Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne"

Transkripcija

1 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev 3 koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Ljubljana Ljubljana, Številka: /2011-4

2 KAZALO I. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA 4 II. NAVODILA ZA IZDELAVO VLOGE, ROK ZA ODDAJO VLOG, DATUM ODPIRANJA VLOG TER OBRAVNAVA VLOG 8 III. ZAHTEVANE SESTAVINE VLOGE DOKAZILA ZA IZPOLNJEVANJE ZAKONSKO PREDPISANIH IN DODATNIH POGOJEV _ DOKAZILA ZA VREDNOTENJE MERIL OBRAZCI SEZNAMI OBRAZCEV ZA VLAGATELJE FIZIČNE OSEBE IN ZA VLAGATELJE PRAVNE OSEBE OBRAZCI F (IZPOLNIJO JIH SAMO VLAGATELJI FIZIČNE OSEBE!) 16 OBRAZEC 1F (PRIJAVNI OBRAZEC) 16 OBRAZEC 2F (IZJAVA O DELOVNEM RAZMERJU) 17 OBRAZEC 3F (IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU DOSTOPNOSTI DO ORDINACIJSKIH PROSTOROV) 18 OBRAZEC 4F (IZJAVA O PREVZEMU OPREDELJENIH ZAVAROVANIH OSEB) 19 OBRAZEC 5F (IZJAVA O ORDINACIJSKEM ČASU) 20 OBRAZEC 6F (IZJAVA O PRIČETKU DELA) 21 OBRAZEC 7F (IZJAVA O ŠTEVILU OPREDELJENIH ZAVAROVANIH OSEB) 22 OBRAZEC 8F (IZJAVA O DELOVNI DOBI) 23 OBRAZEC 9F (IZJAVA O RAZDALJI DO NAJBLIŽJE POSTAJE LPP) 24 OBRAZEC 10F (IZJAVA O RAZDALJI DO NAVEDENE LOKACIJE) 25 OBRAZEC 11F (IZJAVA GLEDE SKLENITVE NAJEMNE POGODBE Z MOL) 26 OBRAZEC 12F (IZJAVA O UPRAVNEM ALI SODNEM POSTOPKU) OBRAZCI P (IZPOLNIJO JIH SAMO VLAGATELJI PRAVNE OSEBE!) 28 OBRAZEC 1P (PRIJAVNI OBRAZEC) 28 OBRAZEC 2P (IZJAVA O DELOVNEM RAZMERJU) 29 OBRAZEC 3P (IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU DOSTOPNOSTI DO ORDINACIJSKIH PROSTOROV) 30 OBRAZEC 4P (IZJAVA O PREVZEMU OPREDELJENIH ZAVAROVANIH OSEB) 31 OBRAZEC 5P (IZJAVA O ORDINACIJSKEM ČASU) 32 OBRAZEC 6P (IZJAVA O PRIČETKU DELA) 33 OBRAZEC 7P (IZJAVA O ŠTEVILU OPREDELJENIH ZAVAROVANIH OSEB) 34 OBRAZEC 8P (IZJAVA O DELOVNI DOBI ) 35 OBRAZEC 9P (IZJAVA O RAZDALJI DO NAJBLIŽJE POSTAJE LPP) 36 OBRAZEC 10P (IZJAVA O RAZDALJI DO NAVEDENE LOKACIJE) 37 OBRAZEC 11P (IZJAVA GLEDE SKLENITVE NAJEMNE POGODBE Z MOL) 38 OBRAZEC 12P (IZJAVA O UPRAVNEM ALI SODNEM POSTOPKU) 39 2

3 IV. VREDNOTENJE MERIL IN ŽREB (IZPOLNI RAZPISNA KOMISIJA!) VREDNOTENJE MERIL PRI RAZPISANI KONCESIJI Z OZNAKO VREDNOTENJE MERIL PRI RAZPISANI KONCESIJI Z OZNAKO VREDNOTENJE MERIL PRI RAZPISANI KONCESIJI Z OZNAKO VREDNOTENJE PREDNOSTNIH KATEGORIJ PRI RAZP. KONCESIJI Z OZNAKO

4 I. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA MESTNA OBČINA LJUBLJANA objavlja na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 UPB2, 23/08; v nadaljevanju: ZZDej) in sedme točke 18. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - UPB) Javni razpis za podelitev 3 koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Ljubljana 1. KONCEDENT: Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL). 2. JEZIK, V KATEREM MORA VLAGATELJ IZDELATI VLOGO: Vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku. 3. PREDMET JAVNEGA RAZPISA: Predmet javnega razpisa je podelitev 3 koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v MOL: 1 koncesija na področju zobozdravstva odraslih. 1 koncesija na področju pediatrije. 1 koncesija na področju splošne medicine. 4. OZNAKA KONCESIJE, OBSEG RAZPISANEGA PROGRAMA KONCESIJE IN KRAJEVNO OBMOČJE, ZA KATEREGA SE RAZPISUJE KONCESIJA: ,50 programa zobozdravstva odraslih znotraj ČS Dravlje ,00 program pediatrije čim bliže lokaciji Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, vendar znotraj ČS Trnovo ,00 program splošne medicine na lokaciji Prijateljeva ulica 2, 1000 Ljubljana (ČS Center). 5. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE: Koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za čas 15 let. Koncesijsko dejavnost se prične opravljati v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 2 mesecev (ne velja za koncesijo na področju splošne medicine, kjer je potrebno začeti opravljati koncesijsko dejavnost s ) od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), v nasprotnem primeru preneha veljati odločba o podelitvi koncesije. 6. POGOJI, KI JIH MORA VLAGATELJ IZPOLNJEVATI: Za izvajanje dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa 35. člen ZZDej in dodatne pogoje, ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev mora vlagatelj v prijavi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo. 4

5 6.1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj fizična oseba: da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo v skladu s 64. in 66. členom ZZDej; da ni v delovnem razmerju, oz. v kolikor je v delovnem razmerju, bo le-to v primeru podelitve koncesije iz tega javnega razpisa prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in koncesijsko pogodbo; da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oz. poklica; da ima zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno opremo in, če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre (pogoj velja le za koncesiji z oznako 4.1. in 4.2.); da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu opravljal koncesijsko dejavnost v ordinacijskih prostorih na naslovu Prijateljeva ulica 2, 1000 Ljubljana (ČS Center), ki so v lasti MOL. V ta namen bo najkasneje v roku 21 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklenil z MOL najemno pogodbo. Poleg tega mora imeti ustrezno opremo in, če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre (pogoj velja le za koncesijo z oznako 4.3.); da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu začel opravljati koncesijsko dejavnost s (pogoj velja le za koncesijo z oznako 4.3.); da pridobi mnenje pristojne zbornice; opravljanje koncesijske dejavnosti vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času (pogoj velja le za koncesiji z oznako 4.2. in 4.3.); opravljanje koncesijske dejavnosti vsaj enkrat tedensko v popoldanskem času (pogoj velja le za koncesijo z oznako 4.1.); da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja na tem razpisu; da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj pravna oseba: da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo v skladu s 64. in 66. členom ZZDej; da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem razmerju pri drugi pravni osebi, oz. v kolikor je, bo to delovno razmerje v primeru podelitve koncesije iz tega javnega razpisa prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in koncesijsko pogodbo; da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oz. poklica; da ima pravna oseba zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno opremo in tudi ustrezne kadre (pogoj velja le za koncesiji z oznako 4.1. in 4.2.); da bo pravna oseba v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu izvajala koncesijsko dejavnost v ordinacijskih prostorih na naslovu Prijateljeva ulica 2, 1000 Ljubljana (ČS Center), ki so v lasti MOL. V ta namen bo najkasneje v roku 21 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklenila z MOL najemno pogodbo (pogoj velja le za koncesijo z oznako 4.3.); da bo pravna oseba v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu začela izvajati koncesijsko dejavnost s (pogoj velja le za koncesijo z oznako 4.3.); 5

