Politika upravljanja z nasprotji interesov

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Politika upravljanja z nasprotji interesov"

Transkripcija

1 POLITIKA UPRAVLJANJA Z NASPROTJI INTERESOV ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/ , INFO@ILIRIKA.SI

2 1 / 10 št. izdaje: 3 BPH AP POLITIKA UPRAVLJANJA Z NASPROTJI INTERESOV Datum uveljavitve: PREJEMNIKI - Uprava - Direktorji sektorjev - Vodje oddelkov - Zaposleni REFERENČNI DOKUMENTI IN PRILOGE Predlagatelj Klemen Maselj, Jure Klepec Nivo zaupanja Nezaupen Status V veljavi Skrbnik dokumenta Klemen Maselj, Jure Klepec Odobritelj dokumenta Uprava Igor Štemberger Jure Klepec

3 2 / 10 VSEBINA I. Uvodna določila... 3 II. Kriteriji in okoliščine za opredelitev nasprotja interesov... 4 III. Ukrepi in postopki za preprečevanje in upravljanje z nasprotij interesov... 5 IV. Nasprotje interesov na ravni članov upravljalnega organa... 7 V. Vodenje evidence dejavnosti in storitev glede katerih je ali bi lahko nastalo nasprotje interesov... 8 VI. Naložbeno priporočilo, investicijske raziskave in druge informacije... 8 VII. Končno določilo... 10

4 3 / 10 Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 ZBan-1J, 63/13 ZS-K, 30/16 in 9/17); v nadaljevanju: ZTFI) ILRIKA borzno posredniška hiša, Ljubljana, Slovenska cesta 54A, Ljubljana, ki jo zastopata predsednik uprave Igor Štemberger in član uprave Jure Klepec (v nadaljevanju: ILIRIKA), sprejema naslednjo POLITIKO UPRAVLJANJA Z NASPROTJI INTERESOV I. Uvodna določila 1. člen Politika upravljanja z nasprotji interesov se sprejema s ciljem vzpostavitve in vzdrževanja učinkovite politike in učinkovitega obvladovanja in upravljanja nasprotij interesov, ki lahko nastanejo pri opravljanju posameznih investicijskih storitev, poslov s finančnimi instrumenti in pomožnih investicijskih storitev ali kombinacije teh storitev in katerih nastop lahko škoduje interesom strank ali morebitnih strank ILIRIKE z bistvenimi tveganjem povzročitve škode, ob upoštevanju značilnosti, obsega in zapletenosti poslov, ki jih ILIRIKA opravlja na področju investicijskih storitev. 2. člen Nasprotje interesov iz prejšnjega člena lahko nastane med različnimi interesi med ILIRIKO, zadevno osebo 1 ILIRIKE, ali katerokoli osebo, ki je z ILIRIKO povezana z obvladovanjem, in strankami oziroma potencialnimi strankami ILIRIKE oziroma osebami, ki jim ILIRIKA pošilja investicijske raziskave; med poslovodstvom ILIRIKE, njenimi borznimi posredniki ali drugimi osebami, ki na podlagi zaposlitve ali drugi podlagi opravljajo posle v imenu ILIRIKE, odvisnimi borznoposredniškimi zastopniki ILIRIKE in strankami oziroma potencialnimi strankami ILIRIKE oziroma osebami, ki jim ILIRIKA pošilja investicijske raziskave; med strankami ILIRIKE, med pomembnimi dobavitelji in poslovnimi partnerji ILIRIKE Zadevne osebe so dolžne poslovati v skladu z ZTFI in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi ter ravnati v skladu z vsemi predpisi, navodili in priporočili, ki urejajo njihovo osebno poslovanje s finančnimi instrumenti in poročanje o teh transakcijah. 1 Prva točka drugega odstavka drugega člena Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borzno posredniške družbe določa, da je zadevna oseba: (a) Uprava, direktor, partner ali enakovredna oseba, poslovodja ali odvisni borznoposredniški zastopnik borznoposredniške družbe, (b) direktor, partner ali enakovredna oseba ali poslovodja odvisnega borznoposredniškega zastopnika podjetja, (c) zaposleni družbe ali njegovega odvisnega borznoposredniškega zastopnika ter vsaka druga fizična oseba, katere storitve so na voljo družbi ali so pod nadzorom družbe ali njenega odvisnega borznoposredniškega zastopnika, ki se ukvarja z opravljanjem investicijskih storitev in dejavnosti družbe, (d) fizična oseba, ki se neposredno ukvarja z izvajanjem storitev za borznoposredniško družbo ali za njene odvisne borznoposredniške zastopnike na podlagi dogovora o zunanjem izvajanju investicijskih storitev in dejavnosti družbe.

