(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)"

Transkripcija

1 OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: /2007 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok o ustanovitvi o organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora»medobčinski INŠPEKTORAT«- skrajšani postopek GRADIVO PRIPRAVIL mag. Franjo Švajger, Medobčinski inšpektorat GRADIVO PREDLAGA: Igor STROPNIK, župan POROČEVALEC PREDLOG SKLEPA mag. Franjo Švajger, Medobčinski inšpektorat Občinski svet občine Kungota sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora»medobčinski INŠPEKTORAT«OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Igor STROPNIK Priloge: Odlok z obrazložitvijo

2 Obrazložitev: Občine soustanoviteljice Medobčinskega inšpektorata so ustanovile skupni občinski organ z namenom racionalizacije, učinkovitosti in ekonomičnosti delovanja tako, da je bil odlok o ustanovitvi sprejet na vseh občinskih svetih. Pobuda za ustanovitev je bila podana v začetku leta 2006, zadnji občinski svet je odlok sprejel v marcu Od začetka leta 2006, ko se je pripravljal in pričel sprejemati na mestnem in občinskih svetih Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata, se je spreminjala tudi zakonodaja, na katero se neposredno navezuje odlok: Zakon o javnih uslužbencih je doživel 6 sprememb: (Ur.l. RS, št. 21/2006 Odl.US: U-I- 343/04-11, Ur.l. RS, št. 23/2006 Skl.US: U-I-341/05-10, Ur.l. RS, št. 62/2006 Skl.US: U-I- 227/06-17, Ur.l. RS, št. 131/2006 Odl.US: U-I-227/06-27, Ur.l. RS, št. 11/2007 Skl.US: U- I-214/05-14 in Ur.l. RS, št. 33/2007). Zakon o lokalni samoupravi je doživel 2 spremembi: (Ur.l. RS, št. 14/2007 in 60/2007). Zakon o inšpekcijskem nadzoru je doživel 1 spremembo: (Ur.l. RS, št. 26/2007). Vsi trije zakoni, še posebno pa Zakon o lokalni samoupravi, so korenito posegli tudi na področje ustanovitve, statusa in delovanja skupnih organov, zato je potrebno besedilo Odloka uskladiti z noveliranimi zakoni, zlasti z zadnjo novelo Zakona o lokalni samoupravi, ki je začela veljati in določene zadeve ureja drugače, kot so bile urejene ob pripravi in sprejemanju sedaj veljavnega odloka. V mesecu avgustu sta dve občini, ki sta bili ustanovljeni v letu 2006 in sta pričeli delovati z januarjem 2007, izrazili interes za pristop k Medobčinskemu inšpektoratu. To sta občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah in občina Sveta Trojica. Ti občini sta nastali z razdružitvijo iz Občine Lenart. Župani občin soustanoviteljic Medobčinskega organa so sprejeli pobudo za pristop dveh novih občin k Medobčinskemu inšpektoratu in se s tem strinjali. Formalno bosta novi občini pristopili k Medobčinskemu inšpektoratu takrat, ko bodo mestni in občinski sveti občin soustanoviteljic sprejeli nov odlok v enakem besedilu, ki bo vseboval novelirane določbe (spremembe in dopolnitve) sedanjega odloka. Predlagatelj predlaga, da se odlok sprejme po skrajšanem postopku, ker gre za uskladitev s predpisi, ki se izvede v obliki sprejetja novega odloka, ki nadomesti starega, iz razloga, ker se število soustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata povečuje za dve novi občini soustanoviteljici, ki pa morata sprejeti besedilo odloka v celoti na svojem občinskem svetu (tretji odstavek 49b. člena ZLS, ki določa, da občine soustanoviteljice z odlokom uredijo vse pomembne zadeve za delovanje organa skupne občinske uprave).

