Microsoft Word - 29_Urlep_2016

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - 29_Urlep_2016"

Transkripcija

1 Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci Objavljen strokovni prispevek na konferenci 1.09 Published Professional Conference Contribution Lilijana URLEP* KNJIŽNICA NADŠKOFIJSKEGA ARHIVA MARIBOR Zgodovinski pregled in selitev v letu 2015 Izvleček: Nadškofijski arhiv Maribor hrani poleg arhivskega gradiva tudi bogato knjižnico, nastalo na osnovi zgodovinske knjižnice lavantinskih škofov v Šentandražu na Koroškem, ki jo je škof Slomšek leta 1859 prenesel v Maribor, in z njo povezane lavantinske bogoslovne knjižnice, ustanovljene leta 1859 v Mariboru. V prispevku avtorica obravnava zgodovino nastanka in razvoja knjižnice, ki jo lahko štejemo za zgodovinsko knjižnico lavantinske škofije, prikaže knjižni fond na čelu z rokopisnimi kodeksi, inkunabulami in starimi tiski in se posveti vprašanju selitve knjižnice v letu Prispevek prav tako govori o načrtih oz. željah za bodočnost, predvsem o popisu ali katalogizaciji knjižnega fonda. Ključne besede: knjižnica Nadškofijskega arhiva Maribor, zgodovinska knjižnica, zgodovina knjižnice, knjižni fond, materialno varstvo Abstract: Library of the Archdiocesan Archives Maribor Historic Overview and Relocation in 2015 Besides archives, the Archdiocesan Archives Maribor also holds a large library. The library was created on the basis of a historic library of the Lavantine bishops in Šentandraž in Carinthia, which was relocated to Maribor in 1859 by bishop Slomšek, and the related Lavantine theological library, founded in 1859 in Maribor. In this paper, the author discusses history of the establishment and development of the library, which can be considered as the historic library of the Lavantine Diocese. The author presents the book collection with codices, incunabula, and old printings, and focuses on the issue of relocation of the library in The paper also discusses future plans or wishes and the creating of a register or categorisation of the book collection. Key words: library of the Archdiocesan Archives Maribor, historic library, history of the library, book collection, preservation 1 UVOD Nadškofijski arhiv Maribor ne hrani samo arhivskega gradiva, ampak tudi knjižnico z bogatim in obsežnim knjižnim fondom, ki bi jo lahko prej kot arhivsko ali specialno knjižnico označili kot zgodovinsko knjižnico lavantinske škofije. Osnovo knjižnega fonda, ki se danes nahaja v arhivu, predstavljajo dela iz zgodovinske knjižnice lavantinskih škofov v Šentandražu na avstrijskem Koroškem, ki jo je škof Slomšek ob selitvi škofijskega sedeža leta 1859 prenesel v Maribor, in dela iz lavantinske bogoslovne knjižnice, nastale leta 1859 v Mariboru. Knjižni fond, ki sicer ni popisan, med drugim vsebuje dragoceni zbirki rokopisnih kodeksov in inkunabul. * Mag. Lilijana Urlep, arhivistka, Nadškofijski arhiv Maribor, Slomškov trg 20, Maribor, Slovenija, kontakt: lilijana.urlep@nadskofija-maribor.si. 363

2 L. Urlep: Knjižnica Nadškofijskega arhiva Maribor 2 ZGODOVINSKI PREGLED 2.1 Knjižnica lavantinskih škofov v Šentandražu Čeprav lahko staro ali zgodovinsko knjižnico lavantinskih škofov v Šentandražu označimo kot častitljivo ustanovo z dolgo tradicijo, njena zgodovina še ni natančno in podrobno raziskana. S posameznimi vsebinskimi vprašanji in vidiki so se pogosto pri preučevanju gradiva ukvarjali Franc Kovačič, Alfonz Gspan in Josip Badalić (1957), Nataša Golob (2012), Lilijana Urlep (2012a, 2012b) itd. Knjižnico je obravnavala tudi Fanika Krajnc Vrečko (1999), ki se je posvetila predvsem zgodovini lavantinske bogoslovne knjižnice oz. njene naslednice Teološke knjižnice Maribor. Na osnovi dosedanjih spoznanj lahko rečemo, da so zametki zgodovinske knjižnice lavantinskih škofov začeli nastajati v srednjem veku oz. na prehodu iz srednjega v novi vek. Tako je že v srednjem začela nastajati kasnejša zbirka rokopisnih kodeksov, ki so se jim kasneje pridružile še inkunabule ter različni tiski. Takratni lavantinski škofi so skrbeli za nabavo knjižnega gradiva ter bili lastniki in naročniki rokopisnih kodeksov, inkunabul in tiskanih knjig. O povezanosti posameznih škofov s knjižnim gradivom in zametki knjižnice pričajo lastniški vpisi in zabeležke v gradivu ter vpisi v inventarjih, nastalih ob menjavi na škofijskem sedežu. Današnji zbirki kodeksov in inkunabul ne bi bili tako obsežni in vsebinsko raznoliki brez vpliva škofov Erharda Paumgartnerja ( ) in Lenarta I. pl. Pewerla ( ), ki sta kot lastnika in naročnika posameznih del poskrbela za pestrost in bogastvo omenjenih zbirk. Čeprav sta škofa pogosto naročala dela, ki sta jih potrebovala pri izvrševanju svojega poslanstva, to je predvsem teološka dela in liturgične knjige, ne moremo prezreti njunih osebnih zanimanj in interesov. Kot naročnika sta pogosto vplivala na zunanji videz in knjižni okras, njun izbor del iz najrazličnejših področij pa razkriva njuna številna vsestranska zanimanja in znanja. Kot bibliofili ali ljubitelji knjig so se izkazali tudi nekateri njuni nasledniki na škofijskem sedežu. Posamezni škofi pa so se izkazali tudi na literarnem področju, kar velja zlasti za humanista Janeza I. Rotta ( ), Jurija III. Stobeja pl. Palmburga ( ) ter v manjši meri za Franca Gašperja pl. Stadiona ( ) in že omenjenega Lenarta I. pl. Pewerla (Urlep 2012a, str ). Žlahtno tradicijo so nadaljevali kasnejši škofi na čelu s Slomškom ( ). Žal se iz obdobja škofov Paumgartnerja in Pewerla niso ohranili seznami ali inventarji, na podlagi katerih bi lahko pridobili natančne informacije o obsegu in vsebini takratnega knjižnega fonda, več podatkov pa je moč najti v arhivskih virih, predvsem inventarjih, iz kasnejših obdobij. Omembe knjig se v arhivskih virih začnejo pojavljati že v virih iz druge polovice 16. stoletja, kar nazorno kaže zapuščinski inventar iz leta 1585 (Inventar škofa Jurija II. Agrikole iz leta 1585, Škofijska pisarna, F 1 Bistum Lavant, temporalije, šk. 19, Nadškofijski arhiv Maribor), v katerem se omenja Liberey s teološkimi, pravnimi, filozofskimi in drugimi knjigami, kar lahko štejemo za prvo oz. eno prvih omemb knjižnice. Prav tako se knjižnica in knjige omenjajo v inventarjih iz prve polovice 18. stoletja (Inventar škofa Vigila Avguština Marije grofa Firmiana iz leta 1753, Škofijska pisarna, F 1 Bistum Lavant, temporalije, šk. 19, Nadškofijski arhiv Maribor; Predajni inventar lavantinske škofije iz leta 1724, sestavljen ob resignaciji škofa Leopolda Antona Elevterija grofa Firmiana, Zbirka rokopisov, Druge znamenitosti, šk. 1, Nadškofijski arhiv Maribor), katerih sestavljavci so zapisali, da je v knjižnici sicer nekaj starejših del, vendar prevladujejo mlajša. Na podlagi teh zapisov je moč sklepati, da so škofi iz tega obdobja vneto skrbeli za nabavo novih del. V inventarjih ne manjkajo niti omembe prostora in opreme knjižnice. Še več podatkov prinašajo inventarji iz druge polovice 18. stoletja (1765, 1773 in 1777), ki v nasprotju s 364

