Ime in priimek: _____________________________________

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Ime in priimek: _____________________________________"

Transkripcija

1 1

2 Naše vrednote: Varnost, sprejetost, iskreni medsebojni odnosi, visoka raven znanja, kvalitetno poučevanje, odlična organiziranost pouka in dejavnosti. Naše poslanstvo: V naši šoli na do vseh spoštljiv, prijazen in zanimiv način pridobivamo veliko znanja. Vizija šole: Prisluhnimo drug drugemu. To nas bo pripeljalo k uspehu. 2

3 Spoštovani starši, drage učenke, dragi učenci, cenjeni sodelavci, vabim vas k branju te publikacije, ki prinaša pregled našega skupnega dela v šolskem letu 2018/2019. V njej boste našli informacije in koristne napotke, pestro vsebino dela in življenja vseh nas, ki soustvarjamo naše skupno šolsko delo. Med šolskimi počitnicami smo poskrbeli za pleskanje učilnic na predmetni stopnji v Breznu, hodnikov na Kapli. V Breznu smo prenovili učilnico tehnike in tehnologije. 3. septembra 2018 je skozi šolska vrata v 14 oddelkov vstopilo 172 učencev in učenk. V prvi razred na Kapli so vstopili 4 učenci, v Lehnu 1 učenka in v Breznu 10 učencev. Med šolskim letom boste marsikaj doživeli, sodelovali v različnih projektih in dejavnostih, obiskovali šolsko knjižnico, pripravljali prireditve, prispevke za literarne in likovne natečaje, se udeleževali različnih tekmovanj in skrbeli za svoje zdravje. Tudi letos ostajajo projekti Kulturna šola, Popestrimo šolo, Zdravje in gibanje, Naša mala knjižnica, Rastem s knjigo, Simbioza giba, Shema šolskega sadja se bo dopolnila še z delitvijo mleka (Shema šolskega sadja in mleka), Tradicionalni slovenski zajtrk in še številni drugi manjši projekti. Pomembno vlogo pri uresničevanju ciljev vzgojno-izobraževalnega dela imate vi, starši. Sodelovanje s šolo in dosledno izvajanje skupnih dogovorov je najpomembnejši element v trikotniku učitelj - starši - učenec. Želimo si odprte komunikacije in zaupanja v naše strokovno delo. 3

4 Otroci in učenci si morajo znanje priboriti; spoznati, kako reševati težave na miren in strpen način, da se bodo kasneje v nadaljnjem življenju uspešno izobraževali in se spopadali s problemi sodobnega sveta. Svojim otrokom bodite v oporo, stojte jim ob strani in jih spodbujajte k učenju ter jim privzgojite odgovornost za svoja dejanja. Uspešni bomo, če bomo delali zavzeto, predano in bomo naklonjeni medsebojnemu sodelovanju. Prvi korak pri iskanju znanja je tišina, drugi poslušanje, tretji pomnjenje, četrti vaja in peti učenje drugih. (Solomon Ibn Gabirol) Želim vam zanimivo, ustvarjalno, novih izzivov in uspehov polno novo šolsko leto. Ravnatelj: Leo Čelofiga, prof. 4

5 PODATKI O ŠOLI Ime in naslov šole: OSNOVNA ŠOLA BREZNO-PODVELKA Brezno 78, 2363 Podvelka os.brezno-podvelka@guest.arnes.si Faks: Spletna stran: Številka bančnega računa: Davčna številka: , nismo davčni zavezanec Ustanovitelj: Občina Podvelka Šolski okoliš: območja VS Brezno, Podvelka, Lehen, Ožbalt in Kapla. ORGANIZIRANOST ŠOLE Sedež v matični šoli: OSNOVNA ŠOLA BREZNO PODVELKA BREZNO 78, 2363 PODVELKA Podružnični šoli: Kapla na Kozjaku (devet-razredna), Sp. Kapla 2, 2362 Kapla na Kozjaku, vodja Majda PIPUŠ. Lehen na Pohorju (pet-razredna), Lehen na Pohorju 49, 2363 Podvelka, vodja Melita TERTINEK. Enota vrtca: sedež v matični šoli, oddelki v Breznu, Podvelki, Lehnu, Ožbaltu in na Kapli, vodja Bernarda CINK. 5

6 KONTAKTI RAVNATELJ Leo ČELOFIGA TAJNIŠTVO Simona TERTINEK RAČUNOVODSTVO Helena TJUKAJEV ŠOLSKA Tanja Blaznik CVETKO SVETOVALNA SLUŽBA KNJIŽNICA Mag. Urška Samec KUHINJA Petra DEMŠAR Dušanka LORBEK ZBORNICA učiteljice, učitelji RAČUNALNIŠKA UČILNICA VRTEC BREZNO VRTEC PODVELKA VRTEC OŽBALT PODRUŽNICA KAPLA NA KOZJAKU PODRUŽNICA LEHEN Boštjan KLEMENČIČ vzgojiteljice, pomočnice ZBORNICA Majda PIPUŠ, vodja KUHINJA VRTEC KNJIŽNICA RAČUNALNIŠKA UČ. ZBORNICA KUHINJA VRTEC

7 ORGANI ZAVODA IN KADROVSKA ZASEDBA Ravnatelj Svet šole Strokovni organi Svet staršev Leo ČELOFIGA 5 predstavnikov delavcev šole, 3 predstavniki ustanovitelja in 3 predstavniki staršev učiteljski in vzgojiteljski zbor šole, oddelčni učiteljski zbori, razredniki, strokovni aktivi po predmetnih področjih posvetovalni organ, sestavljen iz predstavnikov staršev posameznih oddelkov šole in vrtca Poslovna sekretarka Računovodkinja Hišnik Voznik Kuharji - Brezno Čistilke - Brezno Sestavljena del. mesta na podružnicah (čistilka, perica, hišnik) Administrativno-tehnični delavci Simona TERTINEK Helena TJUKAJEV Radoslav FRIC Žarko DOLINŠEK Petra DEMŠAR in Dušanka LORBEK Irena VEZONIK, Marina RIČNIK, Vikica LAKOŠE Dragica KOJZEK, Jožica TACER, Lucija ŠIREC Tajništvo in računovodstvo poslujejo za uporabnike vsak dan med 7.30 in 9.00 ter in

8 STROKOVNI AKTIV V strokovnih aktivih se združujejo učitelji istega predmeta oz. predmetnih področij ter obravnavajo problematiko predmeta oz. predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje znanja, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnoizobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z Letnim delovnim načrtom. V šolskem letu 2018/2019 so vodje posameznih strokovnih aktivov: Melita Tertinek vodja aktiva 1. triletja, Mateja Par vodja aktiva za 4. in 5. razred, Simona Verdinek Špenger vodja matematičnonaravoslovnega aktiva, mag. Urška Samec vodja družboslovno-jezikovnega aktiva s knjižnico, Martina Mrakič vodja aktiva za vzgojno področje, Tjaša Lipovnik vodja aktiva podaljšanega bivanja. 8

9 Razredniki in sorazredniki za šolsko leto 2018/2019 Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih težav posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge, ki so v skladu z zakonom. Oddelek 1. B 2. B 3. B 4. B 5. B 6. B 7. B 8. B 9. B L K K K K Št. učencev Razrednik Breda Beigot Nada Poročnik Suzana Žibret Nataša Štuhec Branka Grobelnik Vera Vačovnik Alenka Mravljak Irena Jelenko Jasna Škerl Melita Tertinek Majda Pipuš Mateja Par Ksenija Vinko Jasmina Ternik Sorazrednik Martina Mrakič Urška Samec Damijan Peruš Boštjan Klemenčič Boštjan Klemenčič Mihaela Najžar Simona Verdinek Špenger Darko Račnik Tanja Blaznik Cvetko Simona Verdinek Špenger Nataša Žavcer Tjaša Lipovnik Martina Mrakič Suzana Praper Lipuš 9

10 STROKOVNI DELAVCI ŠOLE BEIGOT Breda razredni pouk 1. razred BLAZNIK CVETKO Tanja svetovalna delavka, DSP ČURIN Milan TIT, NTE in OGK VODNJOV Suzana (OŠ Juričevega Drejčka) DSP Brezno, Kapla, Vrtec Ožbalt GLASENČNIK Daša (OŠ Muta) DSP Brezno GROBELNIK Branka razredni pouk 5. razred, organizator šolske prehrane, GOS 6 GRÖGL Sergeja (CSG MB) DSP Brezno, Kapla, Vrtec Ožbalt JELENKO Irena MAT, FIZ, MD, OPB KLEMENČIČ Boštjan org. rač. dej., ROID, OPB, laborant, NRA, UBE, ID4 MRAVLJAK Alenka MAT, FIZ, SLZ NAJŽAR Mihaela GEO, ZGO PAR Mateja razredni pouk razred Kapla PERUŠ Damijan Zdravje in gibanje, ŠPO, OPB PIPUŠ Majda razredni pouk razred Kapla POROČNIK Nada razredni pouk 2. razred PRAPER LIPUŠ Suzana SLJ, DKE, ŠNO Kapla, SLJ 9. r. Brezno, KNJ Kapla RAČNIK Darko ID9 Brezno, ŠPO, IŠP, ŠZZ, Brezno in Kapla MRAKIČ Martina GUM, pevski zbori, OPB Kapla mag. SAMEC Urška SLJ, DKE, KNJ Brezno + Lehen SMOLAR Zala (OŠ Neznanih talcev Dravograd) DSP Brezno ŠKERL Jasna TJA, SLJ ŠTUHEC Nataša razredni pouk 4. razred NI1-2 Kapla, N2N Kapla, OPB Brezno, N2N TERNIK Jasmina Brezno, NI 1-2 Brezno, NI 3 Brezno, fakultativna nemščina TERTINEK Melita razredni pouk, razred Lehen VAČOVNIK Vera TJA Brezno in Kapla VERDINEK ŠPENGER Simona MAT 6, OPB Lehen in Brezno, JV Brezno VINKO Ksenija NAR, BIO, KEM Brezno in Kapla, ONA Kapla, RČL Brezno mag. VOGRIN Oto (OŠ Selnica ob Dravi) LUM, ID 6-9 druga strokovna pomoč v 1. razredu Kapla, TJA ŽAVCER Nataša razredna stopnja Kapla, TJA 2, TJA 3 Brezno, TJA Lehen, fakultativna angleščina ŽIBRET Suzana razredni pouk 3. razred LIPOVNIK Tjaša JV Kapla, GOS 6 Kapla, OPB Brezno, Kapla, Lehen 10

