Fizika2_stari_testi.DVI

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Fizika2_stari_testi.DVI"

Transkripcija

1 Stari pisni izpiti in kolokviji iz Fizike 2 na Fakulteti za elektrotehniko 6. november 2003 Tako, kot pri zbirki za Fiziko 1, so izpiti in kolokviji zbrani po študijskih letih (2002/2003, 2001/2002, 2000/2001). Ponekod sta dve različni verziji istega testa. Seveda je samo ena verzija končna, torej tista, ki so jo študenti res reševali. Vendar kakšna dodatna naloga ne škodi. Slike, na katere se nekatere naloge sklicujejo, so bile testom dodatno narisane na roko in jih v tej zbirki žal ni. Vendar naj vas to ne odvrne od reševanja. Večino nalog se da razumeti tudi brez slik. Poleg tega takšno delo dodatno vzpodbuja domišljijo, ki jo pri reševanju fizikalnih problemov pogosto potrebujemo. Marsikatero nalogo iz starih testov lahko rešeno najdete v zbirki: T. Gyergyek, V. Kralj-Iglič, A. Iglič: Vaje iz Fizike 2, Založba FE in FRI. Vse morebitne napake in pripombe pošljite na: miha.fosnaric@fe.uni-lj.si Vir: 1

2 Pisni izpit iz Fizike II (UNI) ( ) 1. Siva ploščica z debelino 4 cm prepusti 30 % vpadlega svetlobnega toka. Koliko % svetlobnega toka prepusti 7 cm debela ploščica iz istega materiala? 2. Ploščati kondenzator ima elektrodi s ploščino 500 cm 2 v razmiku 3 mm. Priključen je na napetost 8000 V. V nekem trenutku pa se začne ena elektroda oddaljevati od druge s konstatnim pospeškom 0.3 mm/s 2. Kolikšen električni tok teče skozi vir napetosti 3 s po začetku premikanja elektrode? 3. Kinetična energija nekega delca je MeV, njegova gibalna količina pa MeV/c 0. Kolikšni sta hitrost in mirovna masa tega delca? Računajte relativistično! 4. Črno telo ima toplotno kapaciteto 80 J/K in površino 400 cm 2. Začetku ima temperaturo 2700 K. Po kolikšnem času se mu temperatura zniža na 1400 K, če oddaja toploto samo s sevanjem? Js, σ = Wm 2 K 4, k W = Km 2

3 Pisni izpit iz Fizike II (VSS) ( ) 1. Kolikšna je de Broglijeva valovna dolžina za elektron, ki ima mirovno maso 0.51 MeV/c 2 0 in hitrost 0.95 c 0? 2. Mikroskop ima objektiv z goriščno razdaljo 5 mm in okular z goriščno razdaljo 4 mm. Predmet je 15 mm oddaljen od objektiva. Kolikšna je povečava tega mikroskopa? Za normalno zorno razdaljo vzemite 25 cm! 3. Tuljava z induktivnostjo 1 mh, kondenzator s kapaciteto 1 µf in upor so zvezani zaporedno ter priključeni na generator sinusne izmenične napetosti s krožno frekvenco ω = s 1 in efektivno vrednostjo 50 V. Po vezju teče efektivni tok 1.18 A. Kolikšna je upornost upora? 4. Po zelo dolgem, ravnem vodniku teče tok 150 A. Kvadratna zanka s stranico 10 cm leži v ravnini vodnika tako, da sta dve stranici zanke vzporedni z vodnikom, bližja od teh dveh stranic pa je 3 cm oddaljena od vodnika. Kolikšen je magnetni pretok skozi zanko? Js, σ = Wm 2 K 4, k W = Km 3

4 Pisni izpit iz Fizike II (VSS) ( ) 1. Trije enaki točkasti naboji As mirujejo na skupni premici v enakomernih razmikih 20 cm. Kolikšen je elektrostatični potencial v točki, ki je oddaljena 30 cm od srednjega naboja, zveznica med srednjim nabojem in to točko pa je pravokotna na premico, na kateri so naboji (slika 1)? 2. Električni nihajni krog je sestavljen iz kondenzatorja s kapaciteto 1 µf, tuljave z induktivnostjo 1 mh in upora z upornostjo 50 Ω. Kolikšen je nihajni čas tega dušenega nihajnega kroga in po kolikšnem času se amplituda napetosti na kondenzatorju zniža na četrtino začetne vrednosti? 3. Mikroskop ima objektiv z goriščno razdaljo 5 mm in okular z goriščno razdaljo 4 mm. Povečava tega mikroskopa je 250. Kako daleč od objektiva je predmet? Za normalno zorno razdaljo vzemite 25 cm! 4. Palica je v lastnem sistemu dolga 2 m. Opazovalec, ki se giblje v smeri palice pa izmeri, da je palica dolga 60 cm. S kolikšno hitrostjo glede na palico se giblje ta opazovalec? Js, σ = Wm 2 K 4, k W = Km 4

5 Pisni izpit iz Fizike II (UNI) ( ) 1. Kolikšna je gibalna količina elektrona z mirovno maso 0.51 MeV/c 2 0 in kinetično energijo 2 MeV? (računajte relativistično!) 2. Uklonska mrežica ima reže, ki so med seboj razmaknjene 1 µm. V pravokotni smeri jo osvetljujemo s svetlobo, ki ima valovno dolžino 590 nm, uklonsko sliko pa opazujemo na zaslonu. Na zaslonu označimo lego prvega uklonskega maksimuma. Nato mrežico osvetlimo s svetlobo, ki ima valovno dolžino 591 nm. Prvi uklonski maksimum na zaslonu se pri tem premakne za 1 cm glede na prejšnjo lego. Kolikšna je razdalja med mrežico in zaslonom? 3. Kovinska žička ima premer 0.1 mm in specifično upornost Ωmm 2 /m. Po njej teče električni tok 2 A. Kolikšna je temperatura žičke? Predpostavite, da žička vso prejeto električno moč oddaja v obliki toplotnega toka in to samo s sevanjem, kot idealno črno telo in da je temperatura okolice žičke zelo nizka. 4. Krogelni kondenzator ima koncentrični elektrodi. Polovico prostora med elektrodama izpolnjuje izolator z dielektričnostjo 4 in specifično upornostjo Ωm, drugo polovico pa izolator z dielektričnostjo 5 in specifično upornostjo Ωm (slika 1). Kondenzator nabijemo na napetost 8000 V, potem pa vir napetosti odklopimo. Po kolikšnem času se zaradi puščanja izolacije napetost na kondenzatorju zniža na 2000 V? Js, σ = Wm 2 K 4, k W = Km 5

6 Pisni izpit iz Fizike II (VSS) ( ) 1. Kondenzator s kapaciteto 1 µf, ki je bil v začetku prazen, polnimo preko upora. Napetost na kondenzatorju doseže četrtino končne vrednosti po 0.7 s. Kolikčna je upornost upora, preko katerega polnimo kondenzator? 2. Na vodi, ki ima lomni količnik 1.33 plava 1.5 µm debela plast olja z lomnim količnikom 1.6, nad oljem pa je zrak z lomnim količnikom 1. Plast osvetljujemo od zgoraj z belo svetlobo pod vpadnim kotom 30 o. Vpadni kot merimo glede na pravokotnico na vodno gladino. Poiščite valovno dolžino svetlobe, ki se pri odboju ojači in je najbližja 550 nm! 3. Tri enake krožne zanke s polmerom 12 cm ležijo druga nad drugo na skupni navpični geometrijski osi v razmikih 15 cm (slika 1). Po vseh treh zankah teče enak električni tok 50 A v isto smer. Kolikšna je gostota magnetnega polja v točki, ki leži na geometrijski osi zanke in je oddaljena 10 cm od središča najbližje zanke? 4. Delec z mirovno maso 938 MeV/c 2 0 ima gibalno količino 1400 MeV/c 0 Kolikšna je kinetična energija tega delca? (računajte relativistično!) Js, σ = Wm 2 K 4, k W = Km 6

7 Pisni izpit iz Fizike II (VSS) ( ) 1. Trije enaki točkasti naboji As mirujejo na skupni premici v enakomernih razmikih 20 cm. Kolikšen je elektrostatični potencial v točki, ki je oddaljena 30 cm od srednjega naboja, zveznica med srednjim nabojem in to točko pa je pravokotna na premico, na kateri so naboji (slika 1)? 2. Električni nihajni krog je sestavljen iz kondenzatorja s kapaciteto 1 µf, tuljave z induktivnostjo 1 mh in upora z upornostjo 50 Ω. Kolikšen je nihajni čas tega dušenega nihajnega kroga in po kolikšnem času se amplituda napetosti na kondenzatorju zniža na četrtino začetne vrednosti? 3. Mikroskop ima objektiv z goriščno razdaljo 5 mm in okular z goriščno razdaljo 4 mm. Povečava tega mikroskopa je 250. Kako daleč od objektiva je predmet? Za normalno zorno razdaljo vzemite 25 cm! 4. Palica je v lastnem sistemu dolga 2 m. Opazovalec, ki se giblje v smeri palice pa izmeri, da je palica dolga 60 cm. S kolikšno hitrostjo glede na palico se giblje ta opazovalec? Js, σ = Wm 2 K 4, k W = Km 7

