Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc"

Transkripcija

1 ANKETA O STROŠKIH DELA 2000 Splošna navodila za izpolnjevanje Ankete o stroških dela za leto 2000: 1. Anketa o stroških dela temelji na vzorcu, in ne na polnem zajemu. Sprašujemo vas le po podatkih za 10-mestne identifikacijske številke (matične številke), ki so označene v okvirčku na naslovnici vprašalnika. Ne vpisujte podatkov za celotno podjetje, družbo ali organizacijo na ravni 7-mestne identifikacijske številke (matične številke). POROČANJE JE OBVEZNO! 2. Vse podatke vpisujte z desno poravnavo. Tolarske podatke prikažite v tisočih. 3. Če ne razpolagate s podatki, o katerih vas sprašujemo, vpišite najnatančnejšo mogočo oceno. 4. Če ne razpolagate s podatki za enoto, za katero vas sprašujemo, vpišite sorazmerni delež glede na število zaposlenih oseb ali čim bolj natančno oceno ob upoštevanju dodatnih postavk (vrsta dela ipd.). 5. Podatki, o katerih vas sprašujemo, se nanašajo na koledarsko leto V polja obrazca vpisujte samo dejanske stroške podjetja, družbe ali organizacije, in ne obračunanih, torej ne upoštevajte izplačil, ki jih niste izvršili. Prav tako ne upoštevajte refundiranih sredstev. 7. Vsak strošek prikažite le enkrat. Priporočamo, da pred izpolnjevanjem preberete celoten vprašalnik in tako dobite pregled nad njegovo celotno vsebino. Podatke za izpolnjevanje vprašalnika vam bosta pripravili deloma kadrovska, deloma računovodska služba. 8. Vsak strošek prikažite v bruto znesku. To pomeni, da so vključeni prispevki in akontacija davka na dohodek (akontacija dohodnine), ki jih plača zaposlena oseba (ali jih v njenem imenu neposredno plača delodajalec). 9. Prispevke in davke (davek na izplačane plače), ki jih plača delodajalec, vpisujte v posebej za to namenjena polja (prispevke v polja od 19 do 23, davke v polje 34) in jih torej ne prikazujte v posameznih stroških. 10. Bodite pozorni na posamezna vprašanja, ki zahtevajo, da iz podatka o skupni vrednosti izločite del vrednosti in ta podatek vpišete posebej. 11. V vprašalniku nikjer ne upoštevajte učencev in študentov na praksi, vajencev in delovne sile, najete preko Študentskega servisa. 12. Podatki o pogodbah o delu in avtorskih pogodbah se prikazujejo ločeno v posebnem poglavju E in se jih ne upošteva nikjer drugje. 13. Izpolnjeno poročilo si za vašo evidenco kopirajte. Za dodatne informacije ali pomoč pri izpolnjevanju pokličite 01 / Izpolnjeno poročilo vrnite do Statističnemu uradu Republike Slovenije, 1000 Ljubljana, Vožarski pot 12, p. p

2 VPRAŠALNIK - STROŠKI DELA 2000 A PODATKI O ZAPOSLENIH 01 ŠTEVILO ZAPOSLENIH OSEB, KI SO PREJELE PLAČO, PO MESECIH LETA 2000 VSEBUJE zaposlene osebe s pogodbo (ali sklepom) o zaposlitvi, ki so prejele plačo ali nerefundirano nadomestilo plače (vključena so le nadomestila v breme delodajalca) in katerih pogodbeni delovni čas ali čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo, je enak polnemu delovnemu času ali delovnemu času, krajšemu ali daljšemu od polnega, v podjetju, družbi ali organizaciji. NE VSEBUJE zaposlenih oseb, ki niso prejele plače, zaposlenih oseb, ki so prejele refundirano plačo ali refundirano nadomestilo plače (zaposlene osebe na porodniškem dopustu, na bolniški, daljši od 30 dni, in podobno), oseb, ki delajo na podlagi pogodbe o delu ali avtorske pogodbe, vajencev, učencev in študentov na praksi in delavcev, ki delajo preko javnih del. 01a ŠTEVILO ZAPOSLENIH OSEB, KI SO PREJELE PLAČO IN KATERIH DELOVNI ČAS JE KRAJŠI OD POLNEGA DELOVNEGA ČASA VSEBUJE Od števila vseh zaposlenih oseb, ki so prejele plačo in ste jih vpisali v polje 01, ločeno vpišite število zaposlenih oseb, ki so prejele plačo in delajo z delovnim časom, krajšim od polnega, ki je določen s pogodbo (ali sklepom) o zaposlitvi ali s kolektivno pogodbo. NE VSEBUJE zaposlenih oseb, ki so prejele plačo in delajo s polnim delovnim časom ali časom daljšim od polnega delovnega časa, in drugih oseb, ki jih niste vključili v polje 01. B PODATKI O DEJANSKO OPRAVLJENIH DELOVNIH URAH 02 ŠTEVILO DEJANSKO OPRAVLJENIH DELOVNIH UR ZAPOSLENIH OSEB, KI SO PREJELE PLAČO VSEBUJE dejansko opravljene delovne ure v polnem delovnem času, v delovnem času, krajšem ali daljšem od polnega delovnega časa, in ure, ko so zaposlene osebe bile na delovnem mestu, a niso delale zaradi okvar ali čiščenja strojev, nesreč, začasnega pomanjkanja dela, odmorov, krajših od 30 minut, ter pisanja delovnih poročil in so za ta čas prejele plačo. Vpišite dejansko opravljene delovne ure zaposlenih oseb, ki ste jih vpisali v polje 01. NE VSEBUJE plačanih in neplačanih delovnih ur, ko zaposlene osebe niso delale ali jih ni bilo na delovnem mestu (malica, dolga 30 in več minut, kosilo, dopust, bolniška odsotnost (manj in več kot 30 dni), državni prazniki, dela prosti dnevi, študijski dopust, izobraževanje, plačane odsotnosti do 7 dni, čakanje na delo itd.) ter prevoza na delo in z dela. Če ne razpolagate s podrobno evidenco o delovnem času, vas prosimo za oceno števila dejansko opravljenih delovnih ur, npr. po mesecih sešteto število zaposlenih oseb (vpisanih v polje 01) x tedensko število delovnih ur x 52,29 + število nadur - plačane ure, ki niso bile 2