6 da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi pridobi mnenje pristojne zbornice; da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije; da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi opravlja koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času (pogoj velja le za koncesiji z oznako 4.2. in 4.3.); da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi opravlja koncesijsko dejavnost vsaj enkrat tedensko v popoldanskem času (pogoj velja le za koncesijo z oznako 4.1.); da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja na tem razpisu; da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja vlagatelj na tem razpisu; da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja, zakonitega zastopnika pravne osebe ali predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi. 7. MERILA ZA VREDNOTENJE VLOG 7.1. Merila za vrednotenje vlog pri koncesijah z oznako 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa): Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili: pričetek z delom: največ 10 točk; število opredeljenih zavarovanih oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk; delovna doba nosilca dejavnosti: največ 10 točk; razdalja med vlagateljevo lokacijo ordinacije in najbližjo postajo Ljubljanskega potniškega prometa: največ 10 točk Merila za vrednotenje vlog pri koncesijah z oznako 4.2. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa): Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili: pričetek z delom: največ 10 točk; število opredeljenih zavarovanih oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk; delovna doba nosilca dejavnosti: največ 10 točk; razdalja med vlagateljevo lokacijo ordinacije in v javnem razpisu navedeno lokacijo ordinacije: največ 10 točk Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji z oznako 4.3. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa): Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili: število opredeljenih zavarovanih oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk delovna doba nosilca dejavnosti: največ 10 točk; 8. ŽREB: Če dosežeta dva ali več vlagateljev na podlagi postavljenih meril pri razpisani koncesiji enako število točk, bo izveden žreb. 9. NAVODILA ZA IZDELAVO VLOGE IN ZAHTEVANE SESTAVINE VLOGE SO PODANA V RAZPISNI DOKUMENTACIJI. 10. ROK ZA ODDAJO VLOG: 6

7 Vloge morajo biti oddane na naslov MESTNA OBČINA LJUBLJANA, GLAVNA PISARNA, ADAMIČ-LUNDROVO NABREŽJE 2, 1000 LJUBLJANA (v nadaljevanju: Glavna pisarna MOL). Šteje se, da so vloge za koncesijo št (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) oddane po pošti, prispele pravočasno, če so bile oddane na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do dne do 24. ure. Šteje se, da so vloge za koncesijo št (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) oddane po pošti, prispele pravočasno, če so bile oddane na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do dne do 24. ure. Šteje se, da so vloge za koncesijo št (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) oddane po pošti, prispele pravočasno, če so bile oddane na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do dne do 24. ure. 11. OBRAVNAVA VLOG: Razpisna komisija, ki jo imenuje župan MOL, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge (glej II. poglavje razpisne dokumentacije) ter posredovala predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi soglasij oziroma mnenj, ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno odločbo. Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge, ki ne ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge ter tudi vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, bo pristojni organ zavrnil z upravno odločbo in jo posredoval vsem vlagateljem. Dopolnjevanje vlog ni možno. V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije, se lahko javni razpis za to koncesijo ponovi. 12. ODPIRANJE VLOG: Odpiranje vlog za koncesijo št (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) bo dne ob 9. uri v prostorih Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpiranje vlog za koncesijo št (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) bo dne ob 9. uri v prostorih Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpiranje vlog za koncesijo št (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) bo dne ob 9. uri v prostorih Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno. 13. RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Razpisna dokumentacija je dosegljiva: na spletni strani MOL ( in v Glavni pisarni MOL: od ponedeljka do četrtka od 8.00 do in v petek od 8.00 do

8 II. NAVODILA ZA IZDELAVO VLOGE, ROK ZA ODDAJO VLOG, DATUM ODPIRANJA VLOG TER OBRAVNAVA VLOG 1. PRAVOČASNOST, PRAVILNOST IN POPOLNOST VLOGE TER DODATNA PRAVILA PRI ODDAJI VLOGE 1.1. PRAVOČASNOST VLOGE: pravočasna je tista vloga, ki je bila oddana na pošti s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici na naslov MESTNA OBČINA LJUBLJANA, GLAVNA PISARNA, ADAMIČ- LUNDROVO NABREŽJE 2, 1000 LJUBLJANA, do datuma, določenega v besedilu javnega razpisa (glej I. poglavje razpisne dokumentacije) PRAVILNOST VLOGE: pravilna je tista vloga, ki je oddana na pošti s priporočeno pošiljko, izključno v pravilno opremljeni in označeni zaprti ovojnici. Pravilno opremljena je tista vloga, ki ima naveden: na prednji strani ovojnice naslov prejemnika:»mestna OBČINA LJUBLJANA, GLAVNA PISARNA, ADAMIČ-LUNDROVO NABREŽJE 2, 1000 LJUBLJANA«ter vidno označbo»ne ODPIRAJ PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS: OZNAKA IN PREDMET KONCESIJE«in na hrbtni strani ovojnice naziv in točen naslov vlagatelja. Vzorec prednje strani ovojnice: NE ODPIRAJ PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS: 4.1. ZOBOZDRAVSTVO ODRASLIH MESTNA OBČINA LJUBLJANA GLAVNA PISARNA ADAMIČ-LUNDROVO NABREŽJE LJUBLJANA Vzorec hrbtne strani ovojnice: VLAGATELJ NASLOV VLAGATELJA 1.3. POPOLNOST VLOGE: popolna je tista vloga, ki vsebuje vse zahtevane sestavine vloge (III. poglavje razpisne dokumentacije) in katere vlagatelj izpolnjuje vse pogoje, opredeljene s tem razpisom. 8

9 1.4. DODATNA PRAVILA PRI ODDAJI VLOGE: vloga mora biti ročno izpolnjena v slovenskem jeziku z velikimi tiskanimi črkami in podpisana s strani vlagatelja. V kolikor je vlagatelj pravna oseba, je potreben podpis njenega zakonitega zastopnika, podpis predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ter žig pravne osebe; vlagatelj mora lastnoročno oštevilčiti in parafirati vsako stran vloge v desnem spodnjem kotu; v vsaki poslani pošiljki z oznako»ne ODPIRAJ PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS: OZNAKA IN PREDMET KONCESIJE«je lahko samo ena vloga, v kateri lahko vlagatelj kandidira le z enim ordinacijskim prostorom; vsak vlagatelj lahko pošlje le eno pošiljko; vsak vlagatelj, ki je pravna oseba, lahko kandidira le z enim predvidenim nosilcem koncesijske dejavnosti in vsak posameznik lahko v kontekstu celotnega javnega razpisa nastopi samo enkrat in sicer (ostale kombinacije niso možne): samo kot fizična oseba ali samo kot zakoniti zastopnik pravne osebe ali samo kot predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ali kot zakoniti zastopnik pravne osebe in istočasno tudi predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi. 2. ROK ZA ODDAJO VLOG Vloge morajo biti oddane na naslov MESTNA OBČINA LJUBLJANA, GLAVNA PISARNA, ADAMIČ-LUNDROVO NABREŽJE 2, 1000 LJUBLJANA (v nadaljevanju: Glavna pisarna MOL). Šteje se, da so vloge za koncesijo št (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) oddane po pošti, prispele pravočasno, če so bile oddane na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do dne do 24. ure. Šteje se, da so vloge za koncesijo št (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) oddane po pošti, prispele pravočasno, če so bile oddane na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do dne do 24. ure. Šteje se, da so vloge za koncesijo št (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) oddane po pošti, prispele pravočasno, če so bile oddane na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do dne do 24. ure. 3. DATUM ODPIRANJA VLOG Odpiranje vlog za koncesijo št (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) bo dne ob 9. uri v prostorih Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpiranje vlog za koncesijo št (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) bo dne ob 9. uri v prostorih Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpiranje vlog za koncesijo št (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) bo dne ob 9. uri v prostorih Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno. 4. OBRAVNAVA VLOG Razpisna komisija, ki jo imenuje župan MOL, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge (glej II. poglavje razpisne dokumentacije) ter posredovala predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi soglasij oziroma mnenj, ki jih določa ZZDej, bodo koncesije podeljene z upravno odločbo. Prepozne, nepravilne, 9

