RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www"

Transkripcija

1 UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja Univerza na Primorskem RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 Za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu 2007/2008 Univerza na Primorskem razpisuje naslednje podiplomske študijske programe Fakultete za humanistične študije Koper (UP FHŠ), Fakultete za management Koper (UP FM), Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT) in Turistice Visoke šole za turizem Portorož (UP Turistica): ČLANICA UP DOKTORSKI PROGRAMI (3. STOPNJA, BOLONJSKI PROGRAMI) MATEMATIČNE ZNANOSTI UP FAMNIT RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA MAGISTRSKI IN DOKTORSKI PROGRAMI (SPREJETI PRED ) UP FHŠ UP FM IME ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA GEOGRAFIJA KONTAKTNIH PROSTOROV ZGODOVINA EVROPE IN SREDOZEMLJA FILOZOFIJA IN TEORIJA VIZUALNE KULTURE MANAGEMENT MAGISTRSKI PROGRAMI (2. STOPNJA, BOLONJSKI PROGRAMI) UP FHŠ ARHEOLOŠKA DEDIŠČINA SREDOZEMLJA UP FAMNIT UP TURISTICA MATEMATIČNE ZNANOSTI RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA MORSKA BIOLOGIJA (SKUPNI PROGRAM Z UNIVERZO V TRSTU) TURIZEM SPECIALISTIČNI PROGRAMI (SPREJETI PRED ) UP FM MANAGEMENT MANAGEMENT V IZOBRAŽEVANJU 1

2 I. RAZPISANI ŠTUDIJSKI PROGRAMI I. FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER Titov trg 5, 6000 Koper, I-1 ŠTUDIJSKI PROGRAM: GEOGRAFIJA KONTAKTNIH PROSTOROV VRSTA PROGRAMA: magistrski in doktorski študijski program TRAJANJE ŠTUDIJA: študijski program za pridobitev magisterija znanosti traja 2 leti (120 kreditnih točk), za pridobitev doktorata znanosti pa 4 leta (240 kreditnih točk). Študentom, ki na magistrskem študiju opravijo vse predpisane obveznosti, se lahko pod določenimi pogoji dovoli nadaljevanje študija in pridobitev naslova doktor znanosti. a) diploma ustreznega dodiplomskega študija (po programih, sprejetih pred ), in sicer: - diploma na enopredmetnih ali dvopredmetnih univerzitetnih študijskih programih s področja geografije; ali - diploma na drugih univerzitetnih študijskih programih, če opravijo diferencialne izpite iz naslednjih predmetov dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa Geografija kontaktnih prostorov: Humana geografija, Temelji politične geografije, Splošna geografija Slovenije; b) povprečna ocena na dodiplomskem študiju najmanj 8,0 ali doseženi vidni uspehi v raziskovalnem ali razvojno-raziskovalnem delu s področja geografije kontaktnih prostorov. DIFERENCIALNE IZPITE lahko študenti opravljajo tudi po vpisu, vendar najkasneje do konca januarja V primeru OMEJITVE VPISA bodo imeli prednost kandidati, ki so: - v dodiplomskem študiju dosegli povprečno oceno najmanj 8,5 ali - so dosegli vidne uspehe v raziskovalnem ali razvojno-raziskovalnem delu s področja geografije kontaktnih prostorov. ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST IN KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: 30, Koper Če bo vpisanih manj kot 5 kandidatov, bo študij potekal v obliki individualnega študija s konzultacijami. 2

3 I-2 ŠTUDIJSKI PROGRAM: ZGODOVINA EVROPE IN SREDOZEMLJA VRSTA PROGRAMA: magistrski in doktorski študijski program TRAJANJE ŠTUDIJA: študijski program za pridobitev magisterija znanosti traja 2 leti (120 kreditnih točk), za pridobitev doktorata znanosti pa 4 leta (240 kreditnih točk). Študentom, ki na magistrskem študiju opravijo vse predpisane obveznosti, se lahko pod določenimi pogoji dovoli nadaljevanje študija in pridobitev naslova doktor znanosti. a) diploma ustreznega dodiplomskega študija (po programih, sprejetih pred ), in sicer: - diploma na enopredmetnih ali dvopredmetnih univerzitetnih študijskih programih s področja humanistike; ali - diploma na drugih univerzitetnih študijskih programih, če opravijo diferencialne izpite iz naslednjih predmetov dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa Zgodovina: Vzpon in propad kulturnih in gospodarskih središč Sredozemlja, Obča zgodovina 20. stoletja, Slovenska zgodovina do konca 18. stoletja, Zgodovina Slovencev v 19. in 20. stoletju; b) povprečna ocena na dodiplomskem študiju najmanj 8 ali doseženi vidni uspehi v raziskovalnem delu s področja zgodovinopisja. V primeru OMEJITVE VPISA bodo imeli prednost kandidati, ki so v dodiplomskem študiju dosegli višjo povprečno oceno. DIFERENCIALNE IZPITE lahko študenti opravljajo tudi po vpisu, vendar najkasneje do konca januarja ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST IN KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: 40, Koper Če bo vpisanih manj kot 5 kandidatov, bo študij potekal v obliki individualnega študija s konzultacijami. I-3 ŠTUDIJSKI PROGRAM: FILOZOFIJA IN TEORIJA VIZUALNE KULTURE VRSTA PROGRAMA: magistrski in doktorski študijski program TRAJANJE ŠTUDIJA: študijski program za pridobitev magisterija znanosti traja 2 leti (120 kreditnih točk), za pridobitev doktorata znanosti pa 4 leta (240 kreditnih točk). Študentom, ki na magistrskem študiju opravijo vse predpisane obveznosti, se lahko pod določenimi pogoji dovoli nadaljevanje študija in pridobitev naslova doktor znanosti. a) diploma ustreznega dodiplomskega študija (po programih, sprejetih pred ), in sicer: - diploma na enopredmetnih ali dvopredmetnih univerzitetnih študijskih programih filozofije, sociologije, umetnostne zgodovine, sociologije kulture in umetnosti, 3