3 opravljene (malica, kosilo, letni dopust, prazniki, dela prosti dnevi, odsotnost z dela zaradi bolezni, študijski dopust in druge plačane, a neopravljene ure). V letu 2000 je bilo 10 (deset) praznikov in dela prostih dni. 02a ŠTEVILO DEJANSKO OPRAVLJENIH DELOVNIH UR ZAPOSLENIH OSEB, KI SO PREJELE PLAČO IN KATERIH DELOVNI ČAS JE KRAJŠI OD POLNEGA DELOVNEGA ČASA VSEBUJE dejansko opravljene delovne ure zaposlenih oseb, ki ste jih vpisali v polje 01a. C PODATKI O PLAČANIH URAH 03 ŠTEVILO PLAČANIH UR ZAPOSLENIH OSEB, KI SO PREJELE PLAČO VSEBUJE opravljene ure (ure, opravljene v polnem delovnem času, v delovnemu času, krajšem ali daljšem od polnega) in neopravljene, a plačane ure (dopust, prazniki in dela prosti dnevi, bolniške odsotnosti do 30 dni, druge plačane neopravljene ure). Vpišite plačane ure zaposlenih oseb, ki ste jih vpisali v polje 01. NE VSEBUJE refundiranih ur (ur porodniških odsotnosti, ur nege, ur bolniške odsotnosti, daljše od 30 dni in drugih refundiranih ur). Če ne razpolagate s podrobno evidenco o delovnem času, vas prosimo za oceno števila plačanih ur, npr. po mesecih sešteto število zaposlenih oseb (vpisanih v polje 01) x tedensko število plačanih ur x 52,29 + število nadur - plačane ure, ki so bile refundirane (porodniška odsotnost, bolniška odsotnost nad 30 dni in druge refundirane ure). 03a ŠTEVILO PLAČANIH UR ZAPOSLENIH OSEB, KI SO PREJELE PLAČO IN KATERIH DELOVNI ČAS JE KRAJŠI OD POLNEGA DELOVNEGA ČASA VSEBUJE plačane ure zaposlenih oseb, ki ste jih vpisali v polje 01a. D PODATKI O DELODAJALČEVIH STROŠKIH DELA 04 BRUTO PLAČA VSEBUJE izplačila bruto plač (osnovno plačo, dodatek za delovno dobo, dodatke za izmensko delo, delo v deljenem delovnem času (prekinitev dela do in nad dve uri), dežurstva, pripravljenost na domu, nočno delo, nadurno delo, delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, dodatke zaradi izpostavljenosti nevarnostim in neprijetnostim delovnega okolja, dodatke za stalnost in za delo s strankami) NE VSEBUJE nadomestil plač (vpišite jih v polja 09, 25, 26 in 27), izplačil na podlagi delovne uspešnosti in iz naslova uspešnosti poslovanja, zneska namenjenega subvencioniranju plače ali subvencioniranju dela plače, zaostalih izplačil, ki se ne nanašajo na leto 2000 (in so bila v letu 2000 izplačana), delodajalčevih prispevkov (vpišite jih v polja od 19 do 23), plač v naravi in davkov na izplačane plače. 3

