(Ir\232i\350eva 6 65 Popis del s predizmerami.xlsx)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "(Ir\232i\350eva 6 65 Popis del s predizmerami.xlsx)"

Transkripcija

1 PONUDBA Številka in naziv sklopa: Sklop 3: Zahtevnejše prenove praznih stanovanj Evidenčna oznaka tega naročila: JN005654/2016-B01 - sklop 03/02 PODATKI O PONUDNIKU Naziv: Naslov: PODATKI O PONUDBI Št. ponudbe: Datum ponudbe: Opcija: Vrednost ponudbe (brez DDV): 0,00 OSNOVNI PODATKI Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o. Miklošičeva ulica 1, Celje Kratek naziv naročila: Prenova praznega stanovanja št. 65 na Iršičevi 6 v Celju Lokacija: Iršičeva ulica 6, 3000 Celje Oznaka nepremičnine: Etaža: 2. nadstropje Dvigalo: ne Leto izgradnje: 1975 Zasedenost nepremičnine: prazno Možost priklopa: elektrika, voda Upravnik: Supra-stan d.o.o. Skupna rekapitulacija 0. SPLOŠNE ZAHTEVE IN POJASNILA upoštevano v enotnih cenah A. GRADBENA DELA A.1. RUŠITVE IN ODSTRANITVE 0,00 A.2. ZIDARSKA DELA 0,00 A.3. ESTRIHI 0,00 A.4. HIDROIZOLACIJE IN ZAŠČITA PRED VLAGO 0,00 GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 B. OBRTNIŠKA DELA B.1. KERAMIČARSKA DELA 0,00 B.2. TLAKARSKA DELA 0,00 B.3. STAVBNO POHIŠTVO NA FASADI 0,00 B.4. STAVBNO POHIŠTVO V STANOVANJU (MIZARSKA DELA) 0,00 B.5. SLIKOPLESKARSKA DELA 0,00 B.6. SUHOMONTAŽNA DELA 0,00 B.7. RAZNA DELA 0,00 OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 C. STROJNE INSTALACIJE C.1. ODSTRANITVE 0,00 C.2. INTERNI VODOVOD IN KANALIZACIJA 0,00 Naslovna stran ponudbenega predračuna 1 / 19

2 C.3. SANITARNA OPREMA 0,00 C.4. RADIATORSKO OGREVANJE 0,00 C.5. PREZRAČEVANJE 0,00 STROJNE INSTALACIJE SKUPAJ: 0,00 D. ELEKTRIČNE INSTALACIJE D.1. ODSTRANITVE 0,00 D.2. RAZDELILCI 0,00 D.3. INSTALACIJSKI MATERIAL 0,00 D.4. SVETILA 0,00 D.5. OZEMLJITVE IN POTENCIALNE IZENAČITVE 0,00 D.6. MERITVE 0,00 ELEKTRIČNE INSTALACIJE SKUPAJ: 0,00 Skupaj A.+B.+C.+D. (brez DDV): 0,00 popust na enotne cene [v%] Znesek popusta na enotne cene [v ] 0,00 Skupaj z upoštevanjem popusta brez DDV: 0,00 Naslovna stran ponudbenega predračuna 2 / 19

3 SPLOŠNE ZAHTEVE DODATNA SPLOŠNA NAVODILA d1 Ponudbo pripraviti po sistemu "ključ v roke". d2 Popis je izdelan tako, da ponudnik vnese ceno za enoto posamezne postavke. Vse matematične operacije so že prednastavljene. Kljub temu je ponudnik sam dolžan preveriti in poskrbeti za računsko pravilnost oddanih ponudb. V kolikor ponudnik v prednastavljenih matematičnih operacijah opazi napako pričakujemo, da o tem takoj obvesti naročnika. d3 Ponudnik mora nuditi in podati ceno za enoto za vse postavke iz popisa del in to tako, kot je zapisano za vsako postavko ob upoštevanju vseh "splošnih zahtev" in razpisne dokumentacije. d4 Dopisovanje podatkov, spreminjanje vsebine popisa del, spreminjanje matematičnih operacij, spreminjanje količin ni dovoljeno. d5 V primeru, da ponudnik v ponudbi naročniku prizna popust na enotne cene, se le-ta nanaša in obračuna tudi pri morebitno naknadno naročenih ali spremenjenih delih. d6 Izbrani ponudnik (izvajalec) je dolžan pred izvedbo preveriti usklajenost vseh opisov, skic in drugih navodil za izvedbo. Na morebitne neskladnosti mora pravočasno pisno obvestiti naročnika. d7 Izbrani ponudnik (izvajalec) mora dela izvesti v skladu s specifikacijo iz popisa del. Morebitna odstopanja od teh specifikacij so dovoljena samo po predhodni pisni odobritvi s strani naročnika. Neodobrenih odstopanj naročnik na bo sprejel, izvajalcu pa opravljenih storitev ne bo plačal, dokler izvajalec na svoje stroške tega ne popravi in izvede skladno s ponudbo. NABAVA GRADBENIH IN DRUGIH PROIZVODOV, NAPRAV TER OPREME n1 Izbrani izvajalec lahko dobavi in vgradi samo takšne proizvode in naprave, za katere lahko v skladu z vsakokrat veljvnimi predpisi in standardi dokaže, da imajo deklarirane in zahtevane lastnosti. n2 Izbrani izvajalec mora za vse označene postavke v popisu del (glej stolpec "izbira proizvodov") pred nabavo naročniku predložiti v pregled in potrditev: - seznam proizvodov, naprav in opreme z navedenim nazivom proizvajalca ter proizvoda, - za vsakega od teh dokazilo ali dokazila, v katerih mora biti izkazano izpolnjevanje zahtev v nadaljevanju ter iz popisov del. Naročnik bo predložen seznam in dokazila pregledal najkasneje v roku 2 delovnih dni od prejema: - v primerih nejasnosti bo naročnik izvajalca pozval k dopolnitvi in/ali pojasnilom, - v primerih neizpolnjevnja zahtev bo naročnik obrazloženo od izvajalca zahteval zamenjavo takšnega proizvoda, naprave ali opreme ter predložitev novega seznama in dokazil, - v ostalih primerih bo naročnik potrdil seznam (delno ali v celoti). Dokazil ni potrebno prilagati v naslednjih primerih: - če so bila s strani izbranega izvajalca že predložena in s strani naročnika potrjena v kateremkoli od postopkov po tem Okvirnem sporazumu, - če so s strani naročnika že uvrščena na seznam pregledanih ustreznih dokazil (glej "n3" v nadaljevanju), - če izbrani izvajalec namerava vgraditi točno isti proizvod, ki je kot referenčen naveden zaradi njegovih vizualnih značilnosti (glej "n4" v nadaljevanju). n3 Naročnik bo na svojih spletnih straneh ali pa z obvestili po elektronski pošti vse ponudnike najmanj 2 letno obveščal o tem, za katere proizvode že razpolaga z dokazili z namenom, da zanje nobenemu od ponudnikov teh dokazil ni več potrebno predlagati. Splošne zahteve - sklop 3 3 / 19

4 n4 Ker za posamezne proizvode njihovih vizualnih značilnosti (oblikovne značilnosti, barve, struktura, obdelave površin ipd.) s tehničnimi specifikacijami ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati, so v popisih del še dodatno k tehničnim specifikacijam proizvodi opisani na način, kot ga dopušča (6) odstavek 68. člena ZJN-3 z dopisom "ali enakovredno". To so: - vse vrste keramičnih in podobnih ploščic, - talne obloge iz umetnih mas, - gotovi parketi, - polnila balkonskih ograj, - kopalniški radiatorji. V primerih, ko izbrani izvajalec namerava dobaviti proizvode, enakovredne specificiranim referenčnim, mora pred tem naročniku (poleg dokazil po "n2") dostaviti v pregled in potrditev njihove vzorce (najmanj po eno celo ploščo ali ploščico ali lamelo oz. vzorec velikosti najmanj cm oz. dolžine najmanj 60 cm). Naročnik bo predložene vzorcea pregledal najkasneje v roku 2 delovnih dni od prejema, ter jih potrdil ali pa obrazloženo zavrnil in zahteval predložitev novih. n5 Naročnik je lastnik ali pa gospodari z več kot stanovanjskimi enotami. Da bi lahko zagotovili čim bolj nemoteno uporabo vseh teh stanovanj, vzdrževanje vseh v stanovanja vgrajenih proizvodov, naprav in opreme, oskrbo z rezervnimi in potrošnimi deli, s tem v zvezi naročnik določa dodatne pogoje in omejitve, ki jim morajo zadostiti proizvodi, namenjeni za vgradnjo po teh specifikacijah. Naročnik ne dovoli vgradnje proizvodov, naprav in opreme iz opuščenih programov. Omejitve za proizvode, naprave in opremo, ki potrebujejo vzdrževanje s strani pooblaščenih serviserjev in/ali redno menjavo potrošnih delov in/ali je njihovo delovanje pogoj za normalno rabo stanovanja (t.j. za plinske grelnike, grelnike sanitarne vode in prezračevalne naprave z vračanjem toplote): - pooblaščeni serviserji morajo imeti odzivni čas največ 24 ur, - potrošni deli (tisti, ki jih lahko uporabniki menjajo sami) morajo biti dobavljivi v roku 1 tedna na prodajnih mestih v Mestni občini Celje, - proizvajalec mora zagotavljati oskrbo z originalnimi rezervnimi deli in servisnimi storitvami najmanj za dvokratnik garancijske dobe. Omejitve za proizvode, naprave in opremo, ki po izkušnjah naročnika v svoji celi pričakovani življenski dobi (ki je praviloma daljša od 15 let) potrebujejo nadomestne dele in je njihovo delovanje pogoj za normalno rabo stanovanja (t.j. za splakovalne kotličke, kopalne in tuš kadi, tuš kabine, sanitarne armature, grelna telesa, stikala, vtičnice in svetilke): - rezervni in potrošni deli morajo biti dobavljivi na prodajnih mestih na področju RS, - proizvajalec mora zagotavljati oskrbo z originalnimi rezervnimi in potrošnimi deli najmanj za 5 let. ZELENO JAVNO NAROČANJE z1 Zahteve so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. z2 Izbrani izvajalec mora pred nabavo in vgradnjo predstavniku naročnika predložiti v potrditev seznam proizvodov z dokazili v slovenskem jeziku, da so izpolnjene zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju v skladu z "Izjavo ponudnika". RAVNANJE Z ODPADKI o1 Naročilo za prevzem gradbenih odpadkov je sestavni del sklenjenega Okvirnega sporazuma (12. člen). Splošne zahteve - sklop 3 4 / 19

