Microsoft Word - MAREC 15-1.doc

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - MAREC 15-1.doc"

Transkripcija

1 LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 Vrtojba, februar 2009 TRR št. : Nova KBM, Banka Koper Identifikacijska št. :SI Matična št. : Registrski vložek 1/04786/00, Okrožno sodišče v Novi Gorici

2 Kazalo: 1 Aktivnosti predvidene v akcijskem planu LEK MONG Letni načrt izvajanja aktivnosti za leto Finančni načrt predvidenih aktivnosti za leto II

3 1 AKTIVNOSTI PREDVIDENE V AKCIJSKEM PLANU LEK MONG V nadaljevanju so povzete aktivnosti akcijskega plana Lokalnega energetskega koncepta MO Nova Gorica (v nadaljevanju LEK MONG). AKTIVNOSTI KONTINUIRANE (se izvajajo ves čas, vsako leto) 1. Projekt informiranja, osveščanja, izobraževanja in spodbujanja javnosti. Rok izvedbe: Aktivnost se začne izvajati takoj in se izvaja neprestano Pričakovani rezultati: Osveščanje občanov zajema aktivnosti, ki pripomorejo k seznanitvi posameznikov z okoljsko in energetsko problematiko v občini. Na tem področju se neprestano izvaja več dejavnosti: - organizacija raznih delavnic, okroglih miz, predstavitev na temo URE in OVE za širšo javnost, - organizacija seminarjev za ravnatelje in hišnike osnovnih šol in vrtcev na temo URE, - organizacija ogledov primerov dobrih praks na terenu, - redno objavljanje člankov na temo OVE in URE v občinskih sredstvih javnega obveščanja, - redno poročanje o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih v medijih, ki so dostopni čim večjemu številu občanov, - organizacija seminarjev na temo URE za predstavnike večjih podjetij, - izdelava informativnih brošur na temo OVE in URE, - izdelava informativne brošure za tiste, ki se ogrevajo z električno energijo, o drugih, primernejših načinih ogrevanja, - informiranje lastnikov etažnih stanovanj o možnih prihrankih, ki izhajajo iz namestitve delilnikov stroškov porabljene energije, ki odčitavajo dejansko porabljeno energijo na posameznem ogrevalu, - posebej pripravljen program osveščanja otrok v šolah in vrtcih (npr. organizacija krožka na temo OVE in URE, drugi podobni programi za otroke), - spodbujanje porabnikov energije, ki se nahajajo na območju daljinskega ogrevanja, da se nanj priključijo, - spodbujanje porabnikov energije, ki se nahajajo na območju plinovodnega omrežja, da se nanj priključijo. Načrt tovrstnih aktivnosti pripravi GOLEA. Zavedanje problematike običajno sproži večjo aktivnost občanov pri reševanju le-te. Izkušnje kažejo, da je mogoče le s pravilnim ravnanjem osveščenih uporabnikov zmanjšati rabo energije v stavbi tudi do 20%, brez da bi se bivalno ugodje v stavbi zmanjšalo. Vrednost projekta: EUR/leto Financiranje s strani občine: EUR/leto Kazalniki za merjenje izvajanja ukrepa: število udeležencev na delavnicah, seminarjih, ogledih dobrih praks na terenu; delež gospodinjstev, ki bo prejel reklamne brošure; število udeležencev, ki so bili udeleženi delavnic in krožkov v šolah; število podjetij, ki so prejela informacije o URE. 2. Spremljanje razpisov in priprava vlog za subvencioniranje in izvedbo projektov in ukrepov. 3

4 Rok izvedbe: Aktivnost se izvaja neprestano, v skladu z razpisi Pričakovani rezultati: Prijava na čim več razpisov, ki so za občino aktualni in se nanašajo na izvedbo načrtovanih projektov; pridobitev subvencij. Državne institucije podpirajo sofinanciranje na področju ukrepov učinkovite rabe energije, in sicer s subvencijami za energetske zasnove, energetske preglede, študije izvedljivosti, pripravo investicijske dokumentacije, ki jih lahko za ta namen pridobijo občine, javne ustanove, podjetja. Zato je nujno spremljanje razpisov in priprava vlog za subvencioniranje predvidenih projektov. GOLEA in/ali koordinator redno spremljata in opozarjata na nove oziroma aktualne razpise. Cilj takega spremljanja so seveda prijave na razpise, ki se nanašajo na pridobitev subvencije in izvedba načrtovanih projektov. Pogoji za pridobitev subvencij so razvidni iz vsakokrat objavljene razpisne dokumentacije. Vrednost projekta: projekt nima finančnih posledic* Financiranje s strani občine: / *Opomba glede stroškov in financiranja tega projekta: Projekt nima finančnih posledic v primeru, ko vloge za subvencioniranje in izvedbo projektov in ukrepov dejansko pripravi Energetski manager GOLEA. V kolikor pa ta poišče za pripravo vloge nekega zunanjega izvajalca, pa seveda projekt ni več brez finančnih posledic. Kazalniki za merjenje izvajanja ukrepa: število uspešnih vlog na razpisih; pridobljena nepovratna sredstva za financiranje izvedbe ukrepov. 3. Priprava projektnih nalog za izvedbo projektov in ukrepov. Odgovorni: Energetski menedžer GOLEA Rok izvedbe: Aktivnost se izvaja neprestano, v skladu z razpisi Pričakovani rezultati: Vloga na razpis zahteva od vlagatelja, da predlaga konkretne projektne naloge oziroma akcije, ki so že podrobneje opredeljene. Na osnovi projektne naloge se naknadno izdela študija izvedljivosti, v kateri so opredeljeni vsi parametri projekta. Določiti je potrebno tudi vse odgovorne osebe za posamezne dele projektne naloge, česar rezultat je dosledno spremljanje posameznih faz projektov, točno so določene aktivnosti, zadolžitve, odgovornosti posameznih odgovornih ter terminski načrti posameznih faz projekta. Pri pripravi projektnih nalog sodelujejo GOLEA in koordinator, torej skupina ljudi, ki področje projektne naloge dobro pozna in je tako zmožna svetovati in predlagati izboljšave na področju, ki ga projektna naloga opredeljuje. Odgovorni za posamezne dele projektne naloge naknadno tudi spremljajo posamezne faze projektov. GOLEA pripravi načrt aktivnosti oziroma program del pri projektih. Vrednost projekta: projekt nima finančnih posledic Financiranje s strani občine: / Kazalniki za merjenje izvajanja ukrepa: število izvedenih ukrepov; učinki izvedenih projektov (finančni, okoljski). 4

