ECB/2010/22

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ECB/2010/22"

Transkripcija

1 L 330/14 Uradni list Evropske unije SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 128(1) Pogodbe, ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) ter zlasti člena 16 Statuta ESCB, ob upoštevanju naslednjega: (d) mesto izdelave pomeni vse prostore, ki jih uporablja ali želi uporabljati izdelovalec za dejavnost proizvodnje eurobankovcev; (e) zahteve glede kakovosti pomenijo materialna pravila, ki jih mora spoštovati izdelovalec, ki vloži prošnjo za akreditacijo, kot jih posebej določi ECB; (f) ureditve glede kakovosti pomenijo ukrepe, ki jih sprejme izdelovalec na mestu izdelave z namenom izpolnjevanja zahtev glede kakovosti; (1) Člen 128(1) Pogodbe in člen 16 Statuta ESCB določata, da ima Evropska centralna banka (ECB) izključno pravico odobriti izdajanje eurobankovcev v Uniji. Ta pravica vključuje pristojnost za sprejemanje ukrepov za varovanje celovitosti eurobankovcev kot plačilnega sredstva. (2) Proizvajanje eurobankovcev in surovin za eurobankovce v skladu z enakimi standardi kakovosti je bistvenega pomena za zagotavljanje kakovosti eurobankovcev, ne glede na to, kje se proizvajajo. (3) Zato bi bilo treba vzpostaviti postopek akreditiranja na področju kakovosti, s katerim bi se zagotovilo, da so za proizvajanje eurobankovcev in surovin za eurobankovce akreditirani samo tisti izdelovalci, ki izpolnjujejo minimalne zahteve glede kakovosti SPREJEL NAEDNJI SKLEP: (g) certifikacijski organ pomeni neodvisen certifikacijski organ, ki oceni izdelovalčeve sisteme vodenja kakovosti in je pooblaščen, da s certifikatom potrdi, da izdelovalec izpolnjuje zahteve standardov skupine ISO 9001; (h) surovine za eurobankovce pomenijo papir, barvo, folijo in nit, ki se uporabljajo za izdelavo eurobankovcev; (i) zaščiteni elementi eura in zaščitena dejavnost v zvezi z eurom imata enak pomen kot v Sklepu ECB/2008/3 z dne 15. maja 2008 o postopkih varnostnega akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov eura za eurobankovce ( 1 ); (j) delovni dan ECB pomeni vsak dan od ponedeljka do petka, razen dela prostih dni v ECB; (k) NCB pomeni nacionalno centralno banko države članice, katere valuta je euro; V tem sklepu: ODDELEK I SPLOŠNE DOLOČBE Člen 1 Opredelitev pojmov (a) akreditacija na področju kakovosti pomeni status, katerega obseg je določen v členih 3 in 4 ter ki ga izdelovalcu podeli ECB, s čimer potrdi, da izdelovalec izpolnjuje zahteve glede kakovosti; (b) dejavnost proizvodnje eurobankovcev pomeni proizvodnjo eurobankovcev ali katere koli surovine za eurobankovce; (c) izdelovalec pomeni kateri koli subjekt, ki je ali želi biti udeležen v dejavnosti proizvodnje eurobankovcev; (l) vprašalnik za predhodno presojo pomeni obrazec, ki ga uporabi skupina za presojo kakovosti, da od izdelovalca zbere informacije o posebnih značilnostih mesta izdelave in o kakršnih koli spremembah ureditev glede kakovosti, ki so nastale od zadnje presoje kakovosti. Člen 2 Splošna načela 1. Izdelovalec mora vložiti prošnjo za akreditacijo na področju kakovosti in prejeti akreditacijo od ECB, preden začne ali nadaljuje z dejavnostjo proizvodnje eurobankovcev. 2. Akreditirani izdelovalec lahko dejavnost proizvodnje eurobankovcev opravlja samo na mestih izdelave, za katera mu je bila podeljena akreditacija na področju kakovosti po tem sklepu. ( 1 ) UL L 140, , str. 26.

