Microsoft Word - GLADE DISCREET RELAXING ZEN (CLP).doc

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - GLADE DISCREET RELAXING ZEN (CLP).doc"

Transkripcija

1 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka GLADE DISCREET RELAXING ZEN 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec zraka. Odsvetovane uporabe: Uporabljati samo v skladu z navodili za uporabo. Hraniti zunaj dosega domačih živali. Ne prebadati membrane. Ne postavljati na lakirane lesene površine. Ne uporabljati v majhnih zaprtih prostorih brez ustreznega prezračevanja. Ljudje, ki so (pre)občutljivi na sestavine dišav, morajo ta izdelek uporabljati previdno. Uporaba osvežilcev zraka ne nadomešča dobrih higienskih navad. 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista: DobaviteljProizvajalec: S.C. Johnson Italy S.r.l, P. le M.M. Burke, 3, Arese - Milano, Italija Tel.: , fax: Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list:scj.numero.verde@scj.com Distributer za Slovenijo: ARC-Kranj, d.o.o., Hrastje 52k, 4000 Kranj Tel.: od 7.00 do Fax.: Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: andreja.b.kolman@arc.si 1.4 Telefonska številka za nujne primere: Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112. ODDELEK 2: DOLOČITEV NEVARNOSTI 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi: Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) EC: Klasifikacija nevarnosti Kategorija nevarnosti Identifikacija nevarnosti Škodljivo za vodne organizme, z Kronična strupenost za vodno okolje Skupina 3 dolgotrajnimi 2.2 Elementi etikete: Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št (CLP): Stran 1 od 13

2 Stavki o nevarnosti: H412 Previdnostni stavki: P101 P102 P305 + P351 + P338 P301 + P312 P264 Škodljivo za vodne Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Po uporabi temeljito umiti roke. Dodatne informacije: Uporabljati samo v skladu z navodili za uporabo. Hraniti zunaj dosega domačih živali. Ne prebadati membrane. Ne postavljati na lakirane lesene površine. Ne uporabljati v majhnih zaprtih prostorih brez ustreznega prezračevanja. Ljudje, ki so (pre)občutljivi na sestavine dišav, morajo ta izdelek uporabljati previdno. Uporaba osvežilcev zraka ne nadomešča dobrih higienskih navad. Dodatne informacije za električni aparat: Med delovanjem električnega osvežilca, naprave ne prekrivajte z ničemer. Naprava se med delovanjem lahko rahlo segreje. Ne dotikajte se je s kovinskimi predmeti ali mokrimi rokami. Vsebuje 3-p-kumenil-2-, 1-(2,6,6-trimetil-1,3-cikloheksadien-1-il)-2-buten-1-on, d-limonen, 2,4- dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid, etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat, geranil acetat. Lahko povzroči alergijski odziv. 2.3 Druge nevarnosti: ODDELEK 3: SESTAVAPODATKI O SESTAVINAH 3.1. Snov: 3.2 Zmes: X Kemijsko ime 3a,4,5,6,7,7a-heksahidro-4,7- metan-1h-inden-6-il 2-feniletanol silikon dioksid 2-tert-butilcikloheksil acetat Št. CAS Št. EC Št. INDEX Konc. [%] >= 1,00 - < 5,00 Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št (CLP) Eye Irrit. 2B, H319 Aquatic Chronic 2, H411 >= < 5.00 Eye Irrit. 2A, H319 Acute Tox. 4, H302 >= 1,00 - < 5,00 Registrska številka >= < 5.00 Aquatic Chronic 2, H411 d-limonen >= < 1.00 Flam. Liq. 3, H226 Stran 2 od 13

3 3-p-kumenil-2- heksil acetat 2,4-dimetilcikloheks-3-en-1- karbaldehid 2,6-di-tert-butil-p-kresol Geranil acetat undekan-4-olid etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat Skin Irrit.2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute. 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 >= < 1.00 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 >= < 1.00 Aquatic Chronic 2, H411 >= < 1.00 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2A, H319 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412 >= < 1.00 Aquatic Chronic 1, H410 Aquatic Acute. 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412 >= < 0.50 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 >= < 0.50 Aquatic Chronic 3, H412 >= < 0.50 Aquatic Chronic 2, H411 Skin Sens. 1B, H317 Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov H je navedeno v točki 16. ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč: Vdihavanje: Ni posebnih navodil Stik s kožo: Kožo temeljito sprati z obilo vode. V primeru trajajočega draženja poiskati zdravniško pomoč Stik z očmi: Oči temeljito sprati z obilo vode. V primeru trajajočega draženja poiskati zdravniško pomoč Zaužitje: V primeru težav poiskati zdravniško pomoč. 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli: Vdihavanje: Pri uporabi v skladu z navodili ni pričakovati škodljivih učinkov. Stik s kožo: Lahko povzroči draženje kože. Pri uporabi v skladu z navodili ni pričakovati škodljivih učinkov. Stik z očmi: Lahko povzroči draženje oči. Pri uporabi v skladu z navodili ni pričakovati škodljivih učinkov. Zaužitje: Pri uporabi v skladu z navodili ni pričakovati škodljivih učinkov. Stran 3 od 13

