prospekt_spremembe

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "prospekt_spremembe"

Transkripcija

1 ABANČNA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. Prospekt krovnega sklada Krovni sklad Abančna DZU z vključenimi pravili upravljanja Datum izdaje dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za objavo prospekta z vključenimi pravili upravljanja: Datum, ko pravila upravljanja krovnega sklada (oziroma njihova zadnja sprememba) stopijo v veljavo: Vsi podskladi Krovnega sklada Abančna DZU so usklajeni z Direktivo sveta o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (85/611/EEC z dopolnitvami).

2 DOSTOPNOST PROSPEKTA KROVNEGA SKLADA Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA, IZVLEČKOV PROSPEKTOV PODSKLADOV TER REVIDIRANEGA LETNEGA IN POLLETNEGA POROČILA KROVNEGA SKLADA Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, izvlečki prospektov podskladov ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada so vlagatelju brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje. Družba za upravljanje oziroma vpisna mesta morajo vlagatelju na njegovo zahtevo brezplačno izročiti izvod prospekta krovnega sklada, izvod revidiranega letnega in polletnega poročila krovnega sklada ter izvlečke prospektov posameznih podskladov. Vsi dokumenti o Krovnemu skladu Abančna DZU in njegovih podskladih so javnosti na voljo tudi na spletni strani ABANČNE DZU, družbe za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., (v nadaljevanju: Abančna DZU) Dodatne in podrobnejše informacije v zvezi s poslovanjem in investicijskimi kuponi podskladov je mogoče pridobiti na telefonski številki 01/

3 KAZALO OSNOVNI PODATKI O KROVNEM SKLADU... 5 PRAVILA UPRAVLJANJA KROVNEGA SKLADA... 5 OSNOVNI IZRAZI IN KRATICE POGLAVJE: SKUPNA NALOŽBENA PRAVILA UVOD DOPUSTNE NALOŽBE IZPOSTAVLJENOSTI KROVNEGA SKLADA IN PODSKLADOV DODATNA LIKVIDNA SREDSTVA ZADOLŽEVANJE TEHNIKE IN ORODJA UPRAVLJANJA NALOŽB POGLAVJE: PRAVILA VREDNOTENJA PREMOŽENJA SPLOŠNA PRAVILA VREDNOTENJA VREDNOTENJE POSAMEZNIH VRST FINANČNIH SREDSTEV ALI FINANČNIH INSTRUMENTOV POGLAVJE: TVEGANJA POGLAVJE: REFERENČNA VALUTA IN OBRAČUNSKO OBDOBJE POGLAVJE: UPORABA ČISTEGA DOBIČKA OZIROMA PRIHODKOV POGLAVJE: STROŠKI IN STOPNJA OBRATA NALOŽB NEPOSREDNI STROŠKI IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV PODSKLADOV STROŠKI UPRAVLJANJA IN POSLOVANJA KROVNEGA SKLADA CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA (TER) IN STOPNJA OBRATA NALOŽB (PTR) POGLAVJE: OBDAVČENJE POGLAVJE: POSLOVNO LETO IN POROČILA O POSLOVANJU POGLAVJE: OBVEŠČANJE VLAGATELJEV IN JAVNOSTI VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA PODSKLADOV IN NJIHOVE TRŽNE CENE POROČILA O POSLOVANJU POMEMBNI PRAVNI IN POSLOVNI DOGODKI POGLAVJE: INVESTICIJSKI KUPONI, VPLAČILA IN IZPLAČILA INVESTICIJSKI KUPONI VPLAČILA IN IZPLAČILA TER TRGOVANJE Z INVESTICIJSKIMI KUPONI PODSKLADOV VPLAČILA IZPLAČILA TRGOVANJE Z INVESTICIJSKIMI KUPONI PREHODI MED PODSKLADI KROVNEGA SKLADA POGLAVJE: DRUGE DOLOČBE O KROVNEM SKLADU IN PODSKLADI TRAJANJE PODSKLADOV ZAUSTAVITEV IZPLAČIL IN VPLAČIL ZAUSTAVITEV IZPLAČIL ZAUSTAVITEV VPLAČIL OBVEŠČANJE PRENOS UPRAVLJANJA ZAMENJAVA SKRBNIKA PREMOŽENJA LIKVIDACIJA PREOBLIKOVANJE POGLAVJE: DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE SPLOŠNE INFORMACIJE

4 FIRMA, SEDEŽ IN DATUM USTANOVITVE DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE MESTO IN ČAS, KO JE MOŽEN VPOGLED V SPLOŠNE AKTE DRUŽBE (DRUŽBENA POGODBA) IN V ZADNJE RAZPOLOŽLJIVO REVIDIRANO LETNO POROČILO DRUŽBE Z UPRAVLJANJE: ŠTEVILKA IN DATUM ODLOČBE O IZDAJI DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI UPRAVLJANJA INVESTICIJSKIH SKLADOV: PODATKI O OSNOVNEM KAPITALU DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE: ORGANI VODENJA IN NADZORA POGLAVJE: INFORMACIJE O DRUGIH OSEBAH SKRBNIK PREMOŽENJA FIRMA IN SEDEŽ SKRBNIKA GLAVNA DEJAVNOST, KI JO OPRAVLJA SKRBNIK PREMOŽENJA DATUM IZDAJE DOVOLJENJA BANKE SLOVENIJE ZA OPRAVLJANJE SKRBNIŠKIH STORITEV DATUM IZDAJE DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV K SKLENITVI POGODBE O OPRAVLJANJU SKRBNIŠKIH STORITEV ZA KROVNI SKLAD DRUGI IZVAJALCI STORITEV UPRAVLJANJA KROVNEGA SKLADA IN PODSKLADOV POGLAVJE: IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV POGLAVJE: OSEBE, ODGOVORNE ZA IZDAJO PROSPEKTA DODATEK A ORGANI VODENJA IN NADZORA DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE DODATEK A ORGANI VODENJA IN NADZORA DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE DODATEK B SEZNAM DRUGIH IZVAJALCEV STORITEV UPRAVLJANJA KROVNEGA SKLADA ALI PODSKLADOV DODATEK C MEHKE PROVIZIJE IN SPORAZUMI O DELITVI PROVIZIJ DODATEK D SEZNAM ORGANIZIRANIH TRGOV DODATEK E SEZNAM PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA DODATEK F PODROBNEJŠA PRAVILA UPRAVLJANJA PODSKLADOV DODATEK G PODATKI O POSLOVANJU PODSKLADOV DODATEK H SEZNAM VPISNIH MEST V REPUBLIKI SLOVENIJI PRILOGE K PROSPEKTU

