1. UVODNE DOLOČBE 3. DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE 2. OPREDELITEV POJMOV 4. CENE

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "1. UVODNE DOLOČBE 3. DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE 2. OPREDELITEV POJMOV 4. CENE"

Transkripcija

1 SPLOŠNI POGOJI ECE D.O.O. ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE GOSPODINJSKIM KUPCEM ZA VRSTO DOBAVE SOČA DVOTARIFNI, LETNI OBRAČUN, V NADALJEVANJU: SPLOŠNI POGOJI 1. UVODNE DOLOČBE Ti Splošni pogoji urejajo pogodbena razmerja med prodajalcem električne energije in gospodinjskim kupcem za vrsto dobave Soča, dvotarifni, Letni obračun (v nadaljevanju Splošni pogoji). Sestavni del Pogodbe so ti Splošni pogoji, Posebni pogoji ECE d.o.o. za izdajo skupnega računa za dobavo energentov, blaga in storitev, morebitni drugi Posebni oz. Akcijski pogoji, Cenik/i in izjave oz. soglasja, ki opredeljujejo vsebine in pogoje, pod katerimi se s posameznim kupcem izvaja pogodbeno razmerje. S sklenitvijo pogodbe ali s spremembo pogodbenega razmerja zaradi ukinitve/spremembe vrste dobave, ki so posledica dejanj na strani kupca, dobavitelja ali prodajalca, kupec izjavlja, da mu je Prodajalec zagotovil vse splošne pogoje (Splošne, Posebne, Akcijske, soglasja,..) cenike, in da je seznanjen z njihovo vsebino in jo v celoti sprejema. Splošni, Posebni, Akcijski in morebitni ostali pogoji poslovanja, so objavljeni na prodajalčevem spletnem naslovu in njegovih prodajnih mestih. Pogodba se sklepa za enega ali več merilnih mest. Za urejanje medsebojnih pravic in obveznosti, ki niso dogovorjene s Splošnimi pogoji in pogodbo, se uporabljajo določila EZ-1 s spremembami in predpisi, izdani na temelju tega zakona, določila Obligacijskega zakonika, Stvarnopravnega zakonika, Stanovanjskega zakona in drugih predpisov, ki vplivajo na odnos med pogodbenima strankama. V primeru, da postane katerokoli določilo Splošnih pogojev neveljavno zaradi sprememb zakonodaje, to ne vpliva na preostalo vsebino, ki ostane veljavna. Neveljavne določbe se zamenjajo z ustreznimi veljavnimi določbami. 2. OPREDELITEV POJMOV Omrežnina je znesek, ki ga je za uporabo sistema elektrike dolžan plačati uporabnik sistema oz. končni uporabnik (Kupec). Prodajalec električne energije (v nadaljevanju Prodajalec) je pravna oseba, ki Kupcu v svojem imenu in za svoj račun dobavlja električno energijo. Gospodinjski Kupec (v nadaljevanju Kupec, v EZ-1 tudi odjemalec) je kupec, ki kupuje električno energijo za svojo lastno rabo v gospodinjstvu, kar izključuje rabo za opravljanje trgovskih ali poklicnih dejavnosti. Kupec je podpisnik pogodbe in hkrati tudi plačnik finančnih obveznosti (v nadaljevanju plačnik). Kupec je tudi imetnik soglasja za priključitev, izdanega za merilna mesta, ki so predmet pogodbe z obračunsko močjo 3 kw (1x16 A, 1x20 A). Če Kupec ni imetnik soglasja, je pogoj za veljavnost pogodbe: s strani Lastnika (v nadaljevanju Lastnik) in Kupca podpisano soglasje in pooblastilo, kot ga določi DO in s strani Lastnika podpisano pooblastilo Kupcu za sklenitev Pogodbe skladno s temi Splošnimi pogoji. V tem primeru Prodajalec posluje s Kupcem, vendar lahko o pogodbenem odnosu, predvsem o neplačanih obveznostih obvešča tudi Lastnika - imetnika soglasja, ki je solidarno odgovoren za vse obveznosti iz naslova dobavljene električne energije (vključno s stroški uporabe omrežja), ne glede na morebiten drugačen dogovor Kupca z imetnikom, razen če zakon ne določa drugače. V primeru, ko Prodajalec odstopi od pogodbe, kjer kot pogodbena stranka nastopa Kupec, ki ni imetnik soglasja za priključitev, lahko Prodajalec o tem obvesti tudi Lastnika - imetnika soglasja za priključitev. Kupec, ki ni imetnik soglasja za priključitev, bo Prodajalcu posredoval izvod soglasja v roku treh dni od dneva prejema poziva s strani Prodajalca. Če Kupec tega soglasja nima, mora Prodajalcu povrniti vso morebitno škodo in poravnati vse obveznosti kot izhajajo iz računov, ki mu jih je izstavil Prodajalec. Lastnik je imetnik soglasja za priključitev oziroma lastnik merilnega mesta. Distribucijski operater (DO) je pravna ali fizična oseba, ki izvaja dejavnost distribucijskega operaterja električne energije in je odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega sistema električne energije na določenem območju, za medsebojne povezave z drugimi sistemi, kadar je ustrezno, in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za zadovoljitev razumnih potreb po distribuciji električne energije. Merilno mesto je ne glede na poimenovanje v predpisih za potrebe izvajanja Pogodbe mesto, kjer se meri električna energija, in je praviloma na prevzemno-predajnem mestu. Na prevzemno-predajnem mestu je lahko več merilnih mest. Ustrezno obvestilo je Prodajalčevo obvestilo na hrbtni strani ali prilogi računa za dobavljeno električno energijo ali na prodajalčevi spletni strani in njegovih prodajnih mestih. Enoten račun je račun, na katerem je za posamezno merilno mesto obračunana dobava električne energije, zakonsko predpisane dajatve, ki se nanašajo na dobavo električne energije, DDV, morebitni strošek opominjanja in zamudne obresti. Skupen račun je račun izdan kupcu, na katerem so obračunane storitve za eno ali več merilnih mest s sestavinami enotnega računa, drug energent in/ ali drugo storitev/storitve (nakup preko spletne trgovine, drugi energenti, biomasa, ). Poslovno občutljiv podatek je podatek, ki kaže na značilnost gospodarskega poslovanja pravne ali fizične osebe, kot so podatki o cenah, sklenjenih pogodbah in njihovi vsebini, obsegu poslovanja in poslovnih rezultatih ipd. 3. DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Prodajalec bo kupcu dobavljal električno energijo, kupec pa jo bo prevzemal, na način in pod pogoji, ki veljajo za vrsto dobave, in morebitnimi Posebnimi oz. Akcijskimi pogoji, izjavami, soglasji, cenikom in pogodbo, razen v primerih višje sile in izpadov oz. ukrepov, na katere prodajalec ne more vplivati, ter v ostalih primerih, določenih v EZ-1 s spremembami oz. skladno z aktom, ki ureja splošne pogoje za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja. Kupec lahko porablja dobavljeno električno energijo izključno za pokrivanje lastnih potreb po električni energiji za merilna mesta, ki so predmet Pogodbe. Kupec v zvezi s temi merilnimi mesti ne sme kupovati, prodajati in trgovati z električno energijo brez pisnega soglasja Prodajalca. Kupec bo v primeru spremembe vrste dobave ali spremenjenih Splošnih pogojev na strani prodajalca uvrščen v ustrezno vrsto dobave brez garancije cen, odvisno od obračunske moči, glede na vrsto merjenja (enotarifno oz. dvotarifno), načina obračuna (letni oz. mesečni obračun) in načina prejemanja računa (E-račun oz. klasična pošta), o čemer ga bo prodajalec predhodno ustrezno obvestil in mu posredoval Splošne pogoje. 4. CENE Cene dobave električne energije so v ceniku določene ločeno za višjo dnevno (VT) in nižjo dnevno tarifo (MT). Obdobje trajanja posamezne tarife je opredeljeno v veljavni zakonodaji. Cenik za dobavljeno električno energijo je objavljen na prodajalčevi spletni strani in njegovih prodajnih mestih. Cene, ki veljajo na dan sklenitve pogodbe so navedene v pogodbi ali ceniku, ki je priloga k pogodbi. Prodajalec bo kupca vselej obvestil o spremembi cen električne energije. Cenik je sestavni del Pogodbe. Če sprememba cen ne sovpada z zaključkom obračunskega obdobja, DO ne odčita števca, lahko kupec sporoči prodajalcu odbirek števca v 5 delovnih dneh od uveljavitve nove cene. Nove cene se upoštevajo pri prvem tekočem računu za predvideno dobavo električne energije po spremembi cene. Cene za dobavljeno električno energijo, cene dodatnih storitev, strošek opomina, poštnih storitev, Izrednega obračuna in drugi stroški, so določeni v veljavnem ceniku in objavljeni na prodajalčevi spletni strani in njegovih prodajnih mestih. Prodajalec bo kupcu izstavil posamezni mesečni račun za preteklo enomesečno obdobje, ki je praviloma koledarski mesec, v obdobju od 02. (drugega) dne naslednjega meseca dalje. Prodajalec si pridržuje pravico zaračunavati fiksne stroške skladno s cenikom. Omrežnina je določena v podzakonskih aktih in objavljena na spletni strani Agencije za energijo Višine prispevkov in dajatev, ki jih je prodajalec dolžan obračunavati v skladu z zakonom in drugimi predpisi in bremenijo kupca, so objavljene na način, določen v veljavni zakonodaji.

