Tabela_javni sektor

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Tabela_javni sektor"

Transkripcija

1 VLADNI PROTIKRIZNI I, NAMENJENI JAVNEMU SEKTORJU UINEK; REZULTAT A Sprememba normativne ureditve na podroju pla: Aneks št. 1 h KPJS (Dogovor o ukrepih s podroja pla v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje : neizplaevanje redne delovne uspešnosti v višini 2% v obdobju april november, znižanje deleža možnih izplail delovne uspešnosti iz naslova poveanega obsega dela, izplailo regresa za letni dopust v višini 672,00, neizvedena splošna uskladitev osnovnih pla v juliju 2009, zamik tretje ¼ nesorazmerja iz na Sprememba normativne ureditve na podroju pla: Aneks št. 2 h KPJS (Dogovor o ukrepih na podroju pla v javnem sektorju za obdobje december 2009 november 2011): zamik izplaila ¾ odprave planih nesorazmerij na dan , zamik izplaila 4/4 odprave planih nesorazmerij na dan , znižana splošna uskladitev osnovnih pla po 20. l. KPJS v januarju 2010, znižana splošna uskladitev s , neizplaevanje redne delovne uspešnosti (2%), omejitev obsega sredstev iz naslova poveanega obsega dela, znižanje števila zaposlenih (-1%), izplailo regresa 2010 v višini regresa za leto Sprememba normativne ureditve na podroju pla: Aneks št. 4 h KPJS Dogovor o ukrepih na podroju pla in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012: neupoštevanje letnih ocen delovne uspešnosti v letu 2011in 2012 za napredovanje v višji plani razred in višji naziv, 2 podaljšanje znižanega izplaila in sredstev za plailo delovne uspešnosti iz naslova poveanega obsega dela. 3. podaljšanje ne izplaevanja redne delovne uspešnosti v mio mio Javni uslužbenci mio mio Javni uslužbenci mio mio Javni uslužbenci Prihranek v letu 2009 v višini 100 mio Prihranek v letu 2010 v višini 354 mio Predlagani ukrepi na podroju pla in drugih prejemkov v zvezi z delom naj bi imeli uinek na javno za plae ter povraila stroškov in drugih prejemkov javnih uslužbencev in sicer zmanjšanje potrebnih sredstev za te namene glede na obseg sredstev za plae v letu 2010 v višini 244 mio v letu 2011.

2 UINEK; REZULTAT A leto 2012, 4. ne izvedba 3. ( dogovorjena s )in 4. ( dogovorjena s ) etrtine odprave planih nesorazmerij ( letni znesek odprave je 100 mio ). Dogovor o datumu izplaila ¾ in 4/4 odprave planih nesorazmerij se izvede s v dveh zaporednih letih, ki sledita letu, v katerem realna rast bruto družbenega proizvoda preseže 3%, višina regresa v letu 2011 in 2012 ostane enaka kot v letu 2010 in se ne uskladi z minimalno plao. Sprememba normativne ureditve na podroju pla: Zakon o zaasnem znižanju pla funkcionarjev (-4% do ) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaasnem znižanju pla funkcionarjev (-4% do ) - 4,6 mio Funkcionarji Prihranek v višini 4,6 mio Sprememba normativne ureditve na podroju pla: Spremembe in dopolnitve Uredbe o plaah direktorjev v javnem sektorju (-1% do ) - 0,502 mio Direktorji v javnem sektorju Prihranek v višini V Zakon o integriteti vkljuiti oddajo premoženjskih stanj vseh oseb, ki so vpletene v javno naroanje nad doloenimi vrednostmi. Ustanovitev Javne agencije za javno naroanje Ustanovitev Javnega sklada RS za ravnanje z nepreminim premoženjem Javni uslužbenci Državna uprava Državna uprava V krog zavezancev posredovanja podatkov o premoženjskem stanju so vkljuene tudi osebe, ki sodelujejo pri oddajah javnih naroil nad zneskom Poveanje uinkovitosti in transparentnosti javnega naroanja, gospodarnejša in konkurennejša oddaja javnih naroil, skrb za zelena javna naroila boljše izvajanje centralnih naroil države ter nudenje pomo ostalim naronikom pri izvajanju javnih naroil. S bo agencija zaela izvajati skupna javna naroila, po pa tudi javna naroila nad pragi za objavo naroil v Uradnem listu EU. Centralizacija ravnanja z nepreminim premoženjem, prenesenim na sklad, ki bo omogoila upoštevanje podjetniških nael, poenotenem ravnanju z nepreminim premoženjem, z namenom ohranjanja oziroma poveevanja vrednosti premoženja države. Sklad bo priel z delom

