(Besedilo velja za EGP)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "(Besedilo velja za EGP)"

Transkripcija

1 L 180/31 SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/1216 z dne 23. junija 2017 o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje detergentom za strojno pomivanje posode (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 4240) (Besedilo velja za EGP) EVROPSKA KOMISIJA JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o znaku EU za okolje ( 1 ) in zlasti člena 8(2) Uredbe, po posvetovanju z Odborom Evropske unije za znak za okolje, ob upoštevanju naslednjega: (1) V skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010 se lahko znak EU za okolje podeli proizvodom z manjšim vplivom na okolje v njihovem celotnem življenjskem krogu. (2) Uredba (ES) št. 66/2010 določa uvedbo posebnih meril za podelitev znaka EU za okolje za vsako skupino proizvodov. (3) Sklep Komisije 2011/263/EU ( 2 ) določa okoljska merila ter s tem povezane zahteve glede ocenjevanja in preverjanja za detergente za pomivalne stroje, ki veljajo do 31. decembra (4) Da bi se upošteval nedavni razvoj trga in inovacije, ki so bile razvite v vmesnem obdobju, se zdi primerno določiti spremenjen niz ekoloških meril za to skupino proizvodov. (5) Spremenjena merila ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje bi morala veljati šest let od datuma uradnega obvestila o tem sklepu, pri čemer se upošteva inovacijski cikel za skupino proizvodov. Namen teh meril je promocija proizvodov, ki imajo zmanjšan vpliv na vodne ekosisteme, vsebujejo omejeno količino nevarnih snovi, so učinkoviti in zmanjšujejo nastajanje odpadkov z zmanjševanjem količine embalaže. (6) Zaradi pravne varnosti je treba Sklep 2011/263/EU razveljaviti. (7) Proizvajalcem, ki so za svoje proizvode dobili znak EU za okolje za detergente za pomivalne stroje po merilih iz Sklepa 2011/263/EU, se omogoči prehodno obdobje, da bodo imeli dovolj časa za prilagoditev proizvodov spremenjenim merilom in zahtevam. (8) Ukrepi iz tega sklepa so skladni z mnenjem Odbora, ustanovljenega s členom 16 Uredbe (ES) št. 66/2010 SPREJELA NAEDNJI SKLEP: Člen 1 Skupino proizvodov detergenti za strojno pomivanje posode sestavljajo vsi detergenti za strojno pomivanje posode ali sredstva za izpiranje, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ( 3 ) ter ki se tržijo in so namenjeni za uporabo izključno v gospodinjskih pomivalnih strojih in avtomatskih pomivalnih strojih za profesionalno uporabo, ki imajo enako velikost in uporabo kot gospodinjski pomivalni stroji. ( 1 ) UL L 27, , str. 1. ( 2 ) Sklep Komisije 2011/263/EU z dne 28. aprila 2011 o določitvi okoljskih meril za podeljevanje znaka EU za okolje detergentom za pomivalne stroje (UL L 111, , str. 22). ( 3 ) Uredba (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih (UL L 104, , str. 1).

2 L 180/ Člen 2 V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov: (1) dodane snovi so namenoma dodane snovi, stranski produkti in nečistoče iz surovin v sestavi končnega izdelka [(vključno s folijo, topno v vodi, kjer se ta uporablja)]; (2) primarna embalaža pomeni: (a) za enkratne odmerke v ovitku, ki ga je treba pred uporabo odstraniti, ovitek posameznega odmerka in embalažo, ki je zasnovana tako, da tvori najmanjšo prodajno enoto za distribucijo končnemu uporabniku ali potrošniku na prodajnem mestu, vključno z etiketo, kjer je to ustrezno; (b) za vse druge vrste proizvodov, embalažo, ki je zasnovana tako, da tvori najmanjšo prodajno enoto za distribucijo končnemu uporabniku ali potrošniku na prodajnem mestu, vključno z etiketo, kjer je ustrezno; (3) mikroplastika pomeni delce velikosti manj kot 5 mm iz netopne makromolekularne plastike, pridobljene z enim od naslednjih postopkov: (a) postopkom polimerizacije, kot je poliadicija ali polikondenzacija, ali s podobnim postopkom, v katerem se uporabljajo monomeri ali druge izhodne snovi; (b) kemično modifikacijo naravnih ali sintetičnih makromolekul; (c) mikrobno fermentacijo; (4) nanomaterial pomeni naravno, slučajno nastalo ali proizvedeno snov, ki vsebuje delce v nevezanem stanju ali v obliki agregatov ali aglomeratov in pri kateri je ena ali več zunanjih dimenzij za 50 % ali več delcev pri razporeditvi snovi po velikosti glede na število v razponu velikosti od 1 do 100 nm ( 1 ). Člen 3 Za podelitev znaka EU za okolje v okviru Uredbe (ES) št. 66/2010 mora detergent za strojno pomivanje posode ali sredstvo za izpiranje spadati v skupino proizvodov detergenti za strojno pomivanje posode, kakor je opredeljeno v členu 1 tega sklepa in mora biti v skladu z merili in z njimi povezanimi zahtevami za ocenjevanje in preverjanje, določenimi v Prilogi. Člen 4 Merila za skupino proizvodov detergenti za strojno pomivanje posode ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo šest let od datuma uradnega obvestila o tem sklepu. Člen 5 Za upravne namene se skupini proizvodov detergenti za strojno pomivanje posode dodeli kodna številka 015. Sklep 2011/263/EU se razveljavi. Člen 6 Člen 7 1. Z odstopanjem od člena 6 se vloge za podelitev znaka EU za okolje proizvodom iz skupine proizvodov detergenti za strojno pomivanje posode, ki so bile predložene pred datumom uradnega obvestila o tem sklepu, ocenjujejo glede na pogoje iz Sklepa 2011/263/EU. ( 1 ) Priporočilo Komisije 2011/696/EU z dne 18. oktobra 2011 o opredelitvi nanomateriala (UL L 275, , str. 38).

