Sinopsis

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Sinopsis"

Transkripcija

1 Socialno integracijski vidiki vkljuevanja otrok s posebnimi potrebami v šolo in vrtec Avtorji: Lebari Nada, Grum Kobal Darja, Kolenc Janez V izhodišu smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: Ali šolski sistem sledi ciljem kurikularne prenove in merilom evropske unije, ki izhajajo iz naela, da je slehernemu otroku potrebno zagotoviti najboljšo možno integracijo v vzgojno izobraževalni sistem, oz ali se izvaja integracija otrok s posebnimi potrebami v redne šole in vrtce? Ali so se vrtci in šole pripravili za sistemsko vkljuevanje uencev s posebnimi potrebami v skupne dejavnosti? Zlasti nas zanima, ali strokovni delavci sodelujejo pri nartovanju, izvajanju, analiziranju socialno integracijskih dejavnosti. Kakšni rezultati so v vrtcu in v prvem triletju osnovne šole na podroju organizacije in izvajanje socialno integracijskih dejavnosti? 1. pri doseganju socialne vkljuenosti uencev s posebnimi potrebami v dejavnosti s sovrstniki, 2. v pripravljenosti otrok in uencev za sprejemanje sovrstnikov s posebnimi potrebami v svojo skupnost. Kateri dejavniki prispevajo, kateri pa zavirajo uspešno uresnievanje socialno integracijske vloge vrtca in šole? Iz tako zastavljenega raziskovalne okvira smo z razlinimi metodami družboslovnega raziskovanja (faktorska analiza, sociometrina analiza, AAMD lestvica) prišli do glavnih spoznanj in raziskovalnih novosti, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. 1

2 Na vprašanje po tem ali slovenski šolski sistem sledi ciljem kurikularne prenove in merilom Evropske unije, ki izhajajo iz naela, da je slehernemu otroku potrebno zagotoviti najboljšo možno integracijo v vzgojno izobraževalni sistem, oz. ali se izvaja integracija otrok s posebnimi potrebami v redne šole in vrtce lahko odgovorimo pritrdilno. Seveda smo v naši študiji evalvirali samo delek prakse na tem podroju in sicer tisti del, ki govori o pogojih, dejavnikih in kazalcih socialne integracije otrok s posebnimi potrebami v skupnost "zdravih", "polnoutnih" otrok. Pri tem se nam je razkril aktivni oz. inkluzivni model integracije otrok s posebnimi potrebami kot tisti, ki je normativno in praktino najbolj uporaben pri vkljuevanju otrok s posebnimi potrebami v redne šole in vrtce. Izkaže se, da obstojea zakonodaja omogoa izvedbo tega modela, da pa je v praksi težje izvedljiv. Naša študija je pokazala, da so dejavniki, ki prispevajo k težji izvedljivosti aktivnega oz. inkluzivnega modela socialne integracije otrok s posebnimi potrebami naslednji: 1. prevelika zadržanost strokovnjakov, ki delajo na podroju inkluzije otrok s posebnimi potrebami v redne šole, saj se vanje bolj vkljuuje otroke, ki imajo primanjkljaje na posameznih podrojih uenja in tiste z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi, manj pa otroke z razlinimi vrstami težjih motenj, kot so: višja stopnja naglušnosti; težja slabovidnost in slepota; višja stopnja motenj v duševnem razvoju, nekatere oblike gibalne oviranosti ali invalidnosti ipd.). Ti poveini ostajajo "institucionalizirani" otroci, ki jih obravnavajo v posebnih zavodih po pasivnem oz. separatnem modelu. 2. Empirini rezultati, ki nam jih daje analiza opravljena na osnovi merjenja po lestvici adaptivnega vedenja, nas opozarjajo na dejavnik avtentinosti pri obravnavi otrok s posebnimi potrebami. e želimo te otroke resnino vkljuiti v skupnost, potem je pristen, nepotvorjen loveški stik in stalna živa komunikacija tisti dejavnik, ki najbolj prispeva k njihovi boljši socialni integraciji in osebnem napredovanju. Torej je (pri nartovanju individualnih programov, zlasti pri nartovanju socialnih interakcij) potrebno posvetiti ve strokovne pozornosti nartovanju vzpodbud za zmanjševanje ueneve pasivnosti in spodbujanje lastne aktivnosti v skupnih dejavnostih. Še zlasti je to pomembno za tiste uence, za katere je videti, da jih ni ne zanima, ali da nimajo želje po skupnem sodelovanju. Od takih uencev je potrebno zahtevati, seveda v okvirih naela, da jim ne škodimo, e jim ne moremo pomagati, vedno nekaj ve kot se zdi, da zmorejo. 2