4 05 IZPLAČILA NA PODLAGI OSEBNE DELOVNE USPEŠNOSTI VSEBUJEJO izplačila zaposlenim osebam na podlagi osebne delovne uspešnosti (količina, kakovost in gospodarnost dela, inventivnost in inovativnost). NE VSEBUJEJO izplačil zaposlenim osebam iz naslova uspešnosti poslovanja, dodatnih izplačil na podlagi delovne uspešnosti v naravi, nobene oblike subvencij in delodajalčevih prispevkov (vpišite jih v polja od 19 do 23). 06 DODATNA DENARNA IZPLAČILA IZ NASLOVA USPEŠNOSTI POSLOVANJA VSEBUJEJO dodatna izplačila na podlagi periodičnega obračuna in zaključnega računa, 13. plačo, božičnico ali kakorkoli drugače poimenovano plačo, ki je opredeljena v kolektivni pogodbi ali notranjem aktu podjetja. NE VSEBUJEJO izplačil na podlagi osebne delovne uspešnosti, plačil iz naslova uspešnosti poslovanja v obliki delnic, obveznic ali drugih vrednostnih papirjev (vpišete jih v polje 14), izplačil v naravi, nobene oblike subvencij in delodajalčevih prispevkov (vpišite jih v polja od 19 do 23). 07 REGRES ZA LETNI DOPUST VSEBUJE izplačilo regresa za letni dopust. 08 JUBILEJNE NAGRADE VSEBUJEJO izplačila za jubilejne nagrade (delovna doba pri zadnjem delodajalcu ali skupna delovna doba). NE VSEBUJEJO izplačil jubilejnih nagrad v naravi, nagrad ob osebnih jubilejih (starost 50 let, rojstvo otroka, poroka in drugo) in jubilejih podjetja, družbe ali organizacije in delodajalčevih prispevkov (vpišite jih v polja od 19 do 23). 09 NADOMESTILA PLAČ ZA ČAS LETNEGA DOPUSTA, DRŽAVNIH PRAZNIKOV,... VSEBUJEJO izplačana nadomestila plač zaposlenim osebam za čas letnega dopusta, državnih praznikov in dela prostih dni, napotitve na izobraževanje, napotitve na prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo, za čas prekinitve dela zaradi elementarnih nezgod, izpada energije, okvare strojev in naprav, pomanjkanje surovin, stavk in drugih primerov, določenih z zakonom, s kolektivno pogodbo ali splošnim aktom. NE VSEBUJEJO nadomestil plač, prikazanih v poljih 25, 26 in 27, nobene oblike subvencij in delodajalčevih prispevkov (vpišite jih v polja od 19 do 23). 10 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM VSEBUJEJO denarna povračila za prevoz na delo in z dela, denarna povračila za prehrano med delom, terenski dodatek, dodatek za ločeno življenje in sejnine. 4

5 NE VSEBUJEJO stroškov organiziranja prevoza in prehrane (vpišete jih v polje 11), izplačil dnevnic, kilometrin (oboje vpišite v polje 12) in povračil na podlagi predloženega računa (vpišite v polje 13). 11 DRUGI STROŠKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI OSEBAMI VSEBUJEJO Če sami organizirate prevoz na delo in z dela ali prehrano zaposlenih oseb upoštevajte tudi stroške vzdrževanja, popravil, amortizacije in goriv vozil za prevoze zaposlenih oseb na delo in z dela, stroške za bone za prehrano med delom ali za brezplačne obroke za zaposlene in stroške popravil, vzdrževanja in amortizacije zgradb in opreme za pripravo hrane in za prehranjevanje. NE VSEBUJEJO stroškov za plače, nadomestila plač in prispevkov zaposlenih oseb, ki sodelujejo pri pripravi hrane in prevozu na delo, naložb v objekte, prostore, prevozna sredstva in opremo, ki so namenjeni storitvam prehrane, nobene oblike subvencij in delodajalčevih prispevkov (vpišite jih v polja od 19 do 23). 12 IZPLAČILA ZA SLUŽBENA POTOVANJA VSEBUJEJO izplačila za službena potovanja (dnevnice, kilometrino). NE VSEBUJEJO povračil na podlagi predloženih računov (vpišete jih v polje 13). 13 POVRAČILA DRUGIH POSLOVNIH STROŠKOV VSEBUJEJO povračila poslovnih stroškov na podlagi predloženega računa. NE VSEBUJEJO izplačil za službena potovanja (vpišete jih v polje 12). 14 PLAČILA V OBLIKI DELNIC, OBVEZNIC IN DRUGIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV VSEBUJEJO plačila iz naslova uspešnosti poslovanja v obliki delnic, obveznic in drugih vrednostnih papirjev. 15 PLAČILA V NARAVI VSEBUJEJO neto stroške podjetja za izdelke, ki so bili podarjeni zaposlenim, ali razliko med nabavno ceno in ceno, po kateri so bili izdelki prodani zaposlenim osebam, in blagovne bone. 16 STROŠKI NASTANITVE ZAPOSLENIH OSEB VSEBUJEJO stroške delodajalca za vzdrževanje, popravila in upravljanje nastanitvenih objektov in opreme za zaposlene osebe, davke in zavarovanja, stroške delodajalca za najemnine za nastanitev zaposlenih oseb, stroške za stanovanjske kredite (razlika med bančnimi in delodajalčevimi obrestmi na kredite). NE VSEBUJEJO nobene oblike subvencioniranih stroškov nastanitve zaposlenih oseb, naložb v nastanitvene objekte in opremo, stroškov selitev, plač, nadomestil plač in prispevkov za zaposlene osebe, ki so zadolžene za nastanitve. 17 STROŠKI ZA AVTOMOBILE 5