2 Uradni list Evropske unije L 330/15 3. Zahteve ECB za akreditacijo na področju kakovosti so minimalne zahteve. Izdelovalci lahko sprejmejo in izvajajo strožje standarde kakovosti, ki morajo biti določeni v njihovih načrtih kakovosti, kot je opredeljeno v zahtevah glede kakovosti. 4. Izvršilni odbor je pristojen za sprejemanje vseh odločitev v zvezi z izdelovalčevo akreditacijo na področju kakovosti ob upoštevanju stališč Odbora za bankovce in mora o njih obvestiti Svet ECB. 5. Vse stroške in s tem povezane izgube, ki nastanejo izdelovalcu v zvezi z uporabo tega sklepa, nosi izdelovalec. 6. Določbe tega sklepa ne posegajo v nobeno polno ali začasno akreditacijo na področju kakovosti, ki je bila podeljena pred začetkom veljavnosti tega sklepa. Člen 3 Polna akreditacija na področju kakovosti 1. Izdelovalec lahko opravlja neko dejavnost proizvodnje eurobankovcev samo, če mu ECB podeli polno akreditacijo na področju kakovosti za to dejavnost. 2. Izdelovalcu se lahko polna akreditacija na področju kakovosti za dejavnost proizvodnje eurobankovcev podeli pod pogojem, da izpolnjuje vse naslednje pogoje: (a) je bil izdelovalec udeležen v dejavnosti proizvodnje eurobankovcev v 24 mesecih pred vložitvijo prošnje za polno akreditacijo na področju kakovosti ali mu je bila podeljena začasna akreditacija na področju kakovosti, kot je določena v členu 4, in je začel z dejavnostjo proizvodnje eurobankovcev v skladu s členom 10(3); (b) izpolnjuje standarde vodenja kakovosti skupine ISO 9001 na določenem mestu izdelave za določeno dejavnost proizvodnje eurobankovcev, certifikacijski organ pa je izdal certifikat v ta namen; (c) izpolnjuje zahteve glede kakovosti na zgoraj omenjenem mestu izdelave za zgoraj omenjeno dejavnost proizvodnje eurobankovcev; (d) ima, če izdeluje zaščitene elemente eura, polno varnostno akreditacijo na zgoraj omenjenem mestu izdelave za zgoraj omenjeno zaščiteno dejavnost v zvezi z eurom po Sklepu ECB/2008/3; (e) se njegovo mesto izdelave, če je izdelovalec tiskarna, nahaja v državi članici; in (f) se njegovo mesto izdelave, če izdelovalec ni tiskarna, nahaja v državi članici ali v državi članici Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA). 3. Izvršilni odbor lahko v posameznih primerih odobri izjemo od zahtev glede lokacije, določene v točkah (e) in (f), ob upoštevanju stališč Odbora za bankovce. Vsaka taka odločitev se nemudoma sporoči Svetu ECB. Izvršilni odbor ravna v skladu s kakršno koli odločitvijo Sveta ECB o tem vprašanju. 4. Polna akreditacija na področju kakovosti se podeli izdelovalcu za 24 mesecev, s pridržkom odločitve, sprejete po členih 15, 16 ali 17. Polna akreditacija na področju kakovosti se lahko vsakih 24 mesecev obnovi. 5. Akreditirani izdelovalec lahko za proizvodnjo eurobankovcev ali surovin za eurobankovce uporabi drugo mesto izdelave ali jo prenese na tretjo osebo, vključno s hčerinskimi in povezanimi družbami izdelovalca, samo po predhodnem pisnem soglasju ECB. Člen 4 Začasna akreditacija na področju kakovosti 1. Če izdelovalec ni bil udeležen v dejavnosti proizvodnje eurobankovcev v 24 mesecih pred vložitvijo prošnje za polno akreditacijo na področju kakovosti, kot je opisano v členu 3(2)(a), se mu lahko podeli začasna akreditacija na področju kakovosti za načrtovano dejavnost proizvodnje eurobankovcev. 2. Izdelovalcu se začasna akreditacija na področju kakovosti za načrtovano dejavnost proizvodnje eurobankovcev lahko podeli pod pogojem, da izpolnjuje vse naslednje pogoje: (a) izdelovalec izpolnjuje standarde vodenja kakovosti skupine ISO 9001 na določenem mestu izdelave za načrtovano dejavnost proizvodnje eurobankovcev, certifikacijski organ pa je izdal certifikat v ta namen; (b) izdelovalec je vzpostavil postopke in infrastrukturo, potrebno za izpolnjevanje zahtev glede kakovosti, na zgoraj omenjenem mestu izdelave za zgoraj omenjeno dejavnost proizvodnje eurobankovcev; (c) če izdelovalec načrtuje proizvodnjo zaščitenih elementov eura, mu mora biti podeljena varnostna akreditacija na zgoraj omenjenem mestu izdelave za načrtovano zaščiteno dejavnost v zvezi z eurom po Sklepu ECB/2008/3; (d) če je izdelovalec tiskarna, se mora njegovo mesto izdelave nahajati v državi članici; in (e) če izdelovalec ni tiskarna, se mora njegovo mesto izdelave nahajati v državi članici ali v državi članici EFTE. 3. Začasna akreditacija na področju kakovosti se izdelovalcu podeli za eno leto, s pridržkom odločitve, sprejete po členih 15, 16 ali 17. Če izdelovalec ponuja ali mu je naročeno opravljanje dejavnosti proizvodnje eurobankovcev znotraj tega obdobja, se lahko njegova začasna akreditacija na področju kakovosti po potrebi podaljša, dokler ECB ne sprejme odločitve o tem, ali se mu podeli polna akreditacija na področju kakovosti.

