Glava MOP

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Glava MOP"

Transkripcija

1 V skladu s 18. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (UL RS, št. 88/2011, 8/2012 in 108/2013), je izvajalec gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občin Sežana, Hrpelje Kozina, Divača in Komen Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana pripravil: PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PAVINSKE ODPADNE VODE ZA OBDOBJE (oktober 2014) ZA OBMOČJE OBČINE SEŽANA Pripravil: Vodja sektorja odpadnih vod Peter Švagelj, univ.dipl.inž.grad. Direktor: Peter Fabiani, univ.dipl.inž.gradb. Sežana, oktober 2014

2 KAZALO: 1. OSNOVNI POTKI 1.1. POTKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE 1.2. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE SEZNAM OBČIN SEZNAM AGLOMERACIJ 1.3. PREDPISI, KI DOLOČAJO NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 2. NASELJA IN ŠTEVILO PREBIVALCEV, KATERIM SE ZAGOTAVLJAJO STORITVE JAVNE SLUŽBE 2.1 POTKI O NASELJIH 2.2 POTKI O ŠTEVILU PREBIVALCEV 3. DOLŽINA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA 4. KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE 4.1 KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE V UPRAVLJANJU 4.2 PREVZEM BLATA IZ KČN 4.3 PREVZEM BLATA IZ MKČN 4.4 OBDELAVA, PREDELAV IN ODSTRANJEVANJE BLATA 5. GREZNICE 5.1 POTKI O NEPRETOČNIH GREZNICAH 5.2 POTKI O OBSTOJEČIH GREZNICAH 5.3 POGOSTOST PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN 5.4 OBVEŠČANJE UPORABNIKOV 5.5 VOZILA IN OPREMA ZA PRAZNJENJE GREZNIC 6. DELOVNA MESTA 7. KOLIČINE KOMUNALNE ODPADNE VODE 7.1 POTKI O KOLIČINI KOMUNALNE ODPADNE VODE, KI NASTAJA NA OBMOČJU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 7.2 POTKI O CELOTNI KOLIČINI INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE, KI SE ODVAJA V JAVNO KANALIZACIJO 7.3 NAPRAVE, KI ODVAJAJO INDUSTRIJSKO ODPADNO VODO V JAVNO KANALIZACIJO 8. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KANALSKIH VODOV 9. UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE KOLIČIN PAVINSKE ODPADNE VODE 10. PREDVIDENI STROŠKI PROGRAMA 11. VZPOSTAVLJENE EVIDENCE PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PAVINSKE VODE Stran: 2/12

3 II. PODROBNEJŠA VSEBINA PROGRAMA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PAVINSKE VODE 1. OSNOVNI POTKI 1.1 POTKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE Tabela 1: Podatki o izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode NAZIV: KRAŠKI VODOVOD SEŽANA D.O.O. NASLOV: BAZOVIŠKA CESTA 6, 6210 SEŽANA ID DDV: SI ODGOVORNA OSEBA: PETER FABIANI, UNIV.DIPL.INŽ.GRAD. KONTAKTNA OSEBA: PETER ŠVAGELJ, UNIV.DIPL.INŽ.GRAD. TELEFONSKA ŠT: 05/ E-POŠTA: INFO@KRASKI-VODOVOD.SI ORGANIZACIJSKA OBLIKA IZVAJALCA 1 JAVNO PODJETJE JAVNE SLUŽBE: * *Opomba: Organizacijska oblika v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993): 1 JAVNO PODJETJE 2 REŽIJSKI OBRAT 3 KONCESIONIRANA GOSPORSKA JAVNA SLUŽBA 1.2 OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE SEZNAM OBČIN Tabela 2: Seznam občin IME OBČINE ID OBČINE OBČINA SEŽANA 111 OBČINA DIVAČA 019 OBČINA HRPELJE - KOZINA 035 OBČINA KOMEN 049 V mestu Sežana izvajamo javno službo odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, čiščenje pa opravlja koncesionar Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana. V ostalih naseljih občine Sežana in v drugih naštetih občinah pa opravlja obe službi Kraški vodovod Sežana d.o.o. PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PAVINSKE VODE Stran: 3/12

