Uradni list RS - 63/2005, Uredbeni del

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Uradni list RS - 63/2005, Uredbeni del"

Transkripcija

1 Uradni list Republike Slovenije Internet: e-pošta: Št. 63 Ljubljana, ponedeljek Cena 880 SIT ISSN Leto XV VLADA Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa vodotoka Klavžarica Na podlagi 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in v zvezi z drugim odstavkom 139. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 ZGO-1, 2/04 ZZdrl-A in 41/04 ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa vodotoka Klavžarica I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE 1. člen (1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči na delu vodnega telesa površinske vode Klavžarica: Del vodnega telesa (ime površinske vode, na kateri je del vodnega telesa, ki se rabi za proizvodnjo električne energije) Klavžarica Občina (ime) Idrija Koordinate gorvodne meje dela vodnega telesa Y zg / X zg / H zg , ,00 545,00 Koordinate dolvodne meje dela vodnega telesa Y sp / X sp / H sp , ,00 358,00 Pretok Q (m 3 /s) Potencialna energija dela vodnega telesa Wp (MWh/leto) 0, ,3 (2) Koordinate iz tabele iz prejšnjega odstavka so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1: člen Pojmi po tej uredbi imajo naslednji pomen: 1. hidroelektrarna do 10 MW nazivne moči (v nadaljnjem besedilu: hidroelektrarna) je hidroelektrarna, ki je po merilih iz uredbe, ki ureja pogoje za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije, razvrščena med mikro, male ali srednje elektrarne; 2. kota zgornje vode je najvišja kota gladine vode pri srednjem letnem pretoku površinske vode na delu vodnega telesa, za katero se podeli koncesija. Kota zgornje vode se izraža v metrih nadmorske višine (Hzg); 3. kota spodnje vode je najnižja kota gladine vode pri srednjem letnem pretoku površinske vode na delu vodnega telesa, za katero se podeli koncesija. Kota spodnje vode se izraža v metrih nadmorske višine (Hsp); 4. deli vodnih teles površinskih voda, za katere se podeli koncesija, so deli vodnih teles med koto zgornje vode in koto spodnje vode na površinskih vodah iz prejšnjega člena;

2 Stran 6530 / Št. 63 / potencialna energija dela vodnega telesa, izražena v MWh, je energija, ki je v povprečju v obdobju koledarskega leta razpoložljiva za proizvodnjo električne energije. 3. člen Koncesionar lahko rabi del vodnega telesa površinskih voda iz 1. člena te uredbe izključno za proizvodnjo električne energije. II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE 4. člen (1) Koncesija iz prejšnjega člena se podeli obstoječemu imetniku koncesije za rabo vode v obstoječi hidroelektrarni na Klavžarici za proizvodnjo električne energije, ki je bila podeljena na podlagi Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače, Ročice, Brusnika, Klavžarice, Radovne, Završnice in Vipave za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 9/95, 26/95 popr., 86/99 odl. US, 49/03 in 41/04 ZVO-1). (2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli brez javnega razpisa, ker gre za povečanje obsega koncesije, če obstoječi imetnik koncesije izpolnjuje naslednje pogoje: da je fizična ali pravna oseba, registrirana za proizvodnjo električne energije, da je usposobljen za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega člena, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve. 5. člen (1) Koncesionar sme odvzemati vodo le, ko je naravni pretok na delu vodnega telesa površinske vode večji od ekološko sprejemljivega pretoka (v nadaljnjem besedilu: Qes). (2) V primerih, ko se pretok v strugi zaradi naravnih razmer zmanjša pod vrednost Qes, mora koncesionar prekiniti z odvzemom vode in ustaviti proizvodnjo električne energije. (3) Koncesionar mora poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih zahtev iz prvega in drugega odstavka tega člena zagotoviti še: ukrepe za nespremenjeno izvajanje pravice do rabe površinske vode drugih obstoječih uporabnikov, ukrepe proti poslabšanju vodnega režima med gradnjo, ukrepe proti poslabšanju razmer v zvezi s kakovostjo in količino podzemne vode, izvedbo objektov in naprav tako, da ne bo vplivov na poslabšanje kakovosti površinskih voda, poslabšanje vodnega režima in da bo omogočena migracija vodnih organizmov, ukrepe za preprečevanje škodljivega odlaganja gramoza, suspenzij in drugih plavin, varnost predvidenih objektov in naprav pred poplavami in ohranjanje vsaj dosedanje poplavne varnosti na vplivnem območju objektov in naprav med gradnjo in v času trajanja koncesije, smotrno rabo površinske vode z izbiro najboljše dosegljive tehnologije, izvedbo predvidenega posega v okolje na način, ki omogoča najmanjšo porabo prostora, snovi in energije med gradnjo in obratovanjem hidroelektrarne, upoštevanje urbanističnih, arhitektonskih in krajinskih značilnosti in načel sonaravnega urejanja pri oblikovanju objektov, naprav in drugih ureditev, javno prehodnost jezovnih zgradb, kjer je to utemeljeno, ohranjanje biološke raznovrstnosti in avtohtonosti habitatov, ohranjanje in varovanje naravnih vrednot. Uradni list Republike Slovenije (4) Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka so podrobneje določeni v upravnih aktih v zvezi s postopki gradnje objektov za proizvodnjo električne energije. (5) Za sanacijo, vzpostavitev novega in nadomestitev prejšnjega stanja po prenehanju koncesije se uporabljajo določbe predpisa, ki ureja upravljanje z vodami. 6. člen Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, podeljeno na podlagi te uredbe, vključno s stroški zaradi povzročanja obremenitve okolja, kot jih določajo predpisi, ki urejajo vode in varstvo okolja, in nadomestnimi stroški ureditve prostora, ki nastanejo zaradi proizvodnje električne energije. 7. člen (1) Koncesija se podeli za dobo trideset let. (2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe. (3) Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi. III. PLAČILO ZA KONCESIJO 8. člen (1) Koncesionar mora plačati za koncesijo za vsako leto rabe vode posebej ves čas trajanja koncesije. (2) Višina plačila za koncesijo je sorazmerna razpoložljivosti vode in vrednosti, ki jo za proizvedeno električno energijo koncesionarji pridobijo na trgu. 9. člen (1) Prihodki od plačila za koncesijo so vir proračuna Republike Slovenije in proračuna Občine Idrija, na območju katere je del vodnega telesa površinske vode iz prvega odstavka 1. člena te uredbe. (2) Plačilo za koncesijo se med državo in občino iz prejšnjega odstavka razdeli v razmerju 40:60 v korist Občine Idrija. (3) Razdelitev plačila za koncesijo med državo in Občino Idrija je določena na podlagi podatkov o razvitosti infrastrukture lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja v tej občini v skladu s predpisom, ki ureja merila za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja zaradi ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo na naravni dobrini. 10. člen (1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko leto posebej na podlagi letne količine proizvedene električne energije. (2) Letna količina proizvedene električne energije iz prejšnjega odstavka je električna energija, ki je v koledarskem letu v hidroelektrarni proizvedena in oddana v javno električno omrežje. (3) Višina plačila za koncesijo je enaka 3 odstotkom povprečne prodajne vrednosti v koledarskem letu proizvedene in v javno električno omrežje oddane električne energije. 11. člen (1) Višina plačila za koncesijo se določi na podlagi povprečne prodajne vrednosti 1 kwh električne energije in količine električne energije, ki je v koledarskem letu iz hidroelektrarne oddana v javno električno omrežje. (2) Povprečno prodajno vrednost 1 kwh električne energije določi minister, pristojen za okolje, do 31. decembra za naslednje leto s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. (3) Povprečna prodajna vrednost 1 kwh električne energije je enaka letni povprečni vrednosti 1 kwh električne energije, ki jo pod pogoji za kvalificiranega proizvajalca električne

