Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx"

Transkripcija

1 OSNOVNA ŠOLA SOSTRO POROČILO O ANALIZI DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLOVENŠČINE leta 2018 Pripravile učiteljice slovenščine: Renata More, Martina Golob, Petra Aškerc, Katarina Leban Škoda Ljubljana,

2 Nacionalno preverjanje znanja slovenščine v 6. razredu Dosežek šole Povprečno število točk v % Državno povprečje Povprečno število točk v % Odstopanje v % 45,14 % 46,24 % 1,1% Obrazložitev dosežkov: Slovensko povprečje je bilo 46,24 %, na OŠ Sostro pa so učenci dosegli nekoliko slabši rezultat, in sicer 45,14 %. Njihov dosežek je 1,1 % pod slovenskim povprečjem. Primerjava dosežkov šole na NPZ po nalogah z državnim povprečjem: Preizkus iz slovenščine je bil kot doslej dvodelen, v razmerju, kot ga določa učni načrt (UN): 40 % nalog v preizkusu je bilo namenjenih preverjanju standardov znanja iz književnosti, 60 % pa iz jezika. V I. (jezikovnem) delu preizkusa so učenke in učenci prebrali izhodiščno besedilo (IB) Po železni cesti iz rubrike Vesela šola (PIL, l. 68, oktober 2015, št. 2, str ). IB je bilo prirejeno za potrebe NPZ, sestavlja ga sedem kratkih (razmeroma samostojnih) besedil, ki so oštevilčena, tri so tudi naslovljena. Naloge iz jezika so v skladu s standardi znanja v UN (str. 80) preverjale zmožnost kritičnega sprejemanja enogovornega neumetnostnega besedila, tj. tihega branja in razumevanja besedila, primernega starosti učencev, jezikovno, slogovno in metajezikovno zmožnost ter zmožnost tvorjenja enogovornega neumetnostnega besedila. V II. (književnem) delu preizkusa so učenke in učenci prebrali odlomek mladinskega romana Kot v filmu Vinka Möderndorferja (MK 2013, str ). Naloge ob IB so preverjale recepcijsko zmožnost, tj. zmožnost samostojnega tihega branja neznanega književnega besedila in samostojnega pisanja o oz. ob njem (UN, standardi znanja, str. 84). V nalogah so morali učenke in učenci svoje ugotovitve o IB pojasnjevati, utemeljevati in vrednotiti ter ob njem samostojno napisati kratko besedilo; ena naloga je preverjala literarnovedno znanje. Izhodiščni besedili sta v obeh delih glede na tematiko relevantni in zanimivi za šestošolce in šestošolke. 2

3 Učenci 6. razreda so pri predmetu slovenščina dosegli naslednje rezultate: Vir: RIC 2018 Za potrebe analize dosežkov NPZ smo naloge razvrstili glede na zmožnosti, ki so jih pri učencih preverjale. Naloge jezikovnega dela preizkusa smo razčlenili na področja nalog, ki preverjajo: bralno razumevanje (razumevanje besed, kritično razumevanje ali interpretacija, uporabno razumevanje), sporazumevalno zmožnost (zmožnost sprejemanja in tvorjenja besedil), skladenjsko zmožnost (tvorba smiselnih, koherentnih, slovnično, izgovorno in pisno pravilnih povedi), 3

4 jezikovno zmožnost (poznavanje pravil za povezovanje besed v povedi, besedila), metajezikovno zmožnost (zmožnost poimenovanja jezikovnih sredstev z ustreznimi jezikovnimi pojmi in razumevanje jezikovnih pojmov), pravopisno zmožnost (poznavanje in uporaba pravopisnih pravil, zapis črk, meje med besedami, raba ločil in velike začetnice, pravila deljenja besed), tvorjenje zaokroženega besedila (samostojna tvorba krajšega neumetnostnega besedila). Dosežki učencev 6. razreda v 1., jezikovnem delu preizkusa so razvidni iz spodnje preglednice. PODROČJA število možnih državno točk povprečje točkah odstotkih BRALNO RAZUMEVANJE 12 6,37 točk 53,1 % SPORAZUMEVALNA 4 2,55 točk 63,8 % SKLADENJSKA 8 3,22 točk 40,3 % JEZIKOVNA 5 2,71 točk 54,2 % METAJEZIKOVNA 1 0,58 točk 58 % TVORJENJE BESEDILA 3 2,24 točk 74,7 % v in šolsko povprečje točkah odstotkih 6,31 točk 52,6 % 2,47 točk 61,8 % 3,15 točk 39,4 % 2,6 točk 52,0 % 0,67 točk 67 % 2,03 točk 67,7 % v in razlika + -0,06 točk -0,5% -0,08 točk -2,0% -0,07 točk -0,9% -0,11 točk -2,2% +0,09 +9,0 % -0,21 točk -7,0% *Za koliko je šolski rezultat boljši/slabši od državnega državno povprečje v % šolsko povprečje v % razlika Grafični prikaz dosežkov šestošolcev, 1. del preizkusa - jezik 4