3 Obrazložitev posameznih členov, ki se spreminjalo ali dopolnjujejo: 2. člen 3. točka Besedilo 49/b člena ZLS, kjer je bilo predvideno, da predstojnika imenujejo vsi župani občin ustanoviteljic, je od spremenjeno tako, da organ skupne občinske uprave vodi uradnik na položaju. Vse ostale zadeve, pomembne za delovanje tega organa, pa določijo občine ustanoviteljice z odlokom o njegovi ustanovitvi (tretji odstavek 49b. člena ZLS). Prav tako je povsod v odloku zamenjana beseda:»predstojnik organa«z besedo:»direktor«saj se z zadnjo spremembo ZLS odpravlja ta naziv za vodjo organa skupne uprave. Zakon o javnih uslužbencih določa, v 9. tč. 6. člena, da je:»predstojnik oseba, ki vodi delo državnega organa oziroma uprave lokalne skupnosti; predstojnik občinske uprave je župan«. Znotraj občinske uprave pa so:»v upravah lokalnih skupnosti so položaji: direktor in vodje organizacijskih enot«(5. tč. 80. člena). 4. tč. 7. člena Odloka o organizaciji in delovnih področjih MOM določa:»da direktor mestne uprave za posamezne naloge v zvezi z vodenjem organov mestne uprave pooblasti direktorje organov mestne uprave in vodje notranjih organizacijskih enot«, kar pomeni, da imajo vodje organov, kar pa Medobčinski inšpektorat kot skupni organ je, naziv direktor. Prav tako je v celotnem besedilu odloka zaradi prej navedenega tretjega odstavka 49b. člena ZLS, ki posebej določa občine soustanoviteljice in ne več ustanoviteljice, temu ustrezno usklajeno besedilo. 2. člen 4. točka V skladu s 4. točko Dogovora, kjer je že upoštevan tudi ta kriterij, je smiselno ta dogovor vnesti v sam Odlok, kajti drugače besedilo Odloka in besedilo Dogovora nista skladna. 6. člen Zakon o inšpekcijskem nadzoru v 18. členu podrobneje ločuje splošne usmeritve za delo in samostojnost inšpektorjev pri vodenju in odločanju v inšpekcijskih in prekrškovnih postopkih. 7. člen Postopek imenovanja direktorja je določen v 3. točki 2. člena in v 14. členu Odloka. Glede pogojev za imenovanje direktorja pa Zakon o lokalni samoupravi v prvem odstavku 49d. člena določa, da se:»z aktom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave določi izobrazba predstojnika organa skupne občinske uprave«. Ostali pogoji (delovna doba, izkušnje, dodatna znanja in sposobnosti) se določijo v Aktu o sistemizaciji. 9. člen Zaradi spremembe ZLS (49b. člen) vse pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja direktorja in ostalih uslužbencev Medobčinske inšpekcije, izvaja župan občine s statusom delodajalca, medtem, ko je prej o tem odločal predstojnik (sedaj direktor) skupnega organa, ki je tudi določil akt o sistemizaciji in odločal o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja, kar ima za posledico tudi ustrezno spremembo 14. in 15. člena tega odloka. 10. člen Nova razmerja med občinami do inšpekcije se spremenijo samo za občini Lenart in MOM.

4 Izločitev dveh občin iz občine Lenart je posledično tudi zmanjšanje deleža za občino Lenart 11. člen Vsaka nabava se lahko izvede samo na podlagi sprejetega finančnega načrta, ki ga potrdijo vsi župani ob začetku finančnega leta in takrat imajo vsi župani možnost sodelovanja in odločanja. 13. člen Podrobneje določa, da občina, ki bi morebiti izstopila kot soustanoviteljica, poravna svoje obveznosti do konca proračunskega leta. 18. člen Novi občini bosta vključeni v proračun z začetkom leta 2008, saj se proračun inšpekcije 2007 že izvaja. Ker je veliko sprememb in dopolnitev je smiselno, da se sprejme čistopis odloka. V Mariboru, dne

