Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc"

Transkripcija

1 Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/00) izdaja minister za infrastrukturo PRAVILNIK o izvajanju subvencioniranega prevoza 1. člen (vsebina) Ta pravilnik določa način in postopek izvajanja subvencioniranega prevoza, način obračunavanja in plačevanja subvencije, poročanje ter način vračila subvencije. 2. člen (subvencionirana vozovnica) mesec. Subvencionirana vozovnica je lahko mesečna vozovnica ali vozovnica za deset voženj na 3. člen (vloga za izdajo subvencionirane vozovnice) (1) Upravičenec mora pred prvim nakupom subvencionirane vozovnice v šolskem ali študijskem letu izvajalcu subvencioniranih prevozov (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) predložiti popolno vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice (v nadaljnjem besedilu: vloga) na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika. Obrazec se objavi na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ministrstva, pristojnega za izobraževanje, na spletnem portalu subvencioniranih prevozov ter na prodajnih mestih in spletnih straneh izvajalcev. (2) Vloga vsebuje podatke o upravičencu, o zakonitem zastopniku, če gre za mladoletnega upravičenca, podatke o statusu upravičenca v obdobju koriščenja subvencije prevoza, ki ga mora potrditi izvajalec vzgojo-izobraževalnega oziroma študijskega programa ter podatke o relaciji. Izvajalec vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega programa lahko podatke o statusu upravičenca potrdi na vlogi ali z izdanim potrdilom o vpisu v vzgojno-izobraževalni oziroma študijski program. (3) Za vsako spremembo podatkov, ki vpliva na uveljavljanje pravice do subvencioniranega prevoza, mora upravičenec v roku pet delovnih dni od nastanka spremembe predložiti novo vlogo, ki nadomesti predhodno vlogo. (4) Upravičenec lahko v šolskem oziroma študijskem letu predloži več vlog, in sicer: - kadar je v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 114.b člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: zakon) upravičen do subvencionirane mesečne vozovnice in subvencionirane vozovnice za deset voženj na mesec; - v primeru opravljanja praktičnega izobraževanja, ki je del izobraževalnega procesa, pod pogojem, da upravičenec predloži s strani vzgojno-izobraževalnega ali visokošolskega zavoda potrjen obrazec»potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja«iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika; - v primeru, ko upravičenec na podlagi sklepa sodišča prebiva na različnih naslovih. (5) Izvajalec originale vlog arhivira in jih v fizični obliki hrani pet let od datuma izdaje na vlogo vezane vozovnice. Po preteku tega obdobja jih uniči. 4. člen (nakup subvencionirane vozovnice)

