STATUT

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "STATUT"

Transkripcija

1 STATUT Policijskega sindikata Slovenije Spremembe in dopolnitve S spremembami in dopolnitvami 5. Kongresa PSS, dne Izredne Skupščine, dne redne Skupščine, dne Kongresa, dne

2 STATUT POLICIJSKEGA SINDIKATA SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (temeljne določbe) Policijski sindikat Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PSS) je samostojna, demokratična, prostovoljna, nestrankarska, interesna organizacija zaposlenih v Policiji, Ministrstvu za notranje zadeve, v drugih državnih organih in v lokalnih skupnostih, v katerih ima PSS reprezentativnost. V njej člani organizirano, v skladu s programom in tem statutom, uveljavljajo in varujejo svoje ekonomske, socialne, kulturne in druge interese. PSS je konfederacija Območnih policijskih sindikatov (v nadaljevanju OPS). Policijski sindikat Slovenije deluje po načelih demokratičnosti, solidarnosti in vzajemnosti. Posebne interese oziroma pravice se sme uveljavljati samostojno, vendar ne v nasprotju s predpisi in programskimi odločitvami PSS. Zaradi večje socialne in materialne varnosti ter svobodnega sindikalnega delovanja, lahko PSS na osnovi interesa članstva sodeluje in se povezuje s sindikati in združenji, ter drugimi organizacijami in društvi v Republiki Sloveniji in tujini. Pri svojem delovanju je PSS samostojen in neodvisen. V Statutu opredeljeni izrazi, ki obravnavajo vse oblike članstva in funkcij, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 1a. člen (statut) Statut je najvišji notranji akt PSS, katerega skladno z določili tega Statuta sprejme, spreminja in dopolnjuje Kongres PSS ali Skupščina PSS. Predlog za spremembo ali dopolnitev Statuta lahko poda Izvršni odbor PSS (v nadaljevanju IO PSS) ali OPS preko IO PSS. IO PSS prejete predloge posreduje Svetu PSS in Statutarni komisiji. Statutarna komisija na posredovane predloge poda mnenje, najkasneje do sklica organa PSS, pristojnega za sprejemanje sprememb ali dopolnitev Statuta. 2. člen (ime in območje delovanja) Ime sindikata je»policijski sindikat Slovenije«. Skrajšano ime je»pss«. Sedež sindikata je v Ljubljani, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. Policijski sindikat Slovenije je pravna oseba zasebnega prava. Ima svoj transakcijski račun in deluje na območju Republike Slovenije.

3 3. člen (geslo, znak in žig sindikata) Policijski sindikat Slovenije ima svoje geslo, ki ga uporablja v pravnem prometu:»prijateljstvo, SOLIDARNOST, SODELOVANJE«. Policijski sindikat Slovenije ima svoj znak, ki ga uporablja v pravnem prometu. Preostale znake Policijskega sindikata Slovenije, kot so žigi, zastave in podobno se oblikujejo s kombinacijo znaka PSS in gesla PSS, kjer je to izvedljivo. Znak PSS je za 45 obrnjen kvadrat z belo obrobo. Znotraj znaka je v zgornji polovici trikotno polje rumene barve, na spodnjem robu je napis POLICIJSKI (v manjši izvedbi znaka je napis PSS). Pod poljem je v sredini vodoravni trak modre barve, katerega na sredini prekine romb bele barve, pod trakom modre barve je trak bele barve z napisom SINDIKAT SLOVENIJE (v manjši izvedbi znaka ni napisa). Pod trakom bele barve je v spodnji polovici znaka stiliziran stisk dveh rok v rumeni barvi. Vsi napisi in robovi v znaku so črne barve, razen v primerih izvedbe znaka v enobarvni varianti. Žig PSS je enak znaku PSS. II. NAMEN, CILJI IN NALOGE Glavni cilji PSS so: 4. člen (cilji sindikata) - varovanje človekovih pravic in zaščita članov z vsemi oblikami sindikalnih aktivnosti na področju varovanja sindikalnih pravic, pravic iz delovnih razmerij, pravic do enakih možnosti izobraževanja in usposabljanja ter pravic v disciplinskih postopkih ali delovnih sporih; - zavzemanje za boljše materialno in socialno stanje članov PSS; - zavzemanje za zaščito sindikalnih pravic in sindikalne svobode delovanja članov PSS; - zastopanje interesov članov PSS v organizacijah in institucijah pri sprejemanju in spreminjanju predpisov, ki urejajo družbeno-ekonomski položaj članov ter spremljanje izvajanja določb že sprejetih predpisov; - vzpodbujanje in razvijanje vzajemnosti in solidarnosti med člani PSS; - sodelovanje pri projektih, ki krepijo ugled in učinkovitost sindikata; - skrb za počitniško in rekreativno dejavnost; - sodelovanje in povezovanje z drugimi sindikati, zvezami in konfederacijami sindikatov na državni in mednarodni ravni; - opravljanje dejavnosti obveščanja članov, izobraževanja, usposabljanja, izdaje publikacij in utrjevanja ugleda PSS v javnosti; - sklepanje ugodnosti za članstvo; - uresničevanje drugih dogovorjenih nalog in ciljev. III. ČLANSTVO 5. člen (oblike članstva)

