Microsoft Word - si-63 Nastanitvene zmogljivosti prihodi in prenocitve turistov - november 05.doc

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - si-63 Nastanitvene zmogljivosti prihodi in prenocitve turistov - november 05.doc"

Transkripcija

1 27. MAREC MARCH 2006 št./no TURIZEM TOURISM št./no 6 NASTANITVENE ZMOGLJIVOSTI, PRIHODI IN PRENOČITVE TURISTOV, SLOVENIJA, NOVEMBER 2005 ACCOMMODATION FACILITIES, TOURIST ARRIVALS AND OVERNIGHT STAYS, SLOVENIA, NOVEMBER 2005 Novembra 2005 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih v Sloveniji zabeleženih za 2 % več prihodov turistov in enako število njihovih prenočitev kot v novembru Turistom je bilo na voljo ležišč. Ta so bila povprečno 22,6- odstotno zasedena. Do konca novembra 2005 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih v Sloveniji evidentiranih prihodov turistov, prenočitev pa V prvih enajstih mesecih se je število skupnih prenočitev v primerjavi z letom 2004 zmanjšalo za 1 %. (prenočitev domačih turistov je bilo za 2 % manj, število prenočitev tujih turistov pa je ostalo enako). Med turističnimi prenočitvami v prvih enajstih mesecih 2005 je bilo 59 % tujskih prenočitev. Več kot 68 % vseh tujskih prenočitev so prispevali turisti iz naslednjih sedmih držav: iz Italije 19 %, Nemčije 16 %, Avstrije 15 %, Velike Britanije 7 %, Hrvaške 6 %, Madžarske 3 % ter iz Ruske federacije 2 %. In November 2005 there were 2% more tourist arrivals in tourist accommodations in Slovenia than in November However, tourists spent the same number of nights as in November There were 55,776 beds available for tourists. On average they were occupied 22.6%. In the first eleven months of 2005 there were 2,256,678 tourist arrivals in tourist accommodations in Slovenia and 7,174,868 overnight stays, which is 1% less than in the first eleven months of 2004 (overnights stays of domestic tourists decreased by 2%, while the number of overnight stays of foreign tourists did not change). of foreign tourists represent 59% of all overnight stays in the first eleven months of More then 68% of overnight stays of foreign tourists were made by tourists from the following seven countries: Italy 19%, Germany 16%, Austria 15%, United Kingdom 7%, Croatia 6%, Hungary 3% and Russian Federation 2%. Slika 1: Chart 1: Turistične prenočitve po mesecih, Slovenija, leto 2004 in januar-november 2005 by months, Slovenia, 2004 and January- November 2005 Slika 2: Chart 2: Turistične prenočitve po državah, od koder turisti prihajajo, Slovenija, januar - november 2005 by countries, Slovenia, January November 2005 št. / no SURS Druge države Other countries 22 % Združeno kraljestvo United Kingdom 4 % Slovenija Slovenia 42 % Hrvaška Croatia 3 % Avstrija Austria 9 % SURS Italija Italy 11 % Nemčija Germany 9 %

2 2 Rapid Reports No 63/ Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, november 2005 and overnight stays, Slovenia, November 2005 Število Number Indeksi Indices I- I- Struktura Structure (%) I- Skupaj total domačih of domestic tourists tujih of foreign tourists Skupaj total domačih turistov of domestic tourists tujih turistov of foreign tourists 2. Prihodi in prenočitve turistov po državah, od koder turisti prihajajo, Slovenija, november 2005 and overnight stays by countries, Slovenia, November 2005 I- I- I- I- Skupaj Total Domači Domestic Tuji Foreign Avstrija Austria Belgija Belgium Bolgarija Bulgaria Bosna in Hercegovina Bosnia and Herzegovina Ciper Cyprus Češka republika Czech Republic Danska Denmark Estonija Estonia Finska Finland Francija France Grčija Greece Hrvaška Croatia Irska Ireland Islandija Iceland Italija Italy Latvija Latvia Litva Lithuania Luksemburg Luxembourg Madžarska Hungary Makedonija Macedonia Malta Malta Nemčija Germany Nizozemska Netherlands Norveška Norway Poljska Poland Portugalska Portugal Romunija Romania Ruska federacija Russian Federation Slovaška Slovakia

3 Rapid Reports No 63/ Prihodi in prenočitve turistov po državah, od koder turisti prihajajo, Slovenija, november 2005 (nadaljevanje) and overnight stays by countries, Slovenia, November 2005 (continued) I- I- I- I- Srbija in Črna gora Serbia and Montenegro Španija Spain Švedska Sweden Švica Switzerland Turčija Turkey Ukrajina Ukraine Združeno kraljestvo United Kingdom Druge evropske države Other European countries Južna Afrika South Africa Druge afriške države Other African countries Avstralija Australia Nova Zelandija New Zealand Druge države Oceanije Other countries of Oceania Izrael Israel Japonska Japan Kitajska China Koreja (Republika) Korea (Republic of) Druge azijske države Other Asian countries Brazilija Brazil Druge države J. in Sr. Amerike Other countries of South and Middle A. Kanada Canada Združene države United States Druge države S. Amerike Other countries of North A.

4 4 Rapid Reports No 63/ Nastanitvene zmogljivosti po vrstah krajev in vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, november 2005 Accommodation facilities by types of tourist resorts and by types of tourist accommodations, Slovenia, November 2005 Nastanitveni objekti Tourist accommodations Sobe Rooms skupaj total Ležišča Beds stalna permanent pomožna auxiliary Skupaj Total Vrste krajev Types of tourist resorts Ljubljana Ljubljana, the capital Zdraviliški kraji Health resorts Obmorski kraji Seaside resorts Gorski kraji Mountain resorts Drugi turistični kraji Other tourist resorts Drugi kraji Other places Vrste nastanitvenih objektov Types of tourist accommodation Hoteli Hotels Hoteli* Hotels* Hoteli** Hotels** Hoteli*** Hotels*** Hoteli**** Hotels**** Hoteli***** Hotels***** Moteli Motels Penzioni Boarding houses Gostišča Inns Prenočišča Overnight accommodations Apartmaji Apartments Kampi Camping sites Tur. kmetije z nastan Tourist farms with accommodation Sobodajalstvo Private accommodations Pl. domovi in koče Mountain huts Delavski poč. dom Company vacation facilities Otr. in ml. poč. dom Vacation facilities for youth Drugi domovi Other vacation facilities Drugi gost. nastan. obj Other accommodation facilities Začasne nastan. zm Temporary accommodation facilities Marine Marinas

