Osnutek odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Osnutek odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o."

Transkripcija

1 Osnutek Na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/ ZZLPPO, 127/ ZJZP, 38/ ZUKN, 57/2011), so: Svet Mestne občine Kranj na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/2007) na svoji... seji dne...; Občinski svet Občine Šenčur na podlagi 17. člena Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/2011); Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010) na svoji... seji dne...; Občinski svet Občine Medvode na podlagi 18. člena Statuta Občine Medvode UPB-1 (Uradni list RS, št. 51/2014) na svoji. seji dne.; Občinski svet Občine Naklo na podlagi 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 28/2015) na svoji... seji dne...; Občinski svet Občine Preddvor na podlagi 16. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 6/2009 in 1/2011) ter Občinski svet Občine Jezersko na podlagi 15. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 1/2011) na svoji... seji... dne...; sprejeli ODLOK o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. I. Splošne določbe 1. člen (uporaba izrazov) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 2. člen (ustanovitev javnega podjetja) (1) S tem odlokom se ureja ustanoviteljstvo, ustanoviteljske pravice ter organizacija in način upravljanja podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu tudi: javno podjetje). (2) Ta odlok nadomešča ustanovitveni akt javnega podjetja, ki je bil sprejet z Odlokom o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o. (Uradni list RS, št. 1/00 in 55/11), in je podlaga za vpis v sodni register. (3) S tem odlokom Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. ne preneha in se ne ustanavlja novo podjetje, temveč se zgolj spreminja organizacija in način upravljanja javnega podjetja. (1) S tem odlokom se ureja: 3. člen (vsebina odloka)

2 - imena in sedeži ustanoviteljic, - čas delovanja in prenehanje, - firma, skrajšana firma, sedež in dejavnost javnega podjetja, - osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic, - pravice, obveznosti in odgovornosti javnega podjetja v pravnem prometu, - upravljanje javnega podjetja, - financiranje dejavnosti javnega podjetja, - dobiček in izguba, - pravila regulacije cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb, - druge določbe v skladu z zakonom. 4. člen (uporaba predpisov) Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem javnega podjetja iz drugega člena tega odloka, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, ki ureja gospodarske družbe. 5. člen (pomen pojmov) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in v zakonu, ki ureja gospodarske družbe. II. Imena in sedeži ustanoviteljic 6. člen (ime in sedež ustanoviteljic) (1) Ustanoviteljice javnega podjetja so: 1. Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj; 2. Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur; 3. Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem; 4. Občina Medvode, Cesta Komandanta Staneta 12, 1215 Medvode; 5. Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo; 6. Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor; 7. Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 65, 4206 Jezersko. (2) Ustanoviteljice so družbenice javnega podjetja in svoje pravice izvršujejo prek organov upravljanja, kot so opredeljeni s tem odlokom, ter Sveta ustanoviteljev, kot ga določa Odlok o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj (Uradni list Republike Slovenije, št. 55/11). III. Čas delovanja in prenehanje 7. člen (čas delovanja javnega podjetja) Javno podjetje se ustanovi za nedoločen čas. 2

3 8. člen (prenehanje javnega podjetja) Javno podjetje lahko preneha: - v primerih določenih z zakonom, - z združitvijo, pripojitvijo in razdelitvijo, - na podlagi spremembe tega odloka z ukinitvijo statusa javnega podjetja. IV. Firma, skrajšana firma, sedež in dejavnost javnega podjetja 9. člen (firma, skrajšana firma in sedež javnega podjetja) (1) Firma javnega podjetja je: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. (2) Skrajšana firma javnega podjetja je: Komunala Kranj d.o.o. (3) Sedež javnega podjetja je: Kranj, Ulica Mirka Vadnova člen (dejavnost javnega podjetja) (1) Javno podjetje opravlja na območju ustanoviteljic obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe, ki so mu v izvajanje podeljene na podlagi splošnega akta ustanoviteljice ali s koncesijo. (2) Javno podjetje prednostno opravlja gospodarske javne službe za občine ustanoviteljice. (3) Javno podjetje lahko na podlagi koncesije opravlja lokalne gospodarske javne službe za občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja. (4) Dejavnost javnega podjetja je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007, 17/2008) razvrščena v: Popravila strojev in naprav Popravila električnih naprav Popravila drugih naprav Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah Druga proizvodnja električne energije Proizvodnja plina Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode Ravnanje z odplakami Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi; pridobivanje sekundarnih surovin Zbiranje in odvoz odpadkov Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov Ravnanje z odpadki Ravnanje z nenevarnimi odpadki Ravnanje z nevarnimi odpadki Pridobivanje sekundarnih surovin Demontaža odpadnih naprav Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov 3