4 1.2.1 SEZNAM AGLOMERACIJ Seznam identifikacijskih številk aglomeracij: Občina Sežana ZAP. ŠT. IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA AGLOMERACIJE PREDPISI, KI DOLOČAJO NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE Tabela 3: Občinski predpisi OBČINA SEŽANA MID OBČINE 111 PREDPIS O DOLOČITVI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE TUM OBJAVE OBJAVA Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Sežana UL RS 73/1998 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v občini Sežana UL RS 102/2000 Odlok o javni kanalizaciji v občini Sežana UL RS 56/ UL RS 25/2001 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javni UL RS 101/2001 kanalizaciji v občini Sežana UL RS 50/2002 Sklep o odvajanju komunalnih in padavinskih voda UL RS 65/2002 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o UL RS 13/2008 Pogodba o prenosu gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda NASELJA IN ŠTEVILO PREBIVALCEV, KATERIM SE ZAGOTAVLJAJO STORITVE JAVNE SLUŽBE Podatki o naseljih se zbirajo in vodijo na upravi KVS d.o.o. Sežana v programu INKASSO, podatke (projekte izvedenih del v pisni in elektronski obliki) so dolžni investitorji predati po uspešno opravljenem tehničnem pregledu in pridobljenem uporabnem dovoljenju. Investitor je dolžan o spremembah projekta med izvajanjem projektov obvestiti bodočega upravljavca KVS d.o.o. Sežana, prav tako je investitor dolžan po pridobitvi uporabnega dovoljenja za objekt zapisniško predati v upravljanje upravljavcu. Do predaje objektov v upravljanje mora investitor sam voditi vso potrebno dokumentacijo in ustrezno vzdrževati in upravljati objekte. Upravljavec mora po prevzemu objekta v upravljanje le-tega vnesti v kataster in predpisane PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PAVINSKE VODE Stran: 4/12

5 evidence. V sklopu te naloge je tudi vodenje evidence naselij, kjer se zagotavljajo storitve javne službe. KVS d.o.o. Sežana po tem programu izvaja javne storitve naslednjim naštetim naseljem v občini Sežana: 2.1 POTKI O NASELJIH Tabela 4: Seznam naselij OBČINA MID OBČINE IME NASELJA MID NASELJA ŠT. PREB. V NASELJU Sežana Avber Sežana Bogo Sežana Brestovica pri Povirju Sežana Brje pri Koprivi Sežana Dane pri Sežani Sežana Dobravlje Sežana Dol pri Vogljah Sežana Dolenje Sežana Dutovlje Sežana Filipčje Brdo Sežana Godnje Sežana Gorenje pri Divači Sežana Gradišče pri Štjaku Sežana Gradnje Sežana Grahovo Brdo Sežana Griže Sežana Hribi Sežana Jakovce Sežana Kazlje Sežana Kopriva Sežana Kosovelje Sežana Krajna vas Sežana Kregolišče Sežana Kreplje Sežana Križ Sežana Krtinovca Sežana Lipica Sežana Lokev Sežana Mahniči Sežana Majcni Sežana Merče Sežana Nova vas Sežana Orlek Sežana Plešivica Sežana Pliskovica Sežana Podbreže Sežana Poljane pri Štjaku Sežana Ponikve Sežana Povir Sežana Prelože pri Lokvi Sežana Pristava Sežana Raša Sežana Ravnje Sežana Razguri Sežana Sela Sežana Selo Sežana Senadolice Sežana Sežana PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PAVINSKE VODE Stran: 5/12

6 Sežana Skopo Sežana Stomaž Sežana Šepulje Sežana Šmarje pri Sežani Sežana Štjak Sežana Štorje Sežana Tabor Sežana Tomaj Sežana Tublje pri Komnu Sežana Utovlje Sežana Veliki Dol Sežana Veliko Polje Sežana Voglje Sežana Vrabče Sežana Vrhovlje Sežana Žirje (Vir: MOP, Statistični zavod Slovenije) 2.1 POTKI O ŠTEVILU PREBIVALCEV Podatki o številu prebivalcev po naseljih so zajeti v Tabeli 4 (Poglavje 2.1) Tabela 5: Število prebivalcev ŠTEVILO ŠTEVILO ŠTEVILO PREBIVALCEV, PREBIVALCEV, PREBIVALCEV, ZA ZA KATERE SE ZA KATERE SE ŠTEVILO KATERE SE IZVAJAJO ŠT. IZVAJA STAVB, IZVAJAJO STORITVE STORITVE OBČINA PREBIVALCEV ODVAJANJE PRIKLJUČENIH PRAZNJENJA PREVZEMA V OBČINI KOMUNALNE NA JAVNO NEPRETOČNIH BLATA IZ MALIH ODPADNE KANALIZACIJO GREZNIC OZIROMA KOMUNALNIH VODE V JAVNO OBSTOJEČIH ČISTILNIH KANALIZACIJO GREZNIC NAPRAV SEŽANA DOLŽINA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA Evidence in podatki o kanalizacijskih vodih, ki so v upravljanju KVS d.o.o. Sežana, se zbirajo v tiskani in elektronski obliki ter vnaša v GIS program, za vodenje digitalnih prostorskih podatkov. Sistem je v stalnem dopolnjevanju. KVS d.o.o upravlja in vzdržuje približno 29 km kanalizacijskega omrežja s 14 malimi črpališči ter enim večjim prečrpališčem. V naselju Sežana je zgrajeno kanalizacijsko omrežje v Ogradah, kjer še ni pridobljeno uporabno dovoljenje, zato so podatki o dolžini omrežja nepopolni. Tabela 6: Dolžina kanalizacijskega sistema OBČINA DOLŽINA KANALSKIH VODOV SEKUNRNEGA IN PRIMARNEGA OMREŽJA, KI GA DOLŽINA KANALSKIH VODOV ZA ODVAJANJE PAVINSKE VODE [m] DOLŽINA MEŠANEGA KANALIZACIJSK EGA SISTEMA [m] DOLŽINA LOČENEGA KANALIZACIJSK EGA SISTEMA [m] UPRAVLJA [m] SEŽANA PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PAVINSKE VODE Stran: 6/12