3 Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2016 predhodnimi inventarji vsebujejo konkretne sezname del v knjižnici. V vseh petih inventarjih je navedenih 205 oz. 206 del. Gre predvsem za rokopisne kodekse, inkunabule in stare tiske, ki jih lahko zasledimo tudi v kasnejših katalogih in ki še danes tvorijo osnovo knjižnega fonda, izpuščena pa so mlajša dela iz 17. in 18. stoletja, kar kaže, da so se zavedali posebne vrednosti starejših del. V seznamih so navedeni avtorji in/ali naslovi del, manjkajo pa ostali podatki, še posebej podatki o tiskanju oz. nastanku. Po pričakovanju prevladujejo teološka, filozofska, homiletična in liturgična dela ter dela cerkvenih očetov. Na prehodu iz 18. v 19. stoletje se v škofijski palači omenja nova knjižica (Inventar lavantinske škofije iz leta 1801, sestavljen ob [ponovni] resignaciji škofa Vincenta Jožefa kneza Schrattenbacha, Škofijska pisarna, F 1 Bistum Lavant, temporalije, šk. 20, Nadškofijski arhiv Maribor), ki je bila opremljena s lesenimi omarami. Teh ni bilo malo, omenja se 13 dvokrilnih omar in tri manjše omare s ključavnicami. Posebno vlogo pri razvoju knjižnice in bogatenju ter katalogizaciji knjižnega fonda je v prvi polovici 19. stoletja odigral škof Ignacij Franc Zimmermann ( ). Škof Zimmermann je naredil oz. dal narediti katalog knjig v knjižnici in ob smrti vse svoje knjige, med katerimi je bilo precej angleških in francoskih del, zapustil škofiji. Zimmermannov knjižni katalog, v katerem so zabeleženi tudi kodeksi in inkunabule, sestavljajo štirje veliki folianti z dimenzijami 42 x 29 cm, vsak zvezek ima nekaj več kot 400 strani. Natančni podatki o nastanku kataloga žal niso poznani, vendar lahko domnevamo, da je nastal v obdobju njegovega škofovanja. Vpisi v katalog se niso končali s Zimmermannovo smrtjo, ampak so se nadaljevali še v štiridesetih in petdesetih letih, ko je škofijo prevzel škof Slomšek. Dela v katalogu z natisnjenimi rubrikami (avtor, naslov, datum in kraj izdaje, format, število zvezkov, odlagališče oz. postavitev v knjižnici/signaturo) so vpisana po abecednem vrstnem redu priimka avtorja ali naslova; podatki so večinoma precej točni. S pomočjo kataloga lahko pridobimo številne informacije o obsegu takratnega knjižnega fonda, vsebini del, ureditvi knjižnice itd. Slika 1: Stran iz Zimmermannovega kataloga s seznamom Slomškovih del (Pomožne knjige, Nadškofijski arhiv Maribor) 365

4 L. Urlep: Knjižnica Nadškofijskega arhiva Maribor Knjižni fond je okoli leta 1850 štel približno 4000 vsebinsko zelo pestrih in raznolikih del, med katerimi so prevladovala dela z religiozno vsebino (Biblije, biblična literatura, dela cerkvenih očetov itd.); pogosti so naslovi s področja filozofije, zgodovine, prava, predvsem kanonskega, naravoslovja, medicine, jezikoslovja ter literarna dela. V knjižnici so hranili dela številnih avtorjev na čelu z velikimi teologi in filozofi. Med bolj zanimivimi in/ali morda za cerkveno knjižnico manj pričakovanimi imeni lahko omenimo Agripo Kornelija Nettesheima, zdravnika, teologa in alkimista, lorda Byrona, G. Galilea, N. Machiavellia, renesančnega humanista Marsilija Ficcina, Lutrovega sodelavca Filipa Melanchtona, Johna Miltona, Moliera, Thomasa Moora, zdravnika Paracelsusa, M. Robertspierra, filozofa in ekonomista Adama Smitha itd. Zaslediti je tudi dve avtorici, in sicer Elisabeth Helme, angleško novelistko in učiteljico, ter neimenovano avtorico dela Tales of Truth, ki se navaja samo kot Lady. Večina del izvira iz srednje- in zahodnoevropskega kulturnega prostora, prevladujejo dela v nemščini, italijanščini, angleščini, latinščini, francoščini itd. V knjižnici niso manjkala niti sicer bolj redka dela v slovenskem jeziku, med njimi Slomškova dela, slovenske slovnice in prevodi Svetega pisma. Prav tako je v knjižnici bilo nekaj del, ki so bila bodisi natisnjena v Ljubljani ali pa so bila povezana s slovenskim kulturnim prostorom, kot je bila to Valvazorjeva Slava vojvodine Kranjske iz leta 1689 (originalna izdaja). Da je bilo jezikoslovje in z njim povezano znanje jezikov precej cenjeno, kaže precejšnje število slovarjev, slovnic in učbenikov, ki pokrivajo naslednje jezike: nemščina, latinščina, italijanščina, angleščina, francoščina, grščina, španščina, orientalski jeziki in slovenščina. Iz kataloga je razvidno, da so knjige razvrščali po posameznih vsebinskih sklopih oz. skupinah. Teh je bilo načeloma 12, označevali pa so jih z rimskimi številkami: I. Biblija, biblična, teološka in homiletična dela; II. Moralna teologija, dogmatika, liturgične knjige in katekizmi; III. Kanonsko pravo; IV. Naravoslovje z medicino, dela klasičnih avtorjev; V. Geografija, antična filozofija in logika, kronologija; VI. Genealogije, slovarji, leksikoni; VII. Zgodovina, predvsem cerkvena, biografije; VIII. Zgodovina, predvsem posvetna, biografije; IX. Biografije, domoznanstvo; X. Politične vede; družboslovje; XI. Literarna dela: XII. Dramatika, Zbrani spisi. Znotraj posameznega sklopa oz. numerične delitve je bila vsakemu delu dodeljena zaporedna številka, ki je največkrat odražala čas nastanka gradiva. Rokopise so vodili posebej in jih označevali z veliko črko R. Domnevamo lahko, da 366

5 Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2016 je tej razvrstitvi ustrezala tudi postavitev po omarah. Zanimivo je, da navedenih signatur danes ni zaslediti v nobenem delu. Katalog je bil sestavljen zelo skrbno, vendar je vseeno prišlo do drobnih napak, predvsem pri navajanju letnic nastanka starejših del. Zanimivo je, da se v katalogu v nasprotju z Lutrovo Biblijo iz leta 1567 me navaja Dalmatinova Biblija, ki naj bi prav tako bila v knjižnici. 2.2 Selitev v Maribor, nastanek bogoslovne in oblikovanje škofijske knjižnice Leta 1859 je škof Slomšek ob selitvi škofijskega sedeža v Maribor prenesel tudi arhiv in knjižnico na čelu s kodeksi in inkunabulami. Seznami ali viri o selitvi knjižnice danes ne obstajajo, možno pa je, da se niso ohranili. Žal se originalni knjižni fond iz obdobja pred selitvijo ni ohranil v celoti oz. v izvirni obliki. Na ta problem sta pri popisu inkunabul opozorila Alfonz Gspan in Josip Badalić (1957, str. 34), ki sta na podlagi podatkov iz Zimmermannovega kataloga ugotovila, da manjka vsaj 47 inkunabul, večinoma profane vsebine. Njuna ugotovitev je bila v zadnjih letih večkrat potrjena tudi v arhivu, predvsem pri popisu materialnega stanja leta 2011 (Urlep, 2012b). Podobno kot inkunabule manjkajo tudi nekatera druga dela, predvsem naravoslovna, medicinska, zgodovinska in literarna. Možno je, da so se manjkajoča dela izgubila ali bila odtujena ob selitvi škofijskega sedeža ali pa med drugo svetovno vojno oz. po njej; izključiti ne gre niti kakršne koli tretje možnosti. V arhivu se že nekaj časa zastavlja vprašanje, kaj se je zgodilo z manjkajočimi deli in kje so danes. Do sedaj je bilo ugotovljeno, da sta vsaj dve manjkajoči inkunabuli pri selitvi škofijskega sedeža prišli v Maribor, ena inkunabula pa je bila najdena v würtemberški deželni knjižnici v Stuttgartu (Urlep 2012a, str. 34). Možno je, da se bodo posamezni primerki še našli, vendar je pri tem treba upoštevati tudi to, da je nekdaj enotni knjižni fond danes razdrobljen, posamezna dela hranijo tako v nadškofijskem arhivu kot verjetno v manjši meri v mariborski teološki knjižnici. Nadaljnji raziskovalni izzivi se kažejo v tem, da se za obdobje po selitvi niso ohranili knjižni katalogi, primerljivi s Zimmermannovim, in da je v Mariboru prišlo do nastanka in oblikovanja več knjižnic. Po selitvi knjižnice v Maribor sta bila leta 1860 sestavljena dva kataloga, 1 in sicer precej nenatančno naslovljen CATALOGUS Bibliothecae I. MDCCCLX in Catalogus Bibliothecae Episcopalis Lavantinae MDCCCLX, torej katalog lavantinske škofijske knjižnice; v slednjem so vpisani rokopisi in inkunabule. V obeh katalogih se kaže razdelitev knjig na 16 vsebinskih sklopov ali predalov. Dela so označena s signaturo, sestavljeno iz alfabetične oznake omare, numerične oznake vsebinskega sklopa oz. predala ter zaporedne številke znotraj sklopa. V nasprotju z obdobjem pred selitvijo so knjige, ki se navajajo v obeh katalogih, signirane, kar pomaga pri identifikaciji posameznih del in iskanju podatkov o njihovi provenienci. Na podlagi podatkov iz katalogov je moč ugotoviti, katera dela so ob selitvi škofijskega sedeža prispela v Maribor, kar je še zlasti pomembno pri tistih, ki danes veljajo za manjkajoča ali izgubljena. Žal podatki iz 1860 niso popolni, saj je v obeh katalogih vpisanih precej manj del kot v Zimmermannovem katalogu, po drugi strani pa so zajeta tudi dela, ki niso bila del originalnega šentandraškega fonda. Po selitvi v Maribor je bila hkrati z ustanovitvijo lavantinskega bogoslovnega semenišča ustanovljena tudi knjižnica. Zametki bogoslovne knjižnice segajo že v čas pred selitvijo, ko je škof Slomšek po letu 1850 iz skupnega bogoslovja v Celovcu 1 Dela iz obeh katalogov so danes tako v nadškofijskem arhivu kot mariborski teološki knjižnici. 367

