PowerPointova predstavitev

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PowerPointova predstavitev"

Transkripcija

1 Predlogi načrtovalskih rešitev PUN2000 za gozdove Dragan Matijašić, ZGS Ljubljana, Maribor,

2 Namen predstavitve Dopolnitve Priročnika o izdelavi GGN GGE Ekocelice Pregled stanja Izločanje v prihodnje in ukrepi Odmrlo drevje Pregledovalnik podatkov o gozdovih Opisi odsekov (Tabela E4) Opisi sestojev Postopek izdelave načrta Zaključki

3 Priročnik za izdelavo GGN GGE Priročnik (2008, 2012 dopolnitev) je podlaga za vključevanje naravovarstvenih smernic v gozdnogospodarske načrte Gozdnogospodarski načrti so skladno z Operativnim programom programom upravljanja območij Natura 2000 za obdobje (sprejet na seji Vlade ) potrebni za ohranjanje ugodnega stanja habitatnih tipov in vrst, za katere so območja Natura 2000 opredeljena Načrtovanje varstva območij Natura 2000 narekuje Uredba o posebnih varstvenih območij (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08,8/2012, 33/2013, 35/2013, 39/2013, 3/2014).

4 Dopolnitve priročnika (I) Pregled GHT (novo poglavje!) Živalski svet 2.1 Ekološke funkcije 2.2 Socialne funkcije 2.2 Izjemna drevesa v gozdnem prostoru 3.6 Ohranjenost gozdov 3.10 Odmrlo drevje Analiza opravljenih del Ocena upravljanja NATURA Presoja trajnosti z vidika zagotavljanja funkcij gozdov

5 Dopolnitve priročnika (II) Usmeritve za krepitev in uskladitev funkcij gozdov Usmeritve za tehnologijo in gradnjo in vzdrževanje gozdnih prometnic in Ukrepi za krepitev funkcij gozdov in za izboljšanje razmer prostoživečih živali Gradnja gozdnih prometnic 7 Usmeritve za gospodarjenje s posamičnim gozdnim drevjem in skupinami gozdnega drevja zunaj naselij

6 Ekocelice Usmeritev 20 (ekocelice brez ukrepanja) in 21 (ekocelice z ukrepanjem) - od leta 2008 za celotno Slovenijo Pred tem so nekatere OE ZGS ekocelice izločale z usmeritvijo 14: brez ukrepanja Večinoma v državnih gozdovih, v zasebnih samo z jasno privolitvijo lastnika gozda Ukrepi za ekocelice v Priročniku šifra ukrepa 653 naravni razvoj biotopov ter 651 in 652 ohranjanje biotopov sečnja in nega Ukrepe 653 ter 651 in 652 prednostno načrtujemo znotraj upravljavskih con, ob sodelovanju načrtovalcev, krajevne enote in lastnika gozda!

7 Ekocelice - smernice GGO 14 brez ukrepanja (ha) Smernica 20 ekocelice brez ukrepanja (ha) 21 ekocelice z ukrepanjem (ha) Površina (ha) Število (N) Povprečna površina (ha) ,6 85,1 0,0 237, ,9 02 0,0 0,7 5,7 6,3 6 1,1 03 0,0 49,5 0,0 49,5 13 3,8 04 0,0 58,5 2,9 61,5 71 0,9 05 0,0 374,1 73,4 447, , , ,7 322, , ,1 07 0,0 172,6 21,3 193,8 45 4,3 08 0,0 34,9 9,9 44,8 27 1,7 09 0,0 166,6 1,0 167,7 80 2,1 10 0,0 10,6 3,4 14,0 17 0,8 11 0,0 16,6 79,7 96,4 87 1,1 12 0,0 92,9 74,0 166, ,5 13 0,0 73,7 54,9 128,7 89 1,4 14 0,0 71,0 19,2 90,2 38 2,4 Skupaj 1.167, ,5 668, , ,8

