Plan 2019 in ocena 2018

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Plan 2019 in ocena 2018"

Transkripcija

1 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA LETO KOPER, DECEMBER Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., se je na svoji 17. redni seji v mesecu decembru seznanil s Poslovnim načrtom družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in z oceno poslovanja za leto in podal soglasje k poslovnemu načrtu.

2 02 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POSLOVANJA ZA LETO Skupen ladijski pretovor bo do konca leta dosegel 23,8 milijona ton, kar je 2 odstotka več od doseženega v letu 2017 in 3 odstotke več od načrtovanega v letu. Pretovor kontejnerjev je v letu ocenjen na 990 tisoč TEU, pretovor vozil pa bo predvidoma dosegel 774,4 tisoč vozil. POSLOVANJA DRUŽBE ZA LETO Družba Luka Koper, d. d., ocenjuje, da bodo čisti prihodki od prodaje v letu znašali 220,8 milijona evrov, kar je 7 odstotkov več kot leta 2017 ter 2 odstotka manj od načrtovanih. Čisti prihodki od prodaje iz naslova tržne dejavnosti bodo v letu dosegli načrtovane, medtem ko bodo prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture namenjene za javni promet zaostali za načrtom za 43 odstotkov, kar bo posledično vplivalo na skupno nedoseganje načrtovanih prihodkov za 2 odstotka. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) bo v letu dosegel 66,5 milijona evrov, kar je 90 odstotkov več kot leta 2017 in 2 odstotka več od načrtovanega. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) bo v letu dosegel 95,1 milijona evrov, kar je 52 odstotkov več kot leta 2017 in en odstotek več od načrtovanega. Čisti poslovni izid bo v letu dosegel 56 milijonov evrov, kar je 69 odstotkov več kot leta 2017 in 2 odstotka več od načrtovanega. Ocena poslovnega izida iz poslovanja v letu vključuje izredni dogodek in sicer prejeto odškodnino za poškodovano dvigalo na terminalu za razsute tovore v višini 9,6 milijona evrov. POSLOVANJA SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO Skupina Luka Koper bo leto predvidoma zaključila s čistimi prihodki od prodaje v višini 224,6 milijona evrov, kar je 6 odstotkov več kot leta 2017 ter na ravni načrtovanega. Čisti prihodki od prodaje iz naslova tržne dejavnosti bodo v letu presegli načrtovane za 2 odstotka, medtem ko bodo prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture namenjene za javni promet zaostali za načrtom za 43 odstotkov. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) bo v letu dosegel 67,5 milijona evrov, kar je 84 odstotkov več kot leta 2017 in 3 odstotke več od načrtovanega. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) bo v letu dosegel 96,9 milijona evrov, kar je 49 odstotkov več kot leta 2017 in 3 odstotke več od načrtovanega. Čisti poslovni izid bo v letu dosegel 56,9 milijonov evrov, kar je 63 odstotkov več kot leta 2017 in 3 odstotke več od načrtovanega.

