VZOREC. Vprašalnik čim prej izpolnite v elektronski obliki prek spletne aplikacije estat

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "VZOREC. Vprašalnik čim prej izpolnite v elektronski obliki prek spletne aplikacije estat"

Transkripcija

1 Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 146/2022) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje Investicije v osnovna sredstva, 2022 Pomoč in informacije: porocanje.surs@gov.si INV-1b (pon. pet.: ) Vprašalnik čim prej izpolnite v elektronski obliki prek spletne aplikacije estat Zahvaljujemo se vam, ker s svojimi podatki prispevate h kakovosti uradnih statističnih podatkov. Rezultate tega raziskovanja in druge statistične podatke in kazalnike boste našli na spletni strani Namen raziskovanja S tem raziskovanjem zagotavljamo podatke o investicijah za plačana in neplačana sredstva, o virih financiranja ter dezinvesticijah. Te podatke potrebujemo tudi za obračun makroekonomskih agregatov. Obveznost sporočanja podatkov Sporočanje zahtevanih podatkov Statističnemu uradu RS za to statistično raziskovanje je obvezno. Pravni podlagi za to obveznost sta Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) in Letni program statističnih raziskovanj za tekoče leto. Neizpolnjevanje te obveznosti pomeni kršitev določil, zapisanih v omenjenih predpisih. Zaupnost podatkov Vsi podatki, ki se zberejo s tem vprašalnikom, spadajo med zaupne, zato so skrbno varovani. Uporabljajo se samo za statistične namene. 50. člen Zakona o državni statistiki določa, da je statistične podatke dovoljeno objaviti samo v agregatni obliki, tj. samo v obliki združenih podatkov (npr. kot povprečja, vsote, deleži), da iz njih ni mogoče prepoznati podjetja, na katero se nanašajo. Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo. PREBERITE! Vzorec vprašalnika vam je namenjen le za informacijo, katere podatke zbiramo pri tem raziskovanju. Poročevalske enote prosimo, da podatke vpišejo v e-vprašalnik (prek spletne aplikacije estat). 1

2 Vsebinska navodila Kdo mora sporočati podatke o investicijah in prodajah (dezinvesticijah)? Osnova za statistično raziskovanje investicij v osnovna sredstva (INV-1b) so podatki o investicijah v osnovna sredstva v vseh podjetjih, družbah in organizacijah v Sloveniji (v nadaljevanju opazovane enote), ki so neposredni investitorji oz. vodijo osnovna sredstva v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi v svojih poslovnih knjigah. V vprašalniku prikažite investicije neposrednega investitorja (kdor vodi osnovna sredstva v svojih poslovnih knjigah), ustvarjene v letu Ne upoštevajte izdatkov v obliki dotacij in prenosov denarnih sredstev za kreditiranje in financiranje investicij drugih organizacij (vročitev, obvezno izločanje ipd.). Ne sme priti do tega, da bi o isti investicijski nabavi poročali dve različni opazovani enoti. Kako naj opazovana enota ravna, če v letu 2022 ni imela investicij ali dezinvesticij? Pri vprašanju Bx (Sklop B) naj v tem primeru izbere zadnji odgovor»v opazovanem letu ni bilo investicij ali dezinvesticij v OOS ali naložbene nepremičnine ali NS«. Kaj so opredmetena osnovna sredstva (OOS) in neopredmetena sredstva (NS)? Opredmetena osnovna sredstva (OOS) in neopredmetena sredstva (NS) so tista, ki jih imate v lasti ali ste jih pridobili s finančnim najemom (brez poslovnega najema) in se v proizvodnem procesu oz. pri opravljanju storitev uporabljajo večkrat ali nepretrgano v obdobju, daljšem od enega leta. Vrednost (plačanih in neplačanih) investicij v OOS in NS vključuje: - nakupe lastnih sredstev in pridobitve teh (novih in rabljenih) brez plačila (prenos od drugih opazovanih enot). Pri osnovnih sredstvih, ki so v gradnji oz. izdelavi, upoštevajte višino vlaganj (investicij v teku) v letu 2022; - posodobitve, rekonstrukcije in prenove na že obstoječih osnovnih sredstvih; - osnovna sredstva v lastni gradnji oziroma v lastni izdelavi (vrednost del v letu 2022); - nabavno vrednost osnovnih sredstev, pridobljenih s finančnim najemom (nove lizing pogodbe v 2022); - naložbene nepremičnine; - drobni inventar, ki je razporejen med osnovna sredstva (konto 04). Vrednost investicij v OOS in NS ne vključuje: - drobnega inventarja, ki ne ustreza definiciji OOS; - sredstev, pridobljenih s poslovnim najemom; - osnovnih sredstev, ki ste jih imeli v lasti že pred letom 2022, jih v letu 2022 prodali in ponovno vzeli v finančni najem; - aktiviranja investicij, opravljenih pred letom 2022 (investicije v teku se poročajo sproti); - sredstev, pridobljenih s preoblikovanji (združitve, prevzemi, razdružitve in odcepitve poslovnih subjektov) od drugih opazovanih enot ali delov le-teh. Izjemi sta dobro ime in blagovna znamka; - prevrednotenja (npr.: oslabitve zaradi naravnih nesreč ali uničenja ali zaradi drugih izrednih dogodkov); - spremembe metod vrednotenja obstoječih sredstev; - še ne dobavljenih OS (dani predujmi); - tekočih stroškov za vzdrževanje. 2

