1017

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "1017"

Transkripcija

1 Št. spisa: / Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota - II. obravnava O B R A Z L O Ž I T E V MESTNE UPRAVE PRAVNA PODLAGA Podlaga za izdelavo Občinskega prostorskega načrta OPN, je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10 popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12- ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13) in veljavna državna dokumenta: Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04). Vsebina in oblika prostorskega načrta je povzeta in predpisana po Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogoje za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07). RAZLOGI ZA PRIPRAVO ODLOKA O OPN Izdelavo novih občinskih prostorskih načrtov v točno določeni predpisani obliki in vsebini je vsem občinam naložil Zakon o prostorskem načrtovanju. Do izdelave akta so lahko še v veljavi stari občinski plani. Poleg navedene obveze, je občina želela slediti svojim razvojnim potrebam in pobudam občanov in podjetij, ki se na podlagi starega prostorskega plana več niso mogla realizirati v prostoru. Občinski prostorski načrt Mestne občine Murska Sobota - OPN je temeljni prostorski razvojni dokument, ki bo nadomestil prostorske sestavine planov iz leta 1986 z vsemi kasnejšimi spremembami in dopolnitvami, sprejete še v bivši občini Murska Sobota in nekatere izvedbene prostorske načrte, katerih veljavnost se lahko prekliče. Pri pripravi novega OPN so kot veljavni prostorski akti uporabljeni Odloki o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota oziroma njihove kartografske priloge, predvsem kot podlaga za evidentiranje namenske rabe zemljišč. Pomembni za pripravo prostorskega načrta so tudi podatki iz javnih evidenc o stanju prostora. POSTOPKI IZDELAVE OPN Postopek izdelave novih strateških prostorskih aktov občine se je dejansko že pričel v letu 2005, ko je bil v veljavi sedaj že stari Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, 110/02, 8/03). V skladu s tem zakonom je Mestna občina Murska Sobota v letu 2005 in 2006 izvedla postopke prostorske konference in sprejetje Programa priprave za izdelavo Strategije prostorskega razvoja občine. Za ta namen je občina pri zunanjih strokovnih službah naročila tudi izdelavo strokovnih podlag, kot je zahtevalo Ministrstvo za okolje in prostor. V aprilu 2007 je pričel veljati nov Zakon o prostorskem načrtovanju. Ta je prejšnji zakon v veliki meri preklical in tako na novo naložil občinam, da morajo izdelati in sprejeti Občinske prostorske načrte OPN. Mestna občina Murska Sobota je postopek začela na osnovi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta (OPN) Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 63/07 z dne ). Občina je po predhodni zagotovitvi zadostnih sredstev v svojem Proračunu in izvedbi postopka javnega naročanja naročila ta prostorski akt s strokovnimi podlagami pri družbi ZEU-DNI d.o.o. iz Murske Sobote. Osnutek prostorskega načrta v vsebini in obliki, kot ga predpisuje pravilnik, je bil v juliju 2008 posredovan na Ministrstvo za okolje in prostor z namenom, da nanj pridobi smernice nosilcev urejanja prostora in upravljavcev gospodarske javne infrastrukture. V postopku pridobivanja smernic je bila izdana tudi odločba, da je za Občinski prostorski načrt Mestne občine Murska Sobota treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, kar pomeni, da je bilo predhodno 1