5 4. Izdelava polletnih poročil o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih. Rok izvedbe: Polletno poročanje Pričakovani rezultati: Energetski menedžer (GOLEA) vsaj dvakrat letno pripravi poročilo o izvajanju ukrepov in ga predstavi občinskemu svetu. Istočasno predstavi tudi načrt izvajanja ukrepov za naslednje polletno obdobje. Tako je zagotovljena informiranost, poleg tega pa se s tem doseže tudi to, da se aktivnosti dejansko izvajajo. Vrednost projekta: projekt nima finančnih posledic Financiranje s strani občine: / Kazalniki za merjenje izvajanja ukrepa: predstavitev poročil dvakrat letno na občinskem svetu da/ne. 5. Iskanje finančnih virov za realizacijo ukrepov in projektov in animiranje investitorjev za izvedbo investicij. Rok izvedbe: Aktivnost se izvaja neprestano, v skladu z razpisi Pričakovani rezultati: Pridobitev subvencij, pridobivanje ugodnih kreditov ter iskanje domačih ter morebitnih tujih investitorjev. Vrednost projekta: projekt nima finančnih posledic Financiranje s strani občine: / Kazalniki za merjenje izvajanja ukrepa: višina pridobljenih zunanjih finančnih sredstev za izvedbo ukrepov iz akcijskega načrta. 6. Izvajanje Načrta trajnostne mobilnosti na širšem mestnem območju Nove Gorice. Odgovorni: MO Nova Gorica, Energetski menedžer - GOLEA Rok izvedbe: Aktivnost se izvaja neprestano. Pričakovani rezultati: MO Nova Gorica ima že izdelan Načrt trajnostne mobilnosti na širšem mestnem območju Nove Gorice (2006) s podrobno razdelanimi strateškim cilji in projekti. Načrt je dobro zastavljen, trajnostno naravnan, zato svetujemo, naj občina ta načrt izvaja v čim večji možni meri. Posledica izvajanja tega načrta bo dolgoročno zmanjšanje onesnaženosti zraka na mestnem območju, zato je njegovo izvajanje še toliko bolj pomembno. Vrednost projekta: v skladu z izvajanjem projektov. Financiranje s strani občine: Ostali viri financiranja: morebitne subvencije za izvedbo projektov, za katere je možna pridobitev nepovratnih sredstev. 5

6 Kazalnik za merjenje izvajanja ukrepa: izvedeni projekti AKTIVNOSTI LETO Izdelava strokovnih osnov za pripravo Pravilnika o načinu ogrevanja na območju Mestne občine Nova Gorica. Rok izvedbe: junij 2009 Pričakovani rezultati: Vzpostavitev smotrne izrabe energije na območju celotne občine. Na nekaterih mestnih območjih sta vzporedno prisotna tako toplovod kot tudi plinovod. Poleg tega obstaja še precej prostih, neaktivnih priključkov, dileme pa se pojavljajo tudi pri gradnji novih objektov. Pomembno je tudi to, da se na teh območjih v bodoče ne bi več dopuščalo individualne oskrbe pri novih objektih, prav tako tudi v primeru večjih sanacij obstoječih objektov ali kotlovnic v njih. Občini predlagamo, naj gre za ureditev tega področja v postopek sprejetje Pravilnika o načinu ogrevanja na njenem območju, ki ga na njeno pobudo predpiše minister, pristojen za energijo. Predhodno pa je potrebno pripraviti strokovne osnove, ki služijo kot podlaga temu pravilniku. Vrednost projekta: EUR Financiranje s strani občine: EUR Kazalniki za merjenje izvajanja ukrepa: strokovne osnove za pripravo Pravilnika o načinu ogrevanja so izdelane da/ne; število prehodov iz individualnega ogrevanja na daljinsko oziroma na plinovodno omrežje. 8. Vpeljava energetskega knjigovodstva (daljinski energetski menedžment) v javnih stavbah. Odgovorni: MO Nova Gorica Oddelek za družbene dejavnosti, Energetski menedžer - GOLEA, vodstvo javnih stavb Rok izvedbe: december 2009 Pričakovani rezultati: Nenehen nadzor, spremljanje in ovrednotenje rabe energije v javnih zgradbah ter hitro odpravljanje napak. Energetsko knjigovodstvo omogoča primerjavo rabe energije med posameznimi zgradbami, saj se vsi podatki zbirajo in obdelujejo na enem mestu in so ažurno posodobljeni. Z uvedbo energetskega knjigovodstva se v posameznih zgradbah lažje določajo ustrezne investicije za zmanjšanje rabe energije. Energetski menedžer GOLEA je zadolžen za vzpostavitev komunikacije med predstavniki javnih zgradb in izvajalcem energetskega knjigovodstva. Vrednost projekta: od 500 do EUR / stavbo (odvisno od vrste sistema energetskega knjigovodstva) Financiranje s strani občine: od 500 do EUR / stavbo Kazalnik za merjenje izvajanja ukrepa: število javnih stavb, ki imajo vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo; prihranki pri rabi energije. 9. Izdelava Študije izvedljivosti daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v kraju Čepovan. 6