3 3. Otrok s posebnimi potrebami zahteva stalno spodbujanje in zaposlitev vseh svojih utov, saj se le na ta nain lahko celijo njegove "poškodbe". Pri tem je še posebno pomembno razvijati stabilnost oz. koncentracijo pozornosti in vztrajnosti v šolskih dejavnostih. Rezultati evalvacije teh dejavnosti v praksi namre opozarjajo, da sta uspešna inkluzija in doseganje višje stopnje socialne integracije v vzgojno izobraževalnih dejavnostih, v veliki meri odvisna od prepoznavanja uenevih posebnih potreb in ustreznega nartovanja individualnih spodbud. 4. Naslednji dejavnik, ki je povezan z uspešno socialno integracijo otrok s posebnimi potrebami v šolo in vrtec je organizacija prostega asa. Tu se kažeta dve razlini situaciji, ko gre za otroke vkljuene v vrtec in otroke vkljuene v šolo. Organizacija prostega asa je bolj pomembna za tiste otroke, ki so vkljueni v šolo, kar kažeta tako korelacijska kot faktorska analiza, kar je logino, saj delitev na prosti as in delovni (uni) as pravzaprav nastane šele potem, ko otrok vstopi v osnovno šolo. Dovolj organiziranega prostega asa, ki je zapolnjen z razlinimi konjiki, telesno dejavnostjo, rekreacijo in igrami prispeva k boljši socialni integraciji otrok s posebnimi potrebami v dejavnosti vrtca in šole. Organizacija prostega asa je pomembna z vidika socializacije otrok s posebnimi potrebami v smislu, da utijo enakopravno obravnavo z drugimi otroki. V tem pogledu ustveno, vrednotno, moralno in kognitivno dozorevajo in osebnostno napredujejo v skupnosti vrstnikov. Naša evalvacija kaže, da je delitev na prosti in delovni as primerno organizirana v šoli in vrtcu, je pa kar velik delež otrok, ki tega asa nima dobro izpolnjenega. 5. Naelo kooperativnosti je naslednji dejavnik, ki ga je težje uvesti v prakso socialne integracije otrok s posebnimi potrebami. Otroci s posebnimi potrebami se težje zavedajo dejstva, da je potrebno sodelovati, e želimo dosei skupne cilje. Razen tega pa obstaja prepad med njihovimi željami po sodelovanju in dejanskimi zmožnostmi sodelovati. Sicer je naelo kooperativnosti bistveno doloilo vsake socialne situacije, ki se dogaja med akterji družbenega življenja in je sploh dejavnik razumnega in uinkovitega reševanja problemov (ang. problem solving). V tem smislu je pogoj tudi uspešnega uenja in osebnostne rasti zdravega posameznika in tudi otroka s posebnimi potrebami. Izkaže se, da so ti otroci težje pripravljeni sodelovati in je zato potrebno najti ustrezne didaktine poti in metode, da jih pripravimo k sodelovanju. Uence je, sode po naših rezultatih, potrebno intenzivnejše spodbujati k medsebojnemu sodelovanju, kar potem prispeva k njihovi veji socialni integraciji v skupnost v kateri jim je živeti. 3

4 6. Naelo odgovornosti izhaja iz moralno-praktinega delovanja posameznika v socialnih situacijah. Glede na to, da so otroci v prvem triletju osnovne šole in v vrtcih z moralnega vidika šele na zaetku osebnostnega dozorevanja je težko priakovati, da bodo izražali visoko stopnjo moralne odgovornosti. Ker so otroci s posebnimi potrebami na tem podroju še posebej prikrajšani, je privzgajanje osebne odgovornosti za svoj zunanji videz in skrb za predmete, ki so v osebni ali skupni lasti še posebej pomembno. Uenec v teh dejavnostih izkazuje svoj odnos do okolja, do predmetov, do sošolcev in zlasti do skupnih ciljev. Razvoj obutka odgovornosti je pri starosti naših udeležencev postopen in se še osvaja. Vendar ga je, zaradi njegovega pomena za uenevo socialno integracijo, treba intenzivno spodbujati v vsakdanjih šolskih življenjskih situacijah. Podroje je bilo v najvišji korelaciji s skrbjo za tuje predmete (r =.934) in s splošno odgovornostjo pri skupnem delu (r =.896). Iz rezultatov lahko sklepamo, da se uenci najvekrat pri razumevanju in osvajanju odgovornosti osredotoajo na odnos do tujih predmetov in odgovornost pri skupnem delu. Ti dve vprašanji sta zelo pomembni za vzpostavljanje socialnih interakcij in doseganje višje stopnje socialne integracije uencev s posebnimi potrebami. Na vprašanje ali so se vrtci in šole pripravili za sistemsko vkljuevanje uencev s posebnimi potrebami v skupne dejavnosti ne moremo odgovoriti pritrdilno. Nekateri rezultati faktorske analize kažejo, da je izražen egocentrizem (sebinost) naših udeležencev, tisti dejavnik specialno-pedagoške obravnave otrok s posebnimi potrebami, ki bi lahko bil najtrši oreh pri vkljuevanju otrok s posebnimi potrebami v skupnost. S tega vidika šole in vrtci še ne kažejo zadostne usposobljenosti za sistemsko integracijo otrok s posebnimi potrebami. Za otroke s posebnimi potrebami je tako znailno odklanjanje sodelovanja, ko je na vrsti, da kaj naredi, izkazovanje jeze, e kaj ne gre po njegovi volji, motenje tistega, ki drugim pomaga, ali nepripravljenost, da kaj svojega razdeli s drugimi. Za uence, za katere je pri vkljuevanju v socialne situacije znailen egocentrizem, to lastnost spremlja nain vzpostavljanja stikov (za katerega je po naših rezultatih znailna izrazita želja ali potreba po dotiku in iskanju telesnega stika z drugimi v okolju), iniciativnost pri iskanju socialnih stikov, artikulacija govora (osredotoenost na pravilno govorno izražanje) ter nekoliko nižja pasivnost. Iz ostalih rezultatov bi lahko sklepali, im manj so vztrajni pri vzpostavljanju socialnih interakcij, im manj sodelujejo v skupnih dejavnostih in pri tem izkazujejo nestabilnost, tem bolj se osredotoijo na se in na svoj ožji socialni prostor, tem bolj izkazujejo egocentrizem, oz. potrebo po socialnih stikih na njim znailen nain (dotik, prijemanje za roko itd.). To pogosto 4