8 Pisni izpit iz Fizike II (UNI) ( ) 1. Upor z upornostjo 100 Ω, tuljava z induktivnostjo 2 mh in kondenzator s kapaciteto 1 µf so zvezani zaporedno in priključeni na generator sinusne izmenične napetosti s krožno frekvenco ω = s 1 in amplitudo 20 V. Kolikšen efektivni tok teče skozi porabnike? 2. Krožna zanka ima polmer 8 cm in upornost 0.1 Ω. Homogeno magnetno polje z gostoto B 0 = 1.2 T je pravokotno na ravnino zanke. Nenadoma začne magnetno polje ugašati. Gostota magnetnega polja s časom eksponentno pojema po enačbi B = B 0 exp( µt), kjer je µ = 0.1 s 1. Kolikšen električni tok teče po zanki 3 s po začetku ugašanja magnetnega polja? 3. Tanka zbiralna leča ima goriščno razdaljo 10 cm. Kako daleč od leče moramo postaviti predmet, da bo slika nastala 50 cm daleč od predmeta? Naloga ima 3 rešitve. Dve ustrezata realni sliki, ena pa navidezni. Poiskati morate vse tri rešitve! 4. Valjasti kondenzator ima koncentrični elektrodi s polmeroma 2 mm in 6 mm ter dolžino 5 cm. Prostor med elektrodama je izpolnjen z izolatorjema tako, da vsak izolator izpolnjuje polovico prostora med elektrodama (slika 1). Specifična upornost izolatorjev je Ωm in Ωm. Kolikšen električni tok teče med elektrodama zaradi puščanja izolacije, če je kondenzator priključen na napetost 3000 V? Js, σ = Wm 2 K 4 8

9 Pisni izpit iz Fizike II (VSS) ( ) 1. Pet točkastih nabojev miruje v ravnini tako, kot kaže slika 1. Naboji merijo e 1 = As, e 2 = As e 3 = As, e 4 = As e 5 = As. Kolikšna sila deluje na naboj e 5? 2. Krožna zanka ima polmer 8 cm in upornost 0.1 Ω. Homogeno magnetno polje z gostoto B 0 = 1.2 T je pravokotno na ravnino zanke. Nenadoma začne magnetno polje ugašati. Gostota magnetnega polja s časom eksponentno pojema po enačbi B = B 0 exp( µt), kjer je µ = 0.1 s 1. Kolikšen električni tok teče po zanki 3 s po začetku ugašanja magnetnega polja? 3. Mikroskop ima objektiv z goriščno razdaljo 5 mm in okular z goriščno razdaljo 4 mm. Predmet je oddaljen 8 mm od objektiva. Kolikšna je povečava tega mikroskopa? Normalna zorna razdalja je 25 cm. 4. Neko črno telo ima površino 0.2 m 2 in ga grejemo tako, da mo dovajamo kostantni toplotni tok 100 W. Kolikšna je lahko največ temperatura na površini tega telesa, če telo oddaja toploto samo s sevanjem? Js, σ = Wm 2 K 4 9

10 Prvi pisni test iz Fizike II (UNI) ( ) 1. Tri enake tanke krožne zanke, ki imajo polmer 10 cm, se nahajajo na skupni navpični geometrijski osi, središča zank pa so med seboj razmaknjena po 5 cm (slika 1). Po vseh treh zankah teče enak električni tok 20 A v isto smer. Kolikšna je gostota magnetnega polja v točki, ki se nahaja na geometrijski osi zank in je 8 cm oddaljena od središča najvišje zanke? 2. Po plošči, ki ima obliko kolobarja s polmeroma 3 cm in 9 cm je enakomerno porazdeljen naboj s ploskovno gostoto As/cm 2. Točkasti naboj As miruje na geometrijski osi kolobarja v razdalji 4 cm od njegovega sredičča. Koliko dela moramo opraviti, če želimo ta naboj spraviti v točko, ki se prav tako nahaja na geometrijski osi kolobarja, in je 10 cm oddaljena od njegovega središča? 3. Homogeno magnetno polje z gostoto 1.3 T je pravokotno na ravnino kvadratne zanke s stranico 15 cm in upornostjo 0.1 Ω. Nenadoma začne gostota magnetnega polja s časom eksponentno pojemati in se v 20 s zmanjša na polovico začetne vrednosti. Kolikšen električni tok teče po zanki 30 s po začetku ugašanja magnetnega polja? 4. Upor z upornostjo 100 Ω, kondenzator s kapaciteto 1 µf in tuljavo z induktivnostjo 1 mh zvežemo zaporedno in priključimo na generator sinusne izmenične napetosti s krožno frekvenco ω = s 1 in efektivno napetostjo 100 V. Po vezju teče efektivni tok A. Kolikšna je ohmska upornost neidealne tuljave v vezju? Js, σ = Wm 2 K 4 10

11 Prvi pisni test iz Fizike II (VSS) ( ) 1. Tri enake tanke krožne zanke, ki imajo polmer 10 cm, se nahajajo na skupni navpični geometrijski osi, središča zank pa so med seboj razmaknjena po 5 cm (slika 1). Po vseh treh zankah teče enak električni tok 20 A v isto smer. Kolikšna je gostota magnetnega polja v točki, ki se nahaja na geometrijski osi zank in je 8 cm oddaljena od središča najvišje zanke? 2. Po zelo dolgi, ravni, tanki žici je enakomerno porazdeljen naboj As na cm dolžine žice. Točkasti naboj As miruje 8 cm od žice. Koliko dela moramo opraviti, če ga želimo spravit na razdaljo 14 cm od žice? 3. Homogeno magnetno polje z gostoto 1.3 T je pravokotno na ravnino kvadratne zanke s stranico 15 cm in upornostjo 0.1 Ω. Nenadoma začne gostota magnetnega polja s časom eksponentno pojemati in se v 20 s zmanjša na polovico začetne vrednosti. Kolikšen električni tok teče po zanki 30 s po začetku ugašanja magnetnega polja? 4. Šest enakih uporov z upornostjo 20 Ω je priključenih na baterijo tako, kot kaže slika 2. Skozi označeni upor teče tok 0.2 A. Kolikšna je gonilna napetost baterije? Notranja upornost baterije je zanemarljivo majhna. Js, σ = Wm 2 K 4 Slika 2: 11

12 Pisni izpit iz Fizike II (UNI) ( ) 1. Ravna plošča ima obliko kolobarja s polmeroma 2 in 6 cm. Nanjo je na 2 enakih nasproti ležečih delih enakomerno nanešen naboj s ploskovno gostoto 10 7 As/cm 2 tako, kot kaže slika 1. Kolikšna je jakost električnega polja v točki, ki se nahaja na geometrijski osi plošče in je 7 cm oddaljena od središča? 2. Majhna tuljavica ima N ovojev in presek S. Vrtljiva je okoli osi, ki je pravokotna na njeno geometrijsko os. Homogeno magnetno polje z gostoto B pa je vzporedno z njeno geometrijsko osjo. Po tuljavici teče električni to 0.02 A. Če tuljavico malo zasučemo okoli osi, zaniha z nihajnim časom 0.6 s. S kolikšnim nihajnim časom zaniha tuljavica, če tok skozi njo povečamo na 0.03 A? 3. Foton z energijo 60 kev se comptonsko siplje na mirujočem elektronu. Po sipanju se fotonu energija zmanjša za 7 kev. Pod kolikšnima kotoma glede na začetno smer fotona se po sipanju gibljeta foton in elektron? Comptonova valovna dolžina za elektron je nm. 4. Steklena krogla ima polmer 20 cm, lomni količnik stekla pa je Žarek pade na kroglo tako, da je vzporeden z enim od premerov krogle in se lomi tako, da izstopi iz krogle ravno na presečišču med tem premerom in površino krogle (slika 2). Kolikšna je bila pred vstopom žarka v kroglo razdalja med žarkom in njemu vzporednim premerom krogle? Okoli krogle je zrak z lomnim količnikom 1. Js, σ = Wm 2 K 4, k W = Km Slika 2: 12

13 Pisni izpit iz Fizike II (VSS) ( ) 1. Neko črno telo ima temperaturo 2500 K. Nato ga še malo segrejemo tako, da se valovna dolžina, pri kateri ima spekter izsevanega elektromagnetnega valovanja maksimum zniža za 200 nm. Kolikšen energijski tok sedaj seva to telo z 1 cm 2 svoje površine? 2. Mikroskop ima objektiv z goriščno razdaljo 5 mm in okular z goriščno razdaljo 4 mm. Njegova povečava je 250. Kako daleč od objektiva je predmet? Za normalno zorno razdaljo vzemite 25 cm! 3. Neki delec ima kinetično energijo MeV in gibalno količino MeV/c 0. Kolikšni sta hitrost in mirovna masa tega delca? Računajte relativistično! 4. Upor in tuljava z induktivnostjo 1 mh sta zvezana zaporedno in priključena na generator sinusne izmenične napetosti s krožno frekvenco ω = s 1. Skozi njiju teče efektivni tok A. Če tuljavo nadomestimo s kondenzatorjem, ki ma kapaciteto 1 µf pa teče po vezju efektivni tok A. Kolikšna je efektivna napetost na generatorju in kolikšna je upornost upora? Js, σ = Wm 2 K 4, k W = Km 13