4 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki Gradnja cest Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline Gradnja vodnih objektov Gradnja drugih objektov nizke gradnje Specializirana gradbena dela Zemeljska pripravljalna dela Testno vrtanje in sondiranje Inštaliranje električnih napeljav in naprav Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav Drugo inštaliranje pri gradnjah Druga zaključna gradbena dela Druga specializirana gradbena dela Vzdrževanje in popravila motornih vozil Druga trgovina na debelo z izdelki za široko rabo Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo Trgovina na debelo z ostanki in odpadki Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom Trgovina na drobno v cvetličarnah Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki Cestni tovorni promet Skladiščenje Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu Pretovarjanje Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti Druge nastanitve za krajši čas Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin Računovodska, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje Arhitekturno projektiranje Geofizikalne meritve, kartiranje Drugo inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje Tehnično preizkušanje in analiziranje Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije Raziskovalna in razvojna dejavnost na področjih naravoslovja in tehnologije Dejavnost oglaševalskih agencij Dajanje pisarniške in računalniških naprav v najem in zakup Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost Čiščenje cest in drugo čiščenje Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice Pogrebna dejavnost Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene (3) Javno podjetje sme opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti. (4) Javno podjetje lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic. 4

5 (5) Javno podjetje lahko za ustanoviteljice izvaja upravne naloge na podlagi podeljenega javnega pooblastila. V. Osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic 11. člen (osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic) (1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša ,00 EUR. (2) Ustanoviteljice so udeležene na osnovnem kapitalu z naslednjimi poslovnimi deleži: Občina Osnovni vložek v EUR Poslovni delež v % 1. Mestna občina Kranj ,40 64,79 2. Občina Šenčur ,03 9,49 3. Občina Cerklje na Gorenjskem ,49 7,30 4. Občina Medvode ,92 7,00 5. Občina Naklo ,79 5,77 6. Občina Preddvor ,24 4,21 7. Občina Jezersko ,13 1,44 (3) Poslovnih deležev ali delov poslovnih deležev v javnem podjetju ni dopustno prenesti na fizične osebe in pravne osebe zasebnega prava ali na druge osebe javnega prava, ki niso občine. (4) Za odsvojitev poslovnega deleža javnega podjetja osebam, ki niso družbenice javnega podjetja je potrebno soglasje ustanoviteljic, ki imajo skupaj 75 % poslovni delež. Soglasje za odsvojitev poslovnega deleža se lahko da samo v primeru, da je pridobitelj poslovnega deleža samoupravna lokalna skupnost. (5) Če nobena od ustanoviteljic ni pripravljena kupiti poslovnega deleža, ustanoviteljice pa niso dale soglasja za prodajo poslovnega deleža samoupravni lokalni skupnosti, ki ni ustanoviteljica javnega podjetja, v skladu z določilom iz prejšnjega odstavka, lahko ustanoviteljica izstopi iz javnega podjetja. (6) Objekti in naprave, namenjene opravljanju gospodarske javne službe (infrastrukturni objekti in naprave), ki so na podlagi 76. člena ZGJS postali lastnina ustanoviteljic, niso vključeni v osnovni kapital javnega podjetja. VI. Pravice, obveznosti in odgovornosti javnega podjetja v pravnem prometu 12. člen (odgovornost za obveznosti javnega podjetja) (1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. (2) Ustanoviteljice za obveznosti javnega podjetja ne odgovarjajo. 13. člen 5