2 treba izdelati tudi Okoljsko poročilo. Po številnih usklajevanjih gradiv, predvsem z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je bilo potrebno pridobiti še potrditev na Ministrstvu za okolje in prostor, da sta okoljsko poročilo in osnutek OPN ustrezna. Po prejeti odločbi, se je gradivo lahko ustrezno dopolnilo in pripravilo za javno razgrnitev. Ta je trajala od 23. septembra 2011 do 24. oktobra V času javne razgrnitve sta bili organizirani dve javni obravnavi,12. oktobra 2011 in 19. oktobra Na prejete številne pripombe so se pripravila stališča, ki so bila sprejeta oz. potrjena na Mestnem svetu skupaj s I. obravnavo odloka o OPN dne 3. julija Stališča in pripombe so javno objavljena na spletni strani občine in na oddelku. V nadaljnjem postopku priprave končnega predloga, so se smiselno upoštevale vse pripombe podane v času javne razgrnitve in podane na seji Mestnega sveta. Predlog OPN je bil ob koncu aprila 2013 poslan vsem nosilcem urejanja prostora, da podajo svoja končna mnenja. POSTOPEK IZDELAVE PROSTORSKEGA AKTA (kronološki zapis) V tabeli so navedena vsa izvedena dejanja in še potrebne nadaljnje aktivnosti: Pravna Zakon o urejanju prostora podlaga Pobuda in vprašanje ministru Janezu Podobniku, da opredeli koliko sredstev bodo namenili občinam za izdelavo novih prostorskih aktov in kdaj bodo javni razpisi za ta namen zaradi planiranja proračunskih sredstev Odgovor MOP ni predvidenih sredstev Sprejem Sklepa o pričetku izdelave Strategije prostorskega razvoja MO MS (SPRO) in Prostorskega reda MO MS (PRO) na 24. seji Mestnega sveta MOMS Objava sklepa o pričetku, Uradni list RS, 94/ prostorska konferenca v skladu z ZUreP MOP- pismo o nameri in povpraševanje glede izdelave CPVO MOP poda zahtevo-odgovor, da je potrebno najprej izdelati strokovne podlage Obvestilo o nameri priprave akta sosednjim občinam, ki mejijo na MOMS Javni poziv občanom, da podajo pobude z rokom , objavljeno v medijih in Soboških novinah MOMS zbira pobude Sprejem Programa priprave izdelave Strategije prostorskega razvoja občine Objava Programa priprave, Uradni list RS, 18/2006 (zakasnitev zaradi opredelitve glede strokovnih podlag, ki jih je zahteval MOP in tudi zato, ker je bilo napovedano sprejetje novega zakona) Župan imenuje Projektno skupino za pomoč pri pripravi strokovnih podlag s področja prostorskega razvoja Marec 2006 Izdelava projektnih nalog za več strokovnih podlag (poseben postopek) Javni razpisi za izdelovalce strokovnih podlag za SPRO, sklenitev pogodb, izdelava po posameznih strokovnih podlagah (ločeni postopki) avg.06-feb.07 Priprava strokovnih podlag (posebej pogodbe) po ZUreP MOP intenzivno obvešča občine in jih vključuje v pripravo novega prostorskega zakona, ni povsem jasno kakšne obveznosti bodo čakale občine in ali se bodo dosedanje aktivnosti in že izdelane strokovne podlage sploh upoštevale! NOV ZAKON Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007) Župan sprejme Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta (OPN) MOMS uradni začetek izdelave OPN Obvestilo o nameri priprave akta sosednjim občinam, ki mejijo na MOMS Obvestilo na MOP sklep o pričetku Objava sklepa na spletni stani MOMS Objava Sklepa (Uradni list RS, št. 63/2007) 2

