Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc"

Transkripcija

1 Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 - ZZLPPO, 127/ ZJZP, 38/ ZUKN, 57/2011), Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/ UPB3, 83/2009 Odločba US: U I - 165/08-10, Up /08-14, Up - 379/09-8, 33/2011, 91/2011, 100/2011 Skl. US: U I - 311/11-5, 32/2012, 57/2012), Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/2011), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/2007-UPB2, 27/2008 Odločba US: Up /07-15, U I - 21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odločba US: U - I -427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odločba US: U I - 267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odločba US: U-I-176/08-10, 40/ ZUJF), Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/2012), Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012), Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/2006), Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/2006 in 24/2012), Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/2007), Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/2010 UPB), Statuta Občine Kanal ob Soči (Primorske novice št. 41/2003, Uradni list RS, št. 70/2007 in 51/2008) Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/2009, 38/2010, 51/2009 in 38/2010), Statuta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/2007), Statuta Občine Renče Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/2007, 1/09 in 5/12), Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/2004, 74/2005, 132/2006, 94/2009 in 64/2012), Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009), Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011), so Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne , Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne , Občinski svet Občine Bovec na seji dne , Občinski svet Občine Brda na seji dne , Občinski svet Občine Cerkno na seji dne , Občinski svet Občine Idrija na seji dne , Občinski svet Občine Kanal ob Soči na seji dne , Občinski svet Občine Kobarid na seji dne , Občinski svet Občine Miren Kostanjevica na seji dne , Občinski svet Občine Renče Vogrsko na seji dne , Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na seji dne , Občinski svet Občine Tolmin na seji dne , Občinski svet Občine Vipava na seji dne sprejeli O D L OK O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI NOVA GORICA D.O.O. I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (namen odloka) (1) S tem odlokom se ustanovi Javno podjetje Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje) za izvajanje gospodarske javne službe regijskega pomena na področju obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 2. člen (ustanoviteljice)

2 Ustanoviteljice javnega podjetja so: 1. Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 2. Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina 3. Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec 4. Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih 5. Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno 6. Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija 7. Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal ob Soči 8. Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid 9. Občina Miren Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren Kostanjevica 10. Občina Renče Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga 11. Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3, 5290 Šempeter pri Gorici 12. Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin 13. Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. 3. člen (ustanovitev skupnega organa) S tem odlokom občine ustanoviteljice ustanovijo skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju. 4. člen (ustanovitev in prenehanje) Javno podjetje se ustanovi za nedoločen čas in lahko preneha z delovanjem v primerih, določenih z zakonom, ter na podlagi sprememb tega odloka. 5. člen (uporaba predpisov) Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem javnega podjetja, ki niso urejena s tem odlokom se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, ki ureja gospodarske družbe. 6. člen (pomen pojmov) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in v zakonu, ki ureja gospodarske družbe. II. FIRMA IN SEDEŽ 7. člen (ime in sedež) (1) Firma javnega podjetja je: Javno podjetje Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica, d.o.o.. (2) Skrajšana firma javnega podjetja je: JP RCERO Nova Gorica d.o.o.. 2

3 (3) Sedež javnega podjetja je: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. 8. člen (žig) Javno podjetje uporablja žig z izpisano polno firmo z naslovom. III. DEJAVNOST 9. člen (dejavnost javnega podjetja) (1) Javno podjetje opravlja kot glavno dejavnost obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. (2) Dejavnost javnega podjetja je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007, 17/2008) razvrščena v: Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila Pridobivanje šote Proizvodnja lesene embalaže Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja Proizvodnja papirja in kartona Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin Proizvodnja drugih izdelkov iz gume Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti Druga proizvodnja elektrike Proizvodnja plina Ravnanje z odplakami Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov Ravnanje z nenevarnimi odpadki Ravnanje z nevarnimi odpadki Demontaža odpadnih naprav Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki Rušenje objektov Zemeljska pripravljalna dela Testno vrtanje in sondiranje Vzdrževanje in popravila motornih vozil Trgovina na debelo s tekstilom Trgovina na debelo z ostanki in odpadki Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic Cestni tovorni promet Skladiščenje Pretovarjanje 3