5 BESEDILO VELJAVNEGA ODLOKA: 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 13/04 in 26/05), 15. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS št. 19/99), 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99 in 28/01),16. člena Statuta Občine Duplek (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/02 - uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta občine Hoče- Slivnica (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/03), 16. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99, 107/01), 6. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00, 17/01, 7/03 in 141/04), 15. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Medobčinski uradni vestnik, št. 11/99, 5/01 in 10/02), 15. in 94. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/99, 25/99 in 19/2001), 16. člena statuta Občine Pesnica (Medobčinski uradni vestnik, št. 6/99 in 4/01), 16. člena Statuta občine Rače- Fram (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/99 in 18/00), 10. člena Statuta Občine Ruše (Medobčinski uradni vestnik, številka 5/99 in 18/00), 7. in 115. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št. 7 /03), 23. člena Statuta Občine Starše (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/95 in 7/96), 4. in 57. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01), 16. člena Statuta Občine Šentilj (Medobčinski uradni vestnik, št. 15/99), so Mestni svet Mestne občine Maribor dne , Občinski svet Občine Benedikt dne , Občinski svet Občine Cerkvenjak dne , Občinski svet Občine Duplek dne , Občinski svet Občine Hoče-Slivnica dne , Občinski svet Občine Kungota dne , Občinski svet Občine Lenart dne , Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju dne , Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju dne , Občinski svet Občine Pesnica dne , Občinski svet Občine Rače-Fram dne , Občinski svet Občine Ruše dne , Občinski svet Občine Selnica ob Dravi dne , Občinski svet Občine Starše dne , Občinski svet Občine Sveta Ana dne , Občinski svet Občine Šentilj dne v skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005 uradno prečiščeno besedilo; ZLS-UPB1), sprejeli O D L O K o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora»medobčinski INŠPEKTORAT«1. člen (1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo. (2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih. 2. člen (1) Mestna občina Maribor, Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Duplek, Občina Hoče-Slivnica, Občina Kungota, Občina Lenart, Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Pesnica, Občina Rače-Fram, Občina Ruše, Občina Selnica ob Dravi, Občina Starše, Občina Sveta Ana in Občina Šentilj ustanovijo organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog mestne oziroma občinskih uprav na področju občinske inšpekcije. (2) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje organa skupne uprave, za kar so pristojni mestni oziroma občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic. (3) Župani občin ustanoviteljic imenujejo in razrešujejo predstojnika skupne občinske uprave, sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne občinske uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne občinske uprave. (4) O vseh odločitvah iz prejšnjega odstavka tega člena odločajo župani občin ustanoviteljic z 2/3 večino glede na delež financiranja iz 1. točke 10. člena tega odloka. (5) Za podrobnejšo ureditev medsebojnih razmerij občin ustanoviteljic za zagotavljanje izvajanja nalog skupne občinske uprave župani občin ustanoviteljic sklenejo poseben dogovor.

6 3. člen (1) Ime organa skupne občinske uprave je»medobčinski INŠPEKTORAT«(v nadaljevanju besedila: inšpekcija). (2) Sedež inšpekcije je v Mestni občini Maribor, Partizanska cesta št. 47, 2000 Maribor. (3) Inšpekcija uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis:»medobčinski INŠPEKTORAT«, v notranjem krogu pa napis Partizanska cesta 47, 2000 MARIBOR. 4. člen (1) Inšpekcija opravlja upravne, strokovne in svetovalne naloge mestne oziroma občinskih uprav občin ustanoviteljic v zvezi z nalogami občinske inšpekcije. (2) Inšpekcija je organizirana kot enovit organ. (3) Svoje naloge opravlja inšpekcija v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic. 5. člen (1) Inšpekcija je prekrškovni organ občin ustanoviteljic. (2) Pooblaščene uradne osebe inšpekcije vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z: 1. zakonom o varnosti v cestnem prometu, 2. odloki o občinskih cestah, 3. odloki o varnosti v cestnem prometu na občinskih cestah, 4. odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki, 5. odloki o oglaševanju in reklamiranju, 6. odloki o občinskih taksah, 7. odloki o taksi službah, 8. odloki o naravnih in kulturnih znamenitostih, 9. odloki o pokopaliških dejavnostih, 10. odloki o urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih površin, 11. odloki o odvajanju in čiščenju odpadnih voda, 12. drugimi predpisi, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor. (3) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče inšpekcija, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen, oziroma katere predpis je bil kršen. 6. člen (1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa inšpekcija kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada. (2) Inšpekcija se mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih direktorja oziroma tajnika mestne oziroma občinske uprave občine ustanoviteljice (v nadaljevanju besedila: tajnik občinske uprave), v katero krajevno pristojnost zadeva spada, oziroma za katero izvršuje nalogo. (3) O izločitvi zaposlenega v inšpekciji odloča predstojnik inšpekcije. O izločitvi predstojnika inšpekcije odloča tajnik občinske uprave, v katero krajevno pristojnost zadeva spada. Ta o stvari tudi odloči. (4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v inšpekciji odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.