5 Šestošolci so le na enem področju presegli državno povprečje, in sicer na podorčju, ki le z eno nalogo preverja metajezikovno zmožnost. Na vseh ostalih področjih so nekoliko pod slovenskim povprečjem. Odstopanje od slovenskega povprečja je pomembno pri samostojnem tvorjenju zaokroženega besedila, kjer so učenci dosegli za 0,21 % točk slabši rezultat (v preglednici označeno rumeno). Za pouk slovenščine to pomeni, da morajo učenci v prihodnje tvoriti več samostojnih zapisov neumetnostnih besedil. Več pozornosti je potrebno nameniti: branju navodil z razumevanjem, razčlenjevanju navodil in načrtovanju samostojnega zapisa, analizi zgradbe besedilne vrste in pregledovanju samostojnih zapisov s poudarkom na razvijanju jezikovne, skladenjske in pravopisne zmožnosti. Pri ostalih področjih obravnave neumetnostnega besedila in izkazovanja jezikovnega znanja je znanje naših šestošolcev povprečno oz. primerljivo znanju ostalim slovenskim šestošolcem. Na nobenem področju obravnave neumetnostnega besedila in izkazovanja jezikovnega znanja pa naši šestošolci v letu 2018 niso presegli slovenskega povprečnega rezultata. V 2. delu preizkusa, ki je preverjal znanje s področja književnosti, smo naloge razvrstili na naslednja področja: literarnovedno znanje (poznavanje literarnovednih pojmov), recepcijska zmožnost (doživljanje in razumevanje besedila, razumevanje literarnih oseb, odnosov med njimi, motivov za njihovo ravnanje, presojanje le-tega), tvorjenje zaokroženega besedila (samostojna tvorba krajšega besedila), pravopisna zmožnost (upoštevano pri nalogah, ki so poleg drugega vrednotile poznavanje in uporabo pravopisnih pravil). Dosežki učencev 6. razreda v 2., književnem delu preizkusa so razvidni iz spodnje preglednice. PODROČJA LITERARNOVEDNO ZNANJE RECEPCIJSKA TVORJENJE BESEDILA PRAVOPISNA število možnih točk 3 1,29 točk 43,0 % 12 4,45 točk 37,1 % 3 0,67 točk 22,3 % 2 0,26 točk 13,0 % državno povprečje v točkah in odstotkih šolsko povprečje v točkah in odstotkih 1,14 točk 38,0 % 4,51 točk 37,6 % 0,56 točk 18,7 % 0,23 točk 11,5 % razlika* -0,15 točk -5,0% +0,06 točk +0,5 % -0,11 točk -3,6% -0,03 točke -1,5% *Za koliko je šolski rezultat boljši/slabši od državnega. 5

6 državno povprečje v % šolsko povprečje v % razlika literarnovedno znanje recepcijska zmožnost Grafični prikaz dosežkov šestošolcev, 2. del preizkusa - književnost Pri pregledu dosežkov 2. dela preizkusa je razvidno, da so rezultati naših šestošolcev slabši od rezultatov vrstnikov na treh področjih, in sicer na področju literarnovednega znanja, pri izkazovanju pravopisne zmožnosti in pri tvorjenju besedila. Največje odstopanje je pri izkazovanju literarnovednega znanja, sledi področje tvorjenja besedila. Na nobenem področju obravnave umetnostnega besedila in izkazovanja književnega znanja pa naši šestošolci v letu 2018 niso presegli slovenskega povprečnega rezultata. Usmeritve in sklepi za v prihodnje tvorjenje besedila pravopisna zmožnost Pri obeh delih preizkusa nacionalnega preverjanja znanja so se šestošolci najslabše odrezali prav pri samostojnem tvorjenju krajšega zaokroženega besedila. Ugotovitve in priporočila, ki smo jih zapisali ob analizi prvega, jezikovnega dela preizkusa, torej veljajo tudi ob analizi književnega dela preizkusa. Več pozornosti je potrebno nameniti: branju navodil z razumevanjem, razčlenjevanju navodil in načrtovanju samostojnega zapisa, analizi zgradbe besedilne vrste in pregledovanju samostojnih zapisov s poudarkom na razvijanju jezikovne, skladenjske in pravopisne zmožnosti. Pomembno je, da pri učencih dosežemo visoko razvite sposobnosti branja z razumevanjem, saj jim bo to omogočalo samostojno učenje in iskanje informacij, zato je v pouk smiselno vnašati učenje različnih bralnih strategij (ne le pri slovenščini, ampak tudi pri drugih šolskih predmetih, ki zahtevajo delo z besedilom). 6

7 Nacionalno preverjanje znanja slovenščine v 9. razredu Dosežek šole Povprečno število točk v % Državno povprečje Povprečno število točk v % Odstopanje v % 56,17 % 50,79 % +5,38 % Obrazložitev dosežkov: Slovensko povprečje je bilo 50,79 %, na OŠ Sostro pa so učenci dosegli nekoliko boljši rezultat, in sicer 56,17 %. Njihov dosežek je +5,38 % nad slovenskim povprečjem. Primerjava dosežkov šole na NPZ po nalogah z državnim povprečjem: Preizkus iz slovenščine je bil kot doslej dvodelen, v razmerju, kot ga določa učni načrt (UN): 40 % nalog v preizkusu je bilo namenjenih preverjanju standardov znanja iz književnosti, 60 % pa iz jezika. Izhodiščno besedilo (IB) v književnem delu preizkusa (I. del) je bil odlomek (8. prizor) iz dramskega besedila Andreja Rozmana Roze Obuti maček (Brvi čez morje, Cankarjeva založba 2009, str ). Naloge ob besedilu so preverjale recepcijsko zmožnost, tj. zmožnost samostojnega tihega branja neznanega književnega besedila in zmožnost samostojnega pisanja o oz. ob njem (UN, standardi znanja, str. 93). Naloge so večinoma preverjale zmožnost razumevanja besedil (iz neposrednih in posrednih besedilnih signalov) oz. samostojnega predstavljanja ugotovitev o književnem besedilu (npr. o književnih osebah, književni perspektivi). Tri naloge so preverjale literarnovedno znanje. II., jezikovni del preizkusa so sestavljala tri IB: Moji starši so nemogoči!, Zakaj me starši ne razumejo? (v obeh primerih gre za nasvet strokovnjaka) in oglas TOM telefon (vir je bila spletna stran za otroke in mladostnike e-tom: Oba nasveta sta bila prirejena za potrebe NPZ, oglas ni bil prirejen. Naloge iz jezika so v skladu s standardi znanja v UN (str. 88) preverjale zmožnost kritičnega sprejemanja enogovornega neumetnostnega besedila, tj. tihega branja in razumevanja besedila, primernega starosti učencev. IB v obeh delih obravnavajo teme, zanimive za mlade bralce, v 2. delu IB nagovarjajo mlade. 7