5 OSNOVNI PODATKI O KROVNEM SKLADU Krovni sklad Abančna DZU je oblikovan na podlagi zakonodaje Republike Slovenije, ki ureja področje upravljanja investicijskih skladov; Agencija za trg vrednostnih papirjev je Abančni DZU izdala dovoljenje za upravljanje Krovnega sklada Abančna DZU dne ; krovni sklad ni pravna oseba, krovni sklad predstavlja premoženje, ki ga upravlja družba za upravljanje v skladu z načeli razpršitve tveganj v izključnem interesu imetnikov investicijskih kuponov podskladov; krovni sklad sestavljajo podskladi, ki jih opredeljujeta poseben naložbeni cilj in naložbena politika; sredstva in obveznosti posameznega podsklada so ločena od sredstev in obveznosti drugih investicijskih skladov in podskladov ter od sredstev in obveznosti družbe za upravljanje in skrbnika premoženja krovnega sklada; seznam vseh podskladov krovnega sklada je naveden v dodatku E k temu prospektu; krovni sklad upravlja Abančna DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana; skrbnik premoženja krovnega sklada je Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana; zadnjo revizijo poslovanja vzajemnih skladov, ki so bili preoblikovani v podsklade Krovnega sklada Abančna DZU, je opravil pooblaščeni revizor KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana; nadzor nad poslovanjem družbe za upravljanje opravlja Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana, Slovenija ( PRAVILA UPRAVLJANJA KROVNEGA SKLADA Pravila upravljanja krovnega sklada so sestavni del tega prospekta. Za posamezni podsklad ne veljajo ločena pravila upravljanja, temveč so posebnosti podskladov določene v pravilih upravljanja krovnega sklada. V skupnem delu prospekta so določbe pravil upravljanja, ki veljajo za vse podsklade, v dodatku F pa posebne določbe pravil upravljanja po podskladih. Pravila upravljanja urejajo vsebino pravnih razmerij med družbo za upravljanje, ki upravlja krovni sklad, in imetniki investicijskih kuponov podskladov, in sicer: naložbene cilje in naložbeno politiko podskladov, vključno z omejitvami naložb in njihovega zadolževanja; način uporabe (zadržanja oziroma razdelitve) čistega dobička oziroma prihodkov podskladov; vrste stroškov, ki neposredno in posredno bremenijo imetnike investicijskih kuponov podskladov; referenčno valuto in obdobje obračunavanja čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja podskladov; način obveščanja javnosti in imetnikov o finančnem in pravnem položaju podskladov, njihovem poslovanju in drugih pomembnih pravnih in poslovnih dogodkih, povezanih s podskladi ali krovnim skladom; pravice imetnikov investicijskih kuponov podskladov, postopek vplačila in izplačila investicijskih kuponov ter način izračuna njihovih nakupnih in odkupnih vrednosti, skupaj z informacijami o morebitnem trgovanju z investicijskimi kuponi podskladov na organiziranem trgu; pogoje izplačila iz posameznega podsklada in hkratnega vplačila v drug podsklad brez vmesnega izplačila investicijskega kupona (prehod med podskladi) in morebitne stroške prehoda; trajanje podskladov, postopek začasne zaustavitve vplačil in/ali izplačil njihovih investicijskih kuponov, prenos upravljanja podsklada oziroma krovnega sklada na drugo družbo za upravljanje, preoblikovanja podskladov, zamenjavo skrbnika premoženja krovnega sklada, razloge za likvidacijo na podlagi sklepa družbe za upravljanje in opis postopka likvidacije podskladov in krovnega sklada. Spremembe pravil upravljanja sprejme uprava družbe za upravljanje. Za spremembo pravil je potrebno predhodno soglasje Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija). V primeru, ko želi družba za upravljanje bistveno spremeniti naložbeno politiko podsklada krovnega sklada, mora pridobiti dovoljenje Agencije za takšno spremembo. Šteje se, da je Agencija družbi za upravljanje izdala dovoljenje za bistveno spremembo naložbene politike s tem, ko je izdala soglasje k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada. Hkrati z zahtevo za soglasje k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada mora družba za upravljanje vložiti zahtevo za objavo spremembe prospekta in izvlečkov prospektov, ki se nanaša na spremembo podatkov v prospektu in izvlečkih prospekta zaradi spremembe pravil upravljanja krovnega sklada, o čemer Agencija odloči hkrati z odločitvijo o soglasju k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada. 5

6 Če pravila upravljanja krovnega sklada ne določajo daljšega roka za uveljavitev sprememb, začnejo spremembe teh pravil veljati: z iztekom enega meseca od javne objave obvestila o spremembi pravil upravljanja, če se spremembe nanašajo na investicijsko politiko podskladov, višino vstopnih oziroma izstopnih stroškov, do katerih je upravičena družba za upravljanje, in način njihovega izračuna ter plačila, višino provizije za upravljanje posameznega podsklada, do katere je upravičena družba za upravljanje, in način izračuna ter obračuna te provizije, druge stroške, do povrnitve katerih je v breme premoženja podskladov upravičena družba za upravljanje, in druge stroške, ki neposredno bremenijo podsklade, višino provizije, do katere je upravičen skrbnik, in način obračuna te provizije, ter druge stroške, do povrnitve katerih je v breme premoženja podskladov upravičen skrbnik; z iztekom osmih delovnih dni od javne objave obvestila o spremembi pravil upravljanja, če se spremembe ne nanašajo na katero izmed sprememb pravil upravljanja, opredeljeno v prejšnji alinei tega odstavka. Družba za upravljanje bo v osmih dneh po prejemu soglasja ATVP k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v poslovnem dnevniku Finance javno objavila obvestilo o spremembi pravil upravljanja krovnega sklada, imetnike investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada pa bo o spremembi pravil upravljanja obvestila v petnajstih dneh po prejemu soglasja k spremembi pravil upravljanja. Družba za upravljanje je dolžna imetnikom investicijskih kuponov podsklada krovnega sklada na njihovo zahtevo poslati prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja krovnega sklada ter jih opozoriti na spremembe v besedilu. V javni objavi obvestila o spremembi pravil upravljanja krovnega sklada mora družba za upravljanje imetnike investicijskih kuponov poučiti tudi o pravici prejeti besedilo sprememb pravil upravljanja krovnega sklada in prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja krovnega sklada. Če družba za upravljanje spremeni ali dopolni pravila upravljanja le v delu, ki se nanaša na posamezen podsklad, mora o spremembi pravil obvestiti le imetnike investicijskih kuponov podsklada, na katerega se spremembe nanašajo. Prav tako je družba za upravljanje le tem imetnikom na njihovo zahtevo dolžna poslati prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja krovnega sklada ter jih opozoriti na spremembe v besedilu. OSNOVNI IZRAZI IN KRATICE Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) - Nadzorna institucija, ustanovljena na podlagi zakona, ki ureja področje trga finančnih instrumentov, in opravlja nadzor nad udeleženci tega trga ter izvršuje druge naloge, določene s predpisi. ATVP naloge izvršuje z namenom zagotavljanja pogojev za učinkovito delovanje trga finančnih instrumentov in zaupanja vlagateljev vanj. Družba za upravljanje (DZU) - Gospodarska družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje ATVP za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov. Investicijski sklad - Podjem, katerega edini namen je javno zbiranje denarnih sredstev fizičnih in pravnih oseb in nalaganje teh sredstev v vrednostne papirje in druge likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj. Investicijski sklad se lahko oblikuje kot vzajemni sklad oziroma se ustanovi kot investicijska družba. Vzajemni sklad - Investicijski sklad, oblikovan kot ločeno premoženje, razdeljeno na enote, katerih vrednost je na zahtevo imetnika investicijskega kupona izplačljiva iz tega premoženja. Vzajemni sklad upravlja DZU po načelu razpršitve tveganj v izključnem interesu imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada. Krovni sklad - Vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali več podskladov, ki so oblikovani kot ločeno premoženje, pri čemer vsak podsklad opredeljuje poseben naložbeni cilj in naložbena politika. Skrbnik - Skrbnik premoženja investicijskega sklada je skrbniška banka s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma podružnica banke države članice ali tuje države, ustanovljena v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom, ki ureja področje bančništva, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev za investicijske sklade. Čista vrednost sredstev (ČVS) Vrednost vseh sredstev podsklada, zmanjšana za vrednost vseh obveznosti podsklada. Enota premoženja podsklada - Premoženje podsklada je razdeljeno na enake enote. Zmnožek števila vseh enot premoženja podsklada in vrednosti enote podsklada predstavlja čisto vrednost sredstev podsklada. Vrednost enote premoženja (VEP) Vrednost, ki pove, koliko je posamezna enota premoženja podsklada vredna. 6

