Microsoft Word - predpisi_ePoslovanje_1_.doc

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - predpisi_ePoslovanje_1_.doc"

Transkripcija

1 Predpisi o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih Splošne določbe člen...3 (vsebina pravilnika) člen...3 (informacijski sistem e-sodstvo, portal e-sodstvo) člen...3 (pojmi, uporabljeni v enakem pomenu kot v drugih predpisih) člen...3 (varnostna shema) člen...4 (elektronska pisanja strank, elektronska opravila in uporabniki informacijskega sistema e-sodstvo) člen...4 (elektronska pisanja sodišča, elektronski sodni spis in elektronski postopek) člen...4 (elektronska vročitev in modul e-poštna knjiga) Uporabniki informacijskega sistema e-sodstvo in varnostna shema člen...5 (uporabniške skupine) člen...6 (upravljanje pooblastil registriranih uporabnikov) člen...6 (upravljanje pooblastil notranjih kvalificiranih uporabnikov) člen...6 (upravljanje pooblastil administratorjev) člen...7 (pooblastila zunanjih kvalificiranih uporabnikov) člen...7 (upravljanje pooblastil zunanjih kvalificiranih uporabnikov) člen...8 (uporabniška navodila in seznam ponudnikov storitev varnega elektronskega vročanja) člen...8 (vsebinska in tehnična pomoč uporabnikom) E-opravila uporabnikov informacijskega sistema e-sodstvo člen...9 (uporaba pravil o e-opravilih) člen...9 (uporaba portala e-sodstvo) člen...9 (vložitev elektronske vloge prek portala e-sodstvo) člen...9 (elektronski dokument, ki se priloži e-opravilu) Vodenje e-spisa člen...10 (uporaba pravil o vodenju e-spisa) člen...10 (način vodenja e-spisa) člen...10 (izvirnik in odpravki elektronskega pisanja sodišča) člen...10 (pretvarjanje pisnih vročilnic v elektronsko obliko) Elektronsko vročanje člen...10 (uporaba pravil o elektronskem vročanju) člen...11 (odprava elektronske pošiljke) člen...11 (obvestilo o prispeli elektronski pošljki) člen...11 (prevzem elektronske pošljke in elektronska vročilnica) člen...12 (potrdilo o opravljeni elektronski vročitvi na podlagi fikcije) Prehodne določbe in končna določba člen...12 (začetek uporabe pravil o varnostni shemi) člen...12 (vzpostavitev varnostne sheme in objava uporabniških navodil) člen...12 (obveznosti zunanjih kvalificiranih uporabnikov) člen...12 (začetek veljavnosti)...12 stran 1 / 15

2 Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti člen...13 (vsebina pravilnika) člen...13 (pojmi, uporabljeni v enakem pomenu kot v drugih predpisih) člen...13 (pomen drugih pojmov) člen...14 (izvajanje eins-opravil) člen...14 (vodenje eins-spisa) člen...14 (elektronsko vročanje v eins-postopkih) člen...15 (začetek uporabe posameznih pravil) člen...15 (prenehanje veljavnosti predpisa) člen...15 (uveljavitev pravilnika)...15 stran 2 / 15

3 Na podlagi četrtega odstavka 105. b člena, šestega in devetega odstavka 132. člena in osmega odstavka 149. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 uradno prečiščeno besedilo, 101/07 odl. US, 102/07 odl. US, 45/08 ZArbit, 45/08, 111/08 odl. US, 116/08 odl. US, 47/09 odl. US (48/09 popr), 57/09 odl. US in 12/10 odl. US) izdaja minister za pravosodje 1. Splošne določbe Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 64/10; začetek veljavnosti ) 1. člen (vsebina pravilnika) (1) Ta pravilnik ureja vlaganje elektronskih vlog in elektronsko vročanje v pravdnem postopku in drugih civilnih sodnih postopkih (v nadaljnjem besedilu: civilni sodni postopki), v katerih se za vlaganje elektronskih vlog in elektronsko vročanje uporabljajo pravila Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 73/07 uradno prečiščeno besedilo, 101/07 odl. US, 102/07 odl. US, 45/08 ZArbit, 45/08, 111/08 odl. US, 116/08 odl. US, 47/09 odl. US (48/09 popr.), 57/09 odl. US in 12/10 odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZPP). (2) Ta pravilnik glede vlaganja elektronskih vlog v civilnih sodnih postopkih predpisuje: 1. organizacijo in delovanje informacijskega sistema, 2. pogoje in način vložitve vlog v elektronski obliki oziroma po elektronski poti, 3. obliko zapisa vloge v elektronski obliki. (3) Ta pravilnik glede elektronskega vročanja v civilnih sodnih postopkih 1. predpisuje, kaj je varna elektronska pot in 2. določa podrobnejša pravila za delovanje pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo storitve vročanja pisanj po varni elektronski poti tako, da določa podrobnejše zahteve za informacijski sistem za varno elektronsko vročanje. 2. člen (informacijski sistem e-sodstvo, portal e-sodstvo) (1) Informacijski sistem e-sodstvo je programska oprema, ki jo upravlja Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Center za informatiko) in ki vključuje te module: 1. modul z varnostno shemo, 2. module za podporo izvajanja elektronskih opravil v civilnih sodnih postopkih (v nadaljnjem besedilu: modul e-opravila), 3. module za podporo vodenja elektronskega vpisnika (v nadaljnjem besedilu: modul e-vpisnik) in elektronskega spisa v civilnih sodnih postopkih (v nadaljnjem besedilu: modul e-spis) in 4. modul za podporo poslovanja sodišč pri vročanju (v nadaljnjem besedilu: modul e-poštna knjiga). (2) Portal e-sodstvo je javno spletišče, ki je sestavni del informacijskega sistema e-sodstvo. 3. člen (pojmi, uporabljeni v enakem pomenu kot v drugih predpisih) Ti pojmi, uporabljeni v tem pravilniku imajo pomen, opredeljen v teh določbah Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 uradno prečiščeno besedilo in 61/06-ZEPT): 1.»varen elektronski podpis«v 4. točki 2. člena, 2.»časovni žig«v 5. točki 2. člena, 3.»kvalificirano potrdilo«v 19. točki 2. člena. 4. člen (varnostna shema) Varnostna shema je modul informacijskega sistema e-sodstvo, ki omogoča: stran 3 / 15