8 Učenci 9. razreda so dosegli naslednje rezultate: Vir: RIC

9 V 1. delu preizkusa, ki je preverjal znanje s področja književnosti, smo za potrebe analize NPZ naloge razvrstili na naslednja področja: literarnovedno znanje (poznavanje literarnovednih pojmov), recepcijska zmožnost (doživljanje in razumevanje besedila, razumevanje literarnih oseb, odnosov med njimi, motivov za njihovo ravnanje, presojanje le-tega), tvorjenje zaokroženega besedila (samostojna tvorba krajšega besedila), pravopisna zmožnost (upoštevano pri nalogah, ki so poleg drugega vrednotile poznavanje in uporabo pravopisnih pravil). Dosežki učencev 9. razreda v 1. delu preizkusa, ki preverja njihovo znanje književnosti, so razvidni iz spodnje preglednice. PODROČJA LITERARNOVEDNO ZNANJE RECEPCIJSKA TVORJENJE BESEDILA METAJEZIKOVNA PRAVOPISNA število možnih točk 10 4,74 točk 47,4 % 11 6,82 točk 62,0 % 7 3,4 točk 48,6 % 1 0,19 točk 19,0 % 4 1,09 točk 27,3 % državno povprečje v točkah in odstotkih šolsko povprečje v točkah in odstotkih 6,08 točk 60,8 % 7,37 točk 67,0 % 4,08 točk 58,3 % 0,10 točk 10,0 % 1,64 točk 41,0 % razlika* +1,34 točk +13,4 % +0,55 točk +5,0 % +0,68 točk +9,7 % 0,09 točk 9,0% +0,55 točk +13,7 % državno povprečje v % šolsko povprečje v % razlika Grafični prikaz dosežkov devetošolcev, 1. del preizkusa književnost *Za koliko je šolski rezultat boljši/slabši od državnega. 9

10 Na štirih področjih, in sicer na področju literarnovednega znanja, zmožnosti sprejemanja in razumevanja besedila, pri samostojnem tvorjenju zaokroženega besedila in pri izkazovanju pravopisne zmožnosti, so bili naši devetošolci uspešnejši od slovenskega povprečja. Pri izkazovanju literarnovednega znanja za 0,22 % točk, pri samostojnem tvorjenju zaokroženega besedila za 0,34 % točk in pri nalogah, ki so preverjale pravopisno zmožnost, za 1,09 % točk. Slabše so se odrezali pri nalogi, ki je preverjala metajezikovno zmožnost. Glede na ugotovitve RIC je letošnji preizkus nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine pokazal primanjkljaj v literarnovednem znanju, devetošolci OŠ Sostro so na tem področju nekoliko presegli svoje vrstnike. Naloge jezikovnega dela preizkusa smo razčlenili na področja nalog, ki preverjajo: bralno razumevanje (razumevanje besed, kritično razumevanje ali interpretacija, uporabno razumevanje), sporazumevalno zmožnost (zmožnost sprejemanja in tvorjenja besedil), skladenjsko zmožnost (tvorba smiselnih, koherentnih, slovnično, izgovorno in pisno pravilnih povedi), jezikovno zmožnost (poznavanje pravil za povezovanje besed v povedi, besedila), metajezikovno zmožnost (zmožnost poimenovanja jezikovnih sredstev z ustreznimi jezikovnimi pojmi in razumevanje jezikovnih pojmov), pravopisno zmožnost (poznavanje in uporaba pravopisnih pravil, zapis črk, meje med besedami, raba ločil in velike začetnice, pravila deljenja besed), tvorjenje zaokroženega besedila (samostojna tvorba krajšega neumetnostnega besedila). Dosežki učencev 9. razreda v 2., jezikovnem delu preizkusa, so razvidni iz spodnje preglednice. PODROČJA BRALNO RAZUMEVANJE SPORAZUMEVALNA SKLADENJSKA JEZIKOVNA METAJEZIKOVNA TVORJENJE BESEDILA število možnih točk 13 7,58 točk 58,3 % 6 2,86 točk 47,7 % 10 5,33 točk 53,3 % 11 4,53 točk 41,2 % 8 4,02 točk 50,3 % 3 1,09 točk 36,3 % državno povprečje v točkah in odstotkih šolsko povprečje v točkah in odstotkih 8,1 točk 62,3 % 3,17 točk 52,8 % 5,48 točk 54,8 % 4,67 točk 42,5 % 4,56 točk 57,0 % 1,15 točk 38,3 % razlika* +0,52 +4,0 % +0,31 točk +5,1 % +0,15 točk +1,5 % +0,14 točk +1,3 % +0,54 točk +6,7 % +0,06 točk +2,0 % 10

11 državno povprečje v % šolsko povprečje v % razlika Grafični prikaz dosežkov devetošolcev, 2. del preizkusa jezik *Za koliko je šolski rezultat boljši/slabši od državnega. Pri izkazovanju znanja jezika so naši devetošolci na vseh področjih presegli povprečne dosežke slovenskih vrstnikov. Največje odstopanje navzgor je pri preverjanju metajezikovne zmožnosti (medtem ko so na književnem delu preizkusa le na tem področju zaostali za slovenskim povprečjem), sledi sporazumevalna zmožnost in področje bralnega razumevanja. Na nobenem od obravnavanih področij niso zaostajali za vrstniki. Primerjava dosežkov učencev 6. razreda 2015 in učencev 9. razred 2018 Leto/razred Št. vključenih učencev Dosežek šole Povprečno število točk v % Državno povprečje Povprečno število točk v % 2015/6. razred 64 53,00 % 49,47 % +3,53 % 2018/9. razred 61 56,17 % 50,79 % +5,38 % Odstopanje v % Učenci OŠ Sostro, ki so bili že v 6. razredu za 3,53 % uspešnejših od svojih vrstnikov, so v 4 letih svoj rezultat še izboljšali in vrstnike v znanju slovenščine junija 2018 presegli za 5,38 %. Usmeritve in sklepi za v prihodnje Iz analize nacionalnega preverjanja znanja lahko izluščimo naslednje: učence moramo že v nižjih razredih in še kasneje še bolj spodbujati k samostojnemu pisanju različnih besedil in pri tem pozornost nameniti tako njihovi učinkovitosti kot jezikovni pravilnosti, v proces učenja in poučevanja moramo vnesti še več dejavnosti, s katerimi učenci razvijajo bralno razumevanje in le to preverjati ob različnih besedilih. Pozornost je potrebno 11

12 posvetiti preverjanju razumevanja prebranega, iskanju bistvenih podatkov, razvrščanju, povzemanju itd., pri pouku slovenščine moramo vztrajati pri natančnem izražanju, tako pri pisnem kot pri ustnem podajanju odgovorov. 12