7 7. člen (1) Inšpekcijo vodi predstojnik, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih. Predstojnik inšpekcije je predstojnik inšpekcije kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic. (2) Predstojnik inšpekcije je uradnik na položaju. (3) Predstojnik inšpekcije mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem in najmanj 7 let delovnih izkušenj. 8. člen (1) Predstojnik inšpekcije odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in tajniku občinske uprave te občine, za delo inšpekcije v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic. (2) Predstojnik inšpekcije predstavlja in zastopa inšpekcijo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti inšpekcije ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela inšpekcije. (3) Predstojnik inšpekcije sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest v inšpekciji ter v skladu s kadrovskim načrtom, ki ga določijo župani občin ustanoviteljic, odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v inšpekciji. 9. člen (1) Občina, v kateri ima inšpekcija sedež, ima za javne uslužbence inšpekcije status delodajalca. (2) Župan občine s statusom delodajalca uresničuje do predstojnika inšpekcije pravice in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja (določitev letnega dopusta, dela plače za delovno uspešnost, dodatno delovno uspešnost, ocenjevanje in napredovanje, letni pogovor in drugo). 10. člen (1) Sredstva za delo inšpekcije in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice v naslednjem razmerju: - Mestna občina Maribor 62,5 % - Občina Benedikt 1,4 % - Občina Cerkvenjak 1,4 % - Občina Duplek 2,7 % - Občina Hoče Slivnica 3,4 % - Občina Kungota 2,7 % - Občina Lenart 3,4 % - Občina Lovrenc na Pohorju 1,4 % - Občina Miklavž na Dravskem polju 2,7 % - Občina Pesnica 3,4 % - Občina Rače Fram 2,7 % - Občina Ruše 3,4 % - Občina Selnica ob Dravi 2,7 % - Občina Starše 1,4 % - Občina Sveta Ana 1,4 % - Občina Šentilj v Slov. goricah 3,4 % (2) V tem razmerju se določi tudi letni program dela za posamezno občino ustanoviteljico. (3) Razmerja med občinami ustanoviteljicami, ki so osnova za obračun višine sredstev za delovanje inšpekcije, občine določijo v novem razmerju, če: - nova občina ali občine pristopijo k inšpekciji, - ob izstopu občine ali občin iz inšpekcije.

8 (4) Občine ustanoviteljice nakazujejo finančna sredstva iz potrjenega letnega finančnega načrta, na ustrezni račun občine s statusom delodajalke, v dvanajstih enakih deležih do 20. v tekočem mesecu. 11. člen (1) Nakup opreme in drugih sredstev, ki so potrebni za delo inšpekcije, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima inšpekcija sedež v skladu z dogovorom županov občin ustanoviteljic iz 2. člena tega odloka. (2) Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja ter investicij v upravne prostore ter stroške finančnega, računovodskega, kadrovskega poslovanja, informacijskega in pisarniškega poslovanja ter ostale stroške, ki nastanejo pri urejanju skupnih zadev za inšpekcijo in jih za inšpekcijo vodi občina s statusom delodajalca, si občine ustanoviteljice inšpekcije delijo v razmerju, določenim v prejšnjem členu. 12. člen (1) Inšpekcija je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice s statusom delodajalca. (2) Finančni načrt inšpekcije, ki ga na predlog predstojnika inšpekcije potrdijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice s statusom delodajalke. (3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za inšpekcijo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt inšpekcije je informativna priloga k njihovim proračunom. (4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta inšpekcije je njen predstojnik, ki je tudi skrbnik prihodkov. 13. člen (1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz inšpekcije tako, da svojo namero pisno poda županom soustanoviteljic. (2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do inšpekcije. (3) Druge občine, ki izrazijo interes, da pristopijo k inšpekciji, lahko pristopijo, če sklep o tem sprejme njihov mestni oziroma občinski svet in se s pristopom strinjajo občine ustanoviteljice. 14. člen (1) V petnajstih dneh po uveljavitvi tega odloka določijo župani kadrovski načrt in v 90. dneh, v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih, imenujejo predstojnika inšpekcije. (2) Predstojnik inšpekcije sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest v inšpekciji najkasneje v petnajstih dneh po imenovanju. 15. člen (1) Inšpekcija začne z delom, ko občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva in druge potrebne pogoje za začetek dela, vendar najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka. (2) Najkasneje do dne, ko inšpekcija začne z delom, inšpekcija prevzame javne uslužbence, zaposlene v Mestni upravi Mestne občine Maribor, ki so razporejeni na uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge občinske inšpekcije. (3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka izda predstojnik inšpekcije odločbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest v inšpekciji ter jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi. (4) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, zaposlenim v inšpekciji ne more poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v mestni oziroma občinski upravi posamezne občine ustanoviteljice.