4 1. podeljevanje in odvzemanje pooblastil glede vrste e-opravil, ki so jih upravičene izvajati posamezne podskupine uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: upravljanje pooblastil uporabnikov), in 2. podeljevanje in odvzemanje pooblastil administratorjem posamezne skupine ali podskupine uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: upravljanje pooblastil administratorjem). 5. člen (elektronska pisanja strank, elektronska opravila in uporabniki informacijskega sistema e-sodstvo) (1) Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku v zvezi z elektronskimi pisanji strank, pomenijo: 1. elektronska vloga je elektronski dokument z vsebino vloge stranke v civilnem sodnem postopku, 2. elektronska priloga je v elektronsko obliko pretvorjena pisna listina, ki se priloži elektronski vlogi, 3. prepis elektronske vloge ali elektronskih prilog je elektronska vloga ali priloga, ki je pretvorjena v obliko z vsebino, primerno za branje in izpis na papir. (2) Elektronsko opravilo (v nadaljnjem besedilu e-opravilo) je: 1. elektronska vložitev elektronske vloge z elektronskimi prilogami, 2. poizvedba o stanju civilnega sodnega postopka ali o vsebini procesnih dejanj v tem postopku, 3. splošne poizvedbe o civilnih sodnih postopkih ali javnih evidencah, ki jih vodi sodišče. (3) Uporabniki informacijskega sistema e-sodstvo (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so osebe, ki so po zakonu ali drugem predpisu upravičene opravljati e-opravila. 6. člen (elektronska pisanja sodišča, elektronski sodni spis in elektronski postopek) (1) Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku v zvezi z elektronskimi pisanji sodišča, pomenijo: 1. elektronska sodna odločba je elektronski dokument z vsebino sodne odločbe, ki je podpisan z varnim elektronskim podpisom pristojne osebe sodišča, ki jo je izdalo, 2. drugo elektronsko sodno pisanje je elektronski dokument z vsebino drugega pisanja sodišča v civilnem sodnem postopku razen sodne odločbe, ki je podpisan z varnim elektronskim podpisom pristojne osebe sodišča, 3. elektronsko sodno pisanje je skupni pojem za elektronsko sodno odločbo in drugo elektronsko sodno pisanje, 4. odpravek elektronskega sodnega pisanja je elektronski dokument z vsebino elektronskega sodnega pisanja, ki je pretvorjeno v obliko, primerno za branje in izpis na papir. (2) Elektronski spis (v nadaljnjem besedilu: e-spis) je spis v zadevi posameznega civilnega sodnega postopka, ki se vodi elektronsko. (3) Elektronski vpisnik (v nadaljnjem besedilu: e-vpisnik) je vpisnik posamezne vrste civilnega sodnega postopka, ki se vodi elektronsko. (4) Elektronski postopek (v nadaljnjem besedilu: e-postopek) je vrsta civilnega sodnega postopka ali skupina civilnih sodnih postopkov, v katerih lahko uporabniki opravljajo e-opravila. 7. člen (elektronska vročitev in modul e-poštna knjiga) (1) Pojem elektronska vročitev, uporabljen v tem pravilniku, pomeni vročitev po varni elektronski poti po ZPP. (2) Informacijski sistem za varno elektronsko vročanje je informacijski sistem: 1. ki omogoča: da se izvedejo postopki elektronske vročitve v skladu s tretjim do osmim odstavkom 141. a člena ZPP in tem pravilnikom, da se vsa elektronska sporočila, ki jih pošlje ta informacijski sistem podpišejo s kvalificiranim potrdilom strežnika, na katerem teče ta informacijski sistem, in da se izmenjava elektronskih sporočil in elektronskih dokumentov v postopkih iz prve alineje te točke z modulom e-poštna knjiga izvaja po XML shemi in drugih tehničnih zahtevah, ki jih določi Center za informatiko, ter 2. ki ga upravlja oseba (v nadaljnjem besedilu: izvajalec storitev varnega elektronskega vročanja): stran 4 / 15

5 ki v skladu z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, in drugimi predpisi opravlja storitve varnega elektronskega vročanja in ki je s Centrom za informatiko sklenila pogodbo, v kateri so urejena medsebojne pravice in obveznosti glede elektronske izmenjave elektronskih sporočil in dokumentov pri postopkih varnega elektronskega vročanja. (3) Center za informatiko mora skleniti pogodbo iz druge alineje 2. točke prejšnjega odstavka: 1. če sklenitev te pogodbe zahteva izvajalec storitev varnega elektronskega vročanja in 2. če informacijski sistem, ki ga upravlja ta izvajalec, ustreza zahtevam iz 1. točke prejšnjega odstavka. (4) Izvajalec storitev varnega elektronskega vročanja mora zahtevi iz 1. točke prejšnjega odstavka priložiti: 1. dokaze o tem, da izpolnjuje pogoje za opravljanje storitev varnega elektronskega vročanja v skladu z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, in 2. tehnično dokumentacijo informacijskega sistema za varno elektronsko vročanje in druge dokaze o tem, da ta sistem ustreza zahtevam iz drugega odstavka tega člena. (5) Center za informatiko mora pred sklenitvijo pogodbe s ponudnikom storitev varnega elektronskega vročanja opraviti testiranje, s katerim preveri, ali informacijski sistem tega ponudnika ustreza zahtevam iz 1. točke drugega odstavka tega člena. (6) Varen elektronski predal je elektronski naslov uporabnika v informacijskem sistemu za varno elektronsko vročanje, ki ga upravlja izvajalec storitev varnega elektronskega vročanja iz 2. točke drugega odstavka tega člena, in pomeni enako, kot varen poštni predal po ZPP. (7) Modul e-poštna knjiga je modul informacijskega sistema e-sodstvo, ki omogoča: 1. elektronsko vročanje elektronskih pisanj in vlaganje elektronskih vročilnic v e-spis, 2. samodejno izdelavo pisnih odpravkov elektronskih sodnih pisanj in prepisov elektronskih vlog ali elektronskih prilog in njihovo odpravo po pošti, 3. podporo pretvarjanju pisnih vročilnic v elektronsko obliko in njihovemu vlaganju v e-spis. 2. Uporabniki informacijskega sistema e-sodstvo in varnostna shema 8. člen (uporabniške skupine) (1) Uporabniki informacijskega sistema e-sodstvo se delijo na te splošne skupine: 1. uporabnike, ki se jim pri uporabi informacijskega sistema e-sodstvo ni treba izkazati (v nadaljnjem besedilu: navadni uporabniki), 2. uporabnike, ki se pri uporabi informacijskega sistema e-sodstvo izkažejo z vnosom uporabniškega imena in gesla (v nadaljnjem besedilu: registrirani uporabniki) in 3. uporabnike, ki se pri uporabi informacijskega sistema e-sodstvo izkažejo z vnosom uporabniškega imena in gesla in z uporabo kvalificiranega potrdila (v nadaljnjem besedilu: kvalificirani uporabniki). (2) Kvalificirani uporabniki se delijo na zunanje in notranje kvalificirane uporabnike. (3) Notranji kvalificirani uporabniki so sodniki in uslužbenci sodišč, ki so po zakonu in sodnem redu upravičeni opravljati e-opravila v posamezni vrsti civilnih sodnih postopkov. (4) Zunanjih kvalificiranih uporabniki se delijo na te skupine: 1. skupina notarji, 2. skupina odvetniki 3. skupina izvršitelji, 4. skupina upravitelji, 5. skupina državni pravobranilci, 6. skupina državni tožilci in 7. skupina drugih državni organi, v katero so vključeni uslužbenci drugih državnih organov, razen sodišč, Državnega pravobranilstva Republike Slovenije in Državnega tožilstva Republike Slovenije. (5) Center za informatiko mora na portalu e-sodstvo: 1. kot seznam iz prvega stavka osmega odstavka 132. člena ZPP objaviti seznam uporabniških skupin zunanjih kvalificiranih uporabnikov s podatki o administratorjih posameznih uporabniških skupin in 2. omogočiti dostop do varnostne sheme za upravljanje pooblastil zunanjih kvalificiranih uporabnikov. stran 5 / 15