4 Drugo založništvo Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi Drugo podjetniško in poslovno svetovanje Tehnično preizkušanje in analiziranje Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene. (3) Spremembo ali razširitev dejavnosti lahko ustanoviteljicam predlaga le svet ustanoviteljic. 10. člen (druge dejavnosti) Javno podjetje lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki ne pomenijo opravljanja gospodarskih javnih služb, so pa pomembne za njegovo poslovanje in opravljanje gospodarskih javnih služb ter zagotavljajo boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev. IV. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI USTANOVITELJIC 11. člen (osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic) (1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 7.500,00 EUR. (2) Osnovni vložki, poslovni deleži se določijo na način, kot je določen delež ustanoviteljic za sofinanciranje izgradnje centra v Pogodbi o sodelovanju pri pripravi in izvedbi projekta nadgradnje Centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica, št /2002 z dne ter aneksu št. 1 z dne in aneksu št. 2 z dne k tej pogodbi. (3) Ustanoviteljice so udeležene na osnovnem kapitalu z naslednjimi poslovnimi deleži: Zap.št. Občina - ustanoviteljica Osnovni vložek v EUR Poslovni delež 1 Mestna občina Nova Gorica 2.247,00 29,96 2 Občina Ajdovščina 1.097,25 14,63 3 Občina Bovec 234,00 3,12 4 Občina Brda 337,50 4,50 5 Občina Cerkno 261,00 3,48 4

5 6 Občina Idrija 744,75 9,93 7 Občina Kanal ob Soči 358,50 4,78 8 Občina Kobarid 249,00 3,32 9 Občina Miren-Kostanjevica 287,25 3,83 10 Občina Renče-Vogrsko 258,75 3,45 11 Občina Šempeter-Vrtojba 468,00 6,24 12 Občina Tolmin 665,25 8,87 13 Občina Vipava 291,75 3, člen (prenos poslovnih deležev) (1) Poslovnih deležev ali delov poslovnih deležev v javnem podjetju ni dopustno prenesti na fizične osebe in pravne osebe zasebnega prava ali na druge osebe javnega prava, ki niso občine. (2) Prenos poslovnih deležev je možen samo kot prenos na druge občine ustanoviteljice v primeru izstopa posamezne ustanoviteljice iz javnega podjetja ali ob razdelitvi posamezne ustanoviteljice na novo nastale občine. V. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA PODJETJA 13. člen (odgovornost za poslovanje) (1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Ustanoviteljice za obveznosti javnega podjetja ne odgovarjajo. (2) Javno podjetje pokriva izgubo, ki nastane pri poslovanju javnega podjetja, v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe. VI. NAJEM IN VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE 14. člen (javna infrastruktura) (1) Ustanoviteljice se zavežejo dati javnemu podjetju v najem, posest in v uporabo sredstva javne infrastrukture, to je objekte in naprave za izvajanje storitev javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 5

6 (2) Javno podjetje mora javno infrastrukturo vzdrževati in uporabljati kot dober gospodar za potrebe izvajanja javne službe. (3) Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z najemom in uporabo sredstev javne infrastrukture se uredijo s pogodbo o najemu sredstev javne infrastrukture. (4) Najemnina za uporabo javne infrastrukture je namenski prihodek ustanoviteljic, ki se bo namensko uporabljala za investicije in investicijska vzdrževalna dela na javni infrastrukturi iz prvega odstavka tega člena. (5) Sredstva za redno vzdrževanje javne infrastrukture se pokrivajo iz prihodka, doseženega z izvajanjem storitev javne službe. VII. ORGANI JAVNEGA PODJETJA Organa javnega podjetja sta: skupščina, direktor. 15. člen (organi javnega podjetja) Skupščina 16. člen (sestava skupščine) (1) Ustanoviteljice sprejemajo sklepe na skupščini. (2) Skupščino sestavlja trinajst članov. Občinski sveti posamezne ustanoviteljice imenujejo svojega predstavnika. Člani imajo namestnike, ki so imenovani na enak način kot člani. Skupščino vodi predsednik. Mandat članov in njihovih namestnikov traja štiri leta. 17. člen (odstotek glasov ustanoviteljic) (1) Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na sklic skupščine in glasovanje na skupščini se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe. (2) Vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega vložka daje ustanoviteljici en glas. 18. člen (pristojnosti skupščine) (1) Skupščina upravlja javno podjetje in odloča o temeljnih razvojnih in organizacijskih vprašanjih javnega podjetja, ki se ne nanašajo na vprašanja rednega poslovanja ter vsakodnevnega vodenja tekočih poslov, in ki niso v pristojnosti sveta ustanoviteljic ali občinskih svetov ustanoviteljic. 6