9 16. člen Inšpekcijski in prekrškovni postopki, vodeni v mestni inšpekciji za občine ustanoviteljice, se nadaljujejo v inšpekciji z dnem začetka njenega dela. 17. člen Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnem glasilu občine, kjer je sedež inšpekcije v petnajstih dneh po sprejemu na seji mestnega oziroma občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave zadnji odločal. 18. člen Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. Številka: /2000 Datum: 2. april 2007

10 BESEDILO ODLOKA S SPREMEMBAMI IN POPRAVKI: (popravki in spremembe so označeni s poudarjeno pisavo) Na podlagi 16. in drugega odstavka 68. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 13/04 in 26/05), 15. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS št. 19/99), 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99 in 28/01),16. člena Statuta Občine Duplek (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/02 - uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta občine Hoče-Slivnica (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/03), 16. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99, 107/01), 6. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00, 17/01, 7/03 in 141/04), 15. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Medobčinski uradni vestnik, št. 11/99, 5/01 in 10/02), 15. in 94. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/99, 25/99 in 19/2001), 16. člena statuta Občine Pesnica (Medobčinski uradni vestnik, št. 6/99 in 4/01), 16. člena Statuta občine Rače- Fram (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/99 in 18/00), 10. člena Statuta Občine Ruše (Medobčinski uradni vestnik, številka 5/99 in 18/00), 7. in 115. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št. 7 /03), 23. člena Statuta Občine Starše (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/95 in 7/96), 4. in 57. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01), 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica (MUV, št. 2/2007), člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV, št.), 16. člena Statuta Občine Šentilj (Medobčinski uradni vestnik, št. 15/99), so Mestni svet Mestne občine Maribor dne.., Občinski svet Občine Benedikt dne., Občinski svet Občine Cerkvenjak dne, Občinski svet Občine Duplek dne.., Občinski svet Občine Hoče-Slivnica dne.., Občinski svet Občine Kungota dne, Občinski svet Občine Lenart dne, Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju dne., Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju dne.., Občinski svet Občine Pesnica dne, Občinski svet Občine Rače-Fram dne., Občinski svet Občine Ruše dne.., Občinski svet Občine Selnica ob Dravi dne., Občinski svet Občine Starše dne., Občinski svet Občine Sveta Ana dne.., Občinski svet občine Sveta Trojica dne., Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah dne., Občinski svet Občine Šentilj dne. v skladu z 49. a, 49. b. in 50.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005 uradno prečiščeno besedilo; ZLS- UPB1), sprejeli O D L O K o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora»medobčinski INŠPEKTORAT«1. člen (1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo. (2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin soustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih. 2. člen (1) Mestna občina Maribor, Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Duplek, Občina Hoče-Slivnica, Občina Kungota, Občina Lenart, Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Pesnica, Občina Rače-Fram, Občina Ruše, Občina Selnica ob Dravi, Občina Starše, Občina Sveta Ana, Občina Sveta Trojica, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Občina Šentilj ustanovijo organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog mestne oziroma občinskih uprav na področju občinske inšpekcije. (2) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje organa skupne uprave, za kar so pristojni mestni oziroma občinski sveti, izvršujejo župani občin soustanoviteljic. (3) Župani občin soustanoviteljic sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne občinske uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne občinske uprave. O imenovanju in razrešitvi direktorja skupne občinske uprave odloča župan občine s statusom delodajalca. Pred imenovanjem ali razrešitvijo