3 julij 2007 Izdelava in usklajevanje projektne naloge za pridobitev izdelovalca OPN pričetek javnega razpisa za izbor izdelovalca OPN sklenitev pogodbe z ZEU-DNI (edini ponudnik) Izdelava osnutka OPN na ZEU-DNI d.o.o. nove pobude se sproti evidentirajo in pošiljajo izdelovalcu, da jih ustrezno preuči in vključi v osnutek OPN vključitev zahodne obvozne ceste in dela vzhodne obvozne ceste, na nivoju OPPN Informacija o postopku izdelave OPN pisno vsem pobudnikom (na več kot 100 naslovov občanov in podjetij) izvedeni posamezni usklajevalni sestanki: Sestanek na MOMS:, župan, NCT, ADM, - ZEU: J.Öri, J.Kovač, dogovorjene so bile posamezne vsebine v OPN sestanek na ZEU J.Öri, J.Kovač, MOMS ADM, pregled vseh pobud in vključevanje v OPN Sestanek na MOMS:, župan, ADM, - ZEU: J.Öri, J.Kovač, osnutek je zaključen, pregledajo se posamezne vključitve pobud, MOMS ugotovi nekaj pomanjkljivosti, dogovori se terminski načrt nadaljnjih aktivnosti ZEU predal osnutek OPN: strateški del OPN, obrazložitev razvojnih potreb - tekstualni del, Urbanistični načrt mesta MS konceptualni nivo, koncept razvoja naselij, grafični del M1:5000, velika mapa MOMS izdela seznam potrebnih popravkov v osnutku OPN Predaja gradiva na ZEU, da ga popravijo ZEU preda popravljeno in dopolnjeno gradivo na MOMS za pridobitev smernic MOMS pregleda popravke in pripravi vlogo za MOP Vloga na MOP za izdajo smernic, gradivo na MOP osebno vročil župan, opravil usklajevalni sestanek, dogovorjeno je, da se poda še dodatna obrazložitev za eno izmed pobud občine za območje med bodočo južno obvoznico in AC med Bakovsko in ob kanalsko cesto) MOMS pripravi dodatno obrazložitev, dodatno gradivo na MOP osebno vročil župan MOP in NUP imajo rok 37 dni, da izdajo smernice (cca. do ) Župan na MOP in na MzK napovedal usklajevalni sestanek preden bodo izdane smernice!!! MOP pošlje odločbo, da je potrebna izdelava CPVO za OPN Smernice nam pošiljajo skoraj vsak dan / sproti se z dopisi pošiljajo na ZEU Pridobljene smernice kmetijskega ministrstva večina negativno!!! župan opravil sestanek na Min. za kmetijstvo (minister Jarc, direktor Ravnik, sekretarka Hrustel) potrebno korigirati osnutek OPN Pridobljene ponudbe za izdelovalca okoljskega poročila za postopek CPVO Sestanek z ZEU korigirati osnutek OPN in ga podati na Ministrstvo za kmetijstvo ZEU predal korigirani osnutek Župan naročil dodatne popravke, saj korekcije niso bile v skladu z dogovorom Sestanek na ZEU ADM / J. Kovač pregled in dogovor o korigiranih območjih Župan opravil sestanek na Ministrstvu za kmetijstvo s korigiranim osnutkom MOMS posreduje zahtevo na ZEU, da pripravi korigirani osnutek kot dopolnitev vloge za Kmetijsko ministrstvo in MOP --- (ZEU navedel, da rabi za to delo cca. en teden) ZEU preda dopolnjeni osnutek OPN sklenitve pogodbe z OIKOS za CPVO (vendar se je obseg dela spremenil se dogovori ) MOMS (župan osebno) preda dopolnjeno gradivo OPN na Ministrstvo za kmetijstvo nov.2008 ZEU in MOMS podajata OIKOS-u vso razpoložljivo gradivo za izdelavo okoljskega poročila 3