14 Pisni izpit iz Fizike II (UNI) ( ) 1. Tri koncentrične krožne zanke imajo polmere 3 cm, 7 cm in 11 cm (slika 1). Po vseh treh teče enak električni tok 40 A v isto smer. Kolišna je gostota magnetnega polja v točki, ki leži na geometrijski osi zank in je 5 cm oddaljena od središča zank? 2. Upor z upornostjo 100 Ω in kondenzator s kapaciteto 0.1 µf sta zvezana zaporedno in priključena na generator sinusne izmenične napetosti s krožno frekvenco ω = s 1. Skozi njiju teče efektivni tok ma. Nato k obema zaporedno zvežemo še tuljavo, ki ima zanemarljivo majhno ohmsko upornost. Sedaj skozi porabnike teče efektivni tok ma. Kolikšna je induktivnost tuljave? Naloga ima 2 rešitvi, najti morate obe! 3. Predmet je 120 cm oddaljen od zaslona. Med zaslonom in predmetom premikamo tanko zbiralno lečo. Ostro sliko predmeta na zaslonu dobimo pri dveh legah leče. Pri eni od teh dveh leg je slika predmeta na zalonu 9 krat večja, kot pri drugi legi. Kolikšna je goriščna razdalja leče? 4. Krogelni kondenzator ima elektrodi s polmeroma 2 cm in 10 cm, med njima pa je vakuum. Priključen je na napetost 8000 V tako, da je notranja elektroda pozitivna. Proton z maso kg in enim pozitivnim osnovnim nabojem ima na razdalji 1 cm od notranje elektrode komponento hitrosti radialno navzven 2 km/s. Kolikšna je ta komponenta hitrosti, ko je 5 cm oddaljen od notranje elektrode? Ni potrebno računati relativistično! Js, σ = Wm 2 K 4, k W = Km 14

15 Pisni izpit iz Fizike II (VSS) ( ) 1. Kondenzator s kapaciteto 1 µf nabijemo, potem pa praznimo preko upora. Po 20 s se napetost na kondenzatorju zniža na eno tretjino začetne vrednosti. Kolikšna je upornost upora, skozi katerega praznimo kondenzator? 2. Upor z upornostjo 100 Ω in kondenzator s kapaciteto 0.1 µf sta zvezana zaporedno in priključena na generator sinusne izmenične napetosti s krožno frekvenco ω = s 1. Skozi njiju teče efektivni tok ma. Nato k obema zaporedno zvežemo še tuljavo, ki ima zanemarljivo majhno ohmsko upornost. Sedaj skozi porabnike teče efektivni tok ma. Kolikšna je induktivnost tuljave? Naloga ima 2 rešitvi, najti morate obe! 3. Na vodi, ki ima lomni količnik 1.33, plava 2 µm debela plast olja z lomnim količnikom 1.6. Plast osvetljujemo s svetlobo, ki ima valovno dolžino 560 nm. Pod kolikšnim kotom glede na pravokotnico na vodno gladino, ki je najbližji 40 o, moramo plast osvetljevati, da se odbita svetloba ojači? 4. Pozitron, ki ima mirovno maso 0.51 MeV/c 2 0 in kinetično energijo 4 MeV trči v mirujoči elektron in se z njim anihilira. Nastaneta dva fotona, od katerih eden odleti s smeri gibanja pozitrona, drugi pa v nasprotni smeri. Kolikšni sta valovni dolžini nastalih fotonov? Js, σ = Wm 2 K 4, k W = Km 15

16 Prvi pisni test iz Fizike II (UNI) ( ) 1. Štirje točkasti naboji e 1 = , As e 2 = e 3 = in e 4 = mirujejo na skupni premici tako, kot kaže slika 1. Razdalja med e 1 in e 2 je 4 cm, razdalja med e 2 in e 3 je 3 cm in razdalja med e 3 in e 4 je 5 cm. Koliko dela moramo opraviti, da spravimo naboj e 4 na razdaljo 10 cm od naboja e 3 po premici, na kateri so naboji? 2. Po zelo dolgi ravni žici teče električni to I 0 = 10 A. Pravokotna zanka s stranicama 20 in 10 cm leži v ravnini vodnika tako, da sta krajši stranici zanke vzporedni z vodnikom bližja od teh dveh stranic pa je 5 cm oddaljena od vodnika (slika 2). Nenadoma začne tok po vodniku naraščati linearno s časom tako, da odvisnost toka po vodniku od časa podaja enačba I = I 0 + I 1 t, kjer je I 1 = 10 A/s. Kolikšna napetost se inducira v zanki? En podatek v nalogi je odveč - kateri? 3. Koaksialni vodnik ima žilo s polmerom 1 mm in plašč z notranjim polmerom 4 mm. Med žilo in plaščem je izolator z dielektričnostjo 6 in prebojno jakostjo električnega polja 60 kv/cm. Kolikšno največjo napetost smemo priključiti na ta vodnik? 4. Ploščni kondenzator ima elektrodi s ploščino 300 cm 2 v razmiku 2 mm. priključen je na napetost 7000 V. Nenadoma se ena od obeh elektrod začne oddaljevati od druge s konstantnim pospeškom 1 mm/s 2. Kolikšen električni tok teče skozi vir napetosti 3 s po začetku premikanja elektrode? Js, σ = Wm 2 K 4 Slika 2: 16

17 Prvi pisni test iz Fizike II (VSS) ( ) 1. Štirje točkasti naboji e 1 = , As e 2 = e 3 = in e 4 = mirujejo na skupni premici tako, kot kaže slika 1. Razdalja med e 1 in e 2 je 4 cm, razdalja med e 2 in e 3 je 3 cm in razdalja med e 3 in e 4 je 5 cm. Kolikšna sila deluje na naboj e 4? 2. Trije upori so priključeni na generator z gonilno napetostjo 200 V in zanemarljivo majhno notranjo upornostjo tako, kot kaže slika 2. Prva dva upora merita 100 Ω in 140 Ω, na tretjem uporu pa se porablja moč W. Kolikšen je ta upor? Naloga ima dve rešitvi. Najti morate obe!! 3. Kondenzator polnimo preko upora z upornostjo 5 MΩ. Po 3 s doseže napetost na kondenzatorju 80 % svoje končne vrednosti. Kolikšna je kapaciteta kondenzatorja? 4. Dva zelo dolga vzporedna ravna vodnika sta med seboj oddaljena 20 cm. Levi krajišči teh dveh vodnikov sta povezani z negibno prečko, ki je dolga 20 cm. Vodnika in prečka imajo enak presek 2 mm 2 in specifično upornost 0.03 Ωmm 2 /m. Druga prečka, ki je enaka kot prva, je gibljiva vzdolž vodnikov in se z njima stika na krajiščih. Homogeno magnetno polje z gostoto 0.8 T je pravokotno na ravnino vodnikov in prečk (slika 3). Druga prečka v začetku mituje ob prvi prečki, v nekem trenutku pa se začne gibati vzdolž vodnikov s konstantnim pospeškom 2 cm/s 2. Kolikšen inducirani tok teče po zanki, ki jo tvorita vodnika in prečki 4 s po začetku gibanja druge prečke? Js, σ = Wm 2 K 4 Slika 2: Slika 3: 17

18 Pisni izpit Fizike II (UNI) ( ) 1. Po 3 m dolgem ravnem tankem vodniku je enakomerno porazdeljen naboj As. Točkasti naboj As miruje 30 cm od krajišča vodnika in leži na isti premici, kot vodnik (slika 1). S kolikšno silo se privlačita naboj in vodnik? 2. Po zelo dolgi ravni žici teče električni to I 0. Pravokotna zanka s stranicama 20 in 10 cm leži v ravnini vodnika tako, da sta krajši stranici zanke vzporedni z vodnikom, bližja od teh dveh stranic pa je 5 cm oddaljena od vodnika (slika 2). Nenadoma začne tok po vodniku naraščati s časom tako, da odvisnost toka po vodniku od časa podaja enačba I = I 0 + I 1 t 2, kjer je I 1 = 10 A/s 2. Kolikšna napetost se inducira v zanki 4 sekunde po začetku naraščanja toka po vodniku? 3. Predmet postavimo pred pokončen zaslon. Med predmetom in zaslonom premikamo tanko zbiralno lečo z goriščno razdaljo 16 cm. Ostro sliko predmeta na zaslonu dobimo pri dveh legah leče. Pri eni od teh dveh leg je razdalja med predmetom in lečo štirikrat večja, kot pri drugi. Kolikšna je razdalja med predmetom in zaslonom? 4. Delec ima kinetično energijo 6000 MeV in mirovno maso 938 MeV/c 2 0. Kolikšna je njegova gibalna količina? Js, σ = Wm 2 K 4 Slika 2: 18