3 UINEK; REZULTAT A Akcijski program znižanja administrativnih bremen za 25% v obdobju do leta 2012 v Republiki Sloveniji 41 konkretnih ukrepov za odpravo administrativnih ovir ter konkretnih poenostavitev Optimizacija procesov javne uprave z elektronskimi storitvami mio mio mio mio Gospodarstvo, državljani, javni sektor Gospodarstvo, državljani, javni sektor Zagotoviti celosten, transparenten in enoten zajem podatkov o obveznostih, ki jih zakonodaja povzroa subjektom. Akcijski nart nalaga resorjem znižanje administrativnih bremena za 25% na vseh prioritetnih podrojih (15 podroij, 66 zakonov, podzakonskih aktov), zagotovitev usposobljenosti javnih uslužbencev za samostojen pregled in meritve predpisov s svojega podroja. S tem ukrepom bo omogoena celovitost podatkov o administrativnih stroških in bremenih, ki jih predpisi v RS povzroajo subjektom (v asovnem prerezu) in vzpostavitev enotne baze podatkov s podatki meritev po posameznih resornih ministrstvih. Na podlagi»hitrih«ukrepov odpraviti ovire, ki terjajo takojšnjo realizacijo na podlagi sklepa Vlade RS z dne Odprava administrativnih ovir, zmanjšanje administrativnih bremen in poenostavitev postopkov. e-vem e-sociala e-uprava - 7 mio EUR - 7 mio EUR Gospodarstvo Državljani, javni sektor Državljani, javni sektor Poveati preglednost, odzivnost in uinkovitost ustanov, vkljuenih v e-vem sistem, preko prenovljenih postopkov in portala pa enostavnost in prijaznost poslovanja z z namenom zvišati zadovoljstvo uporabnikov z e- storitvami in razširiti ponudbo storitev za podjetja in s tem poveati prihranke za podjetja. Vzpostavitev sistema e-sociale, ki bo namenjen hitremu in pravinemu odloanju o socialnih pravicah. S tem projektom bo zagotovljena povezanost evidenc in bo zagotovljen transparenten nain odloanja o dodelitvi socialnih transferjev in omogoiti prihranke. Približati upravne storitve uporabnikom preko svetovnega spleta in poveati prihranke na podroju elektronskih storitev, pri emer je potrebno zagotoviti varnost in zanesljivost poslovanja ter varstvo osebnih podatkov. Projekt naj bi prispeval k poveanju preglednost delovanja javne uprave in posledino zaupanja v javno

