View Survey

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "View Survey"

Transkripcija

1 Varstvo potrošnikov pri distribuciji zavarovalnih produktov 1. Dobrodošli! Pred vami je vprašalnik, za katerega vas pozivamo, da nam skladno z 293. členom Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in št. 9/19) v roku enaindvajsetih dni od prejema priporočenega poziva zavarovalnici oziroma podružnici zavarovalnice, odgovorite v elektronski obliki. Vprašalnik je namenjen okvirnemu pregledu stanja varovanja potrošnikov pri opravljanju zavarovalnih poslov v Republiki Sloveniji, in sicer s poudarkom na vzpostavljanju ustreznih mehanizmov poslovanja (pravil, standardov, nadzora, ) pri upravljanju zavarovalnih produktov (razvoj, distribucija, sklepanje in izvajanje zavarovanj ter v okviru tega opredelitve ciljnih trgov, informiranju potrošnikov in distributerjev zavarovalnih produktov, dokumentiranju postopkov, obvladovanju nasprotij interesov, nadzoru ipd). Z vprašanji želimo tudi spodbuditi zavarovalnice in podružnice zavarovalnic, ki opravljajo zavarovalne posle v Republiki Sloveniji, k še večjemu osredotočanju na področje varovanja potrošnikov pri distribuciji zavarovalnih produktov. Prav varstvu potrošnikov namenjajo EIOPA in drugi nadzorni organi finančnih institucij v EU zadnja leta veliko pozornost, kar je privedlo do številnih zakonskih novosti. Prihodnji pregledi poslovanja subjektov nadzora Agencije bodo zato še bolj osredotočeni na preverjanje, ali subjekti nadzora ravnajo skladno z interesi potencialnih in obstoječih zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj. Vprašanja se nanašajo tudi na število zaposlenih, pri čemer se zaposlene meri po delovnem času (npr. zaposlitev za polovični delovni čas... 0,5). V primeru morebitnih dodatnih vprašanj glede izpolnjevanja vprašalnika lahko pokličite mag. Julijano Bizjak Mlakar ( ) ali pa nam pošljite sporočilo na elektronski naslov agencija@a-zn.si. Vprašalnik z vašimi izpolnjenimi podatki boste prejeli takoj po zaključeni obdelavi prejetih odgovorov. 1

2 Varstvo potrošnikov pri distribuciji zavarovalnih produktov 2. Splošna vprašanja o zavarovalnici / podružnici zavarovalnice** ** V nadaljevanju se beseda zavarovalnica smiselno uporablja tudi za podružnico zavarovalnice., * 1. Naziv in sedež zavarovalnice: * 2. Ime in priimek, elektronski naslov ter telefonska številka kontaktne osebe: 2

3 * 3. Navedite podatke o številu zaposlenih na dan na naslednjih področjih: uprava upravljanje tveganj aktuarska služba skladnost poslovanja notranja revizija informacijska tehnologija finance postopek odobritve zavarovalnih produktov prodaja zavarovalnih produktov reševanje zahtevkov za izplačilo odškodnine ali zavarovalnine vzpostavitev ustrezne ravni varstva potrošnikov pri distribuciji zavarovalnih produktov** (organizacija, pravila poslovanja, razvoj in priprava ter sprejemanje in spremljanje politik, postopkov ter ukrepov za obvladovanje nasprotij interesov in drugih tveganj z namenom zagotovitve, da se dejavnost distribucije zavarovalnih produktov izvaja v skladu z najboljšimi interesi strank) število vseh zaposlenih **...ocena * 4. Ali opravljate zavarovalne posle v zvezi z zavarovalnimi naložbenimi produkti? Če ste označili NE, v nadaljevanju preskočite vprašanja o zavarovalnih naložbenih produktih. 3

4 5. Navedite podatke o številu zaposlenih na dan na naslednjih področjih: prodaja zavarovalnih naložbenih produktov reševanje zahtevkov za izplačilo zavarovalnine pri zavarovalnih naložbenih produktih priprava dokumentov s ključnimi informacijami pri zavarovalnih naložbenih produktih vzpostavitev ustrezne ravni varstva potrošnikov pri distribuciji zavarovalnih naložbenih produktov** (organizacija, pravila poslovanja, razvoj in priprava ter sprejemanje in spremljanje politik, postopkov ter ukrepov za obvladovanje nasprotij interesov in drugih tveganj z namenom zagotovitve, da se dejavnost distribucije zavarovalnih produktov izvaja v skladu z najboljšimi interesi strank) **...ocena 6. Navedite oceno števila načrtovanih novo zaposlenih oseb do konca leta 2020 na področju vzpostavitve ustrezne ravni varstva potrošnikov (organizacija, pravila poslovanja, razvoj in priprava ter sprejemanje in spremljanje politik, postopkov ter ukrepov za obvladovanje nasprotij interesov in drugih tveganj z namenom zagotovitve, da se dejavnost distribucije zavarovalnih naložbenih produktov izvaja v skladu z najboljšimi interesi strank): * 7. Navedite oceno števila vseh načrtovanih novo zaposlenih oseb do konca leta 2020 na področju vzpostavitve ustrezne ravni varstva potrošnikov (organizacija, pravila poslovanja, razvoj in priprava ter sprejemanje in spremljanje politik, postopkov ter ukrepov za obvladovanje nasprotij interesov in drugih tveganj z namenom zagotovitve, da se dejavnost distribucije zavarovalnih produktov izvaja v skladu z najboljšimi interesi strank): 4