7 4. KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE 4.1 KOMUNALNE ČISTILNE V UPRAVLJANJU Izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za mesto Sežana, izvaja koncesionar Petrol d.d. Ljubljana z upravljanjem Centralne čistilne naprave Sežana (CČN Sežana). V mestu Sežana KVS d.o.o izvaja samo službo odvajanja odpadne in padavinske vode. Tabela 7: Komunalne čistilne naprave ID KČN X Y ALI JE KČN OPREMJENA ZA SPREJEM IN ODBELAVO BLATA Z DRUGIH ČN? [/NE] da 4.2 PREVZEM BLATA IZ KČN Na čistilni napravi Sežana je nameščena naprava za dehidracijo blata (Priloga 1) 4.3 PREVZEM BLATA IZ MKČN Izvajalec javne službe bo zagotavljal samo prevzem blata iz obstoječih greznic in malih čistilnih naprav najmanj enkrat na tri leta pri uporabniku. (Priloga 2). 4.4 OBDELAVA, PREDELAVA IN ODSTRANJEVANJE BLATA Obdelavo, predelavo in odstranjevanje blata izvaja koncesionar ČN Sežana Petrol d.d. 5. GREZNICE 5.1 POTKI O NEPRETOČNIH GREZNICAH KVS d.o.o. zagotavlja praznjenje nepretočnih greznic na področju občine Sežana, kjer ni zagotovljenega priključka na javno kanalizacijsko omrežje, redno, skladno s Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode in občinskim odlokom, kjer se opravlja služba. Na območju, ki ga pokriva KVS d.o.o. ni zabeleženih nepretočnih greznic. Stroški praznjenja nepretočnih greznic se za naselje Sežana skladno z Odlokom o javni kanalizaciji v občini Sežana ne obračunavajo, za ostala naselja pa se obračunavajo po veljavnem ceniku KVS d.o.o.sežana. Obračun odvajanja in čiščenja grezničnih odpadnih vod v naselju Sežana (tisti ki niso priklopljeni na javno kanalizacijo) praznjenja se plačuje mesečno na računu porabe vode. (Priloga 4) 5.2 POTKI O OBSTOJEČIH GREZNICAH Podatki o praznjenju greznic se vodijo s programom INKASSO in se nahajajo na sedežu podjetja. 5.3 POGOSTOST PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN KVS d.o.o. zagotavlja prevzem blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav na področju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana, ki nimajo PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PAVINSKE VODE Stran: 7/12