7 Rok izvedbe: december 2009 Pričakovani rezultati: Natančno vrednotenje in opredelitev izvedljivosti projekta. Ocene tehničnih in ekonomskih parametrov, ki so osnova za odločitev za projekt. Vrednost projekta: EUR Financiranje s strani občine: EUR oziroma potrebna razlika glede na pridobljena sredstva s strani MOP. Ostali viri financiranja: MOP, morebitni strateški partner za izvedbo projekta. Kazalnik za merjenje izvajanja ukrepa: izdelana študija izvedljivosti da/ne. 10. Izdelava razširjenih energetskih pregledov javnih stavb. Odgovorni: MO Nova Gorica Oddelek za družbene dejavnosti, Energetski menedžer - GOLEA, vodstvo stavb Rok izvedbe: februar - september 2009 Pričakovani rezultati: Osnovni namen energetskega pregleda stavbe je izdelava podlag za obvladovanje in po možnosti znižanje stroškov za energijo in s tem podlaga za program učinkovite rabe energije. Pričakovani rezultati energetskih pregledov v smislu zmanjšanja rabe energije tako niso neposredni (samo na račun izdelanih energetskih pregledov še ne dosežemo nikakršnih prihrankov), pač pa posredni preko izvedenih ukrepov, ki naj bi sledili po opravljenih energetskih pregledih. Izdelavo razširjenih energetskih pregledov prioritetno svetujemo za naslednje objekte: OŠ Čepovan, OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, OŠ Solkan matična šola, OŠ Solkan POŠ Grgar, OŠ Solkan POŠ Trnovo, OŠ Dornberk POŠ Prvačina, VVZ Prvačina, Vrtec Nova Gorica vse note (Najdihojca, Mojca, Centralni vrtec, Kekec, Kurirček, Julka Pavletič, Čriček). Vrednost projekta: okrog EUR/objekt (odvisno od velikosti objekta in zahtevnosti energetskega pregleda); skupaj okrog EUR. Financiranje s strani občine: EUR oziroma potrebna razlika glede na pridobljena sredstva s strani MOP. Ostali viri financiranja: MOP do 50% subvencioniranje izdelave razširjenih energetskih pregledov za objekte (oziroma skupine objektov), v katerih skupna letna raba energije presega 300 MWh. Predvideno sofinanciranje s strani MOP izhaja iz zadnjega veljavnega razpisa MOP za sofinanciranje energetskih pregledov javnih stavb (za leto 2007). Kazalnik za merjenje izvajanja ukrepa: izdelani energetski pregledi občinskih javnih stavb da/ne; število izdelanih energetskih pregledov občinskih javnih stavb AKTIVNOSTI LETO Izdelava strategije razvoja javne razsvetljave v občini. Odgovorni: MO Nova Gorica, Energetski menedžer - GOLEA, Elektro Primorska Rok izvedbe: januar september

8 Pričakovani rezultati: Analiza obstoječega staja javne razsvetljave je na podlagi pridobljenih podatkov pokazala, da je MO Nova Gorica, v primerjavi s slovenskim povprečjem, na področju rabe električne energije za javno razsvetljavo razmeroma potratna občina. Pred obsežnejšim izvajanjem posodobitev je smiselno izdelati natančen načrt tega posodabljanja. Da pa je to možno, je predhodno potrebno izdelati podroben popis celotne javne razsvetljave, izdelati je potrebno kataster svetil, ter na podlagi tega nabor potrebnih ukrepov, ki bodo potrebni za posodobitev javne razsvetljave ter za dosego standardov, kakršne zahteva Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Vrednost projekta: EUR Financiranje s strani občine: EUR Kazalnik za merjenje izvajanja ukrepa: izdelana strategija razvoja javne razsvetljave da/ne. PO IZDELANI STRATEGIJI RAZVOJA JAVNE RAZSVETLJAVE SE V SKLADU S PREDLOGI ZA SANACIJO LE-TE REZERVIRAJO SREDSTVA V PRORAČUNU. AKCIJSKI NAČRT SE NATO DOPOLNI V SKLADU Z NAČRTOM IZVEDBE UKREPOV NA JAVNI RAZSVETLJAVI. 8

9 2 LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI ZA LETO 2009 Za leto 2009 je po akcijskem planu LEK MONG predvidenih 6 kontinuiranih aktivnosti, katerih izvajanje se ne bo zaključilo v tekočem letu, temveč se bo nadaljevalo. Vsebina in obseg posamezne kontinuirane aktivnosti se opredeli in finančno določi vsako leto posebej v letnem načrtu. Poleg kontinuiranih aktivnosti, so v akcijskem načrtu LEK MONG za leto 2009 predvidene 4 še aktivnosti. eno od teh se izvede v letu Za 7. aktivnost-izdelava strokovnih osnov za pripravo Pravilnika o načinu ogrevanja na območju Mestne občine Nova Gorica, smatramo, da ni potrebna saj so območja in načini ogrevanja posameznih območij Mestne občine Nova Gorica že opredeljena v LEK-u MONG. Glede na zahteve veljavne zakonodaje in potrebe Občine po zmanjšanju porabe predlagamo, da se izdela v tekočem letu še Strategijo razvoja javne razsvetljave, ki je bila sicer predvidena v letu Po 21., 28. in 29. členu Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/07) je namreč potrebno izdelati načrt razsvetljave do 31. marca Podatke za izdelavo načrta razsvetljave se črpa iz omenjene strategije. V okviru predlaganih projektov v akcijskem načrtu LEK MONG za leto 2009 bo GOLEA izvedla oziroma organizirala naslednje aktivnosti. 1. Projekt informiranja, osveščanja, izobraževanja in spodbujanja javnosti. Aktivnost: -.GOLEA pripravi program izobraževanja osnovnošolskih otrok na temo možnosti učinkovite rabe in koriščenja obnovljivih virov energije. V naslednjih letih se bo le-ta lahko apliciral v šolah. -Izdelava informativnih brošur v elektronski obliki. Te so namenjene informiranju podjetij in delavcev občinske uprave oziroma upraviteljev njenih objektov in ostalih interesentov o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije, subvencijah, itd. Rok izvedbe: december 2009 Pričakovani rezultati: Osveščanje zajema aktivnosti, ki pripomorejo k seznanitvi posameznikov z okoljsko in energetsko problematiko v občini. Zavedanje problematike običajno sproži večjo aktivnost občanovšolarjev pri reševanju le-te. Izkušnje kažejo, da je mogoče le s pravilnim ravnanjem osveščenih uporabnikov zmanjšati rabo energije v stavbi tudi do 20%, brez da bi se bivalno ugodje v stavbi zmanjšalo. Vrednost projekta: 500 EUR Financiranje s strani občine: 500 EUR Ostali viri financiranja:/* (Opomba: Izvajanje programa izobraževanja osnovnošolskih otrok na temo možnosti učinkovite rabe in koriščenja obnovljivih virov energije si bo financiralo iz Švicarskega prispevka.) Kazalniki za merjenje izvajanja ukrepa: pripravljen program (da/ne), število informiranih podjetij in delavcev občinske uprave 2. Spremljanje razpisov in priprava vlog za subvencioniranje in izvedbo projektov in ukrepov. Rok izvedbe: Aktivnost se izvaja neprestano, v skladu z razpisi 9