11 direktorja skupne občinske uprave župan občine s statusom delodajalca pridobi soglasje ostalih županov občin soustanoviteljic. (4) O vseh zadevah iz prejšnjega odstavka tega člena odločajo župani občin soustanoviteljic z 2/3 večino glede na delež financiranja iz 1. točke 10. člena tega odloka ter z upoštevanjem najmanj polovice glasov županov občin soustanoviteljic. (5) Za podrobnejšo ureditev medsebojnih razmerij občin soustanoviteljic za zagotavljanje izvajanja nalog skupne občinske uprave župani občin soustanoviteljic sklenejo poseben dogovor. 3. člen (1) Ime organa skupne občinske uprave je»medobčinski INŠPEKTORAT«(v nadaljevanju besedila: inšpekcija). (2) Sedež inšpekcije je v Mestni občini Maribor, Partizanska cesta št. 47, 2000 Maribor. (3) Inšpekcija uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis:»medobčinski INŠPEKTORAT«, v notranjem krogu pa napis Partizanska cesta 47, 2000 MARIBOR. 4. člen (1) Inšpekcija opravlja upravne, strokovne in svetovalne naloge mestne oziroma občinskih uprav občin soustanoviteljic v zvezi z nalogami občinske inšpekcije. (2) Svoje naloge opravlja inšpekcija v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin soustanoviteljic. 5. člen (1) Inšpekcija je prekrškovni organ občin ustanoviteljic. (2) Pooblaščene uradne osebe inšpekcije vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z: 1. zakonom o varnosti v cestnem prometu, 2. odloki o občinskih cestah, 3. odloki o varnosti v cestnem prometu na občinskih cestah, 4. odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki, 5. odloki o oglaševanju in reklamiranju, 6. odloki o občinskih taksah, 7. odloki o taksi službah, 8. odloki o naravnih in kulturnih znamenitostih, 9. odloki o pokopaliških dejavnostih, 10. odloki o urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih površin, 11. odloki o odvajanju in čiščenju odpadnih voda, 12. drugimi predpisi, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor. (3) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče inšpekcija, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen, oziroma katere predpis je bil kršen. 6. člen (1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa inšpekcija kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. (2) Inšpekcija se mora pri izvrševanju nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih direktorja oziroma tajnika mestne oziroma občinske uprave občine (v nadaljevanju besedila: tajnik občinske uprave), v katero krajevno pristojnost zadeva spada, oziroma za katero izvršuje nalogo, samo glede splošnih navodil, ki ne posegajo v samostojnost vodenja inšpekcijskih postopkov.

12 (3) O izločitvi zaposlenega v inšpekciji odloča direktor inšpekcije. O izločitvi direktorja inšpekcije odloča tajnik občinske uprave, v katero krajevno pristojnost zadeva spada. Ta o stvari tudi odloči. (4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v inšpekciji odgovarjajo občine soustanoviteljice solidarno. 7. člen (1) Inšpekcijo vodi direktor. Direktor inšpekcije je predstojnik inšpekcije kot prekrškovnega organa občin soustanoviteljic. (2) Direktor inšpekcije je uradnik na položaju. (3) Direktor inšpekcije mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem. 8. člen (1) Direktor inšpekcije odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine županu in tajniku občinske uprave te občine, za delo inšpekcije v celoti pa skupaj vsem županom občin soustanoviteljic. (2) Direktor inšpekcije predstavlja in zastopa inšpekcijo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti inšpekcije ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela inšpekcije. 9. člen (1) Občina, v kateri ima inšpekcija sedež, ima za javne uslužbence inšpekcije status delodajalca. (2) Akt o sistemizaciji delovnih mest v inšpekciji je sestavni del akta o sistemizaciji delovnim mest občine s statusom delodajalca. 10. člen (1) Sredstva za delo inšpekcije in druga materialna sredstva zagotavljajo občine soustanoviteljice v naslednjem razmerju: - Mestna občina Maribor 60,4 % - Občina Benedikt 1,4 % - Občina Cerkvenjak 1,4 % - Občina Duplek 2,7 % - Občina Hoče Slivnica 3,4 % - Občina Kungota 2,7 % - Občina Lenart 2,7 % - Občina Lovrenc na Pohorju 1,4 % - Občina Miklavž na Dravskem polju 2,7 % - Občina Pesnica 3,4 % - Občina Rače Fram 2,7 % - Občina Ruše 3,4 % - Občina Selnica ob Dravi 2,7 % - Občina Starše 1,4 % - Občina Sveta Ana 1,4 % - Občina Sveta Trojica 1,4 % - Občina Sveti Jurij v Slov. goricah 1,4 % - Občina Šentilj v Slov. goricah 3,4 % (2) V tem razmerju se določi tudi letni program dela za posamezno občino soustanoviteljico. (3) Razmerja med občinami soustanoviteljicami, ki so osnova za obračun višine sredstev za delovanje inšpekcije, občine določijo v novem razmerju, če: - nova občina ali občine pristopijo k inšpekciji, - ob izstopu občine ali občin iz inšpekcije.