19 Pisni izpit Fizike II (VSS) ( ) 1. Na baterijo priključimo upor, ki ima upornost 20 Ω. Na njem se porablja moč W. Nato upor zamenjamo z drugim, ki ima upornost 5 Ω. Na njem se porablja moč W. Kolikšni sta notranja upornost in gonilna napetost baterije? 2. Neko črno telo segrejemo na 2800 K. Nato malo počakamo, da se telo ohladi za toliko, da se valovna dolžina, pri kateri ima spekter izsevanega elektromagnetnega valovanja maksimum, poveča za 800 nm. Kolikšen energijski tok sedaj seva to črno telo v svojo okolico? Njegova površina je 100 cm Mikroskop ima objektiv z goriščno razdaljo 15 mm in povečavo Predmet je 2 cm pred objektivom. Kolikšna je goriščna razdalja okularja? Normalna zorna razdalja je 25 cm. 4. Fotokatoda ima izstopno delo 1.8 ev. Osvetljujemo jo s svetlobo, ki ima valovno dolžino 450 nm. Kolikšna je lahko največ kinetična energija izbitih elektronov? Js, σ = Wm 2 K 4, k W = mk 19

20 Pisni izpit iz Fizike II (UNI) ( ) 1. Klinasta plast ima kot ob vrhu 10 4 radiana in lomni količnik 1.4. V navpični smeri jo osvetljujemo z enobarvno svetlobo (slika 1). Na osvetljeni ploskvi dobimo svetle in temne proge. Razdalja med dvema sosednjima svetlima progama je 2 mm. Kolikšna je valovna dolžina svetlobe s katero osvetljujemo plast? Upoštevajte, da je kot ob vrhu plasti majhen in je tangens kota približno enak kotu! 2. Kondenzator C 1 s kapaciteto C 1 = 2 µf najprej nabijemo na napetost U 0 = 7000 V, potem pa preklopimo stikalo in ga praznimo preko zaporedno zvezanih upora z upornostjo R = 2 MΩ in drugega kondenzatorja s kapaciteto C 2 = 0.8 µf, ki je v začetku prazen (slika 2). Kolikšne so napetosti na uporu in na obeh kondenzatorjih 3 milisekunde po preklopu stikala? 3. Neko črno telo ima maso 800 g, površino 500 cm 2 in specifično toploto 200 J/kgK. V začetku ima temperaturo 2800 K. Po kolikšnem času se mu temperatura zniža na 2100 K, če oddaja toploto samo s sevanjem, kot idealno črno telo? 4. Kolikšna je hitrost delca, katerega kinetična energija je 4 krat večja od njegove mirovne energije? Js, σ = Wm 2 K 4 Slika 2: 20

21 Pisni izpit iz Fizike II (VSS) ( ) 1. Tanka žica je sklenjena v krožno zanko s polmerom 6 cm. Po žici je enakomerno porazdeljen naboj As. Točkasti naboj As miruje na geometrijski osi zanke in je 7 cm oddaljen od središča zanke. S kolikšno silo se privlačita naboj in zanka? 2. Radijski oddajnik z močjo 500 W oddaja elektromagnetne valove enakomerno v vse smeri. Kolikšna je amplituda električnega polja oddanega elektromagnetnega valovanja v razdalji 80 km od oddajnika? 3. Mikroskop ima objektiv z goriščno razdaljo 15 mm in okular z goriščno razdaljo 5 mm. Predmet je oddaljen 20 mm od objektiva. Kolikšna je povečava tega mikroskopa? Normalna zorna razdalja je 25 cm. 4. Trije upori R 1 = 15 Ω, R 2 in R 3 = 20 Ω so priključeni na generator enosmerne napetosti z zanemarljivo majhno notranjo upornostjo tako, kot kaže slika 1. Kolikšen mora biti upor R 2, da se bo na njem porabljala največja moč? Js, σ = Wm 2 K 4 21

Poskusi s kondenzatorji

Poskusi s kondenzatorji Poskusi s kondenzatorji Samo Lasič, Fakulteta za Matematiko in Fiziko, Oddelek za fiziko, Ljubljana Povzetek Opisani so nekateri poskusi s kondenzatorji, ki smo jih izvedli z merilnim vmesnikom LabPro.

Prikaži več

Univerza v Novi Gorici Fakulteta za aplikativno naravoslovje Fizika (I. stopnja) Mehanika 2014/2015 VAJE Gravitacija - ohranitveni zakoni

Univerza v Novi Gorici Fakulteta za aplikativno naravoslovje Fizika (I. stopnja) Mehanika 2014/2015 VAJE Gravitacija - ohranitveni zakoni Univerza v Novi Gorici Fakulteta za aplikativno naravoslovje Fizika (I. stopnja) Mehanika 2014/2015 VAJE 12. 11. 2014 Gravitacija - ohranitveni zakoni 1. Telo z maso M je sestavljeno iz dveh delov z masama

Prikaži več

7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE

7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE 7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE 1. UVOD Enačbo leče dobimo navadno s pomočjo geometrijskih konstrukcij. V našem primeru bomo do te enačbe prišli eksperimentalno, z merjenjem razdalj a in b. 2. NALOGA Izračunaj

Prikaži več

1 Naloge iz Matematične fizike II /14 1. Enakomerno segreto kocko vržemo v hladnejšo vodo stalne temperature. Kako se spreminja s časom temperat

1 Naloge iz Matematične fizike II /14 1. Enakomerno segreto kocko vržemo v hladnejšo vodo stalne temperature. Kako se spreminja s časom temperat 1 Naloge iz Matematične fizike II - 2013/14 1. Enakomerno segreto kocko vržemo v hladnejšo vodo stalne temperature. Kako se spreminja s časom temperatura v kocki? Kakšna je časovna odvisnost toplotnega

Prikaži več

ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG TEORIJA Električni nihajni krog je električno vezje, ki služi za generacijo visokofrekvenče izmenične napetosti. V osnovi je "

ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG TEORIJA Električni nihajni krog je električno vezje, ki služi za generacijo visokofrekvenče izmenične napetosti. V osnovi je ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG TEORIJA Električni nihajni krog je električno vezje, ki služi za generacijo visokofrekvenče izmenične napetosti. V osnovi je "električno" nihalo, sestavljeno iz vzporedne vezave

Prikaži več

Microsoft Word - M

Microsoft Word - M Državni izpitni center *M773* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK NAVODILA ZA OCENJEVANJE Četrtek, 4. junij SPLOŠNA MATRA RIC M-77--3 IZPITNA POLA ' ' Q Q ( Q Q)/ Zapisan izraz za naboja ' ' 6 6 6 Q Q (6 4 ) / C

Prikaži več

Prevodnik_v_polju_14_

Prevodnik_v_polju_14_ 14. Prevodnik v električnem polju Vsebina poglavja: prevodnik v zunanjem električnem polju, površina prevodnika je ekvipotencialna ploskev, elektrostatična indukcija (influenca), polje znotraj votline

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Državni izpitni center *M77* SPOMLADANSK ZPTN OK NAVODLA ZA OCENJEVANJE Petek, 7. junij 0 SPLOŠNA MATA C 0 M-77-- ZPTNA POLA ' ' QQ QQ ' ' Q QQ Q 0 5 0 5 C Zapisan izraz za naboj... točka zračunan naboj...

Prikaži več

Naloge 1. Dva električna grelnika z ohmskima upornostma 60 Ω in 30 Ω vežemo vzporedno in priključimo na idealni enosmerni tokovni vir s tokom 10 A. Tr

Naloge 1. Dva električna grelnika z ohmskima upornostma 60 Ω in 30 Ω vežemo vzporedno in priključimo na idealni enosmerni tokovni vir s tokom 10 A. Tr Naloge 1. Dva električna grelnika z ohmskima upornostma 60 Ω in 30 Ω vežemo vzporedno in priključimo na idealni enosmerni tokovni vir s tokom 10 A. Trditev: idealni enosmerni tokovni vir obratuje z močjo

Prikaži več

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_ junij 2013_pola1 in 2

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_ junij 2013_pola1 in 2 Šifra kandidata: Srednja elektro šola in tehniška gimnazija ELEKTROTEHNIKA PISNA IZPITNA POLA 1 12. junij 2013 Čas pisanja 40 minut Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero

Prikaži več

VIN Lab 1

VIN Lab 1 Vhodno izhodne naprave Laboratorijska vaja 1 - AV 1 Signali, OE, Linije VIN - LV 1 Rozman,Škraba, FRI Laboratorijske vaje VIN Ocena iz vaj je sestavljena iz ocene dveh kolokvijev (50% ocene) in iz poročil

Prikaži več

Predtest iz za 1. kontrolno nalogo- 2K Teme za kontrolno nalogo: Podobni trikotniki. Izreki v pravokotnem trikotniku. Kotne funkcije poljubnega kota.