2 (1) Izvajalec prične postopek izdaje subvencionirane vozovnice na podlagi predložene popolne vloge. Če upravičenec ne predloži popolne vloge, se le-ta zavrne že pred vnosom v evidenco subvencij prevozov. (2) Izvajalec iz vloge razbere relacijo, na kateri upravičenec potuje. (3) Izvajalec izda upravičencu subvencionirano vozovnico za relacijo, ki se izvaja z medkrajevnim avtobusnim prevozom potnikov oziroma železniškim prevozom potnikov v 2. razredu potniškega vlaka. (4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izvajalec izda subvencionirano vozovnico za mestni potniški promet na način, kot je to določeno s pogodbo med ministrstvom in upravljavcem mestnega prevoza potnikov. 5. člen (enkratni nakup subvencionirane vozovnice) (1) Upravičenec lahko v enem mesecu za relacijo med vstopnim postajališčem, ki je najbližje stalnemu oziroma začasnemu prebivališču oziroma bivališču v času izobraževanja upravičenca in izstopnim postajališčem, ki je najbližje izobraževalni ustanovi upravičenca, kupi le eno subvencionirano vozovnico (v nadaljnjem besedilu: enkratni nakup vozovnice). (2) V primeru, da je upravičenec v skladu s četrtim odstavkom 114.b člena zakona upravičen do subvencionirane vozovnice za deset voženj na mesec, lahko v enem mesecu za relacijo med vstopnim postajališčem, ki je najbližje stalnemu oziroma začasnemu prebivališču upravičenca in izstopnim postajališčem, ki je najbližje bivališču v času izobraževanja, kupi le eno subvencionirano vozovnico. (3) V primeru, da se relacije iz prvega in prejšnjega odstavka tega člena prekrivajo, upravičenec relacijo na vlogi med stalnim oziroma začasnim prebivališčem in bivališčem v času izobraževanja prilagodi tako, da se relacija ne prekriva z relacijo med bivališčem v času izobraževanja in lokacijo izobraževanja. (4) Upravičenec ima v okviru ponudbe medkrajevnega avtobusnega in železniškega prevoza potnikov ter v primeru iz drugega odstavka 114.c člena zakona mestnega prevoza potnikov, ob upoštevanju enkratnega nakupa subvencionirane vozovnice, pravico do izbora zanj najugodnejše povezave za relaciji iz prvega in drugega ostavka tega člena. (5) V postopku izdaje subvencioniranih vozovnic izvajalec upošteva enkratni nakup subvencionirane vozovnice in v primeru obstoja različnih poti med istima vstopnima in izstopnima postajališčema obračuna najkrajšo pot. 6. člen (poročanje) (1) Izvajalec sproti v evidenco subvencij prevoza poroča podatke o prejetih vlogah, izdanih subvencioniranih vozovnicah ter morebitnih preklicih in spremembah vlog ali izdanih subvencioniranih vozovnic. storitev. (2) Izvajalec podatke iz prejšnjega odstavka poroča s pošiljanjem podatkov preko spletnih (3) Podatke o izdanih polletnih in letnih subvencioniranih vozovnicah izvajalec mesečno poroča v evidenco subvencij prevoza. Podatke o plačilu poroča ob prejemu plačila upravičenca v celoti, podatke o polni ceni in subvenciji pa vsak mesec poroča v višini, ki predstavlja sorazmerni mesečni delež polne cene polletne oziroma letne subvencionirane vozovnice. (4) Podrobnejši način poročanja ter vsebina in oblika podatkov za poročanje se podrobneje določijo v tehnični dokumentaciji evidence subvencije prevoza.