5 Rapid Reports No 63/ Prihodi in prenočitve turistov po vrstah krajev in vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, november 2005 and overnight stays by types of tourist resorts and by types of tourist accommodations, Slovenia, November 2005 I- I- I- I- Skupaj Total Vrste krajev Types of tourist resorts Ljubljana Ljubljana, the capital Zdraviliški kraji Health resorts Obmorski kraji Seaside resorts Gorski kraji Mountain resorts Drugi turistični kraji Other tourist resorts Drugi kraji Other places Vrste nastanitvenih objektov Types of tourist accommodations Hoteli Hotels Hoteli* Hotels* Hoteli** Hotels** Hoteli*** Hotels*** Hoteli**** Hotels**** Hoteli***** Hotels***** Moteli Motels Penzioni Boarding houses Gostišča Inns Prenočišča Overnight accommodations Apartmaji Apartments Kampi Camping sites Tur. kmetije z nastan Tourist farms with accommodation Sobodajalstvo Private accommodations Pl. domovi in koče Mountain huts Delavski poč. dom Company vacation facilities Otr. in ml. poč. dom Vacation facilities for youth Drugi domovi Other vacation facilities Drugi gost. nastan. obj Other accommodation facilities Začasne nastan. zm Temporary accommodation facilities Marine Marinas

6 6 Rapid Reports No 63/ Prihodi in prenočitve domačih turistov po vrstah krajev in vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, november 2005 Arrivals of domestic tourists and overnight stays by types of tourist resorts and by types of tourist accommodations, Slovenia, November 2005 I- I- I- I- Skupaj Total Vrste krajev Types of tourist resorts Ljubljana Ljubljana, the capital Zdraviliški kraji Health resorts Obmorski kraji Seaside resorts Gorski kraji Mountain resorts Drugi turistični kraji Other tourist resorts Drugi kraji Other places Vrste nastanitvenih objektov Types of tourist accommodations Hoteli Hotels Hoteli* Hotels* Hoteli** Hotels** Hoteli*** Hotels*** Hoteli**** Hotels**** Hoteli***** Hotels***** Moteli Motels Penzioni Boarding houses Gostišča Inns Prenočišča Overnight accommodations Apartmaji Apartments Kampi Camping sites Tur. kmetije z nastan Tourist farms with accommodation Sobodajalstvo Private accommodations Pl. domovi in koče Mountain huts Delavski poč. dom Company vacation facilities Otr. in ml. poč. dom Vacation facilities for youth Drugi domovi Other vacation facilities Drugi gost. nastan. obj Other accommodation facilities Začasne nastan. zm Temporary accommodation facilities Marine Marinas

7 Rapid Reports No 63/ Prihodi in prenočitve tujih turistov po vrstah krajev in vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, november 2005 Arrivals of foreign tourists and overnight stays by types of tourist resorts and by types of tourist accommodations, Slovenia, November 2005 I- I- I- I- Skupaj Total Vrste krajev Types of tourist resorts Ljubljana Ljubljana, the capital Zdraviliški kraji Health resorts Obmorski kraji Seaside resorts Gorski kraji Mountain resorts Drugi turistični kraji Other tourist resorts Drugi kraji Other places Vrste nastanitvenih objektov Types of tourist accommodations Hoteli Hotels Hoteli* Hotels* Hoteli** Hotels** Hoteli*** Hotels*** Hoteli**** Hotels**** Hoteli***** Hotels***** Moteli Motels Penzioni Boarding houses Gostišča Inns Prenočišča Overnight accommodations Apartmaji Apartments Kampi Camping sites Tur. kmetije z nastan Tourist farms with accommodation Sobodajalstvo Private accommodations Pl. domovi in koče Mountain huts Delavski poč. dom Company vacation facilities Otr. in ml. poč. dom Vacation facilities for youth Drugi domovi Other vacation facilities Drugi gost. nastan. obj Other accommodation facilities Začasne nastan. zm Temporary accommodation facilities Marine Marinas 7. Desezonirani turističnih prenočitev, Slovenija, januar oktober ) Izvirni indeks 2004 = 100 Seasonally adjusted of overnight stays, Slovenia, January October ) Original index 2004 = 100 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ,6 98,0 96,5 98,3 99,1 104,3 100,2 99,9 97,2 98,8 95,9 97, ,3 100,4 96,8 98,9 100,6 98,7 100,7 104,5 102,1 98,8 100,4 99, ,4 97,6 101,7 99,1 99,5 98,9 100,2 97,3 101,6 100,9 99,9 1) Desezonirane vrednosti indeksov vsebujejo trend-cikel in naključno komponento, vpliv sezone in koledarske komponente je izločen. Pri postopku desezoniranja originalnih podatkov uporabljamo metodo TRAMO-SEATS, ki temelji na ARIMA-modelih. Pri oblikovanju le-teh smo upoštevali časovno obdobje od januarja 1993 do oktobra Seasonaly adjusted values of include the trend-cycle and irregular component, while seasonal variation and calendar component are eliminated. In seasonal adjustment of original data we use the TRAMO-SEATS method, which is based on ARIMA models. In designing the models we took into account the period from January 1993 to October 2005.