4 Oblike članstva PSS so: - član; - pridruženi član in - častni član. 5a. člen (član) Član PSS lahko postane vsak zaposlen v Policiji, Ministrstvu za notranje zadeve, v drugih državnih organih in lokalnih skupnostih, v katerih ima PSS reprezentativnost, ki prostovoljno podpiše pristopno izjavo, sprejme pravice in dolžnosti člana, program in Statut PSS kot tudi vse obveznosti, ki izhajajo iz drugih aktov sindikata in članstva. Član PSS je po delovno-funkcionalnem načelu tudi član Območnega policijskega sindikata (OPS) in Sindikalne skupine. Z upokojitvijo ali odpovedjo pogodbe o zaposlitvi članstvo v PSS ne preneha, status člana preide v status pridruženega člana. 5.b člen (pridruženi član) Pridruženi član PSS postane posameznik, ki prostovoljno podpiše pristopno izjavo, sprejema pravice in dolžnosti pridruženega člana, program in Statut PSS, kot tudi vse obveznosti, ki izhajajo iz drugih aktov sindikata in članstva. Pridruženi član postane tudi član PSS, ki se upokoji ali mu preneha pogodba o zaposlitvi in redno plačuje članarino. Višino letne članarine za pridružene člane določi Svet PSS. 5.c člen (častni član) Častni član PSS postane posameznik, ki je s svojim delom izjemno prispeval k delovanju in uresničevanju ciljev PSS. Predlog za podelitev častnega članstva lahko podata Izvršni odbor PSS ali Območni policijski sindikat. Častno članstvo na predlog Sveta PSS podeljujeta in odvzemata Skupščina ali Kongres PSS. Častni član PSS prejme plaketo in člansko izkaznico PSS. IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANA 6. člen (pravice in dolžnosti člana) Član PSS uveljavlja svoje pravice in dolžnosti posamično ali skupaj z drugimi člani: Pravice člana: - da s predlogi in pobudami sodeluje pri oblikovanju, sprejemanju in uveljavljanju sindikalnega dela;

5 - da deluje v oblikah organiziranja in delovanja PSS za uresničevanje svojih in skupnih interesov; - da voli in je voljen v organe PSS; - do varstva, če je ali bi bil zaradi sindikalnega delovanja postavljen v neenakopraven ali zanj neugoden položaj; - do sindikalnega izobraževanja in usposabljanja, ki ga organizira PSS; - do pravnega svetovanja in pomoči, ter zastopanja pri uveljavljanju pravic na način, kot je določeno s pravilnikom o pravni pomoči PSS; - do solidarnostne pomoči; - da koristi počitniške kapacitete, ki so v lasti oziroma upravljanju PSS; - do drugih pravic in ugodnosti, ki jih doseže PSS. Dolžnosti člana: - da deluje v skladu s Statutom PSS, ostalimi akti, programskimi usmeritvami in sklepi organov PSS; - da redno plačuje članarino, tudi v primeru, ko mu članarine ne obračuna delodajalec; - da se opredeljuje in sodeluje v oblikah in sredstvih sindikalnega boja; - da skrbi za objekte, prostore in druga sredstva, ki so mu zaupana, dana v uporabo ali upravljanje in so v lasti PSS, s skrbnostjo dobrega gospodarja; - da varuje ugled PSS. Pravice pridruženega člana so: 7. člen (pravice in dolžnosti pridruženega člana) - ugodnosti, ki jih doseže PSS; - brezplačno pravno svetovanje pri pooblaščenem odvetniku PSS, v skladu s Pravilnikom o pravni pomoči PSS. Dolžnosti pridruženega člana so: - da deluje v skladu s Statutom PSS, programskimi usmeritvami, ostalimi akti in sklepi organov PSS; - da redno plačuje članarino. - da skrbi za objekte, prostore in druga sredstva, ki so mu zaupana, dana v uporabo ali upravljanje in so v lasti PSS, s skrbnostjo dobrega gospodarja; - da varuje ugled PSS. Pravice častnega člana so: 8. člen (pravice in dolžnosti častnega člana) - da sodeluje pri aktivnostih PSS, na katere ga povabi PSS; - do ugodnosti, ki jih doseže PSS; - do brezplačnega pravnega svetovanja pri pooblaščenem odvetniku PSS, v skladu s pravilnikom o pravni pomoči PSS; - da ne plačuje članarine. Dolžnosti častnega člana so: - da deluje v skladu s Statutom PSS, programskimi usmeritvami, ostalimi akti in sklepi organov PSS;

6 - da skrbi za objekte, prostore in druga sredstva, ki so mu zaupana, dana v uporabo ali upravljanje in so v lasti PSS, s skrbnostjo dobrega gospodarja; - da varuje ugled PSS. 9. člen (varstvo pravic članov) Član, pridruženi član in častni član PSS, ki meni, da so mu kršene pravice, iz 6., 7. ali 8. člena, lahko vloži ustrezen zahtevek za odpravo kršitev pravic na Svet PSS. Svet PSS mora o zahtevku odločiti v roku 60 dni od prejema zahteve. Zoper odločitev Sveta PSS je možna pritožba na Skupščino ali Kongres PSS. Odločitev Skupščine ali Kongresa je dokončna. 10. člen (nezdružljivost funkcij članov) Član PSS, ki v imenu delodajalca odloča o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev, ne more biti izvoljen, imenovan ali potrjen za opravljanje funkcij v organih PSS ali OPS. Funkcionar PSS je član organa sindikata, ki v skladu s Statutom zastopa interese članov na nivoju PSS, OPS ali Sindikalne skupine. Voljeni ali imenovani član v organe PSS ali OPS ne more biti hkrati član sorodnega sindikata v Policiji oziroma MNZ ali drugega sindikata v državnih organih in lokalnih skupnostih. V. VČLANITEV IN PRENEHANJE ČLANSTVA V PSS 10. a člen (pristopna izjava) Član ali pridruženi član PSS postane posameznik na podlagi lastnoročno podpisane pristopne izjave. Vsebino in obliko pristopne izjave določi IO PSS. V primerih iz 2. odstavka, 5.a člena pristopna izjava ni potrebna. Članstvo v PSS preneha: 11. člen (prenehanje članstva) - z izstopom na podlagi pisne izstopne izjave, ki jo poda pristojnemu OPS, če je član poravnal vse obveznosti iz naslova članstva v PSS; - z izbrisom zaradi neplačevanja članarine več kot 3 mesece; - z izključitvijo, če je član: deloval v nasprotju s programskimi in statutarnimi akti; protizakonito ravnal s sindikalnim premoženjem; preprečeval drugim članom sodelovanje v sindikalnih aktivnostih, ki jih vodi PSS v skladu s Statutom PSS in pravili; ob neupoštevanju 3. odstavka 10. člena Statuta PSS.