7 Investicijski kupon - Imenski vrednostni papir, ki se glasi na določeno število enot premoženja podsklada. Nakupna vrednost investicijskega kupona - Enaka je vrednosti investicijskega kupona, povečani za morebitne vstopne stroške. Odkupna vrednost investicijskega kupona - Enaka je vrednosti investicijskega kupona, zmanjšani za morebitne izstopne stroške. Pristopna izjava - Izjava, podana na posebnem obrazcu, s katero vlagatelj pristopa k pravilom upravljanja krovnega sklada, in mu daje pravico, ne pa dolžnost, da v podsklad vplačuje denarna sredstva. Zahteva za izplačilo sredstev (izstopna izjava) - Zahteva, podana na posebnem obrazcu, s katero vlagatelj zahteva, da se mu izplača odkupna vrednost investicijskega kupona. Zakon o bančništvu (ZBan-1) Zakon, ki ureja področje kreditnih institucij s sedežem v Republiki Sloveniji in pogoje, pod katerimi lahko osebe s sedežem zunaj Republike Slovenije opravljajo storitve na območju Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 131/06, s spremembami). Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) Zakon, ki ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb (Ur.l. RS, št. 117/06, s spremembami). Zakon o dohodnini (ZDoh-2) Zakon, ki ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja dohodnine (Ur.l. RS, št. 117/06, s spremembami). Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1) Zakon, ki določa pogoje za ustanovitev investicijskih skladov in družb za upravljanje ter ureja nadzor njihovega poslovanja, pogoje prodaje investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov v Republiki Sloveniji, vrste storitev ki jih druge osebe opravljajo za investicijske sklade in področje opravljanja teh storitev, kakor tudi nadzor in pogoje upravljanja pokojninskih vzajemnih skladov (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami, ZISDU- 1). Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) Zakon, ki določa ukrepe, pristojne organe ter postopke za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (Ur.l. RS, št. 60/07, s spremembami). Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) Zakon, ki ureja delovanje kapitalskega trga v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS št. 67/07 s spremembami). 7

8 1. poglavje: SKUPNA NALOŽBENA PRAVILA 1.1. UVOD Krovni sklad vlagateljem ponuja možnost nalaganja v izbrane vrednostne papirje in druge likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj z namenom povečanja vloženega kapitala in ohranjanja visoke likvidnosti naložbe. Vlagatelj ima glede na svoje potrebe in predvidevanja bodočih tržnih gibanj možnost nalaganj v enega ali več podskladov krovnega sklada, ki se med seboj razlikujejo po naložbenem cilju in naložbeni politiki. V tem poglavju so navedena samo tista naložbena pravila, ki so skupna vsem podskladom krovnega sklada, naložbeni cilji in politike posameznih podskladov pa so opredeljeni v dodatku F k prospektu DOPUSTNE NALOŽBE Sredstva podskladov bodo naložena v nadaljevanju navedene finančne instrumente samo v okviru njihovih naložbenih ciljev in politik. A. PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA Naložbe podskladov v vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu v državi članici Evropske unije ali tuji državi, bodo sestavljali: lastniški vrednostni papirji; državni in podjetniški dolžniški vrednostni papirji; instrumenti denarnega trga. Organizirani trgi, na katerih se trguje s temi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega trga, so opredeljeni v dodatku D. Naložbe v vrednostne papirje v postopku njihove prve prodaje so dopustne le, če bo njihov izdajatelj najkasneje v roku enega leta od izdaje zahteval njihovo uvrstitev v trgovanje na borzo oziroma drugi organizirani trg iz dodatka D. Naložbe v instrumente denarnega trga, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, so dopustne le, če so ti instrumenti ustrezno likvidni, če je njihovo vrednost mogoče kadarkoli natančno določiti in če so izpolnjeni drugi pogoji, določeni v 8. točki prvega odstavka 64. člena ZISDU-1. Največ 10 odstotkov sredstev podskladov je lahko naloženih tudi v druge prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, vendar te naložbe ne bodo odstopale od naložbenih ciljev in politike podskladov ter ne bodo pomembno vplivale na njihovo tveganost. B. BANČNI DEPOZITI Sredstva podskladov bodo naložena v bančne depozite: pri bankah s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev; pri kreditnih institucijah držav članic Evropske unije, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev; pri prvovrstnih tujih bankah, kar se presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitete banke s strani Moody's, Standard & Poor's oziroma Fitch, z bonitetno oceno najmanj A- pri Standard & Poors ali Fitch oziroma A3 pri Moody's; na vpogled ali na odpoklic ali vezani depoziti, pri katerih iz pogodbe o deponiranju sredstev izhaja pravica do dviga pred zapadlostjo in zapadejo v največ 12 mesecih; vezane depozite, ki v pogodbi o vezavi sredstev nimajo opredeljenih nobenih dodatnih pogojev in namenov vezave. C. DRUGI ODPRTI INVESTICIJSKI SKLADI Sredstva podskladov bodo naložena v enote premoženja oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov (ciljnih skladov) pod naslednjimi pogoji: 8

9 sredstva posameznega podsklada bodo naložena v druge ciljne investicijske sklade, katerih naložbena politika bo skladna z naložbeno politiko podsklada; sredstva podskladov bodo naložena le v enote oziroma delnice takšnih ciljnih skladov, ki imajo sami skupno največ 10% vrednosti sredstev naložene v enote oziroma delnice investicijskih skladov in imajo takšno omejitev vlaganja v enote oziroma delnice investicijskih skladov izrecno navedeno v svojih pravilih upravljanja oziroma v statutu; provizija za upravljanje ciljnega sklada, v katerega bodo še naložena sredstva podskladov, bo znašala največ 3%. Č. IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI Sredstva podskladov ne bodo naložena v izvedene finančne instrumente z namenom trgovanja. D. STRUKTURIRANI FINANČNI INSTRUMENTI Z VGRAJENIMI IZVEDENIMI FINANČNIMI INSTRUMENTI Sredstva podskladov ne bodo naložena v strukturirane finančne instrumente z vgrajenimi izvedenimi finančnimi instrumenti IZPOSTAVLJENOSTI KROVNEGA SKLADA IN PODSKLADOV V tem podpoglavju so navedene osnovne in posebne omejitve izpostavljenosti podskladov do posameznega izdajatelja in do določenih izdajateljev finančnih instrumentov, in opredelitev drugih omejitev naložb podskladov, ki jih določajo ZISDU-1 in predpisi, izdani na njegovi podlagi. NAJVEČJA DOPUSTNA IZPOSTAVLJENOST DO POSAMEZNE OSEBE Največ 5 odstotkov sredstev posameznega podsklada bo vloženih v vrednostne papirje ali instrumente denarnega trga iz 64. člena ZISDU-1, izdane s strani posameznega izdajatelja. Ne glede na omejitev iz prejšnjega stavka lahko, v kolikor to dovoljuje naložbena politika podsklada, delež naložb posameznega podsklada v lastniške vrednostne papirje in instrumente denarnega trga posameznega izdajatelja obsega do največ 10 odstotkov sredstev podsklada, vendar pa skupna vrednost takšnih naložb ne sme presegati 40 odstotkov vseh sredstev podsklada. 40-odstotna omejitev pa se ne nanaša na naložbe v tržne vrednostne papirje ali instrumente denarnega trga posameznega izdajatelja, če je izdajatelj oziroma če zanje jamči Republika Slovenija ali njena lokalna, regionalna skupnost, posamezna država članica Evropske unije ali njena lokalna, regionalna skupnost, tuja država ali posamezna javna mednarodna organizacija, ki ji pripada ena ali več držav članic. Podsklad ne bo imel več kot 20 % svojih sredstev vloženih v depozite pri posamezni kreditni ustanovi. Ne glede na omejitve iz prejšnjih odstavkov lahko delež naložb podsklada v vrednostne papirje ali instrumente denarnega trga, izdane s strani posamezne osebe, ter depozite pri tej posamezni osebi obsega do največ 20% sredstev posameznega podsklada. NAJVEČJA DOPUSTNA IZPOSTAVLJENOST DO DOLOČENIH OSEB Posamezni podsklad bo imel do največ 35% sredstev vloženih v tržne vrednostne papirje ali instrumente denarnega trga posameznega izdajatelja, če je izdajatelj oziroma če zanje jamči Republika Slovenija ali njena lokalna, regionalna skupnost, posamezna država članica Evropske unije ali njena lokalna, regionalna skupnost, evropska država nečlanica Evropske unije ali posamezna javna mednarodna organizacija, ki ji pripada ena ali več držav članic. Ne glede na omejitve iz prejšnjega odstavka je lahko v skladu s pravili upravljanja posameznega podsklada in v skladu z načelom razpršitve tveganja do 100% sredstev podsklada vloženih v različne tržne vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, ki jih izda ali zanje jamči Republika Slovenija, ali njena lokalna, regionalna skupnost, posamezna država članica Evropske unije ali njena lokalna, regionalna skupnost, tuja država ali posamezna javna mednarodna organizacija, ki ji pripada ena ali več držav članic, pod naslednjimi pogoji: takšne naložbe bo imel podsklad v najmanj šestih različnih izdajah tržnih vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga in vrednost takšnih naložb podsklada v posamezni izdaji tržnih vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga ne bo presegala 30% vrednosti sredstev podsklada. 9

