BILTEN JUNIJ 2019

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "BILTEN JUNIJ 2019"

Transkripcija

1 BILTEN JUNIJ 2019

2 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) fax.: +386 (1) SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje publikacije, v celoti ali deloma, ni dovoljeno. Uporaba in objava podatkov in delov besedila je dovoljena le z navedbo vira. Publikacija je dosegljiva na svetovnem spletu. ISSN (elektronska izdaja) This publication is also available in English. 2

3 KAZALO REPUBLIKA SLOVENIJA: Osnovni podatki I. POVZETEK KLJUČNIH GOSPODARSKIH GIBANJ II. STATISTIČNE TABELE Denar in finančne institucije Finančni trgi in plačilni sistemi Ekonomski odnosi s tujino Javne finance Finančni računi Nefinančni računi in splošna ekonomska statistika III. SEZNAM BANK IN HRANILNIC IV. METODOLOŠKE OPOMBE Pregled povezav statističnih podatkov Koledar objav Opis znakov: - ni pojava... ni podatka. začasen ali ocenjen podatek * popravljen podatek / povprečje 0 podatek je manjši od 0,5 1, 2, 3,... opomba, pojasnjena v metodoloških opombah n.s. ni smiselno Zaradi zaokroževanja se seštevki vedno ne ujemajo. Podatke v evrih v tabelah od podatkov v tolarjih ločuje črta. 3

4 REPUBLIKA SLOVENIJA: OSNOVNI PODATKI Enota mere Datum ali obdobje podatka: Površina km Prebivalstvo Slovenije število Demografska rast -0,01 % 2017 Gostota naseljenosti 102,6 število / km Prebivalstvo mestne občine Ljubljana število Izvor dodane vrednosti (strukturni deleži): 2017 Kmetijstvo 1,8 % Industrija 23,9 % Gradbeništvo 4,8 % Storitve 69,5 % 100,0 % Letna realna rast BDP 4,5 % 2018 Medletna realna rast BDP 4,1 % okt.- dec Nominalni BDP mio EUR 2018 BDP na prebivalca EUR 2018 Letna rast industrijske proizvodnje 5,6 % april, 2019 Letna rast zaposlenosti 2,8 % april, 2019 Stopnja brezposelnosti 4,8 % jan.- apr Letna stopnja inflacije 1,4 % maj, 2019 Javne finance: prihodki 43,1 % BDP 2018 presežek/primanjkljaj 0,7 % BDP 2018 dolg 70,1 % BDP Saldo tekočega računa plačilne bilance mio EUR 2018 Saldo trgovinske bilance mio EUR 2018 Bruto zunanji dolg mio EUR Neto zunanji dolg mio EUR Denarna enota od : evro (EUR): 1 EUR = 239,64 SIT 4

5 GOSPODARSKA IN FINANČNA GIBANJA I. POVZETEK KLJU^NIH GOSPODARSKIH GIBANJ Povzetki gospodarskih gibanj so dostopni na I.

6 GOSPODARSKA IN FINANČNA GIBANJA I. - 2

7 STATISTIČNE TABELE II. STATISTI^NE TABELE a b a b DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Denarni agregati Konsolidirana bilanca monetarnih finančnih institucij Bilanca Banke Slovenije Bilanca drugih monetarnih finančnih institucij Izbrane terjatve drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitev Izbrane obveznost drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitev Bilanca Banke Slovenije - instrumenti Terjatve investicijskih skladov po vrstah skladov Obveznosti investicijskih skladov po vrstah skladov Novoodobreni lizinški posli po sektorjih in tipu posla Stanje lizinških poslov po sektorjih in tipu posla Lizinški posli po ročnosti in tipu posla Stanje lizinških poslov NFD po tipu in dejavnosti posla Zavarovalnice Premije, odškodninski zahtevki, provizije FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI Obrestne mere Banke Slovenije Obrestne mere na denarnem trgu in revalorizacijske stopnje Obrestne mere Evropske centralne banke Harmonizirana dolgoročna obrestna mera po konvergenčnem kriteriju Monetarne finančne institucije - obrestne mere obstoječih poslov v domači valuti Monetarne finančne institucije - obrestne mere in obseg novih vlog v domači valuti Monetarne finančne institucije - obrestne mere in obseg novih posojil gospodinjstvom v domači valuti Monetarne finančne institucije - obrestne mere in obseg novih posojil nefinančnim družbam v domači valuti Monetarne finančne institucije - obrestne mere in obseg novih posojil nefinančnim družbam po originalni zapadlosti v domači valuti (% na letni ravni, obseg EUR) Obrestne mere državnih vrednostnih papirjev Devizni tečaji Banke Slovenije do povprečni tečaji Devizni tečaji Banke Slovenije do končni mesečni tečaji Devizni tečaji Evropske centralne banke - povprečni tečaji Devizni tečaji Evropske centralne banke - končni mesečni tečaji Promet v sistemu TARGET2 in SEPA interna kreditna plačila (SEPA IKP) Plačilne kartice Drugi plačilni sistemi in tržne poti Elektronsko bančništvo Kreditni prenosi Debetni prenosi Mreža poslovnih bank EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO Plačilna bilanca Plačilna bilanca Tekoči račun po državah Kapitalski in finančni račun po državah 1 - II.

8 STATISTIČNE TABELE Blagovna menjava po državah Prikaz stanja mednarodnih naložb Prikaz stanja mednarodnih naložb po državah - imetja Prikaz stanja mednarodnih naložb po državah - obveznosti Zunanji dolg - imetja Bruto zunanji dolg - obveznosti Neto zunanji dolg / obveznosti - imetja / Javni in javno garantirani dolg Mednarodna rezerve JAVNE FINANCE Nefinančni in finančni računi sektorja država (ESR 2010) Nefinančni računi sektorja država (ESR 2010) Nefinančni računi sektorja država - delež v BDP (ESR 2010) Finančni računi sektorja država (ESR 2010) Finančni računi sektorja država - delež v BDP (ESR 2010) Prihodki in odhodki konsolidirane bilance javnega financiranja Račun finančnih terjatev in naložb ter financiranje konsolidirane bilance javnega financiranja Dolg državnega proračuna FINANČNI RAČUNI Nekonsolidirana stanja finančnih sredstev Nekonsolidirana stanja obveznosti Neto finančna sredstva Nekonsolidirane transakcije v finančnih sredstvih Nekonsolidirane transakcije v obveznostih Neto finančne transakcije NEFINANČNI RAČUNI IN SPLOŠNA EKONOMSKA STATISTIKA Izdatkovna struktura BDP Izdatkovna struktura BDP (stopnje rasti) Proizvodna struktura BDP Proizvodna struktura BDP (stopnje rasti) Indeks industrijske proizvodnje Indeks industrijske proizvodnje (stopnje rasti) Indeks prihodka od prodaje Indeks prihodka od prodaje (stopnje rasti) Poslovne tendence in mnenje potrošnikov (1.del) Poslovne tendence in mnenje potrošnikov (2.del) Zaposlenost po anketi o delovni sili (ILO) Brezposelnost po anketi o delovni sili (ILO) Povprečne plače Nominalni efektivni tečaj in realni harmonizirani indikatorji konkurenčnosti Indeks cen življenjskih potrebščin Indeks cen življenjskih potrebščin (stopnje rasti) Indeks cen proizvajalcev v industriji Indeks cen proizvajalcev v industriji (stopnje rasti) II. - 2

9 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE 1.1 Denarni agregati v mio EUR M1 (brez gotovine v obtoku) Prispevek Slovenije k denarnim agregatom EMU M2 (brez gotovine v obtoku) M3 (brez gotovine v obtoku) Gotovina v obtoku (ključ ECB) Stolpec dec dec dec dec dec dec dec dec apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj II.

10 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE 1.2. Konsolidirana bilanca monetarnih finančnih institucij Aktiva Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva) Terjatve do domačih nedenarnih sektorjev Terjatve drugih MFI do državnega sektorja v mio EUR Terjatve Banke Slovenije Terjatve drugih MFI Terjatve BS do centralne države Centralna država Ostali državni sektor Posojila Vrednostni papirji Posojila Vrednostni papirji Stolpec 1 2 3= = dec dec dec dec dec dec dec dec maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj v mio EUR Obveznosti do tujih sektorjev (tuja pasiva) Obveznosti Banke Slovenije Obveznosti drugih MFI Bankovci in kovanci (po ključ ECB) Pasiva Depoziti čez noč pri drugih MFI Bankovci in kovanci in instrumenti do 2 let Bankovci in kovanci in vloge do 2 let Bankovci in kovanci in vpogledne vloge Nedenarne finančne institucije Depoziti čez noč pri BS Ostali državni sektor (brez centralne države) Stolpec 1 2 3= =6+7 9= dec dec dec dec dec dec dec dec maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj II. - 4

11 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Aktiva Terjatve do domačih nedenarnih sektorjev Terjatve drugih MFI do drugih nedenarnih sektorjev Nefinančne družbe Nedenarne finančne institucije Posojila Vrednostni papirji Gospodinjstva in neprofitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva Posojila Vrednostni papirji Ostala aktiva = = = Bankovci in kovanci in instrumenti do 2 let Pasiva Obveznosti Banke Slovenije Vezane vloge Bankovci in kovanci in vloge do 2 let Obveznosti drugih MFI Depoziti na odpoklic do 3 mes. Dolžniški vrednostni papirji, točke/ delnice skladov denarnega trga in repo posli Dolgoročnejše finančne obveznosti do nedenarnega sektorja (brez centralne države) Ostala pasiva Presežek obveznosti med MFI = = = II.

12 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE 1.3. Bilanca Banke Slovenije Aktiva Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva) v mio EUR Zlato Terjatve do MDS Tuja gotovina Posojila, terjatve iz danih vlog Vrednostni papirji Druge terjatve do tujine Stolpec = dec dec dec dec dec dec dec dec maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj Pasiva Vloge v mio EUR Bankovci in kovanci (po ključ ECB) Obveznosti iz vlog do domačih sektorjev Drugi MFI Državni sektor V domači valuti V domači valuti V tuji valuti Čez noč Vezane vloge Čez noč Vezane vloge V tuji valuti Stolpec = = dec dec dec dec dec dec dec dec maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj II. - 6

13 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Terjatve do domačih sektorjev (domača aktiva) Terjatve do domačih denarnih sektorjev Aktiva Terjatve do centralne države Posojila Druge terjatve Terjatve do drugih domačih sektorjev Ostala aktiva = = Vloge Pasiva Izdani vrednostni papirji Obveznosti iz vlog do domačih sektorjev Drugi domači sektorji Nefinančne družbe Nedenarne finančne institucije Obveznosti iz vlog do tujih sektorjev V domači valuti V tuji valuti Alokacija SDR Kapital in rezerve Ostala pasiva = = II.

14 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE 1.4. Bilanca drugih monetarnih finančnih institucij Aktiva Terjatve do domačih sektorjev (domača aktiva) Terjatve do BS Terjatve do drugih MFI Terjatve do nedenarnih sektorjev v mio EUR Gotovina Računi in vloge pri BS, druge terjatve Vrednostni papirji BS Posojila Dolžniški vrednostni papirji Delnice in drugi lastniški deleži Posojila Dolžniški vrednostni papirji Delnice in drugi lastniški deleži Stolpec = dec dec dec dec dec dec dec dec maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj Pasiva Obveznosti do domačih sektorjev (domača pasiva) Obveznosti do denarnih sektorjev Obveznosti do nedenarnih sektorjev v mio EUR Vloge, prejeta posojila od BS Vloge, prejeta posojila od drugih MFI Izdani dolžniški vrednostni papirji Čez noč Vloge v domači valuti Vezane vloge Vloge na odpoklic Vloge v tuji valuti Izdani dolžniški vrednostni papirji Stolpec = dec dec dec dec dec dec dec dec maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj II. - 8

15 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Terjatve do denarnih sektorjev Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva) Aktiva Terjatve do nedenarnih sektorjev Gotovina Posojila Dolžniški vrednostni papirji Delnice in drugi lastniški deleži Posojila Dolžniški vrednostni papirji Delnice in drugi lastniški deleži Ostala aktiva = = Obveznosti do tujih sektorjev (tuja pasiva) Pasiva Obveznosti do denarnih sektorjev Obveznosti do nedenarnih sektorjev Vloge Izdani dolžniški vrednostni papirji Vloge Izdani dolžniški vrednostni papirji Kapital in rezerve Ostala pasiva = = II.

16 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE 1.5. Izbrane terjatve drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitev v mio EUR Po valuti Posojila Terjatve do domačih sektorjev (domača aktiva) Po namenu V domači valuti V tuji valuti Potrošniška Stanovanjska Ostalo Dolžniški vrednostni papirji V domači valuti V tuji valuti Delnice in drugi lastniški deleži Stolpec = dec dec dec dec dec dec dec dec maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj Denarni sektor (S.121,S.122,S.123) dec dec dec dec dec dec dec dec maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj Nedenarne finančne institucije (S.124,S.125,S.126,S.127,S.128,S.129) dec dec dec dec dec dec dec dec maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj II. - 10

17 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva) Posojila Dolžniški vrednostni papirji V domači valuti V tuji valuti V domači valuti V tuji valuti Delnice in drugi lastniški deleži = (S.2) Denarni sektor (S.2) Nedenarne finančne institucije (S.2) II.

18 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE 1.5. Izbrane terjatve drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitev (nadaljevanje) v mio EUR Po valuti Posojila Po namenu Terjatve do domačih sektorjev V domači valuti V tuji valuti Potrošniška Stanovanjska Ostalo Dolžniški vrednostni papirji V domači valuti V tuji valuti Delnice in drugi lastniški deleži Stolpec = Nefinančne družbe (S.11) dec dec dec dec dec dec dec dec maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj Centralna država (S.1311) dec dec dec dec dec dec dec dec maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj Ostali državni sektor (S.1312, S.1313, S.1314) dec dec dec dec dec dec dec dec maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj II. - 12

19 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva) Posojila Dolžniški vrednostni papirji V domači valuti V tuji valuti V domači valuti V tuji valuti Delnice in drugi lastniški deleži = Nefinančne družbe (S.2) Centralna država (S.2) Ostali državni sektor (S.2) II.

20 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE 1.5. Izbrane terjatve drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitev (nadaljevanje) Terjatve do domačih sektorjev v mio EUR Posojila Dolžniški vrednostni papirji Po valuti Po namenu V domači valuti V tuji valuti Potrošniška Stanovanjska Ostalo V domači valuti V tuji valuti Delnice in drugi lastniški deleži Stolpec = Gospodinjstva in neprofitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.14, S.15) dec dec dec dec dec dec dec dec maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj II. - 14

21 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Terjatve do tujih sektorjev (tuja aktiva) Posojila Dolžniški vrednostni papirji V domači valuti V tuji valuti V domači valuti V tuji valuti Delnice in drugi lastniški deleži = Gospodinjstva in neprofitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.2) II.

22 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE 1.6. Izbrane obveznosti drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitev v mio EUR Čez noč V domači valuti Vloge Obveznosti do domačih sektorjev (domača pasiva) V tuji valuti Vezane vloge Vloge na Vezane vloge Čez noč Kratkoročne Dolgoročne odpoklic Kratkoročne Dolgoročne Vloge na odpoklic Izdani dolžniški vrednostni papirji V domači valuti V tuji valuti Stolpec = dec dec dec dec dec dec dec dec maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj Denarni sektor (S.121,S.122,S.123) dec dec dec dec dec dec dec dec maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj Nedenarne finančne institucije (S.124,S.125,S.126,S.127,S.128,S.129) dec dec dec dec dec dec dec dec maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj II. - 16

23 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Čez noč V domači valuti Vloge Obveznosti do tujih sektorjev (tuja pasiva) V tuji valuti Vezane vloge Vloge na Vezane vloge Čez noč Kratkoročne Dolgoročne odpoklic Kratkoročne Dolgoročne Vloge na odpoklic Izdani dolžniški vrednostni papirji V domači valuti V tuji valuti = (S.2) Denarni sektor (S.2) Nedenarne finančne institucije (S.2) II.

24 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE 1.6. Izbrane obveznosti drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitev (nadaljevanje) v mio EUR Čez noč V domači valuti Vloge Obveznosti do domačih sektorjev (domača pasiva) V tuji valuti Vezane vloge Vloge na Vezane vloge Čez noč Kratkoročne Dolgoročne odpoklic Kratkoročne Dolgoročne Vloge na odpoklic Izdani dolžniški vrednostni papirji V domači valuti V tuji valuti Stolpec = Nefinančne družbe (S.11) dec dec dec dec dec dec dec dec maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj Centralna država (S.1311) dec dec dec dec dec dec dec dec maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj Ostali državni sektor (S.1312,S.1313,S.1314) dec dec dec dec dec dec dec dec maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj II. - 18

25 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Čez noč V domači valuti Vloge Obveznosti do tujih sektorjev (tuja pasiva) V tuji valuti Vezane vloge Vloge na Vezane vloge Čez noč Kratkoročne Dolgoročne odpoklic Kratkoročne Dolgoročne Vloge na odpoklic Izdani dolžniški vrednostni papirji V domači valuti V tuji valuti = Nefinančne družbe (S.2) Centralna država (S.2) Ostali državni sektor (S.2) II.

26 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE 1.6. Izbrane obveznosti drugih monetarnih finančnih institucij - sektorska členitev (nadaljevanje) v mio EUR Čez noč V domači valuti Vloge Obveznosti do domačih sektorjev (domača pasiva) V tuji valuti Vezane vloge Vloge na Vezane vloge Čez noč Kratkoročne Dolgoročne odpoklic Kratkoročne Dolgoročne Vloge na odpoklic Izdani dolžniški vrednostni papirji V domači valuti V tuji valuti Stolpec = Gospodinjstva in neprofitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.14,S.15) dec dec dec dec dec dec dec dec maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj II. - 20

27 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Čez noč V domači valuti Vloge Obveznosti do tujih sektorjev (tuja pasiva) V tuji valuti Vezane vloge Vloge na Vezane vloge Čez noč Kratkoročne Dolgoročne odpoklic Kratkoročne Dolgoročne Vloge na odpoklic Izdani dolžniški vrednostni papirji V domači valuti V tuji valuti = Gospodinjstva in neprofitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.2) II.

28 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE 1.7. Bilanca Banke Slovenije - instrumenti Aktiva Terjatve iz instrumentov denarne politike v EUR mio EUR Zlato in terjatve v zlatu Terjatve do nerezidentov euro območja Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti Operacije glavnega refinanciranja Operacije dolgoročnega refinanciranja Povratne operacije finega uravnavanja Vrednostni papirji Stolpec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec feb. 31.mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan. 28.feb mar apr maj maj mio EUR Bankovci v obtoku Obveznosti do nerezidentov euro območja Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti Pasiva Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) Obveznosti iz instrumentov denarne politike v EUR Odprta ponudba mejnega depozita Vezane vloge Povratne operacije finega uravnavanja Stolpec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec dec feb. 31.mar apr maj jun jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr maj II. - 22

29 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Terjatve iz instrumentov denarne politike v EUR Aktiva Odprta ponudba mejnega posojila Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR Terjatve do širše države v EUR Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR Terjatve znotraj euro sistema Druge terjatve Pasiva Obveznosti iz instrumentov denarne politike v EUR Izdani vrednostni papirji Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR Obveznosti širše države v EUR Obveznosti znotraj euro sistema Kapital in rezerve Druge obveznosti II.