11 Urnik individualnih govorilnih ur je objavljen na spletni strani šole pod zavihkom Starši. MATIČNA ŠOLA BREZNO ŠOLSKI ZVONEC razred razred Šol. ura Čas Šol. ura Čas 1. ura ura ura ura Malica ura ura Malica ura ura ura ura Kosilo ura ura Kosilo ura ura ura PŠ Lehen PŠ Kapla na Kozjaku Šol. Ura Čas Šol. ura Čas 1. ura ura ura ura Malica Malica ura ura ura ura ura ura Kosilo malica ura ura ura

12 PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE RAZRED PREDMET TEDENSKO ŠTEVILO UR slovenščina matematika angleščina likovna umetnost glasbena umetnost ,5 1,5 družba 2 3 spoznavanje okolja / / naravoslovje in tehnika / / / 3 3 gospodinjstvo / / / / 1 šport kulturni dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 3 dni 3 dni naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni tehniški dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 4 dni 4 dni 12

13 RAZRED PREDMET TEDENSKO ŠTEVILO UR slovenščina 5 4 3,5 4,5 matematika angleščina drugi tuji jezik nemščina / / / 2 likovna umetnost glasbena umetnost geografija 1 2 1,5 2 zgodovina državljanska in domovinska / 1 1 / kultura ter etika fizika / / 2 2 kemija / / 2 2 biologija / / 1,5 2 naravoslovje 2 3 / / tehnika in tehnologija / gospodinjstvo 1,5 / / / šport izbirni predmet 1 / 2/1 2/1 2/1 izbirni predmet 2 / izbirni predmet 3 / kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni tehniški dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 4 dni 13

14 IZBIRNI PREDMETI Poleg obveznih predmetov se v 7., 8. in 9. razredu izvaja pouk izbirnih predmetov družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega sklopa. Učenec vsako leto izbere dve uri pouka izbirnih predmetov na teden, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec je lahko pouka izbirnih predmetov oproščen iz zdravstvenih razlogov ali če obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri obeh ali pri enem izbirnem predmetu. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. V mesecu septembru je menjava izbirnega predmeta še možna, vendar le pod pogojem, da to ne povzroči delitve skupine oz. da je izvedljivo glede na urnik. OŠ BREZNO-PODVELKA PREDMET RAZRED IZVAJALEC Rastline in človek 7. in 8. r. Ksenija Vinko Sonce, Luna, Zemlja 7. in 8. r. Alenka Mravljak Urejanje besedil 8. in 9. r. Boštjan Klemenčič Nemščina 7. in 8. r. Jasmina Ternik Nemščina 9. r. Jasmina Ternik Matematična delavnica 7. in 9. r. Irena Jelenko Obdelava gradiv kovine 7. in 8. r. Milan Čurin Izbrani šport 7. in 9. r. Darko Račnik Šport za sprostitev 8. r. Darko Račnik 14

15 PŠ KAPLA PREDMET RAZRED IZVAJALEC Nemščina 7. in 8. r. Jasmina Ternik Organizmi v naravnem in 9. r. Ksenija Vinko umetnem okolju Šolsko novinarstvo 7., 8., 9. r. Suzana P. Lipuš Obdelava gradiv kovine 7., 8., 9. r. Milan Čurin Šport za zdravje 9. r. Darko Račnik NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI Učenec prostovoljno izbere največ dve uri pouka iz nabora neobveznih izbirnih predmetov. Neobvezni izbirni predmet drugi tuji jezik se izvaja dve uri tedensko, vsi ostali predmeti pa eno uro tedensko. V mesecu septembru je menjava neobveznega izbirnega predmeta še možna, vendar pod pogojem, da to ne povzroči delitve skupine oz. da je izvedljivo glede na urnik. OŠ BREZNO-PODVELKA PREDMET RAZRED IZVAJALEC Angleščina 1. r. Nataša Žavcer Tehnika 4., 6. r. Milan Čurin Tehnika 5. r. Milan Čurin Nemščina 4., 5., 6. r. Jasmina Ternik PŠ KAPLA PREDMET RAZRED IZVAJALEC Nemščina 4., 6. r. Jasmina Ternik Računalništvo 4., 5., 6. r. Boštjan Klemenčič 15

16 PŠ LEHEN (se priključi skupini v Breznu) PREDMET RAZRED IZVAJALEC Nemščina 5. r. Jasmina Ternik FLEKSIBILNI PREDMETNIK V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z izvajanjem fleksibilnega predmetnika. Pouk v okviru fleksibilnega predmetnika bomo izvajali od 4. do 9. razreda. Takšen predmetnik omogoča drugačno razporeditev tedenskega števila ur pouka, in sicer tako, da se en predmet poučuje prvo polovico leta, drugi pa drugo polovico ali da nek predmet del šolskega leta poteka strnjeno več ur skupaj. Temeljni cilji projekta so: povečati raznolikost metod in oblik dela pri učenju in poučevanju, kot npr. projektno učno delo, problemski pouk, eksperimentalno delo ipd.; povečati medpredmetno povezovanje in izvajanje pouka pri različnih kombinacijah predmetov; učinkoviteje izvajati vzgojno-izobraževalno delo in izboljšati rezultate v znanju in s tem razbremeniti učence (pouk, pri katerem prevladujejo dejavnosti učencev, različnost metod in oblik dela, manj predmetov na dan, manj ocenjevanja itd.); povečati zadovoljstvo učencev, staršev in strokovnih delavcev pri delu na šoli. Odločili smo se za naslednje predmete: 4. in 5. razred: družba, naravoslovje in tehnika, neobvezni izbirni predmet tehnika, glasbena umetnost (Kapla). 16

17 6. razred: neobvezni izbirni predmet tehnika, likovna umetnost, glasbena umetnost, geografija, zgodovina, gospodinjstvo. 7. razred: likovna umetnost, glasbena umetnost, geografija, zgodovina, tehnika in tehnologija, domovinska in državljanska kultura in etika ter in izbirna predmeta obdelava gradiv kovine in šolsko novinarstvo. 8. razred: likovna umetnost, glasbena umetnost, geografija, zgodovina, tehnika in tehnologija, domovinska in državljanska kultura in etika, biologija ter izbirna predmeta obdelava gradiv kovine in šolsko novinarstvo. 9. razred: likovna umetnost, glasbena umetnost, geografija in zgodovina ter izbirna predmeta obdelava gradiv kovine in šolsko novinarstvo. FAKULTATIVNI POUK Letos ponujamo učenje angleščine in nemščine: - učenje angleščine za otroke v vrtcih, - učenje nemščine za otroke vrtca in učence prve triade. Izvajalki bosta Nataša Žavcer (za angleščino) in Jasmina Ternik (za nemščino). OBLIKE DIFERENCIACIJE V vseh razredih izvajamo notranjo diferenciacijo, in sicer diferenciranim delom z učenci glede na njihove zmožnosti. z V 6. in 9. razredu na matični šoli v Breznu bo pouk pri slovenščini, tujem jeziku in matematiki potekal v manjših učnih skupinah. 17

18 Učence bomo v manjše učne skupine razporedili glede na predlog posameznega predmetnega aktiva. Menimo, da je v manjših učnih skupinah poudarjena aktivna vloga učencev, učitelji pa se lahko posameznim učencem bolj posvečajo. Zaradi premajhnega števila učencev na Podružnični šoli Kapla pouk matematike, slovenščine in tujega jezika ne moremo deliti v majhne učne skupine. Tam smo zagotovili pouk teh predmetov v dvojni kombinaciji in nekaj ur ločeno. 18

19 DNEVI DEJAVNOSTI Dnevi dejavnosti so del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezuje discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Potekajo po letnem delovnem načrtu šole, ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. DNEVI DEJAVNOSTI MATIČNA ŠOLA BREZNO RAZRED DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC športni dan Pikin festival Suzana Žibret športni dan Srčkova pot (Kapla) oktober Nada Poročnik športni dan Plavanje (1., 2. r. Ruše/ oktober/maj Nada Poročnik, 3. r. Čatež) Nataša Štuhec športni dan Zimski športni dan januar, Breda Beigot februar športni dan Igraj se z mano (Radlje ob maj Tanja Blaznik Dravi) Cvetko ½ Tradicionalni slovenski november, Branka Grobelnik naravoslovni zajtrk + ½ obisk medicinske maj dan sestre naravoslovni 112 Radlje ob Dravi april Nataša Štuhec dan naravoslovni dan Zaključna ekskurzija Vulkanija maj Suzana Žibret kulturni dan Bralni večer Tanja Blaznik Cvetko kulturni dan Ogled predstave v SNG Suzana Žibret kulturni dan Andersenov dan (Podvelka) Breda Beigot kulturni dan Zaključna prireditev maj, junij Suzana Žibret, (3. r. Čatež) Nataša Štuhec tehniški dan Novoletni prazniki december Nada Poročnik, Branka Grobelnik tehniški dan Pust Suzana Žibret tehniški dan Drugačnost marec Nataša Štuhec 19

20 4. RAZRED DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC športni dan Pikin festival Suzana Žibret športni dan Srčkova pot (Kapla) oktober Nada Poročnik športni dan Plavanje (Čatež) oktober/maj Nada Poročnik, Nataša Štuhec športni dan Zimski športni dan januar, Breda Beigot februar športni dan Igraj se z mano (Radlje maj Tanja Blaznik ob Dravi) Cvetko ½ Tradicionalni november, Branka Grobelnik naravoslovni dan slovenski zajtrk + ½ obisk medicinske sestre maj naravoslovni dan Poskusi marec Branka Grobelnik naravoslovni dan Zaključna ekskurzija maj Suzana Žibret Vulkanija kulturni dan Bralni večer Tanja Blaznik Cvetko kulturni dan Ogled predstave v SNG Suzana Žibret kulturni dan Zaključna prireditev maj Nataša Štuhec Novoletni prazniki december Nada Poročnik, tehniški dan Branka Grobelnik tehniški dan Pust Suzana Žibret tehniški dan Drugačnost marec Nataša Štuhec tehniški dan 112 Radlje ob Dravi april Nataša Štuhec 20