8 8 Rapid Reports No 63/2006 METODOLOŠKA POJASNILA Namen statističnega raziskovanja je spremljanje turistične dejavnosti. Enota opazovanja so vse gostinske in druge organizacije, ki nudijo turistom nastanitvene storitve. Viri Vir podatkov za to publikacijo so rezultati mesečnega raziskovanja o prihodih in prenočitvah turistov, ki ga izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Podatke dajejo poslovni subjekti, ki nudijo turistom nastanitvene storitve. Poročajo o nastanitvenih zmogljivostih, ki jih imajo v posameznih mesecih v ponudbi, ter o številu prihodov in prenočitev turistov. Zajetje Raziskovanje temelji na popolnem zajetju. Način zbiranja podatkov Podatke zberemo z mesečnimi poročili na obrazcu TU/M, ki jih sestavljajo poročevalske enote po evidencah svojih recepcijskih služb. Definicije in pojasnila Turist je oseba, ki v kraju, ki ni njegovo stalno prebivališče, prenoči vsaj eno noč v gostinskem ali kakem drugem nastanitvenem objektu. Domači turist je oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki začasno prebiva v kakem drugem kraju Slovenije ter tam prenoči vsaj eno noč v gostinskem ali kakem drugem nastanitvenem objektu. Tuji turist je oseba, ki pride iz tujine in se začasno nastani v kakem kraju v Sloveniji ter tam prenoči vsaj eno noč v gostinskem ali kakem drugem nastanitvenem objektu. Tujim turistom določamo pripadnost po potnem listu. Nastanitveni gostinski objekti so razporejeni v vrste objektov po Pravilniku o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin (Uradni list RS št. 29/97, 51/98 in 46/2005). Vrste gostinskih nastanitvenih objektov so: hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, apartmaji, kampi, turistične kmetije in sobodajalstvo (gre za oddajanje sob, počitniških stanovanj in stanovanjskih in počitniških hiš turistom). Za vse te vrste gostinskih objektov je obvezno, da so kategorizirani, torej, da imajo za določeno vrsto ponudbe odločbo o kategoriji, ki je z različnim številom zvezdic (za turistične kmetije s številom jabolk) označena kvaliteta ponudbe po zgoraj navedenem pravilniku. Nekategorizirane nastanitvene gostinske objekte in napačno kategorizirane smo razvrstili med druge gostinske nastanitvene objekte. Poleg naštetih gostinskih nastanitvenih objektov, za katere je obvezna kategorizacija, zbiramo podatke še za nastanitvene objekte, ki se ne razvrščajo v kategorije po zgoraj omenjenem pravilniku, t.j. za planinske domove, delavske počitniške domove, otroške in mladinske počitniške domove, druge domove in začasne nastanitvene zmogljivosti (zmogljivosti študentskih domov in internatov, ki so med počitnicami na voljo turistom). Nastanitvene zmogljivosti izražamo s številom sob in ležišč, ki so na voljo turistom v posameznih mesecih. Pri ležiščih štejemo stalna in pomožna ležišča. Stalna ležišča so tista, ki so redno pripravljena za oddajanje turistom. METHODOLOGICAL EXPLANATIONS The purpose of the statistical survey is to monitor tourist activities. Observation units are all organisations offering accommodation to tourists. Sources Sources of data are results of the monthly survey on arrivals and overnight stays of tourists carried out by the Statistical Office of the Republic of Slovenia. Data are provided by business subjects offering accommodation to tourists. They report on accommodation capacity in individual months, and on the number of tourists arrivals and overnight stays. Coverage The survey is based on full coverage. Method of data collection We collect data with monthly reports (TU/M form), compiled by reporting units according to records of their reception services. Definitions and explanations Tourists are people who, in a location outside their place of permanent residence, spend at least one night in a hotel or some other tourist accommodations. Domestic tourists are people with permanent residence in Slovenia who temporarily stay in some other place in Slovenia and in that place spend at least one night in a hotel or some other tourist accommodations. Foreign tourists are people who come to Slovenia from abroad and temporarily stay in a certain place in Slovenia where they spend at least one night in a hotel or some other tourist accommodations. We record their nationality according to their passports. Tourist accommodations are divided into types of tourist accommodations according to the Rules on Criteria and Method for the Categorization of Accommodation Establishments and Marinas (OJ RS No. 29/97, 51/98 and 46/2005). Types of tourist accommodations are: hotels, motels, boarding houses, overnight accommodations, inns, apartments, camping sites, tourist farms with accommodation and private accommodations (i.e. letting of room, apartments and houses to tourists). All these tourist accommodations must be categorised, i.e. for a certain type of offer they must have the category assigned by the number of stars (for tourist farms the number of apples is used), which denotes the quality of their offer according to the above mentioned regulation. Uncategorised and miscategorised tourist accommodations were classified as other accommodation facilities. In addition to the mentioned tourist accommodations for which categorisation is compulsory, we also collect data for tourist accommodations that are not classified by the above mentioned regulation. These are mountain huts, company vacation facilities, vacation facilities for youth, other vacation facilities and temporary accommodation facilities (student residence and boarding schools that are available to tourists during the holidays). Accommodation capacity is expressed by the number of rooms and beds available to tourists in individual months. Beds are permanent and auxiliary. Permanent beds are beds which are regularly prepared for letting to tourists.