3 Uradni list Republike Slovenije Št. 63 / / Stran 6531 energije daje v omrežje hidroelektrarna z električno močjo nad 1 MW, ki obratuje več kot 10 let. 12. člen Koncesionar mora Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) do 31. januarja tekočega leta posredovati vse podatke, potrebne za izračun višine plačila za koncesijo za preteklo leto. 13. člen (1) Koncesionar mora po preteku prvega leta, v katerem je začel s proizvodnjo električne energije na podlagi te uredbe, najkasneje do 31. januarja naslednjega leta posredovati agenciji vse podatke, potrebne za določitev višine plačila za koncesijo za prvo leto izvajanja dejavnosti in izračun višine akontacije v drugem letu izvajanja dejavnosti. (2) Koncesionar, ki je med letom prenehal izvajati dejavnost, zaradi katere je dolžan plačevati za koncesijo po tej uredbi, mora posredovati agenciji podatke, potrebne za izračun, v tridesetih dneh po prenehanju rabe vode za proizvodnjo električne energije. 14. člen Koncesionar mora dokumentacijo, s katero dokazuje resničnost in pravilnost podatkov, posredovanih za izračun plačila za koncesijo, hraniti še najmanj pet let od dneva, ko mu je agencija izstavila račun za plačilo za koncesijo. 15. člen (1) Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki dveh akontacij in poračuna plačil za koncesijo na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance. (2) Znesek akontacije znaša polovico zadnjega plačila za koncesijo, povečanega ali zmanjšanega sorazmerno odstotku spremembe povprečne prodajne vrednosti za 1 kwh električne energije. (3) Plačilo prve akontacije v letu zapade v plačilo zadnji delovni dan v juniju, druge akontacije v letu pa zadnji delovni dan v decembru. (4) Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom plačila za koncesijo in višino plačila za koncesijo se mora plačati na račun iz prvega odstavka tega člena ali vrniti koncesionarju v 60 dneh po tem, ko je agencija koncesionarju izstavila poračun plačil za koncesijo. (5) Za nepravočasno plačano koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti. 16. člen Če agencija ugotovi, da koncesionar ni posredoval podatkov, potrebnih za izračun višine plačila za koncesijo v predpisanem roku, ali je posredoval napačne podatke, uporabi za določitev višine plačila za koncesijo podatke o rabi vode iz svojih evidenc o rabi vode. IV. KONCESIJSKA POGODBA 17. člen (1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v skladu z zakonom, ki ureja vode. V imenu koncedenta sklene koncesijsko pogodbo s koncesionarjem ministrstvo, pristojno za okolje. (2) V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe te uredbe. V. PRENEHANJE KONCESIJE 18. člen Za prenehanje koncesije se uporabljajo določbe predpisa, ki ureja upravljanje z vodami. VI. NADZOR 19. člen Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja. VII. KONČNI DOLOČBI 20. člen Koncesionar začne plačevati za koncesijo od dneva, ko postane odločba o določitvi koncesionarja dokončna. 21. člen Z dnem uveljavitve te uredbe se prenehajo uporabljati določbe Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače, Ročice, Brusnika, Klavžarice, Radovne, Završnice in Vipave za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS št. 9/95, 26/95 popr., 86/99 odl. US, 49/03 in 41/04 ZVO-1), ki se nanašajo na rabo vode na vodotoku Klavžarica za proizvodnjo električne energije. 22. člen Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št /2005/7 Ljubljana, dne 23. junija EVA Vlada Republike Slovenije Janez Janša l. r. Predsednik Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro- Slovenija, p.o., v Javno podjetje Elektro- Slovenija, d.o.o. Na podlagi 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 uradno prečiščeno besedilo), 20. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 uradno prečiščeno besedilo) in 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 ZZLPPO) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah in dopolnitvah Uredbe o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro-Slovenija, p.o., v Javno podjetje Elektro-Slovenija, d.o.o. 1. člen V Uredbi o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro- Slovenija, p.o., v Javno podjetje Elektro-Slovenija, d.o.o. (Uradni list RS, št. 28/96, 108/00, 44/01 in 21/03) se v prvem odstavku 3. člena črtata deseta in enajsta alinea. Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:»dejavnost iz prve alinee prejšnjega odstavka»prenos elektrike«obsega dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije. Izvaja se kot obvezna gospodarska javna služba, ki se mora pregledno organizirati v ločeni organizacijski enoti s posebnimi pooblastili, kar se natančneje opredeli v statutu družbe v skladu z Energetskim zakonom.«tretji odstavek se črta.

4 Stran 6532 / Št. 63 / člen Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:»direktor je dolžan predhodno pridobiti soglasje nadzornega sveta pri sklepanju poslov v vrednosti nad 80 milijonov tolarjev, ki se ne nanašajo na redno poslovanje in izvedbo letnega načrta.«3. člen V prvem odstavku 8. člena se črta druga alinea. Črta se tretji odstavek 8. člena. 4. člen Naslov poglavja za 8. členom se spremeni tako, da se glasi»upravljanje JAVNEGA PODJETJA«. 5. člen 10. člen se spremeni tako, da se glasi:»ustanovitelj odloča poleg zadev, za katere je pristojen po zakonu, o naslednjih zadevah: sprejme statut, sprejema letna poročila, odloča o delitvi dobička in pokrivanju izgube, odloča o temeljih poslovne politike in o prioritetnih dejavnostih javnega podjetja, da soglasje k 10-letnemu načrtu razvoja prenosnega omrežja, odloča o spremembah osnovnega kapitala, odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev, daje predhodno soglasje k odplačni ali neodplačni odsvojitvi, delitvi, obremenitvi ali kakršnemkoli drugem razpolaganju s poslovnim deležem deloma ali v celoti v odvisni družbi ELES GEN, d.o.o., daje predhodno soglasje na spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe ELES GEN, d.o.o., predlaga imenovanje dveh članov nadzornega sveta družbe ELES GEN, d.o.o., od katerih enega predlaga ministrstvo, pristojno za finance, in drugega ministrstvo, pristojno za energijo, odloča o prenehanju javnega podjetja in o statusnih spremembah, imenuje revizorja, imenuje in razrešuje člane nadzornega sveta, imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja, odloča o postavitvi prokurista in poslovnih pooblaščencev, obravnava poročila nadzornega sveta, odloča o drugih zadevah, ki jih ne prepusti v odločanje direktorju ali nadzornemu svetu.«6. člen 12. člen se spremeni tako, da se glasi:»nadzorni svet ima naslednje pristojnosti: nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja, daje soglasje k letnemu načrtu javnega podjetja, predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti ustanovitelja, odloča o nagradi za delo direktorja, predsednik nadzornega sveta pa sklepa z njim individualno pogodbo v skladu s predpisi Vlade, sprejme poslovnik nadzornega sveta, obravnava predlog letnega poročila in predlog razporeditve dobička oziroma pokrivanja izgube ter ga skupaj s svojim mnenjem predloži ustanovitelju, lahko kadarkoli zahteva od direktorja poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem javnega podjetja, nadzira izvajanje načrta razvoja omrežij iz 18. člena Energetskega zakona, odloča o konverziji terjatev v kapitalske deleže in o kapitalskih naložbah v okviru letnega načrta, Uradni list Republike Slovenije daje soglasje na ustanovitev hčerinskih družb, nadzoruje uporabo dodatkov k ceni za uporabo omrežja iz druge alinee 4. člena Energetskega zakona, obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen v skladu z zakonom, to uredbo in drugimi predpisi ali po pooblastilu ustanovitelja.«7. člen Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št /2005/6 Ljubljana, dne 23. junija EVA Vlada Republike Slovenije Janez Janša l. r. Predsednik MINISTRSTVA Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 ZGO-1, 2/04 ZZdrI-A in 41/04 ZVO-1) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o določitvi vodnih teles podzemnih voda 1. člen S tem pravilnikom se v skladu s prvo alineo prvega odstavka 5. člena in Prilogo II Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne , str. 1) in predpisom, ki ureja metodologijo za določanje vodnih teles podzemnih voda, določijo vodna telesa podzemnih voda. 2. člen Pojmi po tem pravilniku imajo naslednji pomen: 1. vodonosni sistem je sistem, ki ga tvori eden ali več vodonosnikov različnih tipov in je določen ob upoštevanju hidrogeološke meje; 2. tip vodonosnika je tip, opredeljen z lastnostmi vodonosnika, ki temeljijo na izdatnosti in tipu poroznosti; 3. antropogene obremenitve so obremenitve iz točkovnih ali razpršenih virov onesnaževanja, odvzemov vode in umetnega napajanja. 3. člen S tem pravilnikom se določijo vodna telesa podzemnih voda na osnovi: značilnih vodonosnikov, vodonosnih sistemov, pretakanja pomembnih količin podzemne vode ali pomembnega toka podzemne vode med vodonosniki ali vodonosnimi sistemi, podobne vrste in jakosti antropogenih obremenitev in podobne kakovosti podzemne vode. 4. člen Vodna telesa podzemnih voda in njihove geografske meje so prikazane v publikacijski karti v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