5 * 8. Navedite podatke o zavarovanjih za obdobje od vključno do vključno , in sicer skupaj ter ločeno po distribucijskih kanalih Skupaj znesek obračunane zavarovalne premije (v EUR) Distribucijski kanal 1: naziv znesek obračunane zavarovalne premije (v EUR) Distribucijski kanal 2: naziv znesek obračunane zavarovalne premije (v EUR) Distribucijski kanal 3: naziv znesek obračunane zavarovalne premije (v EUR) Distribucijski kanal 4: naziv znesek obračunane zavarovalne premije (v EUR) Drugi distribucijski kanali skupaj: nazivi distribucijskih kanalov znesek obračunane zavarovalne premije (v EUR) 9. Navedite podatke o zavarovalnih naložbenih zavarovanjih za obdobje od vključno do vključno , in sicer skupaj ter ločeno po distribucijskih kanalih Skupaj število polic število zavarovancev znesek obračunane zavarovalne premije (v EUR) Distribucijski kanal 1: naziv 5

6 število polic število zavarovancev znesek obračunane zavarovalne premije (v EUR) Distribucijski kanal 2: naziv število polic število zavarovancev znesek obračunane zavarovalne premije (v EUR) Distribucijski kanal 3: naziv število polic število zavarovancev znesek obračunane zavarovalne premije (v EUR) Distribucijski kanal 4: naziv število polic število zavarovancev znesek obračunane zavarovalne premije (v EUR) Drugi distribucijski kanali skupaj: nazivi distribucijskih kanalov število polic število zavarovancev 6

7 znesek obračunane zavarovalne premije (v EUR) * 10. Navedite število pravnih ali fizičnih oseb: zavarovalnih zastopnikov - zaposlenih na dan zavarovalno zastopniških družb in zastopnikov - samostojnih podjetnikov** zavarovalno posredniških družb in posrednikov samostojnih podjetnikov** bank** drugo obrazložite** ** s katerimi ste imeli na dan veljavno pogodbo za sklepanje ali posredovanje zavarovanj 7

8 Varstvo potrošnikov pri distribuciji zavarovalnih produktov 3. Odobritev zavarovalnih produktov * 11. Ali vzdržujete, izvajate in pregledujete postopek odobritve zavarovalnih produktov oziroma ali imate vzpostavljeno politiko nadzora in upravljanja zavarovalnih produktov? Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo politiko nadzora in upravljanje zavarovalnih produktov, datume sprejetja posameznega dokumenta ter organe, ki so posamezen dokument sprejeli * 12. Ali tržite le zavarovalne produkte, ki so združljivi s potrebami, značilnostmi in cilji strank, ki pripadajo ciljnemu trgu? Če ste označili DA, navedite, na kakšen način zagotavljate trženje le tistih zavarovalnih produktov, ki so združljivi s potrebami, značilnostmi in cilji strank, ki pripadajo ciljnemu trgu. * 13. Ali zagotavljate, da ima osebje, ki sodeluje pri oblikovanju in pripravi zavarovalnih produktov, potrebne spretnosti, strokovno znanje in izkušnje, da ustrezno razume prodajne zavarovalne produkte ter interese, cilje in značilnosti strank, ki pripadajo ciljnemu trgu? Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo organizacijo in upravljanje zadevnega področja, datume sprejetja posameznega dokumenta ter organe, ki so posamezen dokument sprejeli. 8

9 * 14. Ali imate vzpostavljen postopek preizkušanja vsakega zavarovalnega produkta, vključno z analizami scenarijev, kadar je ustrezno, preden se produkt prične tržiti ali kadar se ciljni trg pomembno spremeni? Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo organizacijo in upravljanje zadevnega področja, datume sprejetja posameznega dokumenta ter organe, ki so posamezen dokument sprejeli. * 15. Ali imate vzpostavljen postopek stalnega spremljanja in rednega pregledovanja vsakega zavarovalnega produkta, ki ga tržite, da bi opredelili dogodke, ki bi lahko pomembno vplivali na glavne lastnosti, kritje tveganja ali jamstva zavarovalnega produkta in ocenili, ali je zavarovalni produkt še skladen s potrebami, značilnostmi in cilji opredeljenega ciljnega trga ter ali se produkti distribuirajo na ciljnem trgu ali pa dosegajo stranke zunaj ciljnega trga? Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo organizacijo in upravljanje zadevnega področja, datume sprejetja posameznega dokumenta ter organe, ki so posamezen dokument sprejeli. 16. Če ste pri prejšnjem vprašanju označili DA, navedite za zavarovalne naložbene produkte, kakšne intervale ste določili za redno pregledovanje produktov, na osnovi česa ste določili zadevne intervale in ali ste in kakšne mehanizme ste vzpostavili za primere, če med življenjsko dobo produkta ugotovite kakršno koli okoliščino, ki bi lahko škodovala interesom stranke? 9