9 Rapid Reports No 63/ Pomožna ležišča so ležišča, namenjena le za večje udobje gostov (kavči, divani ipd.), ter rezervna ležišča, s katerimi se dopolnjuje zmogljivosti v sezoni. Skupna ležišča v planinskih domovih in kočah štejemo za stalna ležišča. Turistični kraji v Sloveniji imajo po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04) možnost, da pridobijo status turističnega kraja ali turističnega območja. Ker to v praksi ni zaživelo, uporabljamo statistične definicije pojma turističnega kraja in merila za razvrstitev krajev v določene vrste. Kot turistični kraj obravnavamo kraj, ki nudi naslednje pogoje: 1. atraktivne pogoje (naravne lepote, zdravilni vrelci, kulturnozgodovinski spomeniki, kulturne, zabavne in športne prireditve itd.); 2. komunikacijske pogoje (možnost dostopa, prometne zveze itd.); 3. receptivne pogoje (namestitveni objekti s spremljajočimi trgovskimi, obrtniškimi, poštnimi itd. storitvenimi objekti, pa tudi s parki, sprehajališči, kopališči ipd.). Turistične kraje, ki ustrezajo omenjenim merilom, razvrščamo v naslednje skupine: 1. Glavno mesto Slovenije - Ljubljana - pritegne obiskovalce predvsem kot administrativno-politično središče države, nato pa s svojimi zgodovinskimi, etničnimi, gospodarskimi, urbanistično-arhitektonskimi in drugimi značilnostmi. 2. Zdraviliški kraji so kraji, pri katerih je znanstveno, medicinsko ali izkustveno ugotovljen zdravilni učinek termalnih ali mineralnih voda ali drugih geološko-mineraloških sestavin. Sem spadajo zdravilišča, ki imajo praviloma tudi ustrezne objekte za zdravljenje in rehabilitacijo obiskovalcev. 3. Obmorski kraji so kraji vzdolž morske obale. 4. Gorski kraji so praviloma tisti, ki ležijo v nadmorski višini nad 500 metrov ali v teritorialnem območju gore. 5. Drugi turistični kraji so tisti, ki so privlačni zaradi podnebnih razmer, kulturnozgodovinskih spomenikov ipd., kraji ob rekah, jezerih in drugi kraji, ki jih ne moremo uvrstiti v prej navedene. 6. Drugi kraji so vsi, ki jih ne moremo uvrstiti v nobeno od prej navedenih skupin. Objavljanje rezultatov Mesečno: Statistične informacije Letno: Statistični letopis Auxiliary beds are beds which are intended for comfort of guests (couches, sofas, etc.) and spare beds with which accommodation capacity is increased during the high season. Collective beds in mountain huts are counted as permanent beds. According to The Promotion of Tourism Development Act (OJ RS No. 2/04), tourist resorts in Slovenia have the possibility to obtain the status of a tourist resort or tourist area. Because in practice this was not successfully implemented, we use statistical definitions of the term tourist resort and criteria for classifying places into different types. A tourist resort is thus a place which fulfils the following criteria: 1. is attractive (natural beauties, medicinal springs, monuments of culture and history, cultural, entertainment and sports events, etc.); 2. has communication facilities (accessibility, traffic communications, etc.); 3. has reception facilities (accommodation establishments with accompanying trade, crafts, postal services as well as parks, promenades, bathing facilities, etc.). According to these criteria, places are classified into the following types: 1. The Slovenian capital - Ljubljana - which attracts visitors as the administrative and political centre, but also with its historical, ethnic, economic, town planning, architectural and other characteristics. 2. Health resorts are places where the healing effect of thermal or mineral waters or other geological mineral components is medically or empirically proven. These include health resorts which, as a rule, offer suitable facilities for healing and rehabilitation of visitors. 3. Seaside resorts are places located along the sea coast. 4. Mountain resorts are, as a rule, places lying more than 500 metres above sea level or in the territorial area of a mountain. 5. Other tourist resorts re places with particularly attractive elements (e.g. climatic conditions, cultural or historical monuments, etc.), riverside and lakeside areas and other places that cannot be classified among any of the places mentioned. 6. Other places are all those places not falling within any of the above groups. Publishing Monthly: - Rapid Reports. Hotels and restaurants, tourism. Accommodation facilities, tourist arrivals and overnight stays. Yearly: - Statistical Yearbook Sestavil / Prepared by: Franc Gruden Izdaja, založba in tisk Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana, Vožarski pot 12 - Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira - Odgovarja generalna direktorica mag. Irena Križman - Urednica zbirke Statistične informacije Marina Urbas - Urednica podzbirke Edita Glinšek - Slovensko besedilo jezikovno uredila Ivanka Zobec - Angleško besedilo jezikovno uredil Boris Panič - Naklada 110 izvodov - ISSN zbirke Statistične informacije X - ISSN podzbirke Turizem Informacije daje Informacijsko središče, tel.: (01) El. pošta: info.stat@gov.si - Edited, published and printed by the Statistical Office of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Vožarski pot 12 - These data can be used provided the source is acknowledged - Director-General Irena Križman - Rapid Reports editor Marina Urbas - Subject-matter editor Edita Glinšek - Slovene language editor Ivanka Zobec - English language editor Boris Panič - Total print run 110 copies - ISSN of Rapid Reports X - ISSN of subcollection Tourism Information is given by the Information Centre of the Statistical Office of the Republic of Slovenia, tel.: info.stat@gov.si -

Microsoft Word - si-34 Nastanitvene zmogljivosti prihodi in prenocitve turistov - september 05.doc

Microsoft Word - si-34 Nastanitvene zmogljivosti prihodi in prenocitve turistov - september 05.doc 13. FEBRUAR 2006 13 FEBRUARY 2006 št./no 34 21 TURIZEM TOURISM št./no 1 NASTANITVENE ZMOGLJIVOSTI, PRIHODI IN PRENOČITVE TURISTOV, SLOVENIJA, SEPTEMBER 2005 ACCOMMODATION FACILITIES, TOURIST ARRIVALS AND

Prikaži več

Povracila-stroskov-julij-2011

Povracila-stroskov-julij-2011 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGI PREJEMKI Povračila stroškov in druge prejemke v dejavnosti trgovine urejajo: Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni

Prikaži več

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc INFORMACIJE NOVEMBER 2014 Spoštovani! Pošiljamo Vam informacije za november. Vlada pripravlja kup dokaj neugodnih ukrepov za podjetnike (povišan davek na bančne storitve, povišan davek na zavarovalniške

Prikaži več

Microsoft Word - si-9-09 paritete kupne moči doc

Microsoft Word - si-9-09 paritete kupne moči doc 20. FEBRUAR 2009 20 FEBRUARY 2009 št./no 9 4 CENE PRICES št./no 3 PARITETE KUPNE MOČI (PKM) IN BRUTO DOMAČI PROIZVOD (BDP) V STANDARDIH KUPNE MOČI (SKM), 2005 2007 PURCHASING POWER PARITIES (PPPS) AND

Prikaži več

PRILOGA 1 A ZAVEZANEC: Številka izdaje: Priloga 1 B ZADEVA: OBRAZEC B1 ZA IZRAČUN NAJVIŠJE DOVOLJENE CENE ZDRAVILA NA DEBELO Lauer-Taxe (spletni vir ali elektronska izdaja) C ABDA Datenbank D Vidal (spletni

Prikaži več

INFORMACIJE MAREC 2017

INFORMACIJE MAREC 2017 INFORMACIJE MAREC 2017 NOVICE Zakon o pokojninsko invalidskem zavarovanju STATISTIČNI PODATKI Spoštovani! V februarju 2017 ni bilo veliko novosti na področju davkov, financ in računovodstva, na nekaj sprememb

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

Microsoft Word - si-278 Indeksi cen na drobno - september 2005.doc

Microsoft Word - si-278 Indeksi cen na drobno - september 2005.doc 17. OKTOBER 2005 17 OCTOBER 2005 št./no 278 4 CENE PRICES št./no 40 INDEKSI CEN NA DROBNO, SLOVENIJA, SEPTEMBER 2005 RETAIL PRICE INDICES, SLOVENIA, SEPTEMBER 2005 Cene na drobno so se septembra 2005 v

