60-77.qxd

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "60-77.qxd"

Transkripcija

1 Tehnolo{ki napredek v naj{ir{em pomenu je pogosto povezan z razli~nimi oblikami nevarnosti in tveganj tako nami{ljenih kot dejanskih. Industrijska, komercialna in doma~a uporaba izdelkov, ki povzro~ajo elektromagnetna sevanja (EMS), pri tem ni nobena izjema. Sevanje baznih postaj Peter Gaj{ek Ljudje so zaskrbljeni, saj menijo, da izpostavljenost EMS iz razli~nih virov (visokonapetostni daljnovodi, radarji, mobilni telefoni, bazne postaje, gospodinjski aparati...) lahko predstavlja zdravstveno tveganje, {e zlasti pri otrocih (@IT 2004/5 6, str. 2004/10, str. 56). Zato izgradnja novih daljnovodov in radarjev pogosto povzro~i ob~utna nasprotovanja javnosti. V zadnjem ~asu to {e posebej velja za omre`je mobilne telefonije, saj so bazne postaje postavljene `e prakti~no v vsakem slovenskem kraju. Bazne postaje so nepogre{ljivi sestavni del omre`ja mobilnih telekomunikacij na primer omre`ja druge generacije GSM ali tretje generacije UMTS (@IT 2000/6, str. 2000/7 8, str. 2001/11, str. 63). To so tehnolo{ko kompleksne sprejemno-oddajne naprave, katerih namen je vzpostavljati kakovostno dvosmerno radijsko povezavo med mobilnim omre`jem in uporabnikovim mobilnim telefonom, hkrati pa so priklju~ene v mobilni sistem na kontrolnik baznih postaj. Oddajna mo~ baznih postaj je nizka in v najmo~nej{ih konfiguracijah dosega nekaj 10 W na sektor. V mobilnih komunikacijah je vsaka povezava med omre`jem in uporabnikom dvosmerna, zato ni razloga, da bi bile bazne postaje bistveno mo~nej{e od oddajnih mo~i mobilnih telefonov, ki dosegajo do 2 W oddajne mo~i. Vsaka bazna postaja s signalom pokriva dolo~eno geografsko obmo~je, ki mu pravimo tudi celica. Celice so zelo razli~nih velikosti, od nekaj 100 m 2 do in tehnika april 2008

2 ^im bli`je uporabniku se nahaja bazna postaja, tem manj{a je mo~, s katero oddajata uporabnikov mobilni telefon in njemu najbli`ja bazna postaja. nekaj 100 km 2. Celice so ve~je tam, kjer je gostota uporabnikov nizka, denimo, na ruralnih obmo~jih, manj{e pa tam, kjer je gostota uporabnik visoka, denimo, v mestih. Bazna postaja tako kot mobilni telefon stalno prilagaja oddajno mo~, tako da med zvezo oddaja {e z ravno dovolj visoko mo~jo, da pri tem ohranja kakovostno povezavo. Danes v Sloveniji deluje skoraj 3000 baznih postaj treh mobilnih operaterjev. Najve~, ve~ kot 350, jih je v Ljubljani, kjer so bazne postaje name{~ene najgosteje. ^im bli`je uporabniku se nahaja bazna postaja, tem manj{a je mo~, s katero oddajata uporabnikov mobilni telefon in njemu najbli`ja bazna postaja. Bazne postaje lahko zmanj{ajo mo~ tudi do desettiso~krat. V obse`ni raziskavi med uporabniki mobilnih telefonov na [vedskem so ugotovili, da mobilni telefoni v povpre~ju v ve~jih mestih oddajajo z 0,1 W (gostej{a postavitev baznih postaj), medtem ko v ruralnih obmo~jih oddajajo skoraj desetkrat mo~neje (bazne postaje so na ve~jih razdaljah). Gostej{e omre`je baznih postaj tako omogo~a manj skupne oddane mo~i ter manj sevanja mobilnih telefonov. KOLIKO SEVAJO BAZNE POSTAJE Elektromagnetna sevanja (EMS) sistema mobilne telefonije so precej ni`ja od mejnih vrednosti, ki jih priporo~a Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP). Omenjena enotna ocena je posledica vrste meritev, ki so jih izvedli v Avstriji, Nem~iji, Veliki Britaniji, [vici, ZDA, Kanadi in Sloveniji. V vseh dr`avah veljajo za visokofrekven~na EMS mednarodne priznane mejne vrednosti ICNIRP. Priporo~ata jih tudi Svetovna zdravstvena organizacija in EU. Mejna vrednost gostote pretoka mo~i za tretjo generacijo mobilne telefonije UMTS je 10 W/m 2, za GSM (1800 MHz) 9 W/m 2 in za GSM (900 MHz) 4,5 W/m 2. V Sloveniji pa veljajo {e 10-krat stro`je mejne vrednosti za obmo~ja, na katerih se zahteva pove~ano varstvo pred EMS. Izmerjene vrednosti v okolici {tevilnih baznih postaj v Nem~iji dosegajo tudi po aktiviranju novega omre`ja UMTS od stotinke do tiso~inke z zakonom dopustnih mejnih vrednosti. Na ve~ kot sto merilnih mestih so izvajalci meritev izmerili minimalne sevalne obremenitve. Celo najvi{ja izmerjena vrednost je dosegla le 1,3 % mejne vrednosti. Ve~ina izmerjenih vrednosti je bila ni`ja od 0,1 % mejne vredno- april in tehnika 61

