EHS_L_TEXT(CED-U00

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "EHS_L_TEXT(CED-U00"

Transkripcija

1 Datum izdaje ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi : Dekorativni zaščitni premaz Priporočene omejitve uporabe : pri strokovni uporabi nobenih 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Družba Telefon : Telefaks : : Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße Ober-Ramstadt Elektronski naslov Odgovorna oseba za izdajo : msds@dr-rmi.com 1.4 Telefonska številka za nujne primere Telefonska številka za nujne primere/ Elektronski naslov : 0049(0)6154/ sds@daw.de ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008) Kronična strupenost za vodno okolje, Kategorija 3 H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Razvrstitev (67/548/EGS, 1999/45/ES) Okolju nevarno R52/53: Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. 1 / 13

2 Datum izdaje 2.2 Elementi etikete Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008) Stavki o nevarnosti : H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Dodatno označevanje: EUH208 Vsebuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Lahko povzroči alergijski odziv. Označevanje po direktivi ES: 1999/45/ES R -stavek(stavki) : R52/53 Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. 2.3 Druge nevarnosti Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vpvb) v koncentracijah 0,1% ali več. Hranite otrokom nedostopno. V primeru zaužitja nemudoma kontaktirajte zdravnika in pokažite nalepko ali embalažo, saj lahko pride do motenj v črevesni flori. Preostankov ne odstranjujte v kanalizacijo/vodotoke ali zemljo. Obdelujte samo tako, da nanašate z barvanjem ali valjanjem. Pri brusilnih opravilih uporabljajte filter za prah P2. Med obdelovanjem in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Med uporabo barv se izogibajte uživanju hrane, pijače ali kajenju. V primeru stika z očmi ali kožo nemudoma temeljito sperite z vodo. Takoj po končanem delu očistite orodje z vodo in milom. Pri brusilnih delih uporabljajte filter za prah P2. Obdelujte samo tako, da nanašate z barvanjem ali valjanjem. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 3.2 Zmesi Nevarne sestavine Kemijsko ime Št. CAS ES-št. Registracijska številka Terbutryn Razvrstitev (67/548/EGS) Xn; R22 N; R50/53 R43 Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008) Acute Tox.4; H302 Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; Koncentracija (%) >= 0, < 0,1 2 / 13

3 Datum izdaje H410 Skin Sens.1; H317 Za razlago kratic glej oddelek 16. ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč Splošna navodila Pri vdihavanju Pri stiku s kožo Pri stiku z očmi Pri zaužitju : Poškodovanca umaknite na varno. Nobene nevarnosti, ki bi terjala posebne ukrepe prve pomoči. : Ni razpoložljivih informacij. : Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo temeljito umijte z milom in vodo, ali pa uporabite priznano čistilo za kožo. NE uporabljajte topil ali razredčil. : Odstraniti kontaktno lečo. Takoj začeti izpirati oči najmanj 15 minut. Poiskati zdravniško pomoč. : V primeru zaužitja: NE izzvati bruhanja. Pri nezgodnem zaužitju je takoj potrebna zdravniška pomoč. Sperite usta in pijte veliko vode. Nikoli ne dajajte nezavestni osebi ničesar peroralno(v usta). 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Simptomi : Ni razpoložljivih informacij. Tveganje : Ni razpoložljivih informacij. 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Oskrba, obdelava : Ni razpoložljivih informacij. ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 5.1 Sredstva za gašenje Ustrezna sredstva za gašenje : Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov dioksid. 3 / 13