7 V primeru iz 2. alineje prejšnjega odstavka tega člena, je OPS o neizvedenem plačilu članarine dolžan obvestiti člana in PSS. V primeru daljše bolniške odsotnosti ali porodniške odsotnosti, nege otroka ali starševskega dopusta, ko članu ni odvedena članarina od mesečnega nadomestila plače, članu pravice iz naslova članstva mirujejo. Članu, ki je v prvem letu po včlanitvi v PSS izkoristil pravice iz naslova članstva, na podlagi podane pisne izstopne izjave, članstvo preneha v roku enega leta od prve plačane članarine. Sklep o izključitvi sprejme Svet PSS. Predlog o izključitvi iz članstva lahko poda Sindikalna skupina, Območni policijski sindikat ali Izvršni odbor PSS. Zoper sklep o izključitvi iz članstva je dovoljena pritožba na Kongres ali Skupščino PSS. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa. Odločitev Kongresa ali Skupščine o izključitvi iz članstva je dokončna. O ponovni včlanitvi izključenega člana odloča Svet PSS. Zoper sklep je dovoljena pritožba na Kongres ali Skupščino PSS. Odločitev Kongresa ali Skupščine je dokončna. 12. člen (varstvo sindikalnih zaupnikov) Sindikalni zaupniki so člani PSS, ki opravljajo funkcije v PSS. PSS varuje delovno in osebnostno nedotakljivost članov PSS, ki opravljajo funkcije v PSS na naslednje načine: - z varstvom popolne imunitete med opravljanjem funkcije in po njenem preteku skladno z zakonom in kolektivnimi pogodbami; - z brezplačno pravno pomočjo v sporih, ki nastanejo zaradi opravljanja sindikalnih nalog; - z denarno in drugo pomočjo, če mu preneha delovno razmerje zaradi opravljanja sindikalnih nalog. Funkcije v PSS so: - predsednik PSS; - podpredsednik PSS; - sekretar PSS; - člani in strokovni sodelavci Izvršnega odbora PSS; - člani Nadzornega odbora PSS; - člani Statutarne komisije PSS; - predsednik OPS; - podpredsednik OPS; - sekretar OPS; - člani Izvršnega odbora OPS; - člani Nadzornega odbora OPS in - sindikalni zaupniki v Sindikalnih skupinah. Pogoje za sindikalno delo podrobneje določi PSS v izvedbenih aktih in v pogodbi z delodajalcem, na podlagi zakona in kolektivnih pogodb. VI. ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE PSS 13. člen (oblike organiziranja in delovanja)

8 Organiziranost in delovanje PSS temelji na njegovi enotnosti in na delovno-funkcionalnem načelu. PSS deluje na treh nivojih: - lokalni: sindikalne skupine; - regionalni: organi OPS na regionalnem nivoju; - državni: organi PSS na državnem nivoju. SINDIKALNA SKUPINA 14. člen (oblike organiziranja in delovanja sindikalne skupine) Sindikalna skupina je oblika organiziranja in delovanja članov sindikata. Sindikalno skupino sestavljajo člani PSS ene ali več organizacijskih enot v Policiji, MNZ, drugih državnih organih in lokalnih skupnostih, v katerih ima PSS reprezentativnost. Sindikalna skupina je del OPS. Sindikalna skupina izraža in usklajuje interese članstva, daje pobude, predloge in zahteve v zvezi z vprašanji, ki zadevajo sindikalno delovanje. 15. člen (volitve, mandat in naloge sindikalnega zaupnika sindikalne skupine) Sindikalna skupina izvoli na neposrednih volitvah sindikalne zaupnike (v nadaljevanju zaupnik). Mandat sindikalnega zaupnika traja do izvolitve novega. Če v sindikalni skupini ni zaupnika ali je neaktiven, lahko novega sindikalnega zaupnika imenuje Svet OPS. Sindikalni zaupnik je pooblaščen predstavnik članov sindikalne skupine za stike s predstojniki ene ali več organizacijskih enot, na ravni delovanja Sindikalne skupine. Naloge sindikalnega zaupnika so: - spremlja uresničevanje pravic članov Sindikalne skupine; - vzpostavlja, vzdržuje in razvija stike med člani sindikalne skupine in OPS ter PSS; - izmenjuje informacije in opravlja pogovore z vodji organizacijskih enot, v katerih opravlja funkcijo sindikalnega zaupnika; - usmerja in svetuje članom pri uveljavljanju njihovih pravic; - obvešča člane o delu OPS in PSS; - sklicuje sestanke Sindikalne skupine; - usklajuje interese članov v Sindikalni skupini; - pisno obvešča OPS o delovanju Sindikalne skupine ter o interesih, pobudah, predlogih in zahtevah članov; - obvešča OPS ali organe PSS o kršitvah pravic iz dela in sindikalnih pravic članov; - opravlja druge naloge v skladu z določili tega Statuta in drugimi akti PSS.

9 OBMOČNI POLICIJSKI SINDIKAT 16. člen (oblike organiziranja in delovanje OPS) OPS je temeljna oblika organiziranja in delovanja PSS. OPS je del PSS. Preoblikovanje OPS v organizacijskem smislu je mogoče le ob soglasju Sveta PSS. Organi OPS so: - Skupščina; - Svet; - Izvršni odbor in - Nadzorni odbor V Svetu OPS morajo biti zastopane vse sindikalne skupine. OPS izraža in usklajuje interese članstva, daje pobude, predloge in zahteve v zvezi z vprašanji, ki zadevajo sindikalno delovanje na območju delovanja OPS. 16. b člen (volitve, mandat in naloge predsednika OPS) Predsednika OPS izvoli in razreši Skupščina OPS. Če predsednik OPS ne izvršuje svojih odgovornosti ali deluje v nasprotju s programskimi in statutarnimi akti OPS ali PSS, lahko Svet PSS skliče sejo Sveta OPS ali izredno skupščino OPS in poda pobudo za razrešitev predsednika. V primeru, da Svet PSS ugotovi dalj časa trajajočo neaktivnost predsednika in organov OPS, ali OPS več kot tri mesece nima predsednika, lahko Svet PSS imenuje začasnega predsednika OPS. 17. člen (naloge predsednika OPS) Predsednik OPS vodi delo OPS. Naloge predsednika OPS so: - skrbi za kontinuirano delovanje OPS; - sodeluje na sejah Sveta PSS; - predstavlja sindikat na območju delovanja OPS; - vzpostavlja, vzdržuje in razvija stike med člani OPS in PSS; - izmenjuje informacije in opravlja pogovore z vodji organizacijskih enot na območju delovanja OPS; - skrbi za ohranjanje stikov s Sindikalnimi skupinami in spremlja njihovo delo; - usmerja delo sindikalnih zaupnikov Sindikalnih skupin in jim nudi pomoč; - sodeluje z organi PSS; - sklicuje sestanke članov Sveta OPS, - skrbi za pravočasen in verodostojen pretok informacij do Sindikalnih skupin in organov PSS; - obvešča organe PSS o pobudah, predlogih in zahtevah članov OPS; - obvešča organe PSS o kršitvah pravic članom OPS; - organom PSS poroča o delu v OPS; - skrbi za izvedbo stališč in sklepov organov PSS v OPS; - predstavlja stališča OPS v Svetu PSS;