8 zagotovljenega odtoka v javno kanalizacijsko omrežje skladno s Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode. Praznjenje se izvaja na poziv. Ko bodo programi praznjenja in čiščenja greznic potrjeni s strani občin, pa se bo praznjenje izvajalo po potrjenih programih in intervencijsko na klic. Program praznjenj bo potrebno vsako leto obnavljati, saj se bodo po letu 2015, ko bo obvezna zamenjava obstoječih greznic s malimi čistilnimi napravami, količine izčrpanega blata bistveno zmanjšale. Število greznic se bo zmanjšalo tudi po izgradnji javnih kanalizacijskih sistemov v naseljih, kjer je ta gradnja predvidena. Priložen je predviden terminski plan po naseljih. (Priloga 6) 5.4 OBVEŠČANJE UPORABNIKOV Obveščanje javnost se bo vršilo preko lokalnih glasil občine, s pisnimi obvestili na domači naslov ter preko spletnih strani KVS d.o.o. Za obveščanje se uporabi aktualen medij ter v obsegu, ki je pogojen s pomembnostjo obvestila. 5.5 VOZILA IN OPREMA ZA PRAZNJENJE GREZNIC KVS d.o.o. ima za opravljanje dejavnosti praznjenja greznic naslednjo opremo: Specialno vozilo za praznjenje greznic ML 130 E21 (tovorno vozilo EUROCARGO IVECO z nadgradnjo za čiščenje greznic ATRIK FE06). Za praznjenje nedostopnih greznic, ter čiščenje fekalne in meteorne kanalizacije, se poslužujemo različnih podizvajalcev, kateri imajo posebej opremljena vozila (kanal-jet). Planirati je potrebno nabavo posebnega vozila, s katerim se bi rešili posluževanja storitev pri zunanjih podizvajalcih ter zagotovili redno čiščenje in pranje javnega kanalizacijskega sistema odpadnih in meteornih vod ter kot pomoč pri izvajanju operativnega programa praznjenja greznic in malih čistilnih naprav. 6.0 DELOVNA MESTA V sektorju odpadnih voda je trenutno zaposlenih 8 oseb(ena oseba delno). Poleg vodje sektorja in administratorke, imamo dva šoferja na kamionu - praznjenje greznic in malih čistilnih naprav, dva delavca pokrivata področje občin Sežana in Komen ter dva delavca na območju občine Divača in Hrpelj-Kozine. Delavci opravljajo vsa dela na kanalizacijskih sistemih (pregledi, kontrole, delni servis črpališč), ter vsa vzdrževalna dela na čistilnih napravah. Po potrebi nudijo pomoč tudi pri zamenjavi šoferjev (v času dopustov, bolezni). Vodja sektorja in administratorka skrbita za izvajanje javne službe ter vodita vse potrebne evidence: o stavbah, kjer izvajamo storitev javne službe; načinu, vrsti in obsegu njenega izvajanja; o uporabnikih storitev javne službe; javnih kanalizacijskih sistemih; iztokih iz javnih kanalizacijskih sistemov; dolžini sekundarnega kanalizacijskega omrežja javne kanalizacije; komunalnih in skupnih čistilnih napravah; kanalizacijskih priključkih, obstoječih greznicah, malih komunalnih čistilnih napravah z zmogljivostjo manjšo od 50 PE; malih komunalnih čistilnih napravah; napravah, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo; prevzemu komunalne odpadne vode in blata iz obstoječih greznic ter komunalnih in skupnih čistilnih naprav, ki niso opremljene za obdelavo blata; poročilih o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu oziroma ocenah obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE; poročilih o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki jih upravljajo; količinah obdelanega, predelanega in odstranjenega blata iz komunalnih ali PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PAVINSKE VODE Stran: 8/12

9 skupnih čistilnih naprav; vzdrževanju in čiščenju javne infrastrukture, namenjene izvajanju javne službe in stroških in cenah obveznih storitev javne službe. 7. KOLIČINE ODPADNE VODE 7.1 POTKI O KOLIČINI KOMUNALNE ODPADNE VODE, KI NASTAJA NA OBMOČJU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE OBČINA SKUPNA KOLIČINA ODPADNE VODE (m3) IZ INDUSTRIJSKIH DEJAVNOSTI [m3] Sežana POTKI O KOLIČINI INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE, KI SE ODVAJA V JAVNO KANALIZACIJO Vključeno v točki NAPRAVE, KI ODVAJAJO INDUSTRIJSKO ODPADNO VODO V JAVNO KANALIZACIJO Industrijske odpadne vode, na območju zgrajene javne kanalizacije ni. 8. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KANALSKIH VODOV Za vzdrževanje in čiščenje kanalizacijskega omrežja, ki ga ima KVS d.o.o. v upravljanju, se poslužujemo zunanjih podizvajalcev, saj sami ne premoremo visokotlačnega vozila za čiščenje, prebijanje in izpiranje kanalizacijskih cevi. Za pregled kanalizacijskih cevi se tudi poslužujemo zunanjih podizvajalcev. Na ta način se preverja kvaliteta obstoječe starejše, predvsem betonske kanalizacije. Vse novozgrajena kanalizacija pa je ob predaji v upravljanje pregledana s kamero ter očiščena vseh nečistoč. Odvajanje in čiščenje tehnološke odpadne vode in tiste padavinske vode, ki se odvaja iz površin, ki niso javne površine, se ne šteje za storitev javne službe ne glede na to, če se takšna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi. OPIS DEL Preventivni servisni pregledi črpalk s strani pooblaščenega serviserja Pregled celotnega omrežja Deratizacija kanalizacije Periodične elektro meritve na objektih Čiščenje ponikovalnic na javni kanalizaciji Čiščenje kanalskih vodov Menjava pokrovov jaškov in tesnjenje v primeru ropota Dvigovanje jaškov na koto terena, obnova poškodovanih jaškov TERMINSKI PLAN 2x letno oziroma 1x letno glede na obremenjenost črpališče Po potrebi 2x letno ( po planu ZZV KP) 1x letno Po potrebi V obdobju 5 let se posname celotno omrežje v upravljanju KVS Po potrebi Po potrebi, ob ugotovitvi neustreznega stanja PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PAVINSKE VODE Stran: 9/12