21 5. RAZRED DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC športni dan Pikin festival Suzana Žibret športni dan Srčkova pot (Kapla) oktober Nada Poročnik športni dan Kolesarske aktivnosti oktober Boštjan Klemenčič, Branka Grobelnik športni dan Zimski športni dan januar, februar Breda Beigot športni dan Igraj se z mano (Radlje ob maj Tanja Blaznik Dravi) Cvetko ½ Tradicionalni slovenski november, maj Branka naravoslovni dan zajtrk + ½ obisk medicinske sestre Grobelnik naravoslovni dan Poskusi marec Branka Grobelnik naravoslovni dan Zaključna ekskurzija maj Suzana Žibret Vulkanija kulturni dan Bralni večer Tanja Blaznik Cvetko kulturni dan Ogled predstave v SNG Suzana Žibret kulturni dan Zaključna prireditev junij Nataša Štuhec tehniški dan Novoletni prazniki december Nada Poročnik, Branka Grobelnik tehniški dan Pust Suzana Žibret tehniški dan Drugačnost marec Nataša Štuhec tehniški dan 112 Radlje ob Dravi april Nataša Štuhec 21

22 6. RAZRED DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC športni dan Plavanje (Terme september 3000) Darko Račnik športni dan Orientacijski tek oktober (Kapla) Darko Račnik športni dan Zimski športni dan februar, marec Darko Račnik športni dan Jesenski pohod september Darko Račnik športni dan Igre z žogo maj Darko Račnik naravoslovni dan Tokovi oktober Alenka Maravljak, Ksenija Vinko naravoslovni dan Orientacija maj Mihaela Najžar naravoslovni dan Sistematika rastlin in junij Ksenija Vinko določevalni ključi Narodna galerija LJ, september mag. Urška kulturni dan Cankarjeva rojstna hiša (Vrhnika) Samec kulturni dan Bralni večer Tanja Blaznik Cvetko kulturni dan Zaključna prireditev junij Suzana Žibret tehniški dan Merjenje september Irena Jelenko tehniški dan Obdelava podatkov februar Irena Jelenko tehniški dan Pust Milan Čurin Zaključna ekskurzija junij Jasmina Ternik, tehniški dan (GEOS) Martina Mrakič 22

23 7. RAZRED DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC športni dan Plavanje (Terme september 3000) Darko Račnik športni dan Orientacijski tek oktober (Kapla) Darko Račnik športni dan Zimski športni dan februar, Darko Račnik marec športni dan Jesenski pohod september Darko Račnik športni dan Šola v naravi maj Alenka Mravljak Zgradba in oktober Ksenija Vinko, Mihaela naravoslovni delovanje Najžar dan ekosistemov - gozd naravoslovni Šola v naravi maj Alenka Mravljak dan naravoslovni Šola v naravi maj Alenka Mravljak dan kulturni dan Narodna galerija LJ, Cankarjeva rojstna hiša (Vrhnika) september mag. Urška Samec kulturni dan Bralni večer Tanja Blaznik Cvetko 2018 kulturni dan Šola v naravi maj Alenka Mravljak tehniški dan Merjenje september Irena Jelenko tehniški dan Obdelava podatkov februar Irena Jelenko tehniški dan Pust Milan Čurin Zaključna ekskurzija junij Jasmina Ternik, Martina tehniški dan (GEOS) Mrakič 23

24 8. RAZRED DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC športni dan Plavanje (Terme 3000) september Darko Račnik športni dan Orientacijski tek (Kapla) oktober Darko Račnik Zimski športni dan februar, Darko Račnik športni dan marec športni dan Jesenski pohod september Darko Račnik športni dan Šola v naravi maj Alenka Mravljak naravoslovni dan Moje telo oktober Ksenija Vinko naravoslovni dan Šola v naravi maj Alenka Mravljak naravoslovni dan Šola v naravi maj Alenka Mravljak kulturni dan Narodna galerija LJ, Cankarjeva rojstna hiša (Vrhnika) september mag. Urška Samec kulturni dan Bralni večer Tanja Blaznik Cvetko kulturni dan Šola v naravi maj Alenka Mravljak tehniški dan Merjenje september Irena Jelenko tehniški dan Obdelava podatkov februar Irena Jelenko tehniški dan Pust Milan Čurin Zaključna ekskurzija junij Jasmina Ternik, tehniški dan (GEOS) Martina Mrakič 24

25 9. RAZRED DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC športni dan Plavanje (Terme 3000) september Darko Račnik športni dan Orientacijski tek (Kapla) oktober Darko Račnik Zimski športni dan februar, Darko Račnik športni dan marec športni dan Jesenski pohod september Darko Račnik športni dan Šola v naravi maj Alenka Mravljak naravoslovni dan Prva pomoč oktober Ksenija Vinko naravoslovni dan Šola v naravi maj Alenka Mravljak naravoslovni dan Šola v naravi maj Alenka Mravljak kulturni dan Narodna galerija LJ, Cankarjeva rojstna hiša (Vrhnika) september mag. Urška Samec kulturni dan Bralni večer Tanja Blaznik Cvetko kulturni dan Šola v naravi maj Alenka Mravljak tehniški dan Merjenje september Irena Jelenko tehniški dan Obdelava podatkov februar Irena Jelenko tehniški dan Pust Milan Čurin Zaključna ekskurzija junij Jasmina Ternik, tehniški dan (GEOS) Martina Mrakič 25

26 DNEVI DEJAVNOSTI PŠ KAPLA RAZRED DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC športni dan Srčkova pot oktober Majda Pipuš športni dan Igre na snegu februar Tjaša Lipovnik športni dan Vodne igre (3.r Čatež) maj Mateja Par športni dan Igraj se z mano (Radlje ob maj Tanja Blaznik Dravi) Cvetko športni dan Plavanje (Ptuj) junij Majda Pipuš naravoslovni dan Kmetija tete Lene oktober Mateja Par naravoslovni dan Vesolje februar Alenka Mravljak naravoslovni dan Zdravilne rastline maj Majda Pipuš Kulturni dan Bralni večer Mateja Par Kulturni dan Ogled predstave v SNG Suzana Žibret Kulturni dan Prazniki december Tjaša Lipovnik Kulturni dan Zaključna prireditev junij Darko Račnik Tehniški dan Lego dan december Alenka Mravljak Tehniški dan Pust Milan Čurin Muzej iluzij in Ljubljanski maj, junij Mateja Par Tehniški dan grad 26

27 4. RAZRED DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC športni dan Srčkova pot oktober Majda Pipuš športni dan Igre na snegu februar Tjaša Lipovnik športni dan Vodne igre (3.r. Čatež) maj Mateja Par športni dan Igraj se z mano (Radlje maj Tanja Blaznik ob Dravi) Cvetko športni dan Plavanje (Ptuj) junij Majda Pipuš naravoslovni dan Kmetija tete Lene oktober Mateja Par naravoslovni dan Vesolje februar Alenka Mravljak naravoslovni dan Občina Podvelka april Melita Tertinek kulturni dan Bralni večer Mateja Par kulturni dan Ogled predstave v SNG Suzana Žibret kulturni dan Prazniki december Tjaša Lipovnik tehniški dan Lego dan december Alenka Mravljak tehniški dan Pust Tjaša Lipovnik Muzej iluzij in Ljubljanski maj, junij Mateja Par tehniški dan grad tehniški dan Tangrami (šola v naravi) maj Mateja Par 27

28 5. RAZRED DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC športni dan Srčkova pot oktober Majda Pipuš športni dan Igre na snegu februar Tjaša Lipovnik športni dan Vodne igre (3.r. Čatež) maj Mateja Par športni dan Igraj se z mano (Radlje ob maj Tanja Blaznik Dravi) Cvetko športni dan Plavanje (Ptuj) junij Majda Pipuš naravoslovni dan Kmetija tete Lene oktober Mateja Par naravoslovni dan Vesolje februar Alenka Mravljak naravoslovni dan Občina Podvelka april Melita Tertinek kulturni dan Bralni večer Mateja Par kulturni dan Ogled predstave v SNG Suzana Žibret kulturni dan Prazniki december Tjaša Lipovnik Lego dan december Alenka tehniški dan Mravljak tehniški dan Pust Tjaša Lipovnik Muzej iluzij in Ljubljanski maj, junij Mateja Par tehniški dan grad tehniški dan Tangrami (šola v naravi) maj Mateja Par 28

29 6. RAZRED DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC športni dan Plavanje (Terme 3000) september Darko Račnik športni dan Orientacijski tek (Kapla) oktober Darko Račnik Zimski športni dan februar, Darko Račnik športni dan marec športni dan Jesenski pohod september Darko Račnik športni dan Igre z žogo maj Darko Račnik naravoslovni dan Tokovi oktober Alenka Mravljak, Ksenija Vinko naravoslovni dan Orientacija maj Mihaela Najžar naravoslovni dan Sistematika rastlin in junij Ksenija Vinko določevalni ključi Narodna galerija LJ, september Mag. Urška kulturni dan Cankarjeva rojstna hiša Samec (Vrhnika) kulturni dan Bralni večer Mateja Par kulturni dan Zaključna prireditev junij Darko Račnik tehniški dan Merjenje september Alenka Mravljak tehniški dan Obdelava podatkov februar Alenka Mravljak tehniški dan Pust Milan Čurin tehniški dan Zaključna ekskurzija (GEOS) junij Jasmina Ternik, Martina Mrakič 29