30 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Terjatve investicijskih skladov po vrstah skladov Aktiva Terjatve do domačih sektorjev Terjatve do finančnih sektorjev 1 Terjatve do nefinančnih sektorjev 2 v mio EUR Vloge Dolžniški vrednostni papirji Delnice in drug lastniški kapital Vloge Dolžniški vrednostni papirji Delnice in drug lastniški kapital Stolpec dec dec dec dec jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr Odprti delniški skladi dec dec dec dec jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr Odprti obvezniški skladi dec dec dec dec jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr Drugi skladi (zaprti delniški, zaprti mešani, odprti mešani in odprti drugi skladi; izvzeti denarni skladi 3 ) dec dec dec dec jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr II. - 24

31 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Aktiva Terjatve do tujih sektorjev Vloge Terjatve do finančnih sektorjev 1 Terjatve do nefinančnih sektorjev 2 Dolžniški vrednostni papirji Delnice in drug lastniški kapital Vloge Dolžniški vrednostni papirji Delnice in drug lastniški kapital Ostala aktiva (vključeni tudi izvedeni finančni inštrumenti) = Odprti delniški skladi Odprti obvezniški skladi Drugi skladi (zaprti delniški, zaprti mešani, odprti mešani in odprti drugi skladi; izvzeti denarni skladi 3 ) II.

32 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Obveznosti investicijskih skladov po vrstah skladov Pasiva Obveznosti do domačih sektorjev Obveznosti do finančnih sektorjev 1 Obveznosti do nefinančnih sektorjev 2 v mio EUR Posojila Enote/delnice investicijskih skladov Posojila Enote/delnice investicijskih skladov Stolpec dec dec dec dec jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr Odprti delniški skladi dec dec dec dec jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr Odprti obvezniški skladi dec dec dec dec jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr Drugi skladi (zaprti delniški, zaprti mešani, odprti mešani in odprti drugi skladi; izvzeti denarni skladi 3 ) dec dec dec dec jun jul avg sep okt nov dec jan feb mar apr II. - 26

33 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Pasiva Obveznosti do tujih sektorjev Posojila Obveznosti do finančnih sektorjev 1 Obveznosti do nefinančnih sektorjev 2 Enote/delnice investicijskih skladov Posojila Enote/delnice investicijskih skladov Ostala pasiva (vključeni izvedeni finančni instrumenti) = Odprti delniški skladi Odprti obvezniški skladi Drugi skladi (zaprti delniški, zaprti mešani, odprti mešani in odprti drugi skladi; izvzeti denarni skladi 3 ) II.

34 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Novoodobreni lizinški posli po sektorjih in tipu posla v mio EUR Nepremičnine Novoodobreni posli po sektorjih in tipu posla (v mio EUR) Premičnine NFD Gosp. Drugi sekt. Tujina nepr. NFD Gosp. Drugi sekt. Tujina prem. Stolpec = = = ,5 3,9 1,3 0,3 45,0 407,2 444,1 1,8 5,8 858,9 903, ,4 4,4 2,4 0,0 56,2 472,4 440,3 1,1 6,3 920,0 976, ,5 2,8 10,8 2,9 56,0 520,5 477,8 9,6 6,3 1014,2 1070, ,2 0,3 0,9 0,0 10,5 567,3 510,4 1,3 0,7 1079,7 1090, jun. 14,2 0,3 0,6 15,1 135,8 111,9 0,2 1,6 249,4 264,5 sep. 5,0 0,8 0,0 5,9 100,5 101,0 0,2 1,5 203,3 209,2 dec. 14,2 1,8 1,7 0,0 17,8 122,9 116,6 0,5 1,6 241,6 259, mar. 28,7 2,4 0,1 0,0 31,2 119,1 121,2 1,9 1,9 244,1 275,3 jun. 4,1 0,2 6,2 0,1 10,5 137,3 124,2 5,2 2,0 268,7 279,2 sep. 1,5 0,2 1,7 109,6 109,8 2,0 2,3 223,7 225,4 dec. 5,2 0,0 4,5 2,8 12,6 154,4 122,6 0,5 0,2 277,7 290, mar. 0,9 0,1 0,1 0,0 1,0 138,6 135,5 0,3 0,3 274,6 275,6 jun. 3,4 0,0 0,3 3,7 153,4 135,8 0,4 0,0 289,7 293,4 sep. 1,0 0,1 0,0 1,1 119,9 118,7 0,4 0,1 239,1 240,3 dec. 3,9 0,2 0,5 4,6 155,4 120,4 0,3 0,2 276,3 280, mar. 2,7 2,7 139,5 136,6 0,7 6,5 283,3 286,0 II. - 28

35 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Stanje lizinških poslov po sektorjih in tipu posla v mio EUR Nepremičnine Stanje poslov po sektorjih in tipu posla (v mio EUR) Premičnine NFD Gosp. Drugi sekt. Tujina nepr. NFD Gosp. Drugi sekt. Tujina prem. Stolpec = = = ,4 351,8 423,4 7, , , ,5 23,9 196,4 6990, , ,4 267,3 236,3 8, , , ,6 18,0 170,3 6956,8 9983, ,7 212,3 185,3 7, , , ,0 40,0 68,7 7092,7 9667, ,5 159,8 148,8 8, , , ,2 58,0 11,9 7778,8 9509, jun. 655,3 68,9 61,7 1,8 787,6 744,3 985,1 4,8 49,0 1783,2 2570,8 sep. 615,3 65,6 57,6 1,6 740,2 743,2 966,3 4,3 49,2 1763,0 2503,2 dec. 556,5 59,9 52,5 3,2 672,2 710,6 933,4 3,7 23,7 1671,3 2343, mar. 539,2 56,2 50,0 0,5 645,8 714,4 952,9 5,5 24,1 1696,9 2342,7 jun. 517,3 53,3 42,0 2,5 615,0 742,1 976,2 10,1 24,5 1752,8 2367,9 sep. 644,5 53,6 49,3 2,3 749,8 775,0 988,1 12,0 15,6 1790,7 2540,5 dec. 468,8 49,2 44,0 2,0 564,0 816, ,8 12,5 4,4 1852,2 2416, mar. 434,5 43,0 43,6 3,6 524,7 827, ,3 12,1 4,0 1895,9 2420,7 jun. 358,8 41,3 42,0 2,5 444,6 862, ,9 16,2 2,7 1957,8 2402,4 sep. 333,9 39,6 33,5 1,5 408,4 865, ,7 15,2 2,6 1945,3 2353,7 dec. 286,3 35,8 29,7 1,3 353,1 888, ,2 14,5 2,6 1979,7 2332, mar. 98,7 7,9 10,6 1,1 118,2 864, ,2 13,6 7,2 1984,1 2102, II.

36 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Lizinški posli po ročnosti in tipu posla Novoodobreni posli po ročnosti (v mio EUR) v mio EUR Do 1 leta 1-5 let 5-10 let Nad 10 let Prem. Nepr. Prem. Nepr. Prem. Nepr. Prem. Nepr. Prem. Nepr. Vsi posli Stolpec = = = ,1 13,7 350,3 9,6 353,3 12,0 4,3 9,7 858,9 45,0 903, ,2 31,5 352,8 8,1 385,5 11,8 3,6 4,7 920,0 56,2 976, ,8 34,0 368,7 3,8 434,2 2,0 0,4 16, ,2 56, , ,7 0,3 371,4 0,5 496,3 2,5 0,4 7,2 1079,7 10,5 1090, mar. 46,4 10,5 82,6 2,4 95,9 4,0 0,8 0,5 225,7 17,4 243,2 jun. 54,3 6,9 90,0 2,6 102,7 3,0 2,5 2,7 249,4 15,1 264,5 sep. 38,1 3,3 81,0 2,5 83,9 0,0 0,2 0,0 203,3 5,9 209,2 dec. 39,4 10,8 99,2 0,6 103,1 4,8 1,6 241,6 17,8 259, mar. 51,9 27,4 87,3 2,3 105,0 0,2 1,3 244,1 31,2 275,3 jun. 55,1 1,1 99,9 0,8 113,4 1,1 0,3 7,5 268,7 10,5 279,2 sep. 45,3 1,0 79,6 0,1 98,8 0,4 0,0 0,2 223,7 1,7 225,4 dec. 58,5 4,5 102,0 0,6 117,1 0,3 0,1 7,2 277,7 12,6 290, mar. 55,5 0,1 94,5 0,1 124,5 0,2 0,2 0,7 274,6 1,0 275,6 jun. 59,6 0,0 95,9 0,3 134,1 0,7 0,1 2,7 289,7 3,7 293,4 sep. 45,5 0,0 76,8 0,1 116,7 0,2 0,0 0,8 239,1 1,1 240,3 dec. 51,1 0,1 104,1 0,0 121,0 1,3 0,0 3,1 276,3 4,6 280, mar. 60,9 1,2 100,8 0,1 121,4 0,6 0,2 2,5 283,3 4,4 287,7 Stanje poslov po ročnosti (v mio EUR) v mio EUR Do 1 leta 1-5 let 5-10 let Nad 10 let Prem. Nepr. Prem. Nepr. Prem. Nepr. Prem. Nepr. Prem. Nepr. Vsi posli Stolpec = = = ,0 172,3 1099,0 504,2 315,7 295,7 12,3 105,1 1732,0 1077,3 2809, ,2 164,0 1113,8 290,3 322,9 155,5 6,4 62,3 1671,3 672,2 2343, ,1 161, ,3 189,6 353,0 157,5 4,8 55, ,2 564, , ,6 106,1 1332,9 109,2 419,6 102,6 0,7 35,3 1979,7 353,1 2332, mar. 301,4 165,3 1105,4 389,3 321,2 184,6 11,2 87,3 1739,2 826,4 2565,7 jun. 305,8 157,6 1134,2 388,1 333,5 174,9 9,6 67,1 1783,2 787,6 2570,8 sep. 294,8 211,6 1133,6 307,4 327,1 143,8 7,6 77,3 1763,0 740,2 2503,2 dec. 228,2 164,0 1113,8 290,3 322,9 155,5 6,4 62,3 1671,3 672,2 2343, mar. 236,1 186,9 1135,1 278,6 319,5 139,2 6,2 41,1 1696,9 645,8 2342,7 jun. 236,2 192,1 1182,2 245,9 329,3 147,1 5,2 29,9 1752,8 615,0 2367,9 sep. 248,8 194,6 1203,0 313,6 334,0 185,2 4,8 56,4 1790,7 749,8 2540,5 dec. 251,1 161,4 1243,3 189,6 353,0 157,5 4,8 55,5 1852,2 564,0 2416, mar. 249,2 137, ,7 181,3 378,2 164,8 2,8 40, ,9 524, ,7 jun. 252,3 136, ,8 135,2 399,7 135,9 1,0 37, ,8 444, ,4 sep. 233,3 125, ,3 119,6 409,8 126,2 0,8 36, ,3 408, ,7 dec. 226,6 106, ,9 109,2 419,6 102,6 0,7 35, ,7 353, , mar. 235,8 104, ,4 71,5 427,7 84,6 0,8 33, ,7 294, ,8 II. - 30

37 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Stanje lizinških lizinških poslov z nefinančnimi družbami po dejavnosti in tipu posla v mio EUR Kmet., rud. Pred. dej. Elekt., plin, voda Gradben. Stanje lizinških poslov z NFD po dejavnostih v mio EUR - Nepremičnine Trgovina Prom., sklad. Gostinstvo Info.kom. dej. Fin.posr. Posl.z neprem. Strok.,druge dej. Stolpec = ,5 33,8 7,4 86,1 399,7 11,2 35,7 7,2 1,8 242,2 43,3 25,6 899, ,5 27,2 0,9 21,1 204,2 7,3 22,7 7,2 2,8 213,9 18,6 22,3 553, ,1 30,0 1,1 25,2 135,9 10,5 19,3 7,1 4,8 158,9 41,3 33,6 467, ,0 0,9 8,8 110,0 6,3 12,3 5,1 3,2 66,9 33,4 24,3 286, jun. 5,4 35,0 2,4 83,2 208,3 7,8 31,0 5,3 2,9 222,0 27,6 23,7 654,7 sep. 5,4 27,6 2,1 82,5 204,1 7,6 27,0 5,0 2,9 203,3 25,2 22,1 614,8 dec. 5,5 27,2 0,9 21,1 204,2 7,3 22,7 7,2 2,8 213,9 18,6 22,3 553, mar. 5,6 25,0 0,8 23,3 186,8 7,1 19,0 5,4 3,3 202,3 38,6 21,0 538,1 jun. 0,1 19,5 0,8 22,8 184,2 7,0 19,8 5,2 3,1 197,3 36,5 20,0 516,3 sep. 0,1 33,1 1,2 25,3 226,9 10,8 23,8 7,3 5,0 234,1 43,6 32,3 643,5 dec. 0,1 30,0 1,1 25,2 135,9 10,5 19,3 7,1 4,8 158,9 41,3 33,6 467, mar. 0,1 29,4 1,1 21,4 135,0 10,0 18,2 6,8 4,8 138,1 37,3 32,1 434,1 jun. 0,1 26,8 1,0 12,8 128,8 9,7 17,7 6,7 2,8 84,2 36,6 31,2 358,5 sep. 0,1 16,6 0,9 10,7 122,2 9,3 17,0 6,3 3,4 83,3 34,8 29,2 333,9 dec. 15,0 0,9 8,8 110,0 6,3 12,3 5,1 3,2 66,9 33,4 24,3 286, mar. 13,0 0,8 8,2 88,6 6,0 12,2 3,9 2,5 40,1 34,4 21,8 231,4 Javne storitve Stanje lizinških poslov z NFD po dejavnostih v mio EUR - Premičnine v mio EUR Kmet., rud. Pred. dej. Elekt., plin, voda Gradben. Trgovina Prom., sklad. Gostinstvo Info.kom. dej. Fin.posr. Posl.z neprem. Strok.,druge dej. Javne storitve Stolpec = ,5 113,2 38,8 71,0 145,9 162,8 43,4 13,4 3,6 6,2 70,5 34,4 712, ,9 96,7 27,2 65,7 139,1 196,4 52,5 12,3 4,4 4,9 66,4 33,1 710, ,6 107,1 28,4 73,0 163,4 237,0 46,6 27,5 5,5 4,8 76,0 38,6 816, ,4 129,2 17,6 92,8 167,7 289,9 26,3 24,2 4,9 5,6 87,1 33,7 888, jun. 12,8 110,5 39,4 68,0 146,5 184,3 50,5 13,2 4,2 4,7 76,2 34,3 744,3 sep. 12,5 104,7 38,2 67,2 147,1 194,4 50,1 12,9 4,4 4,5 73,5 33,7 743,2 dec. 11,9 96,7 27,2 65,7 139,1 196,4 52,5 12,3 4,4 4,9 66,4 33,1 710, mar. 10,8 95,1 26,7 66,7 147,3 196,9 44,1 12,0 4,8 4,9 69,2 35,8 714,4 jun. 8,2 98,4 27,6 64,1 151,2 207,5 44,6 12,2 5,4 5,1 80,8 36,9 742,1 sep. 7,8 109,7 27,2 68,1 158,2 219,6 44,1 12,2 5,6 5,4 79,2 37,8 775,0 dec. 8,6 107,1 28,4 73,0 163,4 237,0 46,6 27,5 5,5 4,8 76,0 38,6 816, mar. 8,5 111,0 27,4 74,7 170,6 241,4 49,7 24,6 5,2 4,7 73,6 36,1 827,4 jun. 8,7 115,2 26,7 81,1 169,1 254,3 49,9 23,2 4,8 5,0 86,4 37,6 862,0 sep. 9,3 116,4 24,5 87,8 165,6 256,7 47,4 22,9 5,2 5,0 87,4 37,4 865,7 dec. 9,4 129,2 17,6 92,8 167,7 289,9 26,3 24,2 4,9 5,6 87,1 33,7 888, mar. 9,9 129,3 17,6 94,7 181,8 291,2 23,0 21,7 5,0 6,2 83,0 33,8 897, II.

38 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Zavarovalnice Aktiva v mio EUR Gotovina in vloge Dolžniški vrednostni papirji Posojila Lastniški kapital Delnice/ enote SDT Delnice/ enote investicijskih skladov razen SDT Delnice/ enote investicijskih skladov Izvedeni finančni instrumenti Zavarovalnotehnične rezervacije Nefinančna sredstva Stolpec = = dec dec dec mar jun sep dec Ostala aktiva mar jun sep dec mar jun sep dec mar Pasiva v mio EUR Izdani dolžniški vrednostni papirji Prejeta posojila Lastniški kapital Tehnične rezervacije življenjskega zavarovanja Tehnične rezervacije neživljenjskega zavarovanja Zavarovalnotehnične rezervacije Izvedeni finančni instrumenti Ostala pasiva Stolpec = = dec dec dec mar jun sep dec mar jun sep dec mar jun sep dec mar II. - 32

39 DENAR IN FINANČNE INSTITUCIJE Premije, odškodninski zahtevki, provizije Premije, odškodninski zahtevki in provizije v mio EUR Obračunane premije Odškodninski zahtevki Provizije Stolpec dec dec dec II.