5 4 / 10 II. Kriteriji in okoliščine za opredelitev nasprotja interesov 3. člen Šteje se, da obstaja verjetnost nastanka nasprotja interesov, če so izpolnjeni naslednji kriteriji: ILIRIKA oziroma osebe iz prve in druge alinee 2. člena bi z določenim poslom ali aktivnostjo verjetno ustvarili finančni dobiček ali bi se izognili finančni izgubi na račun stranke; ILIRIKA oziroma osebe iz prve in druge alinee 2. člena imajo v zvezi z rezultatom določenega posla ali aktivnosti, ki se opravljanja za stranko drugačen interes, kot ga ima stranka; ILIRIKA oziroma osebe iz prve in druge alinee 2. člena zaradi finančne ali druge spodbude postavi interes neke stranke ali skupine strank pred interes druge stranke; ILIRIKA oziroma osebe iz prve in druge alinee 2. člena opravljajo enako ali podobno dejavnost, kot jo opravlja stranka; ILIRIKA oziroma osebe iz prve in druge alinee 2. člena bodo v zvezi s storitvijo za stranko, prejeli dodatno oziroma posebno spodbudo v obliki denarnih sredstev, blaga ali storitev, ki niso standardna provizija ali odpravnina, od druge osebe, ki ni stranka ILIRIKE. Nasprotje interesov na ravni članov uprave je položaj, v katerem zasebni interes člana oziroma članice uprave vpliva ali bi lahko vplival na nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje tega člana v razmerju do interesov ILIRIKE. Zasebni interes člana uprave pomeni njegov interes po neupravičeni premoženjski ali nepremoženjski koristi zanj, za njegove ožje družinske člane ali za osebo, ki ima s tem članom skupne interese, ki se kažejo v skupnem nastopanju in delovanju tega člana in te osebe. Nasprotje interesov na ravni članov uprave vključuje tudi vsak pomemben poslovni stik. 4. člen Nasprotje interesov lahko nastane predvsem pri opravljanju naslednjih investicijskih storitev in poslov: ILIRIKA izvršuje nakupe oziroma prodaje finančnih instrumentov za svoje stranke in hkrati tudi za svoj račun. Slednje vključuje tako prodajo kot nakup za račun stranke ter trgovanje neposredno z ILIRIKO preko vmesnega posrednika; ILIRIKA povezuje naročilo ene stranke z nasprotnim naročilom, ki ga je prav tako oddala stranka ILIRIKE, in je dolžna ravnati v korist obeh takih strank; ILIRIKA proda finančni instrument za stranko in ga takoj zatem kupi drugi stranki in obratno; ILIRIKA opravlja storitve finančnega svetovanja, prevzemov ali združitev za družbo, katere finančni instrumenti so predmet izvrševanja naročil; ILIRIKA opravlja storitev izdaje finančnih instrumentov, ki so predmet transakcije, z obveznostjo odkupa ali brez, ali kako drugače sodeluje pri izdaji finančnih instrumentov ali izvedenih finančnih instrumentov; ILIRIKA je vzdrževalec likvidnosti ali trguje s finančnim instrumentom, katerega izdajatelj je stranka; ILIRIKA je imetnica pomembnega deleža v družbi, katere finančni instrumenti so predmet transakcije za stranko; ILIRIKA isti osebi nudi storitev izdelave finančnih analiz in investicijskih raziskav, hkrati pa zanjo opravlja storitev investicijskega svetovanja ali gospodarjenja s finančnimi instrumenti. Okoliščine, določene v prejšnjem odstavku tega člena, se nanašajo tudi na povezane družbe v investicijski skupini ILIRIKA ter na njihova vodstva in osebje, kadar so okoliščine take, da lahko

