Microsoft Word - DGenv-PE-COM_2007_ Waste By-products_SL_ACTE.DOC

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - DGenv-PE-COM_2007_ Waste By-products_SL_ACTE.DOC"

Transkripcija

1 KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, COM(2007) 59 konč. SPOROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU o Razlaga o odpadkih in stranskih proizvodih SL SL

2 KAZALO 1. Uvod Ozadje Sporočila Področje uporabe Sporočila Smisel Sporočila Uporaba sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti Splošni pojmi glede opredelitve odpadkov Je zadevni material ostanek proizvodnje ali proizvod? Okoliščine, kjer ostanek proizvodnje ne bi bil odpadek Drugi dejavniki, ki jih je uporabilo Sodišče pri razlikovanju med odpadkom in stranskim proizvodom... 9 Priloga 1 primeri odpadkov in ne-odpadkov Žlindre in prah iz proizvodnje železa in jekla Stranski proizvodi iz industrije prehrane in pijač živalska krma Stranski proizvodi pri izgorevanju sadra za razžvepljevanje dimnih plinov Odrezki in drug podobni material Priloga II - shema odločanja, ali gre za odpadek ali za stranski proizvod SL 2 SL

3 SPOROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU o Razlaga o odpadkih in stranskih proizvodih (Besedilo velja za EGP) 1. UVOD Opredelitev odpadkov je v zadnjih tridesetih letih predstavljala najpomembnejši del pri varstvu evropskega okolja pred posledicami nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi. Predmete ali snovi, ki so opredeljeni kot odpadki, nadzoruje zakonodaja Skupnosti o odpadkih, da bi zavarovala zdravje ljudi in okolje. Opredelitev odpadkov uporabljajo pristojni organi, ki jih opredeljuje Direktiva 2006/12/ES 1 (Okvirna direktiva o odpadkih), na podlagi posameznih primerov, kadar pošiljajo odpadke ali dopuščajo odločitve. Praviloma je jasno, kaj je odpadek in kaj ne. Vendar pa so se v zvezi z razlago te opredelitve pojavila številna vprašanja. Eno izmed njih se nanaša na razlikovanje med materiali, ki niso glavni cilj proizvodnega postopka, vendar se lahko štejejo za stranske proizvode z nič odpadki, in tistimi, ki bi jih bilo treba obravnavati kot odpadke. Dejansko črno-belega razlikovanja ni, temveč obstajajo številne tehnične razmere z zelo različnimi okoljskimi tveganji in posledicami ter številna siva področja. Vendar je za namene uporabe okoljske zakonodaje na podlagi posameznih primerov potrebno začrtati jasno mejo med tema pravnima položajema odpadek ali ne. Ravno za to razlikovanje se je včasih izkazalo, da ga je težko uporabiti. To sporočilo daje smernice pristojnim organom pri presojanju posameznih primerov, ali je določen material odpadek ali ne, ter daje nosilcem gospodarskih dejavnosti informacije o tem, kako naj bi odločali, da se izboljša pravna gotovost zakonodaje o odpadkih, opredelitev odpadkov pa postane lažja za razumevanje in uporabo. Sporočilo bo prav tako pomagalo odstraniti razlike pri razlagi teh določb po celotni EU. Sporočilo razlaga opredelitev odpadkov, določenih v členu 1 Okvirne direktive o odpadkih, kot jih razlaga Sodišče Evropskih skupnosti, da se zagotovi pravilno izvajanje Direktive. Pojmi, kot so stranski proizvod ali sekundarna surovina, v zakonodaji EU o odpadkih nimajo pravnega pomena materiali so preprosto odpadki ali pa ne. Samo za namene tega sporočila 2 se uporabljajo naslednji pojasnjevalni izrazi, poleg izraza odpadki, kot so določeni v Direktivi: proizvod ves material, ki se namerno proizvede v proizvodnem postopku. V številnih primerih je mogoče opredeliti enega (ali več) osnovnih proizvodov, ki so proizveden glavni material. Ostanek proizvodnje material, ki ni namerno proizveden v proizvodnem postopku, vendar je lahko odpadek ali pa ne. 1 2 UL L 114, , str Opredelitve ne predstavljajo pravne razlage Evropske komisije in niso namenjene za uporabo izven konteksta tega sporočila. SL 3 SL