10 nepopolne vloge in vloge, ki ne ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge ter tudi vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, bo pristojni organ zavrnil z upravno odločbo in jo posredoval vsem vlagateljem. Dopolnjevanje vlog ni možno. V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev posamezne koncesije, se lahko javni razpis za to koncesijo ponovi. 5. RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Razpisna dokumentacija je dosegljiva: na spletni strani MOL ( in v Glavni pisarni MOL: od ponedeljka do četrtka od 8.00 do in v petek od 8.00 do Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 10

11 III. ZAHTEVANE SESTAVINE VLOGE Razpisna komisija si pridržuje pravico do preverjanja resničnosti in verodostojnosti navedb, izpolnjevanja zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev ter preverjanja vseh podatkov, ki so sestavni del vloge za podelitev koncesije. V kolikor ugotovi, da navedbe niso resnične in verodostojne, se vloga zavrne DOKAZILA ZA IZPOLNJEVANJE ZAKONSKO PREDPISANIH IN DODATNIH POGOJEV Za izpolnjevanje zakonsko predpisanih (35. člen ZZDej) in dodatnih pogojev javnega razpisa mora vlagatelj priložiti spodaj navedena ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo. A. DOKAZILA, KI JIH JE POTREBNO PRILOŽITI, ČE JE VLAGATELJ FIZIČNA OSEBA: 1. da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo v skladu s 64. in 66. členom ZZDej: veljavna licenca vlagatelja za samostojno opravljanje zdravniške službe na razpisanem strokovnem področju. 2. da ni v delovnem razmerju, oz. v kolikor je v delovnem razmerju, bo le-to v primeru podelitve koncesije iz tega javnega razpisa prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in koncesijsko pogodbo: v primeru, da vlagatelj že ima status zasebnega zdravnika: veljavna odločba o registraciji zasebnega zdravnika, ki ni starejša od 3 mesecev in jo je izdala Zdravniška zbornica Slovenije - če je starejša od 3 mesecev, mora biti priloženo potrdilo Zdravniške zbornice Slovenije, da je izdana odločba še vedno veljavna in v primeru, da vlagatelj še nima statusa zasebnega zdravnika: izjava vlagatelja (obrazec 2F). 3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oz. poklica: potrdilo Ministrstva za pravosodje RS, ki ni starejše od 3 mesecev, da vlagatelj ni bil obsojen za kazniva dejanja. 4. da ima zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno opremo in, če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre: v kolikor vlagatelj kandidira na koncesijo z oznako 4.1. ali 4.2.: dokazilo o lastništvu ordinacijskih prostorov na razpisanem krajevnem območju - največ 8 dni star zemljiškoknjižni izpisek ali kupoprodajna pogodba (overjen mora biti tako original kot tudi fotokopija) ali veljavna pogodba (overjen mora biti tako original kot tudi fotokopija) o najemu oz. uporabi ordinacijskih prostorov na razpisanem krajevnem območju (lastništvo mora biti dokazano - glej prvo alinejo te točke) ali veljavna predpogodba (overjen mora biti tako original kot tudi fotokopija) o najemu oz. nakupu ordinacijskih prostorov na razpisanem krajevnem območju (lastništvo mora biti dokazano - glej prvo alinejo te točke). 11

12 v kolikor vlagatelj kandidira na koncesijo z oznako 4.3.: izjava vlagatelja (obrazec 11F). 5. da pridobi mnenje pristojne zbornice: mnenje Zdravniške zbornice Slovenije, ki ni starejše od 3 mesecev oz. če je, mora biti priloženo potrdilo Zdravniške zbornice Slovenije, da je izdano mnenje še vedno veljavno. 6. da je zagotovljena dostopnost do ordinacijskih prostorov za ljudi z različnimi oblikami oviranosti: v kolikor vlagatelj kandidira na koncesijo z oznako 4.1. ali 4.2.: izjava vlagatelja (obrazec 3F). v kolikor vlagatelj kandidira na koncesijo z oznako 4.3.: ni potrebno dokazilo. 7. da prevzame vse tiste opredeljene zavarovane osebe dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želele: izjava vlagatelja (obrazec 4F). 8. ordinacijski čas: izjava vlagatelja (obrazec 5F). 9. pričetek dela: izjava vlagatelja (obrazec 6F). 10. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja: izjava (obrazec 12F). B. DOKAZILA, KI JIH JE POTREBNO PRILOŽITI, ČE JE VLAGATELJ PRAVNA OSEBA: 1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo v skladu s 64. in 66. členom ZZDej: veljavna licenca predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi za samostojno opravljanje zdravniške službe na razpisanem strokovnem področju. 2. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem razmerju pri drugi pravni osebi, oz. v kolikor je, bo to delovno razmerje v primeru podelitve koncesije iz tega javnega razpisa prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in koncesijsko pogodbo: izjava (obrazec 2P). 3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oz. poklica: potrdilo Ministrstva za pravosodje, ki ni starejše od 3 mesecev, da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni bil obsojen za kazniva dejanja. 4. da ima pravna oseba zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno opremo in tudi ustrezne kadre: v kolikor vlagatelj kandidira na koncesijo z oznako 4.1. ali 4.2.: 12

13 dokazilo o lastništvu ordinacijskih prostorov na razpisanem krajevnem območju - največ 8 dni star zemljiškoknjižni izpisek ali kupoprodajna pogodba (overjen mora biti tako original kot tudi fotokopija) ali veljavna pogodba (overjen mora biti tako original kot tudi fotokopija) o najemu oz. uporabi ordinacijskih prostorov na razpisanem krajevnem območju (lastništvo mora biti dokazano - glej prvo alinejo te točke) ali veljavna predpogodba (overjen mora biti tako original kot tudi fotokopija) o najemu oz. nakupu ordinacijskih prostorov na razpisanem krajevnem območju (lastništvo mora biti dokazano - glej prvo alinejo te točke). v kolikor vlagatelj kandidira na koncesijo z oznako 4.3.: izjava vlagatelja (obrazec 11P). 5. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi pridobi mnenje pristojne zbornice: mnenje Zdravniške zbornice Slovenije o predvidenem nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ki ni starejše od 3 mesecev oz. če je, mora biti priloženo potrdilo Zdravniške zbornice Slovenije, da je izdano mnenje še vedno veljavno. 6. da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije: dovoljenje pravne osebe za izvajanje zdravstvene dejavnosti, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje, ki ni starejše od 3 mesecev oz. če je, mora biti priloženo potrdilo Ministrstva za zdravje, da je izdano dovoljenje še vedno veljavno. 7. da je zagotovljena dostopnost do ordinacijskih prostorov za ljudi z različnimi oblikami oviranosti: v kolikor vlagatelj kandidira na koncesijo z oznako 4.1. ali 4.2.: izjava vlagatelja (obrazec 3P). v kolikor vlagatelj kandidira na koncesijo z oznako 4.3.: ni potrebno dokazilo. 8. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi prevzame vse tiste opredeljene zavarovane osebe dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želele: izjava (obrazec 4P). 9. ordinacijski čas: izjava (obrazec 5P). 10. pričetek dela: izjava (obrazec 6P). 11. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja, zakonitega zastopnika pravne osebe ali predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi izjava (obrazec 12P). 13