6 5 / 10 pripeljejo do nasprotja interesov s strankami ILIRIKA zaradi strukture in poslovnih dejavnosti drugih članic skupine. III. Ukrepi in postopki za preprečevanje in upravljanje z nasprotij interesov 5. člen Z namenom preprečevanja nasprotij interesov ali izogibanja nasprotjem interesov ILIRIKA izvaja zlasti naslednje ukrepe oziroma postopke: funkcionalna, organizacijska in prostorska ločitev posameznih organizacijskih enot ILIRIKE, še zlasti ločitev finančnega sektorja od sektorja trgovanja in upravljanja premoženja; nadzorovanje organizacijskih enot, med katerimi ali zaradi katerih bi lahko prihajalo do nasprotja interesov, in preprečevanje neprimernega vpliva med organizacijskimi enotami; dosledni nadzor pretoka zaupnih informacij in zagotavljanje zaupnosti ter tajnosti pri opravljanju investicijskih storitev, zbiranju podatkov, pridobivanju informacij in hranjenju teh informacij ter podatkov; preprečevanje in nadziranje hkratnega ali zaporednega ukvarjanja delavcev z drugimi storitvami ali dejavnostmi, v kolikor takšno ravnanje škoduje ustreznemu obvladovanju nasprotij interesov; nadziranje osebnih transakcij za svoj račun s strani zaposlenih in za račun z zaposlenimi povezanimi osebami ter preprečevanje izvrševanja osebnih transakcij, če bi zaradi le teh nastale okoliščine nasprotja interesov, razen osebnih transakcij, opravljenih na podlagi izvajanja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti, če v zvezi z izvedbo te transakcije ni predhodno prišlo do komunikacije med osebo za račun katere se transakcija opravi ter osebo, ki opravlja storitev gospodarjenja; izvajanje naročil strank v skladu s Politiko izvrševanja naročil strank; preprečevanje osebnih koristi zadevnih oseb in njihovih povezanih oseb, pri izvrševanju naročil za nakup oziroma prodajo enakih finančnih instrumentov ILIRIKA daje prednost naročilom svojih strank pred naročili za lasten račun; kadar zaradi naročila zaposlenega oz. druge zadevne osebe, danega za svoj račun, ne bi bilo mogoče izvršiti naročila stranke oz. bi ju bilo mogoče izvršiti samo pod pogoji, ki so za stranko manj ugodni, se naročilo zaposlenega oz. druge zadevne osebe lahko izvrši le, če tako določajo drugi predpisi in pod pogoji, ki jih ti predpisi določajo; izrecno zavezo, da morajo zaposleni pri ILIRIKI in zadevne osebe ravnati izključno v korist strank, ter da ima naročilo stranke vedno prednost pred naročili zadevnih oseb in/ali njihovih povezanih oseb; naročila za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, ki jih odda ILIRIKA za svoj račun ali za račun vodstva in zaposlenih, so lahko samo v obliki limitiranega naročila; ILIRIKA povezuje naročili glede istega finančnega instrumenta dveh strank, če sta obe naročili dani s preudarkom le, če to dopuščajo drugi predpisi in pod pogoji, ki jih ti predpisi določajo; ILIRIKA z ustreznim sistemom nagrajevanja svojega osebja, z organizirano in transparentno komunikacijo s strankami ter organizacijo in fizičnim omejevanjem dostopa strank do vodstva in osebja ILIRIKE, preprečuje oziroma omejuje tveganje neustreznega vplivanja strank ali tretjih oseb na vodstvo in osebje ILIRIKE pri opravljanju investicijskih storitev in poslov; pri izvrševanju naročil za nakup oziroma prodajo enakih finančnih instrumentov za različne stranke, ILIRIKA njihova naročila sprejema in izvršuje po časovnem zaporedju;

