Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ"

Transkripcija

1 NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. Ljubljanska cesta 76 I 1230 Domžale Domžale, november 2017

2

3 PROJEKT SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE JEZERSKO FAZA OSNUTEK VSEBINA PROJEKTA Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko Zgornje Jezersko ŠTEVILKA PROJEKTA 1515 IZDELOVALEC Locus d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale VODJA PROJEKTA Manca Jug, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A 1302 STROKOVNA SKUPINA Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad. Tomaž Kmet, univ.dipl.inž.arh. Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj. arh. Metka Jug, univ.dipl.inž.kraj. arh. Urška Železnik, univ.dipl.inž.geod. Uroš Košir, univ.dipl.inž.geod. Andrej Podjed, gr.teh. Mateja Mikložič, dipl. org. Aljaž Lepšina, dipl.inž.arh.urb. (UN) DATUM Domžale, november 2017 PROJEKT Izdelava bilanc ponudbe zemljišč in sprememb rabe prostora za potrebe sprememb OPN Jezersko (SD OPN 2) NAROČNIK Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje Jezersko 3 I 16 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

4

5 Izdelava bilanc ponudbe zemljišč in sprememb rabe prostora za potrebe sprememb OPN Jezersko KAZALO 1 UVOD NAMEN VSEBINA NALOGE Nezazidana stavbna zemljišča 7 2 BILANCE STAVBNIH ZEMLJIŠČ OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE JEZERSKO OSNOVNI PODATKI O OBČINI BILANCA ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE JEZERSKO SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA PODROBNA NAMENSKA RABA ZEMLJIŠČ OPN IN SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN OBČINE JEZERSKO BILANCE STAVBNIH ZEMLJIŠČ V VELJAVNEM OPN IN SD OPN PO POSAMEZNIH NAMENSKIH RABAH PROSTORA BILANCE STAVBNIH ZEMLJIŠČ V VELJAVNEM OPN IN SD OPN PO POSAMEZNIH NAMENSKIH RABAH PROSTORA PO POSAMEZNIH NASELJIH Spodnje Jezersko Zgornje Jezersko 16 5 I 16 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

6

7 Izdelava bilanc ponudbe zemljišč in sprememb rabe prostora za potrebe sprememb OPN Jezersko 1 UVOD Območja širitve naselja so površine za načrtno usmerjanje poselitve, ki jih ni mogoče zagotoviti z aktiviranjem prostih oziroma nezadostno izkoriščenih površin ali s prenovo površin znotraj naselja. V skladu s 36. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. list RS št. 99/2007, v nadaljevanju: Pravilnik OPN) se nove površine stavbnih zemljišč, ki pomenijo območje širitve naselja, določijo na podlagi ugotovitev o razpoložljivih prostih kapacitetah v grajeni strukturi, možnostih prenove in sanacije ter razvojnih potreb občine in strateških usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta. Za določanje obsega površin za širitev naselja je treba izdelati bilanco površin in upoštevati realen časovni okvir (približno 15 let). 1.1 Namen Občina Jezersko je v letu 2015 sprejela Občinski prostorski načrt Občine Jezersko (v nadaljevanju: OPN), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 72/15. V letu 2016 je sprejela Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Jezersko (SD OPN 1). Občina z OPN zasleduje cilje trajnostnega razvoja, zato želi spremljati kazalce njegovega izvajanja in na podlagi njih predlagati nove spremembe in dopolnitve OPN. 1.2 Vsebina naloge Navedena naloga izdelave bilanc vsebuje določitev nezazidanih stavbnih zemljišč v OPN, določitev širitev in izvzemov stavbnih zemljišč v SD OPN 1 ter izračun in prezentacija ustreznih kazalnikov za namen utemeljitve sprememb rabe prostora Nezazidana stavbna zemljišča Nezazidano stavbno zemljišče Stavbna zemljišča, ki ne predstavljajo gradbene parcele ali funkcionalnega zemljišča obstoječim objektom in niso pozidana, predstavljajo nezazidana stavbna zemljišča. Ob določanju nezazidanih stavbnih zemljišč je bil poudarek na evidentiranju zemljišč, ki so potencialno zazidljiva glede na njihovo lego ter velikost. Premajhna zemljišča (po določilih OPN) so se izločala z opredelitvijo (predpostavko), da večinoma predstavljajo obstoječe funkcionalne površine obstoječih objektov. Splošna izhodišča upoštevajo se prostorski izvedbeni pogoji iz OPN, v primeru, ko je v PPIP določeno, da je v EUP še možno graditi (kje in kakšen objekt se lahko postavi), se ta zemljišča zajamejo, zemljišča nepravilnih, ozkih oblik, se izločijo, upošteva pa se tudi velikostni kriterij; v primeru, ko le te niso sklop več zemljišč, kjer bi se lahko vzpostavila samostojna gradbena parcela, najmanjša enota obravnave ni zemljiška parcela, temveč območje nezazidanega stavbnega zemljišča, ki lahko vsebuje eno ali več zemljiških parcel; nezazidana območja se delijo samo na podlagi druge EUP oz. različne namenske rabe, ne glede na stanje v uradnih evidencah, se zajame dejansko stanje primer: objekt je zgrajen, v kataster stavb ni vpisan > ni nezazidano stavbno zemljišče, območja stavbnih zemljišč, ki so že pozidana, na njih pa je še dovolj prostora, da se lahko vzpostavi nova gradbena parcela, se zajamejo kot nezazidana stavbna zemljišča, 7 I 16 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