10 - zastopa in uveljavlja delovno-pravne in socialno-ekonomske pravice članov PSS v OPS; - opravlja druge naloge v skladu z določili tega statuta, statuta OPS in drugimi akti PSS. V času odsotnosti predsednika vodi delo in prevzema odgovornost OPS podpredsednik OPS oziroma sindikalni zaupnik, ki ga za to pooblasti predsednik OPS. Predsednik in podpredsednik OPS sta pooblaščena predstavnika sindikata za stike z vodji organizacijskih enot na območju delovanja OPS. 18. člen (statut OPS) OPS uredi svojo organiziranost in delovanje s statutom OPS, ki ga sprejme skupščina OPS in je skladen s Statutom PSS. V primeru, da OPS nima svojega statuta ali slednji ni skladen s statutom PSS, se neposredno uporabljajo določila Statuta PSS. Organi PSS so: - Kongres PSS; - Skupščina PSS; - Svet PSS; - Izvršni odbor PSS; - Statutarna komisija PSS, - Nadzorni odbor PSS, - Skupščina OPS, - Svet OPS, - Izvršni odbor OPS, - Nadzorni odbor OPS. VII. ORGANI PSS 19. člen (organi PSS) KONGRES 20. člen (kongres in njegova sestava) Kongres je najvišji organ PSS in se skliče vsako četrto leto. Po potrebi se lahko skliče izredni kongres, ki ni časovno vezan na izvedbo rednega kongresa PSS. Kongres sestavljajo: - izvršni odbor PSS; - predsedniki OPS; - v OPS nad 50 članov po eden zastopnik na vsakih začetih 50 članov. Poimenski seznam zastopnikov določi OPS s sklepom, ki ga posredujejo IO PSS. Pravico do glasovanja na Kongresu PSS imajo samo člani, ki sestavljajo Kongres PSS. Kongres skliče Svet PSS.

11 Izredni Kongres PSS skliče Svet PSS z dvotretjinsko večino glasov vseh članov Sveta PSS ali na podlagi podpisane zahteve najmanj 30% vseh članov PSS. Obvestilo oziroma vabilo z dnevnim redom zasedanja Kongresa PSS mora biti javno objavljeno najmanj 15 dni pred izvedbo kongresa. 21. člen (pristojnosti kongresa) Kongres in izredni kongres PSS imata naslednje pristojnosti: - sprejemata Poslovnik kongresa; - sprejemata, spreminjata in dopolnjujeta Statut PSS; - odločata o višini članarine; - sprejemata programske usmeritve PSS; - sprejemata poročila o delu PSS; - volita predsednika PSS, člane nadzornega odbora in statutarne komisije; - obravnavata vprašanja, pomembna za člane PSS in sprejemata izvedbene usmeritve; - podeljuje in odvzema naziv častnega člana PSS; - v letu Kongresa podeljuje priznanja, odličja in nagrade PSS; - opravljata druge naloge v skladu z določili tega statuta in drugimi akti PSS. Kongres in izredni kongres PSS, imata tudi pristojnosti skupščine PSS in Sveta PSS. Odločitve kongresa ali izrednega kongresa PSS so obvezujoče za vse organe PSS. 22. člen (sklepčnost kongresa) Kongres ali izredni kongres sta sklepčna, če je prisotna več kot polovica članov, ki imajo pravico glasovanja. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje več kot polovica navzočih. članov, ki imajo pravico glasovanja. Sklepi, ki se nanašajo na sprejem, spremembe in dopolnitve Statuta PSS in na prenehanje delovanja PSS, se sprejemajo z večino glasov vseh članov, ki imajo pravico glasovanja. Če kongres ali izredni kongres nista sklepčna, se ponovno skličeta v petnajstih dneh. Volilna opravila in glasovanja so lahko javna ali tajna. O načinu volilnih opravil in glasovanju odloča kongres PSS s Poslovnikom, ki ga sprejme kongres PSS z večino glasov navzočih članov, ki imajo pravico do glasovanja. 22. a člen (prisotnost na kongresu) Zasedanja Kongresa PSS se lahko poleg članov, ki imajo glasovalno pravico, udeležijo in pri delu kongresa ali izrednega kongresa sodelujejo vsi člani PSS, vendar brez pravice glasovanja. Na Kongresu PSS so lahko v skladu s poslovnikom prisotni tudi predstavniki vabljenih organizacij, podjetij in državnih organov. 22. b člen (vodenje kongresa)

