(Microsoft Word - Pirls poro\350ilo o raziskavi_lektorirano)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "(Microsoft Word - Pirls poro\350ilo o raziskavi_lektorirano)"

Transkripcija

1 78 5. Šolski viri za poučevanje branja Šola je prostor, kjer opismenjevanje poteka sistematično in kjer poučujejo formalno usposobljeni strokovnjaki učiteljice in učitelji. Učenec ne more vsega v zvezi z branjem narediti v šoli, saj je v šoli premalo časa, da bi lahko prebral primerno količino bralnega gradiva. Da bi učenec dobro in tekoče bral ter razumel, kaj v zapisanem piše, se mora uriti tako v tehniki branja kot v bralnih strategijah. Ravnatelje in učitelje smo povprašali o tem, kakšne so materialne možnosti za poučevanje in kakšni so delovni pogoji v šolah, kjer delajo. Odnos med opremljenostjo šol in akademskim dosežkom ni enostaven. Na videz se zdi, da boljša opremljenost šol pomeni višji akademski dosežek, vendar so vzroki za to lahko povsem drugje. Po navadi so dobro opremljene šole v krajih, kjer prebivajo dobro situirani ljudje, ali pa dobro situirani starši vpisujejo otroke (in se selijo v okoliše), kjer so dobro opremljene šole. V Sloveniji so na dobrem glasu šole, kjer so akademski dosežki visoki, to pa je navadno tam, kjer so starši najbolj izobraženi. Kjer so starši najbolj izobraženi, je več delovnih mest, ki so bolje plačana, lokalne skupnosti imajo več denarja in lahko več investirajo v opremo šol. Nadalje izobraženi starši gojijo višja pričakovanja do dosežkov svojih otrok, visoka pričakovanja gojijo tudi njihovi učitelji in učenci dejansko dosežejo boljše akademske rezultate. Lokacija šole Lokacija šole je eden od dejavnikov, ki so močno povezani z dosežki otrok. Tabela 5.1 prikazuje, kako je velikost kraja, v katerem je šola, povezana z bralnim dosežkom. V Sloveniji velja, večji ko je kraj, boljši so bralci. To ni zato, ker so šole v večjih krajih boljše, ampak zato, ker mesto ponuja tudi druge možnosti, ki so pomembne pri opismenjevanju: knjižnice, knjigarne, muzeje, galerije, koncertne dvorane, gledališča. V Sloveniji 14 % četrtošolcev živi v kraju, kjer živi več kot prebivalcev. Njihov povprečni bralni dosežek je 544 točk. V krajih nad prebivalcev (vendar manj kot ) živi 21 % otrok, njihov dosežek je 531. V krajih z manj kot prebivalci pa živi 65 % četrtošolcev, katerih bralni dosežek je 527. V vseh državah to ne velja, v Avstriji npr. so bralci ne glede na velikost kraja približno enako dobri. Kljub temu pa je na te podatke treba gledati z zadržkom, saj prebivalcev v Evropi pomeni urbano okolje, urbano okolje pa je z vidika opismenjevanja nekaj popolnoma drugega kot ruralni svet.