40 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI 2.1. Obrestne mere Banke Slovenije (% na letni ravni) Lombardno posojilo Repo (7-dnevni) Obvezna rezerva Depozit čez noč Dolgoročni depozit Blagajniški zapisi V SIT V EUR V USD Število dni Število dni Število dni Zakonska zamudna obrestna mera n n n n n n n r r r r r r n Stolpec ,50-1, ,78-4,23 4,24 4,29 5,63 5,67 5,70 32, ,00-1, ,27-3,11 3,10 3,10 5,30 5,33 5,34 27, ,00-1, ,98 14,33 3,17 3,20 3,23 5,55 5,61 5,62 26, ,00-1, ,40 12,39 3,36 3,40 3,42 5,40 5,40 5,39 26, ,00-1, ,13 9,08 2,75 2,80 2,83 5,16 5,25 5,30 20, ,67 9,56 1, ,19 9,35 4,16 4,23 4,29 6,29 6,37 6,40 24, ,75 11,02 1,00 4,92-10,42 11,16 4,08 4,04 4,00 3,55 3,52 3,50 27, ,96 9,61 1,00 4,00-8,44 9,72 3,14 3,14 3,15 1,60 1,62 1,65 21, ,77 8,03 1,00 3,69-6,92 7,44 2,17 2,15 2,13 1,03 1,03 1,03 18, ,63 4,63 1,00 2,40 4,20 4,48 4,70 2,00 2,01 2,03 1,48 1,54 1,60 15, ,00 4,10 1,00 2,25 4,20 4,00-2,10 2,12 2,14 3,42 3,50 3,57 15, ,65 3,69 1,00 2,35 3,78 3,52-2,88 2,83 2,83 1,99 2,02 2,04 13, sep. 5,00 4,10 1,00 2,25 4,20 4,00-2,04 2,05 2,06 3,79 3,85 3,90 15,50 okt. 5,00 4,10 1,00 2,25 4,20 4,00-2,06 2,10 2,12 3,99 4,09 4,15 15,50 nov. 5,00 4,10 1,00 2,25 4,20 4,00-2,31 2,37 2,41 4,23 4,31 4,37 15,50 dec. 5,00 4,10 1,00 2,25 4,20 4,00-2,36 2,41 2,46 4,38 4,43 4,48 15, jan. 5,00 4,10 1,00 2,25 4,20 4,00-2,38 2,45 2,50 4,50 4,55 4,59 13,50 feb. 4,75 3,75 1,00 2,25 4,20 3,75-2,50 2,54 2,58 4,62 4,70 4,77 13,50 mar. 4,50 3,50 1,00 2,25 4,20 3,50-2,61 2,67 2,73 4,83 4,89 4,93 13,50 apr. 4,50 3,50 1,00 2,25 3,70 3,50-2,61 2,69 2,74 4,93 5,00 5,05 13,50 maj. 4,50 3,50 1,00 2,25 3,70 3,50-2,73 2,80 2,86 5,05 5,10 5,14 13,50 jun. 4,50-1,00 2,25 3,70 3,25-2,84 2,88 2, ,50 jul. 4,50-1,00 2,25 3,70 3,25-2,94 3,00 3, ,50 avg. 4,75-1,00 2,50 3,45 3,50-3,08 3,16 3, ,50 sep. 4,75-1,00 2,50 3,45 3,50-3,20 3, ,50 okt. 4,75-1,00 2,50 3,70 3,50-3, ,50 nov. 4,75 3,75 1,00 2,50 3,70 3,50-3, ,50 dec. 4,50 3,75 1,00 2,50 3,70 3, , Obrestne mere na denarnem trgu in revalorizacijske stopnje (% na letni ravni) SIONIA / EONIA Medbančni denarni trg SITIBOR / EURIBOR Temeljna obrestna mera TOM Revalorizacijske stopnje Devizna klavzula 1 mesec 3 mesece 6 mesecev 1 leto mesečno letna raven mesečno letna raven mesečno letna raven Stolpec ,87 4,28 4,64 4,73 4,83 0,50 6,18 0,49 25,69 0,89 17, ,71 0,89 1,22 1,43 1,61 0,09 1,12-0,10 10,69 0,08 1, ,44 0,57 0,81 1,08 1,35 0,16 1,92 0,72 7,81 1,48 18, ,87 1,18 1,39 1,64 2,01 0,17 2,03 0,33 12,65 0,27 8, ,23 0,33 0,58 0,83 1,11 0,22 2,63-0,13 2,79 0,06 0, ,09 0,13 0,22 0,34 0,54 0,16 1,92-0,42-2,48-0,14-1, ,09 0,13 0,21 0,31 0,48 0,04 0,51 1,16 17,99 0,25 3, ,11-0,07-0,02 0,05 0,17-0,04-0,49 0,92 18,06 0,98 31, ,32-0,34-0,26-0,17-0,03-0,02-0,20 0,31 5,66 0,07 2, ,35-0,37-0,33-0,26-0,15 0,11 1,30-1,06-10,87-0,71-7, ,36-0,37-0,32-0,27-0,17 0,18 2,13 0,40 6,88 0,36 5, jan. -0,36-0,37-0,33-0,27-0,19 0,20 2,38-3,45-33,82 0,98 12,10 feb. -0,36-0,37-0,33-0,27-0,19 0,20 2,64 0,98 13,49 0,43 5,80 mar. -0,36-0,37-0,33-0,27-0,19 0,10 1,18-0,16-1,89-2,04-21,52 apr. -0,37-0,37-0,33-0,27-0,19 0,10 1,22 2,08 28,46-1,51-16,93 maj. -0,36-0,37-0,33-0,27-0,19 0,10 1,18 3,77 54,53 3,88 56,59 jun. -0,36-0,37-0,32-0,27-0,18 0,20 2,46-0,22-2,68-0,48-5,73 jul. -0,36-0,37-0,32-0,27-0,18 0,20 2,38-0,22-2,59-0,25-2,90 avg. -0,36-0,37-0,32-0,27-0,17 0,20 2,38-0,07-0,80 2,28 30,46 sep. -0,36-0,37-0,32-0,27-0,17 0,20 2,46 1,00 12,90 0,20 2,50 okt. -0,37-0,37-0,32-0,26-0,15 0,20 2,38 1,79 23,29-0,61-7,00 nov. -0,36-0,37-0,32-0,26-0,15 0,20 2,46-0,13-1,59 0,55 6,87 dec. -0,36-0,37-0,31-0,24-0,13 0,20 2,38-0,58-6,67 0,86 10,66 USD CHF 2019 jan. -0,37-0,37-0,31-0,24-0,12 0,10 1,18 0,22 2,61-1,54-16,74 feb. -0,37-0,37-0,31-0,23-0,11 0,10 1,31 0,38 5,04 0,43 5,77 mar. -0,37-0,37-0,31-0,23-0,11 0,10 1,18 1,34 17,02 1,55 19,82 apr. -0,37-0,37-0,31-0,23-0,11 0,10 1,22 0,76 9,68-1,74-19,23 maj. -0,37-0,37-0,31-0,24-0,13 0,20 2,38 0,14 1,71 1,34 17,03 II. - 28

41 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI 2.3. Obrestne mere Evropske centralne banke (% na letni ravni) Mejni depozit Operacije glavnega refinanciranja Mejno posojilo Stolpec dec. 2,50 3,50 4, mar. 2,75 3,75 4, jun. 3,00 4,00 5, jul. 3,25 4,25 5,25 8. okt. 2,75 4,75 9. okt. 3,25 4, okt. 3, nov. 2,75 3,25 3, dec. 2,00 2,50 3, jan. 1,00 2,00 3, mar. 0,50 1,50 2,50 8. apr. 0,25 1,25 2, maj. 0,25 1,00 1, apr. 0,50 1,25 2, jul. 0,75 1,50 2,25 9. nov. 0,50 1,25 2, dec. 0,25 1,00 1, jul. 0,00 0,75 1, maj. 0,00 0,50 1, nov. 0,00 0,25 0, jun. -0,10 0,15 0, sep. -0,20 0,05 0, dec. -0,30 0,05 0, mar. -0,40 0,00 0, Harmonizirana dolgoročna obrestna mera po konvergenčnem kriteriju (% na letni ravni) Donos do dospetja Stolpec , , , , , , , , , , , okt. 0,97 nov. 0,81 dec. 0, jan. 0,88 feb. 1,14 mar. 1,11 apr. 0,89 maj. 0,96 jun. 0,99 jul. 0,79 avg. 0,77 sep. 0,75 okt. 0,92 nov. 1,01 dec. 0, jan. 0,98 feb. 0,87 mar. 0,67 apr. 0,52 maj. 0, II.

42 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI Monetarne finančne institucije - obrestne mere obstoječih poslov v domači valuti (% na letni ravni) Do SIT od EUR Posojila Gospodinjstva Nefinančne družbe Stanovanjska Potrošniška in druga do 1 leta nad 1 do 5 let nad 5 let do 1 leta nad 1 do 5 let nad 5 let do 1 leta nad 1 do 5 let nad 5 let Stolpec ,02 6,93 7,42 8,32 7,69 8,10 6,23 6,04 5, ,44 4,62 4,64 7,61 6,82 6,24 5,64 4,28 3, ,87 3,99 3,53 7,02 6,20 5,52 5,58 4,45 2, ,21 4,12 3,91 7,15 6,25 5,73 5,64 5,03 3, ,40 3,78 3,47 7,30 6,09 5,28 5,49 4,51 3, ,28 3,19 2,78 7,12 5,82 4,72 5,51 4,08 2, ,69 3,35 2,82 6,83 5,89 4,83 5,25 4,04 3, ,21 3,17 2,61 6,56 5,59 4,63 3,95 3,47 2, ,01 2,96 2,39 6,41 5,20 4,50 2,92 2,91 2, ,71 2,87 2,30 6,22 5,03 4,67 2,44 2,41 2, ,99 2,58 2,31 6,15 5,11 4,84 2,17 2,26 2, sep. 5,99 3,41 2,81 6,77 5,87 4,81 5,23 4,02 3,13 okt. 5,99 3,38 2,76 6,75 5,84 4,77 5,11 3,89 3,10 nov. 6,02 3,35 2,74 6,80 5,81 4,76 5,01 3,97 3,05 dec. 5,86 3,30 2,73 6,66 5,80 4,77 4,79 3,97 2, jan. 5,94 3,32 2,70 6,68 5,77 4,74 4,42 3,91 2,93 feb. 5,50 3,19 2,68 6,68 5,75 4,72 4,48 3,89 2,95 mar. 5,39 3,19 2,67 6,62 5,72 4,71 4,32 3,80 2,93 apr. 5,31 3,17 2,64 6,58 5,68 4,67 4,17 3,72 2,89 maj. 5,21 3,16 2,63 6,55 5,63 4,66 4,12 3,63 2,83 jun. 5,15 3,15 2,62 6,49 5,55 4,64 4,09 3,47 2,82 jul. 5,16 3,14 2,58 6,45 5,56 4,60 3,91 3,34 2,74 avg. 5,13 3,13 2,58 6,55 5,53 4,58 3,86 3,25 2,70 sep. 5,05 3,14 2,57 6,57 5,50 4,57 3,73 3,20 2,66 okt. 5,00 3,16 2,55 6,51 5,49 4,56 3,49 3,12 2,63 nov. 4,99 3,14 2,54 6,57 5,45 4,56 3,46 3,11 2,60 dec. 4,73 3,13 2,53 6,45 5,42 4,55 3,30 3,14 2, jan. 4,61 3,10 2,50 6,57 5,38 4,51 3,16 3,09 2,43 feb. 4,27 3,07 2,48 6,60 5,36 4,50 3,07 3,07 2,34 mar. 4,15 3,04 2,46 6,49 5,32 4,48 3,06 3,01 2,31 apr. 4,08 3,00 2,42 6,45 5,26 4,47 2,90 2,96 2,26 maj. 4,01 2,97 2,41 6,43 5,22 4,47 2,87 2,97 2,24 jun. 3,84 2,94 2,40 6,38 5,20 4,47 3,05 2,96 2,24 jul. 3,85 2,92 2,36 6,27 5,17 4,45 2,98 2,88 2,22 avg. 3,85 2,90 2,35 6,39 5,15 4,46 2,84 2,87 2,22 sep. 3,85 2,89 2,34 6,41 5,13 4,51 2,83 2,88 2,19 okt. 3,86 2,89 2,33 6,31 5,10 4,52 2,79 2,80 2,19 nov. 3,88 2,88 2,32 6,36 5,08 4,54 2,75 2,86 2,19 dec. 3,89 2,89 2,32 6,21 5,05 4,57 2,70 2,53 2, jan. 3,89 2,92 2,31 6,31 5,04 4,58 2,66 2,50 2,18 feb. 3,90 2,92 2,31 6,32 5,03 4,60 2,54 2,46 2,17 mar. 3,90 2,92 2,31 6,20 5,03 4,62 2,48 2,57 2,12 apr. 3,88 2,92 2,30 6,20 5,03 4,64 2,40 2,47 2,10 maj. 3,88 2,91 2,30 6,17 5,03 4,66 2,47 2,43 2,10 jun. 4,01 2,89 2,30 6,15 5,03 4,67 2,53 2,36 2,11 jul. 3,52 2,87 2,30 6,08 5,04 4,68 2,44 2,34 2,09 avg. 3,99 2,87 2,29 6,21 5,04 4,70 2,42 2,33 2,08 sep. 3,97 2,86 2,30 6,29 5,03 4,71 2,40 2,34 2,08 okt. 3,95 2,84 2,29 6,24 5,03 4,72 2,34 2,38 2,08 nov. 3,94 2,84 2,29 6,25 5,02 4,73 2,37 2,40 2,08 dec. 1,75 2,63 2,30 6,17 5,02 4,73 2,26 2,37 2, jan. 1,72 2,62 2,30 6,21 5,03 4,74 2,20 2,32 2,05 feb. 1,93 2,63 2,30 6,27 5,04 4,75 2,22 2,33 2,05 mar. 1,87 2,62 2,30 6,19 5,05 4,77 2,08 2,33 2,04 apr. 1,89 2,61 2,31 6,17 5,07 4,80 2,15 2,30 2,04 maj. 1,88 2,60 2,31 6,14 5,09 4,82 2,23 2,29 2,04 jun. 1,85 2,58 2,31 6,06 5,11 4,84 2,26 2,35 2,03 jul. 1,88 2,57 2,31 6,00 5,12 4,85 2,21 2,23 2,04 avg. 1,83 2,56 2,31 6,15 5,14 4,87 2,17 2,21 2,02 sep. 1,77 2,54 2,32 6,20 5,15 4,89 2,14 2,22 2,01 okt. 1,74 2,53 2,32 6,13 5,18 4,90 2,06 2,22 2,01 nov. 2,75 2,52 2,32 6,17 5,19 4,93 2,08 2,19 2,01 dec. 2,83 2,53 2,32 6,09 5,18 4,94 2,20 2,16 1, jan. 2,05 2,53 2,33 6,15 5,21 4,99 2,14 2,16 1,97 feb. 2,03 2,53 2,33 6,16 5,22 5,01 2,12 2,14 1,97 mar. 2,06 2,53 2,34 6,16 5,24 5,03 2,12 2,15 1,96 apr. 2,06 2,53 2,34 6,15 5,24 5,04 2,10 2,12 1,98 II. - 30

43 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI Vloge Vloge na odpoklic 1,2 Do Čez noč Gospodinjstva Nefinančne družbe Repo Gospodinjstva in nefinančne družbe Vezane Vezane Čez noč do 2 leti nad 2 leti do 2 leti nad 2 leti z najavo do 3 mesece z najavo nad 3 mesece SIT od EUR Stolpec 0,46 4,35 5,19 0,50 4,69 4,78-4,05 5, ,28 3,48 4,04 0,32 2,93 4,17-1,23 2, ,21 2,62 3,93 0,27 2,16 4,08-0,63 2, ,22 2,90 3,98 0,30 2,48 3,90-1,20 2, ,20 3,29 3,92 0,30 2,87 3,65-1,52 2, ,11 3,08 3,74 0,23 2,36 3,51-1,22 1, ,07 1,99 3,38 0,13 1,25 2,89-0,82 1, ,04 1,01 2,76 0,04 0,56 2,38-0,21 1, ,02 0,52 2,14 0,01 0,23 1,79-0,05 0, ,01 0,30 1,67 0,01 0,14 1,04-0,01 0, ,01 0,29 1,42 0,00 0,10 0, ,00 0, ,07 1,75 3,26 0,13 0,97 2,74-0,70 0, sep. 0,07 1,66 3,21 0,11 0,94 2,71-0,55 1,02 okt. 0,06 1,58 3,17 0,10 0,90 2,66-0,55 1,27 nov. 0,06 1,50 3,11 0,08 0,79 2,59-0,55 1,16 dec. 0,05 1,39 3,06 0,08 0,78 2,54-0,45 1, jan. 0,05 1,31 3,01 0,07 0,74 2,54-0,31 0,94 feb. 0,05 1,21 2,95 0,07 0,68 2,50-0,31 1,38 mar. 0,05 1,15 2,90 0,05 0,63 2,49-0,31 1,32 apr. 0,05 1,08 2,85 0,05 0,60 2,45-0,26 1,51 maj. 0,05 1,02 2,80 0,04 0,57 2,42-0,22 1,27 jun. 0,03 0,93 2,74 0,03 0,52 2,37-0,17 1,07 jul. 0,03 0,88 2,70 0,03 0,50 2,36-0,13 1,20 avg. 0,03 0,84 2,61 0,03 0,49 2,30-0,10 1,21 sep. 0,03 0,80 2,55 0,02 0,46 2,28-0,10 1,28 okt. 0,03 0,76 2,50 0,02 0,42 2,23-0,10 1,13 nov. 0,03 0,71 2,46 0,02 0,34 2,13-0,10 0,93 dec. 0,03 0,66 2,41 0,02 0,32 2,09-0,09 1, jan. 0,02 0,63 2,36 0,02 0,30 1,99-0,09 1,01 feb. 0,02 0,60 2,30 0,01 0,27 2,00-0,09 1,08 mar. 0,02 0,57 2,25 0,01 0,25 1,92-0,07 0,58 apr. 0,02 0,54 2,21 0,01 0,24 1,82-0,06 0,17 maj. 0,02 0,52 2,15 0,01 0,23 1,85-0,05 0,13 jun. 0,02 0,49 2,12 0,01 0,21 1,78-0,04 0,13 jul. 0,02 0,47 2,08 0,01 0,22 1,77-0,02 0,93 avg. 0,02 0,46 2,00 0,01 0,20 1,65-0,03 0,40 sep. 0,02 0,43 1,96 0,01 0,20 1,60-0,03 0,25 okt. 0,02 0,41 1,92 0,01 0,20 1,53-0,02 0,22 nov. 0,02 0,40 1,90 0,01 0,17 1,49-0,02 0,55 dec. 0,02 0,38 1,84 0,01 0,16 1,46-0,02 0, jan. 0,02 0,35 1,79 0,01 0,16 1,42-0,02 0,06 feb. 0,02 0,33 1,76 0,01 0,15 1,36-0,02 0,04 mar. 0,01 0,32 1,73 0,01 0,15 1,31-0,01 0,04 apr. 0,01 0,30 1,68 0,01 0,15 1,15-0,01 0,06 maj. 0,01 0,29 1,66 0,00 0,14 0,99-0,01 0,06 jun. 0,01 0,28 1,64 0,00 0,13 0,93-0,01 0,02 jul. 0,01 0,27 1,62 0,00 0,13 0,91-0,01 0,03 avg. 0,01 0,27 1,62 0,00 0,13 0,91-0,01 0,02 sep. 0,01 0,27 1,60 0,00 0,13 0,73-0,01 0,64 okt. 0,01 0,28 1,57 0,00 0,11 0,68-0,01 0,61 nov. 0,01 0,28 1,55 0,00 0,10 0,65-0,00 0,52 dec. 0,01 0,29 1,53 0,00 0,10 0,64-0,00 0, jan. 0,01 0,29 1,51 0,00 0,10 0,63-0,00 0,03 feb. 0,01 0,29 1,49 0,00 0,10 0,60-0,00 0,83 mar. 0,01 0,29 1,47 0,00 0,10 0,59-0,00 0,59 apr. 0,01 0,29 1,45 0,00 0,10 0,57-0,00 0,67 maj. 0,01 0,29 1,44 0,00 0,11 0,57-0,00 0,24 jun. 0,01 0,29 1,42 0,00 0,11 0,57-0,00 0,19 jul. 0,01 0,29 1,40 0,00 0,11 0,57-0,00 0,15 avg. 0,01 0,29 1,38 0,00 0,10 0,56-0,00 0,50 sep. 0,01 0,29 1,35 0,00 0,10 0,56-0,00 0,58 okt. 0,01 0,29 1,33 0,00 0,11 0,54-0,00 1,27 nov. 0,01 0,29 1,33 0,00 0,09 0,54-0,00 0,89 dec. 0,01 0,29 1,31 0,00 0,11 0,54-0,00 1, jan. 0,01 0,29 1,30 0,00 0,11 0,54-0,00 0,84 feb. 0,01 0,30 1,30 0,00 0,10 0,52-0,00 0,82 mar. 0,01 0,29 1,29 0,00 0,10 0,51-0,00 0,82 apr II.