10 Pričakovani rezultati: -Prijava na čim več razpisov, ki so za občino aktualni in se nanašajo na izvedbo načrtovanih projektov; pridobitev subvencij. -Vključno s pripravo projektne dokumentacije za Švicarski prispevek:oš in vrtec Trnovo, Vrtec Prvačina ter OŠ in vrtec Grgar. -Priprava vlog za sofinanciranje izvedbe energetskih pregledov: OŠ Čepovan, OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, OŠ Solkan matična šola, VVZ Prvačina, Vrtec Nova Gorica vse note (Najdihojca, Mojca, Centralni vrtec, Kekec, Kurirček, Julka Pavletič, Čriček). -Priprava projektne dokumentacije za pridobitev investicijskih sredstev iz Kohezijskih skladov za OŠ Kozara in OŠ Frana Erjavca Nova Gorica. Vrednost projekta: Priprava projektne dokumentacije za Švicarski prispevek: EUR (zunanji izvajalec). Priprava vlog za sofinanciranje izvedbe energetskih pregledov: EUR. Priprava projektne dokumentacije za pridobitev investicijskih sredstev iz Kohezijskih skladov za OŠ Kozara in OŠ Frana Erjavca Nova Gorica: EUR. Financiranje s strani občine: EUR Kazalniki za merjenje izvajanja ukrepa: število uspešnih vlog na razpisih; pridobljena nepovratna sredstva za financiranje izvedbe ukrepov. 3. Priprava projektnih nalog za izvedbo projektov in ukrepov. Rok izvedbe: Aktivnost se izvaja neprestano, v skladu z razpisi Pričakovani rezultati: Vloga na razpis zahteva od vlagatelja, da predlaga konkretne projektne naloge oziroma akcije, ki so že podrobneje opredeljene. Na osnovi projektne naloge se naknadno izdela študija izvedljivosti, v kateri so opredeljeni vsi parametri projekta. Določiti je potrebno tudi vse odgovorne osebe za posamezne dele projektne naloge, česar rezultat je dosledno spremljanje posameznih faz projektov, točno so določene aktivnosti, zadolžitve, odgovornosti posameznih odgovornih ter terminski načrti posameznih faz projekta. Pri pripravi projektnih nalog sodelujejo GOLEA in koordinator, torej skupina ljudi, ki področje projektne naloge dobro pozna in je tako zmožna svetovati in predlagati izboljšave na področju, ki ga projektna naloga opredeljuje. Odgovorni za posamezne dele projektne naloge naknadno tudi spremljajo posamezne faze projektov. GOLEA pripravi načrt aktivnosti oziroma program del pri projektih. Vrednost projekta: / Financiranje s strani občine: / Kazalniki za merjenje izvajanja ukrepa: število izvedenih ukrepov; učinki izvedenih projektov (finančni, okoljski). 4. Izdelava letnih poročil o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih. Rok izvedbe: Letno poročanje 10

11 Pričakovani rezultati: Energetski menedžer (GOLEA) vsaj enkrat letno pripravi poročilo o izvajanju ukrepov in ga predstavi občinskemu svetu. Tako je zagotovljena informiranost, poleg tega pa se s tem doseže tudi to, da se aktivnosti dejansko izvajajo. Vrednost projekta: EUR Financiranje s strani občine: EUR Kazalniki za merjenje izvajanja ukrepa: predstavitev poročil dvakrat letno na občinskem svetu da/ne. 5. Iskanje finančnih virov za realizacijo ukrepov in projektov in animiranje investitorjev za izvedbo investicij. Rok izvedbe: Aktivnost se izvaja neprestano, v skladu z razpisi Pričakovani rezultati: Pridobitev subvencij, pridobivanje ugodnih kreditov ter iskanje domačih ter morebitnih tujih investitorjev (bloki stanovanjskega sklada pod Kapelo, Energetska oskrba za območje OK Kozara, OŠ Frana Erjavca, Dom ostarelih in varovana stanovanja ter Centralni vrtec, Energetska oskrba Majske poljane). Vrednost projekta: EUR Financiranje s strani občine: financiranje iz letnega proračuna za izvajanje energetskega menedžmenta Kazalniki za merjenje izvajanja ukrepa: višina pridobljenih zunanjih finančnih sredstev za izvedbo ukrepov iz akcijskega načrta. 6. Izvajanje Načrta trajnostne mobilnosti na širšem mestnem območju Nove Gorice. Odgovorni: MO Nova Gorica, Energetski menedžer - GOLEA Rok izvedbe: Aktivnost se izvaja neprestano. Pričakovani rezultati: MO Nova Gorica ima že izdelan Načrt trajnostne mobilnosti na širšem mestnem območju Nove Gorice (2006) s podrobno razdelanimi strateškim cilji in projekti. Načrt je dobro zastavljen, trajnostno naravnan, zato svetujemo, naj občina ta načrt izvaja v čim večji možni meri. Posledica izvajanja tega načrta bo dolgoročno zmanjšanje onesnaženosti zraka na mestnem območju, zato je njegovo izvajanje še toliko bolj pomembno. Vrednost projekta: v skladu z izvajanjem projektov. Financiranje s strani občine: Ostali viri financiranja: morebitne subvencije za izvedbo projektov, za katere je možna pridobitev nepovratnih sredstev. Kazalnik za merjenje izvajanja ukrepa: izvedeni projekti 11