3 L 180/33 2. Vloge za podelitev znaka EU za okolje proizvodom iz skupine proizvodov detergenti za strojno pomivanje posode, ki so bile vložene dva meseca od datuma uradnega obvestila o tem sklepu, se lahko pripravijo na podlagi meril iz Sklepa 2011/263/EU ali meril iz tega sklepa. Navedene vloge se ocenijo v skladu z merili, na podlagi katerih so pripravljene. 3. Dovoljenja za uporabo znaka EU za okolje, podeljena v skladu z merili iz Sklepa 2011/263/EU, se lahko uporabljajo 12 mesecev od datuma uradnega obvestila o tem sklepu. Ta sklep je naslovljen na države članice. Člen 8 V Bruslju, 23. junija 2017 Za Komisijo Karmenu VELLA Član Komisije

4 L 180/ PRILOGA OKVIR MERILA ZA PODELITEV ZNAKA EU ZA OKOLJE Merila za podelitev znaka EU za okolje detergentom za strojno pomivanje posode MERILA 1. Zahteve glede odmerjanja 2. Strupenost za vodne organizme 3. Biorazgradljivost 4. Trajnostno pridobivanje palmovega olja, olja iz palmovih jeder in njunih derivatov 5. Izključene in omejene snovi 6. Embalaža 7. Primernost za uporabo 8. Informacije za uporabnike 9. Informacije na znaku EU za okolje OCENJEVANJE IN PREVERJANJE (a) Zahteve Pri vsakem merilu so navedene posebne zahteve za ocenjevanje in preverjanje. Kadar mora vlagatelj pristojnim organom predložiti izjave, dokumentacijo, analize, poročila o preskusih ali druga dokazila, da dokaže izpolnjevanje meril, lahko ti izvirajo od vlagatelja in/ali njegovih dobaviteljev, kot je to ustrezno. Pristojni organi prednostno priznajo potrdila, ki so jih izdali organi, akreditirani po ustreznem harmoniziranem standardu za preskuševalne in kalibracijske laboratorije, in preverjanja, ki so jih opravili organi, akreditirani po ustreznem harmoniziranem standardu za organe, ki certificirajo proizvode, procese in storitve. Akreditacija se izvede v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ). Kadar je to primerno, se lahko poleg preskusnih metod, navedenih za vsako posamezno merilo, uporabijo tudi druge metode, če njihovo enakovrednost potrdi pristojni organ, ki ocenjuje vlogo. Po potrebi lahko pristojni organi zahtevajo dokazno dokumentacijo ter opravijo neodvisna preverjanja ali obiske na kraju samem. Kot predpogoj mora proizvod izpolnjevati vse ustrezne pravne zahteve države ali držav, v katerih naj bi se dajal v promet. Vložnik predloži izjavo, da proizvod izpolnjuje to zahtevo. V Podatkovni bazi sestavin detergentov (v nadaljnjem besedilu: seznam DID), ki je na voljo na spletni strani znaka EU za okolje, so navedene snovi, ki so najpogosteje dodane pri proizvodnji detergentov in kozmetičnih proizvodov. Uporablja se pri pridobivanju podatkov za izračune kritične volumske razredčitve (CDV) in ocenjevanju biološke razgradljivosti dodanih snovi. Za snovi, ki niso vključene na seznam DID, so navedena navodila za izračun ali ekstrapolacijo ustreznih podatkov. ( 1 ) Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, , str. 30).

5 L 180/35 Seznam vseh dodanih snovi je treba predložiti pristojnemu organu ter navesti trgovsko ime (če obstaja), kemijsko ime, številko CAS, številko DID, dodano količino, delovanje in obliko, ki je prisotna v končni formulaciji izdelka (vključno s folijo, topno v vodi, če se uporablja). Konzervanse, dišave in barvila je treba navesti ne glede na njihovo koncentracijo. Druge dodane snovi je treba navesti, če je njihova koncentracija enaka ali večja od 0,010 % mase na maso. Vse dodane snovi, ki so prisotne v obliki nanomaterialov, je treba jasno navesti na seznamu z besedo nano v oklepaju. Za vsako navedeno dodano snov je treba v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ) predložiti varnostne liste. V primerih, ko varnostni list za posamezno snov ni na voljo, ker je snov del mešanice, mora vlagatelj predložiti varnostni list mešanice. (b) Mejne vrednosti meritev Za vse dodane snovi se zahteva skladnost z ekološkimi merili, kot je navedeno v preglednici 1. Preglednica 1 Mejne ravni, ki veljajo za dodane snovi v skladu z merilom za detergente za strojno pomivanje posode (% mase na maso) Ime merila Površinsko aktivne snovi Konzervansi Barvila Dišave Drugo (npr. encimi) Strupenost za vodne organizme 0,010 0,010 Biorazgradljivost Površinsko aktivne snovi 0,010 Organske snovi 0,010 0,010 Trajnostno pridobivanje palmovega olja 0,010 0,010 Določene izključene in omejene snovi Nevarna snov 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 SVHC Izključene ali omejene snovi Dišave Konzervansi Barvila Encimi pomeni: ne glede na koncentracijo, vse namenoma dodane snovi, stranski produkti in nečistoče iz surovin (analitična meja zaznavnosti). Ni relevantno = se ne uporablja. ( 1 ) Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, , str. 1).

6 L 180/ REFERENČNI ODMEREK Za referenčni odmerek za izračune za dokazovanje skladnosti z merili za podeljevanje znaka EU za okolje in za preskušanje sposobnosti čiščenja velja naslednji odmerek. Detergent za strojno pomivanje posode Sredstvo za izpiranje Najvišji odmerek, ki ga priporoča proizvajalec za pomivanje 12 običajno umazanih pogrinjkov pri standardnih pogojih ( pomivanje ), kot jih določa preskusna metoda EN (naveden v g/pomivanje ali v ml/pomivanje) 3 ml/pomivanje Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži etiketo proizvoda ali list z navodili za uporabnika, ki vsebuje navodila za odmerjanje. Merilo 1 zahteve glede odmerjanja Referenčni odmerek ne sme preseči naslednjih vrednosti: Vrsta proizvoda Odmerjanje (g/pomivanje) Enofunkcijski detergent za strojno pomivanje posode 19,0 Večfunkcijski detergent za strojno pomivanje posode 21,0 Sredstva za izpiranje so izvzeta iz te zahteve. Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži etiketo proizvoda, ki vsebuje navodila za odmerjanje, in dokumentacijo, ki prikazuje gostoto (g/ml) tekočih proizvodov in gelov. Merilo 2 strupenost za vodne organizme Kritična volumska razredčitev (CDV kronično ) proizvoda ne sme presegati naslednjih mejnih vrednosti za referenčni odmerek: Vrsta proizvoda Mejna vrednost CDV (l/pomivanje) Enofunkcijski detergenti za strojno pomivanje posode Večfunkcijski detergenti za strojno pomivanje posode Sredstvo za izpiranje Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži izračun vrednosti CDV kronično CDV kronično je na voljo na spletni strani znaka EU za okolje. proizvoda. Preglednica za izračun vrednosti Vrednost CDV kronično se za vse dodane snovi (i) v proizvodu izračuna po naslednji enačbi: Pri čemer je: odmerek(i): DF(i): TF kronični (i): CDV kronično ¼ X CDVðiÞ ¼ X DFðiÞ odmerekðiþ TF kronični ðiþ masa snovi (v gramih) (i) v referenčnem odmerku; faktor razgradljivosti snovi (i); faktor kronične strupenosti snovi (i).