6 VSEBUJEJO stroške za zasebno uporabo službenih avtomobilov s strani zaposlenih oseb (za lizing ali amortizacijo, zavarovalnine, vzdrževanje, popravila, parkiranje, garažiranje, gorivo in podobno). NE VSEBUJEJO stroškov za nabavo avtomobilov, za službeno uporabo avtomobilov in za avtomobile, ki so namenjeni le za službeno uporabo, prihodkov od prodaje avtomobilov, namenjenih zasebni uporabi in subvencioniranja stroškov za avtomobile. 18 OSTALA PLAČILA V NARAVI VSEBUJEJO stroške za popravila, vzdrževanje in amortizacijo prostorov za storitve in stroške storitev s področja kulture, športa in ostalih prostih aktivnosti v zvezi z zaposlenimi osebami, stroške za čuvanje otrok zaposlenih oseb (stroški vrtcev in za varstvo otrok na domu), stroške za počitniške domove, delodajalčeva vplačila v sindikate, štipendije in podobno. NE VSEBUJEJO stroškov za plače, nadomestil plač in prispevkov osebam, zaposlenim v lastnem podjetju, za storitve s področja kulture, športa in ostalih prostih aktivnosti, nobene oblike subvencij, stroškov za obleke, namenjene za uporabo na delovnem mestu (vključene so v polju 33), investicij v objekte, prostore, prevozna sredstva in opremo in denarnih pomoči iz različnih skladov. 19 ZAKONSKO DOLOČENI DELODAJALČEVI PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE VSEBUJEJO dejansko vplačane zakonsko določene prispevke delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih oseb. NE VSEBUJEJO zakonsko določenih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v breme zaposlenih oseb. 20 ZAKONSKO DOLOČENI DELODAJALČEVI PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO VSEBUJEJO dejansko vplačane zakonsko določene prispevke delodajalca za zdravstveno varstvo zaposlenih oseb. NE VSEBUJEJO zakonsko določenih prispevkov za zdravstveno varstvo v breme zaposlenih oseb. 21 ZAKONSKO DOLOČENI DELODAJALČEVI PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE VSEBUJEJO dejansko vplačane zakonsko določene prispevke delodajalca za zaposlovanje. NE VSEBUJEJO zakonsko določenih prispevkov za zaposlovanje v breme zaposlenih oseb. 22 ZAKONSKO DOLOČENI DELODAJALČEVI PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU VSEBUJEJO dejansko vplačane zakonsko določene prispevke delodajalca za poškodbe pri delu. 6