3 03 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto NAPOVED POSLOVANJA 2019 Skupina Luka Koper je pred pomembnim razvojnim ciklom. S pridobitvijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja za podaljšanje prvega pomola je dosegla pomemben premik pri izvajanju ključnih strateških naložb. S povečanjem kapacitete kontejnerskega terminala bo Luka Koper sledila svetovnim trendom pretovora kontejnerjev in ohranila konkurenčnost v primerjavi z drugimi pristanišči, ki prav tako investirajo v povečanje svojih zmogljivosti. Družba si bo v letu 2019 prizadevala realizirati višji pretovor ter povečati čiste prihodke od prodaje iz naslova tržne dejavnosti, vendar bodo imeli višji stroški dela zaradi implementacije strategije IPS in predvideni stroški takse na pretovor pomemben vpliv na finančne kazalnike. Na drugi strani pa bosta ravno urejeno delovno okolje in zanesljiva železniška povezava omogočila dolgoročno stabilno, trajnostno in konkurenčno poslovanje. Skupina Luka Koper bo v prvem kvartalu leta 2019 pripravila nov Strateški poslovni načrt za obdobje Ta bo nadomestil sedanjega, ki se izteka, in odgovoril na strateške izzive globalne logistike. V njem bomo opredelili ključne smeri razvoja na področju blagovnih skupin, kadrov, tehnologij, opreme in prostorskih rešitev. NALOŽBE V letu je družba pridobila tudi gradbeno dovoljenje za izgradnjo Ro-Ro priveza (priveza za ladje z vozili) v III. bazenu ter za gradnjo skupine tirov v zaledju tega bazena. V obeh primerih gre za dodatne kapacitete za pretovor vozil. Temu bo namenjena tudi nova garažna hiša s skladiščno kapaciteto vozil. V teku je izgradnja novega t.i. Srminskega vhoda za tovornjake, ki bo razbremenil glavne prometne poti proti pristanišču, povečal pretočnost prometa znotraj pristanišča in zmanjšal tovorni promet v mestnem jedru. Izdatki za naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, naložbene nepremičnine in neopredmetena sredstva družbe Luka Koper, d. d., so v letu 2019 načrtovani v višini 69,8 milijona, Skupine Luka Koper pa v višini 71,7 milijona evrov. LADIJSKI PRETOVOR V letu 2019 Luka Koper načrtuje ladijski pretovor v višini 24,7 milijona ton, kar predstavlja nadaljevanje pozitivnega trenda in 3 odstotno povečanje glede na leto. Rast predvidevamo pri vseh blagovnih skupinah, pri čemer bo, merjeno v tonah, največja na kontejnerskem terminalu. Pri ostalih strateških blagovnih skupinah bo rast odvisna od izvedbe ključnih naložb v infrastrukturo in od pridobivanja dodatnih površin. Družba si bo prizadevala tudi za nadaljnjo rast pretovora na segmentu polnjenja in praznjenja kontejnerjev, kar ustvarja multiplikativne učinke na več terminalih.

4 04 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto ŽELEZNIŠKA POVEZAVA PRISTANIŠČA Z ZALEDJEM Načrtovane investicije bodo prispevale k povečanju pretovora v pristanišču, pri tem pa je ključno, kako bomo povečan obseg tovora pripeljali do želenih destinacij. Razmerje prevoza tovora med železnico in cesto je že dolga leta v prid prvi, kar želimo vsaj ohraniti tudi v prihodnje, ker so direktne železniške povezave z zalednimi državami glavni generator rasti pretovora v Luki Koper. Projekt izgradnje dodatnega tira (ali celo dveh) med Koprom in Divačo se nadaljuje in bo predvidoma zaključen do leta S tem v zvezi bo Luka Koper plačevala novo takso na pretovor v skladu z Zakonom o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača Koper (začetek plačevanja je odvisen od začetka izvajanja pripravljalnih del). Izziv pa bo, kako v tem času povečati pretočnost obstoječega tira. Skupaj z ostalimi deležniki na tem področju smo identificirali nabor ukrepov (infrastrukturnih, organizacijskih in ostalih), ki bodo zagotovili večjo kapaciteto tira. PROBLEMATIKA IZVAJALCEV PRISTANIŠKIH STORITEV Leto 2019 bo prelomno z vidika dokončne vzpostavitve novega poslovnega modela sodelovanja z izvajalci pristaniških storitev, kar predstavlja spremembo več kot 20 letne prakse na tem področju. Akcijski načrt Implementacije Strategije IPS uvaja tristebrni model, ki predvideva 307 novih rednih zaposlitev (prvi steber), 346 agencijskih delavcev (drugi steber) in sodelovanje z zunanjimi pogodbenimi podjetji na posameznih področjih (tretji steber). S tem bo družba zmanjšala tveganja neenakosti plačil za enako delo, zadostila kriterijem trajnostnega razvoja in povečala ugled družbe v poslovnem okolju.