4 teatrologije, vizualne antropologije ali arhitekture, oziroma drugih univerzitetnih študijskih programih s področja humanistike in družboslovja; ali - diploma na drugih univerzitetnih študijskih programih, če opravijo diferencialne izpite iz naslednjih predmetov dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa Kulturni študiji in antropologija: Filozofski temelji humanističnih ved, Modernost in postmodernost, Psihoanaliza in kultura ter Transkulturna estetika; b) povprečna ocena na dodiplomskem študiju najmanj 8,5 ali doseženi vidni uspehi v raziskovalnem delu s področja vizualne kulture in umetnosti. V primeru OMEJITVE VPISA bodo imeli prednost kandidati, ki so dosegli vidne uspehe v raziskovalnem in strokovnem delu na področjih, ki so tesno povezana s študijskim programom. DIFERENCIALNE IZPITE lahko študenti opravljajo tudi po vpisu, vendar najkasneje do konca januarja ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST IN KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: 40, Koper Če bo vpisanih manj kot 5 kandidatov, bo študij potekal v obliki individualnega študija s konzultacijami. I-4 ŠTUDIJSKI PROGRAM: ARHEOLOŠKA DEDIŠČINA SREDOZEMLJA VRSTA PROGRAMA: magistrski program (2. stopnja) TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 leti, 120 kreditnih točk a) diploma ustreznega študijskega programa 1. stopnje (Dediščina Evrope in Sredozemlja, Arheologija, Zgodovina, Umetnostna zgodovina, Likovna pedagogika); ali b) diploma študijskega programa 1. stopnje iz drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, in sicer mora kandidat zbrati najmanj 18 kreditnih točk iz arheoloških predmetov Arheološka dediščina Evrope, Arheološka dediščina Slovenije, Antična zgodovina. Kandidat lahko te obveznosti opravi med študijem na 1. stopnji študija ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program 2. stopnje; ali c) diploma na dosedanjih univerzitetnih študijskih programih (študijski programi, sprejeti pred ) z nesorodnih študijskih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti v višini 18 kreditnih točk, in sicer z diferencialnimi izpiti iz predmetov, navedenih pod točko b). Število diferencialnih predmetov se lahko ustrezno spremeni v primeru, da se kandidatu na njegovo prošnjo priznajo določene obveznosti, opravljene na predhodnem študiju, kot opravljeni diferencialni izpiti. Individualne vloge obravnava pristojna komisija UP FHŠ. V primeru OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov upošteva uspeh na predhodnem študiju, in sicer: povprečna ocena opravljenih izpitov (30%), ocena diplomskega dela (40%), povprečna ocena strokovnih predmetov s področja arheologije (30%). 4

5 Pogoji za vpis po MERILIH ZA PREHODE: Diplomanti dosedanjih enopredmetnih ali dvopredmetnih univerzitetnih študijskih programov (študijski programi, sprejeti pred ) s sorodnih področij (dediščina, arheologija, zgodovina, umetnostna zgodovina) se lahko vpišejo neposredno v 2. letnik študija. Študentu se ob vpisu prizna praviloma 60 KT. V primeru OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov upošteva uspeh na predhodnem študiju, in sicer: povprečna ocena opravljenih izpitov (30%), ocena diplomskega dela (40%), povprečna ocena strokovnih predmetov s področja arheologije (30%). Individualne vloge kandidatov za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ. ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST IN KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: 30, Koper Če bo vpisanih manj kot 10 kandidatov, bo študij potekal v obliki individualnega študija s konzultacijami. 5