10 Podsklad lahko vlaga sredstva v okviru omejitev iz drugega oziroma tretjega odstavka te točke, če izpolnjuje naslednje pogoje: taka naložbena politika je določena v pravilih upravljanja posameznega podsklada (dodatek F); v pravilih upravljanja podsklada (dodatek F) so izrecno navedeni izdajatelji, ki so države, organi regionalnih, lokalnih skupnosti ali javne mednarodne organizacije, v vrednostne papirje katerih namerava podsklad vložiti ali je vložil več kot 35 odstotkov svojih sredstev ter delež takšnih naložb; če so v pravilih upravljanja podsklada (dodatek F) določene kategorije izdajateljev obveznic kreditnih ustanov iz tretjega odstavka te točke. PREPOVED POMEMBNEJŠEGA VPLIVA NA UPRAVLJANJE IZDAJATELJA Družba za upravljanje za račun podskladov, ki jih upravlja, skupno ne sme pridobiti deleža delnic z glasovalnimi pravicami, z uresničevanjem katerih bi lahko pomembneje vplivala na upravljanje oziroma upravo izdajatelja. Šteje se, da ima družba za upravljanje pomemben vpliv na upravljanje izdajatelja vrednostnega papirja, če je za račun investicijskih skladov, ki ga upravlja, imetnica več kot 20% delnic z glasovalnimi pravicami izdajatelja. Za pomemben vpliv na upravljanje izdajatelja gre tudi v primeru, če je družba za upravljanje za račun investicijskih skladov, ki ga upravlja, imetnica manjšega števila delnic z glasovalnimi pravicami izdajatelja od deleža, določenega v prejšnjem odstavku, če gre za katerega od spodaj naštetih dejstev: - če so zaposleni družbe za upravljanje, ki upravlja krovni sklad, člani uprave ali nadzornega sveta izdajatelja, - obstoj pomembnih poslov med izdajateljem in družbo za upravljanje, - izmenjava vodilnih delavcev med izdajateljem in družbo za upravljanje, - izmenjava bistvenih strokovnih informacij med izdajateljem in družbo za upravljanje. Družba za upravljanje lahko za račun krovnega sklada skupno pridobi: - največ 10% vseh delnic posameznega izdajatelja brez glasovalne pravice; - takšen delež dolžniških vrednostnih papirjev posameznega izdajatelja, katerih nominalna vrednost ne presega 10 odstotkov skupne nominalne vrednosti vseh izdanih, nezapadlih dolžniških vrednostnih papirjev tega izdajatelja; - takšen delež instrumentov denarnega trga posameznega izdajatelja, katerih nominalna vrednost ne presega 10 odstotkov skupne nominalne vrednosti vseh izdanih, še nezapadlih instrumentov denarnega trga tega izdajatelja; - največ 25 odstotkov enot v obtoku vseh podskladov krovnega sklada. Omejitve iz prejšnjih odstavkov ne veljajo le izjemoma, in sicer v primerih, določenih v 70. členu ZISDU-1. PODSKLADI DENARNEGA TRGA Podskladi, ki se uvrščajo med sklade denarnega trga, bodo imeli najmanj 90 odstotkov vrednosti sredstev naloženih v bančne depozite in instrumente denarnega trga, preostanek pa bodo predstavljala dodatna likvidna sredstva. NALOŽBE V POVEZANE OSEBE IN SKRBNIKA Družba za upravljanje lahko v skladu s pravili upravljanja posameznega podsklada sredstva nalaga tudi v vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, katerih izdajatelj so pravne osebe, povezane z družbo za upravljanje in s katerimi se trguje na organiziranih trgih, opredeljenih v dodatku D. Družba za upravljanje lahko v skladu s pravili upravljanja posameznega podsklada sredstva nalaga tudi v vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, katerih izdajatelj je skrbnik in s katerimi se trguje na organiziranih trgih, opredeljenih v dodatku D DODATNA LIKVIDNA SREDSTVA Dodatna likvidna sredstva so sredstva podsklada, ki predstavljajo denarna sredstva na vpogled in denarna sredstva, vezana na odpoklic, ki niso namenjena doseganju naložbenih ciljev podsklada, temveč pokrivanju tekočih in izrednih izplačil podskladov, oblikujejo pa se lahko tudi v času, potrebnem za reinvestiranje unovčenih naložb, in v primerih, ko zaradi izredno neugodnih razmer na trgu finančnih instrumentov družba za upravljanje začasno prekine nalaganje sredstev podskladov na te trge. 10

11 Obseg dodatnih likvidnih sredstev predvidoma ne bo presegal 15 odstotkov vrednosti vseh sredstev posameznega podsklada ZADOLŽEVANJE Največji obseg zadolževanje za račun posameznega podsklada krovnega sklada bo znašal največ 10 odstotkov od vseh sredstev podsklada, s predvideno najvišjo ročnostjo 6 mesecev. Družba za upravljanje lahko za račun posameznega podsklada, ki ga upravlja, zastavi njegovo premoženje v zavarovanje obveznosti vračila kredita, pri čemer vrednost zastavljenega premoženja, po kateri je to premoženje izkazano v bilancah podsklada, ne sme presegati 10% vrednosti vseh sredstev podsklada TEHNIKE IN ORODJA UPRAVLJANJA NALOŽB Družba za upravljanje bo za račun podskladov za namene varovanja pred tveganji in/ali za namene pridobivanja dodatnih prihodkov podskladov uporabljala posebne tehnike in orodja, ki se nanašajo na tržne vrednostne papirje in instrumente denarnega trga. Uporaba tehnik in orodij upravljanja naložb ne bo povzročila odmika od naložbenih ciljev podskladov. Podskladi ne bodo izpostavljeni izrazitejšim dodatnim tveganjem, družba za upravljanje pa bo ves čas upoštevala njihove dopustne izpostavljenosti. A. POSOJANJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV Družba za upravljanje oziroma skrbnik premoženja podsklada lahko po pooblastilu družbe za upravljanje za račun podskladov iz njihovega premoženja posodita vrednostne papirje v skupni vrednosti največ 30 odstotkov celotne vrednosti sredstev posameznega podsklada. Družba za upravljanje lahko za račun podskladov posoja vrednostne papirje iz njihovega premoženja zgolj pod pogoji, ki jih opredeljujeta ZISDU-1 in sklep Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki določa pogoje in kriterije za posojanje vrednostnih papirjev iz premoženja vzajemnega sklada. B. REPO POSLI Družba za upravljanje za račun podskladov ne bo sklepala repo poslov. C. KRITNA POSOJILA Kritno posojilo je posojilo, pri katerem posojilodajalec na podlagi deponiranja določenega zneska v domači valuti pridobi od finančne institucije (banke) posojilo v enaki protivrednosti v tuji valuti. Namen te transakcije je varovanje pred tečajnimi nihanji. Družba za upravljanje lahko za račun podsklada pridobi posojilo v tuji valuti kot tehniko upravljanja tečajnega tveganja, če za zavarovanje tega posojila družba za upravljanje za račun podsklada da finančni instituciji (banki) posojilo v enaki vrednosti v drugi (domači) valuti. Č. IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI Družba za upravljanje sredstev podskladov ne bo nalagala v izvedene finančne instrumente. D. FINANČNA ZAVAROVANJA Družba za upravljanje za račun podskladov ne bo uporabljala finančnih zavarovanj. E. PREJETE GARANCIJE Družba za upravljanje pri upravljanju premoženja podskladov ne bo uporabljala te tehnike. 11