4 Stranski proizvod ostanek proizvodnje, ki ni odpadek. Učinkovitost predlaganih smernic v Sporočilu se bo v okviru pregleda strategije ponovno preverila leta 2010, kot je navedeno v Tematski strategiji o preprečevanju in recikliranju odpadkov. Ob tej priložnosti se bo izvedel tudi pregled, ali je dodatna sodna praksa Evropskega sodišča privedla do potrebne spremembe smernic. 2. OZADJE SPOROČILA 2.1. Področje uporabe Sporočila Namen tega sporočila je razlikovanje med odpadki in ne-odpadki v okviru proizvodnega postopka. Sporočilo ni pomembno za druge odpadke, kot so komunalni odpadki ali drugi podobni tokovi odpadkov, ali za potrošniške ostanke. Ne ukvarja se z vprašanjem, kdaj lahko proizvod postane odpadek ali kdaj odpadek preneha biti odpadek. Ne ukvarja se z odpadki, ki so izključeni iz obsega Okvirne direktive o odpadkih Smisel Sporočila Člen 8(2)(iv) Sklepa št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija o šestem okoljskem akcijskem programu Skupnosti zahteva razjasnitev razlikovanja med odpadki in ne-odpadki. Komisija je v Sporočilu za Tematsko strategijo o preprečevanju in recikliranju odpadkov z dne 27. maja orisala stanje glede opredelitve odpadkov, pozvala k obširni, z dokazi podprti razpravi o tem vprašanju, in prosila interesne skupine, ki imajo boljše alternative za obstoječe opredelitve o odpadkih, da jih predložijo. Večina pripomb je prosila prej za to, da se osnovna opredelitev odpadkov ohrani ter razjasnijo določeni posebni vidiki. Komisija se je v skladu s tem soglasjem v Tematski strategiji o preprečevanju in recikliranju odpadkov, sprejeti dne 21. decembra , obvezala, da bo pripravila Sporočilo, ki bo vsebovalo smernice na podlagi sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti in bo obravnavalo vprašanja stranskih proizvodov v ustreznih industrijskih sektorjih, kdaj se stranski proizvodi štejejo za odpadke in kdaj ne, da bi razjasnili pravni položaj za gospodarske subjekte in pristojne organe. Ta dokument sedaj izpolnjuje to obvezo Zakaj so smernice potrebne? Razvijajoča se sodna praksa ter relativna odsotnost pravne jasnosti je privedla do otežene uporabe opredelitve ostankov v tej zadevi za pristojne organe in prav tako za gospodarske subjekte. Obstaja nekaj dokazov o različnih rešitvah v posameznih primerih o podobnih dejstvih, do katerih so prišli pristojni organi v različnih državah članicah to vodi v neenakosti pri obravnavanju gospodarskih subjektov in do ovir na notranjem trgu. Pretirano obsežna razlaga opredelitve odpadkov nalaga nepotrebne stroške zadevnim dejavnostim in lahko zmanjša privlačnost materialov, ki bi bili sicer vrnjeni v gospodarstvo. Pretirano skopa razlaga pa lahko vodi v okoljsko škodo ter oslabi pomen zakonodaje Skupnosti o odpadkih ter skupnih standardov o odpadkih v EU UL L 242, , str. 1. COM(2003) 301 konč. COM(2005) 666 konč. SL 4 SL

5 Komisija meni, da so smernice v Okvirni direktivi o odpadkih bolj podajanje pravne jasnosti kot pa opredelitev stranskih proizvodov. Predvsem razlikovanje med odpadki in stranskimi proizvodi, ki temelji na tem, ali je material namenjen za predelavo ali odstranjevanje, ali ki temelji na tem, ali ima material pozitivno tržno vrednost ali ne, ne bi ponujalo potrebnih jamstev za varstvo okolja. Druga možnost je, da lahko neposreden prevod besedila Direktive v nekatere jezike, ki jih uporablja Sodišče Evropskih skupnosti, izven smisla tega besedila enostavno privede do oblikovanja novih negotovosti. Druge možnosti, vključno z vsakim pristopom na podlagi seznama, so neuporabne v operativnem smislu ter v smislu pravnega izvrševanja. Smernice predstavljajo v okviru pravno zavezujočih meril, ki jih je določilo Sodišče Evropskih skupnosti, fleksibilno orodje, prilagodljivo novim dokazom in tehnologijam Industrijski okvir Obstaja veliko različnih vrst materialov, ki se proizvajajo v industrijskih postopkih in na katere se lahko nanaša to sporočilo. V gospodarskem besednjaku so ti lahko opredeljeni kot stranski proizvodi, soproizvodi, vmesni proizvodi, periferni proizvodi, ali podproizvodi. Nobeden teh izrazov nima nikakršnega pomena v okoljskem pravu Skupnosti, t.j. proizvodi in stranski proizvodi imajo enak status: materiali so enostavno odpadki ali ne. Industrijski proizvodni postopki so pogosto zapleteni in lahko proizvedejo več različnih materialov z različnimi tržnimi vrednostmi, vplivi na okolje in statusi materiala kot odpadka/ne-odpadka. Poleg tega se lahko posledice, ki jih povzroči status odpadek/neodpadek, razlikujejo od sektorja do sektorja. V nekaterih sektorjih se z materiali, ki se prodajajo, kot odpadki, prosto trguje med podjetji po celotnem notranjem trgu. V drugih sektorjih, kot je sektor prehrane ali pijač, je za gospodarsko izkoriščanje zadevnega materiala izredno pomembno jasno razlikovanje med odpadkom in proizvodom. Tehnične razmere se nenehno razvijajo, s hitrimi spremembami v tehnologiji tako v proizvodnim postopkih kot tudi razpoložljivih obdelavah odpadkov Okoljske razmere Jasno je, da lahko proizvodi in tudi odpadki vsebujejo toksične materiale in predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in okolje, če se z njimi slabo ravna ali nadzira. Poleg tega imajo industrijski in proizvodni odpadki pogosto lastnosti, ki lahko v primerjavi s proizvodi predstavljajo posebna tveganja za okolje. Ta so povezana z dejstvom, da medtem ko je vsebnost proizvoda na splošno posebej načrtovana in nadzorovana, je lahko sestava odpadkov manj jasna. To pomeni, da je s stališča okolja izjemno pomembno, da so materiali pravilno razvrščeni med odpadke ali ne-odpadke. Zakonodaja o odpadkih varuje okolje pred posledicami industrijskih odpadkov na številne načine in zlasti s postopki izdaje dovoljenj in pošiljanja ter posebnimi standardi za sežiganje odpadkov. Če material ni odpadek, to ne pomeni, da v celoti izpade iz sistema varstva okolja, določenega v zakonodaji Skupnosti. Uredba na podlagi proizvodov ter druga zakonodaja, kot je Uredba REACH, je namenjena varovanju zdravja ljudi in okolja pred potencialnimi vplivi proizvodov in drugih materialov, ki niso odpadki, na okolje. SL 5 SL

