Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina"

Transkripcija

1 Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Sklep o sprejetju Strategije upravljanja kapitalskih naložb Občine Ajdovščina Oddelek za finance, Karmen Slokar Odbor za finance in premoženjske zadeve Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 3. redni seji dne obravnava in sprejme: PREDLOG SKLEPA: Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15), je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji seji dne sprejel naslednji S K L E P o sprejetju Strategije upravljanja kapitalskih naložb Občine Ajdovščina 1.člen Sprejme se Strategija upravljanja kapitalskih naložb Občine Ajdovščina. Ta sklep prične veljati takoj. 2.člen Številka: 476-1/2017 Datum: Župan Tadej BEOČANIN, l. r. 1

2 Obrazložitev Pravni temelj Zakonodaja občinam neposredno ne nalaga sprejema strategije upravljanja kapitalskih naložb. Razlogi za sprejem ter cilji in poglavitne rešitve sklepa: Občinski svet je Strategijo upravljanja kapitalskih naložb Občine Ajdovščina sprejel na 24. redni seji dne S predlagano novo strategijo se usklajuje stanje naložb Občine Ajdovščina v družbe, kjer ima občina še lastništvo. Naložbi v Mlinotest d. d. Ajdovščina in Veterinarska ambulanta d.o.o. Ajdovščina sta bili v času od sprejetja strategije v letu 2017 do danes prodani. S predlagano strategijo se tudi dopolnjuje 8. točka, kjer se dodaja določba o poročanju župana o upravljanju s kapitalskimi naložbami. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema : Sklep na proračun nima neposrednih finančnih posledic. Pripravila: Karmen Slokar Župan Tadej BEOČANIN, l. r. 2

3 STRATEGIJA UPRAVLJANJA KAPITALSKIH NALOŽB OBČINE AJDOVŠČINA 1. UVOD Strategija upravljanja kapitalskih naložb Občine Ajdovščina opredeljuje predvsem: razvojne usmeritve Občine Ajdovščina kot družbenice družb oz. lastnice kapitalskih naložb, načine doseganja ciljev upravljanja kapitalskih naložb ter določitev naložb v javnem interesu. Posamezni izrazi, uporabljeni v tej strategiji, pomenijo naslednje: kapitalska naložba je delnica ali delež Občine Ajdovščina v posamezni gospodarski družbi; naložbe v javna podjetja so naložbe, s katerimi Občina Ajdovščina poleg gospodarskih ciljev skuša doseči tudi infrastrukturne in druge cilje, povezane z izvajanjem posameznih gospodarskih javnih služb; naložbe v javnem interesu so naložbe, s katerimi Občina Ajdovščina poleg gospodarskih ciljev skuša tudi razvojne in druge cilje; upravljanje kapitalskih naložb obsega pridobivanje kapitalskih naložb, razpolaganje s kapitalskimi naložbami in izvrševanje pravic delničarja ali družbenika; pridobivanje kapitalskih naložb pomeni nakup delnic ali deležev posamezne gospodarske družbe; razpolaganje s kapitalskimi naložbami pomeni prodajo, zamenjavo ali vsak drug pravni posel, na podlagi katerega se lastništvo delnic ali deležev Občine Ajdovščina prenese na drugo pravno ali fizično osebo. Temeljna načela upravljanja kapitalskih naložb: načelo preglednosti, ki se zagotavlja z določitvijo ciljev Občine Ajdovščina pri sprejemanju naložbenih odločitev ter preglednimi postopki in merili pri sprejemanju teh odločitev; načelo predvidljivosti, ki pomeni, da mora biti upravljanje kapitalskih naložb predvidljivo za upravo, delničarje, družbenike in deležnike družb, v katerih ima Občina Ajdovščina kapitalske naložbe in se uresničujejo z upoštevanjem načela preglednosti; načelo učinkovitosti, ki pomeni, da se pri upravljanju kapitalskih naložb ravna učinkovito, z namenom doseganja ciljev, določenih v aktih in zakonodaji; načelo odgovornosti, ki se zagotavlja z jasno določenimi pravicami in pristojnostmi posameznih nosilcev funkcij pri upravljanju kapitalskih naložb, nadzorom in poročanjem. Namen Strategije upravljanja kapitalskih naložb Občine Ajdovščina je, da so lastniške politike in cilji pri posameznih lastniških naložbah občine pregledno in jasno oblikovani tako, da: je postavljen temelj za aktivno vlogo Občine pri upravljanju kapitalskih naložb, ki se izraža z usklajenostjo z ostalimi strategijami in proračuni in s preglednim, centraliziranim, predvidljivim in aktivnim upravljanjem občinskega premoženja; je občanom omogočen pregled nad statusom občinskega premoženja in lastniško politiko občine; imajo vlagatelji definirane ciljne lastniške strukture; imajo organi vodenja in nadzora vnaprej znane usmeritve Občine glede ciljnega lastništva in glede pričakovanj donosa na kapital; da so jasno določene pravice in odgovornosti občinskega sveta, župana in občinske uprave ter sistem nadzora in poročanja. 3