6 9. člen (upravljanje pooblastil registriranih uporabnikov) Informacijski sistem e-sodstvo mora vsakomur omogočiti: 1. da se prek portala e-sodstvo prijavi v sistem kot registrirani uporabnik in 2. da izvaja e-opravila v zvezi s posamezno vrsto civilnega sodnega postopka, ki jih je po zakonu ali drugem predpisu upravičen opravljati registrirani uporabnik. 10. člen (upravljanje pooblastil notranjih kvalificiranih uporabnikov) Center za informatiko upravlja pooblastila notranjih kvalificiranih uporabnikov v notranji varnostni shemi informacijskega sistema sodišč v skladu z zakonom, ki ureja sodišča in sodnim redom. 11. člen (upravljanje pooblastil administratorjev) (1) Administrator posamezne skupine zunanjih kvalificiranih uporabnikov je (v nadaljnjem besedilu: administrator): 1. za skupino notarjev: Notarska zbornica Slovenije, 2. za skupino odvetnikov: Odvetniška zbornica Slovenije, 3. za skupino izvršiteljev: Zbornica izvršiteljev Slovenije, 4. za skupino upraviteljev: Zbornica upraviteljev Slovenije, 5. za skupino državnih pravobranilcev: Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, 6. za skupino državnih tožilcev: Državno tožilstvo Republike Slovenije in 7. za skupino državnih organov: ministrstvo, pristojno za javno upravo. (2) Administrator mora zagotoviti, da postopke upravljanja kvalificiranih uporabnikov iz njegove skupine v varnostni shemi v njegovem imenu izvaja oseba, ki izpolnjuje te pogoje (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec administratorja): 1. ima kvalificirano potrdilo, 2. ima strokovno znanje, potrebno za izvajanje postopkov upravljanja kvalificiranih uporabnikov in 3. jo je administrator pooblastil, da v njegovem imenu izvaja te postopke. (3) Center za informatiko mora v treh delovnih dneh po prejemu popolne zahteve administratorja posamezne skupine zunanjih kvalificiranih uporabnikov administratorjevemu pooblaščencu omogočiti, da v varnostni shemi izvaja postopke upravljanja kvalificiranih uporabnikov iz te skupine, in ga o tem obvestiti. (4) Zahteva iz prejšnjega odstavka mora vsebovati: 1. naziv administratorja, 2. te podatke o pooblaščencu administratorja: osebno ime, funkcijo ali položaj pri administratorju, telefonsko številko in elektronski naslov, 3. te podatke o kvalificiranem potrdilu pooblaščenca administratorja: serijsko številko in podatke o izdajatelju 4. te podatke o odgovorni osebi, ki v imenu administratorja vlaga zahtevo: osebno ime, funkcijo ali položaj pri administratorju, telefonsko številko in elektronski naslov, 5. lastnoročni podpis odgovorne osebe administratorja. (5) Administrator uporabniške skupine mora v treh delovnih dneh po prejemu obvestila Centra za informatiko obvestiti uporabnike uporabniške skupine, ki jo upravlja, da lahko oddajo prvo prijavo v skladu s 13. členom tega pravilnika. stran 6 / 15