6 L. Urlep: Knjižnica Nadškofijskega arhiva Maribor vsako leto v Šentandraž pripeljal zadnji letnik lavantinskih bogoslovcev. Ob tem je zanje začel zbirati knjige, ki so jih potrebovali pri študiju; ob selitvi je njihova zbirka prišla v Maribor. Pregleden prikaz zgodovine in razvoja bogoslovne knjižnice je pripravila Fanika Krajnc Vrečko (1999), ki je opozorila tudi na nekatere vire in znanstveno literaturo. Knjižni fond bogoslovne knjižnice, v katerega je prišlo tudi nekaj del iz šentandraške knjižnice, je po letu 1859 naraščal z zapuščinami posameznih duhovnikov in nakupi (Krajnc Vrečko, 1999, str ). Poleg bogoslovne knjižnice, ki je bila nameščena v prostorih nekdanjega jezuitskega kolegija na Glavnem trgu, so po selitvi v Mariboru obstajale še tri druge knjižnice: knjižnica v škofijski palači, v hiši stolnega kapitlja (kapiteljska) in v malem semenišču (prvi dve na Slomškovem trgu in zadnja na današnji Mladinski cesti). Škof Napotnik ( ), ki se zavedel pomena knjižnic, je na tretji škofijski sinodi leta 1903 knjižnico bogoslovnega semenišča razglasil za škofijsko knjižnico, dostopno vsem škofijskim duhovnikom. Bogoslovna knjižnica je tako postala škofijska knjižnica. Napotnik je novi škofijski knjižnici želel priključiti tudi knjižnico v škofijski palači, ker pa združitev zaradi prostorske stiske ni bila mogoča, je duhovnikom dovolil uporabo knjig. Del škofijske knjižnice sta ob tej ureditvi postali tudi obe preostali knjižnici, to je kapiteljska knjižnica in knjižnica malega semenišča (Krajnc Vrečko, 1999, str. 70, 75). Čeprav je bilo na sinodi sklenjeno drugače, v nadaljevanju niso bili sestavljeni ustrezni knjižni katalogi ali pa so se ti tekom časa, kot je bilo npr. v bogoslovni knjižnici, založili ali izgubili, tako da danes ne moremo natančno ugotoviti, kaj so obsegali posamezni knjižni fondi. V knjižnici v škofijski palači so verjetno bile knjižnice posameznih škofov, za kodekse in inkunabule pa vemo, da so bile pred drugo svetovno vojno v kapiteljski hiši, kjer je bil nameščen tudi arhiv. Razmere so se ponovno spremenile v času druge svetovne vojne in po njej. Med vojno so bile uničene knjige iz knjižnice malega semenišča, podobna usoda je deloma doletela tudi bogoslovno knjižnico, ki je bila delno uničena oz. odpeljana (Krajnc Vrečko, 1999, str. 79, 80, 83). K sreči pa ta usoda ni doletela vseh knjižnic. Tako se v popisu slovenskih knjižnic iz leta 1951 med mariborskimi knjižnicami omenja škofijski arhiv oz. knjižnica lavantinske škofije, ki je imela zvezkov, 88 inkunabul, rokopisno zbirko, privatne knjižnice lavantinskih škofov itd. (Slovenske knjižnice, 1951, str. 57). Knjižni fond, ki jedanes v arhivu, se je začel v prostorih na Koroški cesti 1, kjer je bil po letu 1973 tudi arhiv, zbirati po drugi svetovni vojni. Po vojni sta bili na to lokacijo pripeljani zbirki rokopisov in inkunabul, leta 1973 pa še del fonda predvojne bogoslovne knjižnice. Po vojni so ljudje namreč še nekaj časa prinašali na škofijo knjige, ki so jih rešili pred Nemci. Knjige so se nekaj časa hranile na hodniku frančiškanskega samostana, kjer je zanje»skrbel«kanonik Franc Hrastelj, po letu 1973 pa v prostorih arhiva na Koroški. V osemdesetih letih 20. stoletja so v arhivu nekaj časa hranili tudi knjige škofov Stepišnika in Napotnika ter deloma Karlina in Tomažiča, ki so bile pred tem v škofijski palači. Na začetku 90. let so bile nato prenešene v prostore novozgrajene knjižnice na Slomškovem trgu (Krajnc Vrečko, 1999, str ). 368

7 Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci KNJIŽNI FOND DANES Knjižni fond, ki je danes v nadškofijskem arhivu, je nastal na osnovi del iz zgodovinske knjižnice lavantinskih škofov v Šentandražu in z njo povezane lavantinske oz. mariborske bogoslovne knjižnice. Poleg del iz obeh historičnih knjižnic današnji knjižni fond tvorijo tudi dela iz knjižnice magdalenskega samostana v Studenicah ter gradivo iz nekaterih zapuščin in daril. Zelo pomembna in zanimiva je zapuščina leta 2000 umrlega kanonika Alojzija Osterca, ki vsebuje predvsem dela s področja umetnostne zgodovine. Leta 2012 je nadškof Kramberger predal del gradiva iz njegove osebne knjižnice: razna Slomškova dela ter dela, povezana s Slomškom. Prvotna provenienca posameznih del je zelo različna, kar še zlasti velja za dela iz predvojne bogoslovne knjižnice, ki je rastla z nakupi in zapuščinami. Provenienci gradiva lahko vsaj deloma sledimo preko lastniških žigov in drugih lastniških vpisov ter signatur. Slika 2: Lastniški vpis v knjigi iz leta 1629: vpis se nanaša na Maksimilijana Gandolfa barona Kuenburga, lavantinskega škofa ( ) in salzburškega nadškofa ( ) V knjižnem fondu posebno mesto zavzemajo rokopisni kodeksi in inkunabule. Zbirka rokopisnih kodeksov, ki sta jih v osnovi popisala že Kos in Stele, vsebuje 50 rokopisnih kodeksov, 2 večinoma nastalih v obdobju med 13. in 16. stoletjem. Kodeksi so večinoma dobro ohranjeni ter vsebinsko bogati in raznoliki. Prevladujejo teološka oz. religiozna dela (Biblije, biblična literatura, homiletična dela, liturgične knjige, dela cerkvenih očetov in učiteljev) ter dela s področja kanonskega prava. Zastopane so tudi nekatere druge vede: medicina, filozofija, zgodovina, književnost itd. Jedert Vodopivec, ki se je ukvarjala s preučevanjem srednjeveških vezav, je ugotovila, da ima večina kodeksov ohranjene originalne srednjeveške vezave (1999, str. 121). Posamezni kodeksi so bogato okrašeni, z njimi se je precej ukvarjala Nataša Golob. 2 V Kos-Steletovem popisu je zajetih 48 kodeksov. 369