8 Ekocelice in NATURA 2000

9 Odmrlo drevje (I) Po podatkih ZGS (ON ) je odmrlega drevja (stoječega in ležečega) 13,3 m 3 /ha oziroma 4,7 % od lesne zaloge. V inventuro ZGS niso zajeti panji, ležeči kosi lesa in štrclji. Po podatkih Gozdarskega inštituta Slovenije (2012, neuradno) je količina Odmrle Lesne Mase 19,8 m 3 /ha. V OLM so vštete sušice (stoječe trhlo drevje), štrclji, podrtice (ležeče trhlo drevje), ležeči kosi in panji. Metoda zbiranja podatkov o ležečih kosih in štrcljih na stalnih vzročnih ploskvah ZGS je v pripravi. Volumen panjev je možno oceniti glede na razpoložljive podatke o posekanih drevesih v preteklem desetletju na stalnih vzorčnih ploskvah

10 Odmrlo drevje (II) V primeru ugotovljene premajhne količine odmrle lesne mase, ciljano (znotraj upravljavske cone) načrtujemo ukrep 670 puščanje stoječe biomase in 671 puščanje podrte biomase. Izvedeni ukrep primerno evidentiramo. V gozdnogospodarskem načrtu GGE opredelimo, za katere kvalifikacijske vrste je pomembno puščanje odmrlega drevja in navedemo upravljavske cone, v katerih je odmrlo drevje bistvenega pomena. Po potrebi izdelamo tudi analizo mrtve mase po upravljavskih conah.

11 Odmrlo drevje m 3 /ha

12 Odmrlo drevje število/ha

13 Ukrepi za biotopsko funkcijo (ekocelice, odmrlo drevje) sofinanciranje Ukrep Obseg Sofinanciranje ( ) 651 Ohranjanje biotopov - sečnja (m 3 ) Ohranjanje biotopov - nega (ha) Naravni razvoj biotopov (m 3 ) Puščanje stoječe biomase (m 3 ) Puščanje podrte biomase (m 3 ) Skupaj

14 Karta habitatov, biotopov in ogroženosti vrst

15 Pregledovalnik tabela E4

16 Opis odseka (obrazec E4) V opisu odseka (obrazec E4) bo dodatno navedeno: Zavarovano Območje (ZO) Območje NATURA 2000 (SPA, PSCi ter usmeritve, pri kompleksnih območjih tudi upravljavska cona) Območje EPO Gozdni Habitatni Tip (GHT) Zgoraj našteti podatki se ne vnašajo posebej temveč so že pripravljeni v bazi. V E4 so umeščeni tudi ukrepi za krepitev funkcij gozdov. Ukrepe za NATURO 2000 navajamo posebej.

17 Pregledovalnik opis sestoja

18 Postopek izdelave GGN GGE Zadnje leto veljavnosti starega GGN januar - marec april - junij julij sept. okt. dec. januar - april Prvo leto veljavnosti novega GGN maj - junij julij sept. okt. dec. ZGS Priprav. dela Teren Teren (izločanje ekocelic, določanje ukrepov za Naturo ) Obdelava podatkov (izločanje ekocelic, določanje ukrepov za N2K ) Priprava osnutka GGN Javne razgrnitve in javne obravnave Priprava predloga GGN GGE Sprejem GGN GGE ZRSVN Priprava NV smernic Usklajevanje NV smernic Izločanje ekocelic, določanje ukrepov Izločanje ekocelic, določanje ukrepov Pripombe na JR in JO Mnenje ZRSVN Presoja o potrebi CPVO

19 Zaključki Dopolniti Priročnik za izdelavo GGN GGE in tabelo E4 Uskladiti predpise (CPVO, Pravilniki ) Zagotoviti sodelovanje med ZGS in ZRSVN pri določitvi ukrepov, ki so pomembni za NATURO 2000 (651, 652, 653, 670, 671) Zagotoviti finančna sredstva za ukrepe za NATURO 2000 (653: naravni razvoj biotopov ) Dosledno evidentirati delovni čas na ZGS za potrebe prilagojenega gozdnogospodarskega načrtovanja za NATURO 2000 (od naprej)