7 L 180/37 Vrednosti parametrov DF(i) in TF kronični (i) so take, kot so navedene v najnovejšem delu A seznama DID. Če dodana snov ni vključena v del A, vlagatelj oceni vrednosti v skladu s pristopom, opisanim v delu B navedenega seznama in priloži povezano dokumentacijo. Merilo 3 biorazgradljivost (a) Biorazgradljivost površinsko aktivnih snovi Vse površinsko aktivne snovi morajo biti zlahka razgradljive (aerobno). Vse površinsko aktivne snovi, ki so razvrščene kot nevarne za vodno okolje: kategorija akutne strupenosti 1 (H400) ali kategorija kronične strupenosti 3 (H412) mora biti poleg tega skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ) tudi anaerobno biorazgradljiva. (b) Biorazgradljivost organskih snovi Vsebnost organskih snovi v proizvodu, ki niso aerobno biorazgradljive (niso lahko biorazgradljive, anbo) ali niso anaerobno biorazgradljive (annbo), ne sme preseči naslednjih ravni, ki veljajo za referenčni odmerek: Vrsta proizvoda anbo (g/pomivanje) annbo (g/pomivanje) Detergenti za strojno pomivanje posode 1,00 3,00 Sredstva za izpiranje 0,15 0,50 Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži dokumentacijo glede razgradljivosti površinsko aktivnih snovi in izračun anbo in annbo za proizvod. Preglednica za izračun vrednosti anbo in annbo je na voljo na spletni strani znaka EU za okolje. V povezavi z razgradljivostjo površinsko aktivnih snovi in vrednostma anbo in annbo organskih snovi se je treba sklicevati na najnovejši seznam DID. Za dodane snovi, ki niso vključene v del A seznama DID, se predložijo ustrezne informacije iz literature ali drugih virov ali ustrezni rezultati preskusov, ki dokazujejo, da so te snovi aerobno in anaerobno biorazgradljive, kot je opisano v delu B navedenega seznama. Če dokumentacija o zgoraj opisani razgradljivosti ni na voljo, se lahko dodana snov, ki ni površinsko aktivna snov, izvzame iz zahteve glede anaerobne razgradljivosti, če je izpolnjena ena od naslednjih treh nadomestnih možnosti: (1) je lahko razgradljiva in ima nizko stopnjo adsorpcije (A < 25 %); (2) je lahko razgradljiva in ima visoko stopnjo desorpcije (D > 75 %); (3) je lahko razgradljiva in se ne kopiči v organizmih ( 2 ). Preskušanje adsorpcije/desorpcije se opravi v skladu s Smernicami OECD 106. Merilo 4 trajnostno pridobivanje palmovega olja, olja iz palmovih jeder in njunih derivatov V proizvodih uporabljene dodane snovi, ki so pridobljene iz palmovega olja ali olja iz palmovih jeder, morajo izvirati s plantaž, ki izpolnjujejo zahteve sheme certificiranja za trajnostno proizvodnjo, ki temelji na organizacijah, ki jih sestavlja več zainteresiranih strani in ki imajo številne člane, vključno z nevladnimi organizacijami, industrijo in vlado, ter ki se ukvarjajo z okoljskimi vplivi, vključno z vplivi na tla, biotsko raznovrstnost, zaloge organskega ogljika in ohranjanje naravnih virov. ( 1 ) Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, , str. 1). ( 2 ) Velja, da se snov ne kopiči v organizmih, če je njen faktor BCF < 100 ali log K ow < 3,0. Če sta znani tako vrednost BCF, kot tudi log K ow, se uporabi najvišja izmerjena vrednost BCF.

8 L 180/ Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži dokazila prek certifikatov tretjih strani in prek verige nadzornih mehanizmov, da palmovo olje in olje iz palmovih jeder, ki se uporabljata za izdelavo dodanih snovi, izvirata s plantaž, ki so upravljane trajnostno. Med certifikati, ki se sprejemajo, je certifikat sistema Okrogla miza o trajnostnem palmovem olju (s sistemom ohranjanja identitete, ločevanja ali masne bilance) ali katere koli enakovredne ali strožje sheme trajnostne proizvodnje. Za kemične derivate palmovega olja in olja iz palmovih jeder je sprejemljivo, da se trajnost dokaže s sistemi trgovanja s potrdili, kot so certifikati GreenPalm ali enakovredni, ki navajajo v letnih sporočilih o napredku prijavljene količine nabavljenih ali odkupljenih certifikatov GreenPalm v zadnjem letnem obdobju trgovanja. Merilo 5 izključene in omejene snovi (a) Posebne izključene in omejene snovi (i) Izključene snovi Spodaj navedenih snovi se ne sme vključiti v sestavo proizvoda, ne glede na koncentracijo: alkilfenoletoksilati (APEO) in drugi derivati alkilfenola, atranol, kloroatranol, dietilentriaminpentaocetna kislina (DTPA), etilendiamintetraocetna kislina (EDTA) in njene soli, formaldehid in snovi, iz katerih se formaldehid sprošča (npr. 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol, 5-bromo-5- nitro-1,3-dioksan, natrijev hidroksimetilglicinat, diazolinidilsečnina), z izjemo nečistoč formaldehida v površinsko aktivnih snoveh, ki temeljijo na polimernih skupinah alkoksi, do koncentracije 0,010 % mase na maso v dodani snovi, glutaraldehid, hidroksiizoheksil 3-cikloheksen karboksaldehid (HICC), mikroplastika, nanosrebro, nitromošusi in policiklične mošusove spojine, fosfati, perfluorirani alkilati, kvaterne amonijeve soli, ki niso lahko biorazgradljive, reaktivne klorove spojine, rodamin B, natrijev hidroksimetilglicinat, triklosan, 3-jodo-2-propinil butilkarbamat. Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži podpisano izjavo o skladnosti, ki ji po potrebi priloži izjave dobaviteljev, da navedene snovi niso vključene v sestavo proizvoda, ne glede na koncentracijo. (ii) Omejene snovi Spodaj navedenih snovi se v koncentracijah, višjih od navedenih, ne sme vključiti v sestavo proizvoda: 2-metil-2H-izotiazol-3-on: 0,0050 % mase na maso, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on: 0,0050 % mase na maso, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on/2-metil-4-izotiazolin-3-on: 0,0015 % mase na maso.