6 3. UPORABA SODNE PRAKSE SODIŠČA EVROPSKIH SKUPNOSTI 3.1. Splošni pojmi glede opredelitve odpadkov Sodišče Evropskih skupnosti je dosledno izjavilo, da se mora opredelitev odpadkov za doslednost s ciljem Direktive 2006/12/ES ter členom 174(2) Pogodbe ES, ki zagotavlja, da je cilj okoljske politike Skupnosti doseči visoko raven varstva, razlagati široko. Opredelitev odpadkov v Direktivi 2006/12/ES se sklicuje na njeno prilogo 1 ter na evropski seznam odpadkov v Odločbi Komisije 2000/532/ES 6. Ker sta oba vira okvirna, se opredelitev odpadkov bistveno opira na pojem zavržek. Sodišče je večkrat poudarilo, da je dejstvo, ali je material odpadek ali ne, odvisno od posebnih dejanskih okoliščin, in da mora zato pristojni organ sprejeti odločitev na podlagi posameznih primerov. Nazadnje je pomembno opomniti, da tudi kjer material izpolnjuje preskuse, ki jih določa Sodišče Evropskih skupnosti (in so opisani v poglavjih 3.3), se ga mora jasno obravnavati in obdelovati kot odpadek, da se ga lahko šteje za ne-odpadek, če je v praksi zavržen Je zadevni material ostanek proizvodnje ali proizvod? Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi Palin Granit 7 navedlo, da je ostanek proizvodnje nekaj, kar ni končni proizvod, katerega želi proizvodni postopek neposredno proizvesti. V Saetti 8 je Sodišče Evropskih skupnosti opozorilo, da material ne more biti ostanek proizvodnje, kjer je bila proizvodnja zadevnega materiala rezultat tehnične izbire (namerno proizvesti takšen material). Zato se je treba pri določanju, ali je material odpadek ali ne, najprej vprašati, ali se je proizvajalec namerno odločil, da bo proizvajal zadevni material. Če bi lahko proizvajalec proizvedel glavni proizvod brez proizvodnje zadevnega materiala, vendar se je odločil nasprotno, je to dokaz, da zadevni material ni ostanek proizvodnje. Drugi dokaz, da je bila proizvodnja zadevnega materiala tehnična odločitev, bi lahko vključeval spremembo proizvodnega postopka, da zadevni material dobi posebne tehnične lastnosti. Zadeva naftnega koksa V zadevi Saetti in Frediani se je od Sodišča zahtevalo, da poda mnenje, ali je naftni koks, material na osnovi ogljika, ki se proizvaja pri rafinaciji surove nafte, odpadek ali ne. Sodišče je menilo, da se naftnega koksa ne da uvrstiti med ostanke proizvodnje, saj je proizvodnja koksa rezultat tehnične odločitve, posebej namenjene za uporabo materiala kot goriva. Prav tako je menilo, da je naftni koks tudi naftni proizvod, proizveden kot tak in ni ostanek proizvodnje, tudi če je avtomatični rezultat postopka rafinacije, če bi bilo nedvomno, da bi bila proizvodnja koksa uporabljena v celoti, večinoma zaradi istih razlogov kot druge snovi (proizvedene v postopku rafinacije) Kot je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Sveta 2001/573/ES, UL L 203, , str. 18. Zadeva C-9/00 Palin Granit Oy (2002) ECR I C-235/02, Saetti Order, 15. januar SL 6 SL

7 3.3. Okoliščine, kjer ostanek proizvodnje ne bi bil odpadek Sodišče je navedlo, da material ni nujno odpadek, tudi kjer se šteje za ostanek proizvodnje. Lastnosti materiala v smislu njegove pripravljenosti za nadaljnjo uporabo v gospodarstvu lahko pomenijo, da se ga ne bi smelo šteti za odpadek. Sodišče je v nedavni sodni praksi (Palin Granit in zadeve, ki so sledile) določilo tridelni preskus, ki ga mora izpolniti ostanek proizvodnje, da se šteje kot stranski proizvod. Sodišče je navedlo, da kjer nadaljnja uporaba izdelka brez vsake dodatne obdelave pred ponovno uporabo in kot del trajnega postopka proizvodnje ni bila samo možna, temveč zanesljiva, potem material ne bi bil odpadek. Ta preskus je kumulativen izpolnjeni morajo biti vsi trije deli. Poleg tega preskusa je Sodišče Evropskih skupnosti ugotovilo, da mora biti uporaba, za katero je namenjen stranski proizvod, tudi pravno utemeljena povedano drugače, stranski proizvod ni nekaj, kar je proizvajalec obvezan zavreči ali za katerega je namenjena uporaba prepovedana po zakonodaji EU ali nacionalni zakonodaji (glej Shemo odločanja v Prilogi II) Ali je nadaljnja uporaba materiala zanesljiva in ne zgolj možna? Če obstaja možnost, da material dejansko ni uporaben, ne izpolnjuje tehničnih zahtev, ki bi bile zahtevane, da bi bil uporaben, ali za ta material ni trga, potem ga je treba še naprej obravnavati kot odpadek. Status odpadka varuje okolje pred potencialnimi posledicami te negotovosti. Če se kasneje izkaže, da odpadek dejansko lahko služi koristnemu namenu, potem bo material izgubil status odpadka, ko je pripravljen za uporabo kot predelan proizvod (glej Mayer Parry 9 ). V nekaterih primerih lahko obstaja možnost, da se lahko uporabi le določen del materiala, pri čemer mora biti preostanek odstranjen. Če pristojni organ z analizo posameznega primera ne more odločiti o zanesljivi nadaljnji uporabi celotnega materiala, je primerno, da se ga šteje za odpadek. Vendar obstoj dolgoročnih pogodb med lastnikom materiala in njegovimi nadaljnjimi uporabniki lahko nakazuje, da bo material, zajet v pogodbi, uporabljen in je zato zanesljivost nadaljnje uporabe prisotna. Podobno, če bo material pred potencialno, vendar ne zanesljivo ponovno uporabo uskladiščen za nedoločen čas, potem ga je med uskladiščenjem treba obravnavati kot odpadek (Palin Granit) Nadaljnja uporaba bo prinesla finančne koristi lastniku odpadkov Kjer lahko proizvajalec prodaja zadevni material za dobiček, lahko to nakazuje, da je bolj verjetno, da bo tak material zagotovo uporabljen. (Palin Granit) Vendar samo to ni dokončno glej predhodno sodno prakso, ki potrjuje, da ima lahko odpadek tržno vrednost. (Vessoso in Zanetti 10, Tombesi 11 ). Komisija meni, da je ob upoštevanju tega preskusa prav tako pomembno pretehtati stroške obdelave odpadkov, saj obstaja tveganje, da bi lahko bila ponujena simbolična cena, da bi bil material uvrščen med ne-odpadke, in bi se zato dopuščala njegova obdelava izven primernih obratov za obdelavo odpadkov. Vseeno pa lahko visoka cena v skladu s trenutnimi tržnimi cenami za material ali nad njimi nakazuje, da material ni odpadek C-444/00 Mayer Parry (2003) ECR I Zadeve C-206/88 in 207/88, Vessoso in Zanetti (1990) ECR Združene zadeve C-304/94, C-330/94, C-342/94 & C-224/95 Tombesi (1997) ECR I SL 7 SL