10 * 17. Ali postopek odobritve zavarovalnega produkta zagotavlja, da so ocenjena vsa pomembna tveganja za nek trg, da je predvidena strategija distribucije produkta v skladu z ugotovljenim ciljnim trgom in da se sprejmejo ustrezni ukrepi za zagotovitev, da se zavarovalni produkt proda na opredeljenem ciljnem trgu? Drugo Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo organizacijo in upravljanje zadevnega področja, datume sprejetja posameznega dokumenta ter organe, ki so posamezen dokument sprejeli. Če ste označili DRUGO, prosimo, da pojasnite odgovor. 18. Ali se v postopkih odobritve zavarovalnega naložbenega produkta za vsak produkt prepričate, da ga ciljna skupina strank lahko povsem razume, da so zavarovalna kritja jasno in razumljivo določena, da so ciljne skupine strank poučene glede naložbenih tveganj in da produkt v celoti izpolnjuje potrebe in zahteve ciljne skupine strank? Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo organizacijo in upravljanje zadevnega področja, datume sprejetja posameznega dokumenta ter organe, ki so posamezen dokument sprejeli. 19. Ali v postopkih odobritve zavarovalnih naložbenih produktov redno spremljate in ocenjujete, če so cene posameznega zavarovalnega produkta (še) ustrezne vrednosti produkta (poštena cena)? Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo organizacijo in upravljanje zadevnega področja, datume sprejetja posameznega dokumenta ter organe, ki so posamezen dokument sprejeli. 10

11 20. Katere informacije v zvezi z distribucijo zavarovalnih naložbenih produktov posredujete prodajnemu osebju in katere informacije o distribuciji posameznega naložbenega zavarovanja vam redno, in katere na zahtevo posreduje prodajno osebje? Odgovore ločite glede na distribucijske kanale. * 21. Ali spremljate distribucijo vsakega zavarovalnega produkta z namenom, da distributerji zavarovalnih produktov delujejo v skladu s cilji odobritve posameznega zavarovalnega produkta in ali ste predvideli popravne ukrepe za primer, ko bi menili, da distribucija zavarovalnega produkta ni v skladu s cilji odobritve produkta? Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo navedeno področje, datume sprejetja posameznega dokumenta in organe, ki so posamezen dokument sprejeli. 11

12 22. Ali ste pri oblikovanju zavarovalnega naložbenega produkta pozorni na to, da pri zavarovalnem naložbenem produktu ne bi obstajali morebitni zadržki glede zaščite vlagateljev, kompleksnosti produkta, stopnje preglednosti stroškov in pristojbin, sredstev, ki predstavljajo osnovo za zavarovalni naložbeni produkt, finančne dejavnosti in finančne prakse, ki bi predstavljali veliko tveganje za uspešnost sklenjenih poslov udeležencev ali vlagateljev na trgu ali za odpornost ali za nemoteno delovanje trgov? Ali ste pozorni na to, da zavarovalni naložbeni produkt ne bi imel značilnosti, za katere je še posebej verjetno, da bi se zavarovalni naložbeni produkt uporabil za namene finančnega kriminala, za goljufije ali nepošteno ravnanje, za kršitev ali zlorabo informacij v zvezi s finančnim trgom, za upravljanje premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji, za financiranje terorizma ali za omogočanje pranja denarja? Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo navedeno področje, datume sprejetja posameznega dokumenta in organe, ki so posamezen dokument sprejeli. * 23. Vas je v obdobju od vključno do vključno kak distributer zavarovalnih produktov opozoril, da vaš zavarovalni produkt ni skladen z interesi, cilji in značilnostmi njegovega opredeljenega ciljnega trga ali vas seznanil z drugimi okoliščinami, povezanimi s produktom ali s sporno ali nejasno vsebino dokumentov s ključnimi informacijami, kar bi lahko škodljivo vplivalo na stranko? Če ste označili DA, navedite podatke vsaj enega tovrstnega primera (kdo, kdaj, okvirna vsebina opozorila, vaše ukrepanje po prejetem opozorilu). 24. Ali so v vseh vaših dokumentih s ključnimi podatki o zavarovalnih naložbenih produktih jasno navedeni podatki o največji možni izgubi vloženega kapitala in tudi, ali lahko mali vlagatelj izgubi ves vloženi kapital in ali mali vlagatelj tvega, da bo moral poleg vloženega kapitala prevzeti še dodatne finančne obveznosti, vključno s pogojnimi obveznostmi. 12

13 25. Ali imate vzpostavljene mehanizme spremljanja in ugotavljanja vseh vrst nasprotij interesov, ki nastajajo pri razvoju zavarovalnih naložbenih produktov, oblikovanju njihovih cen in pri njihovi distribuciji in ali imate vzpostavljeno politiko obvladovanja nasprotij interesov? Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo zadevne mehanizme in politike obvladovanja nasprotij interesov. Za vsak dokument navedite datum sprejetja dokumenta in organe, ki so posamezen dokument sprejeli. 13