30 7. RAZRED DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC športni dan Plavanje (Terme 3000) september Darko Račnik športni dan Orientacijski tek (Kapla) oktober Darko Račnik športni dan Zimski športni dan februar, marec Darko Račnik športni dan Jesenski pohod september Darko Račnik športni dan Šola v naravi maj Alenka Mravljak Zgradba in delovanje oktober Ksenija Vinko, naravoslovni dan ekosistemov - gozd Mihaela Najžar naravoslovni dan Šola v naravi maj Alenka Mravljak naravoslovni dan Šola v naravi maj Alenka Mravljak kulturni dan Narodna galerija LJ, Cankarjeva rojstna hiša september Mag. Urška Samec (Vrhnika) kulturni dan Bralni večer Mateja Par kulturni dan Šola v naravi maj Alenka Mravljak tehniški dan Merjenje september Alenka Mravljak tehniški dan Obdelava podatkov februar Alenka Mravljak tehniški dan Pust Milan Čurin Zaključna ekskurzija (GEOS) junij Jasmina Ternik, tehniški dan Martina Mrakič 30

31 8. RAZRED DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC športni dan Plavanje (Terme 3000) september Darko Račnik športni dan Orientacijski tek (Kapla) oktober Darko Račnik Zimski športni dan februar, Darko Račnik športni dan marec športni dan Jesenski pohod september Darko Račnik športni dan Šola v naravi maj Alenka Mravljak naravoslovni dan Moje telo oktober Ksenija Vinko naravoslovni dan Šola v naravi maj Alenka Mravljak naravoslovni dan Šola v naravi maj Alenka Mravljak kulturni dan Narodna galerija LJ, Cankarjeva rojstna hiša september Mag. Urška Samec (Vrhnika) kulturni dan Bralni večer Mateja Par kulturni dan Šola v naravi maj Alenka Mravljak tehniški dan Merjenje september Alenka Mravljak tehniški dan Obdelava podatkov februar Alenka Mravljak tehniški dan Pust Milan Čurin Zaključna ekskurzija junij Jasmina Ternik, tehniški dan (GEOS) Martina Mrakič 31

32 9. RAZRED DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC športni dan Plavanje (Terme 3000) september Darko Račnik športni dan Orientacijski tek (Kapla) oktober Darko Račnik športni dan Zimski športni dan februar, marec Darko Račnik športni dan Jesenski pohod september Darko Račnik športni dan Šola v naravi maj Alenka Mravljak naravoslovni dan Prva pomoč oktober Ksenija Vinko naravoslovni dan Šola v naravi maj Alenka Mravljak naravoslovni dan Šola v naravi maj Alenka Mravljak Narodna galerija LJ, september Mag. Urška kulturni dan Cankarjeva rojstna hiša (Vrhnika) Samec kulturni dan Šola v naravi maj Alenka Mravljak kulturni dan Bralni večer Mateja Par tehniški dan Merjenje september Alenka Mravljak tehniški dan Obdelava podatkov februar Alenka Mravljak tehniški dan Pust Milan Čurin tehniški dan Zaključna ekskurzija (GEOS) junij Jasmina Ternik, Martina Mrakič 32

33 DNEVI DEJAVNOSTI PŠ LEHEN 1. in 3. RAZRED DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC športni dan Srčkova pot (Kapla) oktober Majda Pipuš športni dan Zimski športni dan januar Damjan Peruš športni dan Joga za otroke maj Melita Tertinek športni dan Plavanje (Ptuj) junij Majda Pipuš športni dan Orientacija marec Damijan Peruš naravoslovni dan Kmetija tete Lene oktober Mateja Par naravoslovni dan Zakaj je Luna okrogla? december Melita Tertinek naravoslovni dan Občina Podvelka april Melita Tertinek kulturni dan Bralni večer Melita Tertinek kulturni dan Ogled predstave v SNG Suzana Žibret kulturni dan Igraj se z mano (Radlje maj Tanja Blaznik ob Dravi) Cvetko kulturni dan Zaključna prireditev junij Simona Verdinek Špenger tehniški dan Muzej iluzij in Ljubljanski maj, junij Mateja Par grad tehniški dan Pust Melita Tertinek tehniški dan Fischertechnik december Simona Verdinek Špenger 33

34 5. RAZRED DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC športni dan Srčkova pot (Kapla) oktober Majda Pipuš športni dan Zimski športni dan januar Damjan Peruš športni dan Šola v naravi maj Damjan Peruš športni dan Plavanje (Ptuj) junij Majda Pipuš športni dan Orientacija marec Damijan Peruš naravoslovni dan Kmetija tete Lene oktober Mateja Par naravoslovni dan Zakaj je Luna okrogla? december Melita Tertinek naravoslovni dan Občina Podvelka april Melita Tertinek kulturni dan Bralni večer Melita Tertinek kulturni dan Ogled predstave v SNG Suzana Žibret kulturni dan Šola v naravi maj Damijan Peruš Muzej iluzij in Ljubljanski maj, junij Mateja Par tehniški dan grad tehniški dan Pust Melita Tertinek tehniški dan Maketa Občine Podvelka april Melita Tertinek tehniški dan Fischertechnik december Simona Verdinek Špenger Šola si zaradi objektivnih okoliščin pridržuje pravico do spremembe tem, datuma in krajev izvajanja dni dejavnosti. 34

35 INTERESNE DEJAVNOSTI OŠ BREZNO-PODVELKA NAZIV RAZRED MENTOR Računalniški krožek r. Boštjan Klemenčič Bralna značka 3. r. Suzana Žibret Mladi raziskovalci r. Suzana Žibret Bralna značka r. mag. Urška Samec Bralna značka 5. r. Branka Grobelnik ZGO-GEO krožek r. Mihaela Najžar Naravoslovni krožek r. Ksenija Vinko Šah r. Tanja Blaznik Cvetko Zmago Božič Bralna značka 6., 8., 9. razred Jasna Škerl Šolski radio r. Tanja Blaznik Cvetko MČRK r. Tanja Blaznik Cvetko Prvaki znanja r. Tanja Blaznik Cvetko Male sive celice r. Maksimiljana Črešnik Finančno opismenjevanje mladih r. Irena Jelenko Matematični orehi r. Irena Jelenko Logika r. Simona Verdinek Logične uganke r. Špenger Simona Verdinek Špenger Bralna značka 4. r. Nataša Štuhec Ustvarjalni krožek r. Nataša Štuhec Ročnodelski krožek r. Nada Poročnik Bralna značka 2. r. Nada Poročnik Bralna značka 1. r. Breda Beigot 35

36 Nemški krožek r. Jasmina Ternik Pravljični krožek r. Breda Beigot Cici Vesela šola r. Breda Beigot Odbojka r. Darko Račnik Angleški krožek r. Vera Vačovnik Glasbena pravljica (muzikal) r. Martina Mrakič Bralni klub za mlade bralce r. mag. Urška Samec Pravljična joga r. mag. Urška Samec Literarni krožek (Cankarjevo) r. mag. Urška Samec Namizni tenis r. Darko Račnik PŠ KAPLA NAZIV RAZRED MENTOR Naša mala knjižnica 1., 2. r. Nataša Žavcer Angleški krožek r. Vera Vačovnik Bralna značka 1., 3. r. Majda Pipuš Cici Vesela šola r. Majda Pipuš MČRK r. Majda Pipuš Bralna značka 2., 4. in 5. razred Mateja Par Bralna značka r. Suzana Praper Lipuš Računalniški krožek r. Boštjan Klemenčič Šah r. Boštjan Klemenčič 36

37 PŠ LEHEN NAZIV RAZRED MENTOR Logična pošast 1., 3., 5. r. Simona Verdinek Špenger Bralna značka 1., 3., 5. r. Melita Tertinek Ustvarjalni krožek 1., 3., 5. r. Melita Tertinek Računalniški krožek 1., 3., 5. r. Boštjan Klemenčič SISTEMIZIRANE INTERESNE DEJAVNOSTI NAZIV RAZRED MENTOR Otroški pevski zbor r. Martina Mrakič Mladinski pevski zbor r. Martina Mrakič ID s področja umetnosti r. mag. Oto Vogrin ID s področja umetnosti 9. r. Darko Račnik ID s področja tehnike 4. r. Boštjan Klemenčič Prometno-kolesarski krožek 5. r. Boštjan Klemenčič Pohodništvo -ZIG r. Irena Jelenko Badminton - ZIG r. Boštjan Klemenčič Urbani športi (ZG) r. Damijan Peruš Prehrana in osebna r. Damijan Peruš higiena (ZG) Varna mobilnost (ZG) r. Damijan Peruš Korektivna vadba (ZG) r. Damijan Peruš Plesne elementarne igre (ZG) r. Damijan Peruš 37

38 DODATNI IN DOPOLNILNI POUK Dodatni pouk se organizira za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja in se želijo seznaniti z izbrano snovjo na zahtevnejši ravni. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprava na tekmovanja, učence vodimo k doseganju višjih učnih ciljev. Dopolnilni pouk se organizira za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju in dodatno razlago. PREDMET, UČITELJ RAZRED DOPOLNILNI POUK DODATNI POUK Breda Beigot 1. 0,5 / Simona Verdinek Špenger 1. / 0,5 Nada Poročnik 2. 0,5 / Simona Verdinek Špenger 2. / 0,5 Suzana Žibret 3. 0,5 0,5 Nataša Štuhec 4. 0,5 / Irena Jelenko 4. / 0,5 Branka Grobelnik 5. 0,5 / Irena Jelenko 5. / 0,5 MAT Irena Jelenko 6. 0,5 / TJA Vera Vačovnik 6. / 0,5 SLJ mag. Urška Samec 7. 0,5 / TJA Jasna Škerl 7. / 0,5 SLJ Jasna Škerl 8. 0,5 / 38

39 TJA Vera Vačovnik 8. / 0,5 FIZ Irena Jelenko 9. 0,5 / KEM Ksenija Vinko 9. / 0,5 Melita Tertinek ,5 0,5 Majda Pipuš ,5 0,5 Mateja Par ,5 / Mateja Par / 0,5 TJA Vera Vačovnik ,5 / SLJ Suzana Praper Lipuš SLJ Suzana Praper Lipuš / 0, ,5 / MAT Alenka Mravljak / 0,5 INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ Šoli pripada glede na število oddelkov 7 ur za individualno in skupinsko pomoč učencem. Namenjena je učencem z učnimi težavami kakor tudi nadarjenim učencem. RAZRED UČITELJ POMOČ UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI POMOČ NADARJENIM UČENCEM 1. Tanja B. Cvetko 0,5 / 2. Simona V. Špenger 0,5 / 3. Simona V. Špenger 0,5 / 4. Simona V. Špenger 0,5 / 39