KRATEK POVZETEK ANALIZE NPZ V ŠOLSKEM LETU REZULTATI ZA 6. IN 9.RAZRED RAZRED/PREDMET OŠ JOŽETA MOŠKRIČA REPUBLIŠKO ODSTOPANJE POVPREČJE 6. RA

KRATEK POVZETEK ANALIZE NPZ V ŠOLSKEM LETU REZULTATI ZA 6. IN 9.RAZRED RAZRED/PREDMET OŠ JOŽETA MOŠKRIČA REPUBLIŠKO ODSTOPANJE POVPREČJE 6. RA KRATEK POVZETEK ANALIZE NPZ V ŠOLSKEM LETU 2012-13 REZULTATI ZA 6. IN 9.RAZRED RAZRED/PREDMET OŠ JOŽETA MOŠKRIČA REPUBLIŠKO POVPREČJE 6. RAZRED Slovenščina 45,45% 49,79% -4,34% Matematika 57,95% 67,91%

Prikaži več

PROJECT OVERVIEW page 1

PROJECT OVERVIEW page 1 N A Č R T P R O J E K T A : P R E G L E D stran 1 Ime projekta: Ustvarjanje s stripom Predmet/i: Slovenščina Avtorja/i projekta: Jasmina Hatič, Rosana Šenk Učitelj/i: Učitelji razrednega pouka Trajanje:

Prikaži več

Poročilo o realizaciji LDN

Poročilo o realizaciji LDN PRILOGA 3 September, 2018 Poročilo o realizaciji LDN Analiza NPZ v šol. l. 2017/2018 Osnovna šola Semič, Šolska ulica 1, 8333 Semič mag. Andreja Miketič, ravnateljica 1 POROČILO O NACIONALNEM PREVERJANJU

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Standardi znanja in kriteriji ocenjevanja 2 r.ppt [Samo za branje] [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - Standardi znanja in kriteriji ocenjevanja 2  r.ppt [Samo za branje] [Združljivostni način] STANDARDI ZNANJA PO PREDMETIH IN KRITERIJI OCENJEVANJA 2. razred SLOVENŠČINA 1 KRITERIJI OCENJEVANJA PRI SLOVENŠČINI POSLUŠANJE -Poslušanje umetnostnega besedilo, določanja dogajalnega prostora in časa,

Prikaži več

Projekt: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja Naslov delavnice: SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISME

Projekt: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja Naslov delavnice: SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISME Naslov delavnice: SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI V uvodu delavnice bodo udeleženci osvežili pojmovanja o bralni pismenosti in se seznanili z opredelitvijo, ki ji sledimo v projektu

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ matematika 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ matematika 2018.docx Analiza dosežkov pri predmetu matematika za NPZ 28 6. razred NPZ matematika 28 Dosežek šole Povprečno število točk v % Državno povprečje Povprečno število točk v % Odstopanje v % 49,55 52,52 2,97 Povprečni

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja PREDSTAVITEV ZA STARŠE ŠOLSKO LETO 2011/12 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo

Prikaži več

KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – SLOVENŠČINA

KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – SLOVENŠČINA KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA SLOVENŠČINA Obvezni učbeniki Berilo Branja 1, 2, 3, 4 Na pragu besedila 1, 2, 3, 4 (učbenik in delovni zvezek); Če dijak pri pouku nima ustreznega učbenika,

Prikaži več

SLOVENŠČINA Zbirka preizkusov za pripravo na nacionalno preverjanje znanja Petra Jesenovec, Vanja Kavčnik Kolar, Vesna Kumer, Maja Laznik, Neža Ritlop

SLOVENŠČINA Zbirka preizkusov za pripravo na nacionalno preverjanje znanja Petra Jesenovec, Vanja Kavčnik Kolar, Vesna Kumer, Maja Laznik, Neža Ritlop SLOVENŠČINA Zbirka preizkusov za pripravo na nacionalno preverjanje znanja Petra Jesenovec, Vanja Kavčnik Kolar, Vesna Kumer, Maja Laznik, Neža Ritlop 6+ znam za več ZBIRKA ZNAM ZA VEČ SLOVENŠČINA 6+ Zbirka

Prikaži več

Microsoft Word - MREŽNI-2 OBD-2012

Microsoft Word - MREŽNI-2 OBD-2012 SPECIFIKACIJSKE TABELE PREIZKUSOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA 2012 V 6. RAZREDU V želji, da bo dodatna informacija o doseženem znanju učencev na nacionalnem preverjanju znanja v šolskem letu 2011/2012

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

Opisni kriteriji ocenjevanja znanja slovenščina 3., 4., 5. R VOŠČILO, ČESTITKA pisno OCENJUJE SE Ustreznost besedilni vrsti kraj in datum, nagovor, vs

Opisni kriteriji ocenjevanja znanja slovenščina 3., 4., 5. R VOŠČILO, ČESTITKA pisno OCENJUJE SE Ustreznost besedilni vrsti kraj in datum, nagovor, vs Opisni kriteriji ocenjevanja znanja slovenščina 3., 4., 5. R VOŠČILO, ČESTITKA pisno OCENJUJE SE Ustreznost besedilni vrsti kraj in datum, nagovor, vsebina, podpis) izraženo voščilo/čestitka Pravopis in

Prikaži več

Microsoft Word - P043-A mod.doc

Microsoft Word - P043-A mod.doc Dr`avni izpitni center *P043A22213* ZIMSKI ROK NEM[^INA NAVODILA ZA OCENJEVANJE ^etrtek, 3. februar 2005 POKLICNA MATURA RIC 2003 2 P043-A222-1-3 IZPITNA POLA 1 1 A: BRALNO RAZUMEVANJE (20) Točke zapisujte

Prikaži več

Microsoft Word - 3. razred.docx

Microsoft Word - 3. razred.docx MERILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA - 3. RAZRED MERILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA - SLOVENŠČINA Ocenjevalna lestvica: 90% - 100% 75% - 89, 9% 60% - 74,9% 45% - 59,9% 0% - 44,9% Znanje se ocenjuje pisno in ustno. K

Prikaži več

Microsoft Word - P122-A _mod.doc

Microsoft Word - P122-A _mod.doc 2 P122-A302-1-3 IZPITNA POLA 1 Vsak pravilen odgovor je vreden eno (1) točko. Skupno je možno doseči trideset (30) točk. Opomba: Pri ocenjevanju te pole se ne upošteva kriterija jezikovne pravilnosti.