12 F. DRUGO Družba za upravljanje pri upravljanju premoženja podskladov ne bo uporabljala drugih tehnik in orodij upravljanja naložb. 2. poglavje: PRAVILA VREDNOTENJA PREMOŽENJA 2.1. SPLOŠNA PRAVILA VREDNOTENJA Družba za upravljanje vrednoti premoženje posameznih podskladov krovnega sklada v skladu z določili Slovenskih računovodskih standardov, predvsem SRS 38 (2006) Računovodske rešitve v vzajemnih skladih, SRS 3 (2006) in ustreznih mednarodnih računovodskih standardov (v nadaljevanju MRS). Finančni instrumenti, nominirani v tuji valuti, se preračunajo v referenčno valuto podsklada s tečajem Evropske centralne banke oziroma z drugim pogodbeno določenim tečajem. Enak način vrednotenja se upošteva pri stroških pridobitve oziroma odsvojitve finančnega instrumenta in obrestih iz naslova finančnega instrumenta VREDNOTENJE POSAMEZNIH VRST FINANČNIH SREDSTEV ALI FINANČNIH INSTRUMENTOV Denarna sredstva: Zajemajo dobroimetje na denarnem računu podsklada v domači in tujih valutah, ki se izkazuje v nominalni vrednosti, ter dodatna likvidna sredstva, ki se obrestujejo v skladu z določili izdajatelja. Dani depoziti in posojila: Obrestujejo se dnevno v skladu s pogodbenimi določili. Delnice: Delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, se vrednotijo po zadnjem znanem dnevnem zaključnem (close) tečaju trga, na katerem je bil finančni instrument pridobljen. Na enak način se vrednotijo tržne prednostne delnice z nespremenljivimi dividendami. Delnice, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, se vrednotijo po nabavni vrednosti, ki lahko zajema tudi stroške pridobitve finančnega instrumenta. Prednostne delnice z nespremenljivimi dividendami, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, se izkazujejo enako kot obveznice, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu. Enote ciljnih (odprtih) skladov: Enote ciljnih skladov, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, se vrednotijo na enak način kot delnice, kot je opredeljeno v prejšnjem razdelku. Enote ciljnih skladov, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, se vrednotijo po zadnji znani vrednosti enote premoženja ali knjigovodski vrednosti delnice. Obveznice: Obveznice, s katerimi se trguje na organiziranih trgih, se izkazujejo po nominalni vrednosti, pomnoženi z zadnjim zaključnim tečajem trga, na katerem so bile pridobljene, povečani za natečene obresti, v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji obveznic ali v skladu s pogoji, ki jih določi organizator trga. Obveznice, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, se izkazujejo po nabavni vrednosti, povečani za natečene obresti, izračunane v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj ob izdaji obveznic. Brezkuponske obveznice se obravnavajo enako kot obrestovane obveznice. Izkazujejo se po diskontirani nominalni vrednosti, dnevno pa se obrestujejo v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji obveznic. 12

13 Instrumenti denarnega trga: Instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, se vrednotijo na enak način kot delnice, kot je opredeljeno v prejšnjih razdelkih. Obrestovana finančna sredstva se izkazujejo skupaj z obrestmi, v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji finančnega sredstva. Diskontirani kratkoročni vrednostni papirji se izkazujejo po diskontirani nominalni vrednosti skupaj z obrestmi, ki jih določi izdajatelj finančnega instrumenta ob izdaji. Zakladne menice se vrednotijo po metodi odplačne vrednosti. Repo posli: Ob sklenitvi posla se izkažejo kot posojeni finančni instrumenti ter izposojena sredstva, ki se vrednotijo na enak način kot osnovni finančni instrumenti, kot je opredeljeno v prejšnjih razdelkih. Terjatve in aktivne časovne razmejitve: Izkazujejo se nepobotane z morebitnimi obveznostmi do istih pravnih ali fizičnih oseb. 3. poglavje: TVEGANJA Tveganje, ki se mu izpostavlja vlagatelj z nalaganjem v podsklade krovnega sklada, je odvisno od naložbenih ciljev in politike vsakega posameznega podsklada, zato naj vlagatelj izbere takšen podsklad oziroma kombinacijo podskladov, da bo skupno tveganje naložbe zanj še sprejemljivo. Vrednost naložb podskladov lahko v prihodnosti niha. Obstaja tudi verjetnost, da vlagatelj ne bo dobil povrnjenega celotnega vplačanega zneska. Tržno tveganje je tveganje, ki izhaja iz dejavnikov, ki vključujejo možnost nenadnega in dlje časa trajajočega splošnega padca tečajev na kapitalskih trgih zaradi splošnih tržnih in gospodarskih razmer (sistematično tveganje), in iz dejavnikov, povezanih z aktivnostmi izdajatelja finančnega instrumenta (nesistematično tveganje). Tveganje koncentracije naložb v določeni vrsti naložb ali na določenem trgu pomeni, da se zvišuje potencialno tveganje večjega nihanja donosov in da lahko posamezne naložbe zelo močno vplivajo na donosnost podsklada. Kreditno tveganje je tveganje, da dolžnik (banka oziroma izdajatelj vrednostnega papirja) svojih obveznosti do podsklada ne poravna pravočasno in/ali v celoti. Tveganje poravnave pomeni, da ne pride do poravnav pri prenosu denarnih sredstev ali prenosu imetništva vrednostnih papirjev v predvidenih oziroma določenih rokih, kar lahko poveča likvidnostno tveganje tako za podsklad kot za vlagatelja. Tveganje skrbništva pomeni tveganje, da skrbnik oziroma podskrbnik premoženja krovnega sklada ne more ali ne izvaja storitev skrbništva z ustrezno kakovostjo, skrbnostjo, varnostjo, hitrostjo ali potrebnim obsegom. Likvidnostno tveganje je tveganje, da podsklad zaradi omejene likvidnosti naložb na posameznem trgu vrednostnih papirjev s temi naložbami ne more trgovati oziroma lahko trguje z njimi le po občutno slabših pogojih (zlasti cenovnih), kot tistih, po katerih so te naložbe ovrednotene. Likvidnostno tveganje podsklada je odvisno tudi od relativnega obsega podanih zahtev za izplačilo oziroma vplačil v podsklad. Valutno tveganje je tveganje, ki je posledica tega, da so sredstva podsklada lahko naložena tudi v naložbe, katerih vrednost oziroma prihodki, ki iz njih izvirajo, so določeni v drugi valuti, kot je valuta, v kateri se izračuna vrednosti enote premoženja podsklada. V primeru depreciacije ali devalvacije teh valut lahko pride do nihanja in negativnega vpliva na donosnost naložbe podsklada. Tveganje inflacije je tveganje, da bo realna donosnost naložbe nižja od pričakovane, kar pomeni, da bo kupna moč prihrankov v podskladu ob izplačilu (unovčitvi) nižja od pričakovane. 13