Prikaži več

Microsoft Word - 21-SI doc

Microsoft Word - 21-SI doc 12. JUNIJ 2006 12 JUNE 2006 št./no 106 21 TURIZEM TOURISM št./no 8 OBISKANOST IZBRANIH TURISTIČNIH ZNAMENITOSTI, MUZEJEV IN GALERIJ, KOPALIŠČ, IGRALNIC IN IGRALNIH SALONOV, TER ŠTEVILO DNI NJIHOVEGA POSLOVANJA,

Prikaži več

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Razdelek 1: Pristop poročanja za podatke iz leta 2016 Družba Shire je 3. junija 2016 prevzela družbo

Prikaži več

Microsoft Word - si-182 Zavodi domovi in druge ustanove za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 2005.doc

Microsoft Word - si-182 Zavodi domovi in druge ustanove za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 2005.doc 7. NOVEMBER 2006 7 NOVEMBER 2006 št./no 182 9 IZOBRAŽEVANJE EDUCATION št./no 11 ZAVODI, DOMOVI IN DRUGE USTANOVE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI, SLOVENIJA, 2005 INSTITUTIONS, CHILD AND

Prikaži več

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA DIGITALNE KOMPETENCE KAJ, ZAKAJ, KAKO NIKO SCHLAMBERGER Slovensko društvo INFORMATIKA INDUSTRIJA 4.0 IN SLOVENIJA 4.0 ZGLED: Industrija 4.0 orodja stroji avtomati roboti Slovenija 4.0 Vojvodina Kranjska

Prikaži več

LOGO

LOGO DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) Davčna številka po vsebini: 1. AT Avstrija https://www.bmf.gv.at/steuern/_start.htm ni na voljo 2. BE Belgija http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/ https://www.checkdoc.be/checkdoc/homepage.do

Prikaži več

untitled

untitled 2. poglavje: Povprečni dosežki po področjih matematike PODPOGLAVJA 2.1 Kakšne so razlike v dosežkih po posameznih področjih matematike? 2.2 Razlike med učenci in učenkami v dosežkih po področjih matematike

Prikaži več

1

1 Vsebina je nastala v okviru dejavnosti projekta Evalvacija in spremljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s pomočjo mednarodnih raziskav in študij, ki ga omogoča sofinanciranje Evropskega socialnega

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx) ČAS JE ZA NAŠE PLAČE Mag. Andreja Poje, izvršna sekretarka Ljubljana, 16. 2. 217 KRIZE JE ZA NEKATERE KONEC RastBDP, rastzaposlenosti, izboljšujese poslovanjegd, netočistidobički, povečuje se pruktivnost,

Prikaži več

ENV2:

ENV2: . Kazalo. KAZALO.... UVOD... 3. ANALIZA POPULACIJE DRŽAV EU...5 4. VSEBINSKE UGOTOVITVE...8 5. LITERATURA... . Uvod Vir podatkov za izdelavo statistične naloge je Eurostat ali Statistični urad Evropske

Prikaži več

210X297

210X297 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Slovenian HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Povzetek Evropske države so v zadnjih desetletjih dosegle velik napredek na področju

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ERA IP prijavitelji 2013a

Microsoft PowerPoint - ERA IP prijavitelji 2013a Erasmus Intenzivni Programi Delavnica za prijavitelje 2013 mag. Robert Marinšek Program VŽU kje najdemo projekte IP 2/ 28 Namen IP Učinkovito, večnacionalno poučevanje, teme, ki se sicer ne poučujejo,

Prikaži več

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks:

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks: STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks: +386 5 297 68 14 (Oddelek za Intrastat) +386 5 297 67 68 (Oddelek

Prikaži več

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Razdelek 1: Pristop za poročanje o podatkih iz leta 2017 Družba Shire je 3. junija 2016 prevzela

Prikaži več

Trdokovinski navojni rezkarji

Trdokovinski navojni rezkarji Trdokovinski navojni rezkarji Uvod Dormerjev program navojnih rezkarjev iz karbidne trdine zajema celovit izbor izjemno zmogljivih orodij, ki se ponašajo z ekonomičnostjo in dolgo življenjsko dobo. Karbidni

Prikaži več

3 Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih Kot je opisano v izhodiščih raziskave TIMSS 2007, smo s preizkusi znanja preverjali znanje

3 Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih Kot je opisano v izhodiščih raziskave TIMSS 2007, smo s preizkusi znanja preverjali znanje 3 Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih Kot je opisano v izhodiščih raziskave, smo s preizkusi znanja preverjali znanje različnih matematičnih vsebin na več kognitivnih področjih. Naloge

Prikaži več

Microsoft Word - si Zavodi s posebnimi potrebani 2008.doc

Microsoft Word - si Zavodi s posebnimi potrebani 2008.doc 6. JULIJ 2009 6 JULY 2009 št./no 28 9 IZOBRAŽEVANJE EDUCATION št./no 1 ZAVODI, DOMOVI IN DRUGE USTANOVE ZA NASTANITEV OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI, SLOVENIJA, 2008 INSTITUTIONS, CHILD AND

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M12224223* Višja raven JESENSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 3 Pisno sporočanje A) Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (150 180 besed)

Prikaži več

Športno društvo Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, Tel.: (04) , Fax: (04) , Drsalni klub Jesenice in Zv

Športno društvo Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, Tel.: (04) , Fax: (04) ,   Drsalni klub Jesenice in Zv Drsalni klub Jesenice in Zveza drsalnih športov Slovenije RAZPISUJETA TEKMOVANJE V UMETNOSTNEM DRSANJU Biellman Cup 1. Organizator: Drsalni klub Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 JESENICE www.dkjesenice.si

Prikaži več

Microsoft Word - GG_Toolbox-exc_si _todo p17.doc

Microsoft Word - GG_Toolbox-exc_si _todo p17.doc Orodja / Metode Golden Goal Osnovne spretnosti & Učenje komuniciranja z vključenimi športnimi aktivnostmi (Slovenian version) 1 Projekt Golden Goal je bil ustanovljen s pomočjo SOCRATES-GRUNDTVIG programa