5 Uradni list Republike Slovenije Št. 63 / / Stran člen (1) Za določitev vodnih teles podzemnih voda po tem pravilniku se uporabijo obstoječi hidrološki, geološki, pedološki podatki, podatki o rabi zemljišč in antropogenih obremenitvah. (2) Antropogene obremenitve so zaradi točkovnih in razpršenih virov onesnaževanja ocenjene na podlagi podatkov o: izpustih odpadnih voda v tla in izcednih voda iz odlagališč odpadkov, gostoti prometnih površin za avtoceste, hitre ceste, regionalne ceste in glavne ceste, deležih urbanih površin in površin s kmetijsko dejavnostjo in umetnem napajanju. (3) Antropogene obremenitve so zaradi odvzemov ocenjene na podlagi ocene potrebe po vodi in ocene potenciala virov podzemne vode. 6. člen Vodna telesa podzemnih voda so opisana v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika, v skladu z zahtevami iz Priloge 1 Pravilnika o metodologiji za določanje vodnih teles podzemnih voda (Uradni list RS, št. 65/03). 7. člen Če se vodno telo podzemne vode nahaja v različnih vodonosnikih ali vodonosnih sistemih, ki si sledijo v navpični smeri v globino, je to navedeno v prilogi 2 tega pravilnika. 8. člen (1) Geografske meje vodnih teles podzemnih voda so prikazane v digitalni obliki za raven merila 1: v državnem koordinatnem sistemu in se vodijo v vodnem katastru. (2) Opisi posameznih vodnih teles podzemnih voda se vodijo v vodnem katastru kot atributni del digitalne baze podatkov. 9. člen Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št /2005 Ljubljana, dne 6. junija EVA Minister za okolje in prostor Janez Podobnik l. r.

6 Stran 6534 / Št. 63 / Uradni list Republike Slovenije

7 Uradni list Republike Slovenije Št. 63 / / Stran 6535 PRILOGA 2: Opisi vodnih teles podzemnih voda PRILOGA 2.1 SPLOŠNI OPIS VODNEGA TELESA PODZEMNE VODE Vodno telo podzemne vode Oznaka telesa 1001 Ime telesa Savska kotlina in Ljubljansko Barje Obmo je Vodno obmo je Donave Število vodonosnikov 2 Velikost obmo ja vodnega telesa Obmo je (km 2 ) 773,6 Najve ja dolžina [km] 69,6 Najve ja širina [km] 28 Debelina telesa podzemne vode Srednja vrednost [m] >60 Najve ja vrednost [m] >150 METEOROLOŠKE ZNA ILNOSTI Letna koli ina padavin [mm] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [mm] 1454 Letna temperatura zraka [ C] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [ C] 8,8 OPIS VODONOSNIKOV 1. VODONOSNIK Peš eno-prodni zasipi reke Save in njenih pritokov Medzrnski, aluvialni - obširni in lokalni srednje do visoko izdatni, mestoma nizko izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Odprt (delno zaprt - Barje) Srednja debelina [m] 55 Litostratigrafski opis Debelozrnati terestri ni sedimenti (pesek, prod, gruš ) / Kvartar Srednja debelina [m] 15 Srednja vrednost [m/s] 1, Srednja vrednost [m/s] do Apnen asti in dolomitni vodonosniki v podlagi in 2. VODONOSNIK obrobju kvartarnih naplavin Kraški/razpoklinski - Obširni in lokalni nizko do visoko izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Odprt in zaprt (Barje) Srednja debelina [m] >60 Litostratigrafski opis Dolomit in apnenec / Mezozoik Vodonosnik se nahaja pod aluvialnim vodonosnikom ali pod debelimi krovnimi plastmi. Nenasi ena cona se Srednja debelina [m] nahaja le na obrobju, kjer te plasti izdanjajo, njihova debelina pa je zelo spremenljiva Srednja vrednost [m/s] 1, Srednja vrednost [m/s] do

8 Stran 6536 / Št. 63 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 2.2 SPLOŠNI OPIS VODNEGA TELESA PODZEMNE VODE Vodno telo podzemne vode Oznaka telesa 1002 Ime telesa Savinjska kotlina Obmo je Vodno obmo je Donave Število vodonosnikov 1 Velikost obmo ja vodnega telesa Obmo je (km 2 ) 109,1 Najve ja dolžina [km] 30,8 Najve ja širina [km] 9,6 Debelina telesa podzemne vode Srednja vrednost [m] 8 Najve ja vrednost [m] 28 METEOROLOŠKE ZNA ILNOSTI Letna koli ina padavin [mm] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [mm] 1233 Letna temperatura zraka [ C] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [ C] 9 OPIS VODONOSNIKOV 1. VODONOSNIK Peš eno-prodni zasipi reke Savinje in njenih pritokov Medzrnski, aluvialni - obširni in lokalni srednje do visoko izdatni, mestoma nizko izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Odprt Srednja debelina [m] 16 Litostratigrafski opis Debelozrnati terestri ni sedimenti (pesek, prod, gruš ) / Kvartar Srednja debelina [m] 8 Srednja vrednost [m/s] 3, Srednja vrednost [m/s] 3,5 10-4

9 Uradni list Republike Slovenije Št. 63 / / Stran 6537 PRILOGA 2.3 SPLOŠNI OPIS VODNEGA TELESA PODZEMNE VODE Vodno telo podzemne vode Oznaka telesa 1003 Ime telesa Krška kotlina Obmo je Vodno obmo je Donave Število vodonosnikov 3 Velikost obmo ja vodnega telesa Obmo je (km 2 ) 96,8 Najve ja dolžina [km] 18 Najve ja širina [km] 9,2 Debelina telesa podzemne vode Srednja vrednost [m] <60 Najve ja vrednost [m] <400 METEOROLOŠKE ZNA ILNOSTI Letna koli ina padavin [mm] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [mm] 1089 Letna temperatura zraka [ C] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [ C] 11 OPIS VODONOSNIKOV 1. VODONOSNIK Peš eno-prodni zasipi rek Save, Krke in njenih pritokov Medzrnski, aluvialni - obširni in lokalni srednje do visoko izdatni, mestoma nizko izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Odprt Srednja debelina [m] 10 do 16 Litostratigrafski opis Debelozrnati terestri ni sedimenti (pesek, prod, gruš ) / Kvartar Srednja debelina [m] 3 Srednja vrednost [m/s] 8, Srednja vrednost [m/s] 8, Pleistocenski in terciarni sedimetni pod aluvialnimi 2. VODONOSNIK nanosi reke Save Medzrnski - obširni in lokalni nizko do srednje izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Zaprt Srednja debelina [m] >60 Prod, pesek, pescenjak, konglomerat, lapor, meljevec / Litostratigrafski opis Miocen do Kvartar Vodonosnik v pliokvartarnih sedimentih se nahaja pod Srednja debelina [m] aluvialnim vodonosnikom ali pod poplavno zajezitvenimi sedimenti Srednja vrednost [m/s] do Srednja vrednost [m/s] do