2 5. ZARAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE Za obračun dobavljene električne energije se uporabljajo podatki, registrirani z merilnimi napravami pripadajočega merilnega mesta. Pravilnost podatkov zagotavlja DO skladno z veljavnimi predpisi. Prodajalec lahko v skladu s Pogodbo o medsebojnih razmerjih, sklenjeno med prodajalcem in DO, na računu za dobavljeno električno energijo obračunava tudi uporabo omrežja, ki ga DO preko prodajalca zaračunava kupcu, in s tem omogoči kupcu plačevanje električne energije in uporabe omrežja z enim računom. Obračunsko obdobje določa DO. Za merilna mesta, na katerih se merilni podatki s strani DO odbirajo 1x letno, določa obdobje obračuna DO, in je praviloma leto. Prodajalec bo med obračunskim obdobjem kupcu izstavil mesečne račune, izdelane na podlagi predvidene porabe. Višino računa za predvideno dobavo določi prodajalec na podlagi povprečnega dnevnega odjema kupca iz preteklega obračunskega obdobja in obračunske moči. Pri novem kupcu določi prodajalec pričakovani povprečni dnevni odjem na podlagi podatkov kupca, ki so osnova za izračun višine računa za predvideno dobavo. Znesek računa ali dobropisa, izdanega na podlagi obračuna, je razlika med zneskom za dejansko porabljeno električno energijo ter že zaračunanimi zneski za predvideno dobavo med obračunskim obdobjem, obračunan na osnovi zadnjih veljavnih cen električne energije, omrežnine, trošarine, DDV in morebitnih drugih davkov in prispevkov. DO lahko spremeni način merjenja oz. obračuna iz Letnega v Porabim kar rabim ali obratno neodvisno od dobavitelja ali kupca. V primeru spremembe se uporabljajo splošni pogoji, ki glede na način obračuna ustrezajo dejanskemu stanju. Prodajalec lahko za vse finančne obveznosti za merilno mesto (dobavo električne energije, dodatne in ostale storitve, ostale zakonsko predpisane dajatve, DDV ter morebitni strošek opominjanja in zamudne obresti v skladu z ustreznimi objavljenimi ceniki in zakonodajo) kupcu izstavlja enoten račun. V primeru, da kupec pride v zamudo z najmanj dvema računoma, za katera ni nujno, da sta zaporedno izdana, ima prodajalec pravico, da po lastni presoji prične izstavljati samo račun za dobavljeno električno energijo in pripadajoče zakonsko predpisane dajatve, ki jih v skladu z zakonodajo obračuna dobavitelj. V tem primeru ima prodajalec kupcu pravico zaračunati stroške, ki nastanejo s to spremembo. Rok plačila vseh finančnih obveznosti je 15 dni od izstavitve računa, razen če pravni akti ali pogodba ne določajo drugače. V primeru plačila iz tujine, krije stroške transakcije kupec. Izključno s Prodajalčevim soglasjem lahko kupec poravna račun tudi s pobotom, asignacijo ali cesijo. V primeru zamude pri plačilu računa za porabo električne energije lahko prodajalec kupcu zaračunava stroške izterjave in zakonske zamudne obresti. Kupec je dolžan plačati zamudne obresti, stroške izterjave ter stroške opominjanja takoj, ko mu Prodajalec posreduje obračun teh stroškov (pri čemer obračun zamudnih obresti ne vpliva na njihov tek). Prodajalec bo v primeru, ko kupec ne bo navedel katere obveznosti plačuje (navedba sklica, št. računa) plačila razporejal tako, da bo najprej pokril stroške izterjave, nato stroške opominjanja, nato zamudne obresti in na koncu glavnico. V kolikor kupec ugovarja zaračunanemu znesku, je dolžan nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa vložiti pisni ugovor prodajalcu v osmih dneh od dneva prejema računa ali obračuna. Prodajalec je dolžan kupcu posredovati odgovor na ugovor v osmih dneh od dneva prejetja ugovora. V primeru, da kupec ne plača vseh obveznosti iz pogodbenega odnosa niti po preteku roka za plačilo določenega v opominu, prodajalec po predhodnem pisnem obvestilu odstopi od pogodbe in o tem obvesti DO. V tem primeru Pogodba preneha veljati na podlagi odstopa Prodajalca od Pogodbe brez odpovednega roka. Preklic odstopa od pogodbe je mogoč le ob plačilu vseh obveznosti iz pogodbenega odnosa ali sprejetem dogovoru o načinu plačila teh obveznosti in plačilu prodajalčevih stroškov, v skladu z veljavnim cenikom. V kolikor kupec pri prodajalcu kupuje tudi drug energent in/ali koristi drugo storitev, in/ali pri njemu kupuje isti energent ali več različnih energentov za več različnih merilnih mest, kupec izrecno soglaša, da lahko prodajalec vse obveznosti, ki so predmet medsebojnega sodelovanja, zaračunava na enem skupnem mesečnem računu, v kolikor gre za isto obračunsko obdobje kot to določajo Posebni pogoji ECE d.o.o. za izdajo skupnega računa za dobavo energentov, blaga in storitev. Če se pogoji prodaje različnih energentov in/ ali storitev razlikujejo, jih lahko pogodbeni stranki poenotita z namenom izdaje skupnega mesečnega računa za vse obveznosti kupcu. V primeru, da se kupec z izdajo skupnega računa, načinom plačila ali pošiljanja računa ne strinja, mora takšno zahtevo prodajalcu posredovati pisno v skladu s Posebnimi pogoji ECE d.o.o. Kupec lahko med trajanjem pogodbenega razmerja spremeni način prejemanja računa ali način plačila pogodbenih obveznosti s podpisom pristopne izjave/soglasjem. 6. DODATNA PONUDBA PRODAJALCA Prodajalec lahko ponudi gospodinjskim kupcem vrsto dobave z drugačnimi pogoji, kot veljajo v teh Splošnih pogojih. Kupec se za takšno dobavo odloči s pristopno izjavo, podpisom nove pogodbe ali aneksa k obstoječi pogodbi o dobavi električne energije oz. na način, kot je določen v Posebnih oz. Akcijskih pogojih. V kolikor se določila pogodbe in teh Splošnih pogojev razlikujejo, veljajo določila pogodbe. 7. DODATNE STORITVE PRODAJALCA Storitev Izredni obračun na zahtevo Kupca (v nadaljevanju: izredni obračun) je lahko posamična ali kontinuirana. V primeru posamičnega Izrednega obračuna lahko Kupec sporoči Prodajalcu števčno stanje zunaj rednega letnega popisa števca za izdelavo Izrednega obračuna za porabljeno električno energijo na posameznem merilnem mestu. Kupec sporoči števčno stanje pisno po navadni ali elektronski pošti, po faksu, telefonu ali osebno na prodajnih mestih Prodajalca. Tako sporočeno stanje Prodajalec pošlje DO. Prodajalec s sporočenim števčnim stanjem zaključi obračunsko obdobje in Kupcu izstavi račun. Storitev Izredni obračun se obračuna pri prvem naslednjem izstavljenem računu v skladu s Cenikom. V primeru, da Kupec želi kontinuirano sporočati števčno stanje, mora izpolniti pisno izjavo. S to izjavo se zaveže, da bo mesečno sporočal števčno stanje za obračun električne energije po dejanski porabi. Kupec lahko Prodajalcu sporoči števčno stanje od 1. do 5. dne v mesecu. Sporočanje števčnega stanja prek temu namenjene spletne aplikacije in avtomatskega odzivnika v klicnem centru je brezplačno. V ostalih primerih sporočanja števčnega stanja (osebno na prodajnih mestih, pisno preko navadne in elektronske pošte, po faksu, telefonu ali operaterju v klicnem centru) Prodajalec storitev Izredni obračun obračuna v skladu s Cenikom pri prvem naslednjem izstavljenem računu za električno energijo. V primeru, da Kupec želi prenehati uporabljati to storitev, mora o tem pisno obvestiti Prodajalca. Dodatne storitve mora kupec zahtevati pisno. Cenik storitev je objavljen na spletni strani prodajalca. Naročene storitve bo prodajalec, po tem ko jih bo opravil, kupcu obračunal na prvem naslednjem mesečnem računu za dobavljeno električno energijo. Prodajalec lahko nudi kupcu tudi druge dodatne storitve, katerih vsebina in morebitni pogoji so objavljeni na prodajalčevi spletni strani in njegovih prodajnih mestih. 8. REKLAMACIJE IN PRITOŽBENI POSTOPEK Prodajalec si prizadeva morebitne nesporazume s kupcem razrešiti hitro, učinkovito in po mirni poti v enostavnem, preglednem, transparentnem in brezplačnem postopku. Če kupec meni, da raven kakovosti storitev iz sklenjene pogodbe ni ustrezna oziroma da prodajalec kako drugače krši pogodbene obveznosti, o tem pisno obvesti prodajalca. Prodajalec bo kupcu na obvestilo pisno odgovoril v čim krajšem možnem času, najkasneje pa v roku 8 (osmih) dni od dneva prejema pisne zahteve za odpravo domnevnih kršitev. V pisnem odgovoru prodajalec kupca seznani z možnostjo in načinom vložitve pritožbe v reševanje neodvisni in nepristranski imenovani osebi. V kolikor kupec ni zadovoljen s pisnim odgovorom prodajalca, ali prodajalec v roku 8 (osmih) dni ne odgovori, lahko kupec v roku 30 (tridesetih) dni od prejema pisnega odgovora prodajalca oziroma od poteka 15 (petnajstih) dni, od kar je kupec poslal pisno zahtevo za odpravo domnevnih kršitev prodajalcu, vloži pritožbo v zvezi z izvajanjem pogodbe v reševanje neodvisni in nepristranski imenovani osebi. Reševanje sporov pri neodvisni osebi vključuje reklamacije na zaračunane cene, pritožbe povezane s spremembo cene (ceniki) in Splošnih pogojev, pritožbe v zvezi z veljavnostjo pogodbe, pritožbe povezane s postopkom zame-