12 AKTIVNOSTI LETO Izdelava strokovnih osnov za pripravo Pravilnika o načinu ogrevanja na območju Mestne občine Nova Gorica. Strokovne osnove po našem mnenju niso potrebne, saj so območja in načini ogrevanja posameznih območij Mestne občine Nova Gorica že opredeljena v LEK-u MONG. 8. Vpeljava energetskega knjigovodstva (daljinski energetski menedžment) v javnih stavbah. Predlagamo, da se ta aktivnost prenese na leto 2010, saj imajo drugi projekti prioriteto. Na primer Strategija razvoja javne razsvetljave, ki jo je potrebno izvesti pred letom 2010 zaradi zakonskih zahtev in pričakovanih energijskih in finančnih prihrankov. 9. Izdelava Študije izvedljivosti daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v kraju Čepovan. Rok izvedbe: december 2009 Pričakovani rezultati: Natančno vrednotenje in opredelitev izvedljivosti projekta. Ocene tehničnih in ekonomskih parametrov, ki so osnova za odločitev za projekt. Vrednost projekta: EUR Prenos aktivnosti na leto Financiranje s strani občine: EUR oziroma potrebna razlika glede na pridobljena sredstva s strani MOP, v kolikor bodo le-ta razpisana za leto Ostali viri financiranja: MOP, morebitni strateški partner za izvedbo projekta. Kazalnik za merjenje izvajanja ukrepa: izdelana študija izvedljivosti da/ne. 10. Izdelava razširjenih energetskih pregledov javnih stavb. Odgovorni: MO Nova Gorica Oddelek za družbene dejavnosti, Energetski menedžer - GOLEA, vodstvo stavb Rok izvedbe: februar - september 2009 Pričakovani rezultati: Osnovni namen energetskega pregleda stavbe je izdelava podlag za obvladovanje in po možnosti znižanje stroškov za energijo in s tem podlaga za program učinkovite rabe energije. Pričakovani rezultati energetskih pregledov v smislu zmanjšanja rabe energije tako niso neposredni (samo na račun izdelanih energetskih pregledov še ne dosežemo nikakršnih prihrankov), pač pa posredni preko izvedenih ukrepov, ki naj bi sledili po opravljenih energetskih pregledih. Izdelavo razširjenih energetskih pregledov prioritetno svetujemo za naslednje objekte: OŠ Čepovan, OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, OŠ Solkan matična šola, VVZ Prvačina, Vrtec Nova Gorica vse note (Najdihojca, Mojca, Centralni vrtec, Kekec, Kurirček, Julka Pavletič, Čriček). Vrednost projekta: okrog EUR/objekt (odvisno od velikosti objekta in zahtevnosti energetskega pregleda); skupaj okrog EUR. Prenos aktivnosti na leto Financiranje s strani občine: EUR oziroma potrebna razlika glede na pridobljena sredstva s strani MOP, v kolikor bodo le-ta razpisana za leto

13 Ostali viri financiranja: MOP do 50% subvencioniranje izdelave razširjenih energetskih pregledov za objekte (oziroma skupine objektov), v katerih skupna letna raba energije presega 300 MWh. Predvideno sofinanciranje s strani MOP izhaja iz zadnjega veljavnega razpisa MOP za sofinanciranje energetskih pregledov javnih stavb (za leto 2007). Za leto 2009 ni znano, če bo MOP sofinanciralo izdelav energetskih pregledov. Kazalnik za merjenje izvajanja ukrepa: izdelani energetski pregledi občinskih javnih stavb da/ne; število izdelanih energetskih pregledov občinskih javnih stavb 12. Izdelava strategije razvoja javne razsvetljave v občini. Odgovorni: MO Nova Gorica, Energetski menedžer - GOLEA, Elektro Primorska Rok izvedbe: januar september 2010 Pričakovani rezultati: Analiza obstoječega staja javne razsvetljave je na podlagi pridobljenih podatkov pokazala, da je MO Nova Gorica, v primerjavi s slovenskim povprečjem, na področju rabe električne energije za javno razsvetljavo razmeroma potratna občina. Pred obsežnejšim izvajanjem posodobitev je smiselno izdelati natančen načrt tega posodabljanja. Da pa je to možno, je predhodno potrebno izdelati podroben popis celotne javne razsvetljave, izdelati je potrebno kataster svetil, ter na podlagi tega nabor potrebnih ukrepov, ki bodo potrebni za posodobitev javne razsvetljave ter za dosego standardov, kakršne zahteva Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Vrednost projekta: EUR ( v 2009, ostalo iz prihrankov po izvedbi investicije) Financiranje s strani občine: EUR Kazalnik za merjenje izvajanja ukrepa: izdelana strategija razvoja javne razsvetljave da/ne. PO IZDELANI STRATEGIJI RAZVOJA JAVNE RAZSVETLJAVE SE V SKLADU S PREDLOGI ZA SANACIJO LE-TE REZERVIRAJO SREDSTVA V PRORAČUNU. 13

14 3 FINANČNI NAČRT PREDVIDENIH AKTIVNOSTI ZA LETO Projekt informiranja, osveščanja, izobraževanja in spodbujanja javnosti. Vrednost projekta: 500 EUR 2. Spremljanje razpisov in priprava vlog za subvencioniranje in izvedbo projektov in ukrepov. Vrednost projekta: EUR (GOLEA) EUR (zunanji izvajalec) 3. Priprava projektnih nalog za izvedbo projektov in ukrepov. / 4. Izdelava letnih poročil o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih. Vrednost projekta: EUR 5. Iskanje finančnih virov za realizacijo ukrepov in projektov in animiranje investitorjev za izvedbo investicij. Vrednost projekta: EUR 6. Izvajanje Načrta trajnostne mobilnosti na širšem mestnem območju Nove Gorice. / 7. Izdelava strokovnih osnov za pripravo Pravilnika o načinu ogrevanja na območju Mestne občine Nova Gorica. Projekt se ne izvede! 8. Vpeljava energetskega knjigovodstva (daljinski energetski menedžment) v javnih stavbah. Prenos aktivnosti na leto Izdelava Študije izvedljivosti daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v kraju Čepovan. Prenos aktivnosti na leto Izdelava razširjenih energetskih pregledov javnih stavb. Prenos aktivnosti na leto Izdelava strategije razvoja javne razsvetljave v občini. Vrednost projekta: EUR ( v 2009, ostalo iz prihrankov po izvedbi investicije) (zunanji izvajalec) Vrednost aktivnosti predvidenih v letnem načrtu: GOLEA Zunanji izvajalec Skupaj EUR EUR EUR Opomba: V znesku ni vštet DDV. Pripravil: Boštjan Mljač Odgovoren: dir. Stojan Ščuka 14

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 PLAN AKTIVNOSTI PO AKCIJSKEM NAČRTU LEK MONG ZA LETO 2010 Vrtojba, marec 2010 Pripravila: Ivana Kacafura in Boštjan Mljač Odgovoren: direktor Rajko Leban TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŽUPAN e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 360-3/201

OBČINA LOGATEC ŽUPAN   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 360-3/201 OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 360-3/2016-46 Datum: 5. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

PRILOGA 2: Obrazec letnega poročila

PRILOGA 2: Obrazec letnega poročila Datum: 17.3.2016 Številka: 360-2/2016-2 PRILOGA 2: Obrazec letnega poročila LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA IN NJIHOVIH UČINKIH (9., 10. IN 11. ALINEJA

Prikaži več

(Microsoft Word to\350ka_ priloga_Obrazec letnega poro\350ila_original_ _Pivka)

(Microsoft Word to\350ka_ priloga_Obrazec letnega poro\350ila_original_ _Pivka) PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih Samoupravna lokalna skupnost: OBČINA PIVKA Kontaktna oseba