6 (sklepanje poslov) Direktor mora za sklepanje pravnih poslov v primerih, določenih s tem odlokom ali Odlokom o ustanovitvi Odlok o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj, pridobiti predhodno soglasje pristojnega organa javnega podjetja. 14. člen (pooblastila javnega podjetja) Javno podjetje ima v pravnem prometu s pravnimi in fizičnimi osebami vsa pooblastila. VII. Upravljanje javnega podjetja 1 Organi javnega podjetja Organi javnega podjetja so: - skupščina, - nadzorni svet, - direktor. 15. člen (organi javnega podjetja) Skupini organ ustanoviteljic je Svet ustanoviteljev Komunale Kranj, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: Svet ustanoviteljev, ki je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj. 2 Skupščina 16. člen (odločanje ustanoviteljic) (1) Ustanoviteljice sprejemajo sklepe na skupščini. Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na sklic skupščine in glasovanje na skupščini se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe. (2) Skupščina javnega podjetja odloča o: - sprejetju letnega poročila, - uporabi bilančnega dobička in kritju izgub, - zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov, - vračanju naknadnih vplačil, - delitvi in prenehanju poslovnih deležev, - imenovanju in odpoklicu direktorja, - ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja, - postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca, - uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali družbenicam v zvezi s povračilom škode nastale pri ustanavljanju in poslovanju javnega podjetja, - zastopanju javnega podjetja v sodnih postopkih proti direktorju, - uporabi rezerv javnega podjetja, 6

7 - sprejemu družbene pogodbe in njenih sprememb, - sprejemu poslovnega načrta javnega podjetja, - sprejemu meril za določitev plače direktorja javnega podjetja, - podaji soglasja k aktu o organizaciji procesov in sistemizaciji delovnih mest, - o odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in javnim podjetjem, - imenovanju in odpoklicu štirih članov nadzornega sveta, - višini sejnin in povračil stroškov članom nadzornega sveta, - imenovanju družbe za revidiranje računovodskih izkazov, - razrešnici organom vodenja in nadzora, - drugih zadevah, za katere tako določa zakon, odlok ali družbena pogodba. (3) Vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega vložka daje ustanoviteljici en glas. Za občino ustanoviteljico glasuje župan. Za ustanoviteljico lahko glasuje tudi pooblaščenec, ki ga za glasovanje pisno pooblasti župan občine ustanoviteljice. (4) Skupščina sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Skupščina javnega podjetja veljavno odloča, če prisotni člani skupščine zastopajo večino vseh glasov. Na skupščini je sklep veljavno sprejet, če je zanj glasovalo vsaj 2/3 (dve tretjini) navzočih glasov, razen če zakon ta odlok ali družbena pogodba ne določajo višje večine. 3 Nadzorni svet 17. člen (nadzorni svet) (1) Javno podjetje ima nadzorni svet, ki nadzoruje vodenje poslov družbe. (2) Nadzorni svet ima šest (6) članov. Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. (3) Štiri (4) člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanoviteljic, izvoli in odpokliče skupščina, od tega tri (3) člane imenuje na predlog Mestne občine Kranj, enega (1) pa na skupen predlog preostalih občin ustanoviteljic. (4) Dva (2) člana nadzornega sveta, ki zastopajo interese delavcev, izvoli in odpokliče Svet delavcev javnega podjetja. (5) Nadzorni svet mora med svojimi člani izvoliti predsednika in najmanj enega namestnika. 18. člen (mandat članov nadzornega sveta) Mandat članov nadzornega sveta je štiri (4) leta. Po preteku mandata je član nadzornega sveta lahko ponovno imenovan. 19. člen (pristojnosti nadzornega sveta) (1) Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja. (2) Nadzorni svet: 7