3 L 330/16 Uradni list Evropske unije ODDELEK II POSTOPEK ZA POLNO AKREDITACIJO NA PODROČJU KAKOVOSTI Člen 5 Prošnja za začetek postopka in imenovanje skupine za presojo kakovosti 1. Izdelovalec z začasno akreditacijo na področju kakovosti za načrtovano dejavnost proizvodnje eurobankovcev, ki želi opravljati to dejavnost ali ki je dejavnost proizvodnje eurobankovcev opravljal v zadnjih 24 mesecih in želi nadaljevati z opravljanjem te dejavnosti, naslovi na ECB pisno prošnjo za začetek postopka za polno akreditacijo na področju kakovosti. Ta prošnja mora vsebovati vse, kar je navedeno v nadaljevanju: (b) izdelovalec ne predloži dodatnih informacij, ki jih ECB zahteva po odstavku 2, v razumnem obdobju, o katerem se medsebojno dogovorita; (c) ECB je izdelovalcu preklicala polno akreditacijo na področju kakovosti, obdobje prepovedi ponovne vložitve prošnje, navedeno v odločitvi o preklicu, pa se še ni izteklo; (d) lokacija mesta izdelave ne izpolnjuje zahtev, določenih v členu 3(2)(e) ali (f); (e) izdelovalec proizvaja zaščitene elemente eura, ECB pa mu ni podelila varnostne akreditacije, navedene v členu 3(2)(d). (a) navedbo mesta izdelave in njegove lokacije ter dejavnost proizvodnje eurobankovcev, za katero izdelovalec vlaga prošnjo za polno akreditacijo na področju kakovosti; (b) informacije o dejavnosti proizvodnje eurobankovcev, ki jo opravlja; (c) izvod certifikata, navedenega v členu 3(2)(b). 2. ECB preveri, ali izdelovalec izpolnjuje zahteve, določene v odstavku 1, in obvesti izdelovalca o izidu tega preverjanja v 30 delovnih dneh ECB od dneva prejema prošnje za začetek postopka. Ta rok lahko ECB enkrat podaljša, vendar mora o tem izdelovalca pisno obvestiti. Med tem preverjanjem lahko ECB od izdelovalca zahteva dodatne informacije v zvezi z zahtevami, naštetimi v odstavku 1. Če ECB zahteva dodatne informacije, mora obvestiti izdelovalca o izidu preverjanja v 20 delovnih dneh ECB od datuma prejema dodatnih informacij. ECB se lahko z izdelovalcem dogovori o podaljšanju rokov, navedenih v tem odstavku. 5. Če želi akreditirani izdelovalec obnoviti svojo akreditacijo na področju kakovosti in pod pogojem, da prošnjo za polno akreditacijo na področju kakovosti ponovno vloži pred datumom, določenim v skladu s členom 7(2)(c), ostane njegova akreditacija na področju kakovosti veljavna, dokler ECB ne sprejme odločitve po členu 7(1). Člen 6 Presoja kakovosti 1. Presoja kakovosti se začne na datum, o katerem se medsebojno dogovorita izdelovalec in ECB. Če je izdelovalec tiskarna, se presoja kakovosti opravi med proizvodnjo eurobankovcev. 2. ECB najpozneje dva tedna pred presojo kakovosti zagotovi izdelovalcu vprašalnik za predhodno presojo, ki ga mora izdelovalec izpolniti in poslati nazaj ECB najpozneje en teden pred presojo kakovosti. 3. Presoja kakovosti se opravi na mestu izdelave, za katero je izdelovalec vložil prošnjo za akreditacijo na področju kakovosti. 3. V primeru pozitivnega izida preverjanja ECB izdelovalca obvesti, da se bo v njegovih prostorih opravila presoja kakovosti. ECB imenuje skupino za presojo kakovosti, ki jo sestavljajo strokovnjaki iz ECB in nacionalnih centralnih bank. Pri tem imenovanju se je treba izogibati navzkrižju interesov. Če se navzkrižje interesov pojavi po imenovanju, ECB nemudoma zamenja zadevnega strokovnjaka z drugim, pri katerem ni navzkrižja interesov. 4. ECB zavrne prošnjo za začetek postopka ter svojo odločitev in razloge zanjo pisno sporoči izdelovalcu, če nastopi kateri koli od naslednjih primerov: (a) izdelovalec ne zagotovi informacij, ki se zahtevajo po odstavku 1; 4. Skupina za presojo kakovosti oceni, ali se z izdelovalčevimi ureditvami glede kakovosti izpolnjujejo zahteve glede kakovosti. Če izdelovalec predlaga izboljšave z namenom izpolnjevanja zahtev glede kakovosti, se akreditacija na področju kakovosti ne podeli, dokler take izboljšave niso uvedene. Skupina za presojo kakovosti lahko, preden izdelovalcu predloži osnutek poročila o presoji iz odstavka 6, opravi nadaljnjo presojo kakovosti, s katero preveri, ali se po takih izboljšavah z ureditvami glede kakovosti izpolnjujejo zahteve glede kakovosti. 5. Skupina za presojo kakovosti po zaključku presoje kakovosti oziroma nadaljnje presoje kakovosti, če se ta opravi, in preden zapusti mesto izdelave, poda svoje ugotovitve, vključno s katerim koli primerom neizpolnjevanja zahtev glede kakovosti in vsemi izboljšavami, ki jih predlaga izdelovalec, v prvem povzetku, s katerim soglašata in ki ga podpišeta skupina za presojo kakovosti in izdelovalec.