7 23 ZAKONSKO DOLOČENI DELODAJALČEVI PRISPEVKI ZA PORODNIŠKO VARSTVO VSEBUJEJO dejansko vplačane zakonsko določene prispevke delodajalca za porodniško varstvo. NE VSEBUJEJO zakonsko določenih prispevkov za porodniško varstvo v breme zaposlenih osebe. 24 DODATNA PLAČILA V BREME DELODAJALCA, NAMENJENA SOCIALNI VARNOSTI ZAPOSLENIH OSEB VSEBUJEJO plačilo ali doplačilo okrevanja, plačevanje prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, dodatnega nezgodnega zavarovanja, življenjskega zavarovanja in drugih osebnih zavarovanj, preventivnih zdravstvenih pregledov, ki niso zakonsko predpisani in preventivnega zdravstvenega varstva, vplačevanje v pokojninske sklade (znesek premije ali dela premije) v breme delodajalca. NE VSEBUJEJO plačevanja nobene oblike zavarovanj v breme zaposlenih oseb in delodajalčevih prispevkov (vpišite jih v polja od 19 do 23). 25 NADOMESTILA PLAČ ZA ČAS BOLEZNI VSEBUJEJO nadomestila plač zaposlenih oseb v breme delodajalca za čas bolezni (do 30 dni), zaradi poklicne bolezni ali nesreče pri delu. NE VSEBUJEJO refundiranih nadomestil plač zaposlenih oseb za čas bolezni, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (boleznine nad 30 dni). 26 NADOMESTILA PLAČ ZA ČAS ČAKANJA NA DELO DOMA IN NADOMESTILA PLAČ TRAJNO PRESEŽNIH ZAPOSLENIH OSEB V ODPOVEDNEM ROKU VSEBUJEJO nadomestila plač zaposlenih oseb, ki čakajo na delo doma, in nadomestila plač trajno presežnih zaposlenih oseb v odpovednem roku, ki se izplačujejo v breme delodajalca. 27 DRUGA NADOMESTILA PLAČ VSEBUJEJO nadomestila plače za odsotnost zaradi lastne poroke, poroke otroka, rojstva otroka, smrti zakonca, otrok, staršev, bratov, sester in starih staršev, selitve družine v istem kraju ali iz kraja v kraj, opravljanja državljanskih dolžnosti, odziva na vabilo sodišča ali drugega državnega organa, opravljanje funkcije v predstavniških organih države in lokalnih skupnostih in drugo. 28 ODPRAVNINE OB UPOKOJITVI IN DOKUP DELOVNE DOBE ZAPOSLENIM OSEBAM VSEBUJEJO odpravnine ob upokojitvi, dokup delovne dobe zaposlenim osebam in nadomestila zaradi konkurenčne klavzule. 7

8 NE VSEBUJEJO odpravnin trajno presežnim delavcem (vpišete jih v polje 29), delodajalčevih prispevkov (vpišite jih v polja od 19 do 23). 29 ODPRAVNINE TRAJNO PRESEŽNIM DELAVCEM VSEBUJEJO odpravnine trajno presežnim delavcem. NE VSEBUJEJO odpravnin ob upokojitvi (vpišete jih v polje 28) in delodajalčevih prispevkov (vpišite jih v polja od 19 do 23). 30 SOLIDARNOSTNA POMOČ VSEBUJE zneske izplačane solidarnostne pomoči zaposlenim osebam v breme delodajalca (denarna pomoč v primeru finančne stiske, naravnih in drugih nesreč v škodo zaposlene osebe in drugo). NE VSEBUJE delodajalčevih prispevkov (vpišite jih v polja od 19 do 23). 31 STROŠKI IZOBRAŽEVANJA VSEBUJEJO stroške vzdrževanja, popravil in amortizacije prostorov in opreme, ki so namenjeni izključno za izobraževanje, izdatke za orodja in pripomočke, ki se uporabljajo za izobraževanje, izdatke za tečaje, seminarje, strokovna potovanja in plačila za zunanje inštruktorje v breme delodajalca. NE VSEBUJEJO plač, nadomestil plač in prispevkov za inštruktorje, zaposlene v podjetju, naložb v prostore in opremo, namenjeno za izobraževanje in stroškov za izobraževanje, ki jih plačajo zaposlene osebe. 32 STROŠKI KADROVANJA VSEBUJEJO stroške vzdrževanja, popravil in amortizacije prostorov in opreme, ki se uporabljajo izključno za kadrovanje, izdatke za oglaševanje potreb po delavcih, testiranja, potne stroške kandidatov in podobno. NE VSEBUJEJO stroškov za plače, nadomestila plač in prispevkov za kadrovske delavce, zaposlene v podjetju, in investicij v prostore in opremo, namenjeno za kadrovanje. 33 STROŠKI ZA OBLEKE VSEBUJEJO izdatke za nakup oblek, delovnih oblek, zaščitnih oblek in zaščitnih pripomočkov v breme delodajalca, ki so namenjeni uporabi na delovnem mestu, ne glede na to ali so zaposlene osebe dobile obleke ali denar za nakup oblek. NE VSEBUJE izdatkov za obleke v breme delodajalca, ki se ne uporabljajo na delovnem mestu (vpišejo se v polje 18). 34 DAVKI NA IZPLAČANE PLAČE VSEBUJEJO vse davke, ki so vezani na izplačila plač in gredo v breme delodajalca (davek na izplačane plače). NE VSEBUJEJO davkov od osebnih prejemkov zaposlenih oseb (dohodnina). 8

