Datum:

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Datum:"

Transkripcija

1 LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / telefax: 04 / info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI ŠKOFJA LOKA Pripravil izvajalec gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d., Škofja Loka Škofja Loka, marec 2014 Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Kranju št. vložka: 1/00725/00. Osnovni kapital: ,44 EUR. Ni nevplačanih vložkov. Identifikacijska št. za DDV: SI Matična številka: Transakcijski računi: Gorenjska banka , SKB in LON / 14

2 1. VSEBINA ELABORATA, PRAVNE PODLAGE, NAMEN, IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CEN, ZAVEZANEC ZA IZDELAVO ELABORATA, OPIS DEJAVNOSTI 1.1 Vsebina elaborata V elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Škofja Loka, skladno z metodologijo, ki jo predpisuje Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012, 109/2012). Ob tem upoštevamo določila 26. člena Uredbe, ki določa:»če je izvajalec z občino sklenil koncesijsko pogodbo, v kateri je določen model, po katerem se določi cena uporabe infrastrukture in opravljanja storitev javne službe za čas trajanja koncesije, pred uveljavitvijo Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), se določbe te uredbe zanj ne uporabljajo, razen določbe 15. člena te uredbe.«1.2 Pravne podlage za izdelavo elaborata Elaborat za oblikovanje cen storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Škofja Loka je pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja ZVO-1- UPB6 (Urani list RS, št. 39/2006, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12) ter Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012). 1.3 Namen izdelave elaborata Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja cen izvajanja storitev javne službe, ki se predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu. Sedanje potrjene cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode so bile uveljavljene s Sklepom o cenah vodarine in o cenah za odvajanje komunalnih in odpadnih voda in o cenah čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 16/2004). Elaborat je pripravljen z namenom oblikovanja cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto Izhodišča za oblikovanje cen V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se ločeno oblikujejo in obračunavajo cene za storitve javne službe skladno z Uredbo: Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, Odvajanje padavinske odpadne vode s streh, Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, Čiščenje padavinske odpadne vode s streh. Cena storitev po Uredbi vključuje: Neposredne stroške materiala in storitev, 2 /14

3 Neposredne stroške dela, Druge neposredne stroške Splošne proizvajalne stroške, Splošne nabavno-prodajne stroške, Splošne upravne stroške, Obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, Neposredne stroške prodaje, Stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube, Druge poslovne odhodke in Donos Omrežnina vključuje: Stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, Stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, Stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost ali povzročeno škodo, Odhodke financiranja, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe. Lokalna skupnost lahko subvencionira najemnino javne infrastrukture iz proračuna občine, vendar samo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti. Cene storitve javne službe med uporabniki ali skupinami uporabnikov ne smejo biti različne. 1.5 Zavezanec za izdelavo elaborata Ceno storitve javne službe oskrbe s pitno vodo za območje občine Škofja Loka predlaga izvajalec: Naziv: LOŠKA KOMUNALA, oskrba z vodo in plinom, d.d., Škofja Loka Naslov: Kidričeva cesta 43a, 4220 Škofja Loka Matična številka: Davčna številka: Šifra dejavnosti: Opis dejavnosti javne službe odvajanje in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode Loška komunala, d.d. Škofja Loka kot izvajalec javne gospodarske službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, preko enega kanalizacijskega sistema s petimi črpališči, ki se zaključuje s Centralno čistilno napravo Škofja Loka, odvaja in čisti komunalno in padavinsko odpadno vodo od cca uporabnikov v občini Škofja Loka. Letno na tem območju odvede in obračuna preko m 3 odpadne vode. V okviru storitev javne službe upravljavec javne kanalizacije zagotavlja: Vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh in javnih površin, Prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter obstoječih greznic pri uporabniku storitev ter obdelavo prevzetega blata najmanj enkrat na tri leta, Prve meritve in obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave 3 /14