44 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI Monetarne finančne institucije - obrestne mere in obseg novih vlog v domači valuti (% na letni ravni, obseg mio SIT/EUR) Do SIT od EUR Vloge čez noč 1 Gospodinjstva Gospodinjstva in nefinančne družbe 1,2 Vezane vloge Vloge na odpoklic nad 1 letom z najavo z najavo do 1 leta do 2 leti nad 2 leti do 3 mesece nad 3 mesece OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg Stolpec ,46 4, , , , , ,28 2, , , , , ,21 1, , , , , ,22 2, , , , , ,20 2, , , , , ,11 1, , , , , ,07 0, , , , , ,04 0, , , , , ,02 0, , , , , ,01 0, , , , , ,01 0, , , , , sep. 0,07 0,85 736,47 1,64 237,43 2,15 26,25 0,70 234,58 0,83 0,31 okt. 0,07 0,81 693,76 1,56 251,22 2,20 32,30 0,55 292,29 1,02 0,36 nov. 0,06 0,74 665,04 1,48 243,35 2,03 28,38 0,55 303,54 1,27 0,40 dec. 0,06 0,66 690,64 1,37 261,70 1,86 26,46 0,55 251,03 1,16 0, jan. 0,05 0,58 681,46 1,30 323,01 1,79 28,08 0,45 238,27 1,33 0,46 feb. 0,05 0,51 571,15 1,20 277,57 1,78 23,11 0,31 213,58 0,94 0,39 mar. 0,05 0,46 572,99 1,11 285,16 1,47 17,07 0,31 212,50 1,38 0,47 apr. 0,05 0,39 530,90 1,01 249,73 1,28 16,78 0,31 226,92 1,32 0,38 maj. 0,05 0,37 517,53 0,97 252,47 1,50 17,29 0,26 271,78 1,51 0,40 jun. 0,05 0,36 532,35 0,95 244,80 1,26 17,21 0,22 300,44 1,27 0,37 jul. 0,03 0,31 551,13 0,92 256,54 1,26 18,64 0,17 271,91 1,07 0,29 avg. 0,03 0,33 507,48 0,89 239,94 1,27 19,33 0,13 244,50 1,20 0,27 sep. 0,03 0,31 486,17 0,84 226,21 1,32 16,39 0,10 266,39 1,21 0,26 okt. 0,03 0,28 496,41 0,82 252,03 1,15 20,58 0,10 232,89 1,28 0,43 nov. 0,03 0,28 495,37 0,77 224,17 1,14 18,44 0,10 219,33 1,13 0,42 dec. 0,03 0,28 494,26 0,70 228,02 1,07 20,79 0,10 201,89 0,93 0, jan. 0,03 0,25 484,82 0,67 261,88 1,01 22,31 0,09 237,07 1,24 0,50 feb. 0,02 0,25 481,06 0,63 270,87 0,99 20,57 0,09 247,72 1,01 0,47 mar. 0,02 0,24 460,30 0,59 234,83 0,91 27,23 0,09 274,47 1,08 0,56 apr. 0,02 0,20 462,70 0,55 207,02 0,89 26,33 0,07 352,18 0,58 0,89 maj. 0,02 0,20 485,10 0,53 217,46 0,85 27,43 0,06 365,46 0,17 7,95 jun. 0,02 0,19 464,13 0,50 198,00 0,83 22,42 0,05 393,81 0,13 7,71 jul. 0,02 0,20 439,95 0,48 196,15 0,94 23,42 0,04 365,14 0,13 7,53 avg. 0,02 0,21 445,83 0,45 199,72 0,82 28,75 0,02 350,35 0,93 0,29 sep. 0,02 0,19 408,72 0,41 164,56 0,79 22,01 0,03 303,36 0,40 1,23 okt. 0,02 0,20 382,04 0,40 165,83 0,74 21,46 0,03 323,54 0,25 1,38 nov. 0,02 0,19 406,84 0,43 192,58 0,76 22,38 0,02 324,04 0,22 1,38 dec. 0,02 0,23 494,90 0,44 186,03 0,72 21,90 0,02 254,15 0,55 0, jan. 0,02 0,19 375,34 0,37 210,02 0,78 26,96 0,02 275,30 0,26 2,31 feb. 0,02 0,18 327,47 0,34 203,40 0,65 21,72 0,02 289,66 0,06 3,63 mar. 0,02 0,11 473,72 0,32 181,12 0,62 17,09 0,02 296,83 0,04 8,76 apr. 0,01 0,15 297,34 0,32 145,79 0,70 14,39 0,01 302,29 0,04 9,96 maj. 0,01 0,10 298,66 0,34 169,33 0,98 25,62 0,01 320,09 0,06 11,11 jun. 0,01 0,11 296,98 0,29 142,74 0,66 15,86 0,01 342,22 0,06 6,84 jul. 0,01 0,11 285,15 0,30 149,87 0,63 18,99 0,01 328,96 0,02 6,60 avg. 0,01 0,11 288,44 0,36 155,82 0,61 18,10 0,01 337,26 0,03 6,78 sep. 0,01 0,14 280,50 0,34 148,64 0,90 16,88 0,01 314,60 0,02 6,55 okt. 0,01 0,13 276,89 0,48 159,81 0,81 20,28 0,01 324,92 0,64 1,56 nov. 0,01 0,13 283,78 0,52 179,08 0,78 19,82 0,01 333,21 0,61 0,86 dec. 0,01 0,14 273,63 0,51 155,09 0,69 10,91 0,00 259,94 0,52 0, jan. 0,01 0,14 280,99 0,45 172,34 0,66 14,19 0,00 286,44 0,03 0,39 feb. 0,01 0,15 256,75 0,48 159,65 0,64 14,12 0,00 261,13 0,03 0,38 mar. 0,01 0,16 280,69 0,52 178,77 0,56 11,86 0,00 292,00 0,83 1,23 apr. 0,01 0,16 267,76 0,44 142,69 0,83 21,19 0,00 258,90 0,59 1,03 maj. 0,01 0,16 281,52 0,30 122,57 0,73 23,50 0,00 287,84 0,67 0,90 jun. 0,01 0,16 272,77 0,32 112,88 0,78 21,33 0,00 325,69 0,24 2,75 jul. 0,01 0,15 276,72 0,31 121,20 0,75 20,74 0,00 287,03 0,19 2,72 avg. 0,01 0,18 284,16 0,32 116,71 0,80 18,00 0,00 269,64 0,15 2,76 sep. 0,01 0,16 256,39 0,30 106,72 0,91 17,19 0,00 268,87 0,50 0,63 okt. 0,01 0,16 269,61 0,39 121,66 0,90 23,01 0,00 273,23 0,58 0,65 nov. 0,01 0,17 279,79 0,48 142,67 0,90 18,96 0,00 286,72 1,27 0,35 dec. 0,01 0,17 265,70 0,54 154,04 0,89 21,94 0,00 231,75 0,89 0, jan. 0,01 0,16 292,25 0,50 180,26 0,76 23,94 0,00 234,06 1,01 0,63 feb. 0,01 0,18 256,25 0,50 152,32 0,75 24,09 0,00 252,12 0,84 0,55 mar. 0,01 0,17 268,45 0,50 144,75 0,76 21,21 0,00 272,10 0,82 0,80 apr. 0,01 0,16 275,12 0,37 118,87 0,75 26,16 0,00 321,96 0,82 0,59 II. - 32

45 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI Vloge čez noč 1 Nefinančne družbe Vezane vloge nad 1 letom do 1 leta nad 2 leti do 2 leti OM Obseg OM Obseg OM Obseg Repo Do SIT od EUR Stolpec 0,50 4, , , ,32 1, , , ,27 1, , , ,30 1, , , ,30 2, , , ,23 1, , , ,13 0, , , ,04 0, , , ,01 0, , , ,01 0, , , ,00 0, , , ,13 0,47 347,58 1,55 28,70 1,92 4, sep. 0,11 0,42 355,08 1,37 29,07 1,75 3,11 - okt. 0,10 0,37 275,38 1,41 25,71 1,63 3,06 - nov. 0,08 0,33 365,12 1,34 38,44 1,69 4,79 - dec. 0,08 0,38 323,82 1,21 33,82 1,44 3, jan. 0,07 0,27 201,88 1,11 26,00 1,29 2,83 - feb. 0,07 0,30 303,32 1,08 31,24 1,29 2,24 - mar. 0,05 0,19 270,24 0,94 35,58 1,15 1,38 - apr. 0,05 0,18 166,49 0,80 33,95 1,14 2,34 - maj. 0,04 0,24 251,14 0,79 28,35 1,14 7,22 - jun. 0,03 0,20 278,26 0,72 23,67 1,03 1,56 - jul. 0,03 0,16 172,02 0,70 24,41 1,19 1,33 - avg. 0,03 0,12 216,62 0,65 26,96 1,01 1,85 - sep. 0,02 0,11 183,19 0,67 41,83 0,93 1,56 - okt. 0,02 0,08 211,52 0,64 21,82 0,78 1,96 - nov. 0,02 0,06 382,25 0,57 55,35 1,07 4,04 - dec. 0,02 0,06 208,88 0,44 24,45 0,59 1, jan. 0,02 0,09 216,65 0,38 25,40 0,42 4,59 - feb. 0,01 0,07 248,72 0,40 28,19 0,58 1,06 - mar. 0,01 0,07 180,51 0,32 24,47 0,54 2,30 - apr. 0,01 0,05 222,74 0,32 51,18 0,29 4,14 - maj. 0,01 0,05 181,63 0,34 34,15 0,32 4,38 - jun. 0,01 0,05 155,77 0,30 26,91 0,38 3,13 - jul. 0,01 0,05 100,13 0,28 46,42 0,39 0,81 - avg. 0,01 0,09 234,13 0,34 36,99 0,44 3,27 - sep. 0,01 0,03 135,41 0,27 179,62 0,40 3,95 - okt. 0,01 0,04 103,73 0,29 35,27 0,45 2,30 - nov. 0,01 0,05 391,36 0,20 34,77 0,49 2,94 - dec. 0,01 0,03 170,89 0,13 32,01 0,30 2, jan. 0,01 0,07 166,08 0,28 24,66 0,48 2,56 - feb. 0,01 0,04 193,59 0,22 21,58 0,24 4,12 - mar. 0,01 0,02 117,04 0,20 23,65 0,23 3,93 - apr. 0,01 0,05 148,14 0,18 14,88 0,43 12,75 - maj. 0,00 0,03 243,06 0,18 27,54 0,28 21,52 - jun. 0,00 0,02 105,21 0,16 12,03 0,27 8,64 - jul. 0,00 0,06 210,38 0,15 15,62 0,32 3,82 - avg. 0,00 0,08 160,64 0,17 16,08 2,03 2,40 - sep. 0,00 0,02 131,81 0,16 135,50 0,35 42,08 - okt. 0,00 0,05 214,51 0,22 54,07 0,46 43,26 - nov. 0,00 0,04 315,88 0,12 82,30 0,26 5,71 - dec. 0,00 0,04 199,54 0,12 33,59 0,21 1, jan. 0,00 0,04 177,92 0,12 53,31 0,25 3,03 - feb. 0,00 0,07 220,15 0,17 17,43 0,39 2,65 - mar. 0,00 0,02 152,80 0,21 23,56 0,36 5,73 - apr. 0,00 0,04 151,38 0,16 16,39 0,28 4,66 - maj. 0,00 0,02 170,95 0,15 28,03 0,43 2,48 - jun. 0,00 0,04 152,16 0,18 22,56 0,48 1,31 - jul. 0,00 0,05 188,65 0,12 23,11 0,17 1,84 - avg. 0,00 0,04 170,61 0,14 15,77 0,22 3,37 - sep. 0,00 0,03 193,76 0,16 33,69 0,24 2,89 - okt. 0,00 0,05 230,34 0,29 55,06 0,28 1,36 - nov. 0,00-0,00 305,20 0,19 57,57 0,19 1,89 - dec. 0,00 0,04 154,60 0,16 21,14 0,13 2, jan. 0,00 0,04 139,41 0,15 20,69 0,19 2,07 - feb. 0,00 0,02 179,98 0,17 35,46 0,21 2,27 - mar. 0,00 0,02 244,78 0,16 21,61 0,27 8,17 - apr II.

46 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI Monetarne finančne institucije - obrestne mere in obseg novih posojil gospodinjstvom v domači valuti (% na letni ravni,obseg mio SIT/EUR) Do SIT od EUR Okvirna in revolving posojila ter dolg po kreditnih karticah 1 Stanovanjska posojila Potrošniška posojila Okvirna in revolving posojila Obrestovani dolg po kreditnih karticah variabilna oz. fiksna OM do 1 leta fiksna OM nad 1 do 5 let fiksna OM nad 5 do 10 let fiksna OM nad 10 let Efektivna OM variabilna oz. fiksna OM do 1 leta OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg Stolpec , , , , , ,03 7, , , , , , ,39 5, , , , , , ,48 4, , , , , , , ,03 5, , , , , , , ,63 5, , , , , , , ,48 5, , , , , , , ,55 5, , , , , , , ,97 4, , , , , , , ,63 4, , , , , , , ,74 4, , , , , , , ,77 4, sep. 8,13 490,17 8,00 36,72 3,13 51,87 5,79 0,18 5,09 0,22 4,15 0,57 3,51 4,91 51,34 okt. 8,20 488,93 7,99 37,20 2,99 54,65 4,69 0,57 4,65 0,19 4,10 0,77 3,36 4,84 53,70 nov. 8,20 488,52 7,99 36,79 2,94 55,22 4,77 0,04 4,72 0,26 3,95 0,92 3,28 4,90 45,97 dec. 8,19 480,12 7,98 37,25 2,89 59,77 5,87 0,14 4,38 0,20 4,16 0,99 3,19 4,81 43, jan. 8,09 475,48 7,91 36,45 2,81 54,91 5,93 0,75 4,17 0,61 2,93 2,51 3,20 4,70 47,46 feb. 8,08 469,98 7,93 35,99 2,60 67,70 3,92 0,72 4,85 1,92 2,98 7,10 2,95 4,56 46,51 mar. 8,07 477,00 7,92 35,89 2,61 65,23 5,05 1,08 3,34 3,61 2,90 10,26 2,98 4,42 54,29 apr. 8,06 474,35 7,92 36,07 2,54 58,78 4,11 0,46 3,49 3,10 3,70 7,90 3,02 4,39 50,07 maj. 8,05 468,86 7,92 36,15 2,52 57,26 3,88 0,52 3,50 2,93 3,65 9,76 3,01 4,32 47,87 jun. 8,02 453,22 7,92 35,96 2,45 64,13 3,71 0,78 3,39 3,09 3,44 13,87 3,04 4,27 48,93 jul. 8,01 438,80 7,86 36,01 2,40 60,41 3,57 0,98 3,38 4,38 3,49 13,99 2,97 4,34 44,64 avg. 8,02 460,72 7,87 35,75 2,38 44,03 3,14 0,87 3,36 2,66 3,43 13,10 2,97 4,36 39,06 sep. 8,02 469,61 7,86 35,47 2,40 51,33 3,93 0,72 3,34 4,05 3,27 15,60 2,95 4,32 46,02 okt. 8,02 468,39 7,86 35,78 2,32 54,11 3,67 0,75 3,39 2,81 3,27 19,07 2,92 4,29 44,37 nov. 8,01 469,56 7,89 35,38 2,21 54,89 3,46 0,58 3,14 3,62 3,14 18,94 2,78 4,26 40,63 dec. 8,01 462,83 7,84 35,86 2,22 52,95 3,87 0,76 3,16 4,03 3,16 22,56 2,85 4,19 37, jan. 8,00 462,13 7,81 35,01 2,21 38,19 3,61 0,60 3,06 2,66 3,04 22,38 2,82 4,15 36,38 feb. 7,99 455,43 7,86 34,44 2,15 48,70 3,38 1,14 2,91 3,91 3,15 19,40 2,79 4,22 46,02 mar. 7,98 451,27 7,86 34,39 2,06 59,54 3,38 0,90 2,75 5,12 3,03 27,55 2,70 4,20 53,56 apr. 7,97 449,95 7,85 34,41 2,04 56,46 3,18 0,92 2,71 4,62 2,93 25,84 2,67 4,16 49,44 maj. 7,97 439,73 7,85 34,30 2,01 66,16 2,92 0,86 2,57 5,95 2,89 31,72 2,60 4,16 52,46 jun. 7,94 420,52 7,86 33,87 1,96 58,45 3,25 0,67 2,54 6,15 2,82 33,26 2,59 4,16 47,92 jul. 7,89 404,65 7,75 33,79 1,94 52,79 3,23 0,79 2,62 3,76 2,75 28,63 2,52 4,16 43,40 avg. 7,90 433,20 7,75 33,51 1,98 48,84 3,08 0,92 2,45 5,14 2,67 30,46 2,57 4,25 43,54 sep. 7,86 448,68 7,93 33,32 1,97 47,63 3,46 0,93 2,53 4,09 2,62 36,28 2,61 4,31 48,41 okt. 7,86 451,80 7,92 33,67 1,98 46,43 3,36 0,85 2,68 2,83 2,57 38,28 2,56 4,28 46,54 nov. 7,86 452,02 7,75 33,52 1,97 48,15 3,58 0,92 2,57 2,88 2,54 36,79 2,53 4,21 43,42 dec. 7,84 449,65 7,73 33,83 2,04 53,14 3,58 0,95 2,49 3,85 2,56 42,43 2,58 4,23 39, jan. 7,84 441,38 7,72 33,17 2,05 40,64 3,64 0,64 2,55 2,55 2,56 41,92 2,60 4,21 38,16 feb. 7,83 436,09 7,73 32,46 2,01 42,20 3,56 0,76 2,63 3,51 2,57 44,57 2,59 4,31 42,02 mar. 7,82 439,59 7,72 32,36 2,03 47,73 3,39 0,89 2,60 5,09 2,62 58,92 2,71 4,25 49,49 apr. 7,81 434,71 7,73 32,39 2,02 39,49 3,22 0,66 2,66 4,81 2,74 47,66 2,77 4,17 40,64 maj. 7,86 431,93 7,73 32,52 2,04 45,64 3,09 0,68 2,53 5,71 2,76 54,24 2,78 4,10 44,80 jun. 7,84 409,44 7,74 31,86 2,04 45,49 3,37 0,72 2,63 4,63 2,70 58,64 2,77 4,31 42,19 jul. 7,82 397,59 7,73 31,56 2,01 45,00 2,74 0,71 2,72 4,33 2,80 51,48 2,75 4,28 41,73 avg. 7,85 430,09 7,75 31,26 2,01 37,75 3,48 0,49 2,72 3,46 2,85 43,51 2,77 4,33 37,97 sep. 7,85 436,89 7,75 30,95 2,01 37,88 3,49 0,91 2,68 8,45 2,91 35,01 2,82 4,31 44,48 okt. 7,85 439,80 7,74 31,03 2,01 42,98 2,88 0,78 2,64 7,16 2,91 34,87 2,79 4,32 46,53 nov. 7,85 441,70 7,76 31,16 1,99 43,81 3,31 1,04 2,51 6,69 2,94 31,44 2,71 4,40 49,63 dec. 7,85 434,22 7,75 31,09 1,99 38,35 2,75 0,91 2,65 8,67 2,91 35,14 2,77 4,44 39, jan. 7,83 436,96 7,67 36,97 2,01 36,11 2,81 0,82 2,60 7,84 2,89 33,52 2,78 4,46 42,05 feb. 7,82 428,94 7,69 36,28 1,99 30,97 3,23 1,02 2,57 7,63 2,95 33,97 2,84 4,46 39,84 mar. 7,83 440,34 7,67 36,40 1,98 43,16 2,94 1,11 2,56 8,04 2,92 39,60 2,79 4,50 43,51 apr. 7,81 435,86 7,67 36,41 1,95 41,74 2,95 1,02 2,58 8,77 2,91 39,43 2,78 4,53 41,91 maj. 7,82 433,99 7,66 36,76 1,91 48,07 2,92 0,84 2,63 8,88 2,98 39,77 2,77 4,55 42,80 jun. 7,79 412,48 7,65 36,33 1,87 44,79 2,75 0,85 2,65 7,75 2,96 38,86 2,74 4,46 36,74 jul. 7,78 400,18 7,67 35,27 1,90 46,55 2,79 0,68 2,79 7,31 2,97 35,10 2,72 4,48 36,79 avg. 7,81 437,02 7,67 34,76 1,89 38,59 2,95 0,67 2,62 7,20 2,96 36,33 2,77 4,53 34,21 sep. 7,80 444,96 7,65 36,24 1,87 52,11 3,03 1,24 2,69 8,48 2,96 38,20 2,78 4,52 37,49 okt. 7,81 451,06 7,63 36,62 1,88 45,09 2,83 0,67 2,66 8,57 2,90 41,73 2,74 4,54 42,48 nov. 7,82 453,76 7,63 36,79 1,88 44,93 3,00 0,80 2,71 6,45 2,97 35,80 2,73 4,59 37,33 dec. 7,81 446,35 7,63 36,84 1,89 39,86 3,22 0,98 2,74 6,46 2,95 39,82 2,75 4,65 28, jan. 7,79 446,52 7,61 36,28 1,92 41,53 3,23 0,50 2,81 7,00 2,92 40,55 2,74 4,55 31,16 feb. 7,77 443,99 7,62 35,69 1,92 37,59 3,03 0,88 2,72 6,38 2,93 34,43 2,75 4,51 31,70 mar. 7,78 450,03 7,60 35,69 1,95 45,87 2,87 1,40 2,69 7,22 2,92 41,13 2,80 4,56 36,50 apr. 7,77 454,12 7,60 35,72 1,93 49,35 3,04 0,84 2,66 7,77 2,94 44,77 2,79 4,47 40,82 II. - 34