4 4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja: Če ni drugih podatkov, glej ukrepe za prvo pomoč. ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI 5.1 Sredstva za gašenje: Ustrezna sredstva za gašenje: Sredstva za gašenje prilagoditi trenutnim razmeram in okoliščinam. Primerno: Ogljikov dioksid CO2, gasilni aparat, razpršen vodni curek, alkoholno obstojna pena Neustrezna sredstva za gašenje: 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo: V primeru požara aliin eksplozije ne vdihavati dimaplinov. Izpostavljenost produktom razkroja izdelka je lahko tvegana za zdravje. 5.3 Nasvet za gasilce: V primeru požara uporabiti samostojni izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137) in opremo. Nositi primerno zaščitno obleko in rokavice (SIST EN 469). Pri izbiri osebne varovalne opreme upoštevati EN in domačelokalne standarde. 5.4 Dodatne informacije: Kontaminirano vodo, ki je služila za gašenje, zbrati ločeno ter preprečiti iztekanje v odvodne kanale in kanalizacijo. Produkte razkroja ter kontaminirano vodo shraniti v za to namenjene zbiralnike ter odstraniti v skladu z veljavno lokalno zakonodajo. ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili: Za neizučeno osebje: Nositi osebno varovalno opremo (Glej poglavje 8) Za reševalce: Ni posebnih napotkov. 6.2 Okoljevarstveni ukrepi: Preprečiti izpust v kanalizacijo. Izdelka ni dovoljeno zlivati v površinske vode in kanalizacijo. Preprečiti nadaljnjo razlitje, če je dostop varen za posameznika. Če pride do kontaminacije rek in jezer ali razlitja v kanalizacijo, je potrebno nemudoma obvestiti za to pristojne organe = center za obveščanje (112). S primerno zbirno posodo preprečiti dodatno onesnaženje okolja. 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: Za zadrževanje: Razlite izdelke absorbirtati z inertnim materialom (npr. pesek, silika gel, vezivo za kisline, univerzalno vezivo, žagovina) Za čiščenje: Stran 4 od 13

5 Odstraniti ostanke z mesta razlitja. Zbrani material hraniti v primernih, zaprtih zabojnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s točko 13) Druge informacije: Jih ni. 6.4 Sklicevanje na druge oddelke: Glejte Oddelek 7 za informacije o varnem rokovanju. Glejte Oddelek 8 za informacije o osebni zaščitni opremi. Glejte Oddelek 13 za informacije o odstranjevanju. ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje: Upoštevati osebne varnostne ukrepe v poglavju 8. Varnostni ukrepi pred požarom: uporabiti standardne preventivne ukrepe. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo: Izdelka ne zamrzujte. Hraniti zunaj dosega otrok. Do razgradnje ne pride, če se proizvod skladišči in uporablja v skladu z navodili. 7.3 Posebne končne uporabe: Osvežilec zraka (za končne potrošnike = zasebna gospodinjstva). ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTIOSEBNA ZAŠČITA 8.1 Parametri nadzora: Proizvod ne vsebuje snovi, za katere so določene mejne vrednosti. Upoštevati EN in domačelokalne standarde. 8.2 Nadzor izpostavljenosti: Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor: Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema: Zaščita za očiobraz: Ni posebnih priporočil. Zaščita rok: Pri daljšem in ponavljajočem stiku, nositi ustrezne zaščitne rokavice. Zaščita dihal: Pri uporabi v skladu z navodili, ni potrebna uporaba zaščitne opreme za dihala. Zaščita kože in telesa: Ni posebnih priporočil. Zaščita pred toplotno nevarnostjo: Stran 5 od 13

6 Dodatne informacije: Pred odmori in ob koncu dela si temeljito umiti roke Nadzor izpostavljenosti okolja: Upoštevati ukrepe v poglavju 6. ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih: Videz: Gel, roza barve. Vonj: Specifičen. Mejne vrednosti vonja: ph: Tališčeledišče: Začetno vrelišče in območje vrelišča: Plamenišče: 70 C približno Hitrost izparevanja: Vnetljivost (trdno plinasto): Izdelek ni vnetljiv. Zgornjespodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: Parni tlak: Parna gostota: Relativna gostota: gcm3 (ocena) Topnost: Porazdelitveni koeficient n-oktanolvoda: Temperatura samovžiga: Temperatura razpadanja: Viskoznost, dinamična: Viskoznost, kinematična: Eksplozivne lastnosti: Oksidativne lastnosti: 9.2 Drugi podatki: Ni drugih podatkov. ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 10.1 Reaktivnost: Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih reakcij Kemijska stabilnost: Proizvod je stabilen pri normalnih pogojih shranjevanja Možnost poteka nevarnih reakcij: Niso znane Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Visoka temperatura in neposredna sončna svetloba Nezdružljivi materiali: Niso znani. Stran 6 od 13