10 Popravilo dotrajanih odsekov kanalizacije Po potrebi (poškodbe ugotovljene pri čiščenju in pregledu kanalov s kamero) Snemanje kanalizacije V obdobju 5 let se posname celotno omrežje v upravljanju KVS Meritve pretokov po potrebi v primeru disfunkcionalnosti Meritve količine porabljene energije 1x mesečno Vzdrževanje objektov, košnja trave na Po potrebi celo leto na osnovi črpališčih, ureditev dovoznih poti, ugotovljenega stanja opreme pri rednih posodobitev elektro krmilne opreme pregledih Preizkus tesnosti kanalizacije z vodo in zapornimi čepi Po potrebi, ob potrebnem ugotavljanju vodotesnosti 8. UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE KOLIČIN PAVINSKE ODPADNE VODE V smislu zmanjševanja količin padavinskih odpadnih voda se kot ukrep izvaja izgradnja ločenih kanalizacijskih sistemov v vseh občinah. Večji poudarek bo potrebno posvetiti objektom na meteornem kanalizacijskem sistemu. 9. UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE KOLIČIN PAVINSKE ODPADNE VODE V smislu zmanjševanja količin padavinskih odpadnih voda se kot ukrep izvaja izgradnja ločenih kanalizacijskih sistemov v vseh občinah. Večji poudarek bo potrebno posvetiti objektom na meteornem kanalizacijskem sistemu (pregledi s kamero, analiza opravljenih pregledov) ter obveščanju in seznanjanju javnosti s problematiko padavinskih voda. 10. PREDVIDENI STROŠKI PROGRAMA Predvideni stroški izvajanja programa odvajanja komunalne in padavinske vode za Občino Sežana so na letni ravni ocenjeni na znesek Za vzdrževanje meteorne kanalizacije nimamo stalnega vira prihodka. Zato se izvajajo samo nujna vzdrževalna dela oziroma po naročilu Občine Sežana. 11. VZPOSTAVLJENE EVIDENCE Tabela 8: Vzpostavljene evidence v skladu z 18. členom Pravilnika EVIDENCA O: VZPOSTAVLJENA NI VZPOSTAVLJENA OPOMBA OPIS STANJA NASELJIH, KJER SE ZAGOTAVLJA STORITVE JAVNE SLUŽBE STAVBAH, KI SO PRIKLJUČENE NA JAVNO KANALIZACIJO STAVBAH, IZ KATERIH SE - Ni takih objektov KOMUNALNA ODPADNA VO ODVAJA V KANALIZACIJO, KI NI JAVNA KANALIZACIJA, IN ČISTI V MALI KOMUNALNI ČISTILNI NAPRAVI ALI ZBIRA V NEPRETOČNI GREZNICI STAVBAH, KATERIH Evidenca se stalno KOMUNALNA ODPADNA VO SE dopolnjuje ODVAJA V MALO KOMUNALNO ČISTILNO NAPRAVO STAVBAH, KATERIH Dokončna evidenca v KOMUNALNA ODPADNA VO SE izdelavi ODVAJA V OBSTOJEČO GREZNICO STAVBAH, KATERIH KOMUNALNA ODPADNA VO SE ZBIRA V NEPRETOČNO GREZNICO Dokončna evidenca v izdelavi PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PAVINSKE VODE Stran: 10/12