3 7. člen (plačilo subvencionirane vozovnice) (1) Plačilo subvencionirane vozovnice upravičenec izvede pri kateremkoli izvajalcu. (2) Upravičenec plača subvencionirano vozovnico za medkrajevni avtobusni ali železniški prevoz pri izvajalcu, ki mu izda subvencionirano vozovnico. Upravičenec lahko pri izvajalcu medkrajevnega avtobusnega ali železniškega prevoza izvede tudi doplačilo in prevzem subvencionirane vozovnice za mestni promet. Doplačilo za mestno subvencionirano vozovnico se izvede za isto obdobje, kot je bilo izvedeno plačilo za medkrajevno subvencionirano vozovnico ali pa za posamezni mesec. (3) Kadar ima upravičenec več vlog, izvede plačilo subvencioniranih vozovnic za vsako vlogo posebej. 8. člen (subvencija) (1) Subvencija za izdano subvencionirano vozovnico se izračuna kot razlika med polno ceno subvencionirane vozovnice, ki jo ureja pravilnik, ki določa cene subvencioniranega prevoza, in ceno subvencionirane vozovnice, ki jo plača upravičenec. (2) Višina polne cene subvencionirane vozovnice iz prejšnjega odstavka se za prvi mesec veljavnosti določi glede na datum prodaje subvencionirane vozovnice, in sicer: - za subvencionirane vozovnice, prodane v predprodaji in do vključno desetega dne tekočega meseca, predstavlja višina polne cene subvencionirane vozovnice iz prejšnjega odstavka 100 % delež mesečne polne cene prodane subvencionirane vozovnice; - za subvencionirane vozovnice, prodane od 11. do vključno 20. dne tekočega meseca, predstavlja višina polne cene subvencionirane vozovnice iz prejšnjega odstavka 60 % delež mesečne polne cene prodane subvencionirane vozovnice; - za subvencionirane vozovnice, prodane od 21. do vključno zadnjega dne tekočega meseca, predstavlja višina polne cene subvencionirane vozovnice iz prejšnjega odstavka 40 % delež mesečne polne cene prodane subvencionirane vozovnice. (3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka za subvencionirane vozovnice za deset voženj na mesec velja 100 % delež mesečne polne cene, ne glede na datum prodaje subvencionirane vozovnice. 9. člen (vračilo plačila subvencionirane mesečne vozovnice) (1) Izvajalec na zahtevo upravičenca prekliče neuporabljeno subvencionirano mesečno vozovnico pred začetkom veljavnosti oziroma na dan prodaje. Upravičencu se vrne celotni znesek plačila. (2) Vračilo subvencionirane mesečne vozovnice v času veljavnosti subvencionirane vozovnice ni možno. (3) Preklicana subvencionirana mesečna vozovnica se ne subvencionira. 10. člen (vračilo plačila subvencionirane polletne ali letne vozovnice) (1) Izvajalec na zahtevo upravičenca prekliče subvencionirano polletno ali letno vozovnico. (2) V kolikor se preklic neuporabljene subvencionirane vozovnice izvede pred začetkom veljavnosti subvencionirane vozovnice oziroma na dan nakupa, se upravičencu vrne celotni znesek plačila na način, kot je to določeno v splošnih pogojih za uporabo produktov enotne subvencionirane vozovnice.

4 (3) Izvajalec v primeru vračila neuporabljene subvencionirane vozovnice in vračila celotnega zneska plačila upravičenca, poroča o preklicu vseh že poročanih subvencioniranih vozovnic. (4) Preklic subvencionirane vozovnice v času veljavnosti se izvede z zadnjim dnem tekočega meseca, upravičencu se vrne plačilo v sorazmernem deležu za neizkoriščene mesece. Upravičencu se vrne znesek plačila v višini razlike med zneskom plačila upravičenca za subvencionirano polletno ali letno vozovnico in ceno subvencionirane mesečne vozovnice oziroma subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj na mesec, ki jo plača upravičenec in je določena v 10. in 13. členu pravilnika, ki določa cene subvencioniranega prevoza za mesece dejanske uporabe subvencionirane vozovnice. (5) Izvajalec v primeru vračila subvencionirane vozovnice v obdobju veljavnosti in vračila sorazmernega zneska plačila upravičenca poroča o preklicu vseh že poročanih subvencioniranih mesečnih vozovnic za mesece po preklicu. Ob preklicu izvajalec poroča tudi o vračilu razlike pri plačilu upravičenca, ki se izračuna po naslednji formuli: V = Mv * (Cmv Cpv) oziroma V = Mv * (Cmv Clv) pri čemer je: - V: vračilo razlike pri plačilu upravičenca; - Mv: število mesecev uporabe subvencionirane polletne oziroma letne vozovnice; - Cmv: cena subvencionirane mesečne vozovnice; - Cpv: mesečna osnova za izračun cene subvencionirane polletne vozovnice; - Clv: mesečna osnova za izračun cene subvencionirane letne vozovnice. 11. člen (sprememba subvencionirane vozovnice) (1) Izvajalec izvede spremembo subvencionirane vozovnice na podlagi spremembe oziroma preklica obstoječe vloge ter vložitve nove vloge s strani upravičenca. V vsakem primeru mora pred izdajo nove subvencionirane vozovnice preklicati obstoječo subvencionirano vozovnico. (2) Pri spremembi subvencionirane vozovnice v času njene veljavnosti se višina mesečne polne cene subvencionirane vozovnice določi tudi glede na datum spremembe subvencionirane vozovnice. Če je bila subvencionirana vozovnica spremenjena: - do vključno 10. dne v tekočem mesecu, predstavlja višina polne cene subvencionirane vozovnice 40 % polne cene prve prodane subvencionirane vozovnice, izračunane na način iz prejšnjega odstavka, in 60 % polne cene druge prodane subvencionirane vozovnice, izračunane na način iz prejšnjega odstavka; - od 11. do vključno 20. dne v tekočem mesecu, predstavlja višina polne cene subvencionirane vozovnice 50 % polne cene prve prodane subvencionirane vozovnice, izračunane na način iz prejšnjega odstavka, in 50 % polne cene druge prodane subvencionirane vozovnice, izračunane na način iz prejšnjega odstavka; - od 21. do vključno zadnjega dne v tekočem mesecu, predstavlja višina polne cene subvencionirane vozovnice 60 % polne cene prve prodane subvencionirane vozovnice, izračunane na način iz prejšnjega odstavka, in 40 % polne cene druge prodane subvencionirane vozovnice, izračunane na način iz prejšnjega odstavka. (3) Če upravičenec prekliče vlogo, na podlagi katere so že izdane subvencionirane vozovnice in izvedeno plačilo upravičenca, in vloži novo vlogo, se plačilo subvencioniranih vozovnic na podlagi preklicane vloge upošteva na novi vlogi. (4) Pri poročanju mora izvajalec na novi vlogi navesti šifro preklicane vloge, na podlagi katere je bilo izvedeno plačilo upravičenca. 12. člen (izguba in kraja subvencionirane vozovnice) (1) Izvajalec ministrstvu posreduje podatke o izgubljenih in ukradenih subvencioniranih vozovnicah.