7 10.6 Nevarni produkti razgradnje: Do razgradnje ne pride, če se proizvod skladišči in uporablja v skladu z navodili. ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih: Akutna oralna toksičnost: Ime Metoda Vrsta Odmerek Proizvod LD50 (ocena) > mgkg 3a,4,5,6,7,7a-heksahidro-4,7- metan-1h-inden-6-il EU CLP LD50 (meritev) podgana > mgkg 2-feniletanol EU CLP LD50 (meritev) podgana mgkg Silikon dioksid EU CLP LD50 podgana > mgkg 2-tert-butilcikloheksil acetat EU CLP LD50 (meritev) podgana mgkg d-limonen EU CLP LD50 podgana > mgkg 3-p-kumenil-2- EU CLP LD50 podgana mgkg Heksil acetat EU CLP LD50 podgana 41,5 gkg 2,4-dimetilcikloheks-3-en-1- karbaldehid LD50 oralno (meritev) podgana mgkg 2,6-di-tert-butil-p-kresol podgana > mgkg EU CLP LD50 Undekan-4-olid Akutna inhalacijska toksičnost: EU CLP LD50 (meritev) podgana mgkg Ime Metoda Vrsta Odmerek Čas izpostavljenosti Proizvod LC50 >5mgl 4 ure 2-feniletanol EU CLP LC50 (prah podgana > 4,63 mgl 4 ure in meglica) silikon dioksid EU CLP LD50 (prah in meglica) podgana >2,08 mgl 4 ure Akutna dermalna toksičnost: Ime Metoda Vrsta Odmerek Proizvod LD50(ocena) > mgkg 3a,4,5,6,7,7a-heksahidro-4,7- metan-1h-inden-6-il EU CLP LD50 zajec > mgkg 2-feniletanol EU CLP LD50 zajec > mgkg Silikon dioksid LD50 zajec > mgkg 2-tert-butilcikloheksil acetat EU CLP LD50 zajec > mgkg d-limonen LD50 zajec > 5 gkg 3-p-kumenil-2- EU CLP LD50 podgana > mgkg Stran 7 od 13

8 Heksil acetat EU CLP LD50 zajec > mgkg 2,4-dimetilcikloheks-3-en-1- EU CLP LD50 zajec > mgkg karbaldehid 2,6-di-tert-butil-p-kresol EU CLP LD50 podgana > mgkg Undekan-4-olid EU CLP LD50 podgana > mgkg Jedkost za kožodraženje kože: Na podlagi razpoložljivih podatkov, klasifikacijski kriteriji niso doseženi. Resne okvare oči draženje oči: Na podlagi razpoložljivih podatkov, klasifikacijski kriteriji niso doseženi. Preobčutljivost kože: Na podlagi razpoložljivih podatkov, klasifikacijski kriteriji niso doseženi. Mutagenost zarodnih celic: Na podlagi razpoložljivih podatkov, klasifikacijski kriteriji niso doseženi. Rakotvornost: Na podlagi razpoložljivih podatkov, klasifikacijski kriteriji niso doseženi. Strupenost za razmnoževanje: Na podlagi razpoložljivih podatkov, klasifikacijski kriteriji niso doseženi. STOT enkratna izpostavljenost: Na podlagi razpoložljivih podatkov, klasifikacijski kriteriji niso doseženi. STOT ponavljajoča se izpostavljenost: Na podlagi razpoložljivih podatkov, klasifikacijski kriteriji niso doseženi. Nevarnost pri vdihavanju: Na podlagi razpoložljivih podatkov, klasifikacijski kriteriji niso doseženi. ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI Proizvod ni bil testiran Strupenost: Akutna strupenost Kronična strupenost za Sestavina 3a,4,5,6,7,7a- heksahidro-4,7-metan- 1H-inden-6-il za vodno okolje M-Faktor vodno okolje Strupeno za vodne M-Faktor 2-feniletanol Silikon dioksid 2-tert-butilcikloheksil acetat d-limonen Zelo strupeno za vodne organizme. Strupeno za vodne 1 Zelo strupeno za vodne 1 Stran 8 od 13