12 Zasedanje Kongresa PSS odpre predsednik PSS in ga vodi, dokler Kongres PSS ne izvoli delovnega predsedstva. Kongres PSS izvoli še volilno komisijo, zapisnikarja in dva overitelja zapisnika. Če je potrebno, lahko Kongres PSS izvoli tudi druge delovne organe. O delu kongresa se piše zapisnik, ki ga podpišejo zapisnikar, predsednik delovnega predsedstva in oba overitelja zapisnika. SKUPŠČINA 23. člen (skupščina in njena sestava) Skupščina je najvišji organ med kongresoma in se sestaja vsako leto, razen v letu zasedanja kongresa ali izrednega kongresa. Skupščino sestavljajo: - Izvršni odbor PSS; - predsedniki OPS; - v OPS nad 100 članov po eden zastopnik na vsakih začetih 100 članov. Poimenski seznam članov z glasovalno pravico določi OPS s sklepom, ki ga posreduje IO PSS. 23. a člen (zasedanje in sklic skupščine) Zasedanje skupščine je lahko redno ali izredno. Skupščino s sklepom skliče Svet PSS enkrat letno. Za sklic in delovanje skupščine se smiselno uporabljajo določila, ki se nanašajo na sklic in delovanje kongresa, če ni določeno drugače. Po potrebi lahko Svet PSS skliče tudi izredno Skupščino PSS, ki ni časovno vezana na izvedbo redne letne skupščine PSS. 23. b člen (sklepčnost skupščine) Skupščina PSS je sklepčna, če je prisotna več kot polovica njenih članov. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje več kot polovica navzočih članov skupščine. Če skupščina PSS ni sklepčna, se ponovno skliče v 15 dneh. 23. c člen (vodenje skupščine) Skupščino PSS odpre predsednik PSS in jo vodi, dokler skupščina ne izvoli delovnega predsedstva. Skupščina PSS izvoli še volilno komisijo in zapisnikarja ter dva overitelja zapisnika. Če je potrebno lahko skupščina izvoli tudi druge delovne organe. O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo zapisnikar, predsednik delovnega in oba overitelja zapisnika.

13 24. člen (pristojnost skupščine) Skupščina in izredna skupščina PSS imata naslednje pristojnosti: - sprejemata letno oceno delovanja PSS; - sprejemata programsko izvedbene usmeritve PSS; - opravljata nadomestne volitve predsednika PSS, članov nadzornega odbora in članov statutarne komisije; - sprejema, spreminja in dopolnjuje Statut PSS; - odločata o višini članarine PSS; - odločata o posebnih oblikah organiziranja, povezovanja in delovanja PSS; - odločata o ustanavljanju podjetij in drugih oblik delovne in poslovne organiziranosti PSS; - podeljujeta in odvzemata naziv častnega člana PSS; - opravlja druge naloge v skladu z določili tega Statuta in drugimi Akti PSS. V primeru iz 4. alineje prejšnjega odstavka so odločitve veljavne, če je zanje glasovalo dve tretjini vseh članov skupščine. SVET 25. člen Svet je najvišji stalni organ PSS med skupščinama. Sestavljajo ga: - predsedniki OPS; - predstavniki OPS glede na število članstva v OPS; - Izvršni odbor PSS. OPS imajo v Svetu PSS poleg predsednika še dodatnega predstavnika, na vsakih dopolnjenih 200 članov. Poimenski seznam predstavnikov določijo OPS s sklepom, ki ga posredujejo IO PSS. Predsednika OPS lahko v Svetu PSS nadomešča podpredsednik ali drug član organa OPS, ki ga pooblasti predsednik OPS. Dodatnega predstavnika OPS v Svetu PSS lahko nadomešča drug pooblaščeni član OPS. 25. a člen (sklic in vodenje Sveta PSS) Svet PSS sklicuje predsednik PSS po potrebi ali na pobudo posameznih članov Sveta PSS. Svet PSS vodi predsednik PSS. V njegovi odsotnosti Svet vodi podpredsednik ali drug član IO PSS, ki ga za to pooblasti predsednik PSS. O delu Sveta PSS se vodi zapisnik. Način in potek sej Sveta se določi s Poslovnikom. 25. b člen (sklepčnost Sveta PSS) Svet PSS je sklepčen, če je navzoča najmanj polovica njegovih članov. Odločitve so sprejete, če zanje glasuje več kot polovica navzočih članov. Če Svet PSS ni sklepčen, ga predsednik PSS ponovno skliče v roku 15 dni.

14 Svet PSS ima naslednje pristojnosti: 26. člen (pristojnosti Sveta PSS) - uresničuje ter izvaja odločitve in sklepe, ki jih sprejmejo kongres, izredni kongres, skupščina ali izredna skupščina PSS; - izvaja program dela PSS; - obravnava vprašanja pomembna za članstvo ter usklajuje in usmerja aktivnosti znotraj PSS; - sprejema finančni načrt in finančno poročilo PSS; - oblikuje izhodišča za pogajanja in sklepanje kolektivnih pogodb; - odloča o pristopu PSS k podpisu sporazumov, dogovorov in kolektivnih pogodb, ki se nanašajo na delovno pravni in socialni položaj zaposlenih; - odloča o začetku in trajanju ter o vsebini in oblikah vseh vrst sindikalnih aktivnosti; - določa naloge članom Sveta PSS; - na predlog predsednika PSS voli oziroma imenuje ali razreši podpredsednika PSS, sekretarja PSS in člane Izvršnega odbora s pravico glasovanja; - ustanavlja stalna in začasna delovna telesa in imenuje njihovo sestavo; - na podlagi obveznega mnenja Statutarne komisije sprejema statutarno izvedbene akte PSS; - na podlagi obveznega mnenja Statutarne komisije odloča o statutarnih sporih med organi in organizacijskimi oblikami PSS; - odloča o drugih sporih med organi in organizacijskimi oblikami PSS, ki so povezani z dejavnostjo sindikata. IZVRŠNI ODBOR 27. člen (Izvršni odbor PSS in njegova sestava) Izvršni odbor je izvršilni organ PSS. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, sekretar in največ 5 članov z glasovalno pravico. Zaradi potreb delovanja lahko IO PSS izvoli oz. imenuje tudi člane IO, ki nimajo pravice glasovanja. Predsednik PSS predlaga Svetu PSS v izvolitev oziroma imenovanje podpredsednika, sekretarja in člane Izvršnega odbora PSS s pravico glasovanja. Iz istega OPS lahko predlaga samo enega člana. Izvršni odbor ima naslednje pristojnosti: 27. a člen (pristojnosti Izvršnega odbora PSS) - izvaja aktivnosti za uresničevanje ciljev PSS iz tega Statuta, programskih usmeritev in programa dela PSS; - pripravlja delovna gradiva, uresničuje ter izvaja odločitve in sklepe, ki jih sprejemajo kongres, izredni kongres, skupščina, izredna skupščina in Svet PSS; - organizira in usklajuje delo organov PSS in njihovih delovnih teles; - organizira in vodi finančno, administrativno in materialno poslovanje PSS; - spremlja in ocenjuje izvajanje socialnih sporazumov, kolektivnih pogodb, zakonov, drugih pravnih aktov in pogodb med PSS in delodajalcem; - podaja mnenja in soglasja na Akte delodajalca, ki urejajo delovno pravni status zaposlenih v Policiji in MNZ in drugih državnih organih v katerih ima PSS reprezentativnost;