3 njave prodajalca, in pritožbe, povezane s plačilnimi pogoji in cenami morebitnih dodatnih storitev. Predmet obravnave pritožb niso spori o izmerjenih in zaračunanih količinah energije oz. nepravilno delovanje merilne naprave, za kar je odgovoren DO. Postopek reševanja spora z neodvisno in nepristransko osebo je za kupca brezplačen, razen če kupec zahteva vključevanje izvedencev. V tem primeru plača stroške izvedencev kupec sam. Podrobnejše informacije o postopku obravnave pritožb so dostopne na spletnem mestu prodajalca V kolikor mirna rešitev spora ni mogoča, bosta prodajalec in kupec morebitni nesporazum predložila v reševanje stvarno pristojnemu sodišču v Celju. 9. POOBLASTILA Kupec s sklenitvijo pogodbe daje prodajalcu pooblastilo, da lahko v njegovem imenu in za njegov račun odpove morebitno pogodbo pri prejšnjem prodajalcu (izvede postopek zamenjave prodajalca), opravi pri DO vse aktivnosti v zvezi z dobavo električne energije (vključno s sklenitvijo Pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja in njenimi spremembami) in, da lahko na skupnem računu obračuna električno energijo in stroške uporabe omrežij. Pooblastilo velja tudi za izvedbo postopka zamenjave bilančne skupine in pridobivanje potrebnih podatkov. Kupec se zavezuje v ta namen posredovati prodajalcu vse zahtevane in potrebne podatke. Kupec odgovarja za pravilnost, popolnost in resničnost le-teh s podpisom pogodbe. Kupec ob sklenitvi pogodbe izrecno izjavlja, da se zaveda posledic odpovedi pogodbe pri prejšnjem prodajalcu, ki izhajajo iz pogodbe o dobavi električne energije. Prodajalec v nobenem primeru ni odgovoren za plačilo morebitne škode, pogodbene kazni, ki bi kupcu nastala v posledici odpovedi pogodbe pri drugem prodajalcu. Prodajalec se zavezuje DO posredovati vse prejete podatke o spremembah na strani kupca. Kupec zaradi izvajanja te pogodbe oziroma zaradi izterjave terjatev iz naslova dobavljene električne energije, izrecno soglaša in s podpisom pogodbe pooblašča družbo ECE d.o.o., da posreduje podatke v zvezi s to pogodbo tretjim osebam in opravi ustrezne poizvedbe o bivališču, zaposlitvi ter premoženju kupca, pri pristojnih državnih in drugih organih, bankah, hranilnicah in drugih finančnih organizacijah, ki te podatke zbirajo in obdelujejo ter navedenim subjektom dovoljuje, da te podatke posredujejo družbi ECE d.o.o. 10. OBVEŠČANJE Prodajalec in kupec bosta komunicirala in se medsebojno obveščala na način naveden v pogodbi, Splošnih in Posebnih pogojih. Vso pošto bo prodajalec pošiljal kupcu na njegov naslov, ki je naveden v pogodbi, z redno pošto. Sprememba podatkov: Kupec mora prodajalca o spremembah podatkov, pomembnih za izvajanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja, zlasti o lastništvu/najemništvu, spremembi imena/naziva, prebivališča/sedeža, uvedenem postopku izvršbe zaradi dolgov, prisilni poravnavi, stečaju, likvidaciji, obvestiti pisno na naslov prodajalca, najkasneje v osmih dneh po nastali spremembi, sicer je prodajalcu odškodninsko odgovoren, za škodo, ki bo v posledici kupčevih ravnanj/opustitev nastala prodajalcu. Če kupec ne sporoči sprememb o imenu/nazivu oz. naslovu, lastništvu/najemništvu v zgoraj določenem roku, se računi in druga sporočila, poslana kupcu na ime in naslov, ki sta navedena v pogodbi, štejejo za poslana na pravilen naslov in vročena kupcu. Kontaktni podatki prodajalca: klicni center oz. e-pošta: prodaja@ ece.si. 11. SPREMEMBE IN PRENEHANJE POGODBE Prodajalec bo vsako spremembo splošnih pogojev kupcu sporočil in objavil na svojih prodajnih mestih in na Sprememba Splošnih pogojev: Prodajalec bo o vsaki spremembi Splošnih pogojev kupca ustrezno obvestil en mesec pred uveljavitvijo spremembe. Če se kupec ne strinja s spremembami Splošnih pogojev, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogodbe o dobavi, lahko odstopi od pogodbe s pisnim obvestilom v roku enega meseca od začetka veljave spremenjenih Splošnih pogojev, brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni. V kolikor prodajalec ne prejme pisnega obvestila o odstopu v navedenem roku, se šteje, da se kupec s spremembami strinja. V kolikor kupec ne zamenja prodajalca v roku 21 dni od dneva prodajalčevega prejema odstopne izjave in izteka roka za odpoved pogodbe, mu obstoječi prodajalec do formalne zamenjave prodajalca dobavlja električno energijo na podlagi spremenjenih Splošnih pogojev. Sprememba cen: O spremembi cen dobavljene električne energije bo prodajalec kupca obvestil z ustreznim obvestilom vsaj en mesec pred uveljavitvijo spremembe v kolikor bodo nove cene višje. Znižanje cen lahko prodajalec uveljavi naslednji dan po objavi. Prodajalec jih bo zaračunaval skladno z veljavnimi cenami oz. tarifami. V kolikor se kupec s spremembami ne strinja, lahko odstopi od pogodbe s pisnim obvestilom v roku enega meseca od začetka veljave spremenjenih cen. V kolikor prodajalec ne prejme pisnega obvestila o odstopu v navedenem roku, se šteje, da se kupec s spremembami strinja. V kolikor kupec ne zamenja prodajalca v roku 21 dni od dneva prodajalčevega prejema odstopne izjave in izteka roka za odpoved pogodbe, mu obstoječi prodajalec do formalne zamenjave prodajalca dobavlja električno energijo po novih cenah. Cene ostalih elementov, ki jih prodajalec zaračunava, pa nanje nima vpliva (cene za uporabo omrežja, trošarina, DDV in druge zakonsko določene dajatve ter prispevki) se lahko kadarkoli spremenijo, če se spremeni cena katerega izmed elementov. Prodajalec bo o tej spremembi obvestil kupca najmanj 1 (en) dan pred njihovo uveljavitvijo z objavo na svoji spletni strani. Obvestilo je zavezujoče in nadomešča vse cene, navedene v Pogodbi oziroma ceniku, ter vse morebitne spremembe cen, ki so veljale do spremembe, in velja kot dodatek k Pogodbi. Preklici posamezne vrste dobave ali dodatnih storitev: Kupec lahko pogodbo izbrano vrsto dobave pisno odpove in hkrati sporoči stanje števca. Odpoved začne veljati z dnem popisa stanja števca, pri čemer je ob takšni spremembi potrebno skleniti novo pogodbo o dobavi električne energije. Ta velja za nedoločen čas, razen če je s pogodbo drugače dogovorjeno. V primeru odpovedi naročenih dodatnih storitev mora kupec ravnati skladno z morebitnimi pogoji, posameznimi Posebnimi oz. Akcijskimi pogoji. Odstop od pogodbe: Kupec lahko pisno odstopi od pogodbe zaradi zamenjave prodajalca, odklopa od distribucijskega omrežja na lastno željo, ali spremembe lastništva merilnega mesta. Odstop začne veljati, ko kupec zamenja dobavitelja, ali ko s prodajalcem sklene novo pogodbo o dobavi električne energije. Kupec je v primeru predčasne odpovedi te pogodbe prodajalcu dolžan poravnati tudi vse obveznosti iz pogodbenega razmerja, ki so nastale do datuma njegove prekinitve. Cene dobave veljajo za dobavljeno električno energijo in ne vsebujejo cene za uporabo omrežja, trošarine, DDV in ostalih zakonsko predpisanih dajatev, zato sprememba teh cen ne more biti razlog za odstop od pogodbe brez plačila nadomestila po naslednjem odstavku. Kupec mora poravnati vse finančne obveznosti, nastale do dneva prenehanja pogodbe. V kolikor je kupec odstopil od pogodbe za določeno vrsto dobave električno energijo predčasno in je bil naročen na dodatne storitve, katerih izvajanje je vezano na roke ali veljavnost pogodbe, mora v skladu morebitnimi pogoji dodatnih storitev in pogodbenimi določili, poravnati obveznost, ki iz takšnih določil izhaja. Prodajalec lahko pisno odstopi od pogodbe v primerih, če kupec ne spoštuje pogodbenih določil (netočni podatki, neplačevanje obveznosti ali nestrinjanje s spremembami Splošnih pogojev), ki so opredeljene v teh Splošnih pogojih in v sklenjeni pogodbi. S sklenitvijo pogodbe kupec izjavlja, da je seznanjen, da kolikor so del pogodbenega razmerja tudi morebitni Posebni in morebitni Akcijski pogoji prodajalca, kakor tudi morebitna Posebna oz. Akcijska ponudba, le ti/le ta prenehajo/preneha z dnem poteka akcije/posebne ponudbe (v kolikor je prodajalec ne podaljša in o tem kupca ustrezno obvesti) oz. se spremenijo/ spremeni v skladu z določili prej navedenih pogojev. Obvestila o odstopu od pogodb so pravočasna, v kolikor jih prodajalec prejme do poteka roka. Šteje se, da so obvestila pravočasna, kolikor jih prodajalec prejme do poteka roka oz. če so oddana priporočeno po pošti na dan poteka roka. 12. VIŠJA SILA Kot višja sila se obravnava dogodek ali okoliščina, ki je izven nadzora pogodbenih strank in predmeta pogodbe in njegovega učinka pogodbeni stranki nista mogli predvideti, odvrniti, preprečiti ali se jim izogniti, zlasti pa: povodenj in poplave, zemeljski plazovi, potresi, ukrepi državnih organov, tehnične okvare in poškodbe na povezanih prenosnih in distribucijskih omrežjih ipd. Nastop višje sile kupca in prodajalca oprošča izpolnitve obveznosti iz pogodbe in Splošnih pogojev, obveznosti plačila odškodnin ali pogodbenih ka-