4 dec OIKOS poda na MOMS 1. fazno poročilo OP za CPVO MOMS čaka smernice Ministrstva za kmetijstvo (župan osebno na njihovem naslovu povprašuje in zahteva čimprejšnjo izdajo) Ministrstvo za kmetijstvo izda svoje 2. smernice nekaj manjših posegov dovolijo, večina še vedno zavrnjeno Potekajo usklajevalni sestanki za nadaljnjo izdelavo dopolnjenega gradiva MOMS se odloči, da kljub negativnim smernicam nekatere predloge občanov in pravnih oseb vseeno obdržimo v osnutku OPN julij 2009 ZEU pripravi grobi osnutek OPN na način, da se lahko preda na OIKOS za okoljsko poročilo 14. sept 2009 URBIS preda gradivo za zahodno obvozno cesto, izdelala so se na nivoju OPPN in za dodatne smernice MOMS podaja dodatna gradiva na ZEU in na OIKOS V izdelavi je okoljsko poročilo OIKOS (navedejo da je v dec projekt v grobem zaključen in prosijo za sestanek) Potekajo usklajevalni sestanki (župan) za izdelavo gradiv na Ministrstvu za kmetijstvo za omilitev izdanih negativnih smernic MOMS poda novo vlogo z novim gradivom za ureditev IK območij v zamenjavo za nova stavbna zemljišča na območju kmetijskih zemljišč Po dogovoru (župan+ga. Hrustel Majcen - MKGP) se mora gradivo dopolniti z dodatnimi obrazložitvami in grafiko MOMS ponovno poda vlogo z dopolnjenim gradivom na MKGP Sestanek z ministrom Pogačnikom in njegovo ekipo v sklopu obiska Vlade v Pomurju ter drugimi poslanci Državnega zbora. Podajo ustno potrdilo, da je gradivo občine ustrezno. nov marec 2010 z Ministrstva za kmetijstvo sporočijo (telefonsko županu)?, da bi bilo potrebno predano gradivo še delno dopolniti (geotermija). ( RC preda tekste za geotermijo, pripravljen spremni dopis za MKGP o dodatnih območjih za IK, delno pregledamo dodatna območja za IK, natančno ne vemo kaj zahteva MKGP., telef. razgovor župan / ga. Hrustel - MKGP potrebno najti isto nadomestno površino zemljišč MKGP poda pisno opredelitev o podanem gradivu MOMS za IK območja potrebno najti še dodatna manjkajoča stavbna zemljišča v isti površini kot je kmetijskih zemljišč predvidenih za spremembo v stavbna Zaplenitev večjega dela dokumentacije OPN kriminalistična policija v zvezi z aeronavtičnim muzejem v zadevi Jelinčič-Pogačnik MOMS najde dodatne površine na stavbnih zemljiščih za namen IK / župan potrdil Občina podala dopolnjeno vlogo na MKGP prejmemo nove smernice MKGP (minister Židan)» Se izdeluje dopolnjeni osnutek OPN in okoljsko poročilo Občina poda vlogo na MOP za presojo okoljskega poročila MOMS pošlje dopis na MKGP z opredelitvijo; poseg št. 67 (med Bakovsko in obkanalsko cesto), je prvotno meril cca. 34 ha in se je zanj našlo premalo usklajenih nadomestnih zemljišč za cca. 0,97 ha, za to površino je občina ta poseg št. 67 zmanjšala!! MOP zahteva dodatne izvode Občina pošlje dodatne izvode na MOP» Ugotovi se da je v gradivu OP napaka / treba zamenjati popravi OIKOS) Občina poda na MOP popravljeno gradivo Dopis občina na Okrožno sodišče v Koper povpraševanje po zaplenjenem gradivu Odgovor sodišča gradivo so predali na drugo sodišče Občina prejme potrjeno okoljsko poročilo, vendar je potrebno gradivo po naravovarstvenih zahtevah dopolniti; občina zahteva od izdelovalcev, da se uskladijo» z ARSO varstvo narave potrebno uskladiti 4

5 Sestanek na ZEU vodooskrba Pomurja, izdelana nova strokovna podlaga ima vplive na občinske OPN-je, zato je to potrebno na novo vključiti v gradivo, Prejmemo dopolnjeno strokovno podlago za vodooskrbo, ZEU za smernice občina pošlje na tri resorje: Zavod za gozdove, Zavod za varstvo narave in ARSO za vode gradivo za vodooskrbo v dopolnitev smernic Prejmemo dopolnjene smernice Zavod za gozdove Prejmemo dopolnjene smernice Zavod za varstvo narave ARSO vodarji smernic niso izdali» Priprava gradiva za javno razgrnitev Župan sprejel sklep za javno razgrnitev (JR) in javne obravnave (JOB) Objava sklepa o JR in JOB v Uradnem listu RS, št. 71/ Objava sklepa o JR in JOB na spletni strani občine Soboške novine - objava članka o OPN z opisom postopka, glavnih vsebin in s povzetkom naznanila o javni razgrnitvi in obeh JOB, ter karta pobud (prejela vsa gospodinjstva v MOMS) Javna razgrnitev vsaj 30 dni Gradivo je bilo razgrnjeno v celoti na upravi občine, delno na spletu in delno na sedežu MČ in po vseh KS Dopis z vabilom na obe JOB vsem svetnikom, vsem predsednikom MČ in KS, medijem 10.,11.,12. Vabila na JOB v treh lokalnih medijih - obveščanje javnosti okt Javna obravnava za vse KS velika sejna dvorana ob uri 17.,18.,19. Vabila na JOB v treh lokalnih medijih obveščanje javnosti okt Javna obravnava za območje mesta Murska Sobota velika sejna dvorana ob uri Zadnji rok za podajo pripomb na razgrnjeni OPN Prejeto večje število pripomb (prek 80 ) feb.-april občina podala svoje pripombe na gradivo april-maj Občina in izdelovalec ZEU usklajujeta gradivo, odlok in pripravljata stališča do pripomb Občina sklicala delovni sestanek za pridobitev strokovnih mnenj za posamezne pereče probleme v prostoru; (župan in občinska uprava, ZEU, Upravna enota, Društvo arhitektov Pomurja, Odbor za urbanizem,) maj-junij 2012 Priprava gradiv za Mestni svet Odbor za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo, pred sejo I. obravnava na Mestnem svetu s sprejetjem stališč do pripomb julij 2012 Objava stališč do pripomb na spletni strani občine in na oglasni deski julij 2012 Podano obvestilo v Soboških novinah glede objave stališč do pripomb» Priprava predloga OPN z upoštevanjem sprejetih pripomb javnosti in Mestnega sveta, pridobivanje mnenj kmetijske svetovalne službe maj, junij Pridobitev končnih mnenj nosilcev urejanja prostora na državnem nivoju in 2013 opredelitev do CPVO (v kolikor bodo mnenja negativna ponovna korekcija gradiv in usklajevanja) (Opomba: v času priprave tega gradiva do 10. junija 2013 nekaterih mnenj še nismo prejeli, čeprav so 30. dnevni roki potekli) Opis nadaljnjih po zakonu predpisanih postopkov in drugih aktivnostih Odbor za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo, pred sejo II. obravnava na Mestnem svetu sprejetje z odlokom Objava odloka v Uradnem listu RS in na spletni strani občine (Opomba: po prejetju vseh pozitivnih mnenj in odločbe o ustreznosti OP - CPVO) 5