Prikaži več

(Microsoft Word to\350ka_ Priloga 3 _Obrazec letnega poro\350ila_ _Pivka)

(Microsoft Word to\350ka_ Priloga 3 _Obrazec letnega poro\350ila_ _Pivka) PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih Samoupravna lokalna skupnost: OBČINA PIVKA Kontaktna oseba

Prikaži več

PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih Samo

PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih Samo PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih Samoupravna lokalna skupnost: OBČINA BRDA Kontaktna oseba

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev učinkovitega upravljanja z energijo in primeri dobrih praks v javnih stavbah Nova Gorica, 23.1.2019 Projekt CitiEnGov Tomaž Lozej, GOLEA Nova Gorica Energetski manager Agencija GOLEA opravlja

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih Samo

PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih Samo PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih Samoupravna lokalna skupnost: OBČINA IDRIJA Kontaktna oseba

Prikaži več

PRILOGA 2: Obrazec letnega poroĊila

PRILOGA 2: Obrazec letnega poroĊila PRILOGA 2: Obrazec letnega poročila 11 LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA IN NJIHOVIH UČINKIH (9., 10. IN 11. ALINEJA 3. ČLENA PRAVILNIKA O METODOLOGIJI

Prikaži več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB JAVNEGA SEKTORJA v OP-EKP

ENERGETSKA PRENOVA STAVB JAVNEGA SEKTORJA v OP-EKP PODNEBNO OGLEDALO Uroš Habjan mag. Sektor za nizkoogljično družbo 17.4.2018 Razpisi za področje OVE DO OVE 2016-7,9 mio EUR (8-1) DO OVE 2017 3 mio EUR (11-1) JR EE OVE 2017 2 odpiranja (1-1) Seminar za

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa  s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12 Energetska sanacija večstanovanjskih stavb - PRIMERI DOBRIH PRAKS - Roman Perčič, Občina Sevnica En.občina 016 12. oktober 2016 Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore

Prikaži več

Institut Jožef Stefan CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST TRAJNOSTNA ENERGETIKA DO LETA 2050 Andreja Urbančič, CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST Program

Institut Jožef Stefan CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST TRAJNOSTNA ENERGETIKA DO LETA 2050 Andreja Urbančič, CENTER ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST Program TRAJNOSTNA ENERGETIKA DO LETA 2050 Andreja Urbančič, Program strokovnih izobraževanj»kakovostna energetska obnova zgradb«mednarodni OBRTNI SEJEM, Celje 17.09.2012 VSEBINA PREDSTAVITVE Vizija trajnostne

Prikaži več

JR_Brda_2013_ ppt

JR_Brda_2013_ ppt !ENERGETSKO!UČINKOVITA! PRENOVA!JAVNE!RAZSVETLJAVE! Občina!Brda!! Boštjan Mljač, GOLEA GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA Ustanovitev agencije GOLEA v l. 2006 v okviru EU programa»intelligent Energy Europe«,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VRANSKO URE IN OVE Franc Sušnik Piran, oktober 2012 Lokacija Občina Vransko Prebivalcev 2.614 Površina 53,3 km 2 Zelo aktivni pri osveščanju varovanja okolja, Osnovna šola Vransko vključena v sistem Eko

Prikaži več

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb mag. Karin Žvokelj Služba za razvojna sredstva Kohezijska sredstva in omilitev podnebnih sprememb cca. 160 mio EUR (cca 85 mio nepovratnih sredstev) prednostna naložba 1.2: 53,3 mio EUR (nepovratna sredstva:

Prikaži več

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc ENERGETSKA IZKAZNICA KAKO SE NANJO PRIPRAVIMO Izkaznica na podlagi izmerjene rabe energije Energetske izkaznice za javne stavbe bodo predvidoma temeljile na izmerjeni rabi energije za delovanje stavbe.

Prikaži več

Aktualni izzivi informacijske družbe

Aktualni izzivi informacijske družbe REPUBLIKA SLOVENIJA www.mvzt.gov.si, e: gp.mvzt@gov.si Kotnikova 38, 1000 Ljubljana t: 01 478 4600, f: 01 478 4719 Aktualni izzivi informacijske družbe Dr. Davorka Šel 29.5.2009 1 Vloga Direktorata za

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SISTEMI PODPOR ZA GRADNJO MALIH ENERGETSKIH PROIZVODNIH NAPRAV Vinarska 14, 2000 Maribor Tel.: +386 2 228 49 16 E-mail: veronika.valentar@kmetijski-zavod.si www.interreg-med.eu/compose FINANCIRANJE UKREPOV

Prikaži več

Microsoft Word - LEK Logatec_PRILOGA2_PRILOGA3

Microsoft Word - LEK Logatec_PRILOGA2_PRILOGA3 PRILOGA 2: Kartografska priloga: Lokacije javnih zgradb s ključnimi energetskimi kazalniki Lokacije skupnih kotlovnic, ki ogrevajo po več večstanovanjskih objektov, s ključnimi energetskimi kazalniki Lokacije

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2014 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2014 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 214 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Podnebni in energetski občine Simona Pestotnik Predstavitev za javnost: Koliko nas stane ogrevanje z Zemljino toploto? Kakšne so perspektive za občino Cerkno? Cilji občine in razumevanje aktivnosti na

Prikaži več

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3,

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, novembra 2012, v okviru 1. točke dnevnega reda:»ugotovitev sklepčnosti in določitev zapisnikarja«sprejel naslednja sklepa: SKLEPA: 1. Na 52. seji Sveta regije Severne Primorske (Goriške statistične) regije,

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

ENERGETSKO UPRAVLJANJE STAVB

ENERGETSKO UPRAVLJANJE STAVB NRGTSKI INŽNIRING energetsko upravljanje in knjigovodstvo nergy management and bookkeeping Notranje usposabljanje podjetja UTRIP, d. o. o. Celje, 21. januar 2014 Cveto Fendre cveto.fendre@guest.arnes.si

Prikaži več

Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani Vloga energetskega upravljanja za doseganje prihrankov po energetski prenovi Ekonomske fakultete v Ljubljani 19. Dnevi energetikov, Portorož, 11.4.2017 Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Petrol

Petrol PETROLOV Program za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih 2 Zakonski okvir Sredstva iz Petrolovega programa se podeljujejo v skladu s pravili za podeljevanje Državne pomoči (javni pozivi)