Prikaži več

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV Predmetna komisija za nižji izobrazbeni standard matematika Opisi dosežkov učencev 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja Slika: Porazdelitev točk pri matematiki (NIS), 6. razred 1 ZELENO OBMOČJE

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

Spoštovani

Spoštovani Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja Predmetna komisija za slovenščino Predmetna komisija za matematiko Predmetna komisija za angleščino Predmetna komisija za nemščino Državni izpitni

Prikaži več

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna vsebina: Ustno seštevanje in odštevanje do 20 sprehodom

Prikaži več

Geometrija v nacionalnih preverjanjih znanja

Geometrija v nacionalnih preverjanjih znanja Geometrija v nacionalnih preverjanjih znanja Aleš Kotnik, OŠ Rada Robiča Limbuš Boštjan Repovž, OŠ Krmelj Struktura NPZ za 6. razred Struktura NPZ za 9. razred Taksonomska stopnja (raven) po Gagneju I

Prikaži več

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi Nacionalna konferenca, Brdo pri Kranju, 25. in 26. oktober 2011 Izhodišče razmišljanja Rezultati raziskav o povezanosti

Prikaži več

Iztok KOSEM in Špela ARHAR HOLDT Trojina, zavod za uporabno slovenistiko ANALIZA BESEDIŠČA IN SKLADNJE V BESEDILIH TESTA BRALNE PISMENO

Iztok KOSEM in Špela ARHAR HOLDT Trojina, zavod za uporabno slovenistiko   ANALIZA BESEDIŠČA IN SKLADNJE V BESEDILIH TESTA BRALNE PISMENO Iztok KOSEM in Špela ARHAR HOLDT Trojina, zavod za uporabno slovenistiko www.trojina.si ANALIZA BESEDIŠČA IN SKLADNJE V BESEDILIH TESTA BRALNE PISMENOSTI PISA 2009 TEMA POROČILA PISA (The Programme for

Prikaži več

KRITERIJI OCENJEVANJA PRI ANGLEŠČINI Programi: SPLOŠNA GIMNAZIJA (splošni in športni oddelki) UMETNIŠKA GIMNAZIJA (likovna in dramsko-gledališka smer)

KRITERIJI OCENJEVANJA PRI ANGLEŠČINI Programi: SPLOŠNA GIMNAZIJA (splošni in športni oddelki) UMETNIŠKA GIMNAZIJA (likovna in dramsko-gledališka smer) KRITERIJI OCENJEVANJA PRI ANGLEŠČINI Programi: SPLOŠNA GIMNAZIJA (splošni in športni oddelki) UMETNIŠKA GIMNAZIJA (likovna in dramsko-gledališka smer) Aktiv učiteljev angleščine Gimnazije Nova Gorica (sprejeto

Prikaži več

VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA MLAJŠE UČENCE –

VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA MLAJŠE UČENCE – PRAŠALNIK BRALNE MOTIACIJE ZA STAREJŠE UČENCE BM-st Pred teboj je vprašalnik o branju. Prosimo te, da nanj odgovoriš tako, kot velja zate. vprašalniku ni pravilnih oz. napačnih odgovorov. Na posamezne

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

Microsoft Word - SLO_priprava.docx

Microsoft Word - SLO_priprava.docx Učiteljica: Katja Kustec Šola: OŠ Prežihovega Voranca Bistrica Predmet: Slovenščina Razred: 7. Št. ur: 3 + domače delo Vsebinski sklop: Današnja mladina Tema: J. K. Rowling: Harry Potter (katerakoli izdaja)

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in?as: 12. 1. 217 7:55:48 4.A 9. 11. 217 2. 11. 217 1. 12. 217 24. 11. 217 4.A Matematika (MAT) 4. ura 4.A Slovenščina (SLJ) 1. ura 15. 12. 217 4.A Angleščina (TJA). ura 2. 12. 217 13. 12. 217 11.

Prikaži več

POLA3

POLA3 Državni izpitni center *P173A22213* ZIMSKI IZPITNI ROK NEMŠČINA NAVODILA ZA OCENJEVANJE Ponedeljek, 5. februar 2018 POKLICNA MATURA Državni izpitni center Vse pravice pridržane. 2 P173-A222-1-3 IZPITNA

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 28. 11. 2018 11:05:49 3. a 18. 10. 2018 9. 10. 2018 3. a Matematika (MAT) 2. ura Pisno preverjanje Seštevanje in odštevanje s prehodom Računanje z neznanim členom Besedilne naloge Stran 1/18

Prikaži več

Primer obetavne prakse za dejavnost-i z uporabo IKT 1 Učitelj: MARIJA VOK LIPOVŠEK Šola: OŠ Hruševec-Šentjur Predmet: Biologija 8 Razred: 8.b Št. ur:

Primer obetavne prakse za dejavnost-i z uporabo IKT 1 Učitelj: MARIJA VOK LIPOVŠEK Šola: OŠ Hruševec-Šentjur Predmet: Biologija 8 Razred: 8.b Št. ur: Primer obetavne prakse za dejavnost-i z uporabo IKT 1 Učitelj: MARIJA VOK LIPOVŠEK Šola: OŠ Hruševec-Šentjur Predmet: Biologija 8 Razred: 8.b Št. ur: 1 Vsebinski sklop: OGRODJE Tema: VRSTE IN NALOGE KOSTI

Prikaži več

Microsoft Word - P113-A _mod.docx

Microsoft Word - P113-A _mod.docx Državni izpitni center *P113A22213* ZIMSKI IZPITNI ROK NEMŠČINA NAVODILA ZA OCENJEVANJE Torek, 7. februar 2012 POKLICNA MATURA RIC 2012 2 P113-A222-1-3 IZPITNA POLA 1 Vsak pravilen odgovor je vreden eno

Prikaži več

DRUŽINSKO BRANJE

DRUŽINSKO BRANJE DRUŽINSKO BRANJE: BRALNI PROJEKT MESTNE KNJIŽNICE KRANJ Jure Bohinec Ponedeljek, 10. 9. 2018 Bralno društvo Slovenije Nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ, Cankarjev dom v Ljubljani Dejavnosti za