4 zni, za čas trajanja višje sile. Pogodbena stranka, ki se sklicuje na višjo silo mora o nastopu višje sile ali njenem prenehanju nemudoma oz. v najkrajšem možnem času obvestiti nasprotno stranko, sicer odgovarja za vso škodo, ki zaradi višje sile nastane nasprotni stranki. 13. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV Kupec pooblašča Prodajalca ter dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi postopki Prodajalca ter da se resničnost in spremembe osebnih podatkov preverja pri pristojnih organih. Vse osebne podatke bo Prodajalec varoval v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Kupec dovoljuje, da prodajalec uporablja njegove osebne podatke ter podatke o njegovi porabi in nakupih izdelkov in storitev iz ponudbe Prodajalca za statistične obdelave, trženjske raziskave ter za potrebe neposrednega trženja prek telefona, SMS, MMS, elektronske pošte ali po pošti. Kupec lahko to dovoljenje kadarkoli prekliče s pisno zahtevo po elektronski pošti ali po pošti na naslov prodajalca. Pogodbeni stranki sta dolžni varovati poslovno občutljive podatke, razen za namen izterjave oz. izvršbe zaradi dolga ter v odnosu do pristojnega DO. Prodajalec bo podatke v zvezi s pogodbenim razmerjem zbiral, obdeloval in uporabljal v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov in jih bo uporabljal le za sklepanje, izvajanje, spreminjanje in morebitno prekinitev pogodbe o dobavi s kupcem, zaračunavanje storitev ter za potrebe prodajalčevih analiz in oglaševanja. Posameznik lahko v skladu s 73. členom ZVOP-1 kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da prodajalec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Prodajalec je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov. 14. KONČNE DOLOČBE Pogodba se sklepa za nedoločen čas, razen če ni v pogodbi drugače dogovorjeno. Prodajalec se zavezuje, da bo v primeru statusnopravnih ali drugih organizacijskih sprememb zagotovil kupcu nespremenjene pogoje dobave električne energije, kot jih določajo Splošni pogoji. Ti Splošni pogoji veljajo za vse kupce, ki bodo od vključno dalje sklenili pogodbo o dobavi električne energije s prodajalcem, ali kupce, ki zaradi ukinitve določenih vrst dobav preidejo v to vrsto dobave s , o čemer jih je prodajalec o tem predhodno ustrezno obvestil. Ti Splošni pogoji pričnejo veljati in se uporabljati od dne ECE d.o.o.

