PR_INI

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PR_INI"

Transkripcija

1 Evropski parlament Dokument zasedanja A8-0378/ POROČILO o oceni uporabe proračuna EU za reformo javnega sektorja (2018/2086(INI)) Odbor za proračunski nadzor Poročevalec: Brian Hayes RR\ docx PE v02-00 Združena v raznolikosti

2 PR_INI VSEBINA Stran PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA... 3 OBRAZLOŽITEV... 7 MNENJE ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ... 8 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU PE v /13 RR\ docx

3 PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA o oceni uporabe proračuna EU za reformo javnega sektorja (2018/2086(INI)) Evropski parlament, ob upoštevanju študije Reforma javnega sektorja: kako se uporablja proračun EU za njeno spodbujanje, ki jo je objavil generalni direktorat za notranjo politiko leta , ob upoštevanju strategije Evropa 2020, ob upoštevanju sedanjega obdobja financiranja EU ( ) in predloga Komisije o novem večletnem finančnem okviru ( ), ob upoštevanju dogovora o povečanju proračuna programa za podporo strukturnim reformam, ki sta ga sozakonodajalca dosegla julija 2018, ob upoštevanju člena 197 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za regionalni razvoj (A8-0378/2018), A. ker je javna uprava v državah članicah bistvena za izvrševanje proračuna EU in lahko, če deluje učinkovito, prispeva k zagotavljanju sodobnih sistemov, ki izboljšujejo razcvet in blaginjo v EU; B. ker novi predlog večletnega finančnega okvira v sedanji obliki ne vključuje namenskega cilja za javno upravo; 1. ugotavlja, da so pristojnosti za javno upravo razpršene med različne službe Komisije, kar otežuje učinkovito usklajevanje pristojnih služb ter programov in pobud, ki jih financira EU; se zavzema za boljše usklajevanje vseh programov tehnične pomoči, da bi preprečili podvajanje in neučinkovitost ukrepov, s katerimi bi bila izničena vsa prizadevanja Komisije za spodbujanje združevanja sredstev z namenom izkoriščanja sinergij; poziva Komisijo, naj izboljša svoje sisteme za izmenjavo dobre prakse, da bi državam članicam pomagali izvajati dobro prakso, ne da bi uvedli politike, usmerjene v devalvacijo plač in socialno netrajnostne reforme; 2. poziva naslednjega predsednika Komisije, naj enemu komisarju dodeli odgovornost za vprašanja v zvezi z boljšo javno upravo in upravljanjem; 3. meni, da je učinkovita reforma javnega sektorja bistvena za pomoč državam članicam pri prilagajanju na spreminjajoče se okoliščine, povečanju odpornosti za preprečevanje prihodnjih kriz, razširitvi e-uprave in izboljšanju opravljanja storitev po vsej EU, zlasti 1 Študija Reforma javnega sektorja: kako se uporablja proračun EU za njeno spodbujanje; Evropski parlament, Generalni direktorat za notranjo politiko, tematski sektor D proračunske zadeve, RR\ docx 3/13 PE v02-00