14 Varstvo potrošnikov pri distribuciji zavarovalnih produktov 4. Prodaja zavarovalnih produktov 26. Navedite distribucijske kanale, ki jih uporabljate za prodajo zavarovalnih naložbenih produktov. * 27. Navedite distribucijske kanale, ki jih uporabljate za prodajo drugih zavarovalnih produktov, razen zavarovalnih naložbenih produktov. * 28. Kateri distribucijski kanali in kateri zavarovalni produkti so po vaši oceni najbolj izpostavljeni zavajajoči prodaji? Pojasnite, zakaj tako ocenjujete. * 29. Pri katerih distribucijskih kanalih in pri katerih zavarovalnih produktih so po vaši oceni stranke najbolj izpostavljene morebitnemu oškodovanju zaradi neinformiranega nakupa zavarovalnega produkta? Pojasnite, zakaj tako ocenjujete. 30. Ali zagotavljate in nadzirate, da izpolnjujejo osebe, ki so vključene v distribucijo naložbenih zavarovalnih produktov, zahteve glede znanj, strokovnosti in sposobnosti, ki naj bi veljale za te osebe? Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo zadevno področje. Za vsak dokument navedite datum sprejetja dokumenta in organe, ki so posamezen dokument sprejeli. 14

15 * 31. Ali ocenjujete, da je raven varstva potrošnikov vaših zavarovalnih produktov (brez zavarovalnih naložbenih produktov) enaka ne glede na distribucijski kanal? Če ste označili NE, prosimo za oceno razlik v varstvu potrošnikov glede na distribucijski kanal. 32. Ali ocenjujete, da je raven varstva potrošnikov zavarovalnih naložbenih produktov enaka ne glede na distribucijski kanal? Če ste označili NE, prosimo za oceno razlik v varstvu potrošnikov glede na distribucijski kanal. 33. Ali imate vzpostavljene mehanizme poslovanja, s katerimi zagotavljate, da ne prihaja do prodaje neustreznih zavarovalnih naložbenih produktov nepoučenim ali premalo poučenim strankam, ki produktov ne razumejo? Če ste označili DA, opišite mehanizme poslovanja, s katerimi to zagotavljate. 34. Ali imate vzpostavljene mehanizme poslovanja, s pomočjo katerih evidentirate potrebe strank oziroma ugotavljate skladnost zavarovalnih naložbenih produktov s potrebami strank? Če ste označili DA, opišite mehanizme poslovanja, s katerimi evidentirate potrebe strank oziroma ugotavljate skladnost zavarovalnih naložbenih produktov s potrebami strank. 15

16 * 35. Na kakšne načine zagotovite stranki pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe informacije o zavarovalnem produktu v razumljivi obliki, ki stranki omogoči sprejetje informirane odločitve? * 36. Ali ste zagotovili mehanizme, po katerih distributerji zavarovalnih produktov niso plačani in njihova uspešnost ni ocenjena na način, ki je v nasprotju z njihovo dolžnostjo, da delujejo v skladu z najboljšimi interesi svojih strank in ali ste zlasti zagotovili, da distributerji zavarovalnih produktov ne sklepajo dogovorov glede plačila, prodajnih ciljev ali drugih dogovorov, ki bi njih same ali njihove zaposlene spodbujali, da bi stranki priporočili določen zavarovalni produkt, čeprav bi lahko distributer zavarovalnih produktov stranki ponudil zavarovalni produkt, ki bi bolje zadovoljili potrebe stranke? Če ste označili DA, navedite dokumente, ki zadevne mehanizme urejajo, datum sprejetja vsakega dokumenta in organe, ki so posamezen dokument sprejeli. * 37. Ali zagotavljate strankam pravočasno, t.j. pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe, informacije o naravi plačil, ki jih v zvezi z zavarovalno pogodbo prejme zaposleno prodajno osebje, drugi zaposleni in/ali drugo prodajno osebje? Če ste označili DA, navedite dokumente, ki zadevno področje urejajo in za vsak dokument navedite datum njegovega sprejetja in organe, ki so dokument sprejeli. 16

17 * 38. Ali zagotavljate strankam razkritje podatkov o vsakem plačilu, razen tekočih premij in načrtovanih plačil, ki jih stranka opravi po sklenitvi zavarovanja na podlagi zavarovalne pogodbe? Če ste označili DA, navedite dokumente, ki zadevno področje urejajo in za vsak dokument navedite datum njegovega sprejetja in organe, ki so dokument sprejeli. * 39. Ali lahko upravičite cene zavarovalnih produktov (brez zavarovalnih naložbenih produktov) z vrednostmi zavarovalnih produktov (poštena cena)? 40. Ali lahko upravičite cene zavarovalnih naložbenih produktov z vrednostjo teh produktov (poštena cena)? * 41. Ali imate vzpostavljene mehanizme za spremljanje zavarovalnih produktov (brez zavarovalnih naložbenih produktov), da lahko ugotovite, kateri produkti zahtevajo preoblikovanje cen ker so predragi glede na tveganja in/ali dejanske stroške? 42. Ali imate vzpostavljene mehanizme za spremljanje zavarovalnih naložbenih produktov, da lahko ugotovite, kateri produkti zahtevajo preoblikovanje cen ker so predragi glede na tveganja in/ali dejanske stroške? 17