3 Postavitev avtomatske merilne postaje na terenu v bli`ini baznih postaj mobilne telefonije. Omenjeni avtomatski merilni sistem omogo~a dobro informiranje zainteresirane javnosti o trajni obremenjenosti naravnega in `ivljenjskega okolja z elektromagnetnimi sevanji v njihovem okolju. V ZDA so merili sevalne obremenitve okrog baznih postaj mobilne telefonije (oddajna mo~ 60 W), name{~enih na stolpih, visokih od 20 do 40 m. Najve~ja gostota pretoka mo~i na tleh je bila 0,002 mw/cm 2, svoj maksimum pa je dosegla na razdalji m od vzno`ja stolpov. Znotraj obmo~ja 100 m od vzno`ja stolpov je bila povpre~na sevalna obremenitev manj{a od 0,001 mw/cm 2. Te najve~je sevalne obremenitve pa {e vedno predstavljajo manj kot 1 % mejnih vrednosti glede na dovoljene mejne vrednosti uveljavljenih mednarodnih smernic ICNIRP. Jakost polja znotraj stavbe je 3- do 20-krat ni`ja od zunanje. V Kanadi so merili sevalne obremenitve v petih {olah, od katerih so imele tri na strehah ali v neposredni okolici bazne postaje. Izmerjene vrednosti EMS v vseh {olah so bile precej ni`je od vrednosti, dolo~enih z mednarodnimi smernicami ICNIRP. Znotraj obmo~ja 200 m od antene se jakost polja spreminja in nara{~a. Na oddaljenosti ve~ kot 200 m od mesta antene jakost polja ne nara{~a s pove~evanjem vi{ine. sti. Vrsta meritev je poleg tega pokazala tudi, da drugi viri, kot npr. TV in radijski oddajniki, pogosto precej bolj sevajo kot bazne postaje. Precej ni`je vrednosti od mejnih ka`ejo tudi meritve v [vici. Te ugotovitve prav tako veljajo za t. i. ob~utljive kraje, za katere so v tej dr`avi postavljene 10-krat ni`je mejne vrednosti od evropskih. V Veliki Britaniji so skoraj vse izmerjene vrednosti emisij v okolici baznih postaj dosegle manj kot 1 % mednarodno veljavne mejne vrednosti ICNIRP. V Avstriji so ve~ let potekale meritve v okolici otro{kih vrtcev, {ol, bolni{nic in domov za ostarele. Najvi{ja izmerjena vrednost v frekven~nem obmo~ju GSM (900 MHz) je bila le 0,00125 W/m 2 ali 3600-krat manj od zakonsko dolo~ene mejne vrednosti. V poro- ~ilu so avtorji zapisali:»da so izmerjene vrednosti toliko ni`je od veljavnih mejnih vrednosti, nikakor ne pomeni, da so mejne vrednosti postavljene previsoko. Le-te so namre~ dolo~ene po preverljivih znanstvenih merilih ter upo{tevajo celo 50-kratni varnostni faktor.«izku[nje V SLOVENIJI Meritve, ki so jih v okolici baznih postaj doslej izvedle poobla{~ene ustanove v Sloveniji, ka`ejo, da obremenitev naravnega in `ivljenjskega okolja z elektromagnetnimi sevanji ne presega zelo strogih mejnih vrednosti, ki jih dolo~a uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in `ivljenjskem okolju za obmo~ja s pove~anim varstvom pred EMS. Povpre~na izpostavljenost ljudi sevanjem baznih postaj v Sloveniji je v povpre~ju ve~ kot stokrat manj{a od predpisanih mejnih vrednosti. V okviru projekta Forum EMS je bila organizirana tudi posebna merilna kampanja, ki zainteresiranim ob~inam omogo~a brezpla~en najem merilnega sistema, ob~anom pa nudi informacijo o trajni (24-urni) obremenjenosti njihovega okolja z elektromagnetnimi sevanji zaradi baznih postaj mobilne telefonije ter drugih visokofrekven~nih virov elektromagnetnih sevanj (radijski in TV oddajniki...). V omenjeno merilno kampanjo, ki seveda {e poteka, se je doslej vklju~ilo `e in tehnika april 2008

4 Rezultati merilne kampanje Poseben avtomatizirani merilni sistem v enakomernih ~asovnih presledkih samodejno po{ilja podatke o izmerjeni vrednosti elektri~nega polja (V/m) prek omre`ja na stre`nik. Posebna programska oprema omogo~a prikaz 24-urnega in tedenskega poteka ravni sevalnih obremenitev. Izmerjene vrednosti se so~asno primerjajo z zakonsko dolo~enimi mejnimi vrednostmi glede na uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in `ivljenjskem okolju UL RS 70/96. Merilna naprava ima robustno konstrukcijo in jo lahko postavimo skoraj povsod, saj se samodejno napaja s pomo~jo son~ne energije. Primerna je za meritve EMS v prostorih in na prostem. Rezultati merilne kampanje so pokazali, da so izmerjene vrednosti precej pod mejnimi vrednostmi, ki veljajo v na{i dr`avi. Glavni zaklju~ki merilne kampanje po slovenskih ob- ~inah so: Bazne postaje na izbranih lokacijah merilne kampanje v skoraj 60 ob~inah ne predstavljajo pomembnega vira elektromagnetnega sevanja, ki bi glede na dolo~ila uredbe o EMS (UL RS 70/96) ~ezmerno obremenjevale naravno in `ivljenjsko okolje. Sevalne obremenitve zaradi baznih postaj na vseh izbranih lokacijah v slovenskih ob~inah so zelo nizke in v povpre~ju ne presegajo 1 % zakonsko dolo~ene mejne vrednosti za I. obmo~je varstva pred sevanji. Najve~je sevalne obremenitve, ki smo jih lahko izmerili v okolici baznih postaj na ~loveku dostopnih lokacijah, ne presegajo 10 % zakonsko dolo~ene mejne vrednosti za I. obmo~je varstva pred sevanji. 24-urna ali tedenska nihanja sevalnih obremenitev zaradi dinamike v prometu v nekaterih primerih lahko precej vplivajo na sevalne obremenitve. Sevalne obremenitve nimajo neposredne povezave z oddaljenostjo merilnega mesta od bazne postaje. Odvisne so predvsem od usmerjenosti ter vi{ine antene nad tlemi, dovedene mo~i in {tevila aktivnih kanalov, mehanskega nagiba antene, dobitka (tipa) ter sevalnega diagrama antene. Sevalne obremenitve zaradi baznih postaj so veliko ni`je od tistih zaradi mobilnega telefona (jakost sevanja telefona dose`e do 80 % mejne vrednosti) ali drugih radiodifuznih oddajnikov ter so primerljive s povpre~no onesna`enostjo urbanega okolja z elektromagnetnimi sevanji. Meritve EMS, ki so bile izvedene zaradi bazne postaje v ob~ini Novo mesto, ka`ejo, da je elektri~na poljska jakost v povpre~ju 100-krat ni`ja od dopustne mejne vrednosti, ki glede na uredbo (UL RS 70/96) velja za obmo~ja s pove~anim varstvom pred EMS. Vidna so tudi dnevnono~na nihanja v jakosti signala. pribli`no 60 ob~in iz razli~nih regij Slovenije. Z njeno pomo~jo imajo ob~ani mo`nost vpogleda v dejanske vrednosti sevalnih obremenitev zaradi baznih postaj, ki so jim trajno izpostavljeni v svojem okolju. Podatki so prikazani na spletni strani projekta Forum EMS ( kampanja) in na spletni strani gostujo~e ob- ~ine. Lokacije za postavitev merilne postaje se izberejo v sodelovanju z ob~ino; ta lahko predlaga ve~ lokacij, ki se nato preverijo s tehni~nega stali{~a. Glavni pogoj za postavitev merilne postaje je ob~utljivost merilnega sistema, ki potrebuje za prikaz dovolj april in tehnika 63