4 Uradni list Evropske unije L 330/17 6. Skupina za presojo kakovosti pripravi osnutek poročila o presoji na podlagi prvega povzetka. To poročilo mora zlasti vsebovati podrobnosti o: (a) ureditvah glede kakovosti, vzpostavljenih na mestu izdelave, s katerimi se izpolnjujejo zahteve glede kakovosti; (b) vseh primerih nespoštovanja zahtev glede kakovosti, ki jih je ugotovila skupina za presojo kakovosti; (c) vseh ukrepih, ki jih je izdelovalec sprejel med presojo kakovosti; (d) vseh izboljšavah, ki jih predlaga izdelovalec, in v primerih, ko je opravljena nadaljnja presoja kakovosti, o oceni skupine za presojo kakovosti o tem, ali so bile take izboljšave opravljene; (e) oceni skupine za presojo kakovosti o tem, ali naj se podeli polna akreditacija na področju kakovosti. 7. Osnutek poročila o presoji je treba poslati izdelovalcu v 30 delovnih dneh ECB od datuma zaključka presoje kakovosti oziroma nadaljnje presoje kakovosti, če se ta opravi. Izdelovalec lahko v 30 delovnih dneh ECB od prejema osnutka poročila o kakovosti poda svoje pripombe na ta osnutek. ECB dokonča osnutek poročila ob upoštevanju pripomb izdelovalca, preden sprejme odločitev po členu 7. ECB se lahko z izdelovalcem dogovori o podaljšanju rokov, navedenih v tem odstavku. 8. Ne glede na določbe tega člena lahko ECB v primeru težav s kakovostjo, ki vplivajo na kakovost eurobankovcev ali surovin za eurobankovce, organizira ad hoc presojo kakovosti, s katero razišče zadevo. V tem primeru se ustrezno uporabljajo odstavki 5 do 7. Člen 7 Odločitev o polni akreditaciji na področju kakovosti 1. ECB pisno uradno sporoči izdelovalcu svojo odločitev o prošnji za polno akreditacijo na področju kakovosti v 30 delovnih dneh ECB od prejema pripomb izdelovalca na osnutek poročila o presoji ali od izteka roka za posredovanje teh pripomb. 2. V primeru pozitivne odločitve ECB podeli izdelovalcu polno akreditacijo na področju kakovosti. Odločitev mora jasno določati: (a) izdelovalca; (b) dejavnost proizvodnje eurobankovcev in mesto izdelave, za katero se podeli polna akreditacija na področju kakovosti; (c) datum izteka polne akreditacije na področju kakovosti; (d) kakršne koli posebne pogoje v zvezi s točkami (a) do (c). Odločitev mora temeljiti na informacijah, navedenih v končnem poročilu o presoji, ki mora biti priloženo odločitvi. 3. Če se izdelovalcu polna akreditacija na področju kakovosti ne podeli, mora ECB navesti razloge za to, izdelovalec pa lahko sproži revizijski postopek, določen v členu 18. ODDELEK III POSTOPEK ZA ZAČASNO AKREDITACIJO NA PODROČJU KAKOVOSTI Člen 8 Prošnja za začetek postopka in imenovanje skupine za predhodno presojo kakovosti 1. Če izdelovalec: (i) ni opravljal dejavnosti proizvodnje eurobankovcev v 24 mesecih pred vložitvijo prošnje za začasno akreditacijo na področju kakovosti; ali (ii) ni opravljal nobene dejavnosti proizvodnje eurobankovcev, vendar ga je NCB ali tiskarna zaprosila, naj začne opravljati dejavnost proizvodnje eurobankovcev, mora na ECB nasloviti pisno prošnjo za začetek postopka za začasno akreditacijo na področju kakovosti. Ta prošnja mora vsebovati vse, kar je navedeno v nadaljevanju: (a) navedbo mesta izdelave in njegove lokacije ter dejavnost proizvodnje eurobankovcev, za katero izdelovalec vlaga prošnjo za začasno akreditacijo na področju kakovosti; (b) informacije o dejavnosti proizvodnje eurobankovcev, ki naj bi se opravljala; (c) izvod certifikata, navedenega v členu 4(2)(a). 2. Izdelovalec, čigar začasna akreditacija na področju kakovosti se je iztekla, lahko vloži prošnjo za novo začasno akreditacijo na področju kakovosti. Poleg informacij, ki se zahtevajo po odstavku 1, mora v pisni zahtevi, naslovljeni na ECB, navesti razloge, iz katerih (a) ne ponuja ali (b) mu ni bilo naročeno opravljanje dejavnosti proizvodnje eurobankovcev, kot je navedeno v členu 4(3). 3. ECB preveri, ali izdelovalec izpolnjuje zahteve, določene v odstavkih 1 in 2, in obvesti izdelovalca o izidu tega preverjanja v 30 delovnih dneh ECB od dneva prejema prošnje za začetek postopka. Ta rok lahko ECB enkrat podaljša, vendar mora o tem izdelovalca pisno obvestiti. Med tem preverjanjem lahko ECB od izdelovalca zahteva dodatne informacije v zvezi z zahtevami, naštetimi v odstavkih 1 in 2. Če ECB zahteva dodatne informacije, mora obvestiti izdelovalca o izidu preverjanja v 20 delovnih dneh ECB od datuma prejema dodatnih informacij. ECB se lahko z izdelovalcem dogovori o podaljšanju rokov, navedenih v tem odstavku.

