Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po"

Transkripcija

1 Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec izpolni svoje obveznosti iz tega modula ter zagotovi in izjavi, da zadevna merila izpolnjujejo ustrezne zahteve tega pravilnika. 2. Proizvajalec pripravi tehnično dokumentacijo iz 10. člena tega pravilnika. Dokumentacija mora omogočati ugotavljanje skladnosti merila z ustreznimi zahtevami tega pravilnika. Obsegati mora zasnovo, izdelavo in delovanje merila, kolikor je potrebno za ugotavljanje skladnosti. 3. Proizvajalec mora najmanj deset let po izdelavi zadnjega merila hraniti tehnično dokumentacijo, ki mora biti na voljo pristojnim organom. 4. Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti izdelanih meril z ustreznimi zahtevami tega pravilnika. 5. Pisna izjava o skladnosti 5.1. Proizvajalec mora na vsako merilo, ki izpolnjuje ustrezne zahteve tega pravilnika, namestiti znak»ce«in dodatno meroslovno oznako Izjava o skladnosti se sestavi za model merila ter mora biti na voljo pristojnim organom deset let po izdelavi zadnjega merila. V njej mora biti prepoznaven model merila, v zvezi s katerim je sestavljena. Kopija izjave mora spremljati vsako merilo, ki se daje na trg. Če se veliko število meril dostavlja enemu uporabniku, spremlja kopija izjave serijo ali pošiljko in ne posamezna merila. 6. Pooblaščeni zastopnik proizvajalca lahko v njegovem imenu in v okviru njegove odgovornosti izpolni obveznosti proizvajalca iz točk 3. in 5.2. Če proizvajalec nima sedeža v Evropski skupnosti in nima pooblaščenega zastopnika, so obveznosti iz točk 3. in 5.2 odgovornost osebe, ki daje merilo v promet. Modul A1: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje in preskušanja proizvodov pri priglašenem organu 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje in preskušanja proizvodov pri priglašenem organu je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim

2 proizvajalec izpolni svoje obveznosti iz 2. točke tega modula ter zagotovi in izjavi, da zadevna merila izpolnjujejo ustrezne zahteve tega pravilnika. 2. Proizvajalec pripravi tehnično dokumentacijo iz 10. člena tega pravilnika. Dokumentacija mora omogočati ugotavljanje skladnosti merila z ustreznimi zahtevami tega pravilnika. Obsegati mora zasnovo, izdelavo in delovanje merila, kolikor je potrebno za ugotavljanje skladnosti. 3. Proizvajalec mora najmanj deset let po izdelavi zadnjega merila hraniti tehnično dokumentacijo, ki mora biti na voljo pristojnim organom. 4. Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti izdelanih meril z ustreznimi zahtevami tega pravilnika. 5. Priglašeni organ, ki ga izbere proizvajalec, izvede ali da izvesti kontrolne preglede proizvodov v primernih časovnih presledkih, ki jih sam določi, da bi preveril kakovost notranje kontrole proizvoda, upoštevajoč med drugim tehnološko zapletenost meril in količino proizvodnje. Pregledati je treba ustrezen vzorec končnih izdelkov, ki ga pred dajanjem v promet pridobi priglašeni organ, ter opraviti ustrezne preskuse iz zadevnega dokumenta ali dokumentov iz 13. člena tega pravilnika ali enakovredne preskuse zaradi kontrole skladnosti meril z ustreznimi zahtevami tega pravilnika. Če zadevnega dokumenta ni, pristojni priglašeni organ odloči o primernih preskusih, ki jih je treba opraviti. V primerih, ko pomembno število meril v vzorcu ni v skladu s sprejeto ravnjo kakovosti, priglašeni organ sprejme ustrezne ukrepe. 6. Pisna izjava o skladnosti 6.1. Proizvajalec mora na vsako merilo, ki izpolnjuje ustrezne zahteve tega pravilnika, namestiti znak»ce«in dodatno meroslovno oznako ter v okviru odgovornosti priglašenega organa iz 5. točke tega modula identifikacijsko številko letega Izjava o skladnosti se sestavi za vsak model merila ter mora biti pristojnim organom na voljo deset let po izdelavi zadnjega merila. V izjavi mora biti prepoznaven model merila, v zvezi s katerim je bila sestavljena. Kopija izjave mora spremljati vsako merilo, ki se daje v promet. Če se veliko število meril dostavlja enemu uporabniku, se lahko ta zahteva razlaga tako, kot da se nanaša na serijo ali pošiljko in ne na posamezna merila. 7. Pooblaščeni zastopnik proizvajalca lahko v njegovem imenu in v okviru njegove odgovornosti izpolni obveznosti iz točk 3. in 6.2. Če proizvajalec nima sedeža v Skupnosti in v njej nima pooblaščenega zastopnika, so obveznosti iz točk 3. in 6.2. odgovornost osebe, ki daje merilo v promet.

3 Modul B: Pregled tipa 1. Pregled tipa je del postopka ugotavljanja skladnosti, s katerim priglašeni organ pregleda tehnično zasnovo merila ter zagotovi in izjavi, da tehnična zasnova izpolnjuje ustrezne zahteve tega pravilnika. 2. Pregled tipa se lahko izvede na katerega koli izmed spodaj navedenih načinov. Priglašeni organ odloči o primernem načinu in zahtevanih vzorcih: a) pregled vzorca celotnega merila, ki predstavlja predvideno proizvodnjo; b) pregled vzorcev enega ali več kritičnih delov merila, ki predstavlja predvideno proizvodnjo, ter ocena ustreznosti tehnične zasnove za druge dele merila ob pregledu tehnične dokumentacije in dokazil iz 3. točke; c) ocena ustreznosti tehnične zasnove za merilo z oceno ustreznosti tehnične dokumentacije in dokazil iz 3. točke brez pregleda vzorca. 3. Vlogo za pregled tipa predloži proizvajalec priglašenemu organu, ki ga izbere sam. Ta vloga vključuje: ime in naslov proizvajalca ter, če je vlogo predložil pooblaščeni zastopnik, še njegovo ime in naslov, pisno izjavo, da enaka vloga ni predložena drugemu priglašenemu organu, tehnično dokumentacijo iz 10. člena tega pravilnika. Dokumentacija mora omogočati ugotavljanje skladnosti merila z ustreznimi zahtevami tega pravilnika. Obsegati mora zasnovo, izdelavo in delovanje merila, kolikor je potrebno za ugotavljanje skladnosti, vzorce, ki predstavljajo predvideno proizvodnjo, upoštevajoč zahteve priglašenega organa, in dokazila o ustreznosti tehnične zasnove za tiste dele merila, katerih vzorec se ne zahteva. V teh dokazilih je treba navesti vsi zadevne uporabljene dokumente, zlasti kadar zadevni dokumenti iz 13. člena tega pravilnika niso v celoti uporabljeni, ter morajo po potrebi vključevati rezultate preskusov, ki jih je opravil ustrezni laboratorij proizvajalca ali kateri koli drug laboratorij v njegovem imenu in v okviru njegove odgovornosti. 4. Priglašeni organ Priglašeni organ v zvezi z vzorci: 4.1. pregleda tehnično dokumentacijo, preveri, ali so vzorci izdelani v skladu z njo, in ugotovi, kateri elementi so zasnovani v skladu z zadevnimi določbami ustreznih dokumentov iz 13. člena tega pravilnika ter tudi kateri elementi so zasnovani brez uporabe zadevnih določb iz teh dokumentov; 4.2. izvede ali da izvesti ustrezne preglede in preskuse, da bi v primeru odločitve proizvajalca, da uporabi rešitve iz zadevnih dokumentov iz 13. člena tega pravilnika preveril, ali so te rešitve uporabljene pravilno; 4.3. izvede ali da izvesti ustrezne preglede in preskuse, da bi v primeru odločitve proizvajalca, da ne uporabi rešitev iz zadevnih dokumentov iz 13. člena tega