9 35 SUBVENCIJE VSEBUJEJO vse vrste subvencij s strani države ali drugih podjetij, družb in organizacij iz Slovenije ali iz tujine z namenom subvencionirati del stroškov dela ali celotne stroške dela, prikazane v poljih od 04 do 18. NE VSEBUJEJO subvencij, ki krijejo prispevke in plačila za socialno varnost, prikazane v poljih od 19 do 30, stroškov izobraževanja, prikazanih v polju 31, in refundiranih sredstev s strani zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zavoda za zdravstveno zavarovanje. E PODATKI O POGODBAH O DELU IN AVTORSKIH POGODBAH 36 ŠTEVILO POGODB O DELU VSEBUJE število pogodb o delu, ki so bile sklenjene za leto 2000, tudi pogodb o delu, sklenjenih z zunanjimi sodelavci. 36a ŠTEVILO POGODB O DELU, SKLENJENIH Z ZUNANJIMI SODELAVCI VSEBUJE število pogodb o delu, sklenjenih z zunanjimi sodelavci, ki so bile sklenjene za leto ZNESEK, IZPLAČAN PO POGODBAH O DELU VSEBUJE znesek, izplačan po pogodbah o delu, vpisanih v polje a ZNESEK, IZPLAČAN PO POGODBAH O DELU, KI SO BILE SKLENJENE Z ZUNANJIMI SODELAVCI VSEBUJE znesek, izplačan po pogodbah o delu, vpisanih v polje 36a. 38 ŠTEVILO AVTORSKIH POGODB VSEBUJE število avtorskih pogodb, ki so bile sklenjene za leto 2000, tudi avtorskih pogodb sklenjenih z zunanjimi sodelavci. 38a ŠTEVILO AVTORSKIH POGODB, SKLENJENIH Z ZUNANJIMI SODELAVCI VSEBUJE število avtorskih pogodb, sklenjenih z zunanjimi sodelavci, ki so bile sklenjene za leto ZNESEK, IZPLAČAN PO AVTORSKIH POGODBAH VSEBUJE znesek, izplačan po avtorskih pogodbah, vpisanih v polje a ZNESEK, IZPLAČAN PO AVTORSKIH POGODBAH, KI SO BILE SKLENJENE Z ZUNANJIMI SODELAVCI VSEBUJE znesek, izplačan po avtorskih pogodbah, vpisanih v polje 38a. 9

10 OPOMBE: V ta prostor lahko vpišete svoje pripombe, mnenja in predloge, ki zadevajo vprašalnik ali raziskavo. Datum:... Telefon:... Faks:... El. naslov:... Ime in priimek izpolnjevalca :... Žig Podpis odgovorne osebe:... 10

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Vodilni spletni računovodski program Enaka bruto plača, različno izplačilo? Na enostaven način razlagamo, zakaj pride do razlik pri izplačilu, čeprav je pogodbena plača enaka. Računovodski servis Valerija

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o davčni

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc)

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc) UREDBA o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja neuradno prečiščeno besedilo Uradna lista RS, št. 140/06 (29.12.2006) in 76/08 (25.07.2008). Datum veljavnosti in uporabe:

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Obrazec RZOP

Obrazec RZOP Antona Globočnika C.na Kremenco 2 Tel.: 05 7000 300 Fax.: 05 726 18 10 Matična številka: 5496829000 Davčna številka: SI 44439407 Datum : 2.3.2006 Štev. : 64/3/2006 Štev. zbirke 1. Evidenca o poškodbah

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Postopek za pripravo in oddajo kontrolnih podatkov za napoved dohodnine za leto 2007

Postopek za pripravo in oddajo kontrolnih podatkov za napoved dohodnine za leto 2007 Novosti v REK-1 po 1.1.2014 v programu POTNI NALOGI (posodobljeno 17.1.2014) V skladu s spremenjeno zakonodajo glede poročanja na REK obrazcih oziroma Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika

Prikaži več

UL xlsx

UL xlsx A010 redno delo bruto plača redno delo 1,00 število normiranih ur x osnovno plačo A020 razlika do minimalne plače bruto plača redno delo 1,00 urna postavka Z151 x normirane ure rednega dela A010 2. člen

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 1 Institucija Javni zdravstveni

Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 1 Institucija Javni zdravstveni Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 2 Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, Naziv storitvami

Prikaži več

Povracila-stroskov-julij-2011

Povracila-stroskov-julij-2011 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGI PREJEMKI Povračila stroškov in druge prejemke v dejavnosti trgovine urejajo: Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni

Prikaži več

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx)

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx) ŠIFRE PODLAG ZA ZAVAROVANJE Z OPISOM Pojasnilo oznak PIZ - pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZZ - zdravstveno zavarovanje ZPB - zavarovanje za primer brezposelnosti ZSTV - zavarovanje za starševsko

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

UL xlsx

UL xlsx Z010 leto in mesec obračuna leto in mesec, za katerega se obračuna plača Z020 preteklo obračunsko leto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače Z030 nadomestilo plače 137. člen Zakona o delovnih