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV Predmetna komisija za nižji izobrazbeni standard slovenščina Opisi dosežkov učencev 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja Slika: Porazdelitev točk pri slovenščini (NIS), 6. razred ZELENO OBMOČJE

Prikaži več

Microsoft Word - P053-A doc

Microsoft Word - P053-A doc [ifra kandidata: Dr`avni izpitni center *P053A30112* ZIMSKI ROK SLOVEN[^INA KOT DRUGI JEZIK Izpitna pola 2 Pisanje besedila na knji`evno temo Torek, 14. februar 2006 / 60 minut Dovoljeno dodatno gradivo

Prikaži več

Identifikacija TIMSS 2011 Vprašalnik za učiteljice in učitelje Matematika 8. razred Pedagoški inštitut Center za uporabno epistemologijo Gerbičeva 62

Identifikacija TIMSS 2011 Vprašalnik za učiteljice in učitelje Matematika 8. razred Pedagoški inštitut Center za uporabno epistemologijo Gerbičeva 62 Identifikacija TIMSS 2011 Vprašalnik za učiteljice in učitelje Matematika 8. razred Pedagoški inštitut Center za uporabno epistemologijo Gerbičeva 62 1000 Ljubljana IEA, 2011 Vprašalnik za učiteljice in

Prikaži več

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx številka 10,27.avg. 2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! V prejšnji številki mesečnika smo si ogledali, katera področja moramo vsebinsko obdelati v sklopu delovne zgodovine. V današnji

Prikaži več

Neformalni izobraževalni program ZAČETNA OPISMENJEVALNICA V SLOVENŠČINI ZA PRISELJENCE Ljubljana, oktober 2017

Neformalni izobraževalni program ZAČETNA OPISMENJEVALNICA V SLOVENŠČINI ZA PRISELJENCE Ljubljana, oktober 2017 Neformalni izobraževalni program ZAČETNA OPISMENJEVALNICA V SLOVENŠČINI ZA PRISELJENCE Ljubljana, oktober 2017 Kazalo 1 IME PROGRAMA... 3 2 UTEMELJENOST PROGRAMA... 3 3 CILJNA SKUPINA... 5 4 CILJI PROGRAMA...

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA A. T. LINHARTA

OSNOVNA ŠOLA A. T. LINHARTA OSNOVNA ŠOLA A. T. LINHARTA RADOVLJICA POROČILO O URESNIČEVANJU LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA IN USPEŠNOSTI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 Radovljica, 31. avgust 2017 VSEBINA: 1. UVOD...4

Prikaži več

Microsoft Word - N _moderacija.docx

Microsoft Word - N _moderacija.docx 2 N151-401-2-2 SPLOŠNA NAVODILA Prosimo, da moderirano različico navodil za vrednotenje dosledno upoštevate. Če učenec pravilno reši nalogo na svoj način (ki je matematično korekten) in je to razvidno

Prikaži več

NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite

NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite vzorčne strani iz DELOVNIH LISTOV 1 v štirih delih

Prikaži več

Microsoft Word - STANDARDI in KRITERIJI ZNANJA 3 RAZRED.docx

Microsoft Word - STANDARDI  in KRITERIJI ZNANJA 3 RAZRED.docx STANDARDI ZNANJA SLOVENŠČINA Ustrezno uporablja izraze materni in tuji jezik. Govorno nastopi tvori smiselno, povezano in zaokroženo besedilo. Glasno in tekoče bere besedilo in pri tem upošteva stavčno

Prikaži več

GSJ 6 DZ 2011 Notranjost.indd

GSJ 6 DZ 2011 Notranjost.indd Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk Gradim slovenski jezik 6 knjigarna.com swis721 Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, dr. Martina Križaj Ortar

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov (

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( 26 ), nabora izbirnih predmetov ( 6 ), PDP-modula, obveznega magistrskega

Prikaži več

%

% OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK PODRUŽNIČNA ŠOLA DOL PRI HRASTNIKU PODRUŽNICA LOG AKTIV TJA IN NI KRITERIJ OCENJEVANJA 2018/2019 0-44 % nzd (1) 45-64 % zd (2) 65-79 % db (3) 80-89 % pdb (4)

Prikaži več

untitled

untitled 2. poglavje: Povprečni dosežki po področjih matematike PODPOGLAVJA 2.1 Kakšne so razlike v dosežkih po posameznih področjih matematike? 2.2 Razlike med učenci in učenkami v dosežkih po področjih matematike

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

Razred: 1

Razred: 1 Razred: 1. Dan: 59. Predmet: SLJ Ura: 71. Datum: Učitelj/vzgojitelj: Sklop: MOJA DRUŽINA Učna enota: Pesem: JAKEC - BRAT RIŠEM ČRTE predopismenjevalne vaje Cilji: Doživljajo interpretativno prebrano pesem.

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Mocnik.pptx

Microsoft PowerPoint - Mocnik.pptx MATEMATIČNA PISMENOST IN MATEMATIČNI PROBLEMI Metoda Močnik in Alenka Podbrežnik KAJ NAS JE ZANIMALO? ugotoviti, v kolikšni meri so učenci uspešni pri samostojnem, nevodenemreševanju matematičnih besedilnih,

Prikaži več

Bralec

Bralec BESEDILA 9 INTERPRETACIJA MLADINSKEGA LITERARNEGA S polglasnim branjem literarnega besedila v parih se je končala faza sestavljanja spontanega besedilnega pomena v okviru otrokovega horizonta pričakovanj

Prikaži več

INFORMACIJSKA DRUŽBA IS oktober 2009 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI Ali pridobivati znanje s pomočjo uporabe IKT ali s klasič

INFORMACIJSKA DRUŽBA IS oktober 2009 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI Ali pridobivati znanje s pomočjo uporabe IKT ali s klasič INFORMIJSK DRUŽ IS 29 6. oktober 29 VZGOJ IN IZORŽEVNJE V INFORMIJSKI DRUŽI li pridobivati znanje s pomočjo uporabe IKT ali s klasičnimi pedagoškimi metodami in oblikami dela? How to cquire the Knowledge?