2 79 Socioekonomsko ozadje šolarjev Ravnatelje smo vprašali, iz kakšnih sredin prihajajo učenci, ki se šolajo na njihovi šoli. Kot šole z višjim socioekonomskim zaledjem smo definirali šole, kjer več kot 25 % učencev prihaja iz socialno ekonomsko privilegiranih družin in manj kot 25 % is socialno ekonomsko deprivilegiranih družin. Odstotek učencev v takih šolah v Sloveniji je 42, dosegajo pa 533 točk na lestvici bralnih dosežkov. Kot šole z nižjim socialno ekonomskim zaledjem smo definirali šole, kjer je ravno obratno kot v privilegiranih šolah. Tu več kot 25 % učencev prihaja iz socialno ekonomsko deprivilegiranih družin in manj kot 25 % iz privilegiranih družin. Vsi ostali učenci so v šolah, kjer niso niti posebej privilegirani niti deprivilegirani. V slednjih imajo skoraj čisto enak bralni dosežek kot v privilegiranih šolah, 531 točk, nekaj nižjega pa v šolah z več otroki iz deprivilegiranega okolja, 521 točk. Ocena socialno ekonomske privilegiranosti oziroma deprivilegiranosti je za ravnatelje zelo težka, saj je tako ocenjevanje nujno relativno: kar velja v nekem okolju za dober socialno ekonomski status, je v drugem lahko slab socialno ekonomski status. Ravnatelji lahko zato kar dobro primerjajo šole, ki so v bližini, težko pa je reči, kakšna je šola v primerjavi s splošno sliko v Sloveniji. Šole iz ruralnih delov Prekmurja so glede na statistične ekonomske kazalce v državi deprivilegirane, v svojem mikro okolju pa ne nujno. Kljub temu, da enotnega kriterija ni bilo mogoče vzpostaviti niti za posamezno državo, kaj šele za vse države, ki so v PIRLS sodelovale, se je pokazalo, da ravnatelji, kljub temu da je njihovo ocenjevanje relativno, dobro ocenjujejo socio ekonomsko stanje družin, iz katerih prihajajo otroci. Mednarodno povprečje bralne pismenosti za bolj privilegirano okolje je 530 točk, za srednje privilegirano okolje 515 točk in za deprivilegirano okolje 490 točk. Ta vzorec velja prav za vse države, vključene v PIRLS. Podatki so v Tabeli 5.2. Ker je v Sloveniji malo priseljencev, je zelo malo šol, kjer je veliko priseljencev. Le 2 % učencev hodi v šole, kjer je jezik preizkusa materni jezik 50 % učencev ali manj. Odstotek je premajhen, da bi lahko izračunali dosežek teh učencev. V Sloveniji je 70 % učencev v šolah, kjer je slovenščina materni jezik vsaj 90 % učencev na šoli; dosegli so 532 točk. Učenci, ki hodijo na šolo, kjer je slovenščina materni jezik za % otrok, so dosegli 528 točk. Zaradi standardne napake 4,1 ta razlika ni pomembna. V nekaterih državah je slika povsem drugačna. Podatke za vse države si lahko ogledamo v Tabeli 5.3. Osnovne opismenjevalne veščine všolanih otrok Poučevanje je gotovo lažje in učinkoviteje tam, kjer so šolarji dobro akademsko pripravljeni. Ker gredo otroci v šolo zelo mladi, ni pričakovati, da bi imelo veliko število otrok dobro razvite osnovne opismenjevalne veščine. Kot smo videli v Tabeli 4.8, je otrok z dobrimi osnovnimi opismenjevalnimi veščinami v Sloveniji 16 %, zato je nemogoče, da bi bilo veliko šol z večjim deležem tako pripravljenih otrok. Po ocenah ravnateljev se 3 % otrok šola v šolah, kjer ima dobre osnovne opismenjevalne veščine več kot 75 % otrok. Bralni dosežek otrok na teh šolah je 538. Učencev na šolah, kjer ima dobre osnovne opismenjevalne veščine % všolanih otrok, je v Sloveniji 11 %; dosegli so 531 točk. Učencev, kjer ima dobre opismenjevalne veščine % otrok, je 30 %; dosegli so 533 točk. Vsi ostali šolarji (57 %) so v šolah, kjer ima dobre opismenjevalne veščine ob vstopu v šolo manj kot 50 % otrok, dosegli so 528 točk. Razlika med šolami, kjer se veliko otrok všola z dobrimi osnovnimi