7 (6) Tretji in četrti odstavek tega člena se smiselno uporabljata tudi za odvzem pooblastil administratorjevemu pooblaščencu in za spremembo podatkov o administratorjevem pooblaščencu iz druge do četrte alineje 2. točke ali iz 3. točke prejšnjega odstavka. 12. člen (pooblastila zunanjih kvalificiranih uporabnikov) (1) V posamezno skupino zunanjih kvalificiranih uporabnikov je lahko vključena oseba, ki izpolnjuje te pogoje: 1. v skupino notarjev: ki ima položaj notarja po zakonu, ki ureja notariat in ki ima varen elektronski predal, 2. v skupino odvetnikov: ki ima položaj odvetnika po zakonu, ki ureja odvetništvo in ki ima varen elektronski predal, 3. v skupino izvršiteljev: ki ima položaj sodnega izvršitelja po zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje in ki ima varen elektronski predal, 4. v skupino upraviteljev: ki ima položaj upravitelja po zakonu, ki ureja postopke zaradi insolventnosti, in ki ima varen elektronski predal, 5. v skupino državnih pravobranilcev, državnih tožilcev ali drugih državnih organov: oseba, ki pri državnem organu opravlja funkcijo ali naloge, na podlagi katerih je upravičena v imenu tega državnega organa opravljati e- opravila. (2) Uporabniki iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka lahko za elektronsko vročanje v civilnih sodnih postopkih kot svoj varen elektronski predal uporabljajo: 1. bodisi varen elektronski predal na svoje ime, 2. bodisi varen elektronski predal na ime odvetniške pisarne, odvetniške družbe ali druge pisarne ali pravne osebe, ki zanje opravlja posle, povezane s prevzemanjem pošiljk v civilnih sodnih postopkih. 13. člen (upravljanje pooblastil zunanjih kvalificiranih uporabnikov) (1) Oseba se vključi v varnostno shemo v posamezni skupini kvalificiranih uporabnikov, na podlagi prijave za vključitev v to podskupino (v nadaljnjem besedilu: prva prijava), ki jo potrdi administrator te skupine. (2) Oseba, ki se želi vključiti v posamezno skupino kvalificiranih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj) odda prvo prijavo elektronsko prek portala e-sodstvo z uporabo svojega kvalificiranega potrdila. (3) Prijavitelj mora ob prvi prijavi v ustrezne rubrike vnesti te podatke: 1. skupino kvalificiranih uporabnikov, v kateri se želi vključiti, 2. svojo davčno številko, s katero je povezano njegovo kvalificirano potrdilo, 3. ta naslov varnega elektronskega predala za vročanje pisanj v civilnih sodnih postopkih: če se uporabnik prijavlja v skupino notarjev, odvetnikov, izvršiteljev ali upraviteljev: naslov varnega elektronskega predala v skladu z drugim odstavkom 12. člena tega pravilnika, če se uporabnik prijavlja v skupino državnih pravobranilcev, državnih tožilcev ali drugih državnih organov: naslov varnega poštnega predala državnega organa, v imenu katerega bo opravljal e-opravila, 4. svojo telefonsko številko in 5. svoj elektronski naslov. (4) Varnostna shema mora: 1. na podlagi vnesene davčne številke: preveriti veljavnost kvalificiranega potrdila, v varnostno shemo iz centralnega registra prebivalcev prevzeti podatke o osebnem imenu uporabnika, 2. v informacijskem sistemu za varno elektronsko vročanje preveriti, ali je odprt varni elektronski predal z naslovom, navedenim v prijavi. stran 7 / 15

8 (5) Če kvalificirano potrdilo ni veljavno ali če varni elektronski predal ni odprt, mora varnostna shema zavrniti oddajo prve prijave. (6) Če je kvalificirano potrdilo veljavno, se podatki o prvi prijavi prek varnostne sheme posredujejo administratorju podskupine kvalificiranih uporabnikov, ki jo je izbral prijavitelj. (7) Administrator mora preveriti, ali prijavitelj izpolnjuje pogoje za vključitev v skupino zunanjih kvalificiranih uporabnikov iz prvega odstavka 12. člena tega pravilnika, in glede na izid te preveritve potrditi ali zavrniti vključitev prijavitelja v treh delovnih dneh po prejemu prve prijave. (8) Administrator mora prijavitelju poslati obvestilo o potrditvi ali zavrnitvi vključitve v skupino zunanjih kvalificiranih uporabnikov prek varnostne sheme na prijaviteljev elektronski naslov, naveden v prijavi. (9) Naslov varnega elektronskega predala uporabnika, ki se vpisan v varnostni shemi na podlagi prijave uporabnika, ki jo je potrdil administrator, velja za uradni naslov njegovega varnega elektronskega predala iz tretjega stavka osmega odstavka 132. člena ZPP. (10) Prvi do deveti odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za spremembe podatkov o uporabniku iz 3., 4. ali 5. točke tretjega odstavka tega člena. (11) Če zunanji kvalificirani uporabnik neha izpolnjevati pogoj za vključitev iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika, mu mora administrator v varnostni shemi odvzeti pooblastila v treh delovnih dneh po dnevu, ko izve za ta razlog. 14. člen (uporabniška navodila in seznam ponudnikov storitev varnega elektronskega vročanja) (1) Center za informatiko mora na portalu e-sodstvo objaviti in tekoče posodabljati ta uporabniška navodila: 1. za varnostno shemo, ki vsebujejo opis: postopkov administratorja pri upravljanju pooblastil zunanjih kvalificiranih uporabnikov in postopkov pri prvi prijavi zunanjega kvalificiranega uporabnika, 2. za registrirane uporabnike, ki vsebujejo opis: postopkov pri izvajanju prve in naslednjih prijav in postopkov, če uporabnik pozabi geslo. (2) Center za informatiko mora na portalu e-sodstvo objaviti in tekoče posodabljati seznam izvajalcev storitev varnega elektronskega vročanja iz 2. točke drugega odstavka 7. člena tega pravilnika, pri katerih lahko kvalificirani zunanji uporabniki odprejo varni elektronskih predal za elektronsko vročanje v civilnih sodnih postopkih. 15. člen (vsebinska in tehnična pomoč uporabnikom) (1) Vsebinska pomoč uporabnikom je: 1. pomoč pri izvajanju postopkov prijave uporabnika in 2. pomoč pri izpolnjevanju podatkov v zaslonskih obrazcih in izvajanju drugih korakov e-opravil. (2) Tehnična pomoč uporabnikom je pomoč pri tehničnih težavah, povezanih z delovanjem modula varnostne sheme ali modula e-opravil. (3) Center za informatiko mora zagotavljati: 1. vsebinsko pomoč registriranim uporabnikom in notranjim kvalificiranim uporabnikom, 2. tehnično pomoč vsem uporabniškim skupinam. (4) Center za informatiko mora pomoč iz prejšnjega odstavka zagotavljati tako: 1. da na portalu e-sodstvo objavi elektronski naslov, na katerega lahko uporabnik pošlje zahtevo za pomoč, 2. da na zahtevo za pomoč odgovori naslednji delovni dan po prejemu zahteve. (5) Administrator posamezne uporabniške skupine zunanjih kvalificiranih uporabnikov mora zagotavljati vsebinsko pomoč zunanjim kvalificiranim uporabnikom iz te skupine. stran 8 / 15