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Izvajanje ukrepov na območju Natura 2000 Jelovica Davor Krepfl, ZRSVN, Ljubljana, 6.5.2015 Kvalifikacijske vrste (SPA) sokol selec (Falco peregrinus) planinski orel (Aquila chrysaetos) črna žolna (Dryocopus

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Gozdnogospodarsko načrtovanje in NATURA 2000 Gospodarjenje z gozdovi NAMEN gospodarjenja z gozdovi ohranitev in trajnostni razvoj gozdov, to je zagotavljanje in vzdrževanje vseh ekoloških, socialnih in

Prikaži več

Priročnik za popis izbranih gozdnih habitatnih tipov 91E0 in 91F0 ob Muri dr. Kovač Marko, dr. Mali Boštjan, Žlogar Jure, mag. Planinšek Špela, Vochl

Priročnik za popis izbranih gozdnih habitatnih tipov 91E0 in 91F0 ob Muri dr. Kovač Marko, dr. Mali Boštjan, Žlogar Jure, mag. Planinšek Špela, Vochl Priročnik za popis izbranih gozdnih habitatnih tipov 91E0 in 91F0 ob Muri dr. Kovač Marko, dr. Mali Boštjan, Žlogar Jure, mag. Planinšek Špela, Vochl Saša Ljubljana, maj 2015 Popisni obrazec SPLOŠNI PODATKI

Prikaži več

Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri IZVEDENI VARSTVENI UKREPI Štefan Kovač Dr. Gregor Božič Zaključna

Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri IZVEDENI VARSTVENI UKREPI Štefan Kovač Dr. Gregor Božič Zaključna Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri Štefan Kovač Dr. Gregor Božič Zaključna konferenca, Radenci, 29. 11. 2016 CILJI IZVEDENIH VARSTVENIH UKREPOV A/Krepitev

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Izbira drevja za posek v mlajših enomernih sestojih (pretežno) ene drevesne vrste neposredno ob sečnji s strojem Mag. Živan Veselič Izbira drevja za posek Izbira drevja je zadnje dejanje v procesu določitve

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - Porgozd10_Solc1.doc

Microsoft Word - Porgozd10_Solc1.doc POROČILO ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE O GOZDOVIH ZA LETO 2010 Ljubljana, februar 2011 2 V S E B I N A POVZETEK......... 5 1 POVRŠINA GOZDOV IN POSEGI V GOZDOVE...... 8 1.1 Površina gozdov.... 8 1.2 Posegi

Prikaži več

Microsoft Word - parcelacija-1.doc

Microsoft Word - parcelacija-1.doc Krajevna enota: Laško Trubarjeva 35 3270 LAŠKO Datum: 02. 10. 2017 V A B I L O Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Cele, Krajevna enota Laško, na podlagi 5. in 13.člena Zakona o gozdovih (Uradni

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Tehnološki vidik pridobivanja lesa v varovalnih gozdovih pod Ljubeljem As. Matevž Mihelič Prof. Boštjan Košir 2012 Izhodišča Varovalni gozdovi, kjer razmišljamo o posegih, morajo zadovoljevati več pogojem.

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

Številka:

Številka: Projektna naloga za KARTIRANJE NEGOZDNIH HABITATNIH TIPOV NA LIFE- IP NATURA.SI PROJEKTNIH OBMOČJIH SKLOP 1: Območje: SLOVENSKA ISTRA vzhod Območje: SLOVENSKA ISTRA zahod 1. UVOD SKLOP 2: Območje: VOLČEKE

Prikaži več

Microsoft Word - Porgozd06a.doc

Microsoft Word - Porgozd06a.doc POROČILO ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE O GOZDOVIH ZA LETO 2006 Ljubljana, februar 2007 2 V S E B I N A POVZETEK... 5 1 POVRŠINA GOZDOV IN POSEGI V GOZDOVE... 8 1.1 Površina gozdov... 8 1.2 Posegi v gozdove.

