese deroča voda, se lahko zaščitite, dokler se voda ne umiri. JUNIJ 2015

Prikaži več

Predstavitveni katalog Vila Prule

Predstavitveni katalog Vila Prule Na izjemni lokaciji v neposredni bližini mestnega središča Ljubljane in grajskega hriba, ob sotočju Ljubljanice in Grubarjevega prekopa, se gradi vila blok s 14 nadstandardnimi stanovanji. Luksuzna stanovanja

Prikaži več

Številka projekta:

Številka projekta: Kolektor CPG d.o.o Industrijska cesta 2 Kromberk SI-5000 Nova Gorica Slovenija T: +386 5 338 48 00 F: +386 5 338 48 04 cpg@kolektor.com www.kolektorcpg.com www.kolektorgradbeniinzeniring.com 0.1 NASLOVNA

Prikaži več

Microsoft Word - Tehnicno_porocilo_PZI-strojne

Microsoft Word - Tehnicno_porocilo_PZI-strojne TERMOTEH d.o.o., Cesta v Zgornji Log 49, 1000 Ljubljana 1 1.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU Načrt in številčna oznaka načrta: Investitor: Objekt: Vrsta projektne dokumentacije in njena številka:

Prikaži več

IMP Klima Enote za regulacijo zraka Regulacijske žaluzije Regulacijske žaluzije PREZRAČEVALNE REŠETKE IN VENTILI Regulacijske žaluzije RŽ-1, RŽ-2, RŽ-

IMP Klima Enote za regulacijo zraka Regulacijske žaluzije Regulacijske žaluzije PREZRAČEVALNE REŠETKE IN VENTILI Regulacijske žaluzije RŽ-1, RŽ-2, RŽ- RŽ-1, RŽ-2, RŽ-3 Uporaba so namenjene za regulacijo pretoka zraka in tlaka v prezračevalnih kanalih in klima napravah. Lahko jih vgrajujemo samostojno ali v kombinaciji s zaščitnimi ali nadtlačnimi rešetkami.

Prikaži več

Zagotovite si varnost, tišino in lep izgled. PROTIVLOMNA VRATA SLOVENSKI PROIZVOD! Brezplačna izmera in svetovanje.

Zagotovite si varnost, tišino in lep izgled. PROTIVLOMNA VRATA SLOVENSKI PROIZVOD!   Brezplačna izmera in svetovanje. Zagotovite si varnost, tišino in lep izgled. PROTIVLOMNA VRATA SLOVENSKI PROIZVOD! www.protivlomna-vrata.si Brezplačna izmera in svetovanje. 2 www.protivlomna-vrata.si www.protivlomna-vrata.si ZAKAJ IZBRATI

Prikaži več