14 3.2. DOKAZILA ZA VREDNOTENJE MERIL Za vrednotenje meril mora vlagatelj priložiti spodaj navedena ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji (z izjemo delovne knjižice, ki je lahko priložena le kot overjena fotokopija). Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo. A. DOKAZILA ZA VREDNOTENJE MERIL, KI JIH JE POTREBNO PRILOŽITI PRI RAZPISANI KONCESIJI 4.1. (oznake razpisanih koncesij so navedene v 4. točki I. poglavja razpisne dokumentacije): 1. Pričetek z delom: izjava (obrazec 6F oz. 6P). 2. Število opredeljenih zavarovanih oseb pri nosilcu dejavnosti: izjava (obrazec 7F oz. 7P) in potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu opredeljenih zavarovanih oseb na dan Delovna doba nosilca dejavnosti: izjava (obrazec 8F oz. 8P); delovno knjižico (overjena fotokopija), ki velja za obdobja zavarovanja v RS do in izpis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) o obdobjih zavarovanja v RS po (original ali overjena fotokopija). 4. Razdalja med vlagateljevo lokacijo ordinacije in najbližjo postajo Ljubljanskega potniškega prometa: izjava (obrazec 9F oz. 9P). B. DOKAZILA ZA VREDNOTENJE MERIL, KI JIH JE POTREBNO PRILOŽITI PRI RAZPISANI KONCESIJI 4.2. (oznake razpisanih koncesij so navedene v 4. točki I. poglavja razpisne dokumentacije): 1. Pričetek z delom: izjava (obrazec 6F oz. 6P). 2. Število opredeljenih zavarovanih oseb pri nosilcu dejavnosti: izjava (obrazec 7F oz. 7P) in potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu opredeljenih zavarovanih oseb na dan Delovna doba nosilca dejavnosti: izjava (obrazec 8F oz. 8P); delovno knjižico (overjena fotokopija), ki velja za obdobja zavarovanja v RS do in izpis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) o obdobjih zavarovanja v RS po (original ali overjena fotokopija). 4. Razdalja med vlagateljevo lokacijo ordinacije in v javnem razpisu navedeno lokacijo: izjava (obrazec 9F oz. 9P). 14

15 C. DOKAZILA ZA VREDNOTENJE MERIL, KI JIH JE POTREBNO PRILOŽITI PRI RAZPISANI KONCESIJI 4.3. (oznake razpisanih koncesij so navedene v 4. točki I. poglavja razpisne dokumentacije): 1. Število opredeljenih zavarovanih oseb pri nosilcu dejavnosti: izjava (obrazec 7F oz. 7P) in potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu opredeljenih zavarovanih oseb na dan Delovna doba nosilca dejavnosti: izjava (obrazec 8F oz. 8P); delovno knjižico (overjena fotokopija), ki velja za obdobja zavarovanja v RS do in izpis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) o obdobjih zavarovanja v RS po (original ali overjena fotokopija) OBRAZCI SEZNAMI OBRAZCEV ZA VLAGATELJE FIZIČNE OSEBE IN ZA VLAGATELJE PRAVNE OSEBE A. SEZNAMI OBRAZCEV ZA VLAGATELJE FIZIČNE OSEBE Če je vlagatelj fizična oseba, mora vlogi priložiti naslednje ustrezno izpolnjene obrazce: 1F 2F (Izpolnijo samo tisti vlagatelji, ki v času prijave na razpis nimajo statusa zasebnega zdravnika.) 3F (Izpolnijo samo tisti vlagatelji, ki na tem razpisu kandidirajo za koncesijo z oznako 4.1. ali 4.2.) 4F 5F (na tem obrazcu je potrebno ustrezno izpolniti Tabelo 1F ali Tabelo 2F) 6F 7F 8F 9F (Izpolnijo samo tisti vlagatelji, ki na tem razpisu kandidirajo za koncesijo z oznako 4.1.) 10F (Izpolnijo samo tisti vlagatelji, ki na tem razpisu kandidirajo za koncesijo z oznako 4.2.) 11F (Izpolnijo samo tisti vlagatelji, ki na tem razpisu kandidirajo za koncesijo z oznako 4.3.) 12F B. SEZNAMI OBRAZCEV ZA VLAGATELJE PRAVNE OSEBE Če je vlagatelj pravna oseba, mora vlogi priložiti naslednje ustrezno izpolnjene obrazce: 1P 2P 3P (Izpolnijo samo tisti vlagatelji, ki na tem razpisu kandidirajo za koncesijo z oznako 4.1. ali 4.2.) 4P 5P (na tem obrazcu je potrebno ustrezno izpolniti Tabelo 1F ali Tabelo 2F) 6P 7P 8P 9P (Izpolnijo samo tisti vlagatelji, ki na tem razpisu kandidirajo za koncesijo z oznako 4.1.) 10P (Izpolnijo samo tisti vlagatelji, ki na tem razpisu kandidirajo za koncesijo z oznako 4.2.) 11P (Izpolnijo samo tisti vlagatelji, ki na tem razpisu kandidirajo za koncesijo z oznako 4.3.) 12P 15

16 OBRAZCI F (izpolnijo jih samo vlagatelji fizične osebe!) PRIJAVNI OBRAZEC OBRAZEC 1F Spodaj podpisani vlagatelj PRIIMEK IN IME IZOBRAZBA DATUM ROJSTVA STALNI NASLOV DAVČNA ŠT. ŠT. MOBILNEGA TELEFONA (neobvezno) NASLOV ELEKTRONSKE POŠTE (neobvezno) v okviru javnega razpisa kandidiram na razpisano koncesijo (glej 4. točko I. poglavja razpisne dokumentacije) z oznako: Obkrožite le 1 oznako koncesije! in izjavljam, da se v celoti strinjam in sprejemam vse pogoje, ki so zahtevani in vsa merila za izbor koncesionarjev, ki so navedeni v tej razpisni dokumentaciji. Hkrati pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so vsi podatki v tej vlogi za podelitev koncesije resnični in verodostojni ter dovoljujem, da se vse podatke, ki zadevajo vlogo za podelitev koncesije, lahko preverja. (podpis vlagatelja) 16