6 II. FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER Cankarjeva 5, 6000 Koper, SPLOŠNO POJASNILO GLEDE IZPOLNJEVANJA VPISNIH POGOJEV: 1. DIFERENCIALNI IZPITI PRED VPISOM V PROGRAM: kandidate, ki morajo za izpolnitev pogojev za vpis v posamezen študijski program (v 1. ali višji letnik) opraviti dodatne obveznosti (diferencialne izpite) opozarjamo, da bo v primeru omejitve vpisa v prvem prijavnem roku razvrstitev kandidatov opravljena med kandidati, ki bodo na dan izpolnjevali vpisne pogoje. Tem kandidatom se zato priporoča, da se za vpis prijavijo do , saj bodo zanje organizirane priprave na diferencialne izpite. UP FM bo za vsak diferencialni predmet med in zagotovila izvedbo enega izpitnega roka, po pa opravljanje diferencialnih izpitov ne bo več možno. 2. MOŽNOSTI ZA UVELJAVLJANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM: kandidati, ki nameravajo uveljavljati znanja in spretnosti, pridobljena s formalnim in/ali neformalnim izobraževanjem za namen izpolnjevanja pogojev za vpis, naslovijo vlogo na Komisijo za priznavanje znanja in spretnosti UP FM do Vlogi priložijo ustrezno dokumentacijo. Več informacij o možnosti uveljavljanja znanj in spretnosti dobijo kandidati na naslovu II-1 ŠTUDIJSKI PROGRAM: MANAGEMENT VRSTA PROGRAMA: doktorski program TRAJANJE ŠTUDIJA: enovit doktorski študij (po diplomi univerzitetnega študija) traja 4 leta (240 kreditnih točk) in je organiziran tako, da se prvi 2 leti izvajata po pravilih za magistrski študij, drugi 2 leti pa kot individualno raziskovalno delo. a) diploma univerzitetnega študija (po programih, sprejetih pred ), b) povprečna ocena dodiplomskega študija najmanj 8 ali vidni uspehi v razvojno inovacijskem delu v praksi, c) izkazana sposobnost poglobljenega samostojnega in izvirnega raziskovalnega dela, d) obvladovanje enega od svetovnih jezikov. Neposredno v 3. letnik (po merilih za prehode) se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili magistrske študijske programe (programi, sprejeti pred ). DIFERENCIALNE IZPITE za te kandidate določi Senat UP FM, in sicer: - kandidatom, ki so zaključili magistrski študijski program na UP FM, se ne določi diferencialnih izpitov; - kandidatom, ki so zaključili magistrski študijski program s področja ekonomije, poslovnih ved in sorodnih družboslovnih ved, se določi diferencialni izpit iz predmeta Raziskovalna metodologija v družboslovju; - kandidatom, ki so zaključili magistrski študijski program z drugih družboslovnih področij, se določita dva diferencialna izpita izpit iz predmeta Raziskovalna 6

7 metodologija v družboslovju in en izmed obveznih predmetov 1. letnika magistrskega študijskega programa Management (Management ali Ekonomski in pravni vidiki managementa). Odločitev o tem sprejme Komisija za študentske zadeve UP FM glede na predhodno izobrazbo kandidata; - kandidatom, ki so zaključili magistrski študijski program z ostalih področij, se določijo diferencialni izpiti iz obveznih predmetov študijskega programa. Diferencialne izpite morajo kandidati za vpis v 3. letnik opraviti do vpisa v 4. letnik. V primeru OMEJITVE VPISA bodo kandidati za vpis v 1. letnik izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija, kandidati za vpis v 3. letnik pa na podlagi naslednjih kriterijev: - študijski uspeh do 10 točk, - bibliografija ter raziskovalno in razvojno delo do 30 točk, - ustreznost teme raziskovanja z vidika študijskega programa UP FM do 20 točk, - razgovor s kandidatom do 20 točk. Ustreznost predvidene teme raziskovanja oziroma doktoriranja z vidika študijskega programa UP FM se ocenjuje na podlagi predloga dispozicije (največ 2 strani), ki vsebuje opredelitev raziskovalnega problema, predvidene cilje raziskave, predvideno metodologijo ter bibliografskih enot. ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST IN KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: 20 (1. letnik), 20 (3. letnik), Koper II-2 ŠTUDIJSKI PROGRAM: MANAGEMENT VRSTA PROGRAMA: magistrski program (znanstveni študij) TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 leti (120 kreditnih točk) Pogoj za vpis V 1. LETNIK je: a) diploma univerzitetnega študija (po programih, sprejetih pred ), lahko pa tudi diploma visokošolskega strokovnega študija (po programih, sprejetih pred ), b) povprečna ocena dodiplomskega študija najmanj 8 ali dve leti delovnih izkušenj, c) obvladovanje enega od svetovnih jezikov. Kandidati za vpis v 1. letnik, ki so zaključili visokošolske strokovne študijske programe (po programih, sprejetih pred ), morajo pred vpisom v 1. letnik magistrskega študijskega programa opraviti DIFERENCIALNE IZPITE, in sicer: - kandidati s področja ekonomskih, poslovnih in sorodnih družboslovnih ved opravijo diferencialne izpite v obsegu od 12 do 14 KT, - kandidati s področja drugih družboslovnih ved opravijo diferencialne izpite v obsegu od 14 do 20 KT, - kandidati, ki niso s področja družboslovja, opravijo diferencialne izpite v obsegu od 20 do 24 KT. 7