3 80 opismenjevalnimi veščinami, in tistimi, kjer je takih otrok malo, morda obstaja, vendar tega ne moremo reči z gotovostjo, saj je standardna napaka pri skupini otrok, ki hodijo v šolo, kjer ima več kot 75 % otrok dobro razvite opismenjevalne veščine, zelo velika (kar 14 točk). V Singapurju kar 80 % otrok hodi v šole, kjer ima več kot 75 % otrok ob vstopu v šolo dobro razvite osnovne opismenjevalne veščine; njihov bralni dosežek je 574 točk. V Singapurju je le 1 % otrok v šolah, kjer ima opismenjevalne veščine ob vstopu v šolo razvitih manj kot 50 % otrok. Za njih ni bilo mogoče izračunati dosežka. Na Hrvaškem je v šolah, kjer ima dobre opismenjevalne veščine več kot 75 % otrok, 16 %, kar je v primerjavi s Slovenijo zelo veliko. Res pa je, da so hrvaški učenci ob vstopu v šolo starejši kot slovenski. Hrvaški učenci v tej skupini dosežejo 563 točk. Na šolah z dobro pripravljenimi otroki, ki se všolajo z opismenjevalnimi veščinami, je manj otrok kot v Sloveniji le v Nemčiji, Norveški, Severni Irski, Slovaški, Češki, Avstriji. Na Madžarskem sploh ni otrok, ki bi se šolali v šolah, kjer je dobro pripravljenih več kot 50 % otrok. Madžarska ima najvišji odstotek učencev od vseh držav v šolah, kjer ima opismenjevalne veščine ob vstopu v šolo manj kot 50 % otrok. Pomanjkanje virov za poučevanje Učenci so bili glede na odgovore ravnateljev na 11 vprašanj o šolskih in razrednih virih uvrščeni na Lestvico pomanjkanja virov za branje. Učenci v šolah, kjer ravnatelji pravijo, da Niso prikrajšani, so na lestvici dosegli 11,2 točki ali več, kar pomeni, da so ravnatelji na 6 vprašanj odgovorili s sploh ne, na 5 pa z malo. Učenci v šolah, kjer so Zelo prikrajšani, imajo na lestvici 6,7 točk ali manj, kar pomeni, da so ravnatelji na 6 vprašanj odgovorili z zelo, na 5 vprašanj pa s precej. Vsi ostali učenci so v šolah, kjer so Delno prikrajšani. Ravnatelje smo vprašali: Koliko je vaša šola pri izvedbi pouka prikrajšana zaradi pomanjkanja ali neustreznosti naslednjega? a) gradiv za poučevanje (npr. učbenikov) b) pisarniškega materiala (npr. papirja, svinčnikov) c) šolskih stavb in zemljišč d) ogrevanja/hlajenja in razsvetljave e) učilnic in drugih prostorov, namenjenih pouku f) osebja, ki skrbi za tehnično podporo g) računalnikov za potrebe pouka Slovenija je čisto v vrhu lestvice po občutku neprikrajšanosti; 56 % učencev je v kategoriji Niso prikrajšani; dosegli so 531 točk. Učenci, ki so glede na odgovore ravnateljev v kategoriji Delno prikrajšani, so dosegli 529 točk. Noben učenec ni bil v kategoriji Zelo prikrajšani. Države, kjer šole ne čutijo pomanjkanja virov in pripomočkov za izobraževanje, so še ZDA, Nova Zelandija, Avstralija, Anglija, Danska, Nizozemska, Španija, Singapur, Avstrija, Kanada, Poljska, Norveška, Švedska, Bolgarija in Gruzija. Od vseh naštetih držav je le v

4 81 Singapurju 7 % otrok v kategoriji Zelo prikrajšani; dosegli pa so enak rezultat kot njihovi vrstniki rojaki v drugih dveh kategorijah. Podatki so prikazani v Tabeli 5.5. Delovni pogoji učiteljev Učenci so bili glede na odgovore učiteljev na 5 vprašanj o možnih težavah v delovnem okolju uvrščeni na Lestvico delovnih pogojev učiteljev. Učenci, kjer so delovni pogoji učiteljev Komajda kakšen problem, imajo 11,2 točki, kar pomeni, da so učitelji na 3 od 5 postavk odgovorili z ni problem, na 2 postavki pa z majhen problem. Učenci, kjer so delovni pogoji učiteljev Zmeren problem, so imeli 8,6 točk ali manj, kar pomeni, da so učitelji na 3 postavke odgovorili z zmeren problem, na 2 postavki pa z majhen problem. Vsi ostali učenci imajo učitelje, ki imajo z delovnimi pogoji Manjši problem. Postavke pri vprašanju Koliko je vaša šola pri izvedbi pouka prikrajšana zaradi pomanjkanja ali neustreznosti naslednjega? pa so bile naslednje: A. Splošni šolski viri a) gradiv za poučevanje (npr. učbenikov) b) pisarniškega materiala (npr. papirja, svinčnikov) c) šolskih stavb in zemljišč d) ogrevanja/hlajenja in e) učilnic in drugih prostorov, namenjenih pouku f) osebja, ki skrbi za tehnično podporo g) računalnikov za potrebe pouka B. Viri in pripomočki za poučevanje branja a) učiteljev, specializiranih za poučevanje branja b) računalniških programov za poučevanje branja c) knjig v knjižnici d) avdiovizualnih pripomočkov za poučevanje branja Kategorije odgovorov so bile: sploh ne, malo, precej, zelo. V Sloveniji je 28 % učencev v kategoriji Komajda kakšen problem; dosegli so 530 točk, 45 pa jih je v kategoriji Manjši problem; dosegli so 532 točk. V kategoriji Zmeren problem je 27 % učencev; dosegli so 527 točk. Najmanj se s subjektivnim problemom pomanjkanja soočajo na Poljskem, kjer je 49 % otrok v kategoriji Komajda kakšen problem, sledijo jim ZDA, Češka, Anglija, Avstralija, Katar, Združeni arabski emirati, Kanada, Bolgarija, Slovaška in tako naprej. Najbolj se nad pomanjkanjem pritožujejo v Maroku (76 % učencev je v