5 (2) V primeru izgube ali kraje subvencionirane vozovnice izvajalec izda nadomestno subvencionirano vozovnico, ki se ne subvencionira. 13. člen (zloraba subvencionirane vozovnice) (1) Izvajalec ministrstvu posreduje podatke o zlorabljenih subvencioniranih vozovnicah. (2) Če je prišlo do zlorabe pravice iz šestega ostavka 114.b člena, upravičenec to pravico izgubi, zlorabo pa ministrstvo ustrezno označi v evidenci subvencij prevoza. (3) Izvajalec upravičencem, ki so izgubili pravico do subvencioniranega prevoza, v obdobju, v katerem so pravico izgubili, subvencionirane vozovnice ne izda, za že izdane subvencionirane vozovnice pa onemogoči njihovo uporabo. (4) Upravičenec je v primeru ugotovljene zlorabe dolžan ministrstvu vrniti neupravičeno pridobljeno korist in sicer v višini zneska subvencije na mesečni ravni, za vsak posamezni mesec kršitve in za vse izdane subvencionirane vozovnice, za katere je ugotovljena zloraba. (5) Znesek vračila iz prejšnjega odstavka se preračuna od dneva vložitve popolne vloge do dneva izdaje odločbe. Ob izdaji odločbe se določi tudi rok vračila, ki ne sme biti krajši od 30 in ne daljši od 60 dni od vročitve odločbe. (6) Če upravičenec neupravičeno pridobljene koristi v določenem roku ne vrne, se znesek izterja z upravno izvršbo. 14. člen (plačilo subvencije) Ministrstvo izvajalcu na podlagi prejetih mesečnih računov in obveznih prilog, kot je to določeno v pogodbi med ministrstvom in izvajalcem, nakaže sredstva za poravnavo subvencije, in sicer na transakcijski račun izvajalca v roku največ 30 dni po prejemu računa. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 15. člen (vložitev vloge v prehodnem obdobju) Do 31. oktobra 2016 se lahko vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice vloži tudi na obrazcu,določenem v Prilogi 1 Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 69/13, 55/14 in 61/15). 16. člen (način določitve subvencije v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017) Za izvajalce, ki so v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016 imeli z ministrstvom sklenjeno pogodbo o poravnavi subvencije za izvajanje subvencioniranega prevoza dijakov in študentov, se od 1. septembra 2016 do 31. avgusta 2017 mesečna višina subvencije določi v višini razlike med polno ceno subvencioniranih vozovnic v posameznem mesecu za preteklo šolsko oziroma študijsko leto in plačilom upravičencev v istem mesecu v šolskem oziroma študijskem letu 2016/ člen (prenehanje veljavnosti) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 69/13, 55/14 in 61/15). 17. člen (začetek veljavnosti)