4 v zvezi z novimi tehnologijami in informacijskimi sistemi, ter da bi zelo pomagala pri zmanjševanju količine odpadkov in izpostavljenosti odpadkom ter izgubi ali goljufivi uporabi sredstev Unije; zato poziva, naj se tudi pri prihodnjem načrtovanju programov predvidi financiranje ukrepov za širjenje e-uprave v skladu z načeli in prednostnimi nalogami, določenimi v akcijskem načrtu EU za e-upravo; 4. ugotavlja, da zlasti v regijah, ki zaostajajo v razvoju, pogosto prihaja do težav pri dostopu do finančnih sredstev ali pri njihovi uporabi, predvsem zaradi birokracije in omejenih upravnih zmogljivosti ali nepravilnosti; upa, da bodo države članice v ta namen spodbujale reforme, ki bodo prispevale k uporabi načela dobrega upravljanja in pospešile hitrost sodnih postopkov; 5. ugotavlja, da proračun EU zagotavlja približno 9 milijard EUR za podporo državam članicam pri reformi javne uprave; spodbuja Komisijo, naj to finančno podporo pospremi z ustrezno ciljno usmerjeno izmenjavo znanja, izkušenj in dobrih praks med državami članicami; 6. poziva Komisijo, naj okrepi sodelovanje z državami članicami in tako podpre regije, ki zaostajajo, s povečevanjem zmogljivosti in izboljšanjem upravljanja; 7. poziva, naj se sprejmejo ukrepi, s katerimi bi spodbudili izvajanje programov, ki spodbujajo razvoj in izvajanje strategij na področju človeških virov, na primer prek izmenjave najboljše prakse med državami članicami, pri kateri bi sodelovali tudi voditelji in druge prepoznavnejše osebe; 8. poudarja, da pogosto prihaja do različnega prekrivanja med posebnimi operativnimi programi in drugimi viri financiranja EU, ter poziva, da se v zvezi s tem pripravijo predlogi; v zvezi s tem upa, da se bo izboljšala podpora, namenjena usklajevanju, dopolnjevanju in poenostavljanju; 9. poudarja, kako pomembno je zagotoviti, da se bodo operativni programi izvajali na čim bolj učinkovit in uporabnikom prijazen način; meni, da je bistveno, da države članice ne dodajajo pravil, zaradi katerih bi bila uporaba skladov za upravičence še bolj zapletena; 10. ugotavlja, da Komisija nima niti svojega okvira za ocenjevanje javne uprave niti metode za sistematično zbiranje podatkov; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da zaradi pomanjkanja teh orodij Komisija nepopolno analizira vprašanja po državah članicah; predlaga, naj se v letni pregled rasti ponovno vključi poglavje o javni upravi in upravljanju; 11. poziva Komisijo, naj preventivno oceni upravno zmogljivost struktur, odgovornih za izvajanje razvojnih politik, tako da spodbuja, da se za projekte, ki so posebnega strateškega pomena, uporabijo nacionalne strukture in agencije, ki lahko opredelijo programe in posamezne ukrepe ter pospešijo njihovo izvajanje; 12. meni, da bi bilo treba večletni finančni okvir uporabiti za spodbujanje programov, ki zagotavljajo boljšo javno upravo in upravljanje, zlasti za pomoč državam članicam v času gospodarske recesije, pri čemer je treba priznati, da lahko v takih okoliščinah reforme na področju sistemov javne uprave pomagajo prizadetim državam članicam; 13. pozdravlja, da so bili za naslednji večletni finančni okvir pripravljeni predlogi, ki bodo PE v /13 RR\ docx

5 preprečili prekrivanje programov in spodbudili nadaljnje poenostavitve; 14. spodbuja Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami razvije namenski okvir za ocenjevanje, ki bo zajemal kvantitativne in kvalitativne vidike zelo dobre javne uprave, in naj okrepi svoje analitične zmogljivosti; poudarja, da je treba oceniti težave za vsako državo članico in v okviru predvidenih sredstev spodbujati ukrepe za odpravo teh težav s krepitvijo merila predhodne pogojenosti in določanjem ciljev; 15. predlaga, da Komisija okrepi politični dialog z državami članicami, in sicer tako, da vzpostavi temu namenjen forum; 16. predlaga, naj se v parlamentarnem koledarju rezervira termin za strukturiran dialog z nacionalnimi parlamenti o vprašanjih, povezanih z izboljšanjem javne uprave po vsej EU; poziva EU, naj izboljša spremljanje in ocenjevanje ukrepov evropskih strukturnih in investicijskih skladov v okviru tematskega cilja št. 11, vključno s posebnimi kazalniki, da se oceni napredek pri doseganju ciljev in prednostnih nalog Unije za reformo javne uprave; 17. pozdravlja razvoj referenčne vrednosti, s katero se oceni zmogljivost javnih uprav držav kandidatk za članstvo v EU, da prevzamejo odgovornosti tega članstva; upa, da bodo države članice v ta namen spodbujale reforme, ki bodo prispevale k večji uporabi načela dobrega upravljanja; 18. je seznanjen, da evropsko priznanje za javni sektor (EPSA) sofinancirajo Komisija in nekatere države članice ter da združuje, kar je najboljše, najbolj inovativno in najučinkovitejše v evropskem javnem sektorju; meni, da bi morala Komisija zagotoviti več študijskih in informacijskih izmenjav ter si prizadevati za širši doseg po vsej Evropi; 19. meni, da je treba v javnih upravah spodbujati inovativne procese, ki spodbujajo boljšo povezljivost, digitalizacijo ter kakovostne digitalne storitve za državljane, podjetja in javne organe, obenem pa stalno slediti hitremu razvoju novih tehnologij na ustreznih področjih; pozdravlja dejstvo, da novi predlog uredbe o skupnih določbah prihodnjim upravičencem zagotavlja vse potrebne informacije, da bodo lahko čim prej začeli uporabljati sisteme; 20. priznava, da je sodelovanje lokalne uprave predpogoj, da se na tem področju uresničujejo cilji na ravni EU; opozarja na predlog iz talinske izjave, da se okrepijo strukture skupnega upravljanja z lokalnimi in regionalnimi organi na nacionalni ravni 1 ; 21. pozdravlja obstoječa omrežja 2, ki povezujejo predstavnike držav članic, zlasti tistih, ki prejemajo sredstva EU, da bi z izmenjavo najboljših praks in vzajemnim učenjem izboljšala javno upravo; 22. meni, da bi obstoječa omrežja lahko znatno izboljšala svojo uspešnost z določitvijo Evropsko omrežje javne uprave (The European Public Administration Network EUPAN); tematsko omrežje za javno upravo in upravljanje (PAG) ter druge platforme in omrežja, ki so posebej osredotočena na pravosodje, boj proti korupciji, digitalizacijo, javna naročila itd.; RR\ docx 5/13 PE v02-00