7 6 / 10 z ustreznim sistemom nagrajevanja zaposlenih, z organizirano in transparentno komunikacijo s strankami ter organizacijo in fizičnim omejevanjem dostopa strank do vodstva in zaposlenih, ILIRIKA preprečuje oziroma omejuje tveganje neustreznega vplivanja strank ali tretjih oseb na vodstvo in zaposlene pri opravljanju investicijskih storitev in poslov; ILIRIKA prepoveduje sprejemanje od svojih strank ali od tretjih oseb, nadomestil, ki niso standardna provizija ali odpravnina za izvedeno storitev; vse cene storitev oziroma provizije za opravljene storitve ILIRIKA so določene v javno objavljenem ceniku in/ali v pogodbi o opravljanju investicijskih storitev in poslov; s svojimi internimi akti in z določili v pogodbah o zaposlitvi, ILIRIKA preprečuje oziroma omejuje ukvarjanje poslovodstva in zaposlenih s storitvami in dejavnostmi, ki bi lahko povzročile nasprotja interesov; ILIRIKA od svojega poslovodstva in zaposlenih zahteva razkritje kakršnihkoli okoliščin, ki bi lahko predstavljale nasprotje interesov, prav tako vodi evidenco povezanih oseb zaposlenih in drugih, ki opravljajo delo za ILIRIKO ter v pogodbe o zaposlitvah vključuje konkurenčno prepoved in izjavo o strogem varstvu zaupnosti. trgovanje za lasten račun s finančnimi instrumenti izdajatelja, za katerega ILIRIKA izvaja investicijsko svetovanje in je v zvezi s tem izdajateljem pridobila notranje informacije, ni dovoljeno, preprečevanje izvrševanja osebnih transakcij, kot so opredeljene v 2. točki 2. odstavka 2. člena Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07 s spremembami: v nadaljevanju: Sklep o pogojih), če bi zaradi le-teh nastale okoliščine nasprotja interesov, razen osebnih transakcij, opravljenih na podlagi izvajanja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti, če v zvezi z izvedbo te transakcije ni predhodno prišlo do komunikacije med osebo, za račun katere se transakcija opravi ter osebo, ki opravlja storitev gospodarjenja. poročanje zadevnih oseb in njihovih povezanih oseb o osebnih transakcijah in vodenje evidence o teh transakcijah. 6. člen V primeru, ko obstajajo okoliščine iz 4. člena te politike in ukrepi iz 5. člena te politike ne zadoščajo, da bi ILIRIKA lahko razumno zaupala v preprečitev neugodnega vplivanja nasprotja interesov na interese stranke, za katero opravlja investicijske storitve, mora ILIRIKA tej stranki, še preden začne zanjo opravljati investicijske oziroma pomožne investicijske storitve, razumno in jasno pojasniti značilnosti in vire teh nasprotij interesov. Pojasnilo ILIRIKE mora biti v pisni obliki oziroma na trajnem nosilcu podatkov, v kolikor je slednje običajen način izmenjave podatkov med ILIRIKO in stranko ter je stranka izrecno zahtevala, da ji ILIRIKA razkritje posreduje na trajnem nosilcu. Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena, si ILIRIKA pridržuje pravico, da po lastni presoji odkloni sklenitev pogodbe oziroma sprejem naročila stranke v primeru nasprotja interesov stranke z interesi ILIRIKE.

8 7 / 10 IV. Nasprotje interesov na ravni članov upravljalnega organa 7. člen Uprava ILIRIKE mora pri presoji nasprotja interesov na ravni članov uprave upoštevati vse okoliščine, predvsem osebne, poslovne ali druge okoliščine, ki so neposredno povezane s članom uprave oziroma z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, ki imajo s tem članom zasebne interese. Član uprave se mora pri opravljanju svojih nalog in odločanju izogibati okoliščinam in ravnanjem, ki pomenijo, ali bi lahko vodile v nastanek nasprotja interesov, opisanih v temu pravilniku. Član uprave ILIRIKE mora pri svojem delovanju in odločanju upoštevati predvsem interese borznoposredniške družbe, jim podrediti morebitne drugačne osebne interese in ne sme izkoriščati poslovnih priložnosti borznoposredniške družbe za svoj račun, za račun svojih družinskih članov ali za račun oseb, ki imajo skupaj z njim zasebne interese. Član nadzornega sveta mora pri svojem delovanju in odločanju upoštevati predvsem interese borznoposredniške družbe ter jim podrediti morebitne drugačne osebne ali posamične interese lastnikov, članov organa vodenja, javnosti ali drugih oseb. 8. člen Član uprave mora z namenom transparentnega odločanja na sejah uprave ter na sejah komisij in odborov, katerih član je, zlasti upoštevati naslednje previdnostne ukrepe za izognitev nasprotju interesov: 1. z namenom izognitve nastanka nasprotja interesov, ki bi lahko vplivalo na njegovo presojo, mora na svojo pobudo oziroma na poziv drugega člana uprave ali organa nadzora izjaviti, ali obstaja sum nasprotja interesov pri zadevi, ki je predmet glasovanja, ter ga pojasniti; 2. če obstaja sum nasprotja interesov, se mora član uprave pri zadevi, ki je predmet glasovanja, vzdržati glasovanja ter za čas glasovanja začasno zapustiti prostor, kjer poteka seja; 3. uprava mora zagotoviti, da se obrazložitev ter izjava člana uprave o vzdržanju glasovanja iz razloga nasprotja interesov iz 2. točke tega odstavka vključi v zapisnik seje uprave oziroma seje komisije. Član uprave mora, z namenom transparentnega opravljanja njegove funkcije, o vseh okoliščinah, ki bi lahko vodile v nastanek nasprotja interesov pri njegovem delovanju (v nadaljevanju: okoliščine nasprotja interesov), nemudoma obvestiti predsednika uprave. Član nadzornega sveta mora z namenom transparentnega opravljanja njegove funkcije, o vseh okoliščinah nasprotja interesov, nemudoma obvestiti predsednika nadzornega sveta. V primeru nastanka okoliščin nasprotja interesov pri predsedniku uprave, uprava obvesti predsednika nadzornega sveta, ob smiselni uporabi določb tega člena. V primeru nastanka okoliščin nasprotja interesov pri predsedniku nadzornega sveta, le-ta obvesti nadzorni svet, ob smiselni uporabi določb tega člena.