40 5. Boštjan Klemenčič / 0,5 6. Jasna Škerl / 0,5 7. Alenka Mravljak 0,5 / 8. Irena Jelenko / 0,5 9. Jasmina Ternik / 0, Melita Tertinek 0,5 / Lehen Majda Pipuš / 0,5 Kapla Mateja Par / 0,5 Kapla Alenka Mravljak / 0,5 Kapla Kapla Ksenija Vinko / 0,5 DELO Z NADARJENIMI UČENCI Nadarjeni učenci so tudi učenci s posebnimi potrebami. Te učence odkrivamo in za njih pripravljamo posebne individualizirane programe dela. Evidentiranje poteka tako, da strokovni delavci predlagajo učence, za katere menijo, da bi lahko bili nadarjeni. Uporablja se več kriterijev (izjemni dosežki na različnih področjih, rezultati tekmovanj, nadpovprečni učni uspeh, učiteljevo mnenje). Evidentiranje bomo izvajali v 6. razredu, lahko pa tudi kadarkoli v višjih razredih. Tako izberemo širšo skupino otrok, ki bi lahko bili nadarjeni. Identifikacija poteka s soglasjem staršev in zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev ter vključuje merila: ocena učiteljev (ocenjevalne lestvice 40

41 nadarjenosti), test sposobnosti (Ravenove progresivne matrice) in test ustvarjalnosti (Torrancev test ustvarjalnosti). Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli rezultat, ki sodi med 10 odstotkov najboljših. Po postopku identifikacije staršem predstavimo rezultate in potek nadaljevanja dela z učenci, ki so bili prepoznani kot nadarjeni. Učence spremljamo (procesna diagnostika) in zanje oblikujemo individualiziran program. DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA UČENCE S POSEBNIMI POTREBAMI Učenci z učnimi težavami od 1. do 9. razreda so upravičeni do dodatne strokovne pomoči. Izvajajo jo psihologinja, specialna pedagoginja, surdopedagoginja, razredni in predmetni učitelji v skladu z odločbami Zavoda za šolstvo, po individualnih načrtih, v dogovoru z učenci in v soglasju s starši. Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami izda odločbo, v kateri je navedeno, koliko dodatnih ur učne pomoči je namenjenih posameznemu otroku in kateri strokovni delavec te ure dodatne strokovne pomoči z učencem tudi izvaja. Ravnatelj šole imenuje strokovno skupino, ki izdela individualizirani program za posameznega učenca. V tem šolskem letu imamo za pomoč tem učencem na šoli štiri zunanje strokovne delavke: specialni pedagoginji iz OŠ Muta in OŠ Juričevega Drejčka, socialna pedagoginja iz OŠ Neznanih talcev Dravograd ter surdopedagoginja s Centra za sluh in govor Maribor. 41

42 ŠOLE V NARAVI Šola v naravi pomeni organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela in sodi v razširjen program osnovne šole. Poteka strnjeno, več dni, v času pouka, ter se izvaja izven prostora šole. V letošnjem šolskem letu bomo organizirali šolo v naravi za učence 3. in 4. r ter učence od 7. do 9. r. RAZRED KRAJ ČAS VODJA 3. in 4. razred razred Čatež CŠOD Breženka Fiesa Damijan Peruš Alenka Mravljak TEČAJ PLAVANJA Z učenci prvega in drugega razreda bomo od 15. do 19. oktobra 2018 izvedli 10-urni tečaj plavanja v bazenu v Rušah. KOLESARSKI IZPIT Učenci 5. razreda se odločijo za usposabljanje in preverjanje znanja in praktične usposobljenosti za samostojno vožnjo kolesa v cestnem prometu. Vsebina programa obsega teoretični in praktični del. Za uspešno opravljen izpit dobijo petošolci izkaznico, ki jim dovoljuje samostojno vožnjo s kolesom v prometu. Kolesarski izpit poteka pod mentorstvom Boštjana Klemenčiča. 42

43 PROJEKTI NAZIV Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje Shema šolskega sadja in mleka Teden vseživljenjskega učenja Naša mala knjižnica Mednarodna izmenjava knjižnih kazalk Nacionalni mesec skupnega branja Simbioza ŠOLA Finančno opismenjevanje mladih - Mladi in denar iearn (Br, Ka) Kulturna šola Zbiranje starega papirja, zamaškov, tonerjev, baterij.. Bralna značka za odrasle - bralni klub Damijan Peruš NOSILEC Nataša Štuhec, Boštjan Klemenčič mag. Urška Samec Suzana Praper Lipuš (Ka) mag. Urška Samec (Br, Le) mag. Urška Samec mag. Urška Samec Darko Račnik Irena Jelenko Vera Vačovnik Mateja Par, mag. Urška Samec, Suzana Praper Lipuš Boštjan Klemenčič, Simona Verdinek Špenger, Nataša Žavcer Melita Tertinek, Irena Jelenko, mag. Urška Samec 43

44 Rastem s knjigo (Ka, Br) Policist Leon svetuje Teden mobilnosti Popestrimo šolo Knjižne mišice Šola, da se ti zrola Wanderkoffer (Potujoči kovčki) Br, Ka Sodelovanje z Arnfelsom Spodbujamo prijateljstvo Suzana Praper Lipuš, mag. Urška Samec Branka Grobelnik, Mateja Par, Melita Tertinek, policist Damjan Peruš, Darko Račnik, Branka Grobelnik Maksimiljana Črešnik Suzana Praper Lipuš Suzana Praper Lipuš (Ka) Melita Tertinek (Le) Suzana Žibret (Br) Jasmina Ternik Jasmina Ternik, Vera Vačovnik Tjaša Lipovnik (vse lokacije) GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO TELESNO IN DUŠEVNO POČUTJE S šolskim letom 2017/2018 se zaključuje projekt Zdrav življenjski slog, v katerega je bila naša šola vključena od samega začetka 2010/2011. Zato se je naša šola prijavila v nov poskus Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje. Področja poskusa: gibanje, hrana in prehranjevanje, 44

45 zdravje in varnost. Cilji poskusa: ozaveščajo pomen telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje; izgrajujejo razumevanje pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka; spoznavajo in se aktivno vključujejo v različne gibalne dejavnosti, razvijajo navade zdravega življenja; ozaveščajo preprečevanje tveganega vedenja, preprečevanje nezgod in poškodb ter spoznavajo osnove prve pomoči, skrb za higieno, varno in zdravo spolnost, varno mobilnost; oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijajo pozitivna stališča, navade in načine ravnanja. PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO V letu 2016 smo na OŠ Brezno-Podvelka s podružničnima šolama Kapla na Kozjaku in Lehen uspešno aktivirali program petletnega projekta Popestrimo šolo. Projekt POŠ razvija učenčeve ključne kompetence, krepi medsebojno povezanost, izmenjuje znanje in ozavešča pomoč 45

46 ranljivim skupinam. Učenci si krepijo vedoželjnost, iščejo nova znanja v lokalnem okolju, krepijo spretnosti in veščine. Posameznikom se razvija sposobnost izražanja in interpretacija svojih misli, občutij. Uporablja se matematično znanje, logično mišljenje in sklepanje za reševanje vsakdanjih problemov. Pomagamo učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, prav tako delamo z učenci, ki izkazujejo visoke sposobnosti na določenem področju. SHEMA ŠOLSKEGA SADJA TER SHEMA ŠOLSKEGA MLEKA Namen vključitve šole v SŠS je bil predvsem zagotoviti več kvalitetnega sadja in zelenjave iz integrirane oziroma ekološke pridelave. Tudi ena enota sadja na dan več popestri njihov celodnevni jedilnik in pomeni dodatno količino zaužitega sadja čez dan. Učenci, zlasti v višjih razredih, ne jedo sadja in zelenjave redno vsak dan in tudi ne v količinah, ki so priporočljive za zdravje. Hkrati se zavedamo, da bodo otroci pridobili z razdeljevanjem sadja boljši odnos do teh živil in s tem boljše prehranjevalne navade, ki jih bodo spremljale v odraslo obdobje. Predvsem velik pomen je v osveščanju učencev in njihovih staršev. Učenci sčasoma osvojijo pomen teh živil v celodnevni prehrani v primerjavi z nezdravo hrano, ki jo pogosto uživajo. S tem želimo prepričati učence, naj namesto sladkarij in drugih nezdravih snovi večkrat sežejo po sadju. Tako bi lahko vplivali na 46

47 zmanjšanje prekomerne telesne teže pri učencih, saj je delež prekomerno težkih otrok vse večji, hkrati pa je tudi več bolezni, ki so s tem povezane. CILJI, KI JIH S SŠS ŽELIMO DOSEČI: Izobraževanje/ozaveščanje o sadju in zelenjavi ter njunem pomenu za zdravje. Osveščenost učencev glede pomena uživanja sadja. Spremeniti odnos do sadja in zelenjave v pozitivni smeri. Redna in večja količina zaužitega sadja in zelenjave. Zagotovitev pomembnih vitaminov in mineralov, vlaknin v prehrani. Pridobivanje zdravih vzorcev prehranjevanja. Vplivanje na kvaliteto učenčevih prehranjevalnih navad. Vsaj delna nadomestitev nezdrave hrane s sadjem in zelenjavo. Promocija lokalnega sadja in zelenjave. Možnost delitve sadja in zelenjave vsem učencem, tudi socialno šibkejšim. (zmanjševanje neenakosti med učenci). Spoznavanje različnih načinov pridelave sadja in zelenjave (integrirana, ekološka). Spodbujanje k pozitivnemu odnosu do narave in okolja. Kultura uživanja obrokov. Higiensko ravnanje s sadjem in zelenjavo. Preprečevanje debelosti in prekomerne telesne teže ter kronično nenalezljivih bolezni. Preprečevanje prehranjevalnih motenj in ozaveščanje učencev o njihovih posledicah. Preprečevanje ''kar neke'' shujševalne diete. 47