4 Datum izdaje Neustrezna sredstva za gašenje : Zelo voluminozen vodni curek 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Specifične nevarnosti med gašenjem : Izpostavljenje razpadnim proizvodom je lahko nevarno za zdravje. Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo. Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo ali vodne poti. 5.3 Nasvet za gasilce Posebne varovalne opreme za gasilce Dodatne informacije : Po potrebi nosite pri gašenju neodvisen (avtonomen) dihalni aparat. : Standarden postopek za kemijske požare. ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Osebnih varnostnih ukrepih : Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 7 in 8. S ponovno zbranim materialom ravnati v skladu z delom "Odlaganje". 6.2 Okoljevarstveni ukrepi Okoljevarstveni ukrepi : Ne pustite, da proizvod pride v odtoke. Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo, obvestite o tem pristojne organe oblasti. 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Metodah za čiščenja : Zajezite in zadržite izlitje z negorljivim absorpcijskim materialom (npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo, vermikulitom), in dajte v vsebnik za odstranjevanje v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glejte poglavje 13). Biofiltracija Primerna čistilna sredstva Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. 6.4 Sklicevanje na druge oddelke Za nadaljnje informacije glej razdelek 8 & 13 varnostnega lista. 4 / 13

5 Datum izdaje ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje Navodilo za varno rokovanje : Poskrbite za zadostno izmenjavo zraka in/ali odzračevanje v delovnih prostorih. ni potrebno pri normalni uporabi Higienski ukrepi : Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Preprečite stik s kožo in očmi. Umiti roke pred jedjo, pitjem ali kajenjem. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Zahteve glede skladiščnih področij in vsebnikov : Hranite/skladiščite pri sobni temperaturi v originalnem vsebniku. Hranite na dobro prezračevanem mestu. Odprte vsebnike je treba spet skrbno tesno zapreti in hraniti v pokončni legi, da ne puščajo. Da bi ohranili kakovost izdelka, ga ne shranjujte na vročini ali na neposredni sončni svetlobi. Upoštevajte opozorila na nalepki/etiketi. Navodila za običajno skladiščenje : Hranite ločeno od oksidantov in močno kislih ali alkalnih materialov. 7.3 Posebne končne uporabe Posebni način(-i) uporabe : Upoštevati je potrebno tehnične informacije proizvajalca. ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 8.1 Parametri nadzora Ne vsebuje sestavin z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost. 8.2 Nadzor izpostavljenosti Osebna varovalna oprema Varovanje oči : Steklenička s čisto vodo za izpiranje oči Tesno prilegajoča varovalna očala Zaščita rok Material čas prodiranja Debelina rokavice : Nitrilni kavčuk : 240 min : 0,2 mm 5 / 13

6 Datum izdaje Opombe Zaščita kože in telesa : Preden jih snamete, očistite rokavice z milom in vodo.nosite ustrezne rokavice, preskušene po EN374. : neprepustna oblačila Izberite varovala za telo glede na množino in koncentracijo nevarne snovi na delovnem mestu. Zaščita dihal : Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito dihal. Ne uporabljati za razprševanje. Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito dihal. Varnostni ukrepi : Ni potrebna posebna varovalna oprema. Nadzor izpostavljenosti okolja Splošna navodila : Ne pustite, da proizvod pride v odtoke. Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo, obvestite o tem pristojne organe oblasti. ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Videz : tekoče Barva Vonj Mejne vrednosti vonja ph Tališče/območje tališča Točka vrelišča/območje vrelišča Plamenišče Hitrost izparevanja : : Značilen : : ni določena : 100 C 6 / 13

7 Datum izdaje Vnetljivost (trdno, plinasto) Zgornja eksplozivna meja Spodnja eksplozivna meja Parni tlak Relativna gostota par/hlapov Relativna gostota Gostota : ni določena : ni določena : 1,1100 g/cm3 Topnost Topnost v vodi Porazdelitveni koeficient: n- oktanol/voda Toplotni razpad/razgradnja Pretočni čas Eksplozivne lastnosti Oksidativne lastnosti : netopno : ni določena : : ni določena : 9.2 Drugi podatki ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 10.1 Reaktivnost Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade Kemijska stabilnost Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade Možnost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije : Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade Pogoji, ki se jim je treba izogniti 7 / 13