8 Bilance stavbnih zemljišč zemljišča se lahko delijo zgolj na mejah EUP in po meji grajenega javnega dobra. Zajem nezazidanih stavbnih zemljišč osnovni splošni zajem zajamejo se predvideni občinski prostorski načrti (v nadaljevanju: OPPN), kjer so upoštevane tudi zazidalne situacije, če le te že obstajajo, v nasprotnem primeru se območje označi kot nezazidano, zajemajo se zemljišča znotraj posameznih EUP. upoštevanje splošnih kriterijev Upoštevajo se podatki Registra nepremičnin (REN), Katastra stavb (KS) ter Zemljiškega katastra (ZKP). Zemljišča oz. parcele, ki predstavljajo funkcionalna zemljišča objektov, se smiselno določijo na podlagi letalskih posnetkov. Pri določanju nezazidanih stavbnih zemljišč se izločijo zemljišča neprimernih oblik, upošteva pa se tudi velikostni kriterij; v primeru, ko le te niso sklop več zemljišč, kjer bi se lahko vzpostavila samostojna gradbena parcela. Minimalna stranica najožjega dela zemljišča ne sme biti manjša od 12m. Na ožjih zemljiščih zaradi odmikov od drugih parcel ni možno zgraditi stavbe. Upošteva se meje EUP. Nezazidano stavbno zemljišče se določa na primernih velikostih zemljišč, odvisno od tipa dopustne gradnje. Na namenskih rabah IK in IG se glede na letalske posnetke pregleda nezasedene površine. Zunanja skladišča ter manipulacijske površine se opredelijo kot pozidana zemljišča. Kot nezazidana stavbna zemljišča se določa le dovolj velika zemljišča za novogradnje. Podatek o lastniški strukturi parcel je uporaben pri odločanju glede opredelitve posamezne parcele stavbnega zemljišča. Iz podatka o lastništvu je možno razbrati ali parcela, ki bi glede na letalski posnetek lahko predstavljala funkcionalno zemljišče obstoječega objekta, tudi dejansko pripada temu objektu ali gre za parcelo, ki predstavlja nezazidano stavbno zemljišče. Splošni kriterij je, da se lastništvo parcel upošteva, kjer je to nujno potrebno. upoštevanje določil prostorskih aktov Pri vsaki namenski rabi so se preverili prostorski izvedbeni pogoji (v nadaljevanju: PPIP), ki določajo dopustnost gradnje posameznih stavb. LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 8 I 16

9 Izdelava bilanc ponudbe zemljišč in sprememb rabe prostora za potrebe sprememb OPN Jezersko 2 BILANCE STAVBNIH ZEMLJIŠČ OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE JEZERSKO V poglavju je predstavljeno trenutno dejansko stanje prostora na podlagi veljavne Občinskega prostorskega načrta Občine Jezersko. Prikazano je stanje osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora veljavnega OPN na nivoju občine. Vsa stavbna zemljišča, pozidana in nepozidana stavbna zemljišča so podrobneje analizirana po podrobnejši namenski rabi in po naseljih. 2.1 Osnovni podatki o občini Občina Jezersko leži v Gorenjski statistični regiji ter obsega 2 naselji. Občina Jezersko meji: na severu in na vzhodu na Avstrijo, na jugovzhodu na občini Solčava in Kamnik, na jugu na občino Preddvor, na jugozahodu na občino Kranj in na zahodu na občino Tržič. V občini sta 2 naselji in sicer: Spodnje Jezersko in Zgornje Jezersko. VELIKOST OBČINE POVRŠINA: 68,81 km ,69 ha ŠTEVILO PREBIVALCEV ( ): 625 ŠTEVILO NASELIJ: 2 POVRŠINA STAVBNIH ZEMLJIŠČ: 87,73 ha ŠTEVILO OBJEKTOV S HS (GURS, ): 291 ŠTEVILO OBJEKTOV PO REST (GURS, ): Bilanca zemljišč za območje Občine Jezersko VELJAVNI OPN SD OPN 01 OSNUTEK* RAZLIKA OSNOVNA NAMENSKA RABA PROSTORA POVRŠINA POVRŠINA POVRŠINA SPREMEMBE GLEDE NA VELJAVNI OPN I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 87,76 1,28% 103,47 1,49% 15,71 17,90% II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 530,29 7,71% 526,18 7,63% 4,11 0,78% III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ 5559,44 80,80% 5547,94 80,67% 11,5 0,21% IV. OBMOČJA VODNIH ZEMLJIŠČ 19,68 0,29% 18,39 0,27% 1,29 6,55% V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ 683,55 9,93% 684,7 9,93% 1,15 0,17% SKUPAJ 6880,7 6880,7 Tabela 1: Osnovna namenska raba prostora 9 I 16 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