15 - sprejema stališča do predpisov in drugih aktov, ki zadevajo interese članov PSS; - spremlja varnost osebnostne in delovne nedotakljivosti sindikalnih zaupnikov; - spremlja in usmerja delovanje OPS; - predlaga začetek postopka pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije; - odloča o pravni pomoči članom PSS; - odloča o solidarnostni pomoči članom PSS; - voli oziroma imenuje in razrešuje člane IO, ki nimajo glasovalne pravice; - izvede postopke za ustanovitev delovne in poslovne organiziranosti PSS v skladu z odločitvami pristojnih organov PSS; - skrbi za usklajenost sindikalnega delovanja s Statutom PSS; - vodi in upravlja evidenco članstva; - upravlja s spletno stranjo, digitalnimi mediji, izdaja publikacije, glasila in drugo gradivo PSS; - skrbi za obveščanje članstva in javnosti; - izvaja druge naloge v skladu s Statutom in drugimi akti PSS. Delo Izvršnega odbora vodi predsednik PSS, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik PSS oz. član IO PSS, ki ga za to pooblasti predsednik. Predsednik, podpredsednik, sekretar in člani izvršnega odbora PSS so pooblaščeni predstavniki PSS za stike s predstojnikom MNZ in Policije, ter vodji organizacijskih enot v MNZ in Policiji na ravni delovanja OPS in sindikalnih skupin. NADZORNI ODBOR 28. člen (sestava Nadzornega odbora) Nadzorni odbor PSS sestavljajo trije člani. Predsednika Nadzornega odbora izvolijo člani iz svoje sestave. Prvo sejo nadzornega odbora PSS skliče predsednik PSS. Član Nadzornega odbora ne more biti istočasno član Izvršnega odbora ali Sveta PSS. Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti: 28. a člen (pristojnosti Nadzornega odbora) - nadzira finančno in materialno poslovanje PSS; - nadzira namensko porabo finančnih sredstev PSS in namensko uporabo materialnih sredstev, ki so dodeljena posameznim OPS; - da o ugotovitvah seznanja organe PSS in predlaga rešitve; - pripravi pisno letno poročilo o finančnem poslovanju pred obravnavo finančnega poročila za preteklo leto. Nadzorni odbor mora z ugotovitvami nadzora nad finančno materialnim poslovanjem seznaniti Izvršni odbor PSS najmanj 14 dni pred obravnavo poročila Nadzornega odbora na Svetu PSS.

16 STATUTARNA KOMISIJA 29. člen (sestava Statutarne komisije) Statutarno komisijo PSS sestavlja pet članov. Predsednika Statutarne komisije izvolijo člani iz svoje sestave. Prvo sejo statutarne komisije PSS skliče predsednik PSS. Statutarna komisija ima naslednje pristojnosti: 29. a člen (pristojnosti statutarne komisije) - razlaga določbe Statuta PSS in skrbi za usklajenost sindikalnega delovanja s Statutom PSS; - oblikuje predloge sprememb in dopolnitev Statuta PSS; - oblikuje predloge sprememb in dopolnitev drugih aktov PSS; - obvezno poda mnenje v statutarnih sporih med organi in organizacijskimi oblikami PSS, ter sporih, ki so povezani z dejavnostjo sindikata; - pred obravnavo obvezno poda mnenje na predloge sprememb ali dopolnitev Statuta PSS; - letno poda poročilo o svojem delu kongresu oz. skupščini PSS. VIII. MANDAT 30. člen (mandat) Mandat v PSS je posebno pooblastilo voljenega ali imenovanega posameznika, da zastopa člane PSS v mejah s statutom določenih pristojnosti. V PSS imajo mandat iz prvega odstavka tega člena predsednik in podpredsednik, sekretar, člani Izvršnega odbora z glasovalno pravico, Nadzornega odbora in Statutarne komisije PSS. V OPS imajo mandat predsednik, podpredsednik sekretar ter člani izvršnega in nadzornega odbora OPS. 30. a člen (trajanje mandata) Mandat voljenih ali imenovanih nosilcev funkcij in organov PSS iz prejšnjega člena traja štiri leta oziroma do izvolitve drugih nosilcev funkcij organov, z možnostjo ponavljanja. 31. člen (pristojnost in odgovornost nosilcev funkcij v času mandata) Nosilec funkcije je za svoje delo odgovoren organu, ki ga voli oziroma imenuje. Predsednik PSS je osebno odgovoren za delovanje sindikata in za uresničevanje sprejetih usmeritev, stališč in sklepov kongresa in izrednega kongresa PSS, skupščine in izredne skupščine PSS ter Sveta PSS in IO PSS. Predsednik PSS predstavlja Policijski sindikat Slovenije v