4 pravilnika preveril, ali rešitve, ki jih je proizvajalec uporabil, izpolnjujejo ustrezne bistvene zahteve tega pravilnika; 4.4. se dogovori z vložnikom o kraju izvedbe pregledov in preskusov. Priglašeni organ v zvezi z drugimi deli merila: 4.5. pregleda tehnično dokumentacijo in dokazila, da bi ocenil ustreznost tehnične zasnove drugih delov merila. Priglašeni organ v zvezi s postopkom izdelave: 4.6. pregleda tehnično dokumentacijo, da bi se prepričal o ustreznih sredstvih proizvajalca, s katerimi zagotavlja usklajeno proizvodnjo Priglašeni organ pripravi ocenjevalno poročilo, v katerem navede dejavnosti, ki so bile izvedene v skladu s 4. točko tega modula, in njihove rezultate. Ne glede na drugi odstavek 12. člena tega pravilnika priglašeni organ delno ali v celoti objavi vsebino tega poročila samo, če proizvajalec s tem soglaša Če tehnična zasnova izpolnjuje zahteve tega pravilnika, ki se uporabljajo za merilo, priglašeni organ izda proizvajalcu ES-certifikat o pregledu tipa. Certifikat vsebuje ime in naslov proizvajalca ter, če je to primerno, njegovega pooblaščenega zastopnika, izide pregleda, pogoje (če obstajajo) za veljavnost certifikata ter podatke, potrebne za prepoznavanje merila. Certifikatu se lahko doda ena ali več prilog. Certifikat in njegove priloge morajo vsebovati vse pomembne informacije za ocenitev skladnosti in za kontrolo med uporabo. Zaradi omogočanja ocenjevanja skladnosti izdelanih meril s pregledanim tipom glede obnovljivosti njihovega meroslovnega delovanja, kadar so pravilno naravnani ob uporabi ustreznih sredstev, certifikat zlasti vključuje: meroslovne lastnosti tipa merila, ukrepe, potrebne za zagotovitev neoporečnosti merila (namestitev zaščitnih oznak, prepoznavanje programske opreme itd.), informacije o drugih elementih, potrebnih za prepoznavanje merila in za kontrolo skladnosti njihove zunanjosti s tipom, če je to primerno, vsako informacijo, potrebno za preverjanje lastnosti izdelanega merila, in za podsestav vse potrebne informacije za zagotovitev skladnosti z drugimi podsestavi ali merili. Certifikat je veljaven deset let od datuma izdaje in se lahko vsakokrat ponovno podaljša za deset let Priglašeni organ pripravi ocenjevalno poročilo v zvezi s tem ter ga hrani na voljo organu, ki ga je priglasil. 6. Proizvajalec obvesti priglašeni organ, ki hrani tehnično dokumentacijo v zvezi z ES-certifikatom o pregledu tipa, o vseh spremembah merila, ki bi lahko vplivale na

5 skladnost merila z bistvenimi zahtevami ali na pogoje veljavnosti certifikata. Te spremembe zahtevajo dodatno odobritev v obliki dodatka k izvirniku ES-certifikata o pregledu tipa. 7. Vsak priglašeni organ nemudoma obvesti organ, ki ga je priglasil, o: izdanih ES-certifikatih o pregledu tipa in njihovih prilogah ter dodatkih in spremembah v zvezi z že izdanimi certifikati. Vsak priglašeni organ nemudoma obvesti organ, ki ga je priglasil, o razveljavitvi EScertifikata o pregledu tipa. Priglašeni organ hrani tehnično zbirko podatkov z dokumentacijo, ki jo je predložil proizvajalec, med celotnim obdobjem veljavnosti certifikata. 8. Proizvajalec mora najmanj 10 let po izdelavi zadnjega merila hraniti kopijo EScertifikata o pregledu tipa, njegove priloge in dodatke skupaj s tehnično dokumentacijo. 9. Pooblaščeni zastopnik proizvajalca lahko predloži vlogo iz 3. točke in izpolni obveznosti iz 6. in 8. točke. Če proizvajalec nima sedeža v Skupnostih in če v njej nima pooblaščenega zastopnika, mora obveznost predložitve tehnične dokumentacije na zahtevo izpolniti oseba, ki jo določi proizvajalec. Modul C: Izjava o skladnosti s tipom na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti s tipom na podlagi notranje kontrole proizvodnje je del postopka za ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec izpolni svoje obveznosti iz tega modula ter zagotovi in izjavi, da so zadevna merila v skladu s tipom, opisanim v ES-certifikatu o pregledu tipa, in da izpolnjujejo ustrezne zahteve tega pravilnika. 2. Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti izdelanih meril s tipom, ki je opisan v ES-certifikatu o pregledu tipa, in z ustreznimi zahtevami tega pravilnika. 3. Pisna izjava o skladnosti 3.1. Proizvajalec mora na vsako merilo, ki je v skladu s tipom, opisanim v EScertifikatu o pregledu tipa, in izpolnjuje ustrezne zahteve tega pravilnika, namestiti znak»ce«in dodatno meroslovno oznako Izjava o skladnosti se sestavi za vsak model merila ter mora biti pristojnim organom na voljo 10 let po izdelavi zadnjega merila. V izjavi mora biti prepoznaven model merila, v zvezi s katerim je bila sestavljena. Kopija izjave mora spremljati vsako merilo, ki se daje v promet. Če se veliko število meril dostavlja enemu uporabniku, se lahko ta zahteva razlaga tako, kot da se nanaša na serijo ali pošiljko in ne na posamezna merila.

6 4. Pooblaščeni zastopnik proizvajalca lahko v njegovem imenu in v okviru njegove odgovornosti izpolni obveznosti iz točke 3.2. Če proizvajalec nima sedeža v Skupnosti in v njej nima pooblaščenega zastopnika, so obveznosti iz točke 3.2. odgovornost osebe, ki daje merilo v promet. Modul C1: Izjava o skladnosti s tipom na podlagi notranje kontrole proizvodnje in preskušanja proizvodov pri priglašenem organu 1. Izjava o skladnosti s tipom na podlagi notranjega nadzora proizvodnje in preskušanja proizvodov pri priglašenem organu je del postopka ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec izpolni svoje obveznosti iz tega modula ter zagotovi in izjavi, da so zadevna merila v skladu s tipom, opisanim v ES-certifikatu o pregledu tipa, in da izpolnjujejo ustrezne zahteve tega pravilnika. 2. Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti izdelanih meril s tipom, opisanim v ES-certifikatu o pregledu tipa, in z ustreznimi zahtevami tega pravilnika. 3. Priglašeni organ, ki ga izbere proizvajalec, izvaja ali da izvesti kontrolne preglede proizvodov v primernih časovnih presledkih, ki jih sam določi, da bi preveril kakovost notranje kontrole proizvoda, upoštevajoč med drugim tehnološko zapletenost meril in količino proizvodnje. Pregledati mora ustrezen vzorec končnih izdelkov, ki ga pred dajanjem v promet pridobi, ter opraviti ustrezne preskuse iz zadevnega dokumenta ali dokumentov iz 13. člena tega pravilnika ali enakovredne preskuse zaradi kontrole skladnosti s tipom, opisanim v ES-certifikatu o pregledu tipa, in z ustreznimi zahtevami tega pravilnika. Če zadevnega dokumenta ni, pristojni priglašeni organ odloči o primernih preskusih, ki jih je treba opraviti. V primerih, ko pomembno število meril v vzorcu ni v skladu s sprejeto ravnjo kakovosti, priglašeni organ sprejme ustrezne ukrepe. 4. Pisna izjava o skladnosti 4.1. Proizvajalec mora na vsako merilo, ki je v skladu s tipom, opisanim v EScertifikatu o pregledu tipa, in ki izpolnjuje ustrezne zahteve tega pravilnika, namestiti znak»ce«in dodatno meroslovno oznako ter v okviru odgovornosti priglašenega organa iz 3. točke identifikacijsko številko le-tega Izjava o skladnosti se sestavi za vsak model merila in mora biti nacionalnim organom na voljo 10 let po izdelavi zadnjega merila. V njej mora biti prepoznaven model merila, v zvezi s katerim je sestavljena. Kopija izjave mora spremljati vsako merilo, ki se daje v promet. Če se veliko število meril dostavlja enemu uporabniku, se lahko ta zahteva razlaga tako, kot da se nanaša na serijo ali pošiljko in ne na posamezna merila. 5. Pooblaščeni zastopnik proizvajalca lahko v njegovem imenu in v okviru njegove odgovornosti izpolni obveznosti iz točke 4.2.