Prikaži več

Varstvo naravne dediščine

Varstvo naravne dediščine www.mmko.gov.si, e-pošta: gp.mko@gov.si Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana t: 01 478 7475, f: 01 478 7425 Avber, 12. 9. 2013 Problemi ter predlogi rešitev pojavljanja škod ter izplačevanja odškodnin dr.

Prikaži več

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 odl. US, 96/08, 36/

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 odl. US, 96/08, 36/ Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16) izdaja Vlada Republike

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

POSVET INTENZIVNO GOSPODARJENJE Z GOZDOM IN VARSTVO NARAVE DVORANA GOZDARSKEGA INŠTITUTA SLOVENIJE 24. NOVEMBER 2010

POSVET INTENZIVNO GOSPODARJENJE Z GOZDOM IN VARSTVO NARAVE DVORANA GOZDARSKEGA INŠTITUTA SLOVENIJE 24. NOVEMBER 2010 POSVET INTENZIVNO GOSPODARJENJE Z GOZDOM IN VARSTVO NARAVE DVORANA GOZDARSKEGA INŠTITUTA SLOVENIJE 24. NOVEMBER 2010 9.00-9.30 Prihod in registracija udelež encev 9.30-9.45 Uvodni poždrav Jože Falkner,

Prikaži več

1017

1017 Št. spisa: 3505-0007/2007-182 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota - II. obravnava O B R A Z L O Ž I T E V MESTNE UPRAVE PRAVNA PODLAGA Podlaga za izdelavo Občinskega prostorskega

Prikaži več

Zbornik predavanj in referatov 13. Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo Rimske Toplice, marec 2017 ZDRAVJE SLOVENSKI

Zbornik predavanj in referatov 13. Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo Rimske Toplice, marec 2017 ZDRAVJE SLOVENSKI ZDRAVJE SLOVENSKIH GOZDOV TRETJE LETO PO ŽLEDOLOMU V LETU 2014 Marija KOLŠEK 1 ZGS, Zavod za gozdove Slovenije, Ljubljana 230 IZVLEČEK Posledice katastrofalnega žledoloma, ki je v letu 2014 prizadel več

Prikaži več

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM Jože Prah, prah.joze@volja.net 041 657 560 Glavne smeri razvoja generirajo Turizem Gozd, les in voda Hrana Nacionalni gozdni program je osnovni strateški dokument

Prikaži več

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! Gozdar

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! Gozdar VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! je v zadnjih letih pridobil številne izkušnje in znanja za podporo privlačnejšemu vzgojnoizobraževalnemu

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Ohranjanje ekosistemov

Ohranjanje ekosistemov Ohranjanje ekosistemov Osnovni načini varovanja in ohranjanja ekosistemov; Opredelitev habitatnih tipov; Varovanje habitatnih tipov; Osnovni načini varovanja in ohranjanja ekosistemov Izoblikovana ustrezna

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

NASLOV PRISPEVKA

NASLOV PRISPEVKA 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana MJU NEVLADNE ORGANIZACIJE ReNPIO Erika Lenčič Stojanovič, Ministrstvo za javno upravo Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013 Prednostna usmeritev

Prikaži več

Poročilo o delu, poslovno in računovodsko poročilo javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2015 Bled, april 2016

Poročilo o delu, poslovno in računovodsko poročilo javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2015 Bled, april 2016 Poročilo o delu, poslovno in računovodsko poročilo javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2015 Bled, april 2016 Uporabljene kratice AK ARSO AS BF DPN CGP ESRR FN GIS GURS IC IRSOP IUCN IZVRS JZ

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 01Session_D.Krajcic

Microsoft PowerPoint - 01Session_D.Krajcic VARSTVO OKOLJA IN NARAVE V LUČI KMETIJSKE RABE PROSTORA V SLOVENIJI doc. dr. Darij Krajčič Mateja Žvikart, univ. dipl. biol. KDO SMO? MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR zakonodajni del AGENCIJA RS ZA OKOLJE