8 NEPOSREDNO V 2. LETNIK (po merilih za prehode) se lahko vpišejo: a) diplomanti specialističnega študijskega programa ekonomske ali organizacijskoupravne usmeritve (po programih, sprejetih pred ), b) študenti podiplomskih študijskih programov ekonomske ali organizacijsko-upravne usmeritve (po programih, sprejetih pred ), ki so zbrali vsaj 60 KT; ti kandidati morajo opraviti diferencialne izpite. Kandidati za vpis v 2. letnik (po merilih za prehode) morajo poleg zgoraj navedenih izpolnjevati še naslednje pogoje: a) povprečna ocena podiplomskega študija najmanj 8 (prav dobro); ali b) 3 leta delovnih izkušenj in objavljen vsaj en strokovni članek; ali c) 3 leta delovnih izkušenj in aktivna udeležba na konferenci. Kandidati za vpis v 2. letnik, ki so študenti podiplomskih študijskih programov ekonomske ali organizacijsko-upravne usmeritve (po programih, sprejetih pred ) in so zbrali vsaj 60 KT, morajo v času študija opraviti dva DIFERENCIALNA IZPITA v obsegu 21 KT, in sicer predmet Ekonomski in pravni vidiki managementa in en obvezni usmeritveni predmet iz 1. letnika podiplomskega študijskega programa. Kandidati, ki so obveznosti 1. letnika opravljali PO SISTEMU VSEŽIVLJENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA in so zbrali 60 KT, lahko ob izpolnjevanju vpisnih pogojev za 1. letnik vložijo vlogo za priznanje obveznosti 1. letnika na Komisijo za priznavanje znanja in spretnosti UP FM in vlogo za vpis v 2. letnik na Komisijo za študentske zadeve podiplomski študij UP FM. V primeru OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija. ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST IN KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: 140 (1. letnik), 120 (2. letnik), Koper II-3 ŠTUDIJSKI PROGRAM: MANAGEMENT V IZOBRAŽEVANJU VRSTA PROGRAMA: specialistični študijski program TRAJANJE ŠTUDIJA: 1 leto, 60 kreditnih točk - visokošolska izobrazba, - povprečna ocena dodiplomskega študija najmanj 7,5 ali doseženi vidni uspehi pri razvojnem in inovacijskem delu na področju vzgoje in izobraževanja, - vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, - obvladovanje enega od svetovnih jezikov (zaželeno znanje angleškega jezika). V primeru OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija. 8

9 ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST IN KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: 80; Koper in Celje (del predavanj (do 50%) se bo izvajal na Brdu pri Kranju). V Celju bo študijski program izveden, če bo vpisanih vsaj 30 kandidatov. II-4 ŠTUDIJSKI PROGRAM: MANAGEMENT VRSTA PROGRAMA: specialistični študijski program TRAJANJE ŠTUDIJA: 1 leto, 60 kreditnih točk - visokošolska izobrazba, - povprečna ocena dodiplomskega študija najmanj 7 ali dve leti delovnih izkušenj, - obvladovanje enega od svetovnih jezikov. V primeru OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija. ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST IN KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: 380; Koper, Škofja Loka, Celje, Nova Gorica. Vsaj 60% ur predavanj študijskega programa/smeri bo izvedeno v vsakem študijskem središču. Posamezne smeri se bodo izvajale v študijskem središču, kjer bo vpisanih najmanj 30 kandidatov, v primeru ene izvedbe pa tam, kjer bo vpisanih največ kandidatov. 9

10 III. FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE KOPER Glagoljaška 8, 6000 Koper, SPLOŠNO POJASNILO GLEDE OPRAVLJANJA DIFERENCIALNIH IZPITOV PRED VPISOM V PROGRAM: Kandidate, ki morajo za izpolnitev pogojev za vpis v posamezen študijski program (v 1. ali višji letnik) opraviti dodatne obveznosti (diferencialne izpite) opozarjamo, da bo v primeru omejitve vpisa v prvem prijavnem roku razvrstitev kandidatov opravljena med kandidati, ki bodo na dan izpolnjevali vpisne pogoje. UP FAMNIT bo za vsak diferencialni predmet med in zagotovila izvedbo enega izpitnega roka, po pa opravljanje diferencialnih izpitov ne bo več možno. III-1 ŠTUDIJSKI PROGRAM: RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA VRSTA PROGRAMA: doktorski program (3. stopnja) TRAJANJE ŠTUDIJA: 3 leta, 180 kreditnih točk a) diploma študijskega programa 2. stopnje; ali b) diploma študijskega programa iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami; ali c) diploma dosedanjega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa (študijski programi, sprejeti pred ) s področja računalništva in informatike, računalništva in matematike, matematike ali elektrotehnike. Zaradi uspešnosti pri študiju UP FAMNIT posebej priporoča predizobrazbo s področja računalništva in informatike, matematike ali elektrotehnike. V primeru OMEJITVE VPISA V 1. LETNIK bodo imeli pri vpisu prednost kandidati s predizobrazbo s področja računalništva in informatike, računalništva in matematike, matematike ali elektrotehnike. Pri izbiri kandidatov se upošteva uspeh pri študiju druge stopnje (povprečna ocena, ocena magistrskega dela) in znanstvena odličnost. Pogoji za vpis po MERILIH ZA PREHODE: Kandidati, ki že imajo magisterij znanosti s področja računalništva in informatike, matematike ali elektrotehnike, se lahko vpišejo neposredno v 2. letnik študija, vendar morajo opraviti v semestru še pregledni izpit. Opravljajo ga namesto enega seminarja. V primeru omejitve vpisa so smiselno upošteva kriterije za izbiro kandidatov za vpis v 1. letnik doktorskega študija. Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki lahko kandidatu, glede na predhodno opravljen študij, določi dodatne študijske obveznosti v obsegu do 60 KT. 10