Prikaži več

Priloga 2 PRILOGA 1»(1) Plačilna lista 1 <Z350> Šifra proračunskega uporabnika <Ime proračunskega uporabnika> <Stroškovno mesto> <Ime in priimek preje

Priloga 2 PRILOGA 1»(1) Plačilna lista 1 <Z350> Šifra proračunskega uporabnika <Ime proračunskega uporabnika> <Stroškovno mesto> <Ime in priimek preje Priloga 2 PRILOGA 1»(1) Plačilna lista 1 Ob račun plače za mesec / Mesečna delovna obveznost Povprečna plača Minimalna plača Šifra delovnega

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

Postopek poracuna 2007 za JU

Postopek poracuna 2007 za JU POSTOPEK PORAČUNA PLAČ V JAVNEM SEKTORJU ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2007 Ljubljana, julij 2007 verzija 1.00 Stran - 1 Skladno z objavo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Prikaži več

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podlaga: 001, 013, 016, 029, 034, 036, 084, 085 Kategorija zavarovancev: aktivni 1. točka 15. Enaka osnova kot za PIZ,vendar ne manj kot 60 % zadnje znane povprečne

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO POSEBNOSTI REVIDIRANJA STROŠKOV DELA: PRIMER IZBRANEGA PODJETJA Ljubljana, junij 2013 IRENA JUSTIN IZJAVA O AVTORSTVU Spodaj podpisana Irena Justin,

Prikaži več

Uradni list RS – 122/2005, Uredbeni del

Uradni list RS – 122/2005, Uredbeni del Plačilna lista 1 Priloga 1 Obračun plače za mesec < Z010 - Mesec in leto obračuna> OSNOVNA PLAČA (Z070) C010 - % C020 - % C040 (znesek) C050 - % C150 - % Skupaj A040 znesek Skupaj (Z120) Skupaj (Z124)

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

INFORMACIJE MAREC 2017

INFORMACIJE MAREC 2017 INFORMACIJE MAREC 2017 NOVICE Zakon o pokojninsko invalidskem zavarovanju STATISTIČNI PODATKI Spoštovani! V februarju 2017 ni bilo veliko novosti na področju davkov, financ in računovodstva, na nekaj sprememb

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz

Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz delovnega razmerja 2.2 Varstvo osebnih podatkov v

Prikaži več

elaborat 2016 – VARIANTA 1_

elaborat 2016 – VARIANTA 1_ Številka: BZ 02/2016-005-VARIANTA 1 Datum: 29.4. 2016 VARIANTA 1 ENOTNA OMREŽNINA 40% SUBVENCIJA ELABORAT o oblikovanju cene storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO V OBČINAH: BELTINCI, CANKOVA, GORNJI

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc INFORMACIJE NOVEMBER 2014 Spoštovani! Pošiljamo Vam informacije za november. Vlada pripravlja kup dokaj neugodnih ukrepov za podjetnike (povišan davek na bančne storitve, povišan davek na zavarovalniške

Prikaži več

KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAV

KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAV KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH... 3 02 ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAVAROVANCIH IN UŽIVALCIH PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA

Prikaži več

KAZALO

KAZALO Sestava in prejemki članov organov vodenja in nadzora Zavarovalnice Triglav, d. d. Ljubljana, marec 2019 1 1. UPRAVA ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d. Osebno ime člana poslovodnega organa Članstvo v poslovodnem

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in

4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in 4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in tajnico Ingrid Dohodnina & letni obračun od A do Ž

Prikaži več

KP ELEKTROGOSPODARSTVO 2018

KP ELEKTROGOSPODARSTVO 2018 Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami) sklepata Energetska

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

POSKRBITE ZA VAŠE CVETJE V JESENI Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno v sodelovanju s Misli naprej Pokojninsko varčevanje

POSKRBITE ZA VAŠE CVETJE V JESENI Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno v sodelovanju s Misli naprej Pokojninsko varčevanje POSKRBITE ZA VAŠE CVETJE V JESENI Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno v sodelovanju s Misli naprej Pokojninsko varčevanje www.as.si 080 11 10 Ali veste? Samo še 1,37 zaposlenega dela za enega upokojenca.

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen OBČINA GORNJA RADGONA OBČINSKA UPRAVA Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona tel.: 02 564 38 00, faks: 02 564 38 14 http://www.gor-radgona.si e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si V L O G A ZA DODELITEV

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po.b, 6. in 7. členu ZDDPO- Za obdobje od do PODATKI POD ZAP. ŠT..0,. IN.8 OBRAČUNA PREGLEDNICA A: Podatki v zvezi

Prikaži več

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Posrednik išče priložnosti, biti mora nevtralen in delati kot dober gospodar.