6 ambicioznejših ciljev in razvojem bolj proaktivnih pristopov, kot je primerjalno učenje, ki združuje samoocenjevanje držav članic in okrepljen sistem medsebojnih strokovnih pregledov; 23. meni, da je visokokakovostna javna uprava bistven pogoj za doseganje ciljev politike EU iz večletnega finančnega okvira in drugod; poudarja pomen dobrega komuniciranja in politične ozaveščenosti pri krepitvi zaupanja in spodbujanju pozitivnih reformnih ukrepov in programov; 24. meni, da je treba stalno ocenjevati, ali se pri ukrepih, ki se financirajo z rednimi sredstvi, spoštuje načelo dodatnosti kohezijskih politik, med drugim da se prepreči, da bi kohezijske politike nadomestile redne nacionalne vire; 25. meni, da bi bilo kljub povečanju sredstev skladov ESI za regionalni načrt izvajanja v zadnjem programskem obdobju mogoče še izboljšati spremljanje, da bi lahko ocenili učinek tega financiranja na regionalni načrt izvajanja; 26. poziva, naj delovne skupine Komisije, odgovorne za podporo nacionalnim organom držav članic, nadaljujejo svoje delo, da bo mogoče bolje izvrševati sredstva kohezijske politike v državah članicah, ki prepočasi črpajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov; 27. poudarja, kako pomemben je program za podporo reformam, in upa, da se bo v naslednjem programskem obdobju zanj namesto vloge vira tehnične pomoči določila vloga spodbujevalca, da se bo izboljšal tudi v smislu uspešnosti in učinkovitosti ter da se proračun za kohezijo ne bo zmanjšal, kakor trenutno za večletni finančni okvir predlaga Komisija; 28. ugotavlja, da EU sicer nima neposredne pravne pristojnosti v upravnem sektorju, a kljub temu pozitivno vpliva na javne uprave držav članic in ima zlasti posredno vlogo prek določanja upravnih standardov v pravnem redu Skupnosti in izmenjave primerov najboljše prakse po vsej Uniji, pa tudi prek proračunskih instrumentov, ki so namenjeni podpori in spodbujanju reforme javne uprave, pri tem pa krepijo upravno zmogljivost, učinkovitost uprav in spodbujajo inovacije v javnem sektorju; 29. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. PE v /13 RR\ docx