17 IZJAVA O DELOVNEM RAZMERJU Izpolnijo samo tisti vlagatelji, ki v času prijave na razpis nimajo statusa zasebnega zdravnika. OBRAZEC 2F a.) Izpolnijo samo tisti vlagatelji, ki niso nikjer v delovnem razmerju: Spodaj podpisani/a (priimek in ime vlagatelja) izjavljam, da nisem nikjer v delovnem razmerju. b.) Izpolnijo samo tisti vlagatelji, ki so v delovnem razmerju: Spodaj podpisani/a (priimek in ime vlagatelja) izjavljam, da bom v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, prekinil/a sedanje delovno razmerje v (naziv in sedež sedanjega delodajalca vlagatelja) in začel/a opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in koncesijsko pogodbo. (podpis vlagatelja) 17

18 OBRAZEC 3F IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU DOSTOPNOSTI DO ORDINACIJSKIH PROSTOROV ZA LJUDI Z RAZLIČNIMI OBLIKAMI OVIRANOSTI Izpolnijo samo tisti vlagatelji, ki na tem razpisu kandidirajo za koncesijo z oznako 4.1. ali 4.2. Spodaj podpisani/a (priimek in ime vlagatelja) izjavljam, da je do ordinacijskega prostora na lokaciji (naslov ordinacije s katero se prijavljam na ta javni razpis) zagotovljena dostopnost za ljudi z različnimi oblikami oviranosti: vhod v objekt - ustrezna klančina in funkcionalnost notranjih prostorov - ordinacijski prostor je v pritličju oz. v kolikor ni, je v objektu zagotovljeno dvigalo. (podpis vlagatelja) 18

19 IZJAVA O PREVZEMU OPREDELJENIH ZAVAROVANIH OSEB OBRAZEC 4F Spodaj podpisani/a (priimek in ime vlagatelja) izjavljam, da bom v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, v skladu pogoji, ki so predpisani v razpisni dokumentaciji, prevzel/a vse tiste opredeljene zavarovane osebe dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želele. (podpis vlagatelja) 19

20 IZJAVA O ORDINACIJSKEM ČASU OBRAZEC 5F Spodaj podpisani/a (priimek in ime vlagatelja) izjavljam, da bom v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, opravljal koncesijsko dejavnost v okviru spodaj navedenega ordinacijskega časa: Tabela 1F izpolnijo jo vlagatelji, ki se prijavljajo na razpisano koncesijo z oznako 4.1. (oznake razpisanih koncesij so navedene v 4. točki I. poglavja razpisne dokumentacije). Pri tem je potrebno natančno navesti dopoldanski ordinacijski čas (do 16. ure), ki obsega 13 ur in popoldanski ordinacijski čas (po 16. uri), ki obsega 3 ure in 15 minut. Ordinacijski čas obsega skupno 16 ur in 15 minut. PONEDELJEK ORDINACIJSKI ČAS = SKUPNO 16 UR IN 15 MINUT DOPOLDANSKI (DO 16. URE) POPOLDANSKI (PO 16. URI) TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA Tabela 2F izpolnijo jo vlagatelji, ki se prijavljajo na razpisano koncesijo z oznako 4.2. ali 4.3. (oznake razpisanih koncesij so navedene v 4. točki I. poglavja razpisne dokumentacije). Pri tem je potrebno natančno navesti dopoldanski ordinacijski čas (do 16. ure), ki obsega 26 ur in popoldanski ordinacijski čas (po 16. uri), ki obsega 6 ur in 30 minut. Ordinacijski čas obsega skupno 32 ur in 30 minut. PONEDELJEK ORDINACIJSKI ČAS = SKUPNO 32 UR IN 30 MINUT DOPOLDANSKI (DO 16. URE) POPOLDANSKI (PO 16. URI) TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA Brez predhodnega dovoljenja MOL zgoraj navedenega ordinacijskega časa, v času trajanja koncesijske pogodbe, ne bom spreminjal/a. (podpis vlagatelja) 20

21 IZJAVA O PRIČETKU DELA OBRAZEC 6F a.) Izpolnijo samo tisti vlagatelji, ki na tem razpisu kandidirajo za koncesijo z oznako 4.1. ali 4.2.: Spodaj podpisani/a (priimek in ime vlagatelja) izjavljam, da bom v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu v roku dni po sklenitvi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) začel/a opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in koncesijsko pogodbo ter bom o datumu začetka opravljanja koncesijske dejavnosti koncedenta pisno obvestil/a. b.) Izpolnijo samo tisti vlagatelji, ki na tem razpisu kandidirajo za koncesijo z oznako 4.3.: Spodaj podpisani/a (priimek in ime vlagatelja) izjavljam, da bom v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu začel/a opravljati koncesijsko dejavnost s ter bom o datumu začetka opravljanja koncesijske dejavnosti pisno obvestil/a koncedenta. (podpis vlagatelja) 21

22 IZJAVA O ŠTEVILU OPREDELJENIH ZAVAROVANIH OSEB OBRAZEC 7F Spodaj podpisani/a (priimek in ime vlagatelja) izjavljam, da sem imel na dan (število) opredeljenih zavarovanih oseb. Izjavi prilagam obvezno potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) o številu opredeljenih zavarovanih oseb na dan (podpis vlagatelja) 22

23 OBRAZEC 8F IZJAVA O DELOVNI DOBI NA PODROČJU DEJAVNOSTI, KI JE PREDMET RAZPISANE KONCESIJE Spodaj podpisani/a (priimek in ime vlagatelja) izjavljam, da moja dosedanja delovna doba na področju razpisane zdravstvene dejavnosti na dan znaša let, mesecev in dni. Pri navajanju delovne dobe se upošteva le delovno mesto: zobozdravnika, če vlagatelj kandidira na koncesijo z oznako 4.1.; pediatra, če vlagatelj kandidira na koncesijo z oznako 4.2. in zdravnika splošne medicine, če vlagatelj kandidira na koncesijo z oznako 4.3. Izjavi prilagam tudi naslednji obvezni sestavini vloge: delovno knjižico (overjena fotokopija), ki velja za obdobja zavarovanja v RS do in izpis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) o obdobjih zavarovanja v RS po (original ali overjena fotokopija). (podpis vlagatelja) 23

24 OBRAZEC 9F IZJAVA O RAZDALJI MED VLAGATELJEVO LOKACIJO ORDINACIJE IN NAJBLIŽJO POSTAJO LJUBLJANSKEGA POTNIŠKEGA PROMETA Izpolnijo samo tisti vlagatelji, ki na tem razpisu kandidirajo za koncesijo z oznako 4.1. Spodaj podpisani/a (priimek in ime vlagatelja) izjavljam, da je razdalja med lokacijo ordinacije na naslovu (naslov ordinacije s katero se prijavljam na ta javni razpis) in najbližjo postajo Ljubljanskega potniškega prometa m (vpišite razdaljo v m po cesti). (podpis vlagatelja) 24

25 OBRAZEC 10F IZJAVA O RAZDALJI MED VLAGATELJEVO LOKACIJO ORDINACIJE IN V JAVNEM RAZPISU NAVEDENO LOKACIJO Izpolnijo samo tisti vlagatelji, ki na tem razpisu kandidirajo za koncesijo z oznako 4.2. Spodaj podpisani/a (priimek in ime vlagatelja) izjavljam, da je razdalja med lokacijo ordinacije na naslovu (naslov ordinacije s katero se prijavljam na ta javni razpis) in v javnem razpisu navedeno lokacijo ordinacije (Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana) m (vpišite razdaljo v m po cesti). (podpis vlagatelja) 25