5 mo~an signal bazne postaje. Nekatere ob~ine zaprosijo tudi krajane, naj podajo svoje predloge za namestitev merilnega sistema. Omenjeni sistem omogo~a dobro informiranje zainteresirane javnosti o trajni obremenjenosti naravnega in `ivljenjskega okolja z elektromagnetnimi sevanji v njihovem okolju. Trajno zajemanje podatkov, njihov prikaz na spletu in strokovno razlaganje rezultatov ka`ejo, da je omenjeno orodje primeren na~in prikaza obremenjenosti okolja z elektromagnetnimi sevanji, ki so za ~loveka nevidna. V primerjavi s kampanjo iz let 2005 in 2006 je zanimanje ob~inskih vodstev za izvajanje meritev ostalo na isti ravni, hkrati pa je opaziti, da v javnosti ni ve~ takega strahu in odpora proti baznim postajam, kot je bil v ~asu, ko smo z merilno kampanjo {ele za~enjali. Posebna odlika te kampanje je mo`nost, da prizadeti ob~ani dejansko prek ob~ine izrazijo svoj predlog o namestitvi merilnega sistema tudi v njihovem bivalnem okolju ter s tem trajen vpogled v njihovo dejansko sevalno obremenitev. Glede na to, da javnost sprejema merilno kampanjo z naklonjenostjo, vsekakor velja z njo nadaljevati tudi v prihodnje, saj je to eden od na~inov ozave{~anja javnosti o dejstvih mobilne telefonije ter obenem odpravljanja nesporazumov in nenazadnje tudi strahu pred neznanim. Mednarodna komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji vse o merilni kampanji Foruma EMS ius.info/baze/regi/f/l96eebhh.htm Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in `ivljenjskem okolju sevanj_/vpliv_elektromagnetnih_sevanj_.html Vpliv EMS na zdravje ljudi mid.gov.si/mid/mid.nsf/v/k7cf37db1080d938cc1256e16003 F6B4F/$file/Forum%20_EMS_zlozenka.pdf informativna bro{ura MOBILNA TELEFONIJA IN ZDRAVJE 20in%20odgovori/ Agencija RS za okolje; Sevanja vpra{anja in odgovori in tehnika april 2008

MB_Studenci

MB_Studenci RAZISKOVALNI PROJEKT TRAJNE MERITVE ELEKTROMAGNETNIH SEVANJ V SLOVENSKIH OBČINAH Mestna občina Maribor (Mestna četrt Studenci) 13.12. - 15.12. 2009 MERILNA KAMPANJA OBČINA MARIBOR (MČ STUDENCI) stran 2

Prikaži več

M-Tel

M-Tel Poročilo o meritvah / Test report Št. / No. 16-159-M-Tel Datum / Date 16.03.2016 Zadeva / Subject Pooblastilo / Authorization Meritve visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj (EMS) Ministrstvo za okolje

Prikaži več

Microsoft Word - meritve-portal1.doc

Microsoft Word - meritve-portal1.doc MERITVE ONESNAŽENOSTI ZRAKA V KOPRU IN IZOLI OD JULIJA DO SEPTEMBRA 2002 Povzetek Avtomatska mobilna ekološka-meteorološka postaja je bila postavljena v Izoli in Kopru, na treh razlinih tipih lokacij od

Prikaži več

Poročilo o izpolnjevanju obveznosti za 900 MHz pas in nad 1 GHz ter pokritost s storitvami mobilnih tehnologij v začetku leta 2019 Ljubljana, julij 20

Poročilo o izpolnjevanju obveznosti za 900 MHz pas in nad 1 GHz ter pokritost s storitvami mobilnih tehnologij v začetku leta 2019 Ljubljana, julij 20 Poročilo o izpolnjevanju obveznosti za 900 MHz pas in nad 1 GHz ter pokritost s storitvami mobilnih tehnologij v začetku leta 2019 Ljubljana, julij 2019 Predmetno poročilo je informativne narave. Vsebuje

Prikaži več

Uradni list RS - 12(71)/2005, Mednarodne pogodbe

Uradni list RS - 12(71)/2005, Mednarodne pogodbe PRILOGA 3 Osnovne značilnosti, ki se sporočajo za usklajevanje 1. Zgradba podatkovne zbirke Podatkovno zbirko sestavljajo zapisi, ločeni po znakovnih parih "pomik na začetek vrstice pomik v novo vrstico"

Prikaži več

CIRED ŠK-2-07 Valic_referat_distribucija

CIRED ŠK-2-07 Valic_referat_distribucija ELEKTROMAGNETNA SEVANJA NA DELOVNEM MESTU V DISTRIBUCIJSKIH PODJETJIH BLAŽ VALIČ blaz.valic@inis.si VESNA OMAN Elektro Ljubljana vesna.oman@elektro-ljubljana.si VILI KORITNIK Elektro Celje vili.koritnik@elektro-celje.si

Prikaži več

Microsoft Word - CENIK_OZ _2_.doc

Microsoft Word - CENIK_OZ _2_.doc RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, LJUBLJANA OE ODDAJNIKI IN ZVEZE C E N I K STORITEV OE ODDAJNIKI IN ZVEZE LJUBLJANA, 01.06.2010 VSEBINA 1. UVOD 2. OPIS STORITEV 3. CENIK KOMPLETNIH STORITEV 4. CENIK

Prikaži več

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM Delovanje Evropske agencije za varnost hrane in krme v Sloveniji Ada Hočevar Grom, Urška Blaznik Svetovni dan hrane, Nacionalni posvet o varnosti živil, Ljubljana 7. april 2015 SVETOVALNI FORUM EFSA (Po)svetovalni

Prikaži več

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B.