7 OBRAZLOŽITEV Poročilo se opira na študijo GD IPOL z naslovom Reforma javnega sektorja: kako se uporablja proračun EU za njeno spodbujanje, ki je bila objavljena avgusta O tej študiji je na javni predstavitvi razpravljal Odbor za proračunski nadzor (CONT). V študiji je poudarjeno, da se od leta 2007 krepi vloga proračuna EU pri podpiranju upravnih reform. Vendar so bili pobude in proračunski instrumenti EU, namenjeni razvoju in izboljšanju reforme javne uprave, nesistematični in neusklajeni. Študija kaže, da je proračun EU sicer pozitivno vplival na reforme javne uprave v različnih državah članicah, a je na tem področju še veliko možnosti za izboljšanje njegove uporabe. Študija kaže, da bi lahko bile reforme javne uprave, ki jih spodbuja EU, osredotočene na potencial, ki ga nudijo rešitve, povezane z e-upravo, saj državljanom omogočajo lažji dostop do javnih storitev. Za pristop do reform javne uprave, ki temelji na načelih, je značilnih več pomanjkljivosti. Priporočila za posamezne države niso dosledna pri prepoznavanju neuspešnih uprav oziroma izrazito problematičnih slabosti v upravah, to pa bi bilo mogoče izboljšati. Druga priporočila iz študije vključujejo: boljše kazalnike za ocenjevanje in uspešnost strukturnih skladov; uskladitev programa EU za pravosodje s priporočili za posamezne države; razvoj sinergij in dopolnjevanja v e-upravi in pri tehnični pomoči; spodbujanje medsebojnih izmenjav, ki zadevajo reforme javne uprave; uresničitev celotnega potenciala podporne službe za strukturne reforme (SRSS). Gre za 114 strani dolgo študijo, ki jo je naročil Evropski parlament, njeno izvedbo pa je zahteval Odbor za proračunski nadzor. Zato je prav, da ta odbor študijo pospremi s samoiniciativnim poročilom, v katerem poda svoj niz političnih priporočil. Pričujoči predlog v nobenem pogledu ne zadeva privatizacije javnih služb. Obravnava pa izboljšanje učinkovitosti javne uprave v državah članicah in uporabo proračuna EU v ta namen. Države članice imajo mnogo več možnosti za sodelovanje in izmenjavo najboljše prakse, EU pa velik potencial za usklajevanje reform javne uprave. RR\ docx 7/13 PE v02-00

8 MNENJE ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ za Odbor za proračunski nadzor o oceni uporabe proračuna EU za reformo javnega sektorja (2018/2086(INI)) Pripravljavec mnenja: Raffaele Fitto POBUDE Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 1. ugotavlja, da EU sicer nima neposredne pravne pristojnosti v upravnem sektorju, a kljub temu pozitivno vpliva na javne uprave držav članic in ima zlasti posredno vlogo prek določanja upravnih standardov v pravnem redu Skupnosti in izmenjave primerov najboljše prakse po vsej Uniji, pa tudi prek proračunskih instrumentov, ki so namenjeni podpori in spodbujanju reforme javne uprave, pri tem pa krepijo upravno zmogljivost, učinkovitost uprav in spodbujajo inovacije v javnem sektorju; 2. čeprav so bila v zadnjem programskem obdobju sredstva skladov ESI za regionalni načrt izvajanja povečana, bi bilo mogoče še izboljšati spremljanje, da bi lahko ocenili učinek tega financiranja na regionalni načrt izvajanja; 3. pozdravlja, da so bili za naslednji večletni finančni okvir pripravljeni predlogi, ki bodo preprečili prekrivanje programov in spodbudili nadaljnje poenostavitve; 4. poudarja, da je pogosto prihajalo do številnih prekrivanj med posebnimi operativnimi programi in drugimi viri financiranja EU, ter poziva, da se v zvezi s tem pripravijo predlogi; v zvezi s tem upa, da se bo izboljšala podpora, namenjena usklajevanju, dopolnjevanju in poenostavljanju; 5. poudarja, kako pomembno je zagotoviti, da se bodo operativni programi izvajali na čim bolj učinkovit in uporabnikom prijazen način; meni, da je bistveno, da države članice ne dodajajo pravil, zaradi katerih bi bila uporaba skladov za upravičence še bolj zapletena; 6. meni, da je treba stalno ocenjevati, ali se pri ukrepih, ki se financirajo z rednimi PE v /13 RR\ docx

9 sredstvi, spoštuje načelo dodatnosti kohezijskih politik, med drugim da se prepreči, da bi kohezijske politike nadomestile redne nacionalne vire; 7. se zavzema za boljše usklajevanje vseh programov tehnične pomoči, da bi preprečili podvajanje in povečali učinkovitost ukrepov v skladu s prizadevanji Komisije za spodbujanje združevanja sredstev z namenom izkoriščanja sinergij; 8. poudarja, da je treba oceniti težave za vsako državo članico in v okviru sredstev, ki so na razpolago, spodbujati ukrepe za podporo organom, odgovornim za odpravo teh težav, s krepitvijo merila predhodne pogojenosti in uresničevanjem zastavljenih ciljev; 9. poziva Komisijo, naj preventivno oceni upravno zmogljivost struktur, odgovornih za izvajanje razvojnih politik, tako da spodbuja, da se za projekte, ki so posebnega strateškega pomena, uporabijo nacionalne strukture in agencije, ki lahko opredelijo programe in posamezne ukrepe ter pospešijo njihovo izvajanje; 10. ugotavlja, da zlasti regijah, ki zaostajajo v razvoju, pogosto prihaja do težav pri dostopu do finančnih sredstev ali pri njihovi uporabi, predvsem zaradi birokracije in omejenih upravnih zmogljivosti ali nepravilnosti; upa, da bodo države članice v ta namen spodbujale reforme, ki bodo prispevale k uporabi načela dobrega upravljanja in pospešile hitrost sodnih postopkov; 11. poziva Komisijo, naj okrepi sodelovanje z državami članicami, da bi podprli regije, ki zaostajajo, ter povečali zmogljivost in izboljšali upravljanje; 12. meni, da je treba v javnih upravah spodbujati inovativne procese, ki spodbujajo boljšo povezljivost, digitalizacijo ter kakovostne digitalne storitve za državljane, podjetja in javne organe, obenem pa stalno slediti hitremu razvoju novih tehnologij na ustreznih področjih; pozdravlja dejstvo, da je v predlogu nove uredbe o skupnih določbah predvideno financiranje za prihodnje načrtovanje ukrepov za širjenje e-uprave v skladu z načeli in prednostnimi nalogami, določenimi v akcijskem načrtu EU za e-upravo, hkrati pa se prihodnjim upravičencem zagotavljajo informacije, ki jim omogočajo čimprejšnji začetek uporabe sistemov; 13. poziva, naj se sprejmejo ukrepi, s katerimi bi spodbudili izvajanje programov, ki spodbujajo razvoj in izvajanje strategij na področju človeških virov, na primer prek izmenjave primerov najboljše prakse med državami članicami, pri kateri bi sodelovali tudi voditelji in druge prepoznavne osebe; 14. poziva, naj delovne skupine Komisije, odgovorne za podporo nacionalnim organom držav članic, nadaljujejo svoje delo, da bo mogoče bolje izvrševati sredstva kohezijske politike v državah članicah, ki prepočasi črpajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov; 15. poudarja, kako pomemben je program za podporo reformam, in upa, da se bo v naslednjem programskem obdobju zanj namesto vloge vira tehnične pomoči določila vloga spodbujevalca, da se bo izboljšal tudi v smislu uspešnosti in učinkovitosti ter da se proračun za kohezijo ne bo zmanjšal, kakor trenutno za večletni finančni okvir predlaga Komisija; RR\ docx 9/13 PE v02-00

10 INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE Datum sprejetja Izid končnega glasovanja +: : 0: Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Andrej Novakov (Andrey Novakov), Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal Daniel Buda, Raffaele Fitto, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Milan Zver PE v /13 RR\ docx

11 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE 35 + ALDE ECR EFDD GUE/NGL PPE S&D Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Matthijs van Miltenburg Raffaele Fitto, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić Rosa D Amato Martina Michels, Younous Omarjee, Ángela Vallina Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal 1 - NI Konstantinos Papadakis 2 0 VERTS/ALE Bronis Ropė, Monika Vana Uporabljeni znaki: + : za - : proti 0 : vzdržani RR\ docx 11/13 PE v02-00

12 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU Datum sprejetja Izid končnega glasovanja +: : 0: Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Bogusław Liberadzki, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bart Staes, Tomáš Zdechovský Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Julia Pitera, Miroslav Poche John Howarth, Tiemo Wölken PE v /13 RR\ docx

13 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU 16 + ALDE PPE S&D VERTS/ALE Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Wolf Klinz Richard Ashworth, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, John Howarth, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Tiemo Wölken Bart Staes GUE/NGL Luke Ming Flanagan Uporabljeni znaki: + : za - : proti 0 : vzdržani RR\ docx 13/13 PE v02-00

PR_INI_ImplReport

PR_INI_ImplReport Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0136/2018 4.4.2018 POROČILO o izvajanju kohezijske politike in tematskega cilja spodbujanje trajnostnega prevoza in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8946/16, 9455/16 FREMP

Prikaži več

PR_NLE-AP_Agreement

PR_NLE-AP_Agreement Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0193/2016 31.5.2016 *** PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 24.4.2017 A8-0153/50 50 Odstavek 35 a (novo) 35a. je seznanjen z odgovorom generalnega sekretarja o preiskavi akreditiranega pomočnika nekdanjega predsednika Parlamenta, ki je osumljen, da ni izpolnil

Prikaži več

CL2013R1303SL _cp 1..1

CL2013R1303SL _cp 1..1 02013R1303 SL 16.10.2015 001.002 1 To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih

Prikaži več

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0026/2018 22.2.2018 ***I POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/66/EGS o uvedbi ukrepov Skupnosti

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Politični cikel

Prikaži več

A4x2Ex_SL.doc

A4x2Ex_SL.doc PETLETNE OCENE OKVIRNIH RAZISKOVALNIH PROGRAMOV EVROPSKE UNIJE V OBDOBJU 1999-2003 Povzetek Original EN POVZETEK Veljavna Pogodba o Evropski uniji opredeljuje dva temeljna strateška cilja evropskih okvirnih

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: generalni sekretariat Sveta delegacije COHAFA 59 DEVGEN 176

Prikaži več

DOLGOROČNI UČINKI EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE

DOLGOROČNI UČINKI EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE GENERALNI DIREKTORAT ZA NOTRANJO POLITIKO TEMATSKI SEKTOR B: STRUKTURNA IN KOHEZIJSKA POLITIKA KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE DOLGOROČNI UČINKI EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE POVZETEK IP/B/CULT/IC/2012-082 Novembra

Prikaži več

RE_QO

RE_QO Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja B8-0514/2018 5.11.2018 PREDLOG RESOLUCIJE k vprašanju za ustni odgovor B8-0417/2018 v skladu s členom 128(5) Poslovnika o lymski boreliozi (2018/2774(RSP))

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

TA

TA 10.12.2018 A8-0274/ 001-063 PREDLOGI SPREMEMB 001-063 vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Poročilo Czesław Hoc Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) A8-0274/2017 (COM(2016)0528

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretaria

Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretaria Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8938/17 SPORT 33

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Svet

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Svet EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.7.2013 SWD(2013) 256 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu Uredbe Sveta o skupnem podjetju ECSEL {COM(2013) 501 final} {SWD(2013)

Prikaži več

PR_INI

PR_INI EVROPSKI PARLAMENT 2009-2014 Odbor za razvoj 27.2.2013 2012/2289(INI) OSNUTEK POROČILA o razvojnih ciljih tisočletja opredelitev okvira za obdobje po letu 2015 (2012/2289(INI)) Odbor za razvoj Poročevalec

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

PR_INI

PR_INI Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0138/2017 31.3.2017 POROČILO o upravljanju ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah (2016/2016(INI)) Odbor za ribištvo Poročevalka: Ulrike Rodust RR\1122198.docx

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 472 final ANNEXES 1 to 8 PRILOGE k Predlog uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 472 final ANNEXES 1 to 8 PRILOGE k Predlog uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2018 COM(2018) 472 final ANNEXES 1 to 8 PRILOGE k Predlog uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost {SWD(2018) 347 final} - {SWD(2018)

Prikaži več

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil Revizijsko poročilo Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil 19. junij 2013 Računsko sodišče Republike Slovenije http://www.rs-rs.si 1 Predstavitev revizije Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

PR_INI

PR_INI Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0222/2016 29.6.2016 POROČILO o dostopu do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja in povečanju raznolikosti financiranja teh podjetij v uniji kapitalskih

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 3.7.2017 A8-0249/9 9 Odstavek 9 9. pozdravlja dejstvo, da predlog proračuna za leto 2018 v odgovor na pozive Parlamenta za nadaljevanje pobude za zaposlovanje mladih vsebuje dodatna sredstva za ta program;

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 441 final 2018/0231 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za enotn

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 441 final 2018/0231 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za enotn EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 7.6.2018 COM(2018) 441 final 2018/0231 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2016) 364 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBO

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2016) 364 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBO EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2016 COM(2016) 364 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Končna ocena večletnega programa EU za zaščito

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EVROPSKI PARLAMENT 2014-2019 Dokument zasedanja 4.3.2015 B8-0222/2015 PREDLOG RESOLUCIJE ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

PR_INI

PR_INI Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0248/2016 25.7.2016 POROČILO o tem, kako najbolje izkoristiti potencial ustvarjanja novih delovnih mest v malih in srednjih podjetjih (MSP) (2015/2320(INI))

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0168/2017 21.4.2017 ***I POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/41/ES o registraciji oseb, ki potujejo

Prikaži več

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM Delovanje Evropske agencije za varnost hrane in krme v Sloveniji Ada Hočevar Grom, Urška Blaznik Svetovni dan hrane, Nacionalni posvet o varnosti živil, Ljubljana 7. april 2015 SVETOVALNI FORUM EFSA (Po)svetovalni

Prikaži več

NP

NP Evropski parlament 2014-2019 Odbor za pravne zadeve 30.1.2017 OBRAZLOŽENO MNENJE NACIONALNEGA PARLAMENTA O NAČELU SUBSIDIARNOSTI Zadeva: Obrazloženo mnenje nizozemske poslanske zbornice o predlogu direktive

Prikaži več

ASAMBLEA PARLAMENTARIA

ASAMBLEA PARLAMENTARIA EVRO LATINSKOAMERIŠKA PARLAMENTARNA SKUPŠČINA RESOLUCIJA : Revščina in socialna izključenost na podlagi poročila odbora za socialne zadeve, človeške izmenjave, okolje, izobraževanje in kulturo Soporočevalka

Prikaži več

OGROŽENI JEZIKI IN JEZIKOVNA RAZNOLIKOST V EVROPSKI UNIJI

OGROŽENI JEZIKI IN JEZIKOVNA RAZNOLIKOST V EVROPSKI UNIJI GENERALNI DIREKTORAT ZA NOTRANJO POLITIKO TEMATSKI SEKTOR B: STRUKTURNA IN KOHEZIJSKA POLITIKA KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE OGROŽENI JEZIKI IN JEZIKOVNA RAZNOLIKOST V EVROPSKI UNIJI OBVESTILO POVZETEK Izvleček

Prikaži več

PR_NLE_MembersECA

PR_NLE_MembersECA Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0195/2019 10.4.2019 POROČILO o imenovanju Ivane Maletić za članico Računskega sodišča (C8-0116/2019 2019/0803(NLE)) Odbor za proračunski nadzor Poročevalec:

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

NASLOV PRISPEVKA

NASLOV PRISPEVKA 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana MJU NEVLADNE ORGANIZACIJE ReNPIO Erika Lenčič Stojanovič, Ministrstvo za javno upravo Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013 Prednostna usmeritev

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.4.2018 A8-0373/18 18 Uvodna izjava 1 a (novo) (1a) Razvilo se je dinamično politično okolje na ravni EU. Evropske politične stranke in z njimi povezane fundacije so dozorele, zato lahko zdaj zbirajo

Prikaži več

RE_Statements

RE_Statements Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja B8-0054/2016 14.1.2016 PREDLOG RESOLUCIJE ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno

Prikaži več

Evropski svet Bruselj, 18. december 2015 (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Prejemnik: deleg

Evropski svet Bruselj, 18. december 2015 (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Prejemnik: deleg Evropski svet Bruselj, 18. december 2015 (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Prejemnik: delegacije Zadeva: Zasedanje Evropskega sveta (17. in 18.

Prikaži več

PR_INI_AnnPETI

PR_INI_AnnPETI Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0366/2016 2.12.2016 POROČILO o dejavnostih Odbora za peticije za leto 2015 (2016/2146(INI)) Odbor za peticije Poročevalka: Ángela Vallina RR\1111644.docx

Prikaži več

RE_Statements

RE_Statements Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja B8-0222/2019 25.3.2019 PREDLOG RESOLUCIJE ob zaključku razprave o izjavi Komisije v skladu s členom 123(2) Poslovnika o nedavnem razvoju dogodkov v škandalu

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. junij 2019 (OR. en) 9550/19 PV CONS 27 EDUC 249 JEUN 77 CULT 87 AUDIO 81 SPORT 60 OSNUTEK ZAPISNIKA SVET EVROPSKE UNI

Svet Evropske unije Bruselj, 12. junij 2019 (OR. en) 9550/19 PV CONS 27 EDUC 249 JEUN 77 CULT 87 AUDIO 81 SPORT 60 OSNUTEK ZAPISNIKA SVET EVROPSKE UNI Svet Evropske unije Bruselj, 12. junij 2019 (OR. en) 9550/19 PV CONS 27 EDUC 249 JEUN 77 CULT 87 AUDIO 81 SPORT 60 OSNUTEK ZAPISNIKA SVET EVROPSKE UNIJE (Izobraževanje, mladina, kultura in šport) 22. in

Prikaži več

ZELENA DOLINA

ZELENA DOLINA REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZELENA DOLINA Evalvacija programa dr. Janez Drobnič Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} -

Prikaži več

PR_CNS_LegAct_am

PR_CNS_LegAct_am Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0307/2017 16.10.2017 * POROČILO o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 004-2/2015/421 Ljubljana, 25.5.2018

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SEC(2011) 1230 konč. DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument za: Uredba Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SEC(2011) 1230 konč. DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument za: Uredba Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.10.2011 SEC(2011) 1230 konč. DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument za: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropska telekomunikacijska

Prikaži več

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 17. april 2019 (OR. en) 2017/0225 (COD) LEX 1899 PE-CONS 86/1/18 REV 1 CYBER 330 TELECOM 491 COPEN

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 17. april 2019 (OR. en) 2017/0225 (COD) LEX 1899 PE-CONS 86/1/18 REV 1 CYBER 330 TELECOM 491 COPEN EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 17. april 2019 (OR. en) 2017/0225 (COD) LEX 1899 PE-CONS 86/1/18 REV 1 CYBER 330 TELECOM 491 COPEN 454 COPS 488 COSI 326 CSC 387 CSCI 179 IND 417 JAI

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin (59

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin (59 C 229/12 Uradni list Evropske unije 23.9.2009 Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin (5903/2/09

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

PR_INI

PR_INI Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0196/2016 31.5.2016 POROČILO o poročilu o napredku na področju energije iz obnovljivih virov (2016/2041(INI)) Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - prezentacija Bo\236a [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - prezentacija Bo\236a [Zdru\236ljivostni na\350in]) POSLOVNA KONFERENCA: DAN JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA: PRAKSE IN POSLOVNE PRILOŽNOSTI PROJEKTOV IZGRADNJE PREDSTAVITEV PROJEKTA IN ZAKLJUČKOV FOKUSNIH SKUPIN MAG. Boža Loverčič Špacapan Ljubljana, 11. junij

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

LISTINA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« MESTNI OBČINA NOVA GORICA

LISTINA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« MESTNI OBČINA NOVA GORICA OBRAZLOŽITEV ZA PODELITEV LISTINE "OBČINA PO MERI INVALIDOV" ZA LETO 2012 MESTNI OBČINI NOVA GORICA Spoštovani svečani zbor! Prisrčen pozdrav v imenu Projektnega sveta»občina po meri invalidov«zveze delovnih

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

PR_NLE-AP_Agreement

PR_NLE-AP_Agreement Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0067/2017 22.3.2017 *** PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Konvencije Minamata o živem srebru v imenu Evropske unije (05925/2017 C8-0102/2017

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke,

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, d. d., Dunajska cesta 65, Ljubljana vodja projekta:

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Matej Čehovin

Matej Čehovin UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO VLOGA UKREPA TEHNIČNE POMOČI PRI ČRPANJU SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE Ljubljana, maj 2016 KATARINA KAVČIČ IZJAVA O AVTORSTVU Podpisana

Prikaži več

PR_CNS_LegAct_am

PR_CNS_LegAct_am Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0260/2018 16.7.2018 * POROČILO o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede posebne ureditve

Prikaži več

TA

TA 30.6.2017 A8-0170/ 001-105 PREDLOGI SPREMEMB 001-105 vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve, Odbor za razvoj, Odbor za proračun Poročilo Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial A8-0170/2017

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

OSNUTEK III (1

OSNUTEK III (1 OBČINA SELNICA OB DRAVI ŽUPAN Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi Številka: 007-6/2007 Datum: 10. 9. 2007 Občinski svet Občine Selnica ob Dravi Zadeva: Predlog za obravnavo na 7. seji Občinskega sveta

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

Conseil UE Svet Evropske unije Bruselj, 1. junij 2015 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2014/0185 (COD) PUBLIC 9366/15 LIMITE TELECOM 136 COMPET 289

Conseil UE Svet Evropske unije Bruselj, 1. junij 2015 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2014/0185 (COD) PUBLIC 9366/15 LIMITE TELECOM 136 COMPET 289 Conseil UE Svet Evropske unije Bruselj, 1. junij 2015 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2014/0185 (COD) PUBLIC 9366/15 LIMITE TELECOM 136 COMPET 289 CODEC 796 DOPIS Pošiljatelj: Prejemnik: predsedstvo

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana  Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov EAC/S16/2013: Evropski projekti sodelovanja EAC/S18/2013: Evropske mreže EAC/S17/2013: Evropske platforme EAC/S19/2013: Projekti

Prikaži več