10 Stran 6538 / Št. 63 / Uradni list Republike Slovenije 3. VODONOSNIK Hidrodinamski tipi Srednja debelina [m] Litostratigrafski opis Karbonatne kamnine v podlagi terciarnih plasti - termalni vodonosnik Kraški/razpoklinski - obširni in lokalni nizko do visoko izdatni vodonosniki Zaprt >200 m Dolomit in apnenec, litotamnijski apnenec / Mezozoik (pretežno zgornji Trias), Miocen Vodonosnik v karbonatnih kamninah se nahaja pod Srednja debelina [m] aluvialnimi in pliokvaratrnimi vodonosniki ter bariero iz terciarnih sedimentov Srednja vrednost [m/s] do Srednja vrednost [m/s] do

11 Uradni list Republike Slovenije Št. 63 / / Stran 6539 PRILOGA 2.4 SPLOŠNI OPIS VODNEGA TELESA PODZEMNE VODE Vodno telo podzemne vode Oznaka telesa 1004 Ime telesa Julijske Alpe v pore ju Save Obmo je Vodno obmo je Donave Število vodonosnikov 2 Velikost obmo ja vodnega telesa Obmo je (km 2 ) 772,1 Najve ja dolžina [km] 57,6 Najve ja širina [km] 27,2 Debelina telesa podzemne vode Srednja vrednost [m] >200 Najve ja vrednost [m] >400 METEOROLOŠKE ZNA ILNOSTI Letna koli ina padavin [mm] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [mm] 2173 Letna temperatura zraka [ C] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [ C] 5 OPIS VODONOSNIKOV 1. VODONOSNIK Apnen asti in dolomitni vodonosniki - ve inoma dobro skraseli Kraški/razpoklinski - obširni in lokalni nizko do visoko izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Odprt Srednja debelina [m] >400 Litostratigrafski opis Apnenec, dolomitiziran apnenec in dolomit / Mezozoik Srednja debelina [m] >200 Srednja vrednost [m/s] 1, Srednja vrednost [m/s] 1, VODONOSNIK Vodonosniki v produ, gruš u in morenah Medzrnski - lokalni ali nezvezni izdatni, obširni nizko do srednje izdatni Hidrodinamski tipi Odprt Srednja debelina [m] Litostratigrafski opis Prod, pesek, melj, glina in gruš / Kvartar Srednja debelina [m] 10 Srednja vrednost [m/s] Srednja vrednost [m/s] do

12 Stran 6540 / Št. 63 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 2.5 SPLOŠNI OPIS VODNEGA TELESA PODZEMNE VODE Vodno telo podzemne vode Oznaka telesa 1005 Ime telesa Karavanke Obmo je Vodno obmo je Donave Število vodonosnikov 2 Velikost obmo ja vodnega telesa Obmo je (km 2 ) 413,8 Najve ja dolžina [km] 89,4 Najve ja širina [km] 10 Debelina telesa podzemne vode Srednja vrednost [m] >200 Najve ja vrednost [m] >400 METEOROLOŠKE ZNA ILNOSTI Letna koli ina padavin [mm] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [mm] 1771 Letna temperatura zraka [ C] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [ C] 4,6 OPIS VODONOSNIKOV 1. VODONOSNIK Apnen asti in dolomitni vodonosniki - ve inoma dobro skraseli Kraški/razpoklinski - obširni in lokalni nizko do visoko izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Odprt Srednja debelina [m] >400 Litostratigrafski opis Apnenec, dolomitiziran apnenec in dolomit / Mezozoik Srednja debelina [m] >200 Srednja vrednost [m/s] 1, Srednja vrednost [m/s] 1, VODONOSNIK Vodonosniki v produ, gruš u in morenah Medzrnski - lokalni ali nezvezni izdatni, obširni nizko do srednje izdtani Hidrodinamski tipi Odprt Srednja debelina [m] 20,0 Litostratigrafski opis Prod, pesek, gruš, melj in glina / Kvartar Srednja debelina [m] 10 Srednja vrednost [m/s] Srednja vrednost [m/s] do

13 Uradni list Republike Slovenije Št. 63 / / Stran 6541 PRILOGA 2.6 SPLOŠNI OPIS VODNEGA TELESA PODZEMNE VODE Vodno telo podzemne vode Oznaka telesa 1006 Ime telesa Kamniško-Savinjske Alpe Obmo je Vodno obmo je Donave Število vodonosnikov 2 Velikost obmo ja vodnega telesa Obmo je (km 2 ) 1112,9 Najve ja dolžina [km] 69 Najve ja širina [km] 32 Debelina telesa podzemne vode Srednja vrednost [m] >200 Najve ja vrednost [m] >400 METEOROLOŠKE ZNA ILNOSTI Letna koli ina padavin [mm] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [mm] 1586 Letna temperatura zraka [ C] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [ C] 6,4 OPIS VODONOSNIKOV 1. VODONOSNIK Apnen asti in dolomitni vodonosniki - ve inoma dobro skraseli Kraški/razpoklinski - obširni in lokalni nizko do visoko izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Odprt Srednja debelina [m] >400 Litostratigrafski opis Apnenec, dolomitiziran apnenec in dolomit / Mezozoik Srednja debelina [m] >200 Srednja vrednost [m/s] 1, Srednja vrednost [m/s] 1, VODONOSNIK Vodonosniki v produ, gruš u in morenah Medzrnski - lokalni ali nezvezni izdatni, obširni nizko do srednje izdatni Hidrodinamski tipi Odprt Srednja debelina [m] 20,0 Litostratigrafski opis Prod, pesek, melj, glina in gruš / Kvartar Srednja debelina [m] 10 Srednja vrednost [m/s] Srednja vrednost [m/s] do

14 Stran 6542 / Št. 63 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 2.7 SPLOŠNI OPIS VODNEGA TELESA PODZEMNE VODE Vodno telo podzemne vode Oznaka telesa 1007 Ime telesa Cerkljansko, Škofjeloško in Polhograjsko hribovje Obmo je Vodno obmo je Donave Število vodonosnikov 2 Velikost obmo ja vodnega telesa Obmo je (km 2 ) 850,0 Najve ja dolžina [km] 42 Najve ja širina [km] 29,4 Debelina telesa podzemne vode Srednja vrednost [m] >200 Najve ja vrednost [m] >400 METEOROLOŠKE ZNA ILNOSTI Letna koli ina padavin [mm] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [mm] 1795 Letna temperatura zraka [ C] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [ C] 7,8 OPIS VODONOSNIKOV Dolomitni vodonosniki in vodonosniki v apnen astih 1. VODONOSNIK kamninah Razpoklinski / kraški, malo skraseli - obširni in visoko do srednje izdatni vodonosniki, vodonosniki v apnen astih kamninah predvsem nizke izdatnosti Hidrodinamski tipi Odprt Srednja debelina [m] >400 Dolomit in dolomit z rožencem, karbonatne kamnine s Litostratigrafski opis terigenimi kamninami in vložki tufov / Mezozoik, predvsem Trias Srednja debelina [m] >100 Srednja vrednost [m/s] 1, Srednja vrednost [m/s] do VODONOSNIK Vodonosniki v aluvialnih in deluvialnih sedimentih Medzrnski - Manjši vodonosniki z lokalnimi in omejenimi viri podzemne vode Hidrodinamski tipi Odprt (mestoma lahko zaprt) Srednja debelina [m] 10,0 Litostratigrafski opis Prod, pesek, melj in glina / Kvartar Srednja debelina [m] 2 Srednja vrednost [m/s] Srednja vrednost [m/s] do