6 OBREMENITVE ZA PRORAČUN Izdelavo Občinskega prostorskega načrta OPN in okoljskega poročila v postopku Celovite presoje vplivov na okolje v celoti financira Mestna občina Murska Sobota iz proračuna občine. Na zahtevo posameznih nosilcev urejanja prostora lahko občina financira še dodatne strokovne podlage in študije. Ob zaključku in uveljavitvi Odloka o občinskem prostorskem načrtu po objavi v Uradnem listu RS, bo občina morala za nova območja zagotoviti proračunska sredstva za izdelavo Občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter zagotoviti sredstva za komunalno opremo novih območij. CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo odločbo s katero se je ugotovilo, da je izdelava celovite presoje vplivov na okolje za občinski prostorski načrt obvezna. Tako je občina po zagotovitvi finančnih sredstev v proračunu občine, izvedla postopek javnega naročila in z izbranim ponudnikom podjetjem OIKOS d.o.o. iz Domžal sklenila pogodbo. Na osnovi izdelanega osnutka OPN, je bilo izdelano Okoljsko poročilo za OPN MOMS in Presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN MO Murska Sobota na varovana območja narave št.1049/09. Ministrstvo za okolje in prostor je okoljsko poročilo in gradivo OPN pregledalo in z odločbo ocenilo, da je ustrezno. Zato se je lahko izvedla javna razgrnitev in javna obravnava, kjer sta se razgrnila dopolnjen osnutek OPN in vsa gradiva za okoljsko poročilo in presoje sprejemljivosti vplivov na varovana območja narave. V javni razgrnitvi na okoljsko poročilo in presojo vplivov na naravo ni bilo pripomb, zato ju ni bilo potrebno korigirati. Končni predlog OPN, okoljsko poročilo in presoja vplivov na naravo so se podali na ministrstvo pristojno za okolje za pridobitev odločbe - končnega mnenja za opredelitev glede sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje in naravo še ni. (Opomba: v času priprave tega gradiva do 10. junija 2013, tega mnenja še nismo prejeli) SMERNICE IN MNENJA K IZDELAVI PROSTORSKEGA AKTA Smernice : v postopku izdelave predmetnega prostorskega akta so bile zaprošene tudi smernice vseh pristojnih služb oz. nosilcev urejanja prostora (NUP) na državnem in nekaj tudi na lokalnem nivoju, kot je bilo določeno v Sklepu o pričetku izdelave tega akta. Na prvi osnutek OPN smo prejeli za večino predlaganih območij, ki se širijo na stavbna zemljišča negativne smernice s strani MKGP - Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano, (kot so se takrat še imenovali). Zaradi tega je bilo potrebno posege zmanjšati. V drugih izdanih smernicah MKGP so bile smernice pozitivne le za manjši del posegov, za večino pa ponovno negativne. Občina je zaradi povpraševanja posameznih investitorjev v območju zahodno od gramoznice ob Bakovski cesti, vsekakor želela, da se območje kmetijskih zemljišč spremeni v stavbna, za kar so potekala številna usklajevanja. MKGP je zahtevalo nadomestna zemljišča v isti površini. Taka zemljišča je bilo potrebno najti na stavbnih, nepozidanih zemljiščih na katerih je bilo potrebno v osnutek vrisati podrobno rabo IK to pa pomeni samo za kmetijsko rabo (rastlinjaki in pripadajoča infrastruktura). S spremembo zakona o kmetijskih zemljiščih se bo to lahko izbrisalo in bo ostala raba kot je bila pred spremembo. Bile so prejete tudi nekatere druge negativne smernice, predvsem tam kjer so območja poplav ali iz naravovarstvenih razlogov. Pri nekaterih se bodo podale dodatne obrazložitve, tako, da pričakujemo pozitivna mnenja. Mnenja : vloge za pridobitev mnenj so bile vložene ob koncu aprila Večje število pozitivnih mnenj je že pridobljenih. Več nosilcev je pred izdajo mnenja zahtevalo, da se 6