9 L 180/39 Skupna količina fosforja (P), izračunana kot količina elementarnega P mora biti omejena na: 0,20 g/pomivanje za detergente za strojno pomivanje posode, 0,030 g/pomivanje za sredstva za izpiranje Dišave, za katere je treba v skladu z Uredbo (ES) št. 648/2004 podati izjavo, ne smejo biti prisotne v količinah 0,010 % mase na maso v posamezni snovi. Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži naslednje dokumente: (a) če se uporabljajo izotiazolinoni, podpisano izjavo o skladnosti, ki ji priloži izjave dobaviteljev, če je to ustrezno, s katerimi potrdi, da je vsebnost uporabljenih izotiazolinonov enaka ali nižja od postavljenih omejitev; (b) podpisano izjavo o skladnosti, ki ji priloži izjave dobaviteljev, če je to ustrezno, s katerimi potrdi, da je skupna količina elementarnega P enaka ali nižja od postavljenih omejitev. Izjava mora biti podprta z izračuni skupne vsebnosti elementarnega P v izdelku; (c) podpisano izjavo o skladnosti, ki ji priloži izjave ali dokumentacijo dobaviteljev, kot je to ustrezno, s katerimi potrdi, da dišavne snovi skladno z zahtevo iz Uredbe (ES) št. 648/2004 niso prisotne v količinah, ki bi presegale postavljene omejitve. (b) Nevarne snovi (i) Končni proizvod Končni proizvod se ne razvrsti in označi kot akutno strupen, strupen za posamezne organe, povzročitelj preobčutljivosti pri vdihavanju ali preobčutljivosti kože, rakotvoren, mutagen, strupen za razmnoževanje ali nevaren za vodno okolje, kot je določeno v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 in v skladu s seznamom v preglednici 2. (ii) Dodane snovi Proizvod ne sme vsebovati dodanih snovi, katerih mejna koncentracija je enaka ali presega 0,010 % mase na maso v končnem izdelku in ki izpolnjujejo merila za razvrstitev kot strupene, nevarne za vodno okolje, ki povzročajo preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože, so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje, v skladu s Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 in v skladu s seznamom v preglednici 2. Splošne ali posebne mejne koncentracije, določene v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 1272/2008 prevladajo nad zgoraj navedeno mejno vrednostjo, če so strožje od nje. Preglednica 2 Omejene razvrstitve glede na nevarnost in njihova kategorizacija Akutna strupenost Kategoriji 1 in 2 Kategorija 3 H300 Smrtno pri zaužitju. H310 Smrtno v stiku s kožo. H330 Smrtno pri vdihavanju. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H301 Strupeno pri zaužitju. H311 Strupeno v stiku s kožo. H331 Strupeno pri vdihavanju. EUH070 Strupeno ob stiku z očmi. Strupeno za posamezne organe Kategorija 1 Kategorija 2 H370 Škoduje organom. H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H371 Lahko škoduje organom. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

10 L 180/ Preobčutljivost dihal in kože Kategorija 1A/1 Kategorija 1B H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. Rakotvorno, mutageno ali strupeno za razmnoževanje Kategoriji 1A in 1B Kategorija 2 H340 Lahko povzroči genetske okvare. H350 Lahko povzroči raka. H341 Sum povzročitve genetskih okvar. H351 Sum povzročitve raka. H350i Lahko povzroči raka pri vdihavanju. H360F Lahko škoduje plodnosti. H360D Lahko škoduje nerojenemu otroku. H360FD Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku. H361f Sum škodljivosti za plodnost. H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka. H361fd Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za nerojenega otroka. H360Fd Lahko škoduje plodnosti. Sum škodljivosti za nerojenega otroka. H362 Lahko škoduje dojenim otrokom. H360Df Lahko škoduje nerojenemu otroku. Sum škodljivosti za plodnost. Nevarno za vodne organizme Kategoriji 1 in 2 Kategoriji 3 in 4 H400 Zelo strupeno za vodne organizme. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H413 Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nevarno za ozonski plašč H420 Nevarno za ozonski plašč To merilo ne velja za dodane snovi, zajete v člen 2(7)(a) in (b) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki določa merila za izvzetje snovi iz prilog IV in V k navedeni uredbi iz zahtev v zvezi z registracijo, nadaljnjimi uporabniki in evalvacijo. Za ugotovitev, ali velja to izvzetje, vložnik preveri vse dodane snovi, ki so prisotne v koncentracijah nad 0,010 % (masa na maso). Snovi in mešanice, ki so vključene v preglednico 3, so izvzete iz točke (b)(ii) Merila 5.