15 Uradni list Republike Slovenije Št. 63 / / Stran 6543 PRILOGA 2.8 SPLOŠNI OPIS VODNEGA TELESA PODZEMNE VODE Vodno telo podzemne vode Oznaka telesa 1008 Ime telesa Posavsko hribovje do osrednje Sotle Obmo je Vodno obmo je Donave Število vodonosnikov 3 Velikost obmo ja vodnega telesa Obmo je (km 2 ) 1791,6 Najve ja dolžina [km] 94 Najve ja širina [km] 30,2 Debelina telesa podzemne vode Srednja vrednost [m] >200 Najve ja vrednost [m] >400 METEOROLOŠKE ZNA ILNOSTI Letna koli ina padavin [mm] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [mm] 1205 Letna temperatura zraka [ C] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [ C] 8,9 OPIS VODONOSNIKOV Dolomitni vodonosniki in vodonosniki v apnen astih 1. VODONOSNIK kamninah Razpoklinski / kraški, malo skraseli - obširni in visoko do srednje izdatni vodonosniki, v apnen astih kamninah predvsem nizke izdatnosti, v mešani seriji kamnin lokalni vodonosniki nizkr do srednje izdatnosti Hidrodinamski tipi Odprt Srednja debelina [m] >400 Dolomit in dolomit z rožencem, laporovec in meljevec z Litostratigrafski opis le ami in vklju ki apnenca v menjavanju z dolomitom / Mezozoik, predvsem Trias, Kreda Srednja debelina [m] >100 Srednja vrednost [m/s] 1, Srednja vrednost [m/s] do VODONOSNIK Vodonosniki v aluvialnih in terciarnih sedimentih Medzrnski ali razpoklinski - Manjši vodonosniki z lokalnimi in omejenimi viri podzemne vode Hidrodinamski tipi Odprt (v terciarnih plasteh lahko zaprt) Srednja debelina [m] 10,0 Litostratigrafski opis Pesek, konglomerat, peš enjak, melj, glina, lapor, apnenec / Kenozoik Srednja debelina [m] 2 Srednja vrednost [m/s] Srednja vrednost [m/s] do

16 Stran 6544 / Št. 63 / Uradni list Republike Slovenije 3. VODONOSNIK Globoki termalni vodonosniki v karbonatnih kamninah Razpoklinski - Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obsirni vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Zaprt Srednja debelina [m] >200 Litostratigrafski opis Dolomit in apnenec / Mezozoik, pretežno Trias Vodonosnik se nahaja pod drugimi zgoraj leže imi Srednja debelina [m] vodonosniki ali pod debelimi krovnimi plastmi Srednja vrednost [m/s] Srednja vrednost [m/s] do

17 Uradni list Republike Slovenije Št. 63 / / Stran 6545 PRILOGA 2.9 SPLOŠNI OPIS VODNEGA TELESA PODZEMNE VODE Vodno telo podzemne vode Oznaka telesa 1009 Ime telesa Spodnji del Savinje do Sotle Obmo je Vodno obmo je Donave Število vodonosnikov 3 Velikost obmo ja vodnega telesa Obmo je (km 2 ) 1397,1 Najve ja dolžina [km] 77 Najve ja širina [km] 42 Debelina telesa podzemne vode Srednja vrednost [m] >200 Najve ja vrednost [m] >400 METEOROLOŠKE ZNA ILNOSTI Letna koli ina padavin [mm] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [mm] 1206 Letna temperatura zraka [ C] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [ C] 8,6 OPIS VODONOSNIKOV Dolomitni vodonosniki in vodonosniki v apnen astih 1. VODONOSNIK kamninah Razpoklinski / kraški, malo skraseli - obširni in visoko do srednje izdatni vodonosniki, v apnen astih kamninah predvsem nizke izdatnosti Hidrodinamski tipi Odprt Srednja debelina [m] >200 Dolomit in dolomit z rožencem, laporovec in meljevec z Litostratigrafski opis le ami in vklju ki apnenca v menjavanju z dolomitom / Mezozoik, predvsem Trias, Kreda Srednja debelina [m] >50 Srednja vrednost [m/s] 1, Srednja vrednost [m/s] do VODONOSNIK Vodonosniki v aluvialnih in terciarnih sedimentih Medzrnski ali razpoklinski - Manjši vodonosniki z lokalnimi in omejenimi viri podzemne vode Hidrodinamski tipi Odprt (v terciarnih plasteh lahko zaprt) Srednja debelina [m] 10 Pesek, konglomerat, peš enjak, melj, glina, lapor in Litostratigrafski opis lapor z vklju ki peska, konglomerata in peš enjaka / Kenozoik Srednja debelina [m] 2 Srednja vrednost [m/s] Srednja vrednost [m/s] do

18 Stran 6546 / Št. 63 / Uradni list Republike Slovenije 3. VODONOSNIK Globoki vodonosniki v karbonatnih kamninah (termalni) Razpoklinski - Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obsirni vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Zaprt Srednja debelina [m] >200 Litostratigrafski opis Dolomit in apnenec / Mezozoik, pretežno Trias Vodonosnik se nahaja pod drugimi zgoraj leže imi Srednja debelina [m] vodonosniki ali pod debelimi krovnimi plastmi Srednja vrednost [m/s] Srednja vrednost [m/s] do

19 Uradni list Republike Slovenije Št. 63 / / Stran 6547 PRILOGA 2.10 SPLOŠNI OPIS VODNEGA TELESA PODZEMNE VODE Vodno telo podzemne vode Oznaka telesa 1010 Ime telesa Kraška Ljubljanica Obmo je Vodno obmo je Donave Število vodonosnikov 2 Velikost obmo ja vodnega telesa Obmo je (km 2 ) 1306,9 Najve ja dolžina [km] 52 Najve ja širina [km] 41 Debelina telesa podzemne vode Srednja vrednost [m] >200 Najve ja vrednost [m] >400 METEOROLOŠKE ZNA ILNOSTI Letna koli ina padavin [mm] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [mm] 1683 Letna temperatura zraka [ C] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [ C] 7,6 OPIS VODONOSNIKOV 1. VODONOSNIK Dolomitni vodonosniki Razpoklinski in kraški, malo skraseli - Obširni in visoko do srednje izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Odprt Srednja debelina [m] >200 Litostratigrafski opis Dolomit in dolomit z rožencem / Mezozoik, pretežno Trias Srednja debelina [m] >50 Srednja vrednost [m/s] 1, Srednja vrednost [m/s] 1, VODONOSNIK Kraški vodonosniki Kraški, zelo do malo skraseli - Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obsirni vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Odprt Srednja debelina [m] >200 Litostratigrafski opis Apnenec in dolomit / Mezozoik Srednja debelina [m] >100 Srednja vrednost [m/s] do Srednja vrednost [m/s]