9 8 / 10 Uprava oziroma predsednik nadzornega sveta mora, v primeru obvestila o okoliščinah nasprotja interesov s strani člana uprave, na podlagi lastne presoje glede obstoja okoliščin nasprotja interesov sprejeti ustrezne dokumentirane ukrepe za odpravo ali vzpostavitev nadzora nad temi okoliščinami. Uprava lahko, v primeru zapletenih okoliščin nasprotja interesov, namesto sprejetja navedenih ukrepov obvesti nadzorni svet, ki v tem primeru čim prej presodi glede obstoja okoliščin nasprotja interesov ter sprejme ustrezne ukrepe za odpravo ali vzpostavitev nadzora nad temi okoliščinami. Ti ukrepi vključujejo: 1. uporabo previdnostnih ukrepov iz prvega odstavka tega člena za izognitev okoliščinam nasprotja interesov pri glasovanju na sejah uprave organa ter na sejah komisij in odborov, katerih član je; 2. takojšnje prenehanje spornega ravnanja s strani člana uprave ter prenos morebitne pridobljene koristi iz konkretnega posla na ILIRIKO; 3. povrnitev škode ILIRIKI iz lastnih sredstev člana uprave, če je ILIRIKA v tem poslu utrpela kakršno koli škodo; 4. prenehanje funkcije člana uprave, če le-ta okoliščin nasprotja interesov zaradi kakršnega koli razloga ne more ali noče odpraviti; Če se izkaže, da član uprave o okoliščinah nasprotja interesov, za katere je sicer vedel, ni obvestil uprave oziroma nadzornega sveta in hkrati ni takoj odpravil posledic tega ravnanja, ali če član uprave ni upošteval previdnostnih ukrepov iz prvega odstavka tega člena, mora biti o tem obveščen nadzorni svet. Organ nadzora mora v tem primeru odpoklicati člana uprave z njegove funkcije oziroma skupščini predlagati odpoklic člana organa nadzornega sveta takoj, ko je sporni položaj ugotovljen. V. Vodenje evidence dejavnosti in storitev glede katerih je ali bi lahko nastalo nasprotje interesov 9. člen ILIRIKA v posebni evidenci vodi vse storitve in dejavnosti, ki jih izvaja neposredno ali posredno preko odvisnega borzno posredniškega zastopnika, pri katerih je nastalo ali bi lahko v primeru trajajoče storitve oziroma dejavnosti, nastalo nasprotje interesov z bistvenim tveganjem povzročitve škode interesom ene ali več strank. VI. Naložbeno priporočilo, investicijske raziskave in druge informacije 10. člen Kadar ILIRIKA posreduje svojim strankam ali morebitnim strankam naložbena priporočila, investicijske raziskave ali poročila o dogajanju na kapitalskih trgih, mora poskrbeti, da so te informacije podane na pošten in jasen način ter da niso zavajajoče. Kadar ILIRIKA daje informacije neprofesionalnim strankam oziroma morebitnim neprofesionalnim strankam ali kadar je verjetno, da bodo te informacije prejele neprofesionalne stranke ali morebitne neprofesionalne stranke, morajo te informacije vsebovati vse elemente in zahteve iz 20. člena Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev. Šteje se, da je verjetno, da bodo