7 (2) Pristojnosti skupščine javnega podjetja so naslednje: - odloča o sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička ter kritju izgub, - odloča o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov, - odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev, - odloča o sprejetju razvojnega programa, letnega programa in finančnega načrta javnega podjetja, - predlaga sprejem ukrepa o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala, - imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja, - odloča o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca, - imenuje revizorja, - odloča o plači direktorja v skladu s predpisi, - odloča o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nadzornih in drugih organov skupščine in javnega podjetja, za katere tako določa odlok, sklep skupščine ali zakon ter imenuje in razrešuje člane teh organov in komisij, - preverja uspešnost z vidika realizacije ciljev javnega podjetja in opravlja nadzor nad racionalnim poslovanjem javnega podjetja, - sprejema splošne akte javnega podjetja, ki niso v pristojnosti direktorja, - na predlog direktorja sprejema kadrovski načrt in načrt zaposlovanja v javnem podjetju, - odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali odlok. 19. člen (seje skupščine) (1) Sejo skupščine sklicuje predsednik skupščine na lastno iniciativo, dolžan pa jo je sklicati na zahtevo direktorja, župana ali občinskega sveta katerekoli ustanoviteljice. Direktor lahko skliče skupščino v primerih, določenih z zakonom. (2) V odsotnosti predsednika vodi sejo skupščine član, ki predsednika nadomešča. 20. člen (sklic skupščine in njeno odločanje) (1) Skupščina veljavno odloča, če je navzočih toliko ustanoviteljic, da imajo večino glasov in če je navzoča vsaj polovica članov. (2) Skupščina o vseh zadevah odloča z večino oddanih glasov. (3) O seji skupščine se piše zapisnik, ki ga podpiše predsedujoči na seji. (4) Skupščina za potrebe organizacije svojega dela lahko sprejme poslovnik. Direktor 21. člen (direktor) (1) Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki ga v skladu z zakonom in po postopku, določenem s tem odlokom, imenuje in razrešuje skupščina. 7

8 (2) Direktor vodi posle javnega podjetja in ga zastopa. Direktor se imenuje za določen čas štirih (4) let. Direktor je odgovoren za zakonitost svojega dela. Direktor zastopa javno podjetje pri sklepanju pogodb in drugih poslov posamično in neomejeno. (3) Za odločanje v poslih, ki presegajo vrednost, določeno z letnim planom oz. finančnim načrtom, mora pridobiti direktor predhodno soglasje skupščine, ki je pogoj za veljavnost posla. 22. člen (pristojnosti direktorja) Direktor ima, poleg pristojnosti določenih s tem odlokom, še naslednje pristojnosti: - zastopanje in predstavljanje javnega podjetja, - določanje nalog zaposlenim v javnem podjetju in nadzor njihovega izvajanja, - odločanje o nakupu blaga, surovin, energije in storitev, o prodaji blaga in storitev, ki ne sodijo med javne dobrine, vse v okviru predpisov in veljavnih planov, - določanje notranje organizacije javnega podjetja v skladu s tem odlokom, - priprava letnega plana, finančnega načrta in razvojnih programov podjetja ter priprava letnega poročila, - imenovanje vodilnih delavcev, - izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti, - odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega podjetja, - izvajanje sklepov Sveta ustanoviteljic, sklepov skupščine in zahtev iz pogodbe o zaposlitvi, - poročanje Svetu ustanoviteljic o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje javnega podjetja, - izvajanje nalog, ki jih zakon določa v razmerju do skupščine ter odločanje o drugih tekočih zadevah. 23. člen (pogoji za imenovanje direktorja) (1) Za direktorja je lahko imenovan kdor izpolnjuje splošne pogoje določene z zakonom, ter naslednje pogoje: - ima najmanj visoko izobrazbo tehnične, pravne, ekonomske ali organizacijske smeri, - ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vodenja pravnih subjektov primerljive velikosti. (2) Javni razpis za izbiro kandidata za imenovanje direktorja se objavi najkasneje šest (6) mesecev pred iztekom mandata prejšnjega direktorja. 24. člen (razrešitev direktorja) (1) Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata: - na lastno zahtevo, - če je deloval v nasprotju z interesi javnega podjetja ali ustanoviteljic ali v nasprotju z zakonom, tem odlokom ali pogodbo o zaposlitvi, - v drugih primerih, ki jih določa zakon. 8