4 Ključna skupna merila za uvrstitev posamezne kapitalske naložbe kot naložbe Občine Ajdovščina so predvsem opravljanje gospodarske javne službe, izvajanje javnih pooblastil in nalog, ki so po zakonu v javnem interesu, vpliv na konkurenčnost gospodarstva, uporaba znanja za gospodarski razvoj občine in kakovostna delovna mesta ter ohranjanje poslovnih dejavnosti v občini Ajdovščina. Občina pridobiva kapitalske naložbe predvsem na naslednje načine: z ustanovitvijo javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in agencij; z nakupom, če so za to zagotovljena proračunska sredstva in se s tem zaščitijo občinski interesi, na podlagi 73. člena ZJF; iz naslova dedovanj po pokojnikih brez dedičev in pokojnikih, katerih dediči so se odpovedali dediščini. 2. KAPITALSKE NALOŽBE V DELNICE IN DELEŽE GOSPODARSKIH DRUŽB Kapitalske naložbe Občine Ajdovščina so lastniški vrednostni papirji po zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov ali deleži občine v posamezni gospodarski družbi. Občina Ajdovščina vodi evidenco finančnega premoženja, v katero ima vključene vse kapitalske naložbe in zagotavlja podatke o vrsti, deležu oziroma številu delnic in knjigovodski vrednosti naložbe. Na dan ima Občina Ajdovščina naslednje naložbe v delnice: vrednostni papir št. delnic delnica delež knjigovodska izdajatelj oznaka oz. delež. / sklad last. (v %) vrednost naložbe Vodovodi kanalizacija Nova Gorica d.d. VOKR D 1, ,46 Primorska hranilnica d.d Vipava HRVG D 7, ,40 Vipa Holding d.d. Nova Gorica v likvidaciji 73,02 skupaj ,88 Občina Ajdovščina ima na dan naslednje naložbe v deleže: družba Delež (v %) knjigovodska vrednost naložbe Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina 82, ,18 Tehnološki park in inkubator d.o.o. Ajdovščina 100, ,14 Tehnološki center Integra d.o.o. 1,00 100,00 skupaj ,32 Občina Ajdovščina ima kot lastnica investicijskih kuponov naložbe v vzajemne sklade Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. Ljubljana, KBM Infond, družba za upravljanje d.o.o., Maribor, KD Skladi, družba z upravljanje d.o.o. Ljubljana in ALTA skladi d.d. Ljubljana. Občina Ajdovščina deli kapitalske naložbe na: - naložbe v javnem interesu v javna podjetja; - naložbe v javnem interesu v gospodarske družbe, - druge naložbe. 4