9 3-p-kumenil-2- Heksil acetat Strupeno za vodne 2,4-dimetilcikloheks- 3-en-1-karbaldehid 2,6-di-tert-butil-pkresol Geranil acetat Zelo strupeno za vodne organizme. predlagana Škodljivo za vodne 1 Zelo strupeno za vodne Škodljivo za vodne 1 Undekan-4-olid Škodljivo za vodne Etil 2,3-epoksi-3- fenilbutirat Strupeno za vodne 12.2 Obstojnost in razgradljivost: Sestavina 3a,4,5,6,7,7a-heksahidro-4,7- metan-1h-inden-6-il Biološka razgradljivost Čas izpostavljenosti Povzetek 2-feniletanol Silikon dioksid 2-tert-butilcikloheksil acetat d-limonen 3-p-kumenil-2- Heksil acetat 2,4-dimetilcikloheks-3-en-1- karbaldehid 2,6-di-tert-butil-p-kresol Geranil acetat 80 % 28 dni Biološko razgradljivo. 65,5 % 28 dni Biološko razgradljivo. > 70 % 28 dni Biološko razgradljivo. Stran 9 od 13

10 Undekan-4-olid 82 % 99.7 % 74 % 28 dni 28 dni 28 dni Biološko razgradljivo. Etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat 53 % 28 dni Ni biološko razgradljivo Zmožnost kopičenja v organizmih bioakumulacijski potencial: Sestavina 3a,4,5,6,7,7a-heksahidro- 4,7-metan-1H-inden-6-il Faktor kopičenja v organizmu (BCF) Porazdelitveni koeficient n-oktanol voda: 2-feniletanol 1,38 silikon dioksid 2-tert-butilcikloheksil acetat d-limonen 360,5 4,38 3-p-kumenil-2-3,4 Heksil acetat 2,4-dimetilcikloheks-3- en-1-karbaldehid 2,6-di-tert-butil-p-kresol ,17 Geranil acetat 4,04 Undekan-4-olid 3,6 Etil 2,3-epoksi-3- fenilbutirat 2, Mobilnost: Sestavina Končna točka Vrednost 3a,4,5,6,7,7a-heksahidro-4,7- metan-1h-inden-6-il 2-feniletanol Silikon dioksid Ni podatka 2-tert-butilcikloheksil acetat Ni podatka d-limonen Koc p-kumenil-2- log Koc 3,05 Heksil acetat log Koc 2,47 2,4-dimetilcikloheks-3-en-1- karbaldehid Stran 10 od 13

11 2,6-di-tert-butil-p-krezol log Koc 4,362 Geranil acetat log Koc 3,06 Ni podatka Undekan-4-olid Etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat log Koc 2, Rezultati ocene PBT in vpvb: Sestavina 3a,4,5,6,7,7a-heksahidro-4,7-metan- 1H-inden-6-il 2-feniletanol Silikon dioksid 2-tert-butilcikloheksil acetat d-limonen 3-p-kumenil-2- Heksil acetat 2,4-dimetilcikloheks-3-en-1- karbaldehid 2,6-di-tert-butil-p-kresol Geranil acetat Undekan-4-olid Etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat Rezultat 12.6 Drugi škodljivi učinki: ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE 13.1 Metode ravnanja z odpadki: Ostankov in odpadkov ni dovoljeno odvreči v kanalizacijo. Ne kontaminirati ribnikov, vodnih poti ali jarkov z izdelkom ali uporabljeno embalažo. Reciklirati prazno embalažo. Ne ponovno uporabiti prazne embalaže. Ravnati se mora v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Odstranjevanje mora biti v skladu z aen in domačolokalno zakonodajo. ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU Kopenski transport: V skladu z veljavno zakonodajo izdelek ni klasificiran kot nevaren za kopenski transport. Pomorski transport: V skladu z veljavno zakonodajo izdelek ni klasificiran kot nevaren za pomorski transport. Stran 11 od 13

12 Zračni promet: V skladu z veljavno zakonodajo izdelek ni klasificiran kot nevaren za zračni transport. ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI 15.1 Predpisizakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes: Varnostni list je skladen z Uredbo (ES) št Uredba (ES) št Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št in Uredbe Komisije (ES) št ter Direktive Sveta 76769EGS in direktiv Komisije 91155EGS, 9367EGS, 93105ES in ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št ) - s spremembami in dopolnitvami - Uredba (ES) št Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67548EGS in ES ter spremembi Uredbe (ES) št s spremembami in dopolnitvami - Zakon o kemikalijah ZKem - Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št in 6915) - Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 8406, 10606, 11007, 6711, 6811 popr., 1814, 5715, in 216 popr.) - Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga ADR - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št , 3905, 5307, 10210, 4311 ZVZD-1 in 3815) - Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur l. RS, št. 2905, 2306, 1711 ZTZPUS-1 in 7611) - Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C , z vsemi spremembami in dopolnitvami) - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št ) 15.2 Ocena kemijske varnosti: ODDELEK 16: DRUGI PODATKI Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista: Oddelek 2, 15. Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu: Stran 12 od 13