5 05 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DRUŽBE LUKA KOPER, D. D., IN SKUPINE LUKA KOPER V LETU 2019 Ladijski pretovor je v letu 2019 načrtovan v višini 24,7 milijona ton, kar je 3 odstotke več od ocene doseženega ladijskega pretovora v letu. Načrtovana je rast pretovora vseh blagovnih skupin TON LADIJSKI PRETOVOR 2019/ +3 % Čisti prihodki od prodaje družbe Luka Koper, d. d., so v letu 2019 načrtovani v višini 238 milijonov evrov, kar je 8 odstotkov več od ocene doseženih čistih prihodkov od prodaje v letu. Čisti prihodki od prodaje iz naslova tržne dejavnosti bodo v letu 2019 znašali 225 milijona evrov in bodo presegli ocenjene v letu za 4 odstotke, prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture namenjene za javni promet pa bodo večji za 155 odstotkov od ocenjenih v letu. Čisti prihodki od prodaje Skupine Luka Koper bodo v letu 2019 znašali 243 milijonov evrov, kar prav tako predstavlja 8 odstotno povišanje glede na oceno v letu EUR ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 2019/ +8 % EUR ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 2019/ +8 %

6 06 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) družbe Luka Koper, d. d., je v letu 2019 načrtovan v višini 43 milijonov evrov, kar je 36 odstotkov manj od ocene v letu. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Skupine Luka Koper bo v letu 2019 predvidoma dosegel 44 milijonov evrov, kar je 35 odstotkov manj kot ocena v letu. Ocena poslovnega izida iz poslovanja v letu vključuje izredni dogodek prejeto odškodnino za trk ladje v višini 9,6 milijona evrov EUR POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA (EBIT) 2019/ -36 % EUR POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA (EBIT) 2019/ -35% Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) družbe Luka Koper, d. d., je v letu 2019 načrtovan v višini 71 milijonov evrov, kar je 25 odstotkov manj kot ocena v letu. Za Skupino Luka Koper je EBITDA načrtovan v višini 73 milijonov evrov, kar je 24 odstotkov manj kot ocena v letu EUR POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA PRED AMORTIZACIJO (EBITDA) 2019/ -25 % EUR POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA PRED AMORTIZACIJO (EBITDA) 2019/ -24%

7 07 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto Čisti poslovni izid družbe Luka Koper, d. d., je v letu 2019 načrtovan v višini 37 milijonov evrov, kar je 34 odstotkov manj kot ocena v letu. Skupina Luka Koper bo v letu 2019 predvidoma dosegla čisti poslovni izid v višini 38 milijonov evrov, kar je 33 odstotkov manj kot ocena v letu EUR ČISTI POSLOVNI IZID 2019/ -34 % EUR ČISTI POSLOVNI IZID 2019/ -33 % Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) družbe Luka Koper, d. d., je v letu 2019 načrtovana v višini 10,1 odstotka, kar je 6,4 odstotne točke manj od ocene v letu. Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) Skupine Luka Koper je v letu 2019 načrtovan v višini 9,6 odstotka, kar je 5,7 odstotne točke manj kot ocena v letu. 10,1 % ČISTA DOBIČKONOSNOST KAPITALA (ROE) 2019/ -39% 9,6 % ČISTA DOBIČKONOSNOST KAPITALA (ROE) 2019/ -37 %

8 08 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto Tako družba Luka Koper, d. d., kot Skupina Luka Koper bosta v letu 2019 dodatno znižali obseg finančnih obveznosti, ki bodo konec leta 2019 predvidoma znašale v družbi Luka Koper, d. d., 107 milijonov evrov, kar predstavlja 9 odstotno znižanje glede na oceno v letu, v Skupini Luka Koper pa 91 milijonov evrov, kar predstavlja 11 odstotno znižanje glede na oceno v letu EUR FINANČNE OBVEZNOSTI 2019/ -9 % EUR FINANČNE OBVEZNOSTI 2019/ -11 % Neto finančna zadolženost / EBITDA družbe Luka Koper, d. d., je v letu 2019 načrtovana v višini 1,0, na koncu letu pa je ocenjena na 0,3. Neto finančna zadolženost / EBITDA Skupine Luka Koper bo v letu 2019 predvidoma znašala 0,6, v letu pa je ocenjena na 0,1. 1,0 NETO FINANČNA ZADOLŽENOST / EBITDA 2019/ +233% 0,6 NETO FINANČNA ZADOLŽENOST / EBITDA 2019/ +500 %