7 posamezni segmenti odloka, ki obravnavajo njihovo področje, dopolnijo oz. spremenijo. Kar se je upoštevalo in zato so podali tudi pozitivno mnenje. Nekaterih mnenj še vedno nismo prejeli, čeprav je 30. dnevni rok že potekel. Čeprav zakon o prostorskem načrtovanju dovoljuje nadaljevanje postopka, pa občina in načrtovalec morata upoštevati predpise vseh resorjev, kar lahko kasneje nosilci urejanja prostora tudi preverijo in ustrezno ukrepajo z nadzorom zakonitosti. Torej v primeru, da katero od ministrstev oz. resorjev izda negativno mnenje, bo občina morala neusklajene vsebine izločiti iz predloga OPN. V primeru, da mnenja dobimo v času pred sejo Mestnega sveta, jih bomo na seji posebej predstavili skupaj z morebitnimi spremembami besedila odloka. V kolikor bodo zahtevali velike spremembe odloka in grafike, bo gradivo podano ponovno v II. obravnavo. UPOŠTEVANJE SKLEPA MESTNEGA SVETA IZ I. OBRAVNAVE IN POTRJENIH STALIŠČ DO PRIPOMB JAVNOSTI Mestni svet je akt obravnaval v I. obravnavi na 13. redni seji dne 3. julija S sklepom so bila sprejeta stališča do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave ter predlog odloka. Bili so podani dodatni predlogi in zahteve, ki so se v celoti smiselno upoštevali. Zaradi navedenega je besedilo tega predloga odloka v primerjavi z besedilom iz I. obravnave, spremenjeno. VSEBINA ODLOKA Natančna obrazložitev in utemeljitev odloka in njegovih posameznih delov je priložena in jo je podal načrtovalec ZEU-DNI d.o.o.. Odlok sestavlja obširno besedilo, ki se deli na strateški del in izvedbeni del. Sestavni del odloka sta tudi tabeli kot priloga 1 nezahtevni in enostavni objekti ter priloga 2 pomen izrazov. Grafični del se prav tako deli na strateški del in izvedbeni del s kartami z določitvijo namenske rabe. VSEBINA GRADIVA ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OPN Zaradi obsežnosti gradiva je vse podano v digitalni obliki na DVD in objavljeno na spletni strani občine ODLOK - predlog - II. obravnava in PRILOGA 1 - Vrsta nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so dopustni za posamezno območje namenske rabe zemljišč in PRILOGA 2 - Pomen izrazov; Obrazložitev Mestne uprave postopki; Obrazložitev pooblaščenega prostorskega načrtovalca ZEU-DNI d.o.o.; Grafični del občinskega prostorskega načrta: karte strateškega dela in karte izvedbenega dela Mestnemu svetu predlagamo, da obravnava predlog odloka in ga v II. obravnavi sprejme, vključno z dodatnim sklepom: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota se objavi v Uradnem listu RS, ko bodo pridobljena vsa v zakonitem roku pridobljena pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora. Pripravili: Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, Mestna občina Murska Sobota, s sodelovanjem pooblaščenega prostorskega načrtovalca Občinskega prostorskega načrta OPN, ZEU-DNI d.o.o. iz Murske Sobote 7