8 Zadeve španskega gnojila Sodišče je v združenih zadevah Komisija proti Španiji (C-416/02 in C-121/03) menilo, da gnojilo ne bo odpadek, kjer se uporablja za gnojenje tal kot del zakonite dejavnosti nanosa na jasno opredeljene parcele (ne glede na to, ali so parcele znotraj ali zunaj kmetijskega gospodarstva, ki je proizvedlo odplake) in če je njegovo skladiščenje omejeno na potrebe teh postopkov nanašanja Ali se lahko material ponovno uporabi brez vsake dodatne obdelave? Včasih je ta preskus težko uporabiti. V vrednostni verigi stranskega proizvoda pogosto obstaja veriga nalog, ki se jih mora opraviti kot del nadaljnje uporabe materiala: material se proizvede, potem ga je morda potrebno sprati, posušiti, prečistiti ali homogenizirati, lastnosti, ki so potrebne za njegovo nadaljnjo uporabo, se lahko dodajo, njegova kakovost se nadzoruje in tako naprej. Nekatere naloge se bodo izvedle v proizvodni enoti proizvajalca, druge v enoti naslednjega uporabnika, nekatere pa bodo izvedli posredniki. Kolikor so te naloge sestavni del proizvodnega postopka (glej naslednje poglavje), materialu ne preprečujejo, da se šteje kot stranski proizvod. Sodišče je ugotovilo, da je v primeru zahtevanega dodatnega postopka obdelave pred nadaljnjo uporabo, tudi če je takšna naknadna uporaba gotova, to dokaz, da je material odpadek, dokler postopek ni končan (Avesta Polarit 12 ) Kot del trajnega postopka proizvodnje? Če se material naredi za nadaljnjo uporabo kot sestavni del trajnega postopka proizvodnje in se ga nato dejansko pošlje za takšno nadaljnjo uporabo, potem je to stranski proizvod po preskusu, ki ga je določilo Sodišče Evropskih skupnosti. V takšnem primeru se bo pristojni organ moral odločiti, ali so naloge iz prejšnjega poglavja sestavni del trajnega postopka proizvodnje. Pri tem Komisija meni, da bodo morali razlikovati na podlagi vseh dejstev: pomembni so lahko stopnja pripravljenosti materiala za nadaljnjo uporabo, narava in obseg nalog, ki so potrebne za pripravo materiala pred nadaljnjo uporabo, vključitev teh nalog v glavni proizvodni postopek in ali naloge izvaja kdo drug kot proizvajalec. Pristojni organ lahko kot smernice pri odločanju, ali so naloge sestavni del trajnega postopka proizvodnje, upošteva tudi dokumente BREF. Treba je opozoriti, da pristop, ki ga je določilo Sodišče v zadevah Palin Granit, Niselli 13 in Špansko gnojilo, nakazuje bolj ožji kot širši pristop do pojma proizvodnega postopka. Če material zapusti mesto ali tovarno, kjer je bil proizveden, da se opravi nadaljnja obdelava, potem je to lahko dokaz, da takšne naloge niso več del istega proizvodnega postopka. Vendar se to zaradi naraščajoče specializacije industrijskih postopkov ne more upoštevati kot dokončni dokaz. Naslednji uporabniki ter posredniška podjetja so lahko vključena v pripravo materiala za nadaljnjo uporabo z izvajanjem vrste nalog, opisanih v poglavju Če se material potrebuje kot del glavne dejavnosti proizvajalca, potem je to dokaz, da zadevni material ni odpadek Zadeva C-114/01, sodba AvestaPolarit Chrome Oy, 11. september C-457/02, Niselli, Sklep z dne 11. novembra SL 8 SL