26 IZJAVA GLEDE SKLENITVE NAJEMNE POGODBE Z MOL Izpolnijo samo tisti vlagatelji, ki na tem razpisu kandidirajo za koncesijo z oznako 4.3. OBRAZEC 11F Spodaj podpisani/a (priimek in ime vlagatelja) izjavljam, da bom v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, opravljal/a koncesijsko dejavnost v ordinacijskih prostorih na naslovu Prijateljeva ulica 2, 1000 Ljubljana (Četrtna skupnost Center), ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. V ta namen bom najkasneje do sklenil/a z Mestno občino Ljubljana najemno pogodbo. Izjavljam, da se v celoti strinjam in sprejemam vse zakonsko predpisane pogoje, ki so osnova za to najemno pogodbo. (podpis vlagatelja) 26

27 IZJAVA O UPRAVNEM ALI SODNEM POSTOPKU OBRAZEC 12F Spodaj podpisani/a (priimek in ime vlagatelja) izjavljam, da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja. (podpis vlagatelja) 27

28 OBRAZCI P (izpolnijo jih samo vlagatelji pravne osebe!) PRIJAVNI OBRAZEC OBRAZEC 1P Spodaj podpisani (podatki zakonitega zastopnika pravne osebe) PRIIMEK IN IME DATUM ROJSTVA STALNI NASLOV ŠT. MOBILNEGA TELEFONA (neobvezno) NASLOV ELEKTRONSKE POŠTE (neobvezno) s pravno osebo (podatki o pravni osebi) NAZIV PRAVNE OSEBE SEDEŽ PRAVNE OSEBE MATIČNA ŠT. PRAVNE OSEBE DAVČNA ŠT. PRAVNE OSEBE TEL. ŠT. PRAVNE OSEBE (neobvezno) ŠT. FAXA PRAVNE OSEBE (neobvezno) NASLOV ELEKTRONSKE POŠTE (neobvezno) in podpisanim predvidenim nosilcem koncesijske dejavnosti PRIIMEK IN IME IZOBRAZBA DATUM ROJSTVA STALNI NASLOV ŠT. MOBILNEGA TELEFONA (neobvezno) NASLOV ELEKTRONSKE POŠTE (neobvezno) v okviru javnega razpisa kandidiram na razpisano koncesijo (glej 4. točko I. poglavja razpisne dokumentacije) z oznako: Obkrožite le 1 oznako koncesije! in izjavljam, da se v celoti strinjam in sprejemam vse pogoje, ki so zahtevani in vsa merila za izbor koncesionarjev, ki so navedeni v tej razpisni dokumentaciji. Hkrati pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so vsi podatki v tej vlogi za podelitev koncesije resnični in verodostojni ter dovoljujem, da se vse podatke, ki zadevajo vlogo za podelitev koncesije, lahko preverja. (žig pravne osebe in podpis njenega zakonitega zastopnika) (podpis predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi) 28

29 IZJAVA O DELOVNEM RAZMERJU OBRAZEC 2P a.) Izpolnijo samo tisti predvideni nosilci koncesijske dejavnosti pri pravni osebi, ki niso nikjer v delovnem razmerju: Spodaj podpisani/a (priimek in ime predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi) izjavljam, da nisem nikjer v delovnem razmerju. b.) Izpolnijo samo tisti predvideni nosilci koncesijske dejavnosti pri pravni osebi, ki so v delovnem razmerju, vendar ne pri vlagatelju: Spodaj podpisani/a (priimek in ime predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi) izjavljam, da bom v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu vlagatelju (naziv vlagatelja) prekinil/a delovno razmerje v (naziv in sedež sedanjega delodajalca vlagatelja) in začel/a opravljati koncesijsko dejavnost pri vlagatelju (naziv vlagatelja) v skladu z odločbo in koncesijsko pogodbo. c.) Izpolnijo samo tisti predvideni nosilci koncesijske dejavnosti pri pravni osebi, ki so v delovnem razmerju pri vlagatelju: Spodaj podpisani/a (priimek in ime predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi) izjavljam, da bom v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu vlagatelju (naziv vlagatelja oz. sedanjega delodajalca) začel pri njem opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in koncesijsko pogodbo. (žig pravne osebe in podpis njenega zakonitega zastopnika) (podpis predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi) 29

30 OBRAZEC 3P IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU DOSTOPNOSTI DO ORDINACIJSKIH PROSTOROV ZA LJUDI Z RAZLIČNIMI OBLIKAMI OVIRANOSTI Izpolnijo samo tisti vlagatelji, ki na tem razpisu kandidirajo za koncesijo z oznako 4.1. ali 4.2. Spodaj podpisani/a (priimek in ime zakonitega zastopnika pravne osebe) izjavljam, da je do ordinacijskega prostora na lokaciji (naslov ordinacije s katero prijavljam pravno osebo na ta javni razpis) zagotovljena dostopnost za ljudi z različnimi oblikami oviranosti: vhod v objekt - ustrezna klančina in funkcionalnost notranjih prostorov - ordinacijski prostor je v pritličju oz. v kolikor ni, je v objektu zagotovljeno dvigalo. (žig pravne osebe in podpis njenega zakonitega zastopnika) 30

31 IZJAVA O PREVZEMU OPREDELJENIH ZAVAROVANIH OSEB OBRAZEC 4P Spodaj podpisani/a (priimek in ime predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi) izjavljam, da bom v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu vlagatelju (naziv vlagatelja) v skladu pogoji, ki so predpisani v razpisni dokumentaciji, prevzel/a vse tiste opredeljene zavarovane osebe dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želele. (podpis predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi) 31

32 IZJAVA O ORDINACIJSKEM ČASU OBRAZEC 5P Spodaj podpisani/a (priimek in ime predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi) izjavljam, da bom v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu vlagatelju (naziv vlagatelja), opravljal koncesijsko dejavnost v okviru spodaj navedenega ordinacijskega časa: Tabela 1P izpolnijo jo predvideni nosilci koncesijske dejavnosti pri pravni osebi, ki se prijavljajo na razpisano koncesijo z oznako 4.1. (oznake razpisanih koncesij so navedene v 4. točki I. poglavja razpisne dokumentacije). Pri tem je potrebno natančno navesti dopoldanski ordinacijski čas (do 16. ure), ki obsega 13 ur in popoldanski ordinacijski čas (po 16. uri) ki obsega 3 ure in 15 minut. Ordinacijski čas obsega skupno 16 ur in 15 minut. PONEDELJEK ORDINACIJSKI ČAS = SKUPNO 16 UR IN 15 MINUT DOPOLDANSKI (DO 16. URE) POPOLDANSKI (PO 16. URI) TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA Tabela 2P izpolnijo jo vlagatelji, ki se prijavljajo na razpisano koncesijo z oznako 4.2. ali 4.3. (oznake razpisanih koncesij so navedene v 4. točki I. poglavja razpisne dokumentacije). Pri tem je potrebno natančno navesti dopoldanski ordinacijski čas (do 16. ure), ki obsega 26 ur in popoldanski ordinacijski čas (po 16. uri), ki obsega 6 ur in 30 minut. Ordinacijski čas obsega skupno 32 ur in 30 minut. PONEDELJEK ORDINACIJSKI ČAS = SKUPNO 32 UR IN 30 MINUT DOPOLDANSKI (DO 16. URE) POPOLDANSKI (PO 16. URI) TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA Brez predhodnega dovoljenja MOL zgoraj navedenega ordinacijskega časa, v času trajanja koncesijske pogodbe, ne bom spreminjal/a. (podpis predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi) 32