9 (2) Razrešitev direktorja lahko predlaga vsak član skupščine, župan oziroma občinski svet ustanoviteljice. 25. člen (prenehanje mandata direktorja) (1) Direktorju predčasno preneha mandat: - če izgubi poslovno sposobnost, - če postane trajno nezmožen za opravljanje dela, - če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev. (2) Direktorju preneha mandat z dnem, ko ga skupščina razreši, oz. ko ugotovi, da so nastali pogoji iz prejšnjega odstavka. 26. člen (pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja) (1) Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se podrobneje določijo v individualni pogodbi o zaposlitvi, ki jo direktor sklene s predsednikom skupščine. Predlog pogodbe mora predhodno obravnavati Svet ustanoviteljic. (2) Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata. 27. člen (poročanje direktorja) Ustanoviteljice imajo pravico do informiranosti o poslovanju javnega podjetja v skladu z zakonom. Direktor je dolžan pisno poročati občinskemu svetu ali Svetu ustanoviteljic na zahtevo, izraženo s sklepom. VIII. SVET USTANOVITELJIC 28. člen (ustanovitev) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb ustanovijo občine ustanoviteljice iz 2. člena tega odloka skupni organ Svet ustanoviteljic. 29. člen (ime Sveta ustanoviteljic) Ime Sveta ustanoviteljic je Svet ustanoviteljic javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o.. Sedež Sveta ustanoviteljic je v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica. 9

10 30. člen (sestava in način dela Sveta ustanoviteljic) (1) Svet ustanoviteljic sestavljajo župani oz. županje občin ustanoviteljic. Člani Sveta ustanoviteljic izmed sebe izvolijo predsednika Sveta ustanoviteljic in najmanj enega namestnika predsednika. (2) Svet ustanoviteljic dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik Sveta ustanoviteljic, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Stroške posamezne seje krijejo občine ustanoviteljice po dogovorjenem zaporedju. (3) Predsednik opravlja svojo funkcijo z mandatno dobo 1 leta. 31. člen (odločanje Sveta ustanoviteljic) (1)Svet ustanoviteljic veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov. (2) Vsak član Sveta ustanoviteljic ima toliko glasov, kolikor ima občina ustanoviteljica, ki jo član zastopa, poslovnih deležev. (3) Mestne občina Nova Gorica lahko,v kolikor se z odločitvijo Sveta ustanoviteljic ne strinja in bi lahko ta odločitev povzročila: - nepopravljivo uničenje okolja, - če so ogrožene regeneracijske sposobnosti okolja, - če bi poseg lahko povzročil ali povzroča čezmerno obremenitev okolja - če bi povzročil ali povzroča neposredno nevarnost za življenje ali zdravje ljudi, v roku 8 dni po sprejetju sklepa Sveta ustanoviteljic vloži suspenzivni veto oziroma sprejme odločitev, da se s posamezno odločitvijo oziroma sklepom Sveta ustanoviteljic ne strinja. O suspenzivnem vetu se obvesti mestni svet in direktorja javnega podjetja. Odločitev oziroma sklep Sveta ustanoviteljic, zoper katerega je vložen suspenzivni veto, se ne sme izvršiti. (4) V primeru veljavno vloženega suspenzivnega veta, Svet ustanoviteljic še enkrat odloča o zadevi, zoper katere sklep je bil vložen suspenzivni veto. V tem primeru se Svet ustanoviteljic skliče s priporočenim pismom, ki ga morajo člani Sveta ustanoviteljic prejeti najmanj 5 (pet) dni pred dnem zasedanja, v njem pa mora biti natančno naveden tudi sklep zoper katerega je bil veljavno vložen suspenzivni veto, kraj in čas seje. V tem primeru je za sprejem odločitve Sveta ustanoviteljic potrebna večina glasov članov Sveta ustanoviteljic. Če zahtevana strožja večina pri ponovnem odločanju ni dosežena, odločitev Sveta ustanoviteljic ni bila veljavno sprejeta. 32. člen (pristojnosti Sveta ustanoviteljic) (1) Svet ustanoviteljic ima naslednje pristojnosti: določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, daje soglasje k letnemu poročilu, - daje soglasja k odločitvam organov javnega podjetja o poslovni politiki, razvoju javnega podjetja, programih dela ter finančnih načrtih javnega podjetja, - odloča o cenah javne službe, - odloča v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis. 10