4 Izdelavo načrta ravnanja z blatom, Ravnanje z blatom komunalnih čistilnih naprav, skladno z načrtom Vzdrževanje in čiščenje javnega omrežja za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, Obveščanje uporabnikov o izvajanju storitev javne službe, Kontroliranje novozgrajenih kanalizacijskih priključkov in po potrebi celotne interne kanalizacije, Izvajanje javna pooblastila, Izvajanje nadzora nad priključevanjem na javno kanalizacijo in vodenje evidence o uporabnikih, skladno z veljavnimi predpisi, Redno obračunavanje storitve javne službe, posebnih storitev in drugih s predpisi določenih dajatev, Izvajanje drugih obveznosti iz odloka in koncesijske pogodbe. 2. KALKULACIJA CEN ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje Predračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje ni pripravljena v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, saj gre za prvi elaborat. Obračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje (za leto 2013) je m 3 2. Predračunski in obračunski stroški opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje Predračunski stroški opravljenih storitev za preteklo leto niso pripravljeni v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, saj gre za prvi elaborat. Stroški koncesionarja, ki je bil izbran na javnem razpisu, se upoštevajo skladno s 26. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja. Obračunski stroški opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje (leto 2013) znašajo , Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje Predračunska cena opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje ni pripravljena v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, saj gre za prvi elaborat. Potrjena cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je v veljavi od /14

5 4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih Skladno s 27. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, elaborat ne vsebuje primerjave obračunskih cen posamezne javne službe z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, ki jih objavi ministrstvo, pristojno za okolje, ker ministrstvo podatkov še ni objavilo. 5. Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih Skladno s 27. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, elaborat ne vsebuje primerjave potrjenih cen posamezne javne službe s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, ki jih objavi ministrstvo, pristojno za okolje, ker ministrstvo podatkov še ni objavilo. 6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji Skladno s 27. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, elaborat ne vsebuje primerjave obračunske cene posamezne javne službe s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, ki jih objavi ministrstvo, pristojno za okolje, ker ministrstvo podatkov še ni objavilo. 7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode Izvajalec storitve javne službe izvaja na podlagi javnega razpisa iz leta 1998, ko je bil kot najugodnejši ponudnik izbran za izvajalca javne službe. Občina Škofja Loka je z izvajalcem sklenila koncesijsko pogodbo za izvajanje storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Skladno s 27. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja elaborat ne vsebuje primerjave izvajalca javne službe s povprečjem panoge. 8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje Predračunska količina odvedene komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014 znaša m Predračunski stroški opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje Predračunski stroški opravljenih storitev odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014 so predstavljeni v tabeli 1 in znašajo ,82 za opravljanje storitve in ,52 stroški javne infrastrukture. Vzrok za povečanje predračunskih stroškov je povečanje stroškov najemnine javne infrastrukture in povečanje odhodkov financiranja. 10. Obseg poslovno potrebnih sredstev za izvajanje storitev javne službe 5 /14

6 Obseg poslovno potrebnih sredstev je obveznost izvajalca iz ponudbene cene. 11. Prikaz razdelitev splošnih stroškov v skladu s 10. členom Uredbe Razdelitev splošnih stroškov na dejavnosti javnih služb je izvedena skladno s sodili, sprejetimi v poslovnem načrtu izvajalca javne službe. 12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje V preteklem obračunskem obdobju, v letu 2013, ni bilo v okviru javne službe odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode ustvarjenih prihodkov od posebnih storitev. Glede na usmeritev Občine Škofja Loka, da se cene posebnih storitev izenačijo s ceno storitev javne službe oskrba s pitno vodo, prihodkov iz posebnih storitev ne planiramo. 13. Donos na vložena poslovno potrebna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca ne opredeljujemo, saj so poslovno potrebna sredstva obveznost izvajalca iz ponudbene cene. 14. Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje V letu 2013 so storitve zaposlenih izvajali zaposleni izvajalca, in so obveznost izvajalca iz ponudbene cene. V letu 2014 mora izvajalec zagotoviti ustrezno in potrebno število zaposlenih glede na obseg dela in iz ponudbene cene. 15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture Na podlagi posredovanih podatkov o višini predvidenih stroškov, ki jih je v dopisu v zadevi: Podatki za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, št /2014 z dne in v kasnejših elektronskih sporočilih z dne: , , , napovedala Občina Škofja Loka, za izračun omrežnine za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, planiramo strošek amortizacije obstoječega kanalizacijskega omrežja v višini ,64, in strošek najemnine novih investicij v višini ,49, strošek zavarovanja v višini 902,18. Na podlagi podatkov, posredovanih iz Občine Škofja Loka, bo namreč v letu 2014 zaključena gradnja novih odsekov kanalizacijskega omrežja, in sicer: Zbirni kanal Trata Zbirni mestni kanal. 16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe 6 /14