5 SPLOŠNI POGOJI ECE D.O.O. ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE GOSPODINJSKIM KUPCEM ZA VRSTO DOBAVE SOČA ENOTARIFNI, LETNI OBRAČUN, V NADALJEVANJU: SPLOŠNI POGOJI 1. UVODNE DOLOČBE Ti Splošni pogoji urejajo pogodbena razmerja med prodajalcem električne energije in gospodinjskim kupcem za vrsto dobave Soča, enotarifni, Letni obračun (v nadaljevanju Splošni pogoji). Sestavni del Pogodbe so ti Splošni pogoji, Posebni pogoji ECE d.o.o. za izdajo skupnega računa za dobavo energentov, blaga in storitev, morebitni drugi Posebni oz. Akcijski pogoji, Cenik/i in izjave oz. soglasja, ki opredeljujejo vsebine in pogoje, pod katerimi se s posameznim kupcem izvaja pogodbeno razmerje. S sklenitvijo pogodbe ali s spremembo pogodbenega razmerja zaradi ukinitve/spremembe vrste dobave, ki so posledica dejanj na strani kupca, dobavitelja ali prodajalca, kupec izjavlja, da mu je Prodajalec zagotovil vse splošne pogoje (Splošne, Posebne, Akcijske, soglasja,..) cenike, in da je seznanjen z njihovo vsebino in jo v celoti sprejema. Splošni, Posebni, Akcijski in morebitni ostali pogoji poslovanja, so objavljeni na prodajalčevem spletnem naslovu in njegovih prodajnih mestih. Pogodba se sklepa za enega ali več merilnih mest. Za urejanje medsebojnih pravic in obveznosti, ki niso dogovorjene s Splošnimi pogoji in pogodbo, se uporabljajo določila EZ-1 s spremembami in predpisi, izdani na temelju tega zakona, določila Obligacijskega zakonika, Stvarnopravnega zakonika, Stanovanjskega zakona in drugih predpisov, ki vplivajo na odnos med pogodbenima strankama. V primeru, da postane katerokoli določilo Splošnih pogojev neveljavno zaradi sprememb zakonodaje, to ne vpliva na preostalo vsebino, ki ostane veljavna. Neveljavne določbe se zamenjajo z ustreznimi veljavnimi določbami. 2. OPREDELITEV POJMOV Omrežnina je znesek, ki ga je za uporabo sistema elektrike dolžan plačati uporabnik sistema oz. končni uporabnik (Kupec). Prodajalec električne energije (v nadaljevanju Prodajalec) je pravna oseba, ki Kupcu v svojem imenu in za svoj račun dobavlja električno energijo. Gospodinjski Kupec (v nadaljevanju Kupec, v EZ-1 tudi odjemalec) je kupec, ki kupuje električno energijo za svojo lastno rabo v gospodinjstvu, kar izključuje rabo za opravljanje trgovskih ali poklicnih dejavnosti. Kupec je podpisnik pogodbe in hkrati tudi plačnik finančnih obveznosti (v nadaljevanju plačnik). Kupec je tudi imetnik soglasja za priključitev, izdanega za merilna mesta, ki so predmet pogodbe z obračunsko močjo 3 kw (1x16 A, 1x20 A). Če Kupec ni imetnik soglasja, je pogoj za veljavnost pogodbe: s strani Lastnika (v nadaljevanju Lastnik) in Kupca podpisano soglasje in pooblastilo, kot ga določi DO in s strani Lastnika podpisano pooblastilo Kupcu za sklenitev Pogodbe skladno s temi Splošnimi pogoji. V tem primeru Prodajalec posluje s Kupcem, vendar lahko o pogodbenem odnosu, predvsem o neplačanih obveznostih obvešča tudi Lastnika - imetnika soglasja, ki je solidarno odgovoren za vse obveznosti iz naslova dobavljene električne energije (vključno s stroški uporabe omrežja), ne glede na morebiten drugačen dogovor Kupca z imetnikom, razen če zakon ne določa drugače. V primeru, ko Prodajalec odstopi od pogodbe, kjer kot pogodbena stranka nastopa Kupec, ki ni imetnik soglasja za priključitev, lahko Prodajalec o tem obvesti tudi Lastnika - imetnika soglasja za priključitev. Kupec, ki ni imetnik soglasja za priključitev, bo Prodajalcu posredoval izvod soglasja v roku treh dni od dneva prejema poziva s strani Prodajalca. Če Kupec tega soglasja nima, mora Prodajalcu povrniti vso morebitno škodo in poravnati vse obveznosti kot izhajajo iz računov, ki mu jih je izstavil Prodajalec. Lastnik je imetnik soglasja za priključitev oziroma lastnik merilnega mesta. Distribucijski operater (DO) je pravna ali fizična oseba, ki izvaja dejavnost distribucijskega operaterja električne energije in je odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega sistema električne energije na določenem območju, za medsebojne povezave z drugimi sistemi, kadar je ustrezno, in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za zadovoljitev razumnih potreb po distribuciji električne energije. Merilno mesto je ne glede na poimenovanje v predpisih za potrebe izvajanja Pogodbe mesto, kjer se meri električna energija, in je praviloma na prevzemno-predajnem mestu. Na prevzemno-predajnem mestu je lahko več merilnih mest. Ustrezno obvestilo je Prodajalčevo obvestilo na hrbtni strani ali prilogi računa za dobavljeno električno energijo ali na prodajalčevi spletni strani in njegovih prodajnih mestih. Enoten račun je račun, na katerem je za posamezno merilno mesto obračunana dobava električne energije, zakonsko predpisane dajatve, ki se nanašajo na dobavo električne energije, DDV, morebitni strošek opominjanja in zamudne obresti. Skupen račun je račun izdan kupcu, na katerem so obračunane storitve za eno ali več merilnih mest s sestavinami enotnega računa, drug energent in/ ali drugo storitev/storitve (nakup preko spletne trgovine, drugi energenti, biomasa, ). Poslovno občutljiv podatek je podatek, ki kaže na značilnost gospodarskega poslovanja pravne ali fizične osebe, kot so podatki o cenah, sklenjenih pogodbah in njihovi vsebini, obsegu poslovanja in poslovnih rezultatih ipd. 3. DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Prodajalec bo kupcu dobavljal električno energijo, kupec pa jo bo prevzemal, na način in pod pogoji, ki veljajo za vrsto dobave, in morebitnimi Posebnimi oz. Akcijskimi pogoji, izjavami, soglasji, cenikom in pogodbo, razen v primerih višje sile in izpadov oz. ukrepov, na katere prodajalec ne more vplivati, ter v ostalih primerih, določenih v EZ-1 s spremembami oz. skladno z aktom, ki ureja splošne pogoje za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja. Kupec lahko porablja dobavljeno električno energijo izključno za pokrivanje lastnih potreb po električni energiji za merilna mesta, ki so predmet Pogodbe. Kupec v zvezi s temi merilnimi mesti ne sme kupovati, prodajati in trgovati z električno energijo brez pisnega soglasja Prodajalca. Kupec bo v primeru spremembe vrste dobave ali spremenjenih Splošnih pogojev na strani prodajalca uvrščen v ustrezno vrsto dobave brez garancije cen, odvisno od obračunske moči, glede na vrsto merjenja (enotarifno oz. dvotarifno), načina obračuna (letni oz. mesečni obračun) in načina prejemanja računa (E-račun oz. klasična pošta), o čemer ga bo prodajalec predhodno ustrezno obvestil in mu posredoval Splošne pogoje. 4. CENE Cene v ceniku dobave električne energije so določene za enotno dnevno tarifo (ET), ki velja za vso porabljeno električno energijo. Obdobje trajanja posamezne tarife je opredeljeno v veljavni zakonodaji. Cenik za dobavljeno električno energijo je objavljen na prodajalčevi spletni strani in njegovih prodajnih mestih. Cene, ki veljajo na dan sklenitve pogodbe so navedene v pogodbi ali ceniku, ki je priloga k pogodbi. Prodajalec bo kupca vselej obvestil o spremembi cen električne energije. Cenik je sestavni del Pogodbe. Če sprememba cen ne sovpada z zaključkom obračunskega obdobja, DO ne odčita števca, lahko kupec sporoči prodajalcu odbirek števca v 5 delovnih dneh od uveljavitve nove cene. Nove cene se upoštevajo pri prvem tekočem računu za predvideno dobavo električne energije po spremembi cene. Cene za dobavljeno električno energijo, cene dodatnih storitev, strošek opomina, poštnih storitev, Izrednega obračuna in drugi stroški, so določeni v veljavnem ceniku in objavljeni na prodajalčevi spletni strani in njegovih prodajnih mestih. Prodajalec bo kupcu izstavil posamezni mesečni račun za preteklo enomesečno obdobje, ki je praviloma koledarski mesec, v obdobju od 02. (drugega) dne naslednjega meseca dalje. Prodajalec si pridržuje pravico zaračunavati fiksne stroške skladno s cenikom. Omrežnina je določena v podzakonskih aktih in objavljena na spletni strani Agencije za energijo Višine prispevkov in dajatev, ki jih je prodajalec dolžan obračunavati v skladu z zakonom in drugimi predpisi in bremenijo kupca, so objavljene na način, določen v veljavni zakonodaji.