5 o2 Gradbeni odpadki se morajo na gradbišču začasno skladiščiti ločeno po posameznih vrstah s klasifikacijskega seznama odpadkov in ločeno od drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, z njimi pa ravnati tako, da jih je mogoče obdelati. Če gradbenih odpadkov ni mogoče začasno skladiščiti na gradbišču ali na območju objekta, v katerem se izvajajo gradbena dela, mora izvajalec gradbene odpadke odlagati neposredno po nastanku v zabojnike, ki jih pred tem namesti na gradbišču ali ob objektu in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez prekladanja. (glej 4. člen Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih) o3 Izvajalec mora ob zaključku del (na sprejemu in izročitvi) naročniku predati pravilno izpolnjene evidenčne liste o ravnanju z odpadki (glej 12. člena sklenjenega Okvirnega sporazuma). ENOTNE CENE POSAMEZNIH POSTAVK MORAJO VKLJUČEVATI: e1 snemanje potrebnih izmer v stanovanju in po načrtih, e2 usklajevanje potrebnih detajlov v primeru sistemskih rešitev dobaviteljev, e3 po potrebi izdelavo detajlov ter usklajevanje z naročnikom do potrditve le-teh, e4 izvedba del s pooblaščenimi izvajalci oz. izpolnitev drugih pogojev dobaviteljev, ki so povezani z jamčenjem za njihove proizvode, e5 dostava vzorcev in dokazne dokumentacije v slovenskem jeziku, e6 vsa potrebna pomožna, pripravljalna in pospravljalna dela, e7 fino čiščenje in priprava podlage pred pričetkom vseh posameznih del, e8 lastna kontrola kakovosti izvedenih del po fazah, e9 zarisovanje, kontrola usklajenosti mer z načrti in/ali ter prenos mer na objekt, e10 ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material, e11 skladiščenje oz. začasno hranjenje materiala ter demontiranih izdelkov (za ponovno uporabo) na gradbišču, e12 vse potrebne transporte in prenose materiala do mesta vgrajevanja, e13 vse posredne stroške (kot so režijski stroški podjetja, davki in dajatve), vkalkulirane rizike (vključno riziko spremembe nabavne cene) in/ali stroške zavarovanj le-teh (vključno zavarovanje odgovornosti in gradbeno zavarovanje) ter dobiček, e14 manipulativni, režijski in podobni stroški za dela, ki jih izvajalec ne izvaja sam s svojimi delavci (t.j. za podizvajalce), e15 vse potrebno delo in storitve, do končnega izdelka, e16 izdelavo vseh potrebnih detajlov in zaključkov, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, če so nujni in/ali samoumevni za pravilno izvedbo ali funkcioniranje posameznih sistemov in elementov ali če so pogojeni z uporabo sistemske rešitve, e17 razne oteževalne okoliščine, razen če je v pravilih obračuna v teh opisih to posebej izrecno drugače navedeno, e18 vsa potrebna delovna sredstva in/ali mehanizacija za izvedbo del, kot tudi vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje oz. montažo in/ali demontažo na objektu kot so delovni, premični in prevozni lahki odri, konzolni in viseči odri, lovilni in podporni odri, lestve, dvigala, črpalke in podobno (izjema so odri, izrecno opisani v popisu del), e19 terminsko usklajevanje del, e20 izvedba v fazah, prilagojena tehnološkim zahtevam in omejitvami, povezanimi s krajem in časom izvedbe ter drugim dejstvom, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije, e21 dokazovanje skladnosti z veljavnimi standardi in tehničnimi specifikacijami, z zahtevami Uredbe o zelenem javnem naročanju in dokazovanje izpolnjevanja s popisom del in v splošnih zahtevah predpisanih zahtev, e22 tlačni preizkusi, meritve, nastavitve, zagoni ipd., vse vključno s potrebnimi poročili ali zapisniki, po potrebi (v primeru pogojevanja jamčenja s strani dobaviteljev) izvedeni s strani pooblaščencev, e23 vsa morebitna potrebna dela, aktivnosti in ukrepe (vključno s potrebnim materialom, dodatki in energenti) za zagotovitev ustreznih pogojev za izvedbo vseh vrst del (npr. ogrevanje v primeru nizkih temperatur ipd.), Splošne zahteve - sklop 3 5 / 19

6 e24 zaščita oz. ustrezni ukrepi za obvarovanje delov stanovanja, v katere se ne posega ter skupnih delov stavbe in njene okolice, e25 popravilo in/ali plačilo morebitne škode povzročene v stanovanju, v zgradbi ali njenih skupnih delih delih, ostalim etažnim lastnikom ter mimoidočim, e26 zaščita oz. ustrezni ukrepi za ohranitev vseh izvedenih del in gotovih izdelkov pred poškodbami ali drugim razvrednotenjem do primopredaje stanovanja naročniku, e27 zamenjava ali plačilo stroškov zamenjave pred primopredajo poškodovanih ali drugače razvrednotenih gotovih izdelkov (v primeru soglasja naročnika pa samo popravilo ali plačilo povzročene škode na gotovih izdelkih), e28 sprotno in končno čiščenje prostorov stanovanja, skupnih delov v zgradbi in njene okolice ter ločeno zbiranje in začasno hranjenje odpadkov in embalaže do odvoza na stalno deponijo, e29 nakladanje in odvoz odpadkov in embalaže na stalno deponijo, plačilo vseh prispevkov in dajatev za stalno deponijo odpadnega materiala, vključno s predložitvijo»evidenčnih listov o ravnanju z odpadki«, razen če je to izrecno drugače opisano v popisu del, e30 vsi ukrepi za zaščito delavcev na delovišču in mimoidočih skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požari ter varnostnim načrtom, e31 predaja enega izvoda dokumentacije o izvedenih delih (vse v slovenskem jeziku): - pravilno izpolnjene in potrjene garancijske listine, - navodila za uporabo in vzdrževanje, - seznami pooblaščenih serviserjev, - izjave lastnostih ali druga ustrezna dokazila o vgrajenih gradbenih proizvodih, - poročila o meritvah, zapisnike o zagonih, preizkusih ipd., e32 fotografiranje pred, med in po izvedbi del ter predaja fotografij v digitalni obliki na nosilcu podatkov; - na fotografijah mora biti razvidno, na kaj se nanašajo in v katerem prostoru so posnete, - ob predaji morajo biti fotografije urejene v mapah po datumih in v zaporedju fotografiranja, na fotografijah mora biti posneto najmanj: - stanje pred pričetkom del, - stanje po izvedenih rušitvenih delih oz. po odstranitvah, - stanje po izvedenih razvodih instalacij pred ometavanjem in estrihi ali zapiranjem suhomontažnih sten in stropov, - kompletna tesno izvedena izolacija pred vlago v kopalnici in na balkonu, - vse faze sanacije armature, - stanje po dokončanih delih, e33 obvestilo upravniku ter na oglasno desko v stavbi najmanj 2 dni pred pričetkom del, ki mora vsebovati: - točen naziv izvajalca del, - ime in priimek odgovorne osebe izvajalca ter telefonsko številko, na kateri je vedno dosegljiv, - termine izvajanja del, e34 vsa potrebna komunikacija in koordinacija zaradi izvedbe razpisanih del s hišnim upravnikom. Splošne zahteve - sklop 3 6 / 19

7 A. GRADBENA DELA A.1. RUŠITVE IN ODSTRANITVE Kompletna odstranitev obstoječih finalnih stenskih oblog: * vključno z odstranitvijo veznega sredstva vse do zdrave podlage, * vključno s čiščenjem, nakladanjem in prenosom ruševin neposredno na prevozno sredstvo, * odvoz ruševin na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki. Obračun po neto narisni površini odstranjenih oblog a Stenska obloga iz keramičnih ali podobnih ploščic, položenih v cementno malto ali lepljenih na podlago. kopalnica m 2 12,48 0,00 kuhinja m 2 1,83 0, Kompletna odstranitev obstoječih finalnih talnih oblog: * vključno s čiščenjem, nakladanjem in prenosom ruševin neposredno na prevozno sredstvo, * odvoz ruševin na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki. Obračun po neto tlorisni površini odstranjenih oblog a. Talna obloga iz umetnih mas: * prosto položena ali točkovno in ob robovih lepljena na podlago, * podlaga: lamelni parket, * vključno nizkostenske obrobe. predsoba m 2 2,21 0, b. Talna obloga iz lamelnega hrastovega parketa: * lamele dimenzij do cm, * polno lepljen na podlago, * podlaga: cementni estrih, * vključno odstranitev veznega sredstva in nizkostenske obrobe. predsoba m 2 2,21 0, c. Talna obloga iz keramičnih ali podobnih ploščic: * položene v cementno malto ali lepljene na podlago, * vključno z odstranitvijo veznega sredstva vse do zdrave podlage. (kopalnica in sanitarije) m 2 4,41 0, Rušenje tlaka v kopalnici v predvideni sestavi: * armiran cementni estrih, debeline do 8 cm, * zvočna izolacija (stiropor), debeline do 2 cm, * hidroizolacija z bitumenskim varilnim trakom, * vključno s čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, nakladanjem in prenosom ruševin neposredno na prevozno sredstvo, * odvoz ruševin na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki. Obračun po tlorisni površini porušenega tlaka. m 2 4,41 0, Izdelava utorov v obstoječih betonskih stenah ter stropovih: * vključno predhodno zarisovanje, * pazljiva izvedba v območju obstoječih instalacijskih vertikal, * vključno s čiščenjem, nakladanjem in prenosom ruševin neposredno na prevozno sredstvo, * odvoz ruševin na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki. Obračun po dolžini utorov. Točkovne razširitve (za doze ipd.) ne glede na dimenzije upoštevati v enotnih cenah. Količina ocenjena a. Utori v zidanih in armiranih betonskih stenah preseka do vključno 40 cm 2. m 1 25,00 0, Odstranitev dela obstoječe suhomontažne pregradne stene: * skupna debelina pregradne stene: 8 do 10 cm, * obojestranska obloga z mavčnimi oz. mavčnokartonskimi ploščami, * lesena ali kovinska podkonstrukcija, * vgrajena na AB ploščo, skupna višina ca. 250 cm, * pazljiva odstranitev, * rušenje s predhodnim zarezovanjem zaradi preprečitve poškodb preostalega dela stene (rezanje s kotno brusilko) * odstranitev dela stene po celotni višini, * ni predmet te postavke: odstranitev stenske keramike, vratnih podobojev in kril, * vključno s čiščenjem, nakladanjem in prenosom ruševin neposredno na prevozno sredstvo, * odvoz ruševin na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki. Popis del Iršičeva / 19

8 1.05.a. Razširitev vratne odprtine v kopalnico: * skupna debelina pregradne stene: 8 do 10 cm, * odmik 15 cm od vogala, širina odprtine : 90 cm (glej risbe) Struganje ali brušenje notranjih stenskih in stropnih površin: * odstranitev obstoječih nanosov disperzijske barve in slikarske izravnave, * struganje do zdrave podlage, * vključno čiščenje prahu in delcev po končani odstranitvi. Obračun po površini dejansko odstranjenih obstoječih nanosov. (kopalnica, predsoba, bivalni prostor) m 2 83,58 0, Odstranitve oz. demontaže vgrajenih elementov: * vključno s čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, nakladanjem in prenosom ruševin in kosovnega odpada neposredno na prevozno sredstvo, * odvoz ruševin in kosovnega na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki a. Odstranitev vzidane kopalne kadi: * kopalna kad 160/70 cm, * vključno zidan podstavek h 60 cm in polička širine ca. 20cm, * vključno revizijska vratca b. Odstranitev nizkostenskih zaključnih letev na tlaku iz lamelnega parketa: * lesene trikotne letve h = 3 cm. m 1 18,25 0, c. Odstranitev vodil za zavese : * leseno stropno vodilo, * profili različnih oblik (, L) do 70/70 mm. (bivalni prostor) m 1 3,50 0, d. Odstranitev notranjih aluminijastih žaluzij standardne izvedbe: * žaluzije na okenskih krilih, * velikosti od 0,80 do 1,30 m2. kpl 2,00 0, e. Odstranitev notranjih vrat z nadsvetlobo: * velikost vrat (zidarska mera): 70 oz cm, * vrata z nadsvetlobo in polnim lesenim krilom, * lesen podboj, * zasteklitev nadsvetlobe dimenzij ca. 62 oz. 82 x 40 cm (enojna zasteklitev d 6 mm), * odstranitev vratnega krila, podboja in nadsvetlobe. kpl 2,00 0, f. Odstranitev ločilnih RF ali alu ali medeninastih profilov na stiku različnih tlakov ali prostorov pod vratnimi krili. m 1 1,60 0, g. Odstranitev vseh manjših privijačenih predmetov, vijakov ipd. iz sten in stropov h. Odstranitev kompletne sanitarne galanterije. RUŠITVE IN ODSTRANITVE SKUPAJ: 0,00 A.2. ZIDARSKA DELA Zametavanje utorov za instalacije: Grobi in fini notranji omet na obstoječe betonske stene z grobo in fino cementno apneno malto (skladno s SIST EN 998-1) s predhodnim cementnim obrizgom z r.c.m 1:3 na očiščeno podlago. Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa (ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja. V ceni upoštevati: * predhodno odpraševanje in vlaženje površine, * ometavanje manjših površin in ozkih pasov. Obračun po dolžini zametanih utorov. Količine ocenjene. m 1 25,00 0, c. Doplačilo za armiranje stikov stari/novi omet vzdolž vseh utorov: * poglobitev (s struganjem ali brušenjem) na površini na obeh straneh utorov za instalacije (ca. 1 cm) v skupni širini ~ 25 cm oz. na starem in novem ometu, * dobava in vgradnja pocinkane armirne mrežice (ca mm) v pasovih ~ 25 cm vzdolž utorov pred izvedbo finega ometa. Obračun po dolžini stika stari/novi omet in po dolžini utorov. m 1 35,60 0,00 Popis del Iršičeva / 19