10 Bilance stavbnih zemljišč 2.3 Spremembe namenske rabe prostora OSNOVNA NAMENSKA RABA PROSTORA IZ VELJAVNEGA OPN POVRŠINA SD OPN 01 OSNUTEK POVRŠINA SPREMEMBE GLEDE NA OSNOVNO NRP IZ VELJAVNEGA OPN II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 0,17 0,19% I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 87,76 III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ 0,34 0,39% IV. OBMOČJA VODNIH ZEMLJIŠČ V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ 0,18 0,21% I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 6,48 1,22% II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 530,29 III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ 0,001 0% IV. OBMOČJA VODNIH ZEMLJIŠČ V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 8,88 0,16% III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ 5559,4 II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 1,57 0,03% IV. OBMOČJA VODNIH ZEMLJIŠČ 0,2 0% V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ 1,18 0,02% I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 0,86 4,37% IV. OBMOČJA VODNIH ZEMLJIŠČ 19,68 II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 0,58 2,95% III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ 0,05 0,25% V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ 683,55 II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ IV. OBMOČJA VODNIH ZEMLJIŠČ Tabela 4: Spremembe med osnovnimi rabami prostora LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 10 I 16

11 Izdelava bilanc ponudbe zemljišč in sprememb rabe prostora za potrebe sprememb OPN Jezersko 2.4 Podrobna namenska raba zemljišč OPN in Sprememb in dopolnitev OPN Občine Jezersko namenska raba prostora VELJAVNI OPN SD OPN 01 OSNUTEK RAZLIKA SPREMEMBE GLEDE NA VELJAVNI OPN I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 1. S OBMOČJA STANOVANJ 28,7 30,09 1,39 4,84% 1.1 SS stanovanjske površine 28,7 30,09 1,39 4,84% 1.2 SB stanovanjske površine za posebne namene 1.3 SK površine podeželskega naselja 1.4 SP površine počitniških hiš 2. C OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI 1,94 3,95 2,01 103,6% 2.1 CU osrednja območja centralnih dejavnosti 1,94 3,85 1,91 98,45% 2.2 CD druga območja centralnih dejavnosti 0,1 0,1 3. I OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI 0,73 0,73 0% 3.1 IP površine za industrijo 3.2 IG gospodarske cone 0,73 0,73 0% 3.3 IK površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo 4. B POSEBNA OBMOČJA 3,82 4,14 0,32 8,38% 4.1 BT površine za turizem 3,82 4,14 0,32 8,38% 4.2 BD površine drugih območij 4.3 BC športni centri 5. Z OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN 7,06 15,17 8,11 114,87% 5.1 ZS površine za oddih, rekreacijo in šport 1,84 11,68 9,84 534,78% 5.2 ZP parki 4,97 1,49 3,48 70,02% 5.3 ZV površine za vrtičkarstvo 5.4 ZD druge urejene zelena površine 1,68 1, ZK pokopališča 0,25 0,32 0,07 28% 6. P OBMOČJA PROMETNIH POVRŠIN 23,68 25,66 1,98 8,36% 6.1 PC površine cest 23,68 24,2 0,52 2,2% 6.2 PŽ površine železnic 6.3 PL letališča 6.4 PH heliporti 6.5 PR pristanišča 6.6 PO ostale prometne površine 1,46 1,46 7. T OBMOČJA KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE 8. E OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE 0,03 0,25 0,22 733,33% 9. O OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE 0,71 0,8 0,09 12,68% 10. F OBMOČJA ZA POTREBE OBRAMBE V NASELJU 11. A POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE 21,1 22,71 1,61 7,63% II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZELJIŠČ 1. K1 NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 37,89 36,87 1,02 2,69% 2. K2 DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 492,4 489,3 3,1 0,63% III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ 1. G GOZDNA ZEMLJIŠČA 5559, ,96 11,51 0,21% 11 I 16 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

12 Bilance stavbnih zemljišč IV. OBMOČJA VODA 1. V POVRŠINSKE VODE 19,67 18,4 1,27 6,46% 1.1 VC celinske vode 19,67 18,4 1,27 6,46% 1.2 VM morje 2. VI OBMOČJE VODNE INFRASTRUKTURE 0,01 0,01 100% V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ 1. L OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN 3,32 4,68 1,36 40, LN površine nadzemnega pridobivalnega prostora 3,32 4,68 1,36 40, LP Površine podzemnega pridelovalnega prostora s površinskim 2. N li ki č d b OBMOČJA ZA POTREBE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 3. f NESREČAMI OBMOČJA ZA POTREBE OBRAMBE ZUNAJ NASELIJ 4. OO OSTALA OBMOČJA 680,22 680,04 0,18 0,03% LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 12 I 16