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE JEZERSKO OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

OdloĊba

OdloĊba REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-219/09-18 Datum: 5. 5. 2010 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade Republike Slovenije, na seji

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: +386 1 400 33 11, +386 1 400 33 13 F: +386 1 433 10 31 E: gp.mg@gov.si www.mg.gov.si Številka: 360-20/2010/140 Ljubljana, dne 11. 1. 2012 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Predlogi načrtovalskih rešitev PUN2000 za gozdove Dragan Matijašić, ZGS Ljubljana, 6.5.2015 Maribor, 7.5.2015 Namen predstavitve Dopolnitve Priročnika o izdelavi GGN GGE Ekocelice Pregled stanja Izločanje

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik  OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

NAMEN PROJEKTA

NAMEN PROJEKTA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV TRETJIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN OBČINE TREBNJE OBVEZNA PRILOGA SD03 OPN FAZA: DOPOLNJEN OSNUTEK DATUM: MAJ 2018 1. RAZLOGI ZA PRIPRAVO SD03 OPN Občinski prostorski načrt

Prikaži več

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4 OBČiNSKA UPRAVA t: 01 759 06 OO, f: 01 7590620 Številka: 478-92/2014 JAVNO NAZNANILO na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Urad. list RS, št. 8011999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005,

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV

OBRAZLOŽITEV PRIPRAVLJALEC PROSTORSKEGA AKTA Občina Bovec Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec ŽUPAN Valter Mlekuž PREDSTAVNICA NAROČNIKA Katarina Barbara Ostan PROSTORSKI AKT, DELI AKTA Druge spremembe in dopolnitve

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-36/2014-10 Datum: 5.5.2018 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

(Microsoft Word - 4. to\350ka_Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN - druga obravnava)

(Microsoft Word - 4. to\350ka_Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN - druga obravnava) Gradivo k točki 4 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka št. 1 druga obravnava Gradivo pripravila: Tadeja Zadelj 4-1 OBČINA PIVKA Župan Kolodvorska cesta 5,

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F GLASILO OB^INE KOMENDA {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. FEBRUAR 2010 KAZALO Stran 1. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA O3 GRAMOZNICA

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2)

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2) OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, 28. 01. 2015 00 386 (2) 669 06 49 00 386 (2) 669 0654 www.ruse.si S K R A J Š A N Z A P I S 1. redne seje Odbora

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa  s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 622-32/2016-15 Datum: 14. 11. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

Uradni list RS 006/2013, Uredbeni del

Uradni list RS 006/2013, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030

PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030 PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030 Naročnik: Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj Tel.: 04 23 73 000 Fax: 04 23 73 106 E-pošta: mok@kranj.si, www.kranj.si Naziv dokumenta: Trajnostna

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1  seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNICA SD 3 DOPOLNJEN OSNUTEK OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3.1. UVODNA POJASNILA

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNICA SD 3 DOPOLNJEN OSNUTEK OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3.1. UVODNA POJASNILA B/3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3.1. UVODNA POJASNILA Na območju občine Cerknica od julija leta 2012 velja Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica (Ur. list RS, št. 48/12, 58/13). V veljavni

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

zapisnik 6 sej-potrjen

zapisnik 6 sej-potrjen Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik tel: (02) 577 68 80, fax: (02) 577 68 87, e-mail: obcina.dobrovnik@siol.net zakladniški račun:01356-0100013598, ID za DDV: SI72637706, Matična številka: 1332198 Občinski svet

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA za OBNOVO EVIDENCE DEJANSKE RABE KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ (območje V in Z del SLO) Verzija 1.0 Ljubljana, marec 2016 KAZALO 1 UVOD... 3 1.1 OBMOČJE PROJEKTA... 4 1.2 ČASOVNICA

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 1. OBRAVNAVA GRADIVO PRIPRAVIL: Jasna Bračič-Szabó

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta 1 2000 Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske

Prikaži več

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ ,

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ , OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

1

1 1. 10. 2010, DKAS: Pripombe, predlogi ter obrazložitve po posameznih členih osnutka zakona v javni razpravi so v rdeči barvi. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH (ZKZ-C) 1.

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-1/2019 Datum: 24.4.2019 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več