7 Javna infrastruktura za izvajanje javne službe odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode je izkoriščena 100%. 17. Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje Predračunska cena izvajanja storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje, za leto 2014 znaša 0,174 /m 3. Predračunska cena javne infrastrukture za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode omrežnina za leto 2014 znaša 2,3348 /enoto vodomera na mesec. Predračunske cene omrežnine glede na velikost vodomerov, vgrajenih na območju občine Škofja Loka, pomnožene z ustreznimi faktorji povečanja, predpisanimi z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, so prikazane v tabeli Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah Vsi stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi. Za namen razporejanja stroškov in prihodkov po dejavnostih in po občinah, imamo v podjetju oblikovana poslovnoizidna mesta, znotraj njih pa stroškovna mesta. Vsi stroški in vsi prihodki se razvrščajo in evidentirajo na ustrezna stroškovna mesta, glede na to, kje in zakaj so nastali. Tabela 1: Prikaz predračunskih stroškov javne službe za leto 2014, upoštevaje 26. člen Uredbe Struktura stroškov po Uredbi: ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 1. Cena javne infrastrukture (omrežnina) 1.a REALIZACIJA 2013 PLAN 2014 Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture , ,13 Obstoječa javna infrastruktura (str. koncedenta pri koncesionarju) , ,64 Nove investicije predane v najem v letu 2014 (str. pri koncedentu) , ,49 1.b Stroški zavarovanja javne infrastrukture (str. pri koncedentu) 902,18 1.c Odhodki financiranja (str. pri koncedentu) 8.806, ,21 SKUPAJ 1: , ,52 7 /14

8 2. Cena opravljanja storitev javne službe 2.a Neposredni stroški materiala in storitev (od tega) , ,68 Stroški materiala (str. koncedenta pri koncesionarju) 1.457, ,08 Stroški storitev (str. koncedenta pri koncesionarju) 7.868, ,52 Stroški energije (str. koncedenta pri koncesionarju) 3.917, ,09 stroški obratovanja (str. pri koncedentu) 239, ,00 2.b Stroški koncesionarja (str. koncedenta pri koncesionarju) , ,48 2.c Obresti za financiranje JS 2.d Drugi poslovni odhodki (str. koncedenta pri koncesionarju) 440,66 440,66 SKUPAJ 2: , ,82 SKUPAJ , ,34 količina prodane pitne vode (m3) , ,00 cena opravljanja storitve /m 3 0,1602 0,1747 Tabela 2: Predračunske cene omrežnine odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera, izračunane skladno s 17. členom Uredbe dimenzija vodomera faktorji znesek omrežnine na vodomer ( /mesec) DN 13 1,00 2,3348 DN 20 1,00 2,3348 DN 25 3,00 7,0044 DN 30 3,00 7,0044 DN 40 10,00 23,3480 DN 50 15,00 35,0220 DN 65 30,00 70,0440 DN 80 50,00 116,7400 DN ,00 233,4800 DN ,00 466, /14