10 9 / 10 informacije prejele neprofesionalne oziroma morebitne neprofesionalne stranke, kadar ILIRIKA daje informacije v javnost oziroma kadar ima dostop do teh informacij širok krog oseb. 11. člen Z namenom preprečevanja nasprotij interesov ali izogibanja nasprotjem interesov v primeru posredovanja naložbenih priporočil, investicijskih raziskav in drugih informacij ILIRIKA izvaja zlasti naslednje ukrepe oziroma postopke: v primeru posredovanja informacij neprofesionalnim strankam oziroma morebitnim neprofesionalnim strankam zagotavlja, da so informacije predstavljene pošteno, točno, razumno in ne prikrivajo, slabijo ali zamegljujejo pomembnih dejstev; prepoveduje opravljati osebne transakcije ali trgovanje za račun ILIRIKE, zaposlenih, drugih oseb, ki na podlagi zaposlitve ali drugi podlagi opravljajo posle v imenu ILIRIKE, in odvisnih borznoposredniških zastopnikov, razen kot vzdrževalci trga ali pri izvajanju nespodbujenih naročil stranke, s finančnimi instrumenti, ki so predmet naložbenega priporočila ali investicijske raziskave pred objavo oziroma dokler prejemniki investicijske raziskave nimajo razumnih možnosti, da ukrepajo na osnovi posredovane informacije; prepoveduje opravljati osebne transakcije ali trgovanje za račun ILIRIKE, zaposlenih, drugih oseb, ki na podlagi zaposlitve ali drugi podlagi opravljajo posle v imenu ILIRIKE, in odvisnih borznoposredniških zastopnikov, v nasprotju s tekočimi priporočili; prepoveduje prejemanje spodbud od oseb, ki imajo bistvene interese v zadevi, ki je predmet naložbenega priporočila ali investicijske raziskave; izdajatelji finančnih instrumentov, zadevne osebe razen finančnih analitikov in druge osebe pred objavo investicijske raziskave ne smejo imeti pravice pregledovati osnutka investicijske raziskave za namen preverjanja natančnosti dejanskih izjav, navedenih v raziskavi, ali za kateri koli drugi namen, razen preverjanja skladnosti s pravnimi obveznostmi borznoposredniške družbe, če osnutek investicijske raziskave vsebuje priporočilo ciljne cene; prepoveduje obljubo prednostnega vrstnega reda pri izdelovanju investicijskih raziskav, obveza po razkritju nasprotja interesov ali potencialnega nasprotja interesov v primeru, ko ima ILIRIKA ali njeni zaposleni, ki so sodelovali pri izdelavi naložbenega priporočila ali investicijske raziskave, v lasti finančne instrumente oziroma imajo posebne interese glede teh finančnih instrumentov. 12. člen Uprava ILIRIKE s pisnim pooblastilom določi osebo za ločeni nadzor zadevnih oseb (pooblaščena oseba), katerih glavne funkcije so povezane z izvajanjem poslov v imenu strank ali opravljanjem storitev za stranke, katerih interesi bi lahko bili v nasprotju, ali kako drugače predstavljajo različne interese, ki bi lahko bili v nasprotju, vključno z interesi ILIRIKE.

11 10 / 10 VII. Končno določilo 13. člen Ta politika upravljanja z nasprotji interesov stopi v veljavo z dnem in nadomešča vse pretekle dokumente. V Ljubljani, dne ILIRIKA borzno posredniška hiša, d.d., Ljubljana Igor Štemberger, predsednik uprave Jure Klepec, član uprave

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23 POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI 2 / 6 ILIRIKA

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja borzno posredniške hiše

Splošni pogoji poslovanja borzno posredniške hiše SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA S FINANČNIMI INSTRUMENTI ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

View Survey

View Survey Varstvo potrošnikov pri distribuciji zavarovalnih produktov 1. Dobrodošli! Pred vami je vprašalnik, za katerega vas pozivamo, da nam skladno z 293. členom Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

CL2014R0596SL _cp 1..1

CL2014R0596SL _cp 1..1 02014R0596 SL 03.07.2016 001.002 1 To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

III. 2 Na podlagi 128. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2, Ur. list RS, št. 25/2015 s spremembami), 8. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja,

III. 2 Na podlagi 128. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2, Ur. list RS, št. 25/2015 s spremembami), 8. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, III. 2 Na podlagi 128. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2, Ur. list RS, št. 25/2015 s spremembami), 8. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Splošni pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti, NLB d.d. I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Splošne informacije o banki in storitvah (1) Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