6 Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št /2016/13 Ljubljana, dne 26. avgust 2016 EVA Dr. Peter Gašperšič Minister za infrastrukturo

7 PRILOGA 1 Šifra vloge: (izpolni izvajalec prevozov) VLOGA ZA IZDAJO SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE Podatki o vlagatelju - IZPOLNI VLAGATELJ Priimek Ime EMŠO Naslov stalnega prebivališča 1 Naslov bivanja v času izobraževanja 2,1 Naziv dijaškega ali študentskega doma Podatki o zakonitem zastopniku - IZPOLNI ZAKONITI ZASTOPNIK MLADOLETNEGA VLAGATELJA Priimek Ime EMŠO Naslov stalnega prebivališča 1 Podatki o izvajalcu vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa - IZPOLNI VIZ/VŠZ Naziv 1 Naslov 1,3 Šolsko/študijsko leto vpisa Letnik vpisa Datum Status: dijak študent udeleženec izobraževanja odraslih Žig in podpis Podatki o relaciji prevoza - IZPOLNI VLAGATELJ Razdalja med bivališčem in lokacijo izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa: km Vrsta subvencionirane vozovnice: MESEČNA VOZOVNICA VOZOVNICA ZA 10 VOŽENJ NA MESEC Vrsta prevoza 4 Relacija od (vstopno postajališče) Relacija do (izstopno postajališče) Območje mestnega prometa Spodaj podpisani-a izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazensko odgovornost. Istočasno dajem soglasje za uporabo navedenih osebnih podatkov za namene uveljavljanja subvencije za prevoz s strani ministrstva, pristojnega za promet in za namen izdaje in kontrole subvencionirane vozovnice. Datum Podpis vlagatelja oziroma zakonitega zastopnika 1 naziv, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom, poštna številka, naziv pošte 2 naslov bivališča med tednom, ko vlagatelj ne biva na naslovu stalnega bivališča 3 natančen naslov lokacije izobraževalnega programa 4 R vlak in/ali medkrajevni avtobus, M mestni avtobus