9 3. E-opravila uporabnikov informacijskega sistema e-sodstvo 16. člen (uporaba pravil o e-opravilih) Pravila, določena v 17. do 19. členu tega pravilnika, se uporabljajo v civilnih sodnih postopkih, v katerih je mogoče opravljati e-opravila po predpisu iz prvega odstavka 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 52/07) ali drugem predpisu, ki ureja posebno vrsto civilnega sodnega postopka, če ni v predpisu za posamezno vrsto ali skupino civilnih postopkov drugače določeno. 17. člen (uporaba portala e-sodstvo) (1) Dostop do opravljanja e-opravil mora biti zagotovljen prek portala e-sodstvo. (2) Portal e-sodstvo mora biti zasnovan tako, da: 1. uporabnik ob vstopu na portal izbere uporabniško skupino in izvede postopek prijave v izbrani uporabniški skupini, 2. se po uspešno izvedeni prijavi za izbrano uporabniško skupino prikažejo e-postopki, v katerih so uporabniki izbrane uporabniške skupine upravičeni opravljati e-opravila, 3. se potem, ko uporabnik izbere posamezno vrsto ali skupino civilnih sodnih postopkov, prikažejo e- opravila, ki jih je uporabnik upravičen opravljati v izbranem e-postopku. 18. člen (vložitev elektronske vloge prek portala e-sodstvo) (1) Uporabnik vloži elektronska vlogo tako, da: 1. na portalu e-sodstvo izbere ustrezno e-opravilo za vložitev elektronske vloge in z uporabo ustrezne funkcionalnosti modula e-opravila v ustrezna polja zaslonskega obrazca vnese podatke o standardiziranem delu besedila vloge, 2. nestandardizirani del besedila elektronske vloge oblikuje kot poseben elektronski dokument, ki ustreza zahtevam iz 19. člena tega pravilnika, 3. elektronski dokument z nestandardiziranim delom besedila elektronske vloge priloži e-opravilu z uporabo ustrezne funkcionalnosti modula e-opravila in ga podpiše s svojim varnim elektronskim podpisom, 4. izbire ustrezno funkcionalnost modula e-opravila za oddajo elektronske vloge v informacijski sistem e- sodstvo. (2) Za elektronske priloge, ki se priložijo elektronski vlogi se smiselno uporabljata 2. in 3. točka prejšnjega odstavka. (3) Informacijski sistem e-sodstvo mora zagotoviti: 1. da se vsaka oddana elektronska vloga opremi s časovnim žigom časa oddaje elektronske vloge, in 2. da uporabniku posreduje elektronsko potrdilo o času oddaje elektronske vloge. (4) Če je elektronska vloga vezana na rok, velja, da je bila vložena v času, ko jo prek informacijskega sistema e-sodstvo prejme strežnik, na katerem teče modul e-vpisnik za vrsto civilnega sodnega postopka, v katerem se vlaga ta vloga. 19. člen (elektronski dokument, ki se priloži e-opravilu) (1) Če se nestandardizirani del besedila elektronske vloge izvorno sestavi kot elektronski dokument, mora biti e-opravilu priložen tako, da se pretvori v PDF/A obliko. (2) Nestandardizirani del besedila elektronske vloge, ki je izvorno sestavljen kot pisni dokument, in prilogo, ki je pisna listina, mora uporabnik zaradi priložitve e-opravilu pretvoriti v elektronski dokument tako, da jo skenira. (3) Elektronski dokument iz prejšnjega odstavka mora ustrezati tem zahtevam: 1. biti mora v PDF/A obliki na črno-bel način, 2. ločljivost mora biti med 240dpi in 300dpi, stran 9 / 15

10 3. če pisna listina obsega več listov, morajo biti vsi listi, ki jih obsega listina, vsebovani v eni PDF datoteki tako, da je vsak list na svoji strani brez vmesnih praznih listov, 4. če se prilagata dve listini ali več listin, mora biti vsaka listina v svoji PDF datoteki. (4) Če elektronski dokument, ki je priložen e-opravilu, ne ustreza zahtevam iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena, velja, da je elektronska vloga nepopolna. 4. Vodenje e-spisa 20. člen (uporaba pravil o vodenju e-spisa) Pravila, določena v 21., 22. in 23. členu tega pravilnika, se uporabljajo v civilnih sodnih postopkih, v katerih se po zakonu ali drugem predpisu vodi e-spis. 21. člen (način vodenja e-spisa) (1) E-spis se vodi tako, da se v centralni informatizirani bazi e-spisa hranijo: 1. vse elektronske vloge in elektronske priloge, ki so jih vložile stranke v posamezni zadevi 2. vsa elektronska sodna pisanja, ki jih je izdalo sodišče v tej zadevi, in 3. elektronske vročilnice in v elektronsko obliko pretvorjene pisne vročilnice v zvezi z vsemi vročitvami v tej zadevi. (2) Centralna informatizirana baza e-spisa mora biti zasnovana tako, da so elektronski dokumenti, ki spadajo v e-spis posamezne zadeve, opremljeni z meta podatki o tej zadevi, s katerimi jih je mogoče povezati s to zadevo. 22. člen (izvirnik in odpravki elektronskega pisanja sodišča) (1) Elektronska sodna odločba velja za izvirnik sodne odločbe. (2) Pri elektronski vročitvi sodne odločbe se pošlje odpravek elektronske sodne odločbe kot elektronski dokument. (3) Pri vročitvi sodne odločbe po pošti se pošlje natisnjeni odpravek elektronske sodne odločbe. (4) Prvi do tretji odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za druga sodna pisanja. 23. člen (pretvarjanje pisnih vročilnic v elektronsko obliko) (1) Pisne vročilnice se pretvorijo v elektronsko obliko tako, da se skenirajo. (2) Elektronski dokument z vsebino skenirane pisne vročilnice se vloži v e-spis in ima enako dokazno moč kot vročilnica po 149. členu ZPP. (3) Pisne vročilnice, ki so bile pretvorjene v elektronsko obliko, se hranijo posebej in se uničijo po poteku šestih let od dneva, ko so bile vložene v e-spis. (4) Center za informatiko mora zagotoviti izvajanje skeniranja pisnih vročilnic in njihovo hrambo v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena. 5. Elektronsko vročanje 24. člen (uporaba pravil o elektronskem vročanju) Pravila, določena v 25. do 28. členu tega pravilnika, se uporabljajo v civilnih sodnih postopkih, v katerih je mogoče opravljati elektronsko vročanje po predpisu iz drugega odstavka 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 52/07) ali drugem predpisu, ki ureja posebno vrsto civilnega sodnega postopka. stran 10 / 15