4 UINEK; REZULTAT A upravo in naj bi zagotovil im vejo vkljuenost vseh. Enotni kontaktni center e-rauni e-javno naroanje e-zdravje Informacijska podpora postopkov priprave predpisov (IPP) Centralne infrastrukturne storitve in ponovno uporabljivi moduli (interoperabilnostni nacionalni portal NIO, e- Hramba, e-pooblašanje, centralna storitev za avtentikacijo, Javni sektor, gospodarstvo stroških dela, mat. stroških, pri potrebah po arhivskem prostoru. storitvah javne uprave in v gospodarstvu. Prihranki iz naslova optimizacije procesov v zdravstvu. Prihranki na podroju pošte, materialnih stroškov, arhiviranja, asa (hitrejša in lažja izvedba morebitnih analiz predpisov). storitvah javne uprave stroških dela, materialnih stroških, pri potrebah po arhivskem prostoru. storitvah javne uprave in v gospodarstvu. Prihranki iz naslova optimizacije procesov v zdravstvu. Prihranki na podroju pošte, materialnih stroškov, arhiviranja, asa (hitrejša in lažja izvedba morebitnih analiz predpisov). storitvah javne uprave in pri Javni sektor Javni sektor Državljani, javni sektor Javni sektor, državljani Gospodarstvo, državljani, javni sektor Z združitvijo vseh kontaktnih/podpornih tok MJU, kasneje () pa še prikljuitev sorodnih storitev drugih ov priakujemo racionalizacijo uporabe virov ob ohranjeni oziroma izboljšani kakovosti storitev. Spremljati raun od vstopne toke v sistem do konne likvidacije - plaila rauna, kar omogoa vsakokratno natanno doloitev faze obravnave. Omogoiti brezpapirno poslovanje in posledino znižanje stroškov. Vzpostaviti elektronsko podprt proces za izvedbo skupnih javnih naroil s podporo celotnega cikla od nartovanja do elektronskega rauna. Nartujemo polno informatizacijo priprave skupnih javnih naroil in s tem skrajšanje in poenostavitev izvedbe javnega naroila, pomagati pri spodbujanju konkurence in vzpostaviti integracijo z zalednimi sistemi (MFERAC, SPIS). Namen projekta je poveati kakovost in uinkovitost zdravstvenega sistema. Nartovana je prenova in nadgradnja informacijsko komunikacijske infrastrukture in vzpostavitev nacionalne zdravstveno informacijske standarde Omogoiti enotno poslovanje na vseh resorjih, ki so vkljueni v proces priprave in sprejemanja predpisov. Okrepiti vkljuevanje zainteresirane javnosti k vsebinam zakonov. Omogoiti enostavno spremljanje veljavne in pripravljalne zakonodaje na enem mestu. Centralizirati elektronsko podpisovanje dokumentov, zbiranje dokumentov in vseh bistvenih statusov priprave posameznega predpisa. Omogoiti lažji razvoj novih elektronskih storitev, skrajšati as za njihovo implementacijo, znižati stroške za in državljane, zagotoviti

5 UINEK; REZULTAT A itd.) Spodbujanje javnega potniškega prometa (izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu in subvencioniranje prevoza potnikov v železniškem prometu) Reforma javne službe na podroju kulture promet in pri poslovanju s podjetji, državljani in ezmejnimi storitvami. poslovanju s podjetji, državljani in ezmejnimi storitvami. 61,83 mio 67,00 66,21 mio 195,04 mio Vsem državljanom v letu 2010 ne bo finannih posledic interoperabilnost med vsemi udeleženci ter uporabiti tehnologijo z nižjimi emisijami ogljika. Leto 2009: 41,95 mio prepeljanih potnikov; Leto 2010: 44,6 mio prepeljanih potnikov; Leto 2011: 46,7 mio prepeljanih potnikov; - stroškovna uinkovitost izvajanja javne službe v sinergiji s programsko kakovostjo in odlinostjo Vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema (program projektov eprostor) kulturo okolje in prostor racionalna raba sredstev po uvedbi reforme bolj uinkovita poraba proraunskih sredstev ter veja primerljivost sofinanciranja izvajalcev javne službe iz na podroju kulture (merilo bodo kakovost, standardi in normativi in ne zgolj statusna oblika izvajanja javne službe) ( do konca 2015; denar še ni zagotovljen) priprava sistemskih ukrepov za modernizacijo javne službe na podroju kulture z namenom: - boljše opredelitve javne službe, kakovostnejšega izvajanja in upravljanja javnih služb na podroju kulture - vzpostavitve veje avtonomije v povezavi z nadzornimi mehanizmi, - poveanja možnosti javnozasebnega partnerstva državljani, lokalne skupnosti, upravne enote, ministrstva -veja avtonomija delovanja javnih zavodov in obenem okrepljen nadzor Projekt bo konan leta Rezultati bodo: storitev e-gradbeno dovoljenje z enotno vstopno toko za potrebe pridobitve soglasij in projektnih pogojev (skrajšan as za pridobitev gradbenega dovoljenja), storitev poklii, preden koplješ (zmanjšanje posrednih in neposrednih poškodb na infrastrukturi za cca 3 mio letno), vzpostavljeni sistemi za evidentiranje