8 NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE vloge za izdajo subvencionirane vozovnice Vlogo za uveljavljanje pravice do subvencioniranega prevoza za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih mora biti izpolnjena v skladu s temi navodili. Če vloga ni izpolnjena v skladu s temi navodili oziroma ni izpolnjena v celoti, jo izvajalec subvencioniranih prevozov (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) ne sme obravnavati. Šteje se, da je vloga vložena šele takrat, ko je pravilno izpolnjena predložena izvajalcu. Vloga mora biti izpolnjena v celoti. Podatke vpisujte s tiskanimi črkami. POJASNILA K POSAMEZNIM TOČKAM VLOGE Podatki o vlagatelju - IZPOLNI VLAGATELJ: 1. Vlagatelj je oseba, ki uveljavlja pravico do subvencioniranega prevoza. Vlagatelj vnese priimek, ime in EMŠO. 2. Vlagatelj vnese naslov bivališča v obliki naselje, ulica, hišna številka z dodatkom, poštna številka in naziv pošte. 3. Vlagatelj vnese naslov bivališča v času izobraževanja, v primeru, ko vlagatelj med izobraževanjem (od ponedeljka do petka) ne biva na naslovu bivališča po točko Vlagatelj vnese naziv dijaškega ali študentskega doma, v primeru, ko vlagatelj v času izobraževanja biva v dijaškem ali študentskem domu. Podatki o zakonitem zastopniku IZPOLNI ZAKONITI ZASTOPNIK MLADOLETNEGA VLAGATELJA: 5. Zakoniti zastopnik vnese priimek, ime in EMŠO. 6. Zakoniti zastopnik vnese naslov bivališča v obliki naselje, ulica, hišna številka z dodatkom, poštna številka in naziv pošte. Podatki o izvajalcu vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa IZPOLNI VZGOJNO- IZOBRAŽEVALNI ali VISOKOŠOLSKI ZAVOD: 7. Pooblaščena oseba izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa vnese naziv izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa in naslov lokacije izobraževanja. Naslov šole/fakultete v okviru VIZ/VŠZ se vnese v obliki naselje, ulica, hišna številka z dodatkom, poštna številka in naziv pošte. Za odločanje o pravici vlagatelja do nakupa subvencionirane vozovnice je potrebno vnesti natančen naslov šole/fakultete, kjer se vzgojnoizobraževalni/študijski program izvaja (naslov šole/fakultete ni nujno isti kot naslov VIZ ali VŠZ). 8. Pooblaščena oseba izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa vnese šolsko/študijsko leto vpisa na način, da se vpiše letnica vpisa v tekoče šolsko oziroma študijsko leto; npr. za šolsko/študijsko leto 2016/2017, se vpiše Pooblaščena oseba izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa vnese letnik, v katerega je vlagatelj vpisan (npr. 1., 2., 3., ). 10. Pooblaščena oseba izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa navede datum, podpiše in z žigom potrdi obrazec. Namesto podpisa pooblaščene osebe izvajalca vzgojnoizobraževalnega/študijskega programa in potrditve, lahko vlagatelj vlogi predloži potrjen obrazec Potrdilo o vpisu. Podatki o relaciji prevoza IZPOLNI VLAGATELJ: 11. Vlagatelj vnese dolžino najkrajšo razdaljo od naslova nepremičnine, v kateri vlagatelj biva do naslova nepremičnine, v kateri se vlagatelj izobražuje. Razdalja predstavlja del minimalne zakonske osnove za upravičenost do nakupa subvencionirane vozovnice (v nadaljevanju: vozovnica). 12. Vlagatelj izbere vrsto vozovnice.