20 Stran 6548 / Št. 63 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 2.11 SPLOŠNI OPIS VODNEGA TELESA PODZEMNE VODE Vodno telo podzemne vode Oznaka telesa 1011 Ime telesa Dolenjski kras Obmo je Vodno obmo je Donave Število vodonosnikov 3 Velikost obmo ja vodnega telesa Obmo je (km 2 ) 3354,7 Najve ja dolžina [km] 80 Najve ja širina [km] 73 Debelina telesa podzemne vode Srednja vrednost [m] >150 Najve ja vrednost [m] >300 METEOROLOŠKE ZNA ILNOSTI Letna koli ina padavin [mm] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [mm] 1358 Letna temperatura zraka [ C] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [ C] 8,6 OPIS VODONOSNIKOV 1. VODONOSNIK Dolomitni vodonosniki Razpoklinski in kraški, malo skraseli - obširni in visoko do srednje izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Odprt Srednja debelina [m] >150 Litostratigrafski opis Apnenec in dolomit / Kreda Srednja debelina [m] >10 Srednja vrednost [m/s] Srednja vrednost [m/s] VODONOSNIK Kraški vodonosniki Kraški, zelo do malo skraseli - Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obsirni vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Odprt Srednja debelina [m] >150 Litostratigrafski opis Apnenec in dolomit / Mezozoik Srednja debelina [m] >100 Srednja vrednost [m/s] do Srednja vrednost [m/s]

21 Uradni list Republike Slovenije Št. 63 / / Stran VODONOSNIK Globoki vodonosniki v karbonatnih kamninah (termalni) Razpoklinski - Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obsirni vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Zaprt Srednja debelina [m] >200 Litostratigrafski opis Dolomit in apnenec / Mezozoik, pretežno Trias Vodonosnik se nahaja pod drugimi zgoraj leže imi Srednja debelina [m] vodonosniki ali pod debelimi krovnimi plastmi Srednja vrednost [m/s] Srednja vrednost [m/s] do

22 Stran 6550 / Št. 63 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 2.12 SPLOŠNI OPIS VODNEGA TELESA PODZEMNE VODE Vodno telo podzemne vode Oznaka telesa 3012 Ime telesa Dravska kotlina Obmo je Vodno obmo je Donave Število vodonosnikov 3 Velikost obmo ja vodnega telesa Obmo je (km 2 ) 429,3 Najve ja dolžina [km] 67 Najve ja širina [km] 13,8 Debelina telesa podzemne vode Srednja vrednost [m] >100 Najve ja vrednost [m] >400 METEOROLOŠKE ZNA ILNOSTI Letna koli ina padavin [mm] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [mm] 1018 Letna temperatura zraka [ C] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [ C] 9,3 OPIS VODONOSNIKOV 1. VODONOSNIK Prodnopeš eni zasip Drave - Aluvialni vodonosnik Medzrnski - Obširni in srednje do visoko izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Odprt Srednja debelina [m] 32 Litostratigrafski opis Debelozrnati terestri ni sedimenti (prod, pesek, gruš ) / Kvartar Srednja debelina [m] 12 Srednja vrednost [m/s] 6, Srednja vrednost [m/s] VODONOSNIK Vodonosniki v terciarnih sedimentih Medzrnski - Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obširni vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Zaprt Srednja debelina [m] >40 Litostratigrafski opis Pesek, prod, melj, glina, lapor / Terciar, pretežno Pliocen Srednja debelina [m] Vodonosniki se nahajajo pod debelimi krovnimi plastmi ali pod drugimi zgoraj leže imi vodonosniki Srednja vrednost [m/s] Srednja vrednost [m/s] do

23 Uradni list Republike Slovenije Št. 63 / / Stran 6551 Termalni vodonosniki v globljih terciarnih sedimentih 3. VODONOSNIK in predterciarni podlagi Medzrnski in razpoklinski - Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obširni vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Zaprt Srednja debelina [m] >200 Pesek, prod, melj, glina, lapor ter metamorfne in Litostratigrafski opis mestoma karbonatne kamnine / Terciar do Paleozoik Vodonosniki se nahajajo pod debelimi krovnimi Srednja debelina [m] plastmi ali pod drugimi zgoraj leže imi vodonosniki Srednja vrednost [m/s] do Srednja vrednost [m/s] do

24 Stran 6552 / Št. 63 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 2.13 SPLOŠNI OPIS VODNEGA TELESA PODZEMNE VODE Vodno telo podzemne vode Oznaka telesa 3013 Ime telesa Vzhodne Alpe Obmo je Vodno obmo je Donave Število vodonosnikov 2 Velikost obmo ja vodnega telesa Obmo je (km 2 ) 1268,8 Najve ja dolžina [km] 64 Najve ja širina [km] 30 Debelina telesa podzemne vode Srednja vrednost [m] >20 Najve ja vrednost [m] >100 METEOROLOŠKE ZNA ILNOSTI Letna koli ina padavin [mm] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [mm] 1262 Letna temperatura zraka [ C] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [ C] 7,2 OPIS VODONOSNIKOV 1. VODONOSNIK Aluvialni vodonosniki ob Dravi, Meži in Mislinji Medzrnski - Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obsirni vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Odprt Srednja debelina [m] 20 Litostratigrafski opis Debelo in drobno zrnati terestri ni sedimenti / Kvartar Srednja debelina [m] 5 Srednja vrednost [m/s] Srednja vrednost [m/s] VODONOSNIK Vodonosniki v preperinskem delu in mati ni kamnini metamorfnih in magmatskih plasti Vzhodnih Alp Razpoklinski in medzrnski - Manjši vodonosniki z lokalnimi in omejenimi viri podzemne vode Hidrodinamski tipi Odprt Srednja debelina [m] > 100 Litostratigrafski opis Preperina in deluvialni sedimenti ter metamorfne in magmatske kamnine / Kvartar - Kambrij, Predkambrij Srednja debelina [m] 10 Srednja vrednost [m/s] 7, do Srednja vrednost [m/s] 7, do

25 Uradni list Republike Slovenije Št. 63 / / Stran 6553 PRILOGA 2.14 SPLOŠNI OPIS VODNEGA TELESA PODZEMNE VODE Vodno telo podzemne vode Oznaka telesa 3014 Ime telesa Haloze in Dravinjske gorice Obmo je Vodno obmo je Donave Število vodonosnikov 2 Velikost obmo ja vodnega telesa Obmo je (km 2 ) 597,1 Najve ja dolžina [km] 57 Najve ja širina [km] 16,8 Debelina telesa podzemne vode Srednja vrednost [m] >150 Najve ja vrednost [m] >400 METEOROLOŠKE ZNA ILNOSTI Letna koli ina padavin [mm] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [mm] 1097 Letna temperatura zraka [ C] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [ C] 9 OPIS VODONOSNIKOV 1. VODONOSNIK Plitvi in globoki karbonatni vodonosniki (tudi termalni) Razpoklinski in kraški, malo skraseli - obširni in visoko do srednje izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Odprti in zaprti (v podlagi terciarnih plasti) Srednja debelina [m] >150 Litostratigrafski opis Dolomit in apnenec / Mezozoik Srednja debelina [m] >80 Srednja vrednost [m/s] do Srednja vrednost [m/s] VODONOSNIK Vodonosniki v kvartarnih in terciarnih sedimentih Medzrnski in delno razpoklinski - Manjši vodonosniki z lokalnimi in omejenimi viri podzemne vode Hidrodinamski tipi Odprti in zaprti Srednja debelina [m] >10 Litostratigrafski opis Pesek, prod, konglomerat, peš enjak, melj, glina, lapor / Kvartar in Terciar Srednja debelina [m] >2 Srednja vrednost [m/s] do Srednja vrednost [m/s] do