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. ZASEBNI NEPROFITNI RADIJSKI PROGRAM Pokritost Poglavitne značilnosti Javni servis nacionalna S svojimi programi zagotavlja

Prikaži več

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA PODATKI VLADNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV MED ZAHTEVAMI PO JAVNI DOSTOPNOSTI IN VAROVANJEM V ZAPRTIH SISTEMIH mag. Samo Maček, mag. Franci Mulec, mag. Franc Močilar UVOD Razvrščanje dokumentov: odprta družba,

Prikaži več

RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA

RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, LJUBLJANA OE ODDAJNIKI IN ZVEZE C E N I K STORITEV OE ODDAJNIKI IN ZVEZE LJUBLJANA, 01. 03. 2019 VSEBINA 1. UVOD 2. OPIS STORITEV 3. CENIK KOMPLETNIH STORITEV 4.

Prikaži več

POTENCIALNE NEVARNOSTI NEIONIZIRNIH ELEKTROMAGNETNIH SEVANJ Potential dangers of non-ionised electro-magnetic radiation Ladislav Mikola*, Bojan Gergič

POTENCIALNE NEVARNOSTI NEIONIZIRNIH ELEKTROMAGNETNIH SEVANJ Potential dangers of non-ionised electro-magnetic radiation Ladislav Mikola*, Bojan Gergič POTENCIALNE NEVARNOSTI NEIONIZIRNIH ELEKTROMAGNETNIH SEVANJ Potential dangers of non-ionised electro-magnetic radiation Ladislav Mikola*, Bojan Gergič**, Darko Hercog***, Marko Podberšič****, Vojko Matko*****,

Prikaži več

Microsoft Word - Varnostna navodila - ucilo2.doc

Microsoft Word - Varnostna navodila - ucilo2.doc www.ps-log.si PS, d.o.o., Logatec Kalce 38b 1370 Logatec Asinhronski motor s frekvennim regulatorjem SKLOP: Elektromotorni pogoni, regulatorji, merilniki Navodila za varno delo Logatec, november 2007 KAZALO

Prikaži več

English

English Copyright 2009Huawei Technologies Co., Ltd. Vse pravice pridržane Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati ali posredovati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način brez predhodnega pisnega

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na verzija-novinarsko poro\350ilo za leto 2010_ )

(Microsoft Word - Kon\350na verzija-novinarsko poro\350ilo za leto 2010_ ) KAZALO VSEBINE 1. GOSPODARNO RAVNANJE Z ODPADKI 2. KJE ZBIRAMO ODPADKE? 3. POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE PODJETJA SAUBERMACHER-KOMUNALA 4. DRUŽBENA ODGOVORNOST 5. ODPADKI, ZBRANI V LETU 2010 6. ANALIZA

Prikaži več

ujma_ xp

ujma_ xp 398 IZKU[NJE S SVETOVNIM SPLETOM PO POTRESIH LETA 1998 Experiences with the WWW after the 1998 Earthquakes Bojan Uran* UDK 681.324:55.34(497.4) Povzetek Po potresih leta 1998 sem preu~il zna~ilnosti dostopov

Prikaži več

Priloga_04.indd

Priloga_04.indd 1 Sistem distribucije zemeljskega plina Pri teh sistemih obiajno varevalnega potenciala ni - eventualnih netesnosti in pušanja plina že iz varnostnih razlogov ne sme biti. V sistemu se varevalni potencial

Prikaži več

vestnik 77_1.qxd

vestnik 77_1.qxd Geografski vestnik 77-1, 2005, 79 88 Razgledi RAZGLEDI SPREMINJANJE PODNEBJA TER ^LOVEKOVO ZDRAVJE IN PO^UTJE AVTORICA Naziv: mag., univerzitetna diplomirana meteorologinja Naslov: Oddelek za klimatologijo,

Prikaži več

naslov 73_1.qxd

naslov 73_1.qxd Geografski vestnik 73-1, 2001, 73 87 Metode METODE METODA IZDELAVE RAZVOJNEGA PROGRAMA AVTOR Lojze Gosar Naziv: dr., univerzitetni diplomirani geograf Naslov: Pod gradom 21, Lukovica pri Brezovici, SI

Prikaži več

Base NET.cdr

Base NET.cdr Rešitev fiksnega radijskega odčitavanja Delovanje BaseNet je način odčitavanja porabe vode, toplote, elektrike, plina in delilnikov toplote v fiksnem radijskem omrežju. Merilnike v Sensus Base sistemu

Prikaži več

ELEKTRIČNA IN MAGNETNA POLJA VISOKONAPETOSTNI DALJNOVODI

ELEKTRIČNA IN MAGNETNA POLJA VISOKONAPETOSTNI DALJNOVODI ELEKTRIČNA IN MAGNETNA POLJA Slovarček Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/1996) je dokument, ki ureja dopustne obremenitve okolja in prebivalstva na človeku dostopnih

Prikaži več

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ Border Memorial: Frontera de los Muertos, avtor John Craig Freeman, javno umetniško delo obogatene resničnosti,

Prikaži več

IKT-ovitek-publikacije.cdr

IKT-ovitek-publikacije.cdr NEKATERI KAZALNIKI IKT ZA PODPORO STRATEGIJI i2010 1 Uvodna beseda Evropska komisija je sprejela 1. junija 2005 strategijo i2010 z namenom podpreti cilje prenovljene lizbonske strategije. Predstavlja strate{ki

Prikaži več

10. Meritev šumnega števila ojačevalnika Vsako radijsko zvezo načrtujemo za zahtevano razmerje signal/šum. Šum ima vsaj dva izvora: naravni šum T A, k

10. Meritev šumnega števila ojačevalnika Vsako radijsko zvezo načrtujemo za zahtevano razmerje signal/šum. Šum ima vsaj dva izvora: naravni šum T A, k 10. Meritev šumnega števila ojačevalnika Vsako radijsko zvezo načrtujemo za zahtevano razmerje signal/šum. Šum ima vsaj dva izvora: naravni šum T A, ki ga sprejme antena in dodatni šum T S radijskega sprejemnika.