9 Zadeva o ostankih kamenja V zadevah Avesta Polarit in Palin Granit se je od Sodišča zahtevalo, da določi, v kakšnih okoliščinah se ostanki kamenja od rudarstva in kamnoseštva štejejo za odpadke. Sodišče je izjavilo, da bi bilo kamenje odpadek, kjer je skladiščeno pred možno nadaljnjo uporabo ali prihodnjo obveznostjo do obdelave odpadkov. Kjer so bili določeni ostanki, ki jih je mogoče fizično opredeliti, skladiščeni pred potencialno, vendar ne zanesljivo ponovno uporabo, brez da bi bili obdelani, da bi zapolnili podzemne rove za stabilnost, kot je zahtevana za glavno dejavnost rudnika (pridobivanje rude), ne bi bili odpadki Drugi dejavniki, ki jih je uporabilo Sodišče pri razlikovanju med odpadkom in stranskim proizvodom V zadevi Arco Chemie 14, in drugi podobni sodni praksi Sodišče Evropskih skupnosti navaja celoten obseg dejavnikov, ki lahko nakazujejo, da je material odpadek. Nobeden izmed teh elementov ni nujno odločilen, vendar so lahko nekateri v določenih okoliščinah koristni Predvideva se lahko samo odstranjevanje, ali pa ima uporaba velik vpliv na okolje ali zahteva posebne varstvene ukrepe Kot je poudarilo Sodišče Evropskih skupnosti, če zadevnega materiala ni možno uporabiti, in ga je zato treba odstraniti, bi bilo običajno, da se tak material od trenutka proizvodnje šteje za odpadek. V nekaterih primerih je nadaljnja uporaba materiala prepovedana, ali pa je treba material odstraniti ali predelati kot odpadek v obveznem postopku. Do tega lahko pride zaradi okoljskih, varnostnih in javnozdravstvenih razlogov. Primer zakonodaje EU, ki bi lahko vodil v obveznost odstranjevanja zadevnega materiala ali obdelave kot odpadka, je Direktiva 96/59 o PCB/PCT 15. Prav tako, če material ne izpolnjuje standardov zakonodaje za proizvode za njegovo potencialno uporabo, ga je treba šteti za odpadek, dokler ni pripravljen, da izpolnjuje te standarde. Vprašanje možnosti okoljske škode zaradi danega materiala in potreba po posebnih okoljevarstvenih ukrepih, ki jih je treba sprejeti za uporabo materiala, je bolj kompleksna. Številni osnovni proizvodi lahko povzročijo pomembno okoljsko škodo in zahtevajo pazljivo uporabo, da se ne povzroči škode v okolju. Če ima stranski proizvod pomembnejši vpliv na okolje kot alternativni material ali proizvod, ki ga nadomesti, lahko to na podlagi stališča Sodišča Evropskih skupnosti o razlagi opredelitve odpadkov vpliva na odločanje o odpadku/ne-odpadku v razmerah, kjer je primerjava možna in ustrezna. Nasprotni primer, odsotnost jasnega tveganja za okolje zaradi materiala ne dokazuje, da material ni odpadek. V zadevi Palin Granit je Sodišče Evropskih skupnosti menilo, da tudi če je bilo dokazano, da zadevni material ne predstavlja dejanskega tveganja za zdravje ljudi in okolje, to ni ustrezno merilo, da se material ne bi štel za odpadek. To je logično ni nujno, da inertni industrijski odpadki, odvrženi na neprimernem območju, predstavljajo tveganje za zdravje ljudi ali okolje. Vendar nedvomno predstavljajo obremenitve in jih zato pomen opredelitve odpadkov mora zajemati. Dejstvo, da se snov lahko predela kot gorivo na okoljsko odgovoren način in brez bistvene obdelave, ne pomeni, da snov ni odpadek (Arco Združene zadeve C-418/97 & C-419/97 ARCO Chemie (2000) ECR I UL L 243, , str SL 9 SL

10 Chemie). Opredelitev odpadkov mora zagotoviti, da se ta okoljsko odgovorna obdelava res izvaja na odpadkih. Sodišče Evropskih skupnosti je v isti zadevi izjavilo, da niti mesto skladiščenja materiala niti sestava materiala ni pomembna za to, ali je material odpadek ali ne. V nekaterih primerih na primer pridobivanje marmorja so lahko ostanki od proizvodnje, kot so odrezki, dejansko sestavljeni iz natančno enakega materiala kot glavni proizvod. Vendar če so namenjeni za odstranitev, bodo še vedno odpadek Metoda obdelave za zadevni material je standardna metoda obdelave odpadkov V nekaterih okoliščinah lahko namembni kraj materiala močno nakazuje na status tega materiala. Vendar je Sodišče Evropskih skupnosti tudi menilo, da to, ali je postopek, ki bo uporabljen na materialu, postopek obdelave odpadkov, naveden v Prilogi IIA ali IIB, ali ne, ne more zagotoviti dokončnega odgovora na vprašanje, ali je material odpadek ali ne (Niselli). To je neizogibno, saj bi se lahko nekaj metod obdelave ali odstranjevanja, navedenih v Prilogi, popolnoma veljavno uporabilo za proizvod in obratno. Predvsem to ni način razlikovanja med izgorevanjem goriva kot proizvoda in izgorevanjem odpadka na podlagi metode obdelave Podjetje šteje material za odpadek Sodišče je v zadevi Arco Chemie ugotovilo, da je dojemanje materiala kot odpadka lahko dejavnik, ki nakazuje, da je zadevni material odpadek. Vendar Komisija meni, da lahko ta preskus spodbudi brezbrižen pristop do zakonodaje o odpadkih, z dajanjem prednosti gospodarstvom, ki se ne zavedajo svojih zakonskih obveznosti ali ki se želijo izogniti skladnosti s temi obveznostmi. Izredno subjektivni pomen izraza lahko poleg tega vodi v koncept odpadkov, ki se bo od ene do druge države članice razlikoval Podjetje želi omejiti količino proizvedenega materiala Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi Palin Granit ugotovilo, da če želi podjetje omejiti količino proizvedenega materiala, je to lahko znak, da je material odpadek. To ni dokončno, saj je mogoče spreminjati količino proizvodnje zadevnega materiala zaradi dejavnikov, povezanih s stroški, ceno in trgi, bolj kot pa zaradi želje po zmanjšanju količin materiala, ki se ga zavrže. Poleg tega bi lahko strožja uporaba tega merila v nekaterih okoliščinah odvrnila podjetja od sprejemanja politik za preprečevanje odpadkov. SL 10 SL