8 Datum izdaje Pogoji, ki se jim je treba izogniti : Varovati pred mrazom, toploto in sončno svetlobo Nezdružljivi materiali Materiali, ki se jim je treba izogniti : Nezdružljivo z oksidanti. Nezdružljivo s kislinami in bazami Nevarni produkti razgradnje Nevarni produkti razgradnje : Pri požaru lahko nastajajo nevarni razpadni proizvodi, kot so: Ogljikov dioksid (CO2), ogljikov monoksid (CO), dušikovi oksidi (NOx), gost črn dim. Ogljikov monoksid, ogljikov dioksid in nezgoreli ogljikovodiki (dim). ODDELEK 11: Toksikološki podatki 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih Akutna strupenost Akutna oralna toksičnost : Opombe: Akutna oralna toksičnost pri vdihavanju : Opombe: Akutno dermalno strupenost : Opombe: Komponente: Terbutryn: Akutna oralna toksičnost : LD50 Ustno Podgana: mg/kg Akutna oralna toksičnost pri vdihavanju : LC50 Podgana: mg/l> Čas izpostavljenja: 4 h Akutno dermalno strupenost : LD50 Kožno Podgana: > mg/kg Jedkost za kožo/draženje kože 8 / 13

9 Datum izdaje Opombe: V skladu s kriteriji razvrščanja v Evropski Uniji ta proizvod ne velja kot dražilen za kožo. Resne okvare oči/draženje Opombe: V skladu s kriteriji razvrščanja v Evropski Uniji ta proizvod ne velja kot dražilen za oči. Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože Opombe: Mutagenost za zarodne celice Rakotvornost Strupenost za razmnoževanje STOT - enkratna izpostavljenost STOT - ponavljajoča se izpostavljenost Toksičnost pri vdihavanju Dodatne informacije Opombe: Za ta proizvod ni na voljo podatkov. 9 / 13

10 Datum izdaje ODDELEK 12: Ekološki podatki 12.1 Strupenost Strupenost za ribe Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje : Opombe: : Opombe: Dodatne informacije Naslednji odstotek zmesi sestavlja(-jo) primes(-i) z neznano nevarnostjo za vodno okolje: 95,7141 % Komponente: Terbutryn: M-faktor (Akutna strupenost za vodno okolje) M-faktor (Kronična strupenost za vodno okolje) : 100 : Obstojnost in razgradljivost Biorazgradljivost : Opombe: 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih Bioakumulacija : Opombe: 12.4 Mobilnost v tleh Mobilnost : Opombe: 12.5 Rezultati ocene PBT in vpvb Ocena : Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vpvb) v koncentracijah 0,1% ali več.. 10 / 13

11 Datum izdaje 12.6 Drugi škodljivi učinki Dodatne okoljevarstvene informacije : Opombe: V primeru nestrokovnega rokovanja ali odstranitve ni možno izključiti nevarnosti za okolje. Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. ODDELEK 13: Odstranjevanje 13.1 Metode ravnanja z odpadki Proizvod Kontaminirana embalaža/pakiranje : Tekoče ostanke materiala oddajte na zbirališče za stare barve oz. lake, posušene ostanke materiala odstranite kot gradbeni material in ruševine ali pa kot komunalne odpadke oz. gospodinjske odpadke. : Za recikliranje samo izpraznjena posodo. ODDELEK 14: Podatki o prevozu 14.1 Številka ZN Ni urejeno kot nevarno blago 14.2 Pravilno odpremno ime ZN Ni urejeno kot nevarno blago 14.3 Razredi nevarnosti prevoza Ni urejeno kot nevarno blago 14.4 Skupina embalaže Ni urejeno kot nevarno blago 14.5 Nevarnosti za okolje Ni urejeno kot nevarno blago 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Opombe : gl. poglavj Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC Opombe : Ta informacija ni na voljo. 11 / 13

12 Datum izdaje Ni smiselno ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes Hlapne organske spojine : Direktiva 2004/42/ES 0.1 % < 10 g/l Drugi predpisi : Zakon o kemikalijah Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov Zakon o varstvu okolja Uredba o odpadkih Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu 15.2 Ocena kemijske varnosti Ocena kemijske varnosti ni potrebna za to snov. ODDELEK 16: Drugi podatki Celotno besedilo R-stavkov R22 : Zdravju škodljivo pri zaužitju. R43 : Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. R50/53 : Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Celotno besedilo H-stavkov H302 H317 H400 H410 Celotno besedilo drugih okrajšav Acute Tox. Aquatic Acute : Zdravju škodljivo pri zaužitju. : Lahko povzroči alergijski odziv kože. : Zelo strupeno za vodne organizme. : Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. : Akutna strupenost : Akutna strupenost za vodno okolje 12 / 13