26 Stran 6554 / Št. 63 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 2.15 SPLOŠNI OPIS VODNEGA TELESA PODZEMNE VODE Vodno telo podzemne vode Oznaka telesa 3015 Ime telesa Zahodne Slovenske gorice Obmo je Vodno obmo je Donave Število vodonosnikov 3 Velikost obmo ja vodnega telesa Obmo je (km 2 ) 756,1 Najve ja dolžina [km] 65 Najve ja širina [km] 18,6 Debelina telesa podzemne vode Srednja vrednost [m] >50 Najve ja vrednost [m] >200 METEOROLOŠKE ZNA ILNOSTI Letna koli ina padavin [mm] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [mm] 972 Letna temperatura zraka [ C] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [ C] 9,2 OPIS VODONOSNIKOV 1. VODONOSNIK Vodonosniki v prodnih, peš enih in meljnih plasteh kvartarne in terciarne starosti Medzrnski - Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obširni srednje izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Odprti in zaprti Srednja debelina [m] >50 Litostratigrafski opis Debelo in drobno zrnati terestri ni sedimenti / Kvartar do Miocen Srednja debelina [m] 2 Srednja vrednost [m/s] 7, Srednja vrednost [m/s] do VODONOSNIK Vodonosniki v vezanih in nevezanih sedimentih terciarne starosti Medzrnski in razpoklinski - Manjši vodonosniki z lokalnimi in omejenimi viri podzemne vode Hidrodinamski tipi Zaprti in odprti Srednja debelina [m] <50 Litostratigrafski opis Glina in lapor z vklju ki peska, konglomerata in peš enjaka / Terciar, pretežno Miocen Srednja debelina [m] 2 Srednja vrednost [m/s] Srednja vrednost [m/s] do

27 Uradni list Republike Slovenije Št. 63 / / Stran 6555 Termalni vodonosniki v globljih terciarnih sedimentih 3. VODONOSNIK in predterciarni podlagi Medzrnski in razpoklinski - Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obširni vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Zaprt Srednja debelina [m] >200 Pesek, prod, melj, glina, lapor ter metamorfne in Litostratigrafski opis mestoma karbonatne kamnine / Terciar do Paleozoik Vodonosniki se nahajajo pod debelimi krovnimi Srednja debelina [m] plastmi ali pod drugimi zgoraj leže imi vodonosniki Srednja vrednost [m/s] do Srednja vrednost [m/s] do

28 Stran 6556 / Št. 63 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 2.16 SPLOŠNI OPIS VODNEGA TELESA PODZEMNE VODE Vodno telo podzemne vode Oznaka telesa 4016 Ime telesa Murska kotlina Obmo je Vodno obmo je Donave Število vodonosnikov 3 Velikost obmo ja vodnega telesa Obmo je (km 2 ) 591,3 Najve ja dolžina [km] 57 Najve ja širina [km] 18 Debelina telesa podzemne vode Srednja vrednost [m] >200 Najve ja vrednost [m] >400 METEOROLOŠKE ZNA ILNOSTI Letna koli ina padavin [mm] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [mm] 827 Letna temperatura zraka [ C] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [ C] 9,1 OPIS VODONOSNIKOV 1. VODONOSNIK Prodno peš eni zasip Mure Medzrnski - Obširni in srednje do visoko izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Odprt Srednja debelina [m] 17 Litostratigrafski opis Debelozrnati terestri ni sedimenti (prod, pesek, melj) / Kvartar in Pliokvartar Srednja debelina [m] 4 Srednja vrednost [m/s] 4, Srednja vrednost [m/s] 4, VODONOSNIK Vodonosniki v terciarnih sedimentih Medzrnski - Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obširni vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Zaprt Srednja debelina [m] >40 Litostratigrafski opis Pesek, prod, melj, glina, lapor / Terciar Srednja debelina [m] Vodonosniki se nahajajo pod debelimi krovnimi plastmi ali pod drugimi zgoraj leže imi vodonosniki Srednja vrednost [m/s] Srednja vrednost [m/s]

29 Uradni list Republike Slovenije Št. 63 / / Stran 6557 Termalni vodonosniki v globljih terciarnih sedimentih 3. VODONOSNIK in predterciarni podlagi Medzrnski in razpoklinski - Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obširni vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Zaprt Srednja debelina [m] >200 Pesek, prod, melj, glina, lapor ter metamorfne in Litostratigrafski opis mestoma karbonatne kamnine / Terciar do Paleozoik Vodonosniki se nahajajo pod debelimi krovnimi Srednja debelina [m] plastmi ali pod drugimi zgoraj leže imi vodonosniki Srednja vrednost [m/s] do Srednja vrednost [m/s] do

30 Stran 6558 / Št. 63 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 2.17 SPLOŠNI OPIS VODNEGA TELESA PODZEMNE VODE Vodno telo podzemne vode Oznaka telesa 4017 Ime telesa Vzhodne Slovenske gorice Obmo je Vodno obmo je Donave Število vodonosnikov 3 Velikost obmo ja vodnega telesa Obmo je (km 2 ) 307,9 Najve ja dolžina [km] 55 Najve ja širina [km] 12 Debelina telesa podzemne vode Srednja vrednost [m] >50 Najve ja vrednost [m] >200 METEOROLOŠKE ZNA ILNOSTI Letna koli ina padavin [mm] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [mm] 920 Letna temperatura zraka [ C] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [ C] 9,1 OPIS VODONOSNIKOV 1. VODONOSNIK Vodonosniki v prodnih, peš enih in meljnih plasteh kvartarne in terciarne starosti Medzrnski - Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obširni vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Odprti in zaprti Srednja debelina [m] >50 Litostratigrafski opis Debelo in drobno zrnati terestri ni sedimenti / Kvartar do Miocen Srednja debelina [m] 2 Srednja vrednost [m/s] 7, Srednja vrednost [m/s] do VODONOSNIK Vodonosniki v vezanih in nevezanih sedimentih terciarne starosti Medzrnski in razpoklinski - Manjši vodonosniki z lokalnimi in omejenimi viri podzemne vode Hidrodinamski tipi Zaprti in odprti Srednja debelina [m] >50 Litostratigrafski opis Glina in lapor z vklju ki peska, konglomerata in peš enjaka / Terciar, pretežno Miocen Srednja debelina [m] 2 Srednja vrednost [m/s] Srednja vrednost [m/s] do

31 Uradni list Republike Slovenije Št. 63 / / Stran 6559 Termalni vodonosniki v globljih terciarnih sedimentih 3. VODONOSNIK in predterciarni podlagi Medzrnski in razpoklinski - Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obširni vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Zaprt Srednja debelina [m] >200 Pesek, prod, melj, glina, lapor ter metamorfne in Litostratigrafski opis mestoma karbonatne kamnine / Terciar do Paleozoik Vodonosniki se nahajajo pod debelimi krovnimi Srednja debelina [m] plastmi ali pod drugimi zgoraj leže imi vodonosniki Srednja vrednost [m/s] do Srednja vrednost [m/s] do