11 Priloga 1 primeri odpadkov in ne-odpadkov Ti primeri so namenjeni ponazoritvi nekaterih primerov, kjer so lahko materiali uvrščeni med odpadke ali ne. Izvzeti so iz številnih različnih sektorjev, vendar niso niti dokončni niti celoviti. Obstaja veliko drugih primerov, ki bi lahko bili uporabljeni, in tudi navedeni primeri se lahko razlikujejo po EU v nekaterih okoliščinah, zlasti če ni nobene zanesljivosti uporabe za določen stranski proizvod, ali nasprotno, če je uporaba zanesljiva za material v regiji ali državi članici, kjer to ne velja za celotno EU. 1. ŽLINDRE IN PRAH IZ PROIZVODNJE ŽELEZA IN JEKLA Žlindra plavžne peči se proizvaja vzporedno z vročim železom v plavžni peči. Proizvodni postopek železa je prilagojen za zagotavljanje, da ima žlindra predpisane tehnične kakovosti. Tehnična izbira je narejena na začetku proizvodnega postopka, ki določa vrsto proizvedene žlindre. Poleg tega je uporaba žlindre zanesljiva v številnih jasno opredeljenih končnih uporabah in povpraševanje je veliko. Žlindra plavžne peči se lahko uporabi neposredno na koncu proizvodnega postopka, brez nadaljnje obdelave, ki ni sestavni del tega proizvodnega postopka (kot je drobljenje do ustrezne velikosti delca). Zato se lahko za ta material šteje, da ne sodi v opredelitev odpadkov. Nasprotno je razžvepljana žlindra proizvedena zaradi potrebe po odstranjevanju žvepla pred predelavo železa v jeklo. Nastala žlindra je bogata z žveplom, se ne more uporabiti ali reciklirati v metalurškem krogu in se zato ponavadi odlaga na deponijah. Druga vrsta primera je prah, pridobljen iz proizvodnega postopka jekla pri čiščenju zraka znotraj obrata. Ta se med postopkom ekstrakcije ujame v filtrih. Te filtre se lahko čisti ter kovinsko vsebino s postopkom recikliranja vrne v gospodarski cikel. Ta ostanka proizvodnje sta zato od točke proizvodnje z železno vsebino, pridobljeno iz filtrov, odpadka in prenehata biti odpadka, ko sta enkrat reciklirana. 2. STRANSKI PROIZVODI IZ INDUSTRIJE PREHRANE IN PIJAČ ŽIVALSKA KRMA Glavna uporaba stranskih proizvodov iz sektorja prehrane in pijač je živalska krma. Proizvodni postopki v številnih sektorjih (npr. proizvodnja sladkorja, trenje oljnih semen, proizvodnja škroba in proizvodnja sladu) proizvajajo materiale, ki jih kot sestavino krme uporabljajo neposredno kmetje ali pa industrija krmne mešanice za živali. Čeprav vsi ostanki proizvodnje, namenjeni za živalsko krmo, niso avtomatično ne-odpadki 16, so zgoraj omenjene sestavine krme proizvedene namerno v prilagojenih proizvodnih postopkih ali pa niso proizvedene namerno, vendar izpolnjujejo skupne kriterije sodišča za stranske proizvode, ker je njihova nadaljnja uporaba v živalski krmi zanesljiva, brez dodatne obdelave izven proizvodnega postopka tega materiala. Poleg tega sestavino krme ureja zakonodaja kot je Uredba 178/2002 o živilski zakonodaji 17 in Direktiva 96/25/Es o obtoku in uporabi (Glede na stališče Komisije pred Sodiščem v nerešeni zadevi Komisija proti Italiji, C-195/05 obstoj določenih tehničnih lastnosti in zanesljiva ponovna uporaba sama po sebi ni dovolj uporabljeni morajo biti trije skupni elementi sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti ). UL L 100, , str. 3. SL 11 SL