Predtest iz za 1. kontrolno nalogo- 2K Teme za kontrolno nalogo: Podobni trikotniki. Izreki v pravokotnem trikotniku. Kotne funkcije poljubnega kota. Predtest iz za 1. kontrolno nalogo- K Teme za kontrolno nalogo: Podobni trikotniki. Izreki v pravokotnem trikotniku. Kotne funkcije poljubnega kota. Osnovne zveze med funkcijamo istega kota. Uporaba kotnih

Prikaži več

Naloge s kolokvijev iz fizike za študente FRI v letih 2013/14 in 2014/15 1. Nekdo vrže žogo iz izhodišča s hitrostjo 25 m/s pod kotom 60 glede na vodo

Naloge s kolokvijev iz fizike za študente FRI v letih 2013/14 in 2014/15 1. Nekdo vrže žogo iz izhodišča s hitrostjo 25 m/s pod kotom 60 glede na vodo Naloge s kolokvijev iz fizike za študente FRI v letih 2013/14 in 2014/15 1. Nekdo vrže žogo iz izhodišča s hitrostjo 25 m/s pod kotom 60 glede na vodoravnico (poševni met). Nekdo drug vrže žogo v vodoravni

Prikaži več

dr. Andreja Šarlah Teorijska fizika II (FMF, Pedagoška fizika, 2010/11) kolokviji in izpiti Vsebina Kvantna mehanika 2 1. kolokvij 2 2. kolokvij 4 1.

dr. Andreja Šarlah Teorijska fizika II (FMF, Pedagoška fizika, 2010/11) kolokviji in izpiti Vsebina Kvantna mehanika 2 1. kolokvij 2 2. kolokvij 4 1. dr. Andreja Šarlah Teorijska fizika II (FMF, Pedagoška fizika, 2010/11) kolokviji in izpiti Vsebina Kvantna mehanika 2 1. kolokvij 2 2. kolokvij 4 1. izpit 5 2. izpit 6 3. izpit (2014) 7 Termodinamika

Prikaži več

VPRAŠANJA ZA USTNI IZPIT PRI PREDMETU OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II PREDAVATELJ PROF. DR. DEJAN KRIŽAJ Vprašanja so v osnovi sestavljena iz naslovov poglav

VPRAŠANJA ZA USTNI IZPIT PRI PREDMETU OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II PREDAVATELJ PROF. DR. DEJAN KRIŽAJ Vprašanja so v osnovi sestavljena iz naslovov poglav VPRAŠANJA ZA USTNI IZPIT PRI PREDMETU OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II PREDAVATELJ PROF. DR. DEJAN KRIŽAJ Vprašanja so v osnovi sestavljena iz naslovov poglavij v učbeniku Magnetika in skripti Izmenični signali.

Prikaži več

TrLin Praktikum II Lastnosti transmisijske linije Uvod Visokofrekvenčne signale in energijo večkrat vodimo po kablih imenovanih transmisijske linije.

TrLin Praktikum II Lastnosti transmisijske linije Uvod Visokofrekvenčne signale in energijo večkrat vodimo po kablih imenovanih transmisijske linije. Lastnosti transmisijske lije Uvod Visokofrekvenčne signale energijo večkrat vodimo po kablih imenovanih transmisijske lije. V fiziki pogosto prenašamo signale v obliki kratkih napetostnih ali tokovnih

Prikaži več

Microsoft Word - CelotniPraktikum_2011_verZaTisk.doc

Microsoft Word - CelotniPraktikum_2011_verZaTisk.doc Elektrotehniški praktikum Sila v elektrostatičnem polju Namen vaje Našli bomo podobnost med poljem mirujočih nabojev in poljem mas, ter kakšen vpliv ima relativna vlažnost zraka na hitrost razelektritve

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Vhodno-izhodne naprave naprave 1 Uvod VIN - 1 2018, Igor Škraba, FRI Vsebina 1 Uvod Signal električni signal Zvezni signal Diskretni signal Digitalni signal Lastnosti prenosnih medijev Slabljenje Pasovna

Prikaži več

LABORATORIJSKE VAJE IZ FIZIKE

LABORATORIJSKE VAJE IZ FIZIKE UVOD LABORATORIJSKE VAJE IZ FIZIKE V tem šolskem letu ste se odločili za fiziko kot izbirni predmet. Laboratorijske vaje boste opravljali med poukom od začetka oktobra do konca aprila. Zunanji kandidati

Prikaži več

Fizikalne osnove svetlobe

Fizikalne osnove svetlobe Fizikalne osnove svetlobe Svetloba Svetloba - skrivnostna in fascinantna spremljevalka človekove zgodovine Kako deluje vid? Svetloba in vid Dva pojma, ki sta danes neločljivo povezana. Vendar ni bilo vedno

Prikaži več

Inducirana_napetost(11)

Inducirana_napetost(11) Inducirana napetost Equatio n Section 11 Vsebina poglavja: Inducirana napetost izražena s časovno spremembo magnetnega pretoka (sklepa) skozi zanko (tuljavo), inducirana napetost izražena z lastno ali

Prikaži več

MERJENJE GORIŠČNE RAZDALJE LEČE

MERJENJE GORIŠČNE RAZDALJE LEČE MERJENJE GORIŠČNE RAZDALJE LEČE 1. UVOD: V tej vaji je bilo potrebno narediti pet nalog, povezanih z lečami. 2. NALOGA: -Na priloženih listih POTREBŠČINE: -Na priloženih listih A. Enačba zbiralne leče

Prikaži več

Ime in priimek

Ime in priimek Polje v osi tokovne zanke Seminar pri predmetu Osnove Elektrotehnike II, VSŠ (Uporaba programskih orodij v elektrotehniki) Ime Priimek, vpisna številka, skupina Ljubljana,.. Kratka navodila: Seminar mora

Prikaži več

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_11. junij 2104

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_11. junij 2104 Šifra kandidata: Srednja elektro šola in tehniška gimnazija ELEKTROTEHNIKA PISNA IZPITNA POLA 1 11. junij 2014 Čas pisanja 40 minut Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero

Prikaži več

Microsoft Word - 2. Merski sistemi-b.doc

Microsoft Word - 2. Merski sistemi-b.doc 2.3 Etaloni Definicija enote je največkrat šele natančno formulirana naloga, kako enoto realizirati. Primarni etaloni Naprava, s katero realiziramo osnovno ali izpeljano enoto je primarni etalon. Ima največjo

Prikaži več

SLOVENIJA

SLOVENIJA KONDENZATORJI VRSTE in UPORABA Anja Pomeni besed: Kondenzator je naprava za shranjevanje električnega naboja Kapaciteta kondenzatorja pove, koliko naboja lahko hrani pri napetosti enega volta. Kapaciteta

Prikaži več

VAJE

VAJE UČNI LIST Geometrijska telesa Opomba: pri nalogah, kjer računaš maso jeklenih teles, upoštevaj gostoto jekla 7,86 g / cm ; gostote morebitnih ostalih materialov pa so navedene pri samih nalogah! Fe 1)

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - OVT_4_IzolacijskiMat_v1.pptx

Microsoft PowerPoint - OVT_4_IzolacijskiMat_v1.pptx Osnove visokonapetostne tehnike Izolacijski materiali Boštjan Blažič bostjan.blazic@fe.uni lj.si leon.fe.uni lj.si 01 4768 414 013/14 Izolacijski materiali Delitev: plinasti, tekoči, trdni Plinasti dielektriki

Prikaži več

7. tekmovanje v znanju astronomije 8. razred OŠ Državno tekmovanje, 9. januar 2016 REŠITVE NALOG IN TOČKOVNIK SKLOP A V sklopu A je pravilen odgovor o

7. tekmovanje v znanju astronomije 8. razred OŠ Državno tekmovanje, 9. januar 2016 REŠITVE NALOG IN TOČKOVNIK SKLOP A V sklopu A je pravilen odgovor o 7. tekmovanje v znanju astronomije 8. razred OŠ Državno tekmovanje, 9. januar 2016 REŠITVE NALOG IN TOČKOVNIK SKLOP A V sklopu A je pravilen odgovor ovrednoten z 2 točkama; če ni obkrožen noben odgovor

Prikaži več

Opisi območij rezultatov NPZ

Opisi območij rezultatov NPZ Predmetna komisija za fiziko Opisi dosežkov učencev 9. razreda na nacionalnem preverjanju znanja Slika: Porazdelitev točk pri fiziki, 9. razred Uvodni komentar Pri sestavljanju nalog je PK za fiziko upoštevala,

Prikaži več

Vektorji - naloge za test Naloga 1 Ali so točke A(1, 2, 3), B(0, 3, 7), C(3, 5, 11) b) A(0, 3, 5), B(1, 2, 2), C(3, 0, 4) kolinearne? Naloga 2 Ali toč

Vektorji - naloge za test Naloga 1 Ali so točke A(1, 2, 3), B(0, 3, 7), C(3, 5, 11) b) A(0, 3, 5), B(1, 2, 2), C(3, 0, 4) kolinearne? Naloga 2 Ali toč Vektorji - naloge za test Naloga 1 li so točke (1, 2, 3), (0, 3, 7), C(3, 5, 11) b) (0, 3, 5), (1, 2, 2), C(3, 0, 4) kolinearne? Naloga 2 li točke a) (6, 0, 2), (2, 0, 4), C(6, 6, 1) in D(2, 6, 3), b)

Prikaži več

Microsoft Word - Avditorne.docx

Microsoft Word - Avditorne.docx 1. Naloga Delovanje oscilatorja je odvisno od kapacitivnosti kondenzatorja C. Dopustno območje izhodnih frekvenc je podano z dopustnim območjem kapacitivnosti C od 1,35 do 1,61 nf. Uporabljen je kondenzator

Prikaži več

TOTP - Fizika 2017/18 Seznam obravnavanih vsebin January 19, 2018 Ta seznam vsebin ne nadomešča zapiskov s predavanj. Je pa izčrpen spisek tega, kar s

TOTP - Fizika 2017/18 Seznam obravnavanih vsebin January 19, 2018 Ta seznam vsebin ne nadomešča zapiskov s predavanj. Je pa izčrpen spisek tega, kar s TOTP - Fizika 2017/18 Seznam obravnavanih vsebin January 19, 2018 Ta seznam vsebin ne nadomešča zapiskov s predavanj. Je pa izčrpen spisek tega, kar smo obravnavali. Vektorske količine so označene krepko.