5 3. NALOŽBE V JAVNEM INTERESU V JAVNA PODJETJA 3.1. Kapitalska naložba v lastniški delež javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina Naložbe v družbe, ki so javna podjetja, so naložbe v družbe, katerih dejavnosti so v osnovi naravni monopol pri zagotavljanju javnih dobrin in pri svojem poslovanju proizvajajo pozitivne in negativne zunanje vplive. Javne dobrine se zagotavljajo z izvajanjem gospodarskih javnih služb. Zaradi posebnega pomena izvajanja gospodarskih javnih služb, za te družbe obstaja dolgoročna potreba po reguliranju njihovega poslovanja. Izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb je v pristojnosti občin, kar pomeni, da je na občine preneseno tudi reguliranje poslovanja javnih podjetij, ki izvajajo te službe, s čemer se zagotavlja enakopravnost dostopa do javnih dobrin vsem občanom in večja ekonomska učinkovitosti pri poslovanju. Občina Ajdovščina izvajanje gospodarskih javnih služb regulira z ustanovitvijo družbe Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, kjer je solastnica z Občino Vipava. Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o. Ajdovščina v skladu z odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina izvaja: - obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda in zbiranja, ravnanja komunalnih odpadkov, javne snage in čiščenja javnih površin, urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, urejanje ulic in trgov, - izbirne gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja, urejanja javnih parkirišč, plakatiranja in obešanja transparentov, urejanja in vzdrževanja javnih tržnic in sejmišč, javne razsvetljave v naselju, ki obsega razsvetljavo prometnih drugih javnih površin v naselju. Lastniški delež v javnem podjetju Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina je bil pridobljen na osnovi zakonodaje, ki določa dejavnosti, ki jih je občina dolžna izvajati kot gospodarsko javno službo v javnem interesu, z odkupom deležev ostalih družbenikov in z dokapitalizacijo družbe s stvarnim in denarnim vložkom. Lastniški delež Občine Ajdovščina v Komunalno stanovanjski družbi d.o.o. Ajdovščina je 81,6442 % in presega 50 % delež. Družbenik Občina Vipava ima lastniški delež 18,3558 %. Občina Ajdovščina je v družbi prisotna v dveh vlogah in sicer kot solastnica družbe in lastnica infrastrukturnih objektov, naprav in omrežja na območju občine. Kot solastnici družbe se tako pojavi interes po čim večjem dobičku družbe na eni strani, na drugi pa čim nižja cena storitev javnih služb, kar pomeni večje zadovoljstvo občanov, ki so jim storitve namenjene. Kot solastnici komunalne infrastrukture se pojavi interes gospodarnega ravnanja s premoženjem - infrastrukturo, kar pomeni interes po čim višji najemnini za to infrastrukturo na eni strani, na drugi pa čim nižjo ceno za uporabo te infrastrukture, kar zopet pomeni večje zadovoljstvo občanov. Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina opravlja pri izvajanju dejavnosti gospodarskih javnih služb naloge, ki so zelo pomembne za vse občane občine Ajdovščina. Občina Ajdovščina tako v tem javnem podjetju uresničuje javni interes zagotavljanja javnih dobrin vsem občanom pod enakimi pogoji. 5

6 Javni interes zagotavljanja javnih dobrin vsem občanom pod enakimi pogoji definira naložbo v javno podjetje kot naložbo, kjer ima ta interes prednost pred gospodarskim interesom, ki zasleduje čim večje finančne koristi od naložbe. Zaradi tega nastopi konflikt javnega interesa in interesa kapitala, ki ga občina minimizira z uspešnim izvajanjem nadzorstvene funkcije v organih družbe na način, da spremlja uspešnost poslovanja družbe, usmerja dolgoročno poslovanje družbe in ukrepa v primeru odklonov. Občina Ajdovščina realizira javni interes s sodelovanjem na skupščini družbe, kjer ustanoviteljici uresničujeta svoje ustanoviteljske pravice. Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na sklic skupščine in glasovanje na skupščini, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe. Ustanoviteljici na skupščini odločata o: - sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička, - zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov, - vračanju naknadnih vplačil, - delitvi in prenehanju poslovnih deležev, - imenovanju ali odpoklicu direktorja javnega podjetja, - ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja javnega podjetja, - postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca, - uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju, - zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju, - drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali družbena pogodba. Predstavnika Občine Ajdovščina v skupščini imenuje občinski svet. Predstavnik Občine Ajdovščina na skupščini glasuje v skladu s to strategijo in navodili župana. Občina Ajdovščina realizira javni interes tudi preko Sveta ustanoviteljic, ki je skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in je ustanovljen z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do javnega podjetja. Sestavljata ga župana Občine Ajdovščina in Občine Vipava, ki svetu predsedujeta izmenično za mandatno dobo dveh let. V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju ima Svet ustanoviteljic naslednje pristojnosti po zakonu, ki ureja področje gospodarskih javnih služb: 1. določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, v delu, ki ga morata ustanoviteljici urediti enotno za območji obeh občin, 2. odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom. 4. NALOŽBE V JAVNEM INTERESU V GOSPODARSKE DRUŽBE 4.1. Tehnološki park in inkubator d.o.o. Ajdovščina Tehnološki park in inkubator d.o.o. Ajdovščina je bil ustanovljen z odlokom, ki ga je Občinski svet Občine Ajdovščina sprejel Javni interes za ustanovitev tehnološkega parka in inkubatorja je bil izkazan s potrebo Občine Ajdovščina, da se na območju občine pospeši gospodarski razvoj ter ustvarjanje novih delovnih mest, zato je tudi cilj delovanja Tehnološkega parka in inkubatorja pospešiti podjetniške pobude, ki bodo rezultirale v novih podjetjih in novih delovnih mestih. 6