11 L 180/41 Preglednica 3 Izvzete snovi Snov Površinsko aktivne snovi H400 Zelo strupeno za vodne organizme. Izjava o nevarnosti H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Subtilizin H400 Zelo strupeno za vodne organizme. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Encimi H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. NTA kot nečistoča v MGDA in GLDA (**) H351 Sum povzročitve raka. Vključno s stabilizatorji in drugimi pomožnimi snovmi v pripravkih. (**) V koncentracijah, manjših od 0,2 % v surovini, če je skupna koncentracija v končnem proizvodu manjša od 0,10 %. Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj dokaže skladnost s tem merilom za končni izdelek in za vsako dodano snov, ki je prisotna v koncentraciji, višji od 0,010 % mase na maso v končnem izdelku. Vlagatelj predloži podpisano izjavo o skladnosti, ki jo podpre z izjavami dobaviteljev, če je to ustrezno, ali varnostni list, s katerim potrjuje, da nobena od teh snovi v oblikah in fizičnih stanjih, v katerih je prisotna v proizvodu, ne izpolnjuje meril za klasifikacijo z enim ali več stavki o nevarnosti, navedenimi v preglednici 2. Za snovi iz prilog IV in V k Uredbi (ES) št. 1907/2006, ki so na podlagi točk (a) in (b) člena 2(7) navedene uredbe izvzete iz obveznosti za registracijo, za dokazovanje skladnosti v ta namen zadostuje izjava vlagatelja. Vlagatelj predloži podpisano izjavo o skladnosti, ki jo podpre z izjavami dobaviteljev, če je to ustrezno, ali varnostni list, s katerim potrdi prisotnost dodanih snovi, ki izpolnjujejo posebne pogoje. (c) Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC) Končni izdelek ne sme vsebovati nobenih dodanih snovi, ki so bile prepoznane v skladu s postopkom, opisanim v členu 59(1) Uredbe (EU) št. 1907/2006, ki določa seznam snovi kandidatk za snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost. Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži podpisano izjavo o skladnosti, ki jo podpre z izjavami svojih dobaviteljev, če je to ustrezno, ali varnostni list, s katerim potrdi odsotnost vseh snovi s seznama kandidatk za snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost. Sklic na najnovejši seznam snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, se navede na datum vloge. (d) Dišave Vse snovi, dodane proizvodu kot dišava, so izdelane in obravnavane v skladu s kodeksom ravnanja Mednarodnega združenja za dišave (IFRA) ( 1 ). Proizvajalec upošteva priporočila za standarde IFRA glede meril za prepoved, omejitev rabe in določene čistosti pri snoveh. Ocenjevanje in preverjanje: dobavitelj ali izdelovalec dišave predloži, kot je to ustrezno, podpisano izjavo o skladnosti. ( 1 ) Na voljo na spletni strani IFRA:

12 L 180/ (e) Konzervansi (i) Proizvod lahko vključuje le konzervanse za konzerviranje proizvoda in samo v ustreznem odmerku za ta namen. To ne velja za površinsko aktivne snovi, ki imajo lahko tudi biocidne lastnosti. (ii) Proizvod lahko vsebuje konzervanse, če se ti ne kopičijo v organizmih. Velja, da se konzervans ne kopiči v organizmih, če je njegov faktor BCF < 100 ali log K ow < 3,0. Če sta znani tako vrednost BCF, kot tudi log K ow, se uporabi najvišja izmerjena vrednost BCF. (iii) Na embalaži je prepovedano navajanje trditev ali domnev ali kakršnih koli drugačnih sporočil, da proizvod deluje protimikrobno ali razkuževalno. Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži podpisano izjavo o skladnosti, ki ji priloži izjave dobaviteljev, če je to ustrezno, skupaj z varnostnimi listi vseh dodanih konzervansov ter informacijami o njihovih vrednostih BCF ali log K ow. Vložnik predloži tudi dekorativni potisk embalaže. (f) Barvila Barvila v proizvodu se ne smejo kopičiti v organizmih. Velja, da se barvilo ne kopiči v organizmih, če je njegov faktor BCF < 100 ali log K ow < 3,0. Če sta znani tako vrednost BCF, kot tudi log K ow, se uporabi najvišja izmerjena vrednost BCF. Če je barvilo odobreno za uporabo v živilih, ni treba predložiti dokazil o njegovi zmožnosti kopičenja v organizmih. Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži podpisano izjavo o skladnosti, ki ji priloži izjave dobaviteljev, če je to ustrezno, skupaj z varnostnimi listi vseh dodanih barvil ter informacijami o njihovih vrednostih BCF ali log K ow ali dokumentacijo, s katero zagotavlja, da je barvilo odobreno za uporabo v živilih. (g) Encimi Uporabljati je dovoljeno le inkapsulirane encime (v trdni obliki) in encimske tekočine/pastaste tekočine. Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži podpisano izjavo o skladnosti, ki ji priloži izjave dobaviteljev, če je to ustrezno, ter varnostne liste vseh dodanih encimov. Merilo 6 embalaža (a) Razmerje med maso in učinkovitostjo (WUR) Razmerje med maso in učinkovitostjo (WUR) proizvoda se izračuna samo za primarno embalažo in ne sme presegati naslednjih vrednosti za referenčni odmerek. Vrsta proizvoda WUR (g/pomivanje) Detergenti za strojno pomivanje posode 2,4 Sredstva za izpiranje 1,5 Primarna embalaža, izdelana iz več kot 80 % recikliranih materialov, je izvzeta iz te zahteve. Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži izračun vrednosti WUR proizvoda. Če se proizvod prodaja v različnih embalažah (npr. z različnimi prostorninami), se izračun predloži za vse velikosti embalaže, za katere se podeli znak EU za okolje. Vrednost WUR se izračuna, kot sledi: Pri čemer je: W i : masa (g) primarne embalaže (i); WUR = Σ ((W i + U i )/(D i R i ))