33 IZJAVA O PRIČETKU DELA OBRAZEC 6P a.) Izpolnijo samo tisti vlagatelji, ki na tem razpisu kandidirajo za koncesijo z oznako 4.1. ali 4.2.: Spodaj podpisani/a (priimek in ime zakonitega zastopnika pravne osebe) izjavljam, da bo vlagatelj (naziv vlagatelja) v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu v roku dni po sklenitvi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) začel/a izvajati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in koncesijsko pogodbo. O datumu začetka izvajanja koncesijske dejavnosti bom koncedenta pisno obvestil/a. b.) Izpolnijo samo tisti vlagatelji, ki na tem razpisu kandidirajo za koncesijo z oznako 4.3.: Spodaj podpisani/a (priimek in ime zakonitega zastopnika pravne osebe) izjavljam, da bo vlagatelj (naziv vlagatelja) v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu začel/a izvajati koncesijsko dejavnost s O datumu začetka izvajanja koncesijske dejavnosti bom koncedenta pisno obvestil/a. (žig pravne osebe in podpis njenega zakonitega zastopnika) 33

34 IZJAVA O ŠTEVILU OPREDELJENIH ZAVAROVANIH OSEB OBRAZEC 7P Spodaj podpisani/a (priimek in ime predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi) izjavljam, da sem imel na dan (število) opredeljenih zavarovanih oseb. Izjavi prilagam obvezno potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) o številu opredeljenih zavarovanih oseb na dan (podpis predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi) 34

35 OBRAZEC 8P IZJAVA O DELOVNI DOBI NA PODROČJU DEJAVNOSTI, KI JE PREDMET RAZPISANE KONCESIJE Spodaj podpisani/a (priimek in ime predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi) izjavljam, da moja dosedanja delovna doba na področju razpisane zdravstvene dejavnosti na dan znaša let, mesecev in dni. Pri navajanju delovne dobe se upošteva le delovno mesto: zobozdravnika, če vlagatelj kandidira na koncesijo z oznako 4.1.; pediatra, če vlagatelj kandidira na koncesijo z oznako 4.2. in zdravnika splošne medicine, če vlagatelj kandidira na koncesijo z oznako 4.3. Izjavi prilagam tudi naslednji obvezni sestavini vloge: delovno knjižico (overjena fotokopija), ki velja za obdobja zavarovanja v RS do in izpis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) o obdobjih zavarovanja v RS po (original ali overjena fotokopija). (podpis predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi) 35

36 OBRAZEC 9P IZJAVA O RAZDALJI MED VLAGATELJEVO LOKACIJO ORDINACIJE IN NAJBLIŽJO POSTAJO LJUBLJANSKEGA POTNIŠKEGA PROMETA Izpolnijo samo tisti vlagatelji, ki na tem razpisu kandidirajo za koncesijo z oznako 4.1. Spodaj podpisani/a (priimek in ime zakonitega zastopnika pravne osebe) izjavljam, da je razdalja med lokacijo ordinacije na naslovu (naslov ordinacije s katero se prijavljam na ta javni razpis) in najbližjo postajo Ljubljanskega potniškega prometa m (vpišite razdaljo v m po cesti). (žig pravne osebe in podpis njenega zakonitega zastopnika) 36

37 OBRAZEC 10P IZJAVA O RAZDALJI MED VLAGATELJEVO LOKACIJO ORDINACIJE IN V JAVNEM RAZPISU NAVEDENO LOKACIJO Izpolnijo samo tisti vlagatelji, ki na tem razpisu kandidirajo za koncesijo z oznako 4.2. Spodaj podpisani/a (priimek in ime zakonitega zastopnika pravne osebe) izjavljam, da je razdalja med lokacijo ordinacije na naslovu (naslov ordinacije s katero se prijavljam na ta javni razpis) in v javnem razpisu navedeno lokacijo ordinacije (Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana) m (vpišite razdaljo v m po cesti). (žig pravne osebe in podpis njenega zakonitega zastopnika) 37

38 IZJAVA GLEDE SKLENITVE NAJEMNE POGODBE Z MOL Izpolnijo samo tisti vlagatelji, ki na tem razpisu kandidirajo za koncesijo z oznako 4.3. OBRAZEC 11P Spodaj podpisani/a (priimek in ime zakonitega zastopnika pravne osebe) izjavljam, da bo vlagatelj (naziv vlagatelja) v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, izvajal/a koncesijsko dejavnost v ordinacijskih prostorih na naslovu Prijateljeva ulica 2, 1000 Ljubljana (Četrtna skupnost Center), ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. V ta namen bom najkasneje do sklenil/a z Mestno občino Ljubljana najemno pogodbo. Izjavljam, da se v celoti strinjam in sprejemam vse zakonsko predpisane pogoje, ki so osnova za to najemno pogodbo. (žig pravne osebe in podpis njenega zakonitega zastopnika) 38

39 IZJAVA O UPRAVNEM ALI SODNEM POSTOPKU OBRAZEC 12P Spodaj podpisani/a (priimek in ime zakonitega zastopnika pravne osebe) in spodaj podpisani/a (priimek in ime predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi) izjavljam/va, da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja, zakonitega zastopnika pravne osebe ali predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi. (žig pravne osebe in podpis njenega zakonitega zastopnika) (podpis predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi) 39

40 IV. VREDNOTENJE MERIL IN ŽREB (izpolni razpisna komisija!) 4.1. VREDNOTENJE MERIL PRI RAZPISANI KONCESIJI Z OZNAKO 4.1. MERILO MAX. MOŽNE TOČKE 1. Pričetek z delom največ 10 točk 2. Število opredeljenih zavarovanih oseb pri največ 10 točk nosilcu dejavnosti 3. Delovna doba nosilca dejavnosti največ 10 točk 4. Razdalja med vlagateljevo lokacijo ordinacije in največ 10 točk najbližjo postajo Ljubljanskega potniškega prometa SKUPAJ največ 40 točk DOSEŽENO ŠT. TOČK 1. Pričetek z delom PRIČETEK Z DELOM ŠT. TOČK 1. do 15 dni po sklenitvi pogodbe z ZZZS 10 točk 2. od 16 do 40 dni po sklenitvi pogodbe z ZZZS 5 točk 3. več kot 40 dni po sklenitvi pogodbe z ZZZS 0 točk 2. Število opredeljenih zavarovanih oseb pri nosilcu dejavnosti 3. Delovna doba nosilca dejavnosti ŠT. OPREDELJENIH ŠT. TOČK ZAVAROVANIH OSEB 1. od 0 do vključno točk 2. od 101 do vključno točk 3. od 201 do vključno točk 4. več kot točk DOLŽINA DELOVNE DOBE ŠT. TOČK (v letih) 1. nad 13 let do vključno 20 let 10 točk 2. nad 10 let do vključno 13 let 8 točk 3. od vključno 6 let do vključno 10 let 5 točk 4. manj kot 6 let in nad 20 let 0 točk 4. Razdalja med vlagateljevo lokacijo ordinacije in najbližjo postajo Ljubljanskega potniškega prometa RAZDALJA (v metrih) ŠT. TOČK 1. do vključno 30 m 10 točk 2. več kot 30 m do vključno 100 m 4 točke 3. več kot 100 m do vključno 500 m 2 točk 4. več kot 500 m 0 točk 40

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU» RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»VELEBLAGOVNICA TIMA«Operacija je sofinancirana v okviru»operativnega