9 Cenik izvajanja javne službe odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode Storitev enota Cena v Eur 1. CENA STORITVE m 3 0,1747 a. Omrežnina/premer vodomera DN 20 kom/mes 2, <DN<40 kom/mes 7, DN<50 kom/mes 23, DN<65 kom/mes 35, N<80 kom/mes 70, DN<100 kom/mes 116, DN<150 kom/mes 233, DN kom/mes 466,9600 Zaključek - predlog: Iz elaborata za oblikovanje cen storitev gospodarske javne službe odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Škofja Loka, za leto 2014, izhaja, da: - je predračunski strošek storitve, za 12,5 % višji od obračunskega stroška storitve - je predračunski strošek omrežnine za 10,33 % višji od obračunskega stroška omrežnine. Cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki se obračunava porabnikom od dalje je 0,2629 /m 3 in vsebuje strošek amortizacije (najemnine). Predračunska cena za leto 2014 pomeni potrebno znižanje cene za 33,55 %, ter uvedba omrežnine. 3. KALKULACIJA CEN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje Predračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje ni pripravljena v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, saj gre za prvi elaborat. Obračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje (za leto 2013) je m 3 2. Predračunski in obračunski stroški opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje Predračunski stroški opravljenih storitev za preteklo leto niso pripravljeni v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, saj gre za prvi elaborat. Stroški koncesionarja, ki je bil izbran na javnem razpisu, se upoštevajo skladno s 26. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja. 9 /14

10 Obračunski stroški opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje (leto 2013) znašajo ,25, stroški javne infrastrukture znašajo , Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje Predračunska cena opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje ni pripravljena v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, saj gre za prvi elaborat. Potrjena cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je v veljavi od Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih Skladno s 27. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, elaborat ne vsebuje primerjave obračunskih cen posamezne javne službe z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, ki jih objavi ministrstvo, pristojno za okolje, ker ministrstvo podatkov še ni objavilo. 5. Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih Skladno s 27. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, elaborat ne vsebuje primerjave potrjenih cen posamezne javne službe s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, ki jih objavi ministrstvo, pristojno za okolje, ker ministrstvo podatkov še ni objavilo. 6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji Skladno s 27. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, elaborat ne vsebuje primerjave obračunske cene posamezne javne službe s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, ki jih objavi ministrstvo, pristojno za okolje, ker ministrstvo podatkov še ni objavilo. 7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode Izvajalec storitve javne službe izvaja na podlagi javnega razpisa iz leta 1998, ko je bil kot najugodnejši ponudnik izbran za izvajalca javne službe. Občina Škofja Loka je z izvajalcem sklenila koncesijsko pogodbo za izvajanje storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Skladno s 27. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja elaborat ne vsebuje primerjave izvajalca javne službe s povprečjem panoge. 10 /14

11 8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje Predračunska količina očiščene komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014 znaša m Predračunski stroški opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje Predračunski stroški opravljenih storitev čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014 so predstavljeni v tabeli 1 in znašajo ,71, predračunski stroški javne infrastrukture znašajo ,42. Vzrok za povečanje predračunskih stroškov so povečani stroški dehidracije blata in prevzema ter končne oskrbe dehidriranega blata, odvoza ostanka iz grabelj, praznjenja zalogovnikov, gnilišč, bazenov. 10. Obseg poslovno potrebnih sredstev za izvajanje storitev javne službe Obseg poslovno potrebnih sredstev je obveznost izvajalca iz ponudbene cene. 11. Prikaz razdelitev splošnih stroškov v skladu s 10. členom Uredbe Razdelitev splošnih stroškov na dejavnosti javnih služb je izvedena skladno s sodili, sprejetimi v poslovnem načrtu izvajalca javne službe. 12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje V preteklem obračunskem obdobju, v letu 2013, je bilo v okviru javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ustvarjenih za ,68 prihodkov od posebnih storitev. 13. Donos na vložena poslovno potrebna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca ne opredeljujemo, saj so poslovno potrebna sredstva obveznost izvajalca iz ponudbene cene. 14. Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje V letu 2013 so storitve zaposlenih izvajali zaposleni izvajalca, in so obveznost izvajalca iz ponudbene cene. V letu 2014 mora izvajalec zagotoviti ustrezno in potrebno število zaposlenih glede na obseg dela in iz ponudbene cene. 15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture Na podlagi posredovanih podatkov o višini predvidenih stroškov, ki jih je v dopisu v zadevi: Podatki za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 11 /14