5 L 330/18 Uradni list Evropske unije V primeru pozitivnega izida preverjanja ECB izdelovalca obvesti, da se bo v njegovih prostorih opravila predhodna presoja kakovosti. Skupina za predhodno presojo kakovosti se imenuje, kot je določeno v členu 5(3). 5. ECB zavrne prošnjo za začetek postopka ter svojo odločitev in razloge zanjo pisno sporoči izdelovalcu, če nastopi kateri koli od naslednjih primerov: (a) izdelovalec ne zagotovi informacij, ki se zahtevajo po odstavkih 1 in 2; (b) izdelovalec ne predloži dodatnih informacij, ki jih ECB zahteva po odstavku 3, v razumnem obdobju, o katerem se medsebojno dogovorita; (c) ECB je izdelovalcu preklicala začasno ali polno akreditacijo na področju kakovosti, obdobje prepovedi ponovne vložitve prošnje, navedeno v odločitvi o preklicu, pa se še ni izteklo; (d) lokacija mesta izdelave ne izpolnjuje zahtev, določenih v členu 4(2)(d) in (e); (e) izdelovalec načrtuje proizvodnjo zaščitenih elementov eura, ECB pa mu ni podelila varnostne akreditacije, navedene v členu 4(2)(c). 6. Ob upoštevanju odstavka 2, če želi akreditirani izdelovalec obnoviti svojo akreditacijo in pod pogojem, da prošnjo za začasno akreditacijo na področju kakovosti ponovno vloži pred datumom, navedenim v členu 10(2)(c), ostane njegova akreditacija veljavna, dokler ECB ne sprejme odločitve po členu 10(1). Člen 9 Predhodna presoja kakovosti 1. Predhodna presoja kakovosti se začne na datum, o katerem se medsebojno dogovorita izdelovalec in ECB. (b) vse ureditve glede kakovosti, ki jih mora izdelovalec še vzpostaviti, da bi izpolnil zahteve glede kakovosti; (c) ocena skupine za predhodno presojo kakovosti o tem, ali naj se podeli začasna akreditacija na področju kakovosti. 5. Osnutek poročila o predhodni presoji je treba poslati izdelovalcu v 30 delovnih dneh ECB od datuma zaključka predhodne presoje kakovosti. Izdelovalec lahko v 30 delovnih dneh ECB od prejema osnutka poročila poda svoje pripombe na ta osnutek. ECB dokonča osnutek poročila o predhodni presoji ob upoštevanju pripomb izdelovalca, preden sprejme odločitev po členu 10. ECB se lahko z izdelovalcem dogovori o podaljšanju rokov, navedenih v tem odstavku. Člen 10 Odločitev o začasni akreditaciji na področju kakovosti 1. ECB pisno uradno sporoči izdelovalcu svojo odločitev o prošnji za začasno akreditacijo na področju kakovosti v 30 delovnih dneh ECB od prejema pripomb izdelovalca na osnutek poročila o predhodni presoji ali od izteka roka za posredovanje teh pripomb. 2. V primeru pozitivne odločitve ECB podeli izdelovalcu začasno akreditacijo na področju kakovosti. Odločitev ECB mora jasno določati: (a) izdelovalca; (b) dejavnost proizvodnje eurobankovcev in mesto izdelave, za katero se podeli začasna akreditacija na področju kakovosti; (c) datum izteka začasne akreditacije na področju kakovosti; (d) kakršne koli posebne pogoje v zvezi s točkami (a) do (c). 2. Predhodna presoja kakovosti se opravi na mestu izdelave, za katero je izdelovalec vložil prošnjo za akreditacijo na področju kakovosti. Odločitev mora temeljiti na informacijah, navedenih v končnem poročilu o predhodni presoji, navedenem v členu 9(5), ki mora biti priloženo odločitvi. 3. Skupina za predhodno presojo kakovosti oceni, ali se bodo z ureditvami glede kakovosti, ki so vzpostavljene pri izdelovalcu, izpolnile zahteve glede kakovosti, takoj ko bo izdelovalec začel opravljati dejavnost proizvodnje eurobankovcev. 4. Skupina za predhodno presojo kakovosti poda svoje ugotovitve v osnutku poročila o predhodni presoji. Ta osnutek poročila o predhodni presoji mora zlasti vsebovati podrobnosti o vsem, kar je navedeno v nadaljevanju: 3. Izdelovalec, ki mu je bila podeljena začasna akreditacija na področju kakovosti, lahko ponuja ali mu je naročeno opravljanje dejavnosti proizvodnje eurobankovcev. Potem ko izdelovalec začne opravljati dejavnost proizvodnje eurobankovcev, mora nemudoma nasloviti na ECB pisno prošnjo za začetek postopka za polno akreditacijo na področju kakovosti v skladu z Oddelkom II. Presoja kakovosti, navedena v členu 6, se začne najpozneje 12 mesecev od datuma, na katerega je bila izdelovalcu podeljena začasna akreditacija na področju kakovosti. (a) ureditve glede kakovosti, ki so že vzpostavljene na mestu izdelave in s katerimi se izpolnjujejo zahteve glede kakovosti; 4. ECB mora navesti razloge, iz katerih ne podeli začasne akreditacije na področju kakovosti. Izdelovalec lahko sproži revizijski postopek, določen v členu 18.