11 OBJEKTIH IN NAPRAVAH SEKUNRNEGA IN PRIMARNEGA OMREŽJA KOMUNALNIH, SKUPNIH IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAVAH NAPRAVAH, KI ODVAJAJO INDUSTRIJSKO ODPADNO VODO V JAVNO KANALIZACIJO PRIKLJUČKIH STAVB NA JAVNO KANALIZACIJO CELOTNI KOLIČINI ODVEDENE IN PREČIŠČENE KOMUNALNE ODPADNE VODE CELOTNI KOLIČINI ODVEDENE IN PREČIŠČENE INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE KOLIČINAH OBDELANEGA, PREDELANEGA IN ODSTRANJENEGA BLATA KOLIČINI KOMUNALNE ODPADNE VODE, PREVZETE S PRAZNJENJEM NEPRETOČNIH GREZNIC UTRJENIH POVRŠINAH, ZA KATERE ZAGOTAVLJA ODVAJANJE PAVINSKE VODE IZNIH POTRDILIH IN STROKOVNIH OCENAH PO PREDPISIH, KI UREJAJO EMISIJO SNOVI PRI ODVAJANJU ODPADNE VODE IZ MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV STROŠKIH IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE Evidence vodi koncesionar CČN Sežana (Petrol d.d.) - ne izvajamo Ocena obratovanja MKČN, potrdila o ustreznosti odvajanja in čiščenja odpadne vode. IV. Kontrolni seznam TABELE /NE KOMENTAR Tabela 1 Tabela 2 Tabela 3 Tabela 4 Tabela 5 Tabela 6 Tabela 7 Tabela 8 PRILOGE Priloga 1 Ne Zajeto v Prilogi 3 Priloga 2 Da Priloga 3 Da Priloga 4 NE Evidence se vodi s programom INKASSO na sedežu podjetja Priloga 5 Ne Evidence se vodi s programom INKASSO na sedežu podjetja Priloga 6 Program praznjenja greznic Priloga 7 Ne Priloga 8 Ne Sežana, Peter Fabiani, univ.dipl.inž.gradb. Direktor: PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PAVINSKE VODE Stran: 11/12

12 V skladu s 18. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (UL RS, št. 88/2011, 8/2012 in 108/2013) potrjujem program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za obdobje Sežana, Župan Občine Sežana: Davorin Terčon PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PAVINSKE VODE Stran: 12/12

(Microsoft Word - PROGRAM ODVAJANJA IN \310I\212\310ENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE doc)

(Microsoft Word - PROGRAM ODVAJANJA IN \310I\212\310ENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE doc) JP Komunala d.o.o. Mozirje Praprotnikova ulica 36 3330 M O Z I R J E tel. 03-83-93-650 fax: 03-83-93-660 davčna št. 25344650 transakcijski rač. 03117-1003698134 e-mail: komunala.mozirje@siol.net PROGRAM

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A,

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, 4. 1. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 1. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLU

KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLU KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLUŽBE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev

Prikaži več

Glava MOP

Glava MOP Občina LOVRENC NA POHORJU Spodnji trg 8 2344 Lovrenc na Pohorju Maribor, 15.04.2013 Naš znak: DT- Zadeva: Program čiščenja komunalne odpadne vode Podjetje Nigrad d.d. vam kot izvajalec gosporske lokalne

Prikaži več

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012,

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, 23. 04. 2014 Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008 - UPB2) Odrejam Objavo spodaj navedenih

Prikaži več

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016 OBČINA DORNAVA DORNAVA 135 A 2252 DORNAVA OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA OBMOČJE OBČINE DORNAVA DOKUMENT ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU OBČINE DORNAVA LJUBLJANA, MAREC

Prikaži več

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP):»POSLOVNA CONA«2 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB IN RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAM

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP):»POSLOVNA CONA«2 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB IN RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAM Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP):»POSLOVNA CONA«2 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB IN RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 2.1 Predstavitev investitorja oziroma nosilca projekta

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Javno komunalno podjetje

Javno komunalno podjetje O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA IN ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE NA OBMOČJU OBČINE SODRAŽICA Goriča vas, marec 2019 1. Opis javne službe čiščenja in odvajanja

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK V LETU 2018 z veljavnostjo 1. 1.

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Občina Hrastnik

Občina Hrastnik Številka: 354-56/2018 Hrastnik, 18. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE HRASTNIK ZADEVA: Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranje cen storitev nekaterih obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

Številka: /2017 (700) Datum: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: PREDLOG TEHNIČNEGA PRAVILNIKA O JAVNI KANALIZACIJI NA O

Številka: /2017 (700) Datum: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: PREDLOG TEHNIČNEGA PRAVILNIKA O JAVNI KANALIZACIJI NA O Številka: 35421-2/2017 (700) Datum: 18. 9. 2017 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: PREDLOG TEHNIČNEGA PRAVILNIKA O JAVNI KANALIZACIJI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Pravna podlaga: Zakon

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o emisiji

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 21, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 21, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 21, 9. 10. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 47. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto str. 1 48. Odredba o spremembah

Prikaži več

katja_ _ pdf

katja_ _ pdf 2 KAZALO 1 UVOD... 5 1.1 VSEBINA ELABORATA... 5 1.2 NAMEN IZDELAVE ELABORATA... 6 1.3 DOLOČITEV TRILETNEGA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA... 6 2 IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KRIŽMAN, prof. 1. UVOD Z uveljavitvijo nove Uredbe o

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

Na podlagi 5

Na podlagi 5 PREDLOG: Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 86 / 28. 10. 2011 / Stran 11203 strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb, strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi

Prikaži več

Ime in priimek: Naslov: Razred: Razrednik: Domači telefon: Službeni telefon očeta : Službeni telefon matere:

Ime in priimek: Naslov: Razred: Razrednik: Domači telefon: Službeni telefon očeta : Službeni telefon matere: Ime in priimek: Naslov: Razred: Razrednik: Domači telefon: Službeni telefon očeta : Službeni telefon matere: Sponzorji informatorja: 2 AMBULANTA ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA, STARC PRELC DARJA,

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

OBČINA SEŽANA PARTIZANSKA CESTA SEŽANA PROJEKT: UREDITEV PLOČNIKA V NASELJU ŠMARJE PRI SEŽANI DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

OBČINA SEŽANA PARTIZANSKA CESTA SEŽANA PROJEKT: UREDITEV PLOČNIKA V NASELJU ŠMARJE PRI SEŽANI DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA OBČINA SEŽANA PARTIZANSKA CESTA 4 6210 SEŽANA PROJEKT: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Sežana, maj 2017 Župan Občine Sežana: Davorin Terčon VSEBINA 1. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH

Prikaži več

Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: /2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, Soko

Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: /2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, Soko Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: 354-0008/2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, 25. 2. 2019 Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa  s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA,

POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA, POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA, TRZIN IN CERKLJE NA GORENJSKEM / april 2016 / direktorica

Prikaži več

Microsoft Word - 05

Microsoft Word - 05 URADNO GLASILO O B Č I N E P R E D D V O R Številka 5 Preddvor, 11. junij 2010 LETO XVI 10. *** Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZLS-UPB2, 27/08 odl.

Prikaži več

N O V A G O R I C A d. d. POVZETEK PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE Naziv investicijskega projekta oziroma operacije: OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA Štev

N O V A G O R I C A d. d. POVZETEK PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE Naziv investicijskega projekta oziroma operacije: OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA Štev POVZETEK PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE Naziv investicijskega projekta oziroma operacije: OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA Številka dokumenta: 10848 Nova Gorica, 30.10.2011 Povzetek PIZ-a: Oskrba s pitno

Prikaži več

II.1) V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v pri

II.1) V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v pri II.1) V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: TEHNIČNI PRAVILNIK

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl 1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10,

Prikaži več

LETNO POROČILO 2008

LETNO POROČILO 2008 avtorja] PREDSTAVITEV POSLOVANJA V LETU 2016 Marec 2017 1 ZNAČILNOSTI POSLOVANJA V LETU 2016 Področje cen izvajanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb s področja komunalnih dejavnosti od leta

Prikaži več

AQUAoil LOVILCI OLJ IN MAŠČOB SI

AQUAoil LOVILCI OLJ IN MAŠČOB SI OVICI OJ IN MAŠČOB SI Zaščitimo podtalnico ulovimo onesnaževalce ovilce olj uporabljamo pri ločevanju padavinskih voda od lahkih tekočin v obliki goriv in olj (< od 0,95 kg/l), ki predstavljajo nevarnost

Prikaži več

OBČINA SEŽANA PARTIZANSKA CESTA SEŽANA PROJEKT: UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE V NASELJU DOL PRI VOGLJAH DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PRO

OBČINA SEŽANA PARTIZANSKA CESTA SEŽANA PROJEKT: UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE V NASELJU DOL PRI VOGLJAH DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PRO OBČINA SEŽANA PARTIZANSKA CESTA 4 6210 SEŽANA PROJEKT: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Sežana, maj 2017 Župan Občine Sežana: Davorin Terčon VSEBINA 1. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

Uradni list RS - 094/2014, Uredbeni del

Uradni list RS - 094/2014, Uredbeni del Digitally signed by Petra Skodlar DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, cn=petra Skodlar, serialnumber=1236780514024 Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik  OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA DIPLOMSKO DELO ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC SABINA KOKOL VELENJE, 2

VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA DIPLOMSKO DELO ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC SABINA KOKOL VELENJE, 2 VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA DIPLOMSKO DELO ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC SABINA KOKOL VELENJE, 2017 VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA DIPLOMSKO DELO ODVAJANJE

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 17. 11. 2011 / Stran 12147 št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 11. seji dne 27. 10. 2011 sprejel O D L O K o spremembah Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

IJZ METKA - seznam pogodb in izplačil.xlsx

IJZ METKA - seznam pogodb in izplačil.xlsx Seznam pogodb 1. Javna naročila Vrsta posla Datum sklenitve Pogodbeni partner Pogodbena vrednost Pogodba o dobavi pisarniškega materiala Pogodba o dobavi pogrebnega materiala 14.03.2014 BIROPRODAJA d.o.o.,

