UL xlsx

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "UL xlsx"

Transkripcija

1 Z010 leto in mesec obračuna leto in mesec, za katerega se obračuna plača Z020 preteklo obračunsko leto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače Z030 nadomestilo plače 137. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev Z040 vrsta izplačila vrednost, ki pripada funkcionarju in javnemu uslužbencu ob izplačilu plače Z050 povprečna mesečna delovna obveznost povprečna mesečna delovna obveznost 40. člen ZSPJS Z051 mesečna delovna obveznost mesečna delovna obveznost po koledarju Z052 povprečna mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas povprečna mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas Z053 mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas mesečna delovna obveznost po koledarju za krajši delovni čas Z054 PORABLJENO ČRTANO Osnovna plača za krajši delovni čas Z060 število ur število ur za posamezno vrsto izplačila Z061 normirano število ur število ur za posamezno vrsto izplačila, normirano na povprečno mesečno delovno obveznost (Z060/Z051 x Z050) oziroma (Z060/Z053 x Z052) Z062 število dni število dni po koledarju za vrsto izplačila Z070 Z071 osnovna plača javnega uslužbenca oziroma funkcionarja - FJU osnovna plača za krajši delovni čas Osnovna plača javnega uslužbenca oziroma funkcionarja, ki je določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščeno delovno mesto oziroma naziv oziroma, ki ga je pridobil z napredovanjem 9. člen ZSPJS osnovna plača za krajši delovni čas (Z070/Z050) x Z052 oziroma (Z070/Z051) x Z053 Z073 Vrednost plačnega razreda delovnega mesta, naziva, funkcije FDMN Nominalna vrednost plačnega razreda delovnega mesta oziroma naziva oziroma funkcije, na katerega oziroma na katero je javni uslužbenec oziroma funkcionar uvrščen. Pripadajoči znesek je naveden v izrazu Z381. Z080 Z080 bruto plača in nadomestila bruto plača in nadomestila A010 + A020 + C(dodatki) + D(delovna uspešnost) + E(delo preko polnega delovnega časa) + O(dežurstvo preko polnega delovnega časa) + B(nadomestila) + G(nadomestila) + H(nadomestila) - M011(prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje A010 + A020 + C(dodatki) + D(delovna uspešnost) + E(delo preko polnega delovnega časa) + O(dežurstvo preko polnega delovnega časa) + B(nadomestila) + G(nadomestila) + H(nadomestila) Z090 povprečna plača povprečna plača zaposlenega v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec Z100 minimalna plača Zakon o minimalni plači (ZMinP) Osnovna plača osnovna plača za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 C051 C052) + C150 za tekoči mesec, kot če bi delal polni delovni čas Z104 primerljivi znesek plače, določen po ZSPJS 116. in 235. člen ZUJF 116. in 235. člen ZUJF Z105 prevedena osnovna plača javnega uslužbenca oziroma funkcionarja 49.a in 49.c člen ZSPJS 116. in 235. člen ZUJF

2 Z106 korekcijska osnovna plača Z106 = Z105 + (višina nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi) Prevedena osnovna plača, povečana za vrednost v višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi (šesti odstavek 49.č člena ZSPJS, drugi odstavek 50. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) 116. in 235. člen ZUJF Z107 razlika za odpravo nesorazmerja (1) Z070 Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z070 Z106 (2) Z116 Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z116 Z106 (3) Z118 Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z118 Z106 (4) Z571 Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z571 Z106 (5) Z580 Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z580 Z106 (6) Z581 Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z580 Z106 (7) Z591 Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z591 Z , 156. člen ZUJF Z108 osnovna plača za obračun V (1) Z070 Z113 (2) Z116 Z113 (3) Z118 Z113 (4) Z571 Z113 (5) Z580 Z113 (6) Z581 Z113 (7) Z591 Z113 se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. Z109 PORABLJENO ČRTANO Z110 zajamčena plača 4. člen ZDMP znižan primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po ZSPJS Z111 5 % 49.f člen ZSPJS Z111 primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po ZSPJS drugi in peti odstavek 49.f člena ZSPJS in 235. člen ZUJF osnovna plača za obračun I Z112 PORABLJENO ČRTANO osnovna plača zmanjšana za razliko odprave nesorazmerja 49.č člen ZSPJS 44. člen KPJS