6 Uradni list Evropske unije L 330/19 ODDELEK IV TRAJNE OBVEZNOSTI Člen 11 Trajne obveznosti izdelovalcev, akreditiranih na področju kakovosti, in ECB 1. Akreditirani izdelovalec mora za zadevno mesto izdelave Evropski centralni banki zagotoviti izvod certifikata za njegov sistem vodenja kakovosti vsakič, ko se prvotni certifikat, naveden v členih 3(2)(b) in 4(2)(a), obnovi. 2. Akreditirani izdelovalec mora pisno in brez nepotrebnega odlašanja obvestiti ECB o katerem koli od naslednjih primerov: (a) začetek kakršnega koli postopka za njegovo prenehanje ali reorganizacijo ali podobnega postopka; 2. V vseh primerih, ko ECB poda pripombo ali sprejme odločitev po členih 14 do 17, mora biti pripomba ali odločitev sorazmerna resnosti primera neizpolnjevanja. ECB o podani pripombi ali sprejeti odločitvi, njenem obsegu in trajanju obvesti nacionalne centralne banke in vse izdelovalce. Pri tem tudi navede, da bodo NCB uradno obveščene o vsaki spremembi statusa izdelovalca, ki ne izpolnjuje zahtev. Člen 13 Primeri neizpolnjevanja zahtev 1. Skupina za (predhodno) presojo kakovosti razvrsti izdelovalčev primer neizpolnjevanja zahtev glede kakovosti, drugih zahtev za akreditacijo na področju kakovosti ali obveznosti, določenih v členu 11, v eno od kategorij, naštetih v odstavkih 2 do 5. (b) imenovanje likvidacijskega upravitelja, stečajnega upravitelja, upravitelja ali podobnega uradnika; (c) kakršna koli namera vključitve tretjih oseb v dejavnost proizvodnje eurobankovcev, vključno s podizvajalci; 2. Neizpolnjevanje zahtev, za katerega skupina za (predhodno) presojo kakovosti šteje, da ima takojšen in resen vpliv na kakovost izdelovalčeve proizvodnje eurobankovcev ali surovin za eurobankovce, se opredeli kot veliko neizpolnjevanje zahtev in ECB sprejme odločitev po členu 16. (d) kakršna koli sprememba, nastala po podelitvi akreditacije na področju kakovosti, ki vpliva ali lahko vpliva na izpolnjevanje zahtev za akreditacijo na področju kakovosti; (e) kakršna koli sprememba obvladovanja izdelovalca, ki je nastala zaradi spremembe v njegovi lastniški strukturi ali iz katerega koli drugega razloga. 3. Neizpolnjevanje zahtev, za katerega skupina za (predhodno) presojo kakovosti šteje, da nima takojšnega in resnega vpliva na kakovost izdelovalčeve proizvodnje eurobankovcev ali surovin za eurobankovce, vendar pa lahko ima neposreden škodljiv učinek na kakovost take proizvodnje, se opredeli kot standardno nespoštovanje in ECB sprejme odločitev po členu Akreditirani izdelovalec mora zahteve glede kakovosti obravnavati kot zaupne. 4. ECB obvesti akreditirane izdelovalce o vseh dopolnitvah zahtev glede kakovosti. ODDELEK V POEDICE NEIZPOLNJEVANJA ZAHTEV Člen 12 Postopek odločanja 1. Pri podajanju pripombe ali sprejemanju odločitve, navedene v členih 14 do 17, ECB: (a) oceni primer neizpolnjevanja zahtev, pri čemer upošteva poročilo o (predhodni) presoji; in (b) pisno obvesti izdelovalca o podani pripombi ali sprejeti odločitvi v 30 delovnih dneh ECB od prejema pripomb izdelovalca na osnutek poročila o (predhodni) presoji, pri čemer navede: (i) primer neizpolnjevanja zahtev; (ii) mesto izdelave in dejavnost proizvodnje eurobankovcev, na katero se pripomba ali odločitev nanaša; (iii) datum pripombe ali datum, na katerega bo odločitev začela učinkovati; in (iv) razloge za pripombo ali odločitev. 4. Neizpolnjevanje zahtev, za katero skupina za (predhodno) presojo kakovosti šteje, da nima neposrednega škodljivega učinka na kakovost izdelovalčeve proizvodnje eurobankovcev ali surovin za eurobankovce, vendar ga je treba odpraviti pred naslednjo presojo kakovosti, se navede v poročilu o (predhodni) presoji kot pripomba in ECB poda pisno pripombo po členu Neizpolnjevanje zahtev, ki ne spada med primere, navedene v odstavkih 2 do 4, se navede v poročilu o (predhodni) presoji kot opomba, vendar nima za posledico nobenega nadaljnjega ukrepa po členih 14 do 17. Člen 14 Pisna pripomba 1. ECB v primeru neizpolnjevanja zahtev iz člena 13(4) poda izdelovalcu pisno pripombo, ki se lahko doda poročilu o (predhodni) presoji. 2. V pisni pripombi je treba navesti, da bo ECB sprejela odločitev po členu 15, če neizpolnjevanje zahtev ne bo odpravljeno, ko se bo opravila naslednja (predhodna) presoja.