18 * 43. Ali imate vzpostavljene mehanizme za spremljanje zavarovalnih produktov (brez zavarovalnih naložbenih produktov), da lahko ugotovite, kateri produkti zahtevajo preoblikovanje kritja, ker kritje ne ustreza potrebam strank? 44. Ali imate vzpostavljene mehanizme za spremljanje zavarovalnih naložbenih produktov, da lahko ugotovite, kateri produkti zahtevajo preoblikovanje kritja, ker kritje na ustreza potrebam strank? * 45. Ali imate vzpostavljene mehanizme za spremljanje zavarovalnih produktov (brez zavarovalnih naložbenih produktov), da lahko ugotovite, kateri produkti zahtevajo preoblikovanje spornih vsebin, ko ugotovite, da so nekatere vsebine nejasno opredeljene, neustrezne ali podvržena pogostim pritožbam? 46. Ali imate vzpostavljene mehanizme za spremljanje zavarovalnih naložbenih produktov, da lahko ugotovite, kateri produkti zahtevajo preoblikovanje spornih vsebin, ko ugotovite, da so nekatere vsebine nejasno opredeljene, neustrezne ali podvržena pogostim pritožbam strank? * 47. Na kakšne načine zagotavljate skladnost med potrebami strank in zavarovalnimi produkti (brez zavarovalnih naložbenih produktov)? 18

19 48. Na kakšne načine zagotavljate skladnost med potrebami strank in zavarovalnimi naložbenimi produkti? 49. Ali obveščate stranke o reviziji oz. o spremembi dokumentov s ključnimi informacijami o zavarovalnih naložbenih produktih? 50. Ali zagotavljate na spletu enostaven dostop do dokumentov s ključnimi informacijami o zavarovalnih naložbenih produktih in do specifičnih informacij za vlagatelje (opomba: vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku)? Če ste označili DA, zapišite: največje število med najmanjšimi števili klikov, potrebnimi za dostop do vsakega vašega dokumenta s ključnimi informacijami o zavarovalnih naložbenih produktih ( max(min klikov do dokumentov po vseh produktih) ) in največje število med najmanjšimi števili klikov, potrebnimi za dostop do vsakega vašega dokumenta s specifičnimi informacijami za vlagatelja ( max(min klikov do dokumentov po vseh produktih) ). (vsak podatek o številu klikov vnesite v svojo alinejo) 51. Ali dokumenti s ključnimi informacijami o zavarovalnih naložbenih produktih vsebujejo celovite informacije in navodila o možnostih reševanja pritožb zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanja glede zavarovalnega produkta, glede ravnanja zavarovalnice ali glede ravnanja osebe, ki svetuje o produktu ali ga prodaja, pri čemer so v dokumenti s ključnimi informaciji o zavarovalnih naložbenih produktih podane informacije o notranjem pritožbenem postopku, informacije o izvensodnem pritožbenem postopku in o izvajalcu izvensodnega pritožbenega postopka? 19

20 52. Ali posredujete malim vlagateljem dokument s ključnimi informacijami o zavarovalnem naložbenem produktu brezplačno? 53. Ali posredujete potencialnemu zavarovalcu dokumente s ključnimi informacijami o zavarovalnih naložbenih produktih pred začetkom morebitnega obveznega obdobja, v katerem si je možno premisliti ali preklicati nakup? 54. Navedite tri vaše zavarovalne naložbene produkte, pri katerih ste v obdobju od vključno do vključno skupaj beležili največje deleže predčasnih delnih ali popolnih odstopov od zavarovalnih pogodb glede na število veljavnih tovrstnih zavarovanj (polic) po stanju na dan Navedite podatke o zavarovalnih naložbenih produktih, veljavnih v obdobju od vključno do vključno število polic število vloženih pritožb * 56. Ali ste zagotovili mehanizme, s pomočjo katerih dobijo stranke pri vsakem zavarovalnem produktu (brez zavarovalnih naložbenih produktov) vnaprej, to je pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe, jasno informacijo glede statusa oseb, ki prodajajo zavarovalni produkt in glede vrst plačil, ki jih te osebe prejmejo? Če ste označili DA, navedite dokumente, ki zadevne mehanizme urejajo in za vsak dokument navedite datum njegovega sprejetja in organe, ki so dokument sprejeli. 20

21 57. Ali ste zagotovili mehanizme, s pomočjo katerih dobijo stranke pri zavarovalnih naložbenih produktih vnaprej, to je pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe, jasno informacijo glede statusa oseb, ki prodajajo zavarovalni naložbeni produkt in glede vrst plačil, ki jih te osebe prejmejo? Če ste označili DA, navedite dokumente, ki zadevno področje urejajo in za vsak dokument navedite datum njegovega sprejetja in organe, ki so dokument sprejeli. * 58. Ali ste vzpostavili poslovanje na način, da distributer zavarovalnih produktov zagotovi zavarovalcu in potencialnemu zavarovalcu vse pisne zakonsko predpisane podatke v slovenskem jeziku in da so podatki podani razumljivo, odkrito, pošteno ter strokovno in v skladu z najboljšimi interesi zavarovalcev, pri čemer so tudi vsa trženjska sporočila v slovenskem jeziku, poštena, jasna in ne-zavajajoča? Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo zadevno poslovanje in za vsak dokument datum sprejetja dokumenta in organe, ki so dokument sprejeli. 59. Ali ste vzpostavili poslovanje na način, da so vsi podatki iz predhodnega vprašanja, ki jih distributer posreduje zavarovalcu in potencialnemu zavarovalcu o zavarovalnih naložbenih produktih, vključno s podatki v dokumentih s ključnimi informacijami in morebitnimi specifičnimi informacijami o vsaki naložbeni možnosti, podani v slovenskem jeziku, razumljivo, odkrito, pošteno in strokovno ter v skladu z najboljšimi interesi zavarovalcev, pri čemer so tudi vsa trženjska sporočila distributerja zavarovalnega naložbenega produkta podana v slovenskem jeziku, točna, poštena, jasna in ne-zavajajoča? Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo zadevno poslovanje in za vsak dokument datum sprejetja dokumenta in organe, ki so dokument sprejeli. 21