7 Če proizvajalec nima sedeža v Skupnosti in v njej nima pooblaščenega zastopnika, so obveznosti iz točke 4.2. odgovornost osebe, ki daje merilo v promet. Modul D: Izjava o skladnosti s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnega postopka 1. Izjava o skladnosti s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnega postopka je del postopka ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec izpolni svoje obveznosti iz tega modula ter zagotovi in izjavi, da so zadevna merila v skladu s tipom, opisanim v ES-certifikatu o pregledu tipa, in da izpolnjujejo ustrezne zahteve tega pravilnika. 2. Proizvajalec mora voditi odobren sistem kakovosti za proizvodnjo, izvajati končni pregled merila in zadevne preskuse v skladu s 3. točko in je pod nadzorom v skladu s 4. točko. 3. Sistem kakovosti 3.1. Vlogo za oceno sistema kakovosti predloži proizvajalec priglašenemu organu, ki ga izbere sam. Vloga vključuje: vse pomembne informacije v zvezi s predvideno kategorijo merila, dokumentacijo v zvezi s sistemom kakovosti ter tehnično dokumentacijo odobrenega tipa in kopijo ES-certifikata o pregledu tipa Sistem kakovosti mora zagotoviti skladnost merila s tipom, opisanim v EScertifikatu o pregledu tipa, in z ustreznimi zahtevami tega pravilnika. Vsi elementi, zahteve in določbe, ki jih sprejme proizvajalec, morajo biti dokumentirani sistematično in urejeno v obliki zapisanih usmeritev, postopkov in navodil. Dokumentacija sistema kakovosti mora omogočati dosledno tolmačenje programov kakovosti, načrtov, priročnikov in zapisov. Zlasti morajo biti v njej primerno opisani: cilji kakovosti in organizacijska struktura, odgovornosti in pooblastila vodstva v zvezi s kakovostjo izdelkov, tehnike proizvodnje, obvladovanje in zagotavljanje kakovosti ter postopki in sistematični ukrepi, ki se bodo uporabljali, pregledi in preskusi, ki se bodo izvajali pred izdelavo, med njo in po njej, ter pogostnost njihovega izvajanja, zapisi o kakovosti, kot so na primer poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o umerjanjih, poročila o usposobljenosti zadevnega osebja itd., ter način spremljanja doseganja zahtevane kakovosti izdelka in učinkovitega delovanja sistema kakovosti.

8 3.3. Priglašeni organ oceni sistem kakovosti, da ugotovi, ali izpolnjuje zahteve iz točke 3.2. Domneva se, da so te zahteve izpolnjene, če sistem kakovosti izpolnjuje ustrezna določila nacionalnega standarda, ki privzema ustrezni harmonizirani standard, od trenutka, ko so objavljena sklicevanja nanj. Poleg izkušenj s sistemi vodenja kakovosti mora skupina za presojo imeti ustrezne izkušnje na zadevnem področju meroslovja in tehnologije merila ter poznati veljavne zahteve tega pravilnika. Postopek ocenjevanja mora vključevati nadzorni obisk prostorov proizvajalca. O tej odločitvi je treba uradno obvestiti proizvajalca. Obvestilo mora vsebovati ugotovitve pregleda in obrazložitev odločitve Proizvajalec se zaveže, da bo izpolnjeval obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti, in da bo vzdrževal njegovo primernost in učinkovitost Proizvajalec redno obvešča priglašeni organ, ki je odobril sistem kakovosti, o vseh predvidenih spremembah sistema kakovosti. Priglašeni organ oceni predlagane spremembe in odloči, ali bo spremenjeni sistem kakovosti izpolnjeval zahteve iz točke 3.2. ali pa je potrebna ponovna presoja. O svoji odločitvi obvesti proizvajalca. Obvestilo mora vsebovati ugotovitve pregleda in obrazložitev odločitve. 4. Nadzor, ki ga izvaja priglašen organ 4.1. Namen nadzora je prepričati se, ali proizvajalec izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti Proizvajalec mora priglašenemu organu za namene nadzora omogočiti vstop na mesta izdelave, pregledov in izvajanja preskusov ter skladiščenja in mu predložiti vse potrebne podatke, zlasti: dokumentacijo sistema kakovosti ter zapise o kakovosti, kot so na primer poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o umerjanjih, poročila o usposobljenosti zadevnega osebja itd Priglašeni organ periodično opravlja presoje, da se prepriča, ali proizvajalec vzdržuje in uporablja sistem kakovosti, ter proizvajalcu predloži poročilo o presoji Priglašeni organ lahko nenajavljeno obišče proizvajalca. Med temi obiski lahko priglašeni organ po potrebi izvede ali da izvesti preskuse, da preveri pravilnost delovanja sistema kakovosti. Priglašeni organ predloži proizvajalcu poročilo o obisku, in če so bili izvedeni preskusi, tudi preskusno poročilo. 5. Pisna izjava o skladnosti 5.1. Proizvajalec mora na vsako merilo, ki je v skladu s tipom, opisanim v EScertifikatu o pregledu tipa, in ki izpolnjuje ustrezne zahteve tega pravilnika, namestiti

9 znak»ce«in dodatno meroslovno oznako ter v okviru odgovornosti priglašenega organa iz točke 3.1. identifikacijsko številko le-tega Izjava o skladnosti se sestavi za vsak model merila ter mora biti pristojnim organom na voljo 10 let po izdelavi zadnjega merila. V njej mora biti prepoznaven model merila, v zvezi s katerim je sestavljena. Kopija izjave mora spremljati vsako merila, ki se daje v promet. Če se veliko število meril dostavlja enemu uporabniku, se lahko ta zahteva razlaga tako, kot da se nanaša na serijo ali pošiljko in ne na posamezna merila. 6. Proizvajalec mora najmanj 10 let po izdelavi zadnjega merila hraniti in dati na voljo pristojnim organom: dokumentacijo iz druge alinee točke 3.1., odobreno spremembo iz točke 3.5. ter odločitve in poročila priglašenega organa iz točk 3.5., 4.3. in Vsak priglašeni organ da periodično na voljo organu, ki ga je priglasil, seznam izdanih ali zavrnjenih odobritev sistema kakovosti ter nemudoma obvesti organ, ki ga je priglasil, o umaknjeni odobritvi sistema kakovosti. 8. Pooblaščeni zastopnik proizvajalca lahko v njegovem imenu in v okviru njegove odgovornosti izpolni obveznosti iz točk 3.1., 3.5., 5.2. in 6. Modul D1: Izjava o skladnosti na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnega postopka 1. Izjava o skladnosti na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnega postopka je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec izpolni svoje obveznosti iz tega modula ter zagotovi in izjavi, da zadevno merilo izpolnjujejo ustrezne zahteve tega pravilnika. 2. Proizvajalec pripravi tehnično dokumentacijo iz 10. člena tega pravilnika. Dokumentacija mora omogočati ugotavljanje skladnosti merila z ustreznimi zahtevami tega pravilnika. Obsegati mora zasnovo in delovanje merila, kolikor je potrebno za ugotavljanje skladnosti. 3. Proizvajalec mora najmanj 10 let po izdelavi zadnjega merila hraniti tehnično dokumentacijo, ki mora biti na voljo pristojnim organom. 4. Proizvajalec mora voditi odobren sistem kakovosti za proizvodnjo, izvajati končni pregled merila in zadevne preskuse v skladu s 5. točko in je pod nadzorom v skladu s 6. točko. 5. Sistem kakovosti 5.1. Vlogo za oceno sistema kakovosti predloži proizvajalec priglašenemu organu, ki ga izbere sam.