14 Tveganje manj razvitih trgov je tveganje da so sredstva podsklada naložena tudi na trge, ki se soočajo z višjo tržno spremenljivostjo, nižjim obsegom trgovanja in manjšo transparentnostjo poslovanja izdajateljev, političnimi in ekonomskimi nestabilnostmi in večjo prisotnostjo državnih omejitev na vlaganje tujih investitorjev. Obrestno tveganje je tveganje, da dosežena donosnost naložb v dolžniške vrednostne papirje ali depozite zaradi spremembe ravni obrestnih mer ne doseže pričakovane donosnosti teh naložb. Obrestno tveganje je običajno zelo povezano s tveganjem inflacije. Tveganje sprememb predpisov je tveganje, da v Republiki Sloveniji ali v državah, na kapitalske trge katerih podsklad nalaga premoženje, pride do neugodne spremembe predpisov, vključno s spremembo davčnih predpisov in vsemi vrstami omejitev kapitalskih tokov s tujino, ki lahko negativno vplivajo tako na likvidnost kot na vrednost naložb na kapitalskih trgih. Tveganje nevarnosti znižanja sredstev in donosov v primeru množičnega unovčevanja investicijskih kuponov podsklada pomeni, da lahko v primeru množičnega unovčevanja investicijskih kuponov podsklad proda naložbe le po izrazito slabših pogojih kot običajno, kar lahko negativno vpliva na donosnost podsklada, v določenih primerih pa lahko vodi tudi v začasno zaustavitev izplačevanja odkupne vrednosti investicijskih kuponov. Slednje bi pomenilo dodatno likvidnostno tveganje za vlagatelja v podsklad, saj vlagatelj ne more v zakonsko in s pravili upravljanja predpisanimi roki vplačevati in zlasti zahtevati oziroma prejeti izplačila iz podsklada. 4. poglavje: REFERENČNA VALUTA IN OBRAČUNSKO OBDOBJE Referenčna valuta vseh podskladov krovnega sklada je evro. Družba za upravljanje obračunava čiste vrednosti sredstev in vrednosti enot premoženja podskladov za vsak obračunski dan. Obračunski dan je delovni dan; med delovne dneve ne štejejo sobote, nedelje in prazniki. 5. poglavje: UPORABA ČISTEGA DOBIČKA OZIROMA PRIHODKOV Podskladi bodo prihodke oziroma čisti dobiček v celoti zadržali in ga v obdobju imetništva investicijskih kuponov imetnikom ne bodo izplačevali, temveč šele ob izplačilu investicijskih kuponov podskladov. 6. poglavje: STROŠKI IN STOPNJA OBRATA NALOŽB 6.1. NEPOSREDNI STROŠKI IMETNIKOV INVESTICIJSKIH KUPONOV PODSKLADOV Imetniki investicijskih kuponov podskladov plačajo neposredne stroške pri vplačilu in/ali izplačilu investicijskih kuponov. Najvišji vstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje ob enkratnem vplačilu investicijskih kuponov podskladov, znašajo 3,00 % od vrednosti investicijskega kupona. Najvišji izstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje ob enkratnem izplačilu investicijskih kuponov podskladov, znašajo 3,00 % od vrednosti investicijskega kupona. V primeru prehoda med podskladi krovnega sklada znašajo najvišji vstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje, 3,00 % od vrednosti investicijskega kupona in najvišji izstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje, 3,00 % od vrednosti investicijskega kupona. V skladu s pogoji, določenimi v lestvicah vstopnih in izstopnih stroškov ter stroškov prehoda med posameznimi podskladi oziroma v skladu z morebitno trženjsko akcijo družbe za upravljanje, lahko vlagatelj vstopa, izstopa in prehaja med podskladi tudi po nižjih vstopnih in izstopnih stroških ali brez stroškov. 14

15 Trenutno veljavna lestvica vstopnih in izstopnih stroškov ter stroškov prehoda med posameznimi podskladi krovnega sklada je dostopna na vseh vpisnih mestih in na spletni strani V primeru kotacije posameznega podsklada na organiziranem trgu, ko vlagatelj kupuje oziroma prodaja prenosljive investicijske kupone na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, družba za upravljanje ne bo zaračunavala vstopnih in izstopnih stroškov. V teh primerih vlagatelji plačujejo stroške borznega posredovanja, ki jih določa posamezna pooblaščena oseba na trgu vrednostnih papirjev (borzno posredniška družba) na podlagi svoje tarife STROŠKI UPRAVLJANJA IN POSLOVANJA KROVNEGA SKLADA Stroški, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja krovnega sklada in jih je družba za upravljanje upravičena poravnati iz sredstev podskladov, so: A. PROVIZIJA ZA UPRAVLJANJE Provizija za upravljanje se obračunava od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada. Povprečna letna čista vrednost sredstev podsklada se izračuna na zadnji obračunski dan v koledarskem letu kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev na obračunske dneve v koledarskem letu. Družba za upravljanje izračunava provizijo za upravljanje za vsak obračunski dan v koledarskem letu glede na čisto vrednost sredstev podsklada na obračunski dan, in sicer v deležu, ki je enak proporcionalnemu deležu od letne provizije za upravljanje. Družbi za upravljanje se denarna sredstva izplačajo dvakrat mesečno iz sredstev podsklada, in sicer 15. in zadnjega dne v mesecu. Višine provizij za upravljanje posameznih podskladov so navedene v dodatku F k temu prospektu. B. PROVIZIJA ZA SKRBNIŠKE STORITVE Provizija za skrbniške storitve se obračunava od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada. Obračunava se vsak delovni (obračunski) dan po izračunu čiste vrednosti sredstev podsklada in pred izračunom vrednosti enote premoženja. Skrbniški banki se denarna sredstva enkrat mesečno izplačajo iz sredstev podsklada, in sicer v roku petnajstih dni od izstavitve računa s strani skrbniške banke za vse delovne dni prejšnjega koledarskega meseca. Najvišji odstotek letne provizije za opravljanje skrbniških storitev za posamezen podsklad je lahko 0,25 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada. V skladu s pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za krovni sklad se provizija znižuje glede na velikost sredstev v podskladu, število podskladov krovnega sklada, pasivnost politike upravljanja posameznega podsklada in glede na obliko podsklada (delniški, obvezniški, denarni itd.), za katerega skrbniška banka opravlja skrbniške storitve. C. DRUGI STROŠKI, KI SMEJO BREMENITI PREMOŽENJE PODSKLADOV NA PODLAGI OPRAVLJANJA STORITVE UPRAVLJANJA KROVNEGA SKLADA Drugi stroški, ki bremenijo premoženje podskladov na podlagi opravljanja storitve upravljanja krovnega sklada, so: stroški posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju organiziranega trga vrednostnih papirjev, klirinško depotni družbi in borznemu posredniku, pri vstopanju na organizirane trge drugih držav članic ali organizirane trge tujih držav pa še stroške, ki so nujno potrebni za vstop in poslovanje na teh trgih); stroški za provizije in drugi stroški, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 treba plačati klirinško depotni družbi; stroški plačilnega prometa; stroški revidiranja letnega poročila krovnega sklada; stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1; stroški v zvezi z morebitnimi vloženimi tožbami zoper skrbnika za povrnitev premoženju podsklada povzročene škode s postopki iz tretjega odstavka 57. člena ZISDU-1 in v zvezi z uveljavljanjem morebitnih zahtevkov ter ugovorov v sodnih in drugih postopkih, katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje podsklada iz drugega odstavka 58. člena ZISDU-1; davki in druge davščine v zvezi s premoženjem podsklada oziroma s prometom s tem premoženjem; stroškov obresti in drugih stroškov zadolževanja za posojila, ki jih v skladu z ZISDU-1 družba za upravljanje najema v imenu in za račun podsklada. 15