8 L. Urlep: Knjižnica Nadškofijskega arhiva Maribor Zbirka inkunabul oz. prvotiskov, to je najstarejših tiskarskih del [v Evropi], nastalih do leta 1500, šteje 102 deli. V zbirki je tudi najstarejša ohranjena inkunabula na slovenskih tleh, in sicer Konstitucije papeža Klemena V. iz leta Podobno kot pri kodeksih je tudi pri inkunabulah največ del teološke vsebine. Med tiskarskimi oficinami prevladujejo zlasti nemške in italijanske. Inkunabule so večinoma popisane v Gspan-Badalićevem katalogu iz leta Pri sestavljanju popisa, pri katerem sta se zelo pohvalno izrazila o bogastvu zbirke in ohranjenosti posameznih del, sta kot je bilo rečeno že v predhodnem poglavju ugotovila, da manjka vsaj 47 del iz nekdanje šentandraške knjižnice (1957, str. 34). Manjkajo predvsem naravoslovna, medicinska, filozofska, pravna in literarna dela. Znotraj arhiva se inkunabule uvrščajo v zbirko raritet oz. natančneje inkunabul in raritet, ki vključuje še nekatere stare tiske. Kot stare tiske lahko po Bibliotekarskem terminološkem slovarju opredelimo vse tiske, nastale pred uvedbo modernih tiskarskih strojev, tj. od prvotiskov do okrog Vendar se inkunabule zaradi specifičnih pogojev materialnega varovanja pogosto obravnavajo in hranijo ločeno. V zbirko raritet se tako poleg inkunabul uvršča še 68 starih tiskov, med katerimi so najbolj pogosto zastopana teološka in literarna dela. Prevladujejo dela iz 16. stoletja, dela iz 17. in 18. stoletja so redka. Posebno mesto zavzemata drugi in tretji zvezek Repertorija obojega prava Giovannia Bertacchia: v vezavi iz 16. stoletja sta se namreč ohranila dva fragmenta karolinškega kodeksa iz druge polovice 9. stoletja. Zbirka raritet je oblikovana nekoliko nepopolno, saj vanjo niso uvrščena nekatera pomembna in dragocena dela. Med temi so npr. nekatere stare izdaje Biblije na čelu z Dalmatinovo, Valvazorjeva Slava vojvodine Kranjske, slovenske slovnice, Slomškova dela itd. Celoten knjižni fond šteje okoli del. Žal fond z izjemo rokopisov, raritet in dela svetopisemskih izdaj ni niti ustrezno popisan oz. katalogiziran niti vključen v sistem vzajemne katalogizacije COBISS. Gradivo je načeloma razvrščeno po posameznih vsebinskih oz. tematskih sklopih, vendar ureditev ni popolnoma dosledna, kar je pri selitvi leta 2015 povzročalo nemalo težav. V knjižnem fondu so zastopane naslednje tematske skupine: 1. Sveto pismo, eksegeza, konkordance (biblikum); 2. Teologija z moralno teologijo in dogmatiko; 3. Homiletika, oznanjevanje; 4. Pravo, predvsem kanonsko; 5. Glasbeni tiski; 6. Varia; 7. Liturgičen knjige in obredniki; 8. Biblične študije; 9. Teološka literatura in učbeniki; 10. Molitveniki; 11. Literatura; 12. Jezikoslovje; 370

9 Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci Leksikografija; 14. Splošni učbeniki in priročniki; 15. Filozofija, sociologija; 16. Biografije; 17. Razne umetnost, umetnostna zgodovina; 18. Zemljepis in domoznanstvo; 19. Zemljevidi; 20. Slovenska zgodovina z zgodovino južnih Slovanov in zgodovino dežel Notranje Avstrije; 21. Evropska in svetovna zgodovina; 22. Zgodovinopisje in pomožne zgodovinske vede; 23. Patristika; 24. Cerkvena zgodovina; 25. Slomšek. Med deli v knjižnem fondu so po pričakovanju zastopana vsa teološko humanistična področja. Največ knjig je verske vsebine, nemalo je tudi zgodovinskih, filozofskih, biografskih, jezikoslovnih, leksikografskih in literarnih del. Med literarnimi deli izstopajo nemalokrat tudi zbrana dela antičnih in evropskih klasičnih avtorjev na čelu s Platonom, Aristotelom, Goethejem, Schillerjem, Shakespearom itd. Na področju zgodovine prevladujejo slovenska zgodovina, zgodovina dežel Notranje Avstrije ter zgodovina habsburških dežel. Med teološkimi deli zavzema posebno mesto biblikum, ki poleg konkordanc in eksegez vključuje razne izdaje Svetega pisma v različnih jezikih in pisavah. Med vsaj 415 izdajami na čelu z Lutrovo Biblijo so tudi nekateri slovenski prevodi oz. izdaje: Jurij Dalmatin, Jurij Japelj, Matevž Ravnikar, Simon Klančnik, škof Wolf itn. Med posebne dragocenosti in zanimivosti v knjižnem fondu sodijo razne izdaje Svetega pisma, molitveniki, dela številnih evropskih teologov in filozofov na čelu s Tomažem Akvinskim ter dela številnih evropskih klasikov. Zelo dragocena in privlačna so tudi dela iz zbirke stare patristike in dela iz serije Monumenta Germaniae Historica; žal je oboje nepopolno. Med gradivom ne manjkajo niti številne enciklopedije in leksikoni ter slovarji in slovnice v različnih jezikih. Prav tako se med dragocenosti uvrščajo originalna izdaja Valvazorjeve Slave vojvodine Kranjske iz leta 1689, ki jo lepo dopolnjuje izdaja iz leta 1877, dva izvoda Dalmatinove Biblije, Slomškova dela itd. Večina del v celotnem knjižnem fondu je z izjemo rokopisov in inkunabul izšlo v časovnem razponu od 16. do 20. stoletja. Največ del je iz 19. in začetka 20. stoletja, medtem ko so knjige iz starejših obdobij in druge polovice 20. stoletja nekoliko manj številne. Med novejša dela sodijo predvsem umetnostnozgodovinska dela, zapuščina kanonika Osterca in nekatere sociološke in družbenopolitične študije. Med jeziki prevladuje nemščina, sledijo latinščina, slovenščina, italijanščina, francoščina, angleščina itd.; zaslediti je tudi nekaj drobcev grščine, hebrejščine, arabščine, ruščine Največ del je pisanih v latinici, zelo pogosta je gotica; še posebej zanimivi so drobci hebrejske in arabske pisave. 371

10 L. Urlep: Knjižnica Nadškofijskega arhiva Maribor Gradivo je večinoma dobro ohranjeno, kar velja tudi za rokopise in inkunabule. Največ poškodb se kaže pri delih z mehko vezavo in pri delih, ki so se najpogosteje uporabljala, kar je še posebej opazno pri molitvenikih, Biblijah in liturgičnih knjigah. Pri vseh naštetih prevladujejo predvsem mehanske poškodbe. V knjižnici je precejšnje število del z ohranjenimi originalnimi ali starimi vezavami (usnjene ali polusnjene vezave), pri katerih prednjačijo zlasti biblije, dela s področja kanonskega prava, patristika in dela iz serije Monumenta Germaniae Historica. Ker je knjižni fond širši laični in strokovni javnosti premalo poznan in zaradi dejstva, da gradivo ni popisano, praktično nedostopen, v arhivu že nekaj časa obstaja interes oz. trenutno bolj želja, da se izvede popis celotnega knjižnega fonda. Popis bi bil v finančnem, tehničnem in organizacijskem smislu zelo zahteven in dolgotrajen projekt, ki bi ga bilo najbolj smiselno izvesti v sodelovanju s sorodnimi ustanovami, kot sta Teološka knjižnica Maribor in mestni arhiv v Šentandražu na Koroškem. Na ta način bi knjižni fond postal bolj poznan in dostopen, kar bi bilo v interesu tudi strokovne javnosti. Pričakovati je, da se bo med popisom našlo še nekaj redkih knjig in novih informacij o usodi knjižnega fonda ter obeh historičnih knjižnic. Morda se bo na ta način rešila tudi zagonetka manjkajočih oz. izgubljenih del. 4 SELITEV KNJIŽNICE V LETU Potek selitve Ob selitvi arhiva leta 2015 je bila na novo lokacijo na Slomškovem trgu (prostori povojnega mariborskega bogoslovja) preseljena tudi knjižnica. Selitev knjižnega fonda je predstavljala velik tehnični in organizacijski izziv, sam proces pa je bil precej dolgotrajen in zahteven. Priprave na selitev knjižnice so potekale v okviru priprav na selitev arhiva. Priprave so se začele na začetku leta 2015 in se nato stopnjevale od meseca junija naprej. V okviru priprav je bil najprej opravljen pregled gradiva, nato pa je bilo gradivo po potrebi še dodatno tehnično urejeno. Med pripravami je prišlo na dan kar nekaj problemov. Največji problem se je kazal pri pomanjkanju osebja, saj so v arhivu zaposleni samo trije arhivisti. Tako se je lahko knjižnici med pripravami posvečal samo en arhivist, ki je bil hkrati odgovoren še za svoj del arhivskega gradiva. Dodaten problem je predstavljalo dejstvo, da knjižno gradivo ni bilo v celoti popisano in urejeno. Knjige so bile na policah sicer zložene po vsebini oz. tematiki, a so bile mestoma nekoliko pomešane. Kot precej neugodna se je ponekod pokazala tudi postavitev knjig, saj so bile te zaradi pomanjkanja prostora na nekaterih policah zložene v dveh vrstah ali v primeru molitvenikov celo v treh. Stara knjižnica je bila opremljena s kovinskimi regali. Knjige so bile z izjemo rokopisov in inkunabul navpično zložene na policah; dolžina zapolnjenih polic je znašala 280 tekočih metrov. Pred prenosom na novo lokacijo je bilo potrebno knjige s polic zložiti v ustrezne kartonske škatle, te pa opremiti s podatki o vsebinskem sklopu ter zaporedni številki znotraj sklopa. Zaradi velike količine gradiva in nezadostnega števila osebja delo do začetka selitve ni bilo končano, ampak se je nadaljevalo še med selitvijo, ko so na pomoč priskočili uslužbenci z nadškofije in nekateri prostovoljci. Nadalje so bile v času priprav v arhivske škatle zložene raritete ter vse gradivo, ki je kazalo znake večjih poškodb. Rokopisi in inkunabule 372