13 L 180/43 U i : D i : R i : masa (g) nepoporabniško recikliranega materiala v primarni embalaži (i). U i = W i, razen če vlagatelj dokaže drugače; število referenčnih odmerkov, ki jih vsebuje primarna embalaža (i); indeks ponovnega polnjenja. R i = 1 (če se embalaža ne uporabi znova za isti namen), oziroma R i = 2 (če vlagatelj lahko dokumentira, da je komponento embalaže mogoče znova uporabiti za isti namen in da omogoča nakup ponovnih polnjenj). Vlagatelj predloži podpisano izjavo o skladnosti, s katero potrjuje vsebnost poporabniško recikliranega materiala, skupaj s povezano dokumentacijo. Embalaža velja za poporabniško reciklirano, če so bile surovine, uporabljene za njeno proizvodnjo, zbrane pri proizvajalcih embalaže na ravni distribucije ali potrošnika. (b) Zasnova za recikliranje Za olajšanje učinkovite reciklaže mora biti plastična embalaža zasnovana brez potencialnih onesnaževal in nezdružljivih materialov, za katere je znano, da ovirajo ločevanje ali ponovno obdelavo ali zmanjšujejo kakovost recikliranega materiala. Etiketa ali ovitek, zaporka in po potrebi pregradni premazi posamezno ali v kombinaciji ne smejo vsebovati materialov in komponent, navedenih v preglednici 4. Črpalni mehanizmi (vključno z razpršilniki) so izvzeti iz te zahteve. Preglednica 4 Materiali in komponente, ki so izključeni iz embalažnih elementov Embalažni element Izključeni materiali in komponente Etiketa ali ovitek Etiketa ali ovitek PS v kombinaciji s plastenko PET, PP ali HDPE Etiketa ali ovitek PVC v kombinaciji s plastenko PET, PP ali HDPE Etiketa ali ovitek PETG v kombinaciji s plastenko PET Vsi drugi plastični materiali za ovitke/etikete z gostoto > 1 g/cm 3, ki se uporabljajo s plastenko PET Vsi drugi plastični materiali za ovitke/etikete z gostoto 1 g/cm 3, ki se uporabljajo s plastenko PP ali HDPE Etikete ali ovitki, ki so metalizirani ali privarjeni na embalažo (etiketiranje v modelu) Zaporka Zaporka PS v kombinaciji s plastenko PET, HDPE ali PP Zaporka PVC v kombinaciji s plastenko PET, PP ali HDPE Zaporke PETG ali material zaporke z gostoto < 1 g/cm 3 v kombinaciji s plastenko PET Zaporke iz kovine, stekla ali EVA, ki jih ni mogoče enostavno ločiti od plastenke Zaporke iz silikona. Izvzete so silikonske zaporke z gostoto < 1 g/cm 3 v kombinaciji s plastenko PET in silikonske zaporke z gostoto > 1 g/cm 3 v kombinaciji s plastenko PEHD ali PP. Kovinske folije ali tesnila, ki po odprtju proizvoda ostanejo pritrjeni na plastenko ali zaporko plastenke Pregradni premazi Pregrade iz poliamida, funkcionalnih poliolefinov, metalizirane pregrade in pregrade za blokiranje svetlobe EVA etilen vinil acetat, HDPE polietilen z visoko gostoto, PET polietilen tereftalat, PETG polietilen tereftalat, modificiran z glikolom, PP polipropilen, PS polistiren, PVC polivinilklorid. Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži podpisano izjavo o skladnosti, v kateri je navedena surovinska sestava embalaže, vključno s posodo, etiketo ali ovitkom, lepili, zaporko in pregradnim premazom, kot je ustrezno, skupaj s fotografijami ali tehničnimi skicami primarne embalaže.

14 L 180/ Merilo 7 primernost za uporabo Proizvod mora imeti zadovoljivo učinkovitost čiščenja pri najnižji temperaturi in v najnižjem odmerku, ki ju priporoča proizvajalec za trdoto vode v skladu z najnovejšim standardnim preskusom zmogljivosti IKW ( 1 ) ali z najnovejšim standardom EN 50242/EN 60436, kakor je bil spremenjen v Okvirnem preskusu zmogljivosti detergentov za strojno pomivanje posode, ki je na voljo na spletni strani znaka EU za okolje ( 2 ). Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži dokumentacijo, ki dokazuje, da je bil proizvod preskušen pod pogoji, določenimi v standardu IKW ali okviru in da so rezultati pokazali, da je izdelek dosegel vsaj najmanjšo zahtevano učinkovitost čiščenja. Vlagatelj predloži tudi dokumentacijo, ki dokazuje skladnost z zahtevami za laboratorij, vključenimi v zadevne harmonizirane standarde za preskuševalne in kalibracijske laboratorije, če je to ustrezno. Enakovreden preskus učinkovitosti se lahko uporabi, če ga pristojni organ oceni in sprejme kot enakovrednega. Merilo 8 informacije za uporabnike Proizvodu morajo biti priložena navodila za pravilno uporabo, da se učinkovitost proizvoda kar najbolj poveča, odpadek pa kar najbolj zmanjša ter da se zmanjšata onesnaženje voda in poraba virov. Ta navodila morajo biti čitljiva ali vsebovati grafični prikaz ali piktograme ter vsebovati naslednje informacije: (a) Navodila za odmerjanje Vlagatelj ima vpeljane primerne korake, s katerimi pomaga potrošniku upoštevati priporočene odmerke, tako da omogoči navodila za odmerjanje in sistem za priročno odmerjanje (npr. pokrovčki). Navodila za odmerjanje morajo vsebovati informacije o priporočenem odmerku za standardno naložitev. (b) Informacije o odlaganju embalaže Primarna embalaža mora vsebovati informacije o ponovni uporabi, recikliranju in pravilnem odlaganju embalaže. (c) Okoljske informacije Na primarni embalaži mora biti besedilo, ki poudarja pomen uporabe pravilnega odmerka in najnižje priporočene temperature, da bodo poraba energije in vode ter onesnaževanje vode kar najmanjši. Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži podpisano izjavo o skladnosti skupaj z vzorcem etikete proizvoda. Merilo 9 informacije na znaku EU za okolje Logotip mora biti viden in čitljiv. Številka registracije/dovoljenja znaka EU za okolje mora biti čitljiva in dobro vidna na proizvodu. Vlagatelj se lahko odloči za vključitev neobveznega besedilnega polja na etiketi, ki vsebuje naslednje besedilo: Omejen vpliv na vodno okolje; Omejena količina nevarnih snovi; Testirano za učinkovitost čiščenja. Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži podpisano izjavo o skladnosti skupaj z vzorcem etikete proizvoda ali dekorativni potisk embalaže, na katerem je znak EU za okolje, ter podpisano izjavo o skladnosti. ( 1 ) Na voljo na naslovu ( 2 ) [URL za protokol na spletni strani znaka EU za okolje bo vstavljen kasneje trenutno je mogoče vse predlagane dokumente protokola najti v Tehničnem poročilu].

Čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila Vir: Address&dcr=0&source

Čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila Vir:  Address&dcr=0&source Čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila Vir: https://www.google.si/search?q=%c4%8distila&rls=com.microsoft:sl-si:ie- Address&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjjwYa1z4HWAhUEORQKHeOaATUQ_AUI

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NOVOSTI NA PODROČJU NEVARNIH KEMIKALIJ GHS 1 mag. Sandra SENČIČ KOVA d.o.o., Celje NOVOSTI GHS Uredba (ES) št. 1272/2008 z dne 16.12.2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.12.2018 C(2018) 7942 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.12.2018 o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in XII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta

Prikaži več

SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora bi

SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora bi SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih

SL Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih 28.3.2008 Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in spremembi Uredbe (ES)

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Bouquet Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Bouquet. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Lavanda Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Lavanda. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij L 82/20 Uradni list Evropske unije 20.3.2014 DIREKTIVA KOMISIJE 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologaciji kmetijskih

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO (UL FKKT) Večna pot 113, 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: Čiščenje prostorov UL FKKT Številka javnega

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Vorlegeband Keramik Tračni profil za izoblikovanje fug na polietilenski osnovi Za opis izdelka glejte tehničn

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Vorlegeband Keramik Tračni profil za izoblikovanje fug na polietilenski osnovi Za opis izdelka glejte tehničn Tračni profil za izoblikovanje fug na polietilenski osnovi Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV 1.2)

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 Ime izdelka - KOMPOTELA VG 6. - KOMPOTELA VG 68. - KOMPOTELA VG 100.

Prikaži več

1

1 Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka: Dodatek za injekcijsko maso. INJEKTIN F3 Proizvajalec: TKK Proizvodnja

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_ Stran:1/6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Trgovsko ime: Šifra izdelka: PICCOMAT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Interier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: BELINKA INTERIER 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane

Prikaži več

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc Varnostni List DOWN WASH DIRECT ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: DOWN WASH DIRECT Koda izdelka: 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

EN

EN KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 C(2008)4452 ODLOČBA KOMISIJE z dne 13.8.2008 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje za zunanje barve in lake (Besedilo velja

Prikaži več

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 3. 5. 2000 Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 6 1. Identifikacija snovi / pripravka in podatki o dobavitelju: Identifikacija snovi

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih je treba

Prikaži več

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 7. 2. 2002 Ime izdelka: P 55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 4 1. Identifikacija snovi

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc Varnostni List SOFTSHELL PROOF (Wash-In) ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: SOFTSHELL PROOF (Wash-In) Koda izdelka: 45 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

NOVOSTI NA PODROČJU HARMONIZIRANIH STANDARDOV V OKVIRU DIREKTIV NOVEGA PRISTOPA Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST V 6. členu Zako

NOVOSTI NA PODROČJU HARMONIZIRANIH STANDARDOV V OKVIRU DIREKTIV NOVEGA PRISTOPA Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST V 6. členu Zako NOVOSTI NA PODROČJU HARMONIZIRANIH STANDARDOV V OKVIRU DIREKTIV NOVEGA PRISTOPA Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST V 6. členu Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Turbofix Mini Enokomponentna lepilna pena za lepljenje izolacijskih plošč Za opis izdelka glejte tehnični lis

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Turbofix Mini Enokomponentna lepilna pena za lepljenje izolacijskih plošč Za opis izdelka glejte tehnični lis Enokomponentna lepilna pena za lepljenje izolacijskih plošč Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV 1.2)

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 20.12.2017 SWD(2017) 484 draft DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE Merila EU za zelena javna naročila za barve, lake in cestne oznake SL SL Merila EU za zelena javna naročila za

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder Toplotnoizolacijska plošča iz mehkih lesnih vlaken po EN Za opis izd

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder Toplotnoizolacijska plošča iz mehkih lesnih vlaken po EN Za opis izd Toplotnoizolacijska plošča iz mehkih lesnih vlaken po EN 13171 Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV

Prikaži več

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 28. septembra o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/ Evropskega parlamen

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 28. septembra o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/ Evropskega parlamen 1.10.2018 L 245/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1461 z dne 28. septembra 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc Varnostni List BALZAM ZA USNJE ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: BALZAM ZA USNJE Koda izdelka: 86 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o L 335/52 Uradni list Evropske unije 14.12.2013 SKLEP KOMISIJE z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Dišava za pomivalni stroj z vonjem

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti StoPrep Sil Silikatno sredstvo za temeljni premaz na notranjem območju, brez konzervansov Za opis izdelka glejte

Podatkovni list o okoljski trajnosti StoPrep Sil Silikatno sredstvo za temeljni premaz na notranjem območju, brez konzervansov Za opis izdelka glejte Silikatno sredstvo za temeljni premaz na notranjem območju, brez konzervansov Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2018) Stopnja

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne 3. marca o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/ Evropskega parlamenta in L 58/14 SL UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/378 z dne 3. marca 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi (Besedilo velja za

Prikaži več

MSDS

MSDS VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 8 NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK Revizija št:/ 1 Datum izdaje:09-06-17 Izpisano:09-06-17 1. Identifikacija snovi/zmesi

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in L 180/10 17.7.2018 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1002 z dne 16. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153 za razjasnitev in poenostavitev postopka korelacije ter njegovo prilagoditev

Prikaži več

8_ICPx

8_ICPx INŠTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR PULP AND PAPER INSTITUTE Vpliv dizajna na reciklabilnost papirne embalaže Matej Šuštaršič, Janja Zule GZS, 12.12.2014 Vsebina - Kaj je (eko)dizajn? - Pomen recikliranja papirja

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti StoLevell Duo Mineralna lepilna in armirna malta/podomet Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo)

Podatkovni list o okoljski trajnosti StoLevell Duo Mineralna lepilna in armirna malta/podomet Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Mineralna lepilna in armirna malta/podomet Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV 1.2) barve in premazi

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne novembra o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnim

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne novembra o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnim L 356/520 PRIPOROČILA PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 18. novembra 2014 o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnimi parametri tehničnih specifikacij za interoperabilnost