12 posamičnih krmil 18. V obeh primerih se zato lahko za ta material šteje, da ne spada v opredelitev odpadkov. 3. STRANSKI PROIZVODI PRI IZGOREVANJU SADRA ZA RAZŽVEPLJEVANJE DIMNIH PLINOV Naprave za razžvepljevanje dimnih plinov odstranjujejo žveplo iz dimnih plinov, ki so proizvedeni, ko žveplova fosilna goriva izgorevajo v elektrarnah, da bi preprečili tem emisijam, da bi prispevale k onesnaževanju zraka in kislemu dežju. Nastali material, sadra za razžvepljevanje dimnih plinov (RDP), se koristi za iste uporabe kot naravna sadra, ter zlasti pri proizvodnji mavčnih plošč. Postopek je prirejen in se nadzoruje, da se zagotovi sadra RDP z zahtevanimi značilnostmi. Poleg tega je uporaba materiala zanesljiva, brez nadaljnje obdelave pred ponovno uporabo in kot del celovitega proizvodnega postopka. Številni drugi proizvodi pri izgorevanju premoga se lahko prav tako nadalje uporabijo neposredno ali z malo dodatne obdelave. Vendar se nekateri v praksi redno odlagajo na deponije na primer lignitni elektrofiltrski pepel. Ker zato ni zanesljivosti uporabe na ravni celotne EU, ne izpolnjujejo kriterijev Sodišča Evropskih skupnosti za celotno EU in bodo zato pogosto odpadki, čeprav lahko v nekaterih lokalnih primerih obstaja uporaba in s tem zanesljivost uporabe. 4. ODREZKI IN DRUG PODOBNI MATERIAL Žagovina, iveri in odrezki neobdelanega lesa so skupaj z glavnim proizvodom, razrezanim lesom, proizvedeni v žagah ali v stranskih dejavnostih, kot so izdelava pohištva ali palet in embalaže. Ti elementi se potem uporabijo kot surovina za proizvodnjo plošč iz lesa, kot so iveri ali proizvodnja papirja. Uporaba je zanesljiva, kot del celovitega proizvodnega postopka in brez nadaljnje obdelave, razen prilagoditve na ustrezno velikost za integriranost v končni proizvod. Presežni material iz glavnega proizvodnega postopka ali material, ki je nepopoln samo v lepotnem smislu, vendar je materialno podoben glavnemu proizvodu, kot na primer gumena zmes ali vulkanizacijska mešanica, plutovinasti ostružki ali delci, odpadna plastika in podoben material, se lahko v širšem smislu šteje za stranske proizvode. Da se to zgodi, morajo biti ponovno uporabni neposredno ali v glavnem proizvodnem postopku ali v drugih celovitih proizvodnjah, kjer je ponovna uporaba prav tako zanesljiva. Zato se lahko za materiale te vrste prav tako šteje, da ne sodijo v opredelitev odpadkov. Kjer material take vrste zahteva popolno recikliranje ali predelavo, ali vsebuje onesnaževalce, ki jih je potrebno odstraniti, preden se lahko nadalje uporabi ali predela, je material odpadek, dokler recikliranje ali predelava ni končana. 18 UL L 123, , str SL 12 SL

13 Priloga II - shema odločanja, ali gre za odpadek ali za stranski proizvod Je predvidena uporaba materiala pravno utemeljena? DA NE Material je odpadek Material je proizvod, ne pa ostanek od proizvodnje DA Je bil material namerno proizveden? (Je bil postopek prilagojen za proizvodnjo materiala?) NE Material je ostanek proizvodnje uporabljajo se spodnji preskusi. Je uporaba materiala zanesljiva? DA NE Material je odpadek. Je material pripravljen za uporabo brez nadaljnje obdelave (razen normalne obdelave kot sestavni del proizvodnega postopka)? NE Material je odpadek. DA Potem je material ne-odpadni stranski proizvod. DA Je material proizveden kot sestavni del proizvodnega postopka? NE Material je odpadek. SL 13 SL

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov Delavnica: Kako ravnati z odpadki iz polimernih

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih

SL Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih 28.3.2008 Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in spremembi Uredbe (ES)

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Microsoft Word - SL Common Communication 2 updated v1.1.doc

Microsoft Word - SL Common Communication 2 updated v1.1.doc Skupno sporočilo o običajni praksi pri splošnih navedbah naslovov razredov Nicejske klasifikacije (verzija 1.1) 1 20. februar 2014 Sodišče je 19. junija 2012 izreklo sodbo v zadevi C-307/10 IP Translator

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Turbofix Mini Enokomponentna lepilna pena za lepljenje izolacijskih plošč Za opis izdelka glejte tehnični lis

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Turbofix Mini Enokomponentna lepilna pena za lepljenje izolacijskih plošč Za opis izdelka glejte tehnični lis Enokomponentna lepilna pena za lepljenje izolacijskih plošč Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV 1.2)

Prikaži več

SANTE/10865/2017-EN

SANTE/10865/2017-EN EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.11.2017 C(2017) 7431 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 10.11.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo

Prikaži več

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE Izkušnje pri vodenju celovitega sistema ravnanja z odpadki v podjetju Revoz Vplivi na okolje pri proizvodnji avtomobila Emisije v zrak hlapne organske snovi (HOS) ostale emisije (prašni delci, TOC, CO2,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

1

1 1 KAZALO Kazalo 2 Ogled Toplarne Moste 3 Zgodovina 3 Splošno 4 O tovarni 5 Okolje 6 2 Ogled Toplarne Moste V ponedeljek ob 9.20 uri smo se dijaki in profesorji zbrali pred šolo ter se nato odpeljali do

Prikaži več

SANCO/12328/2013-EN Rev. 5

SANCO/12328/2013-EN Rev. 5 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.9.2014 COM(2014) 556 final 2014/0255 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o proizvodnji, dajanju na trg in uporabi medicirane krme ter razveljavitvi Direktive

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Vorlegeband Keramik Tračni profil za izoblikovanje fug na polietilenski osnovi Za opis izdelka glejte tehničn

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Vorlegeband Keramik Tračni profil za izoblikovanje fug na polietilenski osnovi Za opis izdelka glejte tehničn Tračni profil za izoblikovanje fug na polietilenski osnovi Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV 1.2)

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedil

Na podlagi petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedil Na podlagi petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 Odl. US in 33/07 ZPNačrt) izdaja

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Državni izpitni center *M1180314* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola Modul gradbeništvo NAVODILA ZA OCENJEVANJE Četrtek, 14. junij 01 SPLOŠNA MATURA RIC 01 M11-803-1-4 IZPITNA POLA Modul gradbeništvo

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev »ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA PRIDELAVE IN PREDELAVE SLADKORNE PESE«Državni svet. 14.11. 2013 Prof. dr. Črtomir Rozman Svetovna proizvodnja sladkorja 123 držav: 80% sladk. Trs, 20 % sladk. Pesa 43