6 UINEK; REZULTAT A Sofinanciranje objektov vodne infrastrukture iz kohezijskih srerdstev OP ROPI pravnih režimov, upravnih aktov, dejanske rabe prostora vzpostavljen sistem za spremljanje stanja v prostoru Do zakljuka OP ROPI 6 projektov iz razvojne politike varstvo okolja podroje voda varstvo pred škodljivim delovanjem voda: Zagotovitev poplavne varnosti na poreju Savinje okolje in prostor mio ** Državna infrastruktura, državljani Zagotovitev poplavne varnosti na poreju Ljubljanice Zagotovitev poplavne varnosti na poreju Save Rekonstrukcija vv nasipov Mure Sofinanciranje objektov komunalne infrastrukture iz evropskih kohezijskih sredstev Rebalans prorauna Republike Slovenije za leto 2010 Zaradi spremenjenih makroekonomskih kazalcev in nižje ocene javnofinannih prihodkov se je vlada odloila znižati javnofinanne odhodke, s imer želi ohraniti prvotno predvideno višino javnofinannega primanjkljaja. okolje in prostor finance lokalne skupnosti Stabilizaciji javnih financ Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Slovenijei Do zakljuka porabe sredstev v letu 2015 bo iz tega programa sofinancirana izgradnja: 8 regionalnih centrov za ravnanje z odpadki 11 regionalnih vodovodnih sistemov 13 medobinskih projektov odvajanja in išenja odpadnih voda s pripadajoimi istilnimi napravami Znižanje celotnih odhodkov državnega prorauna za 600 mio in s tem ohranjanje javnofinannega primanjkljaja na ravni 5% BDP (oz. nominalno znižanje primanjkljaja za 60 mio ). Energetska sanacija stavb pravnih oseb javnega prava s podroja zdravstva gospodarstvo 0 6,4 mio 35,1 mio 51,5 mio * *( vkljuuje tudi v 2012 in 2013 do zakljuka pos. razpisov) Pravnim oseb javnega prava s podroja zdravstva (bolnišnice) 20 bolnišnic bo izvedlo celovito energetsko sanacijo

7 UINEK; REZULTAT A Energetska sanacija stavb pravnih oseb javnega prava s podroja srednjega šolstva gospodarstvo 0 0 6,4 mio 16 mio * *( vkljuuje tudi v 2012 in 2013 do zakljuka posameznih razpisov) Pravnim oseb javnega prava s podroja srednjega šolstva (srednješolski centri in dijaški domovi) Razpis bo objavljen v IV. etrtini 2010 Energetska sanacija stavb pravnih oseb javnega prava s podroja visokega šolstva gospodarstvo mio 7 mio * *( vkljuuje tudi v 2012 in 2013 do zakljuka posameznih razpisov) Pravnim oseb javnega prava s podroja visokega šolstva (fakultete in študentski domovi) Razpis bo objavljen v IV. etrtini 2010 Energetska sanacija stavb pravnih oseb javnega prava s podroja varstva za starejše in socialnega varstva gospodarstvo mio 20 mio * *( vkljuuje tudi v 2012 in 2013 do zakljuka posameznih razpisov) Pravnim oseb javnega prava s podroja varstva za starejše in socialnega varstva (domovi za starejše, socialno varstveni domovi) Razpis bo objavljen v IV. etrtini 2010