Prikaži več

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc ENERGETSKA IZKAZNICA KAKO SE NANJO PRIPRAVIMO Izkaznica na podlagi izmerjene rabe energije Energetske izkaznice za javne stavbe bodo predvidoma temeljile na izmerjeni rabi energije za delovanje stavbe.

Prikaži več

Otroci v mestu.brosura

Otroci v mestu.brosura OD MLADIH NOG, Z GIBANJEM DO ZDRAVJA! OD MLADIH NOG, Z GIBANJEM DO ZDRAVJA! Izdajatelj: Dru{tvo za zdravje srca in o`ilja Slovenije Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana T.: 01/234 75 50, F.: 01/234 75 54 E.:

Prikaži več

PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEP

PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEP PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEPREKINJENOST NAPAJANJA 1.1. Ciljna raven neprekinjenosti

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 S&TLabs Innovations mag. Damjan Kosec, S&T Slovenija d.d. marec 2013 S&TLabs Laboratorij za inovacije in razvoj spletnih in mobilnih informacijskih rešitev Kako boste spremenili svoj poslovni model na

Prikaži več

moski-zenske-2007-za 3-korekturo.pmd

moski-zenske-2007-za 3-korekturo.pmd DEJSTVA O @ENSKAH IN MOŠKIH V SLOVENIJI 1 Uvodna beseda V bro{uri `elimo poudariti le nekatere opaznej{e razlike in podobnosti med podatki, ki se nana{ajo na `enske, in podatki, ki se nana{ajo na mo{ke.

Prikaži več

(Microsoft Word - Dr\236avno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni za SREDNJ\205)

(Microsoft Word - Dr\236avno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni za SREDNJ\205) Državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni za SREDNJO ŠOLO 22.11.2008 možne toke Osvojene toke 1) Medicinski izraz za»prenizek sladkor v krvi«je: a) diabetes insipidus; 1 b) diabetes melius; c) hiperglikemija;

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Organizacija, letnik 41 Razprave številka 6, november-december 2008 Funkcionalno izobra`evanje turisti~nih delavcev za delo z gosti s posebnimi potreb

Organizacija, letnik 41 Razprave številka 6, november-december 2008 Funkcionalno izobra`evanje turisti~nih delavcev za delo z gosti s posebnimi potreb Funkcionalno izobra`evanje turisti~nih delavcev za delo z gosti s posebnimi potrebami Boštjan Bizjak, Margareta Ben~i~, Miro Grabar Univerza na Primorskem, Turistica, Obala 11a, 6320 Portoro`, Slovenija,

Prikaži več

Voda za zdravje in ivljenje 1. POGLAVJE ZMOTA SODOBNE MEDICINE Najve~ja tragedija sodobne medicine je po mojem mnenju predpostavka, da naj bi bila suh

Voda za zdravje in ivljenje 1. POGLAVJE ZMOTA SODOBNE MEDICINE Najve~ja tragedija sodobne medicine je po mojem mnenju predpostavka, da naj bi bila suh 1. POGLAVJE ZMOTA SODOBNE MEDICINE Najve~ja tragedija sodobne medicine je po mojem mnenju predpostavka, da naj bi bila suha usta edini znak, da telo potrebuje vodo. Slone~ na tej predpostavki, je sodobna

Prikaži več

SAR DO VAS HITREJE TAKRAT, KO VSAKA MINUTA ŠTEJE SL

SAR DO VAS HITREJE TAKRAT, KO VSAKA MINUTA ŠTEJE SL SAR DO VAS HITREJE TAKRAT, KO VSAKA MINUTA ŠTEJE SL COSPAS-SARSAT Zmogljivosti SAR v okviru sistema Galileo so vključene v mednarodni program COSPAS-SARSAT, tj. satelitski program za zaznavanje klicev

Prikaži več

Peltonova turbina ima srednji premer 120 cm, vrti pa se s 750 vrtljaji na minuto

Peltonova turbina ima srednji premer 120 cm, vrti pa se s 750 vrtljaji na minuto V reki 1 s pretokom 46 m 3 /s je koncentracija onesnažila A 66,5 g/l in onesnažila B 360 g/l. V reko 1 se izliva zelo onesnažena reka 2 s pretokom 2400 l/s in koncentracijo onesnažila A 0,32 mg/l in onesnažila

Prikaži več

Microsoft Word - STA_spremindop_Dolge_njive_2010.doc

Microsoft Word - STA_spremindop_Dolge_njive_2010.doc ŽUPAN IL SINDACO Številka: 3505-15/2009 Datum: 08.07.2010 STALIŠA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV PODANIH NA JAVNI RAZGRNITVI IN OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NARTU

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mag. Mojca Španring Trg z zemeljskim plinom v letu 2017 Strokovno srečanje»slovenski plinski trg v regiji«ljubljana, GWh Osnovni podatki za leto 2017 Poraba električne energije, zemeljskega plina in toplote

Prikaži več

elektro novice_september

elektro novice_september Beseda urednice Nas vo`nja v tretji zadovoljuje? Najprej se moramo vpra{ati, kaj ti rezultati pomenijo v okviru kratkoro~nih in dolgoro~nih ciljev podjetja. Strate{kih namer za prihodnost. Vrednot podjetja.

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

Uradni list RS - 094/2014, Uredbeni del

Uradni list RS - 094/2014, Uredbeni del Digitally signed by Petra Skodlar DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, cn=petra Skodlar, serialnumber=1236780514024 Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

Sinopsis

Sinopsis Socialno integracijski vidiki vkljuevanja otrok s posebnimi potrebami v šolo in vrtec Avtorji: Lebari Nada, Grum Kobal Darja, Kolenc Janez V izhodišu smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja:

Prikaži več

Zbirka medijskih objav OBČINA ŽIROVNICA, Število objav: 3 Tiskani mediji: 0 Splet: 1 Radijske postaje: 2 Televizijske postaje: 0 Teleteks

Zbirka medijskih objav OBČINA ŽIROVNICA, Število objav: 3 Tiskani mediji: 0 Splet: 1 Radijske postaje: 2 Televizijske postaje: 0 Teleteks Zbirka medijskih objav OBČINA ŽIROVNICA, 01. 07. 2014 Število objav: 3 Tiskani mediji: 0 Splet: 1 Radijske postaje: 2 Televizijske postaje: 0 Teletekst: 0 Spremljane teme: Leopold Pogačar Občina Žirovnica