11 25. člen (odprava elektronske pošiljke) (1) Elektronska pisanje se odpravi v postopek elektronskega vročanja tako, da informacijski sistem e-sodstvo pisanje, ki naj se vroči (v nadaljnjem besedilu: elektronska pošiljka): 1. podpiše z kvalificiranim digitalnim potrdilom strežnika informacijskega sistema e-sodstvo in 2. ga pošlje informacijskemu sistema za varno elektronsko vročanje, v katerem ima naslovnik svoj varen elektronski predal, s sporočilom, ki vsebuje te podatke o: sodišču (pošiljatelju), oznaki elektronskega dokumenta (pisanja), ki jo določi informacijski sistem e-sodstvo in varnem elektronskem predalu naslovnika. (2) Informacijski sistem za varno elektronsko vročanje mora potrditi sprejem pisanja v postopek vročanja tako, da informacijskemu sistemu e-sodstvo pošlje sporočilo o potrditvi sprejema, podpisano s kvalificiranim potrdilom strežnika, na katerem teče informacijski sistem za varno elektronsko vročanje. 26. člen (obvestilo o prispeli elektronski pošljki) (1) Informacijski sistem za varno elektronsko vročanje mora elektronsko pošiljko poslati naslovniku v varen elektronski predal skupaj z elektronskim obvestilom (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o prispeli elektronski pošiljki). (2) Obvestilo o prispeli elektronski pošiljki mora vsebovati: 1. podatke o sodišču (pošiljatelju) in 2. besedilo z naslednjo vsebino: Obveščamo vas, da je v vaš varni elektronski predal dne <datum posredovanja obvestila> prispela pošiljka, z oznako <oznaka dokumenta, ki jo je ob odpravi določil informacijski sistem e-sodstvo>. Pošiljko lahko prevzamete v roku 15 dni v vašem varnem elektronskem predalu na naslovu <naslov s povezavo za dostop>. Rok za prevzem začne teči od dne <datum posredovanja obvestila>. Če v tem roku pošiljke ne boste prevzeli, se bo po sedmem odstavku 141. a člena ZPP s potekom tega roka vročitev štela za opravljeno. 27. člen (prevzem elektronske pošljke in elektronska vročilnica) (1) Naslovnik elektronsko pošiljko prevzame iz informacijskega sistema za varno elektronsko vročanje tako, da z uporabo kvalificiranega potrdila: 1. dokaže svojo istovetnost, 2. presname elektronski dokument in 3. elektronsko podpiše vročilnico s svojim varnim elektronskim podpisom (v nadaljnjem besedilu: elektronska vročilnica). (2) Elektronska vročilnica mora vsebovati: 1. podatke o sodišču (pošiljatelju), 2. podatke o naslovniku in 3. besedilo z naslednjo vsebino: Naslovnik potrjujem, da sem dne <datum elektronskega podpisa vročilnice> sprejel pošiljko z oznako <oznaka dokumenta, ki jo je ob odpravi določil informacijski sistem e-sodstvo>. (3) Informacijski sistem za varno elektronsko vročanje mora informacijski sistem e-sodstvo obvestiti o opravljeni vročiti tako, da mu pošlje elektronsko vročilnico, podpisano z varnim elektronskim podpisom naslovnika. stran 11 / 15

12 28. člen (potrdilo o opravljeni elektronski vročitvi na podlagi fikcije) (1) Če naslovnik elektronske pošiljke ne prevzame v 15 dneh od dneva, ko je prejel obvestilo o prispeli elektronski pošiljki, mora informacijski sistem za varno elektronsko vročanje naslednji dan po poteku tega roka, informacijskemu sistemu e-sodstvo poslati sporočilo s potrdilom o opravljeni elektronski vročitvi na podlagi fikcije. (2) Potrdilo o opravljeni elektronski vročitvi na podlagi fikcije mora vsebovati: 1. podatke o sodišču (pošiljatelju), 2. podatke o naslovniku in 3. besedilo z naslednjo vsebino: Potrjujemo, da je naslovnik pošiljke z oznako <oznaka dokumenta, ki jo je ob odpravi določil informacijski sistem e-sodstvo>dne <datum obvestila o prispeli pošiljki> prejel obvestilo o tej pošiljki s poukom o pravnih posledicah neprevzema v 15 dneh, da naslovnik pošiljke v 15 dneh od dneva obvestila o prispeli pošiljki ni prevzel, zato se po sedmem odstavku 141. a člena ZPP šteje, da je bila vročitev opravljena dne <datum naslednji dan po poteku 15-dnevnega roka>. 6. Prehodne določbe in končna določba 29. člen (začetek uporabe pravil o varnostni shemi) Tretji odstavek 11. člena ter 12. in 13. člen tega pravilnika se začnejo uporabljati: 1. za skupine kvalificiranih uporabnikov iz 1. do 5. in 7. točke četrtega odstavka 8. člena tega pravilnika: 1. septembra 2010, 2. za skupino kvalificiranih uporabnikov iz 6. točke četrtega odstavka 8. člena tega pravilnika: po objavi predpisa iz 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 52/07). 30. člen (vzpostavitev varnostne sheme in objava uporabniških navodil) Center za informatiko mora do 1. septembra 2010 na portalu e-sodstvo: 1. objaviti seznam iz 1. točke petega odstavka 8. člena tega pravilnika za uporabniške skupine zunanjih kvalificiranih uporabnikov iz 1. do 5. in 7. točke četrtega odstavka 8. člena tega pravilnika, 2. omogočiti dostop do varnostne sheme za upravljanje pooblastil zunanjih kvalificiranih uporabnikov in 3. objaviti uporabniška navodila za varnostno shemo iz 1. točke prvega odstavka 14. člena tega pravilnika in seznam iz drugega odstavka 14. člena tega pravilnika. 31. člen (obveznosti zunanjih kvalificiranih uporabnikov) Administratorji uporabniških skupin zunanjih kvalificiranih uporabnikov iz 1. do 5. in 7. točke četrtega odstavka 8. člena tega pravilnika morajo do 10. septembra 2010 zagotoviti pogoje iz drugega odstavka 11. člena tega pravilnika in vložiti zahtevo v skladu s četrtim odstavkom 11. člena tega pravilnika. 32. člen (začetek veljavnosti) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. stran 12 / 15