13 Reference ključne literature in virov podatkov: - SAFETY DATA SHEET Glade Discreet Relaxing Zen, S.C. Johnson Italy S.r.l., P.le M.M. Burke, 3, ARESE Milano. Metode uporabljene za razvrstitev zmesi: Seznam stavkov o nevarnosti: H226 H302 H315 H317 H319 H400 H410 H411 H412 Vnetljiva tekočina in hlapi. Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Zelo strupeno za vodne organizme. Zelo strupeno za vodne Strupeno za vodne Škodljivo za vodne Informacije navedene v tem varnostnem listu so zgolj vodilo za varno uporabo, shranjevanje, transport, odstranjevanje in ravnanje z izdelkom. Informacije v njem so resnične in predstavljajo podatke v skladu z našim najboljšim znanjem na dan izdaje dokumenta. Vsi podatki, navodila in priporočila v varnostnem listu so napisani brez garancije. Informacije se navezujejo samo na imenovane specifične materiale in ne veljajo za te materiale uporabljene v kombinaciji z drugimi materiali ali v kakšnem drugem postopku, razen če je to navedeno v tekstu. Stran 13 od 13

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba:

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Dišava za pomivalni stroj z vonjem

Prikaži več

Microsoft Word - GLADE AUTOMATIC SPRAY FIORI DI LAVANDA & GELSOMINO (CLP).doc

Microsoft Word - GLADE AUTOMATIC SPRAY FIORI DI LAVANDA & GELSOMINO (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec zraka. Odsvetovane uporabe:

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Lavanda Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Lavanda. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc Varnostni List DOWN WASH DIRECT ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: DOWN WASH DIRECT Koda izdelka: 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Microsoft Word - KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA (CLP 2015).doc

Microsoft Word - KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA (CLP 2015).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Bouquet Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Bouquet. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Tophybrid Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Koda: 479842 BELINKA TOPHYBRID 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi

Prikaži več

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc Varnostni List SOFTSHELL PROOF (Wash-In) ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: SOFTSHELL PROOF (Wash-In) Koda izdelka: 45 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Vsebuje: zmes: trinatrijev 4-benzoilamino-6-(6-etensulfonil-1-sulfatonaftalen-2-ilazo)-5-hidroksinaftalen-2,7-

Prikaži več

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc VARNOSTNI LIST Stran: 1 / 7 Datum izdaje: julij 2013 Datum revidirane izdaje: sept.2017 Verzija: 05 MEGAMAX detergent za ročno pomivanje posode ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator

Prikaži več

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc Varnostni List BALZAM ZA USNJE ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: BALZAM ZA USNJE Koda izdelka: 86 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : 291180 V001.2 predelano dne: 04.08.2014 Datum tiskanja: 07.05.2015 ODDELEK 1: Identifikacija

Prikaži več

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij Stran 1/7 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: PER BAGNO ANTISTATIC 1.2. Uporaba snovi ali pripravka: detergent za kopalnice 1.3. Podatki o dobavitelju:

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_ Stran:1/6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Trgovsko ime: Šifra izdelka: PICCOMAT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Interier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: BELINKA INTERIER 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 Ime izdelka - KOMPOTELA VG 6. - KOMPOTELA VG 68. - KOMPOTELA VG 100.

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX DIAMOND POLISH zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO PROFUMO DI LEGNO DI CEDRO E ORCHIDEA VIOLA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/po

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO PROFUMO DI LEGNO DI CEDRO E ORCHIDEA VIOLA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/po Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka Koda proizvoda: 16130997 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Koncentriran

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK 1 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikacija snovi ali pripravka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe PREMAZ ZA TLA 1.3 Podatki o proizvajalcu

Prikaži več

1

1 Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka: Dodatek za injekcijsko maso. INJEKTIN F3 Proizvajalec: TKK Proizvodnja

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST Ime izdelka Belinka Oil Exterier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Belinka Oil Exterier Koda: 481343 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

VARNOSTNI LIST MOL DYNAMIC SPRINT 2T Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija sno

VARNOSTNI LIST MOL DYNAMIC SPRINT 2T Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija sno Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Olje za dvotaktne motorje Odsvetovane

Prikaži več

report.pdf

report.pdf Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Stran 1 od 7 Datum izdaje: 15.07.2015 Datum

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK Datum izdaje: 28.7.2016 Datum obdelave: 28.7.2016 Verzija: 4.00 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : ESTA Kieserit M ESTA Kieserit fine ESTA

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO INCONTRI AVVOLGENTI PROFUMO DI ORCHIDEA VIOLA E DI LEGNO DI CEDRO Datum priprave: Sprememba:

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO INCONTRI AVVOLGENTI PROFUMO DI ORCHIDEA VIOLA E DI LEGNO DI CEDRO Datum priprave: Sprememba: Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka AVVOLGENTI PROFUMO DI ORCHIDEA VIOLA E DI LEGNO Koda: F.4301.001 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NOVOSTI NA PODROČJU NEVARNIH KEMIKALIJ GHS 1 mag. Sandra SENČIČ KOVA d.o.o., Celje NOVOSTI GHS Uredba (ES) št. 1272/2008 z dne 16.12.2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX TYRE FOAM CLEANER zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: Številka različice/popravka: 2 Stran 1 od 12 ODDELE