Prikaži več

Microsoft Word - N M-mod.docx

Microsoft Word - N M-mod.docx Državni izpitni center *N18157132M* 9. razred GLASBENA UMETNOST Sreda, 9. maj 2018 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA v 9. razredu Državni izpitni center Vse pravice pridržane. 2 N181-571-3-2M

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino Mateja Verbanec IZVEDBA NAREKA PRI SLOVENŠČINI V 1. I

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino Mateja Verbanec IZVEDBA NAREKA PRI SLOVENŠČINI V 1. I UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino Mateja Verbanec IZVEDBA NAREKA PRI SLOVENŠČINI V 1. IN 2. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU Magistrsko delo

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Osnovnošolsko izobraževanje Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica Osnovnošolsko izobraževanje 2017/2018 Vzgojno izobraževalni zavodi Osnovne šole Osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Zavodi

Prikaži več

N

N Državni izpitni center *N15164132* 9. razred TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA Ponedeljek, 11. maj 2015 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 9. razred RIC 2015 2 N151-641-3-2 SPLOŠNA NAVODILA Prosimo,

Prikaži več

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št 63/13), ki določa tudi izvajanje

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : *M07119111* Državni izpitni center SLOVENŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 1 A) Bralno razumevanje B) Razčlemba neumetnostnega besedila

Prikaži več

Arial 26 pt, bold

Arial 26 pt, bold 3 G MATEMATIKA Milan Černel Osnovna šola Brežice POUČEVANJE MATEMATIKE temeljni in zahtevnejši šolski predmet, pomembna pri razvoju celovite osebnosti učenca, prilagajanje oblik in metod poučevanja učencem

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M15245112* JESENSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 / 90 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik in računalo.

Prikaži več

Microsoft Word - P122-A r_mod.doc

Microsoft Word - P122-A r_mod.doc 2 P122-A222-2-3 IZPITNA POLA 1 Vsak pravilen odgovor je vreden eno (1) točko. Skupno je možno doseči trideset (30) točk. Točke zapisujte v ocenjevalne obrazce. Naloga 1: Wieso, weshalb, warum? 1. der Fallhöhe

Prikaži več

(Microsoft Word - Angle\232\350ina)

(Microsoft Word - Angle\232\350ina) PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI ANGLEŠČINI Preverjanje znanja: je ugotavljanje predznanja in razumevanja snovi ter ni ocenjeno. Preverjanje znanja je lahko pisno ali ustno, način in oblika nista

Prikaži več

Microsoft Word - 13-Selekcijski intervju.docx

Microsoft Word - 13-Selekcijski intervju.docx številka 13, 15. dec.2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! Danes nadaljujemo z vprašanji, s katerimi vrednotite konkretne lastnosti in sposobnosti posameznega kandidata. V prejšnjih

Prikaži več

Esej na maturi 2014.indd

Esej na maturi 2014.indd avantura matura Esej na maturi 2015 Lojze Kovačič: Otroške stvari Nathalie Sarraute: Otroštvo Zbirka avantura matura Esej na maturi 2015 Avtorice: Lara Stele Šalamon, Maja Smotlak, Živa Čebulj, Jerneja

Prikaži več

Microsoft Word - P051-A doc

Microsoft Word - P051-A doc [ifra kandidata: Dr`avni izpitni center *P051A30111* SPOMLANSKI ROK SLOVEN[^INA KOT DRUGI JEZIK Izpitna pola 1 Raz~lemba neumetnostnega besedila Torek, 14. junij 2005 / 60 minut Dovoljeno dodatno gradivo

Prikaži več

OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA

OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA UČNA PRIPRAVA ZA URO VZOJE (1. razred) MALI POTEPUH Skladatelj: W. A. Mozart Besedilo: Jože Humer MENTOR: Mateja Petrič PRIPRAVNICA: Urška Zevnik Ljubljana, 24. 1.

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev U K 20 P K U P M 2 0 1 2 12 M OBLIKOVANJE POJMA ŠTEVILO PRI OTROKU V 1. RAZREDU Sonja Flere, Mladen Kopasid Konferenca o učenju in poučevanju matematike, M a r i b o r, 2 3. i n 2 4. avgusta 2 0 1 2 Oblikovanje

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 5. 1. 216 11:27:23 Seznam ocenjevanj znanja za oddelek 3. a Obdobje: od 15. 1. 216. do 1. 6. 216. 2. 1. 216 3. a Psihologija - izbirni 3. letnik (PSI-I2) 7. ura 29. 1. 216 3. a Matematika

Prikaži več

POLA3

POLA3 Državni izpitni center *P141A22213* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK NEMŠČINA NAVODILA ZA OCENJEVANJE Ponedeljek, 9. junij 2014 POKLICNA MATURA RIC 2014 2 P141-A222-1-3 IZPITNA POLA 1 Vsaka pravilna rešitev je

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

ITALIJANŠČINA - 5. raz. Poslušanje in ustno izražanje UČNI SMOTRI OPISNIKI Kaj preverimo VSEBINE/DEJAVNOSTI Učenec disciplinirano posluša sogovornike

ITALIJANŠČINA - 5. raz. Poslušanje in ustno izražanje UČNI SMOTRI OPISNIKI Kaj preverimo VSEBINE/DEJAVNOSTI Učenec disciplinirano posluša sogovornike ITALIJANŠČINA - 5. raz. Poslušanje in ustno izražanje disciplinirano posluša sogovornike in se ustrezno vključuje v razgovor; upošteva stališča sogovornikov; pozorno posluša in izlušči informacije iz besedil,

Prikaži več

Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz matematike

Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz matematike Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz matematike Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz matematike Avtorji: dr. Darjo Felda, dr. Lea Kozel, Alenka Lončarič,

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Obravnava kotov za učence s posebnimi potrebami Reading of angles for pupils with special needs Petra Premrl OŠ Danila Lokarja Ajdovščina OSNOVNA ŠOLA ENAKOVREDNI IZOBRAZBENI STANDARD NIŽJI IZOBRAZBENI

Prikaži več

BGS 3 DZ 03.indd

BGS 3 DZ 03.indd Milka Kern, Mira Kramarič, Majda Pipan, Marija Ropič BESEDE GRADIJO SVET 3 Delovni zvezek za slovenščino za tretji razred osnovne šole Jezikovni pregled: Simona Tavčar, Darka Tepina Podgoršek Ilustracije:

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

Navodila za izpolnjevanje elektronske vloge-obrazcev za prijavo programa ZŽS Zbirni obrazec Zbirni obrazec vam posreduje oz. pove število do

Navodila za izpolnjevanje elektronske vloge-obrazcev za prijavo programa ZŽS Zbirni obrazec Zbirni obrazec vam posreduje oz. pove število do Navodila za izpolnjevanje elektronske vloge-obrazcev za prijavo programa ZŽS 2014-2015 Zbirni obrazec Zbirni obrazec vam posreduje oz. pove število doseženih točk pri vrednotenju vaše vloge. Pogoj za vrednotenje

Prikaži več

Microsoft Word - Objave citati RIF in patentne prijave za MP.doc

Microsoft Word - Objave citati RIF in patentne prijave za MP.doc Primerjalna analiza gibanja števila objav, citatov, relativnega faktorja vpliva in patentnih prijav pri Evropskem patentnem uradu I. Uvod Število objav in citatov ter relativni faktor vpliva so najbolj

Prikaži več

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19 PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19 UVOD V šolskem letu 2014/15 so se začele uporabljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni

Prikaži več

RECENZIJA UČBENIŠKEGA GRADIVA

RECENZIJA UČBENIŠKEGA GRADIVA RECENZIJA UČBENIŠKEGA GRADIVA INSIGHT PRE-INTERMEDIATE OSNOVNI PODATKI Naslov učbenika: Insight Pre-Intermediate avtorji: Jayne Wildman, Fiona Beddall Založba: Oxford University Press Sestavni deli gradiva:

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

(Microsoft Word - Pirls poro\350ilo o raziskavi_lektorirano)

(Microsoft Word - Pirls poro\350ilo o raziskavi_lektorirano) 78 5. Šolski viri za poučevanje branja Šola je prostor, kjer opismenjevanje poteka sistematično in kjer poučujejo formalno usposobljeni strokovnjaki učiteljice in učitelji. Učenec ne more vsega v zvezi

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 28. 9. 2016 07:26:49 4.ag 27. 9. 2016 4.ag Elektrotehnika (ELE) 7. ura Preizkus znanja 10. 10. 2016 4.ag Matematika (MAT) 3. ura 18. 10. 2016 4.ag Računalništvo - izbirni (RAči) 9. ura (13:40-14:25)

Prikaži več

DZS, d. d. Spoštovani, pred vami je vzorčno poglavje dnevnih priprav. Priprave so uporabnikom na voljo v celoti in v obliki, ki omogoča urejanje in pr

DZS, d. d. Spoštovani, pred vami je vzorčno poglavje dnevnih priprav. Priprave so uporabnikom na voljo v celoti in v obliki, ki omogoča urejanje in pr DZS, d. d. Spoštovani, pred vami je vzorčno poglavje dnevnih priprav. Priprave so uporabnikom na voljo v celoti in v obliki, ki omogoča urejanje in prilagajanje. Komplet sestavljajo: učbenik in delovni

Prikaži več

P183A22112

P183A22112 Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P183A22112* ZIMSKI IZPITNI ROK ANGLEŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Krajši pisni sestavek (60 70 besed) B) Daljši pisni sestavek (150 160

Prikaži več

Da bo komunikacija z gluho osebo hitreje stekla

Da bo komunikacija z gluho osebo hitreje stekla Da bo komunikacija z gluho osebo hitreje stekla Komu je knjižica namenjena? Pričujoča knjižica je namenjena javnim uslužbencem, zdravstvenemu osebju, ki pri svojem delu stopa v stik z gluho osebo, in tudi

Prikaži več

Microsoft Word - N Moderirana navodila.docx

Microsoft Word - N Moderirana navodila.docx Državni izpitni center *N12157132* REDNI ROK 3. obdobje GLASBENA VZGOJA Četrtek, 10. maj 2012 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ob koncu 3. obdobja RIC 2012 2 N121-571-3-2 Navodila

Prikaži več

(Microsoft Word - UNI_Velun\232ek_Katja_1983_ docx)

(Microsoft Word - UNI_Velun\232ek_Katja_1983_ docx) UNIVERZA V MARIBORU PEDAGOŠKA FAKULTETA Oddelek za razredni pouk DIPLOMSKO DELO Katja Velunšek Maribor, 2012 UNIVERZA V MARIBORU PEDAGOŠKA FAKULTETA Oddelek za razredni pouk Diplomsko delo UČINKOVITOST

Prikaži več

N

N Državni izpitni center *N13164132* REDNI ROK 3. obdobje TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA Torek, 14. maj 2013 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NAIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ob koncu 3. obdobja RI 2013 2 N131-641-3-2 SPLOŠNA

Prikaži več

N

N Državni izpitni center *N19141132* 9. razred FIZIKA Ponedeljek, 13. maj 2019 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA v 9. razredu Državni izpitni center Vse pravice pridržane. 2 N191-411-3-2

Prikaži več

OE NOVO MESTO Muzejska ulica Novo mesto t f ID DDV: SI TRR: P

OE NOVO MESTO Muzejska ulica Novo mesto t f ID DDV: SI TRR: P OE NOVO MESTO Muzejska ulica 5 8000 Novo mesto t +386 7 3934 191 f +386 7 3934 101 www.nijz.si info@nijz.si ID DDV: SI 44724535 TRR: 011006000043188 POROČILO O SISTEMATIČNIH PREGLEDIH USTNE VOTLINE ZA

Prikaži več

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE UČNI NAČRT ZA ŠPORTNO VZGOJO - OSNOVNA ŠOLA DR. MARJETA KOVAČ DR. JANKO STREL SPLOŠNI PODATKI Sprejet na 21. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje dne 12. 11. 1998. Kupite ga lahko v založni

Prikaži več

Brezplačno učenje zaposlenim in brezposelnim od 2018 do 2022 omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega

Brezplačno učenje zaposlenim in brezposelnim od 2018 do 2022 omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Računalniška pismenost za odrasle 60 ur. - Seznaniti vas z osnovnimi komponentami računalnika in osnovnimi pojmi informacijske tehnologije. - Naučiti

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več