11 ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST IN KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: 15 (1. letnik), 15 (2. letnik); Koper III-2 ŠTUDIJSKI PROGRAM: MATEMATIČNE ZNANOSTI VRSTA PROGRAMA: doktorski program (3. stopnja) TRAJANJE ŠTUDIJA: 3 leta, 180 kreditnih točk a) diploma študijskega programa 2. stopnje smeri matematike (oziroma drugega strokovnega področja); ali b) končan študijski program iz četrtega odstavka 36. člena Zakona ZVIS (Ur. l. RS, št. 63/04), če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami; ali c) diploma dosedanjega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa (študijski programi, sprejeti pred ) s področja matematike, računalništva in matematike, fizike in drugih naravoslovnih ved. V študijski program Matematične znanosti se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so opravili matematiki soroden program 2. stopnje (računalništvo ali fizika) ter drugi kandidati, ki so končali program 2. stopnje ter uspešno opravili diferencialni izpit iz analize in algebre. Individualne vloge obravnava pristojna komisija UP FAMNIT. V primeru OMEJITVE VPISA V 1. LETNIK se pri izbiri kandidatov upošteva uspeh pri študiju 2. stopnje (povprečna ocena, ocena magistrskega dela). Pogoji za vpis po MERILIH ZA PREHODE: Kandidati, ki so opravljali znanstveni magistrski študij matematike oziroma soroden znanstveni magisterij se lahko vpišejo neposredno v 2. letnik študija. V primeru OMEJITVE VPISA so smiselno upošteva kriterije za izbiro kandidatov za vpis v 1. letnik doktorskega študija. Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki lahko kandidatu, glede na predhodno opravljen študij, določi dodatne študijske obveznosti. ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST IN KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: 10 (1. letnik), 10 (2. letnik); Koper III-3 ŠTUDIJSKI PROGRAM: RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA VRSTA PROGRAMA: magistrski program (2. stopnja) TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 leti, 120 kreditnih točk a) diploma študijskega programa 1. stopnje z ustreznih strokovnih področij in doseženih najmanj 180 kreditnih točk (ECTS); ali 11

12 b) diploma dosedanjega študijskega programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe (programi, sprejeti pred ) z ustreznih strokovnih področij. Dodiplomski programi, ki se upoštevajo kot ustrezna strokovna področja pri vpisu v študijski program, so programi naslednjih usmeritev: računalništvo in informatika, računalništvo in matematika, matematika, elektrotehnika. Kandidati, ki so končali študijske programe, po trajanju in obsegu enakovredne programom iz prvega odstavka (točki a in b) z drugih strokovnih področij, opravijo dodatne študijske obveznosti, katerih vsebina in obseg sta odvisna od predhodnega dodiplomskega študijskega programa. Dodatne študijske obveznosti predstavljajo predmeti, ki se določijo iz naslednjega seznama predmetov in jih študent še ni opravil v predhodnem študiju (vsak predmet je ovrednoten s 6 kreditnimi točkami): TOR III Formalni jeziki in izračunljivost, Programsko inženirstvo, Management informacijskih tehnologij, Računalniška omrežja. Individualne vloge za vpis kandidatov iz tretjega odstavka obravnava pristojna komisija UP FAMNIT. Dodatne študijske obveznosti študent opravi pred vpisom v magistrski študijski program. V primeru OMEJITVE VPISA so kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija. Pogoji za vpis po MERILIH ZA PREHODE: Kandidat, ki je zaključil dosedanji dodiplomski univerzitetni študijski program (programi, sprejeti pred ) z ustreznih strokovnih področij (računalništvo in informatika, računalništvo in matematika, matematika, elektrotehnika), ima pri vpisu v študijski program priznanih do 60 kreditnih točk (ECTS) ali neposredni prehod v 2. letnik študija. V primeru OMEJITVE VPISA so kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija oziroma glede na povprečno oceno opravljenih študijskih obveznosti. Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki lahko kandidatu, glede na predhodno opravljen študij, določi dodatne študijske obveznosti v obsegu do 60 KT. NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST IN KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: 60 (1. letnik), 60 (2. letnik); Koper III-4 ŠTUDIJSKI PROGRAM: MATEMATIČNE ZNANOSTI VRSTA PROGRAMA: magistrski program (2. stopnja) TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 leti, 120 kreditnih točk a) diploma študijskega programa 1. stopnje matematične smeri; ali b) diploma študijskega programa 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo najmanj 30 kreditnih točk. Te obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. 12

13 stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program. Individualne vloge za vpis kandidatov iz druge alineje prvega odstavka obravnava pristojna komisija UP FAMNIT. Dodatne študijske obveznosti študent opravi pred vpisom v magistrski študijski program. V primeru OMEJITVE dodiplomskega študija. Pogoji za vpis po MERILIH ZA PREHODE: VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno Kandidati, ki so opravili štiriletni univerzitetni študijski program s področja matematike (enopredmetni ali dvopredmetni) oziroma so opravili matematiki soroden štiriletni univerzitetni študijski program 1. stopnje, se lahko vpišejo neposredno v 2. letnik po merilih za prehode. V primeru OMEJITVE VPISA so kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija oziroma glede na povprečno oceno opravljenih študijskih obveznosti. Individualne vloge za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki lahko kandidatu, glede na predhodno opravljen študij, določi dodatne študijske obveznosti v obsegu do 60 KT. NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST IN KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: 20 (1. letnik), 20 (2. letnik); Koper III-5 ŠTUDIJSKI PROGRAM: MORSKA BIOLOGIJA Morska biologija je SKUPNI ŠTUDIJSKI PROGRAM, ki ga UP izvaja v sodelovanju s partnerji - Univerzo v Trstu, Nacionalnim institutom za biologijo iz Ljubljane in z Nacionalnim institutom za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko iz Trsta. Študent, ki se vpiše na UP, mora na Univerzi v Trstu opraviti študijske obveznosti v obsegu vsaj 30 kreditnih točk. VRSTA PROGRAMA: magistrski program (2. stopnja) TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 leti, 120 kreditnih točk a) diploma študijskega programa 1. stopnje s sorodnih strokovnih področij (biologija, kemija, fizika, varstvo okolja), v obsegu vsaj 180 KT; ali b) diploma študijskega programa 1. stopnje z drugih strokovnih področij, ki niso navedena v točki a) v obsegu vsaj 180 KT in pred vpisom opravljene študijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 KT, ki so bistvene za nadaljevanje študija v študijskem programu. Individualne vloge kandidatov iz točke b) obravnava pristojna komisija članice matične univerze, na katero je vpisan študent; na UP vloge obravnava študijska komisija UP FAMNIT. Obseg študijskih obveznosti se določi glede na predhodni študij kandidata, pri čemer komisija upošteva naslednjo razporeditev KT med študijske obveznosti, ki so bistvene za vpis v študijski program: 20 KT biologija, 20 KT matematika, fizika in informacijsko-komunikacijske vede, 20 KT kemija. Kandidatu, ki je v času predhodnega 13