8 Poenostavitve in aktivnosti za izboljšanje rpanja kohezijskih sredstev Leto 2009 UINEK; REZULTAT A Poenostavitve in aktivnosti za izboljšanje rpanja kohezijskih sredstev: 1. uvedba izplaila predplail upraviencem, 2. optimizacija delovanja celotnega sistema s skrajševanjem asa od izplaila iz državnega prorauna do povraila iz prorauna EU in pospeševanjem prilivov v proraun RS, 3. poenostavljena Navodila o upravienih stroških, ki predstavljajo kljuno poenostavitev pri poroanju upraviencev in znatno zmanjšanje dokumentacije administracije pri pripravi poroil o izvajanju projektov. Nova navodila istoasno pomenijo tudi sistemsko poenostavitev, saj se z manjšim obsegom zahtevanih dokazil razbremeni tudi skrbnike pogodb in kontrolorje, ki skrbijo za ustreznost postopkov ter rpanja sredstev pri uporabnikih, 4. uvedba davka na dodano vrednost (DDV) kot upravienega stroška, v primeru nepovraljivosti le-tega v državi, 5. uvedba pavšalnih plail v okviru ESS, 6. uvedba skrajšanja plailnih rokov za investicijske transfere obinam in posrednim proraunskim uporabnikom in s tem le-tem zagotovitev plaila iz državnega prorauna dan pred zapadlostjo plaila situacije izvajalcu, 7. uvedba finannih instrumentov za pospešeno rpanje evropskih sredstev, 8. poenostavitev v postopku priprave in potrjevanja instrumentov (javnih razpisov, neposrednih potrditev operacij) Ukrep je namenjen upraviencem in poenostavitvi postopkov znotraj državne uprave Poenostavitve na strani sistema, ki izvaja kohezijsko politiko ter prispevek k hitrejšemu in uinkovitejšemu rpanju evropskih kohezijskih sredstev. Poenostavitve in aktivnosti za izboljšanje rpanja kohezijskih sredstev: 1. poenostavitev postopkov poroanja, 2. uvedba pavšalov za obraun posrednih stroškov v okviru ESRR-aktivnosti so v zakljuni fazi, RS aka na odobritev s strani EK, Ukrep je namenjen upraviencem in poenostavitvi postopkov znotraj državne uprave Poenostavitve na strani sistema, ki izvaja kohezijsko politiko ter prispevek k hitrejšemu in uinkovitejšemu rpanju evropskih kohezijskih sredstev 3. poenostavljena Navodila o upravienih stroških, ki predstavljajo kljuno poenostavitev pri poroanju upraviencev in znatno zmanjšanje dokumentacije administracije pri pripravi poroil o izvajanju projektov. Nova navodila istoasno pomenijo tudi sistemsko poenostavitev, saj se z manjšim obsegom zahtevanih dokazil razbremeni tudi skrbnike pogodb in kontrolorje, ki skrbijo za ustreznost postopkov ter rpanja sredstev pri upraviencih, 4. Prenovljena Navodila o izvajanju upravljalnih preverjanj, ki odpravljajo izvajanje dvojnih administrativnih kontrol na strani sistema, kar pomeni bistven prihranek pri asu in kadrovskih obremenitvah za izvajanje preverjanj pravilnosti zahtevkov za izplailo ter podporne dokumentacije, 5. Poenotenje Navodil za izvajanje kohezijske politike, 6. Sprememba Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev Evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju spremembe so vezane tudi na skrajšanje postopkov potrjevanja in izvajanja instrumentov.

9

ENERGETSKA PRENOVA STAVB JAVNEGA SEKTORJA v OP-EKP

ENERGETSKA PRENOVA STAVB JAVNEGA SEKTORJA v OP-EKP PODNEBNO OGLEDALO Uroš Habjan mag. Sektor za nizkoogljično družbo 17.4.2018 Razpisi za področje OVE DO OVE 2016-7,9 mio EUR (8-1) DO OVE 2017 3 mio EUR (11-1) JR EE OVE 2017 2 odpiranja (1-1) Seminar za

Prikaži več

Microsoft Word - OBRAZL SP D ZR.doc

Microsoft Word - OBRAZL SP D ZR.doc OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUNEGA RAUNA PRORAUNA OBINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2005 I. Pravne podlage za pripravo zakljunega rauna Temeljni akti, ki urejajo pripravo zakljunega rauna prorauna so:

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Microsoft Word - Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki doc

Microsoft Word - Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki doc Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB) Podatki o predpisu: Uradni list RS, št. 56-2342/2008, stran 6015 Datum objave: 6.6.2008 Veljavnost: od 21.6.2008 Podatki o tej verziji istopisa: Zadnja

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019 10. julij 2019 EY Slovenija Davčne novice Davčne novice julij V julijski številki Davčnih novic vam pošiljamo pregled zadnjih predlogov za spremembo davčne zakonodaje in predstavljamo predlog uvedbe davka

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFORMACIJSKI SISTEM MFERAC - LETA 2022 mag. Andreja Sladoje Jemec, Sanja Štumberger Kovačič Ministrstvo za finance 10.12.2018 Vsebina predstavitve 1. Projekt MFERAC05 in izhodišča prenove 2. Izvajanje