POLITIKA SKLADNOSTI POSLOVANJA Osnovni podatki Naziv: Politika skladnosti poslovanja Opis: Politika skladnosti poslovanja opredeljuje organizacijsko u

POLITIKA SKLADNOSTI POSLOVANJA Osnovni podatki Naziv: Politika skladnosti poslovanja Opis: Politika skladnosti poslovanja opredeljuje organizacijsko u POLITIKA SKLADNOSTI POSLOVANJA Osnovni podatki Naziv: Politika skladnosti poslovanja Opis: Politika skladnosti poslovanja opredeljuje organizacijsko umeščenost, vlogo in odgovornost funkcije skladnosti

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Izhodišča Slovenskega državnega holdinga, d. d., za glasovanje na skupščinah družb v letu marec 2019

Izhodišča Slovenskega državnega holdinga, d. d., za glasovanje na skupščinah družb v letu marec 2019 Izhodišča Slovenskega državnega holdinga, d. d., za glasovanje na skupščinah družb v letu 2019 21. marec 2019 Skupščine družb so pomemben korporativni dogodek za izvrševanje pravic delničarja/družbenika.

Prikaži več

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, ki

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)  Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), St

I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), St I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), Statutom DARS d. d., sprejetim avgusta 2018 in določili

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 NAGOVOR POSLOVODSTVA S sprejetjem KODEKSA RAVNANJA skupine DOMEL smo sklenili zavezo, da se bomo po njegovih načelih ravnali povsod, kjer smo,

Prikaži več

Politika upravljanja td

Politika upravljanja td Nadzorni svet Terme Dobrna, d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna je na svoji redni seji dne 14.4.2010 sprejel naslednjo POLITIKO UPRAVLJANJA DRUŽBE TERME DOBRNA, TERMALNO ZDRAVILIŠČE D.D., DOBRNA Dokument predstavlja

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

KODEKS_05_02_07

KODEKS_05_02_07 KODEKS UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB Ljubljana, 5. 2. 2007 Kodeks upravljanja javnih delniških družb so sporazumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, Združenje članov nadzornih

Prikaži več

SLOVENSKI KODEKS UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB 27. oktober 2016

SLOVENSKI KODEKS UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB 27. oktober 2016 SLOVENSKI KODEKS UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB 27. oktober 2016 SLOVENSKI KODEKS UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB KAZALO I. PREAMBULA... 4 II. OPREDELITEV POJMOV... 6 III. PRIPOROČILA KODEKSA UPRAVLJANJA

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Kodeks CG_ čistopis

Kodeks CG_ čistopis KODEKS UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB Ljubljana, 8. 12. 2009 Kodeks upravljanja javnih delniških družb so sporazumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, Združenje nadzornikov

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0;

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; 18.06.2015 Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije, z dne 10.12.2009, spremenjenega dne 26.02.2010 ter dne 19.04.2012, je Izvršni odbor Nogometne

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

SL L 173/84 Uradni list Evropske unije UREDBA (EU) št. 600/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrum

SL L 173/84 Uradni list Evropske unije UREDBA (EU) št. 600/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrum L 173/84 Uradni list Evropske unije 12.6.2014 UREDBA (EU) št. 600/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (Besedilo

Prikaži več

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta 152 1000 Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe objavlja DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 26.

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20)

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20) SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 28. maja 2019 o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB)

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Letno poročilo 2012

Letno poročilo 2012 LETNO POROČILO 2017 Ljubljana, april 2018 ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana Tel: 01/300 22 50, Fax: 01/234 33 57, www.ilirika.si, info@ilirika.si KAZALO

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Spremembe in dopolnitve Pravil borze Ljubljana, 14. junij 2019 Spremembe in dopolnitve Pravil borze, z dne , so bile objavljene na spletnih

Spremembe in dopolnitve Pravil borze Ljubljana, 14. junij 2019 Spremembe in dopolnitve Pravil borze, z dne , so bile objavljene na spletnih Spremembe in dopolnitve Pravil borze Ljubljana, 14. junij 2019 Spremembe in dopolnitve Pravil borze, z dne 14. 6. 2019, so bile objavljene na spletnih straneh Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana dne 1.

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV LEASINGA Pravne osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 18.03.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Leasingojemalec: (Ime podjetja) Naslov: (ulica, kraj, poštna ) : Kontaktna

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več