13 Datum izdaje Aquatic Chronic Skin Sens. Dodatne informacije : Kronična strupenost za vodno okolje : Preobčutljivost v stiku s kožo Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njegove objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot specifikacija jamstev in kakovosti. Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to ni posebej navedeno v tekstu. REACH and GHS/CLP Information Spremembe zakonskih predpisov z avtorizacijo in omejevanjem kemikalij REACH (ES št. 1907/2006) in uredb GHS oz. CLP (ES št. 1272/2008) bomo glede na zakonske obveznosti ustrezno prilagodili. Svoje varnostne podatkovne liste bomo redno glede na informacije, ki so nam s strani naših preddobaviteljev na voljo, prilagajali in osveževali. Kot običajno vas bomo o teh prilagoditvah obveščali. Glede REACH bi vas radi opozorili na to, da mi kot naknadni uporabnik ne moremo opravljati registriranj, temveč uporabljamo informacije svojih preddobaviteljev. Takoj ko bodo le-te predložene, bomo svoje varnostne podatkovne liste ustrezno prilagodili. To bi moralo biti glede na registrske roke vsebovanih materialov v prehodnem času med in Za prilagoditev varnostnih podatkovnih listov z uredbami GHS oz. CLP velja pri zmeseh in pripravkih prehodni rok do Prilagoditev svojih varnostnih podatkovnih listov bomo opravili v okvirju teh prehodnih rokov, takoj ko nam bodo na voljo informacije naših preddobaviteljev. 13 / 13

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Lavanda Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Lavanda. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc Varnostni List DOWN WASH DIRECT ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: DOWN WASH DIRECT Koda izdelka: 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc Varnostni List SOFTSHELL PROOF (Wash-In) ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: SOFTSHELL PROOF (Wash-In) Koda izdelka: 45 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Bouquet Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Bouquet. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc Varnostni List BALZAM ZA USNJE ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: BALZAM ZA USNJE Koda izdelka: 86 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : 291180 V001.2 predelano dne: 04.08.2014 Datum tiskanja: 07.05.2015 ODDELEK 1: Identifikacija

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 Ime izdelka - KOMPOTELA VG 6. - KOMPOTELA VG 68. - KOMPOTELA VG 100.

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Tophybrid Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Koda: 479842 BELINKA TOPHYBRID 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Interier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: BELINKA INTERIER 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Dišava za pomivalni stroj z vonjem

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK 1 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikacija snovi ali pripravka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe PREMAZ ZA TLA 1.3 Podatki o proizvajalcu

Prikaži več

1

1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka GRAISSE ALIMENTAIRE FPS Razsuto stanje 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Maziva

Prikaži več

1

1 Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka: Dodatek za injekcijsko maso. INJEKTIN F3 Proizvajalec: TKK Proizvodnja

Prikaži več

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc VARNOSTNI LIST Stran: 1 / 7 Datum izdaje: julij 2013 Datum revidirane izdaje: sept.2017 Verzija: 05 MEGAMAX detergent za ročno pomivanje posode ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator

Prikaži več

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_ Stran:1/6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Trgovsko ime: Šifra izdelka: PICCOMAT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 3. 5. 2000 Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 6 1. Identifikacija snovi / pripravka in podatki o dobavitelju: Identifikacija snovi

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX DIAMOND POLISH zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Vsebuje: zmes: trinatrijev 4-benzoilamino-6-(6-etensulfonil-1-sulfatonaftalen-2-ilazo)-5-hidroksinaftalen-2,7-

Prikaži več

Rehsfil0

Rehsfil0 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba : Sredstvo za varstvo