11 Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2016 so bile že pred tem ustrezno tehnično urejeni in večinoma hranjeni v ognjevarnih omarah. Selitev arhiva, pri kateri so pomagali prostovoljci in sodelavci z nadškofije, je potekala od 22. oz. 24. avgusta 2015 do začetka meseca oktobra. Pri selitvi se je najbolj zavlekla prav selitev knjižnice. Med samim procesom selitve se je nadaljevalo zlaganje knjig v škatle, ki so bile nato s kombijem prepeljane na novo lokacijo. Pri tem ne gre zanemariti dejstva, da so bili prostori knjižnice na stari lokaciji v drugem nadstropju stavbe brez dvigala, zato je bilo treba škatle po stopnicah odnesti v pritličje, kar je od vseh sodelujočih zahtevalo precej truda in napora. Enako je veljalo tudi za police oz. regale, ki so bili prav tako preneseni na novo lokacijo. Po prenosu na novo lokacijo je bilo potrebno gradivo ponovno zložiti na police, kar pa je zaradi nezadostnega števila ljudi, vključenih v selitev, in arhivistov, ki bi nadzorovali celoten proces, potekalo naknadno. Delo so nato v mesecu oktobru opravili zaposleni in sodelavci z nadškofije. Pri zlaganju knjige na police, katerih višino je bilo potrebno sproti prilagajati, je arhivsko osebje posebno pozornost posvečalo vsebini posameznih knjig in le-te po potrebi prerazporejalo v ustrezne vsebinske sklope. Ureditev in tudi postavitev gradiva na policah je ostala enaka: knjige so na policah zložene navpično. Izjema predstavljajo le večji formati, dela z mehkimi vezavami ter poškodovano gradivo: vse našteto je odloženo v vodoravni legi. Opisana postavitev bo omogočila in olajšala zagotavljanje ustreznega materialnega varovanja in preprečevanje nadaljnjih poškodb. Žal so knjige na nekaterih policah seveda oz. spet! zaradi pomankanja prostora zložene v dveh vrstah. Slika 3: Pogled v novo knjižnico (Foto: G. Škafar) V oktobru so bili na novo lokacijo preneseni tudi rokopisi, inkunabule in raritete, kar so s pomočjo sodelavcev z nadškofije opravili zaposleni sami, medtem ko je bil za selitev protipožarnih omar izbran zunanji izvajalec. Na novi lokaciji je bilo gradivo po skrbnem preverjanju zloženo nazaj na police oz. v primeru rokopisov in večjega dela inkunabul v ognjevarne omare. Vse omenjeno gradivo je sedaj shranjeno v arhivskih ali posebnih zaščitnih škatlah ter odloženo v vodoravni legi. 373

12 L. Urlep: Knjižnica Nadškofijskega arhiva Maribor 4.2 Materialno varovanje in načrti za prihodnost V nasprotju s staro lokaciji je knjižnici na novi lokaciji namenjen del skladiščnih prostorov v pritličju. Skladiščni prostor, kjer se hrani knjižni fond, je podobno kot ostali skladiščni prostori opremljen s protipožarnimi in protivlomnimi senzorji ter senzorji za izlitje vode; na hodniku pred prostorom so namaščeni gasilni aparati. Električna inštalacija je nova, vodovodnih cevi ni, so pa v prostoru speljane cevi za centralno kurjavo. Oprema je kovinska, okna so zaradi zaščite pred vdorom ultravijoličnih žarkov opremljena z ALU-žaluzijami. Prostor ni klimatiziran. Slika 4: Knjige na policah (foto: G. Škafar) Po selitvi se v knjižnici oz. v prostoru, kjer je knjižni fond, vsakodnevno merita in beležita temperatura in vlaga. V mesecih novembru in decembru se je temperatura gibala med 16 in 19 stopinjami, vlaga pa med 36 in 50 procenti; oboje dokaj ustreza priporočenim vrednostim. Najvišja temperatura 19,3 C je bila izmerjena 11. novembra 2015, relativna vlažnost (RV) je na ta dan znašala 52 %. Najnižja temperatura 16,4 C ob 36 % RV je bila izmerjena 16. decembra. Z merjenjem temperature in vlage se bo nadaljevalo tudi v letu 2016, in čeprav je zaenkrat še prezgodaj za reči, se lahko domneva, da se bodo klimatske razmere izkazale za stabilne in ugodne skozi celo leto. Glede začasne ocene dejavnikov tveganja bi lahko rekli, da knjižno gradivo najbolj ogroža prenatrpanost, kar pa velja samo za»navadne«knjige, ne pa za rokopise, inkunabule in stare tiske. Zaposleni v arhivu bodo dejavnike tveganja spremljali tudi v bodoče in v primeru neustreznih razmer ukrepali. Za prihodnost se načrtuje, da bodo zaposleni nadaljevali z izvajanjem popisov materialnega stanja posameznih zbirk, kot je bilo to za inkunabule narejeno leta Prav tako bodo nadaljevali z urejanjem gradiva, predvsem s tehnično ureditvijo. Prav tako se načrtuje, da bo v okviru popisa celotnega knjižnega fonda če in ko bo do njega prišlo izveden tudi popis ali vsaj ocena materialnega stanja. Zaposleni v arhivu upajo, da bodo na ta način pripomogli k ohranitvi tega dragocenega delčka slovenske kulturne dediščine. 374

13 Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci ZAKLJUČEK Knjižnico, ki jo hrani Nadškofijski arhiv Maribor, lahko opredelimo kot zgodovinsko ali historično knjižnico. Knjižnica ima za sabo že dolgo in pestro zgodovino, ki ji lahko sledimo od Šentandraža na Koroškem do Maribora: zadnji korak se je zgodil leta 2015, ko je bila preseljena na novo lokacijo. Čeprav je zgodovina nastanka knjižnice in razvoja knjižnega fonda v osnovi raziskana, še vedno ostajajo številna odprta vprašanja. Žal knjižni fond še ni popisan v celoti, zaradi česar je širši laični in strokovni javnosti premalo poznan in praktično nedostopen. V arhivu zato že nekaj časa obstaja interes, da se izvede popis gradiva, ki bi vključeval tudi popis materialnega stanja. VIRI IN LITERATURA Bibliotekarski terminološki slovar ( ). Pridobljeno s spletne strani Golob, N. (2012). Katalog knjižnega slikarstva v srednjeveških rokopisih in inkunabulah. V D. Marinič in I. Filipič (Ur.), Srednjeveške in renesančne knjižne umetnine iz zakladnice Nadškofije Maribor (str ), Maribor: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor. Gspan, A. in Badalić, J. (1957). Inkunabule v Sloveniji / Incunabula quae in Slovenia asservantur. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Krajnc Vrečko, F. (1999). Teološka knjižnica Maribor: duhovna vez med preteklostjo in prihodnostjo. 140 let Škofijske teološke knjižnice. Ljubljana: Družina. Kos, M. in Stele, F. (1931). Srednjeveški rokopisi v Sloveniji / Codices aetatis mediae manuscripti qui in Slovenia reperiuntur. Ljubljana: Umetnostno-zgodovinsko društvo. Predajni inventar lavantinske škofije iz leta 1724, sestavljen ob resignaciji škofa Leopolda Antona Elevterija grofa Firmiana, Zbirka rokopisov, Druge znamenitosti, šk. 1, Nadškofijski arhiv Maribor. Slovenske knjižnice: pregled ob štiristoletnici slovenske knjige (1951). Ljubljana: Društvo bibliotekarjev Slovenije. Urlep, L. (2012a). Drobci iz zgodovine stare škofijske knjižnice lavantinskih škofov v Šent Andražu na Koroškem. V D. Marinič in I. Filipič (Ur.), Srednjeveške in renesančne knjižne umetnine iz zakladnice Nadškofije Maribor (str ). Maribor: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor. Urlep, L. (2012b). Inkunabule v Nadškofijskem arhivu Maribor: splošen pregled in materialno varstvo. V N. Gostenčnik (Ur.), Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja: 11. zbornik mednarodne konference, Radenci marec 2012 (str ). Maribor: Pokrajinski arhiv. Vodopivec, J. (2000). Vezave srednjeveških rokopisov: strukturne prvine in njihov razvoj / Medieval bindings in Slovenia: binding structures on stiff-board manuscripts. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije. Zapuščinski inventarji lavantinskih škofov iz let 1558, 1753, 1765, 1773, 1777, 1801, Škofijska pisarna, F1 Bistum Lavant, temporalije, šk. 19. in 20, Nadškofijski arhiv Maribor. Zimmermannov katalog in kataloga iz leta 1860, Škofijska pisarna, Pomožne knjige, Nadškofijski arhiv Maribor. 375