11 (2) Svet ustanoviteljic usklajuje odločitve občinskih svetov občin ustanoviteljic v zvezi s: sprejemanjem in izvajanjem predpisov, ki urejajo javne službe, ki jih izvaja javno podjetje, odločanjem o zadolževanju in dajanju poroštev javnega podjetja, vstopom novega družbenika, statusnimi spremembami ali prenehanjem družbe in v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis. 33. člen (poročanje občinskemu svetu), ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v Svetu ustanoviteljic, poroča občinskemu svetu enkrat letno o delovanju javnega podjetja. 34. člen (strokovne naloge) Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe Sveta ustanoviteljic opravlja občinska uprava Mestne občine Nova Gorica. IX. FINANCIRANJE Dejavnosti javnega podjetja se financirajo: - s plačili za storitve, - s prodajo blaga in storitev na trgu, - iz sredstev ustanoviteljic, - iz drugih virov. 35. člen (financiranje dejavnosti javnega podjetja) 36. člen (ugotavljanje poslovnega izida) Ugotavljanje poslovnega izida poteka v skladu s predpisi in sprejeto poslovno politiko javnega podjetja. Javno podjetje vodi evidence o poslovanju, ki se nanašajo na izvajanje gospodarskih javnih služb in ostalih prihodkov, ločeno po posameznih dejavnostih in občinah ustanoviteljicah. X. JAVNA POOBLASTILA 37. člen (javna pooblastila) 11

12 Javno podjetje lahko izvaja javna pooblastila v okviru svoje dejavnosti, v obsegu in na način, ki ga določa zakon oziroma občine ustanoviteljice s svojimi odloki oziroma drugimi ustreznimi splošnimi akti. XI. IZSTOP IN IZKLJUČITEV USTANOVITELJICE 38. člen (izstop, izključitev) Posamezna občina ustanoviteljica lahko izstopi iz javnega podjetja in je lahko izključena iz javnega podjetja v primerih in na način, ki ga določa zakon. XII. AKTI JAVNEGA PODJETJA 39. člen (družbena pogodba) (1) Občinski sveti občin ustanoviteljic pooblaščajo župane, da za namen registracije javnega podjetja, skladno z določili tega odloka, sklenejo družbeno pogodbo v obliki notarskega zapisa. (2) lahko pooblasti drugo osebo za podpis družbene pogodbe. 40. člen (drugi akti) Direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejema splošne akte javnega podjetja, v kolikor ni zanje pristojna skupščina. XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 41. člen (konstituiranje sveta ustanoviteljic) Svet ustanoviteljic se konstituira najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka. 42. člen (imenovanje v.d. direktorja) (1) Do imenovanja direktorja javnega podjetja, vendar največ za dobo 1 leta, opravlja naloge v. d. direktorja, ki ga imenuje Svet ustanoviteljic. (2) V. d. direktor poskrbi za predložitev predloga za vpis javnega podjetja v sodni register. 12

13 43. člen (objava in veljavnost) Ta odlok se objavi v uradnih glasilih posameznih občin. Veljati začne naslednji dan po zadnji objavi. Številka:007-3/2013 Datum: 1. Mestna občina Nova Gorica Datum: 2. Občina Ajdovščina Datum: 3. Občina Bovec Datum: 4. Občina Brda Datum: 5. Občina Cerkno Datum: 13

14 6. Občina Idrija Datum: 7. Občina Kanal ob Soči Datum: 8. Občina Kobarid ja Datum: 9. Občina Miren Kostanjevica Datum: 10. Občina Renče Vogrsko Datum: 14

15 11 Občina Šempeter Vrtojba Datum: 12. Občina Tolmin Datum: 13. Občina Vipava Datum: 15