14 študija že opravil izpit oziroma izpite iz predmetov, katerih vsebina obsega navedena strokovna področja (biologija, matematika, fizika in informacijske vede, kemija), se ustrezno zmanjša obseg študijskih obveznosti za vpis v študijski program. V primeru OMEJITVE dodiplomskega študija. VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST IN KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: 35; Koper Piran Trst 14

15 IV. TURISTICA VISOKA ŠOLA ZA TURIZEM PORTOROŽ Senčna pot 10, 6320 Portorož, IV-1 ŠTUDIJSKI PROGRAM: TURIZEM VRSTA PROGRAMA: magistrski program (2. stopnja) TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 leti, 120 kreditnih točk a) diploma študijskega programa 1. stopnje z naslednjih študijskih področij: turizem, osebne storitve, družbene vede, poslovne in organizacijske vede, pravo, humanistične vede, novinarstvo in informiranje, zdravstvo, socialno delo, transportne storitve, varstvo okolja; ali b) diploma študijskega programa 1. stopnje z drugih študijskih področij, če je kandidat pred vpisom opravil diferencialne izpite iz predmetov: Uvod v turizem (5 kreditnih točk) in Upravljanje poslovnih sistemov (5 kreditnih točk). Neposredno v 2. letnik (po merilih za prehode) se lahko vpišejo diplomanti štiriletnih študijskih programov, in sicer: a) v Poslovno organizacijsko smer diplomanti ekonomsko-poslovne in organizacijske usmeritve. Študent mora v času študija opraviti še diferencialne izpite iz naslednjih predmetov: Prostorski učinki turizma, Družbene in individualne dimenzije turizma, Metodologija in raziskovanje v turizmu in Strategije v turizmu. b) v Družbeno prostorsko smer diplomanti družboslovnih in humanističnih usmeritev ter naravoslovnih in tehničnih usmeritev. Študent mora v času študija opraviti še diferencialne izpite iz naslednjih predmetov: Ekonomika turizma, Organizacija in upravljanje turističnih struktur, Destinacijski management in Metodologija in raziskovanje v turizmu. Diferencialne izpite za vpis v 2. letnik študent opravi med študijem. ROKI ZA OPRAVLJANJE DIFERENCIALNIH IZPITOV ZA VPIS V 1. LETNIK: izpit iz predmeta Uvod v turizem bo , iz predmeta Upravljanje poslovnih sistemov pa (kandidati se na izpit prijavijo 7 dni pred izpitnim rokom). V primeru OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija (70 % točk) in oceno diplomskega dela (30 % točk). V primeru, da dodiplomski študijski program, ki ga je opravil kandidat, ni imel diplomskega dela (naloge) ali zaključnega projekta, se v primeru omejitve vpisa kandidatu upošteva povprečna ocena študija za vse možne točke. NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij, izredni študij ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST IN KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Kraj izvajanja 1. letnik 2. letnik Portorož 50, redni študij 30, redni študij Ljubljana 50, izredni študij 30, izredni študij 15

16 Kraj izvajanja 1. letnik 2. letnik Ptuj 50, izredni študij 30, izredni študij Skupaj Študijski program se bo izvajal v kolikor se bo vpisalo najmanj 20 kandidatov. II. INFORMACIJE ZA KANDIDATE, KI SO ZAKLJUČILI ŠTUDIJ V TUJINI V podiplomske študijske programe se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in jim je bila, skladno z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraževanja, v postopku priznavanja tujega izobraževanja, priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem študijskem programu. Za priznavanje izobraževanja morajo kandidati zaprositi pred vpisom v študijski program. Vlogo za priznavanje vloži kandidat na članici, kjer želi nadaljevati študij. Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na spletni strani UP, na naslovu: III. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV Skupaj s prijavo posredujejo kandidati tudi dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev. Zaradi preglednosti dokumentacijo navajamo po članicah UP: I. FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE KOPER (UP FHŠ) Za vpis v študijske programe UP FHŠ morajo kandidati priložiti: - overjeno fotokopijo diplome o zaključenem dodiplomskem študiju, - original potrdila o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna tudi povprečna ocena dodiplomskega študija, - kratek življenjepis. Kandidati za vpis v magistrske in doktorske programe, sprejete pred (programi pod tč. I-1, I-2, I-3), ki posedujejo dokazila o dosežkih v raziskovalnem in/ali razvojnoraziskovalnem in/ali strokovnem delu, prijavi poleg zgoraj navedene dokumentacije priložijo tudi ta dokazila. Diplomantom UP FHŠ ni potrebno prilagati potrdila o opravljenih izpitih in overjene fotokopije diplome. II. FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER (UP FM) Kandidati za vpis v 3. letnik doktorskega študijskega programa Management UP FM morajo predložiti: - overjeno fotokopijo diplome o zaključenem magistrskem študiju, - dokazilo o doseženem uspehu na podiplomskem študiju (razvidna mora biti povprečna ocena študija in ocena magistrskega dela), - bibliografijo, - dokazila o razvojno-raziskovalnem delu, - predlog teme doktorske disertacije (kratka dispozicija). 16