48 NAČIN RAZDELJEVANJA SADJA: Sadje, zelenjavo, mleko in mlečne izdelke bomo delili ob sredah, po četrti šolski uri, učencem od 1. do 5. razreda; po peti šolski uri pa učencem od 6. do 9. razreda. SADJE oz. ZELENJAVA bo na voljo na zgornjih hodnikih šole. SIMBIOZA GIBA Simbioza od leta 2011 povezuje Slovenijo. Socialna inovacija, ki je združila modrost in mladost ter pokazala, da je medgeneracijsko sodelovanje prava smer prihodnosti, je v računalniške delavnice vključila več kot ljudi. Zgodba računalništva je dobila trajnostno zgodbo preko Medgeneracijskega centra, Simbioze šol in projekta Simbioza mojstri. Simbioza se širi tudi mednarodno in nosi dobro ime Slovenije v širni svet. Snovalci Simbioze verjamejo, da je prav, da pozitivno energijo tedenske akcije ohranimo. Želimo ustvarjati družbo, v kateri mladi spoznavajo, kakšno bogastvo modrosti se skriva v starejših, in v kateri starejši verjamejo v prihodnost, predvsem zaradi solidarnih mladih, ki ponudijo roko sodelovanja v tednu v oktobru. Letos bo Simbioza (zopet) gibala. Naša želja je, da odpremo športne objekte in ponudimo priložnost, da starejši spoznajo nove športe in se udeležijo različnih vadb: - vsak dan med in ter - v tednu od 15. do 22. oktobra med in S projektom SIMBIOZA GIBA želimo biti zgled celotni Sloveniji. Na noge želimo dvigniti vse, ki so čakali na pravi trenutek. To bo teden, ki bo lahko marsikomu spremenil življenje. To bo teden, ki bo predramil mlajše generacije in spomnil starejše, da obstaja 48

49 tisto nekaj, kar jih združuje. Da vedno in povsod lahko govorijo isti jezik. Jezik zdravja, pravega načina življenja, sreče, trenutkov in funkcionalnih teles, ki ne poznajo in priznavajo let. Jezik, ki za svoje izražanje in sporazumevanje ne potrebuje besed. Jezik, ki mu pravimo gibanje. MEDGENERACIJSKO RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE Starejše generacije se soočajo s problemom računalniške nepismenosti, saj je bila uporaba računalnika v času njihovega izobraževanja in službovanja redka oziroma sploh ni bilo potrebe po njej. Velik odstotek starejših še dandanes ne uporablja računalnika v povezavi z internetom oziroma le redko, saj nimajo znanja oziroma je to znanje zelo majhno. Ta podatek nas je vzpodbudil k temu, da v domačem okolju vsaj malo pripomoremo k temu, da bodo starejši vzpostavili prve korake z računalništvom. Tako smo se lotili projekta Medgeneracijsko računalniško opismenjevanje, ki smo ga v preteklem šolskem letu uspešno izvedli na Osnovni šoli Brezno, letos pa ga nameravamo izvesti tudi na Podružnični šoli Kapla. Mladi prostovoljci spodbujajo starejše k uporabi računalnika in interneta. DOGODKI IN DRUGE DEJAVNOSTI NAZIV NOSILEC ČAS KOORDINIRANJE Simona Verdinek Špenger september INTERESNIH DEJAVNOSTI EVROPSKI DAN JEZIKOV Vera Vačovnik (Ka) september mag. Urška Samec (Br) Lehen - mag. Urška Samec SVETOVNI DAN TURIZMA Vera Vačovnik (Br, Ka) september PROJEKTNI DNEVI Z GIMNAZIJO RUŠE Jasna Škerl, Jasmina Ternik

50 TEDEN OTROKA BRALNI VEČER Brezno BRALNI VEČER Lehen BRALNI VEČER Kapla učitelji OPB (Ka) Melita Tertinek (Le) Tanja Blaznik Cvetko (Br) Tanja Blaznik Cvetko Melita Tertinek, Simona Verdinek Špenger, Mateja Par Nataša Štuhec Melita Tertinek (Le) 50 oktober TEDEN POŽARNE oktober VARNOSTI KOSTANJEV PIKNIK (OPB) učitelji OPB oktober SVETOVNI DAN HRANE Tanja Blaznik Cvetko oktober AKCIJA DROBTINICA SVETOVNI DAN OZN Mihaela Najžar oktober DAN REFORMACIJE Mihaela Najžar oktober DAN SPOMINA NA MRTVE Maksimiljana Črešnik november DAN RUDOLFA MAISTRA Mihaela Najžar november PRIPRAVA NOVOLETNIH VOŠČILNIC Breda BEIGOT, Oto Vogrin, Melita Tertinek, Majda Pipuš Branka Grobelnik november NOVOLETNO SREČANJE december UPOKOJENCEV DAN BOJA PROTI AIDSU Ksenija Vinko december USTVARJALNE DELAVNICE Nada Poročnik, Branka december Z BABICAMI IN DEDKI Grobelnik-Brezno PROSLAVA PRED DNEVOM Tjaša Lipovnik (Ka) december SAMOSTOJNOSTI IN Mihaela Najžar (Br) ENOTNOSTI Simona V. Špenger (Le) SVETOVNI DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE HOLOKAVSTA SVETOVNI DAN BOJA PROTI KAJENJU LIKOVNI NATEČAJI IN LIKOVNE KOLONIJE, LITERARNI NATEČAJI mag. Urška Samec Mihaela Najžar Ksenija Vinko, razredniki mag. Oto Vogrin, Tjaša Lipovnik (Ka) mag. Urška Samec, Melita Tertinek, Suzana Praper Lipuš december januar januar celo leto

51 SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK ŠOLSKI PARLAMENT PUSTNA SOBOTA DAN ODPRTIH VRAT V PRVEM RAZREDU OBISK BODOČIH PRVOŠOLCEV V 1. RAZREDU MATERINSKI DAN ZLATI BRALCI DAN UPORA PROTI OKUPATORJU DAN ZEMLJE NAGRADNI IZLET OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV Suzana Praper Lipuš (Ka) Simona V.Š. (Le) Irena Jelenko (Br) mag. Urška Samec (Br) Simona Verdinek Špenger (Le) Lipovnik Tjaša (Ka) Suzana ŽIBRET (Br) Melita Tertinek (Le) Jasmin Ternik (Ka) Breda Beigot (Br) Majda Pipuš, Nataša Žavcer (Ka) Tanja Blaznik Cvetko, Breda Beigot Mateja Par (Ka) Jasna Škerl (Br) Simona Verdinek Š. (Le) mag. Urška Samec, Suzana Praper Lipuš Mihaela Najžar Breda Beigot, Branka Grobelnik (Br) Ksenija Vinko (Ka) Melita Tertinek (Le) Komisija za nagradni izlet, Leo Čelofiga Martina Mrakič februar februar marec marec junij marec maj, junij april april junij april ZBOROVSKI BUM Martina Mrakič , Maribor PREDAJA KLJUČA Jasmina Ternik, Jasna Škerl junij 51

52 SLOVO DEVETOŠOLCEV Jasmina Ternik, Jasna Škerl junij PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČNA PRIREDITEV SREČANJA BODOČIH PRVOŠOLCEV PISANJE ŠOLSKE KRONIKE GIBANJE ZA ZDRAVJE IN ZA DOBER NAMEN SODELOVANJE Z DRUŠTVI V KRAJU UREJENOST ŠOLSKIH PROSTOROV (DEKORACIJE) Darko Račnik (Ka) Simona Verdinek Špenger (Le) Nataša Štuhec (Br) Suzana Žibret (Br) Melita Tertinek (Le) Majda Pipuš, Nataša Žavcer (Ka) Majda Pipuš (Br) Breda Beigot (Br) Melita Tertinek (Le) Darko Račnik, Damjan Peruš Melita Tertinek (Le) Majda Pipuš (Ka) Miljana Črešnik (Br) vsi prisotni učitelji junij celo leto celo leto maj celo leto celo leto DAN ZA SPREMEMBE Tanja Blaznik Cvetko april TEKMOVANJA S tekmovanji in natečaji želimo doseči naslednje cilje: - spodbujati učence k doseganju višjih ravni znanja; - navajati učence na temeljitejše in bolj poglobljeno znanje in samostojnejše učenje na osnovi razpoložljivih virov; - odkrivati nadarjene učence; - navajati učence na tekmovanja. 52

53 V okviru kadrovskih zmožnostih strokovnih delavcev bomo učencem omogočili pripravo in udeležbo na tekmovanjih v znanju iz razpisanih predmetnih področij. V okviru materialnih, učenčevih in kadrovskih zmožnosti se bomo udeležili likovnih, literarnih in drugih razpisanih natečajev. NAZIV MESEC NOSILEC MATEMATIKA - VEGOVO (od 1. do 9. r.) PANGEA (od 5. do 8. r.) FOM - MLADI IN DENAR LOGIKA (od 1. do 9. r.) MATEMČEK šolsko: državno: (Brezno) šolsko: marec 2019 državno: maj 2019 šolsko: april 2019 državno: maj 2019 šolsko: državno: šolsko: državno: Irena Jelenko Alenka Mravljak Irena Jelenko Irena Jelenko Simona Verdinek Špenger, Irena Jelenko Simona Verdinek Špenger LOGIČNA POŠAST SLOVENŠČINA - CANKARJEVO (od 4. do 9. r.) šolsko: državno: šolsko: regijsko: državno: MEHURČKI MEHURČKI Simona Verdinek Špenger Suzana Praper Lipuš (vodja Cankarjevo Kapla) Urška Samec (vodja Cankarjevo Brezno) Suzana Žibret, vodja Brezno Suzana Praper Lipuš, vodja Kapla 53

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in?as: 12. 1. 217 7:55:48 4.A 9. 11. 217 2. 11. 217 1. 12. 217 24. 11. 217 4.A Matematika (MAT) 4. ura 4.A Slovenščina (SLJ) 1. ura 15. 12. 217 4.A Angleščina (TJA). ura 2. 12. 217 13. 12. 217 11.

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 11. 10. 2016 13:09:32 2. 9. 2016 7.c Nemščina 1 (IP-NI1) 7. ura 17. 10. 2016 10. 10. 2016 4.b Matematika (MAT) 1. ura 17. 10. 2016 4.a Matematika (MAT) 5. ura 17. 10. 2016 10. 10. 2016 24.