5 82 kategoriji Zmeren problem; njihov dosežek pa je izredno nizek, 298 točk), od evropskih držav pa na Švedskem in Portugalskem, kjer je otrok v tej kategoriji v obeh državah 39 %, njihovi dosežki pa so 537 (Švedska) oziroma 540 točk (Portugalska). Podatki so prikazani v Tabeli 5.6. Šolska knjižnica Šolska knjižnica bi morala biti pomemben bralni vir v šoli. Knjige kot dobrine so zelo neenakomerno porazdeljene po šolah in državah. Ponekod je tako, da otroci, ki so doma iz bogatejšega socioekonomskega okolja, šolske knjižnice ne uporabljajo veliko, saj je niti ne potrebujejo. Knjige imajo doma ali pa si jih sposojajo v lokalnih knjižnicah, včasih skupaj s starši. Šole, kjer bi knjige najbolj potrebovali, so praviloma v revnejših okoljih, kjer lokalna skupnost, s tem pa tudi šola, nimata dovolj finančnih sredstev. V Sloveniji je občasno bogato založeno knjižnico najti tudi v manj bogatem okolju. Slovenija je po velikost šolskih knjižnic med bogatejšimi državami; 66 % učencev je v šolah, kjer imajo v knjižnici več kot knjig. Učenci v teh šolah so v mednarodni raziskavi PIRLS dosegli 529 točk. 27 % učencev je v šolah, kjer imajo od knjig, dosežejo pa enak rezultat, kot učenci v kategoriji više, 530 točk. V šolah, kjer je 500 knjig ali manj (iz raziskav PISA vemo, da imajo nekatere družine v Sloveniji doma več kot 500 knjig, OECD 2010), je 6 % otrok, dosegli pa so 541 točk, kar je svojevrsten paradoks. V šolah, kjer nimajo šolske knjižnice, je 1 % otrok v Sloveniji. Res da je šolska knjižnica z zakonom predpisana, toda v šolah, kjer imajo podružnice, ponekod na podružnicah prave knjižnice ni. Ker smo v PIRLS in TIMSS 2011 posebej vzorčili podružnične šole in so na vprašalnike odgovarjali vodje podružnic, je podatek, da vsi učenci niso v šoli, kjer je šolska knjižnica, smiseln. Odstotek otrok je premajhen, da bi lahko izračunali njihov bralni dosežek. Kot vidimo iz podatkov, velikost šolske knjižnice v Sloveniji ni povezana z bralnim dosežkom otrok. Na Finskem je v šolah, kjer imajo v šolskih knjižnicah več kot knjig, le 4 % učencev. Na Finskem je velikost šolske knjižnice ne tako kot v Sloveniji povezana z bralnim dosežkom učencev. V Rusiji je v šolah, kjer imajo več kot knjig v šolski knjižnici, 65 % učencev, v Singapurju 77 %, na Hrvaškem pa 39 %. Na Hrvaškem in v Rusiji je bralni dosežek povezan s številom knjig v knjižnici, v Singapurju pa ne. V Hong Kongu, svetovnem bralnem čudežu, je 82 % četrtošolcev v šolah, kjer imajo več kot knjig, nobenega učenca pa nimajo v šoli, kjer bi imeli manj kot 500 knjig. Tudi Tajvan je država, kjer noben četrtošolec ni v šoli, ki bi imela manj kot 500 knjig. Podatki za vse države so v Tabeli 5.7.

6 83 Računalniki v šoli V profesionalnem življenju so računalniki na mnogih področjih nadomestili svinčnik in papir. Za iskanje informacij je internet nenadomestljiv vir. Na internetu je veliko gradiv za opismenjevanje, zato je računalnik z internetom ali elektronskimi učbeniki ponekod že dober in pomemben učni vir. V Sloveniji je po navedbah ravnateljev 65 % četrtošolcev v šolah, kjer imajo 1 2 računalnika na učenca, ti na PIRLS-u dosežejo 531 točk; 30 % četrtošolcev je v šolah, kjer je 1 računalnik na voljo za 3 5 učencev, njihov bralni dosežek je 530 točk; 5 % otrok je na šolah, kjer imajo 1 računalnik za 6 ali več učencev, njihov bralni dosežek je 519 točk. Države, kjer je visok delež učencev v šolah, kjer imajo 1 računalnik za 1 2 učenca, je na Danskem (87 % učencev) in v Angliji (89 %). Na Danskem je število računalnikov negativno povezano z bralnim dosežkom, v Angliji pa ni razlike pri dosežku. V Sloveniji je ta povezava pozitivna. Na splošno ni pravila, ali je število računalnikov v šoli povezano z bralnim dosežkom ali ne. V nekaterih državah je povezava pozitivna, v drugih negativna, v nekaterih državah pa je sploh ni. Podatki za vse države so v Tabeli 5.8.