6 5. ZARAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE Za obračun dobavljene električne energije se uporabljajo podatki, registrirani z merilnimi napravami pripadajočega merilnega mesta. Pravilnost podatkov zagotavlja DO skladno z veljavnimi predpisi. Prodajalec lahko v skladu s Pogodbo o medsebojnih razmerjih, sklenjeno med prodajalcem in DO, na računu za dobavljeno električno energijo obračunava tudi uporabo omrežja, ki ga DO preko prodajalca zaračunava kupcu, in s tem omogoči kupcu plačevanje električne energije in uporabe omrežja z enim računom. Obračunsko obdobje določa DO. Za merilna mesta, na katerih se merilni podatki s strani DO odbirajo 1x letno, določa obdobje obračuna DO, in je praviloma leto. Prodajalec bo med obračunskim obdobjem kupcu izstavil mesečne račune, izdelane na podlagi predvidene porabe. Višino računa za predvideno dobavo določi prodajalec na podlagi povprečnega dnevnega odjema kupca iz preteklega obračunskega obdobja in obračunske moči. Pri novem kupcu določi prodajalec pričakovani povprečni dnevni odjem na podlagi podatkov kupca, ki so osnova za izračun višine računa za predvideno dobavo. Znesek računa ali dobropisa, izdanega na podlagi obračuna, je razlika med zneskom za dejansko porabljeno električno energijo ter že zaračunanimi zneski za predvideno dobavo med obračunskim obdobjem, obračunan na osnovi zadnjih veljavnih cen električne energije, omrežnine, trošarine, DDV in morebitnih drugih davkov in prispevkov. DO lahko spremeni način merjenja oz. obračuna iz Letnega v Porabim kar rabim ali obratno neodvisno od dobavitelja ali kupca. V primeru spremembe se uporabljajo splošni pogoji, ki glede na način obračuna ustrezajo dejanskemu stanju. Prodajalec lahko za vse finančne obveznosti za merilno mesto (dobavo električne energije, dodatne in ostale storitve, ostale zakonsko predpisane dajatve, DDV ter morebitni strošek opominjanja in zamudne obresti v skladu z ustreznimi objavljenimi ceniki in zakonodajo) kupcu izstavlja enoten račun. V primeru, da kupec pride v zamudo z najmanj dvema računoma, za katera ni nujno, da sta zaporedno izdana, ima prodajalec pravico, da po lastni presoji prične izstavljati samo račun za dobavljeno električno energijo in pripadajoče zakonsko predpisane dajatve, ki jih v skladu z zakonodajo obračuna dobavitelj. V tem primeru ima prodajalec kupcu pravico zaračunati stroške, ki nastanejo s to spremembo. Rok plačila vseh finančnih obveznosti je 15 dni od izstavitve računa, razen če pravni akti ali pogodba ne določajo drugače. V primeru plačila iz tujine, krije stroške transakcije kupec. Izključno s Prodajalčevim soglasjem lahko kupec poravna račun tudi s pobotom, asignacijo ali cesijo. V primeru zamude pri plačilu računa za porabo električne energije lahko prodajalec kupcu zaračunava stroške izterjave in zakonske zamudne obresti. Kupec je dolžan plačati zamudne obresti, stroške izterjave ter stroške opominjanja takoj, ko mu Prodajalec posreduje obračun teh stroškov (pri čemer obračun zamudnih obresti ne vpliva na njihov tek). Prodajalec bo v primeru, ko kupec ne bo navedel katere obveznosti plačuje (navedba sklica, št. računa) plačila razporejal tako, da bo najprej pokril stroške izterjave, nato stroške opominjanja, nato zamudne obresti in na koncu glavnico. V kolikor kupec ugovarja zaračunanemu znesku, je dolžan nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa vložiti pisni ugovor prodajalcu v osmih dneh od dneva prejema računa ali obračuna. Prodajalec je dolžan kupcu posredovati odgovor na ugovor v osmih dneh od dneva prejetja ugovora. V primeru, da kupec ne plača vseh obveznosti iz pogodbenega odnosa niti po preteku roka za plačilo določenega v opominu, prodajalec po predhodnem pisnem obvestilu odstopi od pogodbe in o tem obvesti DO. V tem primeru Pogodba preneha veljati na podlagi odstopa Prodajalca od Pogodbe brez odpovednega roka. Preklic odstopa od pogodbe je mogoč le ob plačilu vseh obveznosti iz pogodbenega odnosa ali sprejetem dogovoru o načinu plačila teh obveznosti in plačilu prodajalčevih stroškov, v skladu z veljavnim cenikom. V kolikor kupec pri prodajalcu kupuje tudi drug energent in/ali koristi drugo storitev, in/ali pri njemu kupuje isti energent ali več različnih energentov za več različnih merilnih mest, kupec izrecno soglaša, da lahko prodajalec vse obveznosti, ki so predmet medsebojnega sodelovanja, zaračunava na enem skupnem mesečnem računu, v kolikor gre za isto obračunsko obdobje kot to določajo Posebni pogoji ECE d.o.o. za izdajo skupnega računa za dobavo energentov, blaga in storitev. Če se pogoji prodaje različnih energentov in/ ali storitev razlikujejo, jih lahko pogodbeni stranki poenotita z namenom izdaje skupnega mesečnega računa za vse obveznosti kupcu. V primeru, da se kupec z izdajo skupnega računa, načinom plačila ali pošiljanja računa ne strinja, mora takšno zahtevo prodajalcu posredovati pisno v skladu s Posebnimi pogoji ECE d.o.o. Kupec lahko med trajanjem pogodbenega razmerja spremeni način prejemanja računa ali način plačila pogodbenih obveznosti s podpisom pristopne izjave/soglasjem. 6. DODATNA PONUDBA PRODAJALCA Prodajalec lahko ponudi gospodinjskim kupcem vrsto dobave z drugačnimi pogoji, kot veljajo v teh Splošnih pogojih. Kupec se za takšno dobavo odloči s pristopno izjavo, podpisom nove pogodbe ali aneksa k obstoječi pogodbi o dobavi električne energije oz. na način, kot je določen v Posebnih oz. Akcijskih pogojih. V kolikor se določila pogodbe in teh Splošnih pogojev razlikujejo, veljajo določila pogodbe. 7. DODATNE STORITVE PRODAJALCA Storitev Izredni obračun na zahtevo Kupca (v nadaljevanju: Izredni obračun) je lahko posamična ali kontinuirana. V primeru posamičnega Izrednega obračuna lahko Kupec sporoči Prodajalcu števčno stanje zunaj rednega letnega popisa števca za izdelavo Izrednega obračuna za porabljeno električno energijo na posameznem merilnem mestu. Kupec sporoči števčno stanje pisno po navadni ali elektronski pošti, po faksu, telefonu ali osebno na prodajnih mestih Prodajalca. Tako sporočeno stanje Prodajalec pošlje DO. Prodajalec s sporočenim števčnim stanjem zaključi obračunsko obdobje in Kupcu izstavi račun. Storitev Izredni obračun se obračuna pri prvem naslednjem izstavljenem računu v skladu s Cenikom. V primeru, da Kupec želi kontinuirano sporočati števčno stanje, mora izpolniti pisno izjavo. S to izjavo se zaveže, da bo mesečno sporočal števčno stanje za obračun električne energije po dejanski porabi. Kupec lahko Prodajalcu sporoči števčno stanje od 1. do 5. dne v mesecu. Sporočanje števčnega stanja prek temu namenjene spletne aplikacije in avtomatskega odzivnika v klicnem centru je brezplačno. V ostalih primerih sporočanja števčnega stanja (osebno na prodajnih mestih, pisno preko navadne in elektronske pošte, po faksu, telefonu ali operaterju v klicnem centru) Prodajalec storitev Izredni obračun obračuna v skladu s Cenikom pri prvem naslednjem izstavljenem računu za električno energijo. V primeru, da Kupec želi prenehati uporabljati to storitev, mora o tem pisno obvestiti Prodajalca. Dodatne storitve mora kupec zahtevati pisno. Cenik storitev je objavljen na spletni strani prodajalca. Naročene storitve bo prodajalec, po tem ko jih bo opravil, kupcu obračunal na prvem naslednjem mesečnem računu za dobavljeno električno energijo. Prodajalec lahko nudi kupcu tudi druge dodatne storitve, katerih vsebina in morebitni pogoji so objavljeni na prodajalčevi spletni strani in njegovih prodajnih mestih. 8. REKLAMACIJE IN PRITOŽBENI POSTOPEK Prodajalec si prizadeva morebitne nesporazume s kupcem razrešiti hitro, učinkovito in po mirni poti v enostavnem, preglednem, transparentnem in brezplačnem postopku. Če kupec meni, da raven kakovosti storitev iz sklenjene pogodbe ni ustrezna oziroma da prodajalec kako drugače krši pogodbene obveznosti, o tem pisno obvesti prodajalca. Prodajalec bo kupcu na obvestilo pisno odgovoril v čim krajšem možnem času, najkasneje pa v roku 8 (osmih) dni od dneva prejema pisne zahteve za odpravo domnevnih kršitev. V pisnem odgovoru prodajalec kupca seznani z možnostjo in načinom vložitve pritožbe v reševanje neodvisni in nepristranski imenovani osebi. V kolikor kupec ni zadovoljen s pisnim odgovorom prodajalca, ali prodajalec v roku 8 (osmih) dni ne odgovori, lahko kupec v roku 30 (tridesetih) dni od prejema pisnega odgovora prodajalca oziroma od poteka 15 (petnajstih) dni, od kar je kupec poslal pisno zahtevo za odpravo domnevnih kršitev prodajalcu, vloži pritožbo v zvezi z izvajanjem pogodbe v reševanje neodvisni in nepristranski imenovani osebi. Reševanje sporov pri neodvisni osebi vključuje reklamacije na zaračunane cene, pritožbe povezane s spremembo cene (ceniki) in Splošnih pogojev, pritožbe v zvezi z veljavnostjo pogodbe, pritožbe povezane s postopkom zame-