3 delež razlike za odpravo nesorazmerja v osnovnih plačah, izražen v nominalnem znesku, ki še ni zapadel v izplačilo (1) odprava nesorazmerja za funkcionarje plačne podskupine A5 na podlagi 9. člena Odloka o plačah funkcionarjev, 26. člena ZSPJS-G, 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRO-D), 2. odstavka 3. člena ZSPJS-M in prvega odstavka 9. člena Zakona o interventnih ukrepih (ZIU). Z113 delež razlike za odpravo nesorazmerja (2) odprava nesorazmerja za funkcionarje plačnih podskupin A1, A2 in dela A4 na podlagi 20. člena ZSPJS-G, 1. člena ZSPJS-K, 5. člena Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK), 1. člena ZSPJS-M in prvega odstavka 9. člena ZIU. (3) odprava nesorazmerja za javne uslužbence plačnih podskupin od C1 do J3, na podlagi 49.č člena ZSPJS in 50. člena KPJS 155., 156. člen ZUJF Z114 osnovna plača za obračun II (1) Z070 Z115 (2) Z116 Z115 (3) Z118 Z115 (4) Z571 Z115 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju Z115 Znižanje po uredbi znesek znižanja osnovne plače (Z070, Z116, Z118 Z571) v skladu z drugim odstavkom 12. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju Z116 Z117 Z118 Z119 Z120 Z121 Znižana osnovna plača FJU 14. člen ZSPJS znesek znižanja osnovne plače FJU člen ZSPJS Zvišana osnovna plača FJU 15. člen ZSPJS znesek zvišanja osnovne plače FJU člen ZSPJS bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca za tekoči mesec bruto osnova za izračun prispevka za podaljšano zavarovanje osnovna plača, znižana v skladu s 14. členom ZSPJS zaradi nižje strokovne izobrazbe, kakor je zahtevana Z116 = Z070 Z117 razlika v skladu s 14. členom ZSPJS osnovna plača, zvišana v skladu s 15. členom ZSPJS zaradi sklenitve delovnega razmerja za določen čas Z118 = Z070 + Z119 Zvišanje v skladu s 15. členom ZSPJS (1) Z120 = osnovna plača FJU + C + D (2) Z120 je najmanj enak minimalni plači (3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti (4) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A člen Zakona o pokojninskem in invdskem zavarovanju (ZPIZ-2)

4 Z122 Z123 bruto plača za ure dela v posameznem mesecu število ur dela za izračun nadomestila po sedmem odstavku 137. člena ZDR-1 (osnovna plača FJU + C) * (Z060 / Z051) število ur dela v posameznem mesecu v zadnjih treh mesecih dela za izračun nadomestila po sedmem odstavku 137. člena ZDR-1 Z124 bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca pretekli mesec (1) Z120 = osnovna plača FJU + C + D (2) Z120 je najmanj enak minimalni plači (3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti (4) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1 Z130 Z131 bruto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače ZZZS bruto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače ZPIZ 31. in 32. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) 396. člen ZPIZ-2, (397. člen ZPIZ-1 in 131. člen ZPIZ) Z132 Z133 Z134 Z140 Z140 bruto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače MO bruto osnova za izračun nadomestila po rehabilitaciji v breme delodajalca nadomestila po rehabilitaciji v breme delodajalca bruto osnova za izračun starševskega dopusta bruto osnova za izračun nadomestil po ZSDP-1 (1) Uredba o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, 19., 20. in 23. člen (2) Uredba o službi v Civilni zaščiti, 16. in 17. člen ter 20. do 23. člen invdska pokojnina, ki bi javnemu uslužbencu pripadala z dnem nastanka invdnosti; odmeri jo ZPIZ (84. in 89. člen ZPIZ-2) bruto osnova za izračun nadomestila po rehabilitaciji v breme delodajalca/povprečna mesečna delovna obveznost 3. in 41. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) 40. in 43. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) Z150 bruto urna postavka za osnovno plačo osnovna plača/povprečna mesečna delovna obveznost Z151 Z160 bruto urna postavka za razliko do minimalne plače nadomestila plače v breme delodajalca Z151 = Z100/Z050 [osnovna plača + C + D ] / Z050 bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca/povprečna mesečna delovna obveznost Z161 Z162 Z170 Z171 Z172 prispevka za podaljšano zavarovanje nadomestila plače v breme delodajalca pretekli mesec refundiranega nadomestila plače v breme ZZZS refundiranega nadomestila plače v breme ZPIZ refundiranega nadomestila plače v breme MO bruto osnova za izračun prispevka za podaljšano zavarovanje/povprečna mesečna delovna obveznost bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca pretekli mesec/povprečna mesečna delovna obveznost bruto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače ZZZS/število ur iz leta oziroma obdobja, iz katerega se jemlje osnova bruto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače ZPIZ/povprečna mesečna delovna obveznost (1) Uredba o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, 19., 20. in 23. člen (2) Uredba o službi v Civilni zaščiti, 16. in 17. člen ter 20. do 23. člen Z180 letna bruto osnova za izračun starševskega dopusta/število opravljenih ur za tip starševskega dopusta izplačila L Z190 delovna doba 25. člen ZSPJS Z200 dodatki 23. in 52. člen ZSPJS Z210 delovna uspešnost 21., 22. in 22.a do 22.k člen ZSPJS Z220 prispevki iz plače in drugih dohodkov iz delovnega razmerja - delojemalec 1. in 3. člen Zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV)