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/ uradno prečiščeno besedilo)

Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/ uradno prečiščeno besedilo) Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo) 7. februar2018 Številka: 1/2018 ISSN 1318-1327 OBJAVLJAM

Prikaži več

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE C E N I K STORITEV VELJAVNOST OD 01. 10. 2016 DALJE (VSE CENE SO V EUR) KAZALO 1. OSKRBA S PITNO VODO... 4 1.1. OSKRBA S PITNO VODO POSEBNA STORITEV... 4 1.1.1. Cena vodarine... 4 - za oskrbo s pitno,

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev učinkovitega upravljanja z energijo in primeri dobrih praks v javnih stavbah Nova Gorica, 23.1.2019 Projekt CitiEnGov Tomaž Lozej, GOLEA Nova Gorica Energetski manager Agencija GOLEA opravlja

Prikaži več

Elaborat o oblikovanju cen GJS – Občina Mozirje

Elaborat o oblikovanju cen GJS – Občina Mozirje JP Komunala d.o.o. Mozirje Praprotnikova ulica 36 3330 M O Z I R J E tel. 03-839-36-50 fax: 03-839-36-60 ID ZA DDV: SI 25344650 TRR: 03117-1003698134 e-mail: komunala.mozirje@siol.net ELABORAT O OBLIKOVANJU

Prikaži več

Na podlagi 1. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 86/2012), 17. člena Statuta O

Na podlagi 1. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 86/2012), 17. člena Statuta O Na podlagi 1. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 86/2012), 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Microsoft Word - 26_03_Odlok_oskrba_pitna_voda_dop_predlog_mar10

Microsoft Word - 26_03_Odlok_oskrba_pitna_voda_dop_predlog_mar10 Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06 ZMetD, 66/06-Odl.US, 112/06-Odl.US,

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

(Microsoft Word - NPB - Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmo\350ju Ob\350ine Stra\236a.doc)

(Microsoft Word - NPB - Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmo\350ju Ob\350ine Stra\236a.doc) OPOZORILO! Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o oskrbi s pitno vodo na območju

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2006 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 13

POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2006 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 13 POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2006 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 1310 Ribnica tel.,fax., 01/83-61-138 e-naslov: komunala.ribnica@siol.net

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Microsoft Word - NACRT_JAVNE RAZSVETLJAVE.doc

Microsoft Word - NACRT_JAVNE RAZSVETLJAVE.doc NAČRT JAVNE RAZSVETLJAVE Številka: 354-0019/2009-1 Divača, Marec 2009 KAZALO: 1. UVOD... 1 2. PODATKI O UPRAVLJALCU JAVNE RAZSVETLJAVE... 3 2.1. PODATKI O UPRAVLJALCU... 3 2.2. STATISTIČNI PODATKI... 4

Prikaži več

II-RIS-Primer Seminarske Naloge Redni-LJ

II-RIS-Primer Seminarske Naloge Redni-LJ UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA UPRAVO Študijski program: Visokošolski strokovni program Uprava Prva stopnja (bolonjski) Način študija: redni ČIŠČENJE VOZIL V AVTOPRALNICI Seminarska naloga Predmet:

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl.

Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl. Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl.US, 51/10, 84/10 - Odl.US), 3. in 7. člena Zakona o

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

elaborat 2016 – VARIANTA 1_

elaborat 2016 – VARIANTA 1_ Številka: BZ 02/2016-005-VARIANTA 1 Datum: 29.4. 2016 VARIANTA 1 ENOTNA OMREŽNINA 40% SUBVENCIJA ELABORAT o oblikovanju cene storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO V OBČINAH: BELTINCI, CANKOVA, GORNJI

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

letno poročilo o delu doc

letno poročilo o delu doc POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2005 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 1310 Ribnica tel.,fax., 01/83-61-138 e-naslov: komunala.ribnica@siol.net

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM telefon: 04/ fax: 04/ OCENA

OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM telefon: 04/ fax: 04/ OCENA OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM obcinacerklje@siol.net telefon: 04/ 28 15 800 fax: 04/ 28 15 820 OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI V LETU 2017

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

PS v luci NUV_Mohorko_GZS_

PS v luci NUV_Mohorko_GZS_ Prednostne snovi v luči Načrta upravljanja voda 2009 do 2015 Dr. Tanja Mohorko, uni. dipl. inž. kem. inž. Ljubljana, 03.07.2012 Pregled predstavitve Evropska zakonodaja za področje prednostnih snovi Metodologija

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

TehniĊni pravilnik o javni kanalizaciji

TehniĊni pravilnik o javni kanalizaciji Na podlagi 5. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010) je Občinski svet Občine Kriţevci na svoji 28. redni

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več