Prikaži več

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 7. 2. 2002 Ime izdelka: P 55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 4 1. Identifikacija snovi

Prikaži več

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK Datum izdaje: 28.7.2016 Datum obdelave: 28.7.2016 Verzija: 4.00 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : ESTA Kieserit M ESTA Kieserit fine ESTA

Prikaži več

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij Stran 1/7 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: PER BAGNO ANTISTATIC 1.2. Uporaba snovi ali pripravka: detergent za kopalnice 1.3. Podatki o dobavitelju:

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST Ime izdelka Belinka Oil Exterier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Belinka Oil Exterier Koda: 481343 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1 Identifikator izdelka: Ime izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Repelent v

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Rehsfil0

Rehsfil0 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba : Sredstvo za varstvo

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX TYRE FOAM CLEANER zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NOVOSTI NA PODROČJU NEVARNIH KEMIKALIJ GHS 1 mag. Sandra SENČIČ KOVA d.o.o., Celje NOVOSTI GHS Uredba (ES) št. 1272/2008 z dne 16.12.2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi

Prikaži več

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba:

Prikaži več

Številka različice: 3 VARNOSTNI LIST (v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008) QuickRinse Datum izdaje/ zadnjega pregleda (proizvaj

Številka različice: 3 VARNOSTNI LIST (v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008) QuickRinse Datum izdaje/ zadnjega pregleda (proizvaj Stran: 1/(10) ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba: tekočino za izpiranje

Prikaži več

Napaka

Napaka VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 7 M notranja zidna barva bela Revizija št:5/ 7 Datum prve izdaje: 16-02-05 Datum izdaje:20-02-17 Izpisano:05-11-17 1.

Prikaži več

report.pdf

report.pdf Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Stran 1 od 7 Datum izdaje: 15.07.2015 Datum

Prikaži več

MSDS

MSDS VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 8 NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK Revizija št:/ 1 Datum izdaje:09-06-17 Izpisano:09-06-17 1. Identifikacija snovi/zmesi

Prikaži več

5530# _1#ALPINA_DECKWEISS#SI

5530# _1#ALPINA_DECKWEISS#SI stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

BISON TEXTILE ADHESIVE CRD 25ML*12 L136 stran: 1 / 6 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 datum izdaje: Številka različ

BISON TEXTILE ADHESIVE CRD 25ML*12 L136 stran: 1 / 6 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 datum izdaje: Številka različ stran: 1 / 6 * 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. 1.1 Identifikator izdelka.. 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe. Uporaba snovi / pripravka Lepilo.

Prikaži več

B 200 S

B 200 S 1. Identifikacija zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka 1.2. Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane uporabe Izpiralno sredstvo za profesionalno, strojno uporabo 1.3. Podrobnosti

Prikaži več

Napaka

Napaka VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 9 SPEKTRA STYLE Revizija št:1/ 1 Datum prve izdaje: 03-02-17 Datum izdaje:03-02-17 Izpisano:05-11-17 1. Identifikacija

Prikaži več

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2010

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 StoColor Lotusan Ref. MA /D Rev. št. 1.4 Datum revizije Datum priprave

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 StoColor Lotusan Ref. MA /D Rev. št. 1.4 Datum revizije Datum priprave Ref. MA10000806/D Rev. št. 1.4 Datum revizije 11.10.2018 Datum priprave 19.10.2018 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1]

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1] stran: 1 / 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Pomožna

Prikaži več

VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/ / 9 BLESK -30C ZIMSKO ČISTILO VETROBRANSKIH STEKEL Verzija št:1 Datum izdaje

VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/ / 9 BLESK -30C ZIMSKO ČISTILO VETROBRANSKIH STEKEL Verzija št:1 Datum izdaje VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/2010 1 / 9 Verzija št:1 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Proizvod BLESK -30C - ZIMSKO ČISTILO

Prikaži več

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba proizvoda : Adhezivno

Prikaži več

Fujivest_Super_Liquid[SI_v3]

Fujivest_Super_Liquid[SI_v3] stran: 1 / 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

Varnostni list: Bromothymol blue indicator solution

Varnostni list: Bromothymol blue indicator solution Verzija: 1.0 sl datum priprave: 31.08.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla 9947 Registracijska številka (REACH)

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Rehsfil0

Rehsfil0 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba : Insekticid 1.3.