32 Stran 6560 / Št. 63 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 2.18 SPLOŠNI OPIS VODNEGA TELESA PODZEMNE VODE Vodno telo podzemne vode Oznaka telesa 4018 Ime telesa Gori ko Obmo je Vodno obmo je Donave Število vodonosnikov 2 Velikost obmo ja vodnega telesa Obmo je (km 2 ) 493,5 Najve ja dolžina [km] 38 Najve ja širina [km] 21 Debelina telesa podzemne vode Srednja vrednost [m] >50 Najve ja vrednost [m] >200 METEOROLOŠKE ZNA ILNOSTI Letna koli ina padavin [mm] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [mm] 816 Letna temperatura zraka [ C] (dolgoletno obdobje) Srednja vrednost [ C] 9 OPIS VODONOSNIKOV 1. VODONOSNIK Vodonosniki v prodnih, peš enih in meljnih plasteh kvartarne in terciarne starosti Medzrnski - Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obširni vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Odprti in zaprti Srednja debelina [m] >50 Litostratigrafski opis Debelo in drobno zrnati terestri ni sedimenti / Kvartar do Miocen Srednja debelina [m] 2 Srednja vrednost [m/s] 7, Srednja vrednost [m/s] do VODONOSNIK Termalni vodonosniki v globljih terciarnih sedimentih in predterciarni podlagi Medzrnski in razpoklinski - Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obširni vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki Hidrodinamski tipi Zaprt Srednja debelina [m] >200 Litostratigrafski opis Pesek, prod, melj, glina, lapor ter metamorfne in mestoma karbonatne kamnine / Terciar do Paleozoik Srednja debelina [m] Vodonosniki se nahajajo pod debelimi krovnimi plastmi ali pod drugimi zgoraj leže imi vodonosniki Srednja vrednost [m/s] do Srednja vrednost [m/s] do

PRESTOR-1_Analiza obremenitev

PRESTOR-1_Analiza obremenitev Analiza obremenitev in vplivov iz točkovnih in razpršenih virov onesnaževanja mag. Joerg Prestor, univ.dipl.inž.geol. GeoZS, Oddelek za hidrogeologijo Ljubljana, 6. oktober 2009 Kdo je najbolj odgovoren

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 74 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 01408-4/2018 6 Ljubljana, 26. 9. 2018

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Priloga Deli vodnih teles površinskih voda, na katerih se vodna pravica iz vodnogospodarskega dovoljenja spreminja v koncesijo za proizvodnjo elektri

Priloga Deli vodnih teles površinskih voda, na katerih se vodna pravica iz vodnogospodarskega dovoljenja spreminja v koncesijo za proizvodnjo elektri Priloga Deli vodnih teles površinskih voda, na katerih se vodna pravica iz vodnogospodarskega dovoljenja spreminja v koncesijo za proizvodnjo elektri ne energije v hidroelektrarnah do 10 MW Št. Površinska

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: +386 1 400 33 11, +386 1 400 33 13 F: +386 1 433 10 31 E: gp.mg@gov.si www.mg.gov.si Številka: 360-20/2010/140 Ljubljana, dne 11. 1. 2012 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

sporazum CEROZ_osnutek

sporazum CEROZ_osnutek 1 CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku, matična številka: 2117711, ID za DDV: SI 64201634, ki ga zastopa direktor Vili Petrič, OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl 1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Slovenski

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Microsoft Word - ZIS-F.docx

Microsoft Word - ZIS-F.docx Številka: 470-01/18-2/ Datum: 20. marec 2018 EPA 2540-VII DRŽAVNI ZBOR JE NA SEJI 20. 3. 2018 SPREJEL ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IGRAH NA SREČO (ZIS-F) V NASLEDNJEM BESEDILU: Z A K O N

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO PRAVNA PODLAGA: 18. člen Statuta

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - OBN_TECAJ_odg_os_BF_ljubljana_15sep2015_final

Microsoft PowerPoint - OBN_TECAJ_odg_os_BF_ljubljana_15sep2015_final Kmetijski inštitut Slovenije, Obnovitveni tečaj za svetovalce, BF, 15. sep. 2015 Nova zakonodaja s področja FFS v Sloveniji in EU ter varstvo naravnih virov dr. Andrej SIMONČIČ Nova zakonodaja s področja

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o rudarskih

Prikaži več

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki o prosilcu 1.1 Identifikacijska številka v registru

Prikaži več

Microsoft Word - padavine med1506in i.doc

Microsoft Word - padavine med1506in i.doc Ljubljana, 10. oktober 2014 Padavine med 15. junijem in 15. septembrom 2014 Poletje 2014 je izstopalo po nadpovprečni višini padavin, še posebej po 15. juniju; pogoste in občasno tudi zelo obilne padavine

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

PS v luci NUV_Mohorko_GZS_

PS v luci NUV_Mohorko_GZS_ Prednostne snovi v luči Načrta upravljanja voda 2009 do 2015 Dr. Tanja Mohorko, uni. dipl. inž. kem. inž. Ljubljana, 03.07.2012 Pregled predstavitve Evropska zakonodaja za področje prednostnih snovi Metodologija

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 24.4.2017 A8-0153/50 50 Odstavek 35 a (novo) 35a. je seznanjen z odgovorom generalnega sekretarja o preiskavi akreditiranega pomočnika nekdanjega predsednika Parlamenta, ki je osumljen, da ni izpolnil

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Skrbimo za vode država in lokalne skupnosti (NUV 2009 2015) Irena Rejec Brancelj Vsebina 1. Pomen in vsebina NUV 2. Stanje voda 3. Pomembne zadeve upravljanja voda 4. Cilji 5. Ukrepi 6. Sodelovanje z javnostmi

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 odl. US, 96/08, 36/

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 odl. US, 96/08, 36/ Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16) izdaja Vlada Republike

Prikaži več

Porocilo I-1-2-5

Porocilo I-1-2-5 PROGRAM DELA INŠTITUTA ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 Poročilo o delu za leto 2007 PROGRAMSKI SKLOP: NAČRT UPRAVLJANJA VODA NA VODNEM OBMOČJU DONAVE IN VODNEM OBMOČJU JADRANSKEGA MORJA PROJEKT:

Prikaži več

Osnutek odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.

Osnutek odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o. Osnutek Na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Pravilnik o spremembah in dop...avilnika o uniformah_2011.pdf

Pravilnik o spremembah in dop...avilnika o uniformah_2011.pdf Stran 12170 / Št. 93 / 18. 11. 2011 Tolmin kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE ter F in G. 12. Izpitni center Postojna obsega območje upravnih enot Cerknica, Idrija, Ilirska Bistrica, Kočevje,

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Male HE priložnosti za boljšo samooskrbo DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d. o. o. Sandi Ritlop Rogla, 7. maj 2019 1.0 SPLOŠNO 1) Uredba (EU) Evropskega parlamenta in Sveta iz decembra 2018 doseči 27 % delež

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe,

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe, Maribor, 27. 7. 2019 27. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D. 27.08.2019, ob 11.00 uri, na sedežu družbe, Meljska cesta 97, Maribor DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

Prikaži več

GRADING d.o.o.

GRADING d.o.o. Glavni trg 17/b, 2000 Maribor, tel.: 02/2295371, e-mail: ISB@isb.si POROČILO O IZVEDENIH TERENSKIH PREISKAVAH Za stabilizacijo ceste JP 111 111-Stojnšek Obdelal: Metod Krajnc Datum: Avgust 2016 Arh. štev.:

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /2017-6/5 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O JAV

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /2017-6/5 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O JAV OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 300-360-1/2017-6/5 Datum: 29. 5. 2017 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA ENERGETSKO PRENOVO JAVNIH

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Microsoft Word - Predlog Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkiriš

Microsoft Word - Predlog Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkiriš MESTNA OBČINA LJUBLJANA Ž U P A N Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306 10-10, 306-12-14 Številka: 007-30/2008-1 Datum: 18. 9. 2008 MESTNA OBČINA LJUBLJANA M E S T N I S V E T ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO

Prikaži več

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS 94-2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 25. člena Zakona o gospodarskih

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta 152 1000 Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe objavlja DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 26.

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

REVIZIJSKO POROČILO

REVIZIJSKO POROČILO OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Elaborat o predračunskih cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2013 v občini Križevci v postopku izbire izvajalca PRAVNA

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več