untitled

untitled 2. poglavje: Povprečni dosežki po področjih matematike PODPOGLAVJA 2.1 Kakšne so razlike v dosežkih po posameznih področjih matematike? 2.2 Razlike med učenci in učenkami v dosežkih po področjih matematike

Prikaži več

3 Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih Kot je opisano v izhodiščih raziskave TIMSS 2007, smo s preizkusi znanja preverjali znanje

3 Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih Kot je opisano v izhodiščih raziskave TIMSS 2007, smo s preizkusi znanja preverjali znanje 3 Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih Kot je opisano v izhodiščih raziskave, smo s preizkusi znanja preverjali znanje različnih matematičnih vsebin na več kognitivnih področjih. Naloge

Prikaži več

1

1 Vsebina je nastala v okviru dejavnosti projekta Evalvacija in spremljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s pomočjo mednarodnih raziskav in študij, ki ga omogoča sofinanciranje Evropskega socialnega

Prikaži več

VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA MLAJŠE UČENCE –

VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA MLAJŠE UČENCE – PRAŠALNIK BRALNE MOTIACIJE ZA STAREJŠE UČENCE BM-st Pred teboj je vprašalnik o branju. Prosimo te, da nanj odgovoriš tako, kot velja zate. vprašalniku ni pravilnih oz. napačnih odgovorov. Na posamezne

Prikaži več

»Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih« (PIAAC) Predstavitev projekta

»Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih« (PIAAC)  Predstavitev projekta FUNKCIONALNA PISMENOST MLADIH Predstavitev projekta PIAAC, s poudarki na mlajših odraslih s končano V. stopnjo izobrazbe Strokovni dogodek EPUO, Šolski center Celje, 20. april 2015 Mag. E. Možina, Andragoški

Prikaži več

Povracila-stroskov-julij-2011

Povracila-stroskov-julij-2011 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGI PREJEMKI Povračila stroškov in druge prejemke v dejavnosti trgovine urejajo: Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

ENV2:

ENV2: . Kazalo. KAZALO.... UVOD... 3. ANALIZA POPULACIJE DRŽAV EU...5 4. VSEBINSKE UGOTOVITVE...8 5. LITERATURA... . Uvod Vir podatkov za izdelavo statistične naloge je Eurostat ali Statistični urad Evropske

Prikaži več

PRILOGA 1 A ZAVEZANEC: Številka izdaje: Priloga 1 B ZADEVA: OBRAZEC B1 ZA IZRAČUN NAJVIŠJE DOVOLJENE CENE ZDRAVILA NA DEBELO Lauer-Taxe (spletni vir ali elektronska izdaja) C ABDA Datenbank D Vidal (spletni

Prikaži več

timsszakupmF_krajse.pptx

timsszakupmF_krajse.pptx Poučevanje MATEMATIKE za vrhunsko znanje slovenskih otrok Barbara Japelj Pavešić Pedagoški inštitut, Ljubjana Trendi TIMSS 1995-: mat. narašča manj kot nar. 2 550 Naravoslovje 8 525 500 475 450 425 Matematika,

Prikaži več

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) Mednarodna raziskava poučevanja in učenja TALIS 2018 Vprašalnik za ravnatelje Srednje šole Glav

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) Mednarodna raziskava poučevanja in učenja TALIS 2018 Vprašalnik za ravnatelje Srednje šole Glav Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) Mednarodna raziskava poučevanja in učenja TALIS 2018 Vprašalnik za ravnatelje Srednje šole Glavna raziskava Slovenska različica TALIS v Sloveniji

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

Iztok KOSEM in Špela ARHAR HOLDT Trojina, zavod za uporabno slovenistiko ANALIZA BESEDIŠČA IN SKLADNJE V BESEDILIH TESTA BRALNE PISMENO

Iztok KOSEM in Špela ARHAR HOLDT Trojina, zavod za uporabno slovenistiko   ANALIZA BESEDIŠČA IN SKLADNJE V BESEDILIH TESTA BRALNE PISMENO Iztok KOSEM in Špela ARHAR HOLDT Trojina, zavod za uporabno slovenistiko www.trojina.si ANALIZA BESEDIŠČA IN SKLADNJE V BESEDILIH TESTA BRALNE PISMENOSTI PISA 2009 TEMA POROČILA PISA (The Programme for