Prikaži več

MODEL PRIMERNOSTI OBMOČIJ ZA POVEZOVANJE

MODEL PRIMERNOSTI OBMOČIJ ZA POVEZOVANJE MODEL PRIMERNOSTI OBMOČIJ ZA POVEZOVANJE doc. dr. Špela Pezdevšek Malovrh prof. dr. Lidija Zadnik Stirn prof. dr. Janez Krč VSEBINA Raziskovalni problem UVOD GOSPODARJENJE V ZASEBNIH GOZDOVIH Ni optimalno

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

Uporaba SVP za ocenjevanje poseka

Uporaba SVP za ocenjevanje poseka Uporaba SVP za ocenjevanje poseka Matija Majcen Uvod 1946 1972 pri nas klasična kontrolna metoda s polno premerbo Začetek 70. let se začne uporabljati kontrolna vzorčna metoda 1998: Pravilnik o gozdnogospodarskih

Prikaži več

Rebalans programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2019 (PREDLOG) Bled, maj 2019 Številka: / i

Rebalans programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2019 (PREDLOG) Bled, maj 2019 Številka: / i Rebalans programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2019 (PREDLOG) Bled, maj 2019 Številka: 9010-2/2018-13 i Uporabljene kratice AK ARSO AS BF BO CGP CLLD DPN DRSV

Prikaži več

NAVODILA IN UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM Občina je ob razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti na svojem območju dolžna organizirati opazo

NAVODILA IN UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM Občina je ob razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti na svojem območju dolžna organizirati opazo Občina je ob razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti na svojem območju dolžna organizirati opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov, ter izvajati druge ukrepe za varstvo pred požarom

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Pravilno podiranje drevesa. Ogromne količine lesa. (sliki iz: Spravilo lesa s pomočjo velikega tovornjaka. Veliki

Pravilno podiranje drevesa. Ogromne količine lesa. (sliki iz:  Spravilo lesa s pomočjo velikega tovornjaka. Veliki Pravilno podiranje drevesa. Ogromne količine lesa. (sliki iz: http://www.ggsg.si/gozdarstvo.aspx) Spravilo lesa s pomočjo velikega tovornjaka. Veliki kompleksi gozda. Kaj je gozdarstvo... Gozdarstvo je

Prikaži več

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 1. OBRAVNAVA GRADIVO PRIPRAVIL: Jasna Bračič-Szabó

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR18-HoceZrak-letno2018.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 V OBČINI HOČE-SLIVNICA V LETU 2018 Maribor, marec 2019 Naslov: Izvajalec: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje

Prikaži več

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta , Fax: Št.: GZS-35/2016 D

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta , Fax: Št.: GZS-35/2016 D GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta 221 01 241 97 57, 241 97 52 Fax: 01 241 97 64 E-mail: gasilska.zveza-slo@siol.net Št.: GZS-35/2016 Datum: 22.02.2016 Zadeva: PREDLOG PRAVIL GASILSKE SLUŽBE

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Male vetrne elektrarne

Male vetrne elektrarne Možnosti izgradnje malih vetrnih elektrarn ENERGO MAKS, energija d.o.o. dr. Ksenija Golob Predstavitev Ksenija Golob Naziv, ime in priimek: dr. Ksenija Golob, univ. dipl. gosp. inž. Delovna področja: 1.

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

Microsoft Word - 5_28_Odlok o NR Zelenci.doc

Microsoft Word - 5_28_Odlok o NR Zelenci.doc PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za gospodarstvo in gospodarske javne službe PREDLOG ODLOKA O NARAVNEM REZERVATU ZELENCI II.

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza_strategije_ _final.docx

Microsoft Word - Analiza_strategije_ _final.docx Analiza doseganja ciljev Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji Končno poročilo Jana Kus Veenvliet, univ. dipl. biol., Zavod Symbiosis Nova vas, 22. 5. 2012 SEZNAM KRATIC Kratica ARSKTRP

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj Številka: 9000-0005/2019 Datum: 22. 5. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Kanal ob Soči - predlog