13 Izdelava bilanc ponudbe zemljišč in sprememb rabe prostora za potrebe sprememb OPN Jezersko 2.5 Bilance stavbnih zemljišč v veljavnem OPN in SD OPN po posameznih namenskih rabah prostora namenska raba prostora VELJAVNI OPN SD OPN 01 OSNUTEK RAZLIKA SPREMEMBE STAVBNIH ZEMLJJIŠČ I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ VSA STAVBNA NE NEPOZIDANIH VSA STAVBNA NE NEPOZIDANIH RAZLIKA VSA STAVBNA RAZLIKA NE IZVZEMI ŠIRITVE ŠIRITVE NE 1. S OBMOČJA STANOVANJ 28,7 21,6 7,06 24,60% 30,09 22,98 7,08 23,53% 1,39 0,02 0,49 0,03 0, SS stanovanjske površine 28,7 21,6 7,06 24,60% 30,09 22,98 7,08 23,53% 1,39 0,02 0,49 0,03 0, SB stanovanjske površine za posebne namene 1.3 SK površine podeželskega naselja 1.4 SP površine počitniških hiš 2. C OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI 1,94 1,94 3,95 3,51 0,44 11,14% 2,01 0,44 0,04 0, CU osrednja območja centralnih dejavnosti 1,94 1,94 3,85 3,41 0,44 11,43% 1,91 0,44 0,04 0, CD druga območja centralnih dejavnosti 0,1 0,1 0,1 3. I OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI 0,73 0,73 100% 0,73 0,73 100% 0, IP površine za industrijo 3.2 IG gospodarske cone 0,73 0,73 100% 0,73 0,73 100% 0, IK površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo 4. B POSEBNA OBMOČJA 3,82 3,12 0,7 18,32% 4,14 1,6 2,54 61,35% 0,32 1,84 2, BT površine za turizem 3,82 3,12 0,7 18,32% 4,14 1,6 2,54 61,35% 0,32 1,84 2, BD površine drugih območij 4.3 BC športni centri 5. Z OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN 7,06 6,46 0,6 8,5% 15,17 4,92 10,26 67,63% 8,11 9,66 9, ZS površine za oddih, rekreacijo i šport 1,84 1,24 0,6 32,61% 11,68 1,79 9,89 84,67% 9,84 9,29 9, ZP parki 4,97 4,97 1,49 1,49 3, ZV površine za vrtičkarstvo 5.4 ZD druge urejene zelena površine 1,68 1,41 0,28 16,67% 1,68 0, ZK pokopališča 0,25 0,25 0,32 0,23 0,09 28,13% 0,07 0,09 0,09 13 I 16 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

14 Bilance stavbnih zemljišč 6. P OBMOČJA PROMETNIH POVRŠIN 23,68 23,13 0,55 2,32% 25,66 23,71 2,02 7,87 1,98 1,47 0,45 1,4 6.1 PC površine cest 23,68 23,13 0,55 2,32% 24,2 23,4 0,81 3,35% 0,52 0,26 0,33 0, PŽ površine železnic 6.3 PL letališča 6.4 PH heliporti 6.5 PR pristanišča 6.6 PO ostale prometne površine 1,46 0,31 1,21 82,88% 1,46 1,21 0,12 1,15 7. T OBMOČJA KOMUNIKACIJSKE 8. E INFRASTRUKTURE OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE 0,03 0,03 0,25 0,23 0,02 8,00% 0,22 0,02 0,18 0,02 9. O OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE 0,71 0,71 0,8 0,75 0,06 7,50% 0,09 0,06 0, F OBMOČJA ZA POTREBE OBRAMBE V NASELJU 11. A POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE 21,1 16,47 4,57 21,66% 22,71 17,27 5,39 23,73% 1,61 0,82 0,02 0,83 0,84 Tabela 5: Stavbna zemljišča po posameznih namenskih rabah prostora SKUPAJ 87,77 73,46 14,21 16,19% 103,5 74,97 28,54 27,57% 15,73 14,33 0,51 1,57 14,66 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 14 I 16