5 Z230 prispevki od plače in drugih dohodkov iz delovnega razmerja - delodajalec 6. člen ZPSV Z240 davčni odtegljaj 125. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2) Z250 PORABLJENO ČRTANO davek na izplačane plače 1., 2., 3. člen Zakona o davku na izplačane plače Z260 drugi dohodki iz delovnega razmerja ZUJF in kelektivne ogodbe dejavnosti in poklicev Z261 neto drugi dohodki iz delovnega razmerja Z260 prispevki od drugih dohodkov iz delovnega razmerja davčni odtegljaj Z270 Z270 osnova za izračun prispevkov osnova za izračun prispevkov bruto plača in nadomestila (Z080) + A030 + neplačana odsotnost + bonitete + povračila stroškov, ki so višja od zneska, določenega z uredbo vlade + drugi dohodki iz delovnega razmerja 144. člen ZPIZ-2; 9. člen ZSDP; 135. člen ZUTD; 50. člen ZZVZZ bruto plača in nadomestila (Z080) + A030 + neplačana odsotnost + bonitete + povračila stroškov, ki so višja od zneska, določenega z uredbo vlade + drugi dohodki iz delovnega razmerja 144. člen ZPIZ-2; 10. člen ZSDP-1; 135. člen ZUTD; 50. člen ZZVZZ Z271 osnova za izračun davčnega odtegljaja od dohodkov iz delovnega razmerja Z271 = Z270 Z220 - neplačana odsotnost - A030 - H120 ter upoštevanje olajšav in načina izračuna davčnega odtegljaja v skladu z ZDoh-2 Z280 bruto bruto plača bruto plača in nadomestila (Z080) + prispevki od plače (Z230) Z290 neto plača I bruto plača in nadomestila (Z080) prispevki iz bruto plače (Z220) davčni odtegljaj Z291 Z300 Z310 Z320 Z330 Z340 neto plača II neto izplačilo odtegljaji maks_odp maks_dnevnice maks_ter_dod bruto plača in nadomestila (Z080) prispevki iz bruto plače (Z220) davčni odtegljaj iz plače prispevki od bonitet in povračila stroškov nad uredbo davčni odtegljaj od bonitet in povračila stroškov nad uredbo + A030 (neto znesek A030 je negativna vrednost) neto plača II, zmanjšana za prispevke in davčni odtegljaj tipa izplačil F, I080, I090, I021, I110, I011, I072, I901 + neto drugi dohodki iz delovnega razmerja + povračila stroškov obveznosti javnega uslužbenca, ki temeljijo na civilnopravnih, pogodbenih zakonskih določbah znesek odpravnine, ki je višji od zneska, določenega z uredbo vlade, nad katerim se plačujejo prispevki in davčni odtegljaj znesek dnevnice, ki je višji od zneska, določenega z uredbo vlade, nad katerim se plačujejo prispevki in davčni odtegljaj znesek terenskega dodatka, ki je višji od zneska, določenega z uredbo vlade, nad katerim se plačujejo prispevki in davčni odtegljaj Z350 šifra proračunskega porabnika sklep o subjektih, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju Z360 šifra zaposlenega davčna številka zaposlenega v javnem sektorju Z370 šifra funkcije delovnega mesta katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (formacijskih dolžnosti) Z371 šifra naziva katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (formacijskih dolžnosti) Plačni razred FJU z napredovanji, katerega nominalna vrednost je izražena v izrazih: Z380 Z381 Plačni razred javnega uslužbenca oziroma funkcionarja Plačni razred delovnega mesta, naziva, funkcije - FDMN Z070 - osnovna plača FJU Z116 - znižana osnovna plača FJU 14. člen ZSPJS Z118- zvišana osnovna plača FJU 15. člen ZSPJS Z580- osnovna plača za pripravnika 9.a člen ZSPJS Z591 - zvišana osnovna plača FJU 1. odstavek 19. člena ZSPJS Z592 - zvišana osnovna plača FJU 2. odstavek 19. člena ZSPJS Plačni razred delovnega mesta oziroma naziva oziroma funkcije, na katerega oziroma na katero je javni uslužbenec oziroma funkcionar uvrščen - plačni razred iz kataloga FDMN. Pripadajoči znesek je naveden v izrazu Z073.