Prikaži več

ALPINA_EXPERT_UNIGRUND_(SI)

ALPINA_EXPERT_UNIGRUND_(SI) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

VARNOSTNI LIST MOL DYNAMIC SPRINT 2T Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija sno

VARNOSTNI LIST MOL DYNAMIC SPRINT 2T Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija sno Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Olje za dvotaktne motorje Odsvetovane

Prikaži več

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi : Dekorativni

Prikaži več

R08_03_05_1

R08_03_05_1 Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Stran 1 od 7 Datum izdaje: 30.03.2000 Datum

Prikaži več

Safety Data Sheet

Safety Data Sheet VARNOSTNI LIST V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

Microsoft Word - EP247_Slovenian_MM2_MSDS_ doc

Microsoft Word - EP247_Slovenian_MM2_MSDS_ doc VARNOSTNI LIST V SKLADU Z ES-PREDPISI 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in 2015/830 1. ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Ime Izdelka Blagovno Ime Koda

Prikaži več

XIAMETER(R) VARNOSTNI LIST V skladu z 31. členom in Prilogo II Uredbe ES o REACH Različica: 2.0 Datum dopolnjene izdaje Nadomešča datum: 20

XIAMETER(R) VARNOSTNI LIST V skladu z 31. členom in Prilogo II Uredbe ES o REACH Različica: 2.0 Datum dopolnjene izdaje Nadomešča datum: 20 PMX-0210 SILICONE FLUID 100 CS 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE 1.1 Ime proizvoda : PMX-0210 SILICONE FLUID 100 CS 1.2 Identifikacija uporabe : Sredstva za prenos toplote Maziva in aditivi Sredstva

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO PROFUMO DI LEGNO DI CEDRO E ORCHIDEA VIOLA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/po

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO PROFUMO DI LEGNO DI CEDRO E ORCHIDEA VIOLA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/po Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka Koda proizvoda: 16130997 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Koncentriran

Prikaži več

21596_(SL)

21596_(SL) stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 107239 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge

Prikaži več

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Interna identifikacija 14277 DE120 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

4930# _21#ALPINA_LIVINGSTYLE#SI

4930# _21#ALPINA_LIVINGSTYLE#SI stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

4902# #CAPATECT_PUTZGRUND#SI

4902# #CAPATECT_PUTZGRUND#SI stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

sd10350_-_Magnetic_Paint_(SLO)

sd10350_-_Magnetic_Paint_(SLO) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 120077, 120084, 208973, 260384, 231247, 376726 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

Varnostni list: Orion Clean Card PRO

Varnostni list: Orion Clean Card PRO varnostnega lista skladno z Direktivo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Verzija: 1.0 sl datum priprave: 07.12.2018 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija

Prikaži več

1

1 INA Sjaj za gume Stran 1 od 9 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN PODATKI O DRUŽBI / PODJETJU 1.1. Identifikacija izdelka - Naziv izdelka: INA Sjaj za gume - Kemijski naziv izdelka: - - Številka registracije:

Prikaži več

GC_Fuji_Plus_EWT_Powder[SI_v3]

GC_Fuji_Plus_EWT_Powder[SI_v3] stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Indeko_W_(SI)

Indeko_W_(SI) stran: 1 / 5 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Premazna

Prikaži več

Microsoft Word - KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA (CLP 2015).doc

Microsoft Word - KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA (CLP 2015).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

Varnostni list: Agarose

Varnostni list: Agarose Verzija: 1.0 sl datum priprave: 15.07.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla Registracijska številka (REACH) 1.3 Podrobnosti