47 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI fiksna OM nad 1 do 5 let Potrošniška posojila Druga posojila Druga posojila: od tega samostojnim podjetnikom (s.p.) fiksna OM nad 5 let Efektivna OM variabilna oz. fiksna OM do 1 leta fiksna OM nad 1 do 5 let fiksna OM nad 10 let variabilna oz. fiksna OM do 1 leta fiksna OM nad 1 do 5 let fiksna OM nad 10 let OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg Do SIT od EUR Stolpec 7, , ,54 6, , , , , ,16 6, , , , , ,29 5, , , , , ,64 5, , , , , , , , ,70 5, , , , , , , , ,00 5, , , , , , , , ,28 5, , , , , , , , ,61 3, , , , , , , , ,41 3, , , , , , , , ,60 3, , , , , , , , ,61 4, , , , , , ,91 15,24 6,91 5,30 8,28 4,64 14,78 5,66 1,07 5,63 0,27 4,61 13,29 5,47 0,88 5,25 0, sep. 6,82 15,29 6,75 5,03 8,13 4,48 20,30 6,14 2,14 8,17 0,52 4,42 19,35 5,08 1,30 6,30 0,09 okt. 6,76 13,21 6,99 5,59 8,16 4,71 14,45 6,56 1,56 7,77 0,69 4,65 12,96 5,23 0,75 6,52 0,13 nov. 6,77 12,17 6,92 5,69 8,02 4,28 19,20 6,11 2,17 7,72 0,98 4,29 18,25 5,17 1,37 6,42 0,13 dec. 6,72 13,56 6,51 5,87 7,90 4,39 11,36 7,38 2,24 8,05 1,73 4,35 9,89 5,45 0,38 5,54 0, jan. 6,48 13,45 6,21 6,76 7,68 4,30 15,27 7,26 1,41 8,22 0,69 4,26 11,29 6,17 0,40 6,80 0,09 feb. 6,28 18,52 6,13 9,03 7,61 4,11 19,39 7,29 1,66 8,12 1,18 4,05 17,68 6,00 0,55 6,85 0,13 mar. 6,06 19,29 5,87 8,90 7,63 4,03 19,91 6,43 1,83 7,93 0,86 3,93 18,46 4,82 0,76 6,19 0,06 apr. 5,98 20,11 5,77 10,31 7,60 3,83 20,01 5,95 2,39 7,38 0,85 3,75 18,22 4,87 1,39 4,94 0,15 maj. 5,84 20,51 5,61 10,32 7,46 3,67 25,90 5,98 2,74 6,73 1,79 3,64 23,68 5,18 1,60 4,96 0,52 jun. 5,81 21,00 5,62 12,10 7,89 3,50 17,56 5,38 2,41 6,97 1,61 3,50 15,89 4,96 0,70 4,79 0,28 jul. 5,75 17,65 5,69 9,73 7,57 3,66 16,01 6,35 1,42 6,94 1,10 3,68 15,44 5,01 0,62 4,78 0,41 avg. 5,76 19,19 5,53 10,67 7,60 3,85 14,51 6,52 1,57 7,77 1,09 3,81 13,41 4,72 0,61 5,94 0,18 sep. 5,67 18,39 5,42 12,09 7,47 3,82 16,52 6,81 1,40 7,93 1,20 3,79 15,87 4,78 0,42 5,83 0,18 okt. 5,61 16,07 5,39 12,13 7,51 3,79 13,58 6,55 1,73 8,21 1,53 3,72 12,48 4,79 0,69 6,45 0,17 nov. 5,64 15,41 5,28 11,25 7,42 3,51 20,36 5,93 1,51 7,79 1,28 3,57 16,49 4,86 1,02 6,10 0,35 dec. 5,70 17,20 5,37 11,14 7,44 3,50 11,29 6,54 1,41 5,66 1,92 3,42 10,28 5,13 0,62 2,97 0, jan. 5,81 20,15 5,55 15,27 7,41 3,51 10,12 6,41 1,55 6,96 1,55 3,48 9,57 5,39 0,56 5,25 0,24 feb. 5,70 20,91 5,52 18,61 7,27 3,37 18,70 6,06 2,67 6,60 2,15 3,55 15,40 5,17 1,47 4,91 0,56 mar. 5,63 19,53 5,81 19,66 7,30 3,27 13,18 4,88 3,16 7,20 1,75 3,25 12,33 3,73 2,10 5,81 0,37 apr. 5,82 19,23 5,90 18,81 7,33 3,09 20,73 5,37 2,90 6,88 1,99 3,02 18,84 4,11 1,79 5,23 0,58 maj. 5,79 18,53 5,94 18,60 7,32 3,80 17,64 5,55 2,99 6,99 2,70 3,45 13,49 4,19 1,75 5,04 0,55 jun. 5,78 16,68 6,10 18,04 7,40 3,68 20,65 6,07 1,37 6,61 1,82 3,10 16,67 4,36 0,61 3,78 0,40 jul. 5,82 16,68 6,04 18,91 7,67 3,91 14,47 4,64 3,46 6,38 1,78 3,11 9,94 3,65 2,47 3,99 0,56 avg. 5,78 15,96 6,16 24,79 7,46 3,85 20,68 5,42 2,20 6,41 2,48 3,16 15,96 4,29 1,40 4,72 0,57 sep. 5,74 15,34 6,08 26,34 7,46 3,81 18,53 5,26 2,50 5,76 3,44 3,17 14,08 4,18 1,63 3,48 1,42 okt. 5,66 14,91 6,07 28,92 7,37 3,81 19,12 4,94 2,72 6,50 2,92 3,18 14,86 3,86 2,00 4,81 1,09 nov. 5,66 14,40 6,12 26,19 7,55 3,49 24,80 5,28 2,80 5,92 3,57 3,38 18,27 4,41 2,11 4,14 1,58 dec. 5,71 15,03 6,17 31,97 7,58 4,11 14,70 5,66 2,23 5,92 3,57 3,34 9,37 4,10 1,34 3,68 1, jan. 5,61 15,29 6,12 33,11 7,49 4,00 15,38 5,10 2,83 6,44 3,42 3,15 11,24 3,92 1,95 4,01 0,89 feb. 5,67 21,14 6,07 45,41 7,57 3,48 27,38 5,73 3,05 5,58 4,58 2,94 22,79 4,21 1,64 3,88 1,39 mar. 5,74 17,91 6,14 38,05 7,59 3,65 24,71 5,06 3,43 6,70 2,98 3,22 14,07 4,05 1,99 5,18 0,69 apr. 5,72 19,46 6,08 39,27 7,58 3,65 24,35 5,43 3,93 5,87 4,51 3,05 18,53 4,38 2,39 3,85 1,88 maj. 5,75 17,56 6,19 37,09 7,78 3,87 21,63 5,50 4,41 5,54 4,98 3,18 15,80 4,45 2,85 3,71 2,27 jun. 5,80 15,67 6,20 31,07 7,62 4,16 24,31 5,75 2,74 6,71 3,70 3,15 13,97 4,41 1,56 5,08 0,62 jul. 5,73 16,34 6,15 31,74 7,68 3,86 18,81 5,25 3,26 7,11 2,42 3,23 14,23 4,27 2,29 6,24 0,34 avg. 5,74 19,96 6,18 30,25 7,59 3,58 23,57 5,18 2,85 6,22 3,20 3,09 16,97 4,23 1,97 4,56 1,02 sep. 5,67 20,31 6,09 29,84 7,46 3,59 24,77 5,03 4,75 6,32 3,60 2,97 19,50 3,97 3,27 4,31 0,91 okt. 5,78 22,76 6,18 34,14 7,57 3,58 21,23 5,35 3,63 5,36 4,90 2,84 15,51 4,25 2,23 4,08 2,77 nov. 5,92 16,70 6,20 25,20 7,73 3,58 25,78 5,30 3,85 5,35 3,96 3,08 19,77 4,64 2,79 3,89 2,07 dec. 5,82 20,04 6,12 33,31 7,67 4,28 17,58 5,44 3,86 6,01 3,20 3,31 10,77 4,21 2,43 4,03 1, jan. 5,80 18,06 6,11 27,98 7,56 4,11 16,53 5,56 3,41 6,73 2,72 3,18 11,25 4,33 2,06 4,96 0,72 feb. 5,83 22,07 6,22 37,69 7,60 4,19 23,32 4,97 4,58 4,84 4,70 3,51 15,90 3,75 3,08 2,32 1,83 mar. 5,92 21,30 6,31 42,25 7,53 4,24 21,49 5,25 4,11 6,52 3,21 3,54 14,13 4,28 2,81 4,61 0,80 apr. 5,88 23,73 6,33 48,84 7,58 3,77 27,43 5,54 4,23 6,27 3,29 2,98 17,57 4,39 2,56 4,46 0,81 maj. 5,90 20,18 6,24 43,00 7,52 3,74 25,34 5,31 4,08 6,98 3,20 3,00 18,70 4,29 2,25 5,56 0,74 jun. 5,90 21,02 6,29 40,36 7,55 3,46 30,86 5,94 3,60 7,04 3,46 2,59 23,06 4,83 1,92 5,09 0,70 jul. 5,92 20,27 6,25 39,99 7,66 4,05 21,51 5,17 3,58 6,96 2,17 3,21 13,92 4,04 2,35 4,39 0,46 avg. 5,95 21,77 6,29 42,00 7,65 3,88 23,33 4,96 3,25 6,50 3,46 3,00 15,57 4,00 2,33 4,54 1,01 sep. 5,95 24,36 6,22 51,54 7,65 4,35 20,57 4,97 4,33 6,24 3,94 3,43 12,40 4,02 3,18 4,37 1,54 okt. 5,98 21,17 6,26 49,44 7,67 4,20 19,89 4,85 4,09 6,75 3,47 3,35 13,07 3,84 2,97 5,17 1,00 nov. 6,04 16,49 6,29 42,02 7,64 3,68 25,95 4,78 3,50 6,80 3,20 3,02 19,85 4,27 2,57 4,99 1,08 dec. 6,08 22,59 6,28 53,51 7,87 4,50 17,79 5,29 3,07 6,93 3,72 3,37 10,08 3,96 2,00 4,48 0, jan. 6,02 21,46 6,26 52,95 7,75 4,25 20,59 5,11 3,68 6,67 3,57 3,26 13,17 3,97 2,45 4,12 0,82 feb. 6,03 24,20 6,25 56,48 7,72 3,92 24,02 5,54 2,79 6,40 3,43 3,11 17,03 4,36 1,77 3,96 0,98 mar. 5,93 24,44 6,17 57,59 7,62 3,93 24,22 4,38 5,40 6,81 3,33 3,12 17,00 3,80 4,61 4,39 0,75 apr II.

48 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI Monetarne finančne institucije - obrestne mere in obseg novih posojil nefinančnim družbam v domači valuti (% na letni ravni, obseg mio SIT/EUR) Do SIT od EUR Okvirna in revolving posojila 1 variabilna oz. fiksna OM do 3 mesece fiksna OM nad 3 mesece do 1leta Posojila do 0,25 mio EUR Posojila do 0,25 mio EUR, variabilna fiksna OM nad 1 do 3 leta fiksna OM nad 3 do 5 let fiksna OM nad 5 do 10 let fiksna OM nad 10 let oz. fiksna OM do 1 leta, originalna zapadlost nad 1 leto OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg Stolpec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , sep. 5,19 589,63 4,52 20,54 5,22 20,04 5,54 1,93 6,22 0,19 5,81 0,73 5,34 0,35 4,02 18,11 okt. 5,10 544,90 4,52 27,51 5,35 20,46 5,56 2,50 4,41 0,45 6,02 0,42 5,59 0,03 4,17 19,14 nov. 5,00 546,42 4,56 18,36 5,24 17,81 5,08 2,68 7,44 0,42 5,06 0,48 5,66 0,13 4,13 14,94 dec. 4,99 454,75 4,18 23,57 5,06 20,24 5,60 2,94 6,27 0,36 5,08 0,60 4,59 0,05 4,07 21, jan. 4,69 541,59 4,25 13,40 4,80 12,16 5,71 1,14 6,93 0,56 4,70 0, ,14 11,33 feb. 4,69 539,94 4,06 16,40 4,53 15,79 5,41 1,23 6,72 0,49 5,62 0,24 3,50 0,23 3,84 14,64 mar. 4,59 523,66 3,99 19,36 4,72 16,30 5,09 1,29 6,41 0,32 5,72 0,42 4,59 0,04 3,89 16,60 apr. 4,35 570,18 3,64 18,71 4,29 14,69 5,25 1,65 6,14 0,46 5,29 0,54 4,59 0,19 3,59 15,77 maj. 4,33 526,37 3,69 20,07 4,26 16,80 4,49 1,93 6,52 0,47 5,94 0, ,49 20,52 jun. 4,25 510,46 3,72 23,86 4,18 20,97 4,36 2,26 4,24 1,20 5,54 0,48 4,59 0,16 3,51 24,21 jul. 4,01 537,91 3,56 18,22 3,85 18,19 4,76 2,07 4,90 0,82 5,26 0,37 4,59 0,15 3,23 20,95 avg. 3,85 563,65 3,54 11,70 3,95 13,32 5,49 0,77 5,92 0,28 4,22 0,70 4,59 0,08 3,21 11,60 sep. 3,85 520,37 3,27 18,33 3,68 17,04 4,63 1,21 5,75 0,55 4,86 0,36 4,33 0,18 2,95 18,08 okt. 3,69 562,33 3,47 20,56 3,72 13,32 5,00 0,99 5,87 0,48 5,08 0,81 4,40 0,26 3,28 21,19 nov. 3,67 583,00 3,66 20,34 3,66 13,83 4,33 1,92 4,68 0,99 0,00 1,10 4,15 0,03 3,36 18,58 dec. 3,45 544,17 3,38 21,99 3,50 16,70 4,23 1,51 5,36 1,01 4,87 1,07 3,34 0,39 3,11 23, jan. 3,30 649,75 3,33 12,98 3,40 7,88 4,44 1,56 5,93 0,67 5,73 0,45 4,80 0,20 3,12 10,33 feb. 3,28 661,09 3,41 16,39 3,64 10,97 4,34 1,43 6,13 0,89 5,89 0,42 4,59 0,44 3,20 12,25 mar. 3,37 651,01 3,21 17,04 3,64 13,62 4,19 1,75 5,79 1,30 5,32 1,01 4,51 0,07 3,08 14,87 apr. 3,18 659,04 2,96 23,47 3,19 14,20 4,94 1,26 5,76 0,98 6,48 0,53 3,60 0,06 2,65 20,12 maj. 3,19 635,63 3,00 23,14 3,08 15,35 3,87 2,51 4,94 1,28 4,24 1,72 4,59 0,06 2,60 21,77 jun. 3,10 645,58 3,12 22,15 3,12 16,18 4,00 2,47 5,41 1,22 3,85 1,74 4,02 0,10 2,84 22,70 jul. 3,10 650,73 2,88 21,42 3,15 15,61 3,77 1,79 4,57 0,87 3,65 0,84 4,59 0,15 2,57 20,51 avg. 3,05 648,74 2,94 15,33 3,37 12,60 4,09 1,00 5,30 0,99 4,28 1,50 3,76 0,75 2,80 15,33 sep. 3,07 650,75 3,01 18,83 3,44 17,12 3,77 1,53 6,36 0,64 3,56 1,47 2,41 0,30 2,73 20,31 okt. 2,95 698,57 2,98 22,89 3,16 18,60 3,88 1,57 4,10 1,19 3,97 1,41 3,68 0,62 2,72 22,71 nov. 3,06 688,18 3,03 20,29 3,28 16,84 4,33 1,80 4,23 1,84 4,01 1,57 4,59 0,08 2,86 19,05 dec. 2,81 593,09 2,74 29,33 3,31 15,34 4,52 2,32 4,57 2,19 4,56 1,63 2,92 0,93 2,60 30, jan. 2,75 689,14 3,16 11,80 3,20 11,35 3,55 1,38 3,09 1,48 3,86 1,69 2,89 0,38 3,06 11,92 feb. 2,71 712,91 3,33 13,10 3,37 12,55 4,47 1,83 4,21 1,54 4,20 1, ,15 11,05 mar. 2,79 631,98 3,11 18,04 3,26 15,71 3,32 2,48 5,01 1,76 3,32 2, ,11 18,88 apr. 2,55 709,78 3,24 15,68 2,98 14,08 4,48 1,95 4,14 2,14 3,69 1,73 2,68 0,09 2,85 16,89 maj. 2,55 704,27 3,09 23,54 3,08 19,09 4,06 4,36 4,99 1,37 3,87 1,82 2,63 0,12 2,77 26,48 jun. 2,43 747,97 2,82 22,77 2,85 19,52 4,10 4,65 4,78 2,26 4,08 2,61 2,73 0,14 2,62 27,39 jul. 2,39 775,40 2,86 16,98 2,82 17,17 3,91 3,67 4,58 2,06 3,96 1,53 2,24 0,17 2,64 24,08 avg. 2,38 775,50 2,71 16,83 3,00 14,94 3,93 1,72 4,67 1,32 3,88 1, ,55 21,34 sep. 2,42 752,99 2,78 22,66 2,98 20,81 3,89 2,52 4,27 1,70 5,09 1,09 3,45 0,41 2,69 25,91 okt. 2,36 806,85 2,68 29,42 2,83 16,92 4,07 1,85 4,86 1,24 4,73 1,49 3,87 0,04 2,70 23,22 nov. 2,40 786,60 2,69 28,62 2,94 16,31 3,51 2,32 4,43 2,20 4,67 1,31 3,12 0,16 2,74 23,04 dec. 2,41 735,53 2,69 40,58 2,89 22,00 3,98 2,73 4,03 2,70 3,51 3,73 2,22 0,56 2,62 25, jan. 2,35 872,34 2,74 19,57 2,98 15,08 4,10 1,83 5,00 1,59 4,16 1,68 1,59 0,38 2,80 13,96 feb. 2,39 857,67 2,99 23,35 2,84 15,23 4,01 2,06 4,69 1,73 4,57 1,10 1,25 0,23 2,94 15,11 mar. 2,23 891,11 2,76 33,74 2,70 21,87 3,83 2,76 4,30 2,03 3,13 2,58 3,73 0,27 2,81 23,48 apr. 2,23 917,69 2,85 29,97 2,83 20,31 4,47 3,61 5,44 1,36 4,37 2, ,80 23,79 maj. 2,30 871,85 2,87 37,91 2,84 19,91 3,99 3,47 4,51 2,94 4,39 1,38 2,90 0,11 2,79 32,72 jun. 2,27 910,54 2,52 42,39 2,64 23,20 4,24 3,08 4,06 2,88 4,71 1,64 0,53 0,28 2,78 26,25 jul. 2,21 977,10 2,62 29,61 2,72 19,37 3,64 1,74 4,97 1,90 5,15 1,07 3,80 0,19 2,71 24,76 avg. 2,13 993,43 2,66 26,55 2,69 15,51 4,06 2,34 4,63 1,68 5,37 1,07 3,14 0,62 2,61 20,53 sep. 2, ,84 2,58 37,02 2,93 17,16 4,20 2,69 4,13 2,14 4,81 1,07 2,94 0,43 3,07 18,97 okt. 2, ,18 2,68 32,04 2,90 14,52 3,83 3,02 4,60 2,77 4,94 1,28 3,40 0,52 2,76 23,45 nov. 2, ,58 2,72 34,31 2,99 15,76 3,86 3,08 3,89 2,60 5,80 0,95 3,36 0,21 2,78 24,08 dec. 2,22 826,67 2,30 48,99 2,49 19,35 3,72 2,76 4,24 2,49 4,16 2,43 4,25 0,44 2,84 21, jan. 2, ,19 2,83 25,42 2,65 12,02 3,90 1,72 4,68 1,50 4,38 1,08 5,76 0,21 2,86 14,59 feb. 2, ,09 2,68 26,17 2,81 16,60 3,48 2,62 5,15 1,27 4,37 2,00 5,33 0,12 2,77 17,74 mar. 2, ,23 2,57 43,69 2,38 19,45 4,06 2,48 5,12 1,66 5,00 1, ,87 24,20 apr. 2, ,84 2,75 35,97 2,69 16,83 3,79 4,25 4,53 1,89 5,09 1,32 5,12 0,03 2,85 25,35 II. - 36