17 Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati za vpis v ostale študijske programe UP FM, so navedena v prijavnem obrazcu UP FM, ki bo objavljen na spletni strani članice. Diplomantom UP FM ni potrebno prilagati potrdila o opravljenih izpitih in overjene fotokopije diplome. III. FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE KOPER (UP FAMNIT) Za vpis v študijske programe UP FAMNIT morajo kandidati priložiti: - overjeno fotokopijo diplome o zaključenem študiju prve oziroma druge stopnje (odvisno od študijskega programa, v katerega se vpisuje) in - original potrdila o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna tudi povprečna ocena predhodnega študija. Kandidati za vpis v doktorska programa (3. stopnja), ki posedujejo dokazila o dosežkih v raziskovalnem in/ali razvojno-raziskovalnem delu, prijavi poleg zgoraj navedene dokumentacije priložijo tudi ta dokazila. IV. TURISTICA VISOKA ŠOLA ZA TURIZEM PORTOROŽ (UP TURISTICA) Za vpis v študijski program UP Turistice morajo kandidati priložiti: - overjeno fotokopijo diplome o zaključenem dodiplomskem študiju, - original potrdila o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna tudi povprečna ocena dodiplomskega študija in ocena diplomskega dela. Diplomantom UP Turistice ni potrebno prilagati potrdila o opravljenih izpitih in overjene fotokopije diplome. IV. POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO IN VPIS PRIJAVA ZA VPIS: Kandidati za vpis v podiplomski študij se prijavijo s prijavnim obrazcem. Ta bo, skupaj s podrobnejšimi navodili, objavljen na spletnih straneh članic UP najkasneje Prijavni obrazci niso enotni na ravni univerze, zato morajo kandidati poiskati prijavni obrazec na spletni strani članice UP, ki izvaja študijski program. Ustrezno izpolnjen prijavni obrazec in dokazila posreduje kandidat na naslov članice UP, ki izvaja študijski program. Na ovojnico poleg naslova pripiše še»prijava za vpis v podiplomski študij 2007/2008«. ROK ZA PRIJAVO: Za vpis v podiplomske študijske programe UP FHŠ, UP FAMNIT in UP Turistice se kandidati prijavijo do , za vpis v študijske programe UP FM pa do Če bodo po zaključenem prvem prijavnem roku še prosta vpisna mesta na posameznih študijskih programih, bo možna prijava tudi po preteku prvega prijavnega roka. Članice UP bodo prosta vpisna mesta objavile na svojih spletnih straneh. 17

18 SKLEP O REZULTATU IZBIRNEGA POSTOPKA: Vsi prijavljeni kandidati bodo po zaključenem izbirnem postopku prejeli sklep o rezultatu izbirnega postopka. VPIS V ŠTUDIJSKE PROGRAME: Vpis v študijske programe bo potekal v septembru in v prvi polovici oktobra. Sprejeti kandidati bodo prejeli vabila k vpisu ter natančnejša navodila o postopku in točnih terminih vpisa, morebitnem plačilu šolnine ter druge pomembne informacije glede vpisa in študija. V. ŠOLNINA Šolnina in prispevki za študij za študijsko leto 2007/2008 bo določena v Ceniku UP, ki ga bo Upravni odbor UP sprejel predvidoma v juniju Cenik UP bo objavljen na spletni strani UP, na naslovu VI. DODATNE INFORMACIJE Podrobnejše informacije o podiplomskih študijskih programih ter prijavi in vpisu bodo predstavljene na informativnih dnevih za podiplomski študij (predvidoma v juniju, juliju in septembru) in na spletnih straneh članic UP, kjer bodo objavljeni tudi točni termini informativnih dni. Članica UP Telefon (referat za študente) E-naslov Spletna stran UP FHŠ referat.podiplomski@fhs.upr.si UP FM , , referat@fm-kp.si UP FAMNIT / info@famnit.si UP Turistica dekanat@turistica.si 18

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, November 2014 ANALIZA PRIJAVE IN VPISA ZA ŠTUDIJSKO

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija  Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne 12. 9. 2017 sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih študijskih programov - https://www.unilj.si/studij/doktorski/.