9 13. Vlagatelj vnese podatke o 1 (eni) medkrajevni relaciji in/ali podatke o enemu ali več mestnih prometih (na vlogi je lahko ena medkrajevna relacija, ki je neodvisna od izvajalca in eden ali več mestnih prometov): a. Vlagatelj označi vrsto prevoza: R za medkrajevno relacijo, ki se izvaja z železniškim in/ali avtobusnim prevozom, M za mestni prevoz. b. Vlagatelj na vlogi za vsako relacijo navede vstopno in izstopno postajališče; za medkrajevno relacijo se navede začetno in končno postajališče celotne relacije, ki je potrebna za prevoz od kraja bivanja do lokacije izobraževanja, brez morebitnih prestopnih postaj c. Vlagatelj na vlogi lahko navede mestni promet v kraju bivanja in/ali kraju izobraževanja. Podatke o relacijah in ponudbi obstoječih voznih redov je možno pridobiti pri izvajalcih in na informacijskem portalu za potnike. 14. Območje mestnega prometa se vpisuje samo pri relacijah za mestni promet in sicer se navede npr.: Ljubljana, Maribor, Kranj, Koper, Novo mesto, Jesenice,... Podpis vlagatelja oziroma zakonitega zastopnika: 15. V primeru, da je vlagatelj mladoletna oseba, vlogo podpiše zakoniti zastopnik, v nasprotnem primeru vlogo podpiše vlagatelj sam. Priloge: Če imate posamezne priloge (Potrdilo o vpisu, Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja in Sklep sodišča o bivanju na več naslovih), jih predložite vlogi. NAVODILA ZA POSREDOVANJE VLOGE IZVAJALCEM SUBVENCIONIRANIH PREVOZOV 1. V celoti izpolnjeno in s strani izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa potrjeno vlogo ali s priloženim potrdilom o vpisu, vlagatelj predloži izvajalcu: - ob prvem nakupu vozovnice za tekoče šolsko/študijsko leto, - ob nastopu okoliščin, ki zahtevajo spremembo podatkov na veljavni vlogi (menjava prebivališča, menjava vzgojno-izobraževalnega/študijskega zavoda, menjava izvajalca prevoza, menjava vrste vozovnice, itd.) v roku petih delovnih dneh od nastanka spremembe. 2. Vlagatelj ima lahko istočasno veljavno samo eno vlogo. Vlagatelj pa lahko v šolskem oziroma študijskem letu predloži več vlog in sicer: - kadar je upravičen do vozovnice za relacijo od kraja bivanja v času izobraževanja (izven stalnega naslova bivališča) do kraja izobraževanja in do vozovnice za 10 voženj na mesec za relacijo med stalnim prebivališčem in krajem bivanja v času izobraževanja, - kadar opravlja praktično izobraževanje, ki je del izobraževalnega procesa, - kadar na podlagi sklepa sodišča biva na različnih naslovih. 3. Vlogi se v teh primerih obravnavata ločeno. Vlogi za potrebe opravljanja praktičnega izobraževanja je potrebno priložiti izpolnjen in potrjen obrazec Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja. Vlagatelj predloži originalno vlogo katerem koli izvajalcu ne glede na vrsto relacij na vlogi. 4. Vlagatelj lahko pri izvajalcu izvede nakup vozovnic za medkrajevni avtobusni ali železniški prevoz in mestni promet.

10 PRILOGA 2 Šifra vloge: (izpolni izvajalec prevozov) POTRDILO O OPRAVLJANJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA Podatki o vlagatelju - IZPOLNI VLAGATELJ Priimek Ime EMŠO Podatki o izvajalcu vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa - IZPOLNI VIZ/VŠZ Naziv 1 Naslov 1,2 Šolsko/študijsko leto vpisa Letnik vpisa Status: dijak študent udeleženec izobraževanja odraslih Podatki o opravljanju praktičnega izobraževanja Naziv organizacije Naslov organizacije Obdobje opravljanja praktičnega izobraževanja Število dni opravljanja praktičnega izobraževanja na teden Datum Žig in podpis Spodaj podpisani-a izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazensko odgovornost. Istočasno dajem soglasje za uporabo navedenih osebnih podatkov za namene uveljavljanja subvencije za prevoz s strani ministrstva, pristojnega za promet in za namen izdaje in kontrole subvencionirane vozovnice. Datum Podpis vlagatelja 1 naziv, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom, poštna številka, naziv pošte 2 natančen naslov lokacije izobraževalnega programa

11 NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE potrdila o opravljanju praktičnega izobraževanja Podatki o vlagatelju IZPOLNI VLAGATELJ: 1. Vlagatelj vnese priimek, ime in EMŠO. Podatki o izvajalcu vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa IZPOLNI VIZ/VŠZ: 2. Pooblaščena oseba izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa vnese naziv izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa in naslov lokacije izobraževanja. Naslov šole/fakultete v okviru VIZ/VŠZ se vnese v obliki naselje, ulica, hišna številka z dodatkom, poštna številka in naziv pošte. Za odločanje o pravici vlagatelja do nakupa subvencionirane vozovnice je potrebno vnesti natančen naslov šole/fakultete, kjer se vzgojnoizobraževalni/študijski program izvaja (naslov šole/fakultete ni nujno isti kot naslov VIZ ali VŠZ). 3. Pooblaščena oseba izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa vnese šolsko/študijsko leto vpisa na način, da se vpiše letnica vpisa v tekoče šolsko oziroma študijsko leto; npr. za šolsko/študijsko leto 2016/2017, se vpiše Pooblaščena oseba izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa vnese letnik, v katerega je vlagatelj vpisan (npr. 1., 2., 3., ). Podatki o opravljanju praktičnega izobraževanja IZPOLNI VLAGATELJ, POTRDI VZOJNO- IZOBRAŽEVALNI oziroma ŠTUDIJSKI ZAVOD: 5. Vlagatelj vnese naziv in naslov organizacije, kjer bo opravljal praktično izobraževanje, ki je del izobraževalnega procesa. 6. Vlagatelj vnese obdobje opravljanja praktičnega izobraževanja (od do ). Vlagatelj vnese število dni opravljanja praktičnega izobraževanja na teden (npr.: enkrat, dvakrat, ). 7. Pooblaščena oseba izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa navede datum, podpiše in z žigom potrdi obrazec. Podpis vlagatelja: 8. Vlagatelj navede datum in podpiše obrazec.