9 2.02. Omet na mestih odstranjene keramike v kopalnici in v kuhinji : Grobi in fini notranji omet na obstoječe očiščene stene z grobo in fino cementno apneno malto (skladno s SIST EN 998-1) s predhodnim cementnim obrizgom z r.c.m 1:3 na očiščeno podlago. Skupna debelina do 2 cm. Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa (ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja. V ceni upoštevati: * predhodno odpraševanje in vlaženje površine, * ometavanje manjših površin in ozkih pasov. Obračun po neto ometani površini. (kopalnica in kuhinja) m 2 14,31 0, Kompletna vgradnja tuš kadi: * tuš kad cm, * zidanje podstavka z opeko ali s pregradnimi bloki iz porobetona po obodu tuš kadi višine do 10 cm, * vključno vzidava tuš kadi. V ceni upoštevati ves potreben material, prenose, pripravljalna in pospravljalna dela. kos 1,00 0,00 ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00 A.3. ESTRIHI Kompletna izdelava in dobava plavajočega hitrovezočega in hitrosušečega estriha na mestu odstranjenega v kopalnici: * debelina: do 8 cm, * trdnostni razred C16/20, * z zagladitvijo in v zahtevani ravnosti (v kopalnici: kot podlaga za nanos tesnilne malte), * v kopalnici v minimalnem padcu proti talnemu odtoku, * vključno armiranje s PP vlakni (ca. 1 kg/m 3 ), * vključno dilatacijski trak 1 cm ob stenah, * sloj za izboljšanje izolacije pred udarnim zvokom: L w 20 db, SD 70 MN/m 3 : penasta folija (položena na preklope, tudi preko vseh instalacij) z zaprto celično strukturo, neobčutljiva na vlago, d = 2 5 mm. Obračun po neto tlorisni površini estriha. dokazila za: * suha mešanica za estrihe, * PP vlakna, * penasta folija. m 2 4,41 0,00 ESTRIHI SKUPAJ: 0,00 A.4. HIDROIZOLACIJE IN ZAŠČITA PRED VLAGO Zaščita proti širjenju vlage v kopalnici: Kompletna izvedba sistemskega tesnjenja z dvokomponentno malto na osnovi cementnih veziv in polnil, ojačano z armirno mrežico iz steklenih vlaken. Vse po navodilih in ob uporabi materialov enega proizvajalca: * vključno s predhodnim odsesavanjem in drugo ustrezno pripravo površine in predpremazi, * vključno z obdelavo priključkov tlaka na stene, razne vgradne elemente ipd. z gumiranimi poliestrskimi tesnilnimi trakovi, kotnimi elementi, manšetami, vse po sistemu dobavitelja tesnilne malte. dokazila za sistem tesnjenja: * premaz, * trakovi, vogalniki in manšete a. Tesnjenje tlaka. m 2 4,41 0, b. Tesnjenje sten v območju tuša. m 2 4,00 0, c. Gumiran poliestrski trak na stiku tlaka s stenami ter vogalni stik sten. m 1 11,00 0, d. Manšete za tesnitev talnega odtoka ter preboja za sifon tuš kadi. kos 2,00 0, e. Manšete za tesnitev talnega preboja radiatorskih cevi. kos 2,00 0,00 HIDROIZOLACIJE IN ZAŠČITA PRED VLAGO SKUPAJ: 0,00 B. OBRTNIŠKA DELA B.1. KERAMIČARSKA DELA Popis del Iršičeva / 19

10 1.01. Izravnava podlage za novo talno oblogo iz keramike v predsobi: * po potrebi lokalna sanacija zaradi poškodb pri odstranitvi obstoječih oblog: čiščenje površine ter odstranitev vseh nevezanih delcev, izravnava s specialnimi maltami (dobava in vgradnja po navodilih in ob uporabi sistemskih komponent izbranega dobavitelja), * po celotni površini prednamaz in izravnalna masa: vrsto izravnalne mase izbrati glede na obseg poškodb in morebitne neravnosti. Obračun po neto tlorisni površini prostora. (predsoba in kuhinja) m 2 2,21 0, Kompletna dobava in polaganje notranjih talnih ploščic: * notranje talne ploščice za hodnike srednjega cenovnega razreda, * velikost ploščic: 33,3 33,3 cm * barva ploščic: po izboru naročnika, * protizdrsne ploščice (R9), * polno lepljene na pripravljeno podlago, vključno s poglobljenim fugiranjem, * podlaga: cementni estrih, * širina fug: 3 mm, * stik s stensko oblogo zatesnjen s trajnoelastičnim kitom (za notranjo uporabo z dodatkom za preprečevanje nastanka plesni) v barvi fugirne mase, * pravokotno polaganje. Obračun po neto tlorisni obloženi površini. (predsoba) Kompletna dobava in polaganje nizkostenske obloge k talni oblogi iz ploščic: * nizkostenska obloga, rezana iz talnih ploščic, * višina: 8 cm, * zgornji (vidni) rob po vgraditvi mora biti tovarniško izdelan (ne rezan!), * polno lepljene na pripravljeno podlago, * širina fug: 3 mm. (n4) kot npr. Gorenje City 3B Sand ali enakovredno po tehničnih lastnostih, dimenziji, barvi in teksturi m 2 3,31 0,00 Obračun po dolžini nizkostenske obloge. m 1 4,40 0, Kompletna dobava in polaganje notranjih talnih ploščic: (n4) * notranje talne ploščice za kopalnice srednjega cenovnega razreda, kot npr. * velikost ploščic: 33,3 33,3 cm * barva ploščic: po izboru naročnika, * protizdrsne ploščice (R9), * polno lepljene na pripravljeno podlago, vključno s poglobljenim fugiranjem, Gorenje City 3B ali enakovredno po tehničnih lastnostih, dimenziji, barvi in teksturi * podlaga: cementni estrih, * širina fug: 3 mm, * stik s stensko oblogo zatesnjen s trajnoelastičnim kitom (za notranjo uporabo z dodatkom za preprečevanje nastanka plesni) v barvi fugirne mase, * pravokotno polaganje. Obračun po neto tlorisni obloženi površini. (kopalnica) m 2 4,41 0, Kompletna dobava in polaganje nizkostenske obloge k talni oblogi iz ploščic: * nizkostenska obloga, rezana iz talnih ploščic, * višina: 8 cm, pod tuš kadjo predvidoma do 15 cm, * zgornji (vidni) rob po vgraditvi mora biti tovarniško izdelan (ne rezan!), * polno lepljene na pripravljeno podlago, * širina fug: 3 mm. Obračun po dolžini nizkostenske obloge. m 1 3,60 0, Kompletna dobava in polaganje notranjih stenskih ploščic: * notranje stenske ploščice srednjega cenovnega razreda, * velikost cm, * dve različni barvi iste vrste ploščice po izboru naročnika, * višina obloge: ca. 135 cm (4 pokončne vrste) oz. ca. 235 cm (7 pokončnih vrst v območju tuša - horizontalne fuge se morajo ujemati), * polno lepljene na pripravljeno podlago, vključno s poglobljenim (n4) kot npr. Samba 42 BEIGE in Samba 42 ORANGE ali enakovredno po tehničnih lastnostih, dimenziji, barvi in teksturi fugiranjem, * podlaga: ometane stene, s katerih so bile predhodno odstranjene stare stenske ploščice, * širina fug: 3 mm, * vogalni stiki zatesnjeni s trajnoelastičnim kitom (za notranjo uporabo z dodatkom za preprečevanje nastanka plesni) v barvi fugirne mase, * pravokotno polaganje po polagalnem načrtu oz. navodilih naročnika. m 2 7,68 0,00 Popis del Iršičeva / 19

11 1.07. Dobava in montaža RF ali alu profilov na stiku tlakov ter na dilatacije pod vratnimi krili: * montaža med vratni podboj točno pod vratnim krilom, * oblika profila mora ustrezati višinski razliki med tlakoma, * pritrjevanje: vidno z vtopljenimi vijaki (isti material in barva, kot profil) a. Stik pod vrati v kopalnico. m 1 0,90 0, b. Stik pod vrati v bivalni prostor s kuhinjo. m 1 0,90 0, Kompletna dobava in vgradnja stenske odkapne letve: * trikotna letev bele barve na stiku pršne kadi s stensko keramično oblogo, * vodotesna vgradnja. KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: 0,00 B.2. TLAKARSKA DELA Lamelni hrastov parket Lokalna sanacija lamelnega parketa: * sanacija na mestu kuhinjskega odtoka in pod radiatorji, * hrastov parket, izgled čim bolj podoben obstoječemu, * raster vstavljenih lamel se mora ujemati z obstoječim. Obseg del: * pazljiva odstranitev obstoječih slabo zalepljenih, poškodovanih ali odlepljenih lamel, * priprava podlage, * ponovna vgradnja odstranjenih lamel ali dobava in polaganje novih, * grobo brušenje. Obračun po neto sanirani površini. m 2 1,00 0, Brušenje in lakiranje celotnega parketa: * brušenje celotne površine obstoječega lamelnega hrastovega parketa (odstranitev obstoječe površinske obdelave), * lokalna popravila poškodovanih mest, razpok ipd. s kitanjem, * lakiranje celotne površine parketa s temeljnim in pokrivnim lakom; zadnji sloj po montaži stenskih zaključnih letev, * vrsta laka: 1 ali 2-komponentni poliuretanski lak (izbira v dogovoru z naročnikom). m 2 19,30 0, Kompletna dobava in vgradnja novih nizkostenskih zaključnih letev : * dimenzija: ca mm, * vrsta lesa in obdelava: kot talna obloga, * mehansko pritrjevanje, * vključno obdelava vogalnih stikov ter na spojih z vratnimi okvirji. Na kuhinjski steni (2,44 m) se nizkostenski zaključek ne vgradi. Obračun po neto vgrajeni dolžni letev. (bivalni prostor s kuhinjo) m 1 18,25 0,00 TLAKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00 B.3. STAVBNO POHIŠTVO NA FASADI (PVC) Vzdrževalna dela na obstoječem oknu: * velikost: cm, * dvodelno dvokrilno okno s kombiniranim odpiranjem obeh kril, opremljeno z notranjim senčilom. Seznam del: * pregled tesnil in po potrebi zamenjava le-teh, * fina nastavitev mehanizma odpiranja in zapiranja, vključno s pololivami ter po potrebi zamenjava poškodovanih ali iztrošenih delov, * zamenjava notranjih senčil (2 velikost do 1,50 m 2 ), * pregled in po potrebi zamenjava vrvic ali drugih poškodovanih ali iztrošenih delov za notranja senčila (na dveh okenskih krilih). STAVBNO POHIŠTVO NA FASADI SKUPAJ: 0,00 B.4. STAVBNO POHIŠTVO V STANOVANJU (MIZARSKA DELA) Notranja vrata Popis del Iršičeva / 19

12 4.01. Kompletna izdelava, dobava in vgradnja notranjih enokrilnih vrat v kopalnico: Velikost (zidarska mera): cm. Podboj: * lesen vratni podboj za debelino stene do 10 cm, * obojestransko prekrivne letve (v kopalnici montaža po stenski keramiki), * obdelava: lakirano s PU lakom v beli barvi. Vratno krilo: * polno krilo, klimatska kategorija A2, * polno krilo, * vratno krilo spodaj tovarniško impregnirano (zaščita proti vpijanju vlage - brez prirezovanja na objektu samem), * izrez + dobava in vgradnja bele PVC prezračevalne rešetke dimenzij ca mm, * trojna nasadila, * obdelava: lakirano s PU lakom v beli barvi, * odpiranje: kot obstoječe. Kljuka: * na obeh straneh, enoten ščit, * kromirano oz. srebrne barve Ključavnica: * na notranji strani "metuljček", zunaj indikator zasedenosti. Odbojnik: * stenski silikonski, bele barve, * po izboru naročnika Kompletna izdelava, dobava in vgradnja lesenih notranjih enokrilnih vrat v bivalni prostor: Velikost (zidarska mera): cm. Podboj: * lesen vratni podboj za debelino stene do 10 cm, * obojestransko prekrivne letve, * obdelava: lakirano s PU lakom v beli barvi. Vratno krilo: * krilo z zasteklitvijo dimenzije cm, * zasteklitev: kaljeno steklo, d = 6 mm, prosojno in ne prozorno, bele barve, * trojna nasadila, * obdelava: lakirano s PU lakom v beli barvi, * odpiranje: v kuhinjo (kot obstoječe). Kljuka: * na obeh straneh, enoten ščit, * kromirano oz. srebrne barve. Ključavnica: * za navaden ključ, vključno ključ. Odbojnik: * samo dobava talnega odbojnika rjave barve s pritrdilnim materialom, * odbojnik montira najemnik sam. STAVBNO POHIŠTVO V STANOVANJU SKUPAJ: 0,00 B.5. SLIKOPLESKARSKA DELA Slikarska dela Slikarska izravnava notranjih stenskih in stropnih površin: * na mestih odstranjenih obstoječih nanosov barve in izravnave, * na mestih novega stenskega ometa vkuhinji, * na mestu zapore odprtine nad vrati, * lokalno popravilo/zapolnitev izvrtanih lukenj, * odstranitev prahu s sesanjem ali ometanjem, * premaz z akrilno emulzijo, * 2 nanos notranje tankoslojne izravnalne mase s sprotnim glajenjem ter fino brušenje obeh slojev. V enotnih cenah upoštevati: * potrebne delovne odre ali lestve. m 2 91,72 0, Slikanje na novo izravnanih notranjih sten: * podlaga: nova tankoslojna izravnalna masa, fino pobrušena površina, * 2 slikanje z belo disperzijsko barvo. (predsoba, bivalni prostor) m 2 53,80 0,00 Popis del Iršičeva / 19