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3,

Nosilna razvojna agencija / Status nosilca spodbujanja razvoja na regionalni ravni: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, novembra 2012, v okviru 1. točke dnevnega reda:»ugotovitev sklepčnosti in določitev zapisnikarja«sprejel naslednja sklepa: SKLEPA: 1. Na 52. seji Sveta regije Severne Primorske (Goriške statistične) regije,

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

Številka: /15-8/ EPA 484-VII

Številka: /15-8/   EPA 484-VII Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Številka: 323-01/16-3/ Ljubljana, 7. 11. 2016 EPA 1534-VII Komisija Drţavnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je, na podlagi drugega odstavka

Prikaži več

ENV _factsheet_bio_SL.indd

ENV _factsheet_bio_SL.indd NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST Kaj to pomeni za vas? Biotska raznovrstnost pomeni raznolikost življenja na našem planetu. Je temelj naše blaginje in gospodarstva. Pri preskrbi s hrano in vodo, pa tudi

Prikaži več

(Microsoft Word - 4. to\350ka_Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN - druga obravnava)

(Microsoft Word - 4. to\350ka_Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN - druga obravnava) Gradivo k točki 4 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka št. 1 druga obravnava Gradivo pripravila: Tadeja Zadelj 4-1 OBČINA PIVKA Župan Kolodvorska cesta 5,

Prikaži več

PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030

PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030 PRILOGA 3 TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MES 2030 Naročnik: Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj Tel.: 04 23 73 000 Fax: 04 23 73 106 E-pošta: mok@kranj.si, www.kranj.si Naziv dokumenta: Trajnostna

Prikaži več

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12 Energetska sanacija večstanovanjskih stavb - PRIMERI DOBRIH PRAKS - Roman Perčič, Občina Sevnica En.občina 016 12. oktober 2016 Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore

Prikaži več

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM Delovanje Evropske agencije za varnost hrane in krme v Sloveniji Ada Hočevar Grom, Urška Blaznik Svetovni dan hrane, Nacionalni posvet o varnosti živil, Ljubljana 7. april 2015 SVETOVALNI FORUM EFSA (Po)svetovalni

Prikaži več

PS v luci NUV_Mohorko_GZS_

PS v luci NUV_Mohorko_GZS_ Prednostne snovi v luči Načrta upravljanja voda 2009 do 2015 Dr. Tanja Mohorko, uni. dipl. inž. kem. inž. Ljubljana, 03.07.2012 Pregled predstavitve Evropska zakonodaja za področje prednostnih snovi Metodologija

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Sestanek zastopniki_splet.ppt

Microsoft PowerPoint - Sestanek zastopniki_splet.ppt SREČANJE MED PATENTNIMI ZASTOPNIKI IN ZASTOPNIKI ZA MODELE IN ZNAMKE TER URADOM RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO Ljubljana, 21. oktober 2013 Dnevni red Uvodna beseda Vesna Stanković Juričić, v. d. direktorja

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga za vpis doc

Microsoft Word - Vloga za vpis doc Maistrova ulica 2/a, 2380 Slovenj Gradec, tel.:+386 2 62 09 550, faks +386 2 88 42 085; Šifra otroka: /2016 Evidenčna št.: 6021-3/2016- - Datum prejema vpisnice: Datum vključitve v vrtec: (izpolni vrtec)

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in]) Geodetski postopki in izdelava elaborata Darinka Bertole, september 2017 NAMEN IZOBRAŽEVANJA: obnova znanja s področja izvedbe geodetske storitve in izdelave elaborata poenotenje dela in dvig kvalitete

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE Benjamin BERNARD PRESOJA ORGANIZACIJE GOSPODARJENJA V GOZDO

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE Benjamin BERNARD PRESOJA ORGANIZACIJE GOSPODARJENJA V GOZDO UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE Benjamin BERNARD PRESOJA ORGANIZACIJE GOSPODARJENJA V GOZDOVIH URBARIALNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU MURSKE SOBOTE

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

OdloĊba

OdloĊba REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-219/09-18 Datum: 5. 5. 2010 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade Republike Slovenije, na seji