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: Številka različice/popravka: 2 Stran 1 od 12 ODDELE Stran 1 od 12 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Dišava za pomivalni stroj z vonjem

Prikaži več

VARNOSTNI LIST SISTEMA CASA-DEO SPRAY PER AMBIENTI 2IN1-FIORI DI PRIMAVERA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stra

VARNOSTNI LIST SISTEMA CASA-DEO SPRAY PER AMBIENTI 2IN1-FIORI DI PRIMAVERA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stra Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem

Prikaži več

1

1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka GRAISSE ALIMENTAIRE FPS Razsuto stanje 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Maziva

Prikaži več

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 3. 5. 2000 Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 6 1. Identifikacija snovi / pripravka in podatki o dobavitelju: Identifikacija snovi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL LAVATRICE IGIENIZZANTE CON BICARBONATO Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 10 ODDEL

VARNOSTNI LIST DEXAL LAVATRICE IGIENIZZANTE CON BICARBONATO Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 10 ODDEL Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Koda: PF0886 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Tekoči detergent

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL PULITORE BAGNO Datum priprave: Sprememba: Številka različice/popravka: 1 Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifika

VARNOSTNI LIST DEXAL PULITORE BAGNO Datum priprave: Sprememba: Številka različice/popravka: 1 Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifika Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Koda proizvoda: 16126971 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo

Prikaži več

Safety Data Sheet

Safety Data Sheet VARNOSTNI LIST V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 7. 2. 2002 Ime izdelka: P 55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 4 1. Identifikacija snovi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO INCONTRI AVVOLGENTI PROFUMO DI ORCHIDEA VIOLA E DI LEGNO DI CEDRO Datum priprave: Sprememba:

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO INCONTRI AVVOLGENTI PROFUMO DI ORCHIDEA VIOLA E DI LEGNO DI CEDRO Datum priprave: Sprememba: Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka AVVOLGENTI PROFUMO DI ORCHIDEA VIOLA E DI LEGNO Koda: F.4301.001 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

Fujivest_Super_Liquid[SI_v3]

Fujivest_Super_Liquid[SI_v3] stran: 1 / 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1]

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1] stran: 1 / 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Pomožna

Prikaži več

R08_03_05_1

R08_03_05_1 Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Stran 1 od 7 Datum izdaje: 30.03.2000 Datum

Prikaži več

Napaka

Napaka VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 9 SPEKTRA STYLE Revizija št:1/ 1 Datum prve izdaje: 03-02-17 Datum izdaje:03-02-17 Izpisano:05-11-17 1. Identifikacija

Prikaži več

MSDS

MSDS VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 8 NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK Revizija št:/ 1 Datum izdaje:09-06-17 Izpisano:09-06-17 1. Identifikacija snovi/zmesi

Prikaži več

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2010

Prikaži več

VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/ / 9 BLESK -30C ZIMSKO ČISTILO VETROBRANSKIH STEKEL Verzija št:1 Datum izdaje

VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/ / 9 BLESK -30C ZIMSKO ČISTILO VETROBRANSKIH STEKEL Verzija št:1 Datum izdaje VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/2010 1 / 9 Verzija št:1 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Proizvod BLESK -30C - ZIMSKO ČISTILO

Prikaži več

Microsoft Word - EP247_Slovenian_MM2_MSDS_ doc

Microsoft Word - EP247_Slovenian_MM2_MSDS_ doc VARNOSTNI LIST V SKLADU Z ES-PREDPISI 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in 2015/830 1. ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Ime Izdelka Blagovno Ime Koda

Prikaži več

Napaka

Napaka VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 7 M notranja zidna barva bela Revizija št:5/ 7 Datum prve izdaje: 16-02-05 Datum izdaje:20-02-17 Izpisano:05-11-17 1.

Prikaži več

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1 Identifikator izdelka: Ime izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Repelent v

Prikaži več

VARNOSTNI LIST VAPE SUPER KO2 MOSCHE E ZANZARE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identif

VARNOSTNI LIST VAPE SUPER KO2 MOSCHE E ZANZARE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identif Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka Vsebuje: d-fenotrin, tetrametrin. 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

B 200 S

B 200 S 1. Identifikacija zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka 1.2. Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane uporabe Izpiralno sredstvo za profesionalno, strojno uporabo 1.3. Podrobnosti

Prikaži več

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 Datum izdaje ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi

Prikaži več

BISON TEXTILE ADHESIVE CRD 25ML*12 L136 stran: 1 / 6 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 datum izdaje: Številka različ

BISON TEXTILE ADHESIVE CRD 25ML*12 L136 stran: 1 / 6 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 datum izdaje: Številka različ stran: 1 / 6 * 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. 1.1 Identifikator izdelka.. 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe. Uporaba snovi / pripravka Lepilo.