13 5.03. Slikanje na novo izravnanih notranjih sten: * podlaga: nova tankoslojna izravnalna masa, fino pobrušena površina, * podlaga na mestu novih suhomontažnih sten : nova tankoslojna izravnalna masa, fino pobrušena površina obdelana do stopnje Q2, * 2 slikanje z belo pralno barvo (odpornost na mokro drgnjenje: razred 2 po SIST EN 1330). (stene v kopalnici) dokazila za pralno barvo m 2 12,00 0, Slikanje notranjih stropov : * podlaga: nova tankoslojna izravnalna masa, fino pobrušena površina, dokazila za prekrivno barvo * višina stropov: 2,46 m, * premaz z akrilno emulzijo, * ponudnik po svoji presoji in v dogovoru z naročnikom izvede prekrivne sloje bele barve na enega od sledečih načinov: a/ slikanje z antinikotinsko barvo; število nanosov: do popolnega prekritja podlage, b/ slikanje s specialno barvo za prekrivanje madežev; število nanosov do popolnega prekritja podlage, c/ slikanje z visokopokrivno barvo; število nanosov: do popolnega prekritja podlage. m 2 25,92 0,00 Pleskarska dela Pleskanje jeklenih cevi radiatorskega ogrevanja: * cevi zunanjega premera od 50 mm, * čiščenje in brušenje podlage (na mestih rjavenja do stopnje Sa2), * na mestih rjavenja kompletna izvedba osnovne protikorozijske zaščite, * izvedba prekrivnega premaza v barvi radiatorjev z barvo, odporno na temperature do 70 C. Obračun po dolžini cevi, ne glede na njen premer. m 1 15,00 0,00 SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00 B.6. SUHOMONTAŽNA DELA Ojačitev stene za vgradnjo novih vrat (razširitev vrat v kopalnico) : * dstene = 8-10 cm, * obloga: 2 12,5 mm (obojestransko), * mavčnokartonske plošče tip DFH2IR, d = 12,5 mm, izdelane po SIST EN 520, * enojna kovinska podkonstrukcija izdelana po SIST EN 14195, * podkonstrukcija za vratne podboje : ojačitveni profili UA 50 / 40 / 2 mm * vključno s kotniki za pritrditev UA-profilov / stenski C-profili + stenski U-profili 50 mm, * vključno potrebne predelave podkonstrukcije obstoječe stene ter spoj staro/novo, * višina stene : 2,5 m, * širina vrat : 90 cm, * odmik 15 cm od vogala, * vključno bandažiranje stikov in vogalov (obdelava do stopnje Q2) Kompletna izvedba zapore nad vrati v kopalnico in nad vrati v bivalni prostor: Seznam del: * izdelava, dobava in montaža nove suhomontažne zapore stene nad vrati (skupaj ca. 0,40 m2), * kovinska podkonstrukcija, izdelana po SIST EN 14195, * vključno potrebne ojačitve nad vrati, * vključno potrebne predelave podkonstrukcije obstoječe stene ter spoj staro/novo, * mavčnokartonske plošče 2 d = 12,5 mm, izdelane po SIST EN 520: tip DFH2IR, * vključno bandažiranje (obdelava do stopnje Q2), * vključno vsi potrebni izrezi za razne instalacije. dokazila za mavčnokartonske plošče kpl 2,00 0, Doplačilo k poziciji za izdelavo drsnega stika pri zahtevani zvočni zaščiti med novimi mavčnokartonskimi stenami ter masivnim stropom: * drsni stik po pravilih dobavitelja stenskega sistema. m 1 1,80 0,00 SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ: 0,00 B.7. RAZNA DELA Popis del Iršičeva / 19

14 7.01. Izpraznitev kletne shrambe: * shramba površine ca. 3 m 2, * ocenjena poraba časa za izpraznitev: 1 ura, * vključno s čiščenjem, nakladanjem in prenosom odpadkov neposredno na prevozno sredstvo, * odvoz odpadkov na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki Kompletna dobava in montaža obešanke za kletno shrambo: * standardna obešanka, * 3 ključi, * obesek z napisom Dobava in montaža vrat poštnega nabiralnika vključno s ključavnico poštnega nabiralnika in izdelava ključev: * poštni nabiralnik: 2 ključa, * usklajevanje z upravnikom Sprotno (dnevno) in končno čiščenje kompletnega stanovanja (tlak, stavbno pohištvo, sanitarna oprema, radiatorji, svetila, stenske obloge) ter skupnih prostorov neposredno pred stanovanjem Pregled ter po potrebi odstranitev obstoječih ali zamenjava ali namestitev novih označb: * na vhodnih vratih v stanovanje ali nad zvoncem pred vhodom v stanovanje: nameščena mora biti identifikacijska označba stavbe in njenega dela, odstraniti (brez škode na vratih ali steni) je napise ipd. od prejšnjih najemnikov, * na kletni shrambi: nameščena mora biti identifikacijska označba stavbe in njenega dela, odstraniti je vse ostale oznake, * na poštnem nabiralniku: nameščen mora biti napis "stanovanje št." s pravo številko stanovanja, * na domofonskem zvoncu: nameščen mora biti napis "stanovanje št." s pravo številko stanovanja Kompletiranje ključev pred predajo naročniku: Ne glede na število prejetih ključev ob pričetku prenove mora izvajalec naročniku predati: * po 3 ključe: vhodnih vrat v stanovanje, vhoda v stavbo, dostopa do kletne shrambe, kletne shrambe, kolesarnice ali drugih podobnih skupnih prostorov, kadar obstajajo, * po 2 ključa: poštnega nabiralnika, omar ali vrat za dostop do merilnih mest za vodo, plin, toploto, elektriko ipd., * po 1 ključ: notranjih vrat v stanovanju. Ključi notranjih vrat se ob predaji pustijo v vratih, ostali pa se predajo naročniku, za vsako ključavnico na ločenem obesku z identifikacijskim napisom. V ceni upoštevanje tudi morebitno potrebno sodelovanje z upravnikom ali sosedi pri izdelavi manjkajočih ključev. RAZNA DELA SKUPAJ: 0,00 C. STROJNE INSTALACIJE Količine cevnih razvodov so ocenjene! C.1. ODSTRANITVE Odstranitve oz. demontaže vgrajenih elementov: * vključno s čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, nakladanjem in prenosom ruševin in kosovnega odpada neposredno na prevozno sredstvo, * odvoz ruševin in kosovnega na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki a. Odstranitev obstoječega električnega grelnika vode: * grelnik kapacitete ca 80 l, * vključno stenska pritrdila in obešala, * vključno priključne cevi in kabli b. Odstranitev kombinirane stenske armature za kopalno kad in umivalnik: * stenska armatura z dolgim izlivom, * vključno cev za prho c. Odstranitev stenske armature za kuhinjski umivalnik: * stenska armatura z dolgim izlivom. Popis del Iršičeva / 19

15 1.01.d. Odstranitev kompletnega umivalnika: * keramični umivalnik dimenzij ~ cm, * izlivni ventil, * sifon e. Demontaža stranišča: * nadometni izplakovalni kotliček iz umetnih mas, vključno priključna cev, * stoječa keramična straniščna školjka s stenskim odtokom (za ponovno uporabo), * deska s pokrovom, * odtočna cev dolžine do 40 cm f. Odstranitev radiatorja: * jeklen panelni radiator dimenzij 1.200/600 mm, * stenska montaža. (bivalni prostor) 1.01.g. Demontaža kovinskega pokrova revizijske odprtine instalacijske vertikale: * pokrov velikosti ~ cm, * za ponovno montažo po dokončanju slikarskih del. (kuhinja) 1.01.h. Odstranitev talnega odtoka v kopalnici i. Odstranitev vzidane kopalne kadi zajeta v odstranitvah pri gradbenih delih j. Odstranitev vseh obstoječih rozet na ceveh radiatorskega ogrevanja k. Odstranitev prezračevalnega ventila ali rešetke premera do 15 cm. (kopalnica in sanitarije) kpl 2,00 0, Kompletno rušenje in odstranitev celotne obstoječe vodovodne in odtočne instalacije: * vodovodne cevi in ventili, * odtočne cevi in priključki, * vključno potrebno dolbenje ali rušenje, * pazljiva izvedba v območju instalacijskih vertikal, * vključno s čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, nakladanjem in prenosom ruševin in kosovnega odpada neposredno na prevozno sredstvo, * odvoz ruševin in kosovnega na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki. (kopalnica, kuhinja) ODSTRANITVE SKUPAJ: 0,00 C.2. INTERNI VODOVOD IN KANALIZACIJA Kompletna izvedba (dobava in montaža) priključnega mesta za pomivalno korito in pomivalni stroj: * 2 kotni regulirni ventil DN15 (1 običajni + 1 kombinirani), * PVC čep DN50 na priključku na odtočno cev, * vključno vsa potrebna dela in material za priklop. (kuhinja) Kompletna izvedba (dobava in montaža) priključnega mesta za pralni stroj: * 1 kotni regulirni ventil DN15, * izpustni ventil za pralni stroj, komplet s tesnilnim materialom in rozeto, * zidni priključek za odtok pralnega stroja, izdelan iz umetne mase, primeren za povišane temperature medija, komplet s smradno zaporo in prekrivno krom ploščo, kompletni tesnilni in pritrdilni material. (kopalnica) Kompletna dobava in polaganje predizoliranih (d = 6 mm) večplastnih vodovodnih cevi za hladno in toplo vodo za delovne tlake do 10 bar, komplet z vsemi fazonskimi kosi iz ponikljane kovane medenine za spajanje z zatiskanjem (PF kosi, PFT kosi, PF reducirni kosi ) in vsem pritrdilnim, tesnilnim in veznim materialom. φ 16 x 2 mm. m 1 30,00 0, Kompletna dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi in fazonskih kosov (odcepi, kolena, prehodni reducirni komadi itd), izdelani iz trdega polivinil-klorida (PVC) po DIN 1531, za spajanje na obojke in tesnjenje z gumijastimi tesnili, vključno z mazalnim sredstvom, vse pritrjeno z originalnimi objemkami. (obračun: fazonski kos = 1 m 1 ) 2.04.a. φ 75 mm m 1 3,00 0, b. φ 50 mm m 1 10,00 0,00 Popis del Iršičeva / 19