6 Z390 Z400 Tarifni razred osnova za izračun prispevkov iz minimalne osnove Stopnja zahtevnosti delovnega mesta 8. člen ZSPJS Z400 = A030 H120 razlika do inimalne osnove za obračun prispevkov, ko javni uslužbenec s plačo ne dosega minimalne osnove za izračun prispevkov (zaradi nadomestil plače, ki so manjša od 100 %) in se od nje računajo prispevki za socialno varnost Z410 Z420 Z421 Z430 Z440 osnova za izračun davka na izplačano plačo osnova za izračun prispevkov od drugih dohodkov iz delovnega razmerja osnova za izračun davka od drugih dohodkov iz delovnega razmerja indeks valorizacije indeks za usklajevanje nadomestil po rehabilitaciji bruto plača brez bonitet, povračil stroškov, refundiranih nadomestil in tipa izplačil N vrste izplačil tipa J, za katere je predpisano plačilo davčnega odtegljaja in prispevkov povezava 3. in 5. člen te uredbe Z420 prispevki od drugih dohodkov iz delovnega razmerja v skladu z zakonom na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS nadomestila iz invdskega zavarovanja v zvezi s pravicami na podlagi II. In III. Kategorije invdnosti se usklajujejo enako kot pokojnine 90. člen ZPIZ-2 Z450 indeks življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov preglednica indeksov življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini priloga 2 (PJUDT) Z460 PORABLJENO ČRTANO osnova za izračun tolarske plače Z470 osnova za izračun plače za delo v tujini osnova za izračun plače za delo v tujini je določena v skladu z Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini Z471 osnova za izračun plače za delo v tujini za pripadnike SV na operacijah kriznega odzivanja (OKO) in civilne zaščite osnova za izračun plače za delo v tujini za pripadnike SV na operacijah kriznega odzivanja (OKO) in civilne zaščite je določena v Uredbi o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske za delo v tujini Z480 PORABLJENO ČRTANO devizna plača Z490 izplačilo za delo v tujini osnova za izračun plače za delo v tujini x indeks življenjskih stroškov OZN + tip izplačil R, S tip izplačil T, K v valuti izplačila Z500 premijski razred dodatek h KPNG priloga 1 Z510 stroškovno mesto stroškovno mesto je organizacijska enota, v kateri je javni uslužbenec zaposlen Z520 država država napotitve javnega uslužbenca Z530 valuta valuta izplačila za delo v tujini za državo napotitve javnega uslužbenca (Z520) Z540 Z541 Z550 Z551 Z560 PORABLJENO ČRTANO PORABLJENO ČRTANO delež zaposlitve na delovnem mestu delež osnovne plače Znesek zvišanja osnovne plače v % po 59. členu (ZSSloV) razlika zaradi prenehanja delovnega razmerja 83. člen ZJU razlika zaradi premestitve na drugo delovno mesto 83. člen ZJU pri zaposlitvi na več delovnih mestih se v pogodbi o delu določi delež zaposlitve za vsako delovno mesto, izražen v odstotku izračunan delež osnovne plače (od Z070 Z071 Z116 od Z118 od Z580 od Z592) glede na odstotek deleža zaposlitve na delovnem mestu (Z550) osnovna plača se lahko poveča do 30 %; faktor določi Vlad RS; drugi stavek drugega odstavka 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojski Z570 PORABLJENO ČRTANO povečanje osnovne plače po četrtem odstavku 58. člena ZSSloV Zvišana osnovna plača FJU 59. člen Osnovna plača, zvišana po 2. odstavku 59. člena ZSSloV Z571 ZSSloV Z571 = Z070 + Z560 Z580 osnovna plača za pripravnika Z581 osnovna plača za pripravnika MORS 90 % osnovne plače Z070 osnovna plača delovnega mesta oziroma naziva, znižana za 6 plačnih razredov (Z070 6 plačnih razredov)