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Prijava za najem

Prijava za najem PRIJAVA ZA NAJEM STANOVANJA na podlagi razpisa Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: Sklad), za oddajo stanovanj v najem, ki je bil dne 12.1.2018 objavljen na spletnih

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Priloga I List A VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge Podatki o vlagate

Priloga I List A VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge Podatki o vlagate List A VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE / POSEBNE LICENCE v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge Podatki o vlagatelju in odgovornem uslužbencu: (a) Polno ime ali firma, naslov,

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen OBČINA GORNJA RADGONA OBČINSKA UPRAVA Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona tel.: 02 564 38 00, faks: 02 564 38 14 http://www.gor-radgona.si e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si V L O G A ZA DODELITEV

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljeni kot je opredeljeno v prilogi 7 poglavja 6. Razpisna

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

JAVNI RAZPIS-SLAČILNICE-TŠC Trate 2016-RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS-SLAČILNICE-TŠC Trate 2016-RAZPISNA DOKUMENTACIJA OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14 http://www.gor-radgona.si e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA za prijavo na

Prikaži več

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora)

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora) VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014 A-4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU UPRAVIČENEC Naziv Naslov Priimek

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I

Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I L N I K o pogojih in merilih za podelitev javnega

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Uradni list RS - 71/2003, Uredbeni del

Uradni list RS - 71/2003, Uredbeni del OBRAZEC REG-MED/PRIP-I Izpolni Urad RS za zdravila Referen na številka: Datum: PRIGLASITEV MEDICINSKEGA PRIPOMO KA RAZREDA I ZA VPIS V REGISTER (izpolnite s tiskanimi rkami) Polno ime firme PODATKI O PREDLAGATELJU

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga za vpis doc

Microsoft Word - Vloga za vpis doc Maistrova ulica 2/a, 2380 Slovenj Gradec, tel.:+386 2 62 09 550, faks +386 2 88 42 085; Šifra otroka: /2016 Evidenčna št.: 6021-3/2016- - Datum prejema vpisnice: Datum vključitve v vrtec: (izpolni vrtec)

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO PRAVNA PODLAGA: 18. člen Statuta

Prikaži več

Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih RAZPISNA DOKUMENTACIJA NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS Razpisna

Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih RAZPISNA DOKUMENTACIJA NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS Razpisna Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih RAZPISNA DOKUMENTACIJA NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS Razpisna dokumentacija je sestavni del Javnega razpisa za sofinanciranje

Prikaži več

V L O G A ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA LETO 2018 PROSIMI, PIŠITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, RAZLOČNO IN Č

V L O G A ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA LETO 2018 PROSIMI, PIŠITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, RAZLOČNO IN Č V L O G A ZA DODELITEV PROFITGA STANOVANJA V NAJEM PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA LETO 2018 PROSIMI, PIŠITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, RAZLOČNO IN ČITLJIVO ŠE POSEBEJ PAZITE PRI PISANJU ŠTEVILK! 1. SPLOŠNI

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis in podaljsanje vpisa v evidenco subjektov 2010_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis in podaljsanje vpisa v evidenco subjektov 2010_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU IN PODALJŠANJU VPISA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA ZA LETO 2010 Ljubljana, februar 2010 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA... 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO... 3 3. PODATKI

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Dunajska 22, 1000 Ljubljana Avgust 2017 Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok i

Dunajska 22, 1000 Ljubljana Avgust 2017 Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok i Dunajska 22, 00 Ljubljana Avgust 2017 Številka: 170016-2 RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine»hura, prosti čas«v letu 2017 št. 170016 1.

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje DELAVNICA ZA PRIJAVITELJE 1. Javni poziv sklad ESRR LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 4. 1. 2018 1. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

Zbirno poročilo o ugotovitvah revizij podeljevanja koncesij v osnovni zdravstveni dejavnosti

Zbirno poročilo o ugotovitvah revizij podeljevanja koncesij v osnovni zdravstveni dejavnosti Podeljevanje koncesij v zdravstvu Podeljevanje koncesij v zdravstvu 4 PODELJEVANJE KONCESIJ V ZDRAVSTVU Zbirno poročilo KAZALO 1. UVOD 6 2. KAJ SMO PROUČEVALI 8 3. POVZETEK UGOTOVITEV 10 3.1 KAKO JE MINISTRSTVO

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje Delavnica za prijavitelje 2. Javni poziv sklad ESKRP LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 6. 9. 2017 2. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PRIIMEK IN IME: EMŠO Davčna številka: Naslov stalnega

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de min

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de min V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12. 2013) - dodeljevanje

Prikaži več

5 javni poziv PVSP HRT-2.pages

5 javni poziv PVSP HRT-2.pages PETI JAVNI POZIV za vključitev v PVSP HRT v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018, sprejetega na redni

Prikaži več

OBČINA GORNJA RADGONA,

OBČINA GORNJA RADGONA, R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma Šmarješke Toplice, oktober 2017 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE: - besedilo javnega razpisa

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več

PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018

PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018 PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Javni razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

OBVESTILO O GRADNJI IN OBRATOVANJU JAVNEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA

OBVESTILO O GRADNJI IN OBRATOVANJU JAVNEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA Priloga Obrazec za obvestilo o zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev Izpolni agencija Vpisna št. v ur. evidenco operaterjev Osnovni podatki o operaterju

Prikaži več

UKREP 3 OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2018 UKREP 3 - SOFIN

UKREP 3 OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2018 UKREP 3 - SOFIN OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2018 - SOFINANCIRANJE SAMOZAPOSLITEV Navodila vlagateljem OBRAZCI: - Prijava na

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

Vloga za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem I. PODATKI O UDELEŽENCIH RAZPISA 1. PROSILEC PRIIMEK IN IME Državljanstvo Republike Slovenije oziroma

Vloga za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem I. PODATKI O UDELEŽENCIH RAZPISA 1. PROSILEC PRIIMEK IN IME Državljanstvo Republike Slovenije oziroma Vloga za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem I. PODATKI O UDELEŽENCIH RAZPISA 1. PROSILEC PRIIMEK IN IME Državljanstvo Republike Slovenije oziroma države članice Evropske unije pod pogojem vzajemnosti

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa Zakona o varstvu UPB, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZFO-1A

Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa Zakona o varstvu UPB, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZFO-1A Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa Zakona o varstvu UPB, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZFO1A, 70/08, 108/09, 108/09 A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15

Prikaži več

Oznaka prijave: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa»crp-2019«v letu 2019 (Uradni list RS, št. 35/2019, z d

Oznaka prijave: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa»crp-2019«v letu 2019 (Uradni list RS, št. 35/2019, z d Oznaka prijave: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa»crp-2019«v letu 2019 (Uradni list RS, št. 35/2019, z dne 31. 05. 2019) PRIJAVNA VLOGA A. SPLOŠNI PODATKI

Prikaži več

Mariborska cesta Radlje ob Dravi RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU

Mariborska cesta Radlje ob Dravi RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU Mariborska cesta 7 2360 Radlje ob Dravi RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»VELEBLAGOVNICA TIMA«Operacija je sofinancirana v okviru»operativnega

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Avstrijski parlament je potrdil novelo LSD- BG, ta stopi v veljavo s 1.6.2017 Avstrijski zakon o obrti (obrtniške, trgovske, rokodelske in storitve prostih poklicev Pogoji v Avstriji so : Dveletno opravljanje

Prikaži več