14 L. Urlep: Knjižnica Nadškofijskega arhiva Maribor SUMMARY LIBRARY OF THE ARCHDIOCESAN ARCHIVE MARIBOR HISTORIC OVERVIEW AND RELOCATION IN 2015 The Archdiocesan Archives Maribor does not only keep archives, but also holds an interesting and extensive library. The library was created from a historic library of the Lavantine bishops in Šentandraž in Carinthia, which was relocated in 1859, during repositioning of the Diocese to Maribor by Anton Martin Slomšek, and from a Lavantine or theological library of Maribor that was also founded in The historic library of the Lavantine bishops started forming during the transition from the Middle to Modern Ages, mostly because of individual bishops, such as Erhard Paumgartner ( ) and Lenart I. Pewerl ( ). The library initially consisted of codices and incunabula, and later included different types of print. Number of works had slowly been increasing during the 18 th and 19 th centuries, and by 1840 the library contained about 4,000 works. The so-called Zimmerman catalogue is preserved from that period. It includes the entire inventory of the library. During relocation of the Diocese in 1859, bishop Slomšek moved the library with codices and incunabula. A theological library was established at the foundation of the Lavantine theological seminary, which also received some works from the library in Šentandraž. Unfortunately, the original book collection from the period before the relocation, was not preserved entirely or in its original form. Some works, including incunabula, were lost, and the dispersion of the collection that occurred after the relocation, also presents a great challenge in the research. Works with religious content represent the majority of the current book collection at the Archdiocesan Archive Maribor, along with many historic, philosophical, biographic, linguistic, lexicographic, and literary works. Codices, incunabula or rarities, prayer books, Bibles, works of European theologians and philosophers, literary works, various lexicons, and numerous dictionaries and grammar books are considered as valued or special items. We should also mention two copies of the Dalmatin s Bible, the original edition of the Valvasor's Glory of the Duchy of Carniola from 1689, and works by Slomšek. As the library catalogue does not exist, it is practically inaccessible to users and researchers. It has been our desire for some time to create an inventory of books, which would also include preservation inventory. When the archive was relocated in 2015, the library has also been moved. A great portion of the process was done by the employees with the help of many enthusiastic volunteers. The lengthy process of relocation presented a great technical and organizational challenge. A special emphasis during the relocation was made towards the preservation of the literature, mostly assuring suitable climate or micro-climate conditions in the new premises. This process continues by monitoring and recording climate conditions and planning of potential additional measures. 376

Novoveški tiski in vezave v Nadškofijskem arhivu Maribor Modern prints and bookbindings in the Archdiocesan archives Maribor Lilijana Urlep Oddano: 20

Novoveški tiski in vezave v Nadškofijskem arhivu Maribor Modern prints and bookbindings in the Archdiocesan archives Maribor Lilijana Urlep Oddano: 20 Novoveški tiski in vezave v Nadškofijskem arhivu Maribor Modern prints and bookbindings in the Archdiocesan archives Maribor Oddano: 20. 11. 2018 Sprejeto: 22. 1. 2019 1.04 Strokovni članek 1.04 Professional

Prikaži več

Microsoft Word - bibliografske-zbirke-medicina.doc

Microsoft Word - bibliografske-zbirke-medicina.doc Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Sistemi za poizvedovanje Bibliografske zbirke področje medicine Mentor: doc.dr. Jure Dimec Avtorja:

Prikaži več

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij v letu 2005

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij v letu 2005 Priloga I.: PERIODIČNE PUBLIKACIJE 2005 NARAVOSLOVNE MATEMATIČNE VEDE 2005 14.07.2005 45 akademije znanosti in umetnosti Hacquetia 2 20 366 980.000 41 Slovensko farmacevtsko društvo Farmacevtski vestnik

Prikaži več

06_09_2019_Disponibilita_razpolozljivosti_TS_GO_UD_za_SUPLENCE

06_09_2019_Disponibilita_razpolozljivosti_TS_GO_UD_za_SUPLENCE Disponibilità nella scuola dell infanzia Razpoložljivosti v otroškem vrtcu Istituto comprensivo / Večstopenjska šola sklopi ur San Giacomo/Sv.Jakob V. Bartol 10 Villa Opicina/Opčine 3 12,5 0,5 mest podpornega

Prikaži več

POROČILO

POROČILO UVOD Delovanje knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani (UL FKKT), ki je sedaj že 17 let funkcionalno združena s Centralno tehniško knjižnico (CTK), lahko ocenimo kot uspešno kar

Prikaži več

DODATEK_F8

DODATEK_F8 COMARC/B F.8 F.8 Tabela polj/podpolj s stopnjo obveznosti za posamezen bibliografski nivo V tabeli je podana obveznost polj/podpolj (o - obvezen podatek, p - obvezen podatek, če obstaja, in n - neobvezen

Prikaži več

Microsoft Word - Vsebinska_izhodisca_nakupa_knjiznicnega_gradiva.doc

Microsoft Word - Vsebinska_izhodisca_nakupa_knjiznicnega_gradiva.doc VSEBINSKA IZHODIŠČA NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA Knjižnica v letu 2010 načrtuje 74.993 enot prirasta z nakupom oziroma 6.330 naslovov. V okolju s 325.312 prebivalci je to 231 enot na 1000 prebivalcev. Načrtujemo

Prikaži več

Workhealth II

Workhealth II SEMINAR Development of a European Work-Related Health Report and Establishment of Mechanisms for Dissemination and Co- Operation in the New Member States and Candidate Countries - WORKHEALTH II The European

Prikaži več

GRM NOVO MESTO SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM SEZNAM UČBENIKOV IN DEL. ZVEZKOV ZA ŠOL. L. 2019/2020 Gastronomsko-turistični tehnik, 1. letnik S

GRM NOVO MESTO SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM SEZNAM UČBENIKOV IN DEL. ZVEZKOV ZA ŠOL. L. 2019/2020 Gastronomsko-turistični tehnik, 1. letnik S SEZNAM UČBENIKOV IN DEL. ZVEZKOV ZA ŠOL. L. 2019/2020 Gastronomsko-turistični tehnik, 1. letnik Od branja do znanja. Književnost 1, učbenik za prvi letnik, DZS Na pragu besedila 1, izdaja s plusom, samostojni

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Mariborska knjižnica kot osrednja območna knjižnica Anka Rogina, 18. 11. 2014 PO SKUPNIH POTEH DO NOVIH SPOZNANJ MARIBORSKA KNJIŽNICA Osrednje območne knjižnice Pravna osnova: Zakon o knjižničarstvu (2001)

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

OSNOVNI PODATKI

OSNOVNI PODATKI OSNOVNI PODATKI Naslov: Osnovna šola Tišina knjiţnica Tišina 4b, 9251 Tišina Telefon: 02 539 16 16 E-pošta: Delovni čas: valerija.trajber@guest.arnes.si vsak delovnik po šolskem koledarju Izposoja: od

Prikaži več

Razvoj javnega knjižničarstva na Slovenskem dr. Eva Kodrič-Dačić

Razvoj javnega knjižničarstva na Slovenskem dr. Eva Kodrič-Dačić Razvoj javnega knjižničarstva na Slovenskem 1961-1982 dr. Eva Kodrič-Dačić Razvoj matičnih dejavnosti Pred 1850: Studien Hof-Commision, financiranje javnih knjižnic, spremljanje dela knjižnic, strokovno

Prikaži več

Microsoft Word - P101-A doc

Microsoft Word - P101-A doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P101A22112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK ANGLEŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Krajši pisni sestavek B) Vodeni spis Sobota, 29. maj 2010 / 60 minut

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 5. 1. 216 11:27:23 Seznam ocenjevanj znanja za oddelek 3. a Obdobje: od 15. 1. 216. do 1. 6. 216. 2. 1. 216 3. a Psihologija - izbirni 3. letnik (PSI-I2) 7. ura 29. 1. 216 3. a Matematika

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

Univerza v Ljubljani TEOLOŠKA FAKULTETA SEZNAM IZPITNIH ROKOV Obdobje od: do: Št. Datum Ura Predmet Popravljalec Predavalnica 1