Prikaži več

priloga Obrtnika, september Svetovalni center Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je skozi leta razvoja postal mod

priloga Obrtnika, september Svetovalni center Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je skozi leta razvoja postal mod priloga Obrtnika, www.ozs.si svetovanje@ozs.si Svetovalni center Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je skozi leta razvoja postal moderen strokoven servis za mikro, mala in srednje velika podjetja. Podjetjem

Prikaži več

IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 92/1

IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 92/1 IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/0) Letni program statističnih raziskovanj za leto 0 (Uradni list RS, št. 9/) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

Na podlagi 284. člena, četrtega odstavka 536. člena, petega odstavka 578. člena, drugega odstavka 597. člena v zvezi s 4. in 8. točko prvega odstavka

Na podlagi 284. člena, četrtega odstavka 536. člena, petega odstavka 578. člena, drugega odstavka 597. člena v zvezi s 4. in 8. točko prvega odstavka Na podlagi 284. člena, četrtega odstavka 536. člena, petega odstavka 578. člena, drugega odstavka 597. člena v zvezi s 4. in 8. točko prvega odstavka 596. člena ter drugega odstavka 609. člena in na podlagi

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

Javni zavod Ljubljanski grad

Javni zavod Ljubljanski grad Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07 - ZVOP-1-UPB1) in Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad (Ur.l.RS, št. 105/10, 50/16, 6/17, 9/18) se v Javnem zavodu Ljubljanski

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA, Plintovec 10/c, 2201 ZG. KUNGOTA Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. I. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je Svet zavoda Osnovne šole Kungota na seji, dne obravnaval in sprejel

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 60 / / Stran 8387 PRILOGA UPRAVIČENI STROŠKI PRI AVDIOVIZUALNIH PROJEKTIH RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA I.

Uradni list Republike Slovenije Št. 60 / / Stran 8387 PRILOGA UPRAVIČENI STROŠKI PRI AVDIOVIZUALNIH PROJEKTIH RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA I. Uradni list Republike Slovenije Št. 60 / 16. 9. 2016 / Stran 8387 PRILOGA UPRAVIČENI STROŠKI PRI AVDIOVIZUALNIH PROJEKTIH RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta priloga določa vrste stroškov

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Številka:

Številka: Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana T: 01 369 77 00 F: 01 369 78 32 E: gp.mddsz@gov.si www.mddsz.gov.si Datum: 13. 3. 2019 PREDLAGANE SPREMEMBE NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA, TRGA DELA IN POKOJNINSKEGA

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (za delodajalce) Projekt delno financira Evropska unija,

Prikaži več

Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d.,

Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d., Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: 4. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d., Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Žibret,

Prikaži več

PREDLOG POROČILA Na podlagi 100. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, s spremembami in dopolnitvami), Pravilnika o usmeritvah za

PREDLOG POROČILA Na podlagi 100. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, s spremembami in dopolnitvami), Pravilnika o usmeritvah za PREDLOG POROČILA Na podlagi 100. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, s spremembami in dopolnitvami), Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p. 78 1001 Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne 24. 6. 2013 obravnaval in sprejel P R A V I L A ŠOLSKE PREHRANE Osnovne

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Avstrijski parlament je potrdil novelo LSD- BG, ta stopi v veljavo s 1.6.2017 Avstrijski zakon o obrti (obrtniške, trgovske, rokodelske in storitve prostih poklicev Pogoji v Avstriji so : Dveletno opravljanje

Prikaži več

PLAČE in KADRI ON-LINE VESTNIK ZA RAČUNOVODJE, KI OBRAČUNAVAJO PLAČE IN VODJE KADROVSKIH ODDELKOV Z VPRAŠANJI IN ODGOVORI 7/ , Ljubljana I

PLAČE in KADRI ON-LINE VESTNIK ZA RAČUNOVODJE, KI OBRAČUNAVAJO PLAČE IN VODJE KADROVSKIH ODDELKOV Z VPRAŠANJI IN ODGOVORI 7/ , Ljubljana I PLAČE in KADRI ON-LINE VESTNIK ZA RAČUNOVODJE, KI OBRAČUNAVAJO PLAČE IN VODJE KADROVSKIH ODDELKOV Z VPRAŠANJI IN ODGOVORI 7/2016 6.4.2016, Ljubljana ISSN: 1854-0821 Pozdravljeni! Za tokratno izdajo on-line

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

V skladu s 164. in členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/12, 105/12 in 47/13) ter členom Aneksa h kolektivni pogodb

V skladu s 164. in členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/12, 105/12 in 47/13) ter členom Aneksa h kolektivni pogodb V skladu s 164. in 168.-170. členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/12, 105/12 in 47/13) ter 5.-7. členom Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS 40/12)

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

Osnovna šola

Osnovna šola Osnovna šola Vodice Pravila šolske prehrane Zakonske podlage: Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014; v nadaljnjem besedilu: ZŠolPre-1) Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več