17 javnosti. Svoja pooblastila lahko izjemoma in za konkreten primer prenese na koga drugega in o tem obvesti Svet PSS. Podpredsednik PSS nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti in skrbi za koordinacijo dela Izvršnega odbora PSS in izvaja tiste naloge, za katere ga pooblasti predsednik PSS. Sekretar PSS skrbi za kontinuiteto delovanja organizacije. Odgovoren je za pravočasnost delovanja organov PSS, za njihovo povezavo z OPS, za tekoče in usklajeno delovanje sedeža PSS ter za organizacijo strokovne in tehnične dejavnosti organov PSS. 32. člen O poklicnem opravljanju funkcij v organih PSS, financiranih iz sredstev PSS, odloča Svet PSS. IX. FINANCIRANJE IN FINANČNO POSLOVANJE 34. člen (financiranje in finančno poslovanje) PSS financira svojo dejavnost po načelu samo-financiranja, s članarino in drugimi prihodki. Podrobnejša določila o plačevanju, zbiranju, delitvi in porabi sredstev se opredelijo s Pravilnikom o financiranju in finančnem poslovanju PSS. PSS in OPS enkrat letno preko svojih organov poskrbita za seznanitev članov s finančnim poslovanjem. 35. člen (članarina) Višina članarine, ki jo član PSS namenja financiranju organizacije v državi, je enotna in jo določi kongres, izredni kongres, skupščina ali izredna skupščina PSS ter je skupna last članov, organiziranih v PSS. Posamezni OPS lahko na podlagi dodatno sprejetega programa določi lastno članarino in z njo samostojno razpolaga. Delovanje PSS je javno. X. OBVEŠČANJE 36. člen (obveščanje) Predsednik PSS je odgovoren za obveščanje članov in javnosti o aktivnostih PSS. Za neposredno izvajanje obveščanja lahko predsednik PSS pooblasti drugega člana. Organi PSS in OPS so dolžni obveščati člane o svojem delu.

18 XI. PRIZNANJA, ODLIČJA IN NAGRADE 37. člen (priznanja, odličja in nagrade) Organi PSS podeljujejo priznanja, odličja in nagrade posameznikom in organizacijam. Vrsta, oblika, pogoji in način podeljevanja se določijo s pravilnikom. XII. PRAVNA OSEBA 38. člen PSS je pravna oseba in samostojni nosilec pravic in obveznosti po tem Statutu. Pravne osebe so tudi OPS. Pravne osebe so lahko tudi druge oblike organiziranosti v PSS. Pravna oseba ima svoj žig in transakcijski račun. PSS preneha delovati: XIII. PRENEHANJE DELOVANJA PSS 39. člen - po zakonu oz. z odločbo pristojnega državnega organa; - na podlagi sklepa kongresa, sprejetega z dvotretjinsko večino. 40. člen (delitev premoženja ob prenehanju delovanja sindikata) S poravnavo vseh obveznosti se premoženje PSS prenese na OPS, proporcionalno glede na število članstva, na dan prenehanja delovanja. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. O sklepu kongresa iz 39. člena tega Statuta mora pooblaščeni predstavnik PSS v 30 dneh pisno obvestiti upravni organ, ki je PSS registriral. PSS mora k sklepu predložiti poročilo o sredstvih sindikata iz katerega je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti, višina javnih sredstev ter njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja sindikata na OPS. XI. EVIDENCE PSS 41. člen PSS vodi za svoje potrebe evidenco članov.

19 Evidenca članov zajema naslednje podatke: - osebno ime; - enotno matično številko; - davčno številko; - naslov prebivališča (stalno/začasno); - kontaktne podatke; - podatke o zaposlitvi; - članstvo v OPS in sindikalni skupini. OPS so dolžni PSS sproti sporočati spremembe, ki so pomembne za tekoče vodenje evidence članstva. PSS lahko osebne podatke članov uporablja samo za potrebe delovanja PSS. XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 42. člen Vse oblike organiziranosti in delovanja PSS sprejmejo in uskladijo svoja pravila o organiziranosti v šestih mesecih po sprejemu Statuta PSS oziroma po sprejemu njegovih sprememb. Vsi akti izdani na podlagi Statuta PSS, sprejetega dne , se uporabljajo do sprejema novih aktov. Sprejem novih aktov mora biti izveden v roku dvanajstih mesecev od sprejema sprememb in dopolnitev Statuta PSS. 43. člen Vse oblike organiziranosti in delovanja PSS sprejmejo in uskladijo svoja pravila o organiziranosti v dvanajstih mesecih po sprejemu sprememb in dopolnitev Statuta PSS, z dne Spremembe in dopolnitve Statuta PSS začnejo veljati na dan sprejema. Sprejeli člani 4. kongresa Policijskega sindikata Slovenije. Moravske Toplice, 8. maj 2007 Dopolnitve sprejete na 5. Kongresu v Kranjski gori, dne ; Spremembe in dopolnitve sprejete na Izredni Skupščini, dne ; Spremembe in dopolnitve sprejete na 1. redni Skupščini, dne ; Spremembe in dopolnitve sprejete na 6. Kongresu, dne

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Frklje na ustanovni seji dne 22. 6. 2016, sprejela statut

Prikaži več

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup -, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skupščini Shukokai Zveze Slovenije dne 16.11.2013 bil sprejet

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Statut Surf zveza Slovenije.docx

Statut Surf zveza Slovenije.docx Na podlagi 9. člena Zakona o društvih - ZDru-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je izredna skupščina sprejela na seji dne 9.4.2014 S T A T U T SURF ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne 3. 11. 1997 sklepala o uskladitvi temeljnega akta drustva z zakonom in

Prikaži več

Na podlagi 9

Na podlagi 9 V skladu s 4. in 9. členom Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/2011), je ustanovni občni zbor društva Proteus, okoljsko gibanje Bela krajina, dne 12.2.2015 sprejel naslednja PRAVILA društva

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

- Osnutek pripravil Borut Peršolja, dne 26

- Osnutek pripravil Borut Peršolja, dne 26 Na podlagi 1. vrstice 47. člena Statuta PZS in na predlog Zbora načelnikov mladinskih odsekov z dne 29. novembra 1997 je Upravni odbor Planinske zveze Slovenije na 19. redni seji dne 27. februarja 1998

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne ) je skupščina sprejela na seji dne : S T A T