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu Spoštovani! Osnovna šola poleg obveznih predmetov in obveznih izbirnih predmetov izvaja v šolskem letu 2017/2018

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA 8 TALCEV LOGATEC Notranjska cesta Logatec tel: 01/ e-pošta: spletna stran: URNIK

OSNOVNA ŠOLA 8 TALCEV LOGATEC Notranjska cesta Logatec tel: 01/ e-pošta: spletna stran:   URNIK ODDELEK: 6. b RAZREDNIK: Marinka Istenič 1 2 3 4 5 6 ZGO TIT NAR SLJ SLJ GEO TIT TJA N SLJ TJA ODS SLJ N SLJ GUM NAR MAT MAT N ŠPO ŠPO ŠPO LUM TJA MAT TJA MAT 7 N2I NTE 8 NTE NRA N2I GOS NŠP 6 GOS ODDELEK:

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

Microsoft Word - Dnevi dejavnosti na razredni stopnji

Microsoft Word - Dnevi dejavnosti na razredni stopnji Dnevi dejavnosti na razredni stopnji 1. Simfonična matineja Simona Trtnik april Baletna predstava Klara Jerina februar Obisk knjižnice Simona Trtnik oktober Lutkovna predstava Mojca Avbelj december Tabor

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE UČNI NAČRT ZA ŠPORTNO VZGOJO - OSNOVNA ŠOLA DR. MARJETA KOVAČ DR. JANKO STREL SPLOŠNI PODATKI Sprejet na 21. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje dne 12. 11. 1998. Kupite ga lahko v založni

Prikaži več

Gosposvetska cesta Maribor tel.: , fax.: VODNIK OBOGATITVEN

Gosposvetska cesta Maribor tel.: , fax.: VODNIK OBOGATITVEN VODNIK OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE IN ZAINTERESIRANE UČENCE ŠOLSKO LETO 2017/2018 Učenci in starši Delo z nadarjenimi učenci, ki na naši šoli poteka tako v okviru pouka kot drugih načrtovanih

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati

Prikaži več

(Microsoft Word - ldn0607_Seno\236eti.doc)

(Microsoft Word - ldn0607_Seno\236eti.doc) OSNOVNA ŠOLA DOL PRI LJUBLJANI PODRUŽNIČNA ŠOLA SENOŽETI LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2006 / 2007 AVGUST 2006 ORGANIZACIJA POUKA Šolski okoliš PŠ Senožeti je območje vasi Senožeti. Šolo obiskuje

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 4., 5. in 6. razred V skladu z 20. a členom ZOsn (Uradni list RS, št. 63-2519/2013

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica Tel: (02) Fax: (02) w

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica Tel: (02) Fax: (02) w Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica Tel: (02) 8055150 Fax: (02) 8055158 o-cresnjevec.mb@guest.arnes.si www.cresnjevec.si projekt ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 V 5. razredu si učenci lahko izberejo največ dve uri pouka

Prikaži več

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št 63/13), ki določa tudi izvajanje

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) o

VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) o VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) oddelka v šolskem letu 2016/2017 se želim udeležiti

Prikaži več

Microsoft Word - Publikacija SM 001

Microsoft Word - Publikacija SM 001 IV HIŠNI RED V skladu z Zakonom o osnovni šoli je ravnateljica šole sprejela naslednji HIŠNI RED za Osnovno šolo Slave Klavore Maribor Osnovna šola Slave Klavore Maribor določa s hišnim redom vprašanja,

Prikaži več

PROJECT OVERVIEW page 1

PROJECT OVERVIEW page 1 N A Č R T P R O J E K T A : P R E G L E D stran 1 Ime projekta: Ustvarjanje s stripom Predmet/i: Slovenščina Avtorja/i projekta: Jasmina Hatič, Rosana Šenk Učitelj/i: Učitelji razrednega pouka Trajanje:

Prikaži več

Brezno 78, 2363 Podvelka, tel.: 02/ , fax.: 02/ Davčna št.: NEOBVEZNI IZBIRNI PREDM

Brezno 78, 2363 Podvelka, tel.: 02/ , fax.: 02/ Davčna št.: NEOBVEZNI IZBIRNI PREDM NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2015/2016 V naslednjem šolskem letu lahko učenci, poleg obveznih predmetov, izberejo tudi pouk pri NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH. Šola lahko oblikuje skupine in ponuja neobvezne

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

N E O B V E Z N I I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l

N E O B V E Z N I I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l N E O B V E Z N I I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l 2 0 1 7 Dragi učenci, spoštovani starši! V šolskem letu 2017/18 bomo učencem 4., 5. in 6. razredov

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Osnovna šola Benedikt PONUDBA IN PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV učencem 3., 4. in 5. razreda Osnovne šole Benedikt za šolsko leto 2019/202

Osnovna šola Benedikt PONUDBA IN PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV učencem 3., 4. in 5. razreda Osnovne šole Benedikt za šolsko leto 2019/202 Osnovna šola Benedikt PONUDBA IN PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV učencem 3., 4. in 5. razreda Osnovne šole Benedikt za šolsko leto 2019/2020 April 2019-1 - Spoštovani starši in učenci. Poleg

Prikaži več

MESEC DATUM DAN 2.A 2.B 2.C 2.D 2.E 2.F 2.G september 1 sobota september 2 nedelja september 3 ponedeljek september 4 torek september 5 sreda septembe

MESEC DATUM DAN 2.A 2.B 2.C 2.D 2.E 2.F 2.G september 1 sobota september 2 nedelja september 3 ponedeljek september 4 torek september 5 sreda septembe september 1 sobota september 2 nedelja september 3 ponedeljek september 4 torek september 5 sreda september 6 četrtek september 7 petek september 8 sobota september 9 nedelja september 10 ponedeljek september

Prikaži več

PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA

PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA Na osnovi 32. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 70/05 in 102/07) in 11. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05 100/05, 25/08

Prikaži več

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V Zdravstvenem domu Ljubljana izvajamo program Promocija zdravja na delovnem mestu, ki je namenjen ozaveščanju delavcev in delodajalcev o zdravem življenjskem slogu

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA Teden dejavnosti (od do ) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA Teden dejavnosti (od do ) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti Teden dejavnosti (od 18. 9. do 22. 9. 2017) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti/id) 1. a 1. b ** Sistematski zdravstveni preg. 1. skupina: 7.50 9.30 2. skupina: 10.30

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več

Osnovna šola Antona Globočnika Postojna Cesta na Kremenco Postojna IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 PREDLAGA STROKOVNI A

Osnovna šola Antona Globočnika Postojna Cesta na Kremenco Postojna IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 PREDLAGA STROKOVNI A Osnovna šola Antona Globočnika Postojna Cesta na Kremenco 2 6230 Postojna IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV 3. RAZRED M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

LETNI DELOVNI NAČRT OŠ KUNGOTA PODRUŽNICA SVEČINA ŠOLSKO LETO 2018/2019 1

LETNI DELOVNI NAČRT OŠ KUNGOTA PODRUŽNICA SVEČINA ŠOLSKO LETO 2018/2019 1 LETNI DELOVNI NAČRT OŠ KUNGOTA PODRUŽNICA SVEČINA ŠOLSKO LETO 2018/2019 1 1. UVOD Letni delovni načrt je osrednji dokument, s katerim šola zagotavlja sistematično uresničevanje z zakonom določenih družbenih

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV, RUDARSKI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 1. Predstavitev šole V šolskem letu 2011/2012 so bili na Rudarsko šolo vpisani 204 dijaki. Razporejeni so bili v 6 oddelkov

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 28. 11. 2018 11:05:49 3. a 18. 10. 2018 9. 10. 2018 3. a Matematika (MAT) 2. ura Pisno preverjanje Seštevanje in odštevanje s prehodom Računanje z neznanim členom Besedilne naloge Stran 1/18

Prikaži več

VRTEC ČEPOVAN

VRTEC ČEPOVAN VRTEC ČEPOVAN SPOŠTOVANI STARŠI, zahtevajte od svojih otrok najboljše, kar zmorejo. Zahtevajte, da so v odnosu do vas, sovrstnikov, zaposlenih v vrtcu in v šoli in ostalih ljudi spoštljivi. Pomagajte jim

Prikaži več

Z leto?njim ?olskim letom smo prvi? izdali knji?ico objav v kateri imate na voljo vse najnujnej?e podatke iz ?ivljenja na na?i ?oli. Nekatere strani s

Z leto?njim ?olskim letom smo prvi? izdali knji?ico objav v kateri imate na voljo vse najnujnej?e podatke iz ?ivljenja na na?i ?oli. Nekatere strani s VIZIJA OSNOVNE ŠOLE SPODNJA IDRIJA Znanje učencev gradimo z veliko mero človeške topline in skupnim delom staršev in delavcev šole. 1 V skladu z 32. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS 81/06, 102/07

Prikaži več

ŠOLSKO LETO 2016/ razred Maj, 2016

ŠOLSKO LETO 2016/ razred Maj, 2016 ŠOLSKO LETO 2016/2017 8. razred Maj, 2016 Vsebina Verstva in etika II... 4 Turistična vzgoja... 5 Filozofija za otroke - Kritično mišljenje... 5 Literarni klub... 7 Vzgoja za medije - Radio... 8 Računalništvo

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

DRUŽINSKO BRANJE

DRUŽINSKO BRANJE DRUŽINSKO BRANJE: BRALNI PROJEKT MESTNE KNJIŽNICE KRANJ Jure Bohinec Ponedeljek, 10. 9. 2018 Bralno društvo Slovenije Nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ, Cankarjev dom v Ljubljani Dejavnosti za

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator:

Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator: Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator: O projektu Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013, je nadaljevanje uspešne zgodbe, ki smo jo pričeli graditi v letu 2011.