13 (4) Občine soustanoviteljice nakazujejo finančna sredstva iz potrjenega letnega finančnega načrta, na ustrezni račun občine s statusom delodajalca, v dvanajstih enakih deležih do 20. v tekočem mesecu. 11. člen (1) Nakup opreme in drugih sredstev, ki so potrebni za delo inšpekcije, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine soustanoviteljice, v kateri ima inšpekcija sedež. (2) Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja ter investicij v upravne prostore ter stroške finančnega, računovodskega, kadrovskega poslovanja, informacijskega in pisarniškega poslovanja ter ostale stroške, ki nastanejo pri urejanju skupnih zadev za inšpekcijo in jih za inšpekcijo vodi občina s statusom delodajalca, si občine soustanoviteljice inšpekcije delijo v razmerju, določenim v prejšnjem členu. 12. člen (1) Inšpekcija je neposredni uporabnik proračuna občine soustanoviteljice s statusom delodajalca. (2) Finančni načrt inšpekcije, ki ga na predlog direktorja inšpekcije potrdijo župani občin soustanoviteljic, je vključen v proračun občine soustanoviteljice s statusom delodajalke. (3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za inšpekcijo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt inšpekcije je informativna priloga k njihovim proračunom. (4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta inšpekcije je njen direktor, ki je tudi skrbnik prihodkov. 13. člen (1) Občina soustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz inšpekcije tako, da svojo namero pisno poda županom soustanoviteljic. (2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do inšpekcije za tekoče proračunsko leto. (3) Druge občine, ki izrazijo interes, da pristopijo k inšpekciji, lahko pristopijo, če sklep o tem sprejme njihov mestni oziroma občinski svet in se s pristopom strinjajo občine ustanoviteljice. 14. člen (1) Kadrovski načrt sprejmejo župani občin soustanoviteljic v 15. dneh po uveljavitvi tega odloka. Župan občine s statusom delodajalca v nadaljnjih 15. dnevih določi akt o sistemizaciji delovnih mest inšpekcije. (2) Direktorja inšpekcije se imenuje najkasneje v 90. dneh po uveljaviti tega odloka. 15. člen (1) Inšpekcija začne z delom, ko občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva in druge potrebne pogoje za začetek dela, vendar najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka. (2) Javni uslužbenci, zaposleni v Mestni upravi Mestne občine Maribor, ki so razporejeni na uradniška in strokovno tehnična delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge mestne inšpekcije, se premestijo na delovna mesta, določena v aktu o sistemizaciji delovnih mest inšpekcije, v 15. dneh po uveljavitvi tega akta. 16. člen Inšpekcijski in prekrškovni postopki, vodeni v mestni inšpekciji za občine soustanoviteljice, se nadaljujejo v inšpekciji z dnem začetka njenega dela. 17. člen Župani občin soustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnem glasilu občine, kjer je sedež inšpekcije v petnajstih dneh po sprejemu na seji mestnega oziroma občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave zadnji odločal.

14 18. člen (1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, razen določb 10. člena, ki se začnejo uporabljati s sprejetjem proračuna za inšpekcijo za leto (2) Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora»medobčinski inšpektorat«(medobčinski uradni vestnik, št. 9/2007). Številka: /2000 Datum:

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 1. OBRAVNAVA GRADIVO PRIPRAVIL: Jasna Bračič-Szabó

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc OBČINA POLJČANE Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, 1. februar 2011 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju na območju občine Poljčane

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc Občinski svet 7. redna seja Občinskega sveta, 28. junij 2011 Gradivo za 8. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju v občini Poljčane 1. obravnava Pravne

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

OBČINA KAMNIK

OBČINA KAMNIK OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 410-9/2019-4/1 Datum: 17. 6. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA S TOČKO»PREDLOG

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS 94-2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 25. člena Zakona o gospodarskih