22 60. Ali ste vzpostavili poslovanje na način, da nobena tržna sporočila o zavarovalnih naložbenih produktih ne vključujejo informacij, ki bi bila v nasprotju s tistimi iz dokumentov s ključnimi informacijami ali, ki bi zmanjševala pomen dokumenta s ključnimi informacijami in ali so v vseh tržnih sporočilih o zavarovalnih naložbenih produktih navedene informacije o tem, kako, kje in od koga je mogoče dobiti dokumente s ključnimi informacijami ter navedeno tudi spletno mesto proizvajalca zavarovalnih naložbenih produktov? Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo zadevno poslovanje in za vsak dokument datum sprejetja dokumenta in organe, ki so dokument sprejeli. 61. Ali v okviru organizacijskih in upravnih ureditev za preprečevanje škode za stranke zaradi nasprotij interesov, predvidevate tudi ukrep nedvoumnega in pravočasnega razkritja splošne narave ali virov nasprotij interesov, preden stranka sklene zavarovalno naložbeno pogodbo in druge ukrepe razkritja nasprotnih interesov v primerih, ko organizacijski ali administrativni ukrepi zavarovalnice ne zadoščajo za razumno zagotovitev, da bo preprečena nevarnost škodovanja interesom strank? Če ste označili DA, navedite dokumente, ki določajo organizacijsko in upravno ureditev za preprečevanje škode za stranke zaradi nasprotij interesov in zadevni ukrepe razkritja nasprotnih interesov, ki jih je sprejela zavarovalnica, datume sprejetja posameznega dokumenta in organe, ki so posamezen dokument sprejeli. 62. Ali ste izvedli splošno analizo za oceno, ali imajo pri distribuciji naložbenih zavarovalnih produktov spodbude (honorarji, provizije, nedenarne koristi ali sheme spodbud - t.j. sklop pravil, ki urejajo plačevanje spodbud, vključno s pogoji, pod katerimi se spodbude plačajo), škodljiv vpliv na kakovost storitev za stranke? Če ste označili DA, navedite naziv analize, datum opravljene analize in organe, ki so analizo obravnavali in/ali sprejeli. 22

23 Varstvo potrošnikov pri distribuciji zavarovalnih produktov 5. Postopki po prodaji zavarovalnih produktov 63. Ali ste vzpostavili mehanizme (pravila, standardi, postopki, procesi, nadzor, ) za zagotovitev, da se dokumenti s ključnimi informacijami o zavarovalnih naložbenih produktih redno pregledujejo in revidirajo pravočasno in ustrezno, da ostajajo točni, pošteni in jasni ter so revidirane različice na voljo takoj, ko je mogoče? Če ste označili DA, navedite dokumente, ki zadevno področje urejajo, datum sprejetja posameznega dokumenta in za vsak dokument organe, ki so posamezen dokument sprejeli. 64. Ali imate vzpostavljene mehanizme, s katerimi zagotavljate, da se informacije o vsakem naložbenem zavarovalnem produktu po njegovi prodaji vrnejo do osebja, ki oblikuje naložbene zavarovalne produkte? Če ste označili DA, navedite dokumente, ki obravnavajo vzpostavljene mehanizme, datum sprejetja posameznega dokumenta in organe, ki so posamezen dokument sprejeli. 65. Navedite informacije, ki jih nudite strankam o zavarovalnem naložbenem produktu po nakupu zavarovalnega naložbenega produkta. 23

24 66. Ali imate vzpostavljene mehanizme, s pomočjo katerih po prodaji zavarovalnega naložbenega produkta spremljate ustreznost produkta za stranke in beležite morebitne spremembe o osebnih okoliščinah strank, ki bi zahtevale spremembe produkta? Če ste označili DA, navedite mehanizme, s katerimi tekoče spremljate ustreznost produkta za stranke po njegovi prodaji. 24

25 Varstvo potrošnikov pri distribuciji zavarovalnih produktov 6. Organizacijska kultura * 67. Ali ste vzpostavili interne mehanizme upravljanja odgovornosti do potrošnikov (vrednote, vedenje, vodenje, notranja komunikacija, dobre prakse, kompetence, usposabljanje zaposlenih, ) in nadzor odgovornosti do potrošnikov? Če ste označili DA, navedite nazive sprejetih dokumentov, kateri določajo upravljanje odgovornosti do potrošnikov in nadzor odgovornosti do potrošnikov, datume sprejetja posameznega dokumenta in organe, ki so posamezen dokument sprejeli. * 68. Ali ste vzpostavili mehanizme, s pomočjo katerih spodbujate organizacijsko kulturo v zavarovalnici, da ta ne bi spodbujala neželenega (nepoštenega, nekorektnega, ) ravnanja s strankami? Če ste označili DA, navedite nazive sprejetih dokumentov, ki določajo mehanizme, s pomočjo katerih spodbujate organizacijsko kulturo v zavarovalnici, da ta ne bi spodbujala neželenega (nepoštenega, nekorektnega, ) ravnanja s strankami. Navedite tudi datume sprejetja posameznega dokumenta in organe, ki so posamezen dokument sprejeli. 25