10 Vloga vključuje: vse pomembne informacije v zvezi z zadevno kategorijo merila, dokumentacijo v zvezi s sistemom kakovosti in tehnično dokumentacijo iz 2. točke Sistem kakovosti mora zagotoviti skladnost meril z ustreznimi zahtevami tega pravilnika. Vsi elementi, zahteve in določbe, ki jih sprejme proizvajalec, morajo biti dokumentirani sistematično in urejeno v obliki zapisanih usmeritev, postopkov in navodil. Ta dokumentacija sistema kakovosti mora omogočati dosledno tolmačenje programov kakovosti, načrtov, priročnikov in zapisov. Zlasti morajo biti v njej primerno opisani: cilji kakovosti in organizacijska struktura, odgovornosti in pooblastila vodstva v zvezi s kakovostjo izdelkov, tehnike proizvodnje, obvladovanje in zagotavljanje kakovosti ter postopki in sistematični ukrepi, ki se bodo uporabljali, pregledi in preskusi, ki se bodo izvajali pred izdelavo, med njo in po njej, ter pogostnost njihovega izvajanja, zapisi o kakovosti, kot so na primer poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o umerjanjih, poročila o usposobljenosti zadevnega osebja itd., ter način spremljanja doseganja zahtevane kakovosti izdelka in učinkovitega delovanja sistema kakovosti Priglašeni organ oceni sistem kakovosti, da ugotovi, ali izpolnjuje zahteve iz točke 5.2. Domneva se, da so te zahteve izpolnjene, če sistem kakovosti izpolnjuje odgovarjajoča določila nacionalnega standarda, ki privzema ustrezni harmonizirani standard od trenutka, ko so objavljena sklicevanja nanj. Poleg izkušenj s sistemi vodenja kakovosti mora skupina za presojo imeti ustrezne izkušnje na zadevnem področju meroslovja in tehnologije merila ter poznati veljavne zahteve tega pravilnika. Postopek ocenjevanja mora vključevati nadzorni obisk prostorov proizvajalca. O tej odločitvi je treba uradno obvestiti proizvajalca. Obvestilo mora vsebovati ugotovitve pregleda in obrazložitev odločitve Proizvajalec se zaveže, da bo izpolnjeval obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti, in da bo vzdrževal njegovo primernost in učinkovitost Proizvajalec periodično obvešča priglašeni organ, ki je odobril sistem kakovosti, o vseh predvidenih spremembah sistema kakovosti. Priglašeni organ oceni predlagane spremembe in odloči, ali spremenjeni sistem kakovosti še vedno izpolnjuje zahteve iz točke 5.2. ali pa je potrebna ponovna presoja.

11 O svoji odločitvi obvesti proizvajalca. Obvestilo mora vsebovati ugotovitve pregleda in obrazložitev odločitve. 6. Nadzor, ki ga izvaja priglašeni organ 6.1. Namen nadzora je prepričati se, ali proizvajalec izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti Proizvajalec mora priglašenemu organu za namene nadzora omogočiti vstop na mesta izdelave, pregledov in izvajanja preskusov ter skladiščenja in mu predložiti vse potrebne podatke, zlasti: dokumentacijo sistema kakovosti, tehnično dokumentacijo iz 2. točke ter zapise o kakovosti, kot so na primer poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o umerjanjih, poročila o usposobljenosti zadevnega osebja itd Priglašeni organ opravlja periodične presoje, da se prepriča, ali proizvajalec vzdržuje in uporablja sistem kakovosti, ter proizvajalcu predloži poročilo o presoji Poleg tega lahko priglašeni organ nenajavljeno obišče proizvajalca. Med temi obiski lahko priglašeni organ po potrebi izvede ali da izvesti preskuse, da preveri pravilnost delovanja sistema kakovosti. Priglašeni organ predloži proizvajalcu poročilo o obisku, in če so bili izvedeni preskusi, tudi preskusno poročilo. 7. Pisna izjava o skladnosti 7.1. Proizvajalec mora na vsako merilo, ki izpolnjuje ustrezne zahteve tega pravilnika, namestiti znak»ce«in dodatno meroslovno oznako ter v okviru odgovornosti priglašenega organa iz točke 5.1. identifikacijsko številko Izjava o skladnosti se sestavi za vsak model merila ter mora biti pristojnim organom na voljo 10 let po izdelavi zadnjega merila. V njej mora biti prepoznaven model merila, v zvezi s katerim je sestavljena. Kopija izjave mora spremljati vsako merilo, ki se daje v promet. Če se veliko število meril dostavlja enemu uporabniku, se lahko ta zahteva razlaga tako, kot da se nanaša na serijo ali pošiljko in ne na posamezna merila. 8. Proizvajalec mora najmanj 10 let po izdelavi zadnjega merila hraniti in dati na voljo pristojnim organom: dokumentacijo iz druge alinee točke 5.1., odobreno spremembo iz točke 5.5. ter odločitve in poročila priglašenega organa iz točk 5.5., 6.3. in Vsak priglašeni organ da periodično na voljo organu, ki ga je priglasil, seznam izdanih ali zavrnjenih odobritev sistema kakovosti ter nemudoma obvesti organ, ki ga je priglasil, o umaknjeni odobritvi sistema kakovosti.

12 10. Pooblaščeni zastopnik proizvajalca lahko v njegovem imenu in v okviru njegove odgovornosti izpolni obveznosti iz točk 3., 5.1., 5.5., 7.2. in 8. Modul E: Izjava o skladnosti s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti pregleda in preskušanja končnega izdelka 1. Izjava o skladnosti s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti pregleda in preskušanja končnega izdelka je del postopka ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec izpolni svoje obveznosti iz tega modula ter zagotovi in izjavi, da so zadevna merila v skladu s tipom, opisanim v ES-certifikatu o pregledu tipa, in da izpolnjujejo ustrezne zahteve tega pravilnika. 2. Proizvajalec mora za obravnavano merilo voditi odobren sistem kakovosti za pregled in preskušanje končnega izdelka v skladu s 3. točko in je pod nadzorom v skladu s 4. točko. 3. Sistem kakovosti 3.1. Vlogo za oceno sistema kakovosti predloži proizvajalec priglašenemu organu, ki ga izbere sam. Vloga vključuje: vse pomembne informacije v zvezi z zadevno kategorijo merila, dokumentacijo v zvezi s sistemom kakovosti ter tehnično dokumentacijo odobrenega tipa in kopijo ES-certifikata o pregledu tipa Sistem kakovosti mora zagotoviti skladnost merila s tipom, opisanim v EScertifikatu o pregledu tipa, in z ustreznimi zahtevami tega pravilnika. Vsi elementi, zahteve in določbe, ki jih sprejme proizvajalec, morajo biti dokumentirani sistematično in urejeno v obliki zapisanih usmeritev, postopkov in navodil. Ta dokumentacija sistema kakovosti mora omogočati dosledno tolmačenje programov kakovosti, načrtov, priročnikov in zapisov. Zlasti morajo biti v njej primerno opisani: cilji kakovosti in organizacijska struktura, odgovornosti in pooblastila vodstva v zvezi s kakovostjo izdelkov, pregledi in preskusi, ki se bodo izvajali po izdelavi, zapisi o kakovosti, kot so na primer poročila o pregledih in podatki o preskusih in o umerjanjih, poročila o usposobljenosti zadevnega osebja itd., ter način spremljanja učinkovitega delovanja sistema kakovosti Priglašeni organ oceni sistem kakovosti, da ugotovi, ali izpolnjuje zahteve iz točke 3.2. Domneva se, da so te zahteve izpolnjene, če sistem kakovosti izpolnjuje odgovarjajoča določila nacionalnega standarda, ki privzema ustrezen harmonizirani standard, od trenutka, ko so objavljena sklicevanja nanj.