Prikaži več

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc INFORMACIJE NOVEMBER 2014 Spoštovani! Pošiljamo Vam informacije za november. Vlada pripravlja kup dokaj neugodnih ukrepov za podjetnike (povišan davek na bančne storitve, povišan davek na zavarovalniške

Prikaži več

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Razdelek 1: Pristop poročanja za podatke iz leta 2016 Družba Shire je 3. junija 2016 prevzela družbo

Prikaži več

ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja Slovenija

ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja Slovenija ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja Slovenija 3 19 Slovenija Napoved zaposlovanja ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja za tretje četrtletje 19 je bila v Sloveniji opravljena na reprezentativnem

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

INFORMACIJE MAREC 2017

INFORMACIJE MAREC 2017 INFORMACIJE MAREC 2017 NOVICE Zakon o pokojninsko invalidskem zavarovanju STATISTIČNI PODATKI Spoštovani! V februarju 2017 ni bilo veliko novosti na področju davkov, financ in računovodstva, na nekaj sprememb

Prikaži več

PROJECT OVERVIEW page 1

PROJECT OVERVIEW page 1 N A Č R T P R O J E K T A : P R E G L E D stran 1 Ime projekta: Ustvarjanje s stripom Predmet/i: Slovenščina Avtorja/i projekta: Jasmina Hatič, Rosana Šenk Učitelj/i: Učitelji razrednega pouka Trajanje:

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Mocnik.pptx

Microsoft PowerPoint - Mocnik.pptx MATEMATIČNA PISMENOST IN MATEMATIČNI PROBLEMI Metoda Močnik in Alenka Podbrežnik KAJ NAS JE ZANIMALO? ugotoviti, v kolikšni meri so učenci uspešni pri samostojnem, nevodenemreševanju matematičnih besedilnih,

Prikaži več

LOGO

LOGO DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) Davčna številka po vsebini: 1. AT Avstrija https://www.bmf.gv.at/steuern/_start.htm ni na voljo 2. BE Belgija http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/ https://www.checkdoc.be/checkdoc/homepage.do

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - petek_16_30_B_Zabret [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - petek_16_30_B_Zabret [Read-Only] [Compatibility Mode] RAZVOJ IKT KOMPETENC ali Z RAZVOJEM IKT KOMPETENC do E-POUČEVANJA Jožica Senica Zabret OŠ Marije Vere Kamnik Kranjska gora, 17. 4.2009 Razvoj IKT kompetenc? IKT veščine niso nadstandard, temveč baza za

Prikaži več

(Microsoft Word - Pirls poro\350ilo o raziskavi_lektorirano)

(Microsoft Word - Pirls poro\350ilo o raziskavi_lektorirano) 139 9. Zaključek Iz podatkov mednarodnih raziskav bralne pismenosti, v katerih je sodelovala Slovenija (RL 1991, PIRLS 2001, PIRLS 2006, PIRLS 2011), ter sekundarnih študij, ki smo jih na Pedagoškem inštitutu

Prikaži več

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v

Prikaži več

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov: RAZPIS ZA SOFINA

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov:   RAZPIS ZA SOFINA VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: +386 4 277 21 45 Faks: +386 4 277 21 18 E naslov: info@bc-naklo.si www.bc-naklo.si RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE V TUJINI

Prikaži več

Microsoft Word - porocilo-ucitelji_primerjave_v015.doc

Microsoft Word - porocilo-ucitelji_primerjave_v015.doc CMI Center za metodologijo in informatiko FDV Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani http://www.ris.org, email: info@ris.org Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Pogodba CRP 3311-02-828651,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Strokovno posvetovanje ZBDS, Maribor, 2011 SPLOŠNE KNJIŽNICE PO KNJIŽNIČNIH OBMOČJIH v letu 2010 Milena Bon koordinatorica posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic Zakaj je matematika kraljica? Številke

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega razpisa

Prikaži več

1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6.