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

1

1 INA Sjaj za gume Stran 1 od 9 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN PODATKI O DRUŽBI / PODJETJU 1.1. Identifikacija izdelka - Naziv izdelka: INA Sjaj za gume - Kemijski naziv izdelka: - - Številka registracije:

Prikaži več

SANITEC - CREMA DI SAPONE.pdf

SANITEC - CREMA DI SAPONE.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime SANITEC CREMA DI SAPONE Šifra [1020, 1021, 1012, 1052] chemius.net/suu51 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

22020_(SL)

22020_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 105439 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo. Uporaba snovi / pripravka

Prikaži več

Microsoft Word - PARKETOLIT 1554A SL.doc

Microsoft Word - PARKETOLIT 1554A SL.doc Datum zadnje revidirane izdaje: 14.01.2013 Zamenjuje izdajo: / VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN DRUŽBE / PODJETJA: Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka:

Prikaži več

GC_Fuji_Plus_EWT_Powder[SI_v3]

GC_Fuji_Plus_EWT_Powder[SI_v3] stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Varnostni list: Bromothymol blue indicator solution

Varnostni list: Bromothymol blue indicator solution Verzija: 1.0 sl datum priprave: 31.08.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla 9947 Registracijska številka (REACH)

Prikaži več

d.d.

d.d. VARNOSTNI LIST JUBOCID Stran 1/6 Datum izdaje 10. 02.2009 Verzija 07 1. IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Trgovsko ime pripravka: Tehnično ime, uporaba: Proizvajalec/dobavitelj: Nujni primeri

Prikaži več

Microsoft Word - Litijev karbonat.doc

Microsoft Word - Litijev karbonat.doc Varnostni list Datum izdaje: 04.11.2003 Nadomesti izdajo 27.04.2002 1. Identifikacija snovi/pripravka in podatki o dobavitelju Identifikacija snovi ali pripravka Trgovsko ime: Uporaba snovi/pripravka:

Prikaži več

MAXFORCE QUANTUM.pdf

MAXFORCE QUANTUM.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime MAXFORCE QUANTUM 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba Insekticid

Prikaži več

Številka različice: 3 VARNOSTNI LIST (v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008) QuickRinse Datum izdaje/ zadnjega pregleda (proizvaj

Številka različice: 3 VARNOSTNI LIST (v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008) QuickRinse Datum izdaje/ zadnjega pregleda (proizvaj Stran: 1/(10) ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba: tekočino za izpiranje

Prikaži več

UZIN_SC_960_(SI)

UZIN_SC_960_(SI) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor uporabe SU19 Gradbeništvo

Prikaži več

ALPINA_EXPERT_UNIGRUND_(SI)

ALPINA_EXPERT_UNIGRUND_(SI) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

5530# _1#ALPINA_DECKWEISS#SI

5530# _1#ALPINA_DECKWEISS#SI stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

EG-SDB

EG-SDB ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi Sredstvo za ročno predpomivanje

Prikaži več

4902# #CAPATECT_PUTZGRUND#SI

4902# #CAPATECT_PUTZGRUND#SI stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Syngenta Agro d.o.o. Datum priprave: Verzija: 3.0 VARNOSTNI LIST ETALFIX PRO 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifi

Syngenta Agro d.o.o. Datum priprave: Verzija: 3.0 VARNOSTNI LIST ETALFIX PRO 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifi 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikacija pripravka Trgovsko ime pripravka Koda A14939A 1.2 Pomembne identificirane uporabe in odsvetovane rabe Namen uporabe Odsvetovane uporabe

Prikaži več

Rehsfil0

Rehsfil0 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba : Sredstvo za varstvo

Prikaži več

4930# _21#ALPINA_LIVINGSTYLE#SI

4930# _21#ALPINA_LIVINGSTYLE#SI stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Rehsfil0

Rehsfil0 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba : Sredstvo za varstvo

Prikaži več

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Interna identifikacija 14277 DE120 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

(sd1282_-_WUNDER-BAUM_Gr\374ner_Apfel_Tree_\(SI\))

(sd1282_-_WUNDER-BAUM_Gr\374ner_Apfel_Tree_\(SI\)) stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka osvežilec

Prikaži več

Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), PRILOGA II, spremenjeno z Uredbo (EU) št. 830/ Slovenija VARNOSTNI LIST INFRALIT PE ODDELEK 1

Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), PRILOGA II, spremenjeno z Uredbo (EU) št. 830/ Slovenija VARNOSTNI LIST INFRALIT PE ODDELEK 1 Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), PRILOGA II, spremenjeno z Uredbo (EU) št. 830/2015 Slovenija VARNOSTNI LIST INFRALIT PE 831714 ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator

Prikaži več

UZIN_KR_416_Comp_B_(SI)

UZIN_KR_416_Comp_B_(SI) stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor uporabe SU19 Gradbeništvo

Prikaži več

SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora bi

SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora bi SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti

Prikaži več

PLIVAsept blue.pdf

PLIVAsept blue.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka Trgovsko ime PLIVA sept blue 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Prikaži več

Varnostni list: Orion Clean Card PRO

Varnostni list: Orion Clean Card PRO varnostnega lista skladno z Direktivo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Verzija: 1.0 sl datum priprave: 07.12.2018 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: um Številka artikla: 105602 CAS-številka: 96829-58-2 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

MQ LANENO OLJE.pdf

MQ LANENO OLJE.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime Kemijsko ime Olje iz lanenega semena (CAS: 8001261, EC: 2322786) REACH Registracijska številka chemius.net/cqs75

Prikaži več

1

1 Stran 1 od 9 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 11 Identifikator izdelka Trgovsko ime zmesi: 12 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporabe snovi/zmesi:

Prikaži več

Microsoft Word - Baygon Protector M&Z.doc

Microsoft Word - Baygon Protector M&Z.doc Stran 1 /6 VARNOSTNI LIST Datum izdaje: 06.06.2003 Ime produkta: BAYGON PROTECTOR MOSCHE E ZANZARE FLIES & MOSQUITOES MUHE IN KOMARJI Datum revidirane izdaje: 14.01.2005 1. IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA IN

Prikaži več

21596_(SL)

21596_(SL) stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 107239 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge

Prikaži več

Fujivest_Super_Powder[SI_v4]

Fujivest_Super_Powder[SI_v4] stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

Microsoft Word P-104 GEL za regeneracijo poškodovanih delov odtisne gume.doc

Microsoft Word P-104 GEL za regeneracijo poškodovanih delov odtisne gume.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 15.4.2005 Ime izdelka: P-104 GEL za regeneracijo poškodovanih delov odtisne gume Datum revidirane revizije: 07.10.2008 Štev. revidirane revizije: 1 1. Identifikacija

Prikaži več

Microsoft Word - g57_en.doc

Microsoft Word - g57_en.doc Stran 1 od 5 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Informacije o izdelku št. g57 Naziv izdelka: Extractum Chamomillae fluid. 1:1 Camomile extract Kamillenfluidextrakt Dobavitelj izdelka/odgovorna

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: Molekulska formula: CH2Cl2 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Varnostni list: Agarose

Varnostni list: Agarose Verzija: 1.0 sl datum priprave: 15.07.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla Registracijska številka (REACH) 1.3 Podrobnosti

Prikaži več

sd10350_-_Magnetic_Paint_(SLO)

sd10350_-_Magnetic_Paint_(SLO) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 120077, 120084, 208973, 260384, 231247, 376726 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), Priloga II (453/2010) - Evropa SERAMAN SENSITIVE Verzija : 1 ODDELEK 1: Identifikacija sn

VARNOSTNI LIST V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), Priloga II (453/2010) - Evropa SERAMAN SENSITIVE Verzija : 1 ODDELEK 1: Identifikacija sn VARNOSTNI LIST V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), Priloga II (453/2010) Evropa Verzija 1 ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime proizvoda Šifra

Prikaži več

TERPENTIN.pdf

TERPENTIN.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime TERPENTIN 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba Topilo. Odsvetovane

Prikaži več

XIAMETER(R) VARNOSTNI LIST V skladu z 31. členom in Prilogo II Uredbe ES o REACH Različica: 2.0 Datum dopolnjene izdaje Nadomešča datum: 20

XIAMETER(R) VARNOSTNI LIST V skladu z 31. členom in Prilogo II Uredbe ES o REACH Različica: 2.0 Datum dopolnjene izdaje Nadomešča datum: 20 PMX-0210 SILICONE FLUID 100 CS 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE 1.1 Ime proizvoda : PMX-0210 SILICONE FLUID 100 CS 1.2 Identifikacija uporabe : Sredstva za prenos toplote Maziva in aditivi Sredstva

Prikaži več

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Datum izdaje 14/01/2014 Datum obdelave Verzija 1.3 ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Oblika izdelka Zmes Ime izdelka 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

MEKOL.pdf

MEKOL.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. IDENTIFIKATOR IZDELKA Trgovsko ime MEKOL 1.2. POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE UPORABE Pomembne identificirane

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Datum izdelave: Datum prejšnje izdaje: Izdaja: 2 Kalii permanganas Potassium

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Datum izdelave: Datum prejšnje izdaje: Izdaja: 2 Kalii permanganas Potassium 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: KALIJEV PERMANGANAT Cas št: 7722-64-7 Indeks št: 025-002-00-9 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več