8 - lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari, - lahko skliče skupščino, - da skupščini predlog za imenovanje družbe za revidiranje računovodskih izkazov, - preverja sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži direktor, ter o rezultatih preveritve sestavi poročilo za skupščino, - obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzame stališče, - daje predlog skupščini za imenovanje in odpoklic direktorja, - odloča o prejemkih direktorja in sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem, - daje soglasje k odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in javnim podjetjem, - daje direktorju soglasje za odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, nad s svojim sklepom določeno višino. (3) Nadzorni svet lahko od direktorja zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Informacije, potrebne za izvajanje nadzora lahko zahteva vsak član nadzornega sveta, direktor pa pošlje informacije nadzornemu svetu kot organu. (4) Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet lahko določi, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet zavrne soglasje, lahko direktor zahteva, da o soglasju odloči skupščina. Za sklep, s katerim skupščina da soglasje, je potrebna večina najmanj treh četrtina oddanih glasov. (5) Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom. 20. člen (odločanje nadzornega sveta) (1) Nadzorni svet opravlja svojo dejavnost na sejah. Seja nadzornega sveta je sklepčna, če so na seji prisotni najmanj štirje (4) člani. Odločitev na seji nadzornega sveta je sprejeta, če zanjo glasuje večina oddanih glasov članov. Vsak član nadzornega sveta ima en glas. V primeru neodločenega izida glasovanja, odloča glas predsednika. (2) Sodelovanje članov nadzornega sveta pri odločanju na seji je možno tudi tako, da se glasovi oddajo s pomočjo pisem, telefonsko, s telefaksom, po elektronski pošti ali na drug podoben način, vendar le, če temu ne nasprotuje noben na seji navzoč član nadzornega sveta. 21. člen (plačilo članom nadzornega sveta) Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo. O plačilu članom nadzornega sveta odloči skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem javnega podjetja. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku javnega podjetja. 4 Direktor javnega podjetja 22. člen (direktor javnega podjetja) (1) Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. Direktor na lastno odgovornost vodi posle javnega podjetja in ga zastopa. 8

9 (2) Direktor javnega podjetja: - zastopa in predstavlja javno podjetje brez omejitev, - organizira in vodi delovni proces, - predlaga temelje razvojne in poslovne politike, načrt in program razvoja, - izdela poslovni načrt javnega podjetja in ga predloži v sprejem skupščini, - sestavi letno poročilo in ga predlaga v potrditev nadzornemu svetu ter v sprejem skupščini, - sprejema akt o organizaciji procesov in sistemizaciji delovnih mest javnega podjetja, - odloča o vprašanjih iz delovnih razmerij, - imenuje vodilne delavce in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi, - izvršuje sklepe Sveta ustanoviteljev, skupščine in nadzornega sveta javnega podjetja, - daje poročilo o rezultatih poslovanja po periodičnem obračunu, - pripravlja predloge za statusne spremembe javnega podjetja in prenehanje javnega podjetja ter spremembe v tehnično-tehnoloških postopkih, - odgovarja za zakonitost dela javnega podjetja, - sprejema splošne akte oziroma pravilnike javnega podjetja, - določa cene za storitve, ki niso v pristojnosti Sveta ustanoviteljev, - opravlja druge naloge, ki jih določa zakon v razmerjih do ustanoviteljic in nadzornega sveta ter odloča o drugih zadevah. Direktor je dolžan upoštevati omejitve pooblastil, ki mu jih s posebnim poslovnikom ali posamičnimi sklepi lahko določi skupščina ter je za spoštovanje navedenih omejitev osebno odgovoren. 23. člen (imenovanje in odpoklic direktorja) (1) Direktorja javnega podjetja imenuje in odpokliče skupščina na predlog nadzornega sveta pod pogoji, na način in po postopku določenem s tem odlokom. (2) Direktorja se imenuje za štiri (4) leta. Ista oseba je lahko po preteku mandata ponovno imenovana. 24. člen (pogoji za imenovanje direktorja) (1) Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in tem odlokom ter družbeno pogodbo. (2) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom in posebne pogoje, določene z družbeno pogodbo javnega podjetja, in ima: - najmanj prvo stopnjo izobrazbe visokošolskega strokovnega študijskega programa ali univerzitetnega študijskega programa skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja, - najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vodenja majhnih, srednjih ali velikih družb po kriterijih iz ZGD-1. (3) Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu nadzornega sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata. 9