7 Delovanje družbe obsega: - zbiranje specifičnih strokovnjakov v raziskovalno-razvojne skupine za posamezne podjetniške pobude, - pomoč pri zagotavljanju poslovnih, raziskovalnih, proizvodnih in drugih prostorov, dostopu in uporabi potrebne infrastrukture ter storitev skupnega pomena, - posredovanje pri finančnem svetovanju in pomoč pri pridobivanju sredstev iz ugodnih aranžmajev, - posredovanje pri tehnološkem svetovanju in pomoč pri izvajanju zaščite industrijske lastnine, - strokovno preverjanje in ocenjevanje posameznih idej, inovacij in iskanje poslovnega interesa, - posredovanje pri izobraževanju podjetnikov, - iskanje možnosti za dosego prijaznejšega vpliva na pogoje v okolju (davki, prispevki, ipd), - pomoč pri ustanavljanju podjetij in iskanju partnerjev, - posredovanje pri marketinški podpori na domačem in tujem trgu v obliki tržnih informacij, z izvajanjem promocije, navezovanjem poslovnih stikov, povezovanjem v mreže tehnoloških parkov in inkubatorjev in z organizacijo predstavitev, - razvoj poslovne povezanosti med podjetji zaradi doseganja skupnih pozitivnih učinkov in združevanje tržnih interesov, - pomoč pri nastopu na globalnem tržišču in vključitev v mednarodne projekte, - izvajanje drugih ukrepov za pospeševanje razvoja podjetij. Organi družbe so: - skupščina, ki ima tri člane (predsednika in dva člana), ki jih imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Ajdovščina v skladu s svojim statutom; - direktor, ki ga imenuje in razrešuje skupščina. Skupščina odloča predvsem: - o sprejetju letne bilance stanja in izkaza uspeha in o razdelitvi dobička, - o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov, - o vračanju naknadnih vplačil, - o delitvi in prenehanju poslovnih deležev, - o postavitvi in odpoklicu direktorja, - o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja, - o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca, - o zaposlitvah delavcev, - o sprejetju in spremembah statuta, - o uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri poslovanju, - o zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem, - o statusnih spremembah in o vključitvi novih družbenikov po predhodnem soglasju občinskega sveta ustanoviteljice, - o drugih zadevah, za katere tako določa Zakon o gospodarskih družbah, drugi predpis ali ta odlok. Na skupščini predstavniki Občine Ajdovščina glasujejo v skladu s to strategijo in navodili župana. 7

8 5. DRUGE NALOŽBE Druge naložbe so tiste naložbe Občine Ajdovščina, ki ne zasledujejo javnega interesa. Cilj Občine Ajdovščina je prodaja teh naložb. Druge naložbe Občine Ajdovščina so naložbe v delnice, lastniške deleže družb in vzajemne sklade: - Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., - Tehnološki center Integra d.o.o. Ajdovščina, - Primorska hranilnica d.d Vipava, - naložbe v vzajemne sklade. 6. CILJI UPRAVLJANJA NALOŽB V JAVNEM INTERESU 6.1. Cilji upravljanja, ki jih bo Občina Ajdovščina zasledovala v javnem podjetju Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina Cilji upravljanja so: - zagotoviti visok standard oskrbe in visoke stopnje kakovosti storitev po standardih razvitih držav za najnižjo možno ceno komunalnih storitev, - zagotoviti trajno, zanesljivo, redno in kakovostno oskrbo uporabnikov komunalnih storitev z zagotavljanjem sredstev za naložbe v obnovo in posodobitev obstoječe in nove infrastrukture in s tem zagotoviti pogoje za kontinuiteto in razvoj dejavnosti. Občina Ajdovščina bo naštete cilje dosegala pri vseh storitvah obveznih in izbirnih gospodarskih javnih službah, ki se izvajajo v javnem podjetju Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina in sicer: a.) obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja: - oskrba s pitno vodo, - odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, - obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov, - odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov, - urejanje in čiščenje javnih površin, b.) obvezna občinska gospodarska služba vzdrževanja občinskih cest, c.) izbirne občinske gospodarske službe: - urejanje ulic in parkirišč, - urejanje parkov in zelenic, - upravljanje pokopališč, - vzdrževanje javne razsvetljave Cilji upravljanja, ki jih bo Občina Ajdovščina zasledovala v Tehnološkem parku in inkubatorju d.o.o. Ajdovščina Cilji upravljanja so: - pospeševanje gospodarskega razvoja ter ustvarjanje novih delovnih mest, - pospeševanje podjetniških pobud, - odpiranje novih podjetjih in novih delovnih mest. 8