Prikaži več

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne 24. 6. 2013 obravnaval in sprejel P R A V I L A ŠOLSKE PREHRANE Osnovne

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

K A Z A L O

K A Z A L O OŠ BISTRICA OB SOTLI Šolska publikacija 2016/2017 Ime in priimek Naslov Razred Razrednik Domači telefon Službeni telefon očeta Službeni telefon matere 1 "Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite

Prikaži več

eko projet in ostali za spletno stran

eko projet in ostali za spletno stran VODA KOT ŽIVLJENJSKA VREDNOTA N Rozina Kramar Daniela Huber Tkalec, Gizela Vidak Cilji: -razumevanje pomena vode za živa bitja, -spodbujati otroke k razmišljanju o pomenu vode, -iskati izvirne ideje za

Prikaži več

LETNI DELOVNI NAČRT šolsko leto 2016/17 Križe, september 2016

LETNI DELOVNI NAČRT šolsko leto 2016/17 Križe, september 2016 LETNI DELOVNI NAČRT šolsko leto 2016/17 Križe, september 2016 KAZALO VSEBINE 1. UVOD... 3 2. GLOBALNA OCENA STANJA IN RAZVOJNE MOŽNOSTI... 4 2. 1. PROSTORSKI POGOJI... 4 2. 2. MATERIALNI POGOJI... 4 2.

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf SEPTEMBER Vrata našega oddelka na Osnovni šoli Alojza Hohkrauta so se odprla 03.09.2018 in že prvi dan smo pričeli s skupnim sodelovanjem z OŠ. V dopoldanskemu času smo skupaj z učenci in učiteljicami

Prikaži več

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) - ter posreduje koordinatorici

Prikaži več

Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom

Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom UTRINKI IZ AKCIJ http://www.fzpo.org/sl/star_papir.php?id=55 (1 of 5)17.11.2005 11:10:02 http://www.fzpo.org/sl/star_papir.php?id=55 (2 of 5)17.11.2005 11:10:02 Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj Župan i eva

Prikaži več

K A Z A L O

K A Z A L O Šolska publikacija 2017/18 1 Z modro do ZNANJA Z oranžno do LJUDI Z zeleno do čistega OKOLJA Spoštovani starši, učenke in učenci! Pred nami je novo šolsko leto z novo publikacijo in našo vizijo. Vizija

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19 PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19 UVOD V šolskem letu 2014/15 so se začele uporabljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni

Prikaži več

EVROPSKI TEDEN DENARJA, marec 2019 Združenje bank Slovenije je tudi letos aktivno vključeno v projekt Evropski teden denarja, ki se odvija pod

EVROPSKI TEDEN DENARJA, marec 2019 Združenje bank Slovenije je tudi letos aktivno vključeno v projekt Evropski teden denarja, ki se odvija pod EVROPSKI TEDEN DENARJA, 25. 29. marec 2019 Združenje bank Slovenije je tudi letos aktivno vključeno v projekt Evropski teden denarja, ki se odvija pod okriljem Evropske bančne federacije (EBF). V času

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2017/2018 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Karmen Plavec 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS POROČILO O URESNIČITVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011 Vzgojno-izobraževalno delo v zavodu je potekalo v skladu

OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS POROČILO O URESNIČITVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011 Vzgojno-izobraževalno delo v zavodu je potekalo v skladu OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS POROČILO O URESNIČITVI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011 Vzgojno-izobraževalno delo v zavodu je potekalo v skladu s šolskim koledarjem ter Letnim delovnim načrtom za

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 5. 1. 216 11:27:23 Seznam ocenjevanj znanja za oddelek 3. a Obdobje: od 15. 1. 216. do 1. 6. 216. 2. 1. 216 3. a Psihologija - izbirni 3. letnik (PSI-I2) 7. ura 29. 1. 216 3. a Matematika

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC Zgornji Leskovec Zgornji Leskovec Telefon: (02) (02) Štev

OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC Zgornji Leskovec Zgornji Leskovec Telefon: (02) (02) Štev Štev.: 6005-1/2018-3 Datum: 25. 5. 2018 OBVESTILO ZA STARŠE za šolsko leto 2018/2019 DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE ZA 1. RAZRED Spoštovani starši, obveščamo vas, katere delovne zvezke in potrebščine so

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

VSEBINA DELOVNEGA NAČRTA

VSEBINA DELOVNEGA NAČRTA VSEBINA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ŠOLSKO LETO 2018 /19 I. VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI CILJI V ŠOLSKEM LETU 2018/19 3 II. OCENA STANJA IN RAZVOJNIH MOŽNOSTI ŠOLE 5 a) materialni, prostorski in kadrovski pogoji

Prikaži več

(Microsoft Word - LDN Sve\350ina doc)

(Microsoft Word - LDN Sve\350ina doc) LETNI DELOVNI NAČRT OŠ KUNGOTA PODRUŽNICA SVEČINA ŠOLSKO LETO 2010/2011 KAZALO 1. UVOD... 3 2. OSNOVNI PODATKI O ŠOLI...3 2.1. ODDELKI IN ŠTEVILO UČENCEV... 3 2.2. ŠOLSKI KOLEDAR... 3 3. VSEBINE IN ORGANIZACIJE

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO 2018 2 1. POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO 2018 POTUJOČA KNJIŽNICA Novi in aktivni člani V letu 2018

Prikaži več

OBUDIMO KULTURNO ŽIVLJENJE V LOKAVCU

OBUDIMO KULTURNO ŽIVLJENJE V LOKAVCU Predstavitev študijskega krožka Obudimo kulturno življenje na vasi Mentorica Alenka Furlan Obudimo kulturno življenje v Lokavcu Lokavec - vas pod Čavnom LOKAVEC razpotegnjena vas 13 zaselkov ljudje se

Prikaži več

OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah Telefon/faks: (03) , e-pošta: IZBOR UČBENIKOV ZA ŠOL

OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah Telefon/faks: (03) , e-pošta: IZBOR UČBENIKOV ZA ŠOL OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah Telefon/faks: (03) 817-15-00, 817-15-20 e-pošta: info@os-smarje.si IZBOR UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 3. triada Skrbnik učbeniškega sklada:

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2016/2017 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Tanja Galun Založnik 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

K A Z A L O

K A Z A L O OŠ BISTRICA OB SOTLI Šolska publikacija 2018/2019 Ime in priimek Naslov Razred Razrednik Domači telefon Službeni telefon očeta Službeni telefon matere 1 "Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Izbirni predmeti 2018/2019 OŠ OLGE MEGLIČ Prešernova ulica 31, 2250 Ptuj Tel.:02/749 20 10 http://www.olgica.si/ E-pošta: group1.osmbom@guest.arnes.si

Prikaži več

LDN _končni-za objavo na spletu

LDN _končni-za objavo na spletu OŠ Črna na Koroškem 0 LETNI DELOVNI NAČRT 2015/16 VSEBINA I UVOD...4 I.1 POSTOPEK SPREJEMANJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA... 4 I.2 IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS... 5 I.3 PODATKI O USTANOVITELJU... 6 I.4 ŠOLSKI

Prikaži več

program-ivz

program-ivz Konferenca Skupaj za zdravje! Obeležitev 10. obletnice Nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni 2013 in izzivi prihodnosti 7. in 8. oktober 2013, Brdo pri Kranju, Slovenija Ponedeljek,

Prikaži več

K A Z A L O

K A Z A L O OŠ BISTRICA OB SOTLI Šolska publikacija 2015/2016 Ime in priimek Naslov Razred Razrednik Domači telefon Službeni telefon očeta Službeni telefon matere 1 "Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : 25.2.2016 Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpita: * Šol. leto vpisa : * 3351 Slovenščina 1 2012/13

Prikaži več

Prijetno dopoldan v vrtcu

Prijetno dopoldan v vrtcu DOPOLDANSKO DRUŽENJE TREH GENERACIJ V VRTCU (BRALNA DELAVNICA Z USTVARJANJEM) VRTEC PRI OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ DIPL. VZG. VLADKA ŽAJBER PREDNOSTNO PODROČJE VRTCA V 2018/19 GOVORNO JEZIKOVNO Opažamo,

Prikaži več

Za Uk Net - Marec 2009.indd

Za Uk Net - Marec 2009.indd za in UK UM Informativni list Posoškega razvojnega centra. L. 3, št. 3 / marec 2009 Želi tudi vaša šola imeti svoj solarni avto? Show dr. Klime Točka vseživljenjskega učenja Jezikovna in računalniška znanja

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 28. 9. 2016 07:26:49 4.ag 27. 9. 2016 4.ag Elektrotehnika (ELE) 7. ura Preizkus znanja 10. 10. 2016 4.ag Matematika (MAT) 3. ura 18. 10. 2016 4.ag Računalništvo - izbirni (RAči) 9. ura (13:40-14:25)

Prikaži več

Arial 26 pt, bold

Arial 26 pt, bold 3 G MATEMATIKA Milan Černel Osnovna šola Brežice POUČEVANJE MATEMATIKE temeljni in zahtevnejši šolski predmet, pomembna pri razvoju celovite osebnosti učenca, prilagajanje oblik in metod poučevanja učencem

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 2017 RAZPIS IN OBRAZEC ZA PRIJAVO Spoštovani, Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez v sodelovanju z občinskimi športnimi zvezami organizira Športne igre zaposlenih

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Osnovnošolsko izobraževanje Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica Osnovnošolsko izobraževanje 2017/2018 Vzgojno izobraževalni zavodi Osnovne šole Osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Zavodi

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE

VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE Februar 2019 1 KAZALO Uvod 1 Temeljne vrednote in vzgojna načela naše šole str. 3 2 Vzgojne dejavnosti šole str. 4 2. 1 Preventivne dejavnosti 2. 2 Svetovanje in usmerjanje

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

Območne izpostave JSKD SLOVENJ GRADEC JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za

Območne izpostave JSKD SLOVENJ GRADEC JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za Območne izpostave JSKD SLOVENJ GRADEC JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za aktivno ustvarjalnost, razvoj ustvarjalnih kapacitet

Prikaži več

Microsoft Word - posast201112

Microsoft Word - posast201112 MATHEMA ZAVOD ZA POPULARIZACIJO MATEMATIKE R A Z P I S šolsko leto 2011/12 10. TEKMOVANJE ZA LOGIČNO POŠAST (dopolnjena verzija z dne 24. 8.2011) MATHEMA 1 ZGODOVINA TEKMOVANJA Tekmovanje je do sedaj (9

Prikaži več

Vir IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Vir IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 Vir IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 Spoštovani starši, dragi učenci! Izbirni predmeti omogočajo učencem, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih področij, ki jih posebej zanimajo. Učenci

Prikaži več