10 25. člen (odpoklic direktorja) (1) Direktor se odpokliče pred iztekom mandata: - na lastno zahtevo, - če je deloval v nasprotju z interesi javnega podjetja ali ustanoviteljic ali v nasprotju z zakonom, tem odlokom ali pogodbo o zaposlitvi, - v drugih primerih, ki jih določa zakon in družbena pogodba. (2) Začetek postopka odpoklica direktorja se lahko začne na predlog vsakega člana nadzornega sveta, župana oziroma člana občinskega sveta občine ustanoviteljice. Predlog za odpoklic nadzorni svet posreduje skupščini javnega podjetja, ki postopa pod pogoji, na način in po postopku določenem za odpoklic direktorja. 26. člen (prenehanje mandata direktorja) (1) Direktorju predčasno preneha mandat: - če izgubi poslovno sposobnost, - če postane trajno nezmožen za opravljanje dela, - če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev, - v primerih, določenih z zakonom in družbeno pogodbo. (2) Direktorju preneha mandat z dnem, ko ustanoviteljice na skupščini odpokličejo direktorja oziroma ko se ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka. 27. člen (pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja) Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se v skladu z določili tega odloka podrobneje določijo s pogodbo o zaposlitvi za določen čas za čas trajanja mandata, ki jo direktor sklene z nadzornim svetom javnega podjetja. 28. člen (poročanje direktorja) Ustanoviteljice imajo pravico do informiranosti o poslovanju javnega podjetja v skladu z zakonom. IX. Financiranje dejavnosti javnega podjetja 29. člen (financiranje dejavnosti javnega podjetja) Dejavnosti javnega podjetja se financirajo: - s ceno storitev javnih služb, ki jih izvaja javno podjetje, - s prodajo blaga in storitev na trgu, - iz proračunskih sredstev ustanoviteljic, - iz drugih virov. 10

11 X. Dobiček in izguba 30. člen (ugotavljanje poslovnega izida) (1) Ugotavljanje poslovnega izida poteka v skladu s predpisi in sprejeto poslovno politiko javnega podjetja. (2) O razporeditvi bilančnega dobička ali kritju izgube javnega podjetja odloča skupščina v skladu z veljavno zakonodajo in družbeno pogodbo. XI. Pravila regulacije cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb 1 Obračunska obdobja in poračuni cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja 31. člen (obračunsko obdobje) (1) Preteklo obračunsko obdobje je koledarsko leto oziroma obdobje na katerega se nanašajo revidirani računovodski izkazi, razen pri storitvah, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, kjer je obračunsko obdobje tri (3) zaporedna koledarska leta. (2) Preteklo obračunsko obdobje je preteklo koledarsko leto, prihodnje obračunsko obdobje je prihodnje koledarsko leto. 32. člen (cenovno obdobje) Cenovno obdobje je obdobje, v katerem velja neka (potrjena) cena in je lahko krajše ali daljše od obračunskega obdobja. V primeru, da (potrjena) predračunska cena vključuje tudi razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno, cenovno obdobje traja eno (1) leto, ne glede na to, v katerem mesecu so se potrjene cene uveljavile. Potrjene cene, ki vključujejo razliko, veljajo vedno eno (1) leto. Če po preteku enega leta ne pride do sprejetja novih cen s strani pristojnega občinskega organa, velja potrjena cena brez vključene razlike. 33. člen (obračunska cena) Obračunska cena opravljenih storitev je cena za preteklo obračunsko obdobje, izračunana na podlagi dejanskih podatkov iz preteklega obračunskega obdobja. 34. člen (predračunska cena) (1) Predračunska cena je cena izračunana na podlagi dejanskih podatkov preteklega obračunskega obdobja ter znanih predpostavk za tekoče ali prihodnje obračunsko obdobje. Predračunska cena lahko vključuje tudi razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju. (2) Predračunsko ceno javno podjetje navede v elaboratu in jo predloži ustanoviteljici najkasneje do tekočega leta, kadar razlika med potrjeno ceno v preteklem cenovnem 11