13 Na podlagi četrtega odstavka 98. člena, petega odstavka 123.a člena in četrtega odstavka 124. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09 in 52/10) izdaja minister za pravosodje Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti (Uradni list RS, št. 97/10 z dne ; začetek uporabe ) 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik ureja podrobnejša pravila: 1. o vlaganju pisanj upravitelja po četrtem odstavku 98. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09 in 52/10 v nadaljnjem besedilu: zakon), 2. o vlaganju pisanj strank v elektronski obliki in o elektronskem vročanju v postopkih zaradi insolventnosti po 123.a členu zakona in 3. o izdaji elektronskega izvirnika sklepa ali odredbe v postopkih zaradi insolventnosti po četrtem odstavku 124. člena zakona. 2. člen (pojmi, uporabljeni v enakem pomenu kot v drugih predpisih) (1) Naslednji pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je opredeljen v naslednjih določbah Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 uradno prečiščeno besedilo in 61/06 ZEPT): 1.»varen elektronski podpis«v 4. točki 2. člena, 2.»časovni žig«v 5. točki 2. člena, 3.»kvalificirano potrdilo«v 19. točki 2. člena. (2) Naslednji pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je opredeljen v naslednjih določbah Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 64/10): 1.»informacijski sistem e-sodstvo«v prvem odstavku 2. člena, 2.»portal e-sodstvo«v drugem odstavku 2. člena, 3.»varnostna shema«v 4. členu, 4. pojmi v zvezi z elektronskimi pisanji strank v prvem odstavku 5. člena, 5.»e-opravilo«v drugem odstavku 5. člena, 7. pojmi v zvezi z elektronskimi pisanji sodišča v prvem odstavku 6. člena, 8.»e-spis«v drugem odstavku 6. člena, 9.»e-vpisnik«v tretjem odstavku 6. člena, 10.»e-postopek«v četrtem odstavku 6. člena, 11.»elektronska vročitev«,»varen elektronski predal«in»modul e-poštna knjiga«v 7. členu, 12. pojmi v zvezi z uporabniškimi skupinami v 8. členu. 3. člen (pomen drugih pojmov) (1) Informacijski sistem za podporo elektronskega poslovanja v postopkih zaradi insolventnosti (v nadaljnjem besedilu: informacijski sistem e-ins) je programska oprema, ki jo upravlja Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Center za informatiko) in ki vključuje naslednje module za informacijsko podporo: 1. vlaganje elektronskih pisanj upraviteljev in elektronskih pisanj v postopkih zaradi insolventnosti, 2. vodenje elektronskih vpisnikov v postopkih zaradi insolventnosti (v nadaljnjem besedilu: eins-vpisnik) in elektronskih spisov v postopkih zaradi insolventnosti (v nadaljnjem besedilu: eins-spis), 3. posredovanje podatkov o posameznem postopku zaradi insolventnosti v objavo po 1. točki prvega odstavka 122. člena zakona, 4. posredovanje pisanj v objavo po 2. do 8. točki prvega odstavka 122. člena zakona, stran 13 / 15

14 5. spletne storitve za posredovanje podatkov v informatizirani obliki po drugem in petem odstavku 122.a člena zakona. (2) Informacijski sistem e-ins je del informacijskega sistema e-sodstvo. (3) Elektronski postopek zaradi insolventnosti (v nadaljnjem besedilu: eins-postopek) je vrsta e-postopka. (4) Portal e-ins je del portala e-sodstvo, prek katerega uporabniki dostopajo do izvajanja e-opravil v eins-postopku (v nadaljnjem besedilu: eins-opravila). 4. člen (izvajanje eins-opravil) (1) Zunanji kvalificirani uporabnik iz skupine upravitelji lahko v eins-postopku opravlja naslednja eins-opravila: 1. vložitev elektronske vloge upravitelja, 2. poizvedbe, ki vključujejo: izdelavo pregleda vseh zadev, v katerih opravlja naloge upravitelja, in pregled elektronskih pisanj v posameznem eins-postopku, v katerem opravlja naloge upravitelja. (2) Zunanji kvalificirani uporabnik iz skupine odvetniki ali pravobranilci lahko v eins-postopku opravlja naslednja eins-opravila: 1. vložitev elektronskega predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti, 2. vložitev elektronske prijave terjatve v postopku zaradi insolventnosti, 3. vložitev druge elektronske vloge stranke v postopku zaradi insolventnosti, 4. pregled elektronskih pisanj v posameznem eins-postopku, v katerem zastopa stranko. (3) Za eins-opravila se smiselno uporabljajo pravila, določena v 17. do 19. členu predpisa iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika. 5. člen (vodenje eins-spisa) Za vodenje eins-spisa se uporabljajo pravila, določena v 21. do 23. členu predpisa iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika. 6. člen (elektronsko vročanje v eins-postopkih) (1) Za elektronsko vročanje v eins-postopkih se uporabljajo pravila, določena v 25. do 28. členu predpisa iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, če ni v tem členu drugače določeno. (2) Če je treba upravitelju vročiti večje število pisanj (na primer prijave terjatev v postopku zaradi insolventnosti), se lahko elektronska vročitev teh pisanj opravi tako, da se pisanja odložijo na določen spletni naslov, na katerem jih lahko upravitelj prevzame. (3) Upravitelju se v njegov varen elektronski predal pošlje obvestilo o varni povezavi do spletnega naslova iz prejšnjega odstavka. S prejemom tega obvestila veljajo pisanja iz prejšnjega odstavka za vročena. stran 14 / 15