Prikaži več

Microsoft Word - PARKETOLIT 1554A SL.doc

Microsoft Word - PARKETOLIT 1554A SL.doc Datum zadnje revidirane izdaje: 14.01.2013 Zamenjuje izdajo: / VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN DRUŽBE / PODJETJA: Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka:

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL PULITORE BAGNO Datum priprave: Sprememba: Številka različice/popravka: 1 Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifika

VARNOSTNI LIST DEXAL PULITORE BAGNO Datum priprave: Sprememba: Številka različice/popravka: 1 Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifika Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Koda proizvoda: 16126971 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 100320 CAS-številka: 21462-39-5 Število ES: 244-398-6 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Microsoft Word - GLADE DISCREET RELAXING ZEN (CLP).doc

Microsoft Word - GLADE DISCREET RELAXING ZEN (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka GLADE DISCREET RELAXING ZEN 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec

Prikaži več

Microsoft Word - Litijev karbonat.doc

Microsoft Word - Litijev karbonat.doc Varnostni list Datum izdaje: 04.11.2003 Nadomesti izdajo 27.04.2002 1. Identifikacija snovi/pripravka in podatki o dobavitelju Identifikacija snovi ali pripravka Trgovsko ime: Uporaba snovi/pripravka:

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: um Številka artikla: 105602 CAS-številka: 96829-58-2 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

EG-SDB

EG-SDB ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi Sredstvo za ročno predpomivanje

Prikaži več

22020_(SL)

22020_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 105439 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo. Uporaba snovi / pripravka

Prikaži več

SANITEC - CREMA DI SAPONE.pdf

SANITEC - CREMA DI SAPONE.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime SANITEC CREMA DI SAPONE Šifra [1020, 1021, 1012, 1052] chemius.net/suu51 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

VARNOSTNI LIST SISTEMA CASA-DEO SPRAY PER AMBIENTI 2IN1-FIORI DI PRIMAVERA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stra

VARNOSTNI LIST SISTEMA CASA-DEO SPRAY PER AMBIENTI 2IN1-FIORI DI PRIMAVERA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stra Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem

Prikaži več

UZIN_SC_960_(SI)

UZIN_SC_960_(SI) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor uporabe SU19 Gradbeništvo

Prikaži več

Fujivest_Super_Powder[SI_v4]

Fujivest_Super_Powder[SI_v4] stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

Varnostni list: Potassium hydrogen carbonate

Varnostni list: Potassium hydrogen carbonate Verzija: 1.0 sl datum priprave: 17.07.2015 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Potassium hydrogen carbonate Številka artikla 9437 Registracijska

Prikaži več

Syngenta Agro d.o.o. Datum priprave: Verzija: 3.0 VARNOSTNI LIST ETALFIX PRO 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifi

Syngenta Agro d.o.o. Datum priprave: Verzija: 3.0 VARNOSTNI LIST ETALFIX PRO 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifi 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikacija pripravka Trgovsko ime pripravka Koda A14939A 1.2 Pomembne identificirane uporabe in odsvetovane rabe Namen uporabe Odsvetovane uporabe

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: Molekulska formula: CH2Cl2 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 6 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka Številka artikla: 170130 100676 CAS-številka: 7791-18-6 Število ES: 232-094-6 Pomembne identificirane uporabe snovi ali

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

MQ LANENO OLJE.pdf

MQ LANENO OLJE.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime Kemijsko ime Olje iz lanenega semena (CAS: 8001261, EC: 2322786) REACH Registracijska številka chemius.net/cqs75

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbama (ES) št. 1907/2006 in 453/2010 Sacron 45 DG Verzija: 2.0 Datum priprave/spremembe Ti VL (varnostni listi)

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbama (ES) št. 1907/2006 in 453/2010 Sacron 45 DG Verzija: 2.0 Datum priprave/spremembe Ti VL (varnostni listi) Ti VL (varnostni listi) se držijo standardov in predpisanih zahtev iz Republike Slovenije in morda ne bodo ustrezali predpisanim zahtevam v drugih državah. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

Prikaži več

Številka različice: 2.0 Steklena mineralna volna - Izolacijski papir

Številka različice: 2.0 Steklena mineralna volna - Izolacijski papir Številka različice: 2.0 Steklena mineralna volna - Izolacijski papir VARNOSTNI LIST Skladno z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II, spremenjeno., Uredba Komisije (EU) št. 2015/830 z dne 28. maja 2015.