Prikaži več

Microsoft Word - AESA ENSL.doc

Microsoft Word - AESA ENSL.doc Predlog UREDBA KOMISIJE (ES) št. / z dne [ ] o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Državni izpitni center *M1180314* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola Modul gradbeništvo NAVODILA ZA OCENJEVANJE Četrtek, 14. junij 01 SPLOŠNA MATURA RIC 01 M11-803-1-4 IZPITNA POLA Modul gradbeništvo

Prikaži več

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Vsebuje: zmes: trinatrijev 4-benzoilamino-6-(6-etensulfonil-1-sulfatonaftalen-2-ilazo)-5-hidroksinaftalen-2,7-

Prikaži več

Global document template

Global document template S T R N J E N E S M E R N I C E Zahteve za snovi v izdelkih Ta dokument je zasnovan tako, da na preprost način pojasni glavne zahteve za snovi v izdelkih Različica 3.0 December 2017 2 Različica 3.0 december

Prikaži več

XIAMETER(R) VARNOSTNI LIST V skladu z 31. členom in Prilogo II Uredbe ES o REACH Različica: 2.0 Datum dopolnjene izdaje Nadomešča datum: 20

XIAMETER(R) VARNOSTNI LIST V skladu z 31. členom in Prilogo II Uredbe ES o REACH Različica: 2.0 Datum dopolnjene izdaje Nadomešča datum: 20 PMX-0210 SILICONE FLUID 100 CS 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE 1.1 Ime proizvoda : PMX-0210 SILICONE FLUID 100 CS 1.2 Identifikacija uporabe : Sredstva za prenos toplote Maziva in aditivi Sredstva

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 453/2010 z dne 20. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji,

Uredba Komisije (EU) št. 453/2010 z dne 20. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, 31.5.2010 Uradni list Evropske unije L 133/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE UREDBA KOMISIJE (EU) št. 453/2010 z dne 20. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Tophybrid Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Koda: 479842 BELINKA TOPHYBRID 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi

Prikaži več

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc VARNOSTNI LIST Stran: 1 / 7 Datum izdaje: julij 2013 Datum revidirane izdaje: sept.2017 Verzija: 05 MEGAMAX detergent za ročno pomivanje posode ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov Delavnica: Kako ravnati z odpadki iz polimernih

Prikaži več

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba:

Prikaži več

PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri Parameter Mejna vrednost parametra (štev

PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri Parameter Mejna vrednost parametra (štev PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri (število/100 ml) Escherichia coli (E. coli) 0 Enterokoki 0 Zahteve za vodo, namenjeno za pakiranje:

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

SANTE/10865/2017-EN

SANTE/10865/2017-EN EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.11.2017 C(2017) 7431 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 10.11.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2010

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

untitled

untitled Okna Okna, zastekljena vrata in strešna okna Seznam proizvodov za zelena javna naročila Zeleno javno naročanje je prostovoljno. Na tem seznamu proizvodov so povzeta merila za zelena javna naročila, oblikovana

Prikaži več

d.d.

d.d. VARNOSTNI LIST JUBOCID Stran 1/6 Datum izdaje 10. 02.2009 Verzija 07 1. IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Trgovsko ime pripravka: Tehnično ime, uporaba: Proizvajalec/dobavitelj: Nujni primeri

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

3_Mauko A. Zakonodaja o gradbenih proizvodih

3_Mauko A. Zakonodaja o gradbenih proizvodih Od odpadkov do gradbenih proizvodov - Zakonodaja o gradbenih proizvodih dr. Alenka Mauko 1 in Marjan Japelj 2 1 Laboratorij za betone, kamen in reciklirane materiale 2 Certifikacijska služba Zavod za gradbeništvo

Prikaži več

MEKOL.pdf

MEKOL.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. IDENTIFIKATOR IZDELKA Trgovsko ime MEKOL 1.2. POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE UPORABE Pomembne identificirane

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.2.2019 C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 19.2.2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

MQ LANENO OLJE.pdf

MQ LANENO OLJE.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime Kemijsko ime Olje iz lanenega semena (CAS: 8001261, EC: 2322786) REACH Registracijska številka chemius.net/cqs75

Prikaži več

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij Stran 1/7 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: PER BAGNO ANTISTATIC 1.2. Uporaba snovi ali pripravka: detergent za kopalnice 1.3. Podatki o dobavitelju:

Prikaži več

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK Datum izdaje: 28.7.2016 Datum obdelave: 28.7.2016 Verzija: 4.00 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : ESTA Kieserit M ESTA Kieserit fine ESTA

Prikaži več

MEKOL 1001_P.pdf

MEKOL 1001_P.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. IDENTIFIKATOR IZDELKA Trgovsko ime MEKOL 1001/P 1.2. POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE UPORABE Pomembne identificirane

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od ta

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od ta L 92/16 Uradni list Evropske unije 30.3.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani,

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : 291180 V001.2 predelano dne: 04.08.2014 Datum tiskanja: 07.05.2015 ODDELEK 1: Identifikacija

Prikaži več

Microsoft Word - PARKETOLIT 1554A SL.doc

Microsoft Word - PARKETOLIT 1554A SL.doc Datum zadnje revidirane izdaje: 14.01.2013 Zamenjuje izdajo: / VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN DRUŽBE / PODJETJA: Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka:

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK 1 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikacija snovi ali pripravka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe PREMAZ ZA TLA 1.3 Podatki o proizvajalcu

Prikaži več

B 200 S

B 200 S 1. Identifikacija zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka 1.2. Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane uporabe Izpiralno sredstvo za profesionalno, strojno uporabo 1.3. Podrobnosti

Prikaži več

1

1 INA Sjaj za gume Stran 1 od 9 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN PODATKI O DRUŽBI / PODJETJU 1.1. Identifikacija izdelka - Naziv izdelka: INA Sjaj za gume - Kemijski naziv izdelka: - - Številka registracije:

Prikaži več

EASA NPA Template

EASA NPA Template Evropska agencija za varnost v letalstvu Mnje št. 06/2013 Kritič naloge vzdrževanja POVEZANI NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10.6.2013 Povzetek V mnju je obravnavano vprašanje varnosti, povezano s tveganjem

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o dolo

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o dolo EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 22.10.2018 C(2018) 6828 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 22.10.2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)

Prikaži več