Prikaži več

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo ŠPORTNI PARK STOŽICE: ŠPORTNA DVORANA IN NOGOMETNI STADION, LJUBLJANA PROJEKT (IME, LOKACIJA)

Prikaži več

OBČINA PREBOLD HMELJARSKA CESTA PREBOLD LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE PREBOLD -- POVZETEK --

OBČINA PREBOLD HMELJARSKA CESTA PREBOLD LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE PREBOLD -- POVZETEK -- OBČINA PREBOLD HMELJARSKA CESTA 3 3321 PREBOLD LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE PREBOLD -- POVZETEK -- Naslov Lokalni energetski koncept občine Prebold Naročnik Občina Prebold Hmeljarska cesta 3 3321

Prikaži več

PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030

PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030 PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030 Naročnik: Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj Tel.: 04 23 73 000 Fax: 04 23 73 106 E-pošta: mok@kranj.si, www.kranj.si Naziv dokumenta: Trajnostna

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za zdravje Štefanova 5, 1000 Ljubljana ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO Dolenjske Toplice, 5.4.2012 Božidar Podobnik, univ.dipl.inž. Vodja projekta

Prikaži več

prijava_Vrhnika

prijava_Vrhnika 1. Področja ocenjevanja javni sektor jav stavbe (občinske stavbe, šole, domovi za starejše, zdravstveni domovi, ) javna razsvetljava - projekt Rekonstrukcija kotlovnice v OŠ Ivana Cankarja - projekt Povečanje

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Občina Miren-Kostanjevica Minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Občina Miren-Kostanjevica Minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Občina Minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Praznik - URE dobra praksa - Bistra 2.PPT

Microsoft PowerPoint - Praznik - URE dobra praksa - Bistra 2.PPT Zmanjševanje porabe energije v ah Dobra gradbena praksa mag. Miha Praznik, univ.dipl.inž.str. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Bistra, maj 6 Vsebina prispevka Dobra praksa na področju zagotavljanja URE v

Prikaži več

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki o prosilcu 1.1 Identifikacijska številka v registru

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /2017-6/5 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O JAV

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /2017-6/5 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O JAV OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 300-360-1/2017-6/5 Datum: 29. 5. 2017 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA ENERGETSKO PRENOVO JAVNIH

Prikaži več

BV_STANDARDI_SISTEMOV_VODENJA_EN_OK

BV_STANDARDI_SISTEMOV_VODENJA_EN_OK STANDARDI SISTEMOV VODENJA KOT ORODJE ZA IZBOLJŠANJE OKOLJSKE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 10.11.2011 Gregor SIMONIČ Sistemi vodenja Kaj so sistemi vodenja oziroma upravljanja? Sistem vodenja oziroma upravljanja

Prikaži več

Predstavitev EKO SKLAD MONS 2017

Predstavitev EKO SKLAD MONS 2017 FINANČNE SPODBUDE EKO SKLADA, SLOVENSKEGA OKOLJSKEGA JAVNEGA SKLADA Tanja Šumrada Delavnica PASIVNE IN NIZKOENERGIJSKE STAVBE ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI Ljubljana, 15. marec 2017 EKO SKLAD Eko sklad, Slovenski

Prikaži več

PKP projekt SMART WaterNet_Opis

PKP projekt SMART WaterNet_Opis PKP projekt SMART WaterNet Po kreativni poti do znanja (PKP) opis programa Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom za pridobitev

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Priklopite se na zemeljski plin in prihranite! ZEMELJSKI PLIN VAS ČAKA PRED VRATI AKCIJSKA PONUDBA VELJA DO 31. DECEMBRA 2017 Da bo vaša odločitev za

Priklopite se na zemeljski plin in prihranite! ZEMELJSKI PLIN VAS ČAKA PRED VRATI AKCIJSKA PONUDBA VELJA DO 31. DECEMBRA 2017 Da bo vaša odločitev za Priklopite se na zemeljski plin in prihranite! ZEMELJSKI PLIN VAS ČAKA PRED VRATI AKCIJSKA PONUDBA VELJA DO 31. DECEMBRA 2017 Da bo vaša odločitev za zemeljski plin lažja, vam ponujamo: ¾¾celovito energetsko

Prikaži več

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Evropski projekt Achieve Dejavnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih z nizkimi prihodki skozi obiske in energetsko svetovanje 21/04/2011-21/04/2014 Ljubljana, 14.5.2013 Tomislav

Prikaži več

ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI Naziv investicijskega projekta: Rekonstrukcija vodarne Močila PRILOGA dokumentu identifikacije investicijskega projekta -

ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI Naziv investicijskega projekta: Rekonstrukcija vodarne Močila PRILOGA dokumentu identifikacije investicijskega projekta - ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI Naziv investicijskega projekta: PRILOGA dokumentu identifikacije investicijskega projekta - DIIP Investitor/Naročnik OBČINA KANAL OB SOČI Trg svobode 23 SI-5213 Kanal Odgovorna

Prikaži več

Revija EOL 118

Revija EOL 118 118 42 okolje Energetska prenova stavb v občinah Nepovratnih sredstev je premalo, postopki prezapleteni Tanja Pangerl V EU naj bi delež porabe energije stavb v skupni porabi energije predstavljal kar 40

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 213 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

EKO SKLAD, j

EKO SKLAD, j Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ Številka: 47602-7/2019/4 Datum: 9. 4. 2019 POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT EKO SKLADA, SLOVENSKEGA

Prikaži več

Občina Bled OBČINSKI SVET 7. redna seja Občinskega sveta Občine Bled, Gradivo k točki 12: Sprejem DIIP Učinkovita prenova javne razsvetljave

Občina Bled OBČINSKI SVET 7. redna seja Občinskega sveta Občine Bled, Gradivo k točki 12: Sprejem DIIP Učinkovita prenova javne razsvetljave Občina Bled OBČINSKI SVET 7. redna seja Občinskega sveta Občine Bled, 28.2.2012 Gradivo k točki 12: Sprejem DIIP Učinkovita prenova javne razsvetljave 1 12) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled -

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse INTEGRACIJA SPREJEMNIKOV SONČNE ENERGIJE V SISTEM DOLB VRANSKO Marko Krajnc Energetika Vransko d.o.o. Vransko, 12.4.2012 Projekt»Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse«izvaja

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o razvojni

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta 1 2000 Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena nestanovanjska Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe de