7 L 330/20 Uradni list Evropske unije Člen 15 Korektivni ukrepi in začasni odvzem akreditacije na področju kakovosti glede novih naročil Če je ugotovljen primer neizpolnjevanja zahtev iz člena 13(3), vendar izdelovalec utemeljeno izkaže, da bo to neizpolnjevanje zmožen odpraviti, ECB sprejme odločitev, v kateri: (a) po posvetovanju z izdelovalcem določi rok, v katerem mora izdelovalec odpraviti neizpolnjevanje zahtev; (b) določi, da izdelovalec ne sme sprejemati novih naročil za zadevno dejavnost proizvodnje eurobankovcev, vključno s sodelovanjem v zadevnih razpisnih postopkih, če neizpolnjevanje zahtev do izteka roka iz točke (a) ni bilo odpravljeno. Člen 16 Začasna ustavitev dejavnosti proizvodnje eurobankovcev 1. Če je ugotovljen primer neizpolnjevanje zahtev iz člena 13(2), lahko skupina za (predhodno) presojo kakovosti priporoči Evropski centralni banki začasno ustavitev zadevne dejavnosti proizvodnje eurobankovcev s takojšnjim učinkom, dokler se neizpolnjevanje zahtev ne odpravi. Izdelovalec mora skupini za (predhodno) presojo kakovosti zagotoviti informacije o katerem koli drugem izdelovalcu, na katerega lahko, kot na potrošnika ali dobavitelja, začasna ustavitev dejavnosti vpliva. 2. Skupina za (predhodno) presojo kakovosti, takoj ko je mogoče po začetku učinkovanja začasne ustavitve dejavnosti iz odstavka 1, med nadaljnjo presojo kakovosti oceni, ali je neizpolnjevanje zahtev odpravljeno. Če skupina za (predhodno) presojo kakovosti odloči, da je neizpolnjevanje zahtev odpravljeno, ECB začasno ustavitev dejavnosti odpravi. Če izdelovalec neizpolnjevanja zahtev ne odpravi, ECB sprejme odločitev po členu 17. Člen 17 Preklic akreditacije na področju kakovosti 1. ECB prekliče izdelovalčevo akreditacijo na področju kakovosti, če ta ne more odpraviti primera neizpolnjevanja zahtev iz člena 13(2). 2. ECB v svoji odločitvi o preklicu navede datum, po katerem lahko izdelovalec ponovno vloži prošnjo za akreditacijo na področju kakovosti. Člen 18 Revizijski postopek 1. Če ECB sprejme katero koli od naslednjih odločitev: (a) o zavrnitvi prošnje za začetek postopka za polno ali začasno akreditacijo na področju kakovosti; (b) o zavrnitvi podelitve polne ali začasne akreditacije na področju kakovosti; (c) po členih 14 do 17, lahko izdelovalec v 30 delovnih dneh ECB od uradnega obvestila o taki odločitvi predloži Svetu ECB pisno zahtevo za revizijo odločitve. Izdelovalec mora tako zahtevo obrazložiti in priložiti vse podporne informacije. 2. Svet ECB lahko začasno odloži izvajanje odločitve, ki je predmet revizije, če izdelovalec to izrecno zahteva in za to navede razloge. 3. Svet ECB pregleda odločitev in svojo obrazloženo odločitev pisno sporoči izdelovalcu v dveh mesecih od prejema zahteve. 4. Uporaba odstavkov 1 do 3 ne posega v pravice po členih 263 in 265 Pogodbe. ODDELEK VI KONČNE DOLOČBE Člen 19 Register ECB za akreditacije na področju kakovosti 1. ECB vodi register akreditacij na področju kakovosti, ki: (a) vsebuje seznam izdelovalcev, katerim je bila podeljena polna ali začasna akreditacija na področju kakovosti, in njihovih mest izdelave; (b) za vsako mesto izdelave navaja dejavnost proizvodnje eurobankovcev, za katero je bila podeljena akreditacija na področju kakovosti; (c) beleži iztek vseh akreditacij na področju kakovosti. 2. Če ECB sprejme odločitev po členu 16, zabeleži trajanje ustavitve dejavnosti. 3. Če ECB sprejme odločitev po členu 17, iz registra izbriše ime izdelovalca. 4. ECB da na voljo NCB in akreditiranim izdelovalcem seznam vseh izdelovalcev, ki so navedeni v registru, in vse posodobitve tega seznama. Člen 20 Začetek veljavnosti Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od 1. maja V Frankfurtu na Majni, 25. novembra 2010 Predsednik ECB Jean-Claude TRICHET