3 Definicije Nabava novih sredstev V to rubriko štejte investicije v nova sredstva in uvožena rabljena sredstva. Nove investicije so tudi posodobitve, rekonstrukcije in prenove že obstoječih osnovnih sredstev. Pri osnovnih sredstvih, ki so v gradnji oz. izdelavi, upoštevajte višino vlaganj (investicij v teku) v opazovanem letu. V tej rubriki prikažite tudi nova osnovna sredstva, ki ste jih nabavili v opazovanem letu in jih v istem letu prodali ter ponovno vzeli v finančni najem. Vrednost teh sredstev je tako prikazana samo pri nabavi novih sredstev, ne pa tudi pri prodaji sredstev ter pri nabavi rabljenih sredstev. Nabava rabljenih sredstev V to rubriko štejte nakup rabljenih sredstev, po ceni, ki vključuje poleg nevračljivega dela DDV tudi stroške prenosa lastništva, tj. davek na promet z nepremičninami in posredniške storitve, plačane odvetnikom, cenilcem in drugim. Sem štejte tudi rabljena oz. obstoječa sredstva, pridobljena z menjavo v naravi, po pošteni vrednosti. Nabava (novih in rabljenih sredstev) se vrednoti po nabavni vrednosti v skladu z veljavnimi SRS in vključuje stroške prenosa lastništva. Prodaja (dezinvesticije) V to rubriko štejte prodajo oz. prenos obstoječih sredstev drugim opazovanim enotam; vrednost prodaje na osnovi prodajne pogodbe ali dokumenta o brezplačnem prenosu je enaka realizirani prodajni ceni brez DDV in stroškov prenosa lastništva (tj. davka na promet z nepremičninami in posredniških storitev) oz. pošteni vrednosti, če gre za brezplačen prenos. Odpisi oz. trajne izločitve sredstev niso dezinvesticije. Prodaja (dezinvesticije) sredstev se vrednoti po prodajni pogodbi brez DDV in brez stroškov prenosa lastništva. A1 Prosimo, da vpišete podatke o osebi, ki bo izpolnjevala ta vprašalnik. Telefonsko številko vpišite brez presledkov ali ločil, z vodilno ničlo. Npr.: (01) zapišite v obliki: ; pa kot Ime Sklop A Priimek E-naslov Telefon Podatki o izpolnjevanju vprašalnika 3