12 okolja, št /2014 z dne in v kasnejših elektronskih sporočilih z dne: , , , napovedala Občina Škofja Loka, za izračun omrežnine za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, planiramo strošek amortizacije obstoječe Centralne čistilne naprave in MKČN v višini ,77, strošek zavarovanja v višini 1.030,94, odhodki financiranja pa , Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe Javna infrastruktura za izvajanje javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode je izkoriščena 100%. 17. Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje Predračunska cena izvajanja storitev čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje, za leto 2014 znaša 0,7575 /m 3. Predračunska cena javne infrastrukture za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode omrežnina za leto 2014 znaša 1,091 /enoto vodomera na mesec. Predračunske cene omrežnine glede na velikost vodomerov, vgrajenih na območju občine Škofja Loka, pomnožene z ustreznimi faktorji povečanja, predpisanimi z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, so prikazane v tabeli Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah Vsi stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi. Za namen razporejanja stroškov in prihodkov po dejavnostih in po občinah, imamo v podjetju oblikovana poslovnoizidna mesta, znotraj njih pa stroškovna mesta. Vsi stroški in vsi prihodki se razvrščajo in evidentirajo na ustrezna stroškovna mesta, glede na to, kje in zakaj so nastali. Tabela 1: Prikaz predračunskih stroškov javne službe za leto 2014, upoštevaje 26. člen Uredbe Struktura stroškov po Uredbi: ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE REALIZACIJA 2013 PLAN Cena javne infrastrukture (omrežnina) 1.a Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture , ,77 Obstoječa javna infrastruktura (str. koncedenta pri koncesionarju) , ,77 Nove investicije predane v najem v letu 2014 (str. pri koncedentu) ,18 12 /14

13 1.b Stroški zavarovanja javne infrastrukture (str. pri koncedentu) 962, ,94 1.d Odhodki financiranja (str. pri koncedentu) 8.806, ,71 1.e SKUPAJ 1: , ,42 2. Cena opravljanja storitev javne službe (vodarina) 2.a Neposredni stroški materiala in storitev (od tega) , ,95 Stroški materiala (str. koncedenta pri koncesionarju) 190,55 192,46 (str. koncedenta pri Stroški storitev koncesionarju) , ,50 Stroški energije (str. koncedenta pri koncesionarju) , ,73 Stroški energije (str. pri koncedentu) 0,00 - Tekoči stroški (str. pri koncedentu) 167,52 390,84 - Stroški MKČN (str. pri koncedentu) 7.525, ,36 - Monitoringi,ocene(odpadna voda, blato, ocena odpadka ) (str. pri koncedentu) , ,04 -Dehidracija blata in prevzem ter končna oskrba (str. pri koncedentu) , ,30 - Odvoz ostanka iz grabelj (str. pri koncedentu) 9.085, ,73 - Praznenje zalogovnikov, gnilišč, bazenov biološkega bloka ter odvoz odpadka (str. pri koncedentu) , ,00 2.b Stroški koncesionarja (str. koncedenta pri koncesionarju) , ,29 2.c Obresti za financiranje JS 2.d stroški vodnega povračila 2.e Drugi poslovni odhodki (str. koncedenta pri koncesionarju) (str. koncedenta pri koncesionarju) 760,86 768,47 SKUPAJ 2: , ,71 SKUPAJ , ,13 količina prodane pitne vode (m3) , ,00 cena opravljanja storitve /m 3 0,3302 0,7575 Tabela 2: Predračunske cene omrežnine čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera, izračunane skladno s 17. členom Uredbe dimenzija vodomera faktorji znesek omrežnine na vodomer ( /mesec) DN 13 1,00 1,0910 DN 20 1,00 1,0910 DN 25 3,00 3,2730 DN 30 3,00 3,2730 DN 40 10,00 10,9100 DN 50 15,00 16, /14