Univerza v Ljubljani TEOLOŠKA FAKULTETA SEZNAM IZPITNIH ROKOV Obdobje od: do: Št. Datum Ura Predmet Popravljalec Predavalnica 1 Univerza v Ljubljani TEOLOŠKA FAKULTETA SEZNAM IZPITNIH ROKOV Obdobje od: 11. 6. 2018 do: 6. 7. 2018 Št. Datum Ura Predmet Popravljalec Predavalnica 1 11. 6. 2018 08:00:00 Religije in pravo (04678) - 3

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

Datum objave: :54 VPRAŠANJE Spoštovani, prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tud

Datum objave: :54 VPRAŠANJE Spoštovani, prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tud Datum objave: 25.09.2017 10:54 prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tudi poddigestorijske omarice in kakšne, za kakšen namen shranjevanja? Hvala,

Prikaži več

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, razen kjer je navedeno drugače. Narodna in univerzitetna knjižnica/center za razvoj knjižnic

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M12224223* Višja raven JESENSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 3 Pisno sporočanje A) Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (150 180 besed)

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

seznam literature 2014_03.xls

seznam literature 2014_03.xls www.zalozba-obzorja.si, tel.:02/ 2348 102, fax.: 02/ 2348 135 19. marec, 2014 SEZNAM ŠOLSKE IN OSTALE LITERATURE Š O L S K I P R O G R A M K002000000 A SHOWER OF SPARKS 9789612301774 9,5 8,9498 9,80 K002020000

Prikaži več

Untitled-1

Untitled-1 -$-... 1 100 95 75 25 5 0...... -$- -$web slo prospekt KOLOFON 9. december 2016 18:29:46 Narodna galerija Narodna galerija v Ljubljani, s stoletno tradicijo, utrjuje položaj najodličnejše slovenske kulturne

Prikaži več

(Microsoft Word _PZI_1_2_NA\310RT OPREME)

(Microsoft Word _PZI_1_2_NA\310RT OPREME) Naročnik KNJIŽNICA JOŽETA UDOVIČA CERKNICA Partizanska cesta 22 1380 Cerknica Investitor OBČINA CERKNICA Cesta 4. maja 53 1380 Cerknica Objekt ŠIRITEV PROSTORSKIH KAPACITET KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA

Prikaži več

Rešitve za muzeje jekleni del vašega podjetja

Rešitve za muzeje jekleni del vašega podjetja Kovinski regali za muzeje Sistem TERRA Izvlečne mreže za varno in pregledno shranjevanje muzejskih predmetov Najpomembnejše pri zasnovi depojskega prostora je zaščita muzejskih predmetov. Še več, predmeti

Prikaži več

Osnovna šola Antona Globočnika Postojna Cesta na Kremenco Postojna IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 PREDLAGA STROKOVNI A

Osnovna šola Antona Globočnika Postojna Cesta na Kremenco Postojna IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 PREDLAGA STROKOVNI A Osnovna šola Antona Globočnika Postojna Cesta na Kremenco 2 6230 Postojna IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV 3. RAZRED M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN Bolniška ulica 11, 6330 Piran Program: GIMNAZIJA OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA 1

GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN Bolniška ulica 11, 6330 Piran Program: GIMNAZIJA OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA 1 1. LETNIK Gimnazija Piran bo omogočila dijakom, ki bodo v prihodnjem šolskem letu (2019/2020) obiskovali 1. letnik, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet za 1. letnik gimnazije. Pogoj

Prikaži več

DRUŽINSKO BRANJE

DRUŽINSKO BRANJE DRUŽINSKO BRANJE: BRALNI PROJEKT MESTNE KNJIŽNICE KRANJ Jure Bohinec Ponedeljek, 10. 9. 2018 Bralno društvo Slovenije Nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ, Cankarjev dom v Ljubljani Dejavnosti za

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE V LETU 2007 (Uradni list RS, št 37/2007) PRIJAVNA VLOGA ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 11. 10. 2016 13:09:32 2. 9. 2016 7.c Nemščina 1 (IP-NI1) 7. ura 17. 10. 2016 10. 10. 2016 4.b Matematika (MAT) 1. ura 17. 10. 2016 4.a Matematika (MAT) 5. ura 17. 10. 2016 10. 10. 2016 24.

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

NOVA UČNA GRADIVA ZALOŽBE DZS Za drugo triletje osnovne šole

NOVA UČNA GRADIVA ZALOŽBE DZS Za drugo triletje osnovne šole NOVA UČNA GRADIVA ZALOŽBE DZS Za drugo triletje osnovne šole PRENAVLJAMO ZA VAS! SPOŠTOVANE UČITELJICE IN UČITELJI, v letošnje šolsko leto smo vstopili s prenovljenimi učnimi načrti, ki prinašajo marsikatero

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Enquête weergeven

Enquête weergeven April 2017 Spoštovani kolegi, v imenu skupnosti arhivov, knjižnic in muzejev vas prosimo za sodelovanje pri statističnih meritvah. V zadnjih letih naraščajo potrebe po verodostojnih podatkih o: digitalizaciji

Prikaži več

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan RFT ALUO BF v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Glasbena umetnost Ljubljana 50 20 5 2 Insturmentalna in pevska pedagogika Ljubljana 50 20 5 2 Glasbeno-teoretska pedagogika

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx RAZISKAVA OB PREDVIDENI SELITVI KNJIŽNIC OHK Raziskava je potekala v okviru predmetov Raziskovalne metode in Uporabniki informacijskih virov in storitev pod mentorstvom treh profesorjev (dr. Pisanski,

Prikaži več

Microsoft Word - Delovni list.doc

Microsoft Word - Delovni list.doc SVETOVNE RELIGIJE Spoznal boš: krščanstvo - nastanek, širjenje, duhovna in socialna sporočila, vpliv na kulturo islam: nastanek, širjenje, duhovna in socialna sporočila, vpliv na kulturo stik med religijama

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

COBISS3/Medknjižnična izposoja

COBISS3/Medknjižnična izposoja 3/Medknjižnična izposoja 2.2 KATALOG Katalog nam omogoča: iskanje gradiva prikaz izbranih bibliografskih zapisov ali pripadajočih podatkov o zalogi iz lokalne baze podatkov v formatu COMARC vpogled v stanje

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_1_obisk_18_in_21_11_2011.doc

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_1_obisk_18_in_21_11_2011.doc EKOmisija 1. obisk ZAPISNIK 18. 11. 2011 Kranj in Škofja Loka: TŠC Kranj (strokovna gimnazija in strokovna in poklicna šola), Gimnazija Kranj, ŠC Škofja Loka (Srednja šola za lesarstvo in Srednja šola

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

Microsoft Word - Novo leto 2018 statistika.docx

Microsoft Word - Novo leto 2018 statistika.docx Statistika leta 217 in napovednik leta 218 Za nami je leto 217, ki je bilo v veliko stvareh prelomno in je zaznamovalo našo župnijo. Večino dogodkov ste lahko ovrednotili in se jih spomnili z zapisom v

Prikaži več

KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – SLOVENŠČINA

KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – SLOVENŠČINA KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA SLOVENŠČINA Obvezni učbeniki Berilo Branja 1, 2, 3, 4 Na pragu besedila 1, 2, 3, 4 (učbenik in delovni zvezek); Če dijak pri pouku nima ustreznega učbenika,

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

CV-Europass Holcman-SL.doc

CV-Europass Holcman-SL.doc OSEBNI PODATKI Holcman Borut (+386) 2 250 42 48 borut.holcman@um.si Spol Moški Datum rojstva 14/1/1962 Državljanstvo slovensko DELOVNE IZKUŠNJE 20/6/2010 v teku Izredni profesor Cilji Pedagoške aktivnosti

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Microsoft Word - KZ_Restavratorske tehnike_les

Microsoft Word - KZ_Restavratorske tehnike_les KATALOG ZNANJA IME PREDMETA: RESTAVRATORSKE TEHNIKE LES (RTL) SPLOŠNI CILJI Splošni cilji predmeta so: spozna osnovne postopke zaščite in obnavljanja dediščine iz lesa in tvoriv, načrtuje izvedbo in dokumentiranje

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Federativno Republiko Brazilijo v letih 2010 2012 (Uradni list RS št. 53/2009) Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

LEV omare TIPSKA KARTA original.cdr

LEV omare TIPSKA KARTA original.cdr program garderobnih omar S KLASIČNIM ali DRSNIM ODPIRANJEM VRAT LEV LEV Edinstven individulen program garderobnih omar, ki izpolnjuje vse vaše zahteve. Tako glede velikosti, funkcij in izgleda. Na izbiro

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Sirikt-SK-FV.ppt

Microsoft PowerPoint - Sirikt-SK-FV.ppt E-učbeniki za izbrane naravoslovno-tehniške predmete E-books for selected science and technical subjects Slavko KOCIJANČIČ Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta slavko.kocijancic@pef.uni-lj.si Franc