5 utegne biti ovira za uenevo dejavnejše vzpostavljanje socialnih interakcij z vrstniki in doseganje boljše socialne integracije. Da bi to prepreili in jih spodbudili k uspešnejšem druženju in delu s sovrstniki, bo potrebno zagotoviti ve specialno pedagoške priprave in ve asistence med potekom skupnih dejavnosti. Iz rezultatov faktorske analize lahko sklepamo tudi, da je za socialno integracijo uencev s posebnimi potrebami pomemben dejavnik razumevanja drugih. Nekateri uenci za katere niso znailne dobre komunikacijske zmožnosti (izražanje, komunikacija v socialni situaciji, neverbalno izražanje, konverzacija itd) in za katere je znailna želja po socialnih interakcijah in sodelovanju (v nasprotju z egocentrizmom) skušajo svojo socialno integracijo dosei z druganim, a zelo konstruktivnim, delovanjem v skupini: z razumevanjem drugih, s sposobnostjo vživeti se v obutke vrstnikov, z zanimanjem za njih in pripravljenostjo, da v skupnih dejavnostih (e je treba), tudi opravijo kakšno nalogo ali delo namesto drugih. Faktor razumevanja drugih je zelo pomemben pri sledenju skupnim ciljem in kot tak spodbudno deluje na posameznikovo socialno integracijo. Žal pa ta dejavnik ni mono izražen v naši populaciji otrok s posebnimi potrebami in je ob zanemarjanju ustreznih specialno-pedagoških pristopov lahko ovira pri njihovem sistemskem vkljuevanju v skupnost. Zlasti nas je tudi zanimalo, ali strokovni delavci sodelujejo pri nartovanju, izvajanju, analiziranju socialno integracijskih dejavnostih, kar vse prispeva k boljšemu sistemskemu vkljuevanju otrok s posebnimi potrebami v skupnost svojih vrstnikov. Študija je pokazala, da je sodelovanje strokovnih delavcev med seboj (logopeda, uitelja, vzgojitelja, psihologa, defektologa itd.) na zadovoljivi ravni, medtem ko je sodelovanje s specializiranimi zavodi redko in zanemarljivo. S tega vidika podroje inkluzije otrok s posebnimi potrebami v rednih šolah in vrtcih strokovno ni zadovoljivo pokrito in ne zadosti niti zakonskim niti sistemskim pogojem na tem podroju. Na podroju organizacije in izvajanje socialno integracijskih dejavnosti se v vrtcu in v prvem triletju osnovne šole rezultati nekoliko razlikujejo. Naj navedemo nekaj najpomembnejših razlik in podobnosti, ki izhajajo iz študije: 1. Faktorska analiza socialno integracijskih dejavnosti v vrtcu in šoli je pokazala, da je za obe populaciji statistino najbolj znailen faktor govorne komunikacije, ki na splošno najbolj determinira celoten prostor variabilnosti posameznih spremenljivk socialne integracije. Zato 5