Prikaži več

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov: RAZPIS ZA SOFINA

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov:   RAZPIS ZA SOFINA VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: +386 4 277 21 45 Faks: +386 4 277 21 18 E naslov: info@bc-naklo.si www.bc-naklo.si RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE V TUJINI

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2019 Dodatne informacije: Tel.: Faks:

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2019 Dodatne informacije: Tel.: Faks: STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2019 Dodatne informacije: Tel.: Faks: +386 5 297 68 14 (Oddelek za Intrastat) +386 5 297 67 68 (Oddelek

Prikaži več

Brexit_Delakorda_UMAR

Brexit_Delakorda_UMAR MAKROEKONOMSKI IZGLEDI ZA EU IN SLOVENIJO KAKŠNA JE / BO VLOGA BREXITA? Aleš Delakorda, UMAR C F A S l o v e n i j a, 1 7. 1 0. 2 0 1 6 M A K R O E K O N O M S K I P O L O Ž A J I N I Z G L E D I Z A E

Prikaži več

ERASMUS IZMENJAVA (NIZOZEMSKA) Pripravil: Aljoša Polajžar

ERASMUS IZMENJAVA (NIZOZEMSKA) Pripravil: Aljoša Polajžar ERASMUS IZMENJAVA (NIZOZEMSKA) Pripravil: Aljoša Polajžar Si želite? 1. Študirati v neposredni bližini pomembnejših mest in pravnih prestolnic v EU? (Bruselj 90min vožnje; Pariz 6 ur Flixbus; Amsterdam

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega razpisa

Prikaži več

ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja Slovenija

ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja Slovenija ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja Slovenija 3 19 Slovenija Napoved zaposlovanja ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja za tretje četrtletje 19 je bila v Sloveniji opravljena na reprezentativnem

Prikaži več

Četrtletno naložbeno poročilo Skupnega pokojninskega sklad

Četrtletno naložbeno poročilo Skupnega pokojninskega sklad Ljubljana, 31. december 2016 1 DELNIŠKI SKUPNI POKOJNINSKI SKLAD... 3 2 MEŠANI SKUPNI POKOJNINSKI SKLAD... 5 3 OBVEZNIŠKI SKUPNI POKOJNINSKI SKLAD Z ZAJAMČENIM DONOSOM... 6 ČETRTLETNO NALOŽBENO POROČILO

Prikaži več

Microsoft Word - si-232 indeksi cen zivljenjskih potrebscin - julij 2004.doc

Microsoft Word - si-232 indeksi cen zivljenjskih potrebscin - julij 2004.doc 10. AVGUST 2004 10 AUGUST 2004 št./no 232 4 CENE PRICES št./no 37 INDEKSI CEN ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN, SLOVENIJA, JULIJ 2004 CONSUMER PRICE INDICES, SLOVENIA, JULY 2004 Cene življenjskih potrebščin so

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation O slovenski nacionalni energetski politiki Zapuščamo čas energetskega udobja Slovenski nacionalni energetski svet - SNK WEC Franc Žlahtič Ljubljana, 13. junij 2017 O nacionalnih energetikah (politikah)

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Federativno Republiko Brazilijo v letih 2010 2012 (Uradni list RS št. 53/2009) Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

Workhealth II

Workhealth II SEMINAR Development of a European Work-Related Health Report and Establishment of Mechanisms for Dissemination and Co- Operation in the New Member States and Candidate Countries - WORKHEALTH II The European

Prikaži več

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA NALOGA Mentor: Andrej Prašnikar (tehnično komuniciranje)

Prikaži več

2

2 LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ČETRTLETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH (KO-TEL/ČL) IN LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH

Prikaži več

ROSEE_projekt_Kolesarji

ROSEE_projekt_Kolesarji SEMINAR/DELAVNICA V OKVIRU PROJEKTA MOBILE2020 VARNOST KOLESARJEV IN KOLESARSKEGA PROMETA Ljubljana, 27. 3. 2013, Grand hotel Union ROSEE: Road safety in SouthEast Europe Predstavitev projekta mag.jure

Prikaži več

RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TU

RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TU RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ za projektno leto 2018

Prikaži več

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint ipaac struktura in»roadmap» doc. dr. Tit Albreht, dr. med.,spec. Koordinator projekta skupnega ukrepa ipaac, NIJZ e-naslov: ipaac@nijz.si OSNOVNI PODATKI Koordinator projekta: Nacionalni inštitut za javno

Prikaži več

Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016 Ljubljana, 16. april 2017 Avtor: Luka

Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016 Ljubljana, 16. april 2017 Avtor: Luka Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od /3 do 5/6 Ljubljana, 6. april 7 Avtor: Luka Kronegger Kazalo Tabele 3 Slike 5 Uvod 7 Odhajajoči mobilni študenti.

Prikaži več

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov: RAZPIS ZA MOBILN

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov:   RAZPIS ZA MOBILN VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: +386 4 277 21 45 Faks: +386 4 277 21 18 E naslov: info@bc-naklo.si www.bc-naklo.si RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o uskl

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o uskl EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 18.10.2018 COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim

Prikaži več

Društvo za elektronske športe - spid.si Vaneča 69a 9201 Puconci Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum

Društvo za elektronske športe - spid.si Vaneča 69a 9201 Puconci Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum: 5. januar 2016 Društvo za elektronske športe [1/5] spid.si Slovenska pravila 1 OSNOVNE INFORMACIJE 1.1 Format tekmovanja

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Priloga 1: Informativni pregled neposrednih stroškov Poleg nadomestil NLB, ki izhajajo iz Tarife NLB Borzno posredovanje, se pri opravljanju storitev

Priloga 1: Informativni pregled neposrednih stroškov Poleg nadomestil NLB, ki izhajajo iz Tarife NLB Borzno posredovanje, se pri opravljanju storitev Priloga 1: Informativni pregled neposrednih stroškov Poleg nadomestil NLB, ki izhajajo iz Tarife NLB Borzno posredovanje, se pri opravljanju storitev dodatno obračunajo tudi vsakokratni neposredni stroški

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Pridelava in poraba žita v Sloveniji, Svetu in EU Marjeta Bizjak Direktorat za kmetijstvo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ljubljana, 25. 11. 2015 Vsebina Splošni podatki o kmetijstvu