1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6. 1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6. Sodelovanje šole s (starši) priseljenci Medkulturna

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx) ČAS JE ZA NAŠE PLAČE Mag. Andreja Poje, izvršna sekretarka Ljubljana, 16. 2. 217 KRIZE JE ZA NEKATERE KONEC RastBDP, rastzaposlenosti, izboljšujese poslovanjegd, netočistidobički, povečuje se pruktivnost,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

210X297

210X297 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Slovenian HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Povzetek Evropske države so v zadnjih desetletjih dosegle velik napredek na področju

Prikaži več

Identifikacija TIMSS 2011 Vprašalnik za učiteljice in učitelje Matematika 8. razred Pedagoški inštitut Center za uporabno epistemologijo Gerbičeva 62

Identifikacija TIMSS 2011 Vprašalnik za učiteljice in učitelje Matematika 8. razred Pedagoški inštitut Center za uporabno epistemologijo Gerbičeva 62 Identifikacija TIMSS 2011 Vprašalnik za učiteljice in učitelje Matematika 8. razred Pedagoški inštitut Center za uporabno epistemologijo Gerbičeva 62 1000 Ljubljana IEA, 2011 Vprašalnik za učiteljice in

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx OSNOVNA ŠOLA SOSTRO POROČILO O ANALIZI DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLOVENŠČINE leta 2018 Pripravile učiteljice slovenščine: Renata More, Martina Golob, Petra Aškerc, Katarina Leban Škoda

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

Brexit_Delakorda_UMAR

Brexit_Delakorda_UMAR MAKROEKONOMSKI IZGLEDI ZA EU IN SLOVENIJO KAKŠNA JE / BO VLOGA BREXITA? Aleš Delakorda, UMAR C F A S l o v e n i j a, 1 7. 1 0. 2 0 1 6 M A K R O E K O N O M S K I P O L O Ž A J I N I Z G L E D I Z A E

Prikaži več

%

% OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK PODRUŽNIČNA ŠOLA DOL PRI HRASTNIKU PODRUŽNICA LOG AKTIV TJA IN NI KRITERIJ OCENJEVANJA 2018/2019 0-44 % nzd (1) 45-64 % zd (2) 65-79 % db (3) 80-89 % pdb (4)

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska SPLETNE REŠITVE, MIHA LAVTAR S.P. Izdano dne 26.6.2013

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja PREDSTAVITEV ZA STARŠE ŠOLSKO LETO 2011/12 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev PREDSTAVITEV MOBILNOSTI NA PODROČJU POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA Špela Langus, koordinatorica projektov PROJEKTNA PISARNA ERASMUS+ KA1-VET-14/16 Ime projekta: Let's cross borders school for

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Predelava termoplastov VARSPOJ, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ILUMINA WAX trgovina in proizvodnja d.o.o. Izdano

Prikaži več

Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016 Ljubljana, 16. april 2017 Avtor: Luka

Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016 Ljubljana, 16. april 2017 Avtor: Luka Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od /3 do 5/6 Ljubljana, 6. april 7 Avtor: Luka Kronegger Kazalo Tabele 3 Slike 5 Uvod 7 Odhajajoči mobilni študenti.

Prikaži več

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Razdelek 1: Pristop za poročanje o podatkih iz leta 2017 Družba Shire je 3. junija 2016 prevzela

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska PS družba za projektiranje in izdelavo strojev

Prikaži več

Statistični podatki o inkluzivnem izobraževanju evropske agencije: Ključna sporočila in ugotovitve (2014 / 2016)

Statistični podatki o inkluzivnem izobraževanju evropske agencije: Ključna sporočila in ugotovitve (2014 / 2016) Statistični podatki o inkluzivnem izobraževanju evropske agencije Ključna sporočila in ugotovitve (2014 / 2016) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education STATISTIČNI PODATKI O INKLUZIVNEM

Prikaži več

OK Siva knjiga.indd

OK Siva knjiga.indd SIVA KNJIGA O OSNOVNI ŠOLI V REPUBLIKI SLOVENIJI Naša šola je trdna kot še nikoli! Mulci jo ljubijo! dr. Kristijan Musek Lešnik 3 IZBOLJŠATI FUNKCIONALNO PISMENOST in USPOSOBITI UČENCE ZA UČINKOVITO IN

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Pridelava in poraba žita v Sloveniji, Svetu in EU Marjeta Bizjak Direktorat za kmetijstvo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ljubljana, 25. 11. 2015 Vsebina Splošni podatki o kmetijstvu

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Osnovnošolsko izobraževanje Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica Osnovnošolsko izobraževanje 2017/2018 Vzgojno izobraževalni zavodi Osnovne šole Osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Zavodi

Prikaži več

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov: RAZPIS ZA MOBILN

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov:   RAZPIS ZA MOBILN VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: +386 4 277 21 45 Faks: +386 4 277 21 18 E naslov: info@bc-naklo.si www.bc-naklo.si RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA

Prikaži več

ŠOLA Gr. SHOLAE = brezdelje, prosti čas JE DRUŽBENA INSTITUCIJA V KATERI POTEKA EDUKACIJA. TO JE: - NAČRTNO IN SISTEMATIČNO IZOBRAŽEVANJE - NAČRTNAIN

ŠOLA Gr. SHOLAE = brezdelje, prosti čas JE DRUŽBENA INSTITUCIJA V KATERI POTEKA EDUKACIJA. TO JE: - NAČRTNO IN SISTEMATIČNO IZOBRAŽEVANJE - NAČRTNAIN ŠOLA Gr. SHOLAE = brezdelje, prosti čas JE DRUŽBENA INSTITUCIJA V KATERI POTEKA EDUKACIJA. TO JE: - NAČRTNO IN SISTEMATIČNO IZOBRAŽEVANJE - NAČRTNAIN SISTEMATIČNA VZGOJA. Na ta način družba posreduje vnaprej

Prikaži več

Hidrasec 100 mg kapsule

Hidrasec 100 mg kapsule NAVODILO ZA UPORABO 100 mg trde kapsule racekadotril Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte napotke

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ERA IP prijavitelji 2013a

Microsoft PowerPoint - ERA IP prijavitelji 2013a Erasmus Intenzivni Programi Delavnica za prijavitelje 2013 mag. Robert Marinšek Program VŽU kje najdemo projekte IP 2/ 28 Namen IP Učinkovito, večnacionalno poučevanje, teme, ki se sicer ne poučujejo,

Prikaži več

Projekt: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja Naslov delavnice: SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISME

Projekt: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja Naslov delavnice: SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISME Naslov delavnice: SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI V uvodu delavnice bodo udeleženci osvežili pojmovanja o bralni pismenosti in se seznanili z opredelitvijo, ki ji sledimo v projektu

Prikaži več

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna vsebina: Ustno seštevanje in odštevanje do 20 sprehodom

Prikaži več

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx številka 10,27.avg. 2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! V prejšnji številki mesečnika smo si ogledali, katera področja moramo vsebinsko obdelati v sklopu delovne zgodovine. V današnji

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska CLEANGRAD, proizvodnja kovinskih konstrukcij in

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska AVTOSTORITVE ROGELJ avtokleparstvo in trgovina,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KOOP TRGOVINA trgovina in posredništvo d.o.o. Izdano

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja Refleksije učiteljev na projekt skozi intervjuje s šolskimi fokusnimi skupinami Marjeta Doupona, Pedagoški inštitut Operacijo

Prikaži več

Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, program predšolska vzgoja Medpredmetna povezava Informatika-Igre za otroke-Knjižnica

Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, program predšolska vzgoja  Medpredmetna povezava Informatika-Igre za otroke-Knjižnica Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, program Predšolska vzgoja Medpredmetna povezava Informatika-Igre za otroke-knjižnica Vsebinski sklop: Uradno komuniciranje preko elektronske pošte

Prikaži več

Priloga 1: Informativni pregled neposrednih stroškov Poleg nadomestil NLB, ki izhajajo iz Tarife NLB Borzno posredovanje, se pri opravljanju storitev

Priloga 1: Informativni pregled neposrednih stroškov Poleg nadomestil NLB, ki izhajajo iz Tarife NLB Borzno posredovanje, se pri opravljanju storitev Priloga 1: Informativni pregled neposrednih stroškov Poleg nadomestil NLB, ki izhajajo iz Tarife NLB Borzno posredovanje, se pri opravljanju storitev dodatno obračunajo tudi vsakokratni neposredni stroški

Prikaži več

DRUŽINSKO BRANJE

DRUŽINSKO BRANJE DRUŽINSKO BRANJE: BRALNI PROJEKT MESTNE KNJIŽNICE KRANJ Jure Bohinec Ponedeljek, 10. 9. 2018 Bralno društvo Slovenije Nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ, Cankarjev dom v Ljubljani Dejavnosti za

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, razen kjer je navedeno drugače. Narodna in univerzitetna knjižnica/center za razvoj knjižnic

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19 PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19 UVOD V šolskem letu 2014/15 so se začele uporabljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

ERASMUS IZMENJAVA (NIZOZEMSKA) Pripravil: Aljoša Polajžar

ERASMUS IZMENJAVA (NIZOZEMSKA) Pripravil: Aljoša Polajžar ERASMUS IZMENJAVA (NIZOZEMSKA) Pripravil: Aljoša Polajžar Si želite? 1. Študirati v neposredni bližini pomembnejših mest in pravnih prestolnic v EU? (Bruselj 90min vožnje; Pariz 6 ur Flixbus; Amsterdam

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več