Prikaži več

d.d.

d.d. VARNOSTNI LIST JUBOCID Stran 1/6 Datum izdaje 10. 02.2009 Verzija 07 1. IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Trgovsko ime pripravka: Tehnično ime, uporaba: Proizvajalec/dobavitelj: Nujni primeri

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Datum dopolnjene izdaje Verzija Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Datum dopolnjene izdaje Verzija Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1. Datum dopolnjene izdaje 14.01.2011 Verzija 9.7 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Kataloška št. Registracijska številka REACH 9974 (glicerol) Registracijska številka

Prikaži več

Microsoft Word - C162

Microsoft Word - C162 1. Identifikacija pripravka in družbe/podjetja 1.1. Identifikacija pripravka 1.2. Uporaba pripravka: Negovalno sredstvo za nerjaveča jekla za profesionalno uporabo pakirano kot aerosol 1.3. Podatki o proizvajalcu/dobavitelju

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Datum izdelave: Datum prejšnje izdaje: Izdaja: 2 Kalii permanganas Potassium

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Datum izdelave: Datum prejšnje izdaje: Izdaja: 2 Kalii permanganas Potassium 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: KALIJEV PERMANGANAT Cas št: 7722-64-7 Indeks št: 025-002-00-9 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Microsoft Word P-104 GEL za regeneracijo poškodovanih delov odtisne gume.doc

Microsoft Word P-104 GEL za regeneracijo poškodovanih delov odtisne gume.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 15.4.2005 Ime izdelka: P-104 GEL za regeneracijo poškodovanih delov odtisne gume Datum revidirane revizije: 07.10.2008 Štev. revidirane revizije: 1 1. Identifikacija

Prikaži več

MAXFORCE QUANTUM.pdf

MAXFORCE QUANTUM.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime MAXFORCE QUANTUM 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba Insekticid

Prikaži več

UZIN_KR_416_Comp_B_(SI)

UZIN_KR_416_Comp_B_(SI) stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor uporabe SU19 Gradbeništvo

Prikaži več

Varnostni list Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Ime izdelka : AIR DUSTER FG Datum izstavitve : Version : 4.0 Ref.št.: BDS000422_25_

Varnostni list Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Ime izdelka : AIR DUSTER FG Datum izstavitve : Version : 4.0 Ref.št.: BDS000422_25_ ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka AIR DUSTER FG Aerosol 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Čistila - precizijska

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Microsoft Word - GLADE AUTOMATIC SPRAY FIORI DI LAVANDA & GELSOMINO (CLP).doc

Microsoft Word - GLADE AUTOMATIC SPRAY FIORI DI LAVANDA & GELSOMINO (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec zraka. Odsvetovane uporabe:

Prikaži več

VARNOSTNI LIST V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), Priloga II (453/2010) - Evropa SERAMAN SENSITIVE Verzija : 1 ODDELEK 1: Identifikacija sn

VARNOSTNI LIST V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), Priloga II (453/2010) - Evropa SERAMAN SENSITIVE Verzija : 1 ODDELEK 1: Identifikacija sn VARNOSTNI LIST V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), Priloga II (453/2010) Evropa Verzija 1 ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime proizvoda Šifra

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 StoColor Silco G Ref. Rev. št. 1.2 MA /D Datum priprave/spreme mbe Datum priprav

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 StoColor Silco G Ref. Rev. št. 1.2 MA /D Datum priprave/spreme mbe Datum priprav Ref. Rev. št. 1.2 MA10000569/D Datum 12.10.2017 priprave/spreme mbe Datum priprave 20.10.2017 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime 1.2 Pomembne

Prikaži več

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 varnostnega lista ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime Koda proizvoda A14028B 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več