16 Č. DRUGI STROŠKI, KI BODO BREMENILI PREMOŽENJE PODSKLADOV V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM SKRBNIŠKIH STORITEV ZA KROVNI SKLAD Stroški, ki bodo bremenili premoženje podskladov v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za krovni sklad, so: stroški za provizije in drugi stroški, ki jih je na podlagi pogodbe med družbo za upravljanje, skrbnikom in klirinško depotno družbo potrebno plačati klirinško depotni družbi; stroški hrambe in/ali vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov podsklada pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah skladno z določbami 61.a člena ZISDU-1 ter s tem povezanimi stroški vnosa in izvršitve naloga (transakcijski stroški); stroški sodnih postopkov, katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje podsklada in je skrbnik po zakonu pooblaščen za uveljavljanje zahtevkov in ugovorov za račun podsklada. D. OPREDELITEV, KATERI IZMED ZGORAJ NAVEDENIH STROŠKOV BODO BREMENILI KROVNI SKLAD V CELOTI (VSE PODSKLADE), Z OPISOM NAČINA OZIROMA METODOLOGIJE DELITVE SKUPNIH STROŠKOV MED PODSKLADE Izmed zgoraj navedenih stroškov bodo krovni sklad v celoti, t.j. vse podsklade, bremenili naslednji skupni stroški: stroški revidiranja letnega poročila krovnega sklada; stroški obveščanja imetnikov investicijskih kuponov po ZISDU-1, vendar samo stroški obveščanja, ki se bo nanašalo na vse podsklade krovnega sklada. Skupni stroški se bodo delili v razmerju povprečne letne čiste vrednosti sredstev podskladov CELOTNI STROŠKI POSLOVANJA (TER) IN STOPNJA OBRATA NALOŽB (PTR) Zadnji razpoložljivi podatki o celotnih stroških poslovanja in stopnjah obrata naložb podskladov so prikazani v dodatku G. 7. poglavje: OBDAVČENJE Opozorilo: Navedeno besedilo ne opisuje vseh posameznih primerov dejanske obdavčitve zavezancev. Vse vlagatelje opozarjamo, da je višina dejanske obdavčitve, ki nastane zaradi imetništva investicijskih kuponov, izplačila odkupne vrednosti investicijskega kupona ali drugih dejstev, povezanih z imetništvom investicijskih kuponov, odvisna od davčnega položaja vsakega posameznega imetnika. Vlagatelj naj v primeru negotovosti glede obdavčenja iz naslova naložbe v investicijski kupon podsklada poišče pomoč strokovnjakov!. Obdavčitev krovnega vzajemnega sklada Krovni vzajemni sklad in podskladi niso zavezanci za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb, saj niso pravne osebe. Obdavčitev vlagateljev, ki so pravne osebe - rezidenti Dohodki pravnih oseb so obdavčeni v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur. l. RS, št. 117/06 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDDPO-2). Stopnja davka na ustvarjeni davčno priznani dobiček znaša 20 %. Vsi vlagatelji, pravne osebe rezidenti so dolžni davčno priznani dobiček ugotavljati na podlagi prihodkov in odhodkov, ugotovljenih v skladu z zakoni in računovodskimi standardi, pri čemer so dolžni upoštevati posebnosti, kot jih določa ZDDPO- 2. Posebna pravila se nanašajo predvsem na spremembe računovodskih usmeritev, popravke napak in prevrednotenja. 16

17 Obdavčitev vlagateljev, ki so fizične osebe - rezidenti Obdavčitev v primeru unovčenja ali prodaje investicijskega kupona oziroma likvidacije posameznega podsklada Investicijski kupon podsklada se v skladu s 93. členom ZDoh-2 (Ur. l. RS, št. 117/06 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDoh-2) šteje za kapital, tako da je v primeru odsvojitve (unovčenja, prodaje) investicijskega kupona oziroma likvidacije posameznega podsklada vlagatelj obdavčen v okviru pravil o dobičku iz kapitala po ZDoh-2. Za obdavčljivo odsvojitev investicijskega kupona po 94. členu ZDoh-2 se šteje unovčenje oziroma prodaja investicijskega kupona podsklada in izplačilo sorazmernega dela likvidacijske mase v primeru likvidacije posameznega podsklada. Za neobdavčljivo odsvojitev investicijskega kupona se po 95. členu ZDoh-2 štejeta predvsem: prenos kapitala preminule osebe na dediča, volilojemnika ali osebo, ki ju nadomesti po predpisih o dedovanju, ali na drugo osebo, ki uveljavlja kakšno pravico iz zapuščine, zaradi smrti fizične osebe; prenos kapitala v postopkih prisilne izterjave obveznih dajatev v skladu z zakoni. Oprostitev plačila dohodnine ob odsvojitvi investicijskih kuponov v skladu s 126. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 92/07; ZISDU-1B) velja za imetnike, ki so investicijske kupone podsklada pridobili z zamenjavo investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki je nastal z zamenjavo delnic pooblaščene investicijske družbe oziroma investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v postopku obveznega preoblikovanja te družbe v vzajemni sklad, ali v postopku obvezne oddelitve dela sredstev te družbe v vzajemni sklad, pod pogojem, da je imetnik te delnice pridobil v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij. Davčna osnova za določitev zneska davka se ugotovi kot razlika med vrednostjo investicijskega kupona ob odsvojitvi in vrednostjo investicijskega kupona ob pridobitvi. Vrednost investicijskega kupona ob pridobitvi se ugotovi kot znesek vplačila v podsklad, zmanjšan za znesek vstopnih stroškov (torej zmnožek števila enot premoženja in vrednosti ene enote premoženja). Tako ugotovljena vrednost se nato poveča za normirane stroške v zvezi s pridobitvijo investicijskega kupona, ki se priznajo v višini 1 % od nabavne vrednosti investicijskega kupona. V primeru dedovanja se nabavna vrednost investicijskega kupona poveča tudi za znesek morebitnega davka na dediščine in darila. Vrednost investicijskega kupona ob odsvojitvi je enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti ene enote premoženja ob izplačilu iz podsklada. Vrednost investicijskega kupona ob odsvojitvi se zmanjša za normirane stroške v višini 1 % vrednosti investicijskega kupona ob odsvojitvi. Pri tistih vlagateljih, ki so investicijski kupon podsklada pridobili z zamenjavo investicijskega kupona vzajemnega sklada, ki so ga pridobili pred 1. januarjem 2003, se za nabavno vrednost investicijskega kupona šteje vrednost na dan 1. januarja Če je vlagatelj investicijski kupon pridobil pred uvedbo evra, se vrednost investicijskega kupona ob pridobitvi preračuna z uporabo srednjega tečaja Banke Slovenije, ki je veljal na dan pridobitve investicijskega kupona, oziroma 1. januarja 2006, kadar se za nabavno vrednost investicijskega kupona šteje vrednost na ta dan. Od tako ugotovljene davčne osnove se izračuna in plača dohodnina po stopnji 20%. Stopnja dohodnine se znižuje vsakih pet let imetništva investicijskega kupona in znaša po dopolnjenih: petih letih imetništva investicijskega kupona: 15%, desetih letih imetništva investicijskega kupona: 10%, petnajstih letih imetništva investicijskega kupona: 5%. Po dvajsetih letih imetništva investicijskega kupona je vlagatelj oproščen plačila dohodnine od dobička iz kapitala. Investicijski kuponi podsklada se vodijo po metodi zaporednih cen (FIFO), po kateri se kot vrednost investicijskega kupona ob pridobitvi šteje vrednost investicijskega kupona, ki je najprej pridobljen. Za investicijske kupone podsklada pridobljene z zamenjavo investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki je nastal z zamenjavo delnic pooblaščene investicijske družbe oziroma investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v postopku obveznega preoblikovanja te družbe v vzajemni sklad, ali v postopku obvezne oddelitve dela sredstev te družbe v vzajemni sklad, kadar je imetnik te delnice pridobil v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij, 17