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne ) je skupščina sprejela na seji dne : S T A T Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je skupščina sprejela na seji dne 29.3.2017: S T A T U T SURF IN SUP ZVEZA SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška 149 1000 LJUBLJANA International ski instructors Association ISIA MEDNARODNA ZVEZA

Prikaži več

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne 19. 3. 2014 pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS na

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju

Prikaži več

Ustanavljanje MSLS

Ustanavljanje MSLS Ustanavljanje MSLS Ustanavljanje mladinskega sveta lokalne skupnosti Avtorica: Petra Miklaužič Oblikovanje: VIKRA, Petra Vidonja s.p. Izdal in založil: Mladinski svet Slovenije Nosilec avtorskih pravic:

Prikaži več

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 uradno prečiščeno besedilo) je bila na 31. seji Skupščine

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 30

Na podlagi 30 Na podlagi 30. člena in v skladu s 45. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 ZPDZC in 127/2006 ZJZP) ter na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina

Prikaži več

Statut Obrtne zbornice Slovenije

Statut Obrtne zbornice Slovenije OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA GROSUPLJE STATUT OBMOČNE OBRTNO - PODJETNIŠKE ZBORNICE GROSUPLJE 23.1.2014 Na podlagi 3. odstavka 38. člena Obrtnega zakona (Ur.l. RS, št. 50/1994, 36/2000-ZPDZC, 61/2000,

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\))

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\)) GRAND HOTEL UNION d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA Na podlagi Statuta delniške družbe s k l i c u j e m 21. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v torek, 10.01.2012, ob 14.00

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina  - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Statut Zdravniške zbornice Slovenije Statut Zdravniške zbornice Slovenije neuradno prečiščeno besedilo Na podlagi 73. člena Zakona o zdravniški službi

Statut Zdravniške zbornice Slovenije Statut Zdravniške zbornice Slovenije neuradno prečiščeno besedilo Na podlagi 73. člena Zakona o zdravniški službi Statut Zdravniške zbornice Slovenije Statut Zdravniške zbornice Slovenije neuradno prečiščeno besedilo Na podlagi 73. člena Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-UPB3, Uradni list št. 72, 11. 7. 2006) je skupščina

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Prostovoljno gasilsko drustvo DORNBERK Vodnikova ulica 15a 5294 Dornberk tel. (05) Na podlagi 12. in 13. clena v zvezi s 4., 9. in 56. cleno

Prostovoljno gasilsko drustvo DORNBERK Vodnikova ulica 15a 5294 Dornberk tel. (05) Na podlagi 12. in 13. clena v zvezi s 4., 9. in 56. cleno Prostovoljno gasilsko drustvo DORNBERK Vodnikova ulica 15a 5294 Dornberk tel. (05) 30-18-430 Na podlagi 12. in 13. clena v zvezi s 4., 9. in 56. clenom Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 64/11 - uradno

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji,

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 1000 Ljubljana E: ssmf@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7810 Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, dne 6. novembra 2017, na podlagi Pravilnika o organizaciji

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 13. 11. 2018 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 13. 11.

Prikaži več

Na podlagi Zakona o društvih (Ur

Na podlagi Zakona o društvih (Ur Na podlagi Zakona o društvih (Ur. list RS, Št. 64/11) in Statuta Planinske zveze Slovenije, sprejetega 14. 4. 2012, je Planinsko društvo Dobrna na občnem zboru dne 15.2.2014 sprejelo spremembe in dopolnitve

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, ki

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15

Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO) je Občinski svet Občine Hodoš na svoji 13.

Prikaži več

SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA, v petek, , bo ob 9. uri devetnajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., v veliki dvorani Hote

SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA, v petek, , bo ob 9. uri devetnajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., v veliki dvorani Hote SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA, v petek, 5.7.2013, bo ob 9. uri devetnajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., v veliki dvorani Hotela Paka, Rudarska ul. 1, Velenje. Dnevni red zasedanja

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne

Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne 09.02.2011, vključno s spremembami, ki jih je sprejela

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Izhodišča Slovenskega državnega holdinga, d. d., za glasovanje na skupščinah družb v letu marec 2019

Izhodišča Slovenskega državnega holdinga, d. d., za glasovanje na skupščinah družb v letu marec 2019 Izhodišča Slovenskega državnega holdinga, d. d., za glasovanje na skupščinah družb v letu 2019 21. marec 2019 Skupščine družb so pomemben korporativni dogodek za izvrševanje pravic delničarja/družbenika.

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 15. redni seji, dne 29.05.2008, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), St

I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), St I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), Statutom DARS d. d., sprejetim avgusta 2018 in določili

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Sklic skupščine

Sklic skupščine Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana na podlagi svojega sklepa z dne 4.3.2019 sklicuje 29. skupščino družbe, ki bo v četrtek, dne 18.4.2019, ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana,

Prikaži več

OBČINA GORNJA RADGONA URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA Številk vilka 1/2015 Gornja Radgona, 15. oktober ober 2015 Leto: I Na podlagi 64. člena Zak

OBČINA GORNJA RADGONA URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA Številk vilka 1/2015 Gornja Radgona, 15. oktober ober 2015 Leto: I Na podlagi 64. člena Zak OBČINA GORNJA RADGONA Gornja Radgona, 15. oktober ober 2015 Leto: I Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 -

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 18 Ljubljana, četrtek 25. 3. 1999 Cena 1.120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX OBČINE ČRENŠOVCI 911. Statut

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Ur. l. RS, št. 18/08

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Microsoft Word - Ni v veljavi - Statut Občine Osilnica2

Microsoft Word - Ni v veljavi - Statut Občine Osilnica2 Neuradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Osilnica ki obsega: - Statut Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/1995) - Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 8/1999) - Spremembe

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

1-1-STATUT_Občine_GORNJA_RADGONA-s prilogo-2015

1-1-STATUT_Občine_GORNJA_RADGONA-s prilogo-2015 Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US, 40/12 ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) je Občinski svet Občine Gornja

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M ŽUPAN Številka: 032-5/2019-8 Datum: 12. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode VSEBINA: Predlog Poslovnika Občinskega sveta

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več