Prikaži več

Microsoft Word - PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx

Microsoft Word - PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 TER BENZO(A)PIRENA V DELCIH PM10 V OBČINI PTUJ V LETU 2017 Maribor, februar 2018 Naslov: Poročilo o meritvah delcev

Prikaži več

##8,RAZVOJ,POLITIKA,ŠUMARSTVO,DRVNA INDUSTRIJA,SLOVENIJA,J:S ZVEZA INŽENIRJEV IN TEHNIKOV GOZDARSTVA IN INDUSTRIJE ZA PREDELAVO LESA SR SLOVENIJE RAZV

##8,RAZVOJ,POLITIKA,ŠUMARSTVO,DRVNA INDUSTRIJA,SLOVENIJA,J:S ZVEZA INŽENIRJEV IN TEHNIKOV GOZDARSTVA IN INDUSTRIJE ZA PREDELAVO LESA SR SLOVENIJE RAZV ##8,RAZVOJ,POLITIKA,ŠUMARSTVO,DRVNA INDUSTRIJA,SLOVENIJA,J:S ZVEZA INŽENIRJEV IN TEHNIKOV GOZDARSTVA IN INDUSTRIJE ZA PREDELAVO LESA SR SLOVENIJE RAZVOJNI PROGRAMI GOZDARSTVA IN PREDELAVE LESA V SR SLOVENIJI

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Vetrne metodologija

Vetrne metodologija Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana tel: 01 5187222, 01 5187223 GSM: 041 688928 www.aquarius-lj.si fax: 01 5187224 041 845639 info@aquarius-lj.si Analiza naravnih danosti na lokacijah, primernih za vetrne

Prikaži več

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNICA SD 3 DOPOLNJEN OSNUTEK OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3.1. UVODNA POJASNILA

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNICA SD 3 DOPOLNJEN OSNUTEK OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3.1. UVODNA POJASNILA B/3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3.1. UVODNA POJASNILA Na območju občine Cerknica od julija leta 2012 velja Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica (Ur. list RS, št. 48/12, 58/13). V veljavni

Prikaži več

Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv

Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv Dr. Nike KRAJNC Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv Dejanski tržni potenciali lesa slabše kakovosti Podatki na nivoju občin so dostopni na: http://wcm.gozdis.si/ocene-potencialov-okroglega-lesa

Prikaži več

Diploma

Diploma UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE Tina ŽUNIČ RAZVOJ GOZDNEGA SESTOJA NA RAZISKOVALNIH PLOSKVAH V ALPSKEM GOZDU SMREKE NA POKLJUKI DIPLOMSKO DELO

Prikaži več

Microsoft Word - ODGOVOR + priloge.doc

Microsoft Word - ODGOVOR + priloge.doc SI5000007 Banjšice SI5000007 Banjšice Tip e Spremembe varovanih vrst V območje sta bili dodani vrsti planinski orel in beloglavi jastreb. Banjšice, ki ležijo na selitvenem koridorji med furlansko in kvarnersko

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Upravljanje območij Natura 2000 Določbe člena 6 direktive 92/43/EGS o habitatih Okolje

Upravljanje območij Natura 2000 Določbe člena 6 direktive 92/43/EGS o habitatih Okolje Upravljanje območij Natura 2000 Določbe člena 6 direktive 92/43/EGS o habitatih Okolje Sporoc ilo Komisije C(2018) 7621 final, Bruselj, 21.11.2018 Upravljanje obmoc ij Natura 2000 - Doloc be c lena 6 direktive

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

Acta Silvae et Ligni 115 (2018), Izvirni znanstveni članek / Original scientific paper VPLIVNI DEJAVNIKI POSEKA V ZASEBNIH GOZDOVIH SLOVENIJE V

Acta Silvae et Ligni 115 (2018), Izvirni znanstveni članek / Original scientific paper VPLIVNI DEJAVNIKI POSEKA V ZASEBNIH GOZDOVIH SLOVENIJE V Acta Silvae et Ligni 115 (2018), 29-42 Izvirni znanstveni članek / Original scientific paper VPLIVNI DEJAVNIKI POSEKA V ZASEBNIH GOZDOVIH SLOVENIJE V OBDOBJU 1995 2014 FACTORS INFLUENCING TIMBER HARVESTING