7 Z590 Znesek zvišanja osnovne plače FJU po 1. odstavku19. členu ZSPJS Nominalna vrednost plačnih razredov, ki povečujejo osnovno plačo ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv višji naziv Z591 Z592 Z593 Zvišana osnovna plača FJU 1. odstavek 19. člen ZSPJS Zvišana osnovna plača FJU 2. odstavek 19. člen ZSPJS Znesek zvišanja osnovne plače po 2. odstavku19. členu ZSPJS Osnovna plača, zvišana na podlagi 1. odstavka 19. člena ZSPJS Z591 = Z070 + Z590 Osnovna plača, zvišana na podlagi 2. odstavka 19. člena ZSPJS Z592 = Z070 + Z593 Nominalna vrednost plačnih razredov, ki povečujejo osnovno plačo ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv višji naziv utemeljeni razlog in soglasje Z600 Z601 Z602 Z603 Z604 faktor za izračun povečane pedagoške oziroma učne obveznosti vrednost zvišane / znižane pedagoške oziroma učne ure faktor za izračun dodatne tedenske pedagoške obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev mesečna vrednost dodatne tedenske pedagoške obveznosti Vrednost znižane pedagoške oziroma učne obveznosti faktor za izračun zvišane/znižane pedagoške oziroma učne obveznosti (od 1,00 do 1,30) bruto urna postavka za osnovno plačo x faktor za izračun povečane pedagoške oziroma učne obveznosti (Z150 x Z600) faktor za izračun dodatne tedenske pedagoške obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev je 2,65 3,00 Osnovna plača FJU/40 x število ur dodatne tedenske pedagoške obveznosti mesečno število ur zmanjšanega obsega dela pedagoške oziroma učne obveznosti x Z601 (odšteje se od bruto plače 3. stopnja) Z610 odbitek plače funkcionarja 4 % osnovne plače funkcionarja (Z070 oziroma Z108) po Zakonu o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF) oz. od do po ZIU, ki se odšteje od bruto plače 3. stopnja. ZUJF ukinja Z člen ZUJF Z611 disciplinska sankcija za pravosodne funkcionarje odbitek bruto plače Osnova za obračun odbitka je bruto plača 3. stopnja iz 9. člena uredbe. Od te osnove se odmeri odbitek v višini do največ 20 %. Izračunani odbitek se odšteje od bruto plače 3. stopnja Z611 = BRUTO PLAČA 3. STOPNJA X (do 20 %) 83. člen Zakona o sodniški službi, 81. in 82. člen Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1) in 64. člen Zakona o državnem pravobranilstvu. Osnova za obračun odbitka je osnovna plača FJU. Izračunani odbitek se odšteje od bruto plače 3. stopnja (1) Z620 = osnovna plača FJU x 10 % Z620 odbitek plače po ZIntPK (2) (Bruto plača 3. stopnja Z620) > Z100, se izračunani odbitek Z620 odšteje od bruto plače 3. stopnja vsak nadaljnji mesec sicer Z620 = (Bruto plača 3. stopnja Z100) ob pogoju, da je Z080 Z100 Z621 Z622 Z623 državni proračun proračun občin Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invdsko zavarovanje 4. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) financiranja je državni proračun financiranja so proračuni občin financiranja je ZZZS, ZPIZ

8 Z624 sestava EU, vključno s sredstvi sofinaniranja iz državnega proračuna financiranja so sredstva, pridobljena iz proračuna Evropske unije, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna Z624 sestava EU drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinaniranja iz državnega proračuna financiranja so sredstva, pridobljena iz proračuna Evropske unije drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna Z625 druga javna sredstva za opravljanje javne službe financiranja so javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. koncesnine, pristojbine, takse, RTV prispevek) Z626 Z627 Z627 Z628 sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu nejavna sredstva za opravljanje javne službe nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij sredstva za financiranje javnih del financiranja so sredstva, pridobljena iz prodaje blaga in storitev na trgu financiranja so nejavna sredstva za opravljanje javne službe financiranja so nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij financiranja so sredstva, namenjena opravljanju javnih del Z629 namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje strošov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specizantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih financiranja so namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specizantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih Z630 del poslovnega subjekta enote v sestavi proračunskega uporabnika - podružnice, poslovne enote, predstavništva, ki se registrirajo pri registrskem organu Z631 sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 financiranja so sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Priloga 2 PRILOGA 1»(1) Plačilna lista 1 <Z350> Šifra proračunskega uporabnika <Ime proračunskega uporabnika> <Stroškovno mesto> <Ime in priimek preje

Priloga 2 PRILOGA 1»(1) Plačilna lista 1 <Z350> Šifra proračunskega uporabnika <Ime proračunskega uporabnika> <Stroškovno mesto> <Ime in priimek preje Priloga 2 PRILOGA 1»(1) Plačilna lista 1 Ob račun plače za mesec / Mesečna delovna obveznost Povprečna plača Minimalna plača Šifra delovnega