26 * 69. Ali ocenjujete kot USPEŠNE vzpostavljene mehanizme zavarovalnice za spremljanje, merjenje tveganj oškodovanja strank, za identificiranje problemov strank in za reševanje problemov strank? Če ste označili DA, navedite sprejete dokumente, ki določajo spremljanje, merjenje tveganj oškodovanja strank, identificiranje problemov strank in reševanje problemov strank. Navedite tudi datume sprejetja posameznega dokumenta in organe, ki so posamezen dokument sprejeli. * 70. Ali ste vzpostavili organizacijo in nadzor, ki zagotavljata osredotočenost osebja in procesov zavarovalnice na dobre rezultate zavarovanj za stranke? Če ste označili DA, navedite sprejete dokumente, kateri določajo organizacijo in nadzor, ki zagotavljata osredotočenost procesov zavarovalnice in osebja zavarovalnice na dobre rezultate zavarovanj za stranke. Navedite tudi datume sprejetja posameznega dokumenta in organe, ki so posamezen dokument sprejeli. * 71. Ali ste vzpostavili organizacijo in nadzor, ki zagotavlja osredotočenost osebja in procesov zavarovalnice na izravnavo tveganj, ki naj zagotovi univerzalen dostop strank do zavarovanj in večjo enakost med skupinami in vrstami strank? Če ste označili DA, navedite sprejete dokumente, kateri določajo organizacijo in nadzor, ki zagotavljata osredotočenost procesov zavarovalnice in osebja zavarovalnice na izravnavo tveganj, ki naj zagotovi univerzalen dostop strank do zavarovanj in večjo enakost med skupinami in vrstami strank. Navedite tudi datume sprejetja posameznega dokumenta in organe, ki so posamezen dokument sprejeli. 26

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

EIOPA_2013_ _SL_TRA

EIOPA_2013_ _SL_TRA EIOPACP 13/08 SL Smernice o sistemu upravljanjaa EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; site: www.eiopa.europa.eu Smernice o sistemu

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Politika upravljanja z nasprotji interesov

Politika upravljanja z nasprotji interesov POLITIKA UPRAVLJANJA Z NASPROTJI INTERESOV ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI 1 /

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Premium Garant Nova priložnost na obzorju.

Premium Garant Nova priložnost na obzorju. Premium Garant Nova priložnost na obzorju. Premium Garant je vseživljenjsko zavarovanje z enkratnim plačilom premije, pri katerem zavarovalec prevzema naložbeno tveganje. Zavarovanje je namenjeno predvsem

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Univerza na Primorskem FAMNIT, MFI Vrednotenje zavarovalnih produktov Seminarska naloga Naloge so sestavni del preverjanja znanja pri predmetu Vrednot

Univerza na Primorskem FAMNIT, MFI Vrednotenje zavarovalnih produktov Seminarska naloga Naloge so sestavni del preverjanja znanja pri predmetu Vrednot Univerza na Primorskem FAMNIT, MFI Vrednotenje zavarovalnih produktov Seminarska naloga Naloge so sestavni del preverjanja znanja pri predmetu Vrednotenje zavarovalnih produktov. Vsaka naloga je vredna

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus 1. člen: Vsebina (1) Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus (v nada

Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus 1. člen: Vsebina (1) Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus (v nada Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus 1. člen: Vsebina (1) Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus (v nadaljevanju: pogoji) so sestavni del pogodbe o življenjskem

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

PREDVIDENE SPREMEMBE PRAVNEGA OKVIRA ZA ZAVAROVALNO POSREDOVANJE V EVROPSKI UNIJI Tjaša a Korbar Slovensko zavarovalno združenje

PREDVIDENE SPREMEMBE PRAVNEGA OKVIRA ZA ZAVAROVALNO POSREDOVANJE V EVROPSKI UNIJI Tjaša a Korbar Slovensko zavarovalno združenje PREDVIDENE SPREMEMBE PRAVNEGA OKVIRA ZA ZAVAROVALNO POSREDOVANJE V EVROPSKI UNIJI Tjaša a Korbar Slovensko zavarovalno združenje VSEBINA Doslej so bili glede predvidene revizije Direktive 2002/92/ES o

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 91 17 F: 01 478 90 35 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si NAVODILA

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

III. 2 Na podlagi 128. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2, Ur. list RS, št. 25/2015 s spremembami), 8. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja,

III. 2 Na podlagi 128. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2, Ur. list RS, št. 25/2015 s spremembami), 8. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, III. 2 Na podlagi 128. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2, Ur. list RS, št. 25/2015 s spremembami), 8. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega

Prikaži več

POLITIKA SKLADNOSTI POSLOVANJA Osnovni podatki Naziv: Politika skladnosti poslovanja Opis: Politika skladnosti poslovanja opredeljuje organizacijsko u