Prikaži več

_ENG.xml

_ENG.xml -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 78881',0%,'19*50/1:;?8@A:7B87 C5D)4%&5 Vsebina 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Predstavitev 3 Smart TV 3 Galerija aplikacij

Prikaži več

_SLV.xml

_SLV.xml !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 Vsebina 7 7.1 7.2 Igre 53 Igranje igre 53 Igre za dva igralca 53 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2 2.3

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih je treba

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Državni izpitni center *M77* SPOMLADANSK ZPTN OK NAVODLA ZA OCENJEVANJE Petek, 7. junij 0 SPLOŠNA MATA C 0 M-77-- ZPTNA POLA ' ' QQ QQ ' ' Q QQ Q 0 5 0 5 C Zapisan izraz za naboj... točka zračunan naboj...

Prikaži več

Organizacija, letnik 38 Razprava {tevilka 10, december 2005 Virtualnost v praksi spletno igralništvo Massimo Manzin Casino Portoro` d.d., Obala 75/a,

Organizacija, letnik 38 Razprava {tevilka 10, december 2005 Virtualnost v praksi spletno igralništvo Massimo Manzin Casino Portoro` d.d., Obala 75/a, Virtualnost v praksi spletno igralništvo Massimo Manzin Casino Portoro` d.d., Obala 75/a, 6320 Portoro`, Slovenija, e-pošta: massimo.manzin@casino.si Z razvojem novih tehnologij, predvsem osebnih ra~unalnikov

Prikaži več

KREMEN

KREMEN ŠOLSKI CENTER CELJE TEHNOLOGIJA S KEMIJO REFERAT KREMEN ANDRAŽ SEBIČ, E-2.c Mentorica: Mihela Jug Ljubečna, april 2007 Kazalo UVOD V referatu bom predstavil kaj je kremen, za kaj se uporablja in opisal

Prikaži več

Microsoft Word - SOLARGE_building_assessment_report_sezana-elderly-house_slo.doc

Microsoft Word - SOLARGE_building_assessment_report_sezana-elderly-house_slo.doc Študija izvedljivosti solarnega sistema Doma upokojencev Sežana Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo Aškerčeva 6, Ljubljana T: 01/4771234 F: 01/2518567 E: ciril.arkar@fs.uni-lj.si November 2007

Prikaži več

MED RAZGL 2008; 47: 3 12 RAZISKOVALNI ^LANEK Janez Dolen{ek 1 Simulacije dihanja I Simulation of Pulmonary Ventilation I IZVLE^EK KLJU^NE BESEDE: plju

MED RAZGL 2008; 47: 3 12 RAZISKOVALNI ^LANEK Janez Dolen{ek 1 Simulacije dihanja I Simulation of Pulmonary Ventilation I IZVLE^EK KLJU^NE BESEDE: plju MED RAZGL 2008; 47: 3 12 RAZISKOVALNI ^LANEK Janez Dolen{ek 1 Simulacije dihanja I Simulation of Pulmonary Ventilation I IZVLE^EK KLJU^NE BESEDE: plju~na ventilacija, bronhokonstrikcija, modeli anatomski

Prikaži več

Pravila za merjenje izdelkov

Pravila za merjenje izdelkov Pravila za merjenje izdelkov Zakaj so pomembna pravila merjenja? Kadar partnerji v poslovnem procesu uporabljajo vsak svoja pravila merjenja, se lahko zgodi, da bodo bistveni podatki o prodajni enoti napačni.

Prikaži več

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij L 82/20 Uradni list Evropske unije 20.3.2014 DIREKTIVA KOMISIJE 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologaciji kmetijskih

Prikaži več

Microsoft Word - padavine med1506in i.doc

Microsoft Word - padavine med1506in i.doc Ljubljana, 10. oktober 2014 Padavine med 15. junijem in 15. septembrom 2014 Poletje 2014 je izstopalo po nadpovprečni višini padavin, še posebej po 15. juniju; pogoste in občasno tudi zelo obilne padavine

Prikaži več

RAČUNSKO PREVERJANJE DOSEGANJA MERIL snes VSEBINA 1. Faktorji pretvorbe in energijska performančnost (EP P ) 2. Primer poslovne stavbe s plinskim kotl

RAČUNSKO PREVERJANJE DOSEGANJA MERIL snes VSEBINA 1. Faktorji pretvorbe in energijska performančnost (EP P ) 2. Primer poslovne stavbe s plinskim kotl RAČUNSKO PREVERJANJE DOSEGANJA MERIL snes VSEBINA 1. Faktorji pretvorbe in energijska performančnost (EP P ) 2. Primer poslovne stavbe s plinskim kotlom - z energijo drugih naprav 3. Primer poslovne stavbe

Prikaži več

Priloga 3 Uradni list Republike Slovenije Št. 5 / / Stran 749 Poročilo o ocenjeni uspešnosti dela osebe pod mentorskim nadzorom Priloga 3 I

Priloga 3 Uradni list Republike Slovenije Št. 5 / / Stran 749 Poročilo o ocenjeni uspešnosti dela osebe pod mentorskim nadzorom Priloga 3 I Priloga 3 Uradni list Republike Slovenije Št. 5 / 3. 2. 2017 / Stran 749 Poročilo o ocenjeni uspešnosti dela osebe pod mentorskim nadzorom Priloga 3 Ime in priimek kandidata: Datum rojstva kandidata: Vrsta

Prikaži več

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR18-HoceZrak-letno2018.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 V OBČINI HOČE-SLIVNICA V LETU 2018 Maribor, marec 2019 Naslov: Izvajalec: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje

Prikaži več

geologija 265 do konca.indd

geologija 265 do konca.indd GEOLOGIJA 51/2, 270-274, Ljubljana 2008 doi:10.5474/geologija.2008.027 Ocenjevanje znanstveno raziskovalnega dela na podro~ju geologije v Sloveniji Mihael BREN^I^ Katedra za geologija krasa in hidrogeologijo,

Prikaži več

innbox_f60_navodila.indd

innbox_f60_navodila.indd Osnovna navodila Komunikacijski prehod Innbox F60 SFP AC Varnostna opozorila Pri uporabi opreme upoštevajte naslednja opozorila in varnostne ukrepe. Da bi v največji meri izkoristili najnovejšo tehnologijo

Prikaži več

VHF1-VHF2

VHF1-VHF2 VHF BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET VHF1: 1 CHANNEL VHF2: 2 CHANNELS NAVODILA ZA UPORABO SLO Hvala, ker ste izbrali naš BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET IBIZA SOUND. Za vašo lastno varnost, preberite ta navodila

Prikaži več

Zbirni center

Zbirni center OGREVANJE IN HLAJENJE Z ZEMELJSKIMI SONDAMI IN TOPLOTNO ČRPALKO Željko HORVAT GEOTERMALNA ENERGIJA Geotermalna energija je toplota notranjosti Zemlje. V globini je temperatura stalna in z globino narašča.