16 OBČINA VIPAVA ŽUPAN Štev.: Datum: O B R A Z L O Ž I T E V 1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica (v nadaljevanju: odlok): Občine ustanoviteljice so dne podpisale Pismo o nameri za vzpostavitev regijskega sistema gospodarjenja z odpadki na območju goriške statistične regije. Dne je enajst občin podpisalo Pogodbo o sodelovanju pri pripravi in izvedbi projekta nadgradnje centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica, dne je k pogodbi pristopila še Občina Vipava in Občina Ajdovščina. Občine so se s pogodbo dogovorile za sodelovanje pri pripravi in izvedbi projekta nadgradnje CERO Nova Gorica, ki vključuje vse potrebne faze za izvedbo investicije od idejnih zasnov in rešitev do predaje zgrajenih objektov in naprav regijskega pomena v upravljanje in obratovanje. Skladno s VI. točko navedene pogodbe so se občine dogovorile, da bodo izvajalca javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov določile pred začetkom poskusnega obratovanja po izgradnji objektov in naprav na podlagi veljavnih in usklajenih občinskih predpisov na področju ravnanja z odpadki in veljavne zakonodaje. Sklep sveta regije severne Primorske z dne je bil med drugim tudi, da morajo občine, ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi projekta regijskega centra za ravnanje z odpadki, v treh do štirih mesecih ustanoviti javno podjetje, ki bo upravljalo s centrom in torej izvajalo javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. predvideva javno podjetje kot družbo z omejeno odgovornostjo. Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na položaj javnega podjetja se uporabljajo določila Zakona o gospodarskih družbah. 2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: S predlaganim odlokom se ustanavlja javno podjetje s strani trinajstih občin, ki sodelujejo pri pripravi projekta, v nadaljevanju pa pri izgradnji Regijskega centra za ravnanje z odpadki. Javno podjetje bo izvajalec obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Občine ustanoviteljice javnega podjetja bodo na ta način vzpostavile osnovo za zagotovitev usklajenega in skupno dogovorjenega načina ravnanja z odpadki s ciljem zmanjšanja količin mešanih komunalnih odpadkov. Direktiva 2008/98/ES o odpadkih v zvezi z ravnanjem s komunalnimi odpadki določa več ciljev varstva okolja, med drugimi tudi, da je do leta 2020 treba ponovno uporabo ter recikliranje odpadnih materialov, kot 16

17 so najmanj papir, kovine, plastika in steklo iz gospodinjstev ter po možnosti iz drugih virov, če so ti tokovi odpadkov podobni odpadkom iz gospodinjstev, povečati na najmanj 50 % skupne mase. 3. Pravne podlage za sprejem odloka: 16. člen Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011) 25. in 28. člena Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s spremembami), Zakon o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/ UPB3 s spremembami), Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/2011), 61. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/2007-UPB2 s spremembami). 4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: Predlagani odlok ureja firmo in sedež javnega podjetja; njegovi glavni dejavnosti, ki jih opravlja kot gospodarski javni službi; dejavnosti za katere je podjetje registrirano; višino osnovnega kapitala, osnovnih vložkov in poslovnih deležev občin ustanoviteljic; odstotek glasov ustanoviteljic; organe javnega podjetja, ki sta skupščina in direktor. Ustanoviteljice s tem odlokom ustanovijo tudi svet ustanoviteljev, kot skupni organ občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin. Svet ustanoviteljev skrbi za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb. Odlok vsebuje še določbe glede splošnih aktov javnega podjetja, pri tem predvideva, da župani sklenejo družbeno pogodbo v obliki notarskega zapisa, kot podlago za registracijo javnega podjetja. Odlok vsebuje še določbe glede financiranja, javnih pooblastil. Iz odloka tudi izhaja, da nekatere pristojnosti še naprej obdržijo občinski sveti občin ustanoviteljic. V nadaljevanju bodo morale občine ustanoviteljice javnega podjetja sprejeti tudi odlok o izvajanju lokalnih gospodarskih javnih služb, ki jih bo opravljajo javno podjetje. 5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: Zaradi sprejema odloka se ne pričakuje večjih materialnih obveznosti, bodo pa te nastale ob pričetku obratovanja javnega podjetja, ki je predviden ob koncu leta Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok: Predlog odloka bo dan v obravnavo v vseh občinah, ki so pristopile k projektu. Pripombe podane na vsebino odloka se bodo usklajevale, dokler ne bo dosežen konsenz in bo odlok sprejet v enakem besedilu na vseh občinskih svetih občin ustanoviteljic javnega podjetja. Občinskemu svetu občine Vipava predlagam, da predloženi odlok obravnava in sprejme. Pripravila: Martina Remec Pečenko Načelnica Oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne službe ŽUPAN mag. Ivan Princes 17

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS 94-2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 25. člena Zakona o gospodarskih

Prikaži več

sporazum CEROZ_osnutek

sporazum CEROZ_osnutek 1 CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku, matična številka: 2117711, ID za DDV: SI 64201634, ki ga zastopa direktor Vili Petrič, OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Osnutek odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.