9 7. SPREMLJANJE USPEŠNOSTI, PRAVILNOSTI IN ZAKONITOSTI POSLOVANJA DRUŽB, KJER IMA OBČINA AJDOVŠČINA KAPITALSKE NALOŽBE Tekoče spremljanje uspešnosti poslovanja družb, v katerih ima Občine Ajdovščina kapitalske naložbe, poteka preko predstavnikov Občine Ajdovščina na skupščinah in v nadzornih svetih s ciljem doseganja javnega interesa občine in dobička družb. Predstavniki Občine Ajdovščina bodo na sejah organov družb s svojim delovanjem: - vplivali na učinkovit sistem notranjega revidiranja družb. Sistem notranjega revidiranja se v družbah vzpostavlja zaradi oblikovanja strokovnega, kritičnega telesa, ki preverja učinkovitost in pravilnost poslovanja in je obenem v pomoč organom družbe pri izboljšanju njihovega poslovanja in poslovanja družbe, hkrati pa ščiti interese lastnikov z varovanjem premoženja družbe; - sodelovali pri imenovanju revizijske komisije v družbah, kjer je po zakonu obvezna; - sodelovali pri izbiri in potrditvi zunanjega revizorja družbe, kjer je revizija po zakonu obvezna in tudi v primerih, ko je revizija potrebna zaradi drugih razlogov; - vplivali na pravočasno in kooperativno sodelovanje družbe v primeru nadzora poslovanja s strani Računskega sodišča Republike Slovenije. 8. POROČANJE O POSLOVANJU DRUŽB, KJER IMA OBČINA AJDOVŠČINA KAPITALSKE NALOŽBE Po sprejetju strategije mora župan vsako leto najpozneje do Občinskemu svetu Občine Ajdovščina v seznanitev predložiti letno poročilo o dosežkih poslovanja gospodarskih družb, kjer ima Občina Ajdovščina kapitalske naložbe. Po sprejetju strategije mora župan enkrat letno Občinskemu svetu Občine Ajdovščina poročati o upravljanju s kapitalskimi naložbami občine. 9. PREVERJANJE OBSTOJA JAVNEGA INTERESA V DRUŽBAH, KJER IMA OBČINA AJDOVŠČINA KAPITALSKE NALOŽBE Cilj Občine Ajdovščina je ohranitev kapitalskih naložb v družbah, kjer je bil izražen in potrjen javni interes. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za naložbe v družbe sprejema občinski svet. Občinski svet spremlja in ugotavlja obstoj javnega interesa za obstoječe naložbe enkrat letno. V primeru, da javni interes ne obstaja več, občinski svet o tem sprejme sklep. Sprejeti sklep je podlaga za sprejem programa prodaje in v skladu s programom prodaje se kapitalska naložba proda. Prihodek od prodaje je prihodek proračuna Občine Ajdovščina. 10. USTAVLJANJE NOVIH DRUŽB IN PRIDOBIVANJE DELEŽEV V DRUŽBAH Občina Ajdovščina se bo odločila za nakup delnic ali deleža v gospodarski družbi, če se bo s tem zaščitil občinski javni interes. Sklep o tem sprejme občinski svet. V primeru ugotovljenega in potrjenega javnega interesa se bodo sredstva za nakup zagotovila v proračunu Občine Ajdovščina. S tem bodo izpolnjeni pogoji za nakup, kot jih določa 73. člen ZJF. 9