Prikaži več

Teorija

Teorija 1.Newtnovi zakoni, kako je def. gibalna količina,kdaj se ohranja? 2.plinska enačba,poimenuj kaj v njej nastopa..nariši grafe za vse 3 termodinamske procese pri konst. tlaku,temp... 3.vse o nihanju vzmetnega

Prikaži več

Gorivna celica

Gorivna celica Laboratorij za termoenergetiko Delovanje gorivnih celic Najbolj uveljavljeni tipi gorivnih celic Obstaja veliko različnih vrst gorivnih celic, najpogosteje se jih razvršča glede na vrsto elektrolita Obratovalna

Prikaži več

Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad PRIPRAVE NA PISNI DEL IZPITA IZ MATEMATIKE 2. letnik nižjega pok

Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad PRIPRAVE NA PISNI DEL IZPITA IZ MATEMATIKE 2. letnik nižjega pok Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad PRIPRAVE NA PISNI DEL IZPITA IZ MATEMATIKE 2. letnik nižjega poklicnega izobraževanja NAVODILA: Izpit iz matematike

Prikaži več

1. Električne lastnosti varikap diode Vsaka polprevodniška dioda ima zaporno plast, debelina katere narašča z zaporno napetostjo. Dioda se v zaporni s

1. Električne lastnosti varikap diode Vsaka polprevodniška dioda ima zaporno plast, debelina katere narašča z zaporno napetostjo. Dioda se v zaporni s 1. Električne lastnosti varikap diode Vsaka polprevodniška dioda ima zaporno plast, debelina katere narašča z zaporno napetostjo. Dioda se v zaporni smeri obnaša kot nelinearen kondenzator, ki mu z višanjem

Prikaži več

N

N Državni izpitni center *N19141132* 9. razred FIZIKA Ponedeljek, 13. maj 2019 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA v 9. razredu Državni izpitni center Vse pravice pridržane. 2 N191-411-3-2

Prikaži več

DN080038_plonk plus fizika SS.indd

DN080038_plonk plus fizika SS.indd razlage I formule I rešeni primeri I namigi I opozorila I tabele Srednješolski Plonk+ Fizika razlage formule rešeni primeri namigi opozorila tabele Avtor: Vasja Kožuh Strokovni pregled: dr. Gorazd Planinšič

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Državni izpitni center *M7773* SPOMLDNSKI IZPITNI ROK NVODIL Z OCENJEVNJE Četrtek,. junij 07 SPLOŠN MTUR Državni izpitni center Vse pravice pridržane. M7-77--3 IZPITN POL W kwh 000 W 3600 s 43, MJ Pretvorbena

Prikaži več

Microsoft Word - GorivnaCelica_h-tec10.doc

Microsoft Word - GorivnaCelica_h-tec10.doc Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo Aškerčeva 6 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 477 12 00 faks: 01 251 85 67 www.fs.uni-lj.si e-mail: dekanat@fs.uni-lj.si Katedra za energetsko strojništvo

Prikaži več

Krmiljenje elektromotorj ev

Krmiljenje elektromotorj ev Krmiljenje elektromotorj ev Če enosmerni elektromotor priključimo na vir enosmerne napetosti, se gred motorja vrti ves čas v isto smer. Zamenjamo priključka (pola) baterije. Gred elektromotorja se vrti

Prikaži več

1. K O~O~V~J Skupina: A Ce v racunskih nazogah ni pripadajocega poteka, ne dobite nobene toeke! Upoiitevani bodo samo 8teviZski rezultati v o kvireki

1. K O~O~V~J Skupina: A Ce v racunskih nazogah ni pripadajocega poteka, ne dobite nobene toeke! Upoiitevani bodo samo 8teviZski rezultati v o kvireki 1. K O~O~V~J Skupina: A Ce v racunskih nazogah ni pripadajocega poteka, ne dobite nobene toeke! Upoiitevani bodo samo 8teviZski rezultati v o kvireki h! 1. V vzporedno vezavo treh uporov (vsak 10Q) teee

Prikaži več

Equation Chapter 1 Section 24Trifazni sistemi

Equation Chapter 1 Section 24Trifazni sistemi zmenicni_signali_triazni_sistemi(4b).doc / 8.5.7/ Triazni sistemi (4) Spoznali smo že primer dvoaznega sistema pri vrtilnem magnetnem polju, ki sta ga ustvarjala dva para prečno postavljenih tuljav s azno

Prikaži več

E in M polje

E in M polje 25 E & M polje Električno polje Jakost polja in naboji Influenčne meritve polja Magnetno polje Indukcija napetosti Indukcijske meritve polja Jakost polja in tokovi Električni generator Izmenični tok Energija

Prikaži več

Naloge iz Osnov moderne fizike 2. del 24. november 2018, 1 3 Valovne lastnosti delcev 3.1 De Brogliejevi valovi 1. Kolikšna je valovna dolžina zrna pe

Naloge iz Osnov moderne fizike 2. del 24. november 2018, 1 3 Valovne lastnosti delcev 3.1 De Brogliejevi valovi 1. Kolikšna je valovna dolžina zrna pe Naloge iz Osnov moderne fizike 2. del 24. november 2018, 1 3 Valovne lastnosti delcev 3.1 De Brogliejevi valovi 1. Kolikšna je valovna dolžina zrna peska, ki tehta 1 mg in ga nosi veter s hitrostjo 20

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Vhodno izhodne naprave Laboratorijska vaja 5 - LV 1 Meritve dolžine in karakteristične impedance linije VIN - LV 1 Rozman,Škraba, FRI Model linije Rs Z 0, Vs u i u l R L V S - Napetost izvora [V] R S -

Prikaži več

Opisi območij rezultatov NPZ

Opisi območij rezultatov NPZ Predmetna komisija za fiziko Opisi dosežkov učencev 9. razreda pri NPZ-ju Slika: Porazdelitev točk pri fiziki, 9. razred Uvodni komentar Pri sestavljanju nalog je PK za fiziko upoštevala, da pomeni znanje

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo Marjan Jenko Dopolnilno gradivo za Elektrotehnika in elektronika 3004, računske naloge z rešitvami Ljubl

Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo Marjan Jenko Dopolnilno gradivo za Elektrotehnika in elektronika 3004, računske naloge z rešitvami Ljubl Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo Marjan Jenko Dopolnilno gradivo za Elektrotehnika in elektronika 3004, računske naloge z rešitvami Ljubljana, 2014 2 Kazalo 1. Ohmov zakon... 6 1.1. Enačba

Prikaži več

STAVKI _5_

STAVKI _5_ 5. Stavki (Teoremi) Vsebina: Stavek superpozicije, stavek Thévenina in Nortona, maksimalna moč na bremenu (drugič), stavek Tellegena. 1. Stavek superpozicije Ta stavek določa, da lahko poljubno vezje sestavljeno

Prikaži več

15. Seminar Optične Komunikacije Laboratorij za Sevanje in Optiko Fakulteta za Elektrotehniko Ljubljana, 30.jan - 1.feb 2008 Osnovne omejitve svetlobn

15. Seminar Optične Komunikacije Laboratorij za Sevanje in Optiko Fakulteta za Elektrotehniko Ljubljana, 30.jan - 1.feb 2008 Osnovne omejitve svetlobn 15. Seminar Optične Komunikacije Laboratorij za Sevanje in Optiko Fakulteta za Elektrotehniko Ljubljana, 30.jan - 1.feb 2008 Osnovne omejitve svetlobnega vlakna Matjaž Vidmar Seznam prosojnic: Slika 1

Prikaži več

17. Karakteristična impedanca LC sita Eden osnovnih gradnikov visokofrekvenčnih vezij so frekvenčna sita: nizko-prepustna, visoko-prepustna, pasovno-p

17. Karakteristična impedanca LC sita Eden osnovnih gradnikov visokofrekvenčnih vezij so frekvenčna sita: nizko-prepustna, visoko-prepustna, pasovno-p 17. Karakteristična impedanca LC sita Eden osnovnih gradnikov visokofrekvenčnih vezij so frekvenčna sita: nizko-prepustna, visoko-prepustna, pasovno-prepustna in pasovno-zaporna. Frekvenčna sita gradimo

Prikaži več

Osnove elektrotehnike 1, VSŠ

Osnove elektrotehnike 1, VSŠ akrižajosnove elektrotehnike 1, VSŠ Osnovna izpitna vprašanja za ustni izpit ENOSMERNA VEZJA 1. Kirchoffova zakona: enačbi, katere lastnosti polja opisujeta, razlaga, uporaba. 1.Khz Vsota vseh tokov v