9 09 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto Izdatki za naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, nepremičnine in neopredmetena sredstva družbe Luka Koper, d. d., so v letu 2019 načrtovani v višini 70 milijonov evrov, kar je povišanje za 52 milijonov evrov glede na oceno v letu. Na nivoju Skupine Luka Koper so ti izdatki v letu 2019 načrtovani v višini 72 milijonov evrov, kar je 55 milijonov več od ocene v letu EUR IZDATKI ZA NALOŽBE 2019/ +270 % EUR IZDATKI ZA NALOŽBE 2019/ +271 %

10 10 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto KLJUČNI KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE,IN SKUPINE LUKA KOPER V LETU 2019 (v evrih) Luka Koper, d. d. Skupina Luka Koper Iz izkaza poslovnega izida 2019 ocena 2019 ocena Čisti prihodki od prodaje Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) Čisti poslovni izid Iz izkaza finančnega položaja ocena ocena Sredstva Kapital Finančne obveznosti Kazalniki (v odstotkih) 2019 ocena 2019 ocena Dobičkonosnost prihodkov iz poslovanja (ROS) 30,1% 17,9% 59 30,0% 18,1% 60 Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) 16,5% 10,1% 61 15,3% 9,6% 63 Čista dobičkonosnost sredstev (ROA) 10,3% 6,6% 64 10,1% 6,5% 64 EBITDA marža 43,1% 29,9% 69 43,1% 30,2% 70 EBITDA marža iz tržne dejavnosti 44,1% 31,6% 72 44,1% 31,9% 72 Finančne obveznosti/kapital 32,9% 28,4% 86 26,2% 22,1% 84 Neto finančna zadolženost/ebitda 0,3 1, ,1 0,6 600 Iz izkaza denarnih tokov 2019 ocena 2019 ocena Izdatki za naložbe Ladijski pretovor (v tonah) 2019 ocena 2019 ocena Ladijski pretovor Število zaposlenih 2019 ocena 2019 ocena Število zaposlenih

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.   office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351007-5 1 PRODAMO POSLOVNI KOMPLEKS NA STRATEŠKI LOKACIJI V KOPRU Naložbena nepremičnina ob glavnem vhodu v pristanišče Koper in mestno jedro - v celoti oddana v najem z 8,36% donosom - možnost

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Priprave na ogled koprskega pristanišča / gradivo za učitelje 5. razredov osnovnih šol Luka Koper v letu 2017 praznuje svoj 60. Rojstni dan. Podjetje

Priprave na ogled koprskega pristanišča / gradivo za učitelje 5. razredov osnovnih šol Luka Koper v letu 2017 praznuje svoj 60. Rojstni dan. Podjetje Priprave na ogled koprskega pristanišča / gradivo za učitelje 5. razredov osnovnih šol Luka Koper v letu 2017 praznuje svoj 60. Rojstni dan. Podjetje Pristanišča Koper (v Luko Koper se je preimenovalo

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

EKONOMIJA: FINANČNA USPEŠNOST POSLOVANJA TRAJNOSTNO POSLOVANJE Tabela 13: Ključni kazalniki poslovanja KAZALNIKI Enota mere L

EKONOMIJA: FINANČNA USPEŠNOST POSLOVANJA TRAJNOSTNO POSLOVANJE Tabela 13: Ključni kazalniki poslovanja KAZALNIKI Enota mere L EKONOMIJA: FINANČNA USPEŠNOST POSLOVANJA TRAJNOSTNO POSLOVANJE Tabela 13: Ključni kazalniki poslovanja KAZALNIKI Enota mere LN LN 2018 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA Poslovni prihodki mio EUR 138,9 140,9 152,7

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Čezmejno sodelovanje Mestne občine Nova Gorica na področju trajnostne mobilnosti Vanda Mezgec, Aleksandra Torbica Mestna občina Nova Gorica Ljubljana, 2.6.2016 NOVA GORICA GORICA GORICA Kolesarska steza

Prikaži več

NEREVIDIRANO POROČILO O POSLOVANJU SKUPINE INTEREUROPA IN DRUŽBE INTEREUROPA D.D. JANUAR-MAREC 2019

NEREVIDIRANO POROČILO O POSLOVANJU SKUPINE INTEREUROPA IN DRUŽBE INTEREUROPA D.D. JANUAR-MAREC 2019 NEREVIDIRANO POROČILO O POSLOVANJU SKUPINE INTEREUROPA IN DRUŽBE INTEREUROPA D.D. JANUAR-MAREC V S E B I N A U V O D N O P O J A S N I L O... 3 I Z J A V A Č L A N O V P O S L O V O D S T V A... 4 K L