Prikaži več

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZU Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o

Prikaži več

Postopek poracuna 2007 za JU

Postopek poracuna 2007 za JU POSTOPEK PORAČUNA PLAČ V JAVNEM SEKTORJU ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2007 Ljubljana, julij 2007 verzija 1.00 Stran - 1 Skladno z objavo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

11_RomanaMuhvic

11_RomanaMuhvic Romana Muhvič Šumandl Šolske knjižnice v sistemu COBISS.SI Projekt Vključitev ŠOLSKIH knjižnic v sistem COBISS.SI Decembra 2015: Razglasitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A)

Prikaži več

Svet Evropske unije EVROPSKI SVET

Svet Evropske unije EVROPSKI SVET Svet Evropske unije EVROPSKI SVET STRATEŠKI ORGAN EU Evropski svet je institucija EU, ki določa splošne usmeritve in prednostne cilje Evropske unije. Sestavljajo ga voditelji držav ali vlad držav članic

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

Gozd

Gozd PROJEKTNA NALOGA PRIPRAVA IN PREDELAVA LESNE BIOMASE NARAVOVARSTVENI TEHNIK Mentor: Simon Gračner, univ. dipl. inž. kmet. Izdelala: Klemen Krčovnik Urh Hohnjec Maribor, april 2012 KAZALO VSEBINE KAZALO

Prikaži več

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke,

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25X25 I. srečanje članic mreže in ostalih NVO s področja javnega zdravja 8. april 2013, dvorana Krke, d. d., Dunajska cesta 65, Ljubljana vodja projekta:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA LOGISTIKO Franc Judež UMESTITEV BIOMASNEGA LOGISTIČNEGA CENTRA V DEGRADIRANO OBMOČJE VOJAŠNICE PUŠČAVA magistrsko del

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA LOGISTIKO Franc Judež UMESTITEV BIOMASNEGA LOGISTIČNEGA CENTRA V DEGRADIRANO OBMOČJE VOJAŠNICE PUŠČAVA magistrsko del UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA LOGISTIKO Franc Judež UMESTITEV BIOMASNEGA LOGISTIČNEGA CENTRA V DEGRADIRANO OBMOČJE VOJAŠNICE PUŠČAVA magistrsko delo Celje, marec 2014 UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA

Prikaži več

M

M Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M17154111* PSIHOLOGIJA Izpitna pola 1 SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Strukturirane naloge Torek, 30. maj 2017 / 90 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki:

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Evropska nagrada Natura 2000 Izdaja 2020 Smernice za prijavitelje Vsebina Izpolnjevanje obrazca za prijavo... 2 Korak 1 Upravne informacije... 3 Korak

Evropska nagrada Natura 2000 Izdaja 2020 Smernice za prijavitelje Vsebina Izpolnjevanje obrazca za prijavo... 2 Korak 1 Upravne informacije... 3 Korak Evropska nagrada Natura 2000 Izdaja 2020 Smernice za prijavitelje Vsebina Izpolnjevanje obrazca za prijavo... 2 Korak 1 Upravne informacije... 3 Korak 2 Povzetek... 6 Korak 3 Območje(-a) Natura 2000...

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o davčni

Prikaži več

Varstvo hrošča puščavnika v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib Monitoring puščavnika (Osmoderma eremita) v letu 2018 Vmesno poročilo Nac

Varstvo hrošča puščavnika v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib Monitoring puščavnika (Osmoderma eremita) v letu 2018 Vmesno poročilo Nac Varstvo hrošča puščavnika v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib Monitoring puščavnika (Osmoderma eremita) v letu 2018 Vmesno poročilo Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) Ljubljana, november

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 MODEL ODLIČNOSTI REFERENČNE AMBULANTE Darinka Klančar NAMEN PREDSTAVITVE European Practice Assessment EPA Evropski model poslovne odličnosti EFQM Samoocena ambulante/odličnost ambulante EPA European Practice

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več