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops L 14/36 SL SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/66 z dne 26. novembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2013/24 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/ z dne 25. januarja o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/ z dne 25. januarja o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa L 32/14 4.2.2019 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/166 z dne 25. januarja 2019 o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa ECB/2012/6 o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities (ECB/2019/3)

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

l_ sl pdf

l_ sl pdf 4.5.2005 L 117/13 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

EN

EN SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, XXX Osnutek UREDBE KOMISIJE (ES) št. /2009 z dne [ ] o spremembi Uredbe (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB7, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Sklep Evropske centralne banke z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavaro

Sklep Evropske centralne banke z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavaro L 301/6 Uradni list Evropske unije 12.11.2013 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih

SL Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih 28.3.2008 Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in spremembi Uredbe (ES)

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

Dogovor med pristojnima organoma Republike Slovenije in Združenih držav Amerike

Dogovor med pristojnima organoma Republike Slovenije in Združenih držav Amerike DOGOVOR PRISTOJNIH ORGANOV MED PRISTOJNIMA ORGANOMA REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE 2. junija 2014 sta Vlada Republike Slovenije in Vlada Združenih držav Amerike podpisali meddržavni sporazum

Prikaži več

Microsoft Word - EASA_2012_ _SL_TRA.docx

Microsoft Word - EASA_2012_ _SL_TRA.docx Evropska agencija za varnost v letalstvu 22. nov. 2012 MNENJE ŠT. 05/2012 EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST V LETALSTVU Z DNE 22 NOVEMBRA 2012 o Uredbi Komisije o določitvi izvedbenih predpisov za operatorje

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. marca 2019 o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/13) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB)

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20)

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20) SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 28. maja 2019 o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB)

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

GEN

GEN Svet Evropske unije Bruselj, 14. september 2016 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2016/0206 (NLE) 10973/16 ADD 7 WTO 195 SERVICES 20 FDI 16 CDN 12 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: Celoviti

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.10.2014 COM(2014) 673 final 2014/0312 (NLE) Predlog IZVEDBENI SKLEP SVETA o pooblastitvi Hrvaške, da uporabi davčno oprostitev za plinsko olje, ki se uporablja za delovanje

Prikaži več

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil Revizijsko poročilo Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil 19. junij 2013 Računsko sodišče Republike Slovenije http://www.rs-rs.si 1 Predstavitev revizije Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več