6 bi bilo potrebno organizacijsko in izvedbeno z otroki s posebnimi potrebami razvijati predvsem jezikovno-komunikacijske spretnosti preko katerih se šele oblikuje vsakršna "družbenost" in vrednote skupnosti. Drugi najbolj znailen dejavnik v šolski populaciji otrok s posebnimi potrebami je dejavnik neverbalne komunikacije, v populaciji otrok v vrtcih pa dejavnik samoiniciativnosti. e je za šolsko populacijo znailno, da ob neuspešni verbalni komunikaciji poskušajo vzpostavljati socialne stike z neverbalno komunikacijo, je za otroke v vrtcu znailna samoiniciativnost. Torej otroci v vrtcu poskušajo nadomestiti primanjkljaje na podroju jezikovne komunikacije s svojo iniciativo, tako, da so pobudniki in zaetniki doloene dejavnosti (igre, risanja, pisanja itd.) in se na ta nain izkazujejo kot dejavni lani skupnosti. 2. Sociometrina analiza je pokazala, da sta populaciji med seboj razlini in podobni. Podobni sta v tem, da v obeh populacijah prevladuje nizka socialna integriranost skupnosti, ki rezultira v nižji socialni integraciji otrok s posebnimi potrebami. Razlini pa sta populaciji v tem, da je povprena socialna integriranost skupnosti otrok v vrtcih višja od tiste v šoli, kar si lahko razlagamo tako, da so ti otroci socialno bolj vodljivi in med njimi še ne nastajajo bistvene socialne razlike, ki izhajajo iz njihovega družinskega in siceršnjega socialnega ozadja. Tisto, kar bi nas moralo skrbeti je splošna nizka integriranost skupnosti "zdravih" otrok, kar si razlagamo na dva naina: da pri oblikovanju razrednih skupnosti niso bili upoštevani strokovni kriteriji normalizacije skupnosti (odnos vodja in skupina); ali pa se v pedagoški praksi v zadostni meri ne upošteva dejavnik socialne integracije kot pomembna prvina pri vzgoji in izobraževanju otrok. 3. Individualni profili (lestvica AAMD) kažejo, da se tako v vrtcih kot v šoli bolje integrirajo otroci, ki dosegajo višji nivo na posameznih podrojih socialne prilagodljivosti (adaptabilnosti). Tisti otroci s posebnimi potrebami, ki imajo nivo socialne prilagodljivosti na podroju komunikacije in iniciativnosti nad 80% zdravega otroka, ki imajo nivo socialne prilagodljivosti na podroju odgovornosti, vztrajnosti in socialnih interakcij nad 80% zdravega otroka, se tudi lažje vkljuujejo v skupnost svojih vrstnikov. Seveda je takšnih otrok s posebnimi potrebami, ki bi imeli izenaene posamezne dimenzije prilagodljivosti, malo, saj jih je težko najti tudi med zdravo populacijo. Zato lahko sklepamo takole: otroci s posebnimi potrebami, ki dosegajo vsaj 60% komunikativne prilagodljivosti, vsaj 40 % odgovornosti in vsaj po 40 % vztrajnosti in socialne interaktivnosti so se sposobni "normalno" vkljuevati v vse dejavnosti redne šole in rednih vrtcev. 6

7 Kateri dejavniki prispevajo, kateri pa zavirajo uspešno uresnievanje socialno integracijske vloge vrtca in šole? Med dejavnike, ki najve prispevajo k socialno integracijski vlogi vrtca in šole lahko najprej postavimo dobro medsebojno sodelovanje uiteljev in vzgojiteljev ter specialnih pedagogov in drugih strokovnjakov na posameznih šolah in v vrtcih. Hkrati pa lahko reemo, da je zaviralni dejavnik boljše socialne integracije otrok s posebnimi potrebami v vrtec in šolo, slabše sodelovanje posameznih šol in vrtcev s specialnimi zavodi s tega podroja. Posebej lahko izpostavimo tudi zakonodajo na tem podroju, ki prispeva k urejanju splošnih razmer vkljuevanja otrok s posebnimi potrebami v redne vrtce in šole ter tudi izvedbene predpise, ki delujejo pozitivno na proces socialne integracije. V tej študiji težje govorimo o zunanjih dejavnikih, kot na primer: finannih, materialnih, organizacijskih in podobno, e pa govorimo o notranjih dejavnikih, ki zavirajo ali pospešujejo socialno integracijsko vlogo vrtcev in šol, pa o njih tee beseda skozi celotno knjigo. 7

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Gluhota in naglušnost nimata dramatičnega zunanjega videza, zato pa imata dramatične posledice. Nevidna invalidnost Pri invalidih sluha in govora gre za

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Microsoft Word - Kocijancic2006

Microsoft Word - Kocijancic2006 Informacijska družba IS 2006 / Information Society IS 2006 9. mednarodna multi-konferenca / 9th Intermational Multi-Conference Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi / Education in Information

Prikaži več

Microsoft Word - Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki doc

Microsoft Word - Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki doc Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB) Podatki o predpisu: Uradni list RS, št. 56-2342/2008, stran 6015 Datum objave: 6.6.2008 Veljavnost: od 21.6.2008 Podatki o tej verziji istopisa: Zadnja

Prikaži več

kolofon

kolofon 1 Uredni{ki odbor Jana [ubic Prislan, Irena Porekar Kacafura, Igor Ravbar, Nada Mad arac, Eva Ilec in Zoran Mili} Glavni in odgovorni urednik Zoran Mili} Tehni~ni urednik Zoran Mili}, Gorazd Lemaji~ Lektorica