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih je treba

Prikaži več

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc Splošno sporočilo o izvršitvi sodbe v zadevi IP Translator 2. maj 2013 Sodišče je 19. junija 2012 izreklo sodbo v zadevi C-307/10»IP Translator«in tako odgovorilo na predložena vprašanja: 1. Direktivo

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o dolo

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o dolo EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 22.10.2018 C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 22.10.2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder Toplotnoizolacijska plošča iz mehkih lesnih vlaken po EN Za opis izd

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder Toplotnoizolacijska plošča iz mehkih lesnih vlaken po EN Za opis izd Toplotnoizolacijska plošča iz mehkih lesnih vlaken po EN 13171 Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij L 82/20 Uradni list Evropske unije 20.3.2014 DIREKTIVA KOMISIJE 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologaciji kmetijskih

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.2.2019 C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 19.2.2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij

Prikaži več

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o L 335/52 Uradni list Evropske unije 14.12.2013 SKLEP KOMISIJE z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

GMP in HACCP S skrbno izbranimi dobavitelji z dolgoletnimi izkušnjami na farmacevtskem trgu in na trgu s kozmetiko se lahko izvor vseh izdelkov ESSENS

GMP in HACCP S skrbno izbranimi dobavitelji z dolgoletnimi izkušnjami na farmacevtskem trgu in na trgu s kozmetiko se lahko izvor vseh izdelkov ESSENS GMP in HACCP S skrbno izbranimi dobavitelji z dolgoletnimi izkušnjami na farmacevtskem trgu in na trgu s kozmetiko se lahko izvor vseh izdelkov ESSENS ponaša z mednarodno priznanim certifikatom GMP. Vsi

Prikaži več

IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 92/1

IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 92/1 IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/0) Letni program statističnih raziskovanj za leto 0 (Uradni list RS, št. 9/) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl 1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10,

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti StoLevell Duo Mineralna lepilna in armirna malta/podomet Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo)

Podatkovni list o okoljski trajnosti StoLevell Duo Mineralna lepilna in armirna malta/podomet Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Mineralna lepilna in armirna malta/podomet Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV 1.2) barve in premazi

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

Predstavitev EIT RawMaterials – evropske skupnosti inovacij in znanja na področju surovin

Predstavitev EIT RawMaterials – evropske skupnosti inovacij in znanja na področju surovin Predstavitev projekta CINDERELA (Obzorje 2020) Kim Mezga, Ana Mladenovič & Alenka Mauko Pranjić Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale Izobraževalna

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstven

Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstven 26.2.2011 Uradni list Evropske unije L 54/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE UREDBA KOMISIJE (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in L 58/14 SL UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/378 z dne 3. marca 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi (Besedilo velja za

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx)

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx) Politika za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 1. Uvod Nova KBM ima sedež v Mariboru, v Sloveniji in je nadzorovana s strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Banke

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od ta

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od ta L 92/16 Uradni list Evropske unije 30.3.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani,

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ReBirth_LIFE delavnica april 2016 Brdo [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - ReBirth_LIFE delavnica april 2016 Brdo [Združljivostni način] O projektu ReBirth LIFE informativni dan, 8.4.2016, Brdo pri Kranju Alenka Mauko Pranjić, Zavod za gradbeništvo Slovenije O projektu LIFE+ projekt Promocija recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov

Prikaži več

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb mag. Karin Žvokelj Služba za razvojna sredstva Kohezijska sredstva in omilitev podnebnih sprememb cca. 160 mio EUR (cca 85 mio nepovratnih sredstev) prednostna naložba 1.2: 53,3 mio EUR (nepovratna sredstva:

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

CL2010D0372SL bi_cp 1..1

CL2010D0372SL bi_cp 1..1 2010D0372 SL 11.01.2014 001.001 1 Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B SKLEP KOMISIJE z dne 18. junija 2010 o uporabi

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki o prosilcu 1.1 Identifikacijska številka v registru

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Microsoft Word - 25_LPK_E_PE_L2011.doc

Microsoft Word - 25_LPK_E_PE_L2011.doc REPUBLIKA SLOVENIJA LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O PORABI ENERGIJE, GORIV IN IZBRANIH NAFTNIH PROIZVODOV E-PE/L ZA LETO 2011 Poročilo pripravil: Jože Zalar,

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv

Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv Dr. Nike KRAJNC Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv Dejanski tržni potenciali lesa slabše kakovosti Podatki na nivoju občin so dostopni na: http://wcm.gozdis.si/ocene-potencialov-okroglega-lesa

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23 POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI 2 / 6 ILIRIKA

Prikaži več

sporazum CEROZ_osnutek

sporazum CEROZ_osnutek 1 CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku, matična številka: 2117711, ID za DDV: SI 64201634, ki ga zastopa direktor Vili Petrič, OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Nove zahteve za sheme razširjene odgovornosti proizvajalcev ter pogled na eko-modulacijo pristojbin Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Emil Šehič, ZEOS d.o.o. Družba ZEOS Ustanovljeni s strani

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.10.2014 COM(2014) 673 final 2014/0312 (NLE) Predlog IZVEDBENI SKLEP SVETA o pooblastitvi Hrvaške, da uporabi davčno oprostitev za plinsko olje, ki se uporablja za delovanje

Prikaži več

Global document template

Global document template S T R N J E N E S M E R N I C E Zahteve za snovi v izdelkih Ta dokument je zasnovan tako, da na preprost način pojasni glavne zahteve za snovi v izdelkih Različica 3.0 December 2017 2 Različica 3.0 december

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi upo

Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi upo 7.4.2017 SL Uradni list Evropske unije L 95/1 I (Zakonodajni akti) UREDBE UREDBA (EU) 2017/625 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti,

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.12.2018 C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.12.2018 o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in XII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta

Prikaži več