49 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI Posojila nad 0,25 do 1 mio EUR, variabilna oz. fiksna OM do 1 leta, originalna zapadlost nad 1 leto Posojila nad 1 mio EUR, variabilna oz. fiksna OM do 1 leta, originalna zapadlost nad 1 leto variabilna oz. fiksna OM do 1 leta Posojila do 1 mio EUR fiksna OM nad 1 do 5 let fiksna OM nad 5 let variabilna oz. fiksna OM do 1 leta Posojila nad 1 mio EUR fiksna OM nad 1 do 5 let fiksna OM nad 5 let Do SIT od EUR OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg Stolpec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 24,25 3,72 167,36 4,76 101,54 5,78 4,00 5,94 1,89 3, ,02 2, sep. 3,49 18,98 3,10 400,79 4,87 114,04 5,35 3,36 4,19 4,99 3,35 513,11 4,66 8,36 3,87 5,81 okt. 3,55 30,21 3,76 71,25 4,46 99,51 5,02 8,48 4,35 5,14 4,04 312,67 3,07 8,99 1,62 33,84 nov. 4,07 45,86 3,04 309,13 4,48 126,31 5,54 6,20 4,57 1,54 3,41 495,15 2,68 12,40 3,03 17,99 dec. 3,70 20,03 3,00 65,88 4,25 60,46 5,84 4,00 4,70 0,24 3,17 269,93 3,89 5,94 0,51 3, jan. 3,27 24,11 2,82 107,22 3,97 72,88 5,35 2,82 5,39 0,87 2,92 213,09 2,40 10,36 3,25 1,58 feb. 3,27 31,27 2,91 105,41 3,95 85,69 4,72 7,17 5,05 0,81 3,20 228,61 3,39 10,37 5,50 1,06 mar. 3,20 26,69 2,60 148,17 3,74 91,61 4,44 3,79 2,18 1,71 3,38 316,73 4,58 4,84 1,78 4,25 apr. 2,92 31,93 2,57 184,00 3,49 85,69 4,63 4,95 5,37 0,53 2,76 292, maj. 2,98 61,88 2,56 229,63 3,41 130,44 3,88 7,79 5,31 0,63 2,86 360, ,73 9,70 jun. 2,70 45,92 2,32 199,98 3,19 99,31 4,22 4,49 5,07 0,52 2,58 298,63 1,90 7, jul. 2,88 27,95 2,96 83,32 3,38 65,86 5,20 2,02 4,17 1,43 3,39 180, ,97 2,50 avg. 2,81 40,16 2,98 113,29 3,21 86,45 3,96 3,36 4,68 0,54 3,25 182,74 0,81 14, sep. 2,63 36,63 2,32 128,91 3,11 84,78 4,29 5,35 3,50 2,13 2,50 229,09 1,71 1, okt. 2,66 35,13 2,70 219,76 3,23 84,36 4,34 6,98 3,92 2,12 2,69 351, nov. 2,39 38,01 2,06 631,64 2,90 93,01 3,80 5,55 3,93 2,35 2,22 751,12 1,00 1,42 3,31 7,91 dec. 2,73 19,89 2,75 210,51 3,31 52,91 4,39 3,16 5,44 0,65 2,66 289,05 0,75 5,83 2,52 1, jan. 2,80 26,02 2,36 109,97 3,24 61,40 4,12 4,46 4,32 1,35 2,27 206, ,04 2,10 feb. 2,37 25,39 1,71 317,74 2,99 70,37 4,35 4,28 2,99 3,25 1,85 458,25 1,85 24,83 1,77 36,39 mar. 2,52 34,42 2,30 164,38 2,81 88,68 3,78 6,22 2,97 2,86 2,56 272,75 2,58 2,20 2,23 3,52 apr. 2,34 45,11 2,79 134,86 2,66 96,24 3,81 7,50 3,43 2,78 2,79 260,34 3,84 1,20 1,34 1,30 maj. 2,37 38,43 0,94 468,71 2,85 91,01 3,43 6,97 3,80 2,65 1,29 564,26 2,16 6,19 1,85 2,50 jun. 1,77 35,66 2,12 113,65 2,47 85,65 3,25 4,32 3,37 3,24 2,16 261, ,82 8,23 jul. 1,82 26,24 2,50 63,11 2,53 66,84 4,00 2,49 3,18 4,43 2,28 177, ,35 2,25 avg. 2,31 39,21 2,27 323,74 2,75 90,89 4,20 3,39 3,13 2,46 2,27 444, ,40 6,70 sep. 2,43 27,55 2,40 71,80 2,87 82,60 3,19 4,14 3,20 3,31 2,18 187,59 1,60 2,25 1,48 5,05 okt. 2,23 28,49 2,08 149,61 2,71 80,68 3,54 5,97 3,53 2,29 2,12 279,95 2,74 1,70 1,43 7,25 nov. 2,12 52,85 2,65 446,29 2,55 110,48 3,46 6,85 2,81 6,14 2,56 625,63 1,06 4,17 2,22 139,63 dec. 2,23 23,17 2,01 85,21 2,82 59,60 2,62 6,00 3,04 4,07 2,27 203,58 1,31 1,50 1,92 1, jan. 2,34 20,29 1,80 133,59 2,98 52,87 3,07 6,36 2,65 4,91 1,98 270,74 1,06 6,46 2,12 3,55 feb. 2,45 32,06 2,57 276,07 2,84 73,14 2,81 10,63 2,25 7,44 2,20 456,90 3,28 29,55 2,52 14,25 mar. 2,25 24,26 2,05 114,92 2,60 66,48 3,78 5,69 2,74 5,67 1,79 283,52 2,99 9,25 1,44 32,93 apr. 2,20 42,19 2,21 154,68 2,65 96,78 3,35 8,82 2,87 3,50 2,22 287,69 1,60 11,00 2,26 17,03 maj. 2,36 42,72 1,69 198,61 2,59 98,85 3,43 9,74 2,79 9,26 2,11 309,67 1,17 9,75 0,86 40,45 jun. 2,19 45,50 2,52 132,27 2,40 96,93 3,62 8,40 3,17 2,39 2,49 242,82 0,75 3,00 1,84 1,50 jul. 2,15 37,43 2,37 78,86 2,44 78,55 3,94 3,43 3,23 3,24 2,46 186, avg. 2,14 22,25 2,49 87,93 2,53 80,03 3,59 5,22 3,32 3,38 2,71 201,83 1,15 7,50 1,67 4,08 sep. 2,10 30,17 2,22 144,24 2,47 92,32 3,79 5,79 3,00 4,03 2,56 279,34 1,56 1,10 2,73 6,41 okt. 2,02 40,80 2,12 148,86 2,42 99,20 3,56 6,13 2,73 3,58 2,52 266,80 0,80 1,50 1,53 2,58 nov. 1,83 39,67 1,86 227,94 2,38 122,50 3,56 6,89 3,14 5,77 1,96 415,70 1,15 3,00 1,88 29,10 dec. 1,94 38,86 1,67 99,24 2,32 88,21 3,79 6,41 3,68 2,06 1,90 285,29 1,06 24,28 2,09 10, jan. 2,12 29,67 2,10 104,36 2,51 79,93 3,67 5,90 2,90 3,30 2,06 274,09 1,78 5, feb. 2,63 26,72 1,88 246,50 2,55 102,33 3,54 6,14 2,82 4,22 1,91 426,69 2,02 1, mar. 1,96 33,26 2,03 123,48 2,45 98,99 4,46 6,62 4,37 2,42 2,21 252,78 2,53 19,50 1,37 6,63 apr. 2,24 38,03 1,58 104,48 2,49 113,84 4,01 7,01 3,37 2,78 1,98 203,35 1,68 4,04 1,79 12,31 maj. 1,90 33,38 1,33 255,82 2,32 112,30 3,66 7,60 3,00 4,70 1,74 399,26 4,27 2,28 1,68 5,17 jun. 1,98 38,75 2,35 245,79 2,31 106,40 4,38 4,24 3,85 2,11 2,46 384,73 0,85 2,41 1,35 1,50 jul. 1,93 35,87 2,02 113,28 2,26 96,84 3,81 5,29 4,26 2,09 2,44 230,08 1,36 5,29 1,67 8,49 avg. 2,09 33,54 1,98 104,09 2,37 102,36 3,55 6,70 2,98 3,04 2,09 251,80 4,59 13,53 1,42 75,36 sep. 2,11 39,01 1,99 149,28 2,39 102,81 3,91 6,96 3,50 2,91 2,17 283,61 2,23 7,33 2,20 6,21 okt. 2,03 31,27 2,22 114,99 2,37 100,10 3,69 6,68 3,34 3,36 2,30 248,74 1,15 11,50 1,92 23,03 nov. 2,06 29,15 1,59 371,09 2,24 119,14 3,32 7,22 3,61 3,74 1,83 522,29 0,75 5,33 1,64 32,68 dec. 2,04 20,77 1,90 101,01 2,28 75,49 3,18 6,16 3,69 1,92 1,55 172, ,92 46, jan. 1,96 28,21 1,95 145,31 2,30 92,97 3,40 5,97 3,88 3,00 1,60 241,09 1,28 11,20 1,67 15,00 feb. 2,07 32,11 1,80 161,40 2,19 118,33 4,04 5,64 3,92 1,73 1,58 265,92 2,63 1, mar. 1,97 24,52 2,41 96,63 2,36 91,51 3,34 9,21 4,27 1,94 1,67 194,32 1,21 9,54 1,70 6,20 apr II.