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment  Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport www.mizs.gov.si www.eu-skladi.si Tanja Vertelj, vodja Projektne enote za izvajanje kohezijske politike

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Novosti Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST Mag. Aleš Pelan, Ministrstvo za javno upravo 11.12.2018 ... 2000 2001 2015 2018 Overitelj na MJU Državni center za storitve zaupanja Novosti v letu

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina  - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - prezentacija Bo\236a [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - prezentacija Bo\236a [Zdru\236ljivostni na\350in]) POSLOVNA KONFERENCA: DAN JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA: PRAKSE IN POSLOVNE PRILOŽNOSTI PROJEKTOV IZGRADNJE PREDSTAVITEV PROJEKTA IN ZAKLJUČKOV FOKUSNIH SKUPIN MAG. Boža Loverčič Špacapan Ljubljana, 11. junij

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Aktualni izzivi informacijske družbe

Aktualni izzivi informacijske družbe REPUBLIKA SLOVENIJA www.mvzt.gov.si, e: gp.mvzt@gov.si Kotnikova 38, 1000 Ljubljana t: 01 478 4600, f: 01 478 4719 Aktualni izzivi informacijske družbe Dr. Davorka Šel 29.5.2009 1 Vloga Direktorata za

Prikaži več

Petrol

Petrol PETROLOV Program za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih 2 Zakonski okvir Sredstva iz Petrolovega programa se podeljujejo v skladu s pravili za podeljevanje Državne pomoči (javni pozivi)

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Ponudba storitev in izhodišča delovanja Askit.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ponudba storitev in izhodišča delovanja Askit.ppt [Compatibility Mode] Izhodia delovanja podjetja Askit d.o.o. Dvig uspenosti poslovanja naih strank. Dodana vrednost za stranko je osnova prepoznavanja koristnosti naega angamaja. Omogoamo vam zunanji neodvisen in strokoven

Prikaži več

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo ŠPORTNI PARK STOŽICE: ŠPORTNA DVORANA IN NOGOMETNI STADION, LJUBLJANA PROJEKT (IME, LOKACIJA)

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Slajd 1

Slajd 1 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 1 EU ENOTNI DIGITALNI PORTAL: PRIHAJA NOVA EU UREDBA Alenka Žužek Nemec, Tina Kuliš DNEVI SLOVENSKE INFORMATIKE 18. april 2018 Ko podjetja ali državljani

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA Portal e-vem obstoječe stanje in nadaljnji razvoj Jernej Baranja Ana Oblak 2 Registracija s.p. v 1 dnevu (prej 7 dni) Registracija d.o.o. v 3 dneh (prej več kot 60 dni) Brezplačna registracija s.p. in

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: +386 1 400 33 11, +386 1 400 33 13 F: +386 1 433 10 31 E: gp.mg@gov.si www.mg.gov.si Številka: 360-20/2010/140 Ljubljana, dne 11. 1. 2012 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik  OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

(Microsoft Word - VIS_\212egula_Bojan_1981.doc)

(Microsoft Word - VIS_\212egula_Bojan_1981.doc) UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer: Informatika v organizaciji in managementu UVEDBA IN ANALIZA SLUŽBE ZA PODPORO UPORABNIKOM V PODJETJU SRC.SI Mentor: doc. dr. Igor Bernik Kandidat:

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc Številka: 322-2/2010 (2020) Datum: 31.5.2010 OBINSKI SVET MESTNE OBINE NOVO MESTO ZADEVA: Namen: POROILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA ZA TURIZEM NOVO MESTO V LETU 2009 Seznanitev s poroilom javnega zavoda

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 004-2/2015/421 Ljubljana, 25.5.2018

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

PKP projekt SMART WaterNet_Opis

PKP projekt SMART WaterNet_Opis PKP projekt SMART WaterNet Po kreativni poti do znanja (PKP) opis programa Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom za pridobitev

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 JAVNI POZIV LAS NOTRANJSKA ZA OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ ESRR JAVNI POZIV 2018 Zdenka Žakelj, RRA Zeleni kras, d.o.o. (Podcerkev, 8.11.2018) JAVNI POZIV 2018 Okvirna višina razpoložljivih sredstev: 255.327