12 obdobju in dejansko ceno v preteklem obračunskem obdobju glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju presega deset (10) odstotkov. Ustanoviteljica mora zagotoviti obravnavo elaborata najkasneje do tekočega leta. 35. člen (poračun količin) Poračun količin pri storitvah ravnanja s komunalnimi odpadki v skladu z veljavnimi predpisi, ki se nanašajo na oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, se izvede pred ugotovitvijo poslovnega izida za obračunsko obdobje. Izračuna se ločeno za posamezna cenovna obdobja, ki so veljala v preteklem obračunskem obdobju. 2 Določanje enotnih cen storitev 36. člen (enotne cene) Enotne cene storitev, določene na podlagi medobčinskih sporazumov, se začnejo uporabljati, ko jih potrdijo pristojni občinski organi vseh občin podpisnic medobčinskega sporazuma. V primeru, da ena od občin ne potrdi predlagane predračunske cene v roku treh (3) mesecev od predložitve elaborata, se prične postopek izločitve občine iz sistema enotne cene. 3 Razkrivanje nerazporejenega dobička ali nepokrite izgube javnega podjetja v letnem poročilu 37. člen (dobiček in izguba po dejavnostih) (1) Javno podjetje je dolžno razkriti ugotovljene poslovne izide posameznih dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja po ustanoviteljicah (razen za storitve, za katere velja enotna cena) v letnem poročilu, vključno z doseženimi donosi na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne službe. (2) Dobički, ugotovljeni pri posameznih obveznih gospodarskih javnih službah varstva okolja, ne morejo biti predmet delitve, izgube pa se morajo pokriti s potrjenimi cenami v prihodnjem cenovnem obdobju ali z doseženimi dobički v preteklem obračunskem obdobju. XII. Prehodne in končne določbe 38. člen (sklenitev družbene pogodbe) (1) Ustanoviteljice so dolžne v roku šestih (6) mesecev po uveljavitvi tega odloka sprejeti in podpisati družbeno pogodbo javnega podjetja, s katero podrobneje uredijo organizacijo in delovanje javnega podjetja, delovanje in odločanje organov ter druga vprašanja. (2) Za pripravo družbene pogodbe podjetja in za izvedbo vpisa podjetja v sodni register pri pristojnem okrožnem sodišču je zadolžen direktor. 39. člen (1) Za vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se neposredno uporabljajo določila ZGD

13 (2) V primeru, da so določbe tega odloka v neskladju s kogentnimi določbami drugih predpisov, se ti kogentni predpisi neposredno uporabljajo. 40. člen (opravljanje funkcije direktorja in članov nadzornega sveta) (1) Direktor opravlja svojo funkcijo do izteka mandata, člani nadzornega sveta pa morajo biti imenovani v roku treh mesecev po sklenitvi družbene pogodbe. (2) Do imenovanja članov nadzornega sveta, funkcijo nadzora nad vodenjem poslov javnega podjetja opravlja skupščina javnega podjetja. 41. člen (prenehanje veljavnosti) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, javno podjetje d.o.o. (Uradni list RS, št. 1/00, 55/11). 42. člen (objava in začetek veljavnosti odloka) (1) Ta odlok objavi javno podjetje v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi. (2) Če ustanoviteljica ne objavlja uradnih objav v Uradnem listu Republike Slovenije, župan ustanoviteljice objavi ta odlok v uradnem glasilu ustanoviteljice. Številka: Datum: župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar Številka: Datum: župan Občine Šenčur Ciril Kozjek Številka: Datum: župan Občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj Številka: Datum: župan Občine Medvode Nejc Smole 13

14 Številka: Datum: župan Občine Naklo Marko Mravlja Številka: Datum: župan Občine Preddvor Miran Zadnikar Številka: Datum: župan Občine Jezersko Jurij Rebolj 14

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS 94-2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 25. člena Zakona o gospodarskih

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc

Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 - ZZLPPO, 127/2006 - ZJZP, 38/2010 - ZUKN, 57/2011), Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list

Prikaži več

Microsoft Word - Predlog Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkiriš

Microsoft Word - Predlog Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkiriš MESTNA OBČINA LJUBLJANA Ž U P A N Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306 10-10, 306-12-14 Številka: 007-30/2008-1 Datum: 18. 9. 2008 MESTNA OBČINA LJUBLJANA M E S T N I S V E T ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

OBČINSKI SVETI

OBČINSKI SVETI OBČINSKI SVETI Občina Izola Mestna občina Koper Občina Piran Na podlagi 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96 in 27/97,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 21. 1. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Sklep o sprejetju Strategije

Prikaži več

Microsoft Word - Gorenjske Lekarne_odlok o ustanovitvi_ doc

Microsoft Word - Gorenjske Lekarne_odlok o ustanovitvi_ doc Občina... ZADEVA: OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE IN OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNEGA ORGANA OBČIN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC V JAVNEM ZAVODU GORENJSKE LEKARNE

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Ur. l. RS, št. 18/08

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Na podlagi 30

Na podlagi 30 Na podlagi 30. člena in v skladu s 45. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 ZPDZC in 127/2006 ZJZP) ter na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina

Prikaži več

INTERTRADE ITA, d.d. Predlogi sklepov z obrazložitvami k 25. skupščini INTERTRADE ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm d.d. Tomšičeva 3, 1000 LJUBLJ

INTERTRADE ITA, d.d. Predlogi sklepov z obrazložitvami k 25. skupščini INTERTRADE ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm d.d. Tomšičeva 3, 1000 LJUBLJ INTERTRADE ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm d.d. Tomšičeva 3, 1000 LJUBLJANA Skupščini družbe Predlogi sklepov z obrazložitvami: 1. Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti,

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

(Microsoft Word - Strategija upravljanja kapitalskih nalo\236b Ob\350ine Ajdov\232\350ina.doc)

(Microsoft Word - Strategija upravljanja kapitalskih nalo\236b Ob\350ine Ajdov\232\350ina.doc) Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 19.6.2017 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Sklep o sprejetju Strategije upravljanja

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA:

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe,

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe, Maribor, 27. 7. 2019 27. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D. 27.08.2019, ob 11.00 uri, na sedežu družbe, Meljska cesta 97, Maribor DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

Izhodišča Slovenskega državnega holdinga, d. d., za glasovanje na skupščinah družb v letu marec 2019

Izhodišča Slovenskega državnega holdinga, d. d., za glasovanje na skupščinah družb v letu marec 2019 Izhodišča Slovenskega državnega holdinga, d. d., za glasovanje na skupščinah družb v letu 2019 21. marec 2019 Skupščine družb so pomemben korporativni dogodek za izvrševanje pravic delničarja/družbenika.

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 15. redni seji, dne 29.05.2008, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

1

1 JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. SEVNICA ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE V OBČINI SEVNICA - POGREBNA DEJAVNOST- - 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA - SEVNICA, marec 2019 KAZALO VSEBINE 1.

Prikaži več

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. OSNOVNI PODATKI Naziv orqana: Sedež: Ustanovitelj: Direktorica: DOM STAREJŠIH NA FARI Na Fari 50, 2391 Prevalje

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. OSNOVNI PODATKI Naziv orqana: Sedež: Ustanovitelj: Direktorica: DOM STAREJŠIH NA FARI Na Fari 50, 2391 Prevalje KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. OSNOVNI PODATKI Naziv orqana: Sedež: Ustanovitelj: Direktorica: DOM STAREJŠIH NA FARI Na Fari 50, 2391 Prevalje Vlada Republike Slovenije STANKA VAUH Telefon: +38628240920

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\))

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\)) GRAND HOTEL UNION d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA Na podlagi Statuta delniške družbe s k l i c u j e m 21. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v torek, 10.01.2012, ob 14.00

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČ

GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČ GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec 2019 1. KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA 1 Stran 2. 3.

Prikaži več

sporazum CEROZ_osnutek

sporazum CEROZ_osnutek 1 CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku, matična številka: 2117711, ID za DDV: SI 64201634, ki ga zastopa direktor Vili Petrič, OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča

Prikaži več

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, ki

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta 152 1000 Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe objavlja DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 26.

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

REVIZIJSKO POROČILO

REVIZIJSKO POROČILO OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Elaborat o predračunskih cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2013 v občini Križevci v postopku izbire izvajalca PRAVNA

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Microsoft Word - 04_52_2.doc

Microsoft Word - 04_52_2.doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA MESTNI SVET Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000,

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KRIŽMAN, prof. 1. UVOD Z uveljavitvijo nove Uredbe o

Prikaži več

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl 1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10,

Prikaži več

Na podlagi 100

Na podlagi 100 Osnutek odloka Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/1991, 17/1991-I, 55/1992, 13/1993, 66/1993, 45/1994-Odl.US, 8/1996, 31/2000 - ZP-L, 36/2000 in 127/2006), 9. člena Zakona o zdravstveni

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

OBČINA RENČE-VOGRSKO

OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG HITRI POSTOPEK NASLOV: ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA»JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVA GORICA IN VIPAVSKA DOLINA«PRAVNA PODLAGA: 3. člen Zakona o zavodih (Uradni

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 1. OBRAVNAVA GRADIVO PRIPRAVIL: Jasna Bračič-Szabó

Prikaži več

I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), St

I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), St I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), Statutom DARS d. d., sprejetim avgusta 2018 in določili

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več