Prikaži več

UL xlsx

UL xlsx A010 redno delo bruto plača redno delo 1,00 število normiranih ur x osnovno plačo A020 razlika do minimalne plače bruto plača redno delo 1,00 urna postavka Z151 x normirane ure rednega dela A010 2. člen

Prikaži več

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podlaga: 001, 013, 016, 029, 034, 036, 084, 085 Kategorija zavarovancev: aktivni 1. točka 15. Enaka osnova kot za PIZ,vendar ne manj kot 60 % zadnje znane povprečne

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Postopek poracuna 2007 za JU

Postopek poracuna 2007 za JU POSTOPEK PORAČUNA PLAČ V JAVNEM SEKTORJU ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2007 Ljubljana, julij 2007 verzija 1.00 Stran - 1 Skladno z objavo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx)

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx) ŠIFRE PODLAG ZA ZAVAROVANJE Z OPISOM Pojasnilo oznak PIZ - pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZZ - zdravstveno zavarovanje ZPB - zavarovanje za primer brezposelnosti ZSTV - zavarovanje za starševsko

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Vodilni spletni računovodski program Enaka bruto plača, različno izplačilo? Na enostaven način razlagamo, zakaj pride do razlik pri izplačilu, čeprav je pogodbena plača enaka. Računovodski servis Valerija

Prikaži več

Uradni list RS – 122/2005, Uredbeni del

Uradni list RS – 122/2005, Uredbeni del Plačilna lista 1 Priloga 1 Obračun plače za mesec < Z010 - Mesec in leto obračuna> OSNOVNA PLAČA (Z070) C010 - % C020 - % C040 (znesek) C050 - % C150 - % Skupaj A040 znesek Skupaj (Z120) Skupaj (Z124)

Prikaži več

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc)

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc) UREDBA o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja neuradno prečiščeno besedilo Uradna lista RS, št. 140/06 (29.12.2006) in 76/08 (25.07.2008). Datum veljavnosti in uporabe:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o davčni

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

INFORMACIJE MAREC 2017

INFORMACIJE MAREC 2017 INFORMACIJE MAREC 2017 NOVICE Zakon o pokojninsko invalidskem zavarovanju STATISTIČNI PODATKI Spoštovani! V februarju 2017 ni bilo veliko novosti na področju davkov, financ in računovodstva, na nekaj sprememb

Prikaži več

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2016 - Zdravstveni dom Ljubljana KADROVSKI NAČRT OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2016 sprejetega dne 23.2.2016

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO SISTEM DODATKOV K PLAČAM JAVNIH USLUŽBENCEV IN PRAVNA UREDITEV EVIDENC O IZRABI DELOVNEGA ČAS

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO SISTEM DODATKOV K PLAČAM JAVNIH USLUŽBENCEV IN PRAVNA UREDITEV EVIDENC O IZRABI DELOVNEGA ČAS UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO SISTEM DODATKOV K PLAČAM JAVNIH USLUŽBENCEV IN PRAVNA UREDITEV EVIDENC O IZRABI DELOVNEGA ČASA Ljubljana, september 2018 JANJA HUMAR IZJAVA O AVTORSTVU

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Povracila-stroskov-julij-2011

Povracila-stroskov-julij-2011 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGI PREJEMKI Povračila stroškov in druge prejemke v dejavnosti trgovine urejajo: Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO POSEBNOSTI REVIDIRANJA STROŠKOV DELA: PRIMER IZBRANEGA PODJETJA Ljubljana, junij 2013 IRENA JUSTIN IZJAVA O AVTORSTVU Spodaj podpisana Irena Justin,

Prikaži več

evizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Radiotelevizije Slovenije v letih 2009 in 2010

evizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Radiotelevizije Slovenije v letih 2009 in 2010 Pravilnost dela poslovanja Radiotelevizije Slovenija Pravilnost dela poslovanja Radiotelevizije Slovenija 4 RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA Povzetek R ačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja

Prikaži več

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc ANKETA O STROŠKIH DELA 2000 Splošna navodila za izpolnjevanje Ankete o stroških dela za leto 2000: 1. Anketa o stroških dela temelji na vzorcu, in ne na polnem zajemu. Sprašujemo vas le po podatkih za

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po.b, 6. in 7. členu ZDDPO- Za obdobje od do PODATKI POD ZAP. ŠT..0,. IN.8 OBRAČUNA PREGLEDNICA A: Podatki v zvezi

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAV

KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAV KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH... 3 02 ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAVAROVANCIH IN UŽIVALCIH PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in

4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in 4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in tajnico Ingrid Dohodnina & letni obračun od A do Ž