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

V skladu s 164. in členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/12, 105/12 in 47/13) ter členom Aneksa h kolektivni pogodb

V skladu s 164. in členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/12, 105/12 in 47/13) ter členom Aneksa h kolektivni pogodb V skladu s 164. in 168.-170. členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/12, 105/12 in 47/13) ter 5.-7. členom Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS 40/12)

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov)

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka)

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

Na podlagi zakona o skupnosti študentov objavljamo

Na podlagi zakona o skupnosti študentov objavljamo Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 Velja od 12. 1. 2013 Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam UKAZ o razglasitvi Zakona o šolski

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga za vpis doc

Microsoft Word - Vloga za vpis doc Maistrova ulica 2/a, 2380 Slovenj Gradec, tel.:+386 2 62 09 550, faks +386 2 88 42 085; Šifra otroka: /2016 Evidenčna št.: 6021-3/2016- - Datum prejema vpisnice: Datum vključitve v vrtec: (izpolni vrtec)

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

PRAVILA ŠolPreh

PRAVILA ŠolPreh ŠOLSKA PRAVILA PREHRANA Svet šole sprejel dne: 11. 10 2017 Svet staršev obravnaval dne: 10. 10. 2017 Skupnost dijakov obravnavala dne: 5. 10. 2017 Učiteljski zbor obravnaval dne: 6. 10. 2017 VSEBINA I.

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA, Plintovec 10/c, 2201 ZG. KUNGOTA Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. I. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je Svet zavoda Osnovne šole Kungota na seji, dne obravnaval in sprejel

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne 4. 4. 2008), - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po.b, 6. in 7. členu ZDDPO- Za obdobje od do PODATKI POD ZAP. ŠT..0,. IN.8 OBRAČUNA PREGLEDNICA A: Podatki v zvezi

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o vrednotenju

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc Na osnovi Zakona o šolski prehrani in njegovih spremembah (Uradni list RS št. 43/2010, 62/2010, 27/2012, 40/2012, 3/2013) je Svet zavoda OŠ Dramlje na seji dne, 3. 10. 2013 sprejel 1. SPLOŠNE DOLOČBE PRAVILA

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Microsoft Word - predpisi_ePoslovanje_1_.doc

Microsoft Word - predpisi_ePoslovanje_1_.doc Predpisi o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih...3 1. Splošne določbe... 3 1. člen...3 (vsebina pravilnika)...3 2. člen...3

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen OBČINA GORNJA RADGONA OBČINSKA UPRAVA Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona tel.: 02 564 38 00, faks: 02 564 38 14 http://www.gor-radgona.si e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si V L O G A ZA DODELITEV

Prikaži več

KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom

KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom KLUBOM ČLANOM KZS Ljubljana, 10. 7. 2018 NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV Registracijski pravilnik je zaradi uskladitve z Zakonom o športu in opravljenih pogovorih v okviru Direktorata

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Javnem

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o davčni

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več