14 DN 65 30,00 32,7300 DN 80 50,00 54,5500 DN ,00 109,1000 DN ,00 218,2000 Cenik izvajanja javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Storitev enota Cena v Eur 2. CENA STORITVE m 3 b. Omrežnina/premer vodomera DN 20 kom/mes 1, <DN<40 kom/mes 3, DN<50 kom/mes 10, DN<65 kom/mes 16, N<80 kom/mes 32, DN<100 kom/mes 54, DN<150 kom/mes 109, DN kom/mes 218,2000 Zaključek - predlog: Iz elaborata za oblikovanje cen storitev gospodarske javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Škofja Loka, za leto 2014, izhaja, da: - je predračunski strošek storitve za 138,51 % višji od obračunskega stroška storitve - je predračunski strošek omrežnine za 26,18 % višji od obračunskega stroška omrežnine. Cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki se obračunava porabnikom od dalje je 0,3297 /m 3 in vsebuje strošek amortizacije (najemnine). Predračunska cena za leto 2014 pomeni potrebno zvišanje cene za 129,75 %, ter uvedba obračuna omrežnine. Direktorica: Mateja Žumer, dipl.inž.grad. 14 /14

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012,

Prikaži več

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KRIŽMAN, prof. 1. UVOD Z uveljavitvijo nove Uredbe o

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLU

KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLU KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLUŽBE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI

Prikaži več

Občina Hrastnik

Občina Hrastnik Številka: 354-56/2018 Hrastnik, 18. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE HRASTNIK ZADEVA: Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranje cen storitev nekaterih obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

elaborat 2016 – VARIANTA 1_

elaborat 2016 – VARIANTA 1_ Številka: BZ 02/2016-005-VARIANTA 1 Datum: 29.4. 2016 VARIANTA 1 ENOTNA OMREŽNINA 40% SUBVENCIJA ELABORAT o oblikovanju cene storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO V OBČINAH: BELTINCI, CANKOVA, GORNJI

Prikaži več

Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: /2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, Soko

Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: /2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, Soko Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: 354-0008/2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, 25. 2. 2019 Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

REVIZIJSKO POROČILO

REVIZIJSKO POROČILO OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Elaborat o predračunskih cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2013 v občini Križevci v postopku izbire izvajalca PRAVNA

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

Javno komunalno podjetje

Javno komunalno podjetje O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA IN ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE NA OBMOČJU OBČINE SODRAŽICA Goriča vas, marec 2019 1. Opis javne službe čiščenja in odvajanja

Prikaži več

Elaborat o oblikovanju cen GJS – Občina Mozirje

Elaborat o oblikovanju cen GJS – Občina Mozirje JP Komunala d.o.o. Mozirje Praprotnikova ulica 36 3330 M O Z I R J E tel. 03-839-36-50 fax: 03-839-36-60 ID ZA DDV: SI 25344650 TRR: 03117-1003698134 e-mail: komunala.mozirje@siol.net ELABORAT O OBLIKOVANJU

Prikaži več

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK V LETU 2018 z veljavnostjo 1. 1.

Prikaži več

Na podlagi 5

Na podlagi 5 PREDLOG: Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica

Prikaži več

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na

Prikaži več

1

1 JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. SEVNICA ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE V OBČINI SEVNICA - POGREBNA DEJAVNOST- - 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA - SEVNICA, marec 2019 KAZALO VSEBINE 1.