Prikaži več

Da bo komunikacija z gluho osebo hitreje stekla

Da bo komunikacija z gluho osebo hitreje stekla Da bo komunikacija z gluho osebo hitreje stekla Komu je knjižica namenjena? Pričujoča knjižica je namenjena javnim uslužbencem, zdravstvenemu osebju, ki pri svojem delu stopa v stik z gluho osebo, in tudi

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočk

PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočk PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočka: info@lezdrugimismo.si Vključevanje, slovenščina,

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost 1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis 16052016 2. IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnostni razvoj (drugo) 0909 Novi Klasius P bo 0922 Skrb

Prikaži več

Tabela_javni sektor

Tabela_javni sektor VLADNI PROTIKRIZNI I, NAMENJENI JAVNEMU SEKTORJU UINEK; REZULTAT A Sprememba normativne ureditve na podroju pla: Aneks št. 1 h KPJS (Dogovor o ukrepih s podroja pla v javnem sektorju zaradi spremenjenih

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ANJA BERVAR

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ANJA BERVAR UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ANJA BERVAR UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO STALIŠČA STROKOVNIH DELAVCEV V VRTCU DO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 V 5. razredu si učenci lahko izberejo največ dve uri pouka

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več

naslov 73_1.qxd

naslov 73_1.qxd Geografski vestnik 73-1, 2001, 73 87 Metode METODE METODA IZDELAVE RAZVOJNEGA PROGRAMA AVTOR Lojze Gosar Naziv: dr., univerzitetni diplomirani geograf Naslov: Pod gradom 21, Lukovica pri Brezovici, SI

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19 PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19 UVOD V šolskem letu 2014/15 so se začele uporabljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni

Prikaži več

Organizacija, letnik 41 Razprave številka 6, november-december 2008 Funkcionalno izobra`evanje turisti~nih delavcev za delo z gosti s posebnimi potreb

Organizacija, letnik 41 Razprave številka 6, november-december 2008 Funkcionalno izobra`evanje turisti~nih delavcev za delo z gosti s posebnimi potreb Funkcionalno izobra`evanje turisti~nih delavcev za delo z gosti s posebnimi potrebami Boštjan Bizjak, Margareta Ben~i~, Miro Grabar Univerza na Primorskem, Turistica, Obala 11a, 6320 Portoro`, Slovenija,

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, marec 2008 POROČILO O KAKOVOSTI za leto 2008 1. Delovanje

Prikaži več

Microsoft Word - klinar36

Microsoft Word - klinar36 UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO MARJANCA KLINAR UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO SOCIALNA VARNOST V SLOVENIJI IN DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE Ljubljana, junij

Prikaži več

Knjiga 1 crna.qxd

Knjiga 1 crna.qxd Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanj{ane zmo`nosti, invalidnosti in zdravja SZO, @eneva IVZ RS in IRSR, Ljubljana Naslov: Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanj{ane zmo`nosti, invalidnosti

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE Šolsko leto 2019/2020

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE Šolsko leto 2019/2020 ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE Šolsko leto 2019/2020 ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA OTROKE IN MLADINO Srednješolsko obdobje je obdobje velikih sprememb, tako na telesnem kot duševnem področju. Istočasno pa

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : ržavni izpitni center *M09254121* PSIHOLOGIJ Izpitna pola 1 JESENSKI IZPITNI ROK Petek, 28. avgust 2009 / 20 minut ovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno

Prikaži več

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV magistrski druga stopnja Magistrsko izobraževanje (druga

Prikaži več

COPASCH - Sodelovanje s starši Fanika Fras Berro, Dragica Motik, Slovenska Bistrica, 14. november 2006

COPASCH - Sodelovanje s starši Fanika Fras Berro, Dragica Motik, Slovenska Bistrica, 14. november 2006 COPASCH - Sodelovanje s starši Fanika Fras Berro, Dragica Motik, Slovenska Bistrica, 14. november 2006 Sodelovanje s starši i v vrtcih Namen: Skozi proces dela v delavnici bomo prišli do odgovora, KJE

Prikaži več

Microsoft Word - 13-Selekcijski intervju.docx

Microsoft Word - 13-Selekcijski intervju.docx številka 13, 15. dec.2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! Danes nadaljujemo z vprašanji, s katerimi vrednotite konkretne lastnosti in sposobnosti posameznega kandidata. V prejšnjih

Prikaži več

(Microsoft Word - Milo\347evi\206_1.del diplome.doc)

(Microsoft Word - Milo\347evi\206_1.del diplome.doc) UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer: Organizacija in management delovnih procesov NADGRADNJA SISTEMA MANAGEMENTA KAKOVOSTI PO ISO/TS 16949 V PREVENT MEŽICA D.O.O. Mentor: izred. prof.

Prikaži več

Microsoft Word - POSEBNE POTREBE.doc

Microsoft Word - POSEBNE POTREBE.doc POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE Poklicna in strokovna šola DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI NAŠI SOŠOLCI Avtorice: Tanja DEČAR, 4. b Kaja SORŠAK, 4. b Maruša OSET, 4. b MENTORICA: Andreja ROM, univ. dipl.