50 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI Monetarne finančne institucije - obrestne mere in obseg novih posojil nefinančnim družbam po originalni zapadlosti v domači valuti (% na letni ravni, obseg EUR) Posojila do 1 mio EUR Posojila nad 1 mio EUR v mio EUR do 1 leta OM Obseg nad 1 do 5 let OM Obseg nad 5 do 10 let OM Obseg nad 10 let OM Obseg do 1 leta OM Obseg nad 1 do 5 let OM Obseg nad 5 do 10 let OM Obseg nad 10 let OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg OM Obseg Stolpec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , sep. 5,34 59,18 4,13 24,82 4,11 15,49 4,48 7,93 4,33 129,55 3,31 96,06 4,45 61,96 3,91 11,88 okt. 5,39 75,92 4,15 20,03 3,78 20,91 4,13 5,53 4,25 112,32 3,41 163,79 3,34 168,78 2,20 82,38 nov. 5,06 54,36 4,01 32,60 3,88 20,90 4,16 5,26 4,12 241,42 3,44 40,54 3,75 49,08 1,11 24,46 dec. 4,95 59,22 4,01 41,75 4,56 28,02 3,77 5,07 4,01 186,03 2,82 151,54 3,40 141,07 2,59 46, jan. 4,68 29,10 4,18 19,16 3,98 10,32 3,97 6,11 3,22 204,05 3,16 43,29 1,87 18,91 3,80 13,19 feb. 4,52 34,13 3,71 20,07 3,57 17,44 3,70 4,95 3,03 105,86 2,89 35,19 2,72 81,29 3,46 2,68 mar. 4,55 37,83 3,64 33,85 3,62 17,25 4,03 4,74 3,46 123,19 3,46 34,94 2,88 62,95 2,40 18,95 apr. 4,09 49,15 3,36 26,92 3,27 16,92 4,02 4,12 4,06 168,56 2,94 54,38 2,22 65,95 2,94 36,92 maj. 4,03 33,24 3,23 29,81 3,32 21,81 3,49 6,31 3,09 108,46 2,10 75,30 3,00 88,15 2,45 20,54 jun. 3,94 44,35 3,28 46,55 3,10 41,32 3,30 6,64 3,38 130,97 2,56 63,88 2,41 160,90 3,00 14,55 jul. 3,84 32,44 2,91 36,49 2,99 29,03 3,21 6,37 3,11 98,65 2,35 78,01 2,31 92,52 2,22 37,15 avg. 3,99 26,31 3,29 16,18 3,08 18,18 2,88 8,63 3,77 96,82 3,57 51,08 2,18 22,18 1,68 12,57 sep. 4,02 24,71 2,98 23,99 2,93 24,20 2,81 7,02 4,05 56,20 2,11 29,00 3,13 71,74 1,99 20,25 okt. 3,62 26,96 3,16 31,09 2,89 26,60 2,78 7,62 2,74 100,24 1,75 41,04 2,29 60,23 3,15 29,16 nov. 3,80 30,65 3,44 30,37 2,84 23,20 2,60 9,24 2,69 132,02 0,00 66,84 2,74 57,58 2,48 95,34 dec. 3,37 31,55 2,85 35,95 2,68 24,98 2,94 8,43 3,10 119,48 3,44 86,79 2,36 263,32 1,39 290, jan. 3,89 22,70 3,19 19,33 3,27 7,19 2,52 7,51 2,45 78,54 2,81 94,34 2,57 99,62 2,73 24,07 feb. 3,76 23,14 3,14 19,43 2,99 20,22 3,29 4,43 2,17 96,73 2,47 13,46 2,24 87,62 3,34 10,99 mar. 3,47 30,11 2,87 24,15 2,84 14,88 2,59 8,75 2,16 140,51 1,71 169,69 1,78 176,04 1,54 33,23 apr. 3,19 34,14 2,70 30,06 2,80 26,30 2,41 7,26 2,96 108,37 2,33 37,38 2,65 71,97 1,88 60,75 maj. 3,21 29,36 2,83 35,25 2,60 25,41 2,11 16,50 2,79 125,48 2,70 39,10 2,51 88,60 5,72 9,66 jun. 3,48 29,88 2,80 31,99 2,52 31,23 2,86 7,52 3,03 95,56 2,52 34,96 0,92 234,05 0,74 208,39 jul. 3,25 29,48 2,40 25,37 2,05 25,45 2,16 12,91 2,18 148,23 2,06 11,61 1,61 73,46 3,10 36,81 avg. 3,10 25,27 2,67 16,28 2,21 23,82 2,21 8,40 2,16 114,51 2,76 18,69 2,32 23,93 2,38 22,74 sep. 3,32 31,38 2,94 28,52 2,44 26,73 1,90 10,11 2,27 120,88 4,02 52,21 1,90 214,52 1,98 63,71 okt. 3,35 32,33 2,60 22,63 2,53 24,57 3,00 10,51 2,05 115,79 1,90 16,99 2,29 43,81 2,79 18,30 nov. 3,04 33,15 2,73 25,59 2,62 22,28 2,41 7,93 2,17 130,34 1,80 51,84 2,11 42,28 2,22 64,44 dec. 3,34 26,97 2,37 40,92 2,37 45,01 2,75 10,58 2,35 179,34 2,32 150,61 2,76 277,35 2,36 162, jan. 3,26 24,51 2,67 15,00 2,60 21,90 2,31 8,27 2,45 118,36 1,94 27,97 1,78 29,62 2,26 30,28 feb. 3,49 21,53 2,79 19,24 2,64 16,60 2,56 6,78 2,16 137,16 1,53 28,27 1,75 95,14 2,24 20,19 mar. 3,18 22,20 2,64 31,56 2,56 29,32 3,11 8,12 1,65 180,83 3,61 127,09 2,66 75,14 1,55 117,64 apr. 2,77 25,32 2,98 21,10 2,45 22,34 2,40 9,07 1,61 168,60 2,19 58,50 1,88 66,93 1,79 31,68 maj. 3,20 28,12 2,76 31,12 2,38 36,81 2,48 13,06 2,24 133,00 2,03 36,84 2,05 76,26 2,41 69,60 jun. 2,92 28,74 2,64 37,60 2,41 38,56 3,06 12,93 2,86 111,06 1,14 93,75 1,59 110,31 2,24 44,76 jul. 2,54 27,35 3,02 25,86 2,15 40,27 2,54 14,23 2,46 110,56 2,20 25,38 2,39 85,55 3,04 25,84 avg. 2,89 19,78 2,43 20,51 2,36 30,80 2,57 14,13 2,52 108,11 1,92 22,51 2,63 34,27 2,43 22,08 sep. 2,68 31,88 2,86 21,11 2,39 24,26 2,54 11,38 2,88 113,90 1,68 25,23 2,56 38,56 2,61 35,72 okt. 2,62 38,94 2,54 28,06 2,53 25,93 2,50 9,22 2,91 135,09 2,73 35,79 2,21 94,05 1,57 21,91 nov. 2,66 35,37 2,47 29,62 2,43 29,67 2,25 14,24 3,03 117,94 1,99 43,02 2,33 72,93 1,76 36,98 dec. 2,65 57,30 2,29 36,23 2,39 32,11 2,38 9,51 2,07 187,76 1,98 54,36 2,04 129,02 1,45 76, jan. 2,54 35,38 2,59 23,96 2,29 28,08 2,18 9,25 2,02 186,06 1,20 49,93 1,72 64,51 2,17 19,90 feb. 2,65 35,15 2,70 23,44 2,55 20,14 2,30 10,40 2,03 169,73 1,73 44,10 2,21 40,18 2,49 25,59 mar. 2,40 52,13 2,69 26,82 2,94 25,65 2,76 8,09 1,95 180,19 2,42 52,74 2,19 108,32 1,17 86,56 apr. 2,64 41,94 2,72 31,92 2,48 23,97 2,55 10,19 2,37 129,31 2,30 50,60 1,76 62,97 2,27 36,04 maj. 2,49 43,09 2,97 28,52 2,36 35,41 2,76 16,61 2,40 98,87 1,71 19,87 1,53 88,57 1,93 12,38 jun. 2,35 52,67 2,78 30,14 2,36 29,42 2,03 12,38 2,48 143,44 2,61 34,99 1,16 222,75 1,47 5,52 jul. 2,37 42,89 2,74 23,62 2,36 32,75 2,13 13,49 2,66 138,93 1,80 82,31 2,95 129,84 1,37 37,56 avg. 2,37 40,45 2,66 25,97 2,28 24,79 2,02 13,01 2,84 116,80 1,55 35,50 2,12 53,06 2,16 38,49 sep. 2,29 49,85 2,64 28,83 2,56 20,88 2,50 12,54 2,17 147,71 2,87 39,04 1,38 100,17 2,32 53,77 okt. 2,43 40,35 2,60 29,94 2,57 29,25 2,42 13,13 2,36 134,33 1,78 29,84 2,09 97,15 1,99 35,84 nov. 2,39 44,74 2,62 27,11 2,49 28,30 2,50 9,98 2,37 133,76 1,88 48,65 2,45 67,33 1,66 33,53 dec. 2,12 68,37 2,62 27,14 2,51 22,24 2,58 12,35 2,42 151,20 1,68 114,55 1,52 260,69 1,82 33, jan. 2,20 40,13 2,78 17,55 2,53 16,25 2,16 9,62 1,05 71,78 1,98 14,17 1,50 126,64 2,71 6,42 feb. 2,33 47,01 2,56 23,25 2,50 21,35 2,26 10,33 1,06 95,77 1,70 29,15 1,62 71,02 2,22 71,34 mar. 1,99 62,02 2,82 32,91 2,41 21,93 2,24 8,83 1,24 104,52 2,20 24,30 1,63 89,08 1,92 49,73 apr. 2,28 41,63 2,78 31,64 2,50 21,65 2,27 7,74 0,93 97,69 2,01 31,18 2,64 51,28 1,90 29,91 II. - 38

51 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI 2.5. Obrestne mere državnih vrednostnih papirjev (% na letni ravni) Državni vrednostni papirji Datum izdaje Datum dospetja Obrestna mera Obseg* Valuta izdaje Indeksacija glavnice Valuta plačila Obveznice RS ,0000% EUR - EUR RS ,7500% EUR - EUR RS ,6250% EUR - EUR RS ,1250% EUR - EUR RS ,3750% EUR - EUR RS ,1250% EUR - EUR RS ,0000% EUR - EUR RS ,2500% EUR - EUR RS ,5000% EUR - EUR RS ,1250% EUR - EUR RS ,1250% EUR - EUR RS ,2500% EUR - EUR RS ,7500% EUR - EUR RS ,2500% EUR - EUR RS ,0000% EUR - EUR RS ,1875% EUR - EUR SLOVEN /10/ ,5000% USD - USD SLOVEN /05/ ,8500% USD - USD SLOVEN /02/ ,2500% USD - USD Zakladne menice Zakladne menice - trimesečne TZ169 (1.izdaja) ,39% EUR - EUR TZ170 (1.izdaja) ,40% EUR - EUR TZ171 (1.izdaja) ,38% EUR - EUR TZ172 (1.izdaja) ,38% EUR - EUR Zakladne menice - šestmesečne SZ104 (1.izdaja) ,39% EUR - EUR SZ105 (1.izdaja) ,39% EUR - EUR SZ106 (1.izdaja) ,39% EUR - EUR SZ107 (1.izdaja) ,37% EUR - EUR SZ108 (1.izdaja) ,37% EUR - EUR Zakladne menice - dvanjastmesečne DZ84 (1. izdaja) ,38% EUR - EUR DZ85 (1. izdaja) ,38% EUR - EUR DZ86 (1. izdaja) ,39% EUR - EUR DZ87 (1. izdaja) ,40% EUR - EUR DZ88 (1. izdaja) ,39% EUR - EUR DZ89 (1. izdaja) ,37% EUR - EUR DZ90 (1. izdaja) ,38% EUR - EUR Zakladne menice - osemnajstmesečne OZ10 (1.izdaja) ,35% EUR - EUR OZ11 (1.izdaja) ,37% EUR - EUR OZ12 (1.izdaja) ,37% EUR - EUR Datum izdaje pri nematerializiranih vrednostnih papirjih je datum začetka obrestovanja. *Skupna nominalna vrednost po zadnjem reodkupu II.

52 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI a. Devizni tečaji Banke Slovenije do povprečni tečaji v SIT EUR GBP CHF USD JPY CZK HUF PLN SKK HRK Stolpec , , , ,2870 0,6422 2,8170 1,0106 0,0060-0, , , , ,2419 1,0248 3,8509 1,2306 0,0063-0, , , , ,8086 1,2598 4,4723 1,2408 0,0057 4, , , , , ,5185 1,2644 4,4366 0, ,0672 3, , , , , ,3654 1,2453 4,9776 0, ,3619 4, , , , , ,6893 1,3224 5,0803 0, ,8393 4, , , , , ,1346 1,2743 5,1514 0, ,8055 4, , , , , ,7704 1,6053 5,2556 0, ,8644 4, , , , , ,6824 2,0673 5,7624 0, ,2137 4, , , , , ,7488 1,9989 6,3822 0, ,3171 5, , , , , ,2447 1,9171 7,3500 0, ,8916 5, , , , , ,1137 1,7863 7,3480 0, ,2745 5, , , , , ,3811 1,7783 7,4931 0, ,8366 5, , , , , ,7055 1,7511 8,0509 0, ,6242 6, , , , , ,0283 1,6425 8,4588 0, ,5690 6, , okt. 239, , , ,2506 1,7376 8,0799 0, ,1596 6, ,4528 nov. 239, , , ,2470 1,7166 8,1855 0, ,2878 6, ,4951 dec. 239, , , ,1508 1,7042 8,2754 0, ,1571 6, , jan. 239, , , ,9386 1,7139 8,3432 0, ,7640 6, ,4928 feb. 239, , , ,4449 1,7002 8,4410 0, ,1841 6, ,7543 mar. 239, , , ,5020 1,7015 8,3693 0, ,8858 6, ,7118 apr. 239, , , ,9356 1,6695 8,4039 0, ,1223 6, ,7791 maj. 239, , , ,6411 1,6796 8,4773 0, ,5581 6, ,9716 jun. 239, , , ,1902 1,6520 8,4511 0, ,6528 6, ,0389 jul. 239, , , ,8930 1,6335 8,4266 0, ,9182 6, ,0698 avg. 239, , , ,0762 1,6156 8,5006 0, ,4034 6, ,9058 sep. 239, , , ,0560 1,6069 8,4480 0, ,4599 6, ,4361 okt. 239, , , ,0380 1,6008 8,4737 0, ,3990 6, ,4196 nov. 239, , , ,2352 1,5870 8,5461 0, ,5999 6, ,6365 dec. 239, , , ,3881 1,5491 8,6251 0, ,8802 6, , b. Devizni tečaji Banke Slovenije do končni mesečni tečaji v SIT EUR GBP CHF USD JPY CZK HUF PLN SKK HRK Stolpec dec. 119, , , ,7005 0,7925 3,3584 1,1692 0,0063-0, dec. 147, , , ,8420 1,1819 4,2931 1,2808 0,0061 3,8730 0, dec. 155, , , ,4576 1,2687 4,5533 1,1607 0,0053 4, , dec. 161, , , ,9902 1,2224 4,7260 0, ,0004 4, , dec. 175, , , ,4792 1,2201 5,2536 0, ,7196 4, , dec. 186, , , ,1792 1,3063 4,9700 0, ,3093 4, , dec. 188, , , ,2011 1,3976 5,4048 0, ,1241 4, , dec. 197, , , ,7705 1,9249 5,4681 0, ,4582 4, , dec. 211, , , ,3771 1,9798 6,0387 0, ,9224 4, , dec. 221, , , ,9458 1,9138 6,9234 0, ,3051 5, , dec. 230, , , ,0708 1,8542 7,3194 0, ,6331 5, , dec. 236, , , ,3674 1,7708 7,2774 0, ,5759 5, , dec. 239, , , ,2427 1,6972 7,8816 0, ,8471 6, , dec. 239, , , ,4297 1,7221 8,2584 0, ,0823 6, , dec. 239, , , ,9314 1,5296 8,7208 0, ,5937 6, , okt. 239, , , ,2381 1,7117 8,0722 0, ,0367 6, , nov. 239, , , ,7026 1,7014 8,2817 0, ,4766 6, , dec. 239, , , ,4297 1,7221 8,2584 0, ,0823 6, , jan. 239, , , ,1510 1,6841 8,4316 0, ,7809 6, , feb. 239, , , ,0974 1,7394 8,4569 0, ,5320 6, , mar. 239, , , ,5145 1,6915 8,3778 0, ,0149 6, , apr. 239, , , ,9158 1,6728 8,4261 0, ,8033 6, , maj. 239, , , ,1996 1,6637 8,5023 0, ,8328 6, , jun. 239, , , ,2896 1,6426 8,4110 0, ,7642 6, , jul. 239, , , ,1008 1,6347 8,4227 0, ,9864 6, , avg. 239, , , ,9401 1,5966 8,4845 0, ,5436 6, , sep. 239, , , ,1071 1,6033 8,4649 0, ,3356 6, , okt. 239, , , ,3204 1,6032 8,4625 0, ,6382 6, , nov. 239, , , ,1113 1,5670 8,5671 0, ,6872 6, , dec. 239, , , ,9314 1,5296 8,7208 0, ,5937 6, ,6374 II. - 40

53 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI a. Devizni tečaji Evropske centralne banke - povprečni tečaji za EUR GBP CHF USD JPY CZK HUF PLN SKK DKK SEK HRK Stolpec ,6587 1,6003 1, , , ,7700 4, ,1230 7,4355 8, ,6095 1,5579 0, , , ,0400 4, ,6020 7,4538 8, ,6219 1,5105 0, , , ,5900 3, ,3000 7,4521 9,2551 7, ,6288 1,4670 0, , , ,9600 3, ,6940 7,4305 9,1611 7, ,6920 1,5212 1, , , ,6200 4, ,4890 7,4307 9,1242 7, ,6787 1,5438 1, , , ,6600 4, ,0220 7,4399 9,1243 7, ,6838 1,5483 1, , , ,0500 4, ,5990 7,4518 9,2822 7, ,6817 1,5729 1, , , ,2600 3, ,2340 7,4591 9,2544 7, ,6843 1,6427 1, , , ,3500 3, ,7750 7,4506 9,2501 7, ,7963 1,5874 1, , , ,5100 3, ,2620 7,4560 9,6152 7, ,8909 1,5100 1, , , ,3300 4,3276-7, ,6191 7, ,8578 1,3803 1, , , ,4800 3,9947-7,4473 9,5373 7, ,8679 1,2326 1, , , ,3700 4,1206-7,4506 9,0298 7, ,8109 1,2053 1, , , ,2500 4,1847-7,4437 8,7041 7, ,8493 1,2311 1, , , ,8700 4,1975-7,4579 8,6515 7, ,8061 1,2146 1, , , ,7100 4,1843-7,4548 9,0985 7, ,7258 1,0679 1, , , ,0000 4,1841-7,4587 9,3535 7, ,8195 1,0902 1, , , ,4400 4,3632-7,4452 9,4689 7, ,8767 1,1117 1, , , ,1900 4,2570-7,4386 9,6351 7, ,8847 1,1550 1, , , ,8900 4,2615-7, ,2583 7, sep. 0,8928 1,1286 1, , , ,8200 4,3006-7, ,4426 7,4294 okt. 0,8827 1,1413 1, , , ,8400 4,3046-7, ,3839 7,4245 nov. 0,8812 1,1377 1, , , ,3300 4,3018-7, ,2918 7,4280 dec. 0,8977 1,1293 1, , , ,7400 4,2900-7, ,2766 7, jan. 0,8860 1,1297 1, , , ,8000 4,2916-7, ,2685 7,4286 feb. 0,8726 1,1368 1, , , ,9100 4,3175-7, ,4986 7,4151 mar. 0,8582 1,1311 1, , , ,9200 4,2969-7, ,4999 7,4206 apr. 0,8618 1,1319 1, , , ,1800 4,2864-7, ,4819 7,4282 maj. 0,8718 1,1304 1, , , ,9800 4,2958-7, ,7372 7, b. Devizni tečaji Evropske centralne banke - končni mesečni tečaji za EUR GBP CHF USD JPY CZK HUF PLN SKK DKK SEK HRK Stolpec dec. 0,6217 1,6051 1, , , ,7000 4, ,4020 7,4433 8, dec. 0,6241 1,5232 0, , , ,0000 3, ,9330 7,4631 8,8313 7, dec. 0,6085 1,4829 0, , , ,1800 3, ,7800 7,4365 9,3012 7, dec. 0,6505 1,4524 1, , , ,2900 4, ,5030 7,4288 9,1528 7, dec. 0,7048 1,5579 1, , , ,5000 4, ,1700 7,4450 9,0800 7, dec. 0,7051 1,5429 1, , , ,9700 4, ,7450 7,4388 9,0206 7, dec. 0,6853 1,5551 1, , , ,8700 3, ,8800 7,4605 9,3885 7, dec. 0,6715 1,6069 1, , , ,7700 3, ,4350 7,4560 9,0404 7, dec. 0,7334 1,6547 1, , , ,7300 3, ,5830 7,4583 9,4415 7, dec. 0,9525 1,4850 1, , , ,7000 4, ,1260 7, ,8700 7, dec. 0,8881 1,4836 1, , , ,4200 4,1045-7, ,2520 7, dec. 0,8608 1,2504 1, , , ,9500 3,9750-7,4535 8,9655 7, dec. 0,8353 1,2156 1, , , ,5800 4,4580-7,4342 8,9120 7, dec. 0,8161 1,2072 1, , , ,3000 4,0740-7,4610 8,5820 7, dec. 0,8337 1,2276 1, , , ,0400 4,1543-7,4593 8,8591 7, dec. 0,7789 1,2024 1, , , ,5400 4,2732-7,4453 9,3930 7, dec. 0,7340 1,0835 1, , , ,9800 4,2639-7,4626 9,1895 7, dec. 0,8562 1,0739 1, , , ,8300 4,4103-7,4344 9,5525 7, dec. 0,8872 1,1702 1, , , ,3300 4,1770-7,4449 9,8438 7, dec. 0,8945 1,1269 1, , , ,9800 4,3014-7, ,2548 7, sep. 0,8873 1,1316 1, , , ,3700 4,2774-7, ,3090 7, okt. 0,8887 1,1399 1, , , ,1000 4,3392-7, ,4015 7, nov. 0,8907 1,1340 1, , , ,6200 4,2900-7, ,3195 7, dec. 0,8945 1,1269 1, , , ,9800 4,3014-7, ,2548 7, jan. 0,8758 1,1409 1, , , ,8800 4,2736-7, ,3730 7, feb. 0,8584 1,1335 1, , , ,9600 4,3089-7, ,4844 7, mar. 0,8583 1,1181 1, , , ,0500 4,3006-7, ,3980 7, apr. 0,8625 1,1437 1, , , ,9700 4,2868-7, ,6350 7, maj. 0,8869 1,1214 1, , , ,3400 4,2843-7, ,6390 7, II.