13 Poleg izkušenj s sistemi vodenja kakovosti mora skupina za presojo imeti ustrezne izkušnje na zadevnem področju meroslovja in tehnologije merila ter poznati veljavne zahteve tega pravilnika. Postopek ocenjevanja mora vključevati nadzorni obisk prostorov proizvajalca. O tej odločitvi je treba uradno obvestiti proizvajalca. Obvestilo mora vsebovati ugotovitve pregleda in obrazložitev odločitve Proizvajalec se zaveže, da bo izpolnjeval obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti, in da bo vzdrževal njegovo primernost in učinkovitost Proizvajalec redno obvešča priglašeni organ, ki je odobril sistem kakovosti, o vseh predvidenih spremembah sistema kakovosti. Priglašeni organ oceni predlagane spremembe in odloči, ali spremenjeni sistem kakovosti še vedno izpolnjuje zahteve iz točke 3.2. ali pa je potrebna ponovna presoja. O svoji odločitvi obvesti proizvajalca. Obvestilo mora vsebovati ugotovitve pregleda in obrazložitev odločitve. 4. Nadzor, ki ga izvaja priglašeni organ 4.1. Namen nadzora je prepričati se, ali proizvajalec izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti Proizvajalec mora priglašenemu organu za namene nadzora omogočiti vstop na mesta pregledov, izvajanja preskusov ter skladiščenja in mu predložiti vse potrebne podatke, zlasti: dokumentacijo sistema kakovosti ter zapise o kakovosti, kot so na primer poročila o pregledih in podatki o preskusih ter o umerjanjih, poročila o usposobljenosti zadevnega osebja itd Priglašeni organ opravlja periodične presoje, da se prepriča, ali proizvajalec vzdržuje in uporablja sistem kakovosti, ter proizvajalcu predloži poročilo o presoji Poleg tega lahko priglašeni organ nenajavljeno obišče proizvajalca. Med temi obiski lahko priglašeni organ po potrebi izvede ali da izvesti preskuse, da preveri pravilnost delovanja sistema kakovosti. Priglašeni organ predloži proizvajalcu poročilo o obisku, in če so bili izvedeni preskusi, tudi preskusno poročilo. 5. Pisna izjava o skladnosti 5.1. Proizvajalec mora na vsako merilo, ki je v skladu s tipom, opisanim v EScertifikatu o pregledu tipa, in ki izpolnjuje ustrezne zahteve tega pravilnika, namestiti znak»ce«in dodatno meroslovno oznako ter v okviru odgovornosti priglašenega organa iz točke 3.1. identifikacijsko številko le-tega.

14 5.2. Izjava o skladnosti se sestavi za vsak model merila ter mora biti pristojnim organom na voljo 10 let po izdelavi zadnjega merila. V izjavi mora biti prepoznaven model merila, v zvezi s katerim je bila sestavljena. Kopija izjave mora spremljati vsako merila, ki se daje v promet. Če se veliko število meril dostavlja enemu uporabniku, se lahko ta zahteva razlaga tako, kot da se nanaša na serijo ali pošiljko in ne na posamezno merilo. 6. Proizvajalec mora najmanj 10 let po izdelavi zadnjega merila hraniti in dati na voljo pristojnim organom: dokumentacijo iz druge alinee točke 3.1., odobreno spremembo iz drugega odstavka točke 3.5. ter odločitve in poročila priglašenega organa iz tretjega odstavka točke 3.5. ter točk 4.3. in Vsak priglašeni organ da periodično na voljo organu, ki ga je priglasil, seznam izdanih ali zavrnjenih odobritev sistema kakovosti ter nemudoma obvesti organ, ki ga je priglasil, o umaknjeni odobritvi sistema kakovosti. 8. Pooblaščeni zastopnik proizvajalca lahko v njegovem imenu in v okviru njegove odgovornosti izpolni obveznosti iz točk 3.1., 3.5., 5.2. in 6. Modul E1: Izjava o skladnosti na podlagi zagotavljanja kakovosti pregleda in preskušanja končnega izdelka 1. Izjava o skladnosti na podlagi zagotavljanja kakovosti pregleda in preskušanja končnega izdelka je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec izpolni svoje obveznosti iz tega modula ter zagotovi in izjavi, da zadevna merila izpolnjujejo ustrezne zahteve tega pravilnika. 2. Proizvajalec pripravi tehnično dokumentacijo iz 10. člena tega pravilnika. Dokumentacija mora omogočati ugotavljanje skladnosti merila z ustreznimi zahtevami tega pravilnika. Obsegati mora zasnovo, izdelavo in delovanje merila, kolikor je potrebno za ugotavljanje skladnosti. 3. Proizvajalec mora najmanj 10 let po izdelavi zadnjega merila hraniti tehnično dokumentacijo, ki mora biti na voljo pristojnim organom. 4. Proizvajalec mora za obravnavano merilo voditi odobren sistem kakovosti za pregled in preskušanje končnega izdelka v skladu s 5. točko in je pod nadzorom v skladu s 6. točko. 5. Sistem kakovosti 5.1. Vlogo za oceno sistema kakovosti predloži proizvajalec priglašenemu organu, ki ga sam izbere. Ta vloga vključuje:

15 vse pomembne informacije v zvezi z zadevno kategorijo merila, dokumentacijo v zvezi s sistemom kakovosti in tehnično dokumentacijo iz 2. točke Sistem kakovosti mora zagotoviti skladnost meril z ustreznimi zahtevami tega pravilnika. Vsi elementi, zahteve in določbe, ki jih sprejme proizvajalec, morajo biti dokumentirani na sistematično in urejeno v obliki zapisanih usmeritev, postopkov in navodil. Ta dokumentacija sistema kakovosti mora omogočati dosledno tolmačenje programov kakovosti, načrtov, priročnikov in zapisov. Zlasti morajo biti v tej tehnični dokumentaciji primerno opisani: cilji kakovosti in organizacijska struktura, odgovornosti in pooblastila vodstva v zvezi s kakovostjo izdelkov, pregledi in preskusi, ki se bodo izvajali po izdelavi, zapisi o kakovosti, kot so na primer poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o umerjanjih, poročila o usposobljenosti zadevnega osebja itd., ter način spremljanja učinkovitega delovanja sistema kakovosti Priglašeni organ oceni sistem kakovosti, da ugotovi, ali izpolnjuje zahteve iz točke 5.2. Domneva se, da so te zahteve izpolnjene, če sistem kakovosti izpolnjuje odgovarjajoča določila nacionalnega standarda, ki privzema ustrezen harmonizirani standard, od trenutka, ko so objavljena sklicevanja nanj. Poleg izkušenj s sistemi vodenja kakovosti mora skupina za presojo imeti ustrezne izkušnje na zadevnem področju meroslovja in tehnologije merila ter poznati veljavne zahteve tega pravilnika. Postopek ocenjevanja mora vključevati nadzorni obisk prostorov proizvajalca. O tej odločitvi je treba uradno obvestiti proizvajalca. Obvestilo mora vsebovati ugotovitve pregleda in obrazložitev odločitve Proizvajalec se zaveže, da bo izpolnjeval obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti, in da bo vzdrževal njegovo primernost in učinkovitost Proizvajalec redno obvešča priglašeni organ, ki je odobril sistem kakovosti, o vseh predvidenih spremembah sistema kakovosti. Priglašeni organ oceni predlagane spremembe in odloči, ali spremenjeni sistem kakovosti še vedno izpolnjuje zahteve iz točke 5.2. ali pa je potrebna ponovna presoja. O svoji odločitvi obvesti proizvajalca. Obvestilo mora vsebovati ugotovitve pregleda in obrazložitev odločitve. 6. Nadzor, ki ga izvaja priglašeni organ 6.1. Namen nadzora je prepričati se, ali proizvajalec izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti.