15 Izdelava bilanc ponudbe zemljišč in sprememb rabe prostora za potrebe sprememb OPN Jezersko 2.6 Bilance stavbnih zemljišč v veljavnem OPN in SD OPN po posameznih namenskih rabah prostora po posameznih naseljih Spodnje Jezersko namenska raba prostora VELJAVNI OPN SD OPN 01 OSNUTEK RAZLIKA SPREMEMBE STAVBNIH ZEMLJJIŠČ I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ VSA STAVBNA NE NEPOZIDANIH VSA STAVBNA NE NEPOZIDANIH RAZLIKA VSA STAVBNA RAZLIKA NE IZVZEMI ŠIRITVE ŠIRITVE NE 1. S OBMOČJA STANOVANJ 5,96 4,64 0,94 15,77% 6,11 4,67 1,08 17,68% 0,15 0,14 0,15 0,03 0, SS stanovanjske površine 5,96 4,64 0,94 15,77% 6,11 4,67 1,08 17,68% 0,15 0,14 0,15 0,03 0,27 3. I OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI 0,43 0,43 100% 0,43 0,43 100% IG gospodarske cone 0,43 0,43 100% 0,43 0,43 100% P OBMOČJA PROMETNIH POVRŠIN 6,56 6,56 6,83 6,56 0,27 3,95% 0,27 0,27 0, PC površine cest 6,56 6,56 6,56 6, PO ostale prometne površine 0,27 0,27 100% 0,27 0,27 0,27 8. E OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE 0,03 0,03 0,07 0,05 0,02 28,57% 0,04 0,02 0, A POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE 4,18 2,94 1,22 29,19% 4,35 3,07 1,27 29,2% 0,17 0,05 0,15 0,05 SKUPAJ 17,16 14,17 2,59 15,09% 17,79 14,35 3,07 17,26% 0,63 0,48 0,15 0,18 0,61 15 I 16 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.

16 Bilance stavbnih zemljišč Zgornje Jezersko namenska raba prostora VELJAVNI OPN SD OPN 01 OSNUTEK RAZLIKA SPREMEMBE STAVBNIH ZEMLJJIŠČ I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ VSA STAVBNA NE NEPOZIDANIH VSA STAVBNA NE NEPOZIDANIH RAZLIKA VSA STAVBNA RAZLIKA NE IZVZEMI ŠIRITVE ŠIRITVE NE 1. S OBMOČJA STANOVANJ 22,74 16,96 6,12 26,91% 23,98 18, ,02% 1,24 0,12 0,34 0, SS stanovanjske površine 22,74 16,96 6,12 26,91% 23,98 18, ,02% 1,24 0,12 0,34 0,01 2. C OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI 1,94 1,94 0 0% 3,95 3,51 0,44 11,14% 2,01 0,44 0 0,04 0, CU osrednja območja centralnih dejavnosti 1,94 1,94 0,00 0% 3,85 3,41 0,44 11,43% 1,91 0,44 0,04 0, CD druga območja centralnih dejavnosti 0,00 0,00 0,1 0,1 0,00 0% 0,1 0,00 3. I OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI 0,3 0,3 100% 0,3 0,3 100% 0,00 0, IG gospodarske cone 0,3 0,3 100% 0,3 0,3 100% 0,00 0,00 4. B POSEBNA OBMOČJA 3,82 3,12 0,7 18,32% 4,14 1,6 2,54 61,35% 0,32 1,84 2, BT površine za turizem 3,82 3,12 0,7 18,32% 4,14 1,6 2,54 61,35% 0,32 1,84 2,25 5. Z OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN 7,06 6,46 0,6 8,5% 15,17 4,92 10,26 67,63% 8,11 9,66 9, ZS površine za oddih, rekreacijo i šport 1,84 1,24 0,6 32,61% 11,68 1,79 9,89 84,67% 9,84 9,29 9, ZP parki 4,97 4,97 0,00 0% 1,49 1,49 0,00 0% 3,48 0, ZD druge urejene zelena površine 0,00 1,68 1,41 0,28 16,67% 1,68 0, ZK pokopališča 0,25 0,25 0,00 0% 0,32 0,23 0,09 28,13% 0,07 0,09 0,09 6. P OBMOČJA PROMETNIH POVRŠIN 17,12 16,57 0,55 3,21% 18,83 17,15 1,75 9,29% 1,71 1,2 0,45 1, PC površine cest 17,12 16,57 0,55 3,21% 17,64 16,84 0,81 4,59% 0,52 0,26 0,33 0, PO ostale prometne površine 0,00 1,19 0,31 0,94 78,99% 1,19 0,94 0,12 0,88 8. E OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE 0,00 0,18 0,18 0,00 0% 0,18 0,00 0,18 9. O OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE 0,71 0,71 0,00 0% 0,8 0,75 0,06 7,50% 0,09 0,06 0, F OBMOČJA ZA POTREBE OBRAMBE V NASELJU 11. A POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE 16,92 13,53 3,35 19,80% 18,36 14,2 4,12 22,44% 1,44 0,77 0,02 0,66 0,79 SKUPAJ 70,61 59,29 11,62 16,46% 85,71 60,62 25,47 29,72% 15,1 13,85 0,36 1,37 14,05 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 16 I 16

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE JEZERSKO OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdovi CDo CDi T VC VI Celinske vode Vodna infrastruktura

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št. 1307 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE JEZERSKO besedilni del IZVAJALEC