7 njave prodajalca, in pritožbe, povezane s plačilnimi pogoji in cenami morebitnih dodatnih storitev. Predmet obravnave pritožb niso spori o izmerjenih in zaračunanih količinah energije oz. nepravilno delovanje merilne naprave, za kar je odgovoren DO. Postopek reševanja spora z neodvisno in nepristransko osebo je za kupca brezplačen, razen če kupec zahteva vključevanje izvedencev. V tem primeru plača stroške izvedencev kupec sam. Podrobnejše informacije o postopku obravnave pritožb so dostopne na spletnem mestu prodajalca V kolikor mirna rešitev spora ni mogoča, bosta prodajalec in kupec morebitni nesporazum predložila v reševanje stvarno pristojnemu sodišču v Celju. 9. POOBLASTILA Kupec s sklenitvijo pogodbe daje prodajalcu pooblastilo, da lahko v njegovem imenu in za njegov račun odpove morebitno pogodbo pri prejšnjem prodajalcu (izvede postopek zamenjave prodajalca), opravi pri DO vse aktivnosti v zvezi z dobavo električne energije (vključno s sklenitvijo Pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja in njenimi spremembami) in, da lahko na skupnem računu obračuna električno energijo in stroške uporabe omrežij. Pooblastilo velja tudi za izvedbo postopka zamenjave bilančne skupine in pridobivanje potrebnih podatkov. Kupec se zavezuje v ta namen posredovati prodajalcu vse zahtevane in potrebne podatke. Kupec odgovarja za pravilnost, popolnost in resničnost le-teh s podpisom pogodbe. Kupec ob sklenitvi pogodbe izrecno izjavlja, da se zaveda posledic odpovedi pogodbe pri prejšnjem prodajalcu, ki izhajajo iz pogodbe o dobavi električne energije. Prodajalec v nobenem primeru ni odgovoren za plačilo morebitne škode, pogodbene kazni, ki bi kupcu nastala v posledici odpovedi pogodbe pri drugem prodajalcu. Prodajalec se zavezuje DO posredovati vse prejete podatke o spremembah na strani kupca. Kupec zaradi izvajanja te pogodbe oziroma zaradi izterjave terjatev iz naslova dobavljene električne energije, izrecno soglaša in s podpisom pogodbe pooblašča družbo ECE d.o.o., da posreduje podatke v zvezi s to pogodbo tretjim osebam in opravi ustrezne poizvedbe o bivališču, zaposlitvi ter premoženju kupca, pri pristojnih državnih in drugih organih, bankah, hranilnicah in drugih finančnih organizacijah, ki te podatke zbirajo in obdelujejo ter navedenim subjektom dovoljuje, da te podatke posredujejo družbi ECE d.o.o. 10. OBVEŠČANJE Prodajalec in kupec bosta komunicirala in se medsebojno obveščala na način naveden v pogodbi, Splošnih in Posebnih pogojih. Vso pošto bo prodajalec pošiljal kupcu na njegov naslov, ki je naveden v pogodbi, z redno pošto. Sprememba podatkov: Kupec mora prodajalca o spremembah podatkov, pomembnih za izvajanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja, zlasti o lastništvu/najemništvu, spremembi imena/naziva, prebivališča/sedeža, uvedenem postopku izvršbe zaradi dolgov, prisilni poravnavi, stečaju, likvidaciji, obvestiti pisno na naslov prodajalca, najkasneje v osmih dneh po nastali spremembi, sicer je prodajalcu odškodninsko odgovoren, za škodo, ki bo v posledici kupčevih ravnanj/opustitev nastala prodajalcu. Če kupec ne sporoči sprememb o imenu/nazivu oz. naslovu, lastništvu/najemništvu v zgoraj določenem roku, se računi in druga sporočila, poslana kupcu na ime in naslov, ki sta navedena v pogodbi, štejejo za poslana na pravilen naslov in vročena kupcu. Kontaktni podatki prodajalca: klicni center oz. e-pošta: prodaja@ ece.si. 11. SPREMEMBE IN PRENEHANJE POGODBE Prodajalec bo vsako spremembo splošnih pogojev kupcu sporočil in objavil na svojih prodajnih mestih in na Sprememba Splošnih pogojev: Prodajalec bo o vsaki spremembi Splošnih pogojev kupca ustrezno obvestil en mesec pred uveljavitvijo spremembe. Če se kupec ne strinja s spremembami Splošnih pogojev, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogodbe o dobavi, lahko odstopi od pogodbe s pisnim obvestilom v roku enega meseca od začetka veljave spremenjenih Splošnih pogojev, brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni. V kolikor prodajalec ne prejme pisnega obvestila o odstopu v navedenem roku, se šteje, da se kupec s spremembami strinja. V kolikor kupec ne zamenja prodajalca v roku 21 dni od dneva prodajalčevega prejema odstopne izjave in izteka roka za odpoved pogodbe, mu obstoječi prodajalec do formalne zamenjave prodajalca dobavlja električno energijo na podlagi spremenjenih Splošnih pogojev. Sprememba cen: O spremembi cen dobavljene električne energije bo prodajalec kupca obvestil z ustreznim obvestilom vsaj en mesec pred uveljavitvijo spremembe v kolikor bodo nove cene višje. Znižanje cen lahko prodajalec uveljavi naslednji dan po objavi. Prodajalec jih bo zaračunaval skladno z veljavnimi cenami oz. tarifami. V kolikor se kupec s spremembami ne strinja, lahko odstopi od pogodbe s pisnim obvestilom v roku enega meseca od začetka veljave spremenjenih cen. V kolikor prodajalec ne prejme pisnega obvestila o odstopu v navedenem roku, se šteje, da se kupec s spremembami strinja. V kolikor kupec ne zamenja prodajalca v roku 21 dni od dneva prodajalčevega prejema odstopne izjave in izteka roka za odpoved pogodbe, mu obstoječi prodajalec do formalne zamenjave prodajalca dobavlja električno energijo po novih cenah. Cene ostalih elementov, ki jih prodajalec zaračunava, pa nanje nima vpliva (cene za uporabo omrežja, trošarina, DDV in druge zakonsko določene dajatve ter prispevki) se lahko kadarkoli spremenijo, če se spremeni cena katerega izmed elementov. Prodajalec bo o tej spremembi obvestil kupca najmanj 1 (en) dan pred njihovo uveljavitvijo z objavo na svoji spletni strani. Obvestilo je zavezujoče in nadomešča vse cene, navedene v Pogodbi oziroma ceniku, ter vse morebitne spremembe cen, ki so veljale do spremembe, in velja kot dodatek k Pogodbi. Preklici posamezne vrste dobave ali dodatnih storitev: Kupec lahko pogodbo izbrano vrsto dobave pisno odpove in hkrati sporoči stanje števca. Odpoved začne veljati z dnem popisa stanja števca, pri čemer je ob takšni spremembi potrebno skleniti novo pogodbo o dobavi električne energije. Ta velja za nedoločen čas, razen če je s pogodbo drugače dogovorjeno. V primeru odpovedi naročenih dodatnih storitev mora kupec ravnati skladno z morebitnimi pogoji, posameznimi Posebnimi oz. Akcijskimi pogoji. Odstop od pogodbe: Kupec lahko pisno odstopi od pogodbe zaradi zamenjave prodajalca, odklopa od distribucijskega omrežja na lastno željo, ali spremembe lastništva merilnega mesta. Odstop začne veljati, ko kupec zamenja dobavitelja, ali ko s prodajalcem sklene novo pogodbo o dobavi električne energije. Kupec je v primeru predčasne odpovedi te pogodbe prodajalcu dolžan poravnati tudi vse obveznosti iz pogodbenega razmerja, ki so nastale do datuma njegove prekinitve. Cene dobave veljajo za dobavljeno električno energijo in ne vsebujejo cene za uporabo omrežja, trošarine, DDV in ostalih zakonsko predpisanih dajatev, zato sprememba teh cen ne more biti razlog za odstop od pogodbe brez plačila nadomestila po naslednjem odstavku. Kupec mora poravnati vse finančne obveznosti, nastale do dneva prenehanja pogodbe. V kolikor je kupec odstopil od pogodbe za določeno vrsto dobave električno energijo predčasno in je bil naročen na dodatne storitve, katerih izvajanje je vezano na roke ali veljavnost pogodbe, mora v skladu morebitnimi pogoji dodatnih storitev in pogodbenimi določili, poravnati obveznost, ki iz takšnih določil izhaja. Prodajalec lahko pisno odstopi od pogodbe v primerih, če kupec ne spoštuje pogodbenih določil (netočni podatki, neplačevanje obveznosti ali nestrinjanje s spremembami Splošnih pogojev), ki so opredeljene v teh Splošnih pogojih in v sklenjeni pogodbi. S sklenitvijo pogodbe kupec izjavlja, da je seznanjen, da kolikor so del pogodbenega razmerja tudi morebitni Posebni in morebitni Akcijski pogoji prodajalca, kakor tudi morebitna Posebna oz. Akcijska ponudba, le ti/le ta prenehajo/preneha z dnem poteka akcije/posebne ponudbe (v kolikor je prodajalec ne podaljša in o tem kupca ustrezno obvesti) oz. se spremenijo/ spremeni v skladu z določili prej navedenih pogojev. Obvestila o odstopu od pogodb so pravočasna, v kolikor jih prodajalec prejme do poteka roka. Šteje se, da so obvestila pravočasna, kolikor jih prodajalec prejme do poteka roka oz. če so oddana priporočeno po pošti na dan poteka roka. 12. VIŠJA SILA Kot višja sila se obravnava dogodek ali okoliščina, ki je izven nadzora pogodbenih strank in predmeta pogodbe in njegovega učinka pogodbeni stranki nista mogli predvideti, odvrniti, preprečiti ali se jim izogniti, zlasti pa: povodenj in poplave, zemeljski plazovi, potresi, ukrepi državnih organov, tehnične okvare in poškodbe na povezanih prenosnih in distribucijskih omrežjih ipd. Nastop višje sile kupca in prodajalca oprošča izpolnitve obveznosti iz pogodbe in Splošnih pogojev, obveznosti plačila odškodnin ali pogodbenih ka-