16 2.05. Kompletna dobava in vgradnja talnega sifona: * ohišje iz umetnih mas, * izvedba z izolacijsko folijo in tesnilno prirobnico ali z manšeto za zagotovitev vodotesnega spoja s premazom za zaščito pred vlago, * nastavek z ovirjem in pokrovom (velikosti do mm) iz nerjaveče pločevine pločevine za vgradnjo v tlak iz keramičnih ploščic, * horizontalni priključek DN50 ter horizontalni odtok DN Kompletna dobava in montaža sanitarnega grelnika vode: * stenska pokončna montaža, * energetski razred C, * V = 50 l, * delovni tlak: 6 barov, * temperaturno območje: C, * elektromehanska regulacija temperature, * signalna lučka za delovcanje električnega grelca, * varnostni ventil, * 2 kotni regulirni ventil DN 15 z gibkima oplaščenima pletenicama, * kompletno z vsem priborom za montažo in priklop. (kopalnica) dokazila dokazila (n5) dodatni pogoji in omejitve Kompletna izdelava, dobava in vgradnja predpriprave za merilno mesto za hladno vodo: * premer dovodne cevi: DN 15 ali DN 20 * nadometna izvedba merilnega mesta (pod umivalnikom), * vključno podometni zaporni ventil DN 15 ali DN 20 za zaporo hladne vode v stanovanju Kompletna izvedba odklopa in ponovnega priklopa sanitarne vode na obstoječo hišno inštalacijo: * zapiranje vode za celoten objekt, * ponovno odpiranje vode po končanih delih, * vključno potrebno usklajevanje z upravnikom Preizkus tesnjenja vodovodne in odvodne napeljave ter izpiranje le-te z izdelavo poročila. (kopalnica, kuhinja) INTERNI VODOVOD IN KANALIZACIJA SKUPAJ: 0,00 C.3. SANITARNA OPREMA Kompletna dobava in montaža umivalnika, sestoječega iz: (n5) dodatni pogoji * kermičnega umivalnika bele barve za vgradnjo na steno, širine ~ 60 in omejitve za cm, enoročno baterijo * stoječe enoročne baterije za hladno in toplo vodo, komplet z odtočnim ventilom in sifonom, primernim za vgradnjo na izbrani umivalnik (oboje v kromirani izvedbi - ne v PVC), * 2 kotni regulirni ventil DN 15 z gibkima oplaščenima pletenicama, * vključno vse povezovalne in priključne cevi, pritrdilni, vezni in tesnilni material Straniščna školjka : 3.02.a. Montaža demontirane straniščne školjke : * vključno čiščenje vodnega kamna, poliranje in dezinfekcija, * vključno potrebni montažni material, tesnila in pritrdilni material, * vključno nova odtočna cev in pokrivna rozeta b. Nov splakovalni kotliček in sedežna deska: * polna sedežna deska s pokrovom in gumijastimi odbijači, * nadometni 6 l splakovalni kotliček za nizko vgradnjo iz umetnih mas, z dvostopenjskim splakovanjem (6 l/3 l) in z izolacijo proti rosenju, * kotni regulirni ventil DN 15 z gibko oplaščeno pletenico, * vključno vse povezovalne in priključne cevi, rozete, pritrdilni, vezni Kompletna dobava in motaža pravokotne tuš kadi, sestavljene iz: * bele pravokotne nizke akrilne tuš kadi z oblogo, * dimenzije cm, * odtočne garniture s sifonom, * enoročne stenske mešalne armature za tuš, s stensko konzolo l = 600 mm s premičnim nastavkom, fleksibilno cevjo l = 1,5 m in tuš ročico z nastavljivim curkom vode, * vogalne tuš kabine, polnila iz kaljenega ornamentnega stekla v belih kovinskih okvirjih, z dvodelnimi drsnimi vrati, višina kabine ca. 190 cm (ne sme biti višja od obloge s keramičnimi ploščicami), * vključno vse povezovalne in priključne cevi, rozete, pritrdilni, vezni in tesnilni material. (n5) dodatni pogoji in omejitve za splakovalni kotliček (z2) seznam in dokazila za splakovalni kotliček (n5) dodatni pogoji in omejitve za: * enoročno armaturo komplet z ostalim priborom za tuš, * belo pravokotno tuš kad, * vogalno tuš kabino. SANITARNA OPREMA SKUPAJ: 0,00 Popis del Iršičeva / 19

17 C.4. RADIATORSKO OGREVANJE Priprava na zamenjavo radiatorjev: * računska določitev tipa radiatorja v bivalnem prostoru: nazivna moč novih radiatorjev mora ustrezati obstoječi moči (računski dokaz v pisni obliki predložiti naročniku) a. Praznjenje in zapiranje vertikale ter ponovno polnjenje z odzračevanjem ali zamrzovanje priključkov. kpl 2,00 0, b. Izdelava novih odcepov na vertikali v kopalnici: * podometni (v suhomontažni steni) dovod do srediskega spodnjega priključka radiatorja, * kompletna izdelava spoja in dobava novih cevi, * vključno ves potrebni material, spojna sredstva, tesnila ipd c. Priprava radiatorskega priključka v bivalnem prostoru na novo lokacijo in na mero novega radiatorja: * rezanje starih priključnih cevi, * kompletna izdelava spoja in po potrebi dobava novih cevi, * vključno ves potrebni material, spojna sredstva, tesnila ipd. V ceni upoštevati potrebno predelavo dovodne in odvodne cevi d. Usklajevanje z upravnikom Kompletna dobava in montaža radiatorja: * stenska montaža, * vključno ves pomožni, drobni, tesnilni in pritrdilni material a. Radiator v bivalnem prostoru: * panelni radiator bele barve, * predvidoma tip z dvema konvekcijskima ploskvama dimenzije mm oz. v skladu z izračunom izvajalca * prestaviti radiator, da bo poravnan na levi rob okna, * komplet novi ventili, čepi, termostatska glava b. Kompletna dobava in montaža cevnega kopalniškega radiatorja: * dimenzije mm, * tovarniško prašno lakiran cevni radiator bele barve s spodnjim sredinskim priklopom, * preizkušen na tlak 10 bar, komplet s čepi, odzračevalno pipico, tesnilnim materialom in konzolami za montažo na zid, * radiatorski termostatski ventil s prednastavitvijo pretoka, primeren za priključitev cevnega kopalniškega radiatorja, komplet z adapterji za priključitev ventila na ogrevno cev, potrebni tesnilni material, komplet s pripadajočo termostatsko glavo, * termostatski ventil mora biti v ravnini radiatorja. (n4) kot npr. BIAL Earth ali enakovredno po tehničnih lastnostih, obliki in barvi Kompletna dobava in montaža rozet bele barve na radiatorske cevi različnih premerov za namestitev na preboje skozi tla, strop in stene Premontaža delilnika (bivalni prostor) ter nov delilnik (kopalnica) Pregled, preizkus in nastavitev delovanja etažnega ogrevanja. RADIATORSKO OGREVANJE SKUPAJ: 0,00 C.5. PREZRAČEVANJE Kompletna dobava in montaža prezračevalnega ventila: * velikost 125 do 160 mm (odvisno od dejanske mere obstoječe odprtine), * iz jeklene pločevine, protikorozijsko zaščitene in praškasto barvane v barvi RAL 9010, * sestavljene iz vgradnega okvirja, fiksnega difuzijskega obroča ter nastavljivega krožnika za odpiranje in zapiranje ventila, * vključno penasto tesnilo po obodu ter ver pritrdilni material. (kopalnica) dokazila kos 1,00 0, Kompletiranje priključnega mesta za kuhinjsko napo: * cevni priključek DN 110 ali DN 125 (kot obstoječi), * prekrivna rozeta. PREZRAČEVANJE SKUPAJ: 0,00 D. ELEKTROINSTALACIJE Količine in dimenzije kablov in cevi so ocenjene! D.1. ODSTRANITVE Popis del Iršičeva / 19

18 1.01. Odstranitve oz. demontaže vgrajenih elementov: * vključno s čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, nakladanjem in prenosom ruševin in kosovnega odpada neposredno na prevozno sredstvo, * odvoz ruševin in kosovnega odpada na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki a. Demontaža stenskih in stropnih nadgradnih in obešenih svetil različnih izvedb za ponovno uporabo. kpl 2,00 0, b. Odstranitev notranje domofonske enote c. Demontaža zvonca d. Demontaža stikal, vtičnic, priključnih doz. kpl 13,00 0, e. Demontaža pokrovov stenskih in stropnih doz. kpl 4,00 0, Demontaža/izvlačenje komplet obstoječih električnih napeljav: * vključno nadometni kanali, * vključno s čiščenjem, nakladanjem in prenosom ruševin in odpada neposredno na prevozno sredstvo, * odvoz ruševin in na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki. ODSTRANITVE SKUPAJ: 0,00 D.2. RAZDELILCI Dobava in montaža nadometne razdelilne omarice v beli barvi: * polna kovinska bela vrata, * omarica za 12 modulov, * glavno FID stikalo, * instalacijski odklopniki za ločeno za moč in razsvetljavo za vsak prostor posebej, štedilnik v kuhinji,...za stanovanje ca. 25 m 2, * kompletna oprema, vključno z drobnim veznim in pritrdilnim materialom, uvodnicam, vrstnimi sponkami, kabelskimi kanali ipd. * vključno z označitvijo vseh instalacijskih odklopnikov, * vključno z enopolno shemo na plastificiranem papirju: 1 vložena v omarico ter 1 predana naročniku. kos 1,00 0,00 RAZDELILCI SKUPAJ: 0,00 D.3. INSTALACIJSKI MATERIAL Dobava in montaža: Instalacijski kabli, uvlečeni v cevi podometno: * NYM-J različnih presekov, * preseke oceni ponudnik sam. Ocenjena skupna količina zajema zamenjavo vse instalacije. m 1 120,00 0, Instalacijska plastična gibljiva cev: 3.02.a. Samogasna cev za vgradnjo v suhomontažne stene. m 1 10,00 0, b. Cev za montažo v omet: * kopalnica, kuhinja, * po potrebi tudi drugje, kjer ni možno uporabiti obstoječih cevi. m 1 40,00 0, Enofazna vtičnica z zaščitnim kontaktom 230V/16A podometna: * upoštevati enak program kot za stikala - po izbiri naročnika, * po potrebi komplet z vgradnimi dozami, * komplet s pripadajočimi okvirji. dokazila (n5) dodatni pogoji in omejitve 3.03.a. Enojna vtičnica IP44: * vtičnice s pokrovom. (kopalnica, kuhinja) kos 7,00 0, b. Enojna vtičnica. kos 3,00 0, Telefonska vtičnica, enojna, podometna: * upoštevati enak program kot za ostale vtičnice in stikala - po izbiri naročnika, * brez podometne doze. * komplet s pripadajočimi okvirji TV vtičnica, končna, podometna: * upoštevati enak program kot za ostale vtičnice in stikala - po izbiri naročnika, * brez podometne doze, * komplet s pripadajočimi okvirji Instalacijska dekorativna vgradna stikala, 230V/10A: * upoštevati enak program kot za vtičnice - po izbiri naročnika, * po potrebi komplet z vgradnimi dozami, * komplet s pripadajočimi okvirji. dokazila (n5) dodatni pogoji in omejitve dokazila (n5) dodatni pogoji in omejitve kos 1,00 0,00 kos 1,00 0,00 dokazila (n5) dodatni pogoji in omejitve 3.06.a. Enojna stikala. kos 1,00 0,00 Popis del Iršičeva / 19

Trubarjeva Popis del s predizmerami.xlsx

Trubarjeva Popis del s predizmerami.xlsx PONUDBA Številka in naziv sklopa: Sklop 7: Zamenjava stavbnega pohištva na fasadnem obodu (okna in vrata) v praznih in zasedenih stanovanjih ter hišah z novim PVC stavbnim pohištvom Evidenčna oznaka tega

Prikaži več

CENIK

CENIK SLIKOPLESKARSKE STORITVE 1. Slikanje in brizganje fino ometanih površin sten in stropov z apnenimi barvami na že zidarsko beljeno podlago 2. Glajenje sten in stropov z disperzijskim kitom na ometane površine

Prikaži več

5_1_Wand_Details

5_1_Wand_Details Načrtovanje in gradnja s sistemi Rigips. 5.10.01 do 5.10.02 Montažne stene Rigips Tesen in nepropusten priključek ima pomembno vlogo pri zvočni zaščiti. Zato je nameščanje priključnega tesnila enako pomembno

Prikaži več

Microsoft Word - ES VRTEC BAKOVCI - PZI.doc

Microsoft Word - ES VRTEC BAKOVCI - PZI.doc 1 NAČRT ARHITEKTURE INVESTITOR: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota OBJEKT: ENERGETSKA SANACIJA VRTEC MURSKA SOBOTA ENOTA»KRTEK«BAKOVCI VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PROJEKT ZA

Prikaži več

O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2

O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2 O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2 Tloris tipične etaže od 2. do 5. nadstr. list 3 Tloris

Prikaži več

INVESTITOR: OBČINA ČRNOMELJ, TRG SVOBODE ČRNOMELJ OBJEKT: REKONSTRUKCIJA SANITARIJ, OŠ MILKE ŠOBAR- NATAŠE SPREMEMBA PRIPRAVE SANITARNE VODE, T

INVESTITOR: OBČINA ČRNOMELJ, TRG SVOBODE ČRNOMELJ OBJEKT: REKONSTRUKCIJA SANITARIJ, OŠ MILKE ŠOBAR- NATAŠE SPREMEMBA PRIPRAVE SANITARNE VODE, T INVESTITOR: OBČINA ČRNOMELJ, TRG SVOBODE 3 8340 ČRNOMELJ OBJEKT: REKONSTRUKCIJA SANITARIJ, OŠ MILKE ŠOBAR- NATAŠE SPREMEMBA PRIPRAVE SANITARNE VODE, TOPLOTNA ČRPALKA NAČRT: 5.5. VODOVOD in KANALIZACIJA

Prikaži več

Microsoft Word - TEKST PZI STOPORKO.doc

Microsoft Word - TEKST PZI  STOPORKO.doc ProBiro Božo GAJŠEK s.p. Maribor stran 1/3 tel. 02/2521-025, E-mail: bozo.gajsek@triera.net 4.1.) NASLOVNA STRAN NAČRTA NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME MAPA 4 INVESTITOR : OBJEKT: OBČINA

Prikaži več

NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU

NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU 1.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU Načrt in številčna oznaka načrta 1 Načrt arhitekture Investitor / naročnik: Splošna bolnišnica Izola Polje 40 6310 Izola Objekt: Preureditev prostorov v

Prikaži več

IMP Klima Enote za regulacijo zraka Regulacijske žaluzije Regulacijske žaluzije PREZRAČEVALNE REŠETKE IN VENTILI Regulacijske žaluzije RŽ-1, RŽ-2, RŽ-

IMP Klima Enote za regulacijo zraka Regulacijske žaluzije Regulacijske žaluzije PREZRAČEVALNE REŠETKE IN VENTILI Regulacijske žaluzije RŽ-1, RŽ-2, RŽ- RŽ-1, RŽ-2, RŽ-3 Uporaba so namenjene za regulacijo pretoka zraka in tlaka v prezračevalnih kanalih in klima napravah. Lahko jih vgrajujemo samostojno ali v kombinaciji s zaščitnimi ali nadtlačnimi rešetkami.