Prikaži več

Arimidex, INN-anastrozole

Arimidex, INN-anastrozole DODATEK I SEZNAM IMEN, FARMACEVTSKIH OBLIK, JAKOSTI ZDRAVILA, POTI UPORABE ZDRAVILA, IMETNIKOV DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM V DRŽAVAH ČLANICAH Država članica Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Prikaži več

Microsoft Word - si-59.doc

Microsoft Word - si-59.doc 4. MAREC 2004 4 MARCH 2004 št./no 59 10 KULTURA IN ŠPORT CULTURE AND SPORT št./no 1 RADIOTELEVIZIJA, SLOVENIJA, 2002 BROADCASTING, SLOVENIA, 2002 V letu 2002 je Radio Slovenija predvajal na vseh treh programih

Prikaži več

Tabela 20: Celotni izdatek za socialno varnost (% BDP) 5

Tabela 20: Celotni izdatek za socialno varnost (% BDP) 5 KLJUČNI IZZIVI, KI ČAKAJO EVROPSKI TRG DELA: SKUPNA ANALIZA EVROPSKIH SOCIANIH PARTNERJEV I. UVOD II. ANALIZA III. IZZIVI IV. PRIPOROČILA SOCIALNIH PARTNERJEV 18. oktober 2007 Skupna analiza ključnih izzivov,

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2016) 85 final ANNEX 9 PRILOGA k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o stanju izvajanja prednos

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2016) 85 final ANNEX 9 PRILOGA k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o stanju izvajanja prednos EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 9 PRILOGA k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o stanju izvajanja prednostnih ukrepov v okviru evropske agende o migracijah

Prikaži več

REGIJE V ŠTEVILKAH Statistični portret slovenskih regij

REGIJE V ŠTEVILKAH Statistični portret slovenskih regij REGIJE V ŠTEVILKAH Statistični portret slovenskih regij 2018 www.stat.si Regije v številkah - Statistični portret slovenskih regij 2018 ISSN 2463-0026 Informacije: www.stat.si T: (01) 241 64 04 E: info.stat@gov.si

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kazalniki poslovanja hotelske dejavnosti Prezentacija DST 2013 final-1 za net.pptx

Microsoft PowerPoint - Kazalniki poslovanja hotelske dejavnosti Prezentacija DST 2013 final-1 za net.pptx SPIRIT, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma Analiza poslovanja 2007-2012 in vpliva lastniške strukture in deleža države in občin

Prikaži več

Gradivo 24. seja ODLOK O TT

Gradivo 24. seja ODLOK O TT PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALCI: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI KRANJSKA GORA PRVA OBRAVNAVA Gradivo za 24. sejo občinskega sveta

Prikaži več

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2012-2013 (Uradni list RS, št. 10/2011,

Prikaži več

MergedFile

MergedFile CENIK TRGOVALNE PLATFORME OPTIMTRADER PREMIUM PAKET PREMIUM paket je določen glede na mesečni obseg trgovanja.. Pri trgovanju preko platforme OptimTrader veljajo splošni pogoji poslovanja podjetja CM-Equity.

Prikaži več

Microsoft Word - si-45.doc

Microsoft Word - si-45.doc 19. FEBRUAR 2004 19 FEBRUARY 2004 št./no 45 4 CENE PRICES št./no 6 INDEKSI CEN ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN, SLOVENIJA, JANUAR 2004 CONSUMER PRICE INDICES, SLOVENIA, JANUARY 2004 Cene življenjskih potrebščin

Prikaži več

marketing za maksimalen roi

marketing za maksimalen roi PODROČJA DELOVANJA S L O V E N S K E T U R I S T I Č N E O R G A N I Z A C I J E VSEBINSKI DIGITALNI MARKETING KOMUCINIRANJE S POSLOVNIMI JAVNOSTMI RAZISKAVE & RAZVOJ B2C B2B P R E D S T A V N I Š T V

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2009-2011 Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

Junij2018

Junij2018 ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. junija 2018 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 3.427 ilegalnih prehodov državne meje. Lani so obravnavali

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 2. julij 2019 (OR. en) 10824/1/19 REV 1 OJ CRP2 25 ZAČASNI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) stavba Europa,

Svet Evropske unije Bruselj, 2. julij 2019 (OR. en) 10824/1/19 REV 1 OJ CRP2 25 ZAČASNI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) stavba Europa, Svet Evrpske unije Bruselj, 2. julij 2019 (OR. en) 10824/1/19 REV 1 OJ CRP2 25 ZAČASNI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) stavba Eurpa, Bruselj 3. in 4. julij 2019 (10.00, 9.00) SREDA, 3.

Prikaži več

2_Novosti na področju zakonodaje

2_Novosti na področju zakonodaje Agencija za civilno letalstvo Slovenija Civil Aviation Agency Slovenia Novosti s področja regulative Matej Dolinar 2. konferenca na temo začetne in stalne plovnosti 11. Maj 2018 Vsebina Viri Spremembe

Prikaži več

GRAFOTEKA

GRAFOTEKA N. Toš: Gradivo za pogovore na temo: VREDNOTE SLOVENCEV (SJM 2013) POGOVORI S POSLANSKIMI SKUPINAMI: - Socialni demokrati (SD, prostori poslanske skupine, 11.2.2014) - Nove Slovenije (Nsi, prostori stranke,

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd

DCS-2330L_A1_QIG_v1.00(EU).indd HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L KRATKA NAVODILA ZA UPORABO VSEBINA PAKETA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NAPAJALNI ADAPTER ADAPTER ETHERNET KABEL (CAT5 UTP) MED POSTAVITVIJO,

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev POVEČANJE ZAKONSKIH PREDNOSTI V KORIST EMAS REGISTRACIJI Projekt Delavnica: SHEMA EMAS V SLOVENIJI dr. KLAVDIJA RIŽNAR 14. september 2017, Ljubljana PREDSTAVITEV Znanstveno-raziskovalno središče Bistra

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 687 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Ocena napredka držav članic pri izpolnjevan

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 687 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Ocena napredka držav članic pri izpolnjevan EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 23.11.2017 COM(2017) 687 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Ocena napredka držav članic pri izpolnjevanju nacionalnih ciljev glede energijske učinkovitosti

Prikaži več

Statistični podatki o inkluzivnem izobraževanju evropske agencije: Ključna sporočila in ugotovitve (2014 / 2016)