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

IZVLEČEK IZ LETNEGA POROČILA 2018 POSLOVANJE SKUPINE GEN-I IN DRUŽBE GEN-I, D.O.O. ZA POSLOVNO LETO 2018 FINANČNI POUDARKI POSLOVANJA

IZVLEČEK IZ LETNEGA POROČILA 2018 POSLOVANJE SKUPINE GEN-I IN DRUŽBE GEN-I, D.O.O. ZA POSLOVNO LETO 2018 FINANČNI POUDARKI POSLOVANJA IZVLEČEK IZ LETNEGA POROČILA 2018 POSLOVANJE SKUPINE GEN-I IN DRUŽBE GEN-I, D.O.O. ZA POSLOVNO LETO 2018 2 KLJUČNI KAZALCI ZA SKUPINO zneski v postavke Poslovni izid 2018 2017 indeks 2018/2017 2016 2015

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351005-5 1 PRODAMO Sodobni pisarniški prostori v Kopru oddani v najem Republiki Sloveniji Naložbena nepremičnina na Ferrarski ulici v bližini mestnega središča odlična prometna navezava Predmet

Prikaži več

SŽ-Infrastruktura, d. o. o. Poslovni načrt Predlog poslovnega načrta družbe SŽ - Infrastruktura, d. o. o., za leto 2019 s projekcijo poslo

SŽ-Infrastruktura, d. o. o. Poslovni načrt Predlog poslovnega načrta družbe SŽ - Infrastruktura, d. o. o., za leto 2019 s projekcijo poslo SŽ-Infrastruktura, d. o. o. Poslovni načrt 2019-2021 1 Predlog poslovnega načrta družbe SŽ - Infrastruktura, d. o. o., za leto 2019 s projekcijo poslovanja 2020-2021 Ljubljana, oktober 2018 Direktor Matjaž

Prikaži več

KRATKO POROČILO O POSLOVANJU SKUPINE MERCATOR V LETU 2013 Ljubljana, januar 2014

KRATKO POROČILO O POSLOVANJU SKUPINE MERCATOR V LETU 2013 Ljubljana, januar 2014 KRATKO POROČILO O POSLOVANJU SKUPINE MERCATOR V LETU 2013 Ljubljana, januar 2014 KAZALO POVZETEK... 2 KLJUČNI PODATKI O POSLOVANJU... 3 STRATEGIJA POSLOVANJA SKUPINE MERCATOR... 4 PRODAJA... 5 INVESTICIJE

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

Poštnina plačana pri pošti 6104 Koper - Capodistria December 2018 Luški vozli Zakaj Luški vozli? Z vozli merimo razvojno hitrost Luke (enota za hitros

Poštnina plačana pri pošti 6104 Koper - Capodistria December 2018 Luški vozli Zakaj Luški vozli? Z vozli merimo razvojno hitrost Luke (enota za hitros Poštnina plačana pri pošti 6104 Koper - Capodistria December 2018 Luški vozli Zakaj Luški vozli? Z vozli merimo razvojno hitrost Luke (enota za hitrost v pomorstvu), saj moramo v tekmi med pristanišči

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Drugi tir KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA IN KREATIVNE REŠITVE

Drugi tir KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA IN KREATIVNE REŠITVE KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA IN KREATIVNE REŠITVE ČASOVNICA MAKETA KOPER SELITEV MAKETA LJUBLJANA MAKETA LJUBLJANA, PRIPRAVLJALNA DELA, ZAKLJUČEK IZVLEČNEGA TIRA ČASOVNICA MAKETA KOPER SELITEV MAKETA LJUBLJANA

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

TRANSPORTNE PRIPRAVE - KONTEJNERJI Zabojniki oz. kontejnerji za prevoz blaga po morju so se začeli razvijati leta Za očeta transportnega zabojni