Prikaži več

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 PLAN AKTIVNOSTI PO AKCIJSKEM NAČRTU LEK MONG ZA LETO 2010 Vrtojba, marec 2010 Pripravila: Ivana Kacafura in Boštjan Mljač Odgovoren: direktor Rajko Leban TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA www.mg.gov.si, e: gp.mg@gov.si Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana t: 01 4003200, f: 01 4783262 Turistična politika za leto 2010 z usmeritvami za leto 2011 Mag. Marjan Hribar Generalni

Prikaži več

Microsoft Word - klinar36

Microsoft Word - klinar36 UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO MARJANCA KLINAR UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO SOCIALNA VARNOST V SLOVENIJI IN DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE Ljubljana, junij

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Šifra:

Šifra: 1. TOČKA DNEVNEGA REDA: ODLOK O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE LJUTOMER skrajšani

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na verzija-novinarsko poro\350ilo za leto 2010_ )

(Microsoft Word - Kon\350na verzija-novinarsko poro\350ilo za leto 2010_ ) KAZALO VSEBINE 1. GOSPODARNO RAVNANJE Z ODPADKI 2. KJE ZBIRAMO ODPADKE? 3. POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE PODJETJA SAUBERMACHER-KOMUNALA 4. DRUŽBENA ODGOVORNOST 5. ODPADKI, ZBRANI V LETU 2010 6. ANALIZA

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta 1 2000 Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske

Prikaži več

(Microsoft Word - Kanalizacija MUHABER-OBRAZLO\216ITEVzaOSMONM.docx)

(Microsoft Word - Kanalizacija MUHABER-OBRAZLO\216ITEVzaOSMONM.docx) Številka: 354-20/2011(2010) Datum: 21.2.2011 OBINSKI SVET MESTNE OBINE NOVO MESTO ZADEVA: NAMEN: Predlog sprememb in dopolnitev programa opremljanja stavbnih zemljiš za obmoje opremljanja»kanalizacija

Prikaži več

LP 2018 za oddajo ajpes1

LP 2018 za oddajo ajpes1 Trg svobode 14, 8290 Sevnica Tel.: 07/81 61 630, Fax: 07/81 61 632 LETNO POROILO ZA LETO 2018 Lekarna Sevnica Odgovorna oseba: Irena Groboljšek Kavi, mag. farm. KAZALO OSEBNA IZKAZNICA... 1 PREDSTAVITEV

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Dnevi slovenske informatike 2019 NOVOSTI NA PODROČJU STORTEV ZAUPANJA DRŽAVNEGA CENTRA SI-TRUST Dr. Alenka Žužek Nemec 16. april 2019 e-identitete v Sloveniji

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Osnovnošolsko izobraževanje Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica Osnovnošolsko izobraževanje 2017/2018 Vzgojno izobraževalni zavodi Osnovne šole Osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Zavodi

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Na podlagi petega odstavka 6. člena, tretjega odstavka 60. člena in tretjega odstavka 74. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 - ZIN-B, 54/14 - odl. US,

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 36 80 E: gp.svrk@gov.si POROČILO O IZVAJANJU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014 2020 za obdobje januar 2014 marec 2017 cilja Naložbe za rast in delovna mesta Ljubljana,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Čezmejno sodelovanje Mestne občine Nova Gorica na področju trajnostne mobilnosti Vanda Mezgec, Aleksandra Torbica Mestna občina Nova Gorica Ljubljana, 2.6.2016 NOVA GORICA GORICA GORICA Kolesarska steza

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Sinopsis

Sinopsis Socialno integracijski vidiki vkljuevanja otrok s posebnimi potrebami v šolo in vrtec Avtorji: Lebari Nada, Grum Kobal Darja, Kolenc Janez V izhodišu smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja:

Prikaži več

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb mag. Karin Žvokelj Služba za razvojna sredstva Kohezijska sredstva in omilitev podnebnih sprememb cca. 160 mio EUR (cca 85 mio nepovratnih sredstev) prednostna naložba 1.2: 53,3 mio EUR (nepovratna sredstva:

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več