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 15

Na podlagi četrtega odstavka 15 PREDLOG Oktober 2013 Na podlagi četrtega odstavka 11 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) in 17 člena Statuta Občine

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN SPLOŠNI OBRAZEC. Prodajalec ŠIFRANT VRSTA POGODBENIH STRANK (prodajalec, kupec)* 0 fizi ne osebe 0 samostojni podjetniki posamezniki in druge fizi

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

NAMEN PROJEKTA

NAMEN PROJEKTA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV TRETJIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN OBČINE TREBNJE OBVEZNA PRILOGA SD03 OPN FAZA: DOPOLNJEN OSNUTEK DATUM: MAJ 2018 1. RAZLOGI ZA PRIPRAVO SD03 OPN Občinski prostorski načrt

Prikaži več

PREDSTAVITEV AKTI

PREDSTAVITEV AKTI LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. Ljubljanska cesta 76 I 1230 Domžale TESTNI PRIMER ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA KAZALNIKOV SPREMLJANJA STANJA V PROSTORU NA LOKALNI RAVNI TESTNO OBMOČJE MESTNA OBČINA

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Spremembe geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi novega načina izračunavanja odškodnin za spremembo namebnosti kmetijskih zemljišč I. del Predavatelj:

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in]) Geodetski postopki in izdelava elaborata Darinka Bertole, september 2017 NAMEN IZOBRAŽEVANJA: obnova znanja s področja izvedbe geodetske storitve in izdelave elaborata poenotenje dela in dvig kvalitete

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Geodetski načrt kot osnova za izdelavo državnega prostorskega načrta geodetskih načrtov Miran Brumec, univ. dipl. inž. geod. LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije, d.o.o. Ljubljana, 14.

Prikaži več

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA e: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: , f:

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA   e: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: , f: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA www.mop.gov.si, e: gp.mop@gov.si Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: 01 478 74 00, f: 01 478 74 22 Številka: Ljubljana, dne 09.03.2009 EVA 2009-2511-0032

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation »Program projektov eprostor«zakon o katastru nepremičnin in informacijska prenova nepremičninskih evidenc Real estate cadastre act and renovation of real estate records Franc Ravnihar Geodetska uprava

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-36/2014-10 Datum: 5.5.2018 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet

Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet zakona) (1) Ta zakon določa cilje, načela in pravila

Prikaži več

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA,

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, 06. 06. 2019 Naročnik: OBČINA ŽALEC Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec Odgovorni predstavnik

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNICA SD 3 DOPOLNJEN OSNUTEK OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3.1. UVODNA POJASNILA

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNICA SD 3 DOPOLNJEN OSNUTEK OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3.1. UVODNA POJASNILA B/3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3.1. UVODNA POJASNILA Na območju občine Cerknica od julija leta 2012 velja Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica (Ur. list RS, št. 48/12, 58/13). V veljavni

Prikaži več

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priimek ter naslov naročnika oziroma firma in sedež naročnika

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

predlog NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČIN

predlog NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČIN predlog 20.4.2015 NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št. 1113 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE ŠKOFJA LOKA besedilni del IZVAJALEC LOCUS prostorske

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-1/2019 Datum: 24.4.2019 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 67 / / Stran 9413 Priloga 1: PREGLED ENOT IN PODENOT UREJANJA PROSTORA V OPN OBČINE MORAVSKE TOPLICE

Uradni list Republike Slovenije Št. 67 / / Stran 9413 Priloga 1: PREGLED ENOT IN PODENOT UREJANJA PROSTORA V OPN OBČINE MORAVSKE TOPLICE Uradni list Republike Slovenije Št. 67 / 29. 11. 2017 / Stran 9413 Priloga 1: PREGLED ENOT IN PODENOT UREJANJA PROSTORA V OPN OBČINE namenske rabe ANDREJCI Lapki dol AD 1 SKv-površine vinskih kleti in

Prikaži več

OPPN kmetija Černivec Kazalo 1 KROVNI PODATKI O PROSTORSKEM AKTU NAMEN IN POTREBA PO IZDELAVI OPPN PREDSTAVITEV STANJA TER INVESTICIJSKE

OPPN kmetija Černivec Kazalo 1 KROVNI PODATKI O PROSTORSKEM AKTU NAMEN IN POTREBA PO IZDELAVI OPPN PREDSTAVITEV STANJA TER INVESTICIJSKE OPPN kmetija Černivec Kazalo 1 KROVNI PODATKI O PROSTORSKEM AKTU... 3 2 NAMEN IN POTREBA PO IZDELAVI OPPN... 4 3 PREDSTAVITEV STANJA TER INVESTICIJSKE NAMERE Z OPISOM IN PRIKAZOM ZASNOV UMESTITVE NAČRTOVANIH

Prikaži več

(Microsoft Word - 4. to\350ka_Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN - druga obravnava)