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Upori

Upori Linearni upor Upor raznovrstnih tehnoloških izvedb sodi med najpogostejše elemente v elektronskih napravah. Kadar se njegova nazivna upornost R N ne spreminja v odvisnosti od pritisnjene napetosti ali

Prikaži več

ANALITIČNA GEOMETRIJA V RAVNINI

ANALITIČNA GEOMETRIJA V RAVNINI 3. Analitična geometrija v ravnini Osnovna ideja analitične geometrije je v tem, da vaskemu geometrijskemu objektu (točki, premici,...) pridružimo števila oz koordinate, ki ta objekt popolnoma popisujejo.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Vhodno izhodne naprave Laboratorijska vaja 4 - AV 4 Linije LTSpice, simulacija elektronskih vezij VIN - LV 1 Rozman,Škraba, FRI LTSpice LTSpice: http://www.linear.com/designtools/software/ https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-andcalculators/ltspice-simulator.html

Prikaži več

1 Merjenje sil in snovnih lastnosti 1.1 Merjenje sil z računalnikom Umeritev senzorja Senzor za merjenje sile pretvarja silo v električno napetost. Si

1 Merjenje sil in snovnih lastnosti 1.1 Merjenje sil z računalnikom Umeritev senzorja Senzor za merjenje sile pretvarja silo v električno napetost. Si 1 Merjenje sil in snovnih lastnosti 11 Merjenje sil z računalnikom Umeritev senzorja Senzor za merjenje sile pretvarja silo v električno napetost Signal vodimo do računalnika, ki prikaže časovno odvisnost

Prikaži več

Univerza v Mariboru Fakulteta za naravoslovje in matematiko Oddelek za matematiko in računalništvo Enopredmetna matematika IZPIT IZ VERJETNOSTI IN STA

Univerza v Mariboru Fakulteta za naravoslovje in matematiko Oddelek za matematiko in računalništvo Enopredmetna matematika IZPIT IZ VERJETNOSTI IN STA Enopredmetna matematika IN STATISTIKE Maribor, 31. 01. 2012 1. Na voljo imamo kovanca tipa K 1 in K 2, katerih verjetnost, da pade grb, je p 1 in p 2. (a) Istočasno vržemo oba kovanca. Verjetnost, da je

Prikaži več

Eksperimenti iz Osnov moderne fizike Gregor Bavdek, Bojan Golli Pedagoška fakulteta UL Ljubljana 2016 Kazalo 1 Michelsonov interferometer 2 2 Fotoefek

Eksperimenti iz Osnov moderne fizike Gregor Bavdek, Bojan Golli Pedagoška fakulteta UL Ljubljana 2016 Kazalo 1 Michelsonov interferometer 2 2 Fotoefek Eksperimenti iz Osnov moderne fizike Gregor Bavdek, Bojan Golli Pedagoška fakulteta UL Ljubljana 2016 Kazalo 1 Michelsonov interferometer 2 2 Fotoefekt 4 3 Statistika sunkov iz radioaktivnega izvora 5

Prikaži več

P182C10111

P182C10111 Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P18C10111* JESENSKI IZPITNI ROK MATEMATIKA Izpitna pola Ponedeljek, 7. avgust 018 / 10 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno

Prikaži več

9razred.xls

9razred.xls Naloge iz 9 razreda 0- (d) dav Na cilj poti pripeljemo pri povprečni enakomerni hitrosti 90km/ h v 6 urah Koliko časa bi potrebovali za enako pot, če bi b) S katero povprečno hitrostjo smo vozili, vozili

Prikaži več

DELOVNI LIST ZA UČENCA

DELOVNI LIST ZA UČENCA ZRCALA - UVOD 1. polprepustno zrcalo 2. ploščice različnih barv ( risalni žebljički), svinčnik 3. ravnilo Na bel papir postavi polprepustno zrcalo in označi njegovo lego. Pred zrcalo postavi risalni žebljiček.

Prikaži več

1. izbirni test za MMO 2018 Ljubljana, 16. december Naj bo n naravno število. Na mizi imamo n 2 okraskov n različnih barv in ni nujno, da imam

1. izbirni test za MMO 2018 Ljubljana, 16. december Naj bo n naravno število. Na mizi imamo n 2 okraskov n različnih barv in ni nujno, da imam 1. izbirni test za MMO 018 Ljubljana, 16. december 017 1. Naj bo n naravno število. Na mizi imamo n okraskov n različnih barv in ni nujno, da imamo enako število okraskov vsake barve. Dokaži, da se okraske

Prikaži več

resitve.dvi

resitve.dvi FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Matematika 2. kolokvij 4. januar 212 Ime in priimek: Vpisna št: Navodila Pazljivo preberite besedilo naloge, preden se lotite reševanja. Veljale bodo samo rešitve na papirju, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - ge-v01-osnove

Microsoft Word - ge-v01-osnove .. Hidroelektrarna Gladina akumulacijskega jezera hidroelektrarne je 4 m nad gladino umirjevalnega bazena za elektrarno. Skozi turbino teče 45 kg/s vode. Temperatura okolice in vode je 0 C, zračni tlak

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.:

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.: SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 61 90 90 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Tonski generator IDEAL Electrical PRO Kataloška št.: 61 90 90 KAZALO LASTNOSTI NAPRAVE...3 SESTAVNI DELI NAPRAVE...3

Prikaži več

Dinamika, laboratorijske vaje

Dinamika, laboratorijske vaje Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo LADISK Laboratorij za dinamiko strojev in konstrukcij Dinamika Laboratorijske vaje 1 Določitev aksialnega masnega vztrajnostnega momenta ojnice 2 2 Uravnoteženje

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke VGRADNJA KOMPAKTNEGA KOLEKTORJA ZA OGREVANJE NIZKENERGIJSKE HIŠE S TOPLOTNO ČRPALKO ZEMLJA/VODA Vgradnja kompaktnega zemeljskega kolektorja v obliki košare prihrani 75 % površino zemlje v primerjavi z

Prikaži več

Microsoft Word - Astronomija-Projekt19fin

Microsoft Word - Astronomija-Projekt19fin Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko Jure Hribar, Rok Capuder Radialna odvisnost površinske svetlosti za eliptične galaksije Projektna naloga pri predmetu astronomija Ljubljana, april

Prikaži več

Microsoft Word - 04_SI_Montaža ogrevanja stropa.docx

Microsoft Word - 04_SI_Montaža ogrevanja stropa.docx Montaža ogrevanja stropa Osnovna pravila za načrtovanje in montažo ECOFILM C ogrevalne folije Ogrevalna folija se montira vzporedno s prečnimi nosilci konstrukcije spuščenega stropa. Folija se pritrdi

Prikaži več

Izmenični signali – metode reševanja vezij

Izmenični signali – metode reševanja vezij Izmenicni sinali_metode_resevanja (1d).doc 1/10 8/05/007 Izmenični sinali metode reševanja vezij (1) Načine analize enosmernih vezij smo že spoznali. Pri vezjih z izmeničnimi sinali lahko uotovimo, da

Prikaži več

Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T

Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T pred požarnim preskokom Q FO za požarni preskok polnorazviti

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 6325 PRILOGA II Del A NAJVEČJE MERE IN MASE VOZIL 1 NAJVEČJE DOVOLJENE MERE 1.1 Največja

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 6325 PRILOGA II Del A NAJVEČJE MERE IN MASE VOZIL 1 NAJVEČJE DOVOLJENE MERE 1.1 Največja Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / 18. 8. 2017 / Stran 6325 PRILOGA II Del A NAJVEČJE MERE IN MASE VOZIL 1 NAJVEČJE DOVOLJENE MERE 1.1 Največja dolžina: - motorno vozilo razen avtobusa 12,00 m -

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 05_Spec_pozarni_nacrt_fotovoltaika

Microsoft PowerPoint - 05_Spec_pozarni_nacrt_fotovoltaika POŽARNI NAČRT ZA STAVBE S SONČNO ELEKTRARNO Aleksander ŠPEC Uprava RS za zaščito in reševanje evanje aleksander.spec@urszr.si PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O POŽARNEM REDU (Uradni list

Prikaži več

Microsoft Word - Delo_energija_12_.doc

Microsoft Word - Delo_energija_12_.doc 12 Delo in potencialna enegija Vsebina: Delo kot integal sile na poti, delo elektične sile, delo po zaključeni poti, potencialna enegija, potencialna enegija sistema nabojev, delo kot azlika potencialnih

Prikaži več

Energijski viri prihodnosti

Energijski viri prihodnosti Laboratorij za termoenergetiko Napredne tehnologije v energetiki Prihodnja preskrba z energijo Prihodnja preskrba z energijo potrebe po energiji razpoložljivost energije viri energije neposredna energija

Prikaži več

SOLARNI SISTEMI ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE VODE PRI NEH IN PH Pri nizkoenergijskih hišah (NEH) in pasivnih hišah (PH) so sistemi za ogrevanje in p