Prikaži več

_SLV.xml

_SLV.xml !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -#)./01%23%4#.%.) 1%34 Vsebina 7 7.1 7.2 Igre 53 Igranje igre 53 Igre za dva igralca 53 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 67 80 13 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67 80 13 KAZALO VSEBINA PAKETA...3 NAMESTITEV IN UPORABA...3

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 646217 www.conrad.si BREZŽIČNI MERILNIK TEMPERATURE IN ZRAČNE VLAGE Št. izdelka: 646217 1 KAZALO VSEBINE 1 NAMEN UPORABE... 3 2 NAVODILA ZA VARNOST...

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 17 / / Stran 2557 Verzija: v1.0 Datum: Priloga 1: Manevri in tolerance zadovoljive izurjeno

Uradni list Republike Slovenije Št. 17 / / Stran 2557 Verzija: v1.0 Datum: Priloga 1: Manevri in tolerance zadovoljive izurjeno Uradni list Republike Slovenije Št. 17 / 10. 4. 2017 / Stran 2557 Verzija: v1.0 Datum: 26.07.2016 Priloga 1: Manevri in tolerance zadovoljive izurjenosti V nadaljevanju je opisan programa leta in s tem

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

(Microsoft Word - U\350enje telegrafije po Kochovi metodi.doc)

(Microsoft Word - U\350enje telegrafije po Kochovi metodi.doc) MORSE UČENJE PO KOCHOVI METODI Računalniški program za učenje skupaj z nekaterimi dodatnimi datotekami dobite na spletni strani avtorja: http://www.g4fon.net/. Zanimive strani so tudi: - http://www.qsl.net/n1irz/finley.morse.html

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

(Microsoft Word - Kisovec meritve PM10 in te\236kih kovin-februar 13.doc)

(Microsoft Word - Kisovec meritve PM10 in te\236kih kovin-februar 13.doc) REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE KISOVEC-MERITVE DELCEV PM 10 IN TEŽKIH KOVIN Kisovecmeritve delcev PM 10 in težkih kovin AGENCIJA REPUBLIKE

Prikaži več

Organizacija, letnik 39 Razprava {tevilka 5, maj 2006 Vpeljava mentorstva v proces prodaje storitev: primer zavarovalnice Boštjan Štempelj Šubi~eva ul

Organizacija, letnik 39 Razprava {tevilka 5, maj 2006 Vpeljava mentorstva v proces prodaje storitev: primer zavarovalnice Boštjan Štempelj Šubi~eva ul Vpeljava mentorstva v proces prodaje storitev: primer zavarovalnice Boštjan Štempelj Šubi~eva ulica 9, 1234 Mengeš,Slovenija, bostjan.stempelj@moj.net V zavarovalnici do sedaj ni bilo sistema za sledenje

Prikaži več

Bilten 03.p65

Bilten 03.p65 BILTEN julij 2007, letnik 23, {tevilka 3 105 PRETOK IN UPORABA INFORMACIJ V REGISTRU RAKA NAJSTAREJ[EM ZDRAVSTVENEM REGISTRU V SLOVENIJI Tina @agar 1, Maja Primic @akelj 1, Vesna Zadnik 1 POVZETEK Register

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Na podlagi petega odstavka 6. člena, tretjega odstavka 60. člena in tretjega odstavka 74. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 - ZIN-B, 54/14 - odl. US,

Prikaži več

Model IEUBK za napoved vsebnosti svinca v krvi otrok in njegova uporaba na primeru Zgornje Mežiške doline

Model IEUBK za napoved vsebnosti svinca v krvi otrok in njegova uporaba na primeru Zgornje Mežiške doline MODEL IEUBK ZA NAPOVED VSEBNOSTI SVINCA V KRVI OTROK IN NJEGOVA UPORABA NA PRIMERU ZGORNJE MEŢIŠKE DOLINE ZZV Ravne na Koroškem mag. Matej Ivartnik Portorož 25.11.2011 IEUBK model Računalniško orodje,

Prikaži več

an-01-sl-Bluetooth_HD_glasbeni_sprejemnik_za_brezzicni_prenos_Belkin_G3A2000.docx

an-01-sl-Bluetooth_HD_glasbeni_sprejemnik_za_brezzicni_prenos_Belkin_G3A2000.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 55 43 34 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Bluetooth HD glasbeni sprejemnik za brezžični prenos Belkin G3A2000 Kataloška št.: 55 43 34 KAZALO HITRI VODNIK

Prikaži več

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL ZDA Št. gradiva U9NT8460 Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s pre

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL ZDA Št. gradiva U9NT8460 Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s pre Operativni dokument Dodatne informacije Informacije o skladnosti s predpisi Za sestavne dele sistema GRADE 1 Kazalo vsebine stran Varnostni znaki in oznake... 3 Varnostna sporočila... 4 Druge nalepke...