16 6.2. Proizvajalec mora priglašenemu organu za namene nadzora omogočiti vstop na mesta pregledov, izvajanja preskusov ter skladiščenja in mu predložiti vse potrebne podatke, zlasti: dokumentacijo sistema kakovosti, tehnično dokumentacijo iz 2. točke, zapise o kakovosti, kot so na primer poročila o pregledih in podatki o preskusih ter o umerjanjih, poročila o usposobljenosti zadevnega osebja itd Priglašeni organ opravlja periodične presoje, da se prepriča, ali proizvajalec vzdržuje in uporablja sistem kakovosti, ter proizvajalcu predloži poročilo o presoji Poleg tega lahko priglašeni organ nenajavljeno obišče proizvajalca. Med temi obiski lahko priglašeni organ po potrebi izvede ali da izvesti preskuse, da preveri pravilnost delovanja sistema kakovosti. Priglašeni organ predloži proizvajalcu poročilo o obisku, in če so bili izvedeni preskusi, tudi preskusno poročilo. 7. Pisna izjava o skladnosti 7.1. Proizvajalec mora na vsako merilo, ki izpolnjuje ustrezne zahteve tega pravilnika, namestiti znak»ce«in dodatno meroslovno oznako ter v okviru odgovornosti priglašenega organa iz točke 5.1. identifikacijsko številko le-tega Izjava o skladnosti se sestavi za vsak model merila ter mora biti pristojnim organom na voljo 10 let po izdelavi zadnjega merila. V njej mora biti prepoznaven model merila, v zvezi s katerim je sestavljena. Kopija izjave mora spremljati vsako merilo, ki se daje v promet. Če se veliko število meril dostavlja enemu uporabniku, se lahko ta zahteva razlaga tako, kot da se nanaša na serijo ali pošiljko in ne na posamezna merila. 8. Proizvajalec mora najmanj 10 let po izdelavi zadnjega merila hraniti in dati na voljo pristojnim organom: dokumentacijo iz druge alinee točke 5.1., odobreno spremembo iz točke 5.5., odločitve in poročila priglašenega organa iz točk 5.5., 6.3. in Vsak priglašeni organ da periodično na voljo organu, ki ga je priglasil, seznam izdanih ali zavrnjenih odobritev sistema kakovosti ter nemudoma obvesti organ, ki ga je priglasil, o umaknjeni odobritvi sistema kakovosti. 10. Pooblaščeni zastopnik proizvajalca lahko v njegovem imenu in v okviru njegove odgovornosti izpolni obveznosti iz točk 3., 5.1., 5.5., 7.2. in 8. Modul F: Izjava o skladnosti s tipom na podlagi overjanja proizvodov 1. Izjava o skladnosti s tipom na podlagi overjanja proizvodov je del postopka ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec izpolni svoje obveznosti iz tega

17 modula ter zagotovi in izjavi, da so zadevna merila, za katere se uporablja 3. točka, v skladu s tipom, opisanim v ES-certifikatu o pregledu tipa, in da izpolnjujejo ustrezne zahteve tega pravilnika. 2. Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti izdelanih meril z odobrenimi tipom, opisanim v ES-certifikatu o pregledu tipa, in z ustreznimi zahtevami tega pravilnika. 3. Priglašeni organ, ki ga izbere proizvajalec, izvede ali da izvesti ustrezne preglede in preskuse, da preveri skladnost meril s tipom, opisanim v ES-certifikatu o pregledu tipa, in z ustreznimi zahtevami tega pravilnika. Pregledi in preskusi za kontrolo skladnosti z meroslovnimi zahtevami se po izbiri proizvajalca izvedejo bodisi s pregledom in preskusom vsakega merila v skladu s 4. točko ali s pregledom in preskusom meril na statistični podlagi v skladu s 5. točko. 4. Preverjanje skladnosti z meroslovnimi zahtevami s pregledovanjem in preskušanjem vsakega merila 4.1. Vsako merilo se posamezno pregleda in izvedejo se ustrezni preskusi, navedeni v zadevnih dokumentih iz 13. člena tega pravilnika, ali enakovredni preskusi, da se preveri skladnost merila z meroslovnimi zahtevami, ki veljajo zanj. Če takega dokumenta ni, zadevni priglašeni organ odloči o primernih preskusih, ki jih je treba opraviti Priglašeni organ izda certifikat o skladnosti v zvezi z izvedenimi pregledi in preskusi ter namesti ali v okviru svoje odgovornosti da namestiti svojo identifikacijsko številko na vsako odobreno merilo. Proizvajalec mora 10 let po izdaji certifikata za merilo hraniti certifikate o skladnosti in jih dati na voljo organom, pristojnim za nadzor. 5. Statistično preverjanje skladnosti z meroslovnimi zahtevami 5.1. Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe, da se v postopku izdelave zagotovi homogenost vsake proizvedene partije, ter mora dati svoja merila v overitev v obliki homogenih partij Naključno izbrani vzorec se odvzame iz vsake partije v skladu z zahtevami točke 5.3. Vsako merilo v vzorcu se posamezno pregleda in izvedejo se ustrezni preskusi, navedeni v zadevnih dokumentih iz 13. člena tega pravilnika, ali enakovredni preskusi, s katerimi se preveri skladnost merila z meroslovnimi zahtevami, ki veljajo zanj, zaradi odločitve, ali se partija sprejme ali zavrne. Če zadevnega dokumenta ni, zadevni priglašeni organ odloči o primernih preskusih, ki jih je treba opraviti Statistični postopek mora izpolnjevati naslednje zahteve: Statistična kontrola temelji na spodaj navedenih lastnostih. Sistem za vzorčenje mora zagotoviti:

18 raven kakovosti, ki ustreza 95-odstotni verjetnosti sprejetja, z neskladnostjo, manjšo od 1 %, mejno kakovost, ki ustreza 5-odstotni verjetnosti sprejetja, z neskladnostjo, manjšo od 7 % Če je partija sprejeta, se odobrijo vsa merila, razen tistih meril iz vzorca, za katere je ugotovljeno, da imajo nezadovoljive rezultate preskusa. Priglašeni organ izda certifikat o skladnosti v zvezi z izvedenimi pregledi in preskusi ter namesti ali v okviru svoje odgovornosti da namestiti svojo identifikacijsko številko na vsako odobreno merilo. Proizvajalec mora 10 let po izdaji certifikata za merilo hraniti certifikate o skladnosti in jih dati na voljo organom, pristojnim za nadzor Če se partija zavrne, priglašeni organ sprejme ustrezne ukrepe za preprečitev, da se ta partija da v promet. Če prihaja do pogostih zavrnitev partij, lahko priglašeni organ začasno prekine statistično preverjanje in sprejme ustrezne ukrepe. 6. Pisna izjava o skladnosti 6.1. Proizvajalec mora na vsako merilo, ki je skladno z odobrenim tipom in izpolnjuje ustrezne zahteve tega pravilnika, namestiti znak»ce«in dodatno meroslovno oznako Izjava o skladnosti se sestavi za vsak model merila ter se hrani na voljo pristojnim organom 10 let po izdelavi zadnjega merila. V izjavi mora biti prepoznaven model merila, v zvezi s katerim je bila sestavljena. Kopija izjave mora spremljati vsako merilo, ki se da v promet. Če se veliko število meril dostavlja enemu uporabniku, se lahko ta zahteva razlaga tako, kot da se nanaša na serijo ali pošiljko in ne na posamezna merila. Če s tem soglaša priglašeni organ iz 3. točke, mora proizvajalec na merila namestiti tudi identifikacijsko številko priglašenega organa v okviru odgovornosti le-tega. 7. Proizvajalec lahko, če s tem soglaša priglašeni organ in v okviru njegove odgovornosti, namesti na merila identifikacijsko številko priglašenega organa med postopkom proizvodnje. 8. Pooblaščeni zastopnik proizvajalca lahko v njegovem imenu in v okviru njegove odgovornosti izpolni njegove obveznosti, razen tistih iz točk 2. in 5.1. Modul F1: Izjava o skladnosti na podlagi overjanja proizvodov 1. Izjava o skladnosti na podlagi overjanja proizvodov je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec izpolni svoje obveznosti iz tega modula ter zagotovi

19 in izjavi, da so merila, za katere se uporabljajo določbe 5. točke, v skladu z ustreznimi zahtevami tega pravilnika. 2. Proizvajalec pripravi tehnično dokumentacijo iz 10. člena tega pravilnika. Dokumentacija mora omogočati ugotavljanje skladnosti merila z ustreznimi zahtevami tega pravilnika. Obsegati mora zasnovo, izdelavo in delovanje merila, kolikor je potrebno za ugotavljanje skladnosti. 3. Proizvajalec mora najmanj 10 let po izdelavi zadnjega merila hraniti tehnično dokumentacijo, ki mora biti na voljo pristojnim organom. 4. Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti izdelanih meril z ustreznimi zahtevami tega pravilnika. 5. Priglašeni organ, ki ga izbere proizvajalec, izvede ali da izvesti ustrezne preglede in preskuse, da preveri skladnost meril z ustreznimi zahtevami tega pravilnika. Pregledi in preskusi za kontrolo skladnosti z meroslovnimi zahtevami se po izbiri proizvajalca izvedejo bodisi s pregledom in preskusom vsakega merila v skladu s 6. točko ali s pregledom in preskusom meril na statistični podlagi v skladu s 7. točko. 6. Preverjanje skladnosti z meroslovnimi zahtevami s pregledovanjem in preskušanjem vsakega merila 6.1. Vsako merilo se posamezno pregleda in izvedejo se ustrezni preskusi, navedeni v zadevnih dokumentih iz 13. člena tega pravilnika, ali enakovredni preskusi, da se preveri skladnost merila z meroslovnimi zahtevami, ki veljajo zanj. Če takega dokumenta ni, zadevni priglašeni organ odloči o primernih preskusih, ki jih je treba opraviti Priglašeni organ izda certifikat o skladnosti v zvezi z izvedenimi pregledi in preskusi ter namesti ali v okviru svoje odgovornosti da namestiti svojo identifikacijsko številko na vsako odobreno merilo. Proizvajalec mora 10 let po izdaji certifikata za merilo hraniti certifikate o skladnosti in jih dati na voljo organom, pristojnim za nadzor. 7. Statistično preverjanje skladnosti z meroslovnimi zahtevami 7.1. Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe, da se v postopku izdelave zagotovi homogenost vsake proizvedene partije, ter mora dati svoja merila v overitev v obliki homogenih partij Naključno izbrani vzorec se odvzame iz vsake partije v skladu z zahtevami iz točke 7.3. Vsako merilo v vzorcu se posamezno pregleda in izvedejo se ustrezni preskusi, navedeni v zadevnih dokumentih iz 13. člena tega pravilnika, ali enakovredni preskusi, s katerimi se preveri skladnost merila z meroslovnimi zahtevami, ki veljajo zanj, zaradi odločitve, ali se partija sprejme ali zavrne. Če takega dokumenta ni, zadevni priglašeni organ odloči o primernih preskusih, ki jih je treba opraviti.

20 7.3. Statistični postopek mora izpolnjevati naslednje zahteve: Statistična kontrola temelji na spodaj navedenih lastnostih. Sistem za vzorčenje mora zagotoviti: raven kakovosti, ki ustreza 95-odstotni verjetnosti sprejetja, z neskladnostjo, manjšo od 1 %, mejno kakovost, ki ustreza 5-odstotni verjetnosti sprejetja, z neskladnostjo, manjšo od 7 % Če je partija sprejeta, se odobrijo vsa merila, razen tistih meril iz vzorca, za katere je ugotovljeno, da imajo nezadovoljive rezultate preskusa. Priglašeni organ izda certifikat o skladnosti v zvezi z izvedenimi pregledi in preskusi ter namesti ali v okviru svoje odgovornosti da namestiti svojo identifikacijsko številko na vsako odobreno merilo. Proizvajalec mora 10 let po izdaji certifikata za merilo hraniti certifikate o skladnosti in jih dati na voljo organom, pristojnim za nadzor Če se partija zavrne, priglašeni organ sprejme ustrezne ukrepe za preprečitev, da se ta partija da v promet. Če prihaja do pogostih zavrnitev partij, lahko priglašeni organ začasno prekine statistično preverjanje in sprejme ustrezne ukrepe. 8. Pisna izjava o skladnosti 8.1. Proizvajalec mora na vsako merilo, ki izpolnjuje ustrezne zahteve tega pravilnika, namestiti znak»ce«in dodatno meroslovno oznako Izjava o skladnosti se sestavi za vsak model merila ter se hrani na voljo pristojnim organom 10 let po izdelavi zadnjega merila. V izjavi mora biti prepoznaven model merila, v zvezi s katerim je bila sestavljena. Kopija izjave mora spremljati vsako merilo, ki se daje v promet. Če se veliko število meril dostavlja enemu uporabniku, se lahko ta zahteva razlaga tako, kot da se nanaša na serijo ali pošiljko in ne na posamezna merila. Če s tem soglaša priglašeni organ iz 5. točke, mora proizvajalec na merila namestiti tudi identifikacijsko številko priglašenega organa v okviru odgovornosti le-tega. 9. Proizvajalec lahko, če s tem soglaša priglašeni organ in v okviru njegove odgovornosti, namesti na merila identifikacijsko številko priglašenega organa med postopkom proizvodnje. 10. Pooblaščeni zastopnik proizvajalca lahko v njegovem imenu in v okviru njegove odgovornosti izpolni njegove obveznosti, razen tistih iz točk 4. in 7.1.