Osnutek odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o. Osnutek Na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 30

Na podlagi 30 Na podlagi 30. člena in v skladu s 45. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 ZPDZC in 127/2006 ZJZP) ter na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

OBČINSKI SVETI

OBČINSKI SVETI OBČINSKI SVETI Občina Izola Mestna občina Koper Občina Piran Na podlagi 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96 in 27/97,

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Ur. l. RS, št. 18/08

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

Microsoft Word - Predlog Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkiriš

Microsoft Word - Predlog Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkiriš MESTNA OBČINA LJUBLJANA Ž U P A N Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306 10-10, 306-12-14 Številka: 007-30/2008-1 Datum: 18. 9. 2008 MESTNA OBČINA LJUBLJANA M E S T N I S V E T ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO

Prikaži več

Microsoft Word - 04_52_2.doc

Microsoft Word - 04_52_2.doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA MESTNI SVET Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000,

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 21. 1. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Sklep o sprejetju Strategije

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl 1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10,

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

OBČINA RENČE-VOGRSKO

OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG HITRI POSTOPEK NASLOV: ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA»JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVA GORICA IN VIPAVSKA DOLINA«PRAVNA PODLAGA: 3. člen Zakona o zavodih (Uradni

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO PRAVNA PODLAGA: 18. člen Statuta

Prikaži več

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov Delavnica: Kako ravnati z odpadki iz polimernih

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 uradno prečiščeno besedilo) je bila na 31. seji Skupščine

Prikaži več

Microsoft Word - Wcycle-pogodba o medsebojnih pravicah ustanoviteljev_konēni

Microsoft Word - Wcycle-pogodba o medsebojnih pravicah ustanoviteljev_konÄ“ni POGODBA O MEDSEBOJNIH PRAVICAH, OBVEZNOSTIH IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJEV ZAVODA INŠTITUT WCYCLE MARIBOR PRI IZVAJANJU PROJEKTA WCYCLE MARIBOR 1 SKUPNI INTERES USTANOVITELJEV Predmetna pogodba se sklepa

Prikaži več

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 15. redni seji, dne 29.05.2008, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 18 Ljubljana, četrtek 25. 3. 1999 Cena 1.120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX OBČINE ČRENŠOVCI 911. Statut

Prikaži več

Statut Surf zveza Slovenije.docx

Statut Surf zveza Slovenije.docx Na podlagi 9. člena Zakona o društvih - ZDru-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je izredna skupščina sprejela na seji dne 9.4.2014 S T A T U T SURF ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Frklje na ustanovni seji dne 22. 6. 2016, sprejela statut

Prikaži več

(Microsoft Word - Strategija upravljanja kapitalskih nalo\236b Ob\350ine Ajdov\232\350ina.doc)

(Microsoft Word - Strategija upravljanja kapitalskih nalo\236b Ob\350ine Ajdov\232\350ina.doc) Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 19.6.2017 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Sklep o sprejetju Strategije upravljanja

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE Izkušnje pri vodenju celovitega sistema ravnanja z odpadki v podjetju Revoz Vplivi na okolje pri proizvodnji avtomobila Emisije v zrak hlapne organske snovi (HOS) ostale emisije (prašni delci, TOC, CO2,

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\))

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\)) GRAND HOTEL UNION d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA Na podlagi Statuta delniške družbe s k l i c u j e m 21. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v torek, 10.01.2012, ob 14.00

Prikaži več

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne 3. 11. 1997 sklepala o uskladitvi temeljnega akta drustva z zakonom in

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Na podlagi 100

Na podlagi 100 Osnutek odloka Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/1991, 17/1991-I, 55/1992, 13/1993, 66/1993, 45/1994-Odl.US, 8/1996, 31/2000 - ZP-L, 36/2000 in 127/2006), 9. člena Zakona o zdravstveni

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA:

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

Statut Obrtne zbornice Slovenije

Statut Obrtne zbornice Slovenije OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA GROSUPLJE STATUT OBMOČNE OBRTNO - PODJETNIŠKE ZBORNICE GROSUPLJE 23.1.2014 Na podlagi 3. odstavka 38. člena Obrtnega zakona (Ur.l. RS, št. 50/1994, 36/2000-ZPDZC, 61/2000,

Prikaži več

Na podlagi 9

Na podlagi 9 V skladu s 4. in 9. členom Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/2011), je ustanovni občni zbor društva Proteus, okoljsko gibanje Bela krajina, dne 12.2.2015 sprejel naslednja PRAVILA društva

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več