Prikaži več

Microsoft Word - UNI_Tomc_Edi_1968.doc

Microsoft Word - UNI_Tomc_Edi_1968.doc UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE DIPLOMSKO DELO Edi Tomc UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer: Organizacijska informatika NARTOVANJE PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA S

Prikaži več

DNH4 Dozirna naprava za kemikalije Voda.Dezinfekcija.Higiena. PPV2013

DNH4 Dozirna naprava za kemikalije Voda.Dezinfekcija.Higiena. PPV2013 DNH4 Dozirna naprava za kemikalije Voda.Dezinfekcija.Higiena. PPV2013 PRIPRAVA VODE JE LAHKO TEŽKA NALOGA. DOVOLITEM, DA VAM POMAGAMO. Priprava in obdelava vode je lahko težka in kompleksna naloga. Znanje,

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. art. : 750963 www.conrad.si KOMPLET ZA VIDEO NADZOR Z BARVNO KAMERO Št. artikla: 750963 Ta navodila za uporabo so priložena izdelku, kateremu so namenjena. Vsebujejo

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

Naslov

Naslov Kriminaliteta v mestnih občinah v Republiki Sloveniji KATJA EMAN ROK HACIN 1 Uvod Meško (2016) kriminaliteto zločinstvenost ali hudodelstvo opredeli kot skupek ravnanj, ki napadajo ali ogrožajo tako temeljne

Prikaži več

Poročilo

Poročilo Močan veter od 16. do 19. januarja 17 Splošna vremenska slika Že v petek, 13. januarja, je hladen in vlažen polarni zrak iznad severnega Atlantika preplavil zahodno Evropo, hladna fronta pa je popoldne

Prikaži več

Programi s statusom radijske postaje posebnega pomena

Programi s statusom radijske postaje posebnega pomena Programi s statusom radijske postaje posebnega pomena S. H., G. P. in U. Z. KLJUČNE TOČKE: Programi s statusom radijske postaje posebnega pomena na splošno Prednosti programov Zakonodaja Spreminjanje programskih

Prikaži več

NACIONALNO POROČILO O NEVTRALNOSTI INTERNETA

NACIONALNO POROČILO O NEVTRALNOSTI INTERNETA POVZETEK Poročilo o izvajanju Uredbe (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 11. 2015 o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta. NACIONALNO POROČILO O NEVTRALNOSTI INTERNETA

Prikaži več

ZBOR KRAJANOV KS VOJSKO

ZBOR  KRAJANOV KS VOJSKO VOJSKO Plani, cilji 2019 2022 Pripravil : B. Lapajne Program razvoja 2019-2022 Strateški dokument ( osnutek ), ki ga je Svet KS Vojsko sprejel na 22. redni seji 4. 12. 2017 Turizem kot panoga Kmetijska

Prikaži več

46PFL9707S

46PFL9707S -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 78881',0%,'19*50/1:;?@AB:7C8C @8AB:7@8C D5E)4%&5 Vsebina 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Prikaži več

VIN Lab 1

VIN Lab 1 Vhodno izhodne naprave Laboratorijska vaja 1 - AV 1 Signali, OE, Linije VIN - LV 1 Rozman,Škraba, FRI Laboratorijske vaje VIN Ocena iz vaj je sestavljena iz ocene dveh kolokvijev (50% ocene) in iz poročil

Prikaži več

S9BT (sl) AVGUST 2017 (Prevod: september 2017) Navodila za upravljanje in vzdrževanje Product Link PLE601, PL641, PL631, PL542, PL240, PL241, P

S9BT (sl) AVGUST 2017 (Prevod: september 2017) Navodila za upravljanje in vzdrževanje Product Link PLE601, PL641, PL631, PL542, PL240, PL241, P S9BT8832-12 (sl) AVGUST 2017 (Prevod: september 2017) Navodila za upravljanje in vzdrževanje Product Link PLE601, PL641, PL631, PL542, PL240, PL241, PL141, PL131, PL161 in G0100 sistemi PL6 1-UP (izdelki

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Vhodno izhodne naprave Laboratorijska vaja 5 - LV 1 Meritve dolžine in karakteristične impedance linije VIN - LV 1 Rozman,Škraba, FRI Model linije Rs Z 0, Vs u i u l R L V S - Napetost izvora [V] R S -

Prikaži več

elektro novice FEB 2004

elektro novice FEB 2004 Beseda urednice Zdru`evanje znanja in energije V okviru sistema vodenja kakovosti potekajo zaklju~ne aktivnosti na projektu sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 pred pridobitvijo certifikata predvidoma

Prikaži več

FOTOVOLTAIKA

FOTOVOLTAIKA PRIMERJALNA ANALIZA TEHNOLOGIJ KONČNO POROČILO 1 Vsebina 1. Uvod... 3 1.1. Prva leta fotovoltaike v Italiji, Evropi in svetu... 4 1.1.1. Italija... 4 1.1.2. Svet... 8 1.1.3. Evropa... 10 2 1. Uvod Fotovoltaična

Prikaži več

Microsoft Word - Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki doc

Microsoft Word - Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki doc Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB) Podatki o predpisu: Uradni list RS, št. 56-2342/2008, stran 6015 Datum objave: 6.6.2008 Veljavnost: od 21.6.2008 Podatki o tej verziji istopisa: Zadnja

Prikaži več

uradne objave.qxd

uradne objave.qxd UO, stran 17 21. OHRANJANJE KULTURNE DEDI[^INE 29. ~len Pri na~rtovanju posegov v prostor se upo{tevajo usmeritve, izhodi{~a in pogoji za varstvo kulturne dedi{~ine, navedene v»strokovnih zasnovah za varstvo

Prikaži več

ujma_ xp

ujma_ xp POLETNA VRO^INA LETA 1998 Heat Load in the Summer of 1998 19 Tanja Cegnar* UDK 551.58 1998 Povzetek Po dveh zaporednih poletjih, ki sta minili brez izrazite vro~ine, je bilo poletje 1998 spet vro~e. Prvo

Prikaži več

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki o prosilcu 1.1 Identifikacijska številka v registru

Prikaži več

Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Jernej Plankar IR vmesnik za prenos zvoka Seminarska naloga pri predmetu Elektronska vezja V Ljubljani, avgust 2011 Jernej Plankar IR prenos zvoka 2 1 UVOD

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 101353 www.conrad.si TFA LT-102 VBODNI TERMOMETER Št. izdelka: 101353 1 KAZALO 1 LASTNOSTI...3 2 LCD ZASLON...3 3 ZAČETEK OBRATOVANJA...3 4 UPRAVLJANJE...4

Prikaži več

Microsoft Word - grgeta251

Microsoft Word - grgeta251 UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO SEBASTJAN GERGETA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO MEDTRŽNA TEHNINA ANALIZA Ljubljana, maj 2002 SEBASTJAN GERGETA IZJAVA

Prikaži več