Prospekt_čistopis

Prospekt_čistopis ABANKA SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o. Prospekt krovnega sklada Krovni sklad ABANKA SKLADI z vključenimi pravili upravljanja Datum izdaje dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za objavo

Prikaži več

PROSPEKT KROVNEGA SKLADA INFOND Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje za objavo p

PROSPEKT KROVNEGA SKLADA INFOND Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje za objavo p PROSPEKT KROVNEGA SKLADA INFOND Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 23.01.2019 izdala dovoljenje za objavo prospekta z vključenimi pravili upravljanja. Pravila

Prikaži več

PROSPEKT Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Krovni sklad Infond oktober 2017 Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje z

PROSPEKT Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Krovni sklad Infond oktober 2017 Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje z PROSPEKT Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Krovni sklad Infond oktober 2017 Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 28.08.2017 izdala dovoljenje za objavo prospekta z vključenimi pravili upravljanja.

Prikaži več

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Diversified Growth Fund, mešani fleksibilni globaln

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Diversified Growth Fund, mešani fleksibilni globaln NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija je izdala dovoljenje za objavo prospekta z vključenimi pravili

Prikaži več

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Organic High Yield, mešani fleksibilni globalni skl

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Organic High Yield, mešani fleksibilni globalni skl NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Organic High Yield, Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija je izdala dovoljenje za objavo prospekta

Prikaži več

Prospekt_spremembe

Prospekt_spremembe ABANKA SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o. Prospekt krovnega sklada Krovni sklad Abančna DZUABANKA SKLADI z vključenimi pravili upravljanja Datum izdaje dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev

Prikaži več

Pomurska družba za upravljanje d

Pomurska družba za upravljanje d PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje, d. d. PROSPEKT MEŠANEGA VZAJEMNEGA SKLADA PRIMUS Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Datum izdaje dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev: 24.12.2003 11.08.2008

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

Microsoft Word - Izvleček - IVE - čistopis - STAR-ILIRIKA.doc

Microsoft Word - Izvleček - IVE - čistopis - STAR-ILIRIKA.doc IZVLEČEK PROSPEKTA DELNIŠKEGA VZAJEMNEGA SKLADA ILIRIKA VZHODNA EVROPA Ljubljana, JULIJ 2008 Opomba: Izvleček prospekta vsebuje samo ključne informacije o vzajemnem skladu. Obsežnejše informacije, pravice

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Letno poročilo za leto 2017

Letno poročilo za leto 2017 LETNO POROČILO 2018 KROVNI SKLAD PSP S PODSKLADI: PSP PIKA MEŠANI SKLAD RAZVITIH TRGOV PSP ŽIVA DELNIŠKI SKLAD PSP MODRA LINIJA DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV PSP OPTIMA MEŠANI SKLAD, SKLAD SKLADOV Koper,

Prikaži več

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana REVIDIRANO LETNO POROČILO vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delni

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana REVIDIRANO LETNO POROČILO vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delni NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana REVIDIRANO LETNO POROČILO vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, v upravljanju družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

PROSPEKT NOTRANJEGA SKLADA KSN3 GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana

PROSPEKT NOTRANJEGA SKLADA KSN3 GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana PROSPEKT NOTRANJEGA SKLADA KSN3 GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana DOSTOPNOST PROSPEKTA NOTRANJEGA SKLADA Prospekt notranjega sklada KSN3 je brezplačno dostopen javnosti na spletni strani www.generali.si

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Letno poročilo za leto 2017

Letno poročilo za leto 2017 LETNO POROČILO 2017 KROVNI SKLAD PSP S PODSKLADI: PSP PIKA MEŠANI SKLAD RAZVITIH TRGOV PSP ŽIVA DELNIŠKI SKLAD PSP MODRA LINIJA DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV PSP OPTIMA MEŠANI SKLAD, SKLAD SKLADOV Koper,

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI Ljubljana T: (0) F:+386 (0)

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI Ljubljana T: (0) F:+386 (0) ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO

Prikaži več

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019 MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 1 TRG FINANČNIH INSTRUMENTOV Tabela 1: Splošni kazalci Splošni kazalci 30. 9. 2018/ sep. 2018 31. 10. 2018/ okt. 2018 30. 11. 2018/ nov. 2018

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23 POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI 2 / 6 ILIRIKA

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

Microsoft Word - SPP_predlog spremembe_MIFIDII_ FINAL_SPP_mj

Microsoft Word - SPP_predlog spremembe_MIFIDII_ FINAL_SPP_mj Splošni pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi oz. upravljavec),

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI Ljubljana T: (0) F:+386 (0)

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI Ljubljana T: (0) F:+386 (0) ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

Microsoft Word - POLLETNO poročilo SENIOR-VS11.docx

Microsoft Word - POLLETNO poročilo SENIOR-VS11.docx KRONA družba za upravljanje investicijskih skladov in družb d.o.o. Štefanova 13a, Ljubljana SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb 2011 POLLETNO POROČILO. www.dus-krona.si 8.7.2011 2 I. KAZALO

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Medvešek Pušnik,

Medvešek Pušnik, ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019 10. julij 2019 EY Slovenija Davčne novice Davčne novice julij V julijski številki Davčnih novic vam pošiljamo pregled zadnjih predlogov za spremembo davčne zakonodaje in predstavljamo predlog uvedbe davka

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

KDD NAVODILA

KDD NAVODILA CENIK KDD KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽA D.D. LJULJANA Datum veljavnosti: 1.1.2019 Verzija: 1.1 KAZALO 1 POJASNILA K CENIKU 3 2 ZAGOTAVLJANJE STRUKTURE REGISTRA 5 3 OMOGOČANJE VPISOV GLEDE VREDNOSTNIH

Prikaži več

Predloga za MF

Predloga za MF Agencija za zavarovalni nadzor Opozorilo: Gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravila Agencija za zavarovalni nadzor kot informativni pripomoček, glede katerega Agencija za zavarovalni nadzor

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004

POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004 POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004 PREDSTAVITEV VZAJEMNEGA SKLADA Naziv: VZAJEMNI SKLAD SKALA Sedež: SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR Matična številka: 1510690 Dejavnost SKD: J/ 65.230 Telefon: (02) 22

Prikaži več

Microsoft Word - Iljevec-Nejc.doc

Microsoft Word - Iljevec-Nejc.doc UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA, MARIBOR DELO DIPLOMSKEGA SEMINARJA Produkti bančnega sektorja: nedepozitni investicijski produkti bank in skladi (Banking sector products: bank s nondeposit

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

Uradni list RS - 027/2016, Uredbeni del

Uradni list RS - 027/2016, Uredbeni del Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

MP-TECH.SI

MP-TECH.SI MEDVEŠEK PUŠNIK, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D. GRADNIKOVE BRIGADE 11, 1000 LJUBLJANA NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2008 DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD MP-TECH.SI Ljubljana, 13.8.2008 Na podlagi 101. člena

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Obvestilo za poročevalce z dne 10

Obvestilo za poročevalce z dne 10 Obvestilo za poročevalce z dne 10.04.2019 Obvezniki poročanja oddajo poročilo SFR (statistike finančnih računov) preko spletne strani AJPES (Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve),

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več