Prikaži več

Microsoft Word - cinque_terre_volterra_in_pisa.doc

Microsoft Word - cinque_terre_volterra_in_pisa.doc Pripeljali smo se v Volterro. Pomembna naselbina je bila že v neolitski dobi in kasneje etruščansko središče s svojstveno civilizacijo. Volterra je postala v 5 stol. škofova rezidenca. Svojo moč si je

Prikaži več

Obrazec RZOP

Obrazec RZOP Antona Globočnika C.na Kremenco 2 Tel.: 05 7000 300 Fax.: 05 726 18 10 Matična številka: 5496829000 Davčna številka: SI 44439407 Datum : 2.3.2006 Štev. : 64/3/2006 Štev. zbirke 1. Evidenca o poškodbah

Prikaži več

Microsoft Word - P072-A doc

Microsoft Word - P072-A doc [ifra kandidata: Dr`avni izpitni center *P072A22112* JESENSKI ROK ANGLE[^INA Izpitna pola 2 Pisno sporo~anje A: Kraj{i pisni sestavek B: Vodeni spis ^etrtek, 30. avgust 2007 / 60 minut (20 + 40) Dovoljeno

Prikaži več

Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE Vodnik po dodiplomskih študijskih programih Koper 2019

Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE Vodnik po dodiplomskih študijskih programih Koper 2019 Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE Vodnik po dodiplomskih študijskih programih Koper 2019 Uvod Fakulteta za humanistične študije je bila ustanovljena leta 2000 in je ustanovna članica

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351005-5 1 PRODAMO Sodobni pisarniški prostori v Kopru oddani v najem Republiki Sloveniji Naložbena nepremičnina na Ferrarski ulici v bližini mestnega središča odlična prometna navezava Predmet

Prikaži več

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani Predstavitveni zbornik študijskega programa za štud. leto 2019/20 UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

MATEMATIKA Zbirka nalog za nacionalno preverjanje znanja Jana Draksler in Marjana Robič 9+ znam za več

MATEMATIKA Zbirka nalog za nacionalno preverjanje znanja Jana Draksler in Marjana Robič 9+ znam za več MATEMATIKA Zbirka nalog za nacionalno preverjanje znanja Jana Draksler in Marjana Robič 9+ znam za več ZBIRKA ZNAM ZA VEČ imatematika 9+ Zbirka nalog za nacionalno preverjanje znanja Avtorici: Jana Draksler

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

Osnovna šola Antona Ukmarja Koper POT V GAJ KOPER IZBOR UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2019 / RAZRED naziv predmet Cena M. Grginič: KO PRAVLJ

Osnovna šola Antona Ukmarja Koper POT V GAJ KOPER IZBOR UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2019 / RAZRED naziv predmet Cena M. Grginič: KO PRAVLJ Osnovna šola Antona Ukmarja Koper POT V GAJ 2 6000 KOPER IZBOR UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2019 / 2020 1. RAZRED M. Grginič: KO PRAVLJICE OŽIVIJO, berilo za 1. razred, založba IZOLIT, EAN: 9789616279352 Slovenščina

Prikaži več

2

2 LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ČETRTLETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH (KO-TEL/ČL) IN LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument o nabavni politiki 2014

Microsoft Word - Dokument o nabavni politiki 2014 DOKUMENT O NABAVNI POLITIKI V GOZDARSKI KNJIŽNICI Pravilnik je potrdil Knjižnični odbor Gozdarske knjižnice dne 11. 4. 2014 in velja do preklica. Poslovanje usmerja obstoječa aktualna zakonodaja in na

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

10_MatjazZalokar_BiserkaFortuna

10_MatjazZalokar_BiserkaFortuna Matjaž Zalokar, Biserka Fortuna Predstavitev Splošnega geslovnika COBISS.SI (SGC) Kaj je SGC? SGC je enoten abecedno urejen enciklopedični kontrolirani slovar, namenjen predmetnemu označevanju v sistemu

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

Naslov na naslovnici = 16 pik

Naslov na naslovnici = 16 pik Številka: 020-2/2019/2 Datum: 29. 3. 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa Računsko sodišče Republike Slovenije Ljubljana, Slovenska c. 50 tel: 01/478-58-00

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek OSNUTEK Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12 in 111/13) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 622-32/2016-15 Datum: 14. 11. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,

Prikaži več

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

Prikaži več

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priimek ter naslov naročnika oziroma firma in sedež naročnika

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Aleksander Sergejevič Puškin: Jevgenij Onjegin

Aleksander Sergejevič Puškin: Jevgenij Onjegin Aleksander Sergejevič Puškin: Jevgenij Onjegin OBDOBJE ROMANTIKA Romantika je umetnostna smer v Evropi iz prve polovice 19. stoletja. Razvila se je iz predromantike konec 18.stol. Izražanje čustev Osrednja

Prikaži več

Microsoft Word - škofjeloški grad 4.docx

Microsoft Word - škofjeloški grad 4.docx OSNOVNA ŠOLA POLJANE Poljane 100, 4223 Poljane MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ POLJANSKE DOLINE RAZISKOVALNA NALOGA ŠKOFJELOŠKI GRAD ZGODOVINA Avtorici: Meta Perko Balon, 9.b Manica Demšar, 7.b Mentorica:

Prikaži več

PowerPoint slovenska predloga

PowerPoint slovenska predloga NSP/2019/010 Predstavitev predloga koncepta analize trga plačil Tina Vehovar Smole, Banka Slovenije 14. seja Nacionalnega sveta za plačila 4. julij 2019 Izhodišča za pripravo analize Aktivnost priprave

Prikaži več

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2012-2013 (Uradni list RS, št. 10/2011,

Prikaži več

MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo s

MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo s MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo sta skupaj z dvema dijakoma iz Gimnazije Bežigrad in

Prikaži več

Cenik storitev Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Letna članarina Zaposleni, tuji državljani, svobodni poklici, samostojni podjetniki: 10,00 EUR dijaki

Cenik storitev Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Letna članarina Zaposleni, tuji državljani, svobodni poklici, samostojni podjetniki: 10,00 EUR dijaki Cenik storitev Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Letna članarina Zaposleni, tuji državljani, svobodni poklici, samostojni podjetniki: 10,00 EUR dijaki in študenti nad 18 let, upokojenci, kmetje, gospodinje:

Prikaži več

Iztok KOSEM in Špela ARHAR HOLDT Trojina, zavod za uporabno slovenistiko ANALIZA BESEDIŠČA IN SKLADNJE V BESEDILIH TESTA BRALNE PISMENO

Iztok KOSEM in Špela ARHAR HOLDT Trojina, zavod za uporabno slovenistiko  ANALIZA BESEDIŠČA IN SKLADNJE V BESEDILIH TESTA BRALNE PISMENO Iztok KOSEM in Špela ARHAR HOLDT Trojina, zavod za uporabno slovenistiko www.trojina.si ANALIZA BESEDIŠČA IN SKLADNJE V BESEDILIH TESTA BRALNE PISMENOSTI PISA 2009 TEMA POROČILA PISA (The Programme for

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Standardi znanja in kriteriji ocenjevanja 2 r.ppt [Samo za branje] [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - Standardi znanja in kriteriji ocenjevanja 2 r.ppt [Samo za branje] [Združljivostni način] STANDARDI ZNANJA PO PREDMETIH IN KRITERIJI OCENJEVANJA 2. razred SLOVENŠČINA 1 KRITERIJI OCENJEVANJA PRI SLOVENŠČINI POSLUŠANJE -Poslušanje umetnostnega besedilo, določanja dogajalnega prostora in časa,

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev U K 20 P K U P M 2 0 1 2 12 M OBLIKOVANJE POJMA ŠTEVILO PRI OTROKU V 1. RAZREDU Sonja Flere, Mladen Kopasid Konferenca o učenju in poučevanju matematike, M a r i b o r, 2 3. i n 2 4. avgusta 2 0 1 2 Oblikovanje

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2009-2011 Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA NALOGA Mentor: Andrej Prašnikar (tehnično komuniciranje)

Prikaži več

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo mesto, april 2008 Ime in priimek študenta ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo

Prikaži več

Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor Seznam potrebščin za šolsko leto 2018/2019 za 1. razred osnovne šole 1 - Seznam delovnih zvezkov Količina Naziv

Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor Seznam potrebščin za šolsko leto 2018/2019 za 1. razred osnovne šole 1 - Seznam delovnih zvezkov Količina Naziv Seznam potrebščin za šolsko leto 2018/2019 za 1. razred osnovne šole 1 M. Kramarič, M. Kern, e tal.: LILI IN BINE 1, MALI KOMPLET, 4 medpredmetni delovni zvezki z aktivacijsko kodo za Lilibi.si + priloga

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M15245112* JESENSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 / 90 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik in računalo.

Prikaži več