15 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 7. člen (začetek uporabe posameznih pravil) (1) Pravila iz 4. in 6. člena tega pravilnika se začnejo v eins-postopkih uporabljati 15. februarja (2) Do začetka uporabe pravil iz prejšnjega odstavka se pravila, določena v 2. členu Pravilnika o elektronskem podpisovanju in vlaganju pisanj v postopkih zaradi insolventnosti (Uradni list RS, št. 49/09): 1 1. uporabljajo za vlaganje elektronskih pisanj upravitelja, 2. smiselno uporabljajo za vlaganje elektronskih pisanj odvetnika. 8. člen (prenehanje veljavnosti predpisa) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o elektronskem podpisovanju in vlaganju pisanj v postopkih zaradi insolventnosti (Uradni list RS, št. 49/09). 9. člen (uveljavitev pravilnika) Ta pravilnik začne veljati 1. januarja člen Pravilnika o elektronskem podpisovanju in vlaganju pisanj v postopkih zaradi insolventnosti (Uradni list RS, št. 49/09), določa:»(1) Upravitelj mora dokument z vsebino pisanja, ki ga mora predložiti sodišču v postopkih zaradi insolventnosti, pretvoriti v PDF obliko. (2) Če se dokument zaradi pretvorbe v elektronsko obliko skenira, mora ustrezati tem zahtevam: 1. skeniran mora biti v PDF obliki na črno-bel način, 2. ločljivost mora biti med 240dpi in 300dpi, 3. če pisni dokument, ki se skenira, obsega več listov, morajo biti vsi listi, ki jih obsega dokument, vsebovani v eni PDF datoteki. (3) Upravitelj mora za podpisovanje svojih pisanj uporabljati digitalni certifikat, ki ga izda SIGEN-CA. (4) Upravitelj izvede postopek elektronskega podpisa z uporabo aplikacije, ki jo Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Center za informatiko) namesti na javni spletni portal na naslovu (5) Upravitelj vloži elektronsko podpisano pisanje tako, da ga kot priponko pripne elektronskemu sporočilu, ki ga odda na elektronski naslov sodišča, objavljen na javnem spletnem portalu iz prejšnjega odstavka.«stran 15 / 15

(14)

(14) Podpisnik:Stojan Laik tzjatelj:sigov.ca St. certifikata 52.9999610000000056799966 Podpisano:13:03, 1207.2916 REPUBLIKA SLOVENIJA OKRAJNO SODIŠČE V KOPRU 0284 I 296/20 SKLEP Okrajno sodišče v Kopru je v

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sodnem

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem

Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. Kot predstavnica

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Novosti Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST Mag. Aleš Pelan, Ministrstvo za javno upravo 11.12.2018 ... 2000 2001 2015 2018 Overitelj na MJU Državni center za storitve zaupanja Novosti v letu

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-311/18, U-I-125/18 ECLI: ECLI:SI:USRS:2018:Up.311.18 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 695/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o postopku

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o vrednotenju

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si IZVRŠBA

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 21K160318 Javno naročilo Vzdrževanje portala zvem Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje:

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: 17.07.2013 Ver. 2.9.1.2 Spletni portal članov uporabniška navodila

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev IZKUŠNJE PRI PRILAGODITVI E-STORITEV AJPES ZAHTEVAM EIDAS ZA ČEZMEJNO PRIZNAVANJE MARJAN BABIČ, AJPES Vsebina Razlogi za vključitev v projekt CEF Telecom Izvajalno okolje AJPES in način integracije s SI-PASS

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0 TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, 12.11.2018 Verzija 1.0 KAZALO 1 REGISTRACIJA... 3 1.1 Katere podatke potrebujem za registracijo/kreiranje

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Izkušnje pri prilagoditvi e-storitev AJPES zahtevam eidas za čezmejno priznavanje Marjan Babič, AJPES 11. 12. 2018 Vsebina Razlogi za vključitev v projekt CEF Telecom Izvajalno okolje AJPES in način integracije

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1 Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: 15. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 15. julija 2019 sklenilo: 1. Ustavna pritožba zoper

Prikaži več

KAZALO

KAZALO Jerebova 2, 8000 Novo mesto St 3908/2015 ZAHTEVA za mnenje ločitvenega upnika v zadevi: stečajni postopek nad pravno osebo nad dolžnikom: KRONEX trgovina, gostinstvo, turizem d.o.o. - v stečaju, Otočec

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o

Prikaži več

Naslov na naslovnici = 16 pik

Naslov na naslovnici = 16 pik Številka: 020-2/2019/2 Datum: 29. 3. 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa Računsko sodišče Republike Slovenije Ljubljana, Slovenska c. 50 tel: 01/478-58-00

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o

Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

CT_SLO_White Paper_ENG

CT_SLO_White Paper_ENG UPORABNIŠKI PRIROČNIK //COMTRADE/ UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA PORTAL IN VARNOSTNO SHEMO MIZKŠ Priročnik za ravnatelje Priročnik pokriva glavne akcije, ki jih ravnatelji opravljajo v Varnostni shemi: upravljanje

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-278/18 ECLI: ECLI:SI:USRS:2019:Up.278.18 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 180/2017 z dne 6. 12. 2017 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Številka: Up-278/18-11 Datum: SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Peter del Cott, Lju

Številka: Up-278/18-11 Datum: SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Peter del Cott, Lju Številka: Up-278/18-11 Datum: 8. 4. 2019 SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Peter del Cott, Ljubljana, ki ga zastopa Jure Debevec, odvetnik v Ljubljani,

Prikaži več

Gramiz d.d._vabilo_Dol_

Gramiz d.d._vabilo_Dol_ GRAMIZ Gradbeno podjetje d.d. Kočevje v stečaju, Kočevje Ob mahovniški cesti 11, 1330 Kočevje MŠ: 5129702000, DŠ: 49311506 Okrožno sodišče v Ljubljani Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Dne, 8.10.2014 Opr.št.:

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta 1.0 22.11.2013 Prva verzija dokumenta 1.1 15.04.2015 Dodana možnost

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1,

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1, TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03. 2019 KAZALO 1 Namen...3 2 Registracija...4 3 Vnos gesla in aktivacija računa...6 4 Prijava...7

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1 TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03.2019 Verzija 1.1 KAZALO 1 NAMEN...3 2 REGISTRACIJA...4 3 VNOS GESLA IN AKTIVACIJA RAČUNA...6

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev 3 koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene

Prikaži več

_1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: / Datum: Na podlagi Zakona o javnem interesu v

_1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: / Datum: Na podlagi Zakona o javnem interesu v _1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: 41001-154/2019-11 Datum: 18.06.2019 Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 42/10, 21/18- ZNOrg),

Prikaži več

Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I

Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I L N I K o pogojih in merilih za podelitev javnega

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA Portal e-vem obstoječe stanje in nadaljnji razvoj Jernej Baranja Ana Oblak 2 Registracija s.p. v 1 dnevu (prej 7 dni) Registracija d.o.o. v 3 dneh (prej več kot 60 dni) Brezplačna registracija s.p. in

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov)

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka)

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več