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

SPP 17/2018 Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana tel.: SPLOŠNI POGODBENI POG

SPP 17/2018 Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana tel.: SPLOŠNI POGODBENI POG SPLOŠNI POGODBENI POGOJI O SAMOOSKRBI I. UVODNE UGOTOVITVNE Stranki uvodoma ugotavljata, da 1. člen a) je dne 15. januarja 2016 stopila v veljavo Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)  Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

[Partner] [Partner: Naslov] [Partner: Hišna št.] [Proizvodna naprava: Naziv] [Partner: Poštna št.] [Partner: Pošta] Naš znak: PE-CP [Številka pogodbe]

[Partner] [Partner: Naslov] [Partner: Hišna št.] [Proizvodna naprava: Naziv] [Partner: Poštna št.] [Partner: Pošta] Naš znak: PE-CP [Številka pogodbe] [Partner] [Partner: Naslov] [Partner: Hišna št.] [Proizvodna naprava: Naziv] [Partner: Poštna št.] [Partner: Pošta] Naš znak: PE-CP [Številka pogodbe] Ljubljana, [Datum dokumenta] Podpis PE-CP pogodbe

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

3/samooskrba Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana ID za DDV.: SI , matična št.: Po

3/samooskrba Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana ID za DDV.: SI , matična št.: Po Pogodba o samooskrbi št. (v nadaljevanju: Pogodba) Sklenjena med pogodbenima strankama: PETROL d.d., Ljubljana,, matična številka: 5025796000, davčna številka: SI80267432 (v nadaljevanju: Prodajalec in/ali

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebin

VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebin VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji nagradne igre) dobavitelja električne energije

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Na podlagi ponudbe št. in tabele primerjave stroškov obstoječega sistema ogrevanja s stroški ob priključitvi na daljinski sistem ogrevanja na lesno bi

Na podlagi ponudbe št. in tabele primerjave stroškov obstoječega sistema ogrevanja s stroški ob priključitvi na daljinski sistem ogrevanja na lesno bi Na podlagi ponudbe št. in tabele primerjave stroškov obstoječega sistema ogrevanja s stroški ob priključitvi na daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) za večstanovanjsko stavbo v skladu z določbami

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Ponudnik predloži obrazec Izjava v razdelek»druge priloge«. VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA POŠTA SLOVENIJE d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identi

Ponudnik predloži obrazec Izjava v razdelek»druge priloge«. VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA POŠTA SLOVENIJE d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identi Ponudnik predloži obrazec Izjava v razdelek»druge priloge«. VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA POŠTA SLOVENIJE d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identifikacijska številka SI25028022, matična številka 5881447000,

Prikaži več

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc)

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc) Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem družbe Tušmobil d.o.o. Velja od 01.11.2014 Tušmobil d.o.o. Kazalo I. UVOD... 3 Splošna določila in pogoji... 3 Tehnični pogoji...

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Zap. številka A a 7.b 8. Opis V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osno

Zap. številka A a 7.b 8. Opis V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osno A 2. 4. 5. 6. 7.a 7.b 8. V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osnovi 33a. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV Priloga k vzdrževalni pogodbi št XXXXX [Polna firma], [naslov], [poštna števila] [pošta], davčna št.: [Sixxxx], matična št.: xxxxxxx, ki jo/ga zastopa [xxx], (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

Prikaži več

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS 20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRASTURKTURE V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: Aleš

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI COCKTA»SLECI ME!«1. Organizator SMS nagradne igre COCKTA»SLECI ME!«(v nadaljevanju SMS NI) Organizator SMS NI je družba Droga Kolinska, Živilska industrija,

Prikaži več

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta pravila določajo način in pogoje sodelovanja v telefonskem

Prikaži več

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO V TELEFONSKI PRODAJI Ljubljana, julij 2013 KAZALO KAZALO... 2 1 UVOD... 3 2 PRIPRAVA PODATKOV ZA SISTEM MONETA... 3 2.1 PRODAJNA MESTA... 3 2.2 SLIKI GLAVE IN NOGE RAČUNA

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba PRODAJNA POGODBA»Vzorec prodajne pogodbe poslovnih prostorov/2017«, ki jo dogovorita in skleneta: Prodajalec: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne 24. 6. 2013 obravnaval in sprejel P R A V I L A ŠOLSKE PREHRANE Osnovne

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Akta o določitvi

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Soorganizator nagradne igre

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

A1 template without footer short

A1 template without footer short A1 Posebni pogoji za uporabo storitve A1 Blagajna Družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: A1), je gospodarska družba, ki v okviru

Prikaži več

_-_Splosni_pogoji_poslovanja_final

_-_Splosni_pogoji_poslovanja_final SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA družbe BU Power Sistemi, prodaja in servis motorjev in rezervnih delov, d.o.o. 1. SPLOŠNO Ti splošni pogoji (v nadaljevanju "Pogoji") veljajo za vse dejavnosti družbe BU Power

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZVEZDE PLEŠEJO (za uporabnike T2) SPREMEMBA: v trajanju glasovanja, opredeljeno v točki 1. pod OPIS STORITVE. 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc)

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc) Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem družbe Tušmobil d.o.o. Velja od 01.07.2012 Tušmobil d.o.o. Kazalo UVOD... 3 I. Splošna določila in pogoji... 3 II. Tehnični pogoji

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

NEPREMIČNINE - REAL ESTATES Posredništvo, svetovanje, trgovina Šmarska cesta 5b, 6000 KOPER gsm

NEPREMIČNINE - REAL ESTATES Posredništvo, svetovanje, trgovina Šmarska cesta 5b, 6000 KOPER gsm sprejema na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju ZNPosr-UPB1, Ur.l.RS, 72/2006, 49/11 naslednje SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA pri posredovanju v prometu z nepremičninami 1. UVODNE DOLOČBE 1.1 S Splošnimi

Prikaži več

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilnega paketa TOP) in POLITIKA POŠTENE UPORABE za uporabo

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE«

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« 1 UVODNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre»vesele Točke«so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI uporabe telekomunikacijskih storitev od ALSTAR združene komunikacije d.o.o. MŠ: ID za DDV: SI Špruha 19, 12

SPLOŠNI POGOJI uporabe telekomunikacijskih storitev od ALSTAR združene komunikacije d.o.o. MŠ: ID za DDV: SI Špruha 19, 12 SPLOŠNI POGOJI uporabe telekomunikacijskih storitev od 10.05. 2017 ALSTAR združene komunikacije d.o.o. MŠ: 6008208 ID za DDV: SI42807794 Špruha 19, 1236 Trzin KAZALO: I. SPLOŠNE DOLOČBE... 3 II. PODJETJE

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestav

Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestav Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23 POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI 2 / 6 ILIRIKA

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več