10 11. CILJI STRATEGIJE UPRAVLJANJA KAPITALSKIH NALOŽB OBČINE AJDOVŠČINA Občina Ajdovščina bo z izvajanjem strategije dosegla zastavljene cilje upravljanja kapitalskih naložb. Glede na vsakoletno ugotovljen javni interes bo ohranjala lastništvo obstoječih kapitalskih naložb v javnem interesu in zagotavljala nove kapitalske naložbe v družbah, kjer bo s tem ščitila javni občinski interes. 12. S sprejetjem te strategije preneha veljati Strategija upravljanja kapitalskih naložb Občine Ajdovščina št z dne MNENJE ODBOROV IN PREDLOG ODLOČITVE: Predlog sklepa sta na skupni seji dne obravnavala Odbor za finance in premoženjsko zadeve in Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe Odbor za finance in premoženjsko zadeve je bil mnenja, da besedilo predlaganega sklepa ni primerno za obravnavo na občinskem svetu in zato občinskemu svetu predlagajo, da ga ne sprejme. Odbor za finance in premoženjske zadeve Predsednik Igor Česnik, l.r. Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga občinskemu svetu, da se sklep spremeni tako, da se doda nov 2. člen, ki se glasi:»kapitalskih naložb ni možno prodati pod knjigovodsko vrednostjo, razen v primeru, da o tem sklepa občinski svet.«prejšnji 2. člen postane 3. člen. Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe Predsednik Alojzij Klemenčič, l.r. 10

(Microsoft Word - Strategija upravljanja kapitalskih nalo\236b Ob\350ine Ajdov\232\350ina.doc)

(Microsoft Word - Strategija upravljanja kapitalskih nalo\236b Ob\350ine Ajdov\232\350ina.doc) Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 19.6.2017 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Sklep o sprejetju Strategije upravljanja

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS 94-2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 25. člena Zakona o gospodarskih

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe,

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe, Maribor, 27. 7. 2019 27. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D. 27.08.2019, ob 11.00 uri, na sedežu družbe, Meljska cesta 97, Maribor DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Izhodišča Slovenskega državnega holdinga, d. d., za glasovanje na skupščinah družb v letu marec 2019

Izhodišča Slovenskega državnega holdinga, d. d., za glasovanje na skupščinah družb v letu marec 2019 Izhodišča Slovenskega državnega holdinga, d. d., za glasovanje na skupščinah družb v letu 2019 21. marec 2019 Skupščine družb so pomemben korporativni dogodek za izvrševanje pravic delničarja/družbenika.

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc

Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 - ZZLPPO, 127/2006 - ZJZP, 38/2010 - ZUKN, 57/2011), Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, ki

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Slovenski

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Osnutek odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.

Osnutek odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o. Osnutek Na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\))

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\)) GRAND HOTEL UNION d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA Na podlagi Statuta delniške družbe s k l i c u j e m 21. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v torek, 10.01.2012, ob 14.00

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Številka: 014-5/2019-1 Datum: 21. 1. 2019 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Javni stanovanjski sklad Mestne občine

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

Microsoft Word - Predlog Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkiriš

Microsoft Word - Predlog Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkiriš MESTNA OBČINA LJUBLJANA Ž U P A N Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306 10-10, 306-12-14 Številka: 007-30/2008-1 Datum: 18. 9. 2008 MESTNA OBČINA LJUBLJANA M E S T N I S V E T ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

Seznam kapitalskih naložb države na dan Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJET

Seznam kapitalskih naložb države na dan Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJET Seznam kapitalskih naložb države na dan 31. 3. 2019 Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D. 5026024 Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN 5006040 Turizem 11,74 AERO, D.D.

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z

Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 12. 1. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: ODLOK O MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI AJDOVŠČINA 2. obravnava

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 O PROGRAMU Partner program Poslovanje 2.0 deluje pod okriljem Ljubljanske borze d. d. in je namenjen vsem ambicioznim podjetnikom, managerjem in lastnikom, ki stremijo k

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 18 Ljubljana, četrtek 25. 3. 1999 Cena 1.120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX OBČINE ČRENŠOVCI 911. Statut

Prikaži več

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta 152 1000 Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe objavlja DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 26.

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

Microsoft Word - Predlogi sklepov z utemeljitvami.doc

Microsoft Word - Predlogi sklepov z utemeljitvami.doc G R A D I V O 26. SKUPŠČINE DELNIČARJEV družbe, Koper, maj 2013 PREDLOG SKLEPA K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA! V skladu s 1. odstavkom 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava in nadzorni svet

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Pravilnost financiranja referendumske

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz

Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz delovnega razmerja 2.2 Varstvo osebnih podatkov v

Prikaži več

Občina Hrastnik

Občina Hrastnik Številka: 354-56/2018 Hrastnik, 18. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE HRASTNIK ZADEVA: Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranje cen storitev nekaterih obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več