POLITIKA SKLADNOSTI POSLOVANJA Osnovni podatki Naziv: Politika skladnosti poslovanja Opis: Politika skladnosti poslovanja opredeljuje organizacijsko u POLITIKA SKLADNOSTI POSLOVANJA Osnovni podatki Naziv: Politika skladnosti poslovanja Opis: Politika skladnosti poslovanja opredeljuje organizacijsko umeščenost, vlogo in odgovornost funkcije skladnosti

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Review of the Framework on State Aid to Shipbuilding

Review of the Framework on State Aid to Shipbuilding Pregled Sporočila o kratkoročnem zavarovanju izvoznih kreditov 1. Uvod Posvetovalni dokument V nekaterih državah članicah uradne izvoznokreditne agencije zavarujejo kratkoročna izvozna tveganja za račun

Prikaži več

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Posrednik išče priložnosti, biti mora nevtralen in delati kot dober gospodar.

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011 ORGAN: OBČINA DORNAVA SEDEŢ ORGANA: DORNAVA 135/A SPLETNI NASLOV

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011 ORGAN: OBČINA DORNAVA SEDEŢ ORGANA: DORNAVA 135/A SPLETNI NASLOV LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011 ORGAN: OBČINA DORNAVA SEDEŢ ORGANA: DORNAVA 135/A SPLETNI NASLOV KATALOGA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA: WWW.LEX-LOCALIS.INFO

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Headline Verdana Bold

Headline Verdana Bold Deloitte in R.U.R. PRVA 28.3.2018 2018 Deloitte Slovenija 1 MODUL 1: sreda, 28. marec 2018, Ljubljana PROGRAM 08:30 09:00 Registracija 09:00 09:15 Uvodni pozdrav dr. Yuri Sidorovich in Klaudijo Stroligo

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

OBRAZEC ZA PRAVNE OSEBE/SUBJEKTE 1 Priloga k ponudbi / polici št.: (dopolnite s številko) POJASNILO: GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva u

OBRAZEC ZA PRAVNE OSEBE/SUBJEKTE 1 Priloga k ponudbi / polici št.: (dopolnite s številko) POJASNILO: GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva u OBRAZEC ZA PRAV OSEBE/SUBJEKTE 1 Priloga k ponudbi / polici št.: (dopolnite s številko) POJASNILO: GERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva ulica 3, Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: zavarovalnica),

Prikaži več

Anatomija hitrega trgovalnega modula Hitro trgovanje vam zagotavlja večji nadzor in preglednost nad načinom trgovanja z vašim naročilom. FOREX CFD-JI

Anatomija hitrega trgovalnega modula Hitro trgovanje vam zagotavlja večji nadzor in preglednost nad načinom trgovanja z vašim naročilom. FOREX CFD-JI Anatomija hitrega trgovalnega modula Hitro trgovanje vam zagotavlja večji nadzor in preglednost nad načinom trgovanja z vašim naročilom. FOREX CFD-JI FOREX Anatomija hitrega trgovalnega modula FX IKONA

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Poroc ilo o solventnosti in financ nem položaju (SFCR) Merkur zavarovalnica d.d. Merkur zavarovalnica d.d. Dunajska cesta Ljubljana Slo

Poroc ilo o solventnosti in financ nem položaju (SFCR) Merkur zavarovalnica d.d. Merkur zavarovalnica d.d. Dunajska cesta Ljubljana Slo Poroc ilo o solventnosti in financ nem položaju (SFCR) - 2018 Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana Slovenija http://www.merkur-zav.si Matic na številka: 5648246000 LEI: 529900NLK1LRL7XHBE74 Kazalo Povzetek

Prikaži več

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Politični cikel

Prikaži več

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO V TELEFONSKI PRODAJI Ljubljana, julij 2013 KAZALO KAZALO... 2 1 UVOD... 3 2 PRIPRAVA PODATKOV ZA SISTEM MONETA... 3 2.1 PRODAJNA MESTA... 3 2.2 SLIKI GLAVE IN NOGE RAČUNA

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora)

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora) VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014 A-4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU UPRAVIČENEC Naziv Naslov Priimek

Prikaži več

Priloga I List A VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge Podatki o vlagate

Priloga I List A VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge Podatki o vlagate List A VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge Podatki o vlagatelju in odgovornem uslužbencu: (a) Polno ime ali firma, naslov,

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt Trženje bančnih storitev ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon E.naslov: jorko.rihter@gmail.com november 2018 1 Načelo tržnosti Oziroma

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Pravilnost financiranja referendumske

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O.

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O. POVZETEK POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2012 ČRNOMELJ 2012 KAZALO 1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVAROVALNE HIŠE LUIČ D.O.O 2. PREDSTAVITEV DRUŽBE 3. ZAVAROVANJA 4. DEJAVNOSTI 5. POROČILO O POSLOVANJU ZA POSLOVNO LETO

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o obveznih

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 24.4.2017 A8-0153/50 50 Odstavek 35 a (novo) 35a. je seznanjen z odgovorom generalnega sekretarja o preiskavi akreditiranega pomočnika nekdanjega predsednika Parlamenta, ki je osumljen, da ni izpolnil

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil Revizijsko poročilo Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil 19. junij 2013 Računsko sodišče Republike Slovenije http://www.rs-rs.si 1 Predstavitev revizije Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Prikaži več