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: merjena nestanovanjska Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe de Pošta Lokev katastrska občina 2459 številka stavbe 198 1220201 del stavbe 2 1970 Lokev 159 a, 6219 Lokev 4197/1 LOKEV : 51 Dovedena energija 283 kwh/m 2 a POVPREČNA RABA ENERGIJE PRIMERLJIVE STAVBE (283

Prikaži več

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM CENTER ČRNA NA KOROŠKEM LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM CENTER ČRNA NA KOROŠKEM LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM CENTER 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM Naslov Lokalni energetski koncept občine Črna na Koroškem Naročnik Občina Črna na Koroškem Center

Prikaži več

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke,

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, d. d., Dunajska cesta 65, Ljubljana vodja projekta:

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

(Microsoft Word - LETNO PORO\310ILO 2018.docx)

(Microsoft Word - LETNO PORO\310ILO 2018.docx) LETNO POROČILO EKO SKLADA, SLOVENSKEGA OKOLJSKEGA JAVNEGA SKLADA, ZA LETO 2018 Ljubljana, februar 2019 Kazalo POVZETEK... 5 1 POSLOVNA DEJAVNOST EKO SKLADA V LETU 2018... 7 1.1. UGODNO KREDITIRANJE OKOLJSKIH

Prikaži več

OG~ I NA DIVACA OBCINA DIVACA t.upan Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divaca Tel,: 05/ ; Fax: 05/ Stevilka:

OG~ I NA DIVACA OBCINA DIVACA t.upan Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divaca Tel,: 05/ ; Fax: 05/ Stevilka: OG~ I NA DIVACA OBCINA DIVACA t.upan Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Tel,: 05/73 1 0930; Fax: 05/731 0940 www.divaca.si; obcina@divaca.si Stevilka: 360-003/2011-35 Datum: 10.3.2017 Obcinski svet Obcine Kolodvorska

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

REZULTATI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V MESTNI OBČINI NOVA GORICA V LETU 2013 SEZNAM PRIJAVLJENIH NA JAVNI RAZPIS 1. Trap klub

REZULTATI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V MESTNI OBČINI NOVA GORICA V LETU 2013 SEZNAM PRIJAVLJENIH NA JAVNI RAZPIS 1. Trap klub REZULTATI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V MESTNI OBČINI NOVA V LETU 2013 SEZNAM PRIJAVLJENIH NA JAVNI RAZPIS 1. Trap klub ZLD 2. Vaterpolo klub 3. Športno društvo Invalid 4. Planinsko

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

Šifra:

Šifra: 1. TOČKA DNEVNEGA REDA: ODLOK O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE LJUTOMER skrajšani

Prikaži več

Informatika v službi učinkovite rabe energije DSI; ; Portorož mag. Tatjana M. Zupan mag. Bogomil Kandus

Informatika v službi učinkovite rabe energije DSI; ; Portorož mag. Tatjana M. Zupan mag. Bogomil Kandus Informatika v službi učinkovite rabe energije DSI; 14. 16.04.2010; Portorož mag. Tatjana M. Zupan mag. Bogomil Kandus Slovenija + Informatika + Energetika za 3. tisočletje Sinergija3 partnerja konzorcija

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Microsoft Word - SOLARGE_building_assessment_report_sezana-elderly-house_slo.doc

Microsoft Word - SOLARGE_building_assessment_report_sezana-elderly-house_slo.doc Študija izvedljivosti solarnega sistema Doma upokojencev Sežana Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo Aškerčeva 6, Ljubljana T: 01/4771234 F: 01/2518567 E: ciril.arkar@fs.uni-lj.si November 2007

Prikaži več

Datum: OBČINA KOBILJE OBČINSKI SVET Kobilje KOBILJE Zadeva: Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energe

Datum: OBČINA KOBILJE OBČINSKI SVET Kobilje KOBILJE Zadeva: Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energe Datum: 22.09.2018 OBČINA KOBILJE OBČINSKI SVET Kobilje 56 9227 KOBILJE Zadeva: Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

Microsoft Word - Kontrolna tabela za energetski pregled.doc

Microsoft Word - Kontrolna tabela za energetski pregled.doc Kontrolna tabela za energetski pregled HLADILNIK 1. Število hladilnikov (hladilniki in kombinirani hladilniki) na električnem priključku: 2. Poraba posameznega hladilnika: 3. Ocena izvedbe ukrepov: izveden

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Prva LIFE delavnica za pripravo prijav Ljubljana, 15. in 16. januar 2019 Program 1. LIFE delavnice za pisanje prijav: Program delavnice Trajanje Naslov sklopa Nosilec 08.30 09.00 Registracija udeležencev

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

Razvoj energetsko samooskrbnega kraja Dole pri Litiji, Slovenija

Razvoj energetsko samooskrbnega kraja Dole pri Litiji, Slovenija Bruselj, 28. november 2018 This project has received funding from the European Union s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement N 691661 Razvoj energetsko samooskrbnega kraja

Prikaži več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB JAVNEGA SEKTORJA v OP-EKP

ENERGETSKA PRENOVA STAVB JAVNEGA SEKTORJA v OP-EKP Priprava projektov energetskega pogodbeništva (EPO) Novi pristopi k izvajanju projektov energetske učinkovitosti in izzivi energetskega pogodbeništva Dol pri Ljubljani, 5. december 2018 This project has

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

1

1 1 KAZALO Kazalo 2 Ogled Toplarne Moste 3 Zgodovina 3 Splošno 4 O tovarni 5 Okolje 6 2 Ogled Toplarne Moste V ponedeljek ob 9.20 uri smo se dijaki in profesorji zbrali pred šolo ter se nato odpeljali do

Prikaži več

Porocilo_Sinergija_ _ok.indd

Porocilo_Sinergija_ _ok.indd M r e ž a d r u ž b e n e k o r i s t n o s t i Kaj se dogaja v okviru kampanje Energija si, bodi učinkovit? - Akcija Varčna sijalka v vsak dom se je zaključila (rezultate bomo posredovali kasneje). -

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Novosti Javnega poziva 74SUB-OB19 Predstavitev novosti izvajalcem pri dodeljevanju spodbud za občane Ljubljana in Maribor 10., 19. in 20. junij 2019 Javni poziv 74 SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude

Prikaži več

da

da SODELAVCI PRI RAZISKAVI REUS 2013 Pri načrtovanju in izvedbi raziskave REUS 2013 so sodelovali: Arhea Center za energetsko učinkovitost IJS Gradbeni inštitut ZRMK Informa Echo SURS Valicon Člani strokovnega

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več