SOLARNI SISTEMI ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE VODE PRI NEH IN PH Pri nizkoenergijskih hišah (NEH) in pasivnih hišah (PH) so sistemi za ogrevanje in p SOLARNI SISTEMI ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE VODE PRI NEH IN PH Pri nizkoenergijskih hišah (NEH) in pasivnih hišah (PH) so sistemi za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode (PTV) nadgrajeni s solarnimi

Prikaži več

MATEMATIKA Zbirka nalog za nacionalno preverjanje znanja Jana Draksler in Marjana Robič 9+ znam za več

MATEMATIKA Zbirka nalog za nacionalno preverjanje znanja Jana Draksler in Marjana Robič 9+ znam za več MATEMATIKA Zbirka nalog za nacionalno preverjanje znanja Jana Draksler in Marjana Robič 9+ znam za več ZBIRKA ZNAM ZA VEČ imatematika 9+ Zbirka nalog za nacionalno preverjanje znanja Avtorici: Jana Draksler

Prikaži več

Schöck Isokorb tip W Schöck Isokorb tip W W Schöck Isokorb tip W Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne

Schöck Isokorb tip W Schöck Isokorb tip W W Schöck Isokorb tip W Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne sile. Poleg tega prenaša tudi izmenične vodoravne sile. 111 Razvrstitev elementov Prerez pri vgrajevanju zunaj znotraj

Prikaži več

Matematika Diferencialne enačbe prvega reda (1) Reši diferencialne enačbe z ločljivimi spremenljivkami: (a) y = 2xy, (b) y tg x = y, (c) y = 2x(1 + y

Matematika Diferencialne enačbe prvega reda (1) Reši diferencialne enačbe z ločljivimi spremenljivkami: (a) y = 2xy, (b) y tg x = y, (c) y = 2x(1 + y Matematika Diferencialne enačbe prvega reda (1) Reši diferencialne enačbe z ločljivimi spremenljivkami: (a) y = 2xy, (b) y tg x = y, (c) y = 2x(1 + y 2 ). Rešitev: Diferencialna enačba ima ločljive spremenljivke,

Prikaži več

Srednja šola za oblikovanje

Srednja šola za oblikovanje Srednja šola za oblikovanje Park mladih 8 2000 Maribor POKLICNA MATURA MATEMATIKA SEZNAM VPRAŠANJ ZA USTNI DEL NARAVNA IN CELA ŠTEVILA Opišite vrstni red računskih operacij v množici naravnih števil. Kakšen

Prikaži več

Vaje pri predmetu Elektronika za študente FMT Andrej Studen June 4, marec 2013 Določi tok skozi 5 V baterijo, ko vežemo dva 1kΩ upornika a) zap

Vaje pri predmetu Elektronika za študente FMT Andrej Studen June 4, marec 2013 Določi tok skozi 5 V baterijo, ko vežemo dva 1kΩ upornika a) zap Vaje pri predmetu Elektronika za študente FMT Andrej Studen June 4, 2013 5.marec 2013 Določi tok skozi 5 V baterijo, ko vežemo dva 1kΩ upornika a) zaporedno ali b) vzporedno Določi nadomestno upornost

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lasersko obarvanje kovin Motivacija: Z laserskim obsevanjem je možno spremeniti tudi barvo kovinskih površin, kar odpira povsem nove možnosti označevanja in dekoracije najrazličnejših sestavnih delov in

Prikaži več

Izmenicni_signali_metode_resevanja(23)

Izmenicni_signali_metode_resevanja(23) zmenični sinali metode reševanja vezij Vsebina polavja: Metode za analizo vezij z izmeničnimi sinali (metoda Kirchoffovih zakonov, metoda zančnih tokov, metoda spojiščnih potencialov), stavki (superpozicije,

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Refraktorski teleskop in mikroskop v kompletu Tasco Kataloška

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Refraktorski teleskop in mikroskop v kompletu Tasco Kataloška SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 49 17 42 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Refraktorski teleskop in mikroskop v kompletu Tasco Kataloška št.: 49 17 42 KAZALO REFRAKTORSKI TELESKOP...3 SESTAVNI

Prikaži več

SVETLOBA.dvi

SVETLOBA.dvi Stalno strokovno spopolnjevanje Oddelek za fiziko, Fakulteta za matematiko in fiziko Svetloba od antike do stimuliranega sevanja Janez Strnad Uvod V vsakdanjem življenju z vidom dobimo večino podrobnih

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Obravnava kotov za učence s posebnimi potrebami Reading of angles for pupils with special needs Petra Premrl OŠ Danila Lokarja Ajdovščina OSNOVNA ŠOLA ENAKOVREDNI IZOBRAZBENI STANDARD NIŽJI IZOBRAZBENI

Prikaži več

PRIPRAVA NA 1. Š. N.: KVADRATNA FUNKCIJA IN KVADRATNA ENAČBA 1. Izračunaj presečišča parabole y=5 x x 8 s koordinatnima osema. R: 2 0, 8, 4,0,,0

PRIPRAVA NA 1. Š. N.: KVADRATNA FUNKCIJA IN KVADRATNA ENAČBA 1. Izračunaj presečišča parabole y=5 x x 8 s koordinatnima osema. R: 2 0, 8, 4,0,,0 PRIPRAVA NA 1. Š. N.: KVADRATNA FUNKCIJA IN KVADRATNA ENAČBA 1. Izračunaj presečišča parabole y=5 x +18 x 8 s koordinatnima osema. R: 0, 8, 4,0,,0 5. Zapiši enačbo kvadratne funkcije f (x )=3 x +1 x+8

Prikaži več

PREDMETNI KURIKULUM ZA RAZVOJ METEMATIČNIH KOMPETENC

PREDMETNI KURIKULUM ZA RAZVOJ METEMATIČNIH KOMPETENC MATEMATIKA 1.razred OSNOVE PREDMETA POKAZATELJI ZNANJA SPRETNOSTI KOMPETENCE Naravna števila -pozna štiri osnovne računske operacije in njihove lastnosti, -izračuna številske izraze z uporabo štirih računskih

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke SOLARNI SISTEMI ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE VODE V NEH IN PH Pri nizkoenergijskih hišah (NEH) in pasivnih hišah (PH) so sistemi za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode (PTV) nadgrajeni s solarnimi

Prikaži več

Slovenska predloga za KE

Slovenska predloga za KE 23. posvetovanje "KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINEERING", Maribor, 2014 1 ANALIZA VPLIVA PRETOKA ENERGIJE PREKO RAZLIČNIH NIZKONAPETOSTNIH VODOV NA NAPETOSTNI PROFIL OMREŽJA Ernest BELIČ, Klemen DEŽELAK,

Prikaži več

Mladi za napredek Maribora srečanje DOLŽINA»SPIRALE«Matematika Raziskovalna naloga Februar 2015

Mladi za napredek Maribora srečanje DOLŽINA»SPIRALE«Matematika Raziskovalna naloga Februar 2015 Mladi za napredek Maribora 015 3. srečanje DOLŽINA»SPIRALE«Matematika Raziskovalna naloga Februar 015 Kazalo 1. Povzetek...3. Uvod...4 3. Spirala 1...5 4. Spirala...6 5. Spirala 3...8 6. Pitagorejsko drevo...10

Prikaži več

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 146 29 41 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Časovno stikalo za luč za na stopnišče Zamel ASP-01 Kataloška št.: 146 29 41 KAZALO OPIS NAPRAVE... 3 LASTNOSTI...

Prikaži več

M

M Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M16140111* Osnovna raven MATEMATIKA Izpitna pola 1 SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Sobota, 4. junij 016 / 10 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat

Prikaži več

Jerneja Čučnik Merjenje in uporaba kondenzatorja Gimnazija Celje Center LABORATORIJSKA VAJA Merjenje in uporaba kondenzatorja Ime in priimek:

Jerneja Čučnik Merjenje in uporaba kondenzatorja Gimnazija Celje Center LABORATORIJSKA VAJA Merjenje in uporaba kondenzatorja Ime in priimek: 1. LABOATOJSKA VAJA Merjenje in uporaba me in priimek: azred: 4. b Šola: Gimnazija elje ener Menor: Boru Namesnik, prof. Daum izvedbe vaje: 17.12.29 1 VOD in POTEK DELA 1.a Polnjenje Kondenzaor priključimo

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila_NSB2_SLO.doc

Microsoft Word - Navodila_NSB2_SLO.doc Borovniško naselje 7 1412 Kisovec Slovenija Tel.: +386(0) 356 72 050 Fax.: +368(0)356 71 119 www.tevel.si Lastno varni napajalnik Tip NSB2/xx (NAVODILA ZA UPORABO) Navodila_NSB2_SLO.doc2/xx Stran 1 od

Prikaži več

resitve.dvi

resitve.dvi FAKULTETA ZA STROJNISTVO Matematika Pisni izpit. junij 22 Ime in priimek Vpisna st Navodila Pazljivo preberite besedilo naloge, preden se lotite resevanja. Veljale bodo samo resitve na papirju, kjer so

Prikaži več

Albert Einstein in teorija relativnosti

Albert Einstein in teorija relativnosti Albert Einstein in teorija relativnosti Rojen 14. marca 1879 v judovski družini v Ulmu, odraščal pa je v Münchnu Obiskoval je katoliško osnovno šolo, na materino željo se je učil igrati violino Pri 15

Prikaži več