54 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI 2.7. Promet v sistemu TARGET2 in SEPA interna kreditna plačila (SEPA IKP) Vrednost do v mrd SIT od v mio EUR Sistem TARGET 2 SEPA IKP 1,2, 7,8 Domača plačila 3 Čezmejna plačila 4 Število Bruto vrednost 5 Neto vrednost 6 Neto denarni tok Število Vrednost Število Vrednost v % Stolpec = (7/6)* , ,01 4,18 24, , , ,41 85, , , ,40 46, , , ,45 37, , , ,55 24, , ,72 902,48 20, , ,19 932,37 19, , ,52 980,36 19, , , ,40 19, , , , ,54 19, , * ,96 * , ,78 19, , * ,68 * , ,15 23, , , , ,52 20, , , , ,72 20, , , , ,79 25, , , , ,79 29, , , , ,85 28, , , , ,35 29, , , , ,53 28, , , , ,51 28, , , , ,37 27, avg , , , ,45 29,26 sep , , , ,47 28,03 okt , , , ,95 27,74 nov , , , ,20 27,69 dec , , , ,70 27, jan , , , ,26 29,15 feb , , , ,43 29,01 mar , , , ,64 28,63 apr , , , ,04 29,58 maj , , , ,21 27,80 jun , , , ,33 28,51 jul , , , ,39 32,55 avg , , , ,00 29,11 sep , , , ,50 28,37 okt , , , ,95 28,19 nov , , , ,97 27,77 dec , , , ,80 27, jan , , , ,10 29,15 feb , , , ,47 29,84 mar , , , ,08 27,27 apr , , , ,95 30,48 maj , , , ,71 27,32 jun , , , ,96 28,41 jul , , , ,24 31,05 avg , , , ,58 27,92 sep , , , ,34 26,51 okt , , , ,44 27,47 nov , , , ,91 25,89 dec , , , ,74 26, jan , , , ,95 27,50 feb , , , ,49 28,65 mar , , , ,20 27,51 apr , , , ,85 27,89 maj , , , ,37 26,22 jun , , , ,86 27,11 jul , , , ,18 30,54 avg , , , ,60 27,29 sep , , , ,80 27,19 okt , , , ,06 25,67 nov , , , ,99 26,14 dec , , , ,01 26, jan , , , ,43 26,09 feb , , ,40 mar , , ,15 apr , , ,47 maj , , ,38 II. - 42

55 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI 2.8. Plačilne kartice Plačilne kartice - skupaj Število izdanih plačilnih kartic domačih izdajateljev Debetne kartice in kartice s funkcijo e-denarja Kartice z odloženim plačilom Kreditne kartice Stolpec 1= dec dec dec dec dec mar jun sep dec mar jun sep dec mar jun sep dec mar Debetne kartice in kartice s funkcijo e-denarja Plačila s karticami domačih izdajateljev v Sloveniji in tujini ter plačila s karticami tujih izdajateljev v Sloveniji - število Plačilne kartice domačih izdajateljev Kartice z odloženim plačilom Kreditne kartice Plačilne kartice tujih izdajateljev v Sloveniji v tujini v Sloveniji v tujini v Sloveniji v tujini v Sloveniji Stolpec IV I II III IV I II III IV I II III IV I Plačila s karticami domačih izdajateljev v Sloveniji in tujini ter plačila s karticami tujih izdajateljev v Sloveniji - vrednost - v mio EUR Debetne kartice in kartice s funkcijo e-denarja Plačilne kartice domačih izdajateljev Kartice z odloženim plačilom Kreditne kartice Plačilne kartice tujih izdajateljev v Sloveniji v tujini v Sloveniji v tujini v Sloveniji v tujini v Sloveniji Stolpec IV I II III IV I II III IV I II III IV I II.

56 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI 2.9. Dvigi in pologi gotovine Število bankomatov s karticami domačih izdajateljev - na bankomatih v lasti izdajateljice kartic Dvigi in pologi gotovine na bankomatih v Sloveniji Dvigi Število Vrednost v mio EUR Število s karticami domačih izdajateljev - na bankomatih, ki niso v lasti izdajateljice kartic s karticami tujih izdajateljev s karticami domačih izdajateljev - na bankomatih v lasti izdajateljice kartic s karticami domačih izdajateljev - na bankomatih, ki niso v lasti izdajateljice kartic s karticami tujih izdajateljev s karticami domačih izdajateljev Pologi Vrednost v mio EUR s karticami domačih izdajateljev Stolpec IV I II III IV I II III IV I II III IV I Dvigi gotovine s karticami domačih izdajateljev na bankomatih v tujini Število Vrednost v mio EUR Stolpec IV I II III IV I II III IV I II III IV I Dvigi in pologi gotovine na bančnih okencih v Sloveniji Dvigi Pologi Število Vrednost v mio EUR Število Vrednost v mio EUR Stolpec IV I II III IV I II III IV I II III IV I II. - 44

57 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI Elektronsko bančništvo Spletna banka Število uporabnikov Število plačil Vrednost plačil - v mio EUR Fizične osebe in s.p. Pravne osebe Plačila v Sloveniji Plačila v tujino Plačila v Sloveniji Plačila v tujino Stolpec IV I II III IV I II III IV I II III IV I Telebanka Število uporabnikov Število plačil Vrednost plačil - v mio EUR Fzične osebe in s.p. Pravne osebe Plačila v Sloveniji Plačila v tujino Plačila v Sloveniji Plačila v tujino Stolpec , , , , IV , I ,7 II ,1 III ,4 IV , I ,3 II ,2 III ,3 IV , I ,2 II ,2 III ,2 IV , I ,3 Mobilna banka Število uporabnikov Število plačil Vrednost plačil - v mio EUR Fzične osebe in s.p. Pravne osebe Plačila v Sloveniji Plačila v tujino Plačila v Sloveniji Plačila v tujino Stolpec IV I II III IV I II III IV I II III IV I II.

58 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI Kreditni prenosi Kreditni prenosi - transakcije skupaj - število Kreditni prenosi - transakcije skupaj - vrednost v mio EUR Odrejeni v papirni obliki Odrejeni elektronskoskupaj V datoteki/ svežnju Kot posamično plačilo Odrejeni v papirni obliki Odrejeni elektronskoskupaj V datoteki/ svežnju Kot posamično plačilo Stolpec 1= = = = IV I II III IV I II III IV I II III IV I Kreditni prenosi - domače transakcije - število Kreditni prenosi - domače transakcije - vrednost mio EUR Odrejeni v papirni obliki Odrejeni elektronskoskupaj V datoteki/ svežnju Kot posamično plačilo Odrejeni v papirni obliki Odrejeni elektronskoskupaj V datoteki/ svežnju Kot posamično plačilo Stolpec 1= = = = IV I II III IV I II III IV I II III IV I Kreditni prenosi - čezmejne transakcije - število Kreditni prenosi - čezmejne transakcije - vrednost v mio EUR Odrejeni v papirni obliki Odrejeni elektronskoskupaj V datoteki/ svežnju Kot posamično plačilo Odrejeni v papirni obliki Odrejeni elektronskoskupaj V datoteki/ svežnju Kot posamično plačilo Stolpec 1= = = = IV I II III IV I II III IV I II III IV I II. - 46

59 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI Direktne obremenitve Direktne obremenitve - transakcije skupaj - število Direktne obremenitve - transkacije skupaj - vrednost v mio EUR Odrejene v datoteki/ svežnju Odrejene kot posamezno plačilo Odrejene v datoteki/ svežnju Odrejene kot posamezno plačilo Stolpec 1= = IV I II III IV I II III IV I II III IV I Direktne obremenitve - domače transakcije - število Direktne obremenitve - domače transakcije - vrednost v mio EUR Odrejene v datoteki/ svežnju Odrejene kot posamezno plačilo Odrejene v datoteki/ svežnju Odrejene kot posamezno plačilo Stolpec 1= = IV I II III IV I II III IV I II III IV I Direktne obremenitve - čezmejne transakcije - število Direktne obremenitve - čezmejne transakcije - vrednost v mio EUR Odrejene v datoteki/ svežnju Odrejene kot posamezno plačilo Odrejene v datoteki/ svežnju Odrejene kot posamezno plačilo Stolpec 1= = IV I II III IV I II III IV I II III IV I II.

60 FINANČNI TRGI IN PLAČILNI SISTEMI Mreža poslovnih bank Zap. št. Regija 1 Poslovne banke (Sedeži) Organizacijske enote Sedež OE 1 Pomurska Podravska Koroška Savinjska Zasavska Spodnjeposavska Jugovzhodna Slovenija Osrednjeslovenska Gorenjska Notranjsko-kraška Goriška Obalno-kraška SKUPAJ Število zaposlenih v poslovnih bankah Gostota bančnega omrežja po občinah II. - 48

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

BILTEN-Uvod1-slo.P65

BILTEN-Uvod1-slo.P65 B VJ B Januar, 2007 eto 16, štev: 1 zdajatelj: lovenska 35, 1000 jubljana lovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 -mail: bsl@bsi.si http://www.bsi.si/ WF: BJ 2X Uredniški odbor: mag. Janez

Prikaži več

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE BANKA SLOVENIJE EVROSISTEM / FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE 2004-2009 FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA 2004-2009 NOVEMBER/NOVEMBER 2010 2 Finančni računi Slovenije/Financial Accounts of Slovenia 2004-2009, november/november

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno povečujejo predvsem vloge gospodinjstev in predstavljajo

Prikaži več

Brexit_Delakorda_UMAR

Brexit_Delakorda_UMAR MAKROEKONOMSKI IZGLEDI ZA EU IN SLOVENIJO KAKŠNA JE / BO VLOGA BREXITA? Aleš Delakorda, UMAR C F A S l o v e n i j a, 1 7. 1 0. 2 0 1 6 M A K R O E K O N O M S K I P O L O Ž A J I N I Z G L E D I Z A E

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019 MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 1 TRG FINANČNIH INSTRUMENTOV Tabela 1: Splošni kazalci Splošni kazalci 30. 9. 2018/ sep. 2018 31. 10. 2018/ okt. 2018 30. 11. 2018/ nov. 2018

Prikaži več

Mesečna informacija_marec_2016.pub

Mesečna informacija_marec_2016.pub MAREC KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Upočasnjevanje krčenja bilančne vsote slovenskega bančnega sistema se je v začetku leta nadaljevalo, konec januarja je bila medletno nižja za,%. Medletno

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

Mesečna informacija_februar_2016_.pub

Mesečna informacija_februar_2016_.pub FEBRUAR KRATEK KOMENTAR DOGAJANJA V BANČNEM SEKTORJU V letu se je bilančna vsota slovenskega bančnega sistema znižala za, mrd EUR oziroma za,%. Obseg financiranja na grosističnih trgih se je zmanjšal za

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra povečala za 9 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa za mio EUR na, mrd EUR. Rast bilančne vsote je bila tako

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops L 14/36 SL SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/66 z dne 26. novembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2013/24 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Bilten, december 2013: Letnik XXII št. 12

Bilten, december 2013: Letnik XXII št. 12 BILTEN December 2013 Leto 22, štev.: 12 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT:

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Obvestilo za poročevalce z dne 10

Obvestilo za poročevalce z dne 10 Obvestilo za poročevalce z dne 10.04.2019 Obvezniki poročanja oddajo poročilo SFR (statistike finančnih računov) preko spletne strani AJPES (Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve),

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

1

1 JUNIJ 17 Izdajatelj: Banka Slovenije Slovenska 3 Ljubljana Tel.: (1) 471 9 Faks: (1) 21 16 Poročilo o finančni stabilnosti temelji na podatkih in informacijah, dostopnih do sredine maja 17, razen če ni

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več

Microsoft Word - IRDO doc

Microsoft Word - IRDO doc ANALIZA MEDIJSKEGA POJAVLJANJA IRDO Inštitut za razvoj družbene odgovornosti 1. 3. 21 28. 2. 211 Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2 Maribor, Slovenija, tel.: +386 ()2 / 25-4-1, fax: +386

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

MAJ 2017

MAJ 2017 MAJ 217 Plačilna bilanca 1 Konec junija 217 je bila izvedena revizija podatkov plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb od leta 212 do leta 216. Opravljene spremembe so večinoma vplivale na nižji

Prikaži več

Naslov: Izdajatelj: Gospodarska in finančna gibanja Številka: april 2019 BANKA SLOVENIJE Slovenska Ljubljana tel.: fax:

Naslov: Izdajatelj: Gospodarska in finančna gibanja Številka: april 2019 BANKA SLOVENIJE Slovenska Ljubljana tel.: fax: Naslov: Izdajatelj: Gospodarska in finančna gibanja Številka: april 19 BANKA SLOVENIJE Slovenska 3 Ljubljana tel.: 1 7 19 fax: 1 1 1 e-mail: bsl@bsi.si http://www.bsi.si/ Uporaba in objava podatkov in

Prikaži več

Predloga za MF

Predloga za MF Agencija za zavarovalni nadzor Opozorilo: Gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravila Agencija za zavarovalni nadzor kot informativni pripomoček, glede katerega Agencija za zavarovalni nadzor

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

PRIPRAVILA: Nevenka Šalamon

PRIPRAVILA: Nevenka Šalamon PRIPRAVILA: JANUAR PON 7.jan 14.jan Nastop Velenje 21.jan 28.jan TOR 1.jan 8.jan Skupna tombola 15.jan 22.jan 29.jan SRE 2.jan 9.jan 16.jan 23.jan 30.jan Sv. maša ČET 3.jan Nastop RD Polzela 10.jan 17.jan

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

1

1 Izdajatelj: Banka Slovenije Slovenska 3 1 Ljubljana Tel.: (1) 71 9 Faks: (1) 1 1 Poročilo o finančni stabilnosti temelji na podatkih in informacijah, dostopnih do konca marca 18, razen če ni posebej navedeno

Prikaži več

Microsoft Word - Predgovor.doc

Microsoft Word - Predgovor.doc PETO POGLAVJE 5.01 Definicija: Finančne transakcije so transakcije s finančnimi sredstvi in obveznostmi med institucionalnimi enotami ter med institucionalnimi enotami in tujino. 5.02 Glede na opredelitev

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Microsoft Word - nas0404.doc

Microsoft Word - nas0404.doc Statistična priloga številka 4/2004 str. P 1-15 Ekonomsko ogledalo UMAR Bruto domači proizvod / I {tevilka 4/2004 str. P 2 Teko~e cene, v mio SIT 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 DODANA VREDNOST

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/ z dne 6. novembra o spremembi Smernice ECB/ 2014/ 15 o denarni in fin

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/ z dne 6. novembra o spremembi Smernice ECB/ 2014/ 15 o denarni in fin L 93/82 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/571 z dne 6. novembra 2014 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2014/43) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010

Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010 Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010 Vsebina 1 UVOD 3 2 ANALIZA KONCESIJSKIH DAJATEV 4 2.1 IGRE NA SREČO, OD KATERIH DOBIVA SREDSTVA FUNDACIJA 5 2.2 KONCESIJSKI VIRI 6 2.3 KONCESIJSKE DAJATVE

Prikaži več

POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004

POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004 POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004 PREDSTAVITEV VZAJEMNEGA SKLADA Naziv: VZAJEMNI SKLAD SKALA Sedež: SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR Matična številka: 1510690 Dejavnost SKD: J/ 65.230 Telefon: (02) 22

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Mednarodno okolje NOVO_prvic.pub

Mednarodno okolje NOVO_prvic.pub MESEČNA INFORMACIJA EKONOMSKI INDIKATORJI MEDNARODNEGA OKOLJA APRIL ISSN: - Pripravila: mag. Mojca Roter http://www.bsi.si/html/arc/mednarodno_okolje/index.html . EKONOMSKI INDIKATORJI MEDNARODNEGA OKOLJA

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2017) 89 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE Poročilo o državi Slovenija 2017 Poročilo vsebuje poglobljeni

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2017) 89 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE Poročilo o državi Slovenija 2017 Poročilo vsebuje poglobljeni EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 22.2.2017 SWD(2017) 89 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE Poročilo o državi Slovenija 2017 Poročilo vsebuje poglobljeni pregled o preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih

Prikaži več

ECBil-dec05 clanki.indd

ECBil-dec05 clanki.indd EVROPSKA CENTRALNA BANKA 1/25 2/25 3/25 4/25 5/25 6/25 7/25 8/25 9/25 1/25 11/25 12/25 MESEČNI BILTEN DECEMBER 25 EVROPSKA CENTRALNA BANKA MESEČNI BILTEN DECEMBER 25 V letu 25 bo na vseh publikacijah

Prikaži več

Microsoft Word - odnos-do-evra-december-2006.doc

Microsoft Word - odnos-do-evra-december-2006.doc Odnos državljanov in državljank do uvedbe evra v Sloveniji (III.) Pripravila: Ninamedia d.o.o. Naročnik: Ljubljana, december 2006 1. POVZETEK - Decembrska raziskava je večinoma potrdila ugotovitve iz dveh

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 13/2019 V Ljubljani, dne 31.07.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

ECBil-dec06 clanki.indd

ECBil-dec06 clanki.indd 1/26 2/26 3/26 4/26 5/26 6/26 7/26 8/26 9/26 1/26 11/26 M E S E Č N I B I LT E N DECEMBER 26 V letu 26 bo na vseh publikacijah motiv z bankovca za 5 eurov. MESEČNI BILTEN DECEMBER 26 Evropska centralna

Prikaži več

št. 5/2016, let. XXII

št. 5/2016, let. XXII št. 5/2016, let. XXII Ekonomsko ogledalo ISSN 1318-3818 št. 5, letnik XXII, 2016 Izdajatelj: UMAR, Ljubljana, Gregorčičeva 27 Odgovarja: mag. Boštjan Vasle, direktor Glavni urednik: Matevž Hribernik Pri

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU

UNIVERZA V MARIBORU UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Organizacija in management delovnih procesov PRILAGODITEV INSTRUMENTA OBVEZNE REZERVE EVROSISTEMU Mentorica: doc. dr. Vida Kampuš Trop Kandidatka: Suzana

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

MAJ 2014

MAJ 2014 MAJ 14 Izdajatelj: Banka Slovenije Slovenska 3 Ljubljana Tel: (1) 471 9 Faks: (1) 1 16 Poročilo o finančni stabilnosti temelji na podatkih in informacijah, dostopnih do konca aprila 14, razen če ni posebej

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

untitled

untitled MESEČNE IN POLLETNE STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE JUNIJ IN PRVO POLLETJE 2009 Letnik XV, št. 6/09 PROMET VELIKOST TRGA Junij 2009 Prvo polletje 2009 Tržna Promet Promet kapitalizacija Tržni segment v 000

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne 28.06.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

(Microsoft Word - \212krlec-Podoba gospodinjstev_prispevek.doc)

(Microsoft Word - \212krlec-Podoba gospodinjstev_prispevek.doc) PODOBA SLOVENSKIH GOSPODINJSTEV SKOZI PRIZMO NACIONALNIH RAČUNOV Mojca Škrlec (mojca.skrlec@gov.si), Statistični urad RS POVZETEK Za merjenje stanja gospodarstva in ugotavljanje gospodarskih gibanj se

Prikaži več

2

2 REPUBLIKA SLOVENIJA LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ANKETA O MNENJU POTROŠNIKOV ZA LETO 2010 Poročilo pripravil: Martin Bajželj, Marta Arnež Datum: avgust 2011 1/12 Kazalo 0 Osnovni podatki...

Prikaži več

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 O PROGRAMU Partner program Poslovanje 2.0 deluje pod okriljem Ljubljanske borze d. d. in je namenjen vsem ambicioznim podjetnikom, managerjem in lastnikom, ki stremijo k

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Sklep Evropske centralne banke z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavaro

Sklep Evropske centralne banke z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavaro L 301/6 Uradni list Evropske unije 12.11.2013 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več