Prikaži več

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO PRAVNA PODLAGA: 18. člen Statuta

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Štev.: /19-297/013 Ljubljana, dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. NIJZ OBMOČNA ENOTA MARIBOR Prvomajska ulica Marib

Štev.: /19-297/013 Ljubljana, dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. NIJZ OBMOČNA ENOTA MARIBOR Prvomajska ulica Marib Štev.: 1810-1/19-297/013 Ljubljana, 30.7.2019 dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. NIJZ OBMOČNA ENOTA MARIBOR Prvomajska ulica 1 2000 Maribor Zadeva: Polletno poročilo o delovanju Programa Svit

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Na podlagi 30

Na podlagi 30 Na podlagi 30. člena in v skladu s 45. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 ZPDZC in 127/2006 ZJZP) ter na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlagatelj: ZADEVA: Kadrovske zadeve: - soglasje k imenovanju

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU

OBČINSKEMU SVETU OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Predlog sprememb»spremembe tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Križevci«PRAVNA PODLAGA: - Zakon

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA:

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna

Prikaži več

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 18 Ljubljana, četrtek 25. 3. 1999 Cena 1.120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX OBČINE ČRENŠOVCI 911. Statut

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje DELAVNICA ZA PRIJAVITELJE 1. Javni poziv sklad ESRR LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 4. 1. 2018 1. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

Osnutek statuta občine z obrazložitvijo

Osnutek statuta občine z obrazložitvijo OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NASLOV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU Statut Občine Ruše prva obravnava 2. PREDLAGATELJ GRADIVA Župan 3. PRIPRAVLJAVEC GRADIVA - Inštitut za lokalno

Prikaži več

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Ur. l. RS, št. 18/08

Prikaži več

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura 15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

PRILOGA 1

PRILOGA 1 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO KABIT MINISTRA Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 23 73 F: 01 471 29 78 E: gp.mo@gov.si E: glavna.pisarna@mors.si www.mo.gov.si PRILOGA 1 Številka: 510-21/2018-75

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: +386 1 400 33 11, +386 1 400 33 13 F: +386 1 433 10 31 E: gp.mg@gov.si www.mg.gov.si Številka: 360-20/2010/140 Ljubljana, dne 11. 1. 2012 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

Na podlagi 100

Na podlagi 100 Osnutek odloka Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/1991, 17/1991-I, 55/1992, 13/1993, 66/1993, 45/1994-Odl.US, 8/1996, 31/2000 - ZP-L, 36/2000 in 127/2006), 9. člena Zakona o zdravstveni

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPAN Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana Številka: / Datum: MESTNA OBČINA LJUB

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPAN Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana Številka: / Datum: MESTNA OBČINA LJUB MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPAN Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10 306-12-14 Številka: 007-26/2008-29 Datum: 23. 4. 2009 MESTNA OBČINA LJUBLJANA M E S T N I S V E T ZADEVA: PRIPRAVIL: NASLOV:

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne 4. 4. 2008), - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih

Prikaži več

Naslov na naslovnici = 16 pik

Naslov na naslovnici = 16 pik Številka: 020-2/2019/2 Datum: 29. 3. 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa Računsko sodišče Republike Slovenije Ljubljana, Slovenska c. 50 tel: 01/478-58-00

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15

Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO) je Občinski svet Občine Hodoš na svoji 13.

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA 1a. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 10.4.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 4. redne seje

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Na podlagi 21., 50.a in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 15/10), 3. in 17. člena Zakona o prekr

Na podlagi 21., 50.a in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 15/10), 3. in 17. člena Zakona o prekr Na podlagi 21., 50.a in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 15/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 UPB4, 17/08 in 108/09)

Prikaži več

Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc

Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 - ZZLPPO, 127/2006 - ZJZP, 38/2010 - ZUKN, 57/2011), Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje Delavnica za prijavitelje 2. Javni poziv sklad ESKRP LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 6. 9. 2017 2. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

Osnutek odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.

Osnutek odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o. Osnutek Na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

zakonitost izdajanja obvestil o prekrških

zakonitost izdajanja obvestil o prekrških Zakonitost izdajanja obvestil o prekrških s strani kontrolorjev javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. 20.10.2014 Zavod UP, zavod za upravno poslovanje Jure Trbič MNENJE GLEDE ZAKONITOSTI

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več