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRAVICE IN OBVEZNOSTI STATUSA DRUŽBENIKA V KOMBINACIJI Z DRUGIMI STATUSI PO ZPIZ-2 Ljubljana,

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRAVICE IN OBVEZNOSTI STATUSA DRUŽBENIKA V KOMBINACIJI Z DRUGIMI STATUSI PO ZPIZ-2 Ljubljana, UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRAVICE IN OBVEZNOSTI STATUSA DRUŽBENIKA V KOMBINACIJI Z DRUGIMI STATUSI PO ZPIZ-2 Ljubljana, september 2016 KARMEN SOJER IZJAVA O AVTORSTVU Podpisana

Prikaži več

Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 1 Institucija Javni zdravstveni

Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 1 Institucija Javni zdravstveni Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 2 Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, Naziv storitvami

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc INFORMACIJE NOVEMBER 2014 Spoštovani! Pošiljamo Vam informacije za november. Vlada pripravlja kup dokaj neugodnih ukrepov za podjetnike (povišan davek na bančne storitve, povišan davek na zavarovalniške

Prikaži več

Številka:

Številka: Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana T: 01 369 77 00 F: 01 369 78 32 E: gp.mddsz@gov.si www.mddsz.gov.si Datum: 13. 3. 2019 PREDLAGANE SPREMEMBE NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA, TRGA DELA IN POKOJNINSKEGA

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 102 / / Stran PRILOGA 1 NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DELOVNEGA RAZMERJA

Uradni list Republike Slovenije Št. 102 / / Stran PRILOGA 1 NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DELOVNEGA RAZMERJA Uradni list Republike Slovenije Št. 102 / 24. 12. 2015 / Stran 13259 PRILOGA 1 NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN POKOJNINE ZA REZIDENTE 1. OZNAKA STATUSA NAPOVEDI

Prikaži več

Microsoft Word - ZPIZ-2B.docx

Microsoft Word - ZPIZ-2B.docx Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2B) 1. člen V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 ZSVarPre-C,

Prikaži več

Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz

Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz delovnega razmerja 2.2 Varstvo osebnih podatkov v

Prikaži več

Naslovnica_November_2016.cdr

Naslovnica_November_2016.cdr November 2016 Gradivo pripravila in uredila: Sonja Šuštar, Jurij Rici Izdal in založil: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana Odgovorna oseba: Marijan Papež,

Prikaži več

priloga Obrtnika, september Svetovalni center Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je skozi leta razvoja postal mod

priloga Obrtnika, september Svetovalni center Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je skozi leta razvoja postal mod priloga Obrtnika, www.ozs.si svetovanje@ozs.si Svetovalni center Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je skozi leta razvoja postal moderen strokoven servis za mikro, mala in srednje velika podjetja. Podjetjem

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d.,

Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d., Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: 4. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d., Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Žibret,

Prikaži več

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV CMEPIUS ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2017 Posebni del poročila sestavljajo: Preglednica A.: Plan viri 2017 Pregl

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV CMEPIUS ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2017 Posebni del poročila sestavljajo: Preglednica A.: Plan viri 2017 Pregl POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV CMEPIUS ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2017 Posebni del poročila sestavljajo: Preglednica A.: Plan viri 2017 Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

01 - oranzna_Dobrepolje

01 - oranzna_Dobrepolje Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Dobrepolje POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

PREDLOG POROČILA Na podlagi 100. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, s spremembami in dopolnitvami), Pravilnika o usmeritvah za

PREDLOG POROČILA Na podlagi 100. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, s spremembami in dopolnitvami), Pravilnika o usmeritvah za PREDLOG POROČILA Na podlagi 100. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, s spremembami in dopolnitvami), Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih

Prikaži več

Postopek za pripravo in oddajo kontrolnih podatkov za napoved dohodnine za leto 2007

Postopek za pripravo in oddajo kontrolnih podatkov za napoved dohodnine za leto 2007 Novosti v REK-1 po 1.1.2014 v programu POTNI NALOGI (posodobljeno 17.1.2014) V skladu s spremenjeno zakonodajo glede poročanja na REK obrazcih oziroma Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika

Prikaži več

Sklep

Sklep REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-240/07-15 Datum: 9. 7. 2009 SKLEP Ustavno sodišče je v postopku za začetek postopka za preizkus pobud Zveze delovnih invalidov Slovenije, ki jo zastopa

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Resljeva Ljubljana Opr. št.: X Pd 2845/2013 Datum: PREDLAGATELJ: SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJ

DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Resljeva Ljubljana Opr. št.: X Pd 2845/2013 Datum: PREDLAGATELJ: SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJ DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Resljeva 14 1000 Ljubljana Opr. št.: X Pd 2845/2013 Datum: 25. 8. 2014 PREDLAGATELJ: SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE, Ob parku 4, Slovenska Bistrica, ki ga zastopa Gvido

Prikaži več

Obrazec RZOP

Obrazec RZOP Antona Globočnika C.na Kremenco 2 Tel.: 05 7000 300 Fax.: 05 726 18 10 Matična številka: 5496829000 Davčna številka: SI 44439407 Datum : 2.3.2006 Štev. : 64/3/2006 Štev. zbirke 1. Evidenca o poškodbah

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Avstrijski parlament je potrdil novelo LSD- BG, ta stopi v veljavo s 1.6.2017 Avstrijski zakon o obrti (obrtniške, trgovske, rokodelske in storitve prostih poklicev Pogoji v Avstriji so : Dveletno opravljanje

Prikaži več

SVETOVALNI CENTER OZS priloga Obrtnika podjetnika, november 2017 Svetovalni center OZS: Telefon: Faks: Elektronska pošta: sv

SVETOVALNI CENTER OZS priloga Obrtnika podjetnika, november 2017 Svetovalni center OZS: Telefon: Faks: Elektronska pošta: sv SVETOVALNI CENTER OZS priloga Obrtnika podjetnika, Svetovalni center OZS: Telefon: 01 58 30 553 Faks: 01 58 30 583 Elektronska pošta: svetovanje@ozs.si Internet: www.svetovanje.si Osebni obiski na naslovu

Prikaži več

POSKRBITE ZA VAŠE CVETJE V JESENI Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno v sodelovanju s Misli naprej Pokojninsko varčevanje

POSKRBITE ZA VAŠE CVETJE V JESENI Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno v sodelovanju s Misli naprej Pokojninsko varčevanje POSKRBITE ZA VAŠE CVETJE V JESENI Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno v sodelovanju s Misli naprej Pokojninsko varčevanje www.as.si 080 11 10 Ali veste? Samo še 1,37 zaposlenega dela za enega upokojenca.

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Javnem

Prikaži več

KAZALO

KAZALO Sestava in prejemki članov organov vodenja in nadzora Zavarovalnice Triglav, d. d. Ljubljana, marec 2019 1 1. UPRAVA ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d. Osebno ime člana poslovodnega organa Članstvo v poslovodnem

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 2 METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAČUNA AKONTACIJE DOHODNINE IN DOHODNINE

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 2 METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAČUNA AKONTACIJE DOHODNINE IN DOHODNINE Stran 12964 / Št. 86 / 29. 12. 2016 PRILOGA 2 METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAČUNA AKONTACIJE DOHODNINE IN DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI PRAVNE PODLAGE pomen uporabljenih kratic: ZDoh-2: Zakon o

Prikaži več

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, Ljubljana; zastopa ga minister dr. Jernej Pikalo ID za DDV: SI14246821 Matična številka: 2399300 (v nadaljevanju:

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Številka: 602-7/2016 Datum: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlog spremembe Sklepa o določitvi cen programov in rezervaci

Številka: 602-7/2016 Datum: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlog spremembe Sklepa o določitvi cen programov in rezervaci Številka: 602-7/2016 Datum: 12. 4. 2016 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlog spremembe Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto NAMEN: Obravnava

Prikaži več

KP ELEKTROGOSPODARSTVO 2018

KP ELEKTROGOSPODARSTVO 2018 Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami) sklepata Energetska

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o razvojni

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1 Z obrazcem M-1 zavezanec za prijavo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) prijavi zavarovanca v pokojninsko in inva

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1 Z obrazcem M-1 zavezanec za prijavo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) prijavi zavarovanca v pokojninsko in inva Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1 Z obrazcem M-1 zavezanec za prijavo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) prijavi zavarovanca v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019 10. julij 2019 EY Slovenija Davčne novice Davčne novice julij V julijski številki Davčnih novic vam pošiljamo pregled zadnjih predlogov za spremembo davčne zakonodaje in predstavljamo predlog uvedbe davka

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

(Microsoft Word - Predlogi in pripombe GZS k predlogu zakona o za\350asnem in ob\350asnem delu dijakov in \232tudentov.doc)

(Microsoft Word - Predlogi in pripombe GZS k predlogu zakona o za\350asnem in ob\350asnem delu dijakov in \232tudentov.doc) Dimičeva 13 1504 Ljubljana T: (01) 58 98 000 F: (01) 58 98 100 info@gzs.si www.gzs.si Ljubljana, dne 27.2.2014 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Kotnikova 28 SI 1000 Ljubljana

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več