21 Modul G: Izjava o skladnosti na podlagi neposredne overitve posamičnega merila 1. Izjava o skladnosti na podlagi neposredne overitve posamičnega merila je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec izpolni svoje obveznosti iz tega modula ter zagotovi in izjavi, da so merila, za katere se uporabljajo določbe 4. točke, v skladu z ustreznimi zahtevami tega pravilnika. 2. Proizvajalec pripravi tehnično dokumentacijo iz 10. člena tega pravilnika in jo da na voljo priglašenemu organu iz 4. točke. Tehnična dokumentacija mora omogočati ugotavljanje skladnosti merila z ustreznimi zahtevami tega pravilnika ter mora, če zadeva ugotavljanje skladnosti, vsebovati zasnovo, izdelavo in delovanje merila. Proizvajalec mora najmanj 10 let po izdelavi zadnjega merila hraniti tehnično dokumentacijo, ki mora biti na voljo pristojnim organom. 3. Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti izdelanih meril z ustreznimi zahtevami tega pravilnika. 4. Priglašeni organ, ki ga izbere proizvajalec, izvede ali da izvesti ustrezne preglede in preskuse, ki so navedeni v zadevnih dokumentih iz 13. člena tega pravilnika, ali enakovredne preskuse, da preveri skladnost meril z ustreznimi zahtevami tega pravilnika. Če takega dokumenta ni, zadevni priglašeni organ odloči o primernih preskusih, ki jih je treba opraviti. Priglašeni organ izda certifikat o skladnosti v zvezi z izvedenimi pregledi in preskusi ter namesti ali v okviru svoje odgovornosti da namestiti svojo identifikacijsko številko na vsako odobreno merilo. Proizvajalec mora 10 let po izdaji certifikata za merilo hraniti certifikate o skladnosti na voljo organom, pristojnim za nadzor. 5. Pisna izjava o skladnosti 5.1. Proizvajalec mora na vsako merilo, ki izpolnjuje ustrezne zahteve tega pravilnika, namestiti znak»ce«in dodatno meroslovno oznako ter v okviru odgovornosti priglašenega organa iz 4. točke identifikacijsko številko le-tega Izjava o skladnosti se sestavi ter hrani na voljo pristojnim organom 10 let po izdelavi zadnjega merila. V izjavi mora biti prepoznaven model merila, v zvezi s katerim je bila sestavljena. Vsakemu merilu mora biti priložena kopija izjave. 6. Pooblaščeni zastopnik proizvajalca lahko v njegovem imenu in v okviru njegove odgovornosti izpolni obveznosti iz točk 2. in 4. Modul H: Izjava o skladnosti na podlagi celovitega zagotavljanja kakovosti

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1821 final ANNEX PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1821 final ANNEX PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 12.3.2019 C(2019) 1821 final ANNEX PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtev

Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtev Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Uradni list RS - 71/2003, Uredbeni del

Uradni list RS - 71/2003, Uredbeni del OBRAZEC REG-MED/PRIP-I Izpolni Urad RS za zdravila Referen na številka: Datum: PRIGLASITEV MEDICINSKEGA PRIPOMO KA RAZREDA I ZA VPIS V REGISTER (izpolnite s tiskanimi rkami) Polno ime firme PODATKI O PREDLAGATELJU

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne novembra o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnim

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne novembra o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnim L 356/520 PRIPOROČILA PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 18. novembra 2014 o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnimi parametri tehničnih specifikacij za interoperabilnost

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

untitled

untitled 2004R0552 SL 04.12.2009 001.001 1 Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B UREDBA (ES) 552/2004 EVROPSKEGA PARLAMENTA

Prikaži več

Microsoft Word - AESA ENSL.doc

Microsoft Word - AESA ENSL.doc Predlog UREDBA KOMISIJE (ES) št. / z dne [ ] o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih

SL Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih 28.3.2008 Uradni list Evropske unije L 86/9 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in spremembi Uredbe (ES)

Prikaži več

Uradni list Evropske unije L 152 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik junij 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije

Uradni list Evropske unije L 152 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik junij 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije Uradni list Evropske unije L 152 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik 62 11. junij 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/945 z dne 12. marca 2019 o sistemih brezpilotnega

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

OPOMNIK

OPOMNIK OPOMNIK Za izvedbo postopkov pregleda poročil o oceni vrednosti za potrebe postopka revidiranja OCENA VREDNOSTI NEPREMIČN ZA POTREBE RAČUNOVODSKEGA POROČANJA OPOZORILO Pregled poročila o oceni vrednosti

Prikaži več

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne 5. decembra o zadevah, povezanih z začetkom obratovanja in uporabo strukturnih podsistemov in

PRIPOROČILO KOMISIJE - z dne 5. decembra o zadevah, povezanih z začetkom obratovanja in uporabo strukturnih podsistemov in 12.12.2014 L 355/59 PRIPOROČILA PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 5. decembra 2014 o zadevah, povezanih z začetkom obratovanja in uporabo strukturnih podsistemov in vozil v skladu z direktivama 2008/57/ES in

Prikaži več

CL2007R0653SL bi_cp 1..1

CL2007R0653SL bi_cp 1..1 2007R0653 SL 31.05.2011 001.001 1 Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B UREDBA KOMISIJE (ES) št. 653/2007 z dne 13.

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.2.2019 C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 19.2.2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

SANTE/10865/2017-EN

SANTE/10865/2017-EN EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.11.2017 C(2017) 7431 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 10.11.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravičenost prispevkov na enoto Kadar so nepovratna sredstva

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

EN

EN SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, XXX Osnutek UREDBE KOMISIJE (ES) št. /2009 z dne [ ] o spremembi Uredbe (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

GEN

GEN Svet Evropske unije Bruselj, 14. september 2016 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2016/0206 (NLE) 10973/16 ADD 7 WTO 195 SERVICES 20 FDI 16 CDN 12 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: Celoviti

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL ZDA Št. gradiva U9NT8460 Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s pre

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL ZDA Št. gradiva U9NT8460 Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s pre Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s predpisi Za sestavne dele sistema GRADE 1 Kazalo vsebine stran Varnostni znaki in oznake... 3 Varnostna sporočila... 4 Druge nalepke...

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o L 335/52 Uradni list Evropske unije 14.12.2013 SKLEP KOMISIJE z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Politika upravljanja z nasprotji interesov

Politika upravljanja z nasprotji interesov POLITIKA UPRAVLJANJA Z NASPROTJI INTERESOV ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI 1 /

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

EASA NPA Template

EASA NPA Template Evropska agencija za varnost v letalstvu Mnje št. 06/2013 Kritič naloge vzdrževanja POVEZANI NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10.6.2013 Povzetek V mnju je obravnavano vprašanje varnosti, povezano s tveganjem

Prikaži več

SANCO/12328/2013-EN Rev. 5

SANCO/12328/2013-EN Rev. 5 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.9.2014 COM(2014) 556 final 2014/0255 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o proizvodnji, dajanju na trg in uporabi medicirane krme ter razveljavitvi Direktive

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od ta

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od ta L 92/16 Uradni list Evropske unije 30.3.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani,

Prikaži več

NOVOSTI NA PODROČJU HARMONIZIRANIH STANDARDOV V OKVIRU DIREKTIV NOVEGA PRISTOPA Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST V 6. členu Zako

NOVOSTI NA PODROČJU HARMONIZIRANIH STANDARDOV V OKVIRU DIREKTIV NOVEGA PRISTOPA Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST V 6. členu Zako NOVOSTI NA PODROČJU HARMONIZIRANIH STANDARDOV V OKVIRU DIREKTIV NOVEGA PRISTOPA Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST V 6. členu Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih je treba

Prikaži več

Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direkti

Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direkti 24.11.2009 Uradni list Evropske unije L 309/1 I (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna) UREDBE UREDBA (ES) št. 1107/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 21.

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

l_ sl pdf

l_ sl pdf 4.5.2005 L 117/13 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o

Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o Na podlagi 270. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi upo

Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi upo 7.4.2017 SL Uradni list Evropske unije L 95/1 I (Zakonodajni akti) UREDBE UREDBA (EU) 2017/625 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti,

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več