Prikaži več

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih 34. seja Senata UL, z dne 24.1.2017 (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne 21.12.2016) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih je HK UL zbirala in se odločila, da jih sedaj v paketu

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ulica 17, 2000 Maribor Tel.: +386 2 250-19-99; 040

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920 Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 Univerza v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 razpisuje 21 doktorskih študijskih programov (https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/),

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 58. redni seji dne26. januarja 2006 pod točko 4 sprejela

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE Študijsko leto 2018/2019 Priročnik za študente Izdala: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV univerzitetni prva stopnja Visokošolsko

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Na podlagi 1

Na podlagi 1 Na podlagi 1. alineje 1. odstavka 91. člena Pravil o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani fakultete za farmacijo in v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu in Statuta Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017 Pri pripravi

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY Na podlagi 17. točke 314. člena in na p

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY Na podlagi 17. točke 314. člena in na p UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY Na podlagi 17. točke 314. člena in na podlagi 1. in 15. točke 330. člena Statuta Univerze

Prikaži več

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru na svoji 5. redni seji

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV magistrski druga stopnja Magistrsko izobraževanje (druga

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2018 1 Pri pripravi

Prikaži več

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem, ki ga je sprejel Senat Univerze

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx Osnovni podatki PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA KOGNITIVNA ZNANOST Ime programa Kognitivna znanost Lastnosti programa interdisciplinarni, skupni Vrsta magistrski Stopnja druga stopnja KLASIUS-SRV Magistrsko

Prikaži več

Microsoft Word - Cistopis_MAG_Tehnologije in sistemi v strojnistvu.doc

Microsoft Word - Cistopis_MAG_Tehnologije in sistemi v strojnistvu.doc VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE NOVO MESTO Visoka šola za tehnologije in sisteme ČISTOPIS AKREDITIRANEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 11. STOPNJE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI V STROJNIŠTVU (magistrski študijski program) Čistopis

Prikaži več

SistematiĊni kodirni seznam

SistematiĊni kodirni seznam REPUBLIKA SLOVENIJA STATISTIČNI URAD RS Sistematični kodirni seznam za klasifikacijo: SRDAP_ProgDIP - Šifrant kombinacije višjih, visokih šol in študijskih programov ter vrst študija za diplomante (opuščena),

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

1

1 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT POROČILO O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI za študijsko leto 2015/2016 in podatki o vpisu za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2017 Kazalo vsebine 1 UVOD...

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO /14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi poročila tutorjev študentov. Tutorji učitelji so naslednji

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Meril predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Neuradno prečiščeno besedilo Meril predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Meril predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Meril za volitve v nazive

Prikaži več

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni list RS, št. 40/2010, z dne 21.5.2010) PRIJAVNA VLOGA A. PODATKI O PRIJAVITELJU 1.

Prikaži več

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani Celje,

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani  Celje, Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani www.fkpv.si. Celje, marec 2014 Kazalo vsebine 1 UVOD... 1 1.1 Odzivnost

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne 24. 9. 2018 je upravni odbor fakultete sprejel naslednji PRAVILNIK O ŠTUDIJU

Prikaži več

PRILOGA 2

PRILOGA 2 PREDSTAVITVENI ZBORNIK PODIPLOMSKEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. stopnje INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA IZREDNI ŠTUDIJ Novo mesto KAZALO VSEBINE 1 ZAKAJ NA FINI?... 3 2 UVOD... 4 3 PREDSTAVITEV

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike [ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike Doktorski študij matematike in fizike Raziskave O fakulteti Študenti fizike Študenti matematike Sodelavci Domov >

Prikaži več

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011, s spremembami (Merila) V tej prilogi

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov (

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( 26 ), nabora izbirnih predmetov ( 6 ), PDP-modula, obveznega magistrskega

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Vloga za pridobitev soglasja k univerzitetnemu

Vloga za pridobitev soglasja k univerzitetnemu Vloga za pridobitev soglasja k študijskemu programu tretje stopnje FILOZOFIJA Filozofske fakultete Univerze v Mariboru (akreditacija študijskega programa) Maribor, marec 2009 Senat Filozofske fakultete

Prikaži več

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in Datum: 5.8.2015 (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009

Prikaži več

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan RFT ALUO BF v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Glasbena umetnost Ljubljana 50 20 5 2 Insturmentalna in pevska pedagogika Ljubljana 50 20 5 2 Glasbeno-teoretska pedagogika

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set Ljubljana, 7. januar 2019 1. Povzetek

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE Vodnik po dodiplomskih študijskih programih Koper 2019

Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE Vodnik po dodiplomskih študijskih programih Koper 2019 Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE Vodnik po dodiplomskih študijskih programih Koper 2019 Uvod Fakulteta za humanistične študije je bila ustanovljena leta 2000 in je ustanovna članica

Prikaži več

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani Predstavitveni zbornik študijskega programa za štud. leto 2019/20 UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK

Prikaži več

Razpis za prijavo interesa (brez roka) za program pripravništva v Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) SKLIC: ACER/TRAINEE/2019/OC

Razpis za prijavo interesa (brez roka) za program pripravništva v Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) SKLIC: ACER/TRAINEE/2019/OC Razpis za prijavo interesa (brez roka) za program pripravništva v Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) SKLIC: ACER/TRAINEE/2019/OC 1. KDO SMO? Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc Na osnovi 162. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 45. člena Pravil Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Ekonomske fakultete na svoji seji 10. decembra 2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O

Prikaži več

Na podlagi 8. odstavka 55. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/2006- UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20

Na podlagi 8. odstavka 55. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/2006- UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20 Na podlagi 8. odstavka 55. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/2006- UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20, 64/2008, 86/2009 in 62/2010-ZUPJS), 48. člena Statuta

Prikaži več