(Microsoft Word - 4. to\350ka_Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN - druga obravnava) Gradivo k točki 4 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka št. 1 druga obravnava Gradivo pripravila: Tadeja Zadelj 4-1 OBČINA PIVKA Župan Kolodvorska cesta 5,

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč Ţupan Številka: 007-5/2013-1 Datum: 14. 01. 2013 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

Prikaži več

IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA, KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO PROSTORSKO UREDITEV

IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA, KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO PROSTORSKO UREDITEV prostorske informacijske rešitve d.o.o. Občinski svet II. obravnava Naročnik: Občina Šenčur Kranjska cesta 11 4208 Šenčur PROJEKT ŠT. 939 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE ŠENČUR

Prikaži več

Pri delu bomo upoštevali slovensko in mednarodno zakonodajo s področja varstva okolja, pa tudi predvidene spremembe zakonodaje

Pri delu bomo upoštevali slovensko in mednarodno zakonodajo s področja varstva okolja, pa tudi predvidene spremembe zakonodaje OKOLJSKO POROČILO K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPN MOL SD IN K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPN MOL ID (P-3/16) POROČILO ZA MNENJE O USTREZNOSTI - DOPOLNITEV LJUBLJANA, DOMŽALE, AVGUST 2017 OKOLJSKO POROČILO

Prikaži več

Microsoft Word _sd_OPN_MOL_ID_obrazlozitev

Microsoft Word _sd_OPN_MOL_ID_obrazlozitev I. OBRAZLOŽITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA IZVEDBENI DEL 1. UVODNA OBRAZLOŽITEV Mestna občina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) je julija 2010 sprejela

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

zelenci psp naslovnica

zelenci psp naslovnica URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - OPN OBČINE TREBNJE faza: dopolnjeni osnutek za razgrnitev april 2012 URBI d.o.o., Oblikovanje prostora,

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

ZAPISNIK

ZAPISNIK LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2018 1. Občinski svet Občine Bled sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2018. 2. Občinski svet Občine Bled

Prikaži več

(1)

(1) PRLGA PREGLED PDATKV PSAMEZNH CNAH Z GRAFiČNM PRKAZM 1. Poslovna cona Podbreznik Tehnološki park Podbreznik Poslovna cona Podbreznik - Tehnološki park Podbreznik se nahaja znotraj območja ZN Podbreznik

Prikaži več

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019 ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019 Naslovni list Naziv elaborata ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA PRIZIDAVO ZDRAVSTVENEGA DOMA LOGATEC Naročnik

Prikaži več

Št. 48 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA ŠKOFJA LOKA 729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pros

Št. 48 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA ŠKOFJA LOKA 729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pros Št. 48 Maribor, petek 21.9.2018 ISSN 1854-2409 / 2386-0448 Leto XIII OBČINA ŠKOFJA LOKA 729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (sprememba 01) Občinski

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

OBČINA VIPAVA Občinska uprava Glavni trg 15,5271 Vipava tel.: , fax.: E-pošta: Projekt: ANALIZ

OBČINA VIPAVA Občinska uprava Glavni trg 15,5271 Vipava tel.: , fax.: E-pošta:   Projekt: ANALIZ OBČINA VIPAVA Občinska uprava Glavni trg 15,5271 Vipava tel.: 05 36 43 410, fax.: 05 36 43 412 E-pošta: obcina@vipava.si www.vipava.si Projekt: ANALIZA stanja in trendov na področju poselitve in KRITERIJI

Prikaži več

Številka: /2012/

Številka: /2012/ Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 22 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-126/2018/30 Ljubljana, dne 21. 5. 2018 EVA 2018-2550-0039 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Pri delu bomo upoštevali slovensko in mednarodno zakonodajo s področja varstva okolja, pa tudi predvidene spremembe zakonodaje

Pri delu bomo upoštevali slovensko in mednarodno zakonodajo s področja varstva okolja, pa tudi predvidene spremembe zakonodaje DODATEK ZA PRESOJO SPREJEMLJIVOSTI OKOLJSKEGA POROČILA K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPN MOL SD IN K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPN MOL ID (P-3/16) DOPOLNITVE POROČILAZA MNENJE O USTREZNOSTI LJUBLJANA, DOMŢALE,

Prikaži več

Microsoft Word - Priloga_2_PIP_podrobnejsi_27_6_13.doc

Microsoft Word - Priloga_2_PIP_podrobnejsi_27_6_13.doc Faza: predlog za pridobitev mnenj, maj 2013 Priloga 2: Podrobnejši PIP za posamezna območja EUP in PIP na območjih predvidenih OPPN Ime naselja Oznaka EUP Način urejanja Namenska raba prostora / PIP (priloga

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

Besedilo objave_javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - DARS - maj 2019

Besedilo objave_javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - DARS - maj 2019 Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 24.4.2019 objavlja Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Prikaži več

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216ENJEM ZA LETO \(2\))

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216ENJEM ZA LETO \(2\)) Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

Microsoft Word - SKLOP4M.docx

Microsoft Word - SKLOP4M.docx - 193 - AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA Iztok SLATINŠEK * mag. Marijana VUGRIN** VODARJI BREZ VODE V URADNIH EVIDENCAH POVZETEK Prispevek obravnava»vodo«kot element evidentiranja v javne nepremičninske evidence.