Prikaži več

Microsoft Word - Objave citati RIF in patentne prijave za MP.doc

Microsoft Word - Objave citati RIF in patentne prijave za MP.doc Primerjalna analiza gibanja števila objav, citatov, relativnega faktorja vpliva in patentnih prijav pri Evropskem patentnem uradu I. Uvod Število objav in citatov ter relativni faktor vpliva so najbolj

Prikaži več

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE UČNI NAČRT ZA ŠPORTNO VZGOJO - OSNOVNA ŠOLA DR. MARJETA KOVAČ DR. JANKO STREL SPLOŠNI PODATKI Sprejet na 21. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje dne 12. 11. 1998. Kupite ga lahko v založni

Prikaži več

Informacijska družba IS 2008 / Information Society IS mednarodna multi-konferenca / 11 th Intermational Multi-Conference Vzgoja in izobraževa

Informacijska družba IS 2008 / Information Society IS mednarodna multi-konferenca / 11 th Intermational Multi-Conference Vzgoja in izobraževa Informacijska družba IS 2008 / Information Society IS 2008 11. mednarodna multi-konferenca / 11 th Intermational Multi-Conference Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi / Education in Information

Prikaži več

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx številka 10,27.avg. 2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! V prejšnji številki mesečnika smo si ogledali, katera področja moramo vsebinsko obdelati v sklopu delovne zgodovine. V današnji

Prikaži več

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka INTERVJU: Leon Lebar, direktor oddelka za zavarovanje kreditov in investicij SID banke, d.d. G. Leon Lebar je bil kot gost iz prakse letos povabljen k predmetu Mednarodno poslovanje. Študentom je na primerih

Prikaži več

Microsoft Word - Prve 4 strani[1].doc

Microsoft Word - Prve 4 strani[1].doc UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov IZOBRAŽEVANJE GLUHIH IN NAGLUŠNIH V SLOVENIJI Mentorica: red. prof. dr. Marija Ovsenik

Prikaži več

Microsoft Word - lipnik16.doc

Microsoft Word - lipnik16.doc UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO DRAGICA LIPNIK UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ANALIZA IN SPREMEMBE ORGANIZACIJE PODJETJA BANKART LJUBLJANA Ljubljana,

Prikaži več

Microsoft Word - lovsin286

Microsoft Word - lovsin286 UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO ANALIZA ZAUPNIŠKE TEORIJE UPRAVLJANJA Ljubljana, junij 2002 JANA LOVŠIN IZJAVA Študentka Jana Lovšin izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Osnovnošolsko izobraževanje Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica Osnovnošolsko izobraževanje 2017/2018 Vzgojno izobraževalni zavodi Osnovne šole Osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Zavodi

Prikaži več

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v

Prikaži več

Arial 26 pt, bold

Arial 26 pt, bold 3 G MATEMATIKA Milan Černel Osnovna šola Brežice POUČEVANJE MATEMATIKE temeljni in zahtevnejši šolski predmet, pomembna pri razvoju celovite osebnosti učenca, prilagajanje oblik in metod poučevanja učencem

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja PREDSTAVITEV ZA STARŠE ŠOLSKO LETO 2011/12 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx OSNOVNA ŠOLA SOSTRO POROČILO O ANALIZI DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLOVENŠČINE leta 2018 Pripravile učiteljice slovenščine: Renata More, Martina Golob, Petra Aškerc, Katarina Leban Škoda

Prikaži več

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 NAGOVOR POSLOVODSTVA S sprejetjem KODEKSA RAVNANJA skupine DOMEL smo sklenili zavezo, da se bomo po njegovih načelih ravnali povsod, kjer smo,

Prikaži več

PROJECT OVERVIEW page 1

PROJECT OVERVIEW page 1 N A Č R T P R O J E K T A : P R E G L E D stran 1 Ime projekta: Ustvarjanje s stripom Predmet/i: Slovenščina Avtorja/i projekta: Jasmina Hatič, Rosana Šenk Učitelj/i: Učitelji razrednega pouka Trajanje:

Prikaži več

XXI. STROKOVNO SREČANJE RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV OSNOVNEGA ŠOLSTVA Povzetki predavanj in delavnic dr. Matej Makarovič, Fakulteta za uporabne družben

XXI. STROKOVNO SREČANJE RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV OSNOVNEGA ŠOLSTVA Povzetki predavanj in delavnic dr. Matej Makarovič, Fakulteta za uporabne družben XXI. STROKOVNO SREČANJE RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV OSNOVNEGA ŠOLSTVA Povzetki predavanj in delavnic dr. Matej Makarovič, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici PROFESIONALIZEM IN KAKOVOST:

Prikaži več

Microsoft Word - november Z 2 OS.doc

Microsoft Word - november Z 2 OS.doc P R E D L O G Z A P I S N I K 2. redne seje Obinskega sveta Mestne obine Novo mesto, ki je bila v etrtek, 25. novembra 2010, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne obine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Ponudba storitev in izhodišča delovanja Askit.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ponudba storitev in izhodišča delovanja Askit.ppt [Compatibility Mode] Izhodia delovanja podjetja Askit d.o.o. Dvig uspenosti poslovanja naih strank. Dodana vrednost za stranko je osnova prepoznavanja koristnosti naega angamaja. Omogoamo vam zunanji neodvisen in strokoven

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

DRUŽINSKO BRANJE

DRUŽINSKO BRANJE DRUŽINSKO BRANJE: BRALNI PROJEKT MESTNE KNJIŽNICE KRANJ Jure Bohinec Ponedeljek, 10. 9. 2018 Bralno društvo Slovenije Nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ, Cankarjev dom v Ljubljani Dejavnosti za

Prikaži več

Microsoft Word - DIPLOMSKA NALOGA TA ZADNJA!!!!

Microsoft Word - DIPLOMSKA NALOGA TA ZADNJA!!!! B&B VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Program: Ekonomist Modul: Raunovodja raunovodstvo za gospodarstvo ANALIZA POSLOVANJA PODJETJA VCT, D. O. O. Mentorica: mag. Erna Štefe, univ. dipl. ekon. Lektorica: mag. Nataša

Prikaži več

MEDICINSKO NEPOJASNJENA STANJA (modul za specializante družinske medicine) Vodja modula: Vojislav Ivetić Namestnik vodje modula: Klemen Pašić Soizvaja

MEDICINSKO NEPOJASNJENA STANJA (modul za specializante družinske medicine) Vodja modula: Vojislav Ivetić Namestnik vodje modula: Klemen Pašić Soizvaja MEDICINSKO NEPOJASNJENA STANJA (modul za specializante družinske medicine) Vodja modula: Vojislav Ivetić Namestnik vodje modula: Soizvajalci:, Erika Zelko, Maja Rus Makovec, Datumi 2018/2019: 23. skupina:

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ključne kompetence za uspešno delo knjižničarja Kako jih razvijati? Dr. Vlasta Zabukovec Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF, UL Kompetence Študij, vseživljenjsko učenje

Prikaži več

Organizacija, letnik 39 Razprava {tevilka 5, maj 2006 Vpeljava mentorstva v proces prodaje storitev: primer zavarovalnice Boštjan Štempelj Šubi~eva ul

Organizacija, letnik 39 Razprava {tevilka 5, maj 2006 Vpeljava mentorstva v proces prodaje storitev: primer zavarovalnice Boštjan Štempelj Šubi~eva ul Vpeljava mentorstva v proces prodaje storitev: primer zavarovalnice Boštjan Štempelj Šubi~eva ulica 9, 1234 Mengeš,Slovenija, bostjan.stempelj@moj.net V zavarovalnici do sedaj ni bilo sistema za sledenje

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu Spoštovani! Osnovna šola poleg obveznih predmetov in obveznih izbirnih predmetov izvaja v šolskem letu 2017/2018

Prikaži več

Microsoft Word - Konec raziskovalne1.doc

Microsoft Word - Konec raziskovalne1.doc SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA Slomškova 21 2310 Slovenska Bistrica RAZISKOVALNA NALOGA Pri predmetu: ekonomija PRIPRAVE BANKE CELJE, d. d., NA UVEDBO SKUPNE VALUTE EVRO Dijakinji: Mateja Retuznik, Nikita

Prikaži več

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V Zdravstvenem domu Ljubljana izvajamo program Promocija zdravja na delovnem mestu, ki je namenjen ozaveščanju delavcev in delodajalcev o zdravem življenjskem slogu

Prikaži več

1

1 1. razred Minimalni učni smotri Razumevanje in izvajanje ustno danih navodil Poimenovanje in prepoznavanje barv, števil, družinskih članov, stanovanjskih prostorov, šolskih potrebščin Predstavitev samega

Prikaži več

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št 63/13), ki določa tudi izvajanje

Prikaži več

60-77.qxd

60-77.qxd Tehnolo{ki napredek v naj{ir{em pomenu je pogosto povezan z razli~nimi oblikami nevarnosti in tveganj tako nami{ljenih kot dejanskih. Industrijska, komercialna in doma~a uporaba izdelkov, ki povzro~ajo

Prikaži več

Microsoft Word - Zaloznik2006

Microsoft Word - Zaloznik2006 Informacijska družba IS 2006 / Information Society IS 2006 9. mednarodna multi-konferenca / 9th Intermational Multi-Conference Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi / Education in Information

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Preventivna konferenca na področju drog Skupaj zmoremo več Preventivni pristopi v sistemu socialnega varstva PORTOROŽ, 20. 10. 2016 Marjeta

Prikaži več

(Microsoft Word - VIS_\212egula_Bojan_1981.doc)

(Microsoft Word - VIS_\212egula_Bojan_1981.doc) UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer: Informatika v organizaciji in managementu UVEDBA IN ANALIZA SLUŽBE ZA PODPORO UPORABNIKOM V PODJETJU SRC.SI Mentor: doc. dr. Igor Bernik Kandidat:

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Vrtec pri OŠ Polhov Gradec Z ROKO V ROKI OTROCI IN ODRASLI JERICA KREFT, NATAŠA PELJHAN POBUDA Na enem od srečanj ravnateljev in koordinatorjev v okviru Mreže vrtcev/šol Korak za korakom, ki ga organizira

Prikaži več

Izvozna in uvozna funkcija slovenskega gospodarstva

Izvozna in uvozna funkcija slovenskega gospodarstva UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO IZVOZNA IN UVOZNA FUNKCIJA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA Ljubljana, junij 005 PRIMOŽ ZAPLOTNIK IZJAVA Študent Primož Zaplotnik izjavljam, da sem avtor

Prikaži več

Microsoft Word - Slovene_Final Guide _FINAL_.doc

Microsoft Word - Slovene_Final Guide _FINAL_.doc VARNOST PROIZVODOV V EVROPI Prironik za korektivne ukrepe, vkljuno z umikom v pomo podjetjem pri zašiti potrošnikov pred nevarnimi proizvodi Podprto s subvencijo Evropske Komisije Generalni direktorat

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani Celje,

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani   Celje, Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani www.fkpv.si. Celje, marec 2014 Kazalo vsebine 1 UVOD... 1 1.1 Odzivnost

Prikaži več

Otroci v mestu.brosura

Otroci v mestu.brosura OD MLADIH NOG, Z GIBANJEM DO ZDRAVJA! OD MLADIH NOG, Z GIBANJEM DO ZDRAVJA! Izdajatelj: Dru{tvo za zdravje srca in o`ilja Slovenije Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana T.: 01/234 75 50, F.: 01/234 75 54 E.:

Prikaži več

(Microsoft Word - Diploma-kon\350na vezava _lektorirana_ v-1.doc)

(Microsoft Word - Diploma-kon\350na vezava _lektorirana_ v-1.doc) UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer: Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov PLANIRANJE IN RAZVOJ SCHENGENSKEGA KADRA NA POLICIJSKI POSTAJI Mentor: dr. Jože

Prikaži več

Politehnika Nova Gorica

Politehnika Nova Gorica Letno poro!ilo o spremljanju in zagotavljanju kakovosti pedagoškega in raziskovalnega dela na Univerzi v Novi Gorici v letu 2008/2009 Univerza v Novi Gorici (UNG) je zasebna, raziskovalna in študentom

Prikaži več

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc ENERGETSKA IZKAZNICA KAKO SE NANJO PRIPRAVIMO Izkaznica na podlagi izmerjene rabe energije Energetske izkaznice za javne stavbe bodo predvidoma temeljile na izmerjeni rabi energije za delovanje stavbe.

Prikaži več

Izvajalec

Izvajalec Priloga 1 PREDLOG SOFINANCIRANJA PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA V LETU 2013 1. PROGRAMI NA PODROČJU HUMANITARNE DEJAVNOSTI: - programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami

Prikaži več

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi Nacionalna konferenca, Brdo pri Kranju, 25. in 26. oktober 2011 Izhodišče razmišljanja Rezultati raziskav o povezanosti

Prikaži več

Pr

Pr UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO SAŠA RAKAR UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA Prostorska organizacija in timsko sodelovanje strokovnih

Prikaži več

PKP projekt SMART WaterNet_Opis

PKP projekt SMART WaterNet_Opis PKP projekt SMART WaterNet Po kreativni poti do znanja (PKP) opis programa Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom za pridobitev

Prikaži več

Microsoft Word - grgeta251

Microsoft Word - grgeta251 UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO SEBASTJAN GERGETA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO MEDTRŽNA TEHNINA ANALIZA Ljubljana, maj 2002 SEBASTJAN GERGETA IZJAVA

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2016 - Zdravstveni dom Ljubljana KADROVSKI NAČRT OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2016 sprejetega dne 23.2.2016

Prikaži več

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA POROČILO O KAKOVOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 Ljubljana, oktober 2014 VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 1 Osnovni podatki o šoli: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Informacijska družba IS 2008 / Information Society IS mednarodna multi-konferenca / 11 th Intermational Multi-Conference Vzgoja in izobraževa

Informacijska družba IS 2008 / Information Society IS mednarodna multi-konferenca / 11 th Intermational Multi-Conference Vzgoja in izobraževa Informacijska družba IS 2008 / Information Society IS 2008 11. mednarodna multi-konferenca / 11 th Intermational Multi-Conference Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi / Education in Information

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

FALL 2006 Abstracts

FALL 2006 Abstracts 5. Program: Izobraževanje strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja za delo z osebami s spektroavtistično motnjo Projekt: Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc Analiza evalvacije Konference Ogljični odtis kot merilo uspešnosti Z analizo evalvacijskih vprašalnikov smo ugotavljali zadovoljnost udeležencev z izvedeno konferenco glede na različne vidike in kateri

Prikaži več