TRANSPORTNE PRIPRAVE - KONTEJNERJI Zabojniki oz. kontejnerji za prevoz blaga po morju so se začeli razvijati leta Za očeta transportnega zabojni TRANSPORTNE PRIPRAVE - KONTEJNERJI Zabojniki oz. kontejnerji za prevoz blaga po morju so se začeli razvijati leta 1956. Za očeta transportnega zabojnika velja Američan Malcom P. McLean, čeprav so bili

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kazalniki poslovanja hotelske dejavnosti Prezentacija DST 2013 final-1 za net.pptx

Microsoft PowerPoint - Kazalniki poslovanja hotelske dejavnosti Prezentacija DST 2013 final-1 za net.pptx SPIRIT, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma Analiza poslovanja 2007-2012 in vpliva lastniške strukture in deleža države in občin

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

Microsoft Word - Polletno poročilo 2011 Seonet.doc

Microsoft Word - Polletno poročilo 2011 Seonet.doc Aerodrom Ljubljana, d. d. Zg. Brnik 130a 4210 Brnik-aerodrom Aerodrom Ljubljana, d. d. NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2011 Zg. Brnik, avgust 2011 KAZALO 1 Uvod... 2 1.1 Podatki o poslovanju...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Microsoft Word - Polletno poročilo 2012 Seonet.doc

Microsoft Word - Polletno poročilo 2012 Seonet.doc Aerodrom Ljubljana, d. d. Zg. Brnik 130a 4210 Brnik-aerodrom Aerodrom Ljubljana, d. d. NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2012 Zg. Brnik, avgust 2012 KAZALO 1 Uvod... 2 1.1 Podatki o poslovanju...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo h o l d i n š k a d r u ž b a, d. d. Obala 33, 6 3 2 0 P o r t o r o ž Tel. 05/662-1500 www.istrabenz.si Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ILUMINA WAX trgovina in proizvodnja d.o.o. Izdano

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Letnik XXIV, oktober 2018 EVROPSKA ANKETA EKONOMSKEGA OKOLJA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Podjetja v iskanju svežih moči Izvozna pričakovanja visoka

Letnik XXIV, oktober 2018 EVROPSKA ANKETA EKONOMSKEGA OKOLJA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Podjetja v iskanju svežih moči Izvozna pričakovanja visoka Letnik XXIV, oktober 2018 EVROPSKA ANKETA EKONOMSKEGA OKOLJA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Podjetja v iskanju svežih moči Izvozna pričakovanja visoka stran 2 Pričakovanja podjetij glede na velikost stran

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx)

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx) ČETRTLETNO POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, D. D. IN SKUPINE ALPETOUR ZA OBDOBJE JANUAR SEPTEMBER 2015 Kranj, oktober 2015 KAZALO 1 UVODNA POJASNILA... 3 2 OSNOVNI PODATKI... 3

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

Celostranski faks izpis

Celostranski faks izpis Organi upravljanja Uprava banke Matjaž Kovačič predsednik Manja Skernišak članica mag. Andrej Plos član Izvršilni direktorji banke Slavko Jarc Simon Hvalec Ksenija Mrevlje Aleksander Batič Vasilij Koman

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska SPLETNE REŠITVE, MIHA LAVTAR S.P. Izdano dne 26.6.2013

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Ali je zemlja ploščata? Vir: http://www.publishwall.si/stoychi./post/149158/planet-zemlja-ni-to-kar-so-nas-ucili-v-soli.

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Predelava termoplastov VARSPOJ, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

SPOROČILO ZA JAVNOST Slovenskim podjetjem na voljo 100 milijonov evrov kapitala SID banka in Evropski investicijski sklad sta predstavila Slovenski na

SPOROČILO ZA JAVNOST Slovenskim podjetjem na voljo 100 milijonov evrov kapitala SID banka in Evropski investicijski sklad sta predstavila Slovenski na Slovenskim podjetjem na voljo 100 milijonov evrov kapitala SID banka in Evropski investicijski sklad sta predstavila Slovenski naložbeni program kapitalske rasti. Program je namenjen lastniškemu financiranju

Prikaži več

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM Jože Prah, prah.joze@volja.net 041 657 560 Glavne smeri razvoja generirajo Turizem Gozd, les in voda Hrana Nacionalni gozdni program je osnovni strateški dokument

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več