Statistični podatki o inkluzivnem izobraževanju evropske agencije: Ključna sporočila in ugotovitve (2014 / 2016) Statistični podatki o inkluzivnem izobraževanju evropske agencije Ključna sporočila in ugotovitve (2014 / 2016) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education STATISTIČNI PODATKI O INKLUZIVNEM

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

Microsoft Word - Met_postaja_Jelendol1.doc

Microsoft Word - Met_postaja_Jelendol1.doc Naše okolje, junij 212 METEOROLOŠKA POSTAJA JELENDOL Meteorological station Jelendol Mateja Nadbath V Jelendolu je padavinska meteorološka postaja; Agencija RS za okolje ima v občini Tržič še padavinsko

Prikaži več

PROGRAM DELA_vsebina_finance_2019

PROGRAM DELA_vsebina_finance_2019 PROGRAM DELA 2019 TEKMOVANJA 2019 ODBOJKA TEKOČA TEKMOVANJA, SEZONA 2018/2019 DRŽAVNO PRVENSTVO IN POKALNO TEKMOVANJE MOŠKI ŽENSKE POKAL SLOVENIJE POKAL SLOVENIJE 1. DOL 1A. DOL 2. DOL 1B. DOL 3. DOL VZHOD

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO VPLIV ZADOVOLJSTVA GOSTOV NA STOPNJO ZASEDENOSTI ZMOGLJIVOSTI: PRIMER LJUBLJANSKIH HOTELOV Lj

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO VPLIV ZADOVOLJSTVA GOSTOV NA STOPNJO ZASEDENOSTI ZMOGLJIVOSTI: PRIMER LJUBLJANSKIH HOTELOV Lj UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO VPLIV ZADOVOLJSTVA GOSTOV NA STOPNJO ZASEDENOSTI ZMOGLJIVOSTI: PRIMER LJUBLJANSKIH HOTELOV Ljubljana, maj 2016 ANA LOKOVŠEK IZJAVA O AVTORSTVU Spodaj

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-FI-06-A-2010.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-FI-06-A-2010.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko v letih 2011-2012 (Uradni list RS, št. 49/2010) Splošne opombe: Obrazec izpolnjujte

Prikaži več

stevilka 3_09.pmd

stevilka 3_09.pmd KOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU APRIL JUNIJ 2009 Anka Lisec V SLOVENIJI 2. 3. april 2009 Posvet o izobraževanju na področjih zemljiškega menedžmenta in ekonomike prostora (2. 4.) in okrogla miza»izobraževalni

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2019/2020 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 27 DRŽAV ERASMUS+ PRAKTIČNO USPOSABLJANJE MOBILNOST IZVEDENA V OBDOBJU OD 1. JUNIJA 2019 DO 30. SEPTEMBRA

Prikaži več

Kratka predstavitev EU

Kratka predstavitev EU OŠ Dr. Aleš Bebler Primož, Hrvatini Evropska Unija Možnosti in priložnosti mladih Seminarska naloga pri predmetu geografija Kolomban, 25.11.2007 Mentorica: Verica Peterle Grahonja Izdelal: Saško Lončina,

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Značilnosti odzivanja ciljne populacije v Program Svit Tatjana Kofol Bric, Marcel Kralj, Aleš Korošec, Dominika Novak Mlakar, Tanja Metličar, Ana Lucija Škrjanec SVITOVI DNEVI 2014 Vključevanje oseb v

Prikaži več

Hidrasec 100 mg kapsule

Hidrasec 100 mg kapsule NAVODILO ZA UPORABO 100 mg trde kapsule racekadotril Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte napotke

Prikaži več

Strategija_IO_priloge

Strategija_IO_priloge PRILOGE KAZALO PRILOG Priloga 1: Število osvojenih medalj na svetovnih prvenstvih v moški športni gimnastiki med letoma 2005 in 2009 in primerjava z drugimi državami... 1 Priloga 2: Število osvojenih

Prikaži več

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

Prikaži več

Microsoft Word - rr-803.doc

Microsoft Word - rr-803.doc ISSN 0352-0226 ISBN 961-239-041-X 20 TRGOVINA IN DRUGE STORITVENE DEJAVNOSTI DISTRIBUTIVE TRADE AND OTHER SERVICE ACTIVITIES LETNI PREGLED TRGOVINE 2002 YEARLY REVIEW OF DISTRIBUTIVE TRADE 2002 803 Ljubljana,

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 157/203 AKT O pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji E

SL Uradni list Evropske unije L 157/203 AKT O pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji E 21.6.2005 SL Uradni list Evropske unije L 157/203 AKT O pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija V skladu s členom 2 Pogodbe o pristopu

Prikaži več

108 Harmonija udobja varnost je na prvem mestu SECURAline Sodobna objektna vrata Referenčna, strokovna in celovita ponudba certificiranih funkcijskih

108 Harmonija udobja varnost je na prvem mestu SECURAline Sodobna objektna vrata Referenčna, strokovna in celovita ponudba certificiranih funkcijskih 108 Harmonija udobja varnost je na prvem mestu SECURAline Sodobna objektna vrata Referenčna, strokovna in celovita ponudba certificiranih funkcijskih vhodnih vrat v stanovanje, ki jih odlikujejo zvočna

Prikaži več

WP

WP Danilo Dolenc DERIVING LABOUR FORCE CHARACTERISTICS FROM MULTIPLE SOURCES IN THE REGISTER- BASED CENSUS OF SLOVENIA Research Papers January 2017 Deriving Labour Force Characteristics from Multiple Sources

Prikaži več

Razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje za študijsko leto 2019/2020 za študente UL MF Medicinska fakulteta UL (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani

Razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje za študijsko leto 2019/2020 za študente UL MF Medicinska fakulteta UL (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani Razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje za študijsko leto 2019/2020 za študente UL MF Medicinska fakulteta UL (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani objavlja razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Mreža NORFACE dr. Mark Perdih, ARRS, član Netwrk Bard, NORFACE Kaj je NORFACE? Mreža evrpskih raziskvalnih agencij d 2004, ARRS članica d leta 2005 ERA-NET (Plus, Cfund) Nalge in cilji: RAZSKOVALNA SKUPNOST

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 4.9.2015 COM(2015) 421 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Poročilo Komisije o izvajanju Direktive 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem

Prikaži več