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2009

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2009 OBČINA TREBNJE ŽUPAN www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Številka: 478-2/2015 Datum: 18.5.2015 Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

Obrazec DPN

Obrazec DPN REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE PRILOGA IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka s seznama prejetih napovedi V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Microsoft Word - Osebne_reference_ docx

Microsoft Word - Osebne_reference_ docx LETO 2013 OBČINA SVET TOMAŽ, Izdelava elaborata kontrole katastrskega in lastniškega stanja zemljišč, preko katerih potekajo kategorizirane občinske ceste v občini Sveti Tomaž MESTNA OBČINA PTUJ, VBCP

Prikaži več

dezis geodetske storitve Goriška cesta 12 SI Ajdovščina T: F: Predhodni elaborat etažne las

dezis geodetske storitve Goriška cesta 12 SI Ajdovščina T: F: Predhodni elaborat etažne las dezis geodetske storitve Goriška cesta 12 SI- 5270 Ajdovščina T: 05 92 11 656 F: 05 92 11 657 info@dezis.si www.dezis.si Predhodni elaborat etažne lastnine Poslovno-stanovanjski objekt»vilavi«storitve

Prikaži več

PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE, NAROČNIK / INVEST1 ror LEGENDAi otonočje DPPN - del 1051/21-del, 1051/22-del AS-TEPROM k Savska cesta 5 t OBJEKT / LOKACIJA

PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE, NAROČNIK / INVEST1 ror LEGENDAi otonočje DPPN - del 1051/21-del, 1051/22-del AS-TEPROM k Savska cesta 5 t OBJEKT / LOKACIJA PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE, NAROČNIK / INVEST ror LEGENDAi otonočje DPPN - del 05/2-del, 05/22-del AS-TEPROM k t OBJEKT / LOKACIJA TENfS in DRUGE STORITVE SAVSKA CESTA 5 ID. ŠT. PRI IZS IW s NASLOV RlSbt

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Strokovna gradiva za Občinski prostorski načrt Občine KRANJSKA GORA je izdelal:

Strokovna gradiva za Občinski prostorski načrt Občine KRANJSKA GORA je izdelal: 35_OBRAZLOŽITEV OPN 1. VELJAVNI PROSTORSKI NAČRT OBČINE SEVNICA Odlok o OPN Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12-popr., 57/13, 1/16, 17/16, 33/18). 2. PRIPRAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN Pripravljavec

Prikaži več

Microsoft Word Logatec_NPB.doc

Microsoft Word Logatec_NPB.doc Številka: 007-28/2010-4 Datum: 20.07.2010 N E U R A D N O P R E Č I Š Č E N O B E S E D I L O Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Logatec OPOZORILO: Gre za neuradno prečiščeno

Prikaži več

Microsoft Word Gradivo za Javno razgrnitev

Microsoft Word Gradivo za Javno razgrnitev JVN RZGRNITEV dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (SD OPN 7) 1 Javna razgrnitev: od 3. 6. 2019 do 10. 7. 2019, v prostorih Občine

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV

OBRAZLOŽITEV PRIPRAVLJALEC PROSTORSKEGA AKTA Občina Bovec Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec ŽUPAN Valter Mlekuž PREDSTAVNICA NAROČNIKA Katarina Barbara Ostan PROSTORSKI AKT, DELI AKTA Druge spremembe in dopolnitve

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ŠPELA ZORKO ANALIZA TRGA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN KOMUNALNI PRISPEVEK V OBČINI GROSUPLJE DIPLO

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ŠPELA ZORKO ANALIZA TRGA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN KOMUNALNI PRISPEVEK V OBČINI GROSUPLJE DIPLO Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ŠPELA ZORKO ANALIZA TRGA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN KOMUNALNI PRISPEVEK V OBČINI GROSUPLJE DIPLOMSKA NALOGA VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

Prikaži več

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr

Knjižica Hiša nepremičnine.cdr HIŠA NEPREMIČNINE 1 d.o.o. VAŠ OSEBNI SVETOVALEC Delujemo učinkovito s poštenim in odkritim pristopom v najvišje dobro vseh. Pri prodaji ali nakupu nepremičnin so največkrat skupne želje, interesi in potrebe

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / 29. 6. 2018 / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

1017

1017 Št. spisa: 3505-0007/2007-182 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota - II. obravnava O B R A Z L O Ž I T E V MESTNE UPRAVE PRAVNA PODLAGA Podlaga za izdelavo Občinskega prostorskega

Prikaži več