Prikaži več

Microsoft Word - Tehnicno_porocilo_PZI-strojne

Microsoft Word - Tehnicno_porocilo_PZI-strojne TERMOTEH d.o.o., Cesta v Zgornji Log 49, 1000 Ljubljana 1 1.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU Načrt in številčna oznaka načrta: Investitor: Objekt: Vrsta projektne dokumentacije in njena številka:

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za zdravje Štefanova 5, 1000 Ljubljana ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO Dolenjske Toplice, 5.4.2012 Božidar Podobnik, univ.dipl.inž. Vodja projekta

Prikaži več

Presentation‘s Main Title

Presentation‘s Main Title JUBIZOL Izvedba detajlov fasade načrtovanje in pregled izvedbe v praksi 1 Aleš Kovač d.i.g. JUB d.o.o. ; ales.kovac@jub.eu Obdelava COKLA Slaba praksa Direktno stikovanje z asfaltom? VROČINA!! 2 Obdelava

Prikaži več

OKNA VRSTE LESENIH OKEN EKO LES Soft večslojno lepljen les vgradna globina 68 mm visoka stabilnost vogalnih spojev standardno vgrajena dva silikonska

OKNA VRSTE LESENIH OKEN EKO LES Soft večslojno lepljen les vgradna globina 68 mm visoka stabilnost vogalnih spojev standardno vgrajena dva silikonska OKNA VRSTE LESENIH OKEN EKO LES Soft večslojno lepljen les vgradna globina 68 mm visoka stabilnost vogalnih spojev zagotavljajo tesnenje tudi pri zelo nizkih temperaturah in močnih nalivih vgrajeno Roto

Prikaži več

(PZI_predra\350un.xls)

(PZI_predra\350un.xls) POPIS DEL PZI LASC V MIRNU DOLŽINE 750 IN 175 m 1. PREDDELA 2. ZEMELJSKA DELA 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 4. ODVODNJAVANJE 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 6. OPREMA CEST 7. TUJE STORITVE SKUPAJ : Stran 2 1.

Prikaži več

Datum objave: :54 VPRAŠANJE Spoštovani, prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tud

Datum objave: :54 VPRAŠANJE Spoštovani, prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tud Datum objave: 25.09.2017 10:54 prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tudi poddigestorijske omarice in kakšne, za kakšen namen shranjevanja? Hvala,

Prikaži več

50020_00426_E_DuoControl CS_010419_SL.indb

50020_00426_E_DuoControl CS_010419_SL.indb DuoControl CS SL Navodila za vgradnjo Stran 2 DuoControl CS Kazalo Uporabljeni simboli... 2 Navodila za vgradnjo Obseg dobave... 3 Varnostna navodila... 3 Zaščita pred umazanijo / naoljenjem... 3 Mere

Prikaži več

PREDSTAVITEV PREDSTAVITEV Dimniški sistem 200 Dvojni Ø mm Dvojni dimniški sistem (z zračnikom ali brez) je namenjen predvsem individualni grad

PREDSTAVITEV PREDSTAVITEV Dimniški sistem 200 Dvojni Ø mm Dvojni dimniški sistem (z zračnikom ali brez) je namenjen predvsem individualni grad PREDSTAVITEV PREDSTAVITEV Dimniški sistem 200 Dvojni Ø 120 200 mm Dvojni dimniški sistem (z zračnikom ali brez) je namenjen predvsem individualni gradnji. Primeren je za priklop dveh kurilnih naprav, npr.

Prikaži več

1. Distributivni elementi.indd

1. Distributivni elementi.indd Kompaktna klimatska naprava SMRTY / 119 Tehnični list Namestitev: Stanovanja, Stanovanjske hiše, Vile, Pasivne hiše Prezračevalna naprava za stanovanjske hiše Smarty X z EPP ohišjem je sinonim za najvišjo

Prikaži več

Cenik 2019 Cenik velja od Termoizolacije IZOLIRAMO OD TEMELJEV DO STREHE

Cenik 2019 Cenik velja od Termoizolacije IZOLIRAMO OD TEMELJEV DO STREHE Cenik 2019 Cenik velja od 15. 2. 2019. Termoizolacije IZOLIRAMO OD TELJEV DO STREHE A1 - EPS fasadne plošče FRAGMAT EPS F λ D = 0,039 W/(m.K) razplastna trdnost TR100 A1 *601890 1 100 50 m 2 25 500 0,84

Prikaži več

CENIK VZDRŽEVANJA JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI LITIJA Datum: junij 2019

CENIK VZDRŽEVANJA JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI LITIJA Datum: junij 2019 CENIK VZDRŽEVANJA JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI LITIJA Datum: junij 2019 Kazalo 1. ZAMENJAVA SIJALKE (BREZ DOBAVE IN MONTAŽE)... 3 2. ZAMENJAVA DUŠILK IN VŽIGALNIH NAPRAV (BREZ DOBAVE IN MONTAŽE)... 4 3.

Prikaži več

INO WinterAktion Flyer EXCLUSIV SI-1 bc.cdr

INO WinterAktion Flyer EXCLUSIV SI-1 bc.cdr EXCLUSIV VHODNA VRATA PROGRAM 2019 / 2020 Vhodna vrata iz aluminija z obojestransko prekrivnim polnilom in faktorjem toplotne izolativnosti 2 W/m K. Ustvarjena z občutkom za varnost, estetiko in ugodje.

Prikaži več

PGD-Trboje _ -1. Story

PGD-Trboje _ -1. Story 11,85 50 1,35 40 2,70 40 3,10 40 2,50 50 10 30 10 1,35 10 20 10 2,70 10 20 10 3,10 10 20 10 2,50 10 30 10 6,80 30 1,20 30 2,20 30 2,20 30 5,30 30 2,20 30 2,20 30 ET, Ø150, l=1,00m, 2% 7,50 50 3,95 50 2,05

Prikaži več

NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU NAČRT OPREME IN TEHNIKE GRC POSTOJNA Investitor: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna Objek

NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU NAČRT OPREME IN TEHNIKE GRC POSTOJNA Investitor: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna Objek NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU NAČRT OPREME IN TEHNIKE GRC POSTOJNA Investitor: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna Objekt: GASILSKO REŠEVALNI CENTER POSTOJNA GRC POSTOJNA

Prikaži več

Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom

Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom IMI HEIMEIER / Termostatske glave in radiatorski ventili / Termostatska glava Halo Termostatska glava Halo Termostatska glava Halo se uporablja

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Pripravil: Miha Miha Šetina Šetina >> Zrakotesno, energetsko varčno in tajnostno vgrajevanje, zunanjega stavbnega pohištva po evropskih smernicah EnEV oz RAL z inovativnimi sistemi Pinta abdichtung >>

Prikaži več

Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje - Slovenija PE RITS - Kidričeva 25 Tel.: Fax: NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: Načrt el

Cesta na Ostrožno 152, 3000 Celje - Slovenija PE RITS - Kidričeva 25 Tel.: Fax: NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: Načrt el - Slovenija PE RITS - Kidričeva 25 Tel.: 03 492 93 10 - Fax: 03 492 93 11 NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA: Načrt električnih instalacij in električne opreme, št. 691-2/14, mapa 4 NAROČNIK: OBČINA ŽALEC

Prikaži več

Microsoft Word - Predstavitev Blok A STUDENCI SUNSET ELITE.doc

Microsoft Word - Predstavitev Blok A STUDENCI SUNSET ELITE.doc Investitor: SH GLOBAL Skupina Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 11/II 2000 Maribor Info: 080 10 21 ali www.shglobal.si NOVOGRADNJA - VILA BLOK»STUDENCI SUNSET ELITE«MARIBOR Gradimo moderni butični nizkoenergijski

Prikaži več

Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 25, 40) AFQ/VFQ 2(1) povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pr

Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 25, 40) AFQ/VFQ 2(1) povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pr Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 5, 40) AFQ/VFQ ( povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pretoka in pogonom z regulacijsko membrano. Na voljo sta

Prikaži več

50020_00022_GF_030618_SL.indb

50020_00022_GF_030618_SL.indb Filter za plin Navodila za uporabo Navodila za vgradnjo Naj bodo vedno v vozilu! Stran 2 Stran 7 Filter za plin Obsah Uporabljeni simboli... 2 Navodila za uporabo Namen uporabe... 3 Menjava filtrskega

Prikaži več

Kovinska protipoplavna KD vrata Življenje je kot reka, včasih mirna, drugič deroča a vedno polna presenečenj. Če vas v življenju p

Kovinska protipoplavna KD vrata Življenje je kot reka, včasih mirna, drugič deroča a vedno polna presenečenj. Če vas v življenju p Kovinska protipoplavna KD vrata Življenje je kot reka, včasih mirna, drugič deroča a vedno polna presenečenj. Če vas v življenju ponese deroča voda, se lahko zaščitite, dokler se voda ne umiri. JUNIJ 2015

Prikaži več

Zunanje žaluzije

Zunanje žaluzije Zunanje žaluzije Zunanje žaluzije LASTNOSTI - Moderna oblika z širokimi lamelami v obliki C, T, S ali Z ; - Lamele so izdelane iz visoko kakovostne aluminijaste zlitine in so zaradi trdnosti obojestransko

Prikaži več

1 načrt s področja ARHITEKTURE Investitor: OBČINA TOLMIN Ulica padlih borcev 2, 5220 TOLMIN Objekt: UREDITEV OSNOVNE ŠOLE DUŠAN MUNIIH Most na Soči Vr

1 načrt s področja ARHITEKTURE Investitor: OBČINA TOLMIN Ulica padlih borcev 2, 5220 TOLMIN Objekt: UREDITEV OSNOVNE ŠOLE DUŠAN MUNIIH Most na Soči Vr 1 načrt s področja ARHITEKTURE Investitor: OBČINA TOLMIN Ulica padlih borcev 2, 5220 TOLMIN Objekt: UREDITEV OSNOVNE ŠOLE DUŠAN MUNIIH Most na Soči Vrsta proj. dokumetacije: PZI projektna dokumentacija

Prikaži več

OKNA UDOBJE QS Možne izdelave oken glede na obliko: min. 900 min. 900 Tehnični podatki: Okno iz lesa z aluminijasto oblogo zunaj Odpiranje po vertikal

OKNA UDOBJE QS Možne izdelave oken glede na obliko: min. 900 min. 900 Tehnični podatki: Okno iz lesa z aluminijasto oblogo zunaj Odpiranje po vertikal OKNA UDOBJE QS Možne izdelave oken glede na obliko: min. 900 min. 900 Tehnični podatki: Okno iz lesa z aluminijasto oblogo zunaj Odpiranje po vertikalni in horizontalni osi Odpornost proti obremenitvam

Prikaži več

Ventilated facades CZ & SK market

Ventilated facades CZ & SK market Petek, 31.3.2017 Konzorcij pasivna hiša, Fakulteta za Arhitekturo, UL Strokovno izpopolnjevanje za arhitekte, projektante in energetske svetovalce TOPLOTNE, ZVOČNE in POŽARNE IZOLACIJE pri prenovi večstanovanjskih

Prikaži več

Microsoft Word - Kontrolna tabela za energetski pregled.doc

Microsoft Word - Kontrolna tabela za energetski pregled.doc Kontrolna tabela za energetski pregled HLADILNIK 1. Število hladilnikov (hladilniki in kombinirani hladilniki) na električnem priključku: 2. Poraba posameznega hladilnika: 3. Ocena izvedbe ukrepov: izveden

Prikaži več

Novogradnje.si Naselje Rakovnik Naselje Rakovnik LJ-okolica Medvode Naselje pametnih, energijsko varčnih hiš. Lokacija vam nudi neposreden stik z nara