Prikaži več

LETNO POROČILO 2008

LETNO POROČILO 2008 avtorja] PREDSTAVITEV POSLOVANJA V LETU 2016 Marec 2017 1 ZNAČILNOSTI POSLOVANJA V LETU 2016 Področje cen izvajanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb s področja komunalnih dejavnosti od leta

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

katja_ _ pdf

katja_ _ pdf 2 KAZALO 1 UVOD... 5 1.1 VSEBINA ELABORATA... 5 1.2 NAMEN IZDELAVE ELABORATA... 6 1.3 DOLOČITEV TRILETNEGA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA... 6 2 IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo 2016-2017 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV Elaborat o oblikovanju cen za javno službo je

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Microsoft Word - ELABORAT OSKRBE S PITNO VODO.docx

Microsoft Word - ELABORAT OSKRBE S PITNO VODO.docx Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka : 354-75/2013-5 Datum : 28.10.2013

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A,

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Sveti Tomaž Sveti Tomaž Številka: 032-2/ /ZH Datum: Z A P I S N I K 9. redne seje Občinskeg

OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Sveti Tomaž Sveti Tomaž Številka: 032-2/ /ZH Datum: Z A P I S N I K 9. redne seje Občinskeg OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Sveti Tomaž 37 2258 Sveti Tomaž Številka: 032-2/2014 01/ZH Datum: 29. 3. 2016 Z A P I S N I K 9. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 29. marca 2016

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, 4. 1. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 1. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine

Prikaži več

Microsoft Word - 05

Microsoft Word - 05 URADNO GLASILO O B Č I N E P R E D D V O R Številka 5 Preddvor, 11. junij 2010 LETO XVI 10. *** Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZLS-UPB2, 27/08 odl.

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

(Microsoft Word - NPB - Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmo\350ju Ob\350ine Stra\236a.doc)

(Microsoft Word - NPB - Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmo\350ju Ob\350ine Stra\236a.doc) OPOZORILO! Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o oskrbi s pitno vodo na območju

Prikaži več

(Microsoft Word - PROGRAM ODVAJANJA IN \310I\212\310ENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE doc)

(Microsoft Word - PROGRAM ODVAJANJA IN \310I\212\310ENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE doc) JP Komunala d.o.o. Mozirje Praprotnikova ulica 36 3330 M O Z I R J E tel. 03-83-93-650 fax: 03-83-93-660 davčna št. 25344650 transakcijski rač. 03117-1003698134 e-mail: komunala.mozirje@siol.net PROGRAM

Prikaži več

OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/ , fax 01/ Vegova ulica 9, 1251 Moravče Številka: /

OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/ , fax 01/ Vegova ulica 9, 1251 Moravče   Številka: / OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/724-714-0, fax 01/723-10-35 Vegova ulica 9, 1251 Moravče E-mail: obcina@moravce.si Številka: 9000-0002/2019-10 Datum: 21.2.2019 Občina Moravče OBČINSKI SVET K TOČKI:

Prikaži več

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE C E N I K STORITEV VELJAVNOST OD 01. 10. 2016 DALJE (VSE CENE SO V EUR) KAZALO 1. OSKRBA S PITNO VODO... 4 1.1. OSKRBA S PITNO VODO POSEBNA STORITEV... 4 1.1.1. Cena vodarine... 4 - za oskrbo s pitno,

Prikaži več

Microsoft Word - 26_03_Odlok_oskrba_pitna_voda_dop_predlog_mar10

Microsoft Word - 26_03_Odlok_oskrba_pitna_voda_dop_predlog_mar10 Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06 ZMetD, 66/06-Odl.US, 112/06-Odl.US,

Prikaži več

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 13. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 5.

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 13. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 5. Številka: 9000-0004/2016-12 Datum: 20.4.2016 Z A P I S N I K 13. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 5. oktobra 2016, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje.

Prikaži več

ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI Naziv investicijskega projekta: Rekonstrukcija vodarne Močila PRILOGA dokumentu identifikacije investicijskega projekta -

ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI Naziv investicijskega projekta: Rekonstrukcija vodarne Močila PRILOGA dokumentu identifikacije investicijskega projekta - ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI Naziv investicijskega projekta: PRILOGA dokumentu identifikacije investicijskega projekta - DIIP Investitor/Naročnik OBČINA KANAL OB SOČI Trg svobode 23 SI-5213 Kanal Odgovorna

Prikaži več

Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl.

Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl. Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl.US, 51/10, 84/10 - Odl.US), 3. in 7. člena Zakona o

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 86 / 28. 10. 2011 / Stran 11203 strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb, strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA,

POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA, POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA, TRZIN IN CERKLJE NA GORENJSKEM / april 2016 / direktorica

Prikaži več

Glava MOP

Glava MOP V skladu s 18. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (UL RS, št. 88/2011, 8/2012 in 108/2013), je izvajalec gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne in padavinske

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 17. 11. 2011 / Stran 12147 št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 11. seji dne 27. 10. 2011 sprejel O D L O K o spremembah Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik  OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016 OBČINA DORNAVA DORNAVA 135 A 2252 DORNAVA OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA OBMOČJE OBČINE DORNAVA DOKUMENT ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU OBČINE DORNAVA LJUBLJANA, MAREC

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

sporazum CEROZ_osnutek

sporazum CEROZ_osnutek 1 CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku, matična številka: 2117711, ID za DDV: SI 64201634, ki ga zastopa direktor Vili Petrič, OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča

Prikaži več

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, 23. 04. 2014 Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008 - UPB2) Odrejam Objavo spodaj navedenih

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČ

GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČ GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec 2019 1. KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA 1 Stran 2. 3.

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Sveti Tomaž Sveti Tomaž Številka: 032-2/ /ZH Datum: Z A P I S N I K 26. redne seje Občinske

OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Sveti Tomaž Sveti Tomaž Številka: 032-2/ /ZH Datum: Z A P I S N I K 26. redne seje Občinske OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Sveti Tomaž 37 2258 Sveti Tomaž Številka: 032-2/2014 01/ZH Datum: 27.1 2017 Z A P I S N I K 26. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 27. decembra

Prikaži več

TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o. Češnjica ŽELEZNIKI POROČILO KONCESIONARJA o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplot

TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o. Češnjica ŽELEZNIKI POROČILO KONCESIONARJA o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplot TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o. Češnjica 54 4228 ŽELEZNIKI POROČILO KONCESIONARJA o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju občine Železniki za leto 2017 Poročilo

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d.

Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d. Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d. Predstavitev podjetja Elektro Gorenjska, d. d., je podjetje za distribucijo električne energije, ki uporabnikom distribucijskega omrežja dnevno

Prikaži več

OCENA VREDNOSTI STANOVANJA Z RAZLIČNIMI NAČINI KOT PODLAGA ZA IZRAČUN NAJEMNINE Jožef Murko, dipl.inž.grad., DODOMA d.o.o., stalni sodni cenilec in iz

OCENA VREDNOSTI STANOVANJA Z RAZLIČNIMI NAČINI KOT PODLAGA ZA IZRAČUN NAJEMNINE Jožef Murko, dipl.inž.grad., DODOMA d.o.o., stalni sodni cenilec in iz OCENA VREDNOSTI STANOVANJA Z RAZLIČNIMI NAČINI KOT PODLAGA ZA IZRAČUN NAJEMNINE Jožef Murko, dipl.inž.grad., DODOMA d.o.o., stalni sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

OBČINSKI SVET

OBČINSKI SVET Občina Bovec Trg golobarskih ţrtev 8 5230 Bovec Telefon : SI (386) 05/384-19-00,02 Telefax : SI (386) 05/384-19-15 E-pošta : obcina.tajnistvo@bovec.si O B Č I N S K I S V E T Datum : 29.3.2019 Številka

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev učinkovitega upravljanja z energijo in primeri dobrih praks v javnih stavbah Nova Gorica, 23.1.2019 Projekt CitiEnGov Tomaž Lozej, GOLEA Nova Gorica Energetski manager Agencija GOLEA opravlja

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več