4 Sklop B Investicije in dezinvesticije v OPREDMETENA osnovna sredstva in naložbene nepremičnine ter v NEOPREDMETENA sredstva Bx Označite vse investicije in dezinvesticije, ki ste jih imeli v letu Upoštevajte investicije in dezinvesticije (prodaja oz. prenos obstoječih sredstev) v: - OPREDMETENA osnovna sredstva (OOS) in naložbene nepremičnine, - NEOPREDMETENA sredstva (NS). Upoštevajte: - Nova in rabljena, lastna in pridobljena s finančnim najemom. Ne upoštevajte sredstev oz. pravic do uporabe sredstev, pridobljenih s poslovnim najemom. Možnih je več odgovorov. OPREDMETENA osnovna sredstva - OOS Gradbeni objekti in prostori - OOS B1 Stanovanjske stavbe in prostori Pojasnilo: Sem spadajo zgradbe, ki se uporabljajo izključno ali predvsem kot bivališča, to so enostanovanjske, dvo- in večstanovanjske stavbe s pripadajočimi objekti (npr. garaža) in skupinske stanovanjske stavbe, npr. domovi za ostarele, študentski domovi, delavski domovi, zavetišča za brezdomce, počitniške hišice in stanovanja ipd. B2 Nestanovanjske stavbe in prostori Pojasnilo: Sem spadajo poslovno-administrativne stavbe, hoteli, gostilne, trgovine, železniške in avtobusne postaje, garažne hiše, stavbe za kulturo in razvedrilo, izobraževanje (šole, vrtci), bolnišnice, industrijske stavbe in skladišča, kmetijske stavbe, pokopališke stavbe ipd. B5 Gradbeno inženirski objekti in izboljšave zemljišč (Nabavo zemljišč označite v skupini»druga opredmetena osnovna sredstva«) Pojasnilo: Sem spadajo avtoceste, ceste, predori, parkirišča, železnice, letališke steze, mostovi, pristanišča, jezovi, namenjeni hidroenergetiki, akvadukti; cevovodi (kanalizacija), komunikacijski vodi in bazne postaje, električni vodi; objekti za kopanje rude, betonarne, hidro-, termo- in jedrske elektrarne, rafinerije in objekti za šport in rekreacijo na prostem, npr. igrišča ipd. Sem spadajo tudi jezovi, jarki in kanali, ki služijo za namakanje, reguliranje vodotokov za preprečevanje poplav in zemeljskih plazov, melioracijo zemljišč; krčenje gozdov, skalovja itd., terasiranje, da bi pridobili več zemljišča ali izboljšali njegovo kakovost. Ne vključujte nabave zemljišč. Stroji, oprema, prevozna sredstva - OOS B6 Kovinski izdelki, razen strojev in naprav Pojasnilo: Sem spadajo kovinske konstrukcije, cisterne, kontejnerji, radiatorji, kotli za centralno ogrevanje, kotli za pridobivanje vodne pare, jedrski reaktorji, orodje, železni in jekleni sodi ipd. Prikažite le tiste kovinske izdelke, ki niso že vključeni v vrednosti gradbenih objektov. B7 Stroji in oprema za splošne namene Pojasnilo: Sem spadajo stroji in oprema za splošne namene (motorji, turbine, črpalke in kompresorji ipd.) in druge naprave (peči in gorilniki; dvigalne in transportne naprave, npr. viličarji, žičnice); pisarniški stroji in naprave (razen računalnikov in perifernih naprav); fotokopirni in podobni stroji; registrirne blagajne, frankirni in knjigovodski stroji; ročni obdelovalni stroji; klimatske naprave, gasilni aparati ter druge naprave za splošne namene. B8 Drugi stroji in naprave za posebne namene Pojasnilo: Sem spadajo metalurški, rudarski in gradbeni stroji; tekstilni, živilski, tiskarski, papirni stroji, stroji za plastiko in podobni stroji; obdelovalni stroji: stružnice, vrtalni, rezkalni in drugi obdelovalni stroji za kovine, kamne, les ipd. B10 Kmetijski in gozdarski stroji Pojasnilo: Sem spadajo traktorji, brane, kultivatorji, kosilnice za travo, stroji za žetev in spravilo pridelkov; drugi kmetijski in gozdarski stroji. B11 Računalniki in računalniške periferne naprave (Programsko opremo označite v skupini»neopredmetena sredstva«) Pojasnilo: Sem spadajo osebni in drugi računalniki, tiskalniki, monitorji in projektorji, pomnilne enote; prodajni terminali in skenerji; multifunkcijske naprave (skener, kopirni stroj, tiskalnik); bankomati ipd. B12 Električne naprave Pojasnilo: Sem spadajo električni motorji, električni agregati in transformatorji, naprave za proizvodnjo, distribucijo in krmiljenje elektrike; naprave in oprema za razsvetljavo in signalizacijo; napisne table; gospodinjske naprave, npr. hladilniki, zamrzovalniki, pralni in sušilni stroji; varilne naprave in drugi električni stroji. B13 Komunikacijske in elektronske naprave Pojasnilo: Sem spadajo televizijski in radijski sprejemniki in oddajniki; TV-kamere, telefonski aparati in centrale, telefaksi, protivlomne in protipožarne alarmne naprave ipd. 4

5 B14 Elektro-medicinske in terapevtske ter sevalne naprave, optični in merilni instrumenti in fotografska oprema Pojasnilo: Sem spadajo rentgenske, elektrodiagnostične in medicinske naprave ter instrumenti, operacijske mize, zobozdravniški stoli in drugo medicinsko in veterinarsko pohištvo; mikroskopi; precizne tehtnice, radarji, navigacijske naprave; filmske kamere in kinematografski projektorji, fotoaparati ipd. B15 Pohištvo in notranja oprema; glasbila; športna oprema; otroška igrala; knjige Pojasnilo: Sem spadajo kovinsko in leseno pohištvo; sedežne garniture ipd.; glasbila; rekviziti in oprema za gimnastiko, fitnes ali atletiko; učni pripomočki; gledališki rekviziti; igrala za otroško igrišče ter knjige in drugi posneti medijski nosilci. Tukaj ne upoštevajte: - literarnih in drugih umetniških izvirnikov; te vključite pod B30»Razvedrilni, literarni in drugi umetniški izvirniki«; - slikarskih del, skulptur in drugih takih del, priznanih kot umetnine in starine; te vključite pod B22»Vrednostni predmeti«. B16 Osebna vozila do 9 sedežev (vključno z voznikom) Pojasnilo: Sem spadajo osebni avtomobili z do 9 sedeži (vključno z voznikovim sedežem), avtodomi, specialni avtomobili, npr. reševalna vozila, pogrebna vozila. B17 Tovorna in gospodarska vozila Pojasnilo: Sem spadajo tovornjaki, vlačilci in prikolice, vozila z dvigali, gasilska vozila, vozila z betonskim mešalcem, prekucniki ipd. Tukaj ne upoštevajte: - prikolic in priključkov za uporabo v kmetijstvu. Te vključite pod B10»Kmetijski in gozdarski stroji«. B18 Druga vozila in plovila Pojasnilo: Sem spadajo druga vozila in plovila: avtobusi (tudi minibusi); ladje in čolni; železniška in druga tirna vozila; zračna plovila; kolesa, motorna kolesa ipd. Biološka sredstva - OOS B21 Večletni nasadi (nasaditev večletnih nasadov), osnovna čreda (plemenska in delovna živina, razen za zakol) Pojasnilo: Sem spadajo vinogradi, sadovnjaki in drugi trajni nasadi dreves (brez zemljišč), ki se uporabljajo pri ustvarjanju proizvodov oz. opravljanju storitev. Sem spadajo tudi plemenske živali (tudi ribe in perutnina) ter živali, ki so namenjene za pridobivanje kmetijskih pridelkov (npr. mleka, volne, medu, jajc); delovne živali (npr. konji, voli, mule, osli) ter živali, ki se uporabljajo za prevoz, tekmovanja in zabavo. Tukaj ne upoštevajte: - živali za zakol. Druga opredmetena osnovna sredstva (se ne amortizirajo glede na SRS) - OOS B22 Vrednostni predmeti Pojasnilo: Med vrednostne predmete, kupljene zaradi ohranitve vrednosti, spadajo: slikarska dela, skulpture in druga taka dela, ki so priznana za umetnine in starine muzejske vrednosti, muzejske zbirke; dragoceni kamni in kovine, kot so diamanti, nedenarno zlato, platina, srebro; nakit iz dragocenih kamnov in kovin; zbirateljski predmeti. Tukaj ne upoštevajte: nepremičnin s statusom kulturnega spomenika. Te označite v skupini»gradbeni objekti in prostori«. B25 Vrednost zemljišč (nakup oz. prodaja), s stroški transakcije zemljišč Pojasnilo: Upoštevajte vsa zemljišča, tudi zemljišča, nabavljena s finančnim najemom, in tista, ki jih knjižite pod naložbenimi nepremičninami. Vključite tudi transakcijske stroške. V stolpec Prodaja (dezinvesticije) vključite dejansko vrednost prodanih zemljišč po pogodbah s transakcijskimi stroški. Ta postavka zajema tudi stavbno pravico. Transakcijski stroški nakupa oz. prodaje zemljišč: stroški cenitve zemljišč, stroški provizij nepremičninskih organizacij, stroški za notarske storitve ipd. NEOPREDMETENA sredstva NS B28 Kupljena računalniška programska oprema (software), kupljene računalniške podatkovne baze Pojasnilo: Med kupljeno računalniško programsko opremo vključite tudi licence za programsko opremo (software) in nakup sistema (aplikacij) za upravljanje podatkovnih baz (DBMS - database management system). Vključite tudi vrednost kupljenih podatkovnih baz. B29 Lastno razvita računalniška programska oprema in lastno razvite podatkovne baze Pojasnilo: Sem spadajo lastno razvita računalniška programska oprema in lastno razvite podatkovne baze. B30 Razvedrilni, literarni in drugi umetniški izvirniki Pojasnilo: Sem spadajo pridobljeni ali lastni umetniški izvirniki v obliki pravic nad izvirnimi filmi, zvočnimi posnetki, rokopisi, trakovi, modeli ipd., na katerih so posnete oz. ki vsebujejo gledališke predstave, televizijske in radijske programe, glasbena dela, fotografije, zemljevide ipd. Filmi ter radijski in TV-programi, ki ste jih ustvarili sami, se vrednotijo v proizvodnih stroških za njihovo produkcijo, drugi izvirniki pa v tantiemah, ki jih bodo po oceni skupno prislužili avtorjem. Tukaj ne upoštevajte: - na podlagi izvirnikov narejenih kopij, kot je npr. knjižnično gradivo. Te vključite pod B15»Pohištvo in notranja oprema; glasbila; športna oprema; otroška igrala; knjige«. Ne upoštevajte slikarskih del, skulptur in podobnih izdelkov, priznanih za umetnine in starine. Te vključite pod B22»Vrednostni predmeti«. 5

6 B31 Študije, projektna dokumentacija (Raziskovalno razvojna dela označite v kategoriji»patenti, licence «) Pojasnilo: Sem spadajo študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, kot so investicijski elaborati, stroški ekspertiz in komisij za tehnični pregled ipd. Tukaj ne upoštevajte odloženih stroškov vlaganj v raziskovalno razvojne projekte. Te vključite pod B33»Patenti, licence za uporabo patentov in znanstvena raziskovalno razvojna dela«. B32 Blagovne znamke, koncesije, dobro ime Pojasnilo: Sem spadajo kupljene blagovne znamke, koncesije, dobro ime, kolofoni, logotipi, imena domen, emisijski kuponi, usredstveni stroški pridobivanja pogodb s kupci ipd. B33 Patenti, licence za uporabo patentov in znanstvena raziskovalno razvojna dela Pojasnilo: Vključite vrednost nakupov patentov in licenc za uporabo patentov, znanstvenih raziskovalno-razvojnih del in lastnih sredstev na podlagi stroškov razvijanja in raziskovanja takšnih del. Znanstvena raziskovalna in razvojna dela vključujejo temeljne in aplikativne znanstvene raziskave ter eksperimentalni razvoj. Tukaj ne upoštevajte trženjskih (marketinških) raziskav ipd. V tej postavki ne upoštevajte licenc za software. Te vključite pod B28»Kupljena računalniška programska oprema (software), kupljene računalniške podatkovne baze«. Ni bilo investicij ali dezinvesticij B34 V opazovanem letu ni bilo investicij ali dezinvesticij v OOS ali naložbene nepremičnine ali NS. nadaljujte pri Sklop G (Opombe) 6

7 B Za investicije in dezinvesticije, ki ste jih imeli v letu 2022, vpišite, kolikšna je bila vrednost nabave novih in rabljenih sredstev in kolikšna vrednost prodaje oz. prenosa obstoječih sredstev. Upoštevajte: nova in rabljena, lastna in pridobljena s finančnim najemom. Ne upoštevajte sredstev oz. pravic do uporabe sredstev, pridobljenih s poslovnim najemom. V skupini»gradbeni objekti in prostori«prikažite podatke brez vrednosti zemljišč. V primeru gradnje za svoje potrebe v lastni režiji, prikažite vrednost v opazovanem letu opravljenih lastnih gradbenih del in del drugih izvajalcev (upoštevajte tudi vso vgrajeno opremo in stroške do usposobitve). OPREDMETENA osnovna sredstva OOS B1 B2 B5 Stanovanjske stavbe in prostori Nestanovanjske stavbe in prostori Gradbeno inženirski objekti in izboljšave zemljišč (Nabavo zemljišč vključite pod B25»Vrednost zemljišč «) Skupaj: gradbeni objekti in prostori B6 B7 B8 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 Kovinski izdelki, razen strojev in naprav Stroji in oprema za splošne namene Drugi stroji in naprave za posebne namene Kmetijski in gozdarski stroji Računalniki in računalniške periferne naprave (Programsko opremo upoštevajte v skupini»neopredmetena sredstva«) Električne naprave Komunikacijske in elektronske naprave Elektro-medicinske in terapevtske ter sevalne naprave, optični in merilni instrumenti in fotografska oprema Pohištvo in notranja oprema; glasbila; športna oprema; otroška igrala; knjige Osebna vozila do 9 sedežev (vključno z voznikom) Tovorna in gospodarska vozila Druga vozila in plovila Skupaj: stroji, oprema, prevozna sredstva B21 Večletni nasadi (nasaditev večletnih nasadov), osnovna čreda (plemenska in delovna živina, razen za zakol) Nabava novih sredstev Druga opredmetena osnovna sredstva (se ne amortizirajo glede na SRS) B22 B25 Vrednostni predmeti Vrednost zemljišč (nakup oz. prodaja) s stroški transakcije zemljišč Vrednost nakupa zemljišč s stroški transakcije zemljišč vpišite v stolpec»nabava rabljenih sredstev«. Nabava rabljenih sredstev v EUR, brez centov Prodaja oz. prenos obstoječih sredstev (dezinvesticije) 7

8 B G1 G2 Za investicije in dezinvesticije, ki ste jih imeli v letu 2022, vpišite, kolikšna je bila vrednost nabave novih in rabljenih sredstev in kolikšna vrednost prodaje oz. prenosa obstoječih sredstev. (nadaljevanje) NEOPREDMETENA sredstva - NS B28 B29 B30 B31 Sklop G Opombe Kupljena računalniška programska oprema (software) in kupljene računalniške podatkovne baze Lastno razvita računalniška programska oprema in lastno razvite podatkovne baze Razvedrilni, literarni in drugi umetniški izvirniki Študije, projektna dokumentacija (Raziskovalno razvojna dela vključite pod»b33 Patenti, licence «) Skupaj: neopredmetena sredstva B32 B33 Blagovne znamke, koncesije, dobro ime Patenti, licence za uporabo patentov in znanstvena raziskovalno razvojna dela Opombe Prosimo, vpišite morebitne opombe, ki bi Statističnemu uradu RS lahko pomagale pravilno razumeti podatke, ki ste jih vpisali (tudi informacijo o morebitnem stečaju, likvidaciji podjetja, ipd.). Koliko časa ste porabili (vi osebno in druge osebe) za pripravo podatkov in izpolnitev vprašalnika? Prosimo, upoštevajte čas, porabljen za branje navodil, zbiranje informacij, pripravo podatkov in za sámo izpolnjevanje vprašalnika. minut Nabava novih in rabljenih sredstev v EUR, brez centov Prodaja oz. prenos obstoječih sredstev (dezinvesticije) Zahvaljujemo se vam za sodelovanje. 8

Microsoft Word - INV-1_2010.doc

Microsoft Word - INV-1_2010.doc PRIKAŽITE V EVRIH INV - 1 0 3 3 0 04 Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 93/10) Posredovanje podatkov je obvezno.

Prikaži več

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 92/1

IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 92/1 IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/0) Letni program statističnih raziskovanj za leto 0 (Uradni list RS, št. 9/) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN SPLOŠNI OBRAZEC. Prodajalec ŠIFRANT VRSTA POGODBENIH STRANK (prodajalec, kupec)* 0 fizi ne osebe 0 samostojni podjetniki posamezniki in druge fizi

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351005-5 1 PRODAMO Sodobni pisarniški prostori v Kopru oddani v najem Republiki Sloveniji Naložbena nepremičnina na Ferrarski ulici v bližini mestnega središča odlična prometna navezava Predmet

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351007-5 1 PRODAMO POSLOVNI KOMPLEKS NA STRATEŠKI LOKACIJI V KOPRU Naložbena nepremičnina ob glavnem vhodu v pristanišče Koper in mestno jedro - v celoti oddana v najem z 8,36% donosom - možnost

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

Obrazec DPN

Obrazec DPN REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE PRILOGA IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka s seznama prejetih napovedi V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Matjaž Česen Fouad Al Mansour Koliko je Slovenija do sedaj izboljšala energetsko učinkovitost in kam jo to uvršča v EU? Seminar:»Ali je Slovenija uspešna pri izvajanju ukrepov energetske učinkovitosti?«rcp-ijs,

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / 29. 6. 2018 / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

SD Velenje

SD Velenje Na osnovi sklepa Okrožnega sodišča v Celju opr. št. St 1392/2010 z dne 6. 5. 2015, ki je postal pravnomočen dne 22. 5. 2015 STEČAJNA UPRAVITELJICA DOLŽNIKA Vegrad d.d. v stečaju, Stari trg 35, 3320 Velenje

Prikaži več

Microsoft Word - Predgovor.doc

Microsoft Word - Predgovor.doc SEDMO POGLAVJE 7.01 Definicija: Bilanca stanja je evidenca vrednosti sredstev v lasti in evidenca neporavnanih obveznosti v določeni časovni točki. Izravnalna postavka se imenuje neto vrednost (B.90).

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov)

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka)

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d itn 11 k2s2 IJbtA šakale r o m B w t e > GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

Microsoft Word - KME-PMG_2005.doc

Microsoft Word - KME-PMG_2005.doc KME-PMG 1 1 5 3 2 4 Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 99/05) Posredovanje podatkov je za pravne osebe obvezno. VPRAŠALNIK

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

Microsoft Word - KME-PMG 07.doc

Microsoft Word - KME-PMG 07.doc KME-PMG 1 1 5 3 2 4 Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 117/07) Posredovanje podatkov je za pravne osebe obvezno.

Prikaži več

2

2 LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ČETRTLETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH (KO-TEL/ČL) IN LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, razen kjer je navedeno drugače. Narodna in univerzitetna knjižnica/center za razvoj knjižnic

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE SIP D. D., ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI... 5 DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA... 6 VELIKOST ORGANIZACIJE PO ZGD... 6 1. RAČUNOVODSKI

Prikaži več

2

2 REPUBLIKA SLOVENIJA LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE Izdatki za varstvo okolja (OKI) ZA LETO 2006 Poročilo pripravila: Danica Bizjak in Boro Nikić Datum: oktober 2008 1/9 Kazalo 0 Osnovni podatki...

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE Izkušnje pri vodenju celovitega sistema ravnanja z odpadki v podjetju Revoz Vplivi na okolje pri proizvodnji avtomobila Emisije v zrak hlapne organske snovi (HOS) ostale emisije (prašni delci, TOC, CO2,

Prikaži več

SID NASLOV RABA_CC_SI OLŠEVEK, OLŠEVEK 36C, 4205 Preddvor OLŠEVEK, OLŠEVEK 36B, 4205 Preddvor

SID NASLOV RABA_CC_SI OLŠEVEK, OLŠEVEK 36C, 4205 Preddvor OLŠEVEK, OLŠEVEK 36B, 4205 Preddvor SID NASLOV RABA_CC_SI 20076298 1271202 20076299 OLŠEVEK, OLŠEVEK 36C, 4205 Preddvor 1110001 20076300 OLŠEVEK, OLŠEVEK 36B, 4205 Preddvor 1110001 20076301 OLŠEVEK, OLŠEVEK 36A, 4205 Preddvor 1110001 20076302

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SISTEMI PODPOR ZA GRADNJO MALIH ENERGETSKIH PROIZVODNIH NAPRAV Vinarska 14, 2000 Maribor Tel.: +386 2 228 49 16 E-mail: veronika.valentar@kmetijski-zavod.si www.interreg-med.eu/compose FINANCIRANJE UKREPOV

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr HIŠA NEPREMIČNINE 1 d.o.o. VAŠ OSEBNI SVETOVALEC Delujemo učinkovito s poštenim in odkritim pristopom v najvišje dobro vseh. Pri prodaji ali nakupu nepremičnin so največkrat skupne želje, interesi in potrebe

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo mesto, april 2008 Ime in priimek študenta ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.   office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INFORMATIKA Tečaj za višjega gasilca OGZ PTUJ 2017 PRIPRAVIL: ANTON KUHAR BOMBEK, GČ VSEBINA TEORETIČNA PREDAVANJA INFORMACIJSKI SISTEMI SISTEM OSEBNIH GESEL IN HIERARHIJA PRISTOJNOSTI PRAKTIČNE VAJE ISKANJE

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPREMEMBE V OBDAVČITVI DOHODKA OD PRIDELAVE JAGOD mag. Vesna Velikonja, univ.dipl.inž.kmet. Specialistka za agrarno ekonomiko KGZS - ZAVOD LJ 1. Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) JAVNE FINANCE JAVNI PRIHODKI

Prikaži več

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA e: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: , f:

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA   e: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: , f: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA www.mop.gov.si, e: gp.mop@gov.si Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: 01 478 74 00, f: 01 478 74 22 Številka: Ljubljana, dne 09.03.2009 EVA 2009-2511-0032

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 10 OBČINSKI SVET 12.062 3.451 0 0 0 01 POLITIČNI SISTEM 12.062 3.451 0 0 0 0101 Politični sistem 12.062 3.451 0 0 0

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc ENERGETSKA IZKAZNICA KAKO SE NANJO PRIPRAVIMO Izkaznica na podlagi izmerjene rabe energije Energetske izkaznice za javne stavbe bodo predvidoma temeljile na izmerjeni rabi energije za delovanje stavbe.

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za zdravje Štefanova 5, 1000 Ljubljana ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO Dolenjske Toplice, 5.4.2012 Božidar Podobnik, univ.dipl.inž. Vodja projekta

Prikaži več

Ocena opreme v ŠC Krško vrednost na dan Z.št. Z.št Inv št. Ime stroja / opreme dat nab. NKV ONV PD ČPV ŠC SIT leta 1 80 T

Ocena opreme v ŠC Krško vrednost na dan Z.št. Z.št Inv št. Ime stroja / opreme dat nab. NKV ONV PD ČPV ŠC SIT leta 1 80 T Ocena opreme v ŠC Krško vrednost na dan 01.12.2011 01.12.11 01.12.11 Z.št. Z.št Inv št. Ime stroja / opreme dat nab. NKV ONV PD ČPV ŠC SIT leta 1 80 Tekoči trak v likalnici 31.12.95 170.654 560 15,9 20

Prikaži več

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0;

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; 12.04.2010 1 Na podlagi 22. člena Statuta NZS, 26. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61/2006, 58/2009) in SRS 33 (Ur. list RS št. 3/2007),

Prikaži več

Navodilo Struktura cene izdelka Št. dokumenta : Izdaja: 01 Datum spremembe: Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK

Navodilo Struktura cene izdelka Št. dokumenta : Izdaja: 01 Datum spremembe: Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK Splošne informacije Naročnik E-mail Telefonska številka Datum Dobavitelj Dobaviteljeva št. Projekt Referenca Naziv Indeks Verzija Varianta Odgovorna

Prikaži več