Novogradnje.si Naselje Rakovnik Naselje Rakovnik LJ-okolica Medvode Naselje pametnih, energijsko varčnih hiš. Lokacija vam nudi neposreden stik z nara LJ-okolica Medvode Naselje pametnih, energijsko varčnih hiš. Lokacija vam nudi neposreden stik z naravo in hkrati hiter dostop do vse pomembne infrastrukture. NOVE HIŠE 2. FAZE ŽE V PRODAJI!, Medvode je

Prikaži več

Obrazec 2 priloga 1.xlsx

Obrazec 2 priloga 1.xlsx POPIS MATERIALA IN DEL: URI - SOČA: KLIMATIZACIJA PROSTOROV V OBJEKTU VRTNICA A. POHLAJEVANJE PROSTOROV 1. ZUNANJA KOMPRESORSKA ENOTA kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, uparjalniki ter zračno hlajenimi

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika PO

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika PO UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA v TERMOSOLAR d.o.o.,

Prikaži več

PRILOGA 1BNASLOVNA STRAN NAČRTA PRILOGA 1B NASLOVNA STRAN NAČRTA OSNOVNI PODATKI O GRADNJI naziv gradnje kratek opis gradnje OBNOVA KOPALIŠČA DOMŽALE

PRILOGA 1BNASLOVNA STRAN NAČRTA PRILOGA 1B NASLOVNA STRAN NAČRTA OSNOVNI PODATKI O GRADNJI naziv gradnje kratek opis gradnje OBNOVA KOPALIŠČA DOMŽALE PRILOGA BNASLOVNA STRAN NAČRTA PRILOGA B NASLOVNA STRAN NAČRTA OSNOVNI PODATKI O GRADNJI naziv gradnje kratek opis gradnje OBNOVA KOPALIŠČA DOMŽALE Obnova kopališča Domžale zajema izgradnjo novega olimpijskega

Prikaži več

KATALOG IZDELKOV

KATALOG IZDELKOV KATALOG IZDELKOV 2019 www.mix.si STREŠNA OKNA AVX AVX STREŠNO OKNO V javnih in stanovanjskih objektih V ogrevanih bivalnih prostorih Vgradnja v strehe z naklonom med 15 in 90 Primerna za vse tipe strešnih

Prikaži več

Zagotovite si varnost, tišino in lep izgled. PROTIVLOMNA VRATA SLOVENSKI PROIZVOD! Brezplačna izmera in svetovanje.

Zagotovite si varnost, tišino in lep izgled. PROTIVLOMNA VRATA SLOVENSKI PROIZVOD!   Brezplačna izmera in svetovanje. Zagotovite si varnost, tišino in lep izgled. PROTIVLOMNA VRATA SLOVENSKI PROIZVOD! www.protivlomna-vrata.si Brezplačna izmera in svetovanje. 2 www.protivlomna-vrata.si www.protivlomna-vrata.si ZAKAJ IZBRATI

Prikaži več

KEMASAN 590 F

KEMASAN 590 F KEMASAN 590 F Fini sanirni omet na osnovi Romanskega apna Za stalno razvlaževanje zelo vlažnih zidov Difuzijska odprtost Za ročni nanos Ustreza zahtevam za omet R po EN 998-1:2004 Odpornost na vlago, soli

Prikaži več

Schöck Isokorb tip W Schöck Isokorb tip W W Schöck Isokorb tip W Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne

Schöck Isokorb tip W Schöck Isokorb tip W W Schöck Isokorb tip W Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne sile. Poleg tega prenaša tudi izmenične vodoravne sile. 111 Razvrstitev elementov Prerez pri vgrajevanju zunaj znotraj

Prikaži več

KEMAGLET G

KEMAGLET G KEMAGLET G Bela cementna izravnalna masa Odličen oprijem na podlago Paropropustnost Odpornost na vlago in vodo Primerno za zunanjo in notranjo uporabo Lahka obdelovalnost Ne poka, se ne krči in ne nabreka

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351005-5 1 PRODAMO Sodobni pisarniški prostori v Kopru oddani v najem Republiki Sloveniji Naložbena nepremičnina na Ferrarski ulici v bližini mestnega središča odlična prometna navezava Predmet

Prikaži več

Microsoft Word - 04_SI_Montaža ogrevanja stropa.docx

Microsoft Word - 04_SI_Montaža ogrevanja stropa.docx Montaža ogrevanja stropa Osnovna pravila za načrtovanje in montažo ECOFILM C ogrevalne folije Ogrevalna folija se montira vzporedno s prečnimi nosilci konstrukcije spuščenega stropa. Folija se pritrdi

Prikaži več

Podne konstrukcije (SLO) PDF.pm6

Podne konstrukcije (SLO) PDF.pm6 0 Vsebina II VSEBINA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nekaj o zvoku Zvočna izolacija masivnih podnih konstrukcij Raven udarnega zvoka pri masivnih konstrukcijah s plavajočim podom 4-5 Izolacija

Prikaži več

Tehnični pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvajanju objektov stanovanjske gradnje TPSG INŠTALACIJSKA DELA OGREVANJE modul III - 2

Tehnični pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvajanju objektov stanovanjske gradnje TPSG INŠTALACIJSKA DELA OGREVANJE modul III - 2 Tehnični pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvajanju objektov stanovanjske gradnje TPSG INŠTALACIJSKA DELA OGREVANJE modul III - 2 Razvojni raziskovalni projekt TEHNIČNI POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 ENERGETSKA UČINKOVITOST PLANINSKIH KOČ EKONOMIKA ENERGENTOV in ENOSTAVNI ENERGETSKI UKREPI Patricjo Božič Energetski svetovalec mreže ENSVET Vsebina Zakaj toliko pozornosti namenjamo energiji? Energenti,

Prikaži več

4

4 Naročnik: ELEKTRO Celje, podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, 3000 CELJE RTP 110/20 kv Vojnik Tehnična specifikacija za izgradnjo novega objekta RTP Vojnik A. SPLOŠNO VSEBINA

Prikaži več

1

1 NASLOVNA STRAN NAČRTA VODOVOD MAPA 5.1 NAČRT VODOVODA INVESTITOR OBJEKT LOKACIJA OBČINA CIRKULANE CIRKULANE 58 2282 CIRKULANE GRADNJA LOKALNE CESTE V EKONOMSKO POSLOVNI CONI DOLANE OBČINA CIRKULANE DOLANE

Prikaži več

Vsaka vrata Hörmann govorijo svojo zgodbo. Kakšno zgodbo bodo govorila vaša? Vhodna vrata brez obsvetlobe Avtomatska garažna vrata od * od 915 *

Vsaka vrata Hörmann govorijo svojo zgodbo. Kakšno zgodbo bodo govorila vaša? Vhodna vrata brez obsvetlobe Avtomatska garažna vrata od * od 915 * Vsaka vrata Hörmann govorijo svojo zgodbo. Kakšno zgodbo bodo govorila vaša? Vhodna vrata brez obsvetlobe Avtomatska garažna vrata od 1.264 * od 915 * Garažna sekcijska vrata RenoMatic vklj. s pogonom

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

OŠ TRNOVO SANACIJA STAVBNEGA OVOJA junij TEHNIČNO POROČILO 1. SPLOŠNI OPIS Obravnavana stavba je osnovana šola. Zgrajena je bila leta med

OŠ TRNOVO SANACIJA STAVBNEGA OVOJA junij TEHNIČNO POROČILO 1. SPLOŠNI OPIS Obravnavana stavba je osnovana šola. Zgrajena je bila leta med 3.3.1. TEHNIČNO POROČILO 1. SPLOŠNI OPIS Obravnavana stavba je osnovana šola. Zgrajena je bila leta med vojnama, med leti 1920 in 1941. Stavba ima pritličje in nadstropje. V pritličju se nahaja vrtec in

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

(Popis del - plo\350nik Nor\232inci-\212alinci.xls)

(Popis del - plo\350nik Nor\232inci-\212alinci.xls) INVESTITOR: OBČINA LJUTOMER Vrazova ulica 1 9240 Ljutomer OBJEKT: IZGRADNJA HODNIKA IN KOL. STEZE NORŠINCI - ŠALINCI OB REGIONALNI CESTI R1-230 SKUPNA REKAPITULACIJA - HODNIK, KOL. STEZA 1. PREDDELA -

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

INO WinterAktion Flyer ALTHOLZ SI-1 bc.cdr

INO WinterAktion Flyer ALTHOLZ SI-1 bc.cdr EKSKLUZIVNA VHODNA VRATA POSEBNA PONUDBA RUSTIKAL Vhodna vrata iz aluminija z lesnimi dekorji rustikalnega videza. Z obojestransko prekrivnim polnilom in faktorjem toplotne izolativnosti W/m2K. Ustvarjena

Prikaži več

OPIS LOKACIJSKIH PODATKOV

OPIS LOKACIJSKIH PODATKOV TEHNIČNO POROČILO PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA KOSTREVNICA 1 SPLOŠNO Investitor, Občina Šmartno pri Litiji, namerava obnoviti zgradbo podružnične osnovne šole v Veliki Kostrevnici. Obstoječa stavba je bila

Prikaži več

Microsoft Word _II_5_PZI_TP

Microsoft Word _II_5_PZI_TP investitor: Občina Komen Komen 86 6223 Komen objekt: GRAD ŠTANJEL SPODNJI PALACIJ SZ 2. SKLOP (NADSTROPJE, MANSARDA, PRITLIČJE BREZ VINOTEKE IN DVOREANE IN DEPO) vrsta projektne dokumentacije: PZI vrsta

Prikaži več

Microsoft Word - NOVA DELOVNA OBLEKA - KAPA_KONCNI-3.doc

Microsoft Word - NOVA DELOVNA OBLEKA - KAPA_KONCNI-3.doc GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE GASILSKA DELOVNA OBLEKA KAPA Standard kakovosti :GZS-DO-K-2013-1A Datum:24.09. 2013 1. PREDMET STANDARDA Ta standard se nanaša na kapo, ki je sestavni del gasilske delovne obleke.

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila_NSB2_SLO.doc

Microsoft Word - Navodila_NSB2_SLO.doc Borovniško naselje 7 1412 Kisovec Slovenija Tel.: +386(0) 356 72 050 Fax.: +368(0)356 71 119 www.tevel.si Lastno varni napajalnik Tip NSB2/xx (NAVODILA ZA UPORABO) Navodila_NSB2_SLO.doc2/xx Stran 1 od

Prikaži več

Cesta "D" Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta "B"

Cesta D Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta B Cesta "D" 2.35 15 955 5 Cesta "B" 341 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 519 1 2 3 4 5 6 7 197,19m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 192,35m 2 851 83 83 83 83 83 839 Cesta "E" Cesta

Prikaži več

Microsoft Word Pzi SREDNJA TRGOVSKA ŀOLA-KLET

Microsoft Word Pzi SREDNJA TRGOVSKA Å€OLA-KLET SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI INVESTITOR ime in priimek ali naziv družbe naslov ali sedež družbe elektronski naslov telefonska številka davčna številka SREDNJA

Prikaži več

Tehnični list - IZD. 12/02/2019 stran 1/5 webertherm Plus Ultra Ultra izolativen fasadni sistem na bakelitni izolaciji, ki ponuja 50 % višjo toplotno

Tehnični list - IZD. 12/02/2019 stran 1/5 webertherm Plus Ultra Ultra izolativen fasadni sistem na bakelitni izolaciji, ki ponuja 50 % višjo toplotno stran 1/5 webertherm Plus Ultra Ultra izolativen fasadni sistem na bakelitni izolaciji, ki ponuja 50 % višjo toplotno izolativnost kot običajni EPS-F. λ = 0.020 W/m2K požarni razred = B-s2-d0 O tem izdelku

Prikaži več

ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF (

ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF ( ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Brez vsebnosti halogenih snovi Majhna količina

Prikaži več

Layout 1

Layout 1 Utekočinjeni naftni plin Vsebina in lastnosti UNP v jeklenki je mešanica utekočinjenih naftnih plinov (BUTAN C 4 H 10 PROPAN C 3 H 8 ). Mešanica je nestrupen, gorljiv plin, težji od zraka, ki pa je v določenem

Prikaži več

Sekcija instalaterjev-energetikov 1000 Ljubljana, p.p. 2350, Celovška 71 tel , URL: E pošta:

Sekcija instalaterjev-energetikov 1000 Ljubljana, p.p. 2350, Celovška 71 tel , URL:   E pošta: Sekcija instalaterjev-energetikov 1000 Ljubljana, p.p. 2350, Celovška 71 tel. 01 58 30 540, 01 58 30 500 URL: http://www.ozs.si E pošta: janko.rozman@ozs.si INFORMATIVNE CENE ZA STROJNE INŠTALACIJE Naslov:

Prikaži več

UNI-bet plus 

UNI-bet plus  NAVODILO ZA UPORABO PLEZALK UNI-Met+400, UN-Met+450, UNI-Met+550 Univerzalne plezalke za plezanje na betonske, plastične in železne drogove. Navodilo za uporabo UNI-met + plezalk za plezanje na betonske,

Prikaži več

Cesta "D" Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta "B"

Cesta D Legenda Opečni zid Armiran beton Izolacija Cesta B Cesta "D" 2.35 15 955 5 Cesta "B" 341 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 51 32 519 1 2 3 4 5 6 7 197,19m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 191,31m 2 192,35m 2 51 3 3 3 3 3 39 Cesta "E" Cesta "A" 9 1

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 33 32 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 33 32 KAZALO 1. FUNKCIJE / UPORABA... 3 2. VARNOSTNI

Prikaži več

UNITAS cenik 2018

UNITAS cenik 2018 Dob. šifra EAN Serija Artikel Opis artikla Cena brez DDV 42800051 3838963000518 PRESTIGE 51 PRESTIGE - ARMATURA ZA UMIVALNIK 153,59 42800055 3838963000556 PRESTIGE 55 PRESTIGE - ARMATURA ZA UMIVALNIK 159,99

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Zap. št.: 51-10/ Datum: VABILO K ODDAJANJU PISNIH PONUDB Na podlagi 16. člena Uredbe o stvarnem

JGZ Brdo Predoslje Kranj Zap. št.: 51-10/ Datum: VABILO K ODDAJANJU PISNIH PONUDB Na podlagi 16. člena Uredbe o stvarnem JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Zap. št.: 51-10/2019-110-1 Datum: 13. 5. 2019 VABILO K ODDAJANJU PISNIH PONUDB Na podlagi 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Prikaži več

Maloprodajni cenik LES - Zeleni zajec v delu.xls

Maloprodajni cenik LES - Zeleni zajec v delu.xls Zeleni zajec, naravni materiali, d.o.o. Janševa ulica 16 1000 Ljubljana www.zelenizajec.com zz@zelenizajec.com t: 0590 39 610 f: 0590 39 611 Sibirski macesen, smreka, bor Velja od 1.4.2011 Maloprodajni

Prikaži več

4. SISTEM ZA ODVODNJAVANJE Obrobe po vasi meri Izbira nakita za vašo hišo! OBROBE Valovitke, betonske in opečne kritine VETRNA OBROBA UNI T1 VETRNA OB

4. SISTEM ZA ODVODNJAVANJE Obrobe po vasi meri Izbira nakita za vašo hišo! OBROBE Valovitke, betonske in opečne kritine VETRNA OBROBA UNI T1 VETRNA OB Valovitke, betonske in opečne kritine VETRNA OBROBA UNI T1 VETRNA OBROBA Z OKRASNIM TRIKOTNIKOM UNI T5 OBROBA ZA ČOP COP T1 OBROBA ZA ČOP COP T2 r. š.* 25, 28 ali 33 (odvisno od debeline strešne kritine

Prikaži več

KMDA 7774 FL in CSDA 7000 FL Napotki za načrtovanje in montažo Marec 2018 Miele. Immer Besser.

KMDA 7774 FL in CSDA 7000 FL Napotki za načrtovanje in montažo Marec 2018 Miele. Immer Besser. KMDA 7774 FL in CSDA 7000 FL Napotki za načrtovanje in montažo Marec 2018 Miele. Immer Besser. Napotki za načrtovanje kuhalne plošče s pultno napo TwoInOne KMDA 7774 FL Splošne informacije Fleksibilne

Prikaži več

Predstavitveni katalog Vila Prule

Predstavitveni katalog Vila Prule Na izjemni lokaciji v neposredni bližini mestnega središča Ljubljane in grajskega hriba, ob sotočju Ljubljanice in Grubarjevega prekopa, se gradi vila blok s 14 nadstandardnimi stanovanji. Luksuzna stanovanja

Prikaži več

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 11 75 222 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Neprava nadzorna kamera z utripajočo LED Kataloška št.: 11 75 222 KAZALO PRAVILNA UPORABA... 3 VSEBINA PAKETA...

Prikaži več

762 TEHNIČNO POROČILO

762 TEHNIČNO POROČILO firma: Matvoz, projektiranje, izvajanje, nadzor d.o.o. sedež družbe: 2000 Maribor, Žolgarjeva ulica 7 družba je vpisana v sodni register pri okrožnem sodišču v Mariboru, št. vpisa: 1/10171/00, osnovni

Prikaži več

Navodila za vgradnjo in montažo Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine II Firma in sedež prodajalca in pooblaščenega serviserja: PROSIGMA PLUS d.o.o.

Navodila za vgradnjo in montažo Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine II Firma in sedež prodajalca in pooblaščenega serviserja: PROSIGMA PLUS d.o.o. Navodila za vgradnjo in montažo Podzemni univerzalni zbiralnik BlueLine II Firma in sedež prodajalca in pooblaščenega serviserja: PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: 02-421-32-00 Fax: 02-421-32-09

Prikaži več

MUZEJSKO DEPOJSKI KOMPLEKS PIVKA

MUZEJSKO DEPOJSKI KOMPLEKS PIVKA 1. NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: 1 NAČRT ARHITEKTURE Investitor: OBČINA PIVKA, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka Objekt: ZDRAVSTVENA POSTAJA PIVKA (poimenovanje

Prikaži več

NAČRT KUHINJSKE TEHNOLOGIJE N A S L O V N A S T R A N Z O S N O V N I M I P O D A T K I O N A Č R T U 1 NAČRT KUHINJSKE TEHNOLOGIJE investitor o

NAČRT KUHINJSKE TEHNOLOGIJE N A S L O V N A S T R A N Z O S N O V N I M I P O D A T K I O N A Č R T U 1 NAČRT KUHINJSKE TEHNOLOGIJE investitor o 7. N A S L O V N A S T R A N Z O S N O V N I M I P O D A T K I O N A Č R T U investitor objekt: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska 0, 230 SLOVENSKA BISTRICA CENTER STAREJŠIH SLOVENSKA BISTRICA projektna

Prikaži več

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx PRAVILA ALI JE KAJ TRDEN MOST 2016 3. maj 5. maj 2016 10. 4. 2016 Maribor, Slovenija 1 Osnove o tekmovanju 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki so se po predhodnem postopku prijavili na tekmovanje

Prikaži več

Filter za plin SL Navodila za vgradnjo Stran 2

Filter za plin SL Navodila za vgradnjo Stran 2 Filter za plin SL Navodila za vgradnjo Stran 2 Filter za plin Kazalo Uporabljeni simboli... 2 Varnostna navodila... 2 Namen uporabe... 3 Navodila za vgradnjo Vgradnja filtra za plin... 5 Vgradnja brez

Prikaži več

PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: Fax: DŠ: SI Tehnična do

PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: Fax: DŠ: SI Tehnična do PROSIGMA PLUS d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš Tel: 02-421-32-00 Fax: 02-421-32-09 info@prosigmaplus.si, www.prosigmaplus.si DŠ: SI19873662 Tehnična dokumentacija Podzemni univerzalni zbiralnik Aqua King

Prikaži več

KEMAMIX G

KEMAMIX G KEMAMIX G Grobi apnenocementni omet in malta za zidanje Dober oprijem na podlago Pravilna in kontrolirana sestava Ustreza skupini ometov GP CS IV po SIST EN 988-1:2017 Malta za zidanje po SIST EN 988-2:2017

Prikaži več

BM2

BM2 MOBILNI PROSTORSKI PLINSKI GRELNIK Z DIREKTNIM Za gradbišča, manjše delavnice, plastenjake, steklenjake Direktno zgorevanje, ne potrebuje dimnika. Zelo hitra montaža ker priklopimo samo plinsko jeklenko

Prikaži več

AME 110 NL / AME 120 NL

AME 110 NL / AME 120 NL Pogoni za zvezni regulacijski signal AME 110 NL, AME 120 NL Opis Ti pogoni se uporabljajo skupaj z kombiniranimi avtomatskimi omejevalniki pretoka z regulacijskim ventilom AB-QM DN 10 - DN 32. Ta pogon

Prikaži več

VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št

VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št. in cene na zahtevo VITOMAX 200-HW Tip M72A Visokotlačni

Prikaži več

Novo mesto, Loke 4, 8351 Straža, tel.: , fax.: VODOVODNI PRIKLJUČEK 5.4 TEHNIČNO POROČILO Mansarda se bo za potrebe osk

Novo mesto, Loke 4, 8351 Straža, tel.: , fax.: VODOVODNI PRIKLJUČEK 5.4 TEHNIČNO POROČILO Mansarda se bo za potrebe osk 5.4.1 VODOVODNI PRIKLJUČEK 5.4 TEHNIČNO POROČILO Mansarda se bo za potrebe oskrbe s sanitarno vodo napajala preko obstoječega obračunskega vodomernega jaška, kateri je že navezan na javni vodovod mansarda

Prikaži več

Talni konvektorji TKH Tehnični katalog

Talni konvektorji TKH Tehnični katalog Talni konvektorji TKH Tehnični katalog Splošno Splošno Vse meritve na talnih konvektorjih za ogrevanje in hlajenje so izvedene skladno z Evropskimi direktivami in Evropskimi normami, ki predpisujejo delovanje

Prikaži več

Barve za posebne namene Za zidne površine, ki so izpostavljene vlagi in rasti mikroorganizmov ali pa so zamazane s trdovratnimi madeži, ki jih običajn

Barve za posebne namene Za zidne površine, ki so izpostavljene vlagi in rasti mikroorganizmov ali pa so zamazane s trdovratnimi madeži, ki jih običajn Barve za posebne namene Za zidne površine, ki so izpostavljene vlagi in rasti mikroorganizmov ali pa so zamazane s trdovratnimi madeži, ki jih običajne barve ne prekrijejo, so primerne barve s specifičnimi

Prikaži več

Microsoft Word - CENE-DOMA_DJ28_2006.doc

Microsoft Word - CENE-DOMA_DJ28_2006.doc CENE-DOMA/M 0 4 0 1 Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, 45/95 in 9/01) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, 99/05) Posredovanje podatkov je obvezno. CENE INDUSTRIJSKIH PROIZVODOV

Prikaži več

Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor objavljajo oglas za 1. PREDMET Osnovni podatki o nepremičnini: Parcelna številka: 3

Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor objavljajo oglas za 1. PREDMET Osnovni podatki o nepremičnini: Parcelna številka: 3 Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor objavljajo oglas za 1. PREDMET Osnovni podatki o nepremičnini: Parcelna številka: 353 Številka stavbe: 759 Številka stanovanja: 111 Katastrska

Prikaži več

Popis del-Vodovodni sistem Nova gora-vodohran Rajh-notranja elektro instalacijska dela.xls

Popis del-Vodovodni sistem Nova gora-vodohran Rajh-notranja elektro instalacijska dela.xls E M O S d.o.o. Načrt št.: 7 / 2007 Elektroinstalacije vodohran Rajh 4.3. Dobava in montaža materiala in opreme v sestavi: 1. Izvod izveden s kablom Olfleks Clas. 110-3x1mm2, položen delno na kab. polico,

Prikaži več

Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 8067/14/PGD Številka projekta: 8067/14/PGD Investitor:

Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 8067/14/PGD Številka projekta: 8067/14/PGD Investitor: Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 806714PGD Številka projekta: 806714PGD Investitor: OBČINA PODČETRTEK Ulica in hišna številka: Trška cesta

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke VGRADNJA KOMPAKTNEGA KOLEKTORJA ZA OGREVANJE NIZKENERGIJSKE HIŠE S TOPLOTNO ČRPALKO ZEMLJA/VODA Vgradnja kompaktnega zemeljskega kolektorja v obliki košare prihrani 75 % površino zemlje v primerjavi z

Prikaži več

VHF1-VHF2

VHF1-VHF2 VHF BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET VHF1: 1 CHANNEL VHF2: 2 CHANNELS NAVODILA ZA UPORABO SLO Hvala, ker ste izbrali naš BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET IBIZA SOUND. Za vašo lastno varnost, preberite ta navodila

Prikaži več

CENIK 2019 POPRAVLJEN.cdr

CENIK 2019 POPRAVLJEN.cdr CENIK 2019 Vse cene so v evrih. Cenik velja od 1.3.2019 do preklica, oziroma objave novega cenika! Telefon: 07/30 48 350, 07/34 89 706, fax: 07